Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

of 26 /26
Situatie achizitii pe coduri CPV - 2015 la data de 26 mai 2015 Cod CPV 09123000-7 Denumire material Articol bugetar U/M Cantitate Pret unitar fara TVA lei Pret unitar fara TVA euro Valoare fara TVA lei Valoare fara TVA euro Data ordonantarii Tip procedura Nr. crt. Gaze naturale GAZE FIENI 20.01.03 buc 1 867,62 193,08 867,62 193,08 14.01.2015 Fara procedura 1 GAZE FIENI 20.01.03 buc 1 2.266,09 513,85 2.266,09 513,85 09.02.2015 Fara procedura 2 GAZE POTLOGI 20.01.03 buc 1 337,57 75,12 337,57 75,12 14.01.2015 Fara procedura 3 GAZE POTLOGI 20.01.03 buc 1 2.538,58 575,64 2.538,58 575,64 10.02.2015 Fara procedura 4 GAZE RACARI 20.01.03 buc 1 39,40 8,87 39,40 8,87 10.02.2015 Fara procedura 5 GAZE RACARI 20.01.03 buc 1 188,02 41,81 188,02 41,81 05.01.2015 Fara procedura 6 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 34.365,69 7.667,32 34.365,69 7.667,32 12.01.2015 Fara procedura 7 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 9.361,66 2.115,77 9.361,66 2.115,77 08.05.2015 Contract subsecvent gaze 8 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 40.787,33 9.239,82 40.787,33 9.239,82 11.02.2015 Fara procedura 9 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 91,94 20,80 91,94 20,80 27.03.2015 Contract subsecvent 10 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 30.820,13 6.965,47 30.820,13 6.965,47 23.03.2015 Contract subsecvent gaze 11 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 7.894,82 1.790,21 7.894,82 1.790,21 10.02.2015 Fara procedura 12 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 26.631,22 6.018,76 26.631,22 6.018,76 22.04.2015 Contract subsecvent gaze 13 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 744,35 168,23 744,35 168,23 22.05.2015 Contract subsecvent gaze 14 GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 5.545,97 1.253,41 5.545,97 1.253,41 23.04.2015 Contract subsecvent gaze 15 Total valoare cod CPV 162.480,40 36.648,17 09123000-7 Pagina 1 din 26

Transcript of Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Page 1: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Situatie achizitii pe coduri CPV - 2015

la data de 26 mai 2015

Cod CPV 09123000-7

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Gaze naturale

GAZE FIENI 20.01.03 buc 1 867,62 193,08 867,62 193,08 14.01.2015 Fara procedura1

GAZE FIENI 20.01.03 buc 1 2.266,09 513,85 2.266,09 513,85 09.02.2015 Fara procedura2

GAZE POTLOGI 20.01.03 buc 1 337,57 75,12 337,57 75,12 14.01.2015 Fara procedura3

GAZE POTLOGI 20.01.03 buc 1 2.538,58 575,64 2.538,58 575,64 10.02.2015 Fara procedura4

GAZE RACARI 20.01.03 buc 1 39,40 8,87 39,40 8,87 10.02.2015 Fara procedura5

GAZE RACARI 20.01.03 buc 1 188,02 41,81 188,02 41,81 05.01.2015 Fara procedura6

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 34.365,69 7.667,32 34.365,69 7.667,32 12.01.2015 Fara procedura7

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 9.361,66 2.115,77 9.361,66 2.115,77 08.05.2015 Contract subsecvent gaze8

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 40.787,33 9.239,82 40.787,33 9.239,82 11.02.2015 Fara procedura9

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 91,94 20,80 91,94 20,80 27.03.2015 Contract subsecvent10

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 30.820,13 6.965,47 30.820,13 6.965,47 23.03.2015 Contract subsecvent gaze11

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 7.894,82 1.790,21 7.894,82 1.790,21 10.02.2015 Fara procedura12

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 26.631,22 6.018,76 26.631,22 6.018,76 22.04.2015 Contract subsecvent gaze13

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 744,35 168,23 744,35 168,23 22.05.2015 Contract subsecvent gaze14

GAZE SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 5.545,97 1.253,41 5.545,97 1.253,41 23.04.2015 Contract subsecvent gaze15

Total valoare cod CPV 162.480,40 36.648,1709123000-7

Pagina 1 din 26

Page 2: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 09134200-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Motorină

BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO (VALOARE NOMINALA 50 LEI)

20.01.05 buc 590 39,45 8,90 23.275,50 5.253,35 22.05.2015 Contract subsecvent BV OMV Petrom

1

BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO (VALOARE NOMINALA 50 LEI)

20.01.05 file 1022 39,45 8,90 40.317,90 9.099,87 29.01.2015 Contract subsecvent BV OMV Petrom

2

BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO (VALOARE NOMINALA 50 LEI)

20.01.05 buc 613 39,45 8,90 24.182,84 5.458,14 24.02.2015 Contract subsecvent BV OMV Petrom

3

BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO (VALOARE NOMINALA 50 LEI)

20.01.05 buc 590 39,45 8,90 23.275,50 5.253,35 22.04.2015 Contract subsecvent BV OMV Petrom

4

BONURI VALORICE CARBURANTI AUTO (VALOARE NOMINALA 50 LEI)

20.01.05 buc 585 39,45 8,90 23.078,25 5.208,83 23.03.2015 Contract subsecvent BV OMV Petrom

5

Total valoare cod CPV 134.129,98 30.273,5509134200-9

Cod CPV 09210000-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Preparate lubrifiante

SPRAY DERUGINOL 20.01.06 BUC 2 11,29 2,56 22,58 5,12 30.04.2015 Cumparare directa online1

SPRAY DERUGINOL 20.01.06 BUC 5 11,29 2,54 56,45 12,70 27.05.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 79,03 17,8109210000-4

Cod CPV 09211650-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Lichid de frână

LICHID FRANA DOT 4 (0,9 LITRI)) 20.01.06 LITRU 3 14,52 3,29 43,55 9,87 30.04.2015 Cumparare directa online1

LICHID FRANA DOT 4 PLUS 20.01.06 LITRI 1 14,52 3,26 14,52 3,26 25.05.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 58,06 13,1309211650-2

Cod CPV 09310000-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Electricitate

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 9.785,92 2.155,49 9.785,92 2.155,49 13.05.2015 Contract subsecvent energie electrica

1

Pagina 2 din 26

Page 3: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 9.822,04 2.191,39 9.822,04 2.191,39 13.01.2015 Contract subsecvent energie electrica

2

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 11.769,87 2.649,44 11.769,87 2.649,44 16.02.2015 Contract subsecvent energie electrica

3

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 2.955,65 665,33 2.955,65 665,33 16.03.2015 Contract subsecvent energie electrica

4

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 10.927,45 2.406,93 10.927,45 2.406,93 14.04.2015 Contract subsecvent energie electrica

5

ENERGIE ELECTRICA SUBUNITATI 20.01.03 buc 1 11.348,06 2.505,03 11.348,06 2.505,03 11.03.2015 Contract subsecvent energie electrica

6

Total valoare cod CPV 56.608,98 12.573,6109310000-5

Cod CPV 14522300-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Şmirghel

SMIRGEL 120 GRANULATIE 20.01.06 buc 1 1,21 0,27 1,21 0,27 28.01.2015 Cumparare directa online1

SMIRGEL 240 GRANULATIE 20.01.06 buc 1 1,21 0,27 1,21 0,27 28.01.2015 Cumparare directa online2

SMIRGEL 80 GRANULATIE 20.01.06 buc 1 1,61 0,36 1,61 0,36 28.01.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 4,03 0,9014522300-9

Cod CPV 14811200-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Pietre de polizat

DISC ABRAZIV 125X1,6 20.01.06 BUC 5 2,82 0,64 14,11 3,20 29.04.2015 Cumparare directa online1

