· Sistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu - mirea de sistem circulator, este format din...

of 68 /68

Embed Size (px)

Transcript of  · Sistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu - mirea de sistem circulator, este format din...

 • CUP www.catena.ro

  DESCOPER|-}I INIMA! p. 7Func]iile sistemului circulator

  Adapt\ri cardiovasculare specifice vârstei a III-a

  MODIFIC|RI ALE APARATULUI CARDIOVASCULARLA VÂRSTA A III-A p. 18

  Modific\ri de structur\

  Modific\ri func]ionale

  4 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  S\n\tatea inimiist\ `n mâinile

  dumneavoastr\!

  p. 14

  p. 16

  p. 19

  p. 21Autor: Dr. Ruxandra Ionescu

  [email protected]

 • CUPR N Swww.catena.ro

  DE CE NE INTERESEAZ| BOLILE CARDIOVASCULARE? p. 24

  Factori cu risc cardiovascular

  Hipertensiunea arterial\ (HTA)

  Cardiopatia ischemic\. Ce este?

  Insuficien]a cardiac\. ~n ce const\?

  Arteriopatia periferic\. Ce reprezint\?

  CONTROLUL EFICIENT AL TENSIUNII ARTERIALEPRELUNGE{TE VIA}A p. 32Cum se m\soar\ corect tensiunea arterial\

  Clasificarea tensiunii arteriale

  COLESTEROLUL, INAMICUL ARTERELOR

  RE}ETA INIMII DUMNEAVOASTR|

  SFATURI CORDIALE PENTRU O INIM| S|N|TOAS|

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  p. 25

  p. 29

  p. 48

  p. 57

  p. 59

  5

  p. 33

  p. 38

  p. 51

  p. 62

  p. 65

 • www.catena.ro

  Corpul nostru este format din mi-

  lioane de celule care au nevoie de

  oxigen [i substan]e nutritive care s\

  le asigure energia necesar\

  func]ion\rii.

  Aceste substan]e se g\sesc `n

  sânge, iar inima [i re]eaua de vase

  de sânge `l distribuie prin tot organis-

  mul. Schimbul de substan]e cu

  mediul `nconjur\tor [i transportul

  substan]elor prin corp sunt condi]iile

  necesare vie]ii.

  Descoper\-]i inima!

  7O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • www.catena.ro

  Inima este un mu[chi specializat care

  pompeaz\ sângele `n re]eaua de

  vase de sânge.

  Sistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu-

  mirea de sistem circulator, este format din

  inim\, organul motor, [i un sistem închis de vase

  de sânge constituit din artere, vene [i ramurile

  lor cele mai fine, numite capilare.

  Aceste capilare fac leg\tura între artere [i

  vene [i reprezint\ nivelul la care se produce

  unul dintre cele mai importante procese fizio-

  logice ale organismului - difuziunea, prin care

  se elibereaz\ c\tre toate celulele oxigenul [i

  substan]ele necesare vie]ii [i se preiau dioxidul

  de carbon [i al]i produ[i toxici rezulta]i.

  Acest sistem cardiovascular este un sistem

  hidraulic unic [i complex [i are anumite carac-

  teristici care îl fac special:

  n este un sistem închis;

  n prezint\ elasticitate;

  n func]ioneaz\ la o presiune pozitiv\ medie,

  independent\ de for]a de pompare a

  sângelui.

  8 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  vena cav\superioar\

  aorta

  arterapulmonar\

  atriuldrept

  atriulstâng

  vena cav\inferioar\

  ventricululdrept

  ventricululstâng

 • www.catena.ro 9O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Inima, organul central al aparatului cardiovascular,

  este:

  n situat\ `n cavitatea toracic\, `ntre cei doi pl\mâni,

  spre stânga [i `n spatele sternului;

  n are patru camere sau cavit\]i, dou\ atrii, cavit\]ile

  superioare, [i dou\ ventricule, situate `n partea

  inferioar\ a inimii. Atriile, ca [i ventriculele, sunt se-

  parate `ntre ele prin pere]i musculari numi]i septuri,

  care `mpiedic\ trecerea [i amestecarea sângelui

  din atrii sau `ntre ventricule.

  Inima func]ioneaz\ ca o pomp\, cu aproximativ100.000 de b\t\i cardiace pe zi.

  Inima prime[te sânge prin vene, pasiv [i continuu, iar

  expulzarea sângelui din inim\ este activ\ [i intermitent\,

  odat\ cu b\t\ile cardiace.

  for]a necesar\ circula]iei sângelui

  [i substan]elor transportate de sânge

  Func]ia de pomp\ a inimii

  determin\

 • 10 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  La fiecare b\taie a inimii este expulzat unvolum bine determinat de sânge prin aort\,cel mai mare vas sanguin din corp.

  Aorta este artera care se ramific\ succesiv[i astfel sângele ajunge `n tot organismul.

  Dup\ ce elibereaz\ oxigenul [i substan]elenutritive tuturor celulelor organismului, sân-gele ajunge din nou la inim\ prin vene.

  Sângele neoxigenat, `nc\rcat cusubstan]ele rezultate `n urma proceselormetabolice din organism, se vars\ `n atriuldrept prin venele cave, superioar\ [i infe-rioar\. Când atriul drept este umplut cusânge, se contract\ [i `mpinge sângele prinvalvula atrioventricular\ dreapt\, numit\valvul\ tricuspid\, `n ventriculul drept. Dup\umplerea ventriculului, valvula tricuspid\ se`nchide, ventriculul drept se contract\ [i`mpinge sângele `n pl\mâni prin artera pul-monar\.

  ~n pl\mâni se face schimbulde gaze, care const\ `n eliminarea la exterior, prin respira]ie, a gazelor toxice [i

  preluarea oxigenului.

 • www.catena.ro 11O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Sângele oxigenat

  din pl\mâni ajunge la

  inim\ `n atriul stâng

  prin venele pul-

  monare [i trece prin

  valvula atrioventricu-

  lar\ stâng\ sau valvu-

  la mitral\ `n ventricu-

  lul stâng.

  Dup\ ce se umple [i

  valvula mitral\ se

  `nchide, ventriculul se

  contract\ [i pom-

  peaz\ tot sângele oxi-

  genat `n artera aort\

  care `l distribuie,

  printr-o re]ea de

  artere cu diametre

  descresc\toare, `n

  toate celulele orga-

  nismului.

  Sângele oxigenat

  ajunge la

  mu[chiul inimii

  prin intermediul

  arterelor

  coronare, care

  provin direct din

  aort\.

  Sunt dou\ artere coronare:

  l coronara dreapt\

  l coronara stâng\ - cu

  dou\ ramuri:

  - descendent\ anterioar\ - circumflex\

  Acestea formeaz\ o re]ea

  care `nvele[te conturul

  extern al inimii [i de la care

  pleac\ ramuri c\tre tot

  mu[chiul cardiac [i

  reprezint\ suportul func]iilor

  cardiace.

  Contrac]ia (sistol\) [i relaxarea (diastol\)

  inimii se repet\ ritmic [i permanent, consti-

  tuind ciclul cardiac.

  Ventriculul stâng este principalul "motor"

  care `mpinge sângele c\tre restul corpului

  prin aort\.

 • Sistemul circulator are o mare capacitate

  de adaptare la diferitele necesit\]i ale

  organismului.

  ~n repaus, inima pompeaz\ `n organism

  aproximativ 5 litri de sânge pe minut,

  cantitate care poate cre[te de patru ori `n

  timpul unui efort fizic.

  ~n afar\ de mu[chiul care formeaz\ pere]iicavit\]ilor inimii [i ]esutul care formeaz\ sis-temul valvular, exist\ [i un ]esut specializatcare produce [i conduce impulsul electricspontan. Acesta genereaz\ stimularea elec-tric\ [i, ulterior, contrac]ia fibrelor muscularemiocardice.

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!12

  Valvulele atrioventri-

  culare, mitrala [i tricus-

  pida, men]in fluxul de

  sânge unidirec]ional,

  de la atrii c\tre ven-

  tricule, [i previn

  re`ntoarcerea sângelui

  `n cavit\]ile de unde a

  fost pompat.

  Valvula aortic\ [i cea

  pulmonar\, care sunt

  localizate la originea

  aortei, respectiv arterei

  pulmonare, de]in roluri

  importante `n

  func]ionarea normal\

  a inimii, dar pot influ-

  en]a [i apari]ia bolilor

  cardiovasculare.

