Slujba invierii 76-80

download Slujba invierii 76-80

of 5

Transcript of Slujba invierii 76-80

 • 8/3/2019 Slujba invierii 76-80

  1/5

  *~: . s. ' ". . . .*** Doamne, de ai ~i statut inaintea divanului, de Pilat Hind~ judecat, dar DU Te-ai departat de pre Seaun, eu Tatal impro-Ina sezand, :;;i inviind din morti, lumea ai slobozit din robia~ celui strein, ea un indurat sl de oameni Iubitor.* Doamne, de Te-au si pus jidovii ca pre un mort in m or-~ rnant, dar ea pre un Imparat adormit, streiarii Te-au strejuit,!i ca 0 vistlerie a vietii, eu peeete Te-au pecetluit, dar ai inviat.". ,i ai dat nestricaelune sufletelor noastre.I Doamne, arma asupra diavolului, Crucea 'fa 0 ai dat noua,! 4 E ca e ingroze~te si se cutremura, nesuferind a cauta spre pu-* terea ei: ca mortii i-a sculat si moartea 0 a surpat. Pentru* aceasta ue inchinarn ingropari! Tale ~i Iuvierli.i* Ingerul 1au , Doamne, cal' a propoveduit Invi irea Ta, prtr [ari adeca i-a intricosat iar i ' mellor a strigut zicand : cecautau pr 'I v iu cu c j rnortl ; In Iat-u. I iumn % u Iiind, ~i

  II Iumu vl ata a daruit.

  SA1VIBATA I N SA PT A M A N f \ CEA L U M I N A T ALA UTRENlE

  Slujba se pune toata neschtmbata, precum s'a ararat Luni la Utrenie,LA LAUDE

  Cantam stihirile Invierii, glasul al 8-1ea:

  poi tihit it,i c leJalte dup Pastlfor cu tihuril IOJ, f ; i i lid. los a invlut., d a uri.urn 'a ar tat Luni la I tr Ill) j il 1I 1.

  n I( Pastilor 'U t utH J ndulalu ,tiltu,PIO o j im n gJ ul ul 'J J a

  lun tnar n a i 1uutuit rul r u. J ' 'il 'omnulIU t 01 J

 • 8/3/2019 Slujba invierii 76-80

  2/5

  DUI IS. $1 MAREA SAMBATA CEA LUMINATA, LA LlTURGHIE 77Stihul: Domuul e.te scutitorul vietii mele, de cine r n a voiurnrricosa ?

  Din faptele Slintilor Apostoli cetire.Cap. 3, Stih ll-1G.

  In zilele acelea, Iiiudca ologul eel vindecat se tinea de Petru~i loan, tot poporul a alergat cu uimire la dansil, in pridvorulce se numeste al lui Solomon. lara Petru vazand aceasta, a! raspuns poporului: .Barbat! Israilltl, ce va mirati de aceasta,~.. san ee va uitati la noi, ca si cum noi cu puterea sau eu slin-~ tenia noastra l-am Ii Iacut pe acesta sa umble? Dumnezeul~ lui Avraam si al lui Isaac si al lui lacov, Dumnezeul parin-* tiler nostri, a proslavit pe pruncul sau lisus, pe care voi l-ati!* dat si de care v'ati Iepadat in rata lui Pilat, care voia sa-l li-* bereze. Voi lnsa v'ati lepadat de eel Stant ~i Drept, ~i ati cerut!a vi se daruiasca un barbat ucigas, iar pe Incepatorul vietil* f-ati omorit. Pe Acesta Dumnezeu l-a inviat din morti, sl noi* suntem martori acestui rapt. Si pentru credinta in numele lui,~ numele lui a intarit pe aceasta, pe care voi ilvedeti si Il stiti,* si credinta care e dela EI i-a dat aceasta vindecare deplina~ . . inaintea voastra a tuturora".*. s*!***

  Aliluia, glasul al 5-lea.Domnul S'a imparatit, intru podoaba S'a tmbracat.

  Stihul:Pentruca a intarit lumea care nu se va clatl,

  Din Santa Evanghelie a lui loan cetire .

