Sf£®nta ¥i DumnezeiaSca Liturghie 2012. 2. 21.¢  c¤’tre noi...

Click here to load reader

download Sf£®nta ¥i DumnezeiaSca Liturghie 2012. 2. 21.¢  c¤’tre noi p¤’c¤’to¥ii. F¤’r¤’ Iisus Hristos noi

of 144

 • date post

  02-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sf£®nta ¥i DumnezeiaSca Liturghie 2012. 2. 21.¢  c¤’tre noi...

 • 1

  Sfînta şi DumnezeiaSca

  Liturghie pe înţelesul tuturor

 • 2

  rugăciunea creştinului în timpul Sfintei Liturghii cere trezvie a minţii şi o inimă iubitoare de Dumnezeu. în cartea de faţă se dă un îndrumar al rugăciunii pe care trebuie să le rostească creştinul în timpul Sfintei Liturghii. rugăciunea noastră trebuie să fie pecetluită cu semnul Sfintei cruci, asemenea unui document pe care-l adresăm împăratului sau conducătorului punînd pe el pecetea.

  cînd să ne facem Sfînta cruce? cînd să facem metanii şi închinăciuni? ce rugăciuni să rostim în timpul Liturghiei? răspunsul îl veţi afla în această carte.

 • 3

  Rugăciuni ce pot fi spuse în gînd de cătRe cReştini

  Rugăciune cînd auzim dangătul clopotului: miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila

  ta şi după mulţimea îndurării tale şterge fărădeşegea mea (psalmul 50). iată, Doamne mă chemi în Biserica ta cea Sfîntă.

  Rugăciunea în drum spre biserică: Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: ”în

  casa Domnului vom merge”! (psalmul 121) cît de iubite sînt locaşurile tale, Doamne

  al puterilor! Doreşte şi se sfîrşeşte sufletul meu după curţile Domnului; inima mea şi trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu (psalmul 83).

  La intrarea în biserică: intra-voi în casa ta, închinamă-voi spre

  Sfînt altarul tău, întru frica ta, Doamne.

  Cînd aprinzi o lumînare înaintea icoanei:

 • 4

  Doamne, primeşte jertfa aceasta din roada muncii mele şi-mi dăruieşte harul tău. încălzeşte-mi inima cea rece a mea. Dăruieşte- mi să cuget la cele de sus şi mă înalţă aşa cum se înalţă flacăra lumînării acesteia. înfrumuseţează-mi sufletul cu florile virtuţiilor: credinţei, nădejdii, iubirii, smereniei, înfrînării, răbdării, curăţiei- aşa precum şi ceara a fost culeasă din diferite flori.

  Cînd preotul cădeşte cu cadelniţa:

  înmiresmează-ne pe noi, Doamne, cu harul Duhului tău Sfînt, depărtează de la mine patimile şi ispitele. curăţete-mă de toate fărădelegile mele.

  Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămîia înaintea ta.

 • 5

  Dumnezeiasca Liturghie a Sfîntului ioan Gură De aur, arhiepiscopuL constantinopoLuLui

  liturghia Catehumenilor

  Preotul: Binecuvîntată este împărăţia a tatălui şi a fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

  Creştinul spune în gînd:

  *Preasfîntă Treime, nu mă alunga pe mine din Împărăţia Ta.

  Corul: amin *Creştinul: Cu adevărat aşa cred şi mărturisesc

  că alt Dumnezeu afară de Tine nu ştim, Numele Tău numim.

 • 6

  Ce trebuie să cugete creştinul în acest timp? auzind cuvintele preotului trebuie să mă

  gîndesc că venind eu în locaşul bisericii lui Dumnezeu este ca şi cum aş fi venit în împărăţia lui Dumnezeu şi se cuvine să-i aduc lui Dumne- zeu mai întîi pocăinţă pentru păcatele mele, fiindcă în împărăţia lui Dumnezeu nu intră nimic spurcat sau necurat. Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul şi mă miluieşte!

  Ectenia Mare Preotul: cu pace Domnului să ne rugăm.

  *Doamne dă-ne cu inimă curată şi paşnică să-ţi aducem rugăciune în acest ceas sfînt.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru pacea de sus şi pentru

  mîntuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

  *Trimite-ne de sus har şi pace, îndreptează-ne pe noi spre viaţă sfîntă şi blagocestivă ca să ne mîntuim sufletele noastre.

 • 7

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru pacea a toată lumea,

  pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru sfînta biserica aceasta

  şi pentru cei ce cu credinţă, cu evlavie şi cu frică de Dumnezeu intră într-însa, Domnului să ne rugăm.

  Sfînta biserică aceasta o păzeşte de tot răul. Binecuvîntează, sfinţeşte şi întăreşte pe toţi ce intră în ea cu credinţă, evlavie şi frică de Dumnezeu. Fă- ne şi pe noi biserici ale Sfîntului Tău Duh.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru marele Domn şi Părin-

  tele nostru Prea fericitul Patriarh ciril al moscovei şi al întregii rusiei, şi pentru Domnul nostru înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul chişinăului şi al întregii moldove, pentru cinstita preoţime

 • 8

  şi cea întru hristos diaconime, pentru tot clerul şi poporul, Domnului să ne rugăm.