  Mu[chiul inimii este alc\tuit din trei straturi:

  l intern: endocard

  l mijlociu: miocard

  l extern: epicard

  Vasele de sânge `[i adapteaz\ calibrul

  sub influen]a sistemului nervos autonom.

  www.catena.ro

  Necesarul de sânge al

  mu[chiului inimii nu este `ntot-

  deauna constant; el se poate

  modifica `n caz de efort fizic,

  emo]ii sau alte circumstan]e

  fiziologice.

  Astfel, când organismul nece-

  sit\ mai mult\ energie, activi-

  tatea inimii este solicitat\ supli-

  mentar [i cresc [i nevoile de oxi-

  gen ale propriului mu[chi car-

  diac, care este asigurat prin

  suplimentarea aportului de

  sânge prin arterele coronare.

 • 14 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Func]iile sistemului circulator

  n Transportul de substan]e spre [i

  dinspre celulele corpului

  - Oxigenul, glucoza, aminoacizii,

  acizii gra[i, apa, vitaminele, medica-

  mentele sunt transportate prin sânge.

  - Oxigenul este transportat de c\tre

  celulele ro[ii (hematiile din sânge)

  sub forma unui compus numit oxihe-

  moglobin\.

  n Preluarea rapid\ a de[eurilor

  metabolice:

  - dioxidul de carbon

  - ureea

  - creatinina etc.

  n Colectarea produ[ilor spre eli-

  minare (compu[i toxici din sânge,

  dioxid de carbon) [i transportul c\tre

  organele care asigur\ eliminarea lor

  (de exemplu, rinichii [i pl\mânii).

  Oxigenul, glucoza, aminoa-cizii, acizii gra[i, apa, vita-minele, medicamentele sunttransportate prin sânge.

 • www.catena.ro 15O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  n Distribu]ia hormonilor c\tre celule.

  Hormonii produ[i de c\tre glandele

  endocrine sunt condu[i prin sistemul cir-

  culator c\tre organele sau ]esuturile

  destinatare.

  Chiar [i `n sistemul cardiovascular se

  secret\ un hormon, peptidul atrial natri-

  uretic, cu rol `n activitatea cardiac\.

  n Protec]ia imun\. Sistemul circula-

  tor are un rol important `n sistemul de

  ap\rare al organismului prin produc]ia

  de anticorpi [i prin capacitatea de dis-

  trugere a unor agen]i patogeni.

  n Termoreglarea. Vasodilata]ia [i

  vasoconstric]ia sunt fenomene de la

  nivelul vaselor de sânge care asigur\

  temperatura optim\ necesar\

  desf\[ur\rii proceselor normale `n

  organism.

  circula]ia mic\

  circula]iamare

 • 16 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Uneori, simpla evocare a vârstei poate fi un

  indicator al unei eventuale evolu]ii dificile.

  În contextul demografic actual, bolile car-

  diovasculare reprezint\:

  n prima cauz\ de mortalitate [i morbiditate

  pentru persoanele peste 65 ani (limita

  minim\ a vârstei a III-a);

  n una dintre cauzele de incapacitate

  func]ional\;

  n unul dintre principalele motive acuzate de

  pacient la internarea în spital;

  n un capitol important al cheltuielilor din

  bugetul pentru s\n\tate.

  Adapt\ri cardiovasculare specifice vârstei a III-a

 • www.catena.ro 17O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Cre[terea calit\]ii vie]ii [ia perspectivelor de via]\activ\ pentru oricarepacient de vârsta a III-areprezint\ priorit\]i `ndeciziile de prevenire,diagnostic [i tratament.

  Patologia cardio-vascular\ la vârsta aIII-a impune: - recunoa[tereaafec]iunii; - evaluarea stadiu-lui [i gravit\]ii ei;- cunoa[teream\surilor de pre-venire.

 • 18 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  "Uzura" la nivel cardiovascular, care se desf\[oar\

  continuu de-a lungul vie]ii, este determinat\ de factori

  a c\ror ac]iune este inevitabil\ [i permanent\:

  n stil de via]\, obiceiuri, factori de risc la care

  organismul a fost expus;

  n urm\ri ale unor procese specifice de adaptare

  permanent\ a sistemului cardiovascular.

  Efectele îmb\trânirii asupra sistemului

  cardiovascular sunt atât la nivel struc-

  tural - anatomic, cât [i func]ional.

  În repaus, inima [i vasele pot dezvolta

  mecanisme de adaptare eficiente.

  ~n situa]ii de suprasolicitare, de exem-

  plu `n efortul fizic, se manifest\ con-

  secin]ele "îmb\trânirii" cardiovasculare:

  - scade posibilitatea corel\rii

  frecven]ei cardiace;

  - cre[te povara care apare dup\

  umplerea maximal\ cu sânge a

  cavit\]ilor inimii;

  - scade capacitatea de contractili-

  tate a mu[chiului cardiac.

  Aceste modific\ri determin\ utilizarea

  la maximum a tuturor mecanismelor de

  adaptare pentru men]inerea constant\

  a debitului cardiac.

  Modific\ri ale aparatului cardiovascularla vârsta a III-a

 • www.catena.ro 19O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  MODIFIC|RI DE STRUCTUR|

  Boala cardiovascular\ este frecvent\ la vârstnicidin cauza unor alter\ri de structur\ la nivel cardio-vascular, chiar f\r\ simptome caracteristice.

  La nivelul inimii:l hipertrofia (cre[terea) ventriculului stâng.Aceasta poate fi consecin]a modific\rilor valvu-

  lare, mai ales a valvulei aortei, care se îngusteaz\pe m\sura înaint\rii în vârst\, de exemplu, prindepuneri de calciu. Astfel, ventriculul trebuie s\ se contracte cu o

  for]\ mai mare, ceea ce duce la îngro[areapere]ilor ventriculari;

  l `n timp, pot cre[te [i dimensiunile atriului stâng (care prime[te sânge oxigenat de la pl\mâni [i îltrimite spre ventriculul stâng, de unde ajunge în cir-cula]ia general\ prin intermediul aortei);

 • 20 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  l alter\rile aparatului

  valvular (mitral\, tricuspid\,

  aortic\ [i pulmonar\) [i ele-

  mentelor de sus]inere valvu-

  lar\ constau în calcific\ri [i

  degener\ri, în special la

  nivel mitral [i aortic;

  l miocitele, celulele

  mu[chiului inimii:

  - scad numeric;

  - cresc în dimensiuni;

  - pot fi înlocuite de:

  n ]esut fibros (care nu con-

  serv\ propriet\]ile fizio-

  logice proprii miocitelor);

  n depozite de gr\simi;

  n lipofuscin\ (pigment

  brun care se

  depoziteaz\ în celule [i

  care cre[te cantitativ

  direct propor]ional cu

  "vârsta" celulei).

  Pe m\sura înaint\rii în vârst\, miocardul devine progresiv mai rigid

  prin depuneri crescute de colagen [i amiloid (componente proteice).

  Sistemul de conducere a impulsurilor care determin\ b\t\ile car-

  diace poate fi afectat de depozitele de lipofuscin\ [i amiloid, care

  pot `nlocui celulele normale miocardice.

  La 75 de ani, pot fi înlocuite aprox. 90% din celulele originale mio-

  cardice, cu alter\ri fiziologice care duc la un r\spuns deficitar la stimu-

  larea fiziologic\ sau farmacologic\.

  La nivelul arterelor:

  l peretele arterelor se îngroa[\:

  - mai ales stratul intern, endotelial, care vine în contact direct cu

  sângele;

  - din cauza depunerii de calciu, fosfolipide [i colesterol.

  n celulele endoteliale - devin aspre;

  - î[i m\resc dimensiunile;

  - î[i schimb\ orientarea.

  Astfel: împiedic\ curgerea

  lin\ a sângelui

  favorizeaz\ depunerilede gr\simi pe peretelevasului de sânge

  rigidizeaz\ peretelevascular [i reducelumenul vasului.

 • MODIFIC|RI FUNC}IONALE

  Alter\rile care apar ca efecte ale îmb\trânirii sunt:

  - relaxarea prelungit\ a ventriculului stâng;

  - cre[terea rigidit\]ii sistemului arterial;

  - r\spunsul deficitar la stimularea nervoas\

  (beta-adrenergic\).

  Aceste modific\ri determin\ alter\ri hemodinamicefrecvente la vârstnici atât în repaus, cât [i în tim-pul efortului, cu reducerea perfuziei coronariene,adic\ a propriului mu[chi cardiac.