 • 8/3/2019 Slujba invierii 76-80

  3/5

  -I TlPIC PENT U URMAREA ARTOSULUInimic, d \ 11u-i va H dat din cera Voi lnsiva iml suntett ruartorieil am zis : nu sunt eu Hristosul, ci ca sunt trimis inaintea LUi'.eel ce are mireasa. e mire; iara prietenul mirelui, care stal a n g - a e) ~i-J asculta, se umple de bucurie cand aude glasulmirelui. Deei aceasta bucurie a mea s'a Implinit. Aeela se elivines a creasca, lara eu s a r n a micsorez. eel ee vine de sus, dea-supra tuturor este; eel ee este de pe pamant, pamantes estesl eele de pe pamant graesto. eel ce vine din eer, este deasuprauturor ~iee a vazut si a auzit, aeeea marturtsssto, sl marturiaLui nimenea nu 0 primeste. eel ce primeste rnarturia Lui, ade-vereste ca Dumnezeu este adevarul",

  n stanta zi a Pastilor, dupa otpustul dumnezelestil Liturghii, putndu-siPreotul epitrahilul pe grumazi, ia Ieoana Invlerli lui Hristos in maini. IarDiaconul Imbracandu-se in stihar si in orar ~i descoperindu-si capul, iaArtosul din loeul lui impreuna eu Panaghiarul 9iilpune pre capul sau, $ia. a ies din biserica spre trapeza, mergandu-Ie inainte eu doua Iesnice cufaelii aprinse; carora Ie urrncaza lnsus Egumenul impreuna ell toti fratii,cantand : Ilt istos a inuiat din morii.: in 10e de Inalta-Te-uoi Dumnezeulmeu... ~i cei randuit! lovesc in toate toacele si clopotele, p[mB cc inn 1totl 0 trapcZt.

  I'i iutrand, pun Icoana iji Artosul la Iocul eel randuit. Apol cantustranele: Iiri to. a imnat ... d :}orl, jar cet tul zlce : Talal nostru.: Slai'(l ..,'4 ' acum ... Douma e mila ste d :} ori, Biuccuoinleue . ~j hill 'uvfin,t tnIiind rna de c tre Egumen, t car In al u 10', cu t r I 'UI ie a 'ullAnd c tlr a. ~i

  Ir up 0 inutta rna , 'U) ndu ratll, pun .tObUJ P na.nUlnd: Hri to a n 'at di1 mo If, .. d a orl i1 oan 1 1 milu \ t ... orl, Bin ea nt uz{1.., Apol un I din fr tii rei m i 'Ut rnlei, n hill n 1Igum n lui i rat Jor zic . Bine u al1ifl/ -md lJ 1 in] llor iliff L naie uui pre In paeaio ul. Jar F urn nul ( au pr )(ul 1 d tnd] z .

  te t,t t b tteze po lu n J

  : ; ; i eelelalte dupa rauduiala dumnezetestot Liturghii a slantului loanGura de AUf. Iar in Ioe de: Cade-se sa te ferieim ... cantam : Ingerul a strigateei pline de dar ... Apoi Irmos: Lumineaza-ta, lumineaza-te ... Chlnonicul :Trupul lui Hrlstos ...$i celelalte dupa randuiala. Otpustul.

  TIPICPentru randulala Artosului care se oblsnueste a se face Ia Maniistiri.

 • 8/3/2019 Slujba invierii 76-80

  4/5

  TIPIC PENTRU URMAREA ARTOSULUI

  trigA cu glas, in Io c de: JVare este numele ..., III istos a in ciot I Preotul"I de rUIHl raspunde : Aderarat a inoiat t Iar el insemnand eu Arto ulin chipul crucii, zice: lnoltinanus-n e Inrierii Lui cei de a treia zi, f ; l i llpune pe Panaghiar. Dupa aceea rldlcandu-l ell Panaghiarul, il aduce laEgumenul ~i it saruta, asijderea ~i toti Iratii pe rand. ~i eel ee ilpoarta,

  zice tncetlsor : Hristos a inoiat, iar eel ce saruta, raspunde : Ade'Uiil at ainoiat. Asemenea face si paraclisierul care urmeaza eu catuia. ~i in vremeasarutarit, cantaretn cAntil Irmosul Peasnei a 9-a: Lumineaza-te, Iuminea-za-te, noule Ierusalime ... ~i cele doua tropare ale acele eas! canHiri si peurma laras Irmosul. .Iar dupa ce saruta toti, lntorcandu-se Iratele cu Artosul, ilpune laIocul cel randult, si zice : Peruru pugdciunile ... Cantaretil raspund : Amin,.

