service VIESMANN Tip B2HA, B2KA...pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip...

of 212 /212
Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip B2HA, B2KA, 3,2 până la 35 kW Cazan mural în condensaţie, pe gaz Model pe gaz metan şi gaz lichefiat Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină VITODENS 200-W 5773 141 RO 4/2013 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Embed Size (px)

Transcript of service VIESMANN Tip B2HA, B2KA...pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 200-W Tip...

 • Instrucţiuni de montaj şiservicepentru personalul de specialitate

  VIESMANN

  Vitodens 200-WTip B2HA, B2KA, 3,2 până la 35 kWCazan mural în condensaţie, pe gazModel pe gaz metan şi gaz lichefiat

  Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

  VITODENS 200-W

  5773 141 RO 4/2013 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

 • 2

  Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru aexclude pericole şi daune umane şi materiale.

  Explicarea măsurilor de siguranţă

  PericolAcest semn atrage atenţia asu-pra unor posibile daune pentrupersoane.

  ! AtenţieAcest semn atrage atenţia asu-pra unor posibile daune materialeşi daune pentru mediul încon-jurător.

  IndicaţieInformaţiile trecute sub denumirea deindicaţie conţin informaţii suplimentare.

  Persoanele cărora li se adreseazăaceste instrucţiuni

  Aceste instrucţiuni se adresează în modexclusiv personalului de specialitateautorizat.■ Intervenţiile la instalaţia de gaz trebuie

  executate numai de către instalatoriautorizaţi de furnizorul de gaz.

  ■ Lucrările la instalaţia electrică vor fiexecutate numai de electricieni califi-caţi.

  ■ Prima punere în funcţiune se va facede către executantul instalaţiei sau decătre un specialist desemnat deacesta.

  Prevederi

  La efectuarea lucrărilor trebuie respec-tate

  ■ prevederile legale cu privire la preve-nirea accidentelor,

  ■ prevederile legale cu privire la prote-jarea mediului,

  ■ hotărârile asociaţiilor profesionale,■ normele de siguranţă prevăzute de

  STAS, legea 319/2006 şi normativeleinternaţionale DIN, EN, DVGW, TRGI,TRF şi VDE

  Măsuri ce trebuie luate în caz demiros de gaz

  PericolEmanarea gazului poate con-duce la explozii care pot avea caurmare accidentări grave.■ Nu fumaţi! Evitaţi focul deschis

  şi formarea de scântei. Nuaprindeţi niciodată lumina şi nuconectaţi aparatele electrice.

  ■ Se închide robinetul de gaz.■ Deschideţi ferestrele şi uşile.■ Evacuaţi persoanele din zona

  de pericol.■ Informaţi din afara clădirii fir-

  mele furnizoare de gaz si elec-tricitate.

  ■ Dispuneţi întreruperea ali-mentării electrice a clădiriidintr-un loc sigur (din afaraclădirii).

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă

  5773

  141

  RO

 • 3

  Măsuri ce trebuie luate în caz demiros de gaze arse

  PericolGazele arse pot provoca intoxi-caţii care pun viaţa în pericol.■ Scoateţi instalaţia de încălzire

  din funcţiune.■ Aerisiţi încăperea de ampla-

  sare a instalaţiei.■ Închideţi uşile spre încăperile

  de locuit.

  Instalaţiile de evacuare a gazelor arseşi aerul de ardere

  Asiguraţi-vă că instalaţiile de evacuare agazelor arse sunt libere şi nu pot fi obtu-rate, de ex. de acumulări de condenssau alte influenţe exterioare. Asiguraţi oalimentare suficientă cu aer de ardere.Atrageţi-i atenţia utilizatorului instalaţieică nu sunt permise modificări ulterioarela locul de montaj (de ex. montarea deconducte, măşti sau pereţi despărţitori).

  PericolInstalaţiile de evacuare a gazelorarse neetanşe sau înfundate pre-cum şi o alimentare insuficientăcu aer de ardere pot produceintoxicaţii mortale cu monoxidulde carbon din gazele arse.Asiguraţi funcţionarea cores-punzătoare a instalaţiei de gazearse. Orificiile de alimentare cuaer de ardere trebuie să nu poatăfi închise.

  Aparate de aerisire

  La utilizarea aparatelor cu evacuareaaerului în exterior (hote, exhaustoare,aparate de climatizare) se poate pro-duce depresiune din cauza aspiraţiei. Încazul utilizării simultane a cazanului sepoate forma un curent invers de gazearse.

  PericolUtilizarea simultană a cazanuluicu aparate cu evacuarea aeruluiîn exterior poate avea urmărifatale în cazul curentului inversde gaze arse.Montaţi un circuit de blocare sauluaţi măsuri adecvate pentru aasigura o cantitate suficientă deaer de ardere.

  Intervenţii la instalaţie

  ■ În cazul combustibilului gazos trebuieînchis robinetul de gaz şi asiguratîmpotriva deschiderii accidentale.

  ■ Se deconectează instalaţia de la reţea(de exemplu de la siguranţa separatăsau de la un întrerupător principal) şise verifică dacă este întreruptă ali-mentarea electrică.

  ■ Se asigură instalaţia împotriva uneireconectări accidentale.

  ! AtenţiePrin descărcări electrostatice,anumite componente electronicepot fi avariate.Atingeţi obiectele legate lapământ, de ex. conducte deîncălzire sau de apă înainte, deînceperea lucrului pentru a eli-mina încarcarea electrostatică.

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

 • 4

  Lucrări de reparaţii

  ! AtenţieRepararea unor componente cufuncţie de siguranţă pune în peri-col funcţionarea sigură a instala-ţiei.Componentele defecte trebuieînlocuite cu componente origi-nale de la firma Viessmann.

  Componente suplimentare, piese deschimb şi piese supuse uzurii

  ! AtenţiePiesele de schimb şi pieselesupuse uzurii care nu au fost veri-ficate împreună cu instalaţia potinfluenţa funcţionarea acesteia.Montajul unor componenteneomologate, precum şi efectua-rea unor modificări neautorizatepot periclita siguranţa şi res-trânge acordarea serviciilor degaranţie.În cazul înlocuirii unor piese, sevor utiliza numai piese originalede la firma Viessmann sau piesede schimb aprobate de firmaViessmann.

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 5

  Instrucţiuni de montajPregătirea montajuluiUtilizare conform scopului.................................................................................... 7Informaţii privind produsul.................................................................................... 7Pregătirea montajului........................................................................................... 8

  Etapele de montajMontarea cazanului şi a racordurilor.................................................................... 11Racord tubulatură de evacuare gaze arse........................................................... 12Racordul de evacuare a condensului................................................................... 13Racord de gaz...................................................................................................... 14Deschiderea carcasei automatizării..................................................................... 15Conexiuni electrice............................................................................................... 16Închiderea carcasei automatizării şi instalarea tabloului de comandă................. 25Montarea panoului frontal..................................................................................... 26

  Instrucţiuni de servicePrima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinereaEtapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea............... 27Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru......................................... 30

  Codare 1Accesarea nivelului de codare 1.......................................................................... 66„General“/Grupa 1................................................................................................ 67„Cazan“/Grupa 2................................................................................................... 71„Apă caldă menaj.“/Grupa 3................................................................................. 72„Solar“/Grupa 4..................................................................................................... 73„Circuit încălzire ...“/Grupa 5................................................................................ 74

  Codare 2Accesarea nivelului de codare 2.......................................................................... 84„General“/Grupa 1................................................................................................ 85„Cazan“/Grupa 2................................................................................................... 96„Apă caldă menaj.“/Grupa 3................................................................................. 97„Solar“/Grupa 4..................................................................................................... 100„Circuit încălzire ...“/Grupa 5................................................................................ 106

  Diagnoză şi interogarea informaţiilor de serviceNivel de service.................................................................................................... 118Diagnoză.............................................................................................................. 119Verificarea ieşirilor (test relee).............................................................................. 127

  Cuprins

  Cuprins57

  73 1

  41 R

  O

 • 6

  Remedierea avariilorSemnalizarea avariilor.......................................................................................... 129Coduri de avarii.................................................................................................... 131Reparare.............................................................................................................. 153

  Descrierea funcţionăriiAutomatizare pentru funcţionare cu temperatură constantă................................ 163Automatizare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară............. 164Extensii interne (accesorii)................................................................................... 167Extensii externe (accesorii).................................................................................. 169Funcţiile automatizării........................................................................................... 173Alocarea circuitelor de încălzire de la telecomandă............................................. 182Controlul electronic al arderii................................................................................ 182

  SchemeSchema circuitului electric – Conexiuni interne ................................................... 184Schema circuitului electric – Conexiuni externe................................................... 186

  Liste de piese componenteComanda pieselor................................................................................................ 188Vedere de ansamblu a subansamblurilor............................................................. 189Carcasă................................................................................................................ 190Celulă de încălzire................................................................................................ 192Arzătoare.............................................................................................................. 194Sistem hidraulic tip B2HA..................................................................................... 195Sistem hidraulic tip B2KA..................................................................................... 198Automatizare........................................................................................................ 202Altele.................................................................................................................... 203

  Protocoale........................................................................................................... 205

  Date tehnice........................................................................................................ 206

  CertificateDeclaraţie de conformitate................................................................................... 208Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV......................................................... 208

  Index alfabetic.................................................................................................... 209

  Cuprins

  Cuprins (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 7

  Aparatul poate fi instalat şi utilizat con-form destinaţiei numai în sisteme deîncălzire închise conform EN 12828 curespectarea indicaţiilor de montaj, deservice şi de utilizare respective. El esteprevăzut exclusiv pentru încălzirea deagent termic care îndeplineşte condiţiilede apă menajeră.

  Utilizarea conform destinaţiei presupuneo instalare staţionară în combinaţie cucomponente autorizate specifice instala-ţiei.

  Utilizarea comercială sau industrială înalt scop decât pentru încălzirea clădiriisau prepararea de apă caldă menajerănu este conform destinaţiei.