  Modific\rile neurohormonale, al\turi de rigiditateacrescut\ a pere]ilor vasculari, determin\sc\derea capacit\]ii de adaptare vascular\ laschimb\rile rapide de volum.

  www.catena.ro 21O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 22 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Echilibrul între activitatea nervoas\ (simpatic\ [i parasimpatic\) are un rol

  fundamental în reglarea frecven]ei cardiace, de exemplu, consecin]a

  diminu\rii r\spunsului la stimularea beta-adrenergic\ este bradicardia sinusal\

  (sub 60 b\t\i pe minut).

  În timpul efortuluifizic apar ajust\rifunc]ionale legatede vârst\, la carese adaug\ inca-pacitatea de aatinge frecven]ecardiace cres-cute, iar tahicar-dia, mecanismulcompensator careintervine în efort,î[i pierde eficien]a[i pot ap\reatulbur\ri de ritm,supraventriculare,ventriculare sautulbur\ri de con-ducere.

  Pe de alt\ parte, nivelurile

  de catecolamine circu-

  lante cresc, iar în asociere

  cu modific\rile la nivelul

  pere]ilor arterelor con-

  tribuie la cre[terea valorilor

  tensiunii arteriale sistolice.

  La vârstnic scad r\spunsul la

  stimularea nervoas\ parasim-

  patic\ [i receptivitatea la

  catecolamine (adrenalin\,

  noradrenalin\ [i dopamin\).

 • www.catena.ro 23O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Astfel, frecven]a cardiac\cre[te, cu m\rirea volumelorde sânge `n sistol\ [i diastol\,care produce o cre[tere avolumului de sânge expulzatprin contrac]ia ventricular\(frac]ie de ejec]ie).

  Tulbur\rile cardiovasculare

  la vârstnici pot fi provocate

  de îmb\trânire [i stil de

  via]\.

  Nu toate aceste tulbur\ri

  sunt progresive [i ireversibile.

  Dintre acestea, cea care

  depinde de stilul de via]\

  este rigiditatea vascular\.

  Importan]a acestui con-

  cept const\ în faptul c\

  modific\rile stilului de via]\

  pot întârzia îmb\trânirea

  cardiovascular\.

 • 24 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  DE CENE INTERESEAZ|

  BOLILE

  CARDIOVASCULARE?Importan]a bolilor cardio-

  vasculare a dep\[it mediul

  [tiin]ific [i ar trebui s\ fac\

  parte din cultura medical\ a

  fiec\ruia dintre noi.

  Acest grup de boli se afl\ pe

  primele locuri între

  preocup\rile legate de

  s\n\tate ale popula]iei [i, în

  special, ale persoanelor de

  vârsta a III-a.

  Bolile cardiovasculare întâl-

  nite mai frecvent în acest

  e[antion de vârst\ sunt:

  n hipertensiunea arterial\

  (HTA)

  n insuficien]a cardiac\

  n cardiopatia ischemic\

  n boli ale arterelor periferice

 • www.catena.ro 25O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Riscul cardiovascular reprezint\ probabilitateadecesului de cauz\ cardiovascular\ care poateap\rea la o persoan\ `ntr-o perioad\ determinat\de 10 ani. (ghiduri europene 2003, revizuite `n 2006)

  Studiile clinice [i statistice au identificat factoriide risc ai afec]iunilor cardiovasculare. Ace[tia pot fi grupa]i în trei categorii: factori de risc major;factori cu rol cert;poten]iali factori de risc.

  1. Factori de risc majornu pot fi corecta]i

  a) ereditatea: istoric familial de boli cardiovascu-lare;

  b) sexul: b\rba]ii au un risc mai mare pentru bolicardiovasculare decât femeile, protejateendocrin pân\ la menopauz\;

  c) vârsta: predominant persoanele de vârsta a treia.

  Factori cu risc cardiovascular

  Prieteni ai inimii, creierului, articula]iilor [i sistemuluiimunitar, acizii gra[i Omega-3 sunt unii dintre ceimai pre]io[i nutrien]i. Consumul de pe[te gras înmod regulat este foarte important, îns\ acizii gra[iOmega-3 pot fi furniza]i [i din alte surse la fel deeficiente. Suplimentul Omega 3 forte de la Naturalis este o

  astfel de surs\, având o formul\ concentrat\ carereune[te ulei de pe[te (1.000 mg) [i vitamina E.Cele dou\ ingrediente ac]ioneaz\ sinergic, cuefecte notabile: reduc nivelul trigliceridelor [icolesterolului „r\u”, regleaz\ tensiunea arterial\,protejeaz\ articula]iile, refac echilibrul nervos [iînt\resc sistemul imunitar.

  Suplimentul Omega 3 forte de la Naturalis estedisponibil sub form\ de capsule gelatinoase carese absorb rapid, astfel încâtingredientele sale pre]ioases\ î[i fac\ efectul în cel maiscurt timp.

  Protejeaz\-]i inimacu Omega 3 forte!

  Disponibil la

 • F2. Factori cu rol cert

  pot fi corecta]i

  Nicotina [i alte substan]e din ]ig\ri au efect

  toxic la nivelul endoteliului vascular.

  umatul, inclusiv cel pasiv:

  l stimuleaz\ reactivitatea trombocitelor, globule

  din sânge cu rol în formarea cheagului;

  l determin\ cre[terea fibrinogenului din sânge;

  l cre[te hematocritul (m\soar\ procentul

  hematiilor sau globulelor ro[ii din sânge);

  l cre[te nivelul colesterolului "r\u" (LDL plasmatic)

  [i scade nivelul colesterolului "bun" (HDL);

  l favorizeaz\ îngustarea lumenului vascular

  (vasoconstric]ia).

  26 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Fumatul

  Colesterolul ”r\u”

  HTA

  Diabetul zaharat

  La fiecare gram de

  tutun fumat,

  o ]igar\ elibereaz\

  120-140 mg CO2

  40-60 mg CO

  2 mg acetaldehide etc.

 • Fum\torii prezint\ risc dublu fa]\ de

  nefum\tori pentru boli cardiovascu-

  lare [i au un risc de moarte subit\ de

  2-4 ori mai mare decât nefum\torii în

  prima or\ de la debutul unui eveni-

  ment acut major.

  S-a constatat c\ nivelul colesterolului HDL ("bun")

  cre[te de la 6 la 8 mg/dl dup\ numai o lun\ de la

  renun]area la fumat.

  Fum\torii "pasivi":

  l risc crescut pentru bolile cardiovasculare prin

  expunere constant\ [i îndelungat\ la fumul de

  ]igar\.

  Conform Organiza]iei

  Mondiale a S\n\t\]ii

  (OMS), num\rul dece-

  selor în care fumatul este

  un factor de risc principal

  va cre[te de la

  5.4 milioane/2005 la

  8.3 milioane/2030.

  Fumatul a ucis în 2015

  cu 50% mai mul]i oameni

  decât infec]ia cu HIV [i

  va fi responsabil de 10%

  din totalul deceselor.

  >>

  >>

  >>

  www.catena.ro 27O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 28 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  olesterolul devine un factor de risc atunci când intervine un

  dezechilibru metabolic, care determin\ cre[terea colesterolului ”r\u”.

  Riscul de boal\

  coronarian\ cre[te

  propor]ional cu

  nivelurile de coles-

  terol în sânge.

  Când se asociaz\

  cu al]i factori

  (hipertensiunea

  arterial\ [i fuma-

  tul), riscul cre[te [i

  mai mult.

  C

 • www.catena.ro 29O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Hipertensiunea arterial\ (HTA)

  Factor de risc cardiovascular

  HD

  ipertensiunea arterial\ este boala cea mai

  frecvent\ [i factorul de risc cardiovascular prin-

  cipal la persoanele de vârsta a III-a.

  Poate determina alte boli, cum este boala

  cerebrovascular\, care poate duce la apari]ia

  accidentului vascular cerebral.

  De aceea, tratarea corespunz\toare a HTA

  previne agravarea statusului cardiovascular.

  iabetul zaharat este un factor de risc cu prevalen]\ cres-cut\ la vârstnic. Conform datelor actuale mondiale, 25%dintre persoanele de vârsta a III-a au criterii specifice dia-betului zaharat, care se asociaz\ cu boala cerebrovascu-lar\ [i cardiopatia ischemic\. În prezent, m\surareaglicemiei [i tratamentele actuale controleaz\ boala. Dup\ vârsta de 45 de ani, pentru prevenirea diabetului,

  se recomand\ controlul periodic anual, prin m\surareaglicemiei bazale din sânge.

