Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

of 72 /72
TBS | Catalog 2010/2011 Sisteme de protecţie la feno- mene tranzitorii şi la trăsnet

Embed Size (px)

Transcript of Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Page 1: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

TBS | Catalog 2010/2011

Sisteme de protecţie la feno-mene tranzitorii şi la trăsnet

Page 2: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

2 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Bine aţi venit la Serviciul Clienţi

Telefon service: 0 23 73 / 89-1500

Telefax pentru cereri de ofertă: 0040 21 457 49 09

Telefax pentru comenzi: 0040 21 457 45 66

E-mail: [email protected]

Internet: www.obo.de

Folosiţi calea directă spre serviciulclienţi de la OBO! Pentru orice în-trebare privind programul completOBO pentru instalaţii electrice văstăm la dispoziţie zilnic între orele7.30 şi 17.00 la numărul de servi-ce 02373/89-1500. Serviciul clie-nţi OBO nou structurat vă oferăprogramul complet:

• Persoane de contact compe-tente din regiunea dumnea-voastră

• Toate informaţiile privind gamade produse OBO

• Asistenţă competentă privindteme speciale de aplicaţie

• Acces rapid şi direct la toatedatele tehnice aferente produ-selor OBO - şi în cazul apropi-erii de client vrem să fim ceimai buni!

Page 3: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

3OBOTBS

Cuprins

Asistenţă de proiectare 5

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1 117

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 1+2 127

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 2 151

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 2+3 175

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic, descărcător tip 3 187

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 199

Tehnica de date şi informaţii 213

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 249

Sisteme de măsurare şi verificare 253

Sisteme de egalizare de potenţial 257

Sisteme de legare la pământ 269

Sisteme de instalaţii de captare şi coborâre 287

Liste 337

Page 4: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

4 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Seminarii OBO TBS: cunoaşteredirect de la sursăPrintr-un program vast de trainingşi seminarii pe tema sistemelor deprotecţie la supratensiune şi a trăs-netului, OBO sprijină utilizatorii cuajutorul cunoştinţelor de specialita-te. În plus faţă de principiile teoreti-ce de bază, se abordează totodatătranspunerea uzuală în practică.Exemplele concrete de aplicare şide evaluare completează procesulcuprinzător de comunicare a cu-noştinţelor.

Texte de publicitate, informaţiidespre produse şi fişe de dateVă facem viaţa mai uşoară: cu ogamă variată de materiale prelu-crate în funcţie de cerinţele practi-ce, care vă oferă ajutor eficient înprealabil, de exemplu la planifica-rea şi calcularea unui proiect. Prin-tre acestea se numără:• Texte de licitaţie• Informaţii despre produs• Fişe de observaţii• Fişe de dateAceste documente sunt actualizateconstant şi pot fi preluate din secţi-unea download a paginii de inter-net www.obo.de, la orice oră, gra-tuit.

Texte de licitaţie pe internet lawww.ausschreiben.deSe pot accesa gratuit peste10.000 de intrări din domeniileKTS, BSS, TBS, LFS, EGS şi UFS.Ca urmare a actualizării şi dezvol-tării regulate, dispuneţi în prezentde o privire de ansamblu curpinză-toare asupra produselor OBO. Înacest sens vă punem la dispoziţietoate formatele uzuale de fişiere(PDF, DOC, GAEB, HTML, TEXT,XML, ÖNORM).www.ausschreiben.de

Page 5: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

5OBOTBS

Cuprins asistenţă de proiectare

Principii de bază pentru protecţia la supratensiune 6

Protecţie la supratensiune în domeniul energetic 19

Protecţie la supratensiune în domeniul fotovoltaic 27

Protecţie la supratensiune în tehnica de date şi informaţii 39

Eclatoare de protecţie şi izolatoare 59

Sisteme de măsurare şi verificare 63

Sisteme de egalizare de potenţial 67

Sisteme de legare la pământ 71

Sisteme de instalaţii de captare şi coborâre 77

Informaţii suplimentare 108

Page 6: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

6 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Cauză nesemnificativă, efect mare: daune cauzate de supratensiune

Fie în viaţa profesională sau ceaprivată: dependenţa noastră faţăde aparate electrice şi electroniceeste în continuă creştere. Reţelelede date din cadrul întreprinderilorsau organizaţiilor de ajutorare cumsunt spitalele şi secţiile de pompi-eri sunt artere vitale pentru schim-bul de informaţii în timp real care adevenit demult indispensabil.Bănci de date sensibile, de exem-plu cele în cadrul instituţiilor ban-care sau editurilor, necesită căi detransfer fiabile. O ameninţare laten-tă pentru aceste echipamente o re-prezintă nu doar loviturile directede trăsnet. Echipamentul electro-nic auxiliar din prezent este deteri-orat mult mai frecvent prin supra-tensiuni cauzate de trăsnete dindepărtare sau procedee de comu-tare a unor instalaţii electrice mari.Şi în cazul furtunilor se elibereazăpentru scurt timp cantităţi mari deenergie. Aceste vârfuri de tensiunepot pătrunde într-o clădire prin in-termediul tuturor tipurilor de legă-turi cu conductibilitate electrică şiprovoca daune imense.

Page 7: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

12/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

7OBOTBS

Ce consecinţe au daunele cauza-te de supratensiuni asupra vieţiinoastre cotidiene?Cea mai evidentă este distrugereaechipamentelor electrice. În dome-niul privat acestea sunt în specialurmătoarele: • televizor/videorecorder• instalaţie telefonică• calculator, combină muzicală• aparate electrocasnice• sisteme de supraveghere• sisteme de detectare a incen-

diilorDefectarea acestor aparate esteasociată fără îndoială cu costurifoarte ridicate. Care sunt însăperioadele de nefuncţionare/dau-nele indirecte la:• calculatoare (pierderea

datelor),• instalaţii de încălzire/apă cal-

dă,• ascensor, sistemul de acţiona-

re a porţii de garaj şi jaluzele-lor,

• Declanşarea respectiv deterio-rarea instalaţiilor de detectarea incendiilor/sistemelor de de-tectare antiefracţie (costuri caurmare a unei alarme false)?

Poate o temă »vitală« mai ales în

cazul clădirilor de birouri, căci:• Se pot continua fără probleme

activităţile în cadrul întreprinde-rii dumneavoastră în cazul lip-sei calculatorului central sauserverului?

• Au fost salvate la timp toatedatele importante?

Volumul daunelor în creştereStatisticile şi evaluările actuale aleasigurărilor de bunuri arată că:daunele cauzate de supratensiuni,fără costuri indirecte şi de avarii,au atins demult proporţii ameninţă-toare datorită dependenţei crescu-te de aparate auxiliare electronice.De aceea nu este surprinzător fap-tul că asiguratorii de proprietăţiexaminează din ce în ce mai descazurile de daune şi recomandăsoluţii pentru protecţia la supraten-siuni. Informaţii privind măsurile desiguranţă sunt cuprinse, de exem-plu în directiva VdS 2010.

Page 8: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

8 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Formarea descărcărilor

Formarea trăsnetelor: 1 = cca 6.000 m, cca -30 °C, 2 = cca 15.000 m, cca -70 °C

Tipuri de descărcareTrăsnete negative nor pământ re-prezintă 90 % din totalul descărcă-rilor de trăsnet dintre nor şi pă-mânt. Trăsnetul ia naştere într-ozonă a norului încărcată negativ şise extinde spre pământul încărcatpozitiv. Alte descărcări se pot sub-diviza în:• trăsnete negative pământ-nor• trăsnete pozitive nor-pământ• trăsnete pozitive pământ-nor.Majoritatea descărcărilor însă auloc în interiorul unui nor respectivîntre diferiţi nori.

Formarea descărcărilorCând masele de aer cald, umedeurcă, umiditatea din aer condense-ază şi se formează cristale de ghe-aţă la înălţimi mari. Fronturile defurtună se produc atunci când areloc dilatarea norilor la înălţimi depână la 15.000 m. Curentul ascen-dent puternic de până la 100km/h cauzează deplasarea crista-lelor de gheaţă uşoare în zona su-perioară, şi a particulelor de grindi-nă în zona inferioară. Prin frecareşi ciocnire are loc separarea sarci-nilor.

Page 9: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

9OBOTBS

Distribuţia sarcinii electriceDistribuţia tipică a sarcinii electri-ce:• În partea superioară pozitiv, la

mijloc negativ, iar în partea in-ferioară slab încărcat pozitiv.

• În zona din apropierea soluluisunt însă sarcini electrice în-cărcate pozitiv.

• Intensitatea câmpului necesarăpentru declanşarea unui trăs-net depinde de capacitateaizolantă a aerului şi măsoarăîntre 0,5 şi 10kV/cm.

Distribuţia sarcinii electrice: 1 = cca 6.000 m, 2 = câmp electric

Sarcini negative şi pozitive: 1 = grindină, 2 = cristale de gheaţă

Sarcini negative şi pozitiveStudiile au dovedit că boabele degrindină în cădere (zonă mai caldădecât -15 °C) sunt încărcate nega-tiv, iar cristalele de gheaţă arunca-te în sus (zonă mai rece decât -15°C) sunt încărcate pozitiv. Cristale-le de gheaţă uşoare sunt transpor-tate de curentul ascendent în regi-unile superioare ale norului, iarboabele de grindină cad spre cen-trul norului. Astfel, norul este împă-rţit în trei zone:• Sus: zona încărcată pozitiv• La mijloc: zonă îngustă încăr-

cată negativ• Jos: zonă slab încărcată pozi-

tivAceastă separare a sarcinii ducela formarea tensiunii în nor.

Page 10: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

10 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Ce sunt supratensiunile tranzitorii?

Supratensiuni tranzitorii: 1 = căderi de tensiune/întreruperi scurte, 2 = armonici cauzate de schimbări lente şi rapide ale tensiunii, 3 = creşteri tempora-re ale tensiunii, 4 = supratensiuni de comutare, 5 = supratensiuni de trăsnet

Supratensiuni tranzitorii pentrucreşteri de scurtă durată a tensiu-nii într-un interval de microsecundecare se pot situa la nivelul multi-plului tensiunii nominale a reţeleiadiacente!

Cele mai mari vârfuri de tensiunidin cadrul reţelei de consumatoride tensiune joasă rezultă din des-cărcările trăsnetului. Conţinutul ridi-cat de energie din supratensiunilecauzate de trăsnet în cazul unei lo-vituri directe în instalaţia de prote-cţie exterioară împotriva trăsnetuluisau într-o linie aeriană de joasătensiune, fără protecţie interioarăla trăsnet şi supratensiuni, cauzea-ză de regulă o defecţiune comple-tă la nivelul consumatorilor conec-taţi şi deteriorarea izolaţiei. Dar şivârfurile de tensiune induse în in-stalaţiile clădirii şi în cabluri de ali-mentare cu energie electrică şi da-te pot duce la o multiplicare a ten-siunii nominale de lucru. Şi supra-

tensiunile de comutare care nuproduc vârfuri de tensiune atât demari ca trăsnetele, însă apar multmai frecvent, pot duce la o cădereimediată a instalaţiei. De regulă,supratensiunile de comutare mă-soară dublul până la triplul tensiu-nii de lucru, supratensiunile detrăsnet pot ajunge însă parţial şi lao valoare de 20 de ori mai maredecât tensiunea nominală şi tran-sporta un volum mare de energie.Adesea defectările sunt întârziate,deoarece uzura componentelorprovocată de fenomenele tranzito-rii dăunează în mod lent părţii elec-tronice a respectivului aparat. Înfuncţie de cauza exactă respectivpunctul de impact al trăsnetuluisunt necesare diferite măsuri deprotecţie.

Page 11: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

11OBOTBS

Ce forme ale impulsului există?

Tipurile de impulsuri şi caracteristicile acestora: galben = forma impulsului 1, lovitură directă de trăsnet, impulsul trăsnetului simulat 10/350-µs, roşu =forma impulsului 2, lovitură de trăsnet la distanţă sau tranziţie bruscă a unei mărimi electrice, impulsul trăsnetului simulat 8/20-µs (supratensiune)

În urma unei furtuni pot curge cu-renţi mari de trăsnet spre pământ.În cazul în care o clădire cu sistemde protecţie exterioară la trăsneteste lovită direct, se produce o că-dere de tensiune la nivelul reziste-nţei de împământare a sistemuluide echipotenţial de protecţie latrăsnet. Această creştere a pote-nţialului constituie o ameninţarepentru sistemele electrice (deexemplu alimentarea cu tensiune,echipamentele telefonice, televiziu-nea prin cablu, cabluri de controletc.) care sunt introduse în clădire.Pentru verificarea diferitelor apara-te de protecţie la trăsnet şi supra-tensiunii, în standardele naţionaleşi internaţionale au fost stabiliţi cu-renţi de verificare adecvaţi.

Lovitură directă de trăsnet: formaimpulsului 1Curenţii de trăsnet ca cei în cazulunei lovituri directe de trăsnet potfi reproduşi cu un curent de şoccu forma undelor 10/350 µs. Cu-rentul de trăsnet de verificare si-mulează atât creşterea rapidă, câtşi conţinutul ridicat de energie altrăsnetului natural. Cu ajutorulacestui curent se verifică descăr-cătorul tip 1 şi componentele in-stalaţiei exterioare de protecţie latrăsnet.

Lovituri de trăsnet la depărtaresau procese de comutare: formade impuls 2Supratensiunile cauzate de trăsne-tele îndepărtate şi de procesele decomutare pot fi simulate cu un im-puls de verificare de 8/20 µs. Co-nţinutul de energie al acestui im-puls este vizibil mai mic decât cu-rentul de trăsnet de verificare alundei curentului de şoc 10/350µs. Descărcătoarele de supratensi-une de tipul 2 şi 3 sunt încărcatecu acest impuls de verificare.

Page 12: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

12 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Cauzele curenţilor de trăsnet

Lovitură directă de trăsnet într-uncablu aerian de joasă tensiuneO lovitură directă de trăsnet într-uncablu aerian de joasă tensiune saucablu de date poate cupla curenţide trăsnet parţiali foarte mari înclădirile învecinate. Instalaţiile elec-trice ale clădirilor aflate la capătulcablurilor aeriene de joasă tensiu-ne sunt cele mai expuse la supra-tensiuni.

Valoare periculoasă: până la 100kA (10/350)

Lovitură directă de trăsnet într-oclădireDacă un trăsnet loveşte direct îninstalaţia exterioară de protecţie latrăsnet sau într-o structură de peacoperiş legată la pământ (de ex.antenă pe acoperiş), energia trăs-netului poate fi condusă în preala-bil, în siguranţă, către potenţialulpământului. Însă o singură insta-laţie de protecţie la trăsnet nu estesuficientă: datorită impedanţei in-stalaţiei de legare la pământ între-gul sistem de legare la pământ alclădirii este ridicat la un potenţialînalt. Această creştere a potenţia-lului duce la divizarea curenţilor detrăsnet spre sistemele învecinatede legare la pământ (clădiri înveci-nate, transformator de joasă tensi-une) prin intermediul instalaţiei delegare la pământ al clădirii şi prinsistemele de alimentare cu energieelectrică şi reţelele de date.

Valoare periculoasă: până la 200kA (10/350)

Page 13: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

13OBOTBS

Cauzele supratensiunilor

Cuplarea supratensiunilor ca ur-mare a unei lovituri apropiate sauîndepărtate de trăsnetChiar şi atunci când măsurile deprotecţie la trăsnet şi supratensiu-ne sunt instalate: o lovitură de trăs-net în apropiere duce la formareasuplimentară de câmpuri magneti-ce puternice care, la rândul lor, in-duc vârfuri mari de tensiune în sis-temele de conducere a energiei.Pe o rază de până la 2 km în jurulpunctului de impact se pot produ-ce daune în urma cuplării inductivesau galvanice.

Valoare periculoasă: mai mulţikA (8/20)

Supratensiune de comutare însistemul de joasă tensiuneSupratensiuni de comutare se pro-duc prin procedee de conectare şideconectare, prin comutarea sarci-nilor inductive şi capacitive şi prinîntreruperea curentului de scurtcir-cuit. În special deconectarea insta-laţiilor de producţie, sistemelor deiluminat sau transformatoarelorpoate cauza defecţiuni la nivelulaparatelor electrice din apropiere.

Valoare periculoasă: mai mulţikA (8/20)

Page 14: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

14 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Reducerea treptată a supratensiunilor prin zone de protecţie la trăsnet

Conceptul zonelor de protecţie latrăsnetConceptul zonelor de protecţie latrăsnet care s-a dovedit rezonabilşi cu efect este cel descris în stan-dardul internaţional IEC 62305-4(DIN VDE 0185 partea 4). Bazaacestui concept este principiul re-ducerii treptate a supratensiuniipână la un nivel nepericulos înain-te ca aceasta să ajungă la apara-tul terminal şi să cauzeze defecţi-uni la nivelul acestuia. În acestscop, întreaga reţea de energieelectrică este subdivizată în zonede protecţie la trăsnet (LPZ = Li-

ghtning Protection Zone). La trece-rea de la o zonă la alta se instalea-ză un descărcător de supratensiu-ne pentru egalizarea potenţialuluicare trebuie să corespundă claseide cerinţe necesare fiecărei si-tuaţii.

Zone de protecţie la trăsnet

LPZ 0 A Zonă neprotejată în afara clădirii. Efect direct al trăsnetului, fără ecranare împotriva impulsurilor electromagneticeperturbatoare LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse).

LPZ 0 B Zonă protejată prin intermediul instalaţiei exterioare de protecţie la trăsnet. Fără ecranare împotriva LEMP.

LPZ 1 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile energii parţiale de trăsnet reduse.

LPZ 2 Zona din interiorul clădirii. Sunt posibile supratensiuni reduse.

LPZ 3 Zona din interiorul clădirii (poate fi şi carcasa metalică a unui echipament consumator). Nu este prezent nici un im-puls perturbator cauzat de LEMP sau supratensiuni.

Page 15: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

15OBOTBS

Puncte de tranzit între zone şi dispozitive de protecţie

Avantajele conceptului de zonede protecţie la trăsnet• Diminuarea cuplărilor în alte

sisteme de conducere prindescărcarea curenţilor de trăs-net periculoşi, bogaţi în ener-gie direct la punctul de intrarea cablului în clădire.

• Evitarea perturbaţiilor princâmpuri magnetice.

• Concept de protecţie econo-mic, individual şi cu o calitatebună de proiectare pentru con-strucţii noi, extensii de clădiri şiconstrucţii modificate.

Clasele de tipuri ale aparatelor deprotecţie la supratensiuneAparatele OBO de protecţie la su-pratensiune sunt clasificate con-form DIN EN 61643-11 în cele treiclase tipul 1, tipul 2 şi tipul 3 (pâ-nă în prezent B, C şi D). În cadrulacestor standarde sunt stabiliteatât reglementările privind clădirile,cât şi cerinţele şi verificările pentrudescărcătoarele de protecţie la su-pratensiune care sunt utilizate înreţele de curent alternativ cu tensi-uni nominale de până la 1000 V şifrecvenţe nominale între 50 şi 60Hz. Această împărţire permite ale-gerea descărcătoarelor corespun-zătoare diferitelor cerinţe, cu privi-re la la locul de montare, nivelulde protecţie şi intensitatea curentu-lui O prezentare generală asuprapunctelor de tranzit dintre zone es-te oferită de tabelul de mai jos- Aceasta clarifică în acelaşi timpcare aparate de protecţie la supra-tensiune OBO şi cu ce fel de fun-cţie pot fi montate în reţeaua dealimentare cu energie electrică.

Treceri între zone

Trecereîntre zo-ne LPZ 0B la LPZ1

Dispozitiv de protecţie în scopul echilibrării potenţialului de protecţie la trăsnet, conform DIN VDE 0185-3, în cazul lo-viturilor directe de trăsnet sau din apropiere.• Aparate: tip 1 (Clasa I, clasa de solicitare B), de exemplu MC50-B VDE• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 4 kV• Instalarea, de exemplu, în distribuţia principală/la instrarea în clădire

Trecereîntre zo-ne LPZ 1la LPZ 2

Dispozitiv de protecţie pentru protecţia împotriva supratensiunii, conform DIN VDE 0100-443, în cazul supratensiuni-lor care intră prin reţeaua de alimentare în urma loviturilor de trăsnet din depărtare sau acţiuni de cuplare.• Aparate: tip 2 (Clasa II, clasa de solicitare C), de exemplu V20-C• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 2,5 kV• Instalarea, de exemplu, în tabloul de distribuţie a energiei electrice, tabloul secundar

Trecereîntre zo-ne LPZ 2la LPZ 3

Dispozitiv de protecţie destinat protecţiei la supratensiune a consumatorilor mobili la prize şi la alimentarea cu ener-gie electrică.• Aparate: tip 3 (Clasa III, clasa de solicitare D), de exemplu FineController FC-D• Nivel maxim de protecţie conform standardului: 1,5 kV• Instalarea, de exemplu, la consumatorul final

Page 16: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

16 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Centrul de testare BET pentru protecţie la trăsnet, electrotehnică şi sis-teme de susţinere

Verificare a curentului de trăsnet

BET cu sarcini extinseDacă până în prezent BET permi-tea doar verificări ale curentuluidin trăsnet, ale mediului şi verifi-cări electrice, centrul de testareBET a devenit între timp şi un par-tener în verificările sistemelor desusţinere a cablurilor. Această uni-re a dus la necesitatea modificăriisemnificaţiei numelui. În trecut,BET reprezenta acronimul pentruBlitzschutz- und EMV-Technologie-zentrum (centru tehnologic de pro-tecţie la trăsnet şi CEM), aceste li-tere bine cunoscute reprezintă în-cepând cu 2009: BET Testcenterfür Blitzschutz, Elektrotechnik undTragsysteme (centru de testarepentru protecţie la trăsnet, electro-tehnică şi sisteme de susţinere).

Generator de verificare pentru ve-rificarea curentului de trăsnetGraţie generatorului de verificareproiectat în anul 1994 şi finalizat înanul 1996 este posibilă realizareaverificărilor curentului de trăsnet cu

până la 200 kA. Generatorul a fostproiectat şi construit în colaborarecu Universitatea Politehnică dinSoest. Datorită activităţii intense deproiectare şi monitorizării ştiinţificeîn timpul asamblării instalaţiei detestare, aceasta funcţionează de12 ani fără erori şi îndeplineşte ce-rinţele actuale de verificare în con-formitate cu standardele.Solicitarea principală a generatoru-lui de verificare este determinatăde testarea produselor din gamade produse TBS. În cadrul aces-teia se efectuează verificări ce în-soţesc dezvoltarea produselor noi,modificări la produsele OBO dejaexistente şi teste de comparaţie cuproduse ale competitorilor. Aici seîncadrează componente de prote-cţie la trăsnet, aparate de protecţiela supratensiune şi descărcătoarede curent de trăsnet. Verificărilepentru componentele de protecţiela trăsnet se efectuează în confor-mitate cu DIN EN 50164-1, celepentru izolatori conform DIN EN

50164-3, iar cele pentru aparatelede protecţie la trăsnet şi supraten-siunii conform DIN EN 61643-11.Acestea sunt doar o parte dinstandardele de testare pe baza că-rora se efectuează verificările încentrul de testare BET.

Page 17: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

îngen

eral

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

17OBOTBS

Generator de curent de trăsnet Cameră de ceaţă salină Probă de încărcare

Tipuri de verificare pentru siste-mul de protecţie la trăsnet şi lasupratensiuneVerificările de curent de şoc pot fiefectuate la fel ca şi cele pentrucurentul de trăsnet până la 20 kV.Pentru aceste verificări se utilizea-ză un generator hibrid; şi acesta afost dezvoltat în colaborare cu Uni-versitatea Politehnică Soest. Cuacest generator de verificare sepot realiza verificări de CEM la ni-velul sistemelor de susţinere a ca-blurilor. Se pot examina fără pro-bleme toate tipurile de sisteme deconducere respectiv susţinere acablurilor până la o lungime de 8m. Printre altele se realizează veri-ficări privind conductibilitatea elec-trică în conformitate cu DIN EN61537.

Simularea condiţiilor atmosfericerealePentru a putea efectua verificăriconform standardelor, componen-tele de verificat destinate utilizăriiîn exterior trebuie tratate în preala-bil în condiţii atmosferice reale.Acest proces are loc într-o camerăde ceaţă salină şi camera de verifi-care cu bioxid de sulf. În funcţiede tipul de verificare pot varia, deexemplu, durata verificării şi con-centraţia ceţii saline respectiv bio-xidului de sulf din interiorul came-relor de verificare. Astfel este posi-bilă efectuarea verificărilor con-form IEC 60068-2-52, ISO 7253,ISO 9227 şi EN ISO 6988.

Verificarea sistemelor de susţine-re a cablurilorPrin intermediul noii instalaţii deverificare KTS care şi-a dovedit ca-litatea, integrată în centrul de testa-re BET, se pot verifica toate siste-mele de susţinere a cablurilor pro-duse de OBO. Baza acestor verifi-cări o constituie DIN EN 61537respectiv VDE 0639. Centrul de testare BET din cadrulOBO Betterman este un departa-ment de verificare a produselor pebaza standardelor – şi acest lucrudeja în tipul etapei de dezvoltare.

Page 18: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

70 OBO TBS

Page 19: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

71OBOTBS

Cuprins sisteme de legare la pământ

Proiectarea unei instalaţii de legare la pământ - Norme 72

Principiu de instalare, priză de pământ de adâncime 73

Principiu de instalare, centură de împământare 74

Principiu de instalare, priză de pământ de fundaţie 75

Page 20: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

72 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Proiectarea unei instalaţii de legare la pământ - Norme

1 = punct fix de legare la pământ, 2 = bară de echipotenţial, 3 = benzi de protecţie la coroziune, 4 = material conductor, 5 = cleme de conectare

Rolurile unei instalaţii de legarela pământInstalaţia de legare la pământ estepartea instalaţiei de protecţie exte-rioară care trebuie să conducă şisă distribuie curentul electric altrăsnetului în pământ. Criteriile celemai importante pentru o distribuţieuniformă a curentului de trăsnet fă-ră generarea de supratensiuni pe-riculoase sunt forma şi dimensiuni-le. Conform DIN V VDE V 0185partea 3 (IEC 62305-3) paragraful4.4.1, se recomandă, în general, orezistenţă de împământare joasă <10 Ω. O instalaţie de legare la pă-mânt se poate construi într-una dincele trei variante prezentate în con-tinuare. Există şi posibilitatea de acombina diferitele tipuri de dispu-nere a prizelor de pământ, dar tre-buie ţinut cont de eventualele ris-curi de coroziune.

Indicaţie importantă: instalaţiile delegare la pământ trebuie conectatela sistemul de echipotenţial!

Priza de pământ de adâncimePriza de pământ de adâncime esteo priză care se montează în gene-ral vertical şi la adâncimi mari, înpământ. Cea mai simplă soluţiepentru dotarea ulterioară a unei in-stalaţii de protecţie la trăsnet.

