Sistemul Informational Al Spatiilor Verzi

of 5 /5
S ! S T = fd: lj L ! :qj F C,? ; i;i A T i u- i'i 'f'. L ;i L S p +i T i ; L'* !q t"r = R= : L G*ne:'al!i5{i i.i. Cadrul lega! in conformitate cu prevederile din !-egea privind regletientarea si adfii!nislrerea spaiillcr v*rzi 'Jin zonele urbane nr.24/2007 (art. iB alin. ('1)), autoritalilt admlnisiratiei publicc localc au cbligatia sa tina e,ridenta spatiilor rrerzi cle pe teritorrui Lrnitatiior ior administ:'a.tive si rn acest scop iliiinteezn, or-grailizeaza si conduc regis'trele locale aie spatiilor rrerzi. Peniru realizarea acestor prer,,ederi au fost elaboi'ate de ciii-e ltlinlsterul De;vollarii l-t-tcrdrilor Publice gi Locuintei norme tehnice, cai'e se refera la cr:nstituirea unui set cle date, inl'orrnatii s;i pianuri privind identificarea terenurilcr definite ca spatii verzi si a celor ilegraclate, pcsibi! a fi reabiliiate c:l spatir verzi, cu identificarea starii de viabiiitate a'regetatiei cie p: acesie teren,rri, a caracierlsticilor ei, a incliciior de cantitaie ni nali+a+^ ^{^-^^+: OI UEIILdLE dIE, CIILI. Elaborarea Rogistru!ui local a! spetiiior irtizi se ferce in conforrr:ir:ie cr,r iiior':'rre letrnicd din ,:1 e-iecembrie 2C08, oublicata in Monitorr-rl Cficial ll29 tjin 10 cer:e::rb'ir:2003 {i'.,1. Ct. 82g12CCB). Datele, informailile si planuriie menticns.te nei sr-ls vcr fi cuprir':se intr-un regrslrir nurnit iiegisli'ul local al spatiiloi" r,rerzi, aferent leritoriului uniiaiii acminisirati\/e 1;enti'u cere rie intocnrests. Documentalia complexa care se iatocrneste penlru e',,irlenta spatiilcr r:erzi din intiegul teri'ioi'iu intra,"rilan al localitaiilor urbane se cor:stituie ca un sisie:x intr";yrnatisnai de ti* Gl$ si c:rprinde: inventa!'ierea, eviCentterea tipului cIe proprietaie si it rroCuiui ,Je administi'a:"e si clescricrea caracie;"isticiloi' naniitnfirra ci rrlilrlirra rla rraaar.rt,ai 1"2. Obi*etive{e *egisirului iacs! .:! s+atiilor ve:zi ?n temeiu! prevecieri!or Leg:l nr. 24t2lA7, er,ricjenia spaiiilor r.rerzi are clr"ei;t scoi: orga.nizarea fo-losirii i"aiionale a, acesiora, a recenerani si prctectiei Ioi' eftcientr, cu exerciiarea ccntroii:ir:i sisienratlc al schirnbarilor c;alitative si caniitciiive, asigLlra.rea. irtreprindi;r.jlor. ;nstitutirlcr, organizntiiio:- si cr;tateriilor cu inforrlatii despre spatiile verzi. Autcritatile aciministratier publice iccaie i'aspLlnd, potriv;t n,:ri-neloi" tr:hnrce. cle *ctiviia-tea Co identificare a terenuri!o:'cleiinite ca sp€ti; verzi si a celor clegi'aciate, dar pcsitil a {i reebiiiiate si reamen;:late ca spaiii 'zerz!, precum si Ce masurarea aceslcta. Chiaetit *lc principaie asiguraie prin e labcrarea. regisireior ioca!* 3.le sL)atiilor vl.rzi suni: a) protectia si conservaree spatiilor verzi peniru mentinerea biodiirer"silatii lcr: b) nrentiner'ea si dezvoitarea functiilor Ce prr:tec'Lie a scatiilci'rrerzi l:t"il,ind apele, soI-r!, sr:h:mbarile climairce. mentineiea neisajelcr in scopul ocrotirii sanatatii pclulaiiei, protestie i mE:liului si al asigui'a.rii calitatii vietii; c) regenerarea. extincjerea, anreliorarex compozitiei si a calitatii spatiilor Verzi; d) elaborarea si apiicarea unui cornpiex .Je rnasuri privind aducerea si mentinerca spi:.liilcr verzi in $tarea corespunzatoare functiiloi. lor; e) iCentiiicarea zonelor deficitare si realizarea de Iucrai'i oentrr: extlnderea sr-lorefl:teioi' acocerite cu rranotqf ic' f) extinderea suprafeteior ocupate de spatii verzi, prin inclucierea in catecc;'ia spatiilor '.r+rzi puhlic€ a terenurilor cu potentiai ecologic sau scciocultural. Registrul locai al spaiiilor r.rerzi va cleterrnina o buna gestionare a pcientia.iuiui spaliilor rrerzi cu implicat!i asupra sigurantei si calltatii vieiii, asigurand crearea unui sistern cle monitcriz6l's p ;rpatii!or verzi si a terenuri!or dsgraCate ce pot fi recuperate ca spatii verzi, in vecjerea asigurar;i calitatii fec:criior de meCiu si siarii de sanatate a poculatiei. Datele din RegistrLrl local el snaijilor verzi trebuie sa ref!ecie sltuatia spaliiic'l- verzi existenie in iimitele iniravilanului lccalitaii!. a