DISC POLIZAT 125MM X 4MM 20.01.06 buc 4 4,84 1,08 19,35 4,31 29.01.2015 Cumparare directa online2

DISC TĂIAT Ø 125X 1,5 20.01.06 buc 6 2,82 0,63 16,94 3,77 29.01.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 50,40 11,2714811200-1

Cod CPV 19212510-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Curele

CUREA 1218 DACIA 20.01.06 BUC 1 4,84 1,10 4,84 1,10 29.04.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 4,84 1,1019212510-3

Pagina 3 din 26

Page 4: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 22440000-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Carnete de cecuri

FILE CEC NUMERAR (5 BUC.) 20.01.01 buc 1 0,58 0,13 0,58 0,13 30.01.2015 Fara procedura1

Total valoare cod CPV 0,58 0,1322440000-6

Cod CPV 22820000-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Formulare

FISE DE CONT PENTRU OPERATIUNI DIVERSE (MODEL 14-6-22)

20.01.01 buc 300 0,16 0,04 48,39 10,89 10.03.2015 Cumparare directa1

Total valoare cod CPV 48,39 10,8922820000-4

Cod CPV 24111100-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Argon

BUTELIE C18 (CORGON) 20.01.06 mc 10 21,01 4,66 210,10 46,58 28.01.2015 Cumparare directa1

Total valoare cod CPV 210,10 46,5824111100-6

Cod CPV 24322500-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Alcool

ALCOOL TEHNIC 20.01.06 LITRI 2 8,06 1,83 16,12 3,65 30.04.2015 Cumparare directa online1

ALCOOL TEHNIC 20.01.06 litri 10 7,26 1,62 72,58 16,15 29.01.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 88,70 19,8124322500-2

Cod CPV 24951311-8

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Produse antigel

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT G12 (ROZ) 20.01.06 litri 20 7,50 1,67 150,00 33,38 28.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 150,00 33,3824951311-8

Pagina 4 din 26

Page 5: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 30125100-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Cartuşe de toner

CARTUS HP CE285A 20.01.09 buc. 6 34,00 7,55 204,00 45,33 26.01.2015 Cumparare directa online1

CARTUS HP Q5949A 20.01.09 buc. 2 46,00 10,22 92,00 20,44 26.01.2015 Cumparare directa online2

CARTUS LEXMARK E 120 20.01.09 buc. 2 73,00 16,22 146,00 32,44 26.01.2015 Cumparare directa online3

CARTUŞ C7115X 20.01.09 buc. 8 40,00 8,89 320,00 71,10 26.01.2015 Cumparare directa online4

CARTUŞ CB 435A 20.01.09 buc. 2 34,00 7,55 68,00 15,11 26.01.2015 Cumparare directa online5

CARTUŞ HP C 9351 20.01.09 buc. 2 28,00 6,22 56,00 12,44 26.01.2015 Cumparare directa online6

CARTUŞ HP Q2612A 20.01.09 buc. 17 29,00 6,44 493,00 109,54 26.01.2015 Cumparare directa online7

CARTUŞ SCX 4521F ( SAMSUNG SCX 4521F) 20.01.09 buc. 2 53,00 11,78 106,00 23,55 26.01.2015 Cumparare directa online8

Total valoare cod CPV 1.485,00 329,9630125100-2

Cod CPV 30231310-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Ecrane plate

MONITOR CALCULATOR:- DIAGONALA 19,5 INCH;- ECRAN TIP LED;- REZOLUTIE 1600 X 900.

20.01.06 buc 3 297,58 66,56 892,74 199,68 29.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 892,74 199,6830231310-3

Cod CPV 31221000-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Relee electrice

RELEU INCARCARE 24V RABA 20.01.06 BUC 2 21,77 4,93 43,54 9,87 30.04.2015 Cumparare directa online1

RELEU SEMNALIZARE DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 11,29 2,56 11,29 2,56 29.04.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 54,83 12,4331221000-1

Pagina 5 din 26

Page 6: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 31431000-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Acumulatori cu plăci de plumb şi acid sulfuric

ACUMULATOR 12V X 80AH 20.01.06 BUC. 1 209,68 47,52 209,68 47,52 06.05.2015 Cumparare directa online1

ACUMULATOR 12VX154 AH 20.01.06 BUC 2 439,52 99,61 879,04 199,21 30.04.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 1.088,72 246,7331431000-6

Cod CPV 31440000-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Baterii

BATERIE STATIONARE CU GEL 12V 55 AH 20.01.06 buc 4 337,90 75,20 1.351,61 300,79 27.01.2015 Cumparare directa1

Total valoare cod CPV 1.351,61 300,7931440000-2

Cod CPV 31511000-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Lămpi etanşe

GEAM DISPERSOR DSP 10 RABA 20.01.06 buc 2 9,68 2,17 19,35 4,34 29.01.2015 Cumparare directa online1

PROIECTOR FATA DR. COMPLET (PC-HT 271 274-00 HXS) VW

20.01.06 BUC 1 76,61 17,23 76,61 17,23 26.05.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 95,97 21,5731511000-1

Cod CPV 31512100-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Becuri cu halogen, liniare

BEC 21V X 5 W 20.01.06 BUC 2 1,21 0,27 2,42 0,54 26.05.2015 Cumparare directa online1

BEC 12V X 21W 20.01.06 BUC 4 0,81 0,18 3,23 0,73 26.05.2015 Cumparare directa online2

BEC 12V X 5W 20.01.06 BUC 2 0,65 0,15 1,29 0,29 26.05.2015 Cumparare directa online3

BEC 12 V H4 20.01.06 buc 10 3,23 0,72 32,26 7,18 28.01.2015 Cumparare directa online4

BEC 12V H3 20.01.06 buc 10 2,42 0,54 24,19 5,38 28.01.2015 Cumparare directa online5

Pagina 6 din 26

Page 7: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

BEC CIREASA 24VX5W 20.01.06 buc 3 0,81 0,18 2,43 0,54 29.01.2015 Cumparare directa online6

BEC FAR 24 V 20.01.06 buc 2 5,24 1,18 10,48 2,35 29.01.2015 Cumparare directa online7

BEC FAR DACIA 12V 20.01.06 BUC 10 3,23 0,73 32,26 7,31 29.04.2015 Cumparare directa online8

BEC H3 12V X 55 W 20.01.06 BUC. 10 3,23 0,73 32,26 7,31 30.04.2015 Cumparare directa online9

BEC PARA 24VX21W 20.01.06 buc 6 1,05 0,24 6,30 1,41 29.01.2015 Cumparare directa online10

Total valoare cod CPV 147,11 33,0531512100-9

Cod CPV 31610000-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Echipament electric pentru motoare şi vehicule

BLOC LUMINI DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 28,23 6,40 28,23 6,40 30.04.2015 Cumparare directa online1

MOTORAŞ ŞTERGĂTOR 24 V PARBRIZ RABA 20.01.06 BUC 1 137,10 31,07 137,10 31,07 29.04.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 165,32 37,4731610000-5

Cod CPV 31612200-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Demaroare

BENDIX ELECTROMOTOR SAVIEM 20.01.06 BUC 2 25,81 5,85 51,61 11,70 29.04.2015 Cumparare directa online1

ELECTROMOTOR HYUNDAI SONATA 20.01.06 buc 1 278,23 61,92 278,23 61,92 29.01.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 329,84 73,6131612200-1

Cod CPV 31681100-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Contacte electrice

CONTACT GENERAL RABA 20.01.06 buc 1 25,81 5,79 25,81 5,79 29.01.2015 Cumparare directa online1

CONTACT STOP FRANA RABA 20.01.06 buc 1 14,52 3,26 14,52 3,26 29.01.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 40,33 9,0531681100-4