Centură de împământareO centură de împământare este opriză de pământ pozată pe cât po-sibil ca inel închis la o distanţă de1,0 m şi o adâncime de 0,5 m înjurul fundaţiei exterioare a constru-cţiei. Soluţia mai bună, dar şi ceacare implică mai mult efort, pentrudotarea ulterioară a unei instalaţiide protecţie la trăsnet.

Priză de pământ de fundaţiePriza de pământ de fundaţie (con-form TAB 1974 impusă pentruconstrucţiile noi) este o priză depământ montată în fundaţia din be-ton a unei construcţii. Baza montă-rii prizei de pământ de fundaţie oreprezintă DIN 18014. Poate fi fo-losită printre altele ca priză de pă-mânt pentru protecţia la trăsnet,dacă sunt executate punţile nece-sare de conectare pentru legareacoborârilor la fundaţie.

Page 21: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

73OBOTBS

Principiu de instalare electrod de adâncime

1 = piesă de îmbinare în cruce, 2 = bandă de protecţie împotriva coroziunii, 3 = conductor rotund,4 = cleme de conectare, 5 = electrod de împământare, 6 = vârfuri de batere (a se ţine cont de pro-tecţia împotriva coroziunii la piesele de îmbinare)

Un electrod de adâncime (clasaTip A) este un electrod care semontează în general vertical şi laadâncimi mari, în pământ.

Mod de funcţionareCa electrod individual pentru fieca-re coborâre se recomandă unelectrod de adâncime de 9,0 m,pozat la o distanţă de 1,0 m faţăde fundaţia construcţiei. Ca dimen-siune minimă (conform DIN VDE0185 partea 3, figura 2). pentru unelectrod tip A, pentru clasele deprotecţie III şi IV se impune o lun-gime de 2,5 m la pozarea verticalăşi 5 m la pozarea orizontală. Lungi-mile necesare ale electrozilor sepot împărţi în mai multe trasee dis-puse paralel. În funcţie de naturaterenului, electrozii de adâncimesunt introduşi în pământ manualsau cu ciocanele electrice, pe ben-zină sau pneumatice adecvate.

Toţi electrozii de adâncime trebuielegaţi în interiorul sau exteriorulclădirii la un cablu de împământa-re inelar şi prevăzuţi cu o intrare laPAS (bara de echipotenţial).

MaterialeSe pot folosi următoarele materia-le:• Bare din oţel zincat, Ø 20 mm• Bare din oţel inox, Ø 20 mm• Ţevi din oţel zincat, Ø 25 mm

(grosimea peretelui de 2 mm)• Platbandă din oţel zincat, 30 x

3,5 mm• Platbandă din oţel inox, 30 x

3,5 mm

Protecţie la coroziuneÎn zonele cu pericol de corodaretrebuie folosit în general oţel inox.Legăturile detaşabile din pământtrebuie protejate împotriva coroziu-nii (cu benzi de protecţie împotrivacoroziunii din material plastic).

Page 22: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

74 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Principiu de instalare centură de împământare

1 = piesă de îmbinare în cruce, 2 = platbandă, 3 = conductor rotund, 4 = bandă de protecţie împo-triva coroziunii

Mod de funcţionareO centură de împământare trebuiesă fie în exteriorul construcţiei, încontact cu pământul pe cca. 80%din lungimea sa totală. Astfel sepozează ca un inel închis la dista-nţa de 1,0 m şi adâncimea de 0,5m în jurul fundaţiei exterioare aconstrucţiei. O centură de împă-mântare este o priză de pământtip B.

MaterialeSe pot folosi următoarele materia-le:• Platbandă din oţel zincat, 30 x

3,5 mm• Platbandă din oţel inox, 30 x

3,5 mm• Conductor rotund din cupru, Ø

8 mm• Conductor rotund din oţel zin-

cat, Ø 10 mm• Conductor rotund din oţel inox,

Ø 10 mm

Protecţie la coroziuneÎn zonele cu pericol de coroziunetrebuie folosit în general oţel inoxi-dabil (V4A). Legăturile detaşabiledin pământ trebuie protejate împo-triva coroziunii (cu benzi de prote-cţie împotriva coroziunii din mate-rial plastic).

Intervalele de timp dintre verificări

Clasa de protecţie la trăsnet I şi II Clasa de protecţie latrăsnet III şi IV

Interval de timp între verificările complete 2 ani 4 ani

Interval de timp între verificările vizuale ale instalaţiilor 1 an 2 ani

Page 23: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Asi

sten

ţă d

e pl

anifi

care

sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

75OBOTBS

Principiu de instalare priză de pământ de fundaţie

1 = platbandă, 2 = cleme diagonale, 3 = distanţier

Mod de funcţionareO priză de pământ de fundaţie es-te priza care se montează în fun-daţia din beton a unei construcţii.Are rolul de a proteja construcţiaîmpotriva trăsnetului prin legareasistemului de captare la parteametalică a fundaţiei. Banda de oţelva fi conectată la armătură la odistanţă de cca 3 m. Ca bază pen-tru montarea prizei de pământ defundaţie servesc normele DIN18014. Se interzice utilizarea co-nectorilor tip pană în pământ. Lamontarea prizei de pământ în fun-daţie, pentru o execuţie corespun-zătoare, se recomandă utilizareasuporturilor de platbandă. Acestease poziţionează la o distanţă decca 2 m.

MaterialeCa materiale pentru priza de pă-mânt de fundaţie pot fi utilizateprintre altele următoarele materia-le:• Platbandă din oţel zincat, 30 x

3,5 mm• Platbandă din oţel inox, 30 x

3,5 mm• Conductor rotund din cupru, Ø

8 mm• Conductor rotund din oţel zin-

cat, Ø 10 mm• Conductor rotund din oţel inox,

Ø 10 mm

Punţile de conectare trebuie exe-cutate din materiale cu protecţiepermanentă la coroziune. Se vorutiliza oţeluri zincate la cald cucăptuşire din material plastic sauoţeluri superioare inoxidabile înV4A cu numărul materialului prim1.4571.

Page 24: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

108 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Simboluri

Curent de trăsnet verificat

Curent de trăsnet verificat clasa H (100kA)

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÌ ÚSTAV, Republica Cehă

Certificat ATEX pentru zonele cu protecţie la explozii

Rusia, GOST The State Committee for Standards

KEMA-KEUR, Olanda

MMarcarea produselor metrice

MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Budapesta, Ungaria

Asociaţia Austriacă pentru Electrotehnică, Austria

Underwriters Laboratories Inc., USA

Inspectoratul elveţian pentru curentul de înaltă tensiune, Elveţia

Underwriters Laboratories Inc., USA

Asociaţia întreprinderilor de electrotehnică, electronică, tehnică informaţională, asociaţie înregistrată, Germania

Uniunea Germană pentru Electrotehnică, siguranţă verificată

5 ani garanţie

fără halogen; fără clor, fluor şi brom

Page 25: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

109OBOTBS

Explicaţie pictogramă

Clase de protecţie la trăsnet

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie combinat din tipul 1 şi tipul 2Dispozitiv de protecţie combinat din tipul 1 şi tipul 2

Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11Dispozitiv de protecţie conform DIN EN 61643-11respectiv IEC 61643-11

Zone de protecţie la trăsnet

Trecere de la LPZ 0 la 1Trecere de la LPZ 0 la 1

Trecere de la LPZ 0 până la 2.Trecere de la LPZ 0 până la 2.

Trecere de la LPZ 0 la 3Trecere de la LPZ 0 la 3

Trecere de la LPZ 1 la 2Trecere de la LPZ 1 la 2

Trecere de la LPZ 1 până la 3Trecere de la LPZ 1 până la 3

Trecere de la LPZ 2 la 3Trecere de la LPZ 2 la 3

Aplicaţii

Semnalizare la distanţăSemnalizare la distanţă

Semnalizare la distanţă cu monitorizarea siguranţeiSemnalizare la distanţă cu monitorizarea siguranţei

Semnalizare acusticăSemnalizare acustică

Integrated Service Digital Network, Utilizări ISDNIntegrated Service Digital Network, Utilizări ISDN

Digital Subscriber Line, utilizări DSLDigital Subscriber Line, utilizări DSL

Telecomunicaţie analogicăTelecomunicaţie analogică

Categorie 5 TwisterPairCategorie 5 TwisterPair

Channel performance conform standardului americanEIA/TIAChannel performance conform standardului americanEIA/TIAInstalaţii de măsurare, comandă şi reglareInstalaţii de măsurare, comandă şi reglare

Aplicaţii TVAplicaţii TV

Aplicaţii SAT-TVAplicaţii SAT-TV

Parte inferioară MultibaseParte inferioară Multibase

LifeControlLifeControl

Dispozitiv de protecţie cu protecţie intrinsecă pentruzone cu protecţie împotriva exploziilorDispozitiv de protecţie cu protecţie intrinsecă pentruzone cu protecţie împotriva exploziilorChannel performance conform ISO/IEC 11801Channel performance conform ISO/IEC 11801

Power over EthernetPower over Ethernet

Sistem de 230/400 VSistem de 230/400 V

Tip de protecţie IP 54Tip de protecţie IP 54

Tip de protecţie IP 65Tip de protecţie IP 65

Metale materiale

Aluminiu

Oţel superior, inoxidabil 1,4301

Oţel superior, inoxidabil 1,4401

Oţel superior, inoxidabil 1,4404

Oţel superior, inoxidabil 1,4571

Cupru

alamă

Oţel

Fontă maleabilă

Turnarea zincului sub presiune

Materiale sintetice

Material plastic ranforsat cu fibră de sticlă GFK

P Petrolatum

Poliamidă

Policarbonat

Polietilenă

Polipropilenă

Polistiren

Suprafeţe

zincat în bandă

zincat la cald

zincat galvanic

zincat prin imersie

cuprat

nichelat

zincat, Deltatone 500

Page 26: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

110 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Material metalic

Alu Aluminiu—

VA (1.4301) Oţel superior, inoxidabil 1,4301—

VA (1.4401) Oţel superior, inoxidabil 1,4401—

VA (1.4404) Oţel superior, inoxidabil 1,4404—

VA (1.4571) Oţel superior, inoxidabil 1,4571—

Cu Cupru—

CuZn alamă—

St Oţel—

TG Fontă maleabilă—zincat galvanic

Zn Turnarea zincului sub presiune—

Page 27: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

111OBOTBS

Material plastic

GFK Material plastic ranforsat cu fibră de sticlăGFK

Rezistenţă la temperatură:-50 până la 130°CRezistent laRezistenţă chimică ridicatăStabilitate la coroziuneRezistent la ultraviolete

PETR Petrolatum—

PA Poliamidă—Rezistenţă la temperatură:de lungă durată până la circa 90°C. de scurtă durată până laaproximativ 130°Ccât şi până la aproxiamtiv minus 40°C*.În general rezistenţă la chimicale ca şi la polietilenă.Rezistent laBenzină, benzen, motorină, acetonă, solvent pentru vopsele şi lacuri,uleiuri şi grăsimi.Instabil laclorură de var, majoritatea acizilor, clor.Pericol de fisură produsă de tensiuneRedus, în condiţii de umiditate atmosferică, numai la unele soluţii desare apoase.Componentele puternic deshidratate (temperatură ridicată şi umiditatea aerului extrem de scăzută) sunt deosebit de sensibile la combustibilişi diferiţi solvenţi.

PC Policarbonat—Rezistenţă la temperatură:de lungă durată până la circa 110°C (în apă 60°C), de scurtă duratăpână la 125°C,cât şi până sub minus 35°C.Rezistent laBenzină, terebentină, majoritatea acizilor slabi.Instabil laAcetonă, benzen, clor, clorură de metil, majoritatea acizilor concentraţi.Pericol de fisură produsă de tensiuneRelativ redus,Mediile cauzate de fisuri produse de solicitări sunt, printre altele,benzina, hidrocarburile aromatice, metanolul, butanolul, acetona,terebentina.

PE Polietilenă—Rezistenţă la temperatură:La sortimentele dure, de lungă durată până la aproximativ 90°C, dedurată scurtă până la aproximativ 105°C,La sortimentele moi, de lungă durată până la aproximativ 80°C, descurtă durată până la aproximativ 100°C cât şi până la aproximativminus 40°C*.Rezistent laalcali şi acizi anorganici.Condiţionat rezistent laAcetonă, acizi organici, benzină, benzen, motorină, majoritateauleiurilor.Instabil laClor, hidrocarburi, acizi oxidanţi.Pericol de fisură produsă de tensiunerelativ mare.Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,diferiţi alcooli, acid formic, etanol, benzină, benzen, acid butiric, acidacetic, formaldehidă, diferite uleiuri, petrol, propanol, acid azotic, acidclorhidric, acid sulfuric, soluţii de săpun, terebentină, triclor-etilenă, acidcitric.

PP Polipropilenă—Rezistenţă la temperatură:de lungă durată până la circa 90°C, de scurtă durată până laaproximativ 110°Ccât şi până la aproximativ minus30°C*.În general rezistenţă la chimicale ca şi la polietilenă.Rezistent laLeşii şi acizi anorganiciCondiţionat rezistent laAcetonă, acizi organici, benzină, benzen, ulei Diesel, majoritateauleiurilorInstabil laClor, hidrocarburi, acizi oxidanţiPericol de fisură produsă de tensiuneRedus, numai la unii acizi ca acid cromic, acid fluorhidric şi acidclorhidric, cât şi oxid de azot.

PS Polistiren—

*Valorile negative sunt valabile numai pentru componentele aflate înstare de repaus fără a fi solicitate la un şoc mai puternic.Nu există nici un material plastic, care să fie rezistent la toatesubstanţele chimice. Agenţii chimici indicaţi reprezintă numai unsortiment neînsemnat. Vă rugăm aveţi grijă, întrucât interferenţasimultană a produselor chimice şi temperaturile ridicate pot periclitacomponentele materialului plastic. Astfel, se poate ajunge la formareade fisuri produse de tensiune. Pentru orice nelămuriri vă rugăm să necontactaţi, respectiv să solicitaţi un tabel detaliat de stabilitate.

Formarea de fisuri produse de tensiune: acestea apar atunci cândcomponentele materialului plastic, aflate în tensiune de întindere, suntsolicitate chimic în mod simultan. Periclitate sunt în specialcomponentele din polistiren şi polietilenă. Fisurile produse de tensiunepot fi cauzate de agenţi chimici, la care materialele plastice menţionatesunt rezistente în stare netensionată. Exemple tipice de componentecare la întrebuinţare se află în tensiune permanentă de întindere: bridede prindere, suporţi intermediari ai presetupelor, bride-bandă.

Rezistenţă la temperatură:Din cauza sensibilităţii relativ ridicate faţă de influenţele chimice, nueste recomandată o întrebuinţare la temperaturi care depăşesctemperatura normală a camerei de circa 25°C.Rezistenţă la frig: până la aproximativ minus 40°C*.Rezistent laSubstanţe alcaline, majoritatea acizilor, alcool.Condiţionat rezistent laUleiuri şi grăsimi.Instabil laAcid butiric, acid azotic concentrat, acid acetic concentrat, acetonă,eter, benzină şi benzen, solvant pentru vopsele şi lacuri, clor, motorină.Pericol de fisură produsă de tensiuneRelativ înalt.Fisurile produse de solicitări pot fi cauzate, printre altele, de acetonă,eter, benzină, ciclohexan, heptan, metanol, propanol, cât şi de aditiviide înmuiere ai unor amestecuri de cabluri din PVC.

Page 28: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

112 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Componente de protecţie la trăsnet verificate

M5 = 4Nm

Cuplu de pornire

M6 = 6Nm

M8 = 12Nm

M10 = 20Nm

Se pot solicita în caz de nevoie informaţii detaliate.

Page 29: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

113OBOTBS

Micul ABC al protecţiei la supratensiune

100% Tensiune de răspuns privind şocultrăsnetuluiTensiunea de declanşare la impulsul de trăsnet 100% este valoareatensiunii la impulsul de trăsnet 1,2/50 µs, care duce la închidereasuccesivă a contactelor descărcătorului. În cazul acestei tensiuni deîncercare aparatul de protecţie la supratensiune trebuie să răspundă dezece ori la zece solicitări.

Curent de trăsnet (Iimp)Pentru curentul de trăsnet (rezistenţă la curentul de trăsnet per rută)este descris un traseu standardizat al formei undei 10/350 µs. Acestareproduce cu parametrii săi- valoare maximă- sarcină- energie specificăsolicitarea cauzată de curenţii naturali de trăsnet. Descărcătoarele decurent de trăsnet de Tip 1 (înainte clasa de solicitare B) trebuie săpoată descărca aceşti curenţi de trăsnet fără a fi defectate.

Curent nominal (In)Curentul nominal este curentul de regim maxim permis care poate ficondus pentru o durată îndelungată prin clemele de legătură marcatepentru acest lucru.

Curent nominal de descărcare a trăsnetului (In)Valoare maximă a curentului care parcurge descărcătorul cu formă aundei 8/20. Se foloseşte pentru clasificare verificarea descărcătoarelorde supratensiune de tipul 2 (anterior clasa de solicitare C).

DescărcătorDescărcătoarele sunt echipamente care constau în principal dinrezistenţe dependente de tensiune şi/sau eclatoare. Ambele elementepot fi conectate în serie sau în paralel sau pot fi utilizate individual.Descărcătoarele servesc pentru a proteja alte echipamente şi instalaţiielectrice la supratensiuni.

Descărcător de supratensiune Tip 1Descărcătoare care sunt în măsură, prin structura lor specială, sădescarce curenţi de trăsnet, respectiv curenţi parţiali de trăsnet în cazulloviturilor directe.

Descărcător de supratensiune Tip 2Descărcătoare care pot proteja împotriva supratensiunilor provocate delovituri îndepărtate sau apropiate de trăsnet sau acţiuni decuplare/decuplare.

Descărcător de supratensiune Tip 3Descărcătoare care servesc protecţiei la supratensiune a utilizatorilorindividuali sau grupelor de utilizatori şi care sunt montate direct la prize.

Dispozitiv de declanşareDispozitivul de separare deconectează descărcătorul de la reţearespectiv de la instaţia de legare la pământ în cazul suprasolicitării,astfel încât se evită pericolul de incendiu, şi semnalizează în acelaşitimp oprirea dispozitivului de protecţie.

Dispozitiv de protecţie curent rezidual (RCD)Echipamente pentru protecţia împotriva lovituriilor electrice şi pentruprotecţia la incendiu (de exemplu întrerupător de protecţie FI).

Dispozitiv de protecţie la supratensiune (ÜSG)Un aparat care este destinat pentru a limita supratensiunile tranzitorii şia descărca curenţii de impuls. Conţine cel puţin un element componentneliniar. Aparatele de protecţie la supratensiune sunt denumite uzualdrept descărcătoare.

Domeniu temperaturăDomeniul temperaturilor de funcţionare indică în cadrul căror limite detemperatură este garantată o funcţionare ireproşabilă a aparatului deprotecţie la supratensiune.

Echipotenţial de protecţie la trăsnetO clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductoruluide protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazulconductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul delegare la pământ şi prizele de pământ.

Egalizare de potenţialLegătură electrică care aduce blocurile mijloacelor electrice deproducţie şi piesele externe conductibile la acelaşi sau aproape acelaşipotenţial.

Frecvenţă de transfer (fg)O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductoruluide protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazulconductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul delegare la pământ şi prizele de pământ.

Frecvenţă nominală (fn)Frecvenţă nominală este denumită frecvenţa pentru care este măsuratun echipament, după care este numit şi la care se referă alte măriminominale.

Nivel de protecţie (Up)Nivelul de protecţie este valoarea instantanee cea mai ridicată atensiunii la clemele aparatului de protecţie la supratensiune înainte deintrarea în funcţiune.

Rezistenţă de tranzit per Pfad, rezistenţa lungimiiRezistenţa de izolaţie per cale indică creşterea rezistenţei ohmnice acăii de conducere pe conductor, cauzată de uitilizarea aparatului deprotecţie la supratensiune.

Siguranţă de scurtcircuitAparatul de protecţie la supratensiune trebuie să poată conducecurentul de scurtcircuit, până ce acesta este întrerupt fie de aparat, fieprintr-un dispozitiv de declanşare intern sau extern sau printr-o protecţiela supracurent pe partea reţelei (de exemplu siguranţă în serie).

Siguranţă fuzibilă înaintea descărcătoarelorDescărcătorului trebuie să i se monteze o siguranţă în amonte. Atuncicând siguranţa din amonte este mai mare decât siguranţa fuzibilămaximă permisă a elementelor descărcătorului (a se vedea dateletehnice ale aparatelor), descărcătorul se protejează cu o siguranţă careare acea valoare.

Şine de egalizare potenţial (PAS)O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductoruluide protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazulconductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul delegare la pământ şi prizele de pământ.

Sistem de protecţie la trăsnet (LPS)O clemă sau şină care este prevăzută pentru conectarea conductoruluide protecţie, conductorului de echipotenţial şi dacă este cazulconductorului pentru legarea la pământ de funcţionare cu cablul delegare la pământ şi prizele de pământ.

SPDSurge Protection Device - descriere în limba engleză pentru un aparatde protecţie la supratensiune.

Stingerea curentului de scurtcircuit al eclatorului(If)Curentul de urmărire - numit şi curent de urmărire de reţea - estecurentul care circulă după un proces de descărcare prin aparatul deprotecţie la supratensiune şi este livrat de reţea. Curentul de urmărirese diferenţiază în mod clar de curentul de funcţionare continuă. Nivelulcurentului de urmărire de reţea depinde de linia de alimentare de latransformator la descărcător.

SupratensiuneO supratensiune este o tensiune apărută pentru scurt timp întreconductori sau între un conductor şi pământ, care depăşeşte de multeori cea mai mare valoare permisă a tensiunii de lucru, dar care nu arefrecvenţă de lucru. Aceasta poate apărea datorită furtunilor, punerilor lapământ sau scurtcircuitelor.

Supratensiune tranzitorie (TOV)Este numită supratensiune momentană (Temporary Overvoltage - TOV)supratensiunea de moment (temporară) care poate apărea datorităerorilor în interiorul reţelei de medie şi joasă tensiune.

Page 30: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

Info

rmaţ

ii su

plim

enta

re

114 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Micul ABC al protecţiei la supratensiune

Tensiune de dimensionare a descărcătorului UcTensiunea de dimensionare reprezintă pentru descărcătorul fără eclatorvaloarea efectivă maximă permisă a tensiunii de reţea la clemeledescărcătorului. Tensiunea de dimensionare se poate aplica permanentla descărcător fără a modifica proprietăţile sale de funcţionare.

Tensiune nominală (Un)Tensiunea nominală este valoarea tensiunii pentru care este atribuit unmijloc de producţie. În acelaşi timp poate fi vorba despre aceeaşivaloare a tensiunii sau de valoarea efectivă a unei tensiuni alternativesinusoidale.

Tensiune reziduală (Ures)Valoarea maximă a tensiunii, care apare prin clemele aparatului deprotecţie la supratensiune în timpul sau imediat după parcurgereacurentului de descărcare.

Timp de răspuns (ta)Timpul de răspuns caracterizează comportamentul de acţionare alelementelor individuale de protecţie utilizate în descărcătoare. În funcţiede viteza de variaţie du/dt a tensiunii de impuls sau di/dt a curentuluide impuls timpii de acţionare pot varia într-un interval limitat.

Zonă de protecţie la trăsnet (LPZ)Zone de protecţie la trăsnet (Lightning Protection Zone - LPZ) suntconsiderate orice zone în care trebuie să se definească şi să secontroleze câmpul electromagnetic al trăsnetului. În trecerile dintre zonetoate cablurile şi piesele metalice trebuie să fie incluse în echipotenţial.

Page 31: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

115OBOTBS

Page 32: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

268 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Page 33: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

269OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Material conductor 270

Electrozi de adâncime şi placă de îm-pământare

272

Material de legătură şi conectare 277

Suport şi accesorii 285

Sisteme de legare la pământ

Page 34: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

270 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

B HB H

Platbandă oţel zincat, pentru pământ

St Oţel FT zincat prin imersie

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Strat de zinc: 500 g/m² (cca 70 µm)• Pentru protecţie la trăsnet, instalaţii de legare la pământ şi egalizare de potenţial

5052 DIN 20X2.5

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

mm

DimensiuniB x H

20 x 2,5

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

122

ca. kg

Inel normal

50

5019 34 0

Nr.art.

41,000

kg/100 m

Greutate

5052 DIN 25X3 St FT 25 x 3 75 84 50 5019 34 259,700 5052 DIN 30X3 St FT 30 x 3 90 71 50 5019 34 470,650 5052 DIN 30X3.5 St FT 30 x 3,5 105 30 25 5019 34 584,000 5052 DIN 30X3.5 St FT 30 x 3,5 105 60 50 5019 34 784,000 5052 DIN 30X4 St FT 30 x 4 120 52 50 5019 35 097,000 5052 DIN 40X4 St FT 40 x 4 160 40 50 5019 35 5128,000 5052 DIN 40X5 St FT 40 x 5 200 30 50 5019 36 0162,000

B HB H

Platbandă oţel inox

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301 V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571 V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4401

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Pentru utilizarea în spaţii cu pericol de corodare• Pentru protecţie la trăsnet, instalaţii de legare la pământ şi egalizare de potenţial

5052 V2A 30X3.5

Tip

Material

V2A

mm

DimensiuniB x H

30 x 3,5

mm²

Secţiunetransversală

105

ca. m

Inelnormal

50

ca. kg

Inel normal

42

5018 50 1

Nr.art.

82,500

kg/100 m

Greutate

5052 V4A 30X3.5 V4A

30 x 3,5 105

50 42

5018 70 6

82,425 5052 V4A 30X3.5 V4A 30 x 3,5 105 25 21 5018 73 082,425

HB HB

Platbandă cupru

Cu Cupru

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Versiune: E-Cu S7 F24 moale• Pentru protecţie la trăsnet, instalaţii de legare la pământ şi egalizare de potenţial

FL 20-CU

Tip

Material

Cu

mm

DimensiuniB x H

20 x 2,5

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

45

ca. kg

Inel normal

20

5021 80 4

Nr.art.

44,500

kg/100 m

Greutate

DD

Conductor rotund din aluminiu

Alu Aluminiu

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• RD 8/ALU: semidur (E-AlMgSi0.5 corespunde DIN 48801)• RD 8/ALU-T: torsadabil (E-AlMgSi0.5 corespunde DIN 48801)• RD 10/ALU: aluminiu pur (E-Al corespunde DIN 48801)• Se interzice pozarea AL şi ALMgSi direct pe, în sau sub tencuială, mortar sau beton şi în sol

RD 8-ALU

Tip

Material

Aluminiu

Suprafaţă

mm

Mărimenominală Ø

8

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

150

ca. kg

Inel normal

20

5021 28 6

Nr.art.