 • 30 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  3. Poten]iali factori de riscînc\ în studiu - pot fi corecta]i:

  a. Infec]iile cu Chlamydia pneumoniae, bacteriecunoscut\ pentru infec]iile pulmonare pe care le

  produce [i care poate determina [i disfunc]ii

  endoteliale prin expunerea direct\ la endotoxina

  bacterian\ [i/sau favorizarea procesului inflamator

  endotelial.

  b. proteina C reactiv\ (PCR), o protein\ din

  sânge, produs\ în ficat, care apare în st\rile

  inflamatorii, mai ales în faza lor acut\, al c\rei

  nivel pare a fi corelat cu riscul cardiovascular simi-

  lar colesterolului. Nivelurile crescute de PCR sunt

  asociate unui risc de trei ori mai mare pentru

  apari]ia unui eveniment ischemic, indicând fie un

  risc crescut de rupere a pl\cii aterosclerotice sau

  de tromboz\, fie prezen]a unui episod inflamator.

  c. homocisteina în exces; Nivelurile crescute de homocistein\ în sânge

  pot favoriza cre[terea colesterolului LDL, dar [i stareade hipercoagulabilitate a sângelui cu rol în apari]iatrombilor (cheagurilor).

 • www.catena.ro 31O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  i. insuficien]a renal\favorizeaz\ dezvoltareaaterosclerozei prin maimulte mecanisme, careinclud cre[terea valorilortensiunii arteriale [icre[terea rezisten]ei lainsulin\, a valorilor homocis-teinei, fibrinogenului, pro-teinei C reactive;

  j. sedentarismul, care esteun factor de risc pentrubolile cardiovasculare, iaractivitatea în aer liber, con-stant\ [i regulat\, are un rolimportant în prevenire.

  Înc\ se studiaz\ modul deac]iune (independent sauîn asociere) al unor factorica obezitatea, sedentaris-mul cu diabetul sau dislipi-demia.

  d. hiperinsulinemia (cre[tereaconcentra]iei de insulin\ în sânge);

  e. hipertrigliceridemia (cre[terea concen-tra]iei de trigliceride în sânge);

  f. polimorfismul 5-lipoxigenazei (enzimacare intervine în generarea leucotrienelor,mediatori inflamatori genera]i din acidularahidonic);

  g. obezitatea definit\ prin indice de mas\corporal\ - IMC - mai mare sau egal cu30% (care reprezint\ raportul dintre greu-tate - kg [i p\tratul în\l]imii-metri); În prezent, valoarea raportului dintre cir-

  cumferin]a taliei [i a [oldului (reprezint\ unelement de apreciere a distribu]iei abdomi-nale a gr\simii), ca factor predictiv al riscu-lui cardiovascular, care la b\rba]i e maimare de 0,9, iar la femei mai mare de 0,85.

  h. st\rile de hipercoagulabilitate, carefavorizeaz\ apari]ia trombilor sanguini [i anivelului de fibrinogen în sânge;

  M\sura]i-v\ talia

  la punctul cel mai `ngust

  raportul =talie

  [old

  M\sura]i-v\ [oldurile

  `n punctul cel mai lat

  www.umm.edu

 • 32 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  PRESIUNEA (TENSIUNEA) ARTERIAL| este for]a

  exercitat\ asupra pere]ilor arterelor de volumul

  [i for]a sângelui pompat de inim\ [i depinde

  de m\rimea [i elasticitatea arterelor.

  Hipertensiunea arterial\ (HTA)

  n este no]iunea folosit\ pentru a descrie pre-

  siunea crescut\ a sângelui;

  n valoarea presiunii arteriale:

  l se exprim\ `n milimetri coloan\

  de mercur (mmHg);

  l nu este fix\, ea se modific\ `n func]ie

  de momentul zilei, temperatura

  ambiant\ sau a persoanei c\reia i se

  m\soar\ tensiunea, starea fizic\ [i

  emo]ional\, postur\, diet\, medica-

  mente [i timpul de la ultima adminis-

  trare, fumat, alcool etc.

  Controlul eficient al tensiunii arteriale prelunge[te via]a

 • www.catena.ro 33O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  M\surarea tensiunii arteriale (TA) se face

  cu tensiometru clasic, cu coloan\ de

  mercur sau manometru, cu man[et\ [i

  pomp\ (par\) de insuflare sau, mai

  comod, cu tensiometru electronic de

  bra] sau `ncheietura mâinii, prin sfigmo-

  manometrie;

  Tensiometrul care m\soar\ tensiunea la nivelul

  arterelor bra]ului are o man[et\ a c\rei margine infe-

  rioar\ se a[az\ `mprejurul bra]ului, la aproximativ 3 cm

  deasupra cotului;

  Apoi se localizeaz\ artera prin c\utarea pulsa]iilor ei

  la nivelul fe]ei anterioare a bra]ului, `n imediata

  apropiere a antebra]ului, [i se a[az\ stetoscopul pe

  aceasta, direct pe piele;

  Se `nchide valvula de presiune a pompei (para) de

  cauciuc [i se apas\ repede pe aceasta pân\ când

  pe monitor sau coloana de mercur se ajunge la o va-

  loare cu aprox. 30 mmHg mai mare decât valoarea

  curent\ a tensiunii arteriale.

  Cum se m\soar\ corect tensiunea arterial\

 • 34 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  De

  exemplu, dac\

  valoarea maxim\ obi[nuit\ a

  tensiunii este 120 mmHg, se insufl\ pân\

  la 150 mmHg; dac\ valoarea obi[nuit\ nu

  se cunoa[te, `n func]ie de vârsta [i afec]iunile

  cunoscute se va putea insufla pân\ la aprox

  200-210 mmHg;

  apoi se deschide progresiv valvula

  perei, permi]ând sc\derea tensiunii

  gradual, cu câte 2—3 mmHg

  per secund\.

  Deprinderea

  m\sur\rii corecte a tensiunii

  arteriale de c\tre fiecare pacient

  este util\ pentru evaluarea r\spunsului la

  terapia antihipertensiv\, la cre[terea

  `n]elegerii tratamentului [i pentru evitarea va-

  lorilor crescute din cabinetul medicului, cunos-

  cut\ ca ”hipertensiune de halat alb”;

  m\surarea ”casnic\” a tensiunii arteri-

  ale cu valori care dep\[esc 135/85

  mmHg este considerat\

  hipertensiune.

  Pe m\sur\

  ce presiunea scade,

  nivelul la care se aude

  primul zgomot pulsatil, urmat

  ritmic de celelalte,

  reprezint\ presiunea sau

  tensiunea maxim\ sau

  sistolic\.

  Tensiometrele

  electronice nu se folosesc

  cu stetoscop, deoarece valorile

  tensiunii arteriale apar ca cifre pe

  ecranul aparatului; prima cifr\ care

  apare corespunde tensiunii sistolice, iar a

  doua, tensiunii diastolice; `ntotdeauna

  este util\ citirea instruc]iunilor de folosire;

  se recomand\ verificarea

  tehnic\ periodic\ a tensiome-

  trelor.

  Aerul

  continu\ s\ se elimine,

  man[eta se dezumfl\ progresiv, iar

  zgomotele dispar;

  valoarea la care ultimul zgomot dispare se re]ine

  ca valoarea presiunii sau tensiunii minime sau diastolice.

  Pentru o apreciere corect\ a valorilor ob]inute, este indi-

  cat ca procedura de m\surare s\ se repete de 2 ori, cu

  pauz\ de 5 minute `ntre m\sur\tori; dac\ se ob]in valori mari,

  se recomand\ m\surarea TA [i la cel\lalt bra];

  La persoanele de vârsta a III-a [i la diabetici se recomand\

  ca m\surarea tensiunii arteriale s\ se fac\ `n pozi]ia verti-

  cal\, ridicat în picioare dup\ 2 minute de repaus la ori-

  zontal\. Este recomandabil ca m\surarea tensiunii

  arteriale s\ se fac\ dup\ cel pu]in 15 min. de la

  ultima ]igar\ fumat\ [i la o or\ de la ulti-

  ma cafea b\ut\.

  www.catena.ro

 • www.catena.ro 35O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Foruri [tiin]ifice medicaleinterna]ionale (Joint Committee onPrevention, Detection, Evaluation andTreatment of High Blood Pressure) reco-mand\ la adul]ii care nu se cunosc cuhipertensiune arterial\ evaluarea peri-odic\ a valorilor tensiunii arteriale.

