service VIESMANN Tip B1HA, B1KAInstrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate...

of 100 /100
Instrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate VIESMANN Vitodens 100-W Tip B1HA, B1KA, 6,5 până la 35,0 kW Cazan în condensaţie pe combustibil gazos, ca aparat mural Model pe gaz metan şi gaz lichefiat Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină VITODENS 100-W 5516 910 RO 9/2014 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

Embed Size (px)

Transcript of service VIESMANN Tip B1HA, B1KAInstrucţiuni de montaj şi service pentru personalul de specialitate...

 • Instrucţiuni de montaj şiservicepentru personalul de specialitate

  VIESMANN

  Vitodens 100-WTip B1HA, B1KA, 6,5 până la 35,0 kWCazan în condensaţie pe combustibil gazos, ca aparat muralModel pe gaz metan şi gaz lichefiat

  Indicaţii de valabilitate, vezi ultima pagină

  VITODENS 100-W

  5516 910 RO 9/2014 Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni!

 • 2

  Vă rugăm să respectaţi cu stricteţe aceste măsuri de siguranţă pentru aexclude pericole şi daune umane şi materiale.

  Explicarea măsurilor de siguranţă

  PericolAcest semn atrage atenţia asu-pra unor posibile daune pentrupersoane.

  ! AtenţieAcest semn atrage atenţia asu-pra unor posibile daune materialeşi daune pentru mediul încon-jurător.

  ObservaţieInformaţiile trecute sub denumirea deindicaţie conţin informaţii suplimentare.

  Persoanele cărora li se adreseazăaceste instrucţiuni

  Aceste instrucţiuni se adresează în modexclusiv personalului de specialitateautorizat.■ Intervenţiile la instalaţia de gaz trebuie

  executate numai de către instalatoriautorizaţi de furnizorul de gaz.

  ■ Lucrările la instalaţia electrică vor fiexecutate numai de electricieni califi-caţi.

  ■ Prima punere în funcţiune se va facede către executantul instalaţiei sau decătre un specialist desemnat deacesta.

  Prevederi

  La efectuarea lucrărilor trebuie respec-tate

  ■ prevederile legale cu privire la preve-nirea accidentelor,

  ■ prevederile legale cu privire la prote-jarea mediului,

  ■ hotărârile asociaţiilor profesionale,■ normele de siguranţă prevăzute de

  STAS, legea 319/2006 şi normativeleinternaţionale DIN, EN, DVGW, TRGI,TRF şi VDE

  Măsuri ce trebuie luate în caz demiros de gaz

  PericolEmanarea gazului poate con-duce la explozii care pot avea caurmare accidentări grave.■ Nu fumaţi! Evitaţi focul deschis

  şi formarea de scântei. Nuaprindeţi niciodată lumina şi nuconectaţi aparatele electrice.

  ■ Se închide robinetul de gaz.■ Deschideţi ferestrele şi uşile.■ Evacuaţi persoanele din zona

  de pericol.■ Informaţi din afara clădirii fir-

  mele ROMGAZ şi ELEC-TRICA.

  ■ Dispuneţi întreruperea ali-mentării electrice a clădiriidintr-un loc sigur (din afaraclădirii).

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă

  5516

  910

  RO

 • 3

  Măsuri ce trebuie luate în caz demiros de gaze arse

  PericolGazele arse pot provoca intoxi-caţii care pun viaţa în pericol.■ Scoateţi instalaţia de încălzire

  din funcţiune.■ Aerisiţi încăperea de ampla-

  sare a instalaţiei.■ Închideţi uşile spre încăperile

  de locuit.

  Instalaţiile de evacuare a gazelor arseşi aerul de ardere

  Asiguraţi-vă că instalaţiile de evacuare agazelor arse sunt libere şi nu pot fi obtu-rate, de ex. de acumulări de condenssau alte influenţe exterioare. Asiguraţi oalimentare suficientă cu aer de ardere.Atrageţi-i atenţia utilizatorului instalaţieică nu sunt permise modificări ulterioarela locul de montaj (de ex. montarea deconducte, măşti sau pereţi despărţitori).

  PericolInstalaţiile de evacuare a gazelorarse neetanşe sau înfundate pre-cum şi o alimentare insuficientăcu aer de ardere pot produceintoxicaţii mortale cu monoxidulde carbon din gazele arse.Asiguraţi funcţionarea cores-punzătoare a instalaţiei de gazearse. Orificiile de alimentare cuaer de ardere trebuie să nu poatăfi închise.

  Aparate de aerisire

  La utilizarea aparatelor cu evacuareaaerului în exterior (hote, exhaustoare,aparate de climatizare) se poate pro-duce depresiune din cauza aspiraţiei. Încazul utilizării simultane a cazanului sepoate forma un curent invers de gazearse.

  PericolUtilizarea simultană a cazanuluicu aparate cu evacuarea aeruluiîn exterior poate avea urmărifatale în cazul curentului inversde gaze arse.Montaţi un circuit de blocare sauluaţi măsuri adecvate pentru aasigura o cantitate suficientă deaer de ardere.

  Intervenţii la instalaţie

  ■ În cazul combustibilului gazos trebuieînchis robinetul de gaz şi asiguratîmpotriva deschiderii accidentale.

  ■ Se deconectează instalaţia de la reţea(de exemplu de la siguranţa separatăsau de la un întrerupător principal) şise verifică dacă este întreruptă ali-mentarea electrică.

  ■ Se asigură instalaţia împotriva uneireconectări accidentale.

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

 • 4

  PericolSuprafeţele încinse pot producearsuri.■ Înainte de lucrările de întreţi-

  nere şi de service, aparatul tre-buie deconectat şi lăsat să serăcească.

  ■ Nu atingeţi suprafeţele încinsede la cazan, arzător, sistemulde evacuare a gazelor arse şisistemul de ţevi.

  ! AtenţiePrin descărcări electrostatice,anumite componente electronicepot fi avariate.Atingeţi obiectele legate lapământ, de ex. conducte deîncălzire sau de apă înainte, deînceperea lucrului pentru a eli-mina încărcarea electrostatică.

  Lucrări de reparaţii

  ! AtenţieRepararea unor componente cufuncţie de siguranţă pune în peri-col funcţionarea sigură a instala-ţiei.Componentele defecte trebuieînlocuite cu componente origi-nale de la firma Viessmann.

  Componente suplimentare, piese deschimb şi piese supuse uzurii

  ! AtenţiePiesele de schimb şi pieselesupuse uzurii care nu au fost veri-ficate împreună cu instalaţia potinfluenţa funcţionarea acesteia.Montajul unor componenteneomologate, precum şi efectua-rea unor modificări neautorizatepot periclita siguranţa şi res-trânge acordarea serviciilor degaranţie.În cazul înlocuirii unor piese, sevor utiliza numai piese originalede la firma Viessmann sau piesede schimb aprobate de firmaViessmann.

  Măsuri de siguranţă

  Măsuri de siguranţă (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 5

  Instrucţiuni de montajPregătirea montajului......................................................................................... 7

  Etapele de montajMontarea cazanului şi a racordurilor.................................................................... 11Deschiderea carcasei automatizării..................................................................... 16Conexiuni electrice............................................................................................... 16

  Instrucţiuni de servicePrima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinereaEtapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea............... 21Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru......................................... 23

  Remedierea avariilorEtape de lucru şi avarii posibile............................................................................ 55Mesaj de avarie pe display................................................................................... 56Repararea............................................................................................................ 61

  Trecerea pe alt tip de gazTrecerea de la gaz lichefiat la gaz metan............................................................. 73

  AutomatizareFuncţii şi condiţii de funcţionare în regim comandat de temperatura exterioară. . 76

  SchemeSchemă de conectare şi schema circuitului electric............................................. 77

  Liste de piese componenteComandarea pieselor........................................................................................... 79Prezentare generală a subansamblurilor............................................................. 80Subansamblu elemente de tablă.......................................................................... 81Subansamblu celulă de încălzire.......................................................................... 83Subansamblu arzător........................................................................................... 85Subansamblu sistem hidraulic.............................................................................. 87Subansamblu sistem hidraulic de recirculare....................................................... 89Sistem hidraulic pentru încălzire şi preparare a.c.m............................................ 90Subansamblu automatizare.................................................................................. 92Altele.................................................................................................................... 94

  Date tehnice........................................................................................................ 95

  Cuprins

  Cuprins55

  16 9

  10 R

  O

 • 6

  CertificateDeclaraţie de conformitate................................................................................... 97Certificat de fabricaţie conform 1. BlmSchV......................................................... 98

  Index alfabetic.................................................................................................... 99

  Cuprins

  Cuprins (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 7

  Utilizare conform destinaţiei

  Aparatul poate fi instalat şi utilizat con-form destinaţiei numai în sisteme deîncălzire închise conform EN 12828 curespectarea indicaţiilor de montaj, deservice şi de utilizare respective. El esteprevăzut exclusiv pentru încălzirea deagent termic care îndeplineşte condiţiilede apă menajeră.

  Utilizarea conform destinaţiei presupuneo instalare staţionară în combinaţie cucomponente autorizate specifice instala-ţiei.

  Utilizarea comercială sau industrială înalt scop decât pentru încălzirea clădiriisau prepararea de apă caldă menajerănu este conform destinaţiei.

  Orice altă utilizare trebuie autorizată deproducător după caz.

  Utilizarea incorectă a aparatului, respec-tiv utilizarea necorespunzătoare (de ex.prin deschiderea aparatului de benefi-ciarul instalaţiei) este interzisă şi anu-lează orice răspundere a producătorului.Utilizare incorectă înseamnă şi modifi-carea componentelor sistemului deîncălzire în privinţa funcţionării lor con-form destinaţiei (de ex. prin închidereacăilor de evacuare a gazelor arse sau acăilor de admisie a aerului).

  Informaţii privind produsul

  Vitodens 100-W, tip B1HA, B1KA

  Reglat din fabricaţie pentru funcţionarepe gaz metan specific reţelelor dinComunitatea Europeană.

  Vitodens 100-W se poate livra numai înţările care sunt trecute pe plăcuţa cucaracteristici. Pentru livrarea în alte ţări,o firmă specializată autorizată în acestscop trebuie să obţină o aprobare indivi-duală conform legislaţiei locale.

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 8

  Pregătiri în vederea montajului cazanului

  Dimensiuni şi racorduri

  34

  5 250

  68

  400

  700

  58 58123123

  BA C E

  F

  D

  156350

  125

  860

  A Tur circuit primar B Cazan în condensaţie pe gaz pentru

  încălzire:Tur boilerCazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire şi preparare de apă caldămenajeră:Apă caldă menajeră

  C Racord de alimentare cu gaz

  D Cazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire:Retur boilerCazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire şi preparare de apă caldămenajeră:Apă rece

  E Retur circuit primarF Sistem de evacuare condens/eva-

  cuare supapa de siguranţă: furtundin plastic 7 22 mm

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 9

  Montajul suportului de perete

  250

  A

  Ø10 145

  A Şablon pentru montajul cazanuluiVitodens

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 10

  1. Se potriveşte şablonul livrat pentrumontaj pe perete.

  2. Se marchează găurile pentru dibluri.

  3. Se dau găuri de dibluri de 7 10 mmşi se montează diblurile.

  4. Se fixează suportul de perete cuşuruburile alăturate.

  Se montează suportul de montaj saurama de montaj

  Instrucţiuni de montaj pentrusuportul de montaj sau rama demontaj

  Pregătirea racordurilor

  ! AtenţiePentru a evita deteriorarea apa-ratului,conductele nu trebuie să fie soli-citate de forţe şi cupluri din exte-rior.

  1. Se pregătesc racordurile hidraulice.Se spală instalaţia de încălzire.

  2. Se pregăteşte racordul de alimentarecu gaz.

  3. Se pregătesc conexiunile electrice.■ Cablu de alimentare de la reţea:

  Cablu flexibil 3 x 1,5 mm2Cablul PE trebuie să fie mai lungdecât cablurile active L1 şi N.

  ■ Cabluri pentru accesorii:NYM-O bifilar min. 0,5 mm2

  Pregătirea montajului

  Pregătirea montajului (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 11

  Demontarea panoului frontal şi amplasarea cazanului

  2x

  2.

  3.

  1.

  1. Se slăbesc şuruburile în partea infe-rioară a cazanului, dar nu se scotcomplet.

  2. Se scoate panoul frontal.

  3. Se agaţă cazanul pe suportul deperete

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 12

  Montarea racordurilor hidraulice

  Pentru montarea armăturilor pecircuitul agentului termic şi pe celsecundar, vezi instrucţiunileseparate de montaj

  BA DC E

  ¨

  z z

  A Tur circuit primar B Cazan în condensaţie pe gaz pentru

  încălzire:Tur boilerCazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire şi preparare de apă caldămenajeră:Apă caldă menajeră

  C Racord de alimentare cu gaz

  D Cazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire:Retur boilerCazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire şi preparare de apă caldămenajeră:Apă rece

  E Retur circuit primar

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 13

  Racord de alimentare cu gaz

  A

  1. Se racordează robinetul de gaz laracordul A.

  2. Verificarea etanşeităţii racordurilorpe circuitul de gaze arse

  ObservaţiePentru controlul etanşeităţii, se utili-zează numai agenţi de verificare aetanşeităţii (EN 14291) şi aparateadecvate şi aprobate. Agenţi de veri-ficare a etanşeităţii cu substanţenecorespunzătoare (de ex. nitriţi, sul-fiţi) pot deteriora materialele.După verificare, se îndepărtează res-turile de agenţi de verificare a etan-şeităţii.

  ! AtenţieO presiune de testare prearidicată poate provoca avariila cazan şi la blocul de ventilede gaz. Suprapresiunea de testaremax. 150 mbar (15 kPa). Încazul unei presiuni mai ridi-cate pentru detectareaneetanşeităţilor, se desfaccazanul şi blocul de ventile dela conducta principală de gaz(se desface îmbinarea file-tată).

  3. Se aeriseşte conducta de gaz.

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 14

  Racord pentru supapa de siguranţă şi sistem de evacuare a con-densului

  A

  Conducta de evacuare a condensuluiA se racordează la reţeaua de canali-zare cu panta continuă necesară şi asi-gurând aerisirea pe conductă.Se vor respecta normativele locale refe-ritoare la apele reziduale.

  ObservaţieSifonul se umple cu apă înainte de a fipus în funcţiune.

  Umplerea sifonului cu apă

  Se umple racordul de evacuare a gaze-lor arse cu cel puţin 0,3 l apă.

  ! AtenţieÎn momentul primei puneri înfuncţiune se pot scurge gazearse de la racordul de evacuare acondensului.Sifonul se umple neapărat cu apăînainte de a fi pus în funcţiune.

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 15

  Racord de evacuare gaze arse şi admisie aer

  ObservaţieAutocolantul „Certificarea sistemului“ şi„Instalaţie de evacuare a gazelor arsefirma Skoberne GmbH“ se utilizeazănumai în legătură cu sistemul de eva-cuare a gazelor arse Viessmann de lafirma Skoberne.

  Se racordează tubulatura de evacuaregaze arse şi de admisie aer.

  Instrucţiuni de montaj pentru sis-temul de evacuare a gazelorarse

  Racordarea mai multor Vitodens 100-W la un sistem comun de evacuare agazelor arse

  La fiecare cazan racordat, trebuie adap-tată puterea arzătorului la instalaţia deevacuare a gazelor arse:■ Pentru utilizare multiplă, vezi

  pagina 32.■ Pentru sistem de evacuare a gazelor

  arse în cascadă vezi pagina 40.

  Punerea în funcţiune poate avea locdoar dacă sunt îndeplinite următoarelecondiţii:■ Trecere liberă a traiectelor pentru eva-

  cuarea gazelor arse.■ Instalaţia de evacuare a gazelor de

  ardere la suprapresiune este etanşă lagaz.

  ■ Orificiile pentru o alimentare suficientăcu aer de ardere sunt deschise şi nupot fi închise.

  ■ Sunt respectate dispoziţiile în vigoarepentru construcţia şi punerea în func-ţiune a instalaţiilor pentru evacuareagazelor arse.

  PericolInstalaţiile de evacuare a gazelorarse neetanşe sau înfundate pre-cum şi o alimentare insuficientăcu aer de ardere pot produceintoxicaţii mortale cu monoxidulde carbon din gazele arse.Asiguraţi funcţionarea cores-punzătoare a instalaţiei de gazearse. Orificiile de alimentare cuaer de ardere trebuie să nu poatăfi închise.

  Etapele de montaj

  Montarea cazanului şi a racordurilor (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 16

  3.

  2.

  4x 1.2x

  ! AtenţiePrin descărcări electrostatice,anumite componente electronicepot fi avariate.Înainte de începerea lucrărilor,elementele legate la pământ,de ex. conductele pentruîncălzire şi apă, trebuie atinsepentru a conduce încărcareaelectrostatică.

  Conexiuni electrice

  Indicaţie pentru conectareaaccesoriilorLa conectare se vor respectainstrucţiunile separate de montajcare sunt ataşate accesoriilor.

  Etapele de montaj

  Deschiderea carcasei automatizării

  5516

  910

  RO

 • 17

  L?

  D

  A B

  4 3 2 1

  C FE%

  A Numai în cazul funcţionării coman-date de temperatura exterioară:senzor de temperatură exterioară(accesoriu)

  B Unitatea Open ThermLa conectare se îndepărtează pun-tea D.

  C Conductă de racordareD PunteE Alimentare de la reţea (230 V,

  50 Hz).Vezi pagina 19.

  F Vitotrol 100La conectare se îndepărtează pun-tea D.

  Instrucţiuni de montaj sepa-rate

  % Senzor pentru temperatura a.c.m.din boiler (fişa de conectare la cablajîn exteriorul automatizării)

  ObservaţieCazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire fără boiler pentru prepa-rare a.c.m.La funcţionare fără boiler pentrupreparare de apă caldă menajeră sepoziţionează butonul rotativ „tw“pe „0“.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 18

  Element de introducere a cablului

  B

  A

  A Cablu de alimentare de la reţea,cablu de conectare telecomandă

  B Cabluri pentru joasă tensiune(cabluri senzor)

  Senzor de temperatură exterioară (accesoriu)

  1. Se montează senzorul de tempera-tură exterioară.

  Locul de montaj:■ Perete orientat spre nord sau nord-

  vest, 2 până la 2,5 m deasuprasolului, în cazul clădirilor cu maimulte etaje se fixează în jumătateasuperioară a celui de-al doilea etaj.

  ■ Nu deasupra ferestrelor, uşilor şigurilor de aerisire

  ■ Nu imediat sub balcon sau substreaşină

  ■ Nu se încastrează în tencuială■ Racordare:

  cablu bifilar, lungimea cabluluimax. 35 m la o secţiune a conduc-torului de 1,5 mm2

  2. Se racordează senzorul de tempera-tură exterioară de la bornele 3 şi 4 dela cablul de conectare la priza „X21“(vezi pag. 17).

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 19

  Racordare Vitotrol 100

  1 L N

  C

  X1

  NONCCOM

  B

  A

  Exemplu: Vitotrol 100, tip UTDB

  A Vitotrol 100, tip UTDBB Borne „X1“ la automatizare

  C La conectare se îndepărtează pun-tea

  Cablu recomandat pentru conectare■ Cablu bifilar cu secţiunea conductoru-

  lui de 1,5 mm² pentru 230 V~

  Racordarea la reţea

  Dispoziţii şi directive

  PericolInstalaţiile electrice realizatenecorespunzător pot conduce laaccidentări din cauza curentuluielectric şi la deteriorări ale apa-ratului.

  Conectarea la reţea şi măsurilede protecţie (de ex. comutare FI)trebuie executate în temeiulregulamentelor următoare:■ Dispoziţiile VDE■ Condiţiile de conectare ale fur-

  nizorului local de energie elec-trică (EVU)

  În cablul de alimentare de la reţea tre-buie să existe un element de separarecare deconectează în acelaşi timp de lareţea toţi conductorii nelegaţi la masă cudiametrul suprafeţei de contact de min.3 mm.În plus, recomandăm instalarea unui dis-pozitiv de protecţie la curenţi vagabonzide toate tipurile (FI clasa B ) pen-tru curent (vagabond) continuu carepoate lua naştere la dispozitive cu efi-cienţă energetică.Cablul de conectare la reţea se asigurăcu max. 16 A.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Mon

  taj

 • 20

  PericolAlocarea incorectă a firelor poateduce la accidentări grave şi ladeteriorări ale aparatului.Firele „L1“ şi „N“ nu se vorinversa.

  PericolÎn cazul unei defecţiuni electrice,lipsa împământării componente-lor instalaţiei poate conduce laaccidentări periculoase prin inter-mediul curentului electric.Aparatul şi conductele trebuie săfie conectate la egalizatorul depotenţial al casei.

  Pozarea cablurilor de conectare şi închiderea carcasei automa-tizării

  ! AtenţieCablurile electrice se deterio-rează dacă vin în contact cu com-ponente fierbinţi. În cazul pozării şi fixării cablurilorelectrice de către instalator, tre-buie avut grijă ca temperaturamaximă admisă pentru cabluri sănu fie depăşită.

  3.

  2.

  1.

  Etapele de montaj

  Conexiuni electrice (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 21

  Pentru indicaţii suplimentare cu privire la etapele de lucru, vezi pagina indicată

  Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

  Etapele de lucru pentru inspecţie

  Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina

  • • • 1. Umplerea instalaţiei de încălzire................................... 23• • • 2. Se aeriseşte cazanul prin spălare................................. 25• 3. Modificare pentru funcţionare cu gaz metan obişnuit

  (G 25)................................................................................ 26

  • • • 4. Trecerea la funcţionare pe gaz lichefiat (G 31)............ 27• • • 5. Măsurarea presiunii statice şi a presiunii dinamice de

  alimentare cu gaz............................................................ 27

  • 6. Reducerea sarcinii maxime pentru încălzire................ 29• 7. Adaptarea debitului de pompare la instalaţia de

  încălzire........................................................................... 31

  • 8. Adaptarea puterii arzătorului în cazul utilizăriimultiple a instalaţiei de evacuare a gazelor arse......... 32

  • 9. Adaptarea reglajului arzătorului pentru mai multecazane la o tubulatură comună de evacuare a gazelorarse (sistem de evacuare a gazelor arse pentru cazaneconectate în cascadă).................................................... 40

  • 10. Verificarea conţinutului de CO2..................................... 43• • 11. Demontarea arzătorului ................................................. 46• • 12. Verificarea corpului de flacără şi a garniturii

  arzătorului....................................................................... 47

  • • 13. Verificarea şi reglarea electrodului............................... 48• • 14. Curăţarea suprafeţelor de schimb de căldură............. 49• • 15. Verificarea sistemului de evacuare a condensului şi

  curăţarea sifonului.......................................................... 50

  • • 16. Montajul arzătorului ....................................................... 51• • 17. Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a

  presiunii din instalaţie.................................................... 52

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune, inspecţia şi întreţinerea

  5516

  910

  RO

  Serv

  ice

 • 22

  Etapele de lucru pentru prima punere în funcţiune

  Etapele de lucru pentru inspecţie

  Etapele de lucru pentru întreţinere Pagina

  • • • 18. Verificarea tuturor racordurilor de pe circuitul primarşi de pe cel secundar privind etanşeitatea

  • • • 19. Verificarea trecerii fără impedimente a gazelor arse şia etanşeităţii sistemului de evacuare a gazelor arse

  • • • 20. Verificarea poziţiei fixe a conexiunilor electrice • • • 21. Verificarea la presiune de lucru a etanşeităţii

  componentelor care conduc gazul .............................. 53

  • • 22. Montajul panoului frontal............................................... 54• 23. Instruirea utilizatorului instalaţiei................................. 54

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Etapele de lucru – Prima punere în funcţiune,… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 23

  Umplerea instalaţiei de încălzire

  Apă de umplere

  ! AtenţieApa de umplere necores-punzătoare stimulează depune-rile şi apariţia coroziunii şi poateconduce la avarierea cazanului.■ Înaintea umplerii, instalaţia de

  încălzire trebuie spălată corect.■ Se va umple instalaţia cu apă

  menajeră corespunzătoare.

  ■ În apa de umplere se poateadăuga un agent de protecţiela îngheţ special pentru insta-laţiile de încălzire. Caracteris-tica trebuie dovedită de pro-ducătorul agentului de protec-ţie la îngheţ.

  ■ Apa de umplere şi de comple-tare cu o duritate peste valorileurmătoare trebuie dedurizată,de ex. cu staţie de dedurizarepentru agent termic.

  Duritatea totală admisibilă a apei de umplere şi de completarePutere caloricătotală

  Volum specific al instalaţiei

  kW < 20 l/kW ≥ 20 l/kW până la< 50 l/kW

  ≥ 50 l/kW

  ≤ 50 ≤ 3,0 mol/m3(16,8 °dH)

  ≤ 2,0 mol/m3(11,2 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 50 până la≤ 200

  ≤ 2,0 mol/m3(11,2 °dH)

  ≤ 1,5 mol/m3(8,4 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 200 până la≤ 600

  ≤ 1,5 mol/m3(8,4 °dH)

  ≤ 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  > 600 < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  < 0,02 mol/m3(0,11 °dH)

  rr

  1. Se închide robinetul de gaz.

  2. Se conectează tensiunea de reţea.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele de lucru55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 24

  3. Butonul rotativ „rt“ se poziţioneazămai puţin de 2 s în limita din stânga şiapoi se roteşte din nou spre parteadreaptă a domeniului de reglaj.Pe display apare „SERV“, „r“ şi„w“. Funcţia de umplere este acti-vată.Funcţia se va deconecta după20 min automat sau după oprireacomutatorului pornit-oprit.

  close

  open

  CB A 4. Se deschid robineţii A şi (dacăexistă) B.

  5. Se racordează furtunul de alimentarela robinetul C şi se deschide robine-tul C.

  6. Se umple instalaţia de încălzire. (pre-siunea minimă în instalaţie > 0,8 bar(80 kPa).

  7. Se închide robinetul C.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 25

  Se aeriseşte cazanul prin spălare

  BC

  A 1. Furtunul de evacuare de la robinetulde închidere A se leagă la canali-zare.

  2. Se închide robinetul de închidereB.

  3. Se deschid robineţii A şi C şi sespală cazanul cu presiunea din reţea,până când nu se mai aud zgomoteproduse de aerul existent.

  4. Se închide mai întâi robinetul A şiapoi robinetul C.

  5. Se reglează presiunea de lucru≥ 0,8 bar (80 kPa) de la robinetulC.

  6. Se deschide robinetul B.

  7. Se scoate şi se păstrează furtunul deevacuare.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 26

  Modificare pentru funcţionare cu gaz metan obişnuit (G 25)

  În starea de livrare, cazanul este reglatpe funcţionare cu gaz metan specificreţelelor din CE(G 20). În cazul func-ţionării cu gaz metan obişnuit (G 25),diafragma pentru gaz trebuie demon-tată.

  B

  C ED

  F A

  1. Se scoate cablul electric de la bloculde ventile de gaz A.

  2. Se deşurubează piuliţa olandezăB.

  3. Se desfac cele două şuruburi C şise scoate blocul de ventile de gazA.

  4. Se scoate diafragma pentru gaz Dde la etanşare E.

  5. Se montează etanşarea E fără dia-fragma pentru gaz D la blocul deventile de gaz A.

  6. Se montează blocul de ventile de gazA cu garnitură nouă F.Cuplu de strângere pentru şuruburilede fixare C: 3 NmCuplu de strângere pentru piuliţaolandeză B: 30 Nm

  7. Se aplică autocolantul G 25 în parteasuperioară a cazanului (lângăplăcuţa cu caracteristici).

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 27

  8. Se porneşte cazanul şi se verificăetanşeitatea.

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitatea com-ponentelor care conducgazul.

  Trecerea la funcţionare pe gaz lichefiat (G 31)

  În starea de livrare cazanul este reglatpe funcţionare cu gaz metan specificrețelelor din CE (G 20).Pentru funcţionare pe gaz lichefiat, tre-buie schimbată diafragma pentru gaz şila automatizare trebuie modificat tipul degaz.

  Instrucţiuni de montaj separate

  Trecerea de pe gaz lichefiat pe gazmetan, vezi pagina 73.

  Măsurarea presiunii statice şi a presiunii dinamice de alimentarecu gaz

  PericolFormarea de CO ca urmare aunui reglaj incorect al arzătoruluipoate avea drept consecinţă ris-curi grave pentru sănătate.Înainte şi după efectuarea delucrări la aparatele pe gaz semăsoară conţinutul de CO.

  Funcţionare pe gaz lichefiatLa prima punere în funcţiune/înlocuire,rezervorul de gaz lichefiat trebuie spălatde două ori. După spălare, rezervorul şiconducta de racordare se aerisesctemeinic.

  A

  1. Se închide robinetul de gaz.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 28

  2. Se slăbeşte şurubul A la racordul demăsurare „IN“ de la blocul de ventilede gaz, nu se scoate complet şi seracordează manometrul.

  3. Se deschide robinetul de gaz.

  4. Se măsoară presiunea statică.Valoare nominală: max. 57,5 mbar(5,75 kPa)

  5. Se pune în funcţiune cazanul.

  ObservaţieLa prima punere în funcţiune, apara-tul poate să treacă pe avarie, deoa-rece există aer pe conducta de gaz.După cca 5 s se efectuează Resetpentru deblocarea arzătorului.

  6. Se măsoară presiunea de alimentarecu gaz (presiunea dinamică).

  Valoare nominală:■ Gaz metan: 20 mbar (2,0 kPa)■ Gaz lichefiat: 50 mbar (5,0 kPa)

  ObservaţiePentru măsurarea presiunii de ali-mentare cu gaz, trebuie utilizate apa-rate de măsură corespunzătoare cu oprecizie de min. 0,1 mbar (10 Pa).

  7. Trebuie întreprinse măsurile cores-punzătoare conform tabeluluiurmător.

  8. Se scoate din funcţiune cazanul, seînchide robinetul de gaz, se scoatemanometrul, se închide racordul demăsurareA cu şurubul existent.

  9. Se deschide robinetul de gaz şi seporneşte cazanul.

  PericolScurgerea de gaz la racordulde măsurare conduce la peri-col de explozie.Se verifică etanşeitatea la gaza racordului de măsurare A.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 29

  Presiune (dinamică) de alimentare cugaz

  Măsuri

  pentru gaz metan pentru gaz liche-fiat

  sub 17,4 mbar(1,74 kPa)

  sub 42,5 mbar(4,25 kPa)

  Nu se efectuează nicio punere în funcţiu-ne şi se informează furnizorul de gaz,respectiv furnizorul de gaz lichefiat.

  17,4 până la25 mbar(1,74 până la 2,5 kPa)

  42,5 până la 57,5mbar(4,25 până la 5,75 kPa)

  Se pune în funcţiune cazanul.

  peste 25 mbar(2,5 kPa)

  peste 57,5 mbar(5,75 kPa)

  Se montează un regulator separat depresiune înainte de intrarea în instalaţieşi se reglează presiunea la 20 mbar(2,0 kPa) pentru gaz metan, respectiv la50 mbar (5,0 kPa) pentru gaz lichefiat. Seinformează furnizorul de gaz, respectivfurnizorul de gaz lichefiat.

  Reducerea sarcinii maxime pentru încălzire

  Sarcina maximă pentru încălzire poate firedusă în funcţie de necesităţile instala-ţiei.

  1. Se deschide comutatorul pornit-oprit.

  rr

  2. Butonul rotativ „tr“ se poziţioneazămai puţin de 2 s în limita din dreaptaşi apoi se roteşte din nou spre parteadreaptă a domeniului de reglaj.Pe display apare „SERV“ şi „A“.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 30

  3. Reglaţi sarcina maximă pentruîncălzire dorită cu ajutorul butonuluirotativ „tr“.Pe display se aprind intermitentbarele pentru puterea setată.

  A

  °C

  06

  ■ Poziţia 1 (1 bară) = putere infe-rioară

  ■ Poziţia 6 (5 bare) = putere supe-rioară

  4. Verificaţi puterea setată prin măsura-rea debitului de gaz.

  5. Preluarea puterii setate:Butonul rotativ „tw“ se poziţioneazămai puţin de 2 s în limita din dreaptaşi apoi se roteşte din nou spre parteadreaptă a domeniului de reglaj.În timpul preluării pe display apare„– . – . –“.

  6. Se scoate cazanul din funcţiune.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 31

  Adaptarea debitului de pompare la instalaţia de încălzire

  Debitul de pompare al pompei de circu-laţie este reglat la următoarele valori înstarea de livrare:■ La încălzirea apei menajere:

  Turaţie 100 %■ În regim de încălzire fără senzor de

  temperatură exterioară:

  Putere nominală înkW

  19 26 35

  Turaţia în % 72 80 100

  Turaţia nu poate fi modificată.

  ■ În regim de încălzire cu senzor detemperatură exterioară:

  Putere nominală înkW

  19 26 35

  Turaţie min. în % 72 72 72Turaţie max. în % 72 80 100

  Turaţia maximă poate fi modificată.Vezi capitolul următor.

  Temperatura exterioară în °C

  Tura

  ţiePo

  mpă

  de

  circ

  ulaţ

  ie în

  %

  0 5 10 15 20-5-10-15-20

  100

  90

  80

  -25

  70

  60

  5025

  B

  DA

  C

  A Turaţie max. 19 kWB Turaţie max. 26 kW

  C Turaţie max. 35 kWD Turaţie min.

  Modificarea turaţiei maxime

  Posibilă numai la funcţionare cu senzorde temperatură exterioară.

  1. Se deschide comutatorul pornit-oprit.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 32

  r

  2. Ambele butoane rotative „tw“ şi„tr“ se aduc simultan în poziţieintermediară.Pe display apare „SERV“.

  rr

  3. Se aduce butonul rotativ „tr“ într-un interval de 2 s în partea dreaptă adomeniului de reglaj superior.Pe display apare „r“ iar valoareareglată în % a turaţiei maxime seaprinde intermitent.

  4. Cu butonul rotativ „tw“ se modificăturaţia maximă.

  5. Modificarea a fost salvată cândvaloarea nu se mai aprinde intermi-tent. Automatizarea trece din nou înregimul normal de funcţionare.

  6. Ambele butoane rotative trebuiereglate din nou la valorile nominaledorite.

  Adaptarea puterii arzătorului în cazul utilizării multiple a instala-ţiei de evacuare a gazelor arse

  Racordarea mai multor Vitodens 100-Wla un sistem comun de evacuare a gaze-lor arse: La fiecare cazan racordat, trebuie adap-tată puterea arzătorului la instalaţia deevacuare a gazelor arse cu ajutorul unuifactor de corecţie.

  Condiţii pentru exploatarea instalaţiei:■ Tubulatură comună de evacuare a

  gazelor arse în şaht 7 100 mm■ Tubul de legătură gaze arse/admisie

  aer de la cazan la şaht7 80/125 mm

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 33

  ■ Secţiune minimă a şahtului– Pătrat 175 x 175 mm– Rotund 7 195 mm

  ■ Înălţime etaj min. 2,5 m■ Max. 6 cazane cu aceeaşi putere

  nominală la instalaţia de evacuare agazelor arse

  A

  X21 X7

  X20

  4 3 2 1

  B

  1. La bornele 3 şi 4 de la blocul de borneA se montează o punte B.

  2. Se deschide comutatorul pornit-oprit.

  r

  3. Ambele butoane rotative „tw“ şi„tr“ se aduc simultan în poziţieintermediară.Pe display apare „SERV“.

  4. Citiţi coeficientul de corecţie necesarpentru instalaţia de evacuare a gaze-lor arse din tabelul următor.

  5. Se aduce butonul rotativ „tw“ într-uninterval de 2 s în partea stângă adomeniului de reglaj superior.Pe display apar „r“, „A“ şi factorulde corecţie reglat se aprinde intermi-tent.În starea de livrare, este setat coefi-cientul 0.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 34

  r

  6. Reglaţi cu butonul rotativ „tr“ într-un interval de 15 sec. coeficientul decorecţie necesar.

  7. Când valoarea nu se mai aprindeintermitent, coeficientul de corecţiesetat este memorat şi automatizareatrece din nou în regim normal de func-ţionare.

  8. Se demontează punteaB de laborna A.

  Un cazan pe etaj

  Putere nominală 19 kWNumăr cazane 2 3 4 5 6Factor de corecţie (va-loare reglată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse (m)

  01 ≤25 ≤ 122 – > 12 ≤ 25 ≤ 17 ≤ 14 ≤ 133 – – > 17 ≤ 25 > 14 ≤ 19 > 13 ≤ 174 – – – > 19 ≤ 24 > 17 ≤ 205 – – – > 24 ≤ 25 > 20 ≤ 236 – – – – > 23 ≤ 25

  Putere nominală 26 kWNumăr cazane 2 3 4 5 6Factor de corecţie (va-loare reglată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse (m)

  01 ≤172 > 17 ≤ 25 ≤173 – > 17 ≤ 25 ≤17 ≤14 ≤134 – – > 17 ≤ 21 > 14 ≤ 17 > 13 ≤ 155 – – > 21 ≤ 25 > 17 ≤ 20 > 15 ≤ 176 – – – > 20 ≤ 22 > 17 ≤ 19

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 35

  Putere nominală 35 kWNumăr cazane 2 3 4 5 6Factor de corecţie (va-loare reglată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse (m)

  01 ≤102 > 10 ≤ 25 ≤113 – > 11 ≤ 174 – > 17 ≤ 22 ≤ 14 ≤ 135 – > 22 ≤ 25 > 14 ≤ 17 > 13 ≤ 14 ≤ 136 – – > 17 ≤ 20 > 14 ≤ 16 > 13 ≤ 15

  ObservaţieDatorită factorului de corecţie, se modi-fică şi domeniul de modulaţie al cazanu-lui.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 36

  3 m

  a

  2,5

  m

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 37

  Două cazane pe etaj

  Putere nominală 19 kWNumăr cazane 2 4 6Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤15 ≤5 ≤52 – > 5 ≤ 12 > 5 ≤ 83 – > 12 ≤ 15 > 8 ≤ 124 – – > 12 ≤ 155 – – –6 – – –

  Putere nominală 26 kWNumăr cazane 2 4 6Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤252 – ≤8 ≤63 – > 8 ≤ 13 > 6 ≤ 84 – > 13 ≤ 15 > 8 ≤ 105 – – > 10 ≤ 126 – – > 12 ≤ 14

  Putere nominală 35 kWNumăr cazane 2 4 6Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤92 > 9 ≤ 15 ≤6 ≤53 – > 6 ≤ 8 > 5 ≤ 64 – > 6 ≤ 11 > 6 ≤ 75 – > 11 ≤ 14 > 7 ≤ 86 – > 14 ≤ 15 > 8 ≤ 9

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 38

  ObservaţieDatorită factorului de corecţie, se modi-fică şi domeniul de modulaţie al cazanu-lui.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 39

  3 m

  0,3

  m2,

  2 m

  a

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 40

  Adaptarea reglajului arzătorului pentru mai multe cazane la otubulatură comună de evacuare a gazelor arse (sistem de eva-cuare a gazelor arse pentru cazane conectate în cascadă)

  La fiecare cazan racordat, trebuie adap-tată puterea arzătorului la instalaţia deevacuare a gazelor arse cu ajutorul unuifactor de corecţie.

  Condiţii pentru exploatarea instalaţiei:■ Colector de gaze arse comun

  7 100 mm■ Max. 4 cazane cu aceeaşi putere

  nominală la instalaţia de evacuare agazelor arse

  A

  X21 X7

  X20

  4 3 2 1

  B

  1. La bornele 3 şi 4 de la blocul de borneA se montează o punte B.

  2. Se deschide comutatorul pornit-oprit.

  r

  3. Ambele butoane rotative „tw“ şi„tr“ se aduc simultan în poziţieintermediară.Pe display apare „SERV“.

  4. Citiţi coeficientul de corecţie necesarpentru instalaţia de evacuare a gaze-lor arse din tabelul următor.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 41

  5. Se aduce butonul rotativ „tw“ într-uninterval de 2 s în partea stângă adomeniului de reglaj superior.Pe display apar „r“, „A“ şi factorulde corecţie reglat se aprinde intermi-tent.În starea de livrare, este setat coefi-cientul 0.

  r

  6. Reglaţi cu butonul rotativ „tr“ într-un interval de 15 sec. coeficientul decorecţie necesar.

  7. Când valoarea nu se mai aprindeintermitent, coeficientul de corecţiesetat este memorat şi automatizareatrece din nou în regim normal de func-ţionare.

  8. Se demontează punteaB de laborna A.

  Putere nominală 19 kWNumăr cazane 2 3 4Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤25 ≤ 9 ≤ 42 – > 9 ≤ 25 > 4 ≤ 133 – – > 13 ≤ 224 – – > 22 ≤ 255 – – –6 – – –

  Putere nominală 26 kWNumăr cazane 2 3 4Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤17 ≤52 > 17 ≤ 25 > 5 ≤ 15 ≤ 73 – > 15 ≤ 25 > 7 ≤ 13

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 42

  Număr cazane 2 3 4Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  4 – – > 13 ≤ 185 – – > 18 ≤ 246 – – > 24 ≤ 25

  Putere nominală 35 kWNumăr cazane 2 3 4Factor de corecţie (valoare re-glată)

  Lungime tubulatură evacuare gaze arse(m)

  01 ≤102 > 10 ≤ 25 ≤ 83 – > 8 ≤ 15 ≤ 74 – > 15 ≤ 21 > 7 ≤ 105 – > 21 ≤ 25 > 10 ≤ 136 – – > 13 ≤ 16

  ObservaţieDatorită factorului de corecţie, se modi-fică şi domeniul de modulaţie al cazanu-lui.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 43

  a

  Verificarea conţinutului de CO2

  ObservaţiePentru evitarea disfuncţionalităţilor şi apagubelor, aparatul trebuie să funcţio-neze cu aer de ardere nepoluat.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 44

  A

  01. Aparatul pentru analiza gazelorarse se racordează la orificiul pentrugaze arse A de la racordul de gazearse al cazanului.

  02. Se porneşte cazanul şi se verificăetanşeitatea.

  PericolScurgerea de gaz conducela pericol de explozie.Se verifică etanşeitateacomponentelor care conducgazul.

  rr

  03. Butonul rotativ „tr“ se poziţio-nează mai puţin de 2 s în limita dindreapta şi apoi se roteşte din nouspre partea dreaptă a domeniului dereglaj.Pe display apare „SERV“, „A“ şise afişează temperatura apei dincazan.

  04. Reglarea puterii superioare:Rotiţi butonul rotativ „tr“ în dome-niul de reglaj din dreapta până cândpe display apar 5 bare pentru puteresuperioară.

  05. Se măsoară conţinutul de CO2 pen-tru puterea superioară.Conţinutul de CO2 trebuie să fiecuprins între 7,0 şi 10,5 %.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 45

  06. Reglarea puterii inferioare:Rotiţi butonul rotativ „tr“ în dome-niul de reglaj din stânga până cândpe display apare 1 bară pentruputere inferioară.

  07. Se măsoară conţinutul de CO2 pen-tru puterea inferioară.Conţinutul de CO2 trebuie să fie cucca 0,3 până la 0,9 % sub valoareapentru puterea superioară.

  08. ■ Dacă conţinutul de CO2 se află îndomeniul indicat, atunci se con-tinuă cu punctul 10.

  ■ Dacă conţinutul de CO2 nu se aflăîn domeniul indicat, atunci se veri-fică etanşeitatea sistemului deevacuare gaze arse/admisie aer;eliminaţi eventualele neetan-şeităţi.Dacă este necesar, se înlocuieşteblocul de ventile de gaz.

  09. Se măsoară din nou conţinutul deCO2 pentru puterea superioară şiinferioară.

  10. Se opreşte cazanul, se demonteazăaparatul pentru analiza gazelor arseşi se închide orificiul pentru gazearse A.

  11. Se aduc ambele butoane rotative„tw“ şi „rt“ din nou în poziţia ini-ţială.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 46

  Demontarea arzătorului

  C B

  DE

  A

  F4x

  1. Se deconectează alimentarea de lareţea.

  2. Se întrerupe alimentarea cu gaz.

  3. Se scot cablurile electrice de la moto-rul suflantei A, blocul de ventile degaz B şi electrozii C.

  4. Se scoate prelungirea Venturi D dela suflantă.

  5. Se desface îmbinarea cu filet E dela conducta de alimentare cu gaz.

  6. Se desfac 4 şuruburi F şi se extragearzătorul.

  ! AtenţiePentru evitarea deteriorărilor,nu se aşază arzătorul pe tubulde flacără!

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 47

  Verificarea corpului de flacără şi a garniturii arzătorului

  Se verifică dacă garnitura arzătoruluiA nu prezintă deteriorări şi, dacă estenecesar, se înlocuieşte.

  Dacă corpul de flacără prezintă dete-riorări, se va înlocui.

  2x

  ACDE

  B

  1. Se demontează electrodul B.

  2. Se scot cele două şuruburi Torx şiapoi se demontează inelul termoizo-lant C.

  3. Se scot cele două şuruburi Torx şicorpul de flacără D cu garnituraE.

  4. Se montează noul tub de flacără Dcu noua garnitură E şi se fixează.Cuplul de strângere pentru şuruburilede fixare: 3,5 Nm

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 48

  5. Se montează inelul termoizolant C.Cuplul de strângere pentru şuruburilede fixare: 3,5 Nm

  6. Se montează electrodul B.Cuplul de strângere pentru şuruburilede fixare: 4,5 Nm

  Verificarea şi reglarea electrodului

  1. Se verifică dacă electrodul este uzatsau murdar.

  2. Se curăţă electrodul cu o perie mică(nu cu perie de sârmă) sau cu hârtieabrazivă.

  8+2

  4+0,5

  3. Se verifică corectitudinea distanţelornecesare. Dacă distanţele nu suntrespectate sau dacă electrodul pre-zintă deteriorări, se înlocuieşte elec-trodul şi garniturile şi se aşază înpoziţia prevăzută. Se strâng şurubu-rile de fixare a electrodului cu uncuplu de strângere de 4,5 Nm.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 49

  Curăţarea suprafeţelor de schimb de căldură

  ! AtenţiePe suprafaţa care vine în contactcu combustibilul gazos de laschimbătorul de căldură nu tre-buie să se producă deteriorări.Acestea pod duce la coroziune. Suprafeţele de schimb decăldură nu se curăţă cu peria.Prin periere, depunerile existentese pot fixa în interstiţiile serpenti-nei.

  ObservaţieColorările apărute la suprafaţaschimbătorului de căldură sunt urmenormale de funcţionare. Ele nu influen-ţează funcţionarea şi durata de viaţă aschimbătorului de căldură.Nu este necesară utilizarea de deter-genţi chimici.

  A

  1. Se aspiră reziduurile de ardere de pesuprafaţa de schimb de căldură A aschimbătorului de căldură.

  2. Se spală bine cu apă suprafaţa deschimb de căldură A.

  3. Se verifică scurgerea condensului şise curăţă sifonul. Vezi capitolulurmător.

  4. Se spală încă o dată cu apă suprafaţade schimb de căldură (se umple şisifonul cu apă).

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 50

  Verificarea sistemului de evacuare a condensului şi curăţareasifonului

  B

  A

  1. Se scoate în sus sifonul A din racor-dul de evacuare.

  2. Se trage furtunul de alimentare B dela sifon A.

  3. Se curăţă sifonul A.

  4. Se introduce din nou furtunul de ali-mentare B.

  5. Se introduce din nou sifonul A laracordul de evacuare.

  6. Sifonul A se umple cu apă. Seumple camera de ardere cu cca0,3 l apă.

  7. Se verifică dacă evacuarea conden-sului se realizează fără impedimenteşi se controlează etanşeitatea racor-durilor.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 51

  Montajul arzătorului

  F E

  CB

  D

  A4x

  1. Se montează arzătorul şi se strângcele patru şuruburi A în ordine dia-gonală cu un cuplu de strângere de8,5 Nm.

  2. Se montează o garnitură nouă şi sestrânge asamblarea filetată a con-ductei de racordare la alimentarea cugaz B.

  3. Se montează prelungirea VenturiC la suflantă.

  4. Se montează cablurile electrice de lamotorul suflantei D, blocul de ventilede gaz E şi electrodul de aprindereF.

  5. Se restabileşte alimentarea cu gaz şialimentarea cu tensiunea de reţea.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 52

  6. Se verifică etanşeitatea racordurilorpe circuitul de gaze arse.

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitateaîmbinării filetate.

  ! AtenţieFolosirea de spray pentrudetectarea neetanşeităţilorpoate conduce la perturbaţii înfuncţionare. Spray-ul pentru detectareaneetanşeităţilor nu trebuie săintre în contact cu contacteelectrice sau să închidă orifi-ciul cu membrană de lasupapa de gaz.

  Verificarea vasului de expansiune cu membrană şi a presiunii dininstalaţie

  Se efectuează verificarea la rece a insta-laţiei.

  1. Se goleşte parţial instalaţia pânăcând manometrul indică „0“.Sau se închide supapa cu calotă dela vasul de expansiune şi se scadepresiunea, până când manometrulindică „0“.

  2. Dacă presiunea preliminară din vasulde expansiune cu membrană estemai mică decât presiunea statică dininstalaţie, atunci se adaugă atât azot,până ce presiunea preliminară estemai mare cu 0,1 până 0,2 bar(10 până la 20 kPa) decât presiuneastatică din instalaţie.

  3. Se completează apă, până ce îninstalaţia rece presiunea de umplereeste min. 1,0 bar (0,1 MPa) şi cu 0,1până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa)mai mare decât presiunea prelimi-nară din vasul de expansiune. Presiune de lucru admisă: 3 bar(0,3 MPa)

  ObservaţieCazanul pentru încălzire şi preparare deapă caldă menajeră, pe gaz, poate fiumplut pe la robinetul de umplere şicompletare ulterioară A.

  A

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 53

  Verificarea la presiune de lucru a etanşeităţii componentelorcare conduc gazul

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitatea compo-nentelor care conduc gazul.

  ! AtenţieFolosirea de spray pentru detec-tarea neetanşeităţilor poate con-duce la perturbaţii în funcţionare.

  Spray-ul pentru detectareaneetanşeităţilor nu trebuie săintre în contact cu contacte elec-trice sau să închidă orificiul cumembrană de la supapa de gaz.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 54

  Montajul panoului frontal

  2x

  1.

  2.

  1. Se agaţă panoul frontal. 2. Se strâng şuruburile din partea infe-rioară.

  Instruirea utilizatorului instalaţiei

  Executantul instalaţiei trebuie să predeautilizatorului instalaţiei instrucţiunile deutilizare şi să-l iniţieze în utilizarea aces-teia.

  Prima punere în funcţiune, inspecţia, întreţinerea

  Informaţii suplimentare referitoare la etapele… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 55

  Afişaj pe display Măsură Solicitare de

  căldură prin auto-matizare

  nu Se măreşte valoa-rea reglată, se asi-gură preluareacăldurii suplimen-tare

  da

  Suflanta porneşte nu după cca 1 min ava-rie F9

  Se verifică suflan-ta, cablurile delegătură la su-flantă, alimentareaelectrică a suflan-tei şi comanda su-flantei

  da

  Aprindere nu Avarie F4 Verificarea racor-dului elementuluide aprindere

  da

  Blocul de ventilede gaz se deschi-de

  nu Avarie F4 Se verifică bloculde ventile de gaz(comandă 230 V),se verifică presiu-nea de intrare laracordul de gaz

  da

  Se formează cu-rent de ionizare(peste 2 µA)Simbol A

  nu Avarie F4 Se măsoară cu-rentul de ionizare,se verifică reglajulelectrozilor şi severifică dacăexistă aer pe con-ducta de gaz.

  Remedierea avariilor

  Etape de lucru şi avarii posibile55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 56

  da

  Arzătorul este înfuncţiune

  nu Se opreşte înaintede a se atinge tem-peratura reglatăpentru apa din ca-zan şi reporneşteimediat

  Se verifică etan-şeitatea instalaţieide evacuare a ga-zelor arse (recircu-larea gazelor ar-se), se verifică pre-siunea dinamică agazului

  Mesaj de avarie pe display

  2fAvariile sunt semnalizate prin interme-diul codului de avarie cu simbolul de ava-rie „U“ afişat intermitent pe display.Pentru semnificaţia codurilor de avarie,vezi tabelul următor.

  Cod deavarie pedisplay

  Comportarea insta-laţiei

  Cauza avariei Măsură

  10 Funcţionare în regimconstant

  Scurtcircuit la sen-zorul de tempera-tură exterioară

  Se verifică senzorul detemperatură exterioară şicablul (vezi pagina 62).

  18 Funcţionare în regimconstant

  Întrerupere la sen-zorul de tempera-tură exterioară

  Se verifică senzorul detemperatură exterioară şicablul (vezi pagina 62).

  30 Arzător blocat Scurtcircuit la sen-zorul de tempera-tură al cazanului

  Se verifică senzorul detemperatură al cazanului(vezi pagina 63).

  38 Arzător blocat Întrerupere la sen-zorul de tempera-tură al cazanului

  Se verifică senzorul detemperatură al cazanului(vezi pagina 63).

  Remedierea avariilor

  Etape de lucru şi avarii posibile (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 57

  Cod deavarie pedisplay

  Comportarea insta-laţiei

  Cauza avariei Măsură

  50 Nu se prepară apăcaldă menajeră

  Scurtcircuit la sen-zorul pentru tem-peratura apei dinboiler

  Se verifică senzorul (vezipagina 64).

  51 Nu se prepară apăcaldă menajeră

  Scurtcircuit la sen-zorul pentru tem-peratura a.c.m. laieşire

  Se verifică senzorul (vezipagina 67).

  52 Arzător blocat Scurtcircuit la sen-zorul pentru curge-re

  Se verifică conexiunile şicablul, eventual se înlo-cuieşte senzorul.

  58 Nu se prepară apăcaldă menajeră

  Întrerupere la sen-zorul de tempera-tură al apei din boi-ler

  Se verifică senzorul (vezipagina 64).

  59 Nu se prepară apăcaldă menajeră

  Întrerupere la sen-zorul de tempera-tură a.c.m. la ieşire

  Se verifică senzorul (vezipagina 67).

  5A Arzător blocat Întrerupere la sen-zorul pentru curge-re

  Se verifică conexiunile şicablul, eventual se înlo-cuieşte senzorul.

  A9 Funcţionare coman-dată de automatizarefără unitate OpenTherm

  Eroare de comuni-care la unitateaOpen Therm

  Se verifică conexiunile şicablul, dacă este necesarse înlocuieşte unitateaOpen Therm.

  b0 Arzător blocat Scurtcircuit la sen-zorul pentru tem-peratura gazelorarse

  Se verifică senzorul (vezipagina 68).

  b8 Arzător blocat Întrerupere la sen-zorul de tempera-tură a gazelor arse

  Se verifică senzorul (vezipagina 68).

  Remedierea avariilor

  Mesaj de avarie pe display (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 58

  Cod deavarie pedisplay

  Comportarea insta-laţiei

  Cauza avariei Măsură

  E3 Arzător pe avarie Eroare în circuitulde elemente de si-guranţă

  Se verifică limitatorul detemperatură şi cablurilede legătură (vezi pagi-na 66).Se verifică reglajul, even-tual se înlocuieşte.

  E5 Arzător blocat Eroare internă Se verifică electrodul deionizare şi cablurile delegătură.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  F0 Arzător blocat. Eroare internă Se înlocuieşte automati-zarea.

  F1 Arzător pe avarie Temperatura max.a gazelor arse afost depăşită

  Se verifică nivelul de um-plere al instalaţiei. Se ve-rifică pompa de circulaţie.Se aeriseşte instalaţia.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  F2 Arzător pe avarie Limitatorul de tem-peratură a deco-nectat

  Se verifică nivelul de um-plere a instalaţiei. Se veri-fică pompa de circulaţie.Se aeriseşte instalaţia. Severifică limitatorul de tem-peratură şi cablurile delegătură (vezi pagi-na 66). Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  F3 Arzător pe avarie La pornirea arzăto-rului există dejasemnal de flacără

  Se verifică electrodul deionizare şi cablul delegătură. Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  Remedierea avariilor

  Mesaj de avarie pe display (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 59

  Cod deavarie pedisplay

  Comportarea insta-laţiei

  Cauza avariei Măsură

  F4 Arzător pe avarie Nu există semnalde flacără

  Se verifică electrodul deaprindere/ionizare şi ca-blul de legătură, se veri-fică presiunea gazului, severifică blocul de ventilede gaz, aprinderea, mo-dulul de aprindere, siste-mul de evacuare a con-densului.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  F8 Arzător pe avarie Supapa pentrucombustibil închi-de cu întârziere

  Se verifică blocul de ven-tile de gaz. Se verifică ce-le două căi de comandă.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  F9 Arzător pe avarie Turaţia suflantei lapornirea arzătoru-lui este preascăzută

  Se verifică suflanta, ca-blurile de legătură la su-flantă, alimentarea elec-trică a suflantei, comandasuflantei.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  FA Arzător pe avarie Nu s-a atins punc-tul de oprire a su-flantei

  Se verifică suflanta, ca-blurile de legătură la su-flantă, comanda suflan-tei.Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).

  FC Arzător blocat Comandă electricăsuflantă (automati-zare) defectă

  Se verifică cablul delegătură la suflantă, se ve-rifică suflanta, eventual seînlocuieşte. Totodată severifică şi automatizarea

  Remedierea avariilor

  Mesaj de avarie pe display (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 60

  Cod deavarie pedisplay

  Comportarea insta-laţiei

  Cauza avariei Măsură

  Fd Arzător blocat Eroare la automa-tul de aprindere

  Se verifică electrozii deaprindere şi cablurile delegătură. Se verifică dacăexistă un câmp perturba-tor puternic (EMC) înapropierea aparatului. Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).Dacă avaria nu se reme-diază, se înlocuieşte au-tomatizarea.

  FF Arzător blocat Eroare la automa-tul de aprindere

  Se verifică electrozii deaprindere şi cablurile delegătură. Se verifică dacăexistă un câmp perturba-tor puternic (EMC) înapropierea aparatului. Se efectuează „Reset“(vezi pagina 60).Dacă avaria nu se reme-diază, se înlocuieşte au-tomatizarea.

  Efectuarea resetării

  r

  Butonul rotativ „rt“ se poziţioneazămai puţin de 2 s în poziţia „U RESET“ şiapoi se roteşte din nou în domeniul dereglaj.

  Remedierea avariilor

  Mesaj de avarie pe display (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 61

  Demontarea panoului frontal

  2x

  2.

  1.

  1. Se slăbesc şuruburile în partea infe-rioară a cazanului, dar nu se scotcomplet.

  2. Se scoate panoul frontal.

  Remedierea avariilor

  Repararea55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 62

  Senzor de temperatură exterioară

  X21 X7

  X20

  4 3 2 1

  1. Se deschide carcasa automatizării.Vezi pagina 16.

  2. Se scot cablurile senzorului de tem-peratură exterioară.

  100

  10

  -15-10

  -5 10 20 30

  Temperatura în °C

  468

  20

  406080

  Rez

  iste

  nţa

  în k

  Ω

  0

  3. Se măsoară rezistenţa senzorului şise compară cu caracteristica.

  4. În cazul unor abateri mari, se înlo-cuieşte senzorul.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 63

  Senzorul pentru temperatura apei din cazan

  A

  1. Se extrag cablurile de la senzorulpentru temperatura apei din cazanA şi se măsoară rezistenţa.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 64

  10

  1

  10 30 50 70 90 110Temperatura în °C

  0,40,60,8

  2

  468

  20

  Rez

  iste

  nţă

  în k

  Ω

  2. Se măsoară rezistenţa senzorului şise compară cu caracteristica.

  3. La abateri mari, se goleşte circuitulprimar al cazanului şi se înlocuieştesenzorul.

  PericolSenzorul pentru temperaturaapei din cazan se află direct înagentul termic (pericol deopărire).Înainte de a se înlocui senzo-rul, trebuie golit cazanul.

  Verificarea senzorului pentru temperatura apei din boiler (cazanîn condensaţie pe gaz, pentru încălzire)

  X21 X7

  X20

  5

  X21 X7

  X20

  5

  1. Se scoate fişa % de la cablaj şi semăsoară rezistenţa.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 65

  10

  1

  10 30 50 70 90 110Temperatura în °C

  0,40,60,8

  2

  468

  20

  Rez

  iste

  nţă

  în k

  Ω

  2. Se compară rezistenţa senzorului cucaracteristica.

  3. În cazul unor abateri mari, se înlo-cuieşte senzorul.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 66

  Verificarea limitatorului de temperatură

  În cazul în care, după o deconectare deavarie, unitatea de comandă a arzătoru-lui nu poate fi deblocată, deşi tempera-tura apei din cazan este mai mică de cca95 °C, se verifică limitatorul de tempera-tură.

  A

  1. Se extrag cablurile de la limitatorul detemperatură A.

  2. Cu ajutorul unui aparat de măsură, severifică dacă nu există o întreruperela limitatorul de temperatură.

  3. Limitatorul de temperatură defect sedemontează.

  4. Se montează limitatorul de tempera-tură nou.

  5. Pentru deblocare, se efectuează„Reset“ la automatizare (vezipagina 60).

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 67

  Verificarea senzorului pentru temperatura a.c.m. la ieşire (cazanîn condensaţie pe gaz pentru încălzire şi preparare de apă caldămenajeră)

  A

  1. Se scot cablurile de la senzorul pen-tru temperatura a.c.m. la ieşire A.

  2. Se măsoară rezistenţa senzorului şise compară cu caracteristica.

  10

  1

  10 30 50 70 90 110Temperatura în °C

  0,40,60,8

  2

  468

  20

  Rez

  iste

  nţă

  în k

  Ω

  3. În cazul unor abateri mari, se înlo-cuieşte senzorul.

  ObservaţieCând se înlocuieşte senzorul pentrutemperatura a.c.m. la ieşire poate săse scurgă apă. Se opreşte alimenta-rea cu apă rece. Se golesc conductade apă caldă şi schimbătorul decăldură în plăci (pe circuitul secun-dar).

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 68

  Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse

  A

  1. Se scot cablurile de la senzorul pen-tru temperatura gazelor arse A.

  2. Se măsoară rezistenţa senzorului şise compară cu caracteristica.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 69

  10

  1

  10 30 50 70 90 110Temperatura în °C

  0,40,60,8

  2

  468

  20

  Rez

  iste

  nţă

  în k

  Ω

  3. În cazul unor abateri mari, se înlo-cuieşte senzorul.

  Înlocuirea limitatorului de debit (cazan în condensaţie pe gazpentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră)

  B

  A

  C

  1. Se goleşte cazanul pe circuitulsecundar.

  2. Se rabatează automatizarea în jos.

  3. Se scot şuruburile A.

  4. Se demontează capacul B.

  5. Se alege noul regulator de debit Cîn funcţie de nr. de serie al cazanului(vezi plăcuţa cu caracteristici) şi pebaza următorului tabel.

  6. Se montează noul limitator de debitC.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 70

  7. Se montează noul capac B livrat.

  Nr. fabrica-ţie (plăcuţa cucaracteris-tici)

  Debitl/min

  Culoare

  7543417 12 roşu7543419 14 maro7543427 12 roşu7543428 14 maro

  Nr. fabrica-ţie (plăcuţa cucaracteris-tici)

  Debitl/min

  Culoare

  7543431 12 roşu7543433 14 maro7543434 8 alb7543435 10 negru

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 71

  Verificarea sau înlocuirea schimbătorului de căldură în plăci(cazan în condensaţie pe gaz pentru încălzire şi preparare de apăcaldă menajeră)

  A

  B

  C D

  F E

  B

  C Tur circuit primar D Retur circuit primar

  E Apă receF Apă caldă menajeră

  1. Se închid şi se golesc circuitul primarşi circuitul secundar al cazanului.

  2. Se rabatează în jos automatizarea.

  3. Se desfac cele două şuruburi A dela schimbătorul de căldură în plăciB şi se scoate schimbătorul decăldură în plăci împreună ca garnitu-rile.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 72

  ObservaţieÎn timpul demontării şi dinschimbătorul de căldură în plăci semai pot scurge cantităţi mici de apă.

  4. Se verifică dacă există depuneri depiatră în racordurile circuitului secun-dar, dacă este necesar se curăţă sause înlocuieşte schimbătorul decăldură în plăci.

  5. Se verifică dacă există depuneri depiatră în racordurile circuitului primar,dacă este necesar se curăţă sau seînlocuieşte schimbătorul de căldurăîn plăci.

  6. Montajul se face cu garnituri noi, rea-lizând operaţiile în ordine inversă.

  ObservaţieLa montaj trebuie respectată poziţiacorectă a găurilor de fixare şi a gar-niturilor. Schimbătorul de căldură înplăci nu se va monta rotit.

  Verificarea siguranţei

  F4

  1. Se deconectează alimentarea de lareţea.

  2. Se deschide carcasa automatizării(vezi pagina 16).

  3. Se verifică siguranţa F4.

  Remedierea avariilor

  Repararea (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 73

  Trecerea de la funcţionare cu gaz lichefiat la funcţionare cu gazmetan

  ■ Pentru trecerea pe gaz metan specificreţelelor din CE (G 20), trebuie mon-tată la loc etanşarea cu diafragmă caîn starea de livrare.

  ■ Pentru trecerea pe gaz metan obişnuit(G 25), trebuie montată la loc etanşa-rea fără diafragma din starea delivrare.

  Dacă piesele nu mai sunt disponibile, setpentru trecere pe alt tip de combustibiltrebuie comandat individual. Vezi lista depiese componente (subansambluarzător).

  B

  C ED

  F A

  1. Se scoate cablul electric de la bloculde ventile de gaz A.

  2. Se deşurubează piuliţa olandezăB.

  3. Se desfac cele două şuruburi C şise scoate blocul de ventile de gazA.

  4. ■ Trecere pe gaz metan specific reţe-lelor din CE (G20):Se scoate garnitura E cu dia-fragma pentru gaz D de la bloculde ventile de gaz A.Se montează garnitura E cu dia-fragma montată D pentru gazmetan specific reţelelor din Comu-nitatea Europeană.

  Trecerea pe alt tip de gaz

  Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 74

  Se utilizează piese sau seturi pen-tru trecere pe alt tip de combustibildepozitate.

  ■ Trecere pe gaz metan obişnuit(G25):Se scoate garnitura E cu dia-fragma pentru gaz D de la bloculde ventile de gaz A.Garnitura E se montează fărădiafragma pentru gaz D. La func-ţionarea cu gaz metan obişnuit, nuse montează diafragma pentrugaz.

  5. Se montează blocul de ventile de gazA cu garnitură nouă F.Cuplu de strângere pentru şuruburilede fixare C: 3 NmCuplu de strângere pentru piuliţaolandeză B: 30 Nm

  6. Se va îndepărta autocolantul cu tipulde gaz aflat în partea superioară acazanului (lângă plăcuţa cu caracte-ristici) sau se va şterge inscripţia.

  7. Se porneşte cazanul şi se verificăetanşeitatea.

  PericolScurgerea de gaz conduce lapericol de explozie.Se verifică etanşeitatea com-ponentelor care conducgazul.

  Trecerea pe alt timp de gaz de la automatizare

  1. Se deschide comutatorul pornit-oprit.

  r

  2. Ambele butoane rotative „tw“ şi„tr“ se aduc simultan în poziţieintermediară.Pe display apare „SERV“.

  Trecerea pe alt tip de gaz

  Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 75

  rr

  3. Butonul rotativ „tr“ se roteşte com-plet spre stânga într-un interval de2 s.Pe display apare afişat intermitent„A“ şi valoarea reglată.

  4. Cu butonul rotativ „tw“ se seteazătrecerea de pe gaz metan pe gazlichefiat.Pe display apare:■ „0“ pentru funcţionare pe gaz

  metansau

  ■ „1“ pentru funcţionare pe gazlichefiat

  5. Tipul de funcţionare reglat a fost sal-vat când valoarea nu se mai aprindeintermitent. Automatizarea trece dinnou în regimul normal de funcţio-nare.

  Verificarea conţinutului de CO2

  Vezi pagina 43.

  Trecerea pe alt tip de gaz

  Trecerea de la gaz lichefiat la gaz metan (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 76

  În regim de funcţionare comandat detemperatura exterioară, temperaturaa.c.m. din cazan este reglată în funcţiede temperatura exterioară.

  Caracteristica de încălzire pentru automatizarea comandată de temperaturaexterioară

  Temp. exterioară în °C

  Tem

  p. a

  pei d

  in c

  azan

  , res

  p.Te

  mpe

  ratu

  ra p

  e tu

  r în

  °C

  90

  80

  70

  60

  50

  40

  30

  0 -5 -10 -15 -205101520

  20

  10

  0

  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  Reglare buton rotativ „tr“A = 1B = 2C = 3D = 4E = Starea de livrareF = 5G = 6

  Funcţia de protecţie antiîngheţ

  Funcţia de protecţie antiîngheţ este posi-bilă numai dacă este conectat senzorulde temperatură exterioară. La tempera-turi exterioare < 5°C se activează funcţiade protecţie antiîngheţ. Arzătorul por-neşte şi temperatura apei din cazan semenţine la 20 °C.

  Automatizare

  Funcţii şi condiţii de funcţionare în regim comandat de temperatura exterioară

  5516

  910

  RO

 • 77

  AB

  C DE

  FG

  H

  A Motor pas cu pas pentru ventilulde comutare

  B Aprindere/Ionizare

  C Vitotrol 100, tip UTAD Vitotrol 100, tip UTDBE Intrare reţea 230 V/50 Hz

  Scheme

  Schemă de conectare şi schema circuitului electric55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 78

  F Telecomandă (unitatea Open-Therm)

  G Ceas programabil (accesoriu)sauVitotrol 100, tip UTDB-RF2

  H Presostat de gaz (accesoriu)X ... Interfaţă electrică! Senzor de temperatură exte-

  rioară (accesoriu)§ Senzor pentru temperatura apei

  din cazan$ Senzor pentru temperatura

  a.c.m. la ieşire (cazan în conden-saţie pe gaz pentru încălzire şipreparare de apă caldă mena-jeră)

  % Senzor pentru temperatura apeidin boiler (cazan în condensaţiepe gaz, pentru încălzire)

  aG Senzor de temperatură a gazelorarse

  sÖ Pompă de circulaţie 230 V~dG Electrovalvă magnetică pentru

  gazfJ Limitator de temperaturăa-Ö Motor suflantă 230 V~a-ÖA Comandă suflantăaVL Senzor pentru curgere

  Scheme

  Schemă de conectare şi schema circuitului… (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 79

  Sunt necesare următoarele date:■ Nr. de fabricaţie (vezi plăcuţa cu

  caracteristici A)■ Subansamblul (din prezenta listă de

  piese componente)■ Indicele de reper al piesei componente

  în cadrul subansamblului (din pre-zenta listă de piese componente)

  Piesele uzuale se vor procura de lamagazinele de specialitate.

  Liste de piese componente

  Comandarea pieselor55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 80

  B

  A

  C

  D

  F

  E

  A Plăcuţa cu caracteristiciB Subansamblu elemente de tablăC Subansamblu celulă de încălzire

  D Subansamblu automatizareE Subansamblu sistem hidraulicF Altele

  Liste de piese componente

  Prezentare generală a subansamblurilor

  5516

  910

  RO

 • 81

  Poz. Componentă0001 Panou frontal0002 Profil de etanşare0003 Inscripţie cu denumirea Viessmann0004 Partea superioară a elementului de descărcare de tracţiune0005 Parte inferioară casetă aer0006 Mufe de trecere (set)0007 Suport pentru montaj pe perete0008 Inscripţie cu denumirea Vitodens 100

  Liste de piese componente

  Subansamblu elemente de tablă55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 82

  0008

  0006

  0003

  0001

  0002

  000200030008

  0007

  0004

  0006

  0005

  Liste de piese componente

  Subansamblu elemente de tablă (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 83

  Poz. Componentă0001 Garnitură DN 600002 Element racordare cazan0003 Buşon de închidere al racordului de gaze arse al cazanului0004 Garnitură gaze arse0005 Senzor de temperatură a gazelor arse0006 Schimbător de căldură0007 Furtun pentru condens0008 Sifon inundaţie0009 Teu0010 Racord de alimentare cu gaz 0011 Garnitură A 17 x 24 x 2 (5 buc.)0012 Arzător (vezi subansamblu arzător)0013 Bloc termoizolant0014 Suport pentru schimbătorul de căldură (set)0015 Garnitură inelară 20,63 x 2,62 (5 buc.)0016 Furtun condens 4000017 Furtun ondulat 19 x 800 cu mufă/cot

  Liste de piese componente

  Subansamblu celulă de încălzire55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 84

  0002

  0014

  0005

  0017

  0016

  0011

  0015001400130004

  0004

  0007

  0006

  0015

  00030001

  0011

  0012

  0013

  0010 0009

  0008

  0003

  0001

  Liste de piese componente

  Subansamblu celulă de încălzire (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 85

  Poz. Componentă0001 Garnitură arzător 7 187 (piesă expusă uzurii)0002 Inel termoizolant0003 Tub de flacără cilindric0004 Garnitură pentru tubul de flacără0005 Uşa arzătorului0006 Garnitură pentru electrodul de ionizare (5 buc.)0007 Electrozii de aprindere/ionizare0008 Garnitură flanşa uşă arzător (piesă expusă uzurii)0009 Suflantă radială NRG 1180010 Supapă gaz GB-ND 055 E010012 Prelungirea Venturi0013 Set garnituri0014 Set pentru trecere pe alt tip de combustibil G310015 Set garnituri G270016 Set pentru trecere pe alt tip de combustibil G2.350/G270017 Set pentru trecere pe alt tip de combustibil G2300018 Piesă suport inel termoizolant (2 buc.)

  Liste de piese componente

  Subansamblu arzător55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 86

  0004

  0006

  0015

  0016

  00150013

  0012

  0014

  0010

  0013

  0009

  0008

  0007 0006 0005 0004

  0003 0002 00010018

  00010004000600080013

  00130014

  0008

  00170013

  0018

  Liste de piese componente

  Subansamblu arzător (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 87

  Poz. Componentă0001 Vas de expansiune cu membrană CRI 80002 Suport MAG0003 Garnitură A 10 x 15 x 1,5 (5 buc.)0004 Conductă de racordare MAG 3/80005 Cot de racordare HR alamă0006 Furtun retur circuit primar0007 Bridă cu bandă elastică DN 25 (5 buc.)0008 Clemă 7 10 (5 buc.)0009 Clemă 7 8 îngustă (5 buc.)0010 Garnitură inelară 20,63 x 2,62 (5 buc.)0011 Robinet de aerisire G 3/80012 Senzor de temperatură0013 Garnitură rotundă 8 x 2 (5 buc.)0014 Furtun tur circuit primar0015 Clemă 7 18 (5 buc.)0016 Garnitură inelară 17 x 4 (5 buc.)0017 Manometru0018 Clemă 7 8 (5 buc.)0019 Adaptor racord furtun0020 Termocuplă0021 Cot de racordare tur circuit primar0022 Sistem hidraulic (vezi subansamblu sistem hidraulic de recircu-

  lare sau încălzire şi preparare a.c.m.)

  Liste de piese componente

  Subansamblu sistem hidraulic55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 88

  0002

  0004

  0008

  0007

  00190015

  0003

  00070010

  000700100018

  000300090013

  000700150016

  0019

  0007

  00080017

  00160015

  00140007

  0011

  001000180021

  0012

  0020

  00130009

  0003

  0022

  0016

  0007

  0006

  0010

  0007

  0005

  0001

  0007

  000700150016

  Liste de piese componente

  Subansamblu sistem hidraulic (continuare)

  5516

  910

  RO

 • 89

  Poz. Componentă0001 Supapă de aerisire0002 Garnitură inelară 34 × 3 (5 buc.)0003 Clapetă unisens0004 Garnitură inelară 23,7 × 3,6 (5 buc.)0005 Cartuş bypass0006 Clemă 7 16 (5 buc.)0007 Adaptor motor pas cu pas0008 Garnitură inelară 19,8 × 3,6 (5 buc.)0009 Garnitură inelară 16 × 3 (5 buc.)0010 Clemă 7 18 (5 buc.)0011 Motor liniar pas cu pas0012 Motor pompă circulaţie UPM3 15-750013 Supapă de siguranţă 3 bar0014 Sistem hidraulic de recirculare

  0012

  0004

  00030011

  0010

  00080009

  00090008

  0009

  001300060009

  0001 - 0010

  0008

  00140007

  0005

  0001

  0002

  0006

  000300060009

  0006

  0007 0002

  Liste de piese componente

  Subansamblu sistem hidraulic de recirculare55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 90

  Poz. Componentă0001 Supapă de aerisire0002 Garnitură inelară 34 x 3 (5 buc.)0003 Garnitură inelară 23,7 x 3,6 (5 buc.)0004 Robinet de umplere şi completare ulterioară0005 Cartuş bypass0006 Clemă 7 16 (5 buc.)0007 Adaptor motor pas cu pas0008 Garnitură inelară 19,8 x 3,6 (5 buc.)0009 Garnitură inelară 16 x 3 (5 buc.)0010 Clemă 7 18 (5 buc.)0011 Clemă 7 10 (5 buc.)0012 Clapetă unisens0013 Senzor de temperatură0014 Clemă 7 8 îngustă (5 buc.)0015 Regulator debit de apă0016 Capac de etanşare oval (5 buc.)0017 Set de garnituri pentru schimbătorul de căldură în plăci0018 Clemă 7 13,5 (5 buc.)0019 Senzor Flow0020 Garnitură inelară 9,6 x 2,4 (5 buc.)0021 Motor liniar pas cu pas0022 Motor pompă circulaţie UPM3 15-750023 Schimbător de căldură în plăci0024 Supapă de siguranţă 3 bar0025 Sistem hidraulic pentru încălzire şi preparare a.c.m.

  Liste de piese componente

  Sistem hidraulic pentru încălzire şi preparare a.c.m.

  5516

  910

  RO

 • 91

  0006

  0011

  0025

  0021

  0023

  0024

  0022

  00180019

  00200011

  0012

  0009

  001200090006

  00090006

  0014

  0003

  0010

  0005

  0006

  0020

  0016

  0001 - 0020

  00070007

  0014

  0013

  00170017

  0015

  0016

  0018

  0004

  00080009

  00090008

  0002

  0002

  0001

  0008

  Liste de piese componente

  Sistem hidraulic pentru încălzire şi preparare… (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 92

  Poz. Componentă 0001 Mască pentru soclul de legături0002 Şarnieră0003 Profil de etanşare0004 Automatizare VBC113-C11.xx0005 Cablaj X200006 Cablu pentru electrodul de aprindere cu conector unghiular

  5 kΩ0007 Conductă de racordare supapă gaz 350008 Cablu pentru conectarea suflantei 1000009 Set de conductori motor pas cu pas AMP-X0010 Siguranţă T 2,5 A 250 V (10 buc.)0011 Senzor de temperatură exterioară NTC 5 K0012 Cablu de conectare senzor de temperatură exterioară0013 Cablu de conectare pompă circuit încălzire 20

  Liste de piese componente

  Subansamblu automatizare

  5516

  910

  RO

 • 93

  00090006

  001000030002

  0002

  0005 001300080007

  0012

  0011

  0001

  0002

  00100003

  0004

  Liste de piese componente

  Subansamblu automatizare (continuare)55

  16 9

  10 R

  O

  Serv

  ice

 • 94

  Poz. Componentă 0001 Lac spray alb, 150 ml0002 Creion de retuş alb0003 Lubrifiant special0004 Instrucţiuni de utilizare0005 Instrucţiuni de montaj şi service

  0001

  0005

  0004

  0003

  0002

  Liste de piese componente

  Altele

  5516

  910

  RO

 • 95

  Tensiune nomi-nală: 230 V~Frecvenţă no-minală: 50 HzCurent nomi-nal: 2,0 A~Clasă de pro-tecţie: ITip de protec-ţie:

  IP X4 conformEN 60529 (numai lafuncţionare fără racordla coş)

  Temperatură de ambianţă admisibilă ■ la funcţionare: 0 până la +40 °C■ la depozitare şi

  transport:-20 până la

  +65 °C

  Reglajul limitatoruluide temperatură:

  100 ℃ (reglaj fi-xat)

  Siguranţă preliminară(reţea): max. 16 A

  Cazan pe combustibil gazos, categoria II 2H3PPutere nominală în regim deîncălzire

  TV/TR 50/30 °C kW 6,5 – 19 6,5 – 26 8,8 – 35TV/TR 80/60 °C kW 5,9 – 17,3 5,9 – 23,7 8,0 – 31,9Domeniu de putere nominalăla încălzirea apei menajere kW — 5,9 – 29,3 8,0 – 35,0

  Domeniu de sarcină nominală kW 6,1 – 17,8 6,1 – 30,5 8,2 – 36,5Valori de racordare considerând puterea maximă cu:

  -gaz metan specific reţelelor din Comunitatea Europeană

  m3/h 1,9 3,2 3,9

  - gaz lichefiat P kg/h 1,4 2,4 2,9Putere electrică absorbită (max.) - Cazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire W 84 92 108

  - Cazan în condensaţie pe gaz pentruîncălzire şi preparare de apă caldămenajeră

  W — 104 119

  C