13,500

kg/100 m

Greutate

RD 8-ALU-T Aluminiu — 8 50 150 20 5021 29 413,500 RD 10-ALU Aluminiu — 10 78 95 20 5021 30 821,000

DD

Conductor rotund din oţel zincat

St Oţel FT zincat prin imersie

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• RD 10 poate fi utilizat şi în sol• Strat de zinc : 350 g/m² (ca. 50 µm)

RD 8-FT

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

mm

Mărimenominală Ø

8

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

125

ca. kg

Inel normal

50

5021 08 1

Nr.art.

40,000

kg/100 m

Greutate

RD 10 St FT 10 78 80 50 5021 10 363,000

Material conductor

Page 35: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

271OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

DD

Conductor rotund din cupru

Cu Cupru

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

RD 8-CU

Tip

Material

Cu

mm

Mărimenominală Ø

8

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

100

ca. kg

Inel normal

45

5021 48 0

Nr.art.

45,000

kg/100 m

Greutate

RD 10-CU Cu 10 78 50 35 5021 50 270,000

DD

Conductor rotund din oţel inox

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301 V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571

• Conform DIN EN 50164-2 (VDE 0185 partea 202)• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• RD 10-V4A pentru utilizarea în sol

RD 8-V2A

Tip

Material

V2A

mm

Mărimenominală Ø

8

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

125

ca. kg

Inel normal

50

5021 23 5

Nr.art.

40,000

kg/100 m

Greutate

RD 10-V2A V2A 10 78 50 32 5021 22 763,000 RD 10-V2A V2A 10 78 80 50 5021 23 963,000

RD 8-V4A V4A

8 50

125 50

5021 64 4

40,000 RD 10-V4A V4A 10 78 50 32 5021 64 263,000 RD 10-V4A V4A 10 78 80 50 5021 64 763,000

Conductor rotund din aluminiu cu înveliş din PVC

Alu Aluminiu

• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Cu înveliş din PVC (fără halogeni)• Adecvat pentru pozarea pe, în şi sub tencuială, mortar sau beton

RD 8-PVC

Tip

Material

Aluminiu

Culoare

alb crem

mm

Dimensiunead

8

mm

DimensiuneaD

11

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

75

ca. kg

Inel normal

15

5021 33 2

Nr.art.

20,000

kg/100 m

Greutate

Conductor rotund din oţel zincat cu înveliş din PVC

St Oţel FT zincat prin imersie

• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Strat de zinc: 350 g/m² (ca. 50 µm)• Cu înveliş din PVC

RD 10-PVC

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

Culoare

negru

mm

Dimensiunead

10

mm

DimensiuneaD

13

mm²

Secţiunetransversală

78

ca. m

Inelnormal

75

ca. kg

Inel normal

50

5021 16 2

Nr.art.

67,200

kg/100 m

Greutate

DD

Sârmă cupru

Cu Cupru

• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• 7 conductori monofilari cu Ø 3 mm (secţiune transversală totală 50 mm²)

S 9-CU

Tip

Material

Cu

mm

DimensiuneaD

9

Conductori monofilari

7 x Ø3

mm²

Secţiunetransversală

50

ca. m

Inelnormal

100

ca. kg

Inel normal

44,5

5021 65 0

Nr.art.

44,500

kg/100 m

Greutate

Material conductor

Page 36: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

272 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

Electrod de împământare pentru aplicaţii standard

St Oţel FT zincat prin imersie

• Rezistenţă mare la coroziune• Strat de zinc de 70 µm• Cu vârf şi perforaţie pentru înşiruire• Vârf rotund cu două moletări• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Curent de scurtcircuit Ik (50 Hz), timp 1 s, temp. max. 300 °C: 7.9 kA (219/20 ST)

219 20 ST FT

Tip

mm

Lung.

1500

mm

Ø exterior

20

5000 75 0

Nr.art.

360,000

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

219 25 ST FT 1500 25 5000 76 9573,0005

219 20 ST FT 1000

5000 74 2

250,000

5

Priză de pământ cu electrod tubular LightEarth

St Oţel V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571 FT zincat prin imersie

• Sistem înşiruibil cu electrod tubular pentru realizarea prizelor de pământ de adâncime (tip A)• Adecvat şi pentru condiţii dificile de teren • Contactul dintre prizele de pământ LightEarth se realizează cu mufa premontată• Îndeplineşte cerinţele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Pentru utilizarea, de exemplu, la legarea la pământ a antenelor, legarea la pământ pentru pro-tecţie la trăsnet etc.

LE ERDER FT

Tip

mm

Lung.

1500

mm

Ø exterior

25

5000 30 0

Nr.art.

220,000

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

LE ERDER FT 1000 25 5000 29 7157,6005

LE ERDER V4A 1500

25

5000 33 5

235,000

5

Electrod de împământare BP din VA

V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4401

• DIN 48852, litera Z, sistem BP (Bundespost - Poşta Federală)• Proprietăţi foarte bune de contact datorită bilei de plumb din perforaţie • Cu vârf şi perforaţie pentru înşiruire• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)• Curent de scurtcircuit Ik (50 Hz), timp 1 s, temp. max. 300 °C: 4.5 kA (219/20BP-VA)

219 20 BP V4A

Tip

mm

Lung.

1000

mm

Ø exterior

20

5000 85 8

Nr.art.

250,000

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

219 20 BP V4A 1500 20 5000 86 6365,0005

Electrod de împământare BP cu înveliş de cupru

St Oţel Cu cuprat

• DIN 48852, litera Z, sistem BP (Bundespost - Poşta Federală)• Proprietăţi foarte bune de contact datorită insertului de plumb din perforaţie • Cu vârf şi perforaţie pentru înşiruire• Versiunea Cu din oţel cu manta de cupru de 0,5 mm• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

219 20 BP CU

Tip

mm

Lung.

1500

mm

Ø exterior

20

5000 50 5

Nr.art.

365,400

kg/100 buc.

Greutate

6

bucată

Amb.

D

2000

44

D

2000

44

Electrod de împământare OMEX

St Oţel FT zincat prin imersie

• DIN 48852, litera Z, sistem OMEX• Cu vârf şi perforaţie pentru înşiruire• Cu ştifturi de oţel călit • Versiunea FT cu strat de zinc min. 60 µm• Corespunde cerinţelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)

219 20 OMEX FT

Tip

mm

Lung.

1500

mm

Ø exterior

20

5000 01 7

Nr.art.

365,400

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

219 20 OMEX FT 2000 20 5000 20 3491,4005 219 25 OMEX FT 1500 25 5000 02 5577,2005

Priză de pământ de adâncime şi placă de împământare

Page 37: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

273OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

45

Ø 25

Ø 20

45

Ø 25

Ø 20 Vârf de penetrare pentru priză de pământ cu electrod tubular LightEarth

St Oţel FT zincat prin imersie

• Adecvat pentru sistemul LightEarth

LE SPITZE

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

3041 40 9

Nr.art.

10,000

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

DD

Vârf de penetrare pentru electrod de împământare ST şi BP

TG Fontă maleabilă FT zincat prin imersie

• Adecvat pentru sistemul ST şi BP

1819 20BP

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3041 21 2

Nr.art.

3,500

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

1819 25BP 25 3041 95 66,70010

DD

Vârf de penetrare pentru electrod de împământare OMEX

TG Fontă maleabilă FT zincat prin imersie

• Adecvat pentru sistemul OMEX• DIN 48852 litera SP

1819 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3041 20 4

Nr.art.

3,300

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

1819 25 25 3041 25 54,90010

1.5

80

10

45°

Ø 40

1.5

80

10

45°

Ø 40 Cap de bătut pentru priză de pământ cu electrod tubular LightEarth

St Oţel FT zincat prin imersie

• Potrivit pentru sistemul LightEarth• Pentru introducerea prizelor de pământ cu electrod tubular cu ajutorul ciocanului de mână• Călit

LE KOPF

Tip

3042 30 8

Nr.art.

70,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

50

ø 20

50

ø 20

Cap de bătut pentru electrod de împământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Potrivit pentru sistemul ST, BP şi OMEX• Pentru introducerea electrozilor de împământare cu ciocanul de mână• Călit• DIN 48852 litera SP

1820 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3042 20 0

Nr.art.

62,600

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

1820 25 25 3042 25 170,0001

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2500 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Cobra BBM 47 SPA-Super, Tex11 şi COBRA 248• Potrivit pentru sistem de electrodul de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2500 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 20 7

Nr.art.

120,800

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

2500 25 25 3043 25 8143,1001

6.5

ø 47

ø45

9516

0

407

6.5

ø 47

ø45

9516

0

407

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2510 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Atlas Copco tip FB 60 S-Super• Potrivit pentru sistem de electrod de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2510 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 31 2

Nr.art.

310,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

Priză de pământ de adâncime şi placă de împământare

Page 38: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

274 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

ø2 7

240

25

80

33.8

ø27

240

25

80

33.8

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2520 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Wacker BHF 25, BHF 30S, EHU 25/220• Potrivit pentru sistem de electrod de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2520 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 70 3

Nr.art.

197,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

2520 25 25 3043 75 4197,0001

19

2.5

2737

240 13

019

2.5

2737

240 13

0

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2530 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Bosch USH 10, HSH 10• Compatibil cu sistem de electrod de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2530 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 40 1

Nr.art.

125,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

2530 25 25 3043 45 2125,0001

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2531 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Bosch GSH 27, USH 27 (deschidere a cheii 28mm)• Compatibil cu sistem de electrod de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2531 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 90 8

Nr.art.

200,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

ø 16.9

17.9

240

560

1026

ø 16.9

17.9

240

560

1026

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2535 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Produs Hilti TE 52/42, TE 72/60, TE 92• Compatibil pentru sistem de electrod de împământare ST, BP şi OMEX• Călit

2535 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3043 91 6

Nr.art.

100,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

2535 25 25 3044 91 2100,0001

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2536 pentru electrod deîmpământare ST, BP şi OMEX

St Oţel

• Potrivit pentru sistem de electrozi de împământare ST, BP şi OMEX• Pentru ciocane vibratoare compatibile SDS-Max/TEY• Călit

2536 20

Tip

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

3044 90 4

Nr.art.

63,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

2536 25 25 3044 83 161,0001

Priză de pământ de adâncime şi placă de împământare

Page 39: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

275OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

Accesorii ciocan pentru priză de pământ cu electrod tubular LightEarth

St Oţel

• Potrivit pentru sistemul LightEarth• 3043606 pentru Wacker (BHF 25, BHF 30S)• 3043610 pentru Hilti (TE 52/42, TE72/60, TE92)• 3043614 pentru Bosch (USH 10, HSH 10)• 3043602 pentru SDS-Max• 3043618 pentru Atlas Copco (compatibil pentru formă hexagonală)• 3043628 pentru Bosch GSH27/UH27 (11304) / HS28 (12314)

Hitachi H65SD Makita HM 1500B / HM1800

• Călit

LE HAMMER-W

Tip

Material

St

Ver-siune

Wacker

3043 60 6

Nr.art.

132,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

LE HAMMER-H St Hilti 3043 61 076,0001 LE HAMMER-B St Bosch 3043 61 487,0001 LE HAMMER-SDS-M St SDS-Max 3043 60 276,0001 LE HAMMER-AC St Atlas Copco 3043 61 876,0001 LE HAMMER-B-II St — 3043 62 8200,0001

L

16Ø

L

16Ø

Tijă de captare/de împământare rotunjită la ambele capete

St Oţel Cu Cupru FT zincat prin imersie

• Material masiv Ø 16 mm• Rotunjit în ambele părţi• Potrivit pentru sistemul de suport FangFix

101 A-1500

Tip

Material

St

mm

Lung.

1500

mm

Mărimenominală Ø

16

5400 15 5

Nr.art.

240,000

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

101 A-CU Cu

1500 16

5400 62 7

272,100

10

Tijă de captare/împământare cu capăt plat pentru conectare

St Oţel FT zincat prin imersie

• Cu 2 orificii de conectare Ø 12 mm• Rotunjită la un capăt

101 F1500

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

mm

Lung.

1500

mm

Mărimenominală Ø

16

5424 15 1

Nr.art.

240,000

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

101 F2000 St FT 2000 16 5424 20 8320,00010

ø 16

L

ø 16

L

Tijă de captare/împământare

St Oţel V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571 FT zincat prin imersie

• Rotunjit la ambele capete

200 VA-1500

Tip

mm

DimensiuneaL

1500

mm

Mărimenominală Ø

16

5420 50 4

Nr.art.

242,000

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

200 1500 1500

16

5420 15 6

242,000

10

ø 10

16

L10

00

400

400

ø 10

16

L10

00

400

400

Tijă de împământare subţiată şi izolată parţial

St Oţel F zincat la cald

• 16 mm legare la pământ cu conectare 10 mm• Cu protecţie împotriva coroziunii

204 KS-2000

Tip

Material

St

Suprafaţă

F

mm

Lung.

2000

mm

Mărimenominală Ø

16/10

5430 01 1

Nr.art.

230,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

204 KS-2500 St F 2500 16/10 5430 06 2310,0001

Priză de pământ de adâncime şi placă de împământare

Page 40: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

276 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

L

ø 1625

L

ø 1625

Tijă de împământare cu piesă de separaţie şi piesă de legătură

St Oţel

• Cu piesă de separaţie de tipul 223 DIN şi piesă de legătură de tipul 5002 DIN

204 KL-1500

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

5430 15 1

Nr.art.

260,700

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

4

L

22

110

60

11

13

4

L

22

110

60

11

13

Electrod de împământare profilat cu eclisă de legătură

St Oţel FT zincat prin imersie

• Profil în cruce 50 x 50 x 3 mm • Cu eclisă de legătură• 1 perforaţie Ø 13 mm • 2 perforaţii Ø 11 mm

213 1000 DIN

Tip

mm

Lung.

1000

5003 00 8

Nr.art.

240,500

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

213 1500 DIN 1500 5003 01 6364,5005 213 2000 DIN 2000 5003 02 4488,4005 213 2500 DIN 2500 5003 03 2612,4003 213 3000 DIN 3000 5003 04 0736,4003

ø 11

L

22

30

3.5ø 11

L

22

30

3.5

Electrod de împământare profilat cu legătură platbandă

St Oţel FT zincat prin imersie

• Cu 2 m legătură platbandă de oţel FL 30 x 3,5• Cu 2 perforaţii Ø 11 mm• Nu corespunde DIN 48852 partea 1

213 1000 M

Tip

mm

Lung.

1000

5003 25 3

Nr.art.

403,700

kg/100 buc.

Greutate

3

bucată

Amb.

213 1500 M 1500 5003 26 1527,6003 213 2000 M 2000 5003 28 8651,6003 213 2500 M 2500 5003 29 6783,8003 213 3000 M 3000 5003 31 8899,5003

ø 10

L

ø 10

L

Electrod de împământare profilat cu legătură conductor rotund

St Oţel FT zincat prin imersie

• Cu 2 m legătură conductor rotund Rd 10• Nu corespunde DIN 48852 partea 1

213 1500 F

Tip

mm

Lung.

1500

5003 77 6

Nr.art.

486,900

kg/100 buc.

Greutate

3

bucată

Amb.

213 2000 F 2000 5003 78 4610,9003

S=3

L

B

ø 11

30FL x3,5

22

S=3

L

B

ø 11

30FL x3,5

22

Placă de legare la pământ

St Oţel FT zincat prin imersie

• Cu 3 m legătură platbandă FL 30 x 3,5• Cu 2 perforaţii Ø 11 mm

1816 F-500X500

Tip

mm

Dimensiuni B x L x S

500 x 500 x 3

5009 21 9

Nr.art.

800,000

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

1816 F-500X1000 500 x 1000 x 3 5009 22 71329,3001 1816 F-1000X1000 1000 x 1000 x 3 5009 23 52700,0001

Priză de pământ de adâncime şi placă de împământare

Page 41: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

277OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

B

A

B

A

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: max. FL 30 x FL 30• Fără placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 20 (F)

255 A-FL30 FT

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaA

60

mm

DimensiuneaB

60

Material

buc

Suprafaţă

FT

5314 53 4

Nr.art.

11,500

kg/100 buc.

Greutate

20

bucată

Amb.

52

52

52

52

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă, cu placă intermediară

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: max. FL 30 x FL 30• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 20 (F)

255 30

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaA

52

mm

DimensiuneaB

52

Material

buc

Suprafaţă

FT

5314 51 8

Nr.art.

16,650

kg/100 buc.

Greutate

20

bucată

Amb.

B

A

B

A

Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: max. FL 30 x FL 30, max. FL 40 x max. FL 40 (F)• Fără placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8• DIN 48845, litera H

256 A-DIN 30 FT

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaA

60

mm

DimensiuneaB

60

Material

buc

Suprafaţă

FT

5314 65 8

Nr.art.

27,800

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

256 A-DIN 40 FT max. FL40 80 80 buc FT 5314 66 638,80010

B

A

B

A

Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă, cu placă intermediară

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: max. FL 30 x FL 30, (256/DIN 30), max. FL 40 x FL 40, (256/DIN 40)• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8

256 DIN 30 FT

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaA

60

mm

DimensiuneaB

60

Material

buc

Suprafaţă

FT

5314 61 5

Nr.art.

35,860

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

256 DIN 40 FT max. FL40 80 80 buc FT 5314 62 354,65010

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi Rd 8-10

St Oţel F zincat la cald

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 (F)

253 8X8

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

St

Suprafaţă

F

5312 60 4

Nr.art.

30,700

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară pentru conductorirotunzi Rd 8-10 mm

V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8

252 8-10 V4A

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

V4A

Suprafaţă

5312 31 8

Nr.art.

33,530

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 42: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

278 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară pentru conductorirotunzi Rd 8-10 mm

Cu Cupru

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8

252 8-10 CU

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

Cu

Suprafaţă

5312 41 8

Nr.art.

38,940

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8

252 8-10 FT

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

Material

St

Suprafaţă

FT

5312 31 0

Nr.art.

33,530

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi Rd 8-10 x Rd 16

St Oţel F zincat la cald

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 16• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 (F)

253 10X16

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10 x 16

Material

St

Suprafaţă

F

5312 80 9

Nr.art.

29,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară pentru conductorirotunzi Rd 8-10 mm x Rd 16 mm

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: Rd 8-10 x RD 16• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 (F)• DIN 48845, litera E

252 8-10X16 FT

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10 x 16

Material

St

Suprafaţă

FT

5312 34 5

Nr.art.

38,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

Cu Cupru

• Ajustaj: Rd 8-10 x RD 16• Cu placă intermediară• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 (F)• DIN 48845, litera E

252 8-10X16 CU

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10 x 16

Material

Cu

Suprafaţă

5312 44 2

Nr.art.

43,985

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

60

60

60

60

Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă şi conductori rotunzi

St Oţel F zincat la cald

• Ajustaj: Rd 8-10 x FL30• Montat cu 4 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 25 şi 4 piuliţe hexagonale M8 (F)• DIN 48845, litera F

252 8-10XFL30 FT

Tip

mm

ajustaj

8-10 x FL30

Material

St

Suprafaţă

F

5312 65 5

Nr.art.

28,500

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

58.5

5

58.5530

58.5

5

58.5530

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă şi conductor

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301 V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Ajustaj: Rd 8-10 x FL 30• Ajustaj: FL 30 x FL 30• Montat cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 20 (F)

250 VA

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10/FL30

Material

V2A

Suprafaţă

5312 92 2

Nr.art.

10,260

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

250 V4A Rd 8-10/FL30

V4A —

5312 92 5

10,260

25

Material de legătură şi conectare

Page 43: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

279OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

58.5

5

58.5530

58.5

5

58.5530

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă şi conductor

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: Rd 8-10 x Rd 8-10• Ajustaj: Rd 8-10 x FL 30• Ajustaj: FL 30 x FL 30• Montat cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M8 x 20 (F)

250

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10/FL30

Material

St

Suprafaţă

FT

5312 90 6

Nr.art.

10,260

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

10

30

88L

10

30

88L

Clemă diagonală

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301

• Pentru armături Ø 6-22 mm şi platbandă 50 x 4• Montate cu şuruburi M10 x 40• Versiunea ...-AS cu şuruburi M10 x 20• Montaj simplu datorită perforaţiei longitudinale deschise

250 A-VA

Tip

Suprafaţă

mm

DimensiuneaL

40

mm

ajustaj

Rd 6-22/max. FL50

5313 02 3

Nr.art.

28,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

10

30

88L

10

30

88L

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru armături Ø 6-22 mm şi platbandă 50 x 4• Montate cu şuruburi M10 x 40• Versiunea ...-AS cu şuruburi M10 x 20• Montaj simplu datorită perforaţiei longitudinale deschise

250 A-FT

Tip

Suprafaţă

FT

mm

DimensiuneaL

40

mm

ajustaj

Rd 6-22/max. FL50

5313 01 5

Nr.art.

28,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

250 AS-FT FT 20 Rd 6-22/max. FL50 5313 03 126,00025

Clemă diagonală

St Oţel F zincat la cald

• Pentru armături Ø 6-22 mm şi platbandă 50 x 4 • Montaj cu şuruburi M10 x 25 • Montaj simplu datorită perforaţiei longitudinale deschise• Cu bolţuri sudate M10 x 40, inclusiv 2 şaibe şi 2 piuliţe

250 A-BO

Tip

Material

St

Suprafaţă

F

mm

ajustaj

Rd 6-22/max. FL50

5313 06 6

Nr.art.

30,000

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

9

40

62

35

9

40

62

35

Clemă de prindere în paralel

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301

• Pentru conectarea oţelurilor pentru armături Ø 10-20 mm• Montat cu şuruburi M10 x 40

259 A VA

Tip

Material

V2A

Suprafaţă

mm

ajustaj

Ø 10-20

5315 52 2

Nr.art.

18,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

9

40

62

35

9

40

62

35

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru conectarea oţelurilor pentru armături Ø 10-20 mm• Montat cu şuruburi M10 x 40

259 A ST

Tip

Material

St

Suprafaţă

mm

ajustaj

Ø 10-20

5315 55 7

Nr.art.

18,800

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

259 A FT St

FT Ø 10-20

5315 51 4

18,800

25

35

40

32

50

32

35

40

32

50

32

Cleme de legare la pământ Vario

St Oţel FT zincat prin imersie

• Potrivit pentru conectarea pentru Rd 10 x FL30, FL30 x FL30• Montaj rapid cu ajutorul unui şurub cu cap hexagonal M10 x 20 (F)

1813 KL

Tip

mm

ajustaj

FL30 x Rd 8-10

5014 42 5

Nr.art.

18,000

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 44: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

280 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

5040 5040

Clemă de legătură pentru conductor rotund

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 • Cu 1 şurub cu cap hexagonal M12 x 40 şi 1 piluţă hexagonală M12 şi 1 şaibă Grower dinoţel inoxidabil

1818

Tip

mm

ajustaj

Rd 8-10

5012 01 5

Nr.art.

17,600

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

Clemă de legătură pentru armături de oţel

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru oţeluri pentru armături cu diametru de 8-14 mm şi FL 30 x 5• Montaj simplu prin perforaţia logitudinală deschisă• Suspendare laterală posibilă

1814 FT

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

mm

ajustaj

FL30x5 x Rd8-14

5014 46 8

Nr.art.

20,000

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

1814 ST St

— FL30x5 x Rd8-14

5014 47 6

20,000

25

ø18

ø10

202

302M10/M12

79

ø18

ø10

202

302M10/M12

79

Punct fix de legare la pământ

V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4404

• Conectarea la instalaţii de legare la pământ, coborâri şi armături• Placa de contact: Ø 79 mm din oţel inoxidabil (V4A)• Bolţ de strângere Ø 10 mm, inoxidabil (V2A)• Inclusiv capac din material plastic pentru instalare uşoară

205 B-M10 VA

Tip

Fi-let

M10

5420 00 8

Nr.art.

25,500

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

205 B-M12 VA M12 5420 01 625,50025

Piesă de capăt

V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571

• Pentru conectarea la construcţii din oţel sau pentru înşurubarea în puncte fixe de legare la pă-mânt• Pentru conectare: conductor rotund Rd 8-10 şi platbandă FL30 x 3,5• 2 orificii de conectare Ø 11 mm• 1 perforaţie Ø D mm

5011 VA M12

Tip

Material

V4A

Suprafaţă

Ø mm

DimensiuneaD

13

5334 94 2

Nr.art.

7,048

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

5011 VA M10 V4A — 11 5334 93 47,06450

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru conectarea la construcţii din oţel sau pentru înşurubarea în puncte fixe de legare la pă-mânt• Pentru conectare: conductor rotund Rd 8-10 şi platbandă FL30 x 3,5• 2 orificii de conectare Ø 11 mm• 1 perforaţie Ø D mm

5011

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

Ø mm

DimensiuneaD

11

5304 99 7

Nr.art.

7,064

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

57

100

79 57

100

79

Conector tip pană

St Oţel FT zincat prin imersie

• DIN 48834, litera A• Potrivit pentru Rd 10 x FL30, FL30 x FL30• Montaj rapid la o forţă mare de contact

1813 DIN

Tip

mm

ajustaj

10/FL30 x FL30

5014 21 2

Nr.art.

20,000

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 45: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

281OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

L

110

31

12.5

410

L

110

31

12.5

410 Distanţier

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru pozarea profesională a conductorilor rotunzi şi a platbandei conform VDE 0185-305(IEC 62305)• DIN 48833• Potrivit pentru prinderea conductorilor rotunzi Rd 10 respectiv platbandei FL 30 x 3,5

1811

Tip

mm

ajustaj

10/FL30 x 3,5

mm

Lung.

250

5014 01 8

Nr.art.

19,000

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

1811 L 10/FL30 x 3,5 400 5014 02 631,50025

5 55

40

10.5

245 60325

5 55

40

10.5

245 60325

Piesă de dilataţie

Alu Aluminiu

• Pentru rosturi de dilataţie, la pozarea prizelor de pământ de fundaţie• Cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M10 x 30• 2 piuliţe hexagonale M10, 2 şaibe plate din oţel, zincat la cald şi 2 şaibe zimţate din oţel ino-xidabil

1807

Tip

5016 14 2

Nr.art.

27,000

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

5

255 (5x51)

55

404

314

50

359

5

255 (5x51)

55

404

314

50

359

Bloc pentru legare la pământ

St Oţel FT zincat prin imersie

• Cu 2 perforaţii Ø 11 mm• 1805/2: Cu 4 orificii de conectare• 1805/4: Cu 8 orificii de conectare• 1805/6: Cu 12 orificii de conectare

1805 2 FT

Tip

mm

Lung.

200

5016 02 9

Nr.art.

54,800

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

1805 4 FT 302 5016 03 777,00020 1805 6 FT 404 5016 04 597,10010

5

255 (5x51)

55

404

314

50

359

5

255 (5x51)

55

404

314

50

359V4A Oţel superior, inoxidabil 1,4571

1805/...: Pentru legarea diferitelor instalaţii de împământare

• Cu 2 perforaţii de fixare Ø 11 mm• 1805/2: Cu 4 perforaţii pentru conectare• 1805/4: Cu 8 perforaţii pentru conectare• 1805/6: Cu 12 perforaţii pentru conectare

1805 2 VA

Tip

mm

Lung.