Pagina 7 din 26

Page 8: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 31712340-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Diode

BLOC DIODE CU PASTILE 24V 20.01.06 SET 1 32,26 7,31 32,26 7,31 29.04.2015 Cumparare directa online1

DIODE MICI ALTERNATOR RABA 20.01.06 BUC 20 1,61 0,36 32,20 7,30 30.04.2015 Cumparare directa online2

PLATOU DIODE "-" MARI ALTERNATOR RABA 20.01.06 BUC 2 32,26 7,31 64,52 14,62 29.04.2015 Cumparare directa online3

PLATOU DIODE "+" MARI ALTERNATOR RABA 20.01.06 BUC 2 12,10 2,74 24,20 5,48 30.04.2015 Cumparare directa online4

Total valoare cod CPV 153,17 34,7131712340-5

Cod CPV 34300000-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

ARTICULAŢIE SFERICĂ TIMONERIE RABA 20.01.06 BUC 2 25,00 5,67 50,00 11,33 29.04.2015 Cumparare directa online1

BRAT STERGATOR PARBRIZ DACIA 1310 20.01.06 BUC 2 8,06 1,83 16,13 3,66 30.04.2015 Cumparare directa online2

BURDUF PROTECTIE MANETA VITEZA 20.01.06 buc 1 20,16 4,52 20,16 4,52 29.01.2015 Cumparare directa online3

BURDUF PROTECTIE MANETA VITEZA 20.01.06 buc 1 20,16 4,52 20,16 4,52 29.01.2015 Cumparare directa online4

BUŞON VAS EXPANSIUNE VW TRANSPORTER 2012 20.01.06 BUC. 1 10,48 2,38 10,48 2,38 06.05.2015 Cumparare directa online5

CLAXON DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 11,29 2,56 11,29 2,56 29.04.2015 Cumparare directa online6

LAMA STERGĂTOR PARBRIZ DACIA 1310 20.01.06 BUC 2 2,42 0,55 4,84 1,10 29.04.2015 Cumparare directa online7

LAMELE STERGATOR PARBRIZ RABA 20.01.06 set 2 24,19 5,38 48,38 10,77 28.01.2015 Cumparare directa online8

LAMELE ŞTERGATOR PARBRIZ RABA 20.01.06 BUC 4 12,10 2,74 48,39 10,97 30.04.2015 Cumparare directa online9

LAMELE ŞTERGĂTOR DACIA LOGAN 20.01.06 BUC 2 2,82 0,64 5,65 1,28 29.04.2015 Cumparare directa online10

SIGURANTA YALA PORTBAGAJ DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 2,42 0,55 2,42 0,55 30.04.2015 Cumparare directa online11

SOLUTIE SPALARE PARBRIZ VARA *BIDON 5L 20.01.06 BIDON

4 4,03 0,91 16,13 3,66 30.04.2015 Cumparare directa online12

Pagina 8 din 26

Page 9: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

YALA PORTBAGAJ DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 14,52 3,29 14,52 3,29 30.04.2015 Cumparare directa online13

Total valoare cod CPV 268,54 60,5734300000-0

Cod CPV 34312000-7

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Piese pentru motoare

COROANA PORNIRE RABA 20.01.06 buc 1 133,06 29,85 133,06 29,85 29.01.2015 Cumparare directa online1

COROANĂ PORNIRE RABA 20.01.06 BUC 1 129,03 29,24 129,03 29,24 29.04.2015 Cumparare directa online2

FURTUN RETUR INJECTOR PANZAT RABA 20.01.06 ML 2 5,65 1,28 11,29 2,56 30.04.2015 Cumparare directa online3

MOTORAS PAS CU PAS HYUNDAI SONATA 20.01.06 BUC. 1 1.266,13 286,93 1.266,13 286,93 20.05.2015 Cumparare directa online4

PLATINA DACIA 20.01.06 BUC 2 3,23 0,73 6,45 1,46 30.04.2015 Cumparare directa online5

SET MOTOR RABA 20.01.06 buc 1 2.278,14 510,97 2.278,14 510,97 29.01.2015 Cumparare directa online6

TAMPON MOTOR DACIA SUPER NOVA 20.01.06 buc 1 60,48 13,46 60,48 13,46 30.01.2015 Cumparare directa online7

TERMOSTAT DACIA SUPER NOVA 20.01.06 buc 1 11,29 2,51 11,29 2,51 28.01.2015 Cumparare directa online8

Total valoare cod CPV 3.895,88 876,9834312000-7

Cod CPV 34312100-8

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Curele de ventilatoare

CUREA ALTERNATOR VW TRANSPORTER 20.01.06 buc 2 40,32 9,10 80,64 18,20 24.03.2015 Cumparare directa online1

CUREA 1300 20.01.06 buc 2 8,87 1,99 17,74 3,98 16.02.2015 Cumparare directa online2

CUREA 1475 20.01.06 buc 1 9,68 2,17 9,68 2,17 29.01.2015 Cumparare directa online3

CUREA ACCESORII DACIA LOGAN 1.6 (CU AER CONDITIONAT)

20.01.06 buc 1 37,10 8,26 37,10 8,26 28.01.2015 Cumparare directa online4

CUREA ALTERNATOR VW TRANSPORTER 20.01.06 buc 1 40,32 9,04 40,32 9,04 29.01.2015 Cumparare directa online5

Total valoare cod CPV 185,48 41,6534312100-8

Pagina 9 din 26

Page 10: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 34312200-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Bujii

BUJII DACIA 1310 TLX 20.01.06 SET 2 16,13 3,66 32,26 7,31 30.04.2015 Cumparare directa online1

BUJII DACIA LOGAN 1,6 BENZINA 2006 20.01.06 set 1 20,97 4,67 20,97 4,67 28.01.2015 Cumparare directa online2

FIŞE BUJII DACIA 1310 TLX 20.01.06 SET 1 17,74 4,02 17,74 4,02 29.04.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 70,97 16,0034312200-9

Cod CPV 34312300-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Radiatoare pentru vehicule

RADIATOR 710 RABA 20.01.06 BUC 1 967,74 217,65 967,74 217,65 27.05.2015 Cumparare directa online1

RADIATOR CLIMATIZARE (CABINA) RABA 20.01.06 buc 2 483,87 107,68 967,74 215,36 29.01.2015 Cumparare directa online2

RADIATOR RACIRE 710 RABA 20.01.06 buc 1 967,74 217,06 967,74 217,06 29.01.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 2.903,23 650,0734312300-0

Cod CPV 34312500-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Garnituri de etanşare

GARNITURI CUPRU Ø18 RABA 20.01.06 BUC 10 0,48 0,11 4,84 1,10 30.04.2015 Cumparare directa online1

SET GARNITURI MOTOR RABA 20.01.06 buc 1 169,35 37,98 169,35 37,98 29.01.2015 Cumparare directa online2

SIMERING 65X85X13 20.01.06 BUC. 2 8,06 1,83 16,13 3,66 29.04.2015 Cumparare directa online3

SIMERING 135X160 RABA 20.01.06 BUC 4 12,10 2,74 48,39 10,97 29.04.2015 Cumparare directa online4

SIMERING 170X200 RABA 20.01.06 BUC 4 25,00 5,67 100,00 22,66 29.04.2015 Cumparare directa online5

Total valoare cod CPV 338,71 76,3634312500-2

Pagina 10 din 26

Page 11: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 34320000-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Piese de schimb mecanice, altele decât motoare şi piese de motoare

STIFT PLANETARĂ DACIA SUPER NOVA 20.01.06 buc 1 1,61 0,36 1,61 0,36 28.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 1,61 0,3634320000-6

Cod CPV 34321100-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Osii

BURDUF PLANETARĂ C.V. VW TRANSPORTER (2008) 20.01.06 BUC. 1 15,32 3,47 15,32 3,47 30.04.2015 Cumparare directa online1