  ! ; l i cantil: Hristos a inuiat din morii.: de 3 ori: Slavil ... Ipacoi: Venit-aumai inainte de dimineati; cele ce au fost... $i acum ... Condacul: De te-ai$i poaorit ... Doamne milueste, de 3 ori, Binecucinteara. Iar Pre otul eelde rand, zice: Bine este cuuantat Dumnezeul Carele ne milucste fi neTlraneste pre noi ... Si celelalte dupa obiceiu.

  Apoi se intorc din trapeza in biserica cu asemenea randuiala cu careau venit. l S i venind in blserica, Preotul ~i Diaconul pun Icoana si Artosulla locurile lor, iar cantaretil canta stihul acesta: $i ne-au daruit nouavieata esnica, inchinamu-ne lnuierii Lui cei de a treia zi. $i mergeIlestecare la chilia sa.Intru acest chip urmarn cu sarutarea Artosului peste toata saptamanacea luminata pana Sambata.

  lar Sambata asa se urmeaza:Dupa otpustul Liturghiei, mergand fratii din blserica in trapeza, mergeDiaconul inainte dueand Artosul Una de Icoana Invierii lui Hristos. Iarparaclisul eu cei randuiti, lovesc in toate clopotele sl toacele pana cein r a toti in trapeza. Sl mai inainte de a sedea fratH la masa, Eclisiarhulsfaramand Artosul, it lmparte ..te fratilor mai 'nainte de obisnultele bucate,i e canta: Hri los (I inuiat ... de multe ori eu tndeluugare, pan a .e lm-parte te tuturor.

  Dupa aceea: Hristos '1 iiu iat.: udata. Apoi: Tuff l . nostru ... ~i obisnuitabtnecuvantar a mesii. ~i sed la ma 8, la C81'C lratii. din cele puse luaintotmpartastndu- C, 8 culta eu Iuare amlnte etireu.

  Ia dela rna a sculundu- 0, cant : Hri los a 17 l iat . . . d oJ ori. 1 Izlce : Hi I ell tinto! D tmn Z l I e ne milue; I... poi: ua Ti JDoam ,La Tiel Iuinte ; 'La 1i , 1m tJ1ale. I 'ta ... " i a um ... D allm lue; te d 3 orl, Bin 'U '1I azi1. iIu nd m ul lin In ii . .pAine cea obi nul ,cal ridic J r t t t DuJ, 'U c tdela ama. dou m lntle n mnand pr t I ana hlm n t ipul10 loc de. tar e te uumele .. , III to ' a uldrat a n fat. Dup ac en mut nd p in

 • 8/3/2019 Slujba invierii 76-80

  5/5

  T PIC PENTRU UR ARE A TOSULUI

  . cato r j de Dnmnezeu, zic : PI ea Sfanta Naseatoare de Dumnez u,lljuta-n nona. Preotul : co ale ei 7'ugaci7l1li:" Cetetul : F~ricimu-te pre entoate neamuriie ... ~i caotiim lrmosul Peasnei a 9-a: Lumineazii-te, lumineo-zd! ... ell aman doua troparele ei, si Ia rasi: Lurnineaea-ta, lumineazrl-le,.,Apoi Preotul : Intru prea m ulteriotaciunt) p rea lJinecuvtinlalei ....etetul : Cu ale aceleea stinte ruqaciun 1. Preotul: Jiiloslh'ul $1 intiu: atul.Domnul IIrand a dat ... Cantaretil : Hristos a inouu din morti.: de ~~ori.Apoi: Stinte Dumnezeuie ... si dupa Tattil. nostru ... Ipaeoi: Venit-au maiinainte de dimineata ... Slarti.: Si acum ... Condacul: De Te-ai si pOg011tin mormdnt ... Doamne rnilueste de 3 ori, Bimecuinntenm, Preotul: Binp.-cuoantat este Duninezeu ... ~i eelelaIte, si obtsnuita iertaciune.Asa facem p a l l a Ia terminarea Praznicului Pastilor.

  SFAR$IT $1 LUI DUMNEZEU L A U D A

  Aceasta sfanta carte s'a tiparit in anul dela Hristos unamie nona sute patruzeci ~i unu, luna lui Octomvrie, in Tipo-gratia Cartllor Bisericesti, in cinci mii exemplare, pe hartievelina satinata, director iilnd Parintele Econom Stavrofor Gri-gore Oancea.Iar la tiparirea ei s'au ostenit:1. I. F. Hanus, ~ef general al atelierelor

  2. Constantin Anton, corector 4. Dumitru Costea, paginator3. iculae Caminschi, paginator 5. Neicu Neaceu, ~ef rna inist,