200

5016 09 6

Nr.art.

54,800

kg/100 buc.

Greutate

10

bucată

Amb.

1805 4 VA 302 5016 11 877,00020 1805 6 VA 404 5016 12 697,10010

58

2020

ø 27

58

2020

ø 27

Suport conductor pentru platbandă

Zn Turnarea zincului sub presiune G zincat galvanic

• Cu filet interior M8 respectiv perforaţie pentru holţşuruburi• Pentru platbandă FL 30• Piesă superioară glisantă pentru montaj rapid

113 BZ-FL

Tip

Material

Zn

Suprafaţă

G

5230 44 6

Nr.art.

6,280

kg/100 buc.

Greutate

100

bucată

Amb.

113 B-Z-HD-FL Zn G 5230 46 27,000100

18

3045

.5

18

3045

.5

Suport conductor pentru Rd 8-10 şi FL 30

St Oţel FT zincat prin imersie

• Pentru conductor rotund Rd 8-10 respectiv platbandă FL 30 x 3,5• Cu holţşurub cu cap hexagonal ataşat liber 6 x 70 şi diblu cu aripioare 910/N

835

Tip

mm

ajustaj

Rd 8/10/ FL30x3,5

5033 20 9

Nr.art.

12,100

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 46: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

282 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu perforaţie de fixare Ø 6,5

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL30 şi FL40• Cu orificiu de fixare Ø 6,5 şi 2 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16 (F)

831 30

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

54

5032 03 2

Nr.art.

3,580

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

831 40 max. FL40 65 5032 04 03,89425

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu perforaţie de fixare Ø 7

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL30 şi FL40• Cu orificiu de fixare Ø 7 mm şi 2 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16

832 30

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

55

5032 53 9

Nr.art.

7,416

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

832 40 max. FL40 65 5032 54 77,61225

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu filet M6

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL30 şi FL40• Cu filet M6 şi 2 şuruburi cu cap hexagonal M6 x 16 (F)

831 30 M6

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

54

5032 23 7

Nr.art.

3,712

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

831 40 M6 max. FL40 65 5032 24 53,88025

2012

.5

18

60

2012

.5

18

60

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu element inferior din poliamidă

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL30• Cu orificiu de fixare 6,2 x 22 mm• Cu 2 şuruburi cu cap cilindric M6 x 16 şi consolă din oţel, zincată la cald• Suport din poliamidă, negru

833 35

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

60

5033 03 9

Nr.art.

4,228

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

ø 6.5

5215

.520

55

ø 6.5

5215

.520

55

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu holţşurub şi distanţier

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL30• Cu piesă de distanţare şi şuruburi cu cap cilindric M6 x 16 (G)• Cu holţşurub

370 H

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

55

5025 20 6

Nr.art.

10,200

kg/100 buc.

Greutate

100

bucată

Amb.

ø 10

14

ø30

B

3613

ø 10

14

ø30

B

3613

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu diblu cu aripioare din oţel Ø10

St Oţel G zincat galvanic

• Ajustaj: FL30 şi FL 40• Cu diblu cu aripioare din oţel Ø 10 mm, piesă de distanţare şi 2 şuruburi cu cap cilindric M5x 14 (G)

710 30

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

52

5028 03 5

Nr.art.

5,044

kg/100 buc.

Greutate

25

bucată

Amb.

710 40 max. FL40 62 5028 04 35,36025

Material de legătură şi conectare

Page 47: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

283OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

B

1453

.5ø 4.75

B

1453

.5ø 4.75

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu ştift cu cap pătrat

St Oţel G zincat galvanic

• Ajustaj: FL30 şi FL40• Cu 2 şuruburi cu cap cilindric M5 x 12 (G) şi piesăconsolă• Cu ştift cu cap pătrat

708 30 SP

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

52

5030 02 1

Nr.art.

3,148

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

ø 6.5

B

51.5

14

ø 6.5

B

51.5

14

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu holţşurub

St Oţel G zincat galvanic

• Ajustaj: FL30 şi FL40• Cu 2 şuruburi cu cap cilindric M5 x 12 (G) şi consolă• Cu holţşurub

708 30 HG

Tip

mm

ajustaj

max. FL30

mm

DimensiuneaB

52

5030 23 4

Nr.art.

3,148

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

708 40 HG max. FL40 52 5030 24 23,47450

40

A

B

40

A

B

Bridă de legătură pentru electrod de împământare pe conductor rotundRd 8-10

St Oţel FT zincat prin imersie

• Sistem ST, BP, OMEX şi LightEarth • Pe conductori rotunzi Rd 8-10 • Inclusiv piesă de legătură de tipul 5001 DIN

2710 20

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

mm

DimensiuneaA

84

mm

DimensiuneaB

114

5001 21 8

Nr.art.

39,900

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

2710 25 St FT 25 89 119 5001 22 642,3005

Bridă de legătură pentru electrod de împământare pe platbandă

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301

• Sistem ST, BP, OMEX şi LightEarth• Pe platbandă• Inclusiv şurub cu cap hexagonal pentru conectarea platbandei

2730 20 VA

Tip

Material

V2A

Suprafaţă

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

mm

DimensiuneaA

84

mm

DimensiuneaB

114

5001 36 6

Nr.art.

35,900

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

AB

40

AB

40

St Oţel FT zincat prin imersie

• Sistem ST, BP, OMEX şi LightEarth• Pe platbandă• Inclusiv şurub cu cap hexagonal pentru conectarea platbandei

2730 25 FT

Tip

Material

St

Suprafaţă

FT

Ø mm

pentru electrozide adâncime

25

mm

DimensiuneaA

89

mm

DimensiuneaB

119

5001 41 2

Nr.art.

38,800

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

2730 20 FT St FT 20 84 114 5001 40 435,9005

Bridă de legătură pentru electrod de împământare, universal

St Oţel FT zincat prin imersie

• Potrivit pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 respectiv platbandei până la FL 40• Cu placă intermediară• Montat cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M10 x 30 şi 2 piuliţe hexagonale M10

2760 20 FT

Tip

Suprafaţă

FT

mm

DimensiuneaA

101

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

mm

ajustaj

Rd 8-10/FL40

5001 64 1

Nr.art.

32,400

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

2760 25 FT FT 110 25 Rd 8-10/FL40 5001 66 838,4005

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301

• Potrivit pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 8-10 respectiv platbandei până la FL 40• Cu placă intermediară• Montat cu 2 şuruburi cu cap hexagonal M10 x 30 şi 2 piuliţe hexagonale M10

2760 20 VA

Tip

Suprafaţă

mm

DimensiuneaA

101

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

mm

ajustaj

Rd 8-10/FL40

5001 61 7

Nr.art.

32,400

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 48: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

284 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

H

40

25

H

40

25

Bridă de legătură pentru electrod de împământare respectiv conductori

CuZn alamă Cu cuprat

• Pentru electrod de împământare Ø 20 respectiv conductori 95 mm²• Pentru conectarea conductorilor rotunzi Rd 7-12,5 cu şuruburi cu cap hexagonal M10 x 25din cupru (Cu)

2745 20 MS

Tip

Material

CuZn

Suprafaţă

Cu

Ø mm

pentru electrozide adâncime

20

mm

ajustaj

7-12,5/S95 mm²

5001 56 0

Nr.art.

16,000

kg/100 buc.

Greutate

5

bucată

Amb.

Material de legătură şi conectare

Page 49: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

285OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol

Sis

tem

e de

legar

e la

păm

ânt

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii

Petrolatum

• Cca 1,1 mm grosime• Lăţime: 50 mm respectiv 100 mm, din fibre chimice acoperită cu petrolatum• Prelucrabil la rece

356 50

Tip

mm

lăţimea

50

m

Lungime

10

2360 05 5

Nr.art.

71,500

kg/100 buc.

Greutate

1

bucată

Amb.

356 100 100 10 2360 10 1122,2001

Scoabă

St Oţel FT zincat prin imersie

• Ajustaj: FL 30

366 35

Tip

mm

Lung.

35

mm

ajustaj

max. FL30

5059 35 6

Nr.art.

1,737

kg/100 buc.

Greutate

100

bucată

Amb.

366 50 50 max. FL30 5059 49 62,300100

Cleme pentru marcaj

Cu Cupru

• Pentru marcarea punctului de separare conform DIN 48821• Potrivit pentru inscripţionarea universală

311 N-CU 8-10

Tip

mm

ajustaj

10 / FL30RD 8

Material

Cu

3049 20 5

Nr.art.

6,400

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

311 N-CU 16 FL3RD 16 Cu 3049 30 26,80050

V2A Oţel superior, inoxidabil 1,4301

• Pentru marcarea punctului de separare conform DIN 48821• Potrivit pentru inscripţionarea universală

311 N-VA 8-10

Tip

mm

ajustaj

10 / FL30RD 8

Material

V2A

3049 22 1

Nr.art.

5,600

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

311 N-VA 16 FL3RD 16 V2A 3049 32 96,40050

Alu Aluminiu

• Pentru marcarea punctului de separare conform DIN 48821• Potrivit pentru inscripţionarea universală

311 N-ALU 8-10

Tip

mm

ajustaj

10 / FL30RD 8

Material

Aluminiu

3049 25 6

Nr.art.

2,500

kg/100 buc.

Greutate

50

bucată

Amb.

311 N-ALU 16 FL3RD 16 Aluminiu 3049 34 52,80050

Suport şi accesorii

Page 50: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

336 OBO TBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Page 51: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

337OBOTBS

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista alfabetică a produselor

Lista numerică a produselor

Lista numerică după tip

Liste

338

344

348

Page 52: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista alfabetică a produselor

338 OBO TBS

Accesorii ciocan pentru priză de pământ cu electrodtubular LightEarth

A, 275

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2500 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 273

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2510 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 273

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2520 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 274

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2530 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 274

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2531 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 274

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2535 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 274

Accesorii pentru ciocan percutor tip 2536 pentruelectrod de împământare ST, BP şi OMEX

, 274

Accesorii pentru cleme şir, 245Adaptor platbandă pentru suportul pentru conductor peacoperiş tip 165/MBG

, 299

Adaptor universal pentru suportul pentru conductor peacoperiş tip 165/MBG

, 300

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune 7/16:tată/mamă

, 222

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune BNC:mamă/mamă

, 220

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune BNC:tată/mamă

, 220

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune BNC:tată/tată

, 221

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune F:mamă/mamă

, 222

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune F:tată/mamă

, 222

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune N:mamă/mamă

, 221

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune N:tată/mamă

, 221

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune S-UHF:tată/mamă

, 220

Aparat coaxial de protecţie pentru conexiune TNC:tată/mamă

, 221

Aparat coaxial de protecţie pentru multiswitch SAT şicablu

, 222

Aparat de citire a cartelelor magnetice, 334Aparat de verificare descărcătoare al sistemului demăsurare ISOLAB

, 254

Aparat de verificare pentru bariere de trăsnet, 254Aparat pentru protecţia reţelei de date pentru sistemede telecomunicaţii

, 214

Aparate coaxiale de protecţie pentru conexiunea S-UHF: mamă/mamă

, 220

Articulaţie de conectare, 308

Bandă de conectare şi de prelungireB

, 327Bandă de montaj pentru bridă de fixare pentruîmpământare

, 264

Bandă din plastic pentru protecţie împotriva coroziunii, 285, 334Bară de egalizare potenţial (PAS) BigBar pentrudomeniul industrial

, 263

Bară de egalizare potenţial cu placă suport din materialplastic

, 259

Bară de egalizare potenţial cu placă suport metalică, 259Bară de egalizare potenţial pentru baie, 260Bară de egalizare potenţial pentru exterior, 262Bară de egalizare potenţial pentru instalaţii mici, 260Bară de egalizare potenţial pentru interior, verificat VDE, 258Bară de egalizare potenţial pentru montajul subtencuială cu 1804

, 261

Bară de egalizare potenţial pentru montajul subtencuială cu 1809

, 260

Bară de egalizare potenţial, execuţie masivă, 260Bară de egalizare potenţial, execuţie simplă, 260Bază pentru sistem FangFix 10 kg, 293Bază pentru sistem FangFix 16 kg, 293

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V20, 1000 VCC

B, 203

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V20, 1000VCC cu FS

, 203

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V20, 600 VCC

, 202

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V20, 600V CCcu FS

, 202

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V25, 900 VCC

, 201

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V25, 900V CCcu FS

, 201

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V50, 600 VCC

, 200

Bloc complet pentru domeniul fotovoltaic V50, 600V CCcu FS

, 200

Bloc continuitate potenţial şi de legare la pământ, 263Bloc pentru legare la pământ, 281Blocare Shock Guard, 183Bolţ de fixare, 309Bridă burlan scurgere a apei pluviale, 328Bridă burlan scurgere a apei pluviale pentru pozarea Rd8-10 mm

, 328

Bridă de legare la pământ tip 925, 265Bridă de legare la pământ tip 942, 265Bridă de legare la pământ tip 952, 266Bridă de legătură, 331Bridă de legătură pentru electrod de împământare peconductor rotund Rd 8-10

, 283

Bridă de legătură pentru electrod de împământare peplatbandă

, 283

Bridă de legătură pentru electrod de împământarerespectiv conductori

, 284

Bridă de legătură pentru electrod de împământare,universal

, 283

Bridă de ţeavă, 328Bridă pentru jgheaburi pentru o grosime a marginii de15-22 mm

, 324

Bridă pentru jgheaburi pentru orice grosime a marginii, 324Bridă pentru jgheaburi RK-FIX, 324Bridă pentru tijă, 331Bridă universală pentru burlan scurgere a apei pluviale60-130 mm

, 327

Bridă-bandă pentru fixarea conductorului isCon® pe tijede captare izolate

, 313

Bride pentru conectarea ecranului, 267

Cap de bătut pentru electrod de împământare ST, BP şiOMEX

C, 273

Cap de bătut pentru priză de pământ cu electrod tubularLightEarth

, 273

Capac pentru 1801 VDE, 259Capac pentru bară de egalizare potenţial BigBar, 263Carcasă fotovoltaică cu cleme de legătură, neechipată, 206Carcasă fotovoltaică cu cleme de legătură, tip 1+2, 600V CC

, 206

Carcasă fotovoltaică cu cleme de legătură, tip 1+2, 900V CC

, 206

Carcasă fotovoltaică cu cleme de legătură, tip 2, 1000 VCC

, 206

Carcasă goală pentru descărcător, 142Carcasă VG cu MC 50-B/3, 121Carcasă VG cu MC 50-B/3+1, 120Carcasă VG cu MCD 50-B/3, 121Carcasă VG cu MCD 50-B/3+1, 120Cartelă magnetică PCS, 255, 333Cartelă magnetică şi suport, 333Cartelă magnetică şi suport MK-B, 255Cartuş CombiController V50, 130Cartuş descărcător combinat, 124Cartuş descărcător combinat 150 V, 141Cartuş descărcător combinat 280 V, 141Cartuş descărcător combinat 320 V, 141

Page 53: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista alfabetică a produselor

339OBOTBS

Cartuş descărcător combinat 385 VC

, 141Cartuş descărcător combinat cu afişaj al funcţionării, 124Cartuş descărcător de curent de trăsnet, 124Cartuş descărcător de curent de trăsnet cu afişaj alfuncţionării

, 124

Cartuş descărcător de supratensiune 150 V, 169, 180Cartuş descărcător de supratensiune 280 V, 169, 180Cartuş descărcător de supratensiune 320 V, 169, 180Cartuş descărcător de supratensiune 335 V, 170Cartuş descărcător de supratensiune 385 V, 170, 180Cartuş descărcător de supratensiune 440 V, 170Cartuş descărcător de supratensiune 550 V, 170Cartuş descărcător de supratensiune 75 V, 169Cartuş descărcător de supratensiune fără curent descurgere

, 171

Cartuş eclator pentru curenţi însumaţi între N şi PE 255V

, 142, 171

Cartuş fotovoltaic - descărcător de trăsnet şisupratensiune

, 209

Cartuş fotovoltaic - descărcător supratensiune, 209Cititor de cartele PCS-CS.., 255Ciupercă de paratrăsnet cu piesă de legătură, 294Clemă bimetalică pentru jgheabul de acoperiş pentruorice grosime a marginii

, 324

Clemă conductor rotund începând la 25 mm² pentru1801 VDE

, 258

Clemă conductor rotund până la 25 mm² pentru 1801VDE

, 258

Clemă de construcţie până la 20 mm, 321Clemă de derivaţie eclise, 267Clemă de distanţare pentru platbandă, cu diblu cuaripioare din oţel Ø 10

, 282

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu elementinferior din poliamidă

, 282

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu filet M6, 282Clemă de distanţare pentru platbandă, cu holţşurub, 283Clemă de distanţare pentru platbandă, cu holţşurub şidistanţier

, 282

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu perforaţie defixare Ø 6,5

, 282

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu perforaţie defixare Ø 7

, 282

Clemă de distanţare pentru platbandă, cu ştift cu cappătrat

, 283

Clemă de legare la pământ pentru cabluri şi platbandă, 266Clemă de legare la pământ pentru conductori rotunzi şiplatbandă

, 266

Clemă de legare la pământ pentru fixarea pe eclisa deîmpământare

, 265

Clemă de legare la pământ tip 951, 266Clemă de legătură egalizare potenţial Rd 16 mm, 266, 325Clemă de legătură egalizare potenţial Rd 8-10 mm, 266, 325Clemă de legătură până la 14 mm, 322Clemă de legătură pentru armături de oţel, 280Clemă de legătură pentru conductor rotund, 280Clemă de prindere în paralel, 279Clemă diagonală, 279Clemă nichelată pentru priza de pământ din bandă deoţel

, 264

Clemă pentru falţuri până la o grosime a tablei de 10mm

, 323

Clemă pentru falţuri până la o grosime a tablei de 5 mm, 322Clemă pentru falţuri Rd 10 până la o grosime a tablei de10 mm

, 322

Clemă pentru falţuri şi de construcţie 10-20 mm, 321Clemă pentru falţuri şi de legătură până la o grosime atablei de 10 mm

, 323

Clemă pentru grilaj de interceptare a zăpezii, 325Clemă pentru jgheabul de acoperiş pentru oricegrosime a marginii

, 324

Clemă pentru sistem FangFix, 293Clemă platbandă începând la FL 30 pentru 1801 VDE, 258Clemă platbandă până la FL 30 pentru 1801 VDE, 258

Clemă VA pentru priza de pământ din bandă de oţelC

, 264Cleme de legare la pământ Vario, 279Cleme pentru marcaj, 285Cleşte de îndepărtat izolaţia, 311Conductor de coborâre isCon®, 311Conductor de şuntare, 327Conductor rotund din aluminiu, 270, 288Conductor rotund din aluminiu cu înveliş din PVC, 271, 289Conductor rotund din cupru, 271, 289Conductor rotund din oţel inox, 271, 289Conductor rotund din oţel zincat, 270, 288Conductor rotund din oţel zincat cu înveliş din PVC, 271, 289Conectarea potenţialului, 311Conector tip pană, 280Consolă balama FL 30 mm, 304Cutie de separaţie sub pardoseală, 333Cutie de separaţie sub pardoseală cu punct deseparare montat

, 333

Cuţit de schimb, 311

Descărcător combinat cu 1 polD

, 119, 133, 136, 140Descărcător combinat cu 1 pol + NPE, 132, 134Descărcător combinat cu 1 pol + NPE cu semnalizare ladistanţă

, 135, 139

Descărcător combinat cu 1 pol cu afişaj al funcţionării, 119Descărcător combinat cu 1 pol NPE, 118, 134Descărcător combinat cu 2 poli, 133, 136, 140Descărcător combinat cu 2 poli + NPE, 132, 134Descărcător combinat cu 3 poli, 119, 136, 140Descărcător combinat cu 3 poli + NPE, 118, 132, 134, 139Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu afişaj alfuncţionării

, 118

Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu semnalizareacustică

, 135, 139

Descărcător combinat cu 3 poli + NPE cu semnalizarela distanţă

, 135, 139

Descărcător combinat cu 3 poli cu afişaj al funcţionării, 119Descărcător combinat cu 3 poli cu semnalizare acustică, 137Descărcător combinat cu 3 poli cu semnalizare ladistanţă

, 137

Descărcător combinat cu 4 poli, 136, 140Descărcător combinat cu 4 poli cu monitorizare atensiunii

, 138

Descărcător combinat cu 4 poli cu semnalizare acustică, 137Descărcător combinat cu 4 poli cu semnalizare ladistanţă

, 137

Descărcător combinat cu 4 poli în carcasă cusemnalizare la distanţă

, 138

Descărcător combinat pentru reţele 10Base2-/10Base5, 223Descărcător combinat pentru sisteme cu 4 conductoride tehnică de informaţii cu RJ45

, 224

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol, 123Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol cu afişaj alfuncţionării

, 123

Descărcător de curent de trăsnet cu 1 pol NPE, 122Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli, 123Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli + NPE, 122Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli + NPE cuafişaj al funcţionării

, 122

Descărcător de curent de trăsnet cu 3 poli cu afişaj alfuncţionării

, 123

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 1 pol + NPE

, 128

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 1 pol + NPE cu semnalizare la distanţă

, 128

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 3 poli

, 129

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 3 poli + NPE

, 128

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 3 poli + NPE cu semnalizare la distanţă

, 128

Page 54: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista alfabetică a produselor

340 OBO TBS

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 3 poli cu semnalizare la distanţă

D, 129

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 4 poli

, 129

Descărcător de curent de trăsnet şi de supratensiunecu 4 poli cu semnalizare la distanţă

, 129

Descărcător de supratensiune Compact 150 V, 176Descărcător de supratensiune Compact 280 V, 176Descărcător de supratensiune Compact 385 V, 176Descărcător de supratensiune Compact cu semnalizareacustică

, 176

Descărcător de supratensiune cu 1 pol, 154, 158, 163, 166, 178Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE, 152, 156, 162, 178Descărcător de supratensiune cu 1 pol + NPE cusemnalizare la distanţă

, 157

Descărcător de supratensiune cu 1 pol cu semnalizarela distanţă

, 159

Descărcător de supratensiune cu 1 pol NPE, 156, 171Descărcător de supratensiune cu 1 pol, fără curent descurgere

, 168

Descărcător de supratensiune cu 2 poli, 154, 158, 163, 166Descărcător de supratensiune cu 2 poli + NPE, 152, 156Descărcător de supratensiune cu 2 poli + NPE cusemnalizare la distanţă

, 153, 157

Descărcător de supratensiune cu 2 poli cu semnalizareacustică

, 160

Descărcător de supratensiune cu 2 poli cu semnalizarela distanţă

, 159, 167

Descărcător de supratensiune cu 3 poli, 154, 158, 163, 166Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE, 152, 156, 162, 178-

179Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cusemnalizare acustică

, 157

Descărcător de supratensiune cu 3 poli + NPE cusemnalizare la distanţă

, 153, 157, 162,178-179

Descărcător de supratensiune cu 3 poli cumonitorizarea siguranţei

, 161

Descărcător de supratensiune cu 3 poli cu semnalizareacustică

, 160

Descărcător de supratensiune cu 3 poli cu semnalizarela distanţă

, 159, 164,167

Descărcător de supratensiune cu 4 poli, 158, 163, 166Descărcător de supratensiune cu 4 poli cumonitorizarea siguranţei

, 161

Descărcător de supratensiune cu 4 poli cu semnalizareacustică

, 160

Descărcător de supratensiune cu 4 poli cu semnalizarela distanţă

, 159, 164,167

Descărcător de supratensiune, soluţie de sistem pentrudomeniul fotovoltaic

, 205, 207

Descărcător de supratensiune, soluţie de sistem pentrudomeniul fotovoltaic CA + CC

, 208

Diblu Angler, 334Diblu înşurubat cu filet M6, 334Diblu înşurubat cu filet M8, 335Diblu starQuick M6, 312Dispozitiv de protecţie combinată pentru ISDN, 214Dispozitiv de protecţie combinată pentru ISDN pepartea de BUS

, 216

Dispozitiv de protecţie combinată pentru ISDN RJ11, 215Dispozitiv de protecţie combinată pentru ISDN RJ45, 215Dispozitiv de protecţie fină pentru ISDN RJ11, 215Dispozitiv de protecţie fină pentru ISDN RJ45, 215Dispozitiv de protecţie în serie, cu 2 poli, execuţie 24 V, 242Dispozitiv de protecţie în serie, cu 2 poli, execuţie 48 V, 243Dispozitiv de protecţie în serie, cu 2 poli, execuţie 5 V, 241Dispozitiv de protecţie în serie, cu 3 poli, execuţie 24 V, 242Dispozitiv de protecţie în serie, cu 3 poli, execuţie 5 V, 241Dispozitiv de protecţie în serie, cu 4 poli, execuţie 24 V, 242, 244Dispozitiv de protecţie în serie, cu 4 poli, execuţie 5 V, 241, 244Dispozitiv pentru protecţie de bază pentru sistemeISDM şi DSL

, 214

Distanţier, 281, 313Distanţier izolat, 310

Eclator de protecţieE

, 250Eclator închis, rezistent la curent de trăsnet, 250Eclisă de conectare a potenţialului pentru montajul peisFang

, 311

Eclisă de împământare tip 950, 265Eclisă de legătură pentru izolator Parex, 250Electrod de împământare BP cu înveliş de cupru, 272Electrod de împământare BP din VA, 272Electrod de împământare OMEX, 272Electrod de împământare pentru aplicaţii standard, 272Electrod de împământare profilat cu eclisă de legătură, 276Electrod de împământare profilat cu legătură conductorrotund

, 276

Electrod de împământare profilat cu legătură platbandă, 276Element de conectare, 311

FineController pentru instalaţii de video, TV şi HIFIF

, 188FineController pentru instalaţii SAT şi receiver, 188FineController pentru instalaţii telefonice cu RJ11, 189FineController pentru instalaţii telefonice ISDN şiterminale

, 189

FineController pentru instalaţii telefonice şi terminale, 188FineController pentru priză cu contact de protecţie, 188Fixare în falţ, 309Fixare ţevi, 310

Îmbunătăţire cu zincÎ

, 334

Inductanţă de decuplareI

, 125Izolator închis, protejat împotriva exploziilor, 250Izolator pentru pământ, 251Izolator/protecţie la supratensiune pentru cuplareainstalaţiilor de împământare

, 251

Legătură KL

, 307

Manşon de reducţie FangFixM

, 309Maşină de îndreptat conductorul, 335Material hidrofug, 310Multi-adaptor, 310

Pachet de protecţie aplicaţii SATP

, 184Pachet de protecţie telecomunicaţii, 184Pachet de protecţie TV, 184Partea frontală a ciupercii de paratrăsnet, 294Piatră din beton pentru sistem FangFix 10 kg, 293Piatră din beton pentru sistem FangFix 16 kg, 293Piesă conectare şi şuntare, 326Piesă de capăt, 280, 308, 325Piesă de conectare, 308, 326Piesă de conectare şi de capăt, 317Piesă de conectare şi de capăt cu piesă de conectare, 317Piesă de conectare şi de capăt cu piesă de conectare şipiesă de strângere