BURDUF PLANETARĂ STANGA SPATE DE LA ROATA VW TRANSPORTER 2012

20.01.06 BUC. 1 47,58 10,78 47,58 10,78 06.05.2015 Cumparare directa online2

PLANETARĂ RENAULT MASTER 20.01.06 BUC. 2 298,39 67,62 596,77 135,24 30.04.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 659,68 149,5034321100-4

Cod CPV 34321200-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Cutii de viteze

TIMONERIE AK6 CU GV 20.01.06 buc 1 508,06 113,95 508,06 113,95 29.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 508,06 113,9534321200-5

Cod CPV 34322000-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Frâne şi piese pentru frâne

CABLU FRANA MANA DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 18,55 4,20 18,55 4,20 29.04.2015 Cumparare directa online1

CABLU FRANA MANA NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 1 104,84 23,76 104,84 23,76 06.05.2015 Cumparare directa online2

CABLU FRANA MANA NISSAN TERRANO II 20.01.06 BUC 1 49,60 11,15 49,60 11,15 25.05.2015 Cumparare directa online3

CILINDRI FRANA SPATE DACIA 1304 20.01.06 BUC 2 22,58 5,12 45,16 10,23 29.04.2015 Cumparare directa online4

CILINDRU DUBLU FRÂNĂ SAVIEM 20.01.06 BUC 1 790,32 177,75 790,32 177,75 27.05.2015 Cumparare directa online5

Pagina 11 din 26

Page 12: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

CILINDRU FRANA SPATE NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 2 37,90 8,59 75,81 17,18 06.05.2015 Cumparare directa online6

ETRIER FATA STANGA (ORIGINAL) MERCEDES VITO 115 CDI

20.01.06 BUC 1 1.250,00 280,92 1.250,00 280,92 26.05.2015 Cumparare directa online7

FURTUN FANA FATA ETRIER MERCEDES VITO 115 CDI

20.01.06 buc 1 38,71 8,74 38,71 8,74 24.03.2015 Cumparare directa online8

FURTUN PRESIUNE AER CU 2 PIULITE CAMERA FRANARE

20.01.06 BUC 2 22,58 5,12 45,16 10,23 29.04.2015 Cumparare directa online9

GARNITURI CILINDRU FRÂNĂ SPATE DACIA 1310 20.01.06 SET 2 1,61 0,37 3,23 0,73 29.04.2015 Cumparare directa online10

GARNITURI ETRIER FRÂNĂ DACIA 1310 20.01.06 SET 2 1,61 0,37 3,23 0,73 29.04.2015 Cumparare directa online11

KIT REPARATIE ETRIER FORD TOURNEO 20.01.06 SET. 2 22,58 5,12 45,16 10,23 06.05.2015 Cumparare directa online12

POMPA FRANA CU 4 CONDUCTE (ICP)DACIA 1304 20.01.06 buc 1 100,81 22,43 100,81 22,43 28.01.2015 Cumparare directa online13

POMPA FRANA MERCEDES VITO 115 CDI 20.01.06 buc 1 216,13 48,78 216,13 48,78 24.03.2015 Cumparare directa online14

POMPĂ FRÂNĂ DUBLU CIRCUIT CU 3 CONDUCTE DACIA 1310 TLX

20.01.06 BUC 1 62,90 14,26 62,90 14,26 29.04.2015 Cumparare directa online15

REGULATOR DE PRESIUNE ROMAN 20.01.06 buc 3 177,42 39,48 532,26 118,45 29.01.2015 Cumparare directa online16

REGULATOR PRESIUNE RABA 20.01.06 BUC 2 177,42 40,21 354,84 80,41 29.04.2015 Cumparare directa online17

REPARTITOR FRÂNĂ DACIA 1310 20.01.06 BUC 1 33,87 7,68 33,87 7,68 29.04.2015 Cumparare directa online18

SENZOR ABS STANGA-DREAPTA FATA NISSAN TERRANO

20.01.06 BUC. 2 201,61 45,69 403,23 91,38 06.05.2015 Cumparare directa online19

SUPAPA CU 4 CAI DR 4402 ROMAN 20.01.06 buc 2 129,03 28,72 258,06 57,43 29.01.2015 Cumparare directa online20

SUPAPA DR 4305 ROMAN 20.01.06 buc 1 120,97 26,92 120,97 26,92 29.01.2015 Cumparare directa online21

SUPAPA EGALIZARE RABA AE - 4110 20.01.06 buc 1 112,90 25,13 112,90 25,13 29.01.2015 Cumparare directa online22

SUPAPA PURJARE RABA 20.01.06 BUC 8 8,87 2,01 70,97 16,08 30.04.2015 Cumparare directa online23

SUPAPA RE 1108 ROMAN 20.01.06 buc 1 129,03 28,72 129,03 28,72 29.01.2015 Cumparare directa online24

SUPAPĂ RE 2504 RABA 20.01.06 BUC 1 129,03 29,24 129,03 29,24 29.04.2015 Cumparare directa online25

TERMOSTAT RABA 20.01.06 buc 1 64,52 14,36 64,52 14,36 29.01.2015 Cumparare directa online26

Total valoare cod CPV 5.059,27 1.137,1434322000-0

Pagina 12 din 26

Page 13: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 34322100-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Echipamente de frână

POMPA ABS MERCEDES VITO 115 CDI 20.01.06 BUC. 1 4.129,03 935,74 4.129,03 935,74 30.04.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 4.129,03 935,7434322100-1

Cod CPV 34322400-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Plăcuţe de frână

PLACUTE FRANA DACIA 1310 20.01.06 SET 1 16,13 3,66 16,13 3,66 30.04.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 16,13 3,6634322400-4

Cod CPV 34322500-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Saboţi de frână

KIT ARCURI READUCERE SABOTI SPATE (CLEME FIXARE + SABOTI) NISSAN TERRANO

20.01.06 SET 2 30,65 6,94 61,29 13,89 06.05.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 61,29 13,8934322500-5

Cod CPV 34324000-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Roţi, piese şi accesorii

PIULITA FUZETĂ FAŢĂ M16 FORD TOURNEO 20.01.06 BUC. 1 12,10 2,74 12,10 2,74 20.05.2015 Cumparare directa online1

PREZON ROATA SAVIEM 20.01.06 BUC. 4 12,10 2,74 48,39 10,97 30.04.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 60,48 13,7134324000-4

Cod CPV 34324100-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Echipament de echilibrare a roţilor

BIELETA DIRECTIE DREAPTA VW TRANSPORTER 20.01.06 BUC. 1 22,58 5,12 22,58 5,12 06.05.2015 Cumparare directa online1

BIELETĂ ANTIRULIU VW TRANSPORTER (2008) 20.01.06 BUC. 2 23,39 5,30 46,77 10,60 06.05.2015 Cumparare directa online2

Pagina 13 din 26

Page 14: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

BIELETE ANTIRULIU DACIA 1304 20.01.06 BUC 2 11,29 2,56 22,58 5,12 29.04.2015 Cumparare directa online3

BIELETE ANTIRULIU NISSAN TERRANO II 20.01.06 BUC 2 21,77 4,90 43,55 9,79 26.05.2015 Cumparare directa online4

BUCSA AMORTIZOR FATA PARTEA DE JOS NISSAN TERRANO

20.01.06 BUC. 2 116,94 26,50 233,87 53,00 30.04.2015 Cumparare directa online5

BUCSA BARA STABILIZATOARE FATA NISSAN TERRANO

20.01.06 BUC 2 6,45 1,45 12,90 2,90 26.05.2015 Cumparare directa online6

BUCSA BARA STABILIZATOARE FATA NISSAN TERRANO

20.01.06 BUC. 2 6,45 1,46 12,90 2,92 06.05.2015 Cumparare directa online7

BUCSA TIRANT DREAPTA NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 2 4,03 0,91 8,06 1,83 30.04.2015 Cumparare directa online8