Embed Size (px)

description

sistemul informational al spatiilor verzi

Transcript of Sistemul Informational Al Spatiilor Verzi

 • S ! S T =

  fd: lj L ! :qj F C,? ; i;i A T i u- i'i 'f'. L ;i L S p +i T i ; L'* !q t"r

  =

  R= :

  L G*ne:'al!i5{ii.i. Cadrul lega!

  in conformitate cu prevederile din !-egea privind regletientarea si adfii!nislrerea spaiillcr v*rzi 'Jin

  zonele urbane nr.24/2007 (art. iB alin. ('1)), autoritalilt admlnisiratiei publicc localc au cbligatia sa tinae,ridenta spatiilor rrerzi cle pe teritorrui Lrnitatiior ior administ:'a.tive si rn acest scop iliiinteezn, or-grailizeaza siconduc regis'trele locale aie spatiilor rrerzi.

  Peniru realizarea acestor prer,,ederi au fost elaboi'ate de ciii-e ltlinlsterul De;vollarii l-t-tcrdrilorPublice gi Locuintei norme tehnice, cai'e se refera la cr:nstituirea unui set cle date, inl'orrnatii s;i pianuri privindidentificarea terenurilcr definite ca spatii verzi si a celor ilegraclate, pcsibi! a fi reabiliiate c:l spatir verzi, cuidentificarea starii de viabiiitate a'regetatiei cie p: acesie teren,rri, a caracierlsticilor ei, a incliciior de cantitaieni nali+a+^

  ^{^-^^+:OI UEIILdLE dIE, CIILI.Elaborarea Rogistru!ui local a! spetiiior irtizi se ferce in conforrr:ir:ie cr,r iiior':'rre letrnicd din ,:1

  e-iecembrie 2C08, oublicata in Monitorr-rl Cficial ll29 tjin 10 cer:e::rb'ir:2003 {i'.,1. Ct. 82g12CCB).Datele, informailile si planuriie menticns.te nei sr-ls vcr fi cuprir':se intr-un regrslrir nurnit iiegisli'ul

  local al spatiiloi" r,rerzi, aferent leritoriului uniiaiii acminisirati\/e 1;enti'u cere rie intocnrests.Documentalia complexa care se iatocrneste penlru e',,irlenta spatiilcr r:erzi din intiegul teri'ioi'iu

  intra,"rilan al localitaiilor urbane se cor:stituie ca un sisie:x intr";yrnatisnai de ti* Gl$ si c:rprinde:inventa!'ierea, eviCentterea tipului cIe proprietaie si it rroCuiui ,Je administi'a:"e si clescricrea caracie;"isticiloi'naniitnfirra ci rrlilrlirra rla rraaar.rt,ai

