Slujba Invierii 34-39

6
~ ~ ~ Adu su- nil-a m uminte de ) ucruri ie IJOll1D ulu i ; ell -rni voiu aduee aminte ' I . . din inceput de min uni!e Tdlp. ~ ~ ~ ~ ~ * ~ * I * * * * ~ ~ * * * * RANDUIALA IN spANTA ~I Y'ARE~~MINICA Stihul al 3-lea: Strana 1-a: Cine este Dumnezeu mare ... $i Iaras cetetul : Cine este Dumnezeu mare, ca Dumnezeul nostru. Strana 2a: Tu esti Dumnezeu carele faci minuni. $i dupa prochimen, Diacon l zice : Si pentru ca s ne invrednicim noi a asculta slanta Evan- ghelie, pre DomnuI Dumnezeu s a - L rugam, Strana: Doamne miluest , De trei ori. Diaconul iaras : Cu intelepclun drepti s a ascultam sranta Evanghelie. Cel mai mare: Pace tuturor. Strana : S~ duhului tau. Cel mai mare: Din sranta Evanghelie a lui loan cetire. Strana : Slava Tie, Doamne, slava ie. Diaconul: Sa Iuam aminte. $i se ceteste mai intaiu de eel mai mare Evanghelia dela lo n. Cap. 20, 19 -26. In ziua cea dintai a saptamanli I), seara, usile easel. und e atlau ucenicii adunatl, Hind incuete de Irica ludeilor, a v mit I i u i a statut in mijloc ~i li-a zis: "Pac oua". i a easta zicand Ii-a ar.... at manil ~ j oasta ... a. "' i 'au bucur t uceni ii , azand orn uJ. lara I i u li-a zj Iarasl: "Pa' voua; l r iu m M'a trin i pe fine 1 ataJ, va trlmit sl u p vol! fo>j t a zlcand, a uflat r ; i a z i . : "Luati Dull 'runt:

Transcript of Slujba Invierii 34-39

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 1/6

~

~

~Adu su- nil-a m uminte de )ucruri ie IJOll1D ulu i; ell -rni voiu aduee aminte •

'

din inceput de minuni!e Tdlp. ~

~

RANDUIALA IN spANTA ~I Y'ARE~~MINICA

Stihul al 3-lea:

Strana 1-a:

Cine este Dumnezeu mare ...$i Iaras cetetul :

Cine este Dumnezeu mare, ca Dumnezeul nostru.

Strana 2a:

Tu esti Dumnezeu carele faci minuni.

$i dupa prochimen, Diaconul zice :

Si pentru ca s a ne invrednicim noi a asculta slanta Evan-ghelie, pre DomnuI Dumnezeu s a - L rugam,

Strana: Doamne milueste, De trei ori.

Diaconul iaras :

Cu intelepclune drepti s a ascultam sranta Evanghelie.

Cel mai mare:

Pace tuturor.Strana : S~ duhului tau.

Cel mai mare:Din sranta Evanghelie a lui loan cetire.Strana : Slava Tie, Doamne, slava Tie.Diaconul: Sa Iuam aminte.

$i se ceteste mai intaiu de eel mai mare Evanghelia dela loan.

Cap. 20, 19-26.

In ziua cea dintai a saptamanli I), seara, usile easel. und

e atlau ucenicii adunatl, Hind incuete de Irica ludeilor, a v mitIiu ia statut in mijloc ~i li-a zis: "Pac voua".

ia easta zicand Ii-a ar....at manil ~j oasta ...a. "'i 'au

bucur t uceni ii, azand ornnuJ.

lara Ii u li-a zj Iarasl: "Pa' voua; l r • ium M'a trin i

pe fine 1 ataJ, va trlmit sl u p vol!

f o > j a· t a zlcand, a uflat r ; i a zi. : "Luati Dull 'runt:

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 2/6

A PA$T1LORt LA VECERNIE 35

arora veti ierta pacatele, se vor ierta, si carora le Yeti tinea, ..tin te vor fj" ..

lara TOBla, unul din cei doisprezece, care se numea gemene, : t eera ell dansii cand a venit Iisus. *Deei ceilalti ucenici i-au zis : "Am vazut pre Domnul". ~Iar e1 li-a zis : "De l1U voiu vedea in mantle Lui semnul ~

cuelor, si de nu voiu pune degetul meu in semnul cuelor, si *de nu voiu pune mana mea in coasta Lui, nu voiu crede". *

Strana: Slava Tie, Doamne, slava Tie. ~

Dupa aceasta Ectenia: ~

Sa zicem toti din tot sufletul... ~•

Invredniceste-ne, Doamne, in seara aceasta... *Apoi : Sa plinim rugaciunile noastre... ~

*i dupa Vosglas, cantam stihira invierii, glasul al 2-1ea:

Invierea Ta, Hristoase Mantuitorule, toata lumea a luminatsi a chemat Iaptura sa. Atotputernice Doamne, slava Tie.