, 318

Piesă de conectare şi de capăt, execuţie DIN, 318Piesă de dilataţie, 281, 326Piesă de legătură articulată, 308Piesă de legătură DK, 308Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară pentruconductori rotunzi Rd 8-10 mm

, 278

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară pentruconductori rotunzi Rd 8-10 mm x Rd 16 mm

, 278

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară Rd 8-10 mm

, 320

Page 55: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista alfabetică a produselor

341OBOTBS

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară Rd 8-10 mm x Rd 16 mm

P, 321

Piesă de legătură în cruce cu placă intermediară Rd 8-10 mm, execuţie lată

, 321

Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă, 277Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă şiconductori rotunzi

, 278

Piesă de legătură în cruce DIN pentru platbandă, cuplacă intermediară

, 277

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi Rd8-10

, 277

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi Rd8-10 x Rd 16

, 278

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi şiplatbandă

, 320

Piesă de legătură în cruce pentru conductori rotunzi şiplatbandă DIN

, 320

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă, 277Piesă de legătură în cruce pentru platbandă şiconductor

, 279

Piesă de legătură în cruce pentru platbandă, cu placăintermediară

, 277

Piesă de legătură în cruce pentru Rd 8-10 x Rd 16 mm, 321Piesă de legătură în cruce Rd 8-10 mm, 320Piesă de legătură în cruce Rd 8-10 mm, execuţie lată, 320Piesă de legătură în paralel Rd 8-10 mm, M 10 x 30, 318Piesă de legătură în paralel Rd 8-10 mm, M 6 x 20, 318Piesă de legătură în paralel Rd 8-10 mm, M 8 x 25, 318Piesă de legătură longitudinală Rd 8 mm, 318Piesă de legătură longitudinală Rd 8-10 mm, 319Piesă de legătură rapidă bimetalică Vario, 316Piesă de legătură rapidă Vario, 316Piesă de legătură Rd 8-10 mm cu filet M10, 316Piesă de legătură Rd 8-10 mm cu piesă de strângere, 317Piesă de legătură Rd 8-10 mm, dublă, 317Piesă de legătură Rd 8-10 mm, simplă, 316Piesă de legătură Rd 8-10 mm, triplă, 317Piesă de legătură T, 307Piesă de legătură T Rd 8 mm, 319Piesă de legătură T Rd 8-10 mm, 319Piesă de separaţie bimetalică pentru Rd 8-10 şi FL 30mm

, 330

Piesă de separaţie bimetalică pentru Rd 8-10 şi FL 30-40 mm

, 330

Piesă de separaţie bimetalică universală, 330Piesă de separaţie deschisă, 329Piesă de separaţie din fontă maleabilă, 331Piesă de separaţie închisă, 329Piesă de separaţie pentru Rd 8-10 şi FL 30 mm, 330Piesă de separaţie pentru Rd 8-10 şi FL 30-40 mm, 330Piesă de separaţie universală, 329Piuliţă starQuick M6, 312Placă de conectare pentru doi conductori isCon®, 313Placă de conectare pentru un conductor isCon®, 313Placă de fixare, 309Placă de legare la pământ, 276Placă suport, 304Platbandă cupru, 270, 288Platbandă oţel inox, 270, 288Platbandă oţel zincat, pentru pământ, 270, 288Prelungire, 308Prindere pe perete, 308Prindere pe perete, în unghi, 309Priză de pământ cu electrod tubular LightEarth, 272Protecţie combinată pentru sisteme cu conductori bifilaricu aplicaţii de înaltă frecvenţă HF 24 V

, 233

Protecţie combinată pentru sisteme cu conductori bifilaricu aplicaţii de înaltă frecvenţă HF 5 V

, 233

Protecţie de bază pentru sisteme cu 4 conductori detehnică de informaţii cu RJ45

, 224

Protecţie de bază pentru sisteme cu conductori bifilaricu aplicaţii de înaltă frecvenţă HF 120 V

, 233

Protecţie fină a reţelei cu suport pentru casete-paharpentru aparate GB2 şi GB3

P, 190

Protecţie fină a reţelei pentru cablarea de trecere, 190Protecţie fină a reţelei pentru toate sistemele deinstalaţii

, 190

Protecţie fină a reţelei/aparat pentru instalaţii pentrudoza sub tencuială

, 192

Protecţie fină a reţelei/clemă prize, 189Protecţie fină a reţelei/dispozitiv-adaptor cu priză pentruechipamente care produc mai puţină căldură

, 189

Protecţie fină a reţelei/montaj în canal tip pervaz Modul45

, 191

Protecţie fină pentru interfaţa RS232 cu 15 poli, 226Protecţie fină pentru interfaţa RS232 cu 25 de poli, 226Protecţie fină pentru interfaţa RS232 cu 9 poli, 226Protecţie fină pentru interfaţa RS485 cu 25 de poli, 227Protecţie fină pentru interfaţa RS485 cu 9 poli, 227Protecţie fină pentru reţele 10Base2-/10Base5, 223Protecţie fină pentru reţele Ethernet (clasa D/CAT 5), 223Protecţie fină pentru RS232 cu cleme cu înfigere, 228Protecţie fină pentru RS485 cu cleme cu înfigere, 228Protecţie fină pentru sisteme de tehnică de informaţii cu4 conductori cu RJ45

, 224

Protecţie fină pentru sisteme de tehnică de informaţiiRJ45 cu 4 conductori

, 225

Protecţie fină pentru sisteme de tehnică de informaţiiRJ45 cu 8 conductori

, 225

Protecţie la supratensiune pentru reţele de mare vitezăpână la 10 GBit (clasa EA/CAT6A)

, 223

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 110 V

, 235, 238, 240

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 12 V

, 234, 237, 239

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 24 V

, 234, 236-237,239

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 48 V

, 234, 237, 239

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 5 V

, 234, 236-237,239

Protecţie medie şi fină pentru sisteme cu conductoribifilari 60 V

, 238

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă 110 V CA/CC

, 195, 231

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă 230 V CA

, 195, 231

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă 230 V CA/CC

, 195, 231

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă 24 V CA/CC

, 195, 231

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă fără curent de scurgere 110 V CA/CC

, 196, 232

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă fără curent de scurgere 230 V CA/CC

, 196, 232

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică cu 2 poli cu semnalizarela distanţă fără curent de scurgere 24 V CA/CC

, 196, 232

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 110 V cu 2 poli

, 194, 230

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 12 V cu 2 poli

, 193, 229

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 230 V cu 2 poli

, 194, 230

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 24 V cu 2 poli

, 193, 229

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 48 V cu 2 poli

, 193, 229

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentrualimentare cu energie electrică de 60 V cu 2 poli

, 193, 229

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentru zonecu risc de explozie, cu 2 poli, 24 V

, 246

Page 56: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista alfabetică a produselor

342 OBO TBS

Protecţie MSR (măsură, control, reglare) pentru zonecu risc de explozie, cu 3 poli, 24 V

P, 246

Protection-Set MCD + V20 cu 3 poli, 146Protection-Set MCD + V20 cu 3 poli + NPE, 145Protection-Set MCD + V20 cu 3 poli + NPE cusemnalizare la distanţă

, 145

Protection-Set MCD + V20 cu 3 poli cu semnalizare ladistanţă

, 146

Protection-Set MCD + V20 fără curent de scurgere, cu3 poli

, 148

Protection-Set MCD + V20 fără curent de scurgere, cu3 poli + NPE

, 147

Protection-Set MCD + V20 fără curent de scurgere, cu3 poli + NPE cu semnalizare la distanţă

, 147

Protection-Set MCD + V20 fără curent de scurgere, cu3 poli cu semnalizare la distanţă

, 148

Punct fix de legare la pământ, 280Punte de conexiune, 125Punte de conexiune pentru V10 Compact 200 mm, 177Punte de conexiune pentru V10 Compact 400 mm, 177Punte de conexiune soclu Multibase, 142Punţi din cupru cu lungimea pasului de 17,6 mm, 183Punţi din cupru cu lungimea pasului de 53,4 mm, 183

Ramă de fixareR

, 325Reglete de contact pentru 1801 VDE, 259

Şaibă plată pentru suport conductor de tip 177Ş

, 301

Sârmă cupruS

, 271, 289Scoabă, 285Set de fixare pentru şine profil omega, 228Set protecţie izolată împotriva trăsnetului, fixare FS, 307Set protecţie izolată împotriva trăsnetului, fixare în 3colţuri

, 307

Set protecţie izolată împotriva trăsnetului, fixare V, 307Set protecţie izolată împotriva trăsnetului, fixare VRS, 307Shock Guard pentru Soclu Multibase, 142

Şină profilatăŞ

, 267

Soclu CombiController V50S

, 131Soclu CombiController V50 cu semnalizare la distanţă, 131Soclu de lipit, 302Soclu de lipit inclusiv etichetă adezivă, 302Soclu Multibase, 143, 172, 181Soclu Multibase + NPE, 143, 172, 181Soclu Multibase + NPE cu monitorizarea siguranţei, 144, 173, 182Soclu Multibase + NPE cu semnalizare la distanţă, 143, 172, 181Soclu Multibase cu monitorizarea siguranţei, 144, 173, 182Soclu Multibase cu semnalizare acustică, 144, 173, 182Soclu Multibase cu semnalizare la distanţă, 143, 172, 181Soclu PV, cu 2 poli, în conexiune Y, 210Soclu PV, cu 2 poli, în conexiune Y, cu semnalizare ladistanţă

, 210

Soclu PV, cu 3 poli, în conexiune Y, 210Soclu PV, cu 3 poli, în conexiune Y, cu semnalizare ladistanţă

, 210

Soluţie sistem fotovoltaic tip 1+2 cu ştecăr MC 600 VCC

, 204

Soluţie sistem fotovoltaic tip 1+2 cu ştecăr MC 900 VCC

, 204

Soluţie sistem fotovoltaic tip 2 cu ştecăr MC 1000 V CC, 204Soluţie sistem fotovoltaic tip 2 cu ştecăr MC 600 V CC, 204Suport 16 kg cu filet interior, 290Suport 6,9 kg cu filet interior, 290

Suport balama Rd 8-10 mmS

, 304Suport cartelă magnetică PCS-H, 255Suport conductor cu consolă FL 30 mm, cu ştift rotund, 304Suport conductor cu consolă FL, înălţime de montaj 30mm

, 303

Suport conductor cu consolă Rd 8-10 mm, 302Suport conductor cu consolă Rd 8-10 mm, cu filetholţşurub

, 304

Suport conductor cu consolă Rd 8-10 mm, cu ştift cucap pătrat

, 303

Suport conductor cu consolă Rd 8-10 mm, înălţime demontaj 30 mm

, 303

Suport conductor cu resort de tensionare, 295Suport conductor fără şuruburi pentru Rd 8 mm, trecereØ 5 mm

, 301

Suport conductor fără şuruburi pentru Rd 8 mm, trecereØ 7 mm

, 301

Suport conductor PA cu bandă pretensionată, 312Suport conductor PA M-Quick, 312Suport conductor PA starQuick, 312Suport conductor pe acoperiş 55 mm, potrivit pentrulipirea directă pe acoperişuri tip terasă

, 300

Suport conductor pe acoperiş pentru acoperişuri dinţiglă, ardezie şi placă ondulată, cu consolă

, 298

Suport conductor pe acoperiş pentru acoperişuri dinţiglă, ardezie şi placă ondulată, cu suport conductor

, 298

Suport conductor pe acoperiş pentru acoperişuri dinţiglă, ardezie şi placă ondulată, Rd 8

, 299

Suport conductor pe acoperiş pentru acoperişuri dinţiglă, ardezie şi placă ondulată, Rd 8-10

, 299

Suport conductor pentru platbandă, 281Suport conductor pentru Rd 8-10 şi FL 30, 281Suport conductor Rd 8-10 mm cu soclu de lipit, 302Suport conductor rotund şi tije de captare 16 mm, 305Suport conductor universal Rd 8-10 mm, 301Suport conductor universal Rd 8-10 mm cu holţşurubpremontat

, 301

Suport conductor universal Rd 8-10 mm, cuprat, 301Suport conductor VA, 311Suport conductor VA cu bandă pretensionată, 312Suport de prindere universal Rd 8-10 mm, 326Suport descărcător combinat/descărcător de curent detrăsnet

, 125

Suport isFang pentru montaj pe perete, distanţă 15 mm, 314Suport isFang pentru montaj pe perete, distanţă 200-300 mm

, 314

Suport isFang pentru montaj pe perete, distanţă 80 mm, 314Suport isFang pentru montaj ţeavă, ø 100-300 mm, 314Suport isFang pentru montaj ţeavă, ø 40-50 mm, 314Suport isFang pentru montaj ţeavă, ø 50-60 mm, 315Suport isFang pentru montajul ţevii pe colţ, 50 x 50 mm, 315Suport pentru bara de egalizare potenţial, 263Suport pentru cartelă magnetică, 333Suport pentru conductor pe acoperiş PA, acoperişînclinat

, 313

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu plăci de ardezie, cotit, Rd 8

, 297

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu plăci de ardezie, cotit, Rd 8-10

, 297

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu plăci de ardezie, Rd 8

, 298

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu plăci de ardezie, Rd 8-10

, 298

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle şi cu plăci de ardezie, înălţime 74 mm

, 298

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle şi cu plăci de ardezie, Rd 8-10

, 298

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle, îndoit în unghi, flexibil, Rd 8

, 297

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle, îndoit în unghi, Rd 8

, 296

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle, îndoit în unghi, Rd 8-10

, 297

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle, Rd 8

, 296

Page 57: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista alfabetică a produselor

343OBOTBS

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuricu ţigle, Rd 8-10

S, 296

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuritip terasă

, 299

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuritip terasă, fără bază

, 299

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuritip terasă, înveliş din material plastic

, 300

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru acoperişuritip terasă, reciclabil

, 300

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru ţigla decoamă, 180-240 mm, Rd 8-10

, 295

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru ţigla decoamă, 185-260 mm, Rd 8

, 295

Suport pentru conductor pe acoperiş pentru ţigla decoamă, 185-260 mm, Rd 8-10

, 295

Suport pentru conductor pe acoperiş tip terasă, 312Suport pentru conductor pe acoperiş VA, acoperişînclinat

, 313

Suport pentru conductor pe acoperiş, potrivit pentrulipirea directă pe acoperişuri tip terasă

, 300

Suport pentru conductor pentru acoperişuri tip terasă,cu element de bază mărit

, 299

Suport pentru FangFix-Junior, 290Suport pentru montarea în casetele-pahar de aparateGB2 şi GB3

, 190

Suport pentru Rd 8-10 mm, 304Suport pentru sistem FangFix 10 kg, 293Suport pentru sistem FangFix 16 kg, 292Suport pentru sistem FangFix-Junior, 290Suport pentru tija de captare isFang, 290, 314Suport pentru tija de captare pentru acoperiş înclinat, 294Suport pentru tija de captare pentru ţigla de coamă, 294Suport susţinere în V, 309Suport tijă, 309Suport tijă pentru tije de 20 mm, 305Suport tijă pentru tije de captare şi împământare 16 mm, 305Suport tijă pentru tije de captare şi împământare, 16mm, cu ştift cu cap pătrat

, 306

Suport tijă pentru tije de captare şi împământare, 16mm, cu şurub şi diblu

, 305

Suporturi pentru şină pentru 1801 VDE, 259

Tablă de plumb laminatăT

, 334Tehnica LSA-Plus/bară de conexiune LSA, 217Tehnica LSA-Plus/bridă pentru montaj LSA, 218Tehnica LSA-Plus/carcasă de protecţie, 219Tehnica LSA-Plus/clemă de separare LSA, 217Tehnica LSA-Plus/lisă de legare la pământ LSA, 217Tehnica LSA-Plus/protecţie de bază LSA, 217Tehnica LSA-Plus/protecţie de bază şi fină LSA, 218Tehnica LSA-Plus/şină de împământare LSA pentruLSA-BF-...

, 218

Tehnica LSA-Plus/unealtă simplă LSA, 219Tijă de captare isFang, 291Tijă de captare izolată, 313Tijă de captare pentru FangFix Junior, 292Tijă de captare rotunjită într-un capăt, 292Tijă de captare rotunjită într-un capăt, cu eclisă delegătură

, 292

Tijă de captare tubulară subţiată, 291Tijă de captare/de împământare rotunjită la ambelecapete

, 275, 291, 332

Tijă de captare/împământare, 275, 332Tijă de captare/împământare cu aripioară de conectareşi piesă de legătură

, 292

Tijă de captare/împământare cu capăt plat pentruconectare

, 275, 291, 332

Tijă de împământare cu piesă de separaţie şi piesă delegătură

, 276, 332

Tijă de împământare subţiată şi izolată parţial, 275, 332Tijă de izolare, 307Tijă filetată isFang-3B, 291, 314

Traversă izolatoare reglabilă - pereteT

, 310Traversă izolatoare reglabilă - ţeavă, 310Trecere prin acoperiş, 294

Unealtă de îndreptatU

, 335Uşă pentru revizie, 333

Vârf de paratrăsnetV

, 290, 310Vârf de penetrare pentru electrod de împământareOMEX

, 273

Vârf de penetrare pentru electrod de împământare STşi BP

, 273

Vârf de penetrare pentru priză de pământ cu electrodtubular LightEarth

, 273

Zăvor pentru clema pentru priza de pământZ

, 264

Page 58: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 /

LLE

xpor

t_01

168

Lista numerică a produselor

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol344 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

€/100 mE

5046516 1117 02 5 2675046578 1117 03 3 267

€/1005432371 1167 00 6 2675432432 1167 01 4 2675432494 1167 02 2 2675432555 1167 03 0 2675432616 1167 04 9 267

5655367 2146 16 4 3125016069 2146 50 9 312

Q5505396 2153 78 7 312

E5820215 2332 75 2 313

5228851 2349 04 3 3345228912 2349 05 1 3345228974 2349 07 8 3345229032 2349 08 6 3345229155 2349 10 8 3345229216 2349 12 4 334

5016182 2351 70 6 312

€/buc.5230533 2360 05 5 2855230595 2360 10 1 285

G5518419 2362 97 0 334

E5242710 3041 20 4 2735242772 3041 21 2 2735242833 3041 25 5 2735617235 3041 40 9 2735242956 3041 95 6 273

5243137 3042 20 0 2735243199 3042 25 1 2735617297 3042 30 8 273

G5243311 3043 20 7 2735243373 3043 25 8 2735717492 3043 31 2 2735243557 3043 40 1 2745243618 3043 45 2 2745111160 3043 60 2 2755617419 3043 60 6 2755087076 3043 61 0 2755087137 3043 61 4 2755111641 3043 61 8 2755421627 3043 62 8 2755243793 3043 70 3 2745243854 3043 75 4 2745642312 3043 90 8 2745453796 3043 91 6 274

5642978 3044 83 1 2745643036 3044 90 4 2745453970 3044 91 2 274

€/100B

5631699 3049 20 5 2855631637 3049 22 1 2855631576 3049 25 6 2855631514 3049 30 2 2855631453 3049 32 9 2855631392 3049 34 5 285

€/buc.G

5244219 3051 01 3 335

5244813 3059 00 6 335

€/100E

5250395 3133 02 8 3345250456 3133 03 6 334

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/100E

5250579 3133 23 0 335

€/buc.5371298 5000 01 7 2725371359 5000 02 5 2725371472 5000 20 3 2725018001 5000 29 7 2725617358 5000 30 0 2725708834 5000 33 5 2725371717 5000 50 5 2725018049 5000 74 2 2725814450 5000 75 0 2725111047 5000 76 9 2725740650 5000 85 8 2725371830 5000 86 6 272

5372370 5001 21 8 2835372431 5001 22 6 2835635475 5001 36 6 2835372554 5001 40 4 2835372615 5001 41 2 2835372851 5001 56 0 2845635239 5001 61 7 2835372912 5001 64 1 2835372974 5001 66 8 283

5373575 5003 00 8 2765373636 5003 01 6 2765373698 5003 02 4 2765373759 5003 03 2 2765373810 5003 04 0 2765373995 5003 25 3 2765374053 5003 26 1 2765374114 5003 28 8 2765374176 5003 29 6 2765374237 5003 31 8 2765374718 5003 77 6 2765374770 5003 78 4 276

5376873 5009 21 9 2765376934 5009 22 7 2765376996 5009 23 5 276

€/1005377719 5012 01 5 280

€/buc.5377894 5014 01 8 2815377955 5014 02 6 2815378013 5014 21 2 2805901938 5014 42 5 2795105015 5014 46 8 2805105077 5014 47 6 280

5378075 5015 01 4 2605378136 5015 05 7 2605378198 5015 06 5 2605378259 5015 07 3 2595378310 5015 08 1 2595959427 5015 11 1 2625378372 5015 50 2 2605378433 5015 54 5 2615378495 5015 55 3 2605378556 5015 65 0 2585378617 5015 70 7 2595378679 5015 71 5 2595378730 5015 72 3 2595378792 5015 73 1 2585378853 5015 75 8 2585378914 5015 76 6 2585455837 5015 77 4 2585378976 5015 80 4 2595379034 5015 81 2 2595002253 5015 83 0 2635699330 5015 83 2 2635699347 5015 83 6 2635002260 5015 84 2 2635699354 5015 84 4 2635699361 5015 84 7 2635699408 5015 84 9 2635002277 5015 85 4 2635002284 5015 86 6 2635033615 5015 88 0 2635033677 5015 88 4 2635033738 5015 89 0 263

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/buc.E

5379096 5016 02 9 2635379157 5016 03 7 2635379218 5016 04 5 2635922216 5016 09 6 2635800354 5016 11 8 2635922278 5016 12 6 2635379270 5016 14 2 281

€/100 m5800415 5018 50 1 2705800477 5018 70 6 2705022015 5018 73 0 270

5680468 5019 34 0 2705694007 5019 34 2 2705694014 5019 34 4 2705680475 5019 34 5 2705680482 5019 34 7 2705680499 5019 35 0 2705680505 5019 35 5 2705680512 5019 36 0 270

5021 05 0 270

€/100 mE

5381556 5021 08 1 2705381617 5021 10 3 2705381730 5021 16 2 2715801375 5021 22 7 2715680529 5021 23 5 2715680567 5021 23 9 2715381914 5021 28 6 2705901273 5021 29 4 2705381976 5021 30 8 2705067474 5021 33 2 2715382034 5021 48 0 2715382096 5021 50 2 2715902058 5021 64 2 2715680574 5021 64 4 2715680581 5021 64 7 2715382218 5021 65 0 2715382331 5021 80 4 270

€/1005382690 5025 20 6 282

5383055 5028 03 5 2825383116 5028 04 3 282

5383413 5030 02 1 2835383659 5030 23 4 2835383710 5030 24 2 283

5383833 5032 03 2 2825383895 5032 04 0 2825383956 5032 23 7 2825384014 5032 24 5 2825384137 5032 53 9 2825384199 5032 54 7 282

5384434 5033 03 9 2825433750 5033 20 9 281

5384557 5038 01 4 2655384618 5038 03 0 2655384670 5038 05 7 2655384731 5038 07 3 2655384793 5038 08 1 2655384854 5038 11 1 2655384915 5038 13 8 2655384977 5038 15 4 265

5385219 5040 03 5 2655385271 5040 05 1 2655385332 5040 07 8 2655385394 5040 09 4 2655385455 5040 11 6 2655385516 5040 13 2 2655385578 5040 15 9 2655385936 5040 50 7 265

5385998 5043 01 8 2665386056 5043 10 7 266

5386117 5050 03 0 265

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/100E

5386179 5050 05 7 2655386230 5050 07 3 2655386292 5050 08 1 2655386353 5050 11 1 2655386414 5050 13 8 2655386476 5050 15 4 2655386537 5050 17 0 2655386599 5050 19 7 265

5386650 5051 50 9 266

5386834 5052 07 6 2665386896 5052 09 2 2665386957 5052 11 4 2665387015 5052 13 0 2665387077 5052 15 7 2665387190 5052 18 1 266

5388517 5057 50 7 2645388579 5057 51 5 2645388630 5057 52 3 2645388692 5057 55 8 2645699651 5057 59 9 311

€/100 m5805458 5057 92 2 264

€/1005805519 5057 93 0 264

5388876 5059 35 6 2855389057 5059 49 6 285

5389231 5064 01 5 267

€/buc.G

5915973 5080 05 3 2265916277 5080 06 1 2275916031 5080 15 0 2265916215 5080 27 4 2265916390 5080 28 2 227

5889458 5081 54 8 2165502630 5081 64 5 2255502692 5081 64 7 2255834793 5081 68 8 2145239956 5081 72 6 2245239895 5081 73 4 2245239833 5081 74 2 2245462439 5081 79 3 2235614364 5081 80 0 2235680536 5081 92 0 2145680413 5081 93 9 2155791119 5081 96 3 2155791058 5081 97 1 215

5685333 5082 38 2 2285684916 5082 41 2 2235684855 5082 42 0 223

5917595 5083 06 0 2285917717 5083 08 7 2285022978 5083 40 0 222

5525134 5084 00 8 2175525196 5084 01 2 2175525257 5084 01 6 2175525318 5084 02 0 2175525370 5084 02 4 2185525431 5084 02 8 2185525493 5084 03 2 2185525554 5084 03 6 2185525615 5084 04 0 2195110750 5084 04 8 219

5017387 5086 01 9 1845017448 5086 02 3 1845017509 5086 02 7 184

5708957 5088 67 0 2045708964 5088 67 2 2045709008 5088 67 6 2045709015 5088 67 8 2045023210 5088 68 6 2085613701 5088 69 1 2065613718 5088 69 2 2065613725 5088 69 3 206

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

Page 59: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 /

LLE

xpor

t_01

168

Lista numerică a produselor

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol345OBOTBS

€/buc.G

5371090 5088 69 4 2065473206 5088 69 9 2055704010 5088 70 3 2075047155 5088 87 9 142

5531012 5089 20 0 1205531074 5089 21 2 1215237341 5089 65 0 1775299400 5089 65 2 1775237358 5089 65 5 1425709350 5089 66 0 1835709367 5089 66 2 1835405528 5089 75 4 1465405535 5089 75 6 1465405542 5089 76 1 1455405559 5089 76 3 1455405566 5089 76 8 1485405573 5089 77 0 1475405580 5089 77 5 1485405597 5089 77 7 147

€/unit.de5461111 5091 32 2 2555461296 5091 43 8 2555461470 5091 52 7 255

€/buc.5461654 5091 68 3 2555896111 5091 69 1 255

5080886 5092 45 1 1905247098 5092 46 0 1905613589 5092 47 0 1905613596 5092 47 2 1905864851 5092 50 7 1925688754 5092 52 3 1925314837 5092 60 4 1895952817 5092 70 1 1895035053 5092 80 0 1885035114 5092 80 8 1885047223 5092 81 2 1895035176 5092 81 6 1885035237 5092 82 4 1885047254 5092 82 8 189