BUCSA TIRANT NISSAN TERRANO II 20.01.06 BUC 4 3,23 0,73 12,90 2,90 26.05.2015 Cumparare directa online9

BUCSĂ BARA STABILIZATOARE VW TRANSPORTER (2008)

20.01.06 BUC. 2 5,65 1,28 11,29 2,56 06.05.2015 Cumparare directa online10

BUCSI BASCULA INFERIOARA DACIA 1304 20.01.06 BUC 4 7,26 1,64 29,03 6,58 30.04.2015 Cumparare directa online11

BURDUF CASETĂ DIRECŢIE VW TRANSPORTER (2008)

20.01.06 BUC. 2 9,68 2,19 19,35 4,39 06.05.2015 Cumparare directa online12

BUSCA TIRANT STANGA NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 2 4,03 0,91 8,06 1,83 30.04.2015 Cumparare directa online13

CAP BARA BIELETA DIRECTIE DREAPTA NISSAN TERRANO

20.01.06 BUC. 2 25,81 5,85 51,61 11,70 06.05.2015 Cumparare directa online14

CAP BARA BIELETA DIRECTIE DREAPTA NISSAN TERRANO II

20.01.06 BUC 2 22,58 5,08 45,16 10,16 25.05.2015 Cumparare directa online15

CAP BARA BIELETA DIRECTIE VW TRANSPORTER 20.01.06 buc 1 40,32 9,04 40,32 9,04 29.01.2015 Cumparare directa online16

CAP BARA DIRECTIE DREAPTA NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 2 28,23 6,40 56,45 12,79 06.05.2015 Cumparare directa online17

CAP BARA DIRECTIE STANGA NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 2 28,23 6,40 56,45 12,79 06.05.2015 Cumparare directa online18

CAP BARĂ CASETA DIRECŢIE DREAPTA VW TRANSPORTER (2008)

20.01.06 BUC. 1 33,87 7,68 33,87 7,68 06.05.2015 Cumparare directa online19

CAP BARĂ CASETA DIRECŢIE STANGA VW TRANSPORTER (2008)

20.01.06 BUC. 1 33,87 7,68 33,87 7,68 06.05.2015 Cumparare directa online20

CUPLAJ VOLAN DACIA 1310 TLX 20.01.06 BUC 3 14,52 3,29 43,55 9,87 30.04.2015 Cumparare directa online21

PIVOT INFERIOR RENAULT MASTER 20.01.06 buc 2 45,97 10,23 91,94 20,46 29.01.2015 Cumparare directa online22

PIVOT SUPERIOR RENAULT MASTER 20.01.06 buc 2 45,97 10,23 91,94 20,46 29.01.2015 Cumparare directa online23

RULMENTI FATA RENAULT MASTER (2 RULMENTI + 2 SIEMERINGURI)

20.01.06 set 2 103,00 22,92 206,00 45,84 28.01.2015 Cumparare directa online24

Pagina 14 din 26

Page 15: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

SEMICASETA DIRECTIE NISSAN TERRANO II 20.01.06 BUC 1 88,71 19,95 88,71 19,95 26.05.2015 Cumparare directa online25

TIRANT AXIAL FATA COMPLET RENAULT MASTER 20.01.06 buc 1 829,84 184,68 829,84 184,68 18.02.2015 Cumparare directa online26

TIRANT AXIAL FATA COMPLET RENAULT MASTER 20.01.06 buc 1 829,84 187,30 829,84 187,30 26.03.2015 Cumparare directa online27

Total valoare cod CPV 2.983,42 669,9334324100-5

Cod CPV 34325100-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Amortizoare

AMORTIZOR FATA NISSAN TERRANO II 20.01.06 BUC 2 62,10 13,97 124,19 27,93 25.05.2015 Cumparare directa online1

BURDUF AMORTIZOR FAŢĂ VW TRANSPORTER (2008)

20.01.06 BUC. 2 10,48 2,38 20,97 4,75 06.05.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 145,16 32,6834325100-2

Cod CPV 34325200-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Ţevi de eşapament

ANSAMBLU ESAPAMENT DACIA 1304 (TOATE TEVILE SI TOBELE DE LA GALERIA DE EVACUARE PANA LA TOBA FINALA - INCLUSIV COLIERE DE PRINDERE)

20.01.06 buc 1 177,42 39,48 177,42 39,48 30.01.2015 Cumparare directa online1

TUB FLEXIBIL ESAPAMENT MERCEDES POLYMA (L 320 MM Ø78 MM)

20.01.06 BUC. 1 64,52 14,62 64,52 14,62 20.05.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 241,94 54,1034325200-3

Cod CPV 34326100-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Ambreiaje şi piese conexe

DISC AMBREIAJ DACIA SUPER NOVA 20.01.06 buc 1 48,39 10,77 48,39 10,77 30.01.2015 Cumparare directa online1

DISC AMBREIAJ Ø420 RABA 20.01.06 BUC 1 157,26 35,64 157,26 35,64 29.04.2015 Cumparare directa online2

POMPA AMBREIAJ RABA 20.01.06 BUC 1 96,77 21,77 96,77 21,77 27.05.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 302,42 68,1734326100-9

Pagina 15 din 26

Page 16: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 34351100-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Pneuri pentru autovehicule

ANVELOPE 225/55 R 17 C VARA VW TRANSPORTER 20.01.06 BUC 4 625,00 140,57 2.500,00 562,27 25.05.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 2.500,00 562,2734351100-3

Cod CPV 38622000-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Oglinzi

OGLINDA RETROVIZOARE ROMAN 20.01.06 buc 2 12,89 2,89 25,78 5,78 29.01.2015 Cumparare directa online1

OGLINDA RETROVIZOARE ROMAN 20.01.06 buc 1 40,32 8,97 40,32 8,97 29.01.2015 Cumparare directa online2

Total valoare cod CPV 66,10 14,7638622000-1

Cod CPV 39812500-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Agenţi de etanşare

PASTA ETANSARE (NEAGRA) 20.01.06 BUC 5 3,23 0,73 16,13 3,66 29.04.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 16,13 3,6639812500-2

Cod CPV 42122161-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Pompe de răcire cu apă

POMPA APA NISSAN TERRANO + GARNITURA 20.01.06 buc 1 222,00 49,21 222,00 49,21 27.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 222,00 49,2142122161-6

Cod CPV 42122180-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Pompe de combustibil

POMPA ALIMENTARE RABA 20.01.06 buc 1 115,32 26,03 115,32 26,03 26.03.2015 Cumparare directa online1

POMPA ALIMENTARE RABA 20.01.06 BUC 1 36,29 8,22 36,29 8,22 29.04.2015 Cumparare directa online2

Pagina 16 din 26

Page 17: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

POMPA ALIMENTARE SAVIEM 20.01.06 BUC 2 70,97 16,08 141,94 32,17 30.04.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 293,55 66,4242122180-5

Cod CPV 42124211-6

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Piese pentru pompe de combustibil

DUZA INJECTOR RABA 559 20.01.06 buc 6 24,19 5,46 145,16 32,76 24.03.2015 Cumparare directa1

ELEMENT POMPA INJECTIE RABA 0,39 20.01.06 buc 6 15,77 3,56 94,60 21,35 24.03.2015 Cumparare directa2

SET GARNITURI POMPA INJECTIE RABA 20.01.06 set 1 11,69 2,64 11,69 2,64 24.03.2015 Cumparare directa3

SUPAPA POMPA INJECTIE RABA 0,47 20.01.06 buc 6 7,42 1,67 44,52 10,05 24.03.2015 Cumparare directa4