  Orice altă utilizare trebuie autorizată deproducător după caz.

  Utilizarea incorectă a aparatului respec-tiv utilizarea necorespunzătoare (de ex.prin deschiderea aparatului de cătrebeneficiarul instalaţiei) este interzisă şianulează orice răspundere a pro-ducătorului. Utilizare incorectăînseamnă modificarea componentelorsistemului de încălzire în privinţa func-ţionării lor conform destinaţiei (de ex.prin închiderea căilor de evacuare agazelor arse sau a căilor de admisie aaerului).

  Informaţii privind produsul

  Vitodens 200-W, tip B2HA, B2KA

  Reglat din fabricaţie pentru funcţionarepegaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeanăşi pe gaz metan obişnuit.Pentru trecere pe gaz lichefiat (fără setde trecere pe alt tip de combustibil), vezi„instrucţiunile punere în funcţiune,inspecţie şi întreţinere“.

  Vitodens 200-W se poate livra numai înţările care sunt trecute pe plăcuţa cucaracteristici. Pentru livrarea în alte ţări,o firmă specializată autorizată în acestscop trebuie să obţină o aprobare indivi-duală conform legislaţiei locale.

  Pregătirea montajului

  Utilizare conform scopului57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 8

  ! AtenţiePentru a evita deteriorarea apa-ratului,

  conductele nu trebuie să fie soli-citate de forţe şi cupluri din exte-rior.

  360450

  730

  1925H85

  0

  100 215

  50

  a

  A B C D EF K

  G

  A Tur circuit primar Rp¾B Apă caldă Rp½ (cazan în conden-

  saţie pe gaz, pentru încălzire şi pre-parare de apă caldă menajeră)Turul boilerului G¾ (cazan în con-densaţie pentru încălzire pe gaz)

  C Racord de gaz

  D Apă rece Rp½ (cazan în condensa-ţie, pe gaz, pentru încălzire şi pre-parare de apă caldă menajeră)Returul boilerului G¾ (cazan în con-densaţie pentru încălzire pe gaz)

  E Retur circuit primar Rp¾F Umplere/Golire

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului

  5773

  141

  RO

 • 9

  G Zonă pentru cabluri electriceH Dimensiune în cazul instalării cu

  boiler pentru preparare de apă caldămenajeră amplasat sub cazan.

  K Sistem de evacuare condens

  Putere nominalăkW

  Dimensiunea amm

  3,2 - 19,0 1366,5 - 26,0 1588,8 - 35,0 158

  IndicaţieCazanul (tipul de protecţie IP X4 D) esteaprobat conform DIN VDE 0100 pentruinstalare în încăperi umede înzona de protecţie 1. Trebuie exclusăposibilitatea intrării apei sub formă dejet.Trebuie respectate condiţiile prevăzutede DIN VDE 0100.

  1. Se montează la locul de montajprevăzut suportul pentru montaj saurama de montaj livrată.

  Instrucţiuni de montaj pentrusuportul de montaj sau ramade montaj

  2. Se pregătesc racordurile pe circuitulsecundar la armăturile suportului demontaj sau ale cadrului de montaj. Instalaţia de încălzire se spală binecu apă.

  3. Racordul de alimentare cu gaz sepregăteşte conform indicaţiilor dinnormativele în vigoare (TRGI, resp.TRF).

  4. Se pregătesc conexiunile electrice.■ Cablul de alimentare de la reţea:

  NYM-J 3 x 1,5 mm2, siguranţămax. 16 A, 230 V, 50 Hz.

  ■ Cabluri pentru accesorii: NYM cunumărul necesar de fire pentruracordarea aparatelor externe.

  ■ Toate cablurile trebuie să iasă înzona „G“ 1200 mm din perete.

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 10

  Instalarea circuitului de apă rece

  A Racord apă rece cazanB GolireC Scurgere a conductei de purjare ce

  poate fi supravegheatăD Supapă de siguranţăE Clapetă unisensF Robinet de închidere

  G Apă receH Elemente de siguranţă

  Trebuie montate elementele de sigu-ranţă H conform DIN 1988 şi EN 806numai dacă presiunea la racordul de ali-mentare cu apă rece depăşeşte 10 bar(1,0 MPa) şi nu s-a instalat o supapăpentru reducerea presiunii apei mena-jere (conform DIN 4753).O clapetă unisens sau o supapă cu cur-gere gravitaţională cu clapetă unisenspoate fi folosită numai în combinaţie cuo supapă de siguranţă.La utilizarea ventilului de siguranţă, ven-tilul de închidere pentru apa rece de lacazan nu trebuie să fie blocat.Se scoate cama de la ventilul de închi-dere pentru apa rece (dacă există), astfelîncât să nu mai poată fi blocat manual.

  Amortizor pentru lovituri de berbec

  Dacă la aceeaşi reţea cu cazanul suntconectate puncte de consum la care suntposibile şocuri de presiune (de ex. dis-pozitive de curăţare cu jet sub presiune,maşini de spălat sau maşini de spălatvase), recomandăm montarea de amor-tizoare în apropierea aparatelor care potcauza aceste şocuri de presiune.

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 11

  2x

  6.

  7.

  5.

  3.

  2x

  2.

  1.

  4.

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 12

  Montarea racordurilor

  A B C D EF

  A Tur circuit primar B Apă caldă menajeră (cazan în con-

  densaţie pe gaz, pentru încălzire şipreparare de apă caldă menajeră)Turul boilerului (cazan în condensa-ţie pe gaz, pentru încălzire)

  C Racord de gazD Apă rece (cazan în condensaţie pe

  gaz, pentru încălzire şi preparare deapă caldă menajeră)Returul boilerului (cazan în conden-saţie pentru încălzire, pe gaz)

  E Retur circuit primarF Umplere/Golire

  Racord tubulatură de evacuare gaze arse

  IndicaţieAutocolantele livrate împreună cu docu-mentaţia tehnică „Certificarea sistemu-lui“ şi „Instalaţia de evacuare a gazelorarse fabricată de Skoberne GmbH“ pot fifolosite numai în combinaţie cu sistemulViessmann de evacuare a gazelor arsede la firma Skoberne.

  Racordarea tubulaturii de eva-cuare gaze arse şi admisie aerInstrucţiuni de montaj pentru sis-temul de evacuare a gazelorarse

  Punerea în funcţiune poate avea locdoar dacă sunt îndeplinite următoarelecondiţii:■ Trecere liberă a traiectelor pentru eva-

  cuarea gazelor arse.■ Instalaţia de evacuare a gazelor de

  ardere la suprapresiune este etanşă lagaz.

  ■ Orificiile pentru o alimentare suficientăcu aer de ardere sunt deschise şi nupot fi închise.

  ■ Sunt respectate dispoziţiile în vigoarepentru construcţia şi punerea în func-ţiune a instalaţiilor pentru evacuareagazelor arse.

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 13

  PericolInstalaţiile de evacuare a gazelorarse neetanşe sau înfundate pre-cum şi o alimentare insuficientăcu aer de ardere pot produceintoxicaţii mortale cu monoxidulde carbon din gazele arse.

  Asiguraţi funcţionarea cores-punzătoare a instalaţiei de gazearse. Orificiile de alimentare cuaer de ardere trebuie să nu poatăfi închise.

  Racordul de evacuare a condensului

  1. Furtunul pentru evacuarea conden-sului trebuie scos din cazan astfelîncât în interiorul cazanului să nu seformeze coturi inutile. Aveţi grijă casifonul să stea fix pe racord.

  2. Furtunul de evacuare a condensuluise racordează la reţeaua de canali-zare cu panta continuă necesară şiasigurând aerisirea pe conductă.

  Etapele de montaj

  Racord tubulatură de evacuare gaze arse (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 14

  A

  Indicaţie pentru funcţionarea pe gazlichefiat!La montarea cazanului în încăperi subnivelul solului ar trebui montată o elec-trovalvă magnetică externă de sigu-ranţă.

  1. Se etanşează robinetul de gaz A laracordul de gaz.

  2. Se execută testul de etanşeitate.

  IndicaţiePentru controlul etanşeităţii utilizaţinumai aparate şi agenţi de testareadecvaţi şi autorizaţi (EN 14291).Agenţi de testare cu substanţe neco-respunzătoare (de ex. nitriţi, sulfiţi)pot deteriora materialele.După verificare, se îndepărtează res-turile de agenţi de verificare a scur-gerilor.

  ! AtenţieO presiune de testare prearidicată poate provoca avariila cazan şi la armătura de gaz.

  Suprapresiunea de testaremax. 150 mbar (15 kPa). Încazul unei presiuni mai ridi-cate pentru detectareaneetanşeităţilor, se desfaccazanul şi blocul de ventile dela conducta principală de gaz(se desface îmbinarea prinasamblare filetată).

  3. Se aeriseşte conducta de gaz.

  Trecerea pe alt tip de gaz:Instrucţiuni de service

  Etapele de montaj

  Racord de gaz

  5773

  141

  RO

 • 15

  ! AtenţiePrin descărcări electrostatice,anumite componente electronicepot fi avariate.

  Înainte de începerea lucrărilor,elementele legate la pământ,de ex. conductele pentruîncălzire şi apă, trebuie atinsepentru a conduce încărcareaelectrostatică.

  2x

  4x4.

  3.

  5.

  2.

  1.