5390671 5093 01 5 2205390732 5093 02 3 2205030881 5093 17 1 2225390978 5093 23 6 2205391036 5093 25 2 2205391098 5093 26 0 2215087250 5093 27 0 2215022619 5093 27 2 2225022732 5093 27 5 2225246268 5093 37 8 1765076551 5093 38 0 1765126041 5093 38 4 1765299448 5093 39 1 1765158103 5093 40 0 1805012825 5093 40 2 1805012832 5093 40 4 1805004660 5093 40 6 1805155287 5093 41 4 1785382799 5093 41 8 1785478546 5093 62 3 2005709022 5093 62 5 2005361893 5093 62 7 1295478553 5093 62 8 2005709060 5093 62 9 2005361909 5093 63 1 1295361916 5093 64 3 1295361923 5093 64 7 1295688426 5093 65 3 1285425120 5093 65 4 1285688433 5093 66 1 1285425137 5093 66 2 1285361954 5093 72 4 1305708841 5093 72 6 2095962243 5093 98 8 2215805991 5093 99 6 221

5457473 5094 40 1 1335382812 5094 40 3 1335406556 5094 41 8 1365382829 5094 42 1 1365239734 5094 42 3 1365239741 5094 42 6 136

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/buc.G

5406563 5094 43 1 1405382836 5094 43 4 1405239758 5094 43 7 1405239765 5094 44 0 1405374886 5094 44 4 1355374916 5094 44 6 1395382843 5094 44 8 1325239802 5094 45 1 1325239819 5094 45 4 1325382850 5094 45 7 1345239826 5094 46 0 1345239864 5094 46 3 1345239888 5094 47 8 1395239925 5094 49 0 1375239932 5094 49 3 1375239949 5094 51 0 1355239994 5094 52 6 1395240013 5094 55 2 1385709077 5094 57 2 2025648482 5094 57 4 2035709084 5094 57 6 2025708872 5094 60 5 2025478621 5094 60 8 2035708889 5094 61 3 2025709114 5094 61 5 2035478669 5094 61 7 2035406594 5094 61 8 1585382867 5094 62 1 1585240020 5094 62 4 1585240037 5094 62 7 1585374923 5094 63 2 1595374985 5094 63 6 1675382966 5094 63 9 1525240044 5094 64 1 1525240051 5094 64 4 1525382973 5094 65 0 1565240068 5094 65 3 1565240099 5094 65 6 1565382980 5094 66 6 1625240112 5094 66 8 1625406617 5094 67 7 1545382881 5094 67 9 1545240129 5094 68 0 1545406655 5094 70 3 1635382898 5094 70 4 1635240150 5094 70 5 1635240167 5094 70 8 1635406662 5094 71 3 1665382904 5094 71 4 1665240174 5094 71 5 1665240181 5094 71 8 1665406679 5094 72 7 1595240198 5094 73 1 1595240204 5094 73 4 1595240228 5094 75 0 1535382911 5094 76 0 1575240235 5094 76 2 1575616382 5094 76 4 1535240242 5094 76 5 1575240280 5094 78 0 1645240297 5094 78 3 1645240303 5094 78 8 1625240334 5094 79 2 1675240341 5094 79 5 1675363903 5094 92 0 1785363934 5094 92 4 1795363941 5094 93 1 1785363958 5094 93 5 179

5919391 5095 60 3 1425542957 5095 60 6 134

5393191 5096 25 1 1615393252 5096 27 8 1615393559 5096 35 9 1445393610 5096 36 7 1445063407 5096 37 0 1445247104 5096 37 2 1445393672 5096 37 5 1605393733 5096 38 3 1605393795 5096 39 1 1605617471 5096 39 7 1575393856 5096 41 3 1445393917 5096 42 1 1445393979 5096 44 8 1445464457 5096 63 7 210

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/buc.G

5464464 5096 63 9 2105648499 5096 64 6 2105299455 5096 64 7 2105415732 5096 64 8 1435415749 5096 64 9 1435415770 5096 65 0 1435415787 5096 65 1 1435415794 5096 65 3 1435415800 5096 65 4 1435067481 5096 65 5 1435067498 5096 65 7 1435067504 5096 66 5 1435067535 5096 66 7 1435067542 5096 66 9 1435067559 5096 67 1 1435425144 5096 67 5 1315425151 5096 67 7 1315067566 5096 68 0 1435067597 5096 68 2 1435616375 5096 69 5 1425519133 5096 70 7 1695425182 5096 78 6 2545921738 5096 81 2 2545480730 5096 82 0 1245544517 5096 82 2 1245051428 5096 82 5 1245051473 5096 82 7 1245288237 5096 83 1 1235288244 5096 83 2 1225288282 5096 83 5 1195288299 5096 83 6 1185480792 5096 83 9 1255966388 5096 84 7 1235541158 5096 84 9 1195051411 5096 85 1 1235051466 5096 85 2 1195966449 5096 86 3 1225541394 5096 86 5 1185362029 5096 87 4 1215362036 5096 87 5 1205077046 5096 87 6 1235077077 5096 87 7 1195077084 5096 87 8 1225077091 5096 87 9 1185531135 5096 88 4 1255531197 5096 88 6 1255509899 5096 97 0 125

5394099 5097 05 3 1415766636 5097 06 1 1415708896 5097 06 5 2095965664 5097 08 8 1415542056 5097 11 1 1395945314 5097 18 5 1375394211 5097 19 3 1375711551 5097 29 0 1415394396 5097 35 5 1385617532 5097 43 2 1355478683 5097 44 7 2015709121 5097 44 8 2015578116 5097 45 3 1935478690 5097 45 7 2015709138 5097 45 8 2015578123 5097 60 7 1935578130 5097 61 5 1935578147 5097 62 3 1935578154 5097 63 1 1945578161 5097 65 0 1945578185 5097 82 0 1955578192 5097 84 6 1955578208 5097 85 2 1955578215 5097 85 8 1955578246 5097 93 1 1965578253 5097 93 5 1965578260 5097 93 9 1965578277 5097 97 6 233

5683339 5098 38 0 2465683346 5098 38 2 2465683384 5098 39 0 2465683391 5098 39 2 2465406839 5098 40 4 2415406846 5098 40 7 2415406853 5098 41 1 2415625124 5098 41 3 2445406860 5098 42 2 242

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/buc.G

5406877 5098 42 7 2425406884 5098 43 1 2425625131 5098 43 3 2445406891 5098 44 2 2435406907 5098 44 6 2435406914 5098 45 0 2435410461 5098 47 0 2455578284 5098 49 2 2345578291 5098 50 6 2345578307 5098 51 4 2345578314 5098 52 2 2345578338 5098 55 7 2355578345 5098 57 1 2335578352 5098 57 5 2335578369 5098 60 0 2375578376 5098 60 3 2375578383 5098 61 1 2375578390 5098 63 0 2375578406 5098 63 8 2385578413 5098 64 6 2385578420 5098 72 7 2365578437 5098 79 4 2365578444 5098 80 8 2395578451 5098 81 6 2395578468 5098 82 4 2395578512 5098 85 9 2405578529 5098 86 7 239

5406716 5099 47 5 1685396734 5099 57 9 1695396857 5099 59 5 1705396918 5099 60 9 1695708902 5099 61 1 2095807612 5099 61 3 1715396970 5099 61 7 1705942498 5099 70 6 1705708933 5099 70 8 2095397458 5099 80 3 2515570318 5099 84 8 1695481270 5099 85 0 170

€/kgB

5399674 5101 06 9 334

€/1005399797 5102 05 7 3285399858 5102 07 3 3285399919 5102 08 1 3285399971 5102 11 1 3285400035 5102 13 8 3285400097 5102 15 4 3285400158 5102 19 7 3285400219 5102 21 9 3285400271 5102 23 5 3285400332 5102 25 1 3285400394 5102 27 8 328

€/buc.5400875 5106 00 1 3335400936 5106 02 8 3335900375 5106 13 3 3335900436 5106 14 1 333

€/1005401599 5201 10 1 294

5904335 5202 21 3 2985402138 5202 24 8 2985403036 5202 51 5 2955902294 5202 56 6 2955902232 5202 59 0 2955403814 5202 83 3 2955902171 5202 86 8 295

5038269 5203 01 5 2955289746 5203 02 3 295

5404651 5207 25 8 3025110392 5207 26 6 3025404774 5207 33 9 3015404835 5207 34 7 3015069546 5207 37 1 3015404897 5207 44 4 3015009726 5207 45 1 3025404958 5207 46 0 301

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

Page 60: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 /

LLE

xpor

t_01

168

Lista numerică a produselor

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol346 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

€/100B

5405016 5207 48 7 3015904991 5207 74 6 3015905059 5207 75 4 3015905110 5207 76 2 3015904878 5207 80 0 3015336433 5207 85 1 3015334811 5207 87 8 301

5405252 5208 01 7 304

5903673 5215 27 7 2985903796 5215 30 7 2985811879 5215 37 4 2985811930 5215 38 2 2985407171 5215 43 9 2975812111 5215 47 1 2985407232 5215 50 1 2975902591 5215 54 4 2965407294 5215 55 2 2965812234 5215 57 9 2965812296 5215 58 7 2965812357 5215 59 5 2965812418 5215 60 9 2965407355 5215 62 5 2965812531 5215 66 8 2975812593 5215 74 9 2965902355 5215 80 3 2975902416 5215 83 8 2975902478 5215 85 4 2975531791 5215 87 5 2965531852 5215 87 9 297

5902652 5216 18 4 2965902539 5216 19 2 2965813019 5216 20 6 2965813071 5216 21 4 2965813132 5216 25 7 2965813194 5216 26 5 2965813255 5216 81 8 299

5407959 5217 07 5 299

5904274 5218 31 4 3005408734 5218 67 5 2995408796 5218 68 3 2995408857 5218 69 1 2995904519 5218 74 8 2995814634 5218 75 6 2995408918 5218 81 0 3005408970 5218 82 9 3005409038 5218 86 1 300

€/buc.5674580 5218 88 2 300

€/1005623052 5218 88 5 2995409090 5218 92 6 3265625889 5218 99 7 300

5409458 5223 07 5 3035409519 5223 10 5 3035409632 5223 15 6 3035409755 5223 20 2 3035409939 5223 60 1 303

5410416 5226 57 0 304

5410539 5227 07 0 3045410591 5227 08 9 3045410652 5227 10 0 3045410713 5227 15 1 304

5410836 5228 02 6 3045410959 5228 12 3 3045411017 5228 13 1 3045411079 5228 22 0 3055411192 5228 32 8 304

5411499 5229 16 2 3035411550 5229 36 7 3035411611 5229 38 3 3035411673 5229 46 4 3035411734 5229 48 0 3035411970 5229 55 3 3035412151 5229 83 9 3035412212 5229 96 0 302

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/100B

5446231 5230 21 7 3025629535 5230 32 2 3025629474 5230 36 5 3025739999 5230 44 6 2815740056 5230 46 2 2815959601 5230 52 7 305

€/buc.G

5450894 5239 91 4 251

5412571 5240 03 4 2505412632 5240 05 0 2505412694 5240 06 9 2505412755 5240 07 7 2505412816 5240 08 5 250

B5412991 5240 22 0 2505413059 5240 23 9 2505413110 5240 24 7 2505413172 5240 25 5 2505413233 5240 30 1 2505413295 5240 32 8 2505413356 5240 33 6 2505413417 5240 34 4 250

€/100E

5415695 5304 00 8 3165415879 5304 10 5 3165415930 5304 11 3 3165817512 5304 16 4 3175817574 5304 17 2 3175416050 5304 20 2 3175416234 5304 31 8 3175416357 5304 40 7 3215416418 5304 50 4 3215503057 5304 52 0 3215416470 5304 60 1 3185817758 5304 66 0 3185416951 5304 97 0 3175417071 5304 99 7 280

B5417316 5311 03 9 3195417378 5311 10 1 3195417439 5311 15 2 3195417491 5311 20 9 3195417552 5311 26 8 3195417675 5311 50 0 3165737063 5311 50 3 2665417736 5311 51 9 3165417798 5311 52 7 3165417859 5311 53 5 3165417910 5311 55 1 3165693789 5311 57 3 2665466192 5311 58 5 266

5417972 5312 03 5 3205418030 5312 13 2 3205418092 5312 31 0 2785700869 5312 31 8 2775418153 5312 34 5 2785418214 5312 41 8 2785418276 5312 44 2 2785418337 5312 60 4 2775418399 5312 65 5 2785418573 5312 80 9 2785418696 5312 90 6 2795418757 5312 92 2 2785700876 5312 92 5 278

5740537 5313 01 5 2795740476 5313 02 3 2795543015 5313 03 1 2795806530 5313 06 6 279

5418993 5314 03 8 3205419112 5314 13 5 320

E5419174 5314 51 8 2775419235 5314 53 4 2775419297 5314 61 5 2775419358 5314 62 3 2775419471 5314 65 8 2775419532 5314 66 6 277

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/100B

5419716 5315 50 6 3185740414 5315 51 4 2795740353 5315 52 2 2795237198 5315 55 7 2795419778 5315 65 4 3185419839 5315 70 0 318

5419891 5316 01 4 3245419952 5316 15 4 3245818359 5316 17 0 3245420019 5316 21 9 3245420071 5316 25 1 3245420132 5316 30 8 3245420194 5316 32 4 3245433682 5316 45 0 3235433729 5316 45 9 3235433736 5316 46 8 3245420316 5316 51 0 3255420378 5316 55 3 325

5420439 5317 01 0 3225420491 5317 05 3 3225420552 5317 20 7 3225420613 5317 22 3 3235420675 5317 25 8 3225420736 5317 27 4 3235420798 5317 40 1 3225420859 5317 42 8 3235420910 5317 45 2 3225420972 5317 47 9 323

5421030 5318 08 4 3225421092 5318 14 9 322

5421276 5320 01 1 3255421337 5320 05 4 3255421511 5320 69 0 3265421573 5320 70 4 3265421634 5320 71 2 326

5421870 5325 30 7 3255421931 5325 31 5 325

5422419 5326 30 3 3265422471 5326 31 1 3265422532 5326 33 8 326

5453611 5328 20 9 3185453673 5328 28 4 319

5423195 5329 07 8 318

5423379 5331 01 3 3275423430 5331 50 1 327

5629115 5334 93 4 2805959663 5334 94 2 280

5890058 5335 14 0 3295890119 5335 16 7 3295423614 5335 20 5 3295423676 5335 25 6 329

5424215 5336 00 7 3295424277 5336 02 3 3295424338 5336 05 8 3295424390 5336 07 4 3305424451 5336 09 0 3305424635 5336 30 9 3305424758 5336 34 1 3305424819 5336 37 6 3305424871 5336 45 7 3305424932 5336 50 3 330

5424994 5340 01 2 331

5425595 5350 08 5 3275425656 5350 09 3 3275425717 5350 10 7 3275425779 5350 11 5 3275425830 5350 12 3 3275426257 5350 68 9 3285426318 5350 69 7 3285426370 5350 70 0 3285426431 5350 71 9 3285426493 5350 72 7 328

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/100B

5426790 5350 86 7 3275426851 5350 88 3 3275426912 5350 90 5 327

5426974 5351 05 7 3285427032 5351 07 3 3285427094 5351 25 1 3285427155 5351 28 6 3285890652 5351 35 9 3285890713 5351 37 5 3285427216 5351 45 6 3285427278 5351 47 2 328

5427575 5400 15 5 2755629054 5400 62 7 275

5901334 5401 77 1 2925427810 5401 80 1 2925427872 5401 83 6 2925898399 5401 85 2 2925902119 5401 87 9 2925034810 5401 97 0 2925105619 5401 98 0 2915107774 5401 98 3 2915108672 5401 98 6 2915108733 5401 98 9 2915045359 5401 99 3 2915050803 5401 99 5 291

5428053 5402 10 7 2925428176 5402 15 8 2925428411 5402 80 8 2925428473 5402 85 9 292

€/buc.5674733 5402 86 4 2915674740 5402 86 6 2915674757 5402 86 8 2915674764 5402 87 0 2915674795 5402 87 2 2915674801 5402 87 4 2915674818 5402 87 6 2915674825 5402 87 8 2915674856 5402 88 0 291

€/1005428534 5402 89 1 2905897910 5402 95 6 290

5070054 5403 10 3 2935070078 5403 11 7 2935070085 5403 12 4 2935548713 5403 20 0 2925548775 5403 21 9 2935548898 5403 22 7 2935548959 5403 23 5 293

€/buc.5034872 5403 30 8 2905034933 5403 32 4 2905613572 5403 33 0 2945670735 5403 33 5 294

€/1005428657 5405 06 8 290

€/buc.5428718 5405 76 9 2945428770 5405 86 6 294

€/100 m5674573 5408 00 2 3115674627 5408 00 4 311

€/buc.5674634 5408 00 9 3115674641 5408 01 1 3115674689 5408 02 2 3115674696 5408 02 6 3135674702 5408 02 8 313

E5674719 5408 03 6 311

B5674863 5408 04 3 3135674870 5408 04 7 3135674887 5408 04 9 3135674726 5408 05 2 3125674917 5408 05 4 3125699668 5408 05 6 3115674924 5408 10 1 3095690733 5408 10 5 307

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

Page 61: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 /

LLE

xpor

t_01

168

Lista numerică a produselor

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol347OBOTBS

€/buc.B

5613206 5408 10 7 3075613213 5408 10 8 3075613220 5408 10 9 3075636731 5408 14 8 3075681496 5408 15 6 3075613237 5408 15 8 3075895817 5408 24 5 3085613244 5408 24 7 3085895879 5408 29 6 3075613251 5408 29 8 3075674474 5408 35 0 3085613268 5408 35 2 3085674412 5408 39 3 3085613275 5408 39 5 3085674351 5408 45 8 3105674290 5408 50 4 3085613282 5408 50 6 3085674238 5408 55 5 3085613299 5408 55 7 3085674177 5408 62 8 3085613312 5408 63 0 3085673811 5408 68 7 3085613305 5408 68 9 3085673750 5408 73 3 3105542773 5408 80 6 3105542834 5408 81 4 3105004608 5408 84 9 3105009733 5408 85 2 3105670056 5408 94 2 3135670063 5408 94 6 3135670070 5408 95 0 3145670087 5408 95 2 3145670094 5408 95 4 3145670100 5408 95 6 3145670117 5408 95 8 3145670124 5408 96 0 3155670131 5408 96 4 3155670148 5408 96 8 2905674931 5408 96 9 2905674948 5408 97 1 2915674979 5408 97 2 2915674986 5408 97 3 2915613329 5408 97 6 3075613336 5408 97 8 3075613343 5408 98 0 3075613350 5408 98 2 3075613367 5408 98 4 3095613374 5408 98 6 3095613381 5408 98 8 3095613411 5408 99 0 3095613428 5408 99 2 3095613435 5408 99 4 3105613442 5408 99 6 310

€/1005428893 5410 09 6 3065429074 5410 30 4 306

5429616 5412 60 9 3055446415 5412 63 3 3055752356 5412 80 3 3055752295 5412 81 1 305

5429678 5416 56 6 331

€/buc.5900498 5420 00 8 2805629290 5420 01 6 280

€/1005429791 5420 15 6 2755751571 5420 50 4 275

5430094 5424 10 0 2915430216 5424 15 1 2755430339 5424 20 8 275

€/buc.5901457 5430 01 1 2755901570 5430 06 2 275

€/1005430575 5430 15 1 276

E6001767 5492 80 7 317

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

€/buc.L

6117611 6117 46 5 1915006220 6117 46 7 1916117673 6117 47 3 1915006213 6117 47 5 191

EAN-C. Nr.-art. Preţ Pag.

Page 62: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol348 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

5408 10 85613213€/buc.

B

3071500 GFK/101 16-15005408 10 95613220 3073000 GFK/101 16-30005408 10 75613206 307750 GFK/101 16-7505408 10 55690733 3073000 GFK/101 20-30005408 14 85636731 3076000 GFK/101 20-60005402 86 45674733 2912000 Aluminiu/101 3B-40005402 86 65674740 2912500 Aluminiu/101 3B-45005402 86 85674757 2913000 Aluminiu/101 3B-50005402 87 05674764 2913500 Aluminiu/101 3B-55005402 87 25674795 2914000 Aluminiu/101 3B-60005402 87 45674801 2914500 Aluminiu/101 3B-65005402 87 65674818 2915000 Aluminiu/101 3B-70005402 87 85674825 2915500 Aluminiu/101 3B-75005402 88 05674856 2915500 Aluminiu/101 3B-80005408 97 65613329 307750101 3-ES-16

5400 15 55427575€/100 buc.

2751500 St/ FT/101 A-15005400 15 55427575 2911500 St/ FT/101 A-1500

5408 35 25613268€/buc.

30816 60 Aluminiu/101 A-16

5400 62 75629054€/100 buc.

3321500 Cu/101 A-CU5400 62 75629054 3321500 Cu/101 A-CU5400 62 75629054 2751500 Cu/101 A-CU5400 62 75629054 2911500 Cu/101 A-CU5402 80 85428411 292buc/ FT/101 A-L1005402 85 95428473 292buc/ FT/101 A-L1505401 77 15901334 2921000 Aluminiu/101 ALU-10005401 80 15427810 2921500 Aluminiu/101 ALU-15005401 83 65427872 2922000 Aluminiu/101 ALU-20005401 85 25898399 2922500 Aluminiu/101 ALU-25005401 87 95902119 2923000 Aluminiu/101 ALU-3000

5408 35 05674474€/buc.

30820 60 Aluminiu/101 A-M16

5402 95 65897910€/100 buc.

290M16101 B-16 M16

5408 98 85613381€/buc.

30916 40101 BB-165408 98 45613367 309175 40101 BP-16

5424 10 05430094€/100 buc.

291St/ FT/101 F10005424 15 15430216 275St/ FT/101 F15005424 15 15430216 332St/ FT/101 F15005424 15 15430216 291St/ FT/101 F1500

5408 99 25613428€/buc.

30916 121101 F-16

5424 20 85430339€/100 buc.

275St/ FT/101 F20005424 20 85430339 332St/ FT/101 F20005424 20 85430339 291St/ FT/101 F2000

5408 98 05613343€/buc.

307750101 FS-16

5402 10 75428053€/100 buc.

292buc/ FT/101 G10005402 15 85428176 292buc/ FT/101 G1500

5408 99 05613411€/buc.

30916 90101 HV-165408 73 35673750 31018 Aluminiu/101 IAB5408 50 45674290 30820 107 Aluminiu/101 IAG5408 50 65613282 30816 107 Aluminiu/101 IAG-165408 24 55895817 30820 125 Aluminiu/101 IDK5408 24 75613244 30816 125 Aluminiu/101 IDK-165408 39 35674412 30820 60 Aluminiu/101 IES5408 39 55613275 30816 60 Aluminiu/101 IES-165408 62 85674177 30820 127 Aluminiu/101 IGL5408 63 05613312 30816 127 Aluminiu/101 IGL-165408 29 65895879 30720 100 Aluminiu/101 IK5408 29 85613251 30716 100 Aluminiu/101 IK-165408 45 85674351 310110 Aluminiu/101 ISP M105408 15 65681496 30720 65 Aluminiu/101 IT5408 15 85613237 30716 60 Aluminiu/101 IT-165408 55 55674238 30820 60 Aluminiu/101 IV5408 55 75613299 30816 60 Aluminiu/101 IV-165408 68 75673811 30820 60 Aluminiu/101 IW-M10

5401 97 05034810€/100 buc.

2921000 Aluminiu/101 J1000

5408 99 65613442€/buc.

31016 91101 MA-165408 99 45613435 31016 81101 R-165408 10 15674924 309negru PA/101 RH-16

5402 89 15428534€/100 buc.

290M16101 ST5401 98 05105619 2911500 Aluminiu/101 VL15005401 98 35107774 2912000 Aluminiu/101 VL20005401 98 65108672 2912500 Aluminiu/101 VL25005401 98 95108733 2913000 Aluminiu/101 VL3000

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5401 99 35045359€/100 buc.

B

2913500 Aluminiu/101 VL35005401 99 55050803 2914000 Aluminiu/101 VL4000

5408 98 25613350€/buc.

307750101 VRS-165408 97 85613336 307750101 VS-165408 68 95613305 30816 60 Aluminiu/101 W-165408 98 65613374 30916 110101 WG-16

5416 56 65429678€/100 buc.

331buc/ FT/108 B DIN

5410 09 65428893 306St/ F/112 DIN-1005410 30 45429074 306Cu/112 DIN-CU-100

5230 21 75446231 302Zn/ Cu/113 8-105412 81 15752295 305Zn/ Cu/113 B-HD-165230 36 55629474 302Zn/ Cu/113 B-MS-HD 8-105230 44 65739999 281Zn/ G/113 BZ-FL5230 32 25629535 302Zn/ VZ/113 B-Z-HD5412 80 35752356 305Zn/ VZ/113 B-Z-HD5230 46 25740056 281Zn/ G/113 B-Z-HD-FL5412 60 95429616 305Zn/ VZ/113 Z-165230 52 75959601 305Zn/ VZ/113 Z-205230 52 75959601 309Zn/ VZ/113 Z-205229 96 05412212 302Zn/ G/113 Z8-105412 63 35446415 305Zn/ Cu/113 ZN-16

5405 06 85428657 290Zn/ G/120 A

5405 76 95428718€/buc.

294buc/ FT/128 F5405 86 65428770 294Aluminiu/128 K

5202 86 85902171€/100 buc.

295Cu/132 CU5202 59 05902232 295Cu/132 K-CU5202 51 55403036 295V2A/132 K-VA5202 56 65902294 295St/ FT/132 N-DK5203 01 55038269 295V2A/132 U5203 02 35289746 295V2A/ Cu/132 U-CU5202 83 35403814 295V2A/132 VA

5202 24 85402138 298PA/133 A5202 21 35904335 298PA/133 NB

5228 22 05411079 305St/ FT/156 165228 02 65410836 304St/ FT/156 8-105228 32 85411192 304St/ FT/156 FL5228 13 15411017 304Cu/156 K8-10 CU5228 12 35410959 304St/ FT/156 K8-10 ST

5215 80 35902355 297Cu/157 E-CU5215 85 45902478 297Cu/157 EK-CU5215 83 85902416 297V2A/157 EK-VA5215 50 15407232 297V2A/157 E-VA5216 19 25902539 296Cu/157 F-CU 2305216 20 65813019 296Cu/157 F-CU 2805216 25 75813132 296Cu/157 F-CU 4105216 18 45902652 296Cu/157 FK-CU 2305216 21 45813071 296Cu/157 FK-CU 2805216 26 55813194 296Cu/157 FK-CU 4105215 54 45902591 296V2A/157 FK-VA 2305215 58 75812296 296V2A/157 FK-VA 2805215 60 95812418 296V2A/157 FK-VA 4105215 55 25407294 296V2A/157 F-VA 2305215 57 95812234 296V2A/157 F-VA 2805215 59 55812357 296V2A/157 F-VA 4105215 87 55531791 296Aluminiu/157 FX-AL5215 87 95531852 297Cu/157 FX-CU5215 74 95812593 296Cu/157 I-CU5215 66 85812531 297V2A/157 IK-VA5215 62 55407355 296V2A/157 I-VA5215 47 15812111 298Cu/157 L-CU5215 38 25811930 298Cu/157 LK-CU5215 37 45811879 298V2A/157 LK-VA5215 43 95407171 297V2A/157 L-VA5215 27 75903673 298V2A/157 NB-VA5215 30 75903796 298V2A/157 ND-VA

5216 81 85813255 299V2A/159 K-VA5217 07 55407959 299V2A/159 VA-V

5223 60 15409939 303Cu/163 100 CU5223 10 55409519 303St/ FT/163 100 FT5223 15 65409632 303St/ FT/163 150 FT5223 20 25409755 303St/ FT/163 200 FT

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 63: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol349OBOTBS

5223 07 55409458€/100 buc.