Total valoare cod CPV 295,97 66,8042124211-6

Cod CPV 42514310-8

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Filtre de aer

FILTRU AER HYUNDAI SONATA 20.01.06 BUC. 2 21,77 4,93 43,55 9,87 06.05.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 43,55 9,8742514310-8

Cod CPV 42913300-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Filtre de ulei

FILTRU ULEI NISSAN TERRANO 20.01.06 BUC. 3 12,90 2,92 38,71 8,77 06.05.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 38,71 8,7742913300-2

Cod CPV 42913400-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Filtre de benzină

BATERIE FILTRE COMBUSTIBIL RABA 20.01.06 BUC 1 70,97 16,08 70,97 16,08 30.04.2015 Cumparare directa online1

FILTRU COMBUSTIBIL HYUNDAI SONATA 20.01.06 BUC 2 16,94 3,81 33,87 7,62 25.05.2015 Cumparare directa online2

Pagina 17 din 26

Page 18: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

FILTRU COMBUSTIBIL MERCEDES POLYMA 1222 20.01.06 BUC. 5 16,12 3,65 80,60 18,27 30.04.2015 Cumparare directa online3

FILTRU MOTORINA VW TRANSPORTER 2008 20.01.06 BUC. 1 83,87 19,01 83,87 19,01 06.05.2015 Cumparare directa online4

Total valoare cod CPV 269,31 60,9742913400-3

Cod CPV 44162100-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Accesorii de ţevărie

ALIAJ LIPIRE 20.02 buc 4 33,87 7,61 135,48 30,46 25.05.2015 Cumparare directa1

BRĂŢARĂ 15 DUBLA 20.02 buc 20 0,23 0,05 4,52 1,02 25.05.2015 Cumparare directa2

BRĂŢARĂ 18 DUBLA 20.02 buc 60 0,26 0,06 15,48 3,48 25.05.2015 Cumparare directa3

BRĂŢARĂ 22 DUBLA 20.02 buc 19 0,48 0,11 9,19 2,07 25.05.2015 Cumparare directa4

BRĂŢARĂ 28 DUBLA 20.02 buc 20 0,73 0,16 14,52 3,26 25.05.2015 Cumparare directa5

BRĂŢARĂ 1” 20.02 buc 20 1,53 0,34 30,65 6,89 25.05.2015 Cumparare directa6

BUTELIE GAZ 20.02 buc 4 3,63 0,82 14,52 3,26 25.05.2015 Cumparare directa7

CÂNEPĂ 20.02 buc 3 1,45 0,33 4,35 0,98 25.05.2015 Cumparare directa8

CONECTOR CU 15 X ½ FE 20.02 buc 60 1,41 0,32 84,68 19,04 25.05.2015 Cumparare directa9

COT CU 15 MM 20.02 buc 35 0,89 0,20 31,05 6,98 25.05.2015 Cumparare directa10

COT CU 15 MT 20.02 buc 15 0,97 0,22 14,52 3,26 25.05.2015 Cumparare directa11

COT CU 15 MT X 45 20.02 buc 15 0,73 0,16 10,89 2,45 25.05.2015 Cumparare directa12

COT CU 18 MM 20.02 buc 50 1,05 0,24 52,42 11,78 25.05.2015 Cumparare directa13

COT CU 18 MT 20.02 buc 15 2,10 0,47 31,45 7,07 25.05.2015 Cumparare directa14

COT CU 18 X 45 MM 20.02 buc 20 2,18 0,49 43,55 9,79 25.05.2015 Cumparare directa15

COT CU 18 X 45 MT 20.02 buc 10 2,02 0,45 20,16 4,53 25.05.2015 Cumparare directa16

COT CU 22 MM 20.02 buc 25 1,85 0,42 46,37 10,42 25.05.2015 Cumparare directa17

Pagina 18 din 26

Page 19: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

COT CU 22MT 20.02 buc 20 3,63 0,82 72,58 16,32 25.05.2015 Cumparare directa18

COT CU 28 MM 20.02 buc 25 3,23 0,73 80,65 18,13 25.05.2015 Cumparare directa19

COT CU 28 MT 20.02 buc 15 5,97 1,34 89,52 20,12 25.05.2015 Cumparare directa20

DIBLU + HOLSURUB 8 20.02 buc 100 0,16 0,04 16,13 3,63 25.05.2015 Cumparare directa21

HOLENDER 11/4” 20.02 buc 2 10,08 2,27 20,16 4,53 25.05.2015 Cumparare directa22

MUFĂ CU 18 20.02 buc 25 0,65 0,15 16,13 3,63 25.05.2015 Cumparare directa23

MUFĂ CU 22 20.02 buc 15 1,05 0,24 15,73 3,54 25.05.2015 Cumparare directa24

MUFĂ CU 28 20.02 buc 10 2,66 0,60 26,61 5,98 25.05.2015 Cumparare directa25

NIPLU11/4” 20.02 buc 2 3,06 0,69 6,13 1,38 25.05.2015 Cumparare directa26

PASTĂ LIPIT 20.02 buc 4 33,87 7,61 135,48 30,46 25.05.2015 Cumparare directa27

PASTĂ VERDE 20.02 buc 2 5,81 1,31 11,61 2,61 25.05.2015 Cumparare directa28

REDUCŢIE CU 18 X 15 20.02 buc 25 0,97 0,22 24,19 5,44 25.05.2015 Cumparare directa29

REDUCŢIE CU 22 X 15 20.02 buc 15 1,77 0,40 26,61 5,98 25.05.2015 Cumparare directa30

REDUCŢIE CU 22 X 18 20.02 buc 15 2,10 0,47 31,45 7,07 25.05.2015 Cumparare directa31

REDUCŢIE CU 28 X 18 20.02 buc 10 7,90 1,78 79,03 17,77 25.05.2015 Cumparare directa32

REDUCŢIE CU 28 X 22 20.02 buc 10 3,79 0,85 37,90 8,52 25.05.2015 Cumparare directa33

ROBINET 1/2 20.02 buc 4 6,61 1,49 26,45 5,95 25.05.2015 Cumparare directa34

SĂRITURĂ CU 18 20.02 buc 12 13,31 2,99 159,68 35,90 25.05.2015 Cumparare directa35

SĂRITURĂ CU 22 20.02 buc 11 18,55 4,17 204,03 45,87 25.05.2015 Cumparare directa36

TEU CU 18 X 15 20.02 buc 25 2,82 0,63 70,56 15,86 25.05.2015 Cumparare directa37

TEU CU 18 X 18 20.02 buc 17 2,58 0,58 43,87 9,86 25.05.2015 Cumparare directa38

TEU CU 22 X 15 20.02 buc 20 3,47 0,78 69,35 15,59 25.05.2015 Cumparare directa39

Pagina 19 din 26

Page 20: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

TEU CU 22 X 18 20.02 buc 15 5,48 1,23 82,26 18,49 25.05.2015 Cumparare directa40

TEU CU 22 X 22 20.02 buc 10 3,95 0,89 39,52 8,88 25.05.2015 Cumparare directa41

TEU CU 28 X 15 20.02 buc 10 7,34 1,65 73,39 16,50 25.05.2015 Cumparare directa42

TEU CU 28 X 28 20.02 buc 10 7,34 1,65 73,39 16,50 25.05.2015 Cumparare directa43

Total valoare cod CPV 2.096,21 471,2444162100-4

Cod CPV 44163100-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Ţevi

CONECTOR CU 22 X 3/4 20.02 buc 5 3,06 0,69 15,32 3,44 29.01.2015 Cumparare directa1

HOLENDER 11/4 20.02 buc 2 10,08 2,26 20,16 4,52 29.01.2015 Cumparare directa2

NIPLU 11/4 20.02 buc 10 3,06 0,69 30,65 6,87 29.01.2015 Cumparare directa3

REDUCTIE CU 22 X 18 20.02 buc 1 2,10 0,47 2,10 0,47 29.01.2015 Cumparare directa4