  M\sur\rile periodice sunt importante,dar o singur\ m\surare cu valori marinu `ntotdeauna `nseamn\ HTA, iar osingur\ determinare cu valori normalenu presupune inexisten]a HTA.

  Se recomand\ m\surarea periodic\ a tensiunii arteriale

  Hipertensiunea arterial\

  v este o afec]iune caracterizat\ prin valori constante ale

  tensiunii arteriale peste 140/90 m\surat\ `n repaus,

  indiferent de vârst\ [i sex;

  v HTA f\r\ cauze cunoscute se mai nume[te [i HTA primar\

  sau esen]ial\ [i este cel mai frecvent `ntâlnit\, `n aproxima-

  tiv 80%-95% din cazuri;

  v `n ]ara noastr\, prevalen]a HTA este de 20-28% `ntre 40 [i 60

  de ani (Programul MONICA);

 • 36 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  inim\: l m\rirea (hipertrofia) ventriculului stâng

  l angina, infarctul de miocard

  l insuficien]a cardiac\

  creier l accident vascular sau atac ischemic

  tranzitoriu

  rinichi l boli cronice

  artere l afec]iuni artere periferice

  ochi l afec]iuni ale retinei

  q Rela]ia dintre tensiunea arterial\ [i riscul de

  boal\ cardiovascular\ este continu\, solid\ [i

  independent\ de al]i factori de risc.

  q La adul]ii cu vârsta peste 50 ani, valoarea tensiu-

  nii arteriale sistolice este mai important\ decât a

  celei diastolice ca factor de risc cardiovascular.

  q De la valori ale tensiunii arteriale de 115/75

  mmHg, riscul de boal\ cardiovascular\ se

  dubleaz\ cu fiecare cre[tere cu 20/10 mmHg

  `ntre limitele tensiunii arteriale.

  v este un factor de risc major pentru:

 • www.catena.ro 37O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  q Persoanele care la vârsta de 55 ani au va-lori normale ale tensiunii arteriale prezint\un risc de 90% de a dezvolta HTA pe par-cursul vie]ii.

  q Persoanele cu valoarea tensiunii arterialesistolice 120-139 mmHg sau valoarea tensi-unii arteriale diastolice 80-89 mmHg tre-buie considerate ”prehipertensive”cu riscde dezvoltare a HTA [i au nevoie de`ndrum\ri specifice pentru schimbareastilului de via]\ `n scopul prevenirii boliicardiovasculare.

  q Persoanele cunoscute ca hipertensive, `ntimpul zilei, `n stare de veghe, au valori >135/85 mmHg [i `n timpul somnului > 120/75 mmHg.

  q Valorile tensiunii arteriale scad `n timpulnop]ii cu 10-20%, iar absen]a acestormodific\ri este un semnal al unor posibileriscuri crescute pentru evenimente cardio-vasculare.

  q 2/3 dintre persoanele > 65 ani au HTA.

  Beneficiile diminu\rii tensiunii arteriale sunt:

  REDUCEREA

  cu 35-40% a inciden]ei

  accidentului vascular cerebral

  cu 20—25% a infarctului acut

  de miocard

  cu 50% a insuficien]ei cardiace

 • 38 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Normal\ 120 -129 [i/sau 80 - 84

  Optim\ sub 120 [i sub 80

  (Prehipertensiune) 130 -139 [i/sau 85 - 89

  HTA gradul 1 140 -159 [i/sau 90 - 99

  HTA gradul 2 160 - 179 [i/sau 100 - 109

  HTA gradul 3 peste 180 [i/sau peste110

  HTA sistolic\ peste/egal 140 [i sub 90

  Clasificarea tensiunii arteriale*

  TA TA Sistolic\

  (mmHg)TA Diastolic\

  (mmHg)

  Normal\-`nalt\

  * conform ESC (European Society of Cardiology)

  ESH (European Society of Hypertension)

  izolat\

  Optim\ sub 120 [i sub 80

  Normal\ 120 -129 [i 80 - 84

  Prehipertensiune 120 -139 sau 80 - 89

  HTA stadiul 1 140 -159 sau 90 - 99

  HTA stadiul 2 minim 160 sau mai mare 100sau egal

  TA TA Sistolic\

  (mmHg)

  TA Diastolic\

  (mmHg)

  *conform ”Seventh Report of the Joint National Committeeon Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High

  Blood Pressure”

  Conform AHA

  (American Heart

  Association), se apre

  ciaz\ ca

  urgen]\ hipertensiv\

  valori ale TA

  sistolice peste 180 s

  au valori

  ale TA diastolice pe

  ste

  110 mmHg

  Pentrubolnavii cu diabet zaharat[i cei cu boli renale cronice, valorile tensiunii arteriale trebuiemen]inute sub 130/80 mmHg

 • www.catena.ro 39O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 40 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Pentru identificarea cauzei, dar [i pentru evaluarea consecin]elor HTA [i pentru identificarea facto-

  rilor de risc cardiovascular pot fi realizate;

  teste de

  rutin\:

  hemoleucograma

  glicemia

  profilul lipidic*

  proteina C reactiv\

  creatinina

  acidul uric

  potasiu

  sodiu

  calciu

  examen de urin\

  electrocardiogram\

  recoltat din sânge

  * include colesterolul

  total, lipoproteine cu densi-

  tate mare (HDL), lipopro-

  teine cu densitate joas\

  (LDL), trigliceride, realizat la

  9-12 ore de la ultima

  ingestie de alimente

  (PCR)

 • www.catena.ro 41O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  teste recomandate:

  * evaluarea biologic\ a

  func]iei tiroidiene

  **pentru aprecierea grosimii

  straturilor intim\/medie [i a

  fluxului de sânge

  ecocardiografia

  Doppler carotidian**

  TSH*

  toleran]a la glucoz\

  examen oftalmologic

  albumina/creatinina

  teste op]ionale:

  l obligatorii `n HTA complicat\: verificarea func]iei cerebrale,

  cardiace sau renale

  l în suspiciunea de HTA secundar\: teste de laborator specifice

  (determinarea reninei, aldosteronului, corticosteroizi,

  catecolamine plasm\/urin\, arteriografia, ecografia renal\ [i

  suprarenal\, computer tomograf, RMN)

  l PCR, ca indicator de inflama]ie, are valoare predictiv\ pentru

  bolile cardiovasculare, intervenind `n ateroscleroz\ [i formarea

  cheagului de sânge

 • 42 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  HTA

  primar\/esen]ial\f\r\ cauze cunoscute

  secundar\cu cauz\ identificat\

  este cel mai frecvent

  întâlnit\, în aproximativ

  80-95% dintre cazuri;

  apare `n:- apneea din somn (`ntre-ruperea temporar\ a res-pira]iei `n somn);- toxic-medicamentosindus\ (alcoolul, contra-ceptivele orale, trata-mentul cronic cu medica-mente corticosteroide);- boli renale cronice [i re-novasculare;- coarcta]ia de aort\(malforma]ie caracteri-zat\ prin `ngustareaaortei); - feocromocitom(forma]iune tumoral\benign\ de gland\suprarenal\); - afec]iuni ale tiroidei [iparatiroidelor.

  Chiar dac\, ini]ial, un singur factor este responsabil (cre[terea

  tonusului vascular la nivel arterial), multipli al]i factori sunt pro-

  babil implica]i `n men]inerea valorilor crescute ale TA (teoria

  ”mozaicului”): ereditatea este un factor predispozant, iar al]i

  factori, cum sunt consumul excesiv de sare, obezitatea, stresul,

  par a influen]a mai ales persoanele predispuse genetic.

 • www.catena.ro 43O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  chimbarea stilului de via]\, trata-

  ment nemedicamentos, este impor-

  tant\ pentru toate categoriile de

  pacien]i, celor care necesit\ trata-

  ment medicamentos, dar [i celor

  din categoria ”prehipertensivi”.

  ratamentul medicamentos `l com-

  pleteaz\ pe cel nemedicamentos,

  dar niciodat\ nu-l poate înlocui.

  CONTROLUL EFICIENT AL TENSIUNII ARTERIALE PRELUNGE{TE VIA}A

  Valorile tensiunii arteriale pot cre[teodat\ cu `naintarea `n vârst\.

  HTA cre[te riscul de morbiditate [i mortalitate.

  STratamentul pacientului cu HTA:

  n trebuie ini]iat cât mai precoce;

  n are ca obiectiv principal reducerea

  afect\rii cardiovasculare asociat\ HTA;

  n se adreseaz\ grupului de factori de risc

  care pot fi corecta]i, diabetului [i altor

  condi]ii clinice asociate.

