Separator as FAKU

13
  MANUAL PENTRU INSTALARE, OPERARE, SERVICE ªI Î NTREÞINERE SEPARATOR DE GRÃSIMI  AS - FAKU   Valabil din: 01.01.2009  http://www.asio.ro  e-mail:[email protected]  ASIO ROMÂNIA srl Nãvodari 11 ap.6  400117 Cluj Napoca  Tel: 0264-595 579  Fax: 0264-598 685

Transcript of Separator as FAKU

Page 1: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 1/12

 

MANUAL PENTRU INSTALARE, OPERARE,

SERVICE ªI Î NTREÞINERE 

SEPARATOR DE GRÃSIMI  AS - FAKU 

 Valabil din: 01.01.2009

 

http://www.asio.roe-mail:[email protected]

ASIO ROMÂNIA srlNãvodari 11 ap.6400117 Cluj NapocaTel: 0264-595 579Fax: 0264-598 685

Page 2: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 2/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 2

MANUAL PENTRU INSTALARE, OPERARE, SERVICE ŞI ÎNTREłINERESEPARATOARE DE GRĂSIMI

AS – FAKU

CUPRINS:

I. CONDIłII TEHNICE

1. DESCRIERE TEHNICĂ 1.1. GeneralităŃi 31.2 Utilizarea separatoarelor de grăsimi AS-FAKU 31.3 Caracteristici tehnice 31.4 Descrierea şi funcŃionarea separatoarului de grăsimi AS-FAKU 51.41 Separatoare cu instalare liberă AS-FAKU F... 61.4.2 Separatoare îngropate AS-FAKU E... 61.5 Dimensionarea separatoarelor de grăsimi 61.6 Deservirea separatoarelor 7

1.7 Materialul 71.8 Executarea 71.9 Marcarea 71.10 Transport, depozitare, ambalare2 CERINłE CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA CONSTRUCłIEI 8 2.1 GeneralităŃi 82.2 Procedeul tehnologic la montaj 83 PUNEREA ÎN FUNCłIUNE ŞI RECEPłIA SEPARATOARELOR 9 4. ÎNTREłINEREA IN TIMPUL REGIMULUI DE EXPLOARE, SERVICE 9 5. SIGURANłA ŞI MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII 10 

II. CONDIłII DE LIVRARE 11 

1. LANSAREA COMENZII 11 2. TRANSPORTUL, DEPOZITAREA 11 3. GARANłIA 11 4. PREVEDERI SPECIALE 11 

III. ANEXE1 Montajul separatorului de grăsimi în teren 12 

Page 3: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 3/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 3

CONDIłII TEHNICE

1.  DESCRIERE TEHNICĂ 

1.1. GeneralităŃi

Separatoarele de grăsimi sunt destinate captării grăsimilor din apele reziduale menajere sauprovenite din industria alimentară sau carmangerii etc. Separatoarele de grăsimi, prin faptul că servesc la coagularea şi captarea grăsimilor prezintă un mijloc de protecŃie a conductelor decanalizare şi a altor dispozitive instalate în reŃeaua de canalizare. Împiedică depunerea şicolmatarea Ńevilor de eliminare a apelor reziduale.

ObservaŃie: Nu se admite folosirea dezintegratoarelor mici de bucătărie deoareceseparatoarele de grăsimi se supraîncarcă cu substanŃele organice astfel mărunŃite. Canalizarea în nici un caz nu are rolul de a transporta deşeurile, iar separatoarele de grăsimi nu sunt staŃiide epurare a apelor reziduale sau bazine pentru depunerea gunoaielor.

1.5 Utilizarea separatoarelor de grăsimi AS-FAKU

Separatoarele de grăsimi se instalează pe reŃeaua de canalizare (sau deviaŃie) pe porŃiuni undeapar ape reziduale cu conŃinut de grăsimi, cât mai aproape posibil de locul unde acestea iaunaştere. Nu se admite ca scurgerile de la WC să fie eliminate prin separatorul de grăsimi.