ROBINET 11/4 20.02 buc 5 30,65 6,87 153,23 34,37 29.01.2015 Cumparare directa5

ROBINET CALORIFER 20.02 buc 44 10,08 2,26 443,55 99,48 29.01.2015 Cumparare directa6

SUPAPĂ SENS 11/4 20.02 buc 2 15,73 3,53 31,45 7,05 29.01.2015 Cumparare directa7

SUPAPĂ SIGURANŢĂ 3/4 20.02 buc 2 23,39 5,25 46,77 10,49 29.01.2015 Cumparare directa8

TEU CU 28 X 15 20.02 buc 4 7,18 1,61 28,71 6,44 29.01.2015 Cumparare directa9

TEU CU 28 X 18 20.02 buc 15 7,34 1,65 110,08 24,69 29.01.2015 Cumparare directa10

TEU CU 28 X 22 20.02 buc 15 7,34 1,65 110,08 24,69 29.01.2015 Cumparare directa11

ŢEAVĂ CU 15 20.02 ml 39 8,47 1,90 330,24 74,07 29.01.2015 Cumparare directa12

ŢEAVĂ CU 18 20.02 ml 40 11,29 2,53 451,61 101,29 29.01.2015 Cumparare directa13

Total valoare cod CPV 1.773,95 397,8844163100-1

Pagina 20 din 26

Page 21: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 44165100-5

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Furtunuri

FURTUN PRESIUNE APA INT. 67, EXT. 75, L 90 20.01.06 BUC 2 68,55 15,42 137,10 30,83 27.05.2015 Cumparare directa online1

FURTUN PRESIUNE ULEI TERMOFLOT CENTRIFUGAL RABA

20.01.06 buc 2 24,19 5,43 48,39 10,85 29.01.2015 Cumparare directa online2

FURTUN RETUR ALIMENTARE RABA 20.01.06 buc 1 26,61 5,97 26,61 5,97 29.01.2015 Cumparare directa online3

FURTUN TUR ALIMENTARE RABA 20.01.06 buc 1 26,61 5,97 26,61 5,97 29.01.2015 Cumparare directa online4

SET FURTUNURI RACIRE RABA 20.01.06 SET 1 52,42 11,79 52,42 11,79 27.05.2015 Cumparare directa online5

Total valoare cod CPV 291,13 65,4144165100-5

Cod CPV 44424200-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Bandă adezivă

BANDA IZOLATOARE 20.01.06 BUC 3 2,82 0,64 8,47 1,92 30.04.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 8,47 1,9244424200-0

Cod CPV 44442000-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Rulmenţi cu role

RULMENT 31310 20.01.06 BUC. 1 48,39 10,97 48,39 10,97 30.04.2015 Cumparare directa online1

RULMENT 32312 20.01.06 BUC. 1 54,84 12,43 54,84 12,43 29.04.2015 Cumparare directa online2

RULMENT 6202 SUPER NOVA 20.01.06 BUC 1 5,65 1,28 5,65 1,28 29.04.2015 Cumparare directa online3

RULMENT NJ211 20.01.06 BUC. 4 37,90 8,59 151,61 34,36 29.04.2015 Cumparare directa online4

Total valoare cod CPV 260,48 59,0344442000-0

Cod CPV 44832200-3

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Diluanţi

Pagina 21 din 26

Page 22: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

DILUANT PT.VOPSEA METALIZATĂ BREKNER PT.DACIA MAI 24479 ISU

20.01.06 litri 4 12,10 2,69 48,39 10,77 29.01.2015 Cumparare directa online1

Total valoare cod CPV 48,39 10,7744832200-3

Cod CPV 45259300-0

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Reparare şi întreţinere a centralelor termice

SERVICII DE CONSTATARE, VERIFICARE SI REPARARE ARZATOARE TIP DUAL 4 P LA CENTRALA TERMICA DE LA DET. PUCIOASA (CONFORM SITUATIEI DE LUCRARI ATASATA)

20.02 buc 2 322,58 72,35 645,16 144,70 29.01.2015 Cumparare directa1

Total valoare cod CPV 645,16 144,7045259300-0

Cod CPV 50110000-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor conexe

REVIZIE TEHNICA, LA TERMEN (100.000 KM.), AUTOAMBULANTA VW TRANSPORTER MAI 33808 (OPERATIUNI CONFORM DEVIZ)

20.01.09 buc 1 1.169,95 263,74 1.169,95 263,74 16.03.2015 Cumparare directa1

REVIZIE TEHNICA, LA TERMEN (ANUALA), AUTOAMBULANTA VW TRANSPORTER MAI 33806 (OPERATIUNI CONFORM DEVIZ)

20.01.09 buc 1 1.196,07 269,63 1.196,07 269,63 19.03.2015 Cumparare directa2

REVIZIE TEHNICA, LA TERMEN (ANUALA), AUTOVEHICUL DACIA DUSTER MAI - 35045 (OPERATIUNI CONFORM DEVIZ)

20.01.09 buc 1 400,80 90,10 400,80 90,10 26.05.2015 Cumparare directa3

SERVICII GEOMETRIE ROTI AUTOTURISM VOLKSWAGEN MAI 24591

20.07 buc. 1 40,32 9,06 40,32 9,06 27.05.2015 Cumparare directa4

SERVICII GEOMETRIE ROTI AUTOTURISM VOLKSWAGEN MAI 33808

20.07 buc. 1 40,32 9,06 40,32 9,06 27.05.2015 Cumparare directa5

VERIFICAT, REPARAT SI REGLAT INJECTOARE RABA 20.07 buc 6 20,20 4,54 121,21 27,24 27.05.2015 Cumparare directa6

VERIFICAT, REPARAT SI REGLAT POMPA INJECTIE IN LINIE RABA

20.07 buc 1 190,00 42,70 190,00 42,70 27.05.2015 Cumparare directa7

Total valoare cod CPV 3.158,68 711,5350110000-9

Cod CPV 65111000-4

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Distribuţie de apă potabilă

APA FIENI 20.01.04 buc 1 101,70 22,63 101,70 22,63 14.01.2015 Fara procedura1

APA FIENI 20.01.04 buc 1 91,53 20,61 91,53 20,61 06.03.2015 Fara procedura2

Pagina 22 din 26

Page 23: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

APA FIENI 20.01.04 buc 1 193,23 43,52 193,23 43,52 13.02.2015 Fara procedura3

APA FIENI 20.01.04 buc 1 111,58 25,27 111,58 25,27 03.04.2015 Fara procedura4

APA FIENI 20.01.04 buc 1 122,15 27,52 122,15 27,52 12.05.2015 Fara procedura5

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 545,16 122,27 545,16 122,27 14.05.2015 Fara procedura6

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 433,44 97,40 433,44 97,40 19.02.2015 Fara procedura7

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 268,32 60,47 268,32 60,47 17.03.2015 Fara procedura8

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 447,19 99,63 447,19 99,63 12.01.2015 Fara procedura9

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 672,60 152,52 672,60 152,52 09.04.2015 Fara procedura10

APA GAESTI 20.01.04 buc 1 50,85 11,46 50,85 11,46 17.03.2015 Fara procedura11

APA MORENI 20.01.04 buc 1 310,06 70,31 310,06 70,31 15.04.2015 Fara procedura12

APA MORENI 20.01.04 buc 1 159,33 35,80 159,33 35,80 03.03.2015 Fara procedura13

APA MORENI 20.01.04 buc 1 125,43 28,49 125,43 28,49 04.02.2015 Fara procedura14

APA PUCIOASA 20.01.04 buc 1 1.545,11 343,86 1.545,11 343,86 14.01.2015 Fara procedura15

APA PUCIOASA 20.01.04 buc 1 610,60 137,52 610,60 137,52 13.02.2015 Fara procedura16

APA PUCIOASA 20.01.04 buc 1 839,43 190,09 839,43 190,09 03.04.2015 Fara procedura17

APA PUCIOASA 20.01.04 buc 1 558,04 125,68 558,04 125,68 06.03.2015 Fara procedura18

APA PUCIOASA 20.01.04 buc 1 657,38 148,12 657,38 148,12 12.05.2015 Fara procedura19

APA RACARI 20.01.04 buc 1 90,74 20,44 90,74 20,44 21.05.2015 Fara procedura20

APA RACARI 20.01.04 buc 1 67,80 15,26 67,80 15,26 10.03.2015 Fara procedura21

APA RACARI 20.01.04 buc 1 84,75 19,04 84,75 19,04 11.02.2015 Fara procedura22

APA RACARI 20.01.04 buc 1 81,36 18,14 81,36 18,14 12.01.2015 Fara procedura23

APA RACARI 20.01.04 buc 1 69,80 15,83 69,80 15,83 09.04.2015 Fara procedura24

Pagina 23 din 26

Page 24: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

APA TARGOVISTE 20.01.04 buc 1 48,51 10,90 48,51 10,90 03.03.2015 Fara procedura25

APA TARGOVISTE 20.01.04 buc 1 60,06 13,62 60,06 13,62 06.04.2015 Fara procedura26

APA TARGOVISTE 20.01.04 buc 1 76,23 17,29 76,23 17,29 04.02.2015 Fara procedura27

APA TARGOVISTE 20.01.04 buc 1 73,92 16,76 73,92 16,76 05.05.2015 Fara procedura28

APA TARGOVISTE 20.01.04 buc 1 76,23 17,01 76,23 17,01 08.01.2015 Fara procedura29

APA TITU 20.01.04 buc 1 281,37 62,73 281,37 62,73 12.01.2015 Fara procedura30

APA TITU 20.01.04 buc 1 345,78 77,82 345,78 77,82 19.03.2015 Fara procedura31

APA TITU 20.01.04 buc 1 205,91 46,38 205,91 46,38 21.05.2015 Fara procedura32

APA TITU 20.01.04 buc 1 339,00 76,35 339,00 76,35 11.02.2015 Fara procedura33

APA TITU 20.01.04 buc 1 296,65 67,27 296,65 67,27 09.04.2015 Fara procedura34

APA VISINA 20.01.04 buc 1 16,95 3,78 16,95 3,78 12.01.2015 Fara procedura35

APA VISINA 20.01.04 buc 1 164,03 36,94 164,03 36,94 21.05.2015 Fara procedura36

APA VISINA 20.01.04 buc 1 50,85 11,43 50,85 11,43 19.02.2015 Fara procedura37

APA VISINA 20.01.04 buc 1 52,35 11,87 52,35 11,87 09.04.2015 Fara procedura38

APA VOINESTI 20.01.04 buc 1 42,34 9,50 42,34 9,50 14.05.2015 Fara procedura39

APA VOINESTI 20.01.04 buc 1 87,50 19,79 87,50 19,79 13.03.2015 Fara procedura40

APA VOINESTI 20.01.04 buc 1 47,98 10,88 47,98 10,88 10.04.2015 Fara procedura41

APA VOINESTI 20.01.04 buc 1 12,50 2,78 12,50 2,78 15.01.2015 Fara procedura42

Total valoare cod CPV 10.515,77 2.364,9765111000-4

Cod CPV 66516100-1

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

SERVICII RCA AUTOVEHICULE (INTRE 1400 - 1600 CC) MAI-38915

20.30.03 BUC 1 275,23 61,90 275,23 61,90 25.05.2015 Cumparare directa online1

Pagina 24 din 26

Page 25: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

SERVICII RCA AUTOVEHICULE (INTRE 1400 - 1600 CC) MAI-38916

20.30.03 BUC 1 275,23 61,90 275,23 61,90 25.05.2015 Cumparare directa online2

SERVICII RCA AUTOVEHICULE (INTRE 1400 - 1600 CC) MAI-38917

20.30.03 BUC 1 275,23 61,90 275,23 61,90 25.05.2015 Cumparare directa online3

Total valoare cod CPV 825,68 185,7066516100-1

Cod CPV 71631200-2

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor

SERVICII I.T.P. AMBULANTA MERCEDES BENZ 115CDI (MAI 24590)

20.01.09 buc 1 72,58 16,39 72,58 16,39 26.02.2015 Cumparare directa1

SERVICII I.T.P. AMBULANTA VW TRANSPORTER (MAI 24591)

20.01.09 buc 1 44,35 10,02 44,35 10,02 26.02.2015 Cumparare directa2

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE < 3,5 TONE (DACIA 1304 MAI-23334)

20.01.09 buc 1 72,58 18,15 72,58 18,15 15.05.2015 Cumparare directa3

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE < 3,5 TONE (VW TRANSPORTER MAI-33806)

20.01.09 buc 1 58,06 12,90 58,06 12,90 26.01.2015 Cumparare directa4

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (ACI MAI-23343)

20.01.09 buc 1 68,55 15,40 68,55 15,40 22.04.2015 Cumparare directa5

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (APCA MAI-23328)

20.01.09 buc 1 68,55 15,23 68,55 15,23 27.01.2015 Cumparare directa6

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (AUTOCAMION ROMAN MAI-10016)

20.01.09 buc 1 96,77 24,19 96,77 24,19 15.05.2015 Cumparare directa7

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (DB 21 FBG)

20.01.09 buc 1 74,19 16,76 74,19 16,76 26.02.2015 Cumparare directa8

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (MERCEDES POLYMA MAI-24162)

20.01.09 buc 1 96,77 24,19 96,77 24,19 15.05.2015 Cumparare directa9

SERVICII I.T.P. AUTOVEHICULE > 3,5 TONE (SCANIA MAI-33403)

20.01.09 buc 1 96,77 24,19 96,77 24,19 15.05.2015 Cumparare directa10

Total valoare cod CPV 749,19 177,4371631200-2

Cod CPV 79132100-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Servicii de certificare a semnăturii electronice

SERVICII DE FURNIZARE CERTIFICATE DIGITALE 20.01.08 buc 2 41,43 9,93 82,86 19,86 10.02.2015 Contract subsecvent Certsign

1

Total valoare cod CPV 82,86 19,8679132100-9

Pagina 25 din 26

Page 26: Situație achiziții coduri CPV Mai 2015

Cod CPV 90460000-9

Denumire material Articol

bugetar

U/M Cantitate Pret unitar

fara TVA lei

Pret unitar

fara TVA

euro

Valoare

fara TVA lei

Valoare

fara TVA

euro

Data

ordonantarii

Tip proceduraNr.

crt.

Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice

SERVICII DE GOLIRE A FOSEI SEPTICE GARDA VISINA 20.01.04 mc 40 15,00 3,36 600,00 134,57 29.01.2015 Cumparare directa1

SERVICII DE GOLIRE A FOSEI SEPTICE GARDA VISINA 20.01.04 mc 40 15,00 3,37 600,00 134,94 25.05.2015 Cumparare directa2

Total valoare cod CPV 1.200,00 269,5290460000-9

406.950,74 91.586,52VALOARE FARA T.V.A. ACHIZITII PE ANUL 2014

504.618,91VALOARE CU T.V.A. ACHIZITII PE ANUL 2014

VERIFICAT

SEF SERVICIU LOGISTIC

Col.

Valerica PAUNESCU

INTOCMIT

OFITER SPECIALIST I - ACHIZITII PUBLICE

Lt.col.

Marcel GRIGORE

Plt.maj.

Mihai MUNTEANU

Pagina 26 din 26