  Apără, mîntuieşte, Doamne pe conducerea bisericească. Păzeşte-i pe ei ca pe urmaşi ai Sfinţilor Apostoli. Păstorilor noştri dăruieşte-le rîvnă, credinţă nefăţarnică şi grijă pentru mîntuirea sufletelor noastre.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru de Dumnezeu păzita ţara

  noastră moldova, stăpînirea şi oastea ei, Domnului să ne rugăm.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru sfînt locaşul acesta, ţara

  aceasta şi pentru toate oraşele şi satele şi pentru cei ce cu credinţă vieţuiesc într- însele, Domnului să ne rugăm.

  Mîntuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvîn- tează moştenirea Ta. Izbăveşte-ne de potop, de foamete, de foc, de vrăjmaşi şi de războiul cel dintre noi.

  Corul: Doamne miluieşte.

 • 9

  Preotul: Pentru buna întocmire a văz- duhului, pentru îmbelşugarea roadelor pămîntului şi pentru vremuri paşnice, Domnului să ne rugăm.

  Dăruieşte-ne, Preabunule Stăpîne, ploaie la bună vreme, căldura soarelui, îmbelşugarea roadelor pămîntului şi vremuri paşnice.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru cei ce călătoresc pe uscat,

  pe ape şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mîntuirea lor, Domnului să ne rugăm.

  Celor ce călătoresc trimite-le înger păzitor, pe cei bolnavi îi vindecă, pe cei robiţi îi slobozeşte- şi pe toţi care ne-au poruncit să ne rugăm pentru dînşii, Doamne, auzine şi ne miluieşte.

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pentru ca să fim izbăviţi noi de

  tot necazul, mînia, primejdia şi nevoia, Domnului să ne rugăm.

 • 10

  Corul: Doamne miluieşte. Preotul: apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne

  păzeşte pe noi, Dumnezeule cu harul tău. Corul: Doamne miluieşte. Preotul: Pe Preasfînta, curata, Preabine-

  cuvîntata, mărita Stăpîna noastră de Dumnezeu născătoarea şi pururea fe- cioara maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.

  Pentru mijlocirile sfinţilor şi ale Preacuratei Maicii Tale, miluieşte-ne pe noi.

  Corul: Preasfîntă născătoare de Dumne- zeu, miluieşte-ne pe noi.

  Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui hristos Dumnezeu să o dăm.

  Corul: Ţie, Doamne. Preotul: că Ţie se cuvine toată slava,

  cinstea şi închinăciunea, tatălui şi fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

 • 11

  Corul: amin.

  La sărbători împărăteşti în loc de Antifonul I, II, III, se cîntă alte cîntări ce cuprind stihuri din psalmii proorocului David şi redau semnificaţia sărbătorii respective.

  Antifonul întîi

  Binecuvîntează suflete al meu pe Domnul, bine eşti cuvîntat, Doamne.

  Binecuvîntează suflete al meu pe Domnul, şi toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfînt al Lui.

  Binecuvîntează suflete al meu pe Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui.

  Pe cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale.

  Pe cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări.

  Pe cel ce umple de bunătăţi pofta ta,

 • 12

  înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.

  îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.

  Binecuvîntaţi pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpînirii Lui.

  Binecuvîntează suflete al meu pe Dom-nul, şi toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfînt al Lui. Bine eşti cuvîntat, Doamne.

  Bine eşti cuvîntat, Doamne,:Cel ce curăţeşti toate fărădelegile mele şi vindeci neputinţele mele prin Tainele Sfintei Biserici, prin pocăinţă şi Sfînta Împărtăşanie.

  Ectenia Mică

  Preotul: iară şi iară cu pace Domnului să ne rugăm.

  Corul: Doamne, miluieşte. Preotul: apără, mîntuieşte, miluieşte şi ne

  păzeşte pe noi, Dumnezeule cu harul tău.

 • 13

  Întăreşte-mă şi susţine-mă să duc o viaţă bună, creştinească.

  Corul: Doamne, miluieşte. Preotul: Pe Preasfînta, curata, Preabine-

  cuvîntata, mărita Stăpîna noastră de Dum- nezeu născătoarea şi pururea fecioara maria, cu toţi sfinţii să o pomenim.

  Pomenim credinţa fermă a sfinţilor, jertfa şi chinurile lor şi Te rugăm, Doamne, pentru rugăciunile sfinţilor care Ţi-au bineplăcut Ţie şi ale Născătoarei de Dumnezeu să ne miluieşti pe noi.

  Corul: Preasfîntă născătoare de Dumne- zeu, miluieşte-ne pe noi.

  Preotul: Pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui hristos Dumnezeu să o dăm.

  Corul: Ţie, Doamne. Preotul: că a