Ca punct de plecare la dimensionarea şi amplasarea separatoarelor se consideră cerereaclientului, a organelor de planificare teritorială sau a organelor responsabile cu gospodărireaapelor.

Separatoarele de grăsimi sunt livrate în diferite variante, de mărimi şi execuŃii diferite, în funcŃiede locul şi modul de exploatare. Toate aceste tipuri de separatoare AS-FAKU, prin construcŃialor corespund cerinŃelor din Cehia şi prevederilor normei Önorm (austriacă) şi DIN (germană).Normă romănă echivalentă cu acestea nu există.

Tipuri de separatoare de grăsimi, după utilizarea şi construcŃia lor:

AS-FAKU FR se instalează liber în pivniŃe sau spaŃii subterane - formă dreptunghiulară AS-FAKU ER se instalează pe sistemul de canalizare, subteran - formă dreptunghiulară AS-FAKU EO se instalează pe sistemul de canalizare, subteran - formă cilindrică 

1.6 Caracteristici tehnice

Bazinul şi spaŃiile funcŃionale, la toate tipurile de separatoare sunt construite din plăci pentruconstrucŃii sau pereŃi din polipropilenă. Deci toată construcŃia este din material plastic,rezistentă la coroziune, cu durabilitate estimată de 30 ani.ExecuŃia de bază la toate tipurile, indicate în prospecte, inclusiv liste de preŃuri se prezintă cubazin autoportant.Bazinul autoportant  = construcŃia bazinului este concepută în aşa fel încât recipientul dinmaterial plastic, fără alte adaptări constructive sau statice, să reziste la presiunea stratului depământ cu care se acoperă. În calcul însă, nu este prevăzută suprasarcina datorată vehicolelorcare circulă prin apropiere, sau presiunea fundaŃiilor de la clădirile învecinate, depozite demateriale etc.La separatoarele de tip FR bazinul este dimensionat pentru a fi instalat liber, pe o pardoseală fără alte adaptări de siguranŃă statică.

Page 4: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 4/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 4

Admisia şi evacuarea se fac conform cererilor prezentate de beneficiar şi condiŃiilor locale. Îngeneral sunt utilizate conducte din PVC sau ceramice, ori conducte din material prefabricat. Laadmisie, pentru racordare la reŃeaua de canalizare separatorul de grăsimi are prevăzută o Ńeavă din polipropilenă sau un orificiu în peretele bazinului cu acelaşi diametru ca şi conducta de lacanalizare, în funcŃie de cerere. La ieşire separatorul este prevăzut cu o Ńeavă din polipropilenă,cu diametrul corespunzător scurgerii la canalizare, conform proiectului beneficiarului. Etanşarea

 îmbinărilor se face prin ştemuire şi cu chit siliconic.

TipAS-FAKU

Mărimenom.

Dimensiuni(mm)

Nr guri devizitare

Cotă intrare(mm)

Cotă ieşire(mm) Masa

ER NG L x B x H Vv (DN) Vo (DN) (kg)

1ER 1 1040 x 700 x 900 1 690 (100) 620 (100) 80

2ER 2 1360 x 1000 x 1160 1 900 (100) 830 (100) 160

4ER 4 2660 x 1000 x 1160 2 900 (100) 830 (100) 200

5ER 5 3160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 360

7ER 7 4160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 440

8ER 8 3160 x 1500 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 460

10ER 10 3660 x 1500 x 1260 2 950 (150) 880 (150) 600

15ER 15 3660 x 2000 x 1660 2 1170 (150) 1100 (150) 800

20ER 20 4660 x 2000 x 1660 2 1170 (150) 1100 (150) 950

25ER 25 5660 x 2000 x 1660 2 1170 (150) 1100 (150) 1100

Tabel.1 SEPARATOARE DE GR  ĂSIMI RECTANGULARE INGROPATE 

TipAS-FAKU

Mărimenom.