Apoi stihirile Pastilor, glasul al 5-1ea.

Stih : Sa invie Dumnezeu ...

Pastile cele stintite ... (cauta pag. 17) sl celelalte pe rand.

Slava ... $i acum ...

Ziua invierii ... Apoi : '

Hristos a inviat. .. De trei ori.

~i Dlaconul : Intelepciune. $i Otpustul, cu randulala care este scrisala Utrenle. Vezi pag. 21.

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 3/6

. .

*•

~• •

LUNI iN SAPTAMANA CEA LUMINATA

PENTRU POLUNO~NITA

Incepand Preotul :

Binecu vautat este Dumnezeul nostru ...

Noi zicem : Amin. $i incepem: Hristos a inviat ... De trei ori. Apoi:

lnuierea lui Hrisios.. De trei ori: Ipacoi; ~i eelelalte pe rand en toata

randutala, dupa cum s'a aratat la pag. 21.

$i se face Otpust.

LA UTRENIE

Se face ineeputul de catre eel mai mare:

Sla va slintei si celei de 0 Iiinta ... Strana : Amin..Apoi eel mai mare zice :

Troparul, glasul al 5-lea :Hrislos a inviat din morti ... De trei ori :

Dupa aceea la strane se canta acelas tropar :

Hri. to a inviat din morti. .. De trei ori .•

Apoi eel mai mare ziee stihurile:

Stihul t-Iu :

'8 invle Dumnezeu si s a so risipeasca vl'ajrna~ii Lui ~i"rL

fuga ucla rata Lui cei ce- L urase pre EJ.Strana: Hri tos inviat din morti.;

icelel lte tihurl u t ta ran ui In precurn lint .(.(.j c ' In In'. : II

Dupa ac a Ect nla .su mal'

J I In J ui. n 1 gam,..

fji preotul

U 'jn toata I ..."nina: n j 1 1 .Tit

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 4/6

~. . .

*********

*****.*

; + ; Strana 2-a, l S i acum... I* Vazand pre Fiul tau si Dumnezeu inviat, bucura-te im- *a _

Pre una eu Apostolii, de Dumnezeu eu daruri daruita Curata,

~eea ce ai luat mai lntaiu aceasta. Bucura-te, ea eeea ce esti pri-. ;.

cina bucuriei tuturor, Maica lui Dumnezeu eu totul lara prihana. ~

; . , . ;.;T;

**. .

LU I iN SAPTAMANA CEA LUMINATA. LA UTREN- lE 3i

) cantam Canonul dupa randutata.

~ Peasna 1-a, glasul I-Iu, Irmos:

Ziua Invierli, sa ne Iuminam popoare! Pastito Domnu]uiPastite ! ea din moarte Ia vieata si de pre pamant la eer, Hristo~Dumnezeu ne-a trecut pre noi, cei ce-I cantam cantare de blrulnta.

Hristos a Inviat din morti :.

Sa ne curatirn simtirile si sa vedem pre Hristos stralucind,ell ncapropiata lumina a invierii, ~i bucurati-va zicand, luminatsa-L auzim, cantandu-I cantare de biruinta.

Hristos a invlat din mortl :

Cerurile dupa cuviinta sa se veseleasca, ~i pamantul sa sebucure, si sa praznuiasca toata lumea, cea vazuta ~i cea ne-vazuta,

c a Hristos S'a sculat, veselia eea vesnica.Strana 1-a, Slava ...

HotaruI mortli l-ai strieat, nascand pre Hristos, vieata eeavesnica, Carele a rasarit astazl din morrnant, Fecioara eu totullara prihana, si lumea a Iuminat.

Apoi: Catavasia:

Strana 1-a:

Ziua Invierii, S a ne lu rn in am ...

Hristos a inviat din morti. De trei ori.

Peasn B a, Irrn s :

~ieniti a b m bautura noua, nu dill piatl'a t -arpa hicatoal'

dt n~nuni, ci din izvorul nc..tri 'a ·iunii. din Hri t( s, ( 1

iz rlt din mormai t intru ar I intarlm. ( uat~ .