  T

 • 44 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  caracterul greut\]ii corporale, exprimat\ prin:* indexul de mas\ corporal\ - IMC = greutatea (kg) / în\l]imea2²(m) este considerat:

  optim 18.5 - 24.9supraponderal 25 - 29.9obezitate peste 30 * valoarea raportului (cm) talie - [old care la b\rba]i e mai mare de 0,9, iar la femei mai mare de 0,85.

  l S-a demonstrat c\ metoda DASH (”The DASH Diet Action Plan” — AHA) ajut\ la reducerea cu 8-14 mmHg a tensiunii arteriale sistolice; `n aceast\ diet\ predomin\: q cerealele [i derivate; q fructele [i legumele; q lactatele cu con]inut sc\zut în gr\simi, la care se pot asocia: l carne slab\ de pe[te [i pas\re; l por]ii controlate de nuci, alune, migdale [i de al]i sâmburi defructe uscate;

  l limitarea gr\similor [i dulciurilor.

  Reducerea greut\]ii corporaleNiciun

  tratament

  nu este

  eficient f\r\

  armonizarea

  stilului de via]\

  la necesit\]ile

  organismului.

  Sc\derea `n greutate cu 10 kg determin\ o reducere cu 5-20 mmHg a TA sistolice

 • www.catena.ro 45O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Consumsc\zut de sare

  - consumul sub 5 grame

  de sare/zi (sodiu sub 2.4 g/

  zi) are ca efect reducerea

  cu 2-8 mmHg a TA sistolice;

  Activitateafizic\

  - mersul pe jos, ca form\ de

  exerci]iu aerobic, ajut\ inima s\

  pompeze mai mult sânge [i ast-

  fel asigur\ mai mult oxigen [i ele-

  mente nutritive corpului;

  - realizat cel pu]in 30 minute zil-

  nic, minimum cinci zile pe

  s\pt\mân\, determin\ o redu-

  cere cu 4-9 mmHg a TA sistolice;

  - este recomandabil\ folosirea unui pedometru (aparat pentru

  num\rat pa[ii) [i ajut\ la realizarea obiectivului principal: un num\r

  suplimentar de pa[i, cu 2000 mai mult zilnic fa]\ de num\rul obi[nuit,

  [i cre[terea lui gradual\. Speciali[tii recomand\ un num\r mediu de

  10000 de pa[i zilnic.

 • Pe de alt\ parte, abuzul de alcool are efect toxic [i asupra inimii,

  favorizând HTA, cardiomiopatia alcoolic\ (m\rirea [i îngreunarea

  inimii), insuficien]a cardiac\ [i accidentul vascular cerebral.

  Nu exist\ o cantitate standard pentru consumul de alcool,

  deoarece aceasta depinde de fiecare organism `n parte (greutate

  corporal\, metabolism, toleran]\ la alcool, prezen]a alimentelor `n

  stomac).

  consumul moderat de alcool se define[te prin maximum

  o b\utur\ alcoolic\ pentru femei [i maximum 2 b\uturi

  alcoolice pentru b\rba]i.

  Prin b\utur\ se `n]elege (conform Departamentului

  American pentru S\n\tate [i Servicii Sociale)

  20 ml alcool pur, 200 ml vin sau 450 ml bere.

  Reducerea consumului de alcool - scade cu 2-4 mmHg TA sistolic\

  de[i numeroase studii sugereaz\ c\ un consum moderat de vin ro[u protejeaz\ inima prin cre[tereacolesterolului ”bun” (HDL) [i prin reducerea depozitelor arteriale, nu trebuie s\ pierdem din vedere c\singurul component benefic este resveratrolul - care se g\se[te predominant `n coaja strugurilor ro[ii [i`n alte fructe; vinul ro[u con]ine cantit\]i mici de resveratrol, a c\rui concentra]ie variaz\ `ntre 0,1 -14,3mg/l; o administrare controlat\ a resveratrolului se poate face utilizând suplimente alimentare;vinul are un minim efect împotriva coagul\rii sângelui, împiedicând aglomerarea [i lipirea trom-bocitelor (globule din sânge) [i apari]ia cheagurilor.

  46 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Resveratrolul ingredient activ

  care se g\se[te `n

  vinul ro[u [i struguri

  Puternicantioxidant [i

  regenerant celular

 • l fumatul activ, dar [i cel pasiv (”ambiental”) sunt factori

  majori de risc pentru s\n\tatea cardiovascular\;

  l fum\torii pot dezvolta un atac cardiac major (infarct

  miocardic) de 2 ori mai mult decât nefum\torii;

  tutunul afecteaz\ peretele intern al arterelor,

  favorizeaz\ formarea cheagului de sânge [i reducerea

  spa]iului prin care curge sângele [i contribuie la

  `ngro[area sângelui;

  monoxidul de carbon (gaz toxic) din ]ig\ri reduce can-titatea de oxigen transportat prin corp; nicotina din ]ig\ri stimuleaz\ produc]ia de adrenalin\ (hormon se-cretat de glanda medulosuprarenal\) care îngreuneaz\ inima prin

  accelerarea b\t\ilor acesteia [i cre[terea tensiunii arteriale;

  Cantit\]ile mici de aspirin\ (75-100 mg/zi), administrat\ dup\ mese [i cu pruden]\ la pacien]ii cu sensibilitate gas-

  tric\, par a reduce inciden]a evenimentelor cardiace prin împiedicarea aglomer\rii [i lipirii `ntre ele a trombocitelor.

  Renun]area la fumat

  www.catena.ro 47O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 48 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Cardiopatia ischemic\Ce este?

  Cardiopatia ischemic\ este boala de inim\ careapare din cauza sc\derii perfuziei cu sânge a mio-cardului prin obstruc]ia arterelor coronare, arterelecare asigur\ circula]ia sângelui în inim\.

  Cauzele

  frecvente

  sunt:

  l vârsta - mai frecvent\ la persoanele `n vârst\;l sexul - des `ntâlnit\ la b\rba]i, dar [i la femei,mai ales dup\ menopauz\;

  l predispozi]ie familial\ de boli cardiovasculare; l dislipidemii - colesterolul total [i `n specialcolesterolul ”r\u” (LDL) cu nivel crescut `nsânge [i colesterolul ”bun” (HDL) sc\zut;

  l fumatul;l HTA;l diabetul zaharat;l obezitatea;l sedentarismul.

  Persoanele cu factori de risc

  multipli au un risc crescut de

  boal\ obstructiv\ a arterelor

  coronare [i, prin urmare, de

  angin\ sau infarct.

  Riscul este [i mai mare la per-

  soanele cu ”sindrom meta-

  bolic”, în care sunt asociate

  obezitatea, diabetul zaharat,

  colesterolul crescut [i HTA.

 • www.catena.ro 49O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Se poate

  manifesta

  prin:

  l durere - frecvent cu localizare toracic\, la nivelul sternului saulateral de acesta, dar poate ap\rea [i în um\r, spate, gât,mandibul\, bra] sau încheietura mâinii;

  - descris\ ca senza]ie de ap\sare toracic\ anterioar\-pre-cordial\, ca balonare sau arsur\ în piept;

  - de obicei, dureaz\ câteva minute [i dispare dup\ repaussau tratament cu nitroglicerin\ sublingual;

  - apare dup\ efort fizic, emo]ii;

  - se `nr\ut\]e[te `n situa]ii ca anemia, HTA necontrolat\ [i `ncazul unor afec]iuni febrile;

  - temperatura ambiant\, fumatul, umiditatea crescut\ sauun abuz alimentar pot cre[te frecven]a/intensitateaepisoadelor anginoase;

  - durerea poate s\ apar\ brusc, ca `n infarctul acut de mio-card, sau evolueaz\ nedureros, putând cauza deterio-rarea silen]ioas\ a inimii.

  Sindromul metabolicapare la persoane careasociaz\ 3 sau mai mul]idin urm\torii factori:- obezitatea abdominal\;

  - trigliceride peste 150

  mg/dl;

  - HDL colesterol (coles-

  terolul ”bun”) sub 40 mg/dl

  la b\rba]i [i sub 50 mg/dl la

  femei;

  - tensiunea arterial\

  sistolic\ mai mare sau

  egal\ cu 130 mmHg;

  - tensiunea arterial\ dias-

  tolic\ mai mare sau egal\

  cu 85 mmHg;

  - glicemia mai mare sau

  egal\ cu 100 mg/dl;

  - rezisten]a la insulin\ sau

  intoleran]a la glucoz\.

  l nedureros - f\r\ tulbur\ri resim]ite de bolnav;- manifestat\ prin tulbur\ri de ritm cardiac sau prinmodific\ri pe electrocardiogram\.