B

303St/ FT/163 70 FT

5218 82 95408970 300buc/ FT/165 B 1005218 81 05408918 300buc/ FT/165 B 605218 86 15409038 300PU/165 KR5218 88 55623052 299PP/165 MBG HFL

5218 88 25674580€/buc.

300negru PP/165 MBG UH5218 88 25674580 312negru PP/165 MBG UH

5218 67 55408734€/100 buc.

299PU/165 MBG-105218 75 65814634 299PU/165 MBG-10 2005218 69 15408857 299PU/165 MBG-85218 74 85904519 299PU/165 MBG-8 2005218 31 45904274 30055 PA/165 NBK 555218 68 35408796 299PU/165 OBG-85218 99 75625889 300PU/165 R-8-10

5226 57 05410416 304buc/ FT/166 LS 70

5229 16 25411499 303Zn/ G/168 8-10 M65229 48 05411734 30356 Zn/ G/168 DIN 305229 83 95412151 303Zn/ G/168 DIN-K-M65229 38 35411611 303Zn/ Cu/168 DIN-K-M85229 46 45411673 30356 Zn/ VZ/168 FL30-M65229 55 35411970 30366 TG/ FT/168 FL40-M85229 36 75411550 303Zn/ Cu/168 ZN-M6

5218 92 65409090 326Aluminiu/172 AR

5227 10 05410652 304TG/ F/176 A 1005227 15 15410713 304TG/ F/176 A 1505227 07 05410539 304TG/ F/176 A 655227 08 95410591 304TG/ F/176 A 80

5207 74 65904991 301PA/177 20 CU5207 45 15009726 302PA/177 20 KL5207 44 45404897 301PA/177 20 M85207 33 95404774 301V2A/177 20 VA M65207 34 75404835 301V2A/177 20 VA M85207 80 05904878 301V2A/ Cu/177 20 VA-VK M65207 75 45905059 301PA/177 30 CU5207 46 05404958 301PA/177 30 M85207 76 25905110 301PA/177 55 CU5207 48 75405016 301PA/177 55 M85207 85 15336433 301PA/177 B-HD205207 87 85334811 301PA/177 B-HD305207 37 15069546 301gri deschis PP/177 U

5207 25 85404651 302gri M8 PA/194

5207 26 65110392 302gri M8 PA/194 K

5101 06 95399674€/kg

33421 60198 60

5208 01 75405252€/100 buc.

304M8 buc/ FS/199 DIN

5420 15 65429791 3321500 buc/ FT/200 15005420 15 65429791 2751500 buc/ FT/200 15005420 50 45751571 2751500 V4A/200 VA-15005420 50 45751571 3321500 V4A/200 VA-1500

5430 15 15430575 276buc/204 KL-15005430 15 15430575 332buc/204 KL-1500

5430 01 15901457€/buc.

275St/ F/204 KS-20005430 01 15901457 332St/ F/204 KS-20005430 06 25901570 275St/ F/204 KS-25005430 06 25901570 332St/ F/204 KS-2500

5420 00 85900498 280M10 V4A/205 B-M10 VA5420 01 65629290 280M12 V4A/205 B-M12 VA

5003 00 85373575E

2761000 buc/ FT/213 1000 DIN5003 25 35373995 2761000 buc/ FT/213 1000 M5003 01 65373636 2761500 buc/ FT/213 1500 DIN5003 77 65374718 2761500 buc/ FT/213 1500 F5003 26 15374053 2761500 buc/ FT/213 1500 M5003 02 45373698 2762000 buc/ FT/213 2000 DIN5003 78 45374770 2762000 buc/ FT/213 2000 F5003 28 85374114 2762000 buc/ FT/213 2000 M5003 03 25373759 2762500 buc/ FT/213 2500 DIN5003 29 65374176 2762500 buc/ FT/213 2500 M

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5003 04 05373810€/buc.

E

2763000 buc/ FT/213 3000 DIN5003 31 85374237 2763000 buc/ FT/213 3000 M

5000 50 55371717 2721500 buc/ Cu/219 20 BP CU5000 85 85740650 2721000 V4A/219 20 BP V4A5000 86 65371830 2721500 V4A/219 20 BP V4A5000 01 75371298 2721500 buc/ FT/219 20 OMEX FT5000 20 35371472 2722000 buc/ FT/219 20 OMEX FT5000 75 05814450 2721500 buc/ FT/219 20 ST FT5000 74 25018049 2721000 Buc/ FT/219 20 ST FT5000 02 55371359 2721500 buc/ FT/219 25 OMEX FT5000 76 95111047 2721500 buc/ FT/219 25 ST FT

5335 25 65423676€/100 buc.

B

329Zn/ Cu/223 DIN MS5335 20 55423614 329Zn/ G/223 DIN ZN5335 16 75890119 329Zn/ Cu/223 O DIN MS5335 14 05890058 329Zn/ G/223 O DIN ZN

5336 00 75424215 329St/ FT/226 8-105336 02 35424277 329Cu/226 CU5336 05 85424338 329V2A/226 VA5336 09 05424451 330V2A/226 ZV CU5336 07 45424390 330Cu/226 ZV VA

5336 30 95424635 330St/ FT/233 85336 45 75424871 330V2A/233 A VA5336 50 35424932 330Cu/233 A ZV5336 34 15424758 330V2A/233 VA5336 37 65424819 330V2A/233 ZV

5328 28 45453673 319Cu/237 N CU5328 20 95453611 318buc/ F/237 N FT

5329 07 85423195 318Zn/ G/239

5311 03 95417316 319Zn/ G/244

5311 15 25417439 319Cu/245 8-10 CU5311 10 15417378 319St/ FT/245 8-10 FT

5311 26 85417552 319Cu/247 8-10 CU5311 20 95417491 319St/ FT/247 8-10 FT

5311 51 95417736 31644 Aluminiu/249 8-10 ALU5311 58 55466192 266Aluminiu/249 8-10 ALU-OT5311 58 55466192 325Aluminiu/249 8-10 ALU-OT5311 52 75417798 31640 Cu/249 8-10 CU5311 50 05417675 31640 St/ FT/249 8-10 ST5311 50 35737063 266St/ FT/249 8-10 ST-OT5311 50 35737063 325St/ FT/249 8-10 ST-OT5311 55 15417910 31640 V2A/249 8-10 VA5311 53 55417859 31644 Cu/249 8-10 ZV5311 57 35693789 266V2A/249 VA-OT5311 57 35693789 325V2A/249 VA-OT

5312 90 65418696 279St/ FT/2505312 90 65418696 320St/ FT/250

5313 06 65806530 279St/ F/250 A-BO5313 01 55740537 27940 buc/ FT/250 A-FT5313 03 15543015 27920 buc/ FT/250 AS-FT5313 02 35740476 27940 V2A/250 A-VA5312 92 55700876 278V4A/250 V4A5312 92 55700876 319V4A/250 V4A5312 92 25418757 278V2A/250 VA5312 92 25418757 319V2A/250 VA

5312 03 55417972 320buc/ FT/251 8-105312 13 25418030 320Cu/251 CU

5312 41 85418214 278Cu/252 8-10 CU5312 41 85418214 320Cu/252 8-10 CU5312 31 05418092 278St/ FT/252 8-10 FT5312 31 05418092 321St/ FT/252 8-10 FT5312 31 85700869 277V4A/252 8-10 V4A5312 44 25418276 278Cu/252 8-10X16 CU5312 44 25418276 321Cu/252 8-10X16 CU5312 34 55418153 278St/ FT/252 8-10X16 FT5312 34 55418153 321St/ FT/252 8-10X16 FT5312 65 55418399 278St/ F/252 8-10XFL30 FT5312 65 55418399 320St/ F/252 8-10XFL30 FT

5312 80 95418573 278St/ F/253 10X165312 80 95418573 321St/ F/253 10X16

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 64: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol350 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

5312 60 45418337€/100 buc.

B

277St/ F/253 8X85312 60 45418337 320St/ F/253 8X8

5314 13 55419112 320Cu/254 DIN 8-10 CU5314 03 85418993 320St/ FT/254 DIN 8-10 FT

5314 51 85419174E

27752 buc/ FT/255 305314 53 45419235 27760 buc/ FT/255 A-FL30 FT

5314 65 85419471 27760 buc/ FT/256 A-DIN 30 FT5314 66 65419532 27780 buc/ FT/256 A-DIN 40 FT5314 61 55419297 27760 buc/ FT/256 DIN 30 FT5314 62 35419358 27780 buc/ FT/256 DIN 40 FT

5315 50 65419716B

318TG/ FT/259 8-105315 51 45740414 279St/ FT/259 A FT5315 55 75237198 279St/259 A ST5315 52 25740353 279V2A/259 A VA

5315 70 05419839 318Zn/ G/260 85315 65 45419778 318CuZn/ Cu/260 8-10 MS

5316 01 45419891 324St/ FT/262

5316 25 15420071 324Cu/262 A-DIN CU5316 21 95420019 324St/ FT/262 A-DIN FT5316 15 45419952 324Cu/262 CU5316 17 05818359 324St/ FT/262 ZM

5316 51 05420316 325St/ F/264

5316 55 35420378 325Cu/264 CU

5316 30 85420132 324St/ FT/267

5316 32 45420194 324V2A/267 VA

5317 01 05420439 322Zn/ G/269 8-105317 05 35420491 322Zn/ Cu/269 MS

5317 20 75420552 322St/ FT/270 8-105317 25 85420675 322Cu/270 CU

5317 40 15420798 322St/ FT/271 8-105317 45 25420910 322Cu/271 CU

5318 14 95421092 322TG/ FT/272 145318 08 45421030 322TG/ FT/272 8

5317 22 35420613 323St/ FT/273 8-105317 27 45420736 323Cu/273 CU

5317 42 85420859 323St/ FT/274 8-105317 47 95420972 323Cu/274 CU

5320 01 15421276 325Zn/ G/280 8-105320 05 45421337 325Zn/280 VK

5320 70 45421573 326Aluminiu/287

5320 69 05421511 326Cu/287 CU

5320 71 25421634 326Aluminiu/288 DIN

5340 01 25424994 331TG/ F/292 DIN

5350 70 05426370 328Cu/301 CU-1005350 71 95426431 328Cu/301 CU-1105350 72 75426493 328Cu/301 CU-1205350 68 95426257 328Cu/301 CU-805350 69 75426318 328Cu/301 CU-905350 10 75425717 327St/ FS/301 DIN-1005350 11 55425779 327St/ FS/301 DIN-1105350 12 35425830 327St/ FS/301 DIN-1205350 08 55425595 327St/ FS/301 DIN-805350 09 35425656 327St/ FS/301 DIN-905351 05 75426974 328St/ FS/301 S-1005351 07 35427032 328St/ FS/301 S-1205351 35 95890652 328Aluminiu/301 S-AL-1005351 37 55890713 328Aluminiu/301 S-AL-1205351 45 65427216 328Cu/301 S-CU-1005351 47 25427278 328Cu/301 S-CU-1205351 25 15427094 328V2A/301 S-VA-1005351 28 65427155 328V2A/301 S-VA-120

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5350 86 75426790€/100 buc.

B

327St/ FS/301 V5350 88 35426851 327Cu/301 V-CU5350 90 55426912 327V2A/301 V-VA

5102 11 15399971 328St/ FT/303 DIN-15102 15 45400097 328St/ FT/303 DIN-1 1/25102 13 85400035 328St/ FT/303 DIN-1 1/45102 07 35399858 328St/ FT/303 DIN-1/25102 19 75400158 328St/ FT/303 DIN-25102 21 95400219 328St/ FT/303 DIN-2 1/25102 23 55400271 328St/ FT/303 DIN-35102 25 15400332 328St/ FT/303 DIN-3 1/25102 08 15399919 328St/ FT/303 DIN-3/45102 05 75399797 328St/ FT/303 DIN-3/85102 27 85400394 328St/ FT/303 DIN-4

3049 34 55631392 285Aluminiu/311 N-ALU 163049 25 65631576 285Aluminiu/311 N-ALU 8-103049 30 25631514 285Cu/311 N-CU 163049 20 55631699 285Cu/311 N-CU 8-103049 32 95631453 285V2A/311 N-VA 163049 22 15631637 285V2A/311 N-VA 8-10

5325 31 55421931 325TG/ F/319 105325 30 75421870 325TG/ F/319 8

5326 33 85422532 326Cu/324 S-CU5326 30 35422419 326St/ FT/324 S-FT5326 31 15422471 326V2A/324 S-VA

5201 10 15401599 294PA/330 K

2360 10 15230595€/buc.

E

285100 10356 1002360 10 15230595 334100 10356 1002360 05 55230533 28550 10356 502360 05 55230533 33450 10356 50

3051 01 35244219G

335buc/ FT/364

5059 35 65388876€/100 buc.

E

28535 buc/ FT/366 355059 49 65389057 28550 buc/ FT/366 50

5025 20 65382690 28255 buc/ FT/370 H

5064 01 55389231 267CuZn/ N/470 4-16

5240 03 45412571€/buc.

G

250480 1805240 07 75412755 250480 2505240 06 95412694 250480 350

5240 08 55412816 250481

5240 05 05412632 250482

5239 91 45450894 251483 SN

5240 22 05412991B

25013 buc/ F/484 M125240 23 95413059 25017 buc/ F/484 M165240 24 75413110 25021 buc/ F/484 M205240 25 55413172 25025 buc/ F/484 M24

5240 30 15413233 25011 buc/ F/485 M105240 32 85413295 25013 buc/ F/485 M125240 33 65413356 25017 buc/ F/485 M165240 34 45413417 25021 buc/ F/485 M20

2332 75 25820215€/100 buc.

E

3137,6 x 380 102 PA/555 7.6x380 SW

5030 23 45383659 28352 buc/ G/708 30 HG5030 02 15383413 28352 buc/ G/708 30 SP5030 24 25383710 28352 buc/ G/708 40 HG

5028 03 55383055 28252 buc/ G/710 305028 04 35383116 28262 buc/ G/710 40

5032 03 25383833 28254 buc/ FT/831 30

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 65: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol351OBOTBS

5032 23 75383956€/100 buc.

E

28254 buc/ FT/831 30 M65032 04 05383895 28265 buc/ FT/831 405032 24 55384014 28265 buc/ FT/831 40 M6

5032 53 95384137 28255 buc/ FT/832 305032 54 75384199 28265 buc/ FT/832 40

5033 03 95384434 28260 buc/ FT/833 35

5033 20 95433750 281buc/ FT/835

5331 01 35423379B

327St/ F/853 DIN

5331 50 15423430 327Cu/856

2349 10 85229155E

33410 50 PA/910 N 10x50 GRW2349 12 45229216 33412 60 PA/910 N 12x60 GRW2349 04 35228851 3345 25 PA/910 N 5x25 GRW2349 05 15228912 3346 30 PA/910 N 6x30 GRW2349 07 85228974 3346 60 PA/910 N 6x60 GRW2349 08 65229032 3348 40 PA/910 N 8x40 GRW

5040 11 65385455 26570 31,7-33,7 buc/ G/925 15040 15 95385578 26588 46,3-48,3 buc/ G/925 1 1/25040 13 25385516 26581 40,4-42,4 buc/ G/925 1 1/45040 07 85385332 26556 19,3-21,3 buc/ G/925 1/25040 03 55385219 26548 11,5-13,5 buc/ G/925 1/45040 09 45385394 26562 24,9-26,9 buc/ G/925 3/45040 05 15385271 26552 15,2-17,2 buc/ G/925 3/8

5057 50 75388517 264CuZn/ N/927 05057 51 55388579 264V2A/927 15057 52 35388630 264V2A/927 25057 59 95699651 311V2A/927 2 6-K5057 55 85388692 264V2A/927 4

5057 92 25805458€/100 m

264V2A/927 BAND-VA

5057 93 05805519€/100 buc.

264V2A/927 SCH-K-VA

5040 50 75385936 265240 CuZn/ N/928

5043 01 85385998 266100 buc/ FT/937 50

5043 10 75386056 266300 buc/ G/939

5038 01 45384557 26544 8-11 Cu/ N/942 115038 03 05384618 26550 13-15 Cu/ N/942 155038 05 75384670 26552 16-18 Cu/ N/942 185038 07 35384731 26555 19-22 Cu/ N/942 225038 08 15384793 26563 24-28 Cu/ N/942 285038 11 15384854 26571 30-35 Cu/ N/942 355038 13 85384915 26581 39-43 Cu/ N/942 435038 15 45384977 26586 44-49 Cu/ N/942 49

5050 11 15386353 26566 31,5-34,5 Zn/ G/950 Z 15050 15 45386476 26584 46,5-49,5 Zn/ G/950 Z 1 1/25050 13 85386414 26578 40,5-43,5 Zn/ G/950 Z 1 1/45050 17 05386537 26588 51-54 Zn/ G/950 Z 1 3/45050 07 35386230 26554 20-22,5 Zn/ G/950 Z 1/25050 03 05386117 26545 12-14 Zn/ G/950 Z 1/45050 19 75386599 26596 58,5-61,5 Zn/ G/950 Z 25050 08 15386292 26561 25-28 Zn/ G/950 Z 3/45050 05 75386179 26550 15,5-17,5 Zn/ G/950 Z 3/8

5051 50 95386650 266120 V2A/951

5052 11 45386957 26677 30,5-33,5 buc/ FT/952 Z 15052 15 75387077 26694 45,5-48,5 buc/ FT/952 Z 1 1/25052 13 05387015 26687 39,5-42,5 buc/ FT/952 Z 1 1/45052 07 65386834 26665 18,5-21,5 buc/ FT/952 Z 1/25052 18 15387190 266105 57-60 buc/ FT/952 Z 25052 09 25386896 26671 24-27 buc/ FT/952 Z 3/4

3133 02 85250395 33425 4,3 buc/ G/985 M6 253133 03 65250456 33435 4,3 buc/ G/985 M6 353133 23 05250579 33535 buc/ G/985 M8 35

5015 70 75378617€/buc.

259PS/1801 AH5015 72 35378730 259212 CuZn/1801 KL15015 80 45378976 259430 CuZn/1801 KL25015 81 25379034 259645 CuZn/1801 KL35015 75 85378853 258buc/ G/1801 RK25

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5015 73 15378792€/buc.

E

258buc/ G/1801 RK305015 77 45455837 258buc/ G/1801 RK405015 76 65378914 258buc/ G/1801 RK955015 71 55378679 259gri PS/1801 SCH5015 65 05378556 258gri CuZn/1801 VDE

5015 84 25002260 263Cu/1802 10 CU5015 86 65002284 263V2A/1802 10 VA5015 84 45699354 263Cu/1802 12 CU5015 84 75699361 263Cu/1802 14 CU5015 84 95699408 263Cu/1802 20 CU5015 83 05002253 263Cu/1802 5 CU5015 85 45002277 263V2A/1802 5 VA5015 83 25699330 263Cu/1802 6 CU5015 83 65699347 263Cu/1802 8 CU5015 88 45033677 263V2A/1802 AH 105015 88 05033615 263V2A/1802 AH 55015 89 05033738 263V2A/1802 KL

5015 55 35378495 260CuZn/18045015 54 55378433 261CuZn/1804 UP

5016 02 95379096 263200 buc/ FT/1805 2 FT5016 02 95379096 281200 buc/ FT/1805 2 FT5016 09 65922216 281200 V4A/1805 2 VA5016 09 65922216 263200 V4A/1805 2 VA5016 03 75379157 263302 buc/ FT/1805 4 FT5016 03 75379157 281302 buc/ FT/1805 4 FT5016 11 85800354 281302 V4A/1805 4 VA5016 11 85800354 263302 V4A/1805 4 VA5016 04 55379218 263404 buc/ FT/1805 6 FT5016 04 55379218 281404 buc/ FT/1805 6 FT5016 12 65922278 281404 V4A/1805 6 VA5016 12 65922278 263404 V4A/1805 6 VA

5016 14 25379270 281Aluminiu/1807

5015 01 45378075 260CuZn/1808

5015 07 35378259 259gri CuZn/18095015 11 15959427 262negru V2A/1809 A5015 50 25378372 260gri CuZn/1809 BG5015 08 15378310 259gri CuZn/1809 M5015 06 55378198 260CuZn/1809 UP

5015 05 75378136 260buc/ F/1810

5014 01 85377894 281250 buc/ FT/18115014 02 65377955 281400 buc/ FT/1811 L

5014 21 25378013 280buc/ FT/1813 DIN5014 42 55901938 279buc/ FT/1813 KL

5014 46 85105015 280St/ FT/1814 FT5014 47 65105077 280St/1814 ST

5009 23 55376996 276buc/ FT/1816 F-1000X10005009 22 75376934 276buc/ FT/1816 F-500X10005009 21 95376873 276buc/ FT/1816 F-500X500

5012 01 55377719€/100 buc.

280buc/ FT/1818

3041 20 45242710€/buc.

273TG/ FT/1819 203041 21 25242772 273TG/ FT/1819 20BP3041 25 55242833 273TG/ FT/1819 253041 95 65242956 273TG/ FT/1819 25BP

3042 20 05243137 273buc/1820 203042 25 15243199 273buc/1820 25

1167 01 45432432€/100 buc.

2678-12 V2A/2056N SAS 12 VA1167 02 25432494 26712-16 V2A/2056N SAS 16 VA1167 03 05432555 26716-22 V2A/2056N SAS 22 VA1167 04 95432616 26722-28 V2A/2056N SAS 28 VA1167 00 65432371 2674-8 V2A/2056N SAS 8 VA

1117 02 55046516€/100 m

267buc/ F/2066 2M F1117 03 35046578 267buc/ FS/2066 2M FS

3043 20 75243311€/buc.

G

273buc/2500 20

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 66: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol352 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

3043 25 85243373€/buc.

G

273buc/2500 25

3043 31 25717492 273buc/2510 20

3043 70 35243793 274buc/2520 203043 75 45243854 274buc/2520 25

3043 40 15243557 274buc/2530 203043 45 25243618 274buc/2530 25

3043 90 85642312 274Buc/2531 20

3043 91 65453796 274buc/2535 203044 91 25453970 274buc/2535 25

3044 90 45643036 274buc/2536 203044 83 15642978 274buc/2536 25

5001 21 85372370E

283St/ FT/2710 205001 22 65372431 283St/ FT/2710 25

5001 40 45372554 283St/ FT/2730 20 FT5001 36 65635475 283V2A/2730 20 VA5001 41 25372615 283St/ FT/2730 25 FT

5001 56 05372851 284CuZn/ Cu/2745 20 MS5001 56 05372851 331CuZn/ Cu/2745 20 MS

5001 64 15372912 283101 buc/ FT/2760 20 FT5001 61 75635239 283101 V2A/2760 20 VA5001 66 85372974 283110 buc/ FT/2760 25 FT

5304 00 85415695€/100 buc.

316St/ F/5000

5304 10 55415879 316St/ FT/5001 DIN-FT5304 17 25817574 317Cu/5001 N-CU5304 16 45817512 317St/ FT/5001 N-FT5304 11 35415930 316Zn/ Cu/5001 ZN-CU

5304 20 25416050 317St/ FT/5002 DIN-FT

5304 31 85416234 317TG/ FT/5003

5304 40 75416357 321TG/ FT/5004 DIN-FT 125304 50 45416418 321TG/ FT/5004 DIN-FT 20

5304 60 15416470 318St/ F/5005 DIN-FT5304 66 05817758 318buc/ FT/5005 N-FT

5304 97 05416951 317buc/ F/5009

5304 52 05503057 321St/ FT/5010 20 FT

5304 99 75417071 280St/ FT/50115304 99 75417071 317St/ FT/5011

5334 93 45629115B

280V4A/5011 VA M105334 93 45629115 317V4A/5011 VA M105334 94 25959663 280V4A/5011 VA M125334 94 25959663 317V4A/5011 VA M12

5019 34 05680468€/100 m

E

270St/ FT/5052 DIN 20X2.55019 34 05680468 288St/ FT/5052 DIN 20X2.55019 34 25694007 270St/ FT/5052 DIN 25X35019 34 25694007 288St/ FT/5052 DIN 25X35019 34 45694014 270St/ FT/5052 DIN 30X35019 34 45694014 288St/ FT/5052 DIN 30X35019 34 55680475 288St/ FT/5052 DIN 30X3.55019 34 55680475 270St/ FT/5052 DIN 30X3.55019 34 75680482 288St/ FT/5052 DIN 30X3.55019 34 75680482 270St/ FT/5052 DIN 30X3.55019 35 05680499 288St/ FT/5052 DIN 30X45019 35 05680499 270St/ FT/5052 DIN 30X45019 35 55680505 288St/ FT/5052 DIN 40X45019 35 55680505 270St/ FT/5052 DIN 40X45019 36 05680512 288St/ FT/5052 DIN 40X55019 36 05680512 270St/ FT/5052 DIN 40X55018 50 15800415 27030 x 3,5 V2A/5052 V2A 30X3.55018 50 15800415 28830 x 3,5 V2A/5052 V2A 30X3.55018 70 65800477 27030 x 3,5 V4A/5052 V4A 30X3.55018 70 65800477 28830 x 3,5 V4A/5052 V4A 30X3.55018 73 05022015 27030 x 3,5 V4A/5052 V4A 30X3.5

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5018 73 05022015€/100 m

E

28830 x 3,5 V4A/5052 V4A 30X3.5

5106 02 85400936€/buc.

B

3335700 A DIN5106 00 15400875 3335700 DIN

5106 14 15900436 333V2A/5800 VA5106 13 35900375 333St/ FS/5800 VZ

3059 00 65244813G

335buc/5900

5083 08 75917717 228ASP-V11EI 45083 06 05917595 228ASP-V24T 4

5095 60 35919391 142C 25-B+C 05095 60 35919391 171C 25-B+C 05095 60 65542957 134C 25-B+C 15095 60 65542957 156C 25-B+C 15095 60 65542957 171C 25-B+C 1

5092 70 15952817 189D negruCNS 3-D-D

5092 60 45314837 189D gri deschisCNS-D-D

5082 38 25685333 228DLS-BS

5093 17 15030881 222DS-7 16 M/W

5093 26 05391098 221DS-BNC M/M5093 25 25391036 220DS-BNC M/W5093 23 65390978 220DS-BNC W/W

5093 27 55022732 222DS-F M/W5093 27 25022619 222DS-F W/W

5093 99 65805991 221DS-N M/W5093 98 85962243 221DS-N W/W

5093 27 05087250 221DS-TNC M/W

5492 80 76001767€/100 buc.