  Etapele de montaj

  Deschiderea carcasei automatizării57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 16

  LN

  230

  V~23

  0 V~

  596

  40 4096

  2035

  100

  1LN

  21

  145

  2

  1

  321

  54

  2814

  5

  A

  A Punte

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice

  5773

  141

  RO

 • 17

  Racordări la ştecherul 230 V~fÖ Racordare la reţealH ■ Conectarea la reţea a accesorii-

  lor■ Solicitare externă / blocare

  externă■ Regulatorul de temperatură de

  ambianţă (la racordare seîndepărtează puntea A):– Vitotrol 100, UTA– Vitotrol 100, UTDB– Vitotrol 100, UTDB-RF

  Racordări la conectorul de joasă ten-siuneX3 Ştecherul X3 poate fi scos pentru

  un montaj mai uşor.! Senzor de temperatură exte-

  rioară? Senzor de temperatură pe tur

  pentru preselectorul hidraulic(accesoriu)Receptor de semnale radio

  X4 Conexiune KM-BUS pompa deîncălzire

  % Tip B2HA:Senzor pentru temperatura apeidin boiler (se află împreună cusetul de racordare pentru boilerulpentru preparare de apă caldămenajeră)Tip B2KA:Senzorul de temperatură pentrusistemul de acumulare a.c.m.(racordat din fabrică)

  aVG Participant la KM-BUS (accesoriu)Pentru conectarea mai multoraccesorii, vezi pag. 22.■ Telecomandă Vitotrol 200A sau

  300A■ Vitocom 100, tip GSM■ Set de extensie pentru un circuit

  de încălzire cu vană de amestec■ Modul de automatizare solară,

  tip SM1■ Vitosolic■ Extensie AM1■ Extensie EA1■ Bază radio■ Distribuitor de KM-BUS

  Indicaţie pentru conectareaaccesoriilorLa conectare se vor respectainstrucţiunile separate de montajcare sunt ataşate accesoriilor.

  Senzor de temperatură exterioară !

  Montarea senzorului de temperaturăexterioară comandat radio (accesoriuradio):

  Instrucţiuni de montaj şi de ser-vice pentru baza radio

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 18

  Locul de montaj pentru senzorul detemperatură exterioară

  ■ Se fixează pe peretele dinspre nordsau nord-vest, la o înălţime de 2 pânăla 2,5 m deasupra solului, în cazulclădirilor cu mai multe etaje se fixeazăîn jumătatea superioară a celui de-aldoilea etaj.

  ■ Nu se fixează deasupra ferestrelor,uşilor şi gurilor de aerisire

  ■ Nu imediat sub balcon sau sub strea-şină

  ■ Nu se îngroapă în tencuială

  Racord pentru senzorul de tempera-tură exterioară

  cablu bifilar, lungimea cablului max.35 m la o secţiune a conductorului de1,5 mm2

  Solicitare externă prin intermediul contactului

  Conexiuni posibile:■ Extensia EA1 (accesoriu, vezi instruc-

  ţiunile de montaj separate).■ ConectorlH.

  Când contactul este închis, arzătorulfuncţionează în funcţie de sarcină. Apadin cazan este încălzită la valoareanominală setată din adresa de codare„9b“ din grupa „General“/1. Limitareatemperaturii apei din cazan are loc înfuncţie de valoarea nominală setată şilimitarea electronică maximă (adresa decodare „06“ din grupa „Cazan“/2).

  ! AtenţieContactele cu diferenţă de poten-ţial conduc la producerea unuiscurtcircuit sau la defectareageneratorului astfel încât douăfaze intră în contact.Racordul extern trebuie să fiefără potenţial şi să îndepli-nească cerinţele pentru clasa deprotecţie II.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 19

  Conector lH Extensie EA1

  A

  lHN?1 L

  A Contact liber de potenţial (la conec-tare se îndepărtează puntea dintre Lşi 1)

  B[{SDE [{DDE[{ADE

  A

  A Contact liber de potenţialB Extensie EA1

  Codări■ „4b:1“ din grupa „General“/1.■ Numai la automatizare pentru funcţio-

  nare cu temperatura constantă.

  Codări■ Se setează „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) sau

  „3C“ (DE3) la 2 în grupa „General“/1.■ Acţiunea funcţiei asupra pompei circui-

  tului de încălzire respective:Adresa de codare „d7“ din grupa „Cir-cuit încălzire“ (numai pentru automa-tizare comandată de temperatura exte-rioară).

  ■ Acţiunea funcţiei asupra pompei de cir-culaţie pentru încălzirea apei din boiler(dacă există):Adresa de codare „5F“ din grupa „Apăcaldă menaj.“/3.

  Solicitare externă prin intermediul intrării 0 – 10 V

  Racordare la intrarea 0 – 10 V de laextensia EA1.Între conductorul de protecţie şi polulminus al sursei de tensiune puse la dis-poziţie de instalator trebuie asigurată oizolaţie galvanică.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 20

  L?N L?N

  S P

  aBJ

  230 V~

  Ö

  [{{]0-10V f-]A

  U 0-10 V

  +

  + -

  0–1 V ≙ Nicio valoare prevăzută pentruvaloarea nominală a temperaturiiapei din cazan

  1 V ≙ valoare reglată 10 ℃10 V ≙ valoare reglată 100 ℃

  Blocare externă prin intermediul contactului

  Conexiuni posibile:■ ConectorlH.■ Extensia EA1 (accesoriu, vezi instruc-

  ţiunile de montaj separate).

  Când contactul este închis, arzătorul seopreşte. Pompa circuitului de încălzire şi(dacă există) pompa de circulaţie pentruîncălzirea apei din boiler se conecteazăconform codării setate (vezi tabelulurmător „Codări“).

  ! AtenţieContactele cu diferenţă de poten-ţial conduc la producerea unuiscurtcircuit sau la defectareageneratorului astfel încât douăfaze intră în contact.Racordul extern trebuie să fiefără potenţial şi să îndepli-nească cerinţele pentru clasa deprotecţie II.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 21

  Conector lH Extensie EA1

  A

  lHN?1 L

  A Contact liber de potenţial (la conec-tare se îndepărtează puntea dintre Lşi 1)

  B[{SDE [{DDE[{ADE

  A

  A Contact liber de potenţialB Extensie EA1

  Codări■ „4b:2“ din grupa „General“/1■ Acţiunea funcţiei asupra pompei circui-

  tului de încălzire:Adresa de codare „d6“ din grupa „Cir-cuit încălzire“ (numai pentru automa-tizare comandată de temperatura exte-rioară).

  ■ Acţiunea funcţiei asupra pompei de cir-culaţie pentru încălzirea apei din boiler(dacă există):Adresa de codare „5E“ din grupa „Apăcaldă menaj.“/3.

  Codări■ Se setează „3A“ (DE1), „3b“ (DE2) sau

  „3C“ (DE3) la 3 sau 4 în grupa „Gene-ral“/1.

  ■ Acţiunea funcţiei asupra pompei circui-tului de încălzire:Adresa de codare „d6“ din grupa „Cir-cuit încălzire“ (numai pentru automa-tizare comandată de temperatura exte-rioară).

  ■ Acţiunea funcţiei asupra pompei de cir-culaţie pentru încălzirea apei din boiler(dacă există):Adresa de codare „5E“ din grupa „Apăcaldă menaj.“/3.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 22

  Racordarea accesoriilor la ştecherul lH (230 V ~)

  În cazul amplasării cazanului în încăperiumede, alimentarea de la reţea a acce-soriilor amplasate în afara zonei umedenu se va face de la automatizare. Dacăcazanul se amplasează în afaraîncăperilor umede, alimentarea de lareţea a accesoriilor se poate face directla automatizare. Acest racord se conec-tează şi se deconectează direct de lacomutatorul de reţea al automatizării.

  În cazul în care curentul total din insta-laţie depăşeşte 6 A, trebuie conectateuna sau mai multe extensii direct lareţeaua de alimentare prin intermediulunui comutator de reţea (vezi capitolulurmător).

  Conectarea accesoriilor

  Racordarea la reţea şi KM-BUS

  Racordarea la reţea a tuturor accesoriilor prin intermediul automatizării gene-ratorului de căldură

  145

  145

  40A

  40 145

  145

  40A

  40

  B C

  145

  40 96

  A14

  514

  5

  40A

  40

  D

  E

  Accesorii parţial cu racord direct la reţea

  145

  145

  40A

  40 145

  145

  40A

  40

  B C

  145

  40 96

  A

  145

  145

  40A

  40

  D

  E

  A Automatizarea generatorului decăldură

  B Set de extensie pentru circuit deîncălzire cu vană de amestec M2

  C Set extensie pentru un circuit deîncălzire cu vană de amestec M3

  D Extensie AM1, extensie EA1 şi/saumodul de automatizare solară, tipSM1

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 23

  E Comutator pornit-oprit

  În cazul în care, la releele conectate (deex. pompele de circulaţie), intră o ten-siune mai mare decât valoarea de sigu-ranţă a accesoriului respectiv, ieşirearespectivă trebuie utilizată numai pentrucomanda unui releu existent în dotare.

  Accesorii Siguranţe in-terne ale apa-ratelor

  Set de extensie pen-tru circuit de încălzirecu vană de amestec

  2 A

  Extensie AM1 4 AExtensie EA1 2 AModul de automatiza-re solară, tip SM1

  2 A

  Racordare la reţea fÖ

  PericolInstalaţiile electrice realizatenecorespunzător pot conduce laaccidentări datorate curentuluielectric şi la deteriorări ale apa-ratului.

  Conectarea la reţea şi măsurilede protecţie (de ex. comutare FI)trebuie executate în temeiulregulamentelor următoare:■ IEC 60364-4-41■ Dispoziţiile VDE■ Condiţiile de conectare ale

  întreprinderii locale de distribu-ţie a energiei electrice (EVU)

  ■ Se îndepărtează firele existente.■ În cablul de alimentare de la reţea tre-

  buie să existe un element de separarecare deconectează în acelaşi timp dela reţea toţi conductorii nelegaţi lamasă cu diametrul suprafeţei de con-tact de min. 3 mm.În plus, recomandăm instalarea unuidispozitiv de protecţie la curenţi vaga-bonzi de toate tipurile (FI clasa B

  ) pentru curenţi (vagabonzi)continui care se pot forma la dispozi-tive cu eficienţă energetică.

  ■ Siguranţă max. 16 A.