  1"2. Obi*etive{e *egisirului iacs! .:! s+atiilor ve:zi?n temeiu! prevecieri!or Leg:l nr. 24t2lA7, er,ricjenia spaiiilor r.rerzi are clr"ei;t scoi: orga.nizarea fo-losirii

  i"aiionale a, acesiora, a recenerani si prctectiei Ioi' eftcientr, cu exerciiarea ccntroii:ir:i sisienratlc alschirnbarilor c;alitative si caniitciiive, asigLlra.rea. irtreprindi;r.jlor. ;nstitutirlcr, organizntiiio:- si cr;tateriilor cuinforrlatii despre spatiile verzi.

  Autcritatile aciministratier publice iccaie i'aspLlnd, potriv;t n,:ri-neloi" tr:hnrce. cle *ctiviia-tea Coidentificare a terenuri!o:'cleiinite ca spti; verzi si a celor clegi'aciate, dar pcsitil a {i reebiiiiate si reamen;:lateca spaiii

  'zerz!, precum si Ce masurarea aceslcta.

  Chiaetit *lc principaie asiguraie prin e labcrarea. regisireior ioca!* 3.le sL)atiilor vl.rzi suni:a) protectia si conservaree spatiilor verzi peniru mentinerea biodiirer"silatii lcr:b) nrentiner'ea si dezvoitarea functiilor Ce prr:tec'Lie a scatiilci'rrerzi l:t"il,ind apele, soI-r!, sr:h:mbarile

  climairce. mentineiea neisajelcr in scopul ocrotirii sanatatii pclulaiiei, protestie i mE:liului si al asigui'a.riicalitatii vietii;

  c) regenerarea. extincjerea, anreliorarex compozitiei si a calitatii spatiilor Verzi;d) elaborarea si apiicarea unui cornpiex .Je rnasuri privind aducerea si mentinerca spi:.liilcr verzi in $tarea

  corespunzatoare functiiloi. lor;e) iCentiiicarea zonelor deficitare si realizarea de Iucrai'i oentrr: extlnderea sr-lorefl:teioi' acocerite cu

  rranotqf ic'f) extinderea suprafeteior ocupate de spatii verzi, prin inclucierea in catecc;'ia spatiilor

  '.r+rzi puhlic aterenurilor cu potentiai ecologic sau scciocultural.Registrul locai al spaiiilor r.rerzi va cleterrnina o buna gestionare a pcientia.iuiui spaliilor rrerzi cu

  implicat!i asupra sigurantei si calltatii vieiii, asigurand crearea unui sistern cle monitcriz6l's p ;rpatii!or verzi sia terenuri!or dsgraCate ce pot fi recuperate ca spatii verzi, in vecjerea asigurar;i calitatii fec:criior de meCiu sisiarii de sanatate a poculatiei.

  Datele din RegistrLrl local el snaijilor verzi trebuie sa ref!ecie sltuatia spaliiic'l- verzi existenie iniimitele iniravilanului lccalitaii!.