E

317EKE-V

5092 80 05035053€/buc.

G

188D alb purFC-D

5092 81 25047223 189D alb purFC-ISDN-D

5092 82 85047254 189D alb purFC-RJ-D

5092 81 65035176 188D alb purFC-SAT-D

5092 82 45035237 188D alb purFC-TAE-D5092 80 85035114 188D alb purFC-TV-D

5098 38 05683339 24632 22FDB-2 24-M5098 39 05683384 24632 22FDB-2 24-N5098 38 25683346 24632 22FDB-3 24-M5098 39 25683391 24632 22FDB-3 24-N

5403 10 35070054€/100 buc.

B

293F-FIX-10

5403 33 05613572€/buc.

294V2A/F-FIX-132

5403 20 05548713€/100 buc.

292F-FIX-165403 12 45070085 293PP/F-FIX-B105403 23 55548959 293PP/F-FIX-B16

5403 32 45034933€/buc.

290PP/F-FIX-BASIS5403 30 85034872 2901000 Aluminiu/F-FIX-JUNIOR

5403 21 95548775€/100 buc.

293V2A/F-FIX-KL5403 11 75070078 293F-FIX-S105403 22 75548898 293F-FIX-S16

5021 80 45382331€/100 m

E

27020 x 2,5 Cu/FL 20-CU5021 80 45382331 28820 x 2,5 Cu/FL 20-CU

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 67: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol353OBOTBS

5098 64 65578413€/buc.

G

238122 86,2FLD 1105098 60 35578376 23713,5 9,5FLD 125098 85 95578512 240122 86,2FLD 2-1105098 80 85578444 23913,5 9,5FLD 2-125098 81 65578451 23927 19FLD 2-245098 61 15578383 23727 19FLD 245098 82 45578468 23953 37,5FLD 2-485098 86 75578529 2398 5,5FLD 2-55098 63 05578390 23753 37,5FLD 485098 60 05578369 2376 4,2FLD 55098 63 85578406 23893 66FLD 60

5098 55 75578338 235122 86,2FRD 1105098 50 65578291 23413,5 9,5FRD 125098 72 75578420 23627 19FRD 2-245098 51 45578307 23427 19FRD 245098 57 55578352 23328 19,7FRD 24 HF5098 79 45578437 2366 4,2FRD 2-55098 52 25578314 23453 37,5FRD 485098 49 25578284 2346 4,2FRD 55098 57 15578345 2336 4,2FRD 5 HF

5099 80 35397458 251196 x 144 x 71FS-V20

5408 84 95004608B

310GFK/ISAV1000R5408 85 25009733 310GFK/ISAV1000W

5408 00 25674573€/100 m

311isCon 1000 SW5408 00 45674627 311isCon 1000 SW

5408 02 65674696€/buc.

313V2A/isCon AP1-16 VA5408 02 85674702 313V2A/isCon AP2-16 VA5408 02 25674689 311V2A/isCon connect5408 01 15674641 311isCon cut5408 04 35674863 313GFK/isCon DH5408 05 65699668 311V2A/isCon H VA5408 04 95674887 313PA/isCon H280 PA5408 04 75674870 313V2A/isCon H280 VA5408 05 45674917 312PA/isCon HS PA5408 05 25674726 312V2A/isCon HS VA

5408 03 65674719E

311V2A/isCon PAE

5408 00 95674634B

311isCon stripper

5408 94 25670056 3131240 GFK/isFang 30005408 96 85670148 2901000 V2A/isFang 3B-1005408 96 85670148 3141000 V2A/isFang 3B-1005408 96 95674931 2901500 V2A/isFang 3B-1505408 96 95674931 3141500 V2A/isFang 3B-1505408 97 15674948 291270 V2A/isFang 3B-G15408 97 15674948 314270 V2A/isFang 3B-G15408 97 25674979 291340 V2A/isFang 3B-G25408 97 25674979 314340 V2A/isFang 3B-G25408 97 35674986 291430 V2A/isFang 3B-G35408 97 35674986 314430 V2A/isFang 3B-G35408 94 65670063 3133340 GFK/isFang 50005408 95 65670100 31440 V2A/isFang TR1005408 95 85670117 31440 V2A/isFang TS40-505408 96 05670124 31530 V2A/isFang TS50-605408 96 45670131 31530 V2A/isFang TS50x505408 95 45670094 314V2A/isFang TW2005408 95 25670087 31430 V2A/isFang TW305408 95 05670070 31480 V2A/isFang TW80

5408 80 65542773 310500 Aluminiu/ISO-A-5005408 81 45542834 310800 Aluminiu/ISO-A-800

5096 81 25921738G

254D/GBISOLAB

5089 66 05709350 183KB MB5089 66 25709367 183KB MB

5092 52 35688754 192KNS IS-D

5092 50 75864851 192KNS-D

5082 41 25684916 223KOAX B-E2 MF-C5082 42 05684855 223KOAX B-E2 MF-F

5096 97 05509899 125LC 63

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5000 30 05617358€/buc.

E

2721500 buc/ FT/LE ERDER FT5000 29 75018001 2721000 buc/ FT/LE ERDER FT5000 33 55708834 2721500 V4A/LE ERDER V4A

3043 61 85111641G

275St/LE HAMMER-AC3043 61 45087137 275St/LE HAMMER-B3043 62 85421627 275St/LE HAMMER-B-II3043 61 05087076 275St/LE HAMMER-H3043 60 25111160 275St/LE HAMMER-SDS-M3043 60 65617419 275St/LE HAMMER-W

3042 30 85617297E

273buc/ FT/LE KOPF

3041 40 95617235 273St/ FT/LE SPITZE

5096 78 65425182G

254LFC

5084 00 85525134 217griLSA-A-LEI5084 02 45525370 218LSA-BF-1805084 02 85525431 218LSA-BF-245084 02 05525318 217LSA-B-MAG5084 03 25525493 218LSA-E5084 01 65525257 217roşuLSA-E-LEI5084 04 85110750 219gri deschis PA/LSA-G5084 03 65525554 218buc/LSA-M5084 01 25525196 217albLSA-T-LEI5084 04 05525615 219LSA-TOOL

5096 64 85415732 143MB 15096 64 85415732 172MB 15096 64 85415732 181MB 15096 64 95415749 143MB 1+FS5096 64 95415749 172MB 1+FS5096 64 95415749 181MB 1+FS5096 65 05415770 143MB 1+NPE5096 65 05415770 172MB 1+NPE5096 65 05415770 181MB 1+NPE5096 65 15415787 143MB 1+NPE+FS5096 65 15415787 172MB 1+NPE+FS5096 65 15415787 181MB 1+NPE+FS

5096 65 35415794 143MB 25096 65 35415794 172MB 25096 65 35415794 181MB 25096 65 45415800 143MB 2+FS5096 65 45415800 172MB 2+FS5096 65 45415800 181MB 2+FS5096 65 55067481 143MB 2+NPE5096 65 55067481 172MB 2+NPE5096 65 55067481 181MB 2+NPE5096 65 75067498 143MB 2+NPE+FS5096 65 75067498 172MB 2+NPE+FS5096 65 75067498 181MB 2+NPE+FS

5096 66 55067504 143MB 35096 66 55067504 172MB 35096 66 55067504 181MB 35096 66 75067535 143MB 3+FS5096 66 75067535 172MB 3+FS5096 66 75067535 181MB 3+FS5096 66 95067542 143MB 3+NPE5096 66 95067542 172MB 3+NPE5096 66 95067542 181MB 3+NPE5096 67 15067559 143MB 3+NPE+FS5096 67 15067559 172MB 3+NPE+FS5096 67 15067559 181MB 3+NPE+FS

5096 68 05067566 143MB 45096 68 05067566 172MB 45096 68 05067566 181MB 45096 68 25067597 143MB 4+FS5096 68 25067597 172MB 4+FS5096 68 25067597 181MB 4+FS

5096 67 55425144 131MB 50-3+NPE5096 67 75425151 131MB 50-3+NPE+FS

5096 69 55616375 142albastru PA/MB-SG5096 69 55616375 183albastru PA/MB-SG

5096 86 35966449 122MC 125-B NPE

5096 82 05480730 124MC 50-B 0 VDE

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 68: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol354 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

5096 82 55051428€/buc.

G

124MC 50-B 0-OS5096 87 65077046 123MC 50-B 35096 87 85077084 122MC 50-B 3+15096 83 25288244 122MC 50-B 3+1-OS5096 83 15288237 123MC 50-B 3-OS5096 83 95480792 125MC 50-B U VDE5096 84 75966388 123MC 50-B VDE5096 85 15051411 123MC 50-B-OS

5096 88 45531135 125Cu/MC V35096 88 65531197 125Cu/MC V4

5096 86 55541394 118MCD 125-B NPE5096 84 95541158 119MCD 50-B5096 82 25544517 124MCD 50-B 05096 82 75051473 124MCD 50-B 0-OS5096 87 75077077 119MCD 50-B 35096 87 95077091 118MCD 50-B 3+15096 83 65288299 118MCD 50-B 3+1-OS5096 87 55362036 120MCD 50-B 3+1-VG5096 83 55288282 119MCD 50-B 3-OS5096 87 45362029 121MCD 50-B 3-VG5096 85 25051466 119MCD 50-B-OS

5098 42 25406860 242MDP-2 D-24-T5098 44 25406891 243MDP-2 D-48-T5098 40 45406839 241MDP-2 D-5-T5098 42 75406877 242MDP-3 D-24-T5098 44 65406907 243MDP-3 D-48-T5098 40 75406846 241MDP-3 D-5-T5098 43 15406884 242MDP-4 D-24-T5098 43 35625131 244MDP-4 D-24-T-105098 45 05406914 243MDP-4 D-48-T5098 41 15406853 241MDP-4 D-5-T5098 41 35625124 244MDP-4 D-5-T-10

5091 32 25461111€/unit.de

255MK-B5091 32 25461111 333MK-B

2153 78 75505396€/100 buc.

Q

31220-25 PA/M-Quick M25 SW

5081 80 05614364€/buc.

G

223ND-CAT6A/EA

5091 43 85461296€/unit.de

255PCS5091 43 85461296 333PCS

5091 68 35461654€/buc.

255DPCS-CS-D5091 68 35461654 334DPCS-CS-D5091 69 15896111 255GBPCS-CS-GB5091 69 15896111 334GBPCS-CS-GB

5091 52 75461470€/unit.de

255PCS-H5091 52 75461470 333PCS-H

5089 75 65405535€/buc.

146PS3-B+C TNC+FS5089 75 45405528 146PS3-B+C TNC-FS5089 76 85405566 148PS3-VA TNC5089 77 55405580 148PS3-VA TNC+FS

5089 76 35405559 145PS4-B+C TNS+FS5089 76 15405542 145PS4-B+C TT+TNS5089 77 75405597 147PS4-VA TT+FS5089 77 05405573 147PS4-VA TT+TNS

5086 01 95017387 184P-TK5086 02 35017448 184P-TK+SAT5086 02 75017509 184P-TK+TV

5021 10 35381617€/100 m

E

270St/ FT/RD 105021 10 35381617 288St/ FT/RD 105021 30 85381976 270Aluminiu/RD 10-ALU5021 30 85381976 288Aluminiu/RD 10-ALU5021 50 25382096 271Cu/RD 10-CU5021 50 25382096 289Cu/RD 10-CU5021 16 25381730 271St/ FT/RD 10-PVC5021 16 25381730 289St/ FT/RD 10-PVC

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5021 22 75801375€/100 m

E

271V2A/RD 10-V2A5021 22 75801375 289V2A/RD 10-V2A5021 23 95680567 271V2A/RD 10-V2A5021 23 95680567 289V2A/RD 10-V2A5021 64 25902058 289V4A/RD 10-V4A5021 64 25902058 271V4A/RD 10-V4A5021 64 75680581 289V4A/RD 10-V4A5021 64 75680581 271V4A/RD 10-V4A

5021 28 65381914 270Aluminiu/RD 8-ALU5021 28 65381914 288Aluminiu/RD 8-ALU5021 29 45901273 270Aluminiu/RD 8-ALU-T5021 29 45901273 288Aluminiu/RD 8-ALU-T5021 48 05382034 271Cu/RD 8-CU5021 48 05382034 289Cu/RD 8-CU5021 08 15381556 270St/ FT/RD 8-FT5021 08 15381556 288St/ FT/RD 8-FT

5021 05 0 270FT/RD 8-FT 505021 05 0 288FT/RD 8-FT 50

5021 33 25067474€/100 m

E

271alb crem Aluminiu/RD 8-PVC5021 33 25067474 289alb crem Aluminiu/RD 8-PVC5021 23 55680529 271V2A/RD 8-V2A5021 23 55680529 289V2A/RD 8-V2A5021 64 45680574 271V4A/RD 8-V4A5021 64 45680574 289V4A/RD 8-V4A

5081 92 05680536€/buc.

G

214RJ11-TELE 4-C5081 92 05680536 215RJ11-TELE 4-C5081 93 95680413 215RJ11-TELE 4-F

5081 79 35462439 223RJ45 S-ATM 8-F5081 72 65239956 224RJ45 S-E100 4-B5081 73 45239895 224RJ45 S-E100 4-C5081 74 25239833 224RJ45 S-E100 4-F5081 54 85889458 216RJ45-ISDN 4-C-G5081 64 55502630 225RJ45S-V24T 4-F5081 64 75502692 225RJ45S-V24T 8-F5081 96 35791119 215RJ45-TELE 4-C5081 97 15791058 215RJ45-TELE 4-F

5316 45 05433682€/100 buc.

B

323St/ FT/RK-FIX5316 46 85433736 324V2A/ Cu/RK-FIX CU5316 45 95433729 323V2A/RK-FIX VA

5021 65 05382218€/100 m

E

2719 Cu/S 9-CU5021 65 05382218 2899 Cu/S 9-CU

5081 68 85834793€/buc.

G

214SC-TELE 4-C-G5081 68 85834793 214SC-TELE 4-C-G

5080 06 15916277 227SD09-V11 95080 05 35915973 226SD09-V24 9

5080 15 05916031 226SD15-V24 15

5080 28 25916390 227SD25-V11 255080 27 45916215 226SD25-V24 25

5403 33 55670735B

294SD-Fix

2146 50 95016069€/100 buc.

E

312M6 15 PC/SQ M6

2351 70 65016182 3126 30 PA/SQ PP

2146 16 45655367 312negru închis 29 PP/SQ-20 SW

5093 02 35390732€/buc.

G

220S-UHF M/W5093 01 55390671 220S-UHF W/W

5097 97 65578277 233170 120TKS-B

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 69: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol355OBOTBS

5083 40 05022978€/buc.

G

222TV 4+1

5092 45 15080886 190ÜSM-A5092 46 05247098 190ÜSM-A-25092 47 25613596 190ÜSM-A-45092 47 05613589 190ÜSM-A-TW

6117 46 75006220L

191aluminiu-lăcuitÜSS 45-A-ALU6117 46 56117611 191alb purÜSS 45-A-RW6117 47 55006213 191aluminiu-lăcuitÜSS 45-O-ALU6117 47 36117673 191alb purÜSS 45-O-RW

5093 41 45155287G

178V 10-C/1-280

5094 76 45616382 153V 20-C 3+NPE+FS

5093 37 85246268 176V10 COMPACT 1505093 38 05076551 176V10 COMPACT 2555093 38 45126041 176V10 COMPACT 3855093 39 15299448 176V10 COMPACT-AS

5093 40 05158103 180V10-C 0-1505093 40 25012825 180V10-C 0-2805093 40 45012832 180V10-C 0-3205093 40 65004660 180V10-C 0-3855093 41 85382799 178V10-C 1+NPE-2805094 92 05363903 178V10-C 3+NPE5094 93 15363941 178V10-C 3+NPE+FS5094 92 45363934 179V10-C 3+NPE-3205094 93 55363958 179V10-C 3+NPEFS320

5096 70 75519133 169200V20-C 0-1505099 60 95396918 169350V20-C 0-2805099 61 15708902 209300V20-C 0-300PV5099 84 85570318 169420V20-C 0-320-SP5099 85 05481270 170420V20-C 0-3355099 59 55396857 170505V20-C 0-3855099 70 65942498 170585V20-C 0-4405099 70 85708933 209500V20-C 0-500PV5099 61 75396970 170745V20-C 0-5505099 57 95396734 169100V20-C 0-755094 72 75406679 159V20-C 1+FS-2805094 76 05382911 157V20-C 1+NPE+FS5094 63 95382966 152V20-C 1+NPE-1505094 65 05382973 156V20-C 1+NPE-2805094 66 65382980 162V20-C 1+NPE-3855094 67 75406617 154V20-C 1-1505094 61 85406594 158V20-C 1-2805094 70 35406655 163V20-C 1-3855094 71 35406662 166V20-C 1-5505096 37 55393672 160V20-C 2+AS-2805094 63 25374923 159V20-C 2+FS-2805094 63 65374985 167V20-C 2+FS-5505094 76 25240235 157V20-C 2+NPE+FS5094 64 15240044 152V20-C 2+NPE-1505094 65 35240068 156V20-C 2+NPE-2805094 75 05240228 153V20-C 2+NPEFS155094 67 95382881 154V20-C 2-1505094 62 15382867 158V20-C 2-2805094 70 45382898 163V20-C 2-3855094 71 45382904 166V20-C 2-5505094 61 75478669 2031000V20-C 2-PH-10005094 61 35708889 202600V20-C 2PH-6005094 61 55709114 2031000V20-C 2PHFS-10005094 57 25709077 202600V20-C 2PHFS-6005096 38 35393733 160V20-C 3+AS-2805094 73 15240198 159V20-C 3+FS-2805094 78 05240280 164V20-C 3+FS-3855094 79 25240334 167V20-C 3+FS-5505096 25 15393191 161V20-C 3+FS-SÜ5096 39 75617471 157V20-C 3+NPE+AS5094 76 55240242 157V20-C 3+NPE+FS5094 64 45240051 152V20-C 3+NPE-1505094 65 65240099 156V20-C 3+NPE-2805094 66 85240112 162V20-C 3+NPE-3855094 78 85240303 162V20-C 3+NPEFS385094 68 05240129 154V20-C 3-1505094 62 45240020 158V20-C 3-2805094 70 55240150 163V20-C 3-3855094 71 55240174 166V20-C 3-5505094 60 85478621 2031000V20-C 3-PH-10005094 60 55708872 202600V20-C 3PH-6005094 57 45648482 2031000V20-C 3PHFS-10005094 57 65709084 202600V20-C 3PHFS-600

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

5096 39 15393795€/buc.

G

160V20-C 4+AS-2805094 73 45240204 159V20-C 4+FS-2805094 78 35240297 164V20-C 4+FS-3855094 79 55240341 167V20-C 4+FS-5505096 27 85393252 161V20-C 4+FS-SÜ5094 62 75240037 158V20-C 4-2805094 70 85240167 163V20-C 4-3855094 71 85240181 166V20-C 4-5505096 41 35393856 144V20-C U-2 AS5096 41 35393856 173V20-C U-2 AS5096 41 35393856 182V20-C U-2 AS5096 63 75464457 210V20-C U-2 PH5096 63 95464464 210V20-C U-2 PH+FS5096 42 15393917 144V20-C U-3 AS5096 42 15393917 173V20-C U-3 AS5096 42 15393917 182V20-C U-3 AS5096 35 95393559 144V20-C U-3 FS-SÜ5096 35 95393559 173V20-C U-3 FS-SÜ5096 35 95393559 182V20-C U-3 FS-SÜ5096 37 05063407 144V20-C U-3+NPE5096 37 05063407 173V20-C U-3+NPE5096 37 05063407 182V20-C U-3+NPE5096 37 25247104 144V20-C U-3+NPE-AS5096 37 25247104 173V20-C U-3+NPE-AS5096 37 25247104 182V20-C U-3+NPE-AS5096 64 75299455 210V20-C U-3PH-Y5096 64 65648499 210V20-C U-3PH-Y-FS5096 44 85393979 144V20-C U-4 AS5096 44 85393979 173V20-C U-4 AS5096 44 85393979 182V20-C U-4 AS5096 36 75393610 144V20-C U-4 FS-SÜ5096 36 75393610 173V20-C U-4 FS-SÜ5096 36 75393610 182V20-C U-4 FS-SÜ5099 61 35807612 171V20-VA 05099 47 55406716 168V20-VA 1-385

5097 08 85965664 141200V25-B+C 0-1505097 05 35394099 141350V25-B+C 0-2805097 29 05711551 141420V25-B+C 0-3205097 06 15766636 141505V25-B+C 0-3855097 06 55708896 209450V25-B+C 0-450PV5094 45 75382850 134V25-B+C 1+NPE5094 44 45374886 135V25-B+C 1+NPE+FS5094 40 15457473 133V25-B+C 1-1505094 41 85406556 136V25-B+C 1-2805094 43 15406563 140V25-B+C 1-3855094 44 85382843 132V25-B+C 1NPE1505094 44 65374916 139V25-B+C 1NPEFS385094 46 05239826 134V25-B+C 2+NPE5094 40 35382812 133V25-B+C 2-1505094 42 15382829 136V25-B+C 2-2805094 43 45382836 140V25-B+C 2-3855094 45 15239802 132V25-B+C 2NPE1505097 45 75478690 201900V25-B+C 2-PH9005097 45 85709138 201900V25-B+C 2PHFS9005097 18 55945314 137V25-B+C 3+AS5094 46 35239864 134V25-B+C 3+NPE5097 43 25617532 135V25-B+C 3+NPE+AS5094 51 05239949 135V25-B+C 3+NPE-FS5094 42 35239734 136V25-B+C 3-2805094 43 75239758 140V25-B+C 3-3855094 49 05239925 137V25-B+C 3-FS2805094 45 45239819 132V25-B+C 3NPE1505094 47 85239888 139V25-B+C 3NPE3855097 11 15542056 139V25-B+C 3NPEAS385094 52 65239994 139V25-B+C 3NPEFS385097 44 75478683 201900V25-B+C 3-PH9005097 44 85709121 201900V25-B+C 3PHFS9005097 19 35394211 137V25-B+C 4+AS2805097 35 55394396 138V25-B+C 4+FS-SÜ5094 42 65239741 136V25-B+C 4-2805094 44 05239765 140V25-B+C 4-3855094 49 35239932 137V25-B+C 4-FS2805094 55 25240013 138V25-B+C 4-FS-G

5093 72 45361954 130350V50-B+C 0-2805093 72 65708841 209300V50-B+C 0-300PV5093 65 35688426 128V50-B+C 1+NPE5093 66 15688433 128V50-B+C 1+NPE+FS5093 62 85478553 200600V50-B+C 2-PH6005093 62 95709060 200600V50-B+C 2PHFS6005093 64 35361916 129V50-B+C 3+FS2805093 65 45425120 128V50-B+C 3+NPE5093 66 25425137 128V50-B+C 3+NPE+FS5093 62 75361893 129V50-B+C 3-2805093 62 35478546 200600V50-B+C 3-PH600

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 70: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

Lista numerică după tip

Pentru comenzi, vă rugăm să indicaţi întotdeauna nr. articol356 OBO TBS

Creare număr EAN: identificare ţară 40 identificare producător 1219 (pentru numerele de articol care încep cu 0 se aplică: 1010) EAN-C individual 5647589

5093 62 55709022€/buc.

G

200600V50-B+C 3PHFS6005093 63 15361909 129V50-B+C 45093 64 75361923 129V50-B+C 4+FS

5098 47 05410461 245Cu/VB-MDP 10-MD5089 65 55237358 142VB-MULTIBASE250

5089 65 05237341 177VB-V10 COMPACT-25089 65 25299400 177VB-V10 COMPACT-4

5097 63 15578154 194150VF110-AC DC5097 63 15578154 230150VF110-AC DC5097 84 65578192 195150 200VF110-AC DC-FS5097 84 65578192 231150 200VF110-AC DC-FS

5097 45 35578116 19313,5VF12-AC DC5097 45 35578116 22913,5VF12-AC DC

5097 93 55578253 196150 200VF2-110-AC/DCFS5097 93 55578253 232150 200VF2-110-AC/DCFS5097 93 95578260 196255 350VF2-230-AC/DC-FS5097 93 95578260 232255 350VF2-230-AC/DC-FS5097 93 15578246 19634 46VF2-24-AC/DC-FS5097 93 15578246 23234 46VF2-24-AC/DC-FS

5097 65 05578161 194255VF230-AC/DC5097 65 05578161 230255VF230-AC/DC5097 85 25578208 195350 255VF230-AC/DC-FS5097 85 25578208 231350 255VF230-AC/DC-FS5097 85 85578215 195255VF230-AC-FS5097 85 85578215 231255VF230-AC-FS

5097 60 75578123 19334VF24-AC/DC5097 60 75578123 22934VF24-AC/DC5097 82 05578185 19534 46VF24-AC/DC-FS5097 82 05578185 23134 46VF24-AC/DC-FS

5097 61 55578130 19360VF48-AC/DC5097 61 55578130 22960VF48-AC/DC

5097 62 35578147 19380VF60-AC/DC5097 62 35578147 22980VF60-AC/DC

5089 21 25531074 121VG 3-B TNC

5089 20 05531012 120VG 4-B TNS+TT

5088 87 95047155 142PA/VG LM

5088 69 35613725 206600VG-BC DCPH-MS6005088 69 25613718 206900VG-BC DCPH-MS9005088 67 65709008 204600VG-BC DCPH-Y6005088 67 85709015 204900VG-BC DCPH-Y900

5088 68 65023210 208745VG-C ACDC-PH5505088 70 35704010 2071000VG-C DC-PH1000-45088 69 45371090 206VG-C DC-PH-MS5088 69 15613701 2061000VG-C DCPH-MS10005088 69 95473206 205VG-C DC-PH-Y5088 67 25708964 2041000VG-C DCPH-Y10005088 67 05708957 204600VG-C DCPH-Y600

2362 97 05518419 334ZSF

Tip Nr.-art. Preţ Pag.EAN-C.Dimensiune/culoare/div.

Page 71: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

02 T

BS

-Kat

alog

_201

0_N

euer

_Sta

nd /

ro /

11/0

1/20

11 (L

LExp

ort_

0116

8)

357OBOTBS

Page 72: Sisteme de protecţie la fenomene tranzitorii şi la trăsnet

OBO BETTERMANN România S.R.L.Str. Atomiştilor, nr. 10 Măgurele, jud. Ilfov Departament vânzări:Tel: 021-457 47 10 021-457 45 66 Fax: 021-457 49 09 Depozit Timişoara: Calea Lugojului DN 6 km 551, Timişoara Tel/Fax: 0256-284 713

www.obo.ro

© O

BO

BETT

ER

MA

NN

Nr.c

oman

dă 9

154003 0

1/2

011 D

E