  PericolÎn cazul unei defecţiuni electrice,lipsa împământării componente-lor instalaţiei poate conduce larăniri periculoase prin intermediulcurentului electric.Aparatul şi conductele trebuie săfie conectate la egalizatorul depotenţial al casei.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Mon

  taj

 • 24

  Pozarea cablurilor electrice

  ! AtenţieCablurile electrice se deterio-rează dacă vin în contact cu com-ponente fierbinţi.

  În cazul pozării şi fixării cablurilorelectrice de către instalator, tre-buie avut grijă ca temperaturamaximă admisă pentru cabluri sănu fie depăşită.

  5

  A

  C

  E

  D

  B

  F

  A Conexiuni de joasă tensiuneB Conexiuni 230 VC Extensie internăD Placă electronică de bazăE Modul de comunicareF Element de fixare pentru cablul de

  alimentare de la reţeaÎn cazul unor secţiuni mai mari alecablurilor (până la 7 14 mm), seîndepărtează elementul de trecere acablurilor. Se fixează cablul cu ele-mentul de etanşare F (alb).

  % Tip B2HA:Conector pentru racordarea senzo-rului pentru temperatura apei caldemenajere din boiler la setul decabluriTip B2KA:Ştecher pentru senzorul de tempe-ratură pentru sistemul de acumularea.c.m. (racordat din fabrică)

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 25

  5.

  4.

  2.

  6.

  2x3.

  1.

  Se introduce noul modul de comandă(ambalat separat) în suportul automa-tizării.

  IndicaţieUnitatea de comandă poate fi instalatăpe un soclu de perete (vezi accesorii), înapropierea cazanului.

  Instrucţiuni de montaj pentrusoclul de perete

  Etapele de montaj

  Închiderea carcasei automatizării şi instalarea tabloului de comandă

  5773

  141

  RO

  Mon

  taj

 • 26

  2x

  1.

  2.

  3.

  IndicaţieSe montează masca de protecţie şi seînşurubează obligatoriu şuruburile desiguranţă în vederea funcţionării.

  Etapele de montaj

  Montarea panoului frontal

  5773

  141

  RO

 • 27

  Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicată

  Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

  Etapele de lucru pentru inspecţie

  Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina

  • 1. Verificarea alimentării electrice de la reţea• 2. Umplerea instalaţiei de încălzire................................... 30• 3. Pornirea tensiunii de reţea şi a comutatorului pornit-

  oprit

  • 4. Alegerea limbii de comunicare - numai laautomatizare pentru funcţionare comandată detemperatura exterioară................................................... 31

  • • 5. Reglarea orei şi a datei - numai la automatizare pentrufuncţionare comandată de temperatura exterioară..... 32

  • 6. Aerisirea cazanului......................................................... 33• 7. Aerisirea instalaţiei de încălzire.................................... 34• 8. Umplerea sifonului cu apă............................................. 35• • • 9. Verificarea tuturor racordurilor de pe circuitul primar

  şi de pe cel secundar privind etanşeitatea

  • 10. Denumirea circuitelor de încălzire - numai laautomatizare pentru funcţionare comandată detemperatura exterioară................................................... 35

  • • 11. Verificarea tipului de gaz............................................... 36• 12. Trecerea la alt tip de gaz (numai la funcţionarea cu gaz

  lichefiat)........................................................................... 36

  • • • 13. Măsurarea presiunii statice şi presiunii dinamice dealimentare cu gaz............................................................ 38

  • 14. Etape de lucru şi avarii posibile.................................... 39• 15. Reglarea puterii de încălzire maxime............................ 42• 16. Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze

  arse/admisie aer (măsurare în rostul inelar)................ 43

  • • 17. Demontarea arzătorului ................................................. 44

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

  5773

  141

  RO

  Serv

  ice

 • 28

  Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

  Etapele de lucru pentru inspecţie

  Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina

  • • 18. Verificarea corpului de flacără şi a garnituriiarzătorului....................................................................... 45

  • • 19. Se verifică şi se reglează electrozii de aprindere şi deionizare............................................................................ 46

  • 20. Curăţirea suprafeţelor de schimb de căldură.............. 47• • 21. Verificarea evacuării condensului şi curăţirea

  sifonului........................................................................... 47

  • • 22. Montajul arzătorului........................................................ 49• • 23. Se verifică echipamentul de neutralizare (dacă există)

  • 24. Verificarea limitatorului de debit (numai la cazan încondensaţie pentru încălzire şi preparare de apăcaldă menajeră, pe gaz)................................................. 50

  • • • 25. Verificarea vasului de expansiune şi a presiunii dininstalaţie.......................................................................... 50

  • • • 26. Verificarea funcţionării ventilelor de siguranţă• • • 27. Verificarea poziţiei fixe a conexiunilor electrice• • • 28. Verificarea la presiune de lucru a etanşeităţii tuturor

  componentelor care vin în contact cu gazul................ 51

  • • 29. Verificarea calităţii arderii.............................................. 51• • • 30. Verificarea trecerii fără impedimente a gazelor arse şi

  a etanşeităţii sistemului de evacuare a gazelor arse

  • • • 31. Verificarea ventilului de siguranţă extern pentru gazlichefiat (dacă există)

  • 32. Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire ....... 53• 33. Setarea caracteristicilor de încălzire (numai la

  automatizare pentru funcţionare comandată detemperatura exterioară).................................................. 59

  • 34. Conectarea automatizării la sistemul LON - numai laautomatizare pentru funcţionare comandată detemperatura exterioară................................................... 62

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

  5773

  141

  RO

 • 29

  Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

  Etapele de lucru pentru inspecţie

  Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina

  • 35. Accesarea şi anularea mesajului de întreţinere.......... 64• 36. Instruirea utilizatorului instalaţiei................................. 65

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune,… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 30

  Umplerea instalaţiei de încălzire

  Apă de umplere

  ! AtenţieApa de umplere necores-punzătoare stimulează depune-rile şi apariţia coroziunii şi poateconduce la avarii ale cazanului.■ Înaintea umplerii, instalaţia de

  încălzire trebuie spălată corect.■ Se va umple exclusiv cu apă de

  calitatea apă menajeră.

  ■ În apa de umplere se poateadăuga un agent de protecţiela îngheţ special pentru insta-laţiile de încălzire. Caracteris-tica trebuie dovedită de pro-ducătorul agentului de protec-ţie la îngheţ.

  ■ Apa de umplere şi de comple-tare cu o duritate peste valorileurmătoare trebuie dedurizată,de ex. cu staţie de dedurizarepentru agent termic.

  Duritatea totală admisibilă a apei de umplere şi de completarePutere caloricătotală

  Volum specific al instalaţiei

  kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW până la< 50 l/kW

  ≥ 50 l/kW

  ≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3(16,8 °dH)

  ≤ 2,0 mol/m3(11,2 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 50 până la≤ 200

  ≤ 2,0 mol/m3(11,2 °dH)

  ≤ 1,5 mol/m3(8,4 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 200 până la≤ 600

  ≤ 1,5 mol/m3(8,4 °dH)

  ≤ 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 600 < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  A

  1. Se controlează presiunea prelimi-nară din vasul de expansiune. Vezipag. 50.

  2. Se închide robinetul de gaz.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru

  5773

  141

  RO

 • 31

  3. Instalaţia de încălzire se umple prinrobinetul de umplere şi golire al caza-nului A de pe returul circuitului deîncălzire (din setul de racordare saude la instalator). Presiunea minimă îninstalaţie > 1,0 bar (0,1 MPa).

  IndicaţieDacă automatizarea nu a fost pornităînainte de umplerea instalaţiei, ser-vomotorul ventilului de comutare seaflă în poziţie neutră. Instalaţia esteumplută complet.

  4. Dacă automatizarea a fost deja por-nită înainte de umplere:Porniţi automatizarea şi activaţi pro-gramul de umplere (vezi cap.următoare).

  5. Se închide robinetul de umplere şigolire a cazanului A.

  Activarea programului de umplere

  Automatizare pentru funcţionare co-mandată de temperatura exterioară

  Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă

  Meniu de service1. Se apasă simultan pe OK şi å cca.

  4 sec.2. „Funcţii de service“3. „Umplere“

  Funcţia de umplere este activată.4. Terminarea programului de umplere:

  Apăsaţi pe OK sau ä.

  Meniu de service1. Se apasă simultan pe OK şi å cca.

  4 sec.2. „4“ şi se confirmă cu OK.

  „on“ se aprinde intermitent.3. Cu OK se activează programul de um-

  plere.„bF on“ este afişat static.

  4. Terminarea programului de umplere:Se apasă pe ä.

  Alegerea limbii de comunicare - numai la automatizare pentrufuncţionare comandată de temperatura exterioară

  La prima punere în funcţiune noţiunileapar în limba germană (starea delivrare).

  Meniu extins:1. å2. „Reglaje“3. „Limba“4. Cu / se selectează limba dorită.

  Sprache

  DanskCeskyBulgarskiDeutsch

  Wählen mit

  ê

  ê

  çDEBGCZDK

  ê

  ê

  (

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 32

  Reglarea orei şi a datei - numai la automatizare pentru funcţio-nare comandată de temperatura exterioară

  La prima punere în funcţiune sau după operioadă lungă de nefuncţionare, ora şidata trebuie setate din nou.

  Meniu extins:1. å2. „Reglaje“3. „Oră / Dată“4. Se reglează ora şi data.

  Indicaţie referitoare la controlul auto-mat al senzorului pentru temperaturagazelor arseDe îndată ce ora şi data au fost setate,automatizare verifică automat funcţiona-rea senzorului pentru temperatura gaze-lor arse.Automatizare pentru funcţionarecomandată de temperatura exte-rioară:Pe display sunt afişate mesajele „Veri-ficare senzor temp. gaze arse“ şi„Activ“.Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă:Pe display apare „A“.Dacă senzorul pentru temperatura gaze-lor arse nu este poziţionat corect, pune-rea în funcţiune se întrerupe şi este afi-şat mesajul de avarie A3 (vezipag. 158).

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 33

  Aerisirea cazanului

  B

  A

  1. Se închid robinetele de închidere depe circuitul primar. Dacă este nece-sar, trebuie demontată masca de pro-tecţie.

  2. Se introduce furtunul de evacuare(disponibil la aparat) de la robinetulsuperior B şi se leagă la canali-zare.

  3. Se deschid robineţii A şi B şi seelimină aerul cu presiunea din reţea(spălare), până când nu se mai audzgomote produse de aerul existent şinu se mai formează bule de aer.

  IndicaţieSe supraveghează presiunea insta-laţiei la manometru. Nu trebuiedepăşit 1,5 bar (0,15 MPa).

  4. Se închide mai întâi robinetul B.

  5. Când s-a ajuns la presiunea de lucrunecesară, se închide robinetul A.Se deschid robineţii pe circuitul agen-tului termic.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 34

  6. Scoateţi din nou furtunul de evacuarede la robinetul superior B şi păstraţi-l.

  Aerisirea instalaţiei de încălzire

  A

  1. Se închide robinetul de gaz şi se por-neşte automatizarea.

  2. Verificaţi dacă este deschis şurubulde aerisire de la aerisitorul automatA de la pompa circuitului deîncălzire.

  3. Activarea programului de aerisire(vezi următoarele etape de lucru).

  IndicaţiePentru funcţionarea şi derularea pro-gramului de aerisire, vezi pag. 176.

  4. Se reglează presiunea din instalaţie.

  5. Se deschide robinetul de gaz.

  Activarea funcţiei de aerisire

  Automatizare pentru funcţionare co-mandată de temperatura exterioară

  Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. „Funcţii service“3. „Aerisire“

  Funcţia de aerisire este activată.4. Încheierea funcţiei de aerisire:

  Apăsaţi pe OK sau ä.

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. Se alege „5“ cu Ú şi se confirmă cu

  OK.„on“ se aprinde intermitent.

  3. Cu OK se activează funcţia de aerisire.„EL on“ este afişat static.

  4. Încheierea funcţiei de aerisire:Se apasă pe ä.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 35

  Umplerea sifonului cu apă

  Instalaţie cu mai multe cazane:Se umple cu apă şi sifonul de la colec-torul de gaze arse.

  A

  B

  1. Se scoate clema de fixare A şi seextrage sifonul B.

  2. Sifonul B se umple cu apă.

  3. Se montează sifonul B şi se fixeazăcu clema de fixare A.

  IndicaţieNu se va torsiona furtunul de admisiela asamblare. Pozaţi furtunul de eva-cuare fără coturi şi cu pante con-stante.

  Denumirea circuitelor de încălzire - numai la automatizare pentrufuncţionare comandată de temperatura exterioară

  În starea de livrare, circuitele de încălziresunt marcate cu „Circuit încălzire 1“,„Circuit încălzire 2“ şi „Circuitîncălzire 3“ (dacă există).

  Pentru înţelegerea mai bună de cătreoperatorul instalaţiei, circuitele deîncălzire pot fi denumite specific instala-ţiei.Introducerea denumirilor circuitelor deîncălzire:

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 36

  Instrucţiuni de utilizare

  Verificarea tipului de gaz

  Cazanul este dotat cu o automatizareelectronică a arderii, care regleazăarzătorul pentru o ardere optimă de fie-care dată, în funcţie de calitatea gazuluiexistent.■ De aceea, la funcţionare cu gaz

  metan, pentru întregul domeniu al indi-celui Wobbe nu se impune nicio modi-ficare.Cazanul poate să funcţioneze în cazulindicelui Wobbe cuprins între 9,5 şi15,2 kWh/m3 (între 34,2 şi54,7 MJ/m3).

  ■ La funcţionarea pe gaz lichefiat,arzătorul trebuie modificat (vezi „Tre-cerea la alt tip de gaz“ la pag. 36).

  1. Trebuie cerute informaţii privind tipulde gaz metan şi indicele Wobbe de lafurnizorul de gaz, respectiv furnizorulde gaz lichefiat.

  2. În cazul funcţionării cu gaz lichefiat,arzătorul trebuie adaptat (vezipag. 36).

  3. Se introduce tipul de gaz în protocolulde la pag. 205.

  Trecerea la alt tip de gaz (numai la funcţionarea cu gaz lichefiat)

  1

  2

  A

  1. Se poziţionează şurubul de reglajA de pe blocul de ventile în poziţia„2“.

  2. Se deschide comutatorul pornit-oprit8.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 37

  3. Se setează tipul de gaz în adresa decodare „82“.■ Accesarea nivelului de codare 2■ „General“ (automatizare pentru

  funcţionare comandată de tempe-ratura exterioarăsauSe accesează Grupa 1 (automati-zare pentru funcţionare cu tempe-ratură constantă).

  ■ Se alege adresa de codare„11“ şise setează valoarea „9“. Se con-firmă cu OK. Este afişat „11:0“.

  ■ Se selectează adresa decodare„82“ şi se setează valoarea„1“ (funcţionare cu gaz lichefiat).Se confirmă cu OK.

  ■ Se alege adresa de codare„11“ şise setează valoarea ≠ „9“. Se con-firmă cu OK. Este afişat „11:0“.

  ■ Se încheie funcţiile de service.

  4. Se deschide robinetul de gaz.

  5. Se lipeşte autocolantul „G31“ (segăseşte la Documentaţia Tehnică)lângă plăcuţa cu caracteristici de pepanoul de protecţie cu cleme de prin-dere.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 38

  Măsurarea presiunii statice şi presiunii dinamice de alimentarecu gaz

  PericolFormarea de CO ca urmare aunui reglaj incorect al arzătorului,poate avea drept consecinţă ris-curi grave de periclitare asănătăţii.Înainte şi după lucrările efectuatela aparatele pe gaz, trebuie efec-tuată o măsurare a emisiilor deCO.

  Funcţionare pe gaz lichefiatLa prima punere în funcţiune/ înlocuire,rezervorul de gaz lichefiat trebuie spălatde două ori. După spălare, rezervorul şiconducta de racordare/ legătură se aeri-sesc temeinic.

  A

  1. Se închide robinetul de gaz.

  2. Se slăbeşte şurubul A de pe racor-dul de măsurare „IN“ de la blocul deventile, nu se extrage complet şi seracordează manometrul.

  3. Se deschide robinetul de gaz.

  4. Se măsoară presiunea statică, iarvaloarea măsurată se înregistreazăîn protocolul de la pag. 205.Valoare nominală: max. 57,5 mbar(5,75 kPa).

  5. Se porneşte alimentarea de la reţeaşi se pune în funcţiune cazanul.

  IndicaţieLa prima punere în funcţiune aparatulpoate să treacă pe avarie, deoareceexistă aer pe conducta de gaz. Esteafişat mesajul de avarie EE. Dupăcca 5 s se apasă tasta de deblocareR pentru deblocarea arzătorului.

  6. Se măsoară presiunea de alimentarecu gaz (presiunea dinamică).

  Valoare nominală:■ Gaz metan: 20 mbar (2 kPa)■ Gaz lichefiat: 50 mbar (5 kPa)

  IndicaţiePentru măsurarea presiunii de ali-mentare cu gaz, trebuie utilizate apa-rate de măsură corespunzătoare cu oprecizie de min. 0,1 mbar(0,01 kPa).

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 39

  7. Se trece valoarea măsurată în proto-colul de măsurători la pag. 205.Trebuie întreprinse măsurile cores-punzătoare conform tabeluluiurmător.

  8. Se scoate cazanul din funcţiune, seînchide robinetul de gaz, se scoatemanometrul. Se închide racordul demăsurare A cu şurubul.

  9. Se deschide robinetul de gaz şi seporneşte cazanul.

  PericolScurgerea de gaz la racordulde măsurare conduce la peri-col de explozie.Se verifică etanşeitatea la gaza racordului de măsurare A.

  Presiune (dinamică) de alimentare cugaz

  Măsuri

  pentru gaz metan pentru gaz liche-fiat

  sub 17,4 mbar(1,74 kPa)

  sub 42,5 mbar(4,25 kPa)

  Nu se întreprinde nicio punere în funcţiu-ne şi se informează furnizorul de gaz,respectiv furnizorul de gaz lichefiat.

  17,4 până la25 mbar(1,74 până la 2,5 kPa)

  42,5 până la 57,5mbar(4,25 până la 5,75 kPa)

  Se pune în funcţiune cazanul.

  peste 25 mbar(2,5 kPa)

  peste 57,5 mbar(5,75 kPa)

  Se montează un regulator separat depresiune înainte de intrarea în instalaţieşi se reglează presiunea la 20 mbar(2,0 kPa) pentru gaz metan, respectiv la50 mbar (5,0 kPa) pentru gaz lichefiat. Seinformează furnizorul de gaz, respectivfurnizorul de gaz lichefiat.

  Etape de lucru şi avarii posibile

  Afişaj pe display Măsură Solicitare de

  căldură prin auto-matizare

  nu Se măreşte valoa-rea reglată, se asi-gură preluareacăldurii suplimen-tare

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 40

  da

  Suflanta porneşte nu după cca 51 s ava-rie F9

  Se verifică suflan-ta, cablurile delegătură la su-flantă, alimentareaelectrică a suflanteişi comanda suflan-tei

  da

  Aprindere nu Avarie EE Se verifică modululde aprindere (co-mandă 230 V întreconectorii „X2.1“ şi„X2.2“). Se verificăalimentarea cugaz.

  da

  Blocul de ventilese deschide

  nu Avarie EE Se verifică bloculde ventile de gaz(comandă 230 V),se verifică presiu-nea de intrare la ra-cordul de gaz

  da

  Curentul de ioni-zare se formează Simbol A

  nu Avarie EE Se verifică reglajulelectrodului de io-nizare şi se verificădacă există aer peconducta de gaz.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 41

  da

  Arzătorul este înfuncţiune

  nu Se opreşte înaintede a se atinge tem-peratura reglatăpentru apa din ca-zan şi reporneşteimediat

  Se verifică etanşei-tatea instalaţiei deevacuare a gazelorarse (recirculareagazelor arse), severifică presiuneadinamică a gazului

  da

  Calibrarea auto-mată a controluluiarderii

  nu

  Avarie E3 Se asigură prelua-rea de căldură su-ficientă. Se acţio-nează butonul dedeblocare R.

  Avarie Eb Se verifică distanţaîntre electrodul deionizare şi corpulde flacără alarzătorului.Se verifică aloca-rea tipului de gaz(adresa de codare82, reglare bloc deventile).Se verifică siste-mul de evacuare agazelor arse, dupăcaz, se în-depărtează dispo-zitivul de recircula-re a gazelor de ar-dere.Se acţionează bu-tonul de deblocareR.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 42

  Pentru indicaţii suplimentare privind ava-riile, vezi pag. 129.

  Reglarea puterii de încălzire maxime

  Pentru regimul de încălzire, poate filimitată sarcina maximă pentru încălzire.Limitarea se face prin domeniul demodulaţie. Maximul puterii termice regla-bile este limitat cu ajutorul unei fişe decodare a cazanului.

  Automatizare pentru funcţionare co-mandată de temperatura exterioară

  Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. „Funcţii service“3. „Capacitate maximă de încălzire“4. „Modificare?“ Se selectează „Da“.

  Pe display este afişată o valoare(de ex. „85“). În starea de livrare,această valoare corespunde în propor-ţie de 100% puterii termice nominale.

  5. Reglaţi valoarea dorită.

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. Se alege „3“ cu Ú şi se confirmă cu

  OK.Pe display se aprinde intermitent o va-loare (de ex. „85“) şi este afişat „A“.În starea de livrare, această valoarecorespunde în proporţie de 100% pu-terii termice nominale.

  3. Se reglează valoarea dorită şi se con-firmă cu OK.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 43

  Testul de etanşeitate al sistemului de evacuare gaze arse/admi-sie aer (măsurare în rostul inelar)

  A

  A Rost de aerisire

  Pentru sistemele de gaze arse/admisieaer verificate împreună cu un cazanmural pentru încălzire pe gaz nu estenecesară, la punerea în funcţiune, veri-ficarea etanşeităţii (testare la suprapre-siune) de către firma specializată.

  În acest caz recomandăm ca la punereaîn funcţiune a instalaţiei, firma de insta-laţii de încălzire să efectueze un test deetanşeitate simplificat. Pentru aceastaeste suficient să se măsoare concentra-ţia de CO2 sau O2 din aerul de ardere înrostul inelar din tubulatura de evacuaregaze arse/admisie aer.Tubulatura de evacuare a gazelor arseeste considerată etanşă, dacă în aerulde ardere nu se măsoară o concentraţiede CO2 peste 0,2 % sau o concentraţiede O2 sub 20,6 %.Dacă se măsoară valori mai mari deCO2 sau mai mici de O2, se impune overificare sub presiune a tubulaturii deevacuare a gazelor arse la o suprapre-siune statică de 200 Pa.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 44

  Demontarea arzătorului

  F

  G

  D

  E4x

  C

  B

  A

  1. Se închide comutatorul pornit-opritde la automatizare şi se deconec-tează tensiunea de la reţea.

  2. Se închide şi se asigură robinetul degaz.

  3. Se scot cablurile electrice de la moto-rul suflantei A, blocul de ventile B,electrodul de aprindere şi de ionizareC, unitatea de aprindere D şiîmpământarea E.

  4. Se desface îmbinarea filetată de laconducta de racordare la gaz F.

  5. Se scot cele patru şuruburi G şi sedemontează arzătorul.

  ! AtenţieEvitaţi deteriorarea arzătoru-lui.Nu se aşează arzătorul petubul de flacără!

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 45

  Verificarea corpului de flacără şi a garniturii arzătorului

  Se verifică dacă garnitura arzătoruluiA şi tubul de flacără E sunt intacte şi,dacă este necesar, se înlocuiesc.

  A

  C

  2x

  2x

  B DEF

  1. Se demontează electrozii B.

  2. Se scot cele două cleme de fixareC de la inelul termoizolant D şi apoise demontează inelul termoizolantD.

  3. Se scot cele două şuruburi Torx şicorpul de flacără E cu garnituraF.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 46

  4. Se montează noul corp de flacărăE cu noua garnitură F şi sefixează.Cuplu de strângere: 5,0 Nm.

  5. Se montează inelul termoizolant D.

  6. Se montează electrozii B.Cuplu de strângere: 4,5 Nm.

  Se verifică şi se reglează electrozii de aprindere şi de ionizare

  6+204+

  0,5

  0

  10±1

  A

  A B

  5+30

  A Electrozi de aprindere B Electrod de ionizare

  1. Se verifică electrozii privind uzura şigradul de murdărire.

  2. Se curăţă electrozii cu o perie mică(nicio perie de sârmă) sau cu hârtieabrazivă.

  3. Se verifică corectitudinea distanţelornecesare. Dacă distanţele necesarenu sunt corecte sau electrozii suntdeterioraţi, se înlocuiesc electrozii cugarnitură şi se poziţionează. Sestrâng şuruburile de fixare a electro-zilor cu un cuplu de strângere de4,5 Nm.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 47

  Curăţirea suprafeţelor de schimb de căldură

  ! AtenţiePe suprafaţa care vine în contactcu combustibilul gazos de laschimbătorul de căldură nu tre-buie să se producă zgârieturi saualte deteriorări. Acestea podduce la coroziune. Suprafeţele de schimb decăldură nu se curăţă cu peria.Prin periere, depunerile existentese pot fixa în interstiţiile serpenti-nei.

  IndicaţieColorările apărute la suprafaţaschimbătorului de căldură sunt urmenormale de funcţionare. Ele nu influen-ţează funcţionarea şi durata de viaţă aschimbătorului de căldură.Nu este necesară utilizarea de deter-genţi chimici.

  A 1. Se aspiră depunerile de pe suprafe-ţele de schimb de căldură A alearzătorului.

  2. La nevoie, suprafeţele de schimb decăldură A se spală cu apă.

  3. Se verifică scurgerea condensului şise curăţă sifonul. Vezi capitolulurmător.

  Verificarea evacuării condensului şi curăţirea sifonului

  Instalaţie cu mai multe cazane:Se curăţă de asemenea sifonul de lacolectorul de gaze arse.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 48

  A

  B

  1. Se verifică dacă evacuarea conden-sului prin sifon se realizează fărăimpedimente.

  2. Se scoate clema de fixare A şi seextrage sifonul B.

  3. Se curăţă sifonul B.

  4. Se umple sifonul B cu apă şi semontează. Se montează clema defixare A.

  IndicaţieNu se va torsiona furtunul de admisiela asamblare. Pozaţi furtunul de eva-cuare fără coturi şi cu pante con-stante.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 49

  Montajul arzătorului

  F

  G

  D

  E4x

  C

  B

  A

  1. Se introduce arzătorul şi se strângşuruburile G cu un cuplu de strân-gere de 8,5 Nm, în diagonală.

  2. Se montează ţeava de alimentare cugaz F cu o garnitură nouă.

  3. Se verifică etanşeitatea racordurilorpe circuitul de gaze arse.

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitateaîmbinării filetate.

  4. Se racordează cablurile electrice dela motorul suflantei A, blocul de ven-tile B, electrodul de aprindere şi deionizare C, unitatea de aprindereD şi împământarea E.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 50

  Verificarea limitatorului de debit (numai la cazan în condensaţiepentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră, pe gaz)

  C

  B

  A

  1. Se opreşte automatizarea, se blo-chează conducta de alimentare cuapă rece şi se goleşte circuitul secun-dar al cazanului.

  2. Se desface şurubul cu gaură inte-rioară hexagonală A.

  IndicaţieÎn timpul demontării, apa rămasă sepoate scurge.

  3. Se scoate fluxostatul B şi se extragespre partea inferioară limitatorul dedebit C.

  4. Se verifică limitatorul de debit C, încaz de depunere de piatră sau dete-riorare se înlocuieşte şi se monteazădin nou.Se înşurubează fluxostatul B.

  Verificarea vasului de expansiune şi a presiunii din instalaţie

  Se efectuează verificarea la rece a insta-laţiei.

  1. Se goleşte instalaţia atât de mult sause închide supapa cu calotă de lavasul de expansiune şi se scade pre-siunea, până când manometrulindică „0“.

  2. Dacă presiunea preliminară din vasulde expansiune cu membrană estemai mică decât presiunea statică dininstalaţie, atunci se adaugă atât azot,până ce presiunea preliminară estemai mare cu 0,1 până 0,2 bar(10 până la 20 kPa) decât presiuneastatică din instalaţie.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 51

  3. Se completează apă, până ce îninstalaţia rece presiunea de umplereeste min. 1,0 bar (0,1 MPa) şi cu 0,1până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa)mai mare decât presiunea prelimi-nară din vasul de expansiune.

  Presiune de lucru admisă: 3 bar(0,3 MPa)

  Verificarea la presiune de lucru a etanşeităţii tuturor componen-telor care vin în contact cu gazul

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitatea compo-nentelor care conduc gazul.

  IndicaţiePentru controlul etanşeităţii utilizaţinumai aparate şi agenţi de testare adec-vaţi şi autorizaţi (EN 14291). Agenţi detestare cu substanţe necorespunzătoare(de ex. nitriţi, sulfiţi) pot deteriora mate-rialele.După verificare, se îndepărtează restu-rile de agenţi de verificare a scurgerilor.

  Verificarea calităţii arderii

  Reglarea electronică a arderii asigurăautomat o calitate optimă a arderii. Laprima punere în funcţiune/ întreţinereeste necesar numai un control al para-metrilor de ardere. În acest scop semăsoară conţinutul de CO2 sau O2 şi setrece în protocolul de la pagina 205.Pentru descrierea funcţionării automa-tizării electronice a arderii, vezipag. 182.

  IndicaţiePentru evitarea avariilor în funcţionare şia unor deteriorări, se va utiliza aparatulcu aer de combustie nepoluat.

  Conţinutul de CO■ Conţinutul de CO trebuie să fie

  100 mg/mc la toate tipurile de gaz.

  conţinut de CO2 sau O2■ Conţinutul de CO2 trebuie să se

  situeze de fiecare dată între parametriiurmători ai puterii inferioare şi supe-rioare:– 7,5 până la 9,5 % la gaz metan– 8,8 până la 11,1 % la gaz lichefiat P

  ■ Conţinutul de O2 trebuie să se situezetoate la toate tipurile de gaz între 4,0şi 7,6 %.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 52

  În cazul în care cantitatea de CO2 sauO2 măsurată se situează în afara para-metrilor corespunzători, trebuie efectuaţiurmătorii paşi:■ Se execută testul de etanşeitate a sis-

  temului de evacuare gaze arse/admi-sie aer, vezi pag. 43.

  ■ Se reglează electrodul de ionizare şise verifică conducta de racordare, vezipag. 46.

  IndicaţieLa punerea în funcţiune, automatizareaarderii efectuează o calibrare automată.Se măsoară emisia de substanţepoluante la aproximativ 30 s după iniţie-rea arderii.

  A

  1. Aparatul pentru analiza gazelor arsese conectează la orificiul pentru gazearse A de pe racordul de gaze arseal cazanului.

  2. Se deschide robinetul de gaz, sepune în funcţiune arzătorul şi sereglează solicitarea de căldură.

  3. Se setează puterea minimă (vezipag. 53).

  4. Se verifică conţinutul de CO2. In cazulîn care valoarea se abate cu peste1% faţă de domeniul menţionat ante-rior, se întreprind măsurile de lapag. 51.

  5. Valoarea măsurată se înregistreazăîn protocol.

  6. Se setează puterea maximă (vezipag. 53).

  7. Se verifică conţinutul de CO2. In cazulîn care valoarea se abate cu peste1% faţă de domeniul menţionat ante-rior, se întreprind măsurile de lapag. 51.

  8. După verificare, se apasă OK.

  9. Valoarea măsurată se înregistreazăîn protocol.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 53

  Selectarea puterii superioare/inferioare

  Automatizare pentru funcţionare co-mandată de temperatura exterioară

  Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. „Verificare relee“3. Selectarea puterii inferioare:

  Se selectează „Sarcină bază oprit“.Apoi apare „Sarcină bază pornit“ şiarzătorul funcţionează la putere infe-rioară.

  4. Selectarea puterii superioare:Se selectează „Sarcină maximăoprit“. Apoi apare „Sarcină maximăpornit“ şi arzătorul funcţionează la pu-tere superioară.

  5. Încheierea selectării puterii:Se apasă pe ä.

  Meniu de service1. Se menţin apăsate simultan OK şi

  å timp de cca 4 s.2. Se alege „ “ cu Ú şi se confirmă cu

  OK.Pe display apare „I“, iar „on“ se aprin-de intermitent.

  3. Selectarea puterii inferioare:Se apasă pe OK, „on“ rămâne aprins.

  4. Selectarea puterii superioare:Se apasă pe ä.

  5. Se alege „2“ cu Ú, „on“ se aprinde in-termitent.

  6. Se apasă pe OK, „on“ rămâne aprins.7. Încheierea selectării puterii:

  Se apasă pe ä.

  Adaptarea automatizării la instalaţia de încălzire

  Automatizarea trebuie să fie reglatăcorespunzător dotării instalaţiei.■ Se alege schema de instalaţii cores-

  punzătoare (vezi figurile următoare).■ Reglarea codărilor în funcţie de acce-

  soriile montate:

  Instrucţiuni de montaj şi ser-vice pentru accesorii

  IndicaţieDiferite componente ale instalaţiei vor firecunoscute automat de automatizareiar codarea se va seta automat.

  Pentru etapele de lucru pentru codare,vezi pag. 66.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 54

  Tipul de instalaţie 1

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (cu/fără preparare de apă caldămenajeră)

  63

  1

  5

  2

  4

  ID: 4605145_1001_01

  1 Vitodens 200-W2 Senzor de temperatură exterioară

  (numai la automatizare pentru func-ţionare comandată de temperaturaexterioară)

  3 Vitotrol 100 (numai la automatizarepentru funcţionare cu temperaturăconstantă)

  4 Boiler pentru preparare de apăcaldă menajeră

  5 Senzor pentru temperatura apeicalde menajere din acumulator

  6 Circuit de încălzire fără vană deamestec A1 (circuit de încălzire 1)

  Funcţie/ Componenta instalaţiei CodareReglaj Grupă

  Funcţionare pe gaz lichefiat 82:1 „General“/1Instalaţie cu pompă de recirculare pentru apa mena-jeră

  Racord pompă de recirculare la extensia internă H1sau H2

  — —

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 55

  Tipul de instalaţie 2

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu vanăde amestec M2 (cu/fără preparare de apă caldă menajeră)

  IndicaţieDebitul volumetric al circuitului deîncălzire fără vană de amestec trebuiesă fie cu cel puţin 30 % mai mare decâtdebitul volumetric al circuitului deîncălzire cu vană de amestec.

  1

  4

  2

  3

  M

  5 6

  78

  9

  qP

  ID: 4605148_1001_01

  1 Vitodens 200-W2 Senzor de temperatură exterioară3 Boiler pentru preparare de apă

  caldă menajeră4 Senzor pentru temperatura apei

  calde menajere din acumulator5 Circuit de încălzire fără vană de

  amestec A1 (circuit de încălzire 1)6 Circuit de încălzire cu vană de

  amestec M2 (circuit de încălzire 2)

  7 Termostat pentru limitarea tempe-raturii maxime pentru încălzirea prinpardoseală

  8 Senzor de temperatură pe tur M29 Pompa circuitului de încălzire M2qP Set extensie pentru un circuit de

  încălzire cu vană de amestec M2

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 56

  Funcţie/ Componenta instalaţiei CodareReglaj Grupă

  Funcţionare pe gaz lichefiat 82:1 „General“Instalaţie cu numai un circuit de încălzire cu vană deamestec cu set de extensie pentru vana de amestec(fără circuit de încălzire nereglat)

  ■ cu boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:4 „General“

  ■ fără boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:3 „General“

  Instalaţie cu pompă de recirculare pentru apa mena-jeră

  Racord pompă de recirculare la extensia internă H1sau H2

  — —

  Tipul de instalaţie 3

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 şi un circuit de încălzire cu vanăde amestec M2 cu separarea circuitelor (cu/fără preparare de apă caldă mena-jeră)

  5 6

  7

  9

  8

  qQ

  MqP

  1

  4

  2

  3

  qW

  ID: 4605147_1001_01

  1 Vitodens 200-W2 Senzor de temperatură exterioară

  3 Boiler pentru preparare de apăcaldă menajeră

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 57

  4 Senzor pentru temperatura apeicalde menajere din acumulator

  5 Circuit de încălzire fără vană deamestec A1 (circuit de încălzire 1)

  6 Circuit de încălzire cu vană deamestec M2 (circuit de încălzire 2)

  7 Termostat pentru limitarea tempe-raturii maxime pentru încălzirea prinpardoseală

  8 Senzor de temperatură pe tur M29 Pompa circuitului de încălzire M2qP Set extensie pentru un circuit de

  încălzire cu vană de amestec M2qQ Schimbător de căldură pentru sepa-

  rarea circuitelorqW Dispozitiv suport cu vană de ames-

  tec (accesoriu)

  Funcţie/ Componenta instalaţiei CodareReglaj Grupă

  Funcţionare pe gaz lichefiat 82:1 „General“Instalaţie cu numai un circuit de încălzire cu vană deamestec cu set de extensie pentru vana de amestec(fără circuit de încălzire nereglat)

  ■ cu boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:4 „General“

  ■ fără boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:3 „General“

  Instalaţie cu pompă de recirculare pentru apa mena-jeră

  Racord pompă de recirculare la extensia internă H1sau H2

  — —

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 58

  Tipul de instalaţie 4

  Un circuit de încălzire fără vană de amestec, un circuit de încălzire cu vană deamestec M2 (cu set de extensie), un circuit de încălzire cu vană de amestec M3(cu set de extensie) şi preselector hidraulic (cu/ fără preparare de apă caldămenajeră)

  M MqU

  qP

  9

  87 qQ

  qWqE

  qR

  qT

  qZ

  1

  4

  2

  36

  5

  ID: 4605149_1001_01

  1 Vitodens 200-W2 Senzor de temperatură exterioară3 Boiler pentru preparare de apă

  caldă menajeră4 Senzor pentru temperatura apei

  calde menajere din acumulator5 Circuit de încălzire fără vană de

  amestec A1 (circuit de încălzire 1)6 Pompă circuit de încălzire A17 Circuit de încălzire cu vană de

  amestec M2 (circuit de încălzire 2)8 Senzor de temperatură pe tur M29 Pompa circuitului de încălzire M2qP Set extensie pentru un circuit de

  încălzire cu vană de amestec M2

  qQ Circuit de încălzire cu vană deamestec M3 (circuit de încălzire 3)

  qW Termostat pentru limitarea tempe-raturii maxime pentru încălzirea prinpardoseală

  qE Senzor de temperatură pe tur M3qR Pompa circuitului de încălzire M3qT Set extensie pentru un circuit de

  încălzire cu vană de amestec M3qZ Preselector hidraulicqU Senzor pentru temperatura pe tur

  pentru preselectorul hidraulic

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 59

  Funcţie/ Componenta instalaţiei CodareReglaj Grupă

  Funcţionare pe gaz lichefiat 82:1 „General“Instalaţie cu numai două circuite de încălzire cu vanăde amestec cu set de extensie pentru vana de ames-tec (fără circuit de încălzire nereglat)

  ■ cu boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:8 „General“

  ■ fără boiler pentru preparare de apă caldă menajerăsau preparator instantaneu de apă caldă menajeră

  00:7 „General“

  Instalaţie fără pompă de recirculare pentru apa me-najeră

  Racord pompă circuit de încălzire A1 la extensia in-ternă H1 sau H2

  53:2 „General“

  Instalaţie cu pompă de recirculare pentru apa mena-jeră

  Racord pompă circuit de încălzire A1 la extensia AM1,racord A1

  — —

  Racord pompă de recirculare la extensia AM1, racordA2

  — —

  Instalaţie cu preselector hidraulic 04:0 „Cazan“

  Setarea caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare pen-tru funcţionare comandată de temperatura exterioară)

  Caracteristicile de încălzire reprezintălegătura între temperatura exterioară şitemperatura apei din cazan, respectivtemperatura agentului termic pe tur.Simplificat: cu cât temperatura exte-rioară este mai scăzută, cu atât tempe-ratura apei din cazan, respectiv tempe-ratura agentului termic pe tur trebuie săfie mai ridicate.De temperatura apei din cazan, respec-tiv de temperatura agentului termic pe turdepinde la rândul său temperatura deambianţă.

  În starea de livrare sunt reglate următoa-rele valori:■ Înclinare = 1,4■ Nivel = 0

  IndicaţieÎn cazul în care există circuite deîncălzire cu vană de amestec în instala-ţia de încălzire, temperatura pe tur pen-tru circuitul de încălzire fără vană deamestec este mai mare cu valoarea dife-renţei reglate (stare de livrare 8 K) decâttemperatura pe tur pentru circuitele deîncălzire cu vană de amestec.Diferenţa de temperatură poate fi setatăprin intermediul adresei de codare „9F“în grupa „General“.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 60

  0,2

  Temp. exterioară în °C

  Tem

  p. a

  pei d

  in c

  azan

  , res

  p.Te

  mpe

  ratu

  ra p

  e tu

  r în

  °CÎnclinare

  2,4

  2,6

  2,8

  3,0

  3,2

  3,4

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  0 -5 -10 -15 -205102,

  0

  2,2

  Temperatură amb. regl. în °C

  3530

  2520

  1510

  5

  0,4

  0,6

  0,8

  1,0

  1,2

  1,4

  -30-251,

  8

  1,6

  Domenii de reglaj pentru înclinare:■ Încălziri prin pardoseală: 0,2 până la

  0,8■ Încălziri de temperatură joasă: 0,8

  până la 1,6

  Reglajul temperaturii nominale deambianţă

  Pentru fiecare circuit de încălzire sepa-rat.Caracteristica de încălzire se transla-tează în lungul axei de temperatură deambianţă nominală. Ea determină uncomportament de pornire/oprire modifi-cat la pompa circuitului de încălzire, încazul în care funcţia de logică a pompe-lor este activă.

  Temperatură nominală de ambianţănormală

  90

  -2026 + 20

  A

  C

  D E

  B

  Exemplul 1: Modificarea temperaturiinominale normale de ambianţă de la 20la 26 °C

  A Temperatura apei din cazan, res-pectiv temperatura pe tur în °C

  B Temperatura exterioară în °C

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 61

  C Temperatura de ambianţă reglată în°C

  D Pompa circuitului de încălzire„oprită“

  E Pompa circuitului de încălzire „por-nită“

  Modificarea temperaturii nominale nor-male de ambianţă

  Instrucţiuni de utilizare

  Temperatură nominală redusă deambianţă

  +20 14 5

  90

  -20

  D E

  A

  C

  B

  Exemplul 2: Modificarea temperaturiinominale reduse de ambianţă de la5 °C la 14 °C

  A Temperatura apei din cazan, res-pectiv temperatura pe tur în °C

  B Temperatura exterioară în °CC Temperatura de ambianţă reglată în

  °CD Pompa circuitului de încălzire

  „oprită“ E Pompa circuitului de încălzire „por-

  nită“

  Modificarea temperaturii nominalereduse de ambianţă

  Instrucţiuni de utilizare

  Modificarea înclinării şi nivelului

  Pentru fiecare circuit de încălzire sepa-rat.

  A

  B

  Tem

  pera

  tura

  ape

  i din

  caz

  an re

  sp.

  Tem

  pera

  tura

  pe

  tur î

  n °C

  90

  +20 -20Temperatura exterioară în °C

  3,5

  1,4

  0,2

  A Modificarea înclinăriiB Modificarea nivelului (translaţie pe

  verticală a caracteristicii deîncălzire)

  Meniu extins:1. å2. „Încălzire“3. Se selectează circuitul de încălzire.4. „Caracteristica de încălzire“5. „Înclinare“ sau „Nivel“6. Se reglează caracteristica de

  încălzire în funcţie de necesităţileinstalaţiei.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 62

  Conectarea automatizării la sistemul LON - numai la automati-zare pentru funcţionare comandată de temperatura exterioară

  Modulul de comunicare LON (accesoriu)trebuie să fie introdus deja.

  Instrucţiuni de montajModul de comunicare LON

  IndicaţieTransmisia de date prin LON poate duracâteva minute.

  Instalaţie cu un cazan cu Vitotronic200-H şi Vitocom 200 (exemplu)

  Numerele participanţilor la sistemul LONşi alte funcţii suplimentare se setează înnivelul de codare 2 (vezi tabelulurmător).

  IndicaţieÎn cadrul unui sistem LON nu poate fiatribuit acelaşi număr de participant dedouă ori.Numai o singură automatizare Vito-tronic poate fi codată ca manager deerori.

  Toate adresele de codare din tabel sunt din grupa „General“.Automatizare circ.cazan

  Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom

  LON LON LON

  Participant nr. 1.Codarea „77:1“.

  Participant nr. 10.Codarea „77:10“.

  Participant nr. 11.Se setează codarea„77:11“.

  Participant nr.99.

  Automatizarea estemanager de erori ,Codarea „79:1“.

  Automatizarea nueste manager deerori,Codarea „79:0“.

  Automatizarea nueste manager deerori,Codarea „79:0“.

  Aparatul estemanager deerori.

  Automatizarea trans-mite ora exactă,Codarea „7b:1“.

  Automatizarea re-cepţionează ora,Se setează codarea„81:3“.

  Automatizarea re-cepţionează ora,Se setează codarea„81:3“.

  Aparatul re-cepţioneazăora exactă.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5773

  141

  RO

 • 63

  Automatizare circ.cazan

  Vitotronic 200-H Vitotronic 200-H Vitocom

  Automatizarea trans-mite temperatura ex-terioară,Se setează codarea„97:2“.

  Automatizarea re-cepţionează tempe-ratura exterioară,Se setează codarea„97:1“.

  Automatizarea re-cepţionează tempe-ratura exterioară,Se setează codarea„97:1“.

  Nr. instalaţiei Viess-mann,Codarea „98:1“.

  Nr. instalaţiei Viess-mann,Codarea „98:1“.

  Nr. instalaţiei Viess-mann,Codarea „98:1“.

  Supravegherea erori-lor la participanţiiLON,Codarea „9C:20“.

  Monitorizarea erori-lor la participanţiiLON,Codarea „9C:20“.

  Monitorizarea erori-lor la participanţiiLON,Codarea „9C:20“.

  Realizarea verificării participanţilorLON

  Prin verificarea participanţilor se tes-tează comunicarea aparatelor din insta-laţie conectate la managerul de erori.

  Condiţii obligatorii:■ Automatizarea trebuie să fie codată ca

  manager de erori (codarea „79:1“ dingrupa „General“).

  ■ La toate automatizările trebuie să fiesetat numărul participantului la siste-mul LON.

  ■ Lista participanţilor la sistemul LONdin managerul de erori trebuie să fieactualizată.

  Meniu de service:1. Se apasă simultan pe OK şi timp

  de cca 4 s.2. „Funcţii service“3. „Verificare participant“

  4. Se selectează participanţii (de ex.participant 10).

  5. Cu „OK“ se porneşte verificarea par-ticipanţilor.

  ■ Participanţii testaţi cu succes suntmarcaţi cu „OK“.

  ■ Participanţii testaţi fără succes suntmarcaţi cu „Nu OK“.

  IndicaţiePentru executarea unei noi verificări aparticipanţilor, creaţi o nouă listă departicipanţi cu submeniul „Listă, şter-gere?“ (lista de participanţi se actua-lizează).

  IndicaţiePe display-ul pentru participantul res-pectiv, în timpul verificării participantului,este afişat timp de cca 1 min nr. de par-ticipant şi „Wink“.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)57

  73 1

  41 R

  O

  Serv

  ice

 • 64

  Accesarea şi anularea mesajului de întreţinere

  Dacă la adresele de codare „21“ şi „23“se ating valorile limită stabilite, indicato-rul de avarie semnalizează intermitent.Aceste valori se seteaza in adresa decodare din grupa „Cazan“ (automati-zare comandată de temperatura exte-rioară) sau grupa 2 (automatizare func-ţionare cu temperatură constantă.)

  Automatizare pentru funcţionare co-mandată de temperatura exterioară

  Automatizare pentru funcţionare cutemperatură constantă

  Afişaj„Întreţinere“ şi „¸“ Numărul de ore de funcţionare prevăzut

  sau intervalul de timp prevăzut cu simbo-lul pentru calendar „ý“ (în funcţie de se-tare) şi „¸“

  Validarea operaţiunii de întreţinereApăsaţi pe OK.Se efectuează întreţinerea.

  IndicaţieUn mesaj de întreţinere validat şi care nua fost resetat, apare din nou luneaurmătoare.

  Apăsaţi pe OK.Se efectuează întreţinerea.

  IndicaţieUn mesaj de întreţinere anulat şi care nua fost resetat, apare din nou după 7 zile.

  După efectuarea �