 • 50 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  uneori pot interveni modi-fic\ri pe electrocardio-grama de repaus sau la

  testul de efort.

  coronarografia sau cate-terismul este o metod\de referin]\ pentru un

  diagnostic corect, de[i

  este o prob\ invaziv\ [i

  costisitoare.

  cardiotomografia [i scorulde calciu pot fi o alter-nativ\ imagistic\ la

  coronarografie.

  Conformdatelor OMS,

  primele patru cauze dedeces `n anul 2030

  se consider\ c\ vor fi:1. cardiopatia ischemic\;

  2. afec]iunile cerebrovasculare(atacul cerebral); 3. HIV/SIDA;

  4. bolile pulmonare cro-nic-obstructive.

  Cauza cea mai frecvent\ a apari]iei cardiopatiei ischemice este

  obstruc]ia arterelor coronare determinat\ de ateroscleroz\.

 • www.catena.ro 51O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Colesterolul,inamicul arterelor

  Prezen]a colesterolului în limite nor-male este un factor de importan]\major\ pentru metabolismul celulelor.

  l este prezent în toate celulele organis-

  mului;

  l asigur\ func]ionarea acestora în

  bune condi]ii;

  l este periculos pentru s\n\tate atunci

  când are niveluri crescute în sânge;

  l devine ”inamic” al pere]ilor arterelor,

  unde se poate fixa;

  l contribuie la formarea depozitului

  care îngusteaz\ lumenul arterial;

  l cre[te riscul unui eveniment cardiac

  brutal.

  Cea mai mare parte a colesterolului,

  aproximativ 75%, se ”fabric\” `n ficat, iar

  restul de 25% poate proveni [i din pro-

  duse alimentare cum sunt: g\lbenu[ul,

  viscerele animale (ficat, rinichi, creier),

  lactate cu procent mare de gr\simi etc.,

  iar din aceast\ surs\ alimentar\, 95% este

  reprezentat de trigliceride.

 • 52 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Lipoproteinele - mici

  ”pachete” care con]in în

  interior gr\simi, învelite la

  exterior de proteine, trans-

  port\ colesterolul.

  HDL colesterol (”bun”) - lipopro-

  teine cu densitate mare, trans-

  port\ gr\simile neutilizate periferic

  c\tre ficat pentru depozitare sau

  pentru evacuarea prin bil\;

  Nivelul crescut de HDL este aso-

  ciat cu un risc sc\zut de boal\

  cardiovascular\.

  LDL colesterol (”r\u”) - lipopro-

  teine cu densitate mic\, trans-

  port\ colesterolul de la intestin sau

  ficat c\tre restul organelor.

  Nivelul crescut de LDL este aso-

  ciat cu risc crescut de boal\ car-

  diovascular\.

  contribuie la producerea acizilor biliari necesari

  în procesul de digestie a gr\similor

  ia parte la formarea membranelor celulare

  din organism

  în piele, colesterolul se transform\ în vitamina D

  sub ac]iunea razelor solare, o protejeaz\ de

  ac]iunea unor agen]i chimici [i evit\

  deshidratarea

  particip\ la producerea unor hormoni, cum

  sunt hormonii tiroidieni [i sexuali

  COLESTEROLUL

  www.catena.ro

 • www.catena.ro 53

  Stabilireaunei cifre”normale” decolesterol estedificil\, [tiin-du-se c\ per-soanele cu unnivel `n sângede 240 mg/mlau un riscdublu s\ fac\infarct demiocard fa]\de cele cucifre de 200mg. Ast\zi seaccept\ cafiind normaleurm\toarelevalori:

  Colesterol total

  < 200 recomandat

  200—239 aproape crescut

  ≥ 240 crescut

  LDL (”r\u”)

  < 100 optim

  100—129 aproape optim

  130—159 aproape crescut

  160—189 crescut

  ≥ 190 foarte crescut

  HDL (”bun”)

  < 40 sc\zut

  41-59 risc mediu de

  boal\ cardiovascu-

  lar\ în absen]a altor

  factori de risc

  ≥ 60 crescut

  Trigliceride

  < 150 recomandat

  150—199 aproape crescut

  200—499 crescut

  ≥ 500 foarte crescut

  VALORI~NSÂNGE

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 54 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Placa de ateroscleroz\ este format\ din:

  l lipide (colesterol intra- sau extracelular)

  l celule inflamatorii (ex: macrofage)

  l celule musculare netede

  l ]esut conjunctiv (de leg\tur\), cum sunt colagenul,

  fibrele elastice etc.

  l trombi (cheaguri)

  l depozite de calciu

  Ateroscleroza afecteaz\ preferen]ial anumite zone ale

  arborelui circulator.

  Fluxul sanguin care este mai turbulent la ramifica]iile

  arterelor duce la alterarea func]iei endoteliului [i `mpiedic\

  produc]ia de oxid nitric - un puternic vasodilatator [i antiin-

  flamator; astfel de turbulen]e sanguine stimuleaz\ celulele

  endoteliului s\ produc\ substan]e (molecule) care atrag [i

  favorizeaz\ gruparea celulelor de tip inflamator.

  Toate stadiile de dezvoltare a aterosclerozei, de la

  ini]iere [i pân\ la complica]iile pl\cii ateromatoase,

  sunt considerate r\spunsuri inflamatorii la o agresiune,

  iar endoteliul, care este unul din straturile pere]ilor

  vaselor de sânge aflat `n contact direct cu fluxul san-

  guin circulant, este primul afectat [i tot el ini]iaz\

  r\spunsul la agresiune.

  Factorii de risc pentru

  ateroscleroz\

  colesterolul crescut

  diabetul zaharatfumatul

  hipertensiunea arterial\

  radicalii liberi*

  angiotensina II **

  proteine chemotactice ***

  substan]e vasoconstrictoare

  * factori de stres pentru procesele biologice normale

  **component al sistemului renin\-angiotensin\-aldosteron,

  cu rol `n tensiunea arterial\

  *** proteine cu deplasare orientat\

 • 55O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Februarie, luna iubirii, este o ocazie

  bun\ s\ avem mai mult grij\ de inima

  noastr\. Cum? Iubind, zâmbind,

  mâncând s\n\tos [i având activitate

  fizic\ regulat\. Pe lâng\ acestea, ne

  ajut\ [i suplimentele alimentare. Una

  dintre substan]ele care face minuni

  pentru inim\ este resveratrolul,

  extraordinar antioxidant. Protejeaz\

  organismul de bolile cardiovasculare,

  inflama]ii sau cancer. Acizii gra[i

  Omega-3, care se găsesc în modnatural în pe[tele gras, cresc nivelul

  colesterolului „bun” din sânge, regleazătensiunea arterial\ [i previn înt\rirea [i

  îngustarea arterelor din cauza

  depunerilor de colesterol. Coenzima

  Q10 ajut\ la men]inerea colesterolului în

  limite normale [i este un bun

  antioxidant, protejând organismul de

  radicalii liberi responsabili de

  îmb\trânirea celular\.

  Suplimentul alimentar NaturalisCardioSuport, disponibil sub form\de capsule moi, reune[te într-osingur\ formul\ toate cele treisubstan]e esen]iale pentrumen]inerea s\n\t\]ii sistemuluicardiovascular:resveratrol,coenzima Q10 [iacizi Omega-3.

  CardioSuport — Secretul tinere]ii

  Disponibil la

 • 56 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Uneori prezint\ forme atipice, f\r\ durere, dar

  manifestându-se sub form\ de dificultate respi-

  ratorie, oboseal\, confuzii, iar alteori pot exista

  forme silen]ioase de afectare cardiac\. Se poate mani-

  festa ca o insuficien]\ cardiac\ sau sub form\ de tul-

  bur\ri de ritm sau chiar moarte subit\.

  La persoanele de vârsta a III-a, simptomul principal [i

  frecvent este dispneea sau dificultatea respiratorie, pe

  care `l putem interpreta ca echivalent al anginei precor-

  diale. Dispneea, care dureaz\ minimum 20 de minute,

  poate fi interpretat\ ca infarct acut de miocard pân\

  când se demonstreaz\ contrariul.

  Accidentul coronarian acut (infarctul) produce

  limitarea activit\]ilor curente [i este cauz\ de

  deces.