Dimensiuni(mm)

Numărbazine

Cotă intrare(mm)

Cotă ieşire(mm) Masa

EO NG D H Vv (DN) Vo (DN) (Kg)

2EO 2 1000 1540 1 1260 (100) 1200 (100) 904EO 4 1300 1540 1 1260 (100) 1200 (100) 1207EO 7 1600 1540 1 1260 (125) 1200 (125) 150

10EO 10 2000 1740 1 1460 (150) 1400 (150) 200

Tabel.2 SEPARATOARE DE GR  ĂSIMI CILINDRICE INGROPATE 

TipAS-FAKU

Mărimenom.

Dimensiuni(mm)

Numărbazine

Cotă intrare(mm) Cotă ieşire (mm) Masa

FR NG L x B x H Vv (DN) Vo (DN) (kg)

1FR 1 1040 x 750 x 1040 1 820 (100) 750 (100) 802FR 2 1540 x 750 x 1040 1 820 (100) 750 (100) 1104FR 4 2800 x 750 x 1040 1 870 (100) 750 (100) 2005FR 5 3300 x 750 x 1340 2 970 (125) 820 (125) 3107FR 7 4520 x 750 x 1340 2 1070 (125) 920 (125) 4408FR 8 5020 x 750 x 1340 3 1070 (150) 920 (150) 530

10FR 10 6220 x 750 x 1340 3 1070 (150) 920 (150) 500

Tabel.3 SEPARATOARE DE GR  ĂSIMI RECTANGULARE SUPRATERANE 

PoziŃia racordurilor de intrare şi de ieşire se pot adapta cerinŃelor beneficiarului şi condiŃiilorlocale.

Page 5: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 5/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 5

1.7 Descrierea şi funcŃionarea separatoarului de grăsimi AS-FAKU (vezi schiŃa)

Separatorul de grăsimi este alcătuit din bazinul , în care, prin pereŃii despărŃitori se creează spaŃii distincte de funcŃionare. La intrare, dispozitivul serveşte la spargerea jetului de apă dela admisie, prin peretele-ecran care are rolul de a uniformiza curentul de apă. Decantorul primar(A) este prevăzut în primul rând pentru depuneriea particolelor sedimentabile. În acest spaŃiu se

produce parŃial şi separarea grăsimilor. Nămolul separat se adună în zona de depozit de pefundul decantorului . Din acest spaŃiu apa se scurge în a doua zonă funcŃională - spaŃiul deseparare (B) şi continuă spre ieşirea (C). Prin circularea de jos în sus prin conducta de golire,apa curată iese din separator şi se scurge la canalizare. În partea superioară a conductei degolire, la cererea beneficiarului se poate amenaja un loc pentru recoltarea probelor pentrucontrolul sistematic al calităŃii apei tratate, care se scurge în reŃeaua de canalizare.

Partea superioară a separatorului este acoperită cu un capac demontabil din material plasticcare permite accesul. Accesul este posibil şi prin căminele de vizitare (pentru variantelesubterane). Acestea se pot echipa cu capace din material plastic, oŃel sau fontă, în funcŃie delocul unde este amplasat separatorul (în spaŃii verzi, zone carosabile, trotuare etc.)Pentru adaptarea separatoarelor de grăsimi AS-FAKU la diferite adâncimi de canalizare seprevăd cămine de vizitare de diferite înălŃimi, sau amenajări speciale. La căminele de vizitare

din material plastic se recomandă o înălŃime maximă de 500 mm (pentru a nu depăşicapacitatea portantă a plafonului din material plastic), fără armare cu beton. ConstrucŃiilespeciale autoportante din material plastic se utilizează până la înălŃimea de 1.000 mm.Desigur este posibilă armarea completă cu beton a separatorului, plafonul separatorului fiindfolosit pe post de cofraj pierdut, iar căminele de vizitare să fie executate clasic din beton.Acest mod de instalare a separatoarelor (prin betonare) este necesar atunci când acestea suntamplasate în teren carosabil sau în apropoierea lui, precum şi în cazul când nivelul pânzei deapă freatică este mai ridicat.