Hri to a 111 lat din morti,

toat .au

d ubt J

intru

.ul

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 5/6

RANDUIALA IN SFANTA ~I MAREA tUNI-- -- ~----Hristos a invlat din mortl.

Eri m'am ingropat impreuna eu Tine, Hristoase, astazirna seol irnpreuna eu Tine, inviind Tu. Rastignltu-m'am ieriimpreuna eu Tine. Insu]i impreuna rn a proslavesto, Mantuito-rule, lntru Imparatia Ta.

Strana I-a, SIav3...

La vieata eea nestricacioasa rn a intore astazi, prin buna-tatea Celui ee S'a nascut din tine, Curata, si tuturor margi-nilor lumina a stralucit.

Strana 2-a, ~i acum ...

Pre Dumnezeu, pre Carele ai nascut eu trup, vazandu-LseuJat din morti preeum a zis, Curata dantueste, si pre Acesta

ea pre un Dumnezeu slaveste-L prea cinstita.Strana 1-a, Catavasla :

\T eniti sa bern bautura noua.,

Hristos a inviat din morti ... De trei ori.>

Ectenia cea mica si Vosglas :

Ca Tu esti Dumnezeul nostru ...

Apoi Ipacoi, gJasul al 4-1ea.

\renit-au mai inainte de dirnineata eele ce au Iost ell Ma-ria iaflAnd piatra rasturnata de pre mormant, auzit-au dela

inger: pre Cela ce este lntru Iumina cea pururea iiitoare, ellmOl'pi pentru c ·L cautati ca pre un orn ? '\ ede]i inra~uJ'atu-

ril cele de ingropar , alergati l ipropoveduiti I U 1 l 1 i i , en 'a

eulat Domnul, om orand m oartoa, ell c. te Fiul lui l iumn z u,

I ' a mantult neamul om n .·C.

PeaSIJH < : 1 - : 1 ,

T I ' t J 1 o s :La I Ull1B lZ

t a irnpr un

lumina,

ur ·( . i : : i , d J 1In n

noi

it Iumlm t:

· I 0 pu -rni .

lir mortl

8/3/2019 Slujba Invierii 34-39

http://slidepdf.com/reader/full/slujba-invierii-34-39 6/6

'1 1 u'a gustat spurcaciune, Pastile noastre, ~l ca un Dum- •

nez u ndeviirat, dosavarsit s'a numit. *-~

HrIstos a invlat din mortl. ...~

Ca un mielusel de nn an, cea binecuvantata de noi, cununa ~

Hnstos, de voie pentru toti S'a [ertllt, Pastils cele curatuoare, ~S ~.!« si Iaras irumos din mormant, oarele dreptatii nona ne-a stralucit. ~

z « Hristos a inviat din morti. *I( fA AI lui Dumnezeu parinte David inaintea chivotului umbrei ~: a saltat jucand: iar noi poporul eel sfant aJ lui Dumnezeu, I~ plinirea inchipuirtlor vazand, sa ne veselim dumnezee~te, ca a *~ inviat Hristos, ea eel atotputernie. *~ Strana I-a Slava.; *~ Cela ce a zidit pre Adam, pre stramosul tau, Curata, S'a ,

zidit din tine, sl eli moartea Sa a stricat astazi pre moartea ~

eeea ce s'a pricinuit prin acela si a lurninat pre toti eu dum- *nezeiestile raze ale Invierii. *

~

Strana 2-a, ~i acum... :.;

Pre Hristos, pre Carele L-ai nascut, vazandu-L irumos stra- *lucind din rnorti astazl, Curata, ceeace esti buna si fara prlhana *intre Iemei ~i Irumoasa spre mantuirea 'Ituturor, impreuna cu ~

Apostolii slaveste-L pre Dansul, bucurandu-te. " •

A PA$TILOR, LA UTRENIE39----

~

La Dumnezeiasca streaj a.. *Hristos a inviat din morti ... De 3 ori ~

tPeasna 5-a, Irmos: *

.•«Sa mane cam eu mane care adanca, ~i in loc de mil', can-

t sa aducem tapauului, f ) i sa vedem pre Hristos, soarete i + idreptatii, tuturor vieata rasarind.

Strana t-a Catavasia:

Hristos a inv iat din murti.

ilo tivirea '1 a cea 1 1 masuratu, cei t i H u t i in joguturil

iaduJui vazandu-o, Ja Iumina au mers, Hristoa: ,ell pi ·joar

Ie, Iaudand Pastile celo v snic .

Hrl to a lnvlut din mortl.

'a ne apropi m, purtatori d lumlna I lh i 1 4 el c