  a

 • il I'r*rr"-!.,1 *i- .-.,-ii.*^!..t a: -',.:: -ii;:Er #vrr,qlrrur uE kl.tiUUr U i,i L.Uli!iiii;

  ii.j. Dar:*niui ** apli{:aieCcrifcrnr L"gii nr. 24,t2C07, ciomeniul de apilcare e noi-rirelci'tehnice cuilnnde:

  a) spatiiie vltri'zi situate pe tei'e;rurile apariinand domeniuiui publiclprivat din intravilairul localitaiii;b) tereriurlle degradate ciirr inti"avilanul iocalitatii posiilil sa fie reabiliiate sl reamenajate ca spatii verzi;c) arbori izciati (dianretru, inaliime) plarrtaii pe ianga artereie de circulatie, po ter"nrlle insiitutiiicr cje

  invatanlani, ansamblurilor de locuinte, iacasuriior de culi, cimiiireloi- si altora aseme nea;d) arboriocrotiii, indiferen"t de stai-ea cie sanaiaie sidimensiunile acestora.

  .r.E. uEriit;alt

  Sunt consiCerate spatii vei'zi ui-ma-ioareie tipurr de terenuri, exisiente in intravilanul loca!itatilor:a) spa'iii verei eu acces pr.;*lic neiliniiar.:- scuar: spatiu veftje amenajat arnplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari publice, in

  incintele unitaiilor economice, socral-culturale, cle invar'anrani, amenajariior sporiive, de agrenrenipeniru copiisitineretsau in alte iocatii, conform art.2lit. a) diir Legea nr.2412007

  - gi-adtna publica: spatiu vercie amenajai, cu clotari pe ntru odihna, in suprafata de maximum t ha;- parc: un spaiiu verde amenajat format ointr-un cadru vegeial specific si, eveniuai, dotari si echipari

  ciesiinate activitatiici- cLriturai-educative, spcriive sau recreative pentru popuiaiie, cu suprafata maimare de I ha, confoi-i"il ai-t. 2 itt. b) ciiri Legea nr. Z4\2CCT;^^e^ --^-r;,,.- PAi v Dl/Ul LtV,

  - spci.ii Vei'zi cu caractei- uiiiiiar': c'e proicciie saniiara, de cor-isoiiciars a unor vei-salti, zona cje haiaj ai^^,,.:!^-.louulitili- 2ltni2c1a',1;'a rf i:nl2lc in ii rn,rrrl lr.,iatrrrc -. ^.r oi o="--it^..

  ,u,,t ur uurvvu, uu.e, Jr ui, a4lt\/t ,

  *^en-, -r ,*^i- -

  - ierellurl rlcert neprcductive din intra,:;lan: miestint, siancarii, panie, ierenuri afsctate de aiunecai'i,sai'atr.;ri caie poi fi amei-iajilie cu piantairi:

  b) spa;ii ve ;'zi cu ccees iintiiei:- afereriie dotariloi"pubriice: crese, graCinite, sccli, unltati sanitare sau de proteciie sociaia, institutii

  ^,,ir..--t- -d:ri-.: J^ - riuultulclrtri. dUltlUII UU ULtti eLU., CifTllllr g;- baze sau parcuri spoi-tive penlru praciicarea spo:'ii-rlui cie nerforrnanta;

  c:.rn rr,rri,ri,-.^JUru! ivviJ,rriErE.in functie de Ci"epiui cie O;'oprietate as,-tp.1's tsi'elulL,1i, spaiiile verzi suiti:

  a) pubi;ee - spaiiivei"zi apariri:a:rcj comeniuiu purlic;b) privaie - spaiii verzi ce suni in piapi-ictaiea pei'scaneior fizice sau juriciice.

  li-3. f;cs;:-'e;i=:-;a pi'ev*#*:'ii*r p!ei:urii*r ui-i;i;;siic= ge;':eiai*, als i*guian"lenieior #e urbenism si ale.,:ie{sm:l='r ;r.:

  -.,-ry. !i-^-!.- n r-.+tr,^-urr.vr; rvtu! rr 5 i vr r r tc riul r&tt i,;JtiLtiit,u

  Hegtsirui iocal al spaiiiicr trerzi se va consiiiui ca o comconenia a unur sistem informational de tipGIS cie evidenta si inventariei'e sistematica a iuturor terenurilor cjin inii-avilanul iocalitatilor urbane definite caspaiii verzi coniorrn actelor noi"mative in vigoare.

  lnventarierea se reaiizeaza suD aspect tehnic, gcciloiric si juriciic, precufit si sub aspectul ciescrieriisistatriliriicaracierisiiciicr cantitative si caiiiative ale r.ieEelatiei de pe aceste terenuri.

  D^^l^l-,,r t^-,i-{BgisrrUr local ai spaiiiior verzi trebuie corelat cu prevedei-ile pianurilor urbanistice generale si aiei-egulamenteior Ce urbanism iniocmite ccnform Legii nr. SbApAU privind amenajarea tei.itoriului siurbanismuiui, cu nrodii'ioarile si ccmpletarile ulterioare.

  Execuiai-ca luc: ariloi'de ioenl.i[icarc. recrezcntare si, duoa caz. Ce masui'a;'e a sDaiiiioi'verzi dinzonele ui-bane se va face pe pianuri topografice, cadastraie sau oriopianuri georeferentiate, puse ladispoziiie de oficiiie de cadastru si publicitate imobiiiara, in format analogic sau dlgital, cu plata tarrfelorleoale.

  in localiiatile unde s-a executat sau esie in curs cie execuiie realizarea Sist*mului infarmationalsp*ci{ic iiarn*niului imobiliar *dititar si bancifar de date urbane {StSDtEfiDU), se poi utitiza daiete siinformatiiie puse la dispozitie cie acesta sau, ciupa_ caz, se pot actualiza.

  Se iire in vedei-e faptr-il ca datele si inforr,ratiile cup;'inse in SiSDIIBDU suni in aciministrai"eaautoriiaiii or aci rr": i n isti"aiiei nu bi ice i ocirl e.

 • lil Dat* 9! lnfern":atri-e*eclfic+ p+r:tru yer:iiz*E** ile-r:iistruiE"tii**el el *p*iiil*r r,,erzil!i.-1. Sate gi inf*r:,retii specif!le - *efin,rr.? *cn!ln,-:tr.rluiele iniormalii ep=c:iice

  Eetivit=tiis care se '.ror intreoi'ince Ce calre autoi'iiatiic adrn!nisiiatiei ilubiico locaie in v-oCcreaconstiluirii Fegistru!ui !ccal al spatiilor r.rerzi suni uri-ni:ricarele:

  a) inventarierea si iranspunere3- pe 0lanurr in forr-nat GiS a teren.;riior clefinite ca spatii ,rer;:i,b) constituirea unui sisiem inforilalionai .rr:ecific, cuprinzand ciate si infcrn-laiii specifice pi'ivind speciile de

  a-rbcri si vegeiatia existenta, cu deterir:inarea indicilor calitativi si cantitailr"ri,c) elaborarea unei hartidigitaie de tip GIS Ia niveide iocalitaie, care sa cuprincia:

  , tereirur!le definite ca spatii rrerzi;. distr-ibutia arbcrilor izolati si ocrotiti;' terenurile degradate care arputea fi transforrnate in spatii ver-zi,

  d) exploatarea si actualizarea info:'matiilo:'din harta ciigitala privina sprrtiile verzi, arborii izolati si terenuriiedegradate, in scopul gesiionarii eficiente a acestora;

  e) constltuil'ea unei evidente a tuturor documentelor ernise cie catre a.r-itoritatile administral!ei publice loca.le,Directia Protectiei Mediului si autoritatile din ciomeniul protectiei mediuiui pri,.rind clocurnentatiile Ceurbanism, certificatele de urbanism, autorizatiile de construire, a.vlzcle cie taiere, toaletar-e, controi,contraveniii. orice alt cJocument care are efecte asuDra star'!i so=.tiuir'li verde etc.

  Frincipal*le operatiuni pentru constituirea Recislrr,rlui local al spaiiilor verzi srint:delimitarea spatiului vercie ce urmeaza a fi cadastrat si mai'carea limrtei acestljia.;identificarea Iipului de propi'ielate si a propr.reiariicr soattrlor r.,er;i;completarea datelor conlinute !n F;sa spatiuiui verde ccnfcrnl rnevei c.qrr izce rrarte intectranta dinprezentele norme tehnice;

  d) informatii de detaliu privind vcgetatia existenta, speciile, numai'iil si iipui de arbori, indici caniiiaiivi siindici calitativi;

  e) actualizarea planuiuiiopografic sau cadastral, precum si a planului urbanistic general, care vor constituisuportulde baza al lucrarilor de ideniificare si inventariere a spatiilor verzi.

  Se are in vedere ca datele si informatiile privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarulspaiiuiui ver,je suni ceie exlstenie in SISDiEBDU, unde, dupa caz, trebuie preiuate sau identi{icate, curespectarea prevederilor in domeniu.

  Hegistrul loca! al spatiilcr verziva cuprinde urma.toareie dafe -qi infsrmatiisp#ci#se:

  a) spaiiile verzi, definlte anterior:= amplasameni;. suprafata;" categorie de folosinta - domeniul public/privat;" specii de arbori existenti, pentru care se va detalia numarui unlc de identificare si se vor

  determina amplasamentul, specia, diametrul, inaltimea, evaluarea starii de viabilitate, evaluareagradului de intretinere;

  b) arbori izolati - numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltirne, evaluarea stariide viabilitate, identificare, riscuri potentiale;

  c) arbori ocrotiti - numar unic de identificare, amplasament, specie, diametru, inaltime, er,,aluarea stariide viabilitate, identificare, riscuri potentiale;

  d) terenuri degradaie ce pot fi reabilitate ca spatii verzi:. amplasament;'suprafata;. caiegorie;. specii de arbori;' evaluarea gradului de intretinere.

  !11.2. lntretinerea gi actualizarea Registr.u!ui local al spa{i!ior verziSistemul informational al spatiilor verzi ca rezultanta a lucrarilor de masurare, identificare,

  inventariere si cariare a terenurilor definite ca spatii verzi, precum si a culegerii de informatii specifice privindspeciile de arbori si vegetatia existenta, cu determinarea indiciior ca!itativi si cantitaiivi, va cuprinde hartadigitala tip GlS, banca de date privind spatiile verzi, liste de nomenclatcare specifice.

  a)b)c)

 • Pe l-raza deiieici- si infci'rlaiiiioi" cuiese vor pulea ii gei:eiate iilpoaite grafice, harii, diagrarne sautextue-ie rn sccpul:

  a) intreiin*ril bazei cle dale;b) aclualizarii ;rericdice a ilegisti-uiui Iocal ai scaitiloi- ve;"zi;c) asigurai"ii sLipcrtuiui decizional ai au-ioiitatii publice in ijcmeniul gesiionarii ioiiouiui vcrcje al localiiatir,

  taierrior,'.oaietarilor, repiantarilor eic.;cl) consiituii"ii unei eviiiente si uinraririi cJocumentalirior i'efe;itoare ia aciivilaiiie iie l

  -l+^ .-^-,-: ^-r-..:.^:--r.--ciltu I;lasuii aari:li'iis'traiive specir'ice .o;esticnai"ii fcncutui vercje ai iocalitaiii.Daieie sr rnfcrmatiiie cuprinse in ffegisirui iocal al spatiilor- verzi ti-el;uie

  aciualizate, astfei incai acesta sa corespuncia realitaiii din reren.Actuaiizarea Eegistruiui iocal ai spatiilor vei'zi se va face ia 2 ani sau ori de cate ori este nevoie,dupa caz. ln functie cle moiiificar-;le surrrenile, se i-evizuiesc pianurile topocadastrale si evidentele RegisiruluiInnn! cl cnr'l'iiln. r,nz.,i r-, \ ?.-. ;^-^^i^t-u+Liiiui !u,4r rau bs ilir!:ut;rr caLd I I cvluuiltule ilceslula numal scnlmoai'lie produse, dupa caz./'rctualizarea pianurilor tcpograf ice, cadasira!e , se realizeaza cu i.espectarea nornrelor si

  insti"uciiunrlor emise iie Ageritia Nationala de Cadastru si Pubiicitaie lrnobiliara. Actuaiizarea seiului de daiesi iriformatii specifice privincl si;,r'ea terenuiui, ,regetatia exjsienta, i;rdicji calitativj si cantitativi se efectueazacu respectarea nc'rmelcr si instructiuniloi- din ciomeniul mecliuiui.

  Dezvoiiai'ea si organizarea aplicaiiiici- inforniairce t;p GIS se asigui'a cje caire auioi-itaiileadmlnistratiei pubiice locaie. Finantarea activilatilor cie reaiizare a registreloi"]ocaie aie spaiiilor verzi seface de catre auici'itatile adminisiratier pubiice iocale din fonduriis p"-ntru incjepiinirea obiigatiilor pri'rindspatiiie verzi prt vazute in bugete!e pi-oprii.

  Beaiizarea luc;-ariicr geodezice si iopogi-afice necesare actuaiizarii sau, ciupa caz, intocrliriiplanurilor cadasti-ale, precum si a fiseicr spatiuluiverde se face oe caii'e persoane autol-izate/cu cjrepi desei.lrilaiura in doireniui cadastruiui si geodeziei. in conCliiile pi'evazuie cie Iege.

  !!l -i lfrr;":erv., - ri rne.-,+-i+ !, .r-*-;t^-v* ur I uu+iJtru IULiI ilt tri,Ji

  Toaie iucrariie tehnice (geodezice, iopografice, cie cartare a spatiilor- ver"zi) ilecesare pentrutntocnrirea pianui'iior cadas'iraie si a Fisej spatiului verde, precum sr pentru constituirea seiui"ilor de date srinforrnatii specifice pi"iviild speciile cie arbori si vegeiatia existenta, cu deierminarea indicilor calitativj sica-iltitativi etc., se v*rifica Ce catre i:eneficiai'ui iucrairlor. pe ioaia perioada ciesfasurarii ior si ori de caie orieste necesai'.

  \,,^.i+i^,- ".-^ r,ver rrruiar uLi iucrarilor priviriC reaiizarea fregisiruiui iocal al spat;iior verzi se face cje cati"e o comisie

  ccnstituita Ia aiveiui fiecarei aulcr-itaii a acliiiinisi;-atiei pubiice locale, aicaiuita din expe;-ti tiin Comeniulrlecjiului, ai cailastrului, cjin cadrul serviciilor cornuniiare, urbanlsmulur, alte persoane cu experienta indomeniu, sub coi";ducei'ea p:'inrai-ulL;i sau a unuia cii;rire vicepriniari.

  Comisia este nuriita prin ciecizie a pi'in:arului iocailiairi pentru care se reaiizeaza Registi-ul local aispatiiior irerzj' Verificarea se execuia cu scopul de a se constaia indepiinirea conditiiloi'iehnice referitoare lafazele de iucrari ce au iosi execuiaie. Verificarea se exeouia pentru cel puiin 15% din lucrarelfaza, infunctiede natura lucrariior, efeciirandi;-se in orrncipal urmatoai.ele activiiati:

  a) confruntarea Caieicr si in{ci'matiilor culcse Cirr tei'en cu ce le insci'lse pe pianr,i-i sifise;|.'\.^:^^+-.-^^ ^!---.D) i'eoaciarea pranLti-iior ciigiiale si a continutLriui ior, ccnform ce;-inleioi-:c) inscrierea coi-ecta a catuioi" in fisa spaiiulut verde si. respectiv, in i?egisil'ul local al spatiilor verzi./1^-^+- r-..-;!^L/url$iaral'lre veriiicariioi'se vor consemna ilrtr-un i'eierat de vei'ificare si receptie lucrari, care se