Page 6: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 6/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 6

1.42 Separatoare cu instalare liberă AS-FAKU F...

Aceste separatoare se instalează în pivniŃe sau în subsolul clădirilor. Se execută în următoareleforme:

FR - dreptunghiular

Gurile de vizitare ale acestor separatoare sunt dotate cu capac bine etanşat antiodorizant - cugarnitură dublă din cauciuc. Capacul fixat de bazin cu şuruburi. Racordarea la reŃeaua decanalizare este etanşată cu două inele “O”

3.4.2 Separatoare îngropate AS-FAKU E...

Aceste separatoare se instalează în pământ, pe reŃeaua de canalizare. Prin construcŃia lor elepot fi acoperite cu pământ sau betonate. Se execută în următoarele forme:

ER - dreptunghiularEO - cilindric

Gurile de vizitare sunt dotate cu capace din material plastic sau din fontă, bine izolateantiodorizant. Racordarea la canalizare are la intrare un orificiu care se poate betona, iar laieşire este prevăzută o Ńeavă din polipropilenă. Etanşarea se face prin ştemuire şi cu chitsiliconic.

3.5 Dimensionarea separatoarelor de grăsimi (norma DIN4040)

Când lipsesc date mai amănunŃite, orientativ se va folosi formula:

NG = Qs fd ft fm, unde:

NG = mărimea nominală a separatorului (2, 4, 6, 8)Qs = debitul de apă în l/sfd = densitatea grăsimilor (când ρ ≤ 0,94 g/cm3, fd = 1

când ρ > 0,94 g/cm3, fd = 1,5)ft = coeficient de temperatură (până la 50 °C = 1)fr = coeficient de influenŃă a substanŃelor tenside (1,3)fm = coeficientul substanŃelor insolubile şi grăsimi (bucătărie = 1, cândsubstanŃele insolubile (SI) sunt în cantităŃi mai mari, factorul se măreşte)

La restaurante şi ospătării se poate lua în calcul numărul de porŃii de mâncare pe zi. Unei unităŃide debit nominal îi corespunde un număr de cca. 100 porŃii, de ex.: NG 2 = 200 porŃii, NG4 =400 porŃii, etc.

La carmangerii se poate lua în calcul numărul de animale prelucrate într-o săptămână (unaunitate animal bovine = 2,5 porcine, etc.). Orientativ, 3 UA (unitate animal) = NG 2, până la 10UA = NG 4, până la 20 UA = NG 7, până la 35 UA = NG 10. La abatoare şi unităŃi de prelucrarea cărnii este necesar să se ia în considerare un spaŃiu dublu în comparaŃie cu alte industrii sauchiar de la început să se proiecteze tipul de separator pentru un regim de exploatare dublă.

Page 7: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 7/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 7

1.11 Deservirea separatoarelor

Personalul de deservire controlează funcŃionarea, în special vizual, şi evacuează depunerile şicolectează grăsimile când este cazul; recoltează şi eventual analizează mostrele cerute deorganul responsabil cu gospodărirea apelor şi notează rezultatele în jurnalul de exploatare.

Activitatea operatorului

a) Odată pe lună - face controlul vizual al nivelului din colector; când stratul de grăsimi adepăşit 10 cm înlătură grăsimile şi uleiurile adunate.

b) Verifică înălŃimea depunerilor din decantorul primar şi, atunci când acesta este până la jumătatea înălŃimii spaŃiului de depuneri, extrage şi înlătură depunerile.

Înlăturarea depunerilor şi a grăsimilor trebuie făcută cel puŃin de două ori pe an.