  Unu din trei infarcte apare la persoanele cu vârsta de

  peste 65 ani.

  La aceste persoane este o afec]iune grav\, cu prog-

  nostic prost [i cu multe complica]ii.

  Boala

  coronarian\

  reprezint\

  patologia

  cardiovascular\

  cea mai

  frecvent\ la

  vârstnici.

  www.catena.ro

 • Insuficien]a cardiac\ reprezint\ alterareafunc]iei de pomp\ a inimii, care devineincapabil\ s\ asigure cantitatea desânge adecvat\ nevoilor organismului.

  Insuficien]a cardiac\

  În ce const\?

  www.catena.ro 57O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • 58 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  La persoanele de vârsta a III-a se com-

  bin\ afec]iunile care determin\ inca-

  pacitatea de pomp\ a inimii cu modi-

  fic\rile produse de procesul de

  `mb\trânire la nivelul cordului.

  Oricare boal\ de inim\ poate, în

  final, s\ determine insuficien]a car-

  diac\, dar cea mai frecvent\ este

  HTA, care determin\

  supra`nc\rcarea inimii care, la rân-

  dul ei, poate favoriza o boal\ coro-

  narian\ ce produce afectarea

  mu[chiului inimii.

  Sunt [i alte cauze de insuficien]\ cardiac\la vârstnic, de exemplu, valvulopatiile,care, prin afectarea aparatului valvularcardiac aortic, ca `n stenoza aortic\, saumitral, ca `n insuficien]a mitral\, potfavoriza apari]ia insuficien]ei cardiace.

 • www.catena.ro 59O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Arteriopatiaperiferic\

  Ce reprezint\?

  Este o boal\ a arterelorperiferice produs\ deateroscleroz\.

  ~n afar\ de afectarea

  coronarelor sau arterelor

  cerebrale, se poate localiza

  la arterele membrelor infe-

  rioare, proces lent [i cu

  evolu]ie `ndelungat\ care

  determin\ sc\derea pân\

  la dispari]ie a fluxului san-

  guin `n picioare.

  Claudica]ia intermitent\ se manifest\ prin durere,

  oboseal\, nesiguran]\ la nivelul picioarelor - mai ales la

  nivelul gambelor. Apare la mers [i cedeaz\ `n repaus,

  simptome care apar deoarece `n timpul efortului este

  necesar\ o cantitate mai mare de oxigen `n mu[chi,

  pe care nu o prime[te prin aportul obi[nuit de sânge.

  Apari]ia simptomelor `n repaus atrage aten]ia asupra

  agrav\rii situa]iei [i se poate complica prin apari]ia

  necrozei [i chiar a gangrenei la nivelul degetelor de la

  picioare.

 • 60 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  S\n\tatea inimiist\ `n mâinile dumneavoastr\!

  Prevenirea cea mai

  important\ [i u[or de

  realizat este dieta

  corespunz\toare, din care

  trebuie eliminate gr\simile

  saturate.

  AVE}I

  GRIJ|

  CE

  MÂNCA}I!

  NU

  UITA}I

  S|

  CONSUMATI

  CU

  MODERA}IE

  Foarte multe persoane devinresponsabile de propria lors\n\tate [i con[tientizeaz\ nevoiade a-[i men]ine s\n\tatea.

  Aportul de gr\simi trebuie s\ fie

  constituit din acizi gra[i mono- [i

  polinesatura]i, care se g\sesc în

  uleiul virgin de m\sline, în pe[te [i uleiul de

  pe[te [i în uleiurile de semin]e.

  ciocolat\

  neagr\, cereale,

  ceai verde, soia,

  sâmburi de

  fructe uscate

  (alune, nuci,

  migdale, fistic,

  stafide)!

 • Re]eta inimii dumneavoastr\:

  1/ Alimenta]ia echilibrat\

  2/ Exerci]iul fizic

  3/ Renun]area la fumat

  4/ Controlul factorilor de risc

  un stil de via]\ s\n\tos

 • www.catena.ro 63O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  În lumea modern\ de azi, unadintre cele mai comune afec]iunilegate de înaintarea în vârst\ estehipertensiunea. Pentru tratarea oriprevenirea acesteia, majoritateapacien]ilor folosesc medicamente.Îns\ natura ascunde, de multe ori,solu]ii cel pu]in la fel de eficiente, darf\r\ efecte secundare. P\ducelul areefecte pozitive asupra circula]ieicoronariene [i îmbun\t\]e[te

  transportul oxigenului [i al nutrien]ilornecesari mu[chiului inimii.În combina]ie cu magneziul,

  mineral esen]ial [i necesarorganismului, extractul de p\ducel î[icre[te eficien]a. Asta pentru c\, larândul s\u, magneziul ajut\ laprevenirea hipertensiunii arteriale,fiind un element important înrelaxarea muscular\ [i s\n\tateainimii.

  Combinate, magneziul [i p\ducelulau dus la crearea suplimentuluialimentar CardioForte de laNaturalis, util în lupta cu bolilesistemului cardiovascular, ajutând laoxigenarea, relaxarea [i protejareainimii. Este un produs complet, pentruo inim\s\n\toas\ [ilini[tit\.

  O inim\ lini[tit\, o via]\ fericit\!

  Disponibil la

 • 64 www.catena.ro

  Hr\ni]i-v\

  Face]iNu

  s\n\tos!mi[care!fuma]i!

  ABC-ul prevenirii bolilor cardiovasculare

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • www.catena.ro 65O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  SFATURI pentru o inim\ s\n\toas\

  Mânca]i des [i pu]in!Reduce]i consumul de zah\r [i sare!

  Reduce]i consumul de gr\simi animale!

  Nu fuma]i!

  Consuma]i fructe [i legume!

  Face]i mi[care!Evita]i alcoolul!

 • 66 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  BIBLIOGRAFIE:

  1. The Merck Manual, Medical Library for healthcare professionals,Cardiovascular Disorders

  2. Guía familiar para salud del corazón

  3. www.ahajournals.org

  4. Braunwald’s Heart Broun wald Eugen Heart disease Cardiovas medi-cine.

  5. Braunwald E. - Atlas of Internal Medicine

  6. Portalesmedicos.com

  7. Revista de Posgrado de la Cátedra VIa Medicina N° 104 - Mayo/2001página: 24-25;

  8. Harrison’s Principles Of Internal Medicine (Hardcover - 2008) by FauciA. S. Braunwald E. Kasper D. L.

  9. www.mayoclinic.org

  10. Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention,Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7).Rockville, Md. National Heart, Lung, and Blood Institute, USDepartment of Health and Human Services; August 2004. NationalInstitutes of Health Publication No. 04-5230.

  11. Kaplan NM. Systemic hypertension: therapy. In: Libby P, Bonow RO,Mann DL, Zipes DP, eds. Libby: Braunwald's Heart Disease: A Textbookof Cardiovascular Medicine. 8th ed. Saunders; 2007:chap 41.

  12. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine.8th ed. Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2007:chap 41.

  13. Systemic Hypertension, Kaplan N.M. Gidding S.S., Pickering T.G.,Wright J.T.. JACC 2005; 45:1346-1348

  14. AHA/ACC guidelines for secondary prevention for patients with coro-nary and other atherosclerotic vascular disease: 2006 update endorsedby the National Heart, Lung, and Blood Institute. J Am Coll Cardiol. 2006May 16;47(10): 2130-9.

  15. Evidence for the reaffirmation of the U.S. Preventive Services TaskForce recommendation on screening for high blood pressure. Wolff T,Miller T. Ann Intern Med. 2007;147:787-791.

  16. Cardiovascular and Metabolic Predictors of Progression ofPrehypertension Into Hypertension. The Strong Heart Study; MarinaDe Marco; Giovanni de Simone; Mary J. Roman; Marcello Chinali;Elisa T. Lee; Marie Russell; Barbara V. Howard; Richard B. DevereuxHypertension. 2009;54:974.

  17. Ghidul pacientului, Factorii de risc cardiovascular, Dr. Siminiceanu, C.Dr. Mih\ilescu O., coordonator Prof. Dr. Ginghina C, Editura Medical\Antaeus, 2006.

  18. Managing High Cholesterol With Alternative Treatments, RodriguezD., Everyday Health Network 2009.

  19. Update on strategies to increase HDL quantity and function., Duffy D,Rader DJ., Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, PA,USA., Nat Rev Cardiol. 2009 Jul;6(7):455-63. Epub 2009 Jun 2.

  20. www.umm.edu