  anexeaza ia faza aflaia in cjeruiare, aferenia consiiiuirii Registi'ului iocal al spaiiilor verzi.Refera'iul va cuprinde procentul verificat, elementele importanie urmarite, constatari pozitive,

  conslatari negative, corectarea lipsuriloi', termene de remedie[e etc,Pe baza acestui i'eferat intocmii si semnat de membrii comisiei de verificare

  i:eneficiarul is; insusesic iucrarea.si recepiie Iucrari,

  in cazul iri cai'e se constaid deficienle gi diierenie rnajore, lucr*rile gregite se refac pe cheliuialaexe cutantului.

  iaiere, ioaletare sau la

  verificate periodic si

 • Vt

  J udetul :Sectj.une plan:Localitatea:Nn. Sector cadastral:Cod zona valoticaCod SIRUTA:Nr. Cadastral:Cod zona pnotejata:Nr. Cante funciana:cod postal:

  FI$A TEREN SPATIU Yil*DE1, T]iPLAS.LI,IENT TERBT{ SPATIU VSRDE

  I

  I 2. ADRESA:

  3. DET]N.q.?CRI S1 SITUATIE JURIDICA TEREI.I SPATIU VERDE

  I I I I lsupiafata Masurara [mp]l I IProprietar/Detinator I Tip i Mod de I Nr. I cat. +---------+----------,+Toaa1 teren lobservatiilteren spatiu verde lproprietateladministrarelparcelalfolos.l Teren I feren lspatiu werdel I

  I I I I lexciusj.v llnaiviziunel I I1 I 2 | 3 I 4 | s | 6 | 7 1 I I e I

  lrotalterenspatiuverdel I I I i I I I I

  4. DESCRIERE CO}ISTRLICTJI EXIS?ENTE PE TER.EN SPATIU VERDE+

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  + - - - - - - - - - - - -

  + - - - - - - -

  f. - - - -

  --

  - - - --f - - - - - - -I lrac s1 .rerrine Itl ltci de il.::. ::;::: isupra-art n; ]I prop:reiar ccnstru.r,ti prcp:ieia:e adnirlts:raae I cc.s. i:.:, fc..:s - +---,-.i -------i 05seryatii i

  I i i I I sol l;uLsrii

  | 2 | 3 I 4 ! s 1611 i I I

  ANEXA

  lTolalocupatdinterenspatiuverdel I ] I I I I

  5.ECHTPAREAEDTLTTARA.qTERENULUT: IA t]C ilt ljE []6 [T6. DATE PRIVIND VEGETATIA EX]STENTA PE TERENUL SPATIU VERDE

  - desceiere vegetatie.- identj-ficare Specil de arbori existenii cu nr. unj.c C.'-iz-':-:-::-.--.tt:l::--:'l:.::rplasamentului, specia,

  diamstrul, inaltimea, evaluare sta.ii de viabilitate, evatri:... t.?a:,i]i 4-- tri^9ii.aefe.identificare Arbcri izolati -.nn. unic de identificara, arnuad5aireni:. sDecie_. olarr.rru, inaltime, evafuareasianii de vlabilitate, identificare, niscuri potentiale.

  - identtflcane Arboni ocnotiti - nr. unic de identlficare, artir:ar?nrr speaier cian:ir!, inaltime, evaluaneastanii de viabilitate, identificare, riscuni_ potentiale.

  7. DOCUT4ENTE EiVIISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAT]U VERDE SI COiiSiRJ'TilLE EXiSiEIiTE

  Intocmit: Verificat:

  l

  I

  l

  I

  I

  I

  I

  I

  +-----,-

  + - -- -, - -- - - - --- - -- -

  I

  +------- - -- ------

  5