1.12 Materialul

Ca material de bază la separatoarele AS-FAKU se utilizează polipropilena integrală din careeste confecŃionat recipientul, pereŃii despărŃitori din recipient, spaŃiile tehnologice şi plafonul. Tot

din acest material se fabrică şi căminele de vizitare şi eventualele amenajări complementare.

1.13 Executarea

Separatoarele de grăsimi AS-FAKU garantează un regim de exploatare sigur şi cu capacităŃi decaptare a grăsimilor conform cerinŃelor.

Deoarece în România nu există normă pentru separatoarele de grăsimi, proiectul a urmăritprevederile normelor “DIN 4040 – Fettabscheider” şi “ÖNORM B 51030 -Fettabscheideranlagen”.Separatoarele sunt destinate să funcŃioneze în aer liber sau sub acoperi. În medii agresive, cunivel ridicat al pânzei de apă freatică orice instalaŃie electrică, inclusiv conectările de altemijloace de consum folosite vor trebui să corespundă prescripŃiilor de izolaŃie corespunzătoare.Plafonul separatoarelor în execuŃie standard este nedemontabil.

1.14 Marcarea

Separatoarele de grăsimi sunt etichetate cu următoarele indicaŃii:- denumirea şi sediul furnizorului- marca înregistrată a intreprinderii- seria de fabricaŃie- simbolul tip- anul fabricaŃiei- masa instalaŃiei

1.15 Transport, depozitare, ambalare

Separatoarele de grăsimi AS-FAKU sunt livrate complet montate. Instalarea se face înlocalitatea precizată de client; punerea în funcŃiune şi instructajul personalului de deservire suntefectuate de către beneficiar, pe baza “InstrucŃiunilor de exploatare”.În cazul când separatoarele AS-FAKU se depun într-un depozit intermediar, este nece-sară asigurarea aşezării pe o suprafaŃă netedă  şi solidă  şi a condiŃiilor care să îimpiedice oricedefecŃiune mecanică sau accesul persoanelor străine, până la livrarea completă. Când se

Page 8: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 8/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 8

depozitează pentru un timp mai îndelungat (peste 3 luni) este necesar să se asigure ecranarearecipientului separatorului pentru a-l feri de razele soarelui (în execuŃie standard, separatoarelenu sunt construite din material PP cu stabilizator la acŃiunea razelor UV)În timpul manipulării, se va acorda o atenŃie deosebită, în special iarna, având în vedere că materialul plastic utilizat nu are o rezistenŃă mare la şocuri.

4 CERINłE CU PRIVIRE LA PREGĂTIREA CONSTRUCłIEI

2.3 GeneralităŃi

Pregătirile de construcŃie se fac conform proiectului pe care l-a întocmit o firmă autorizată, carea cerut documentaŃia necesară de la furnizor.Pentru instalarea separatoarelor subterane este necesar să se excaveze o groapă cudimensiunile conform documentaŃiei şi să se execute patul de aşezare care este din plăci debeton.Planeitatea plăcii de fundaŃie este 5mm. Grosimea plăcii din beton trebuie să corespundă rezistenŃei substratului de pământ. În cazul când nivelul pânzei de apă subterană este mai înalt,este nevoie ca înainte de a betona separatorul de jur-împrejur, să se scadă nivelul apeipompând-o până ce aceasta ajunge sub nivelul rostului de la fundaŃie, şi numai după aceea să 

se procedeze la betonare. Se va avea în vedere ca presiunea apei să nu acŃioneze asupraseparatorului şi să nu provoace defecŃiuni. Deasemenea este necesar să se betonezeseparatorul şi în cazul când pot interveni presiuni pe terenul din apropiere din cauza circulaŃieide autovehicule. Odată cu construcŃia separatoarelor se face şi legătura conductelor de admisieşi de golire, precum şi umplerea separatorului cu apă. Ca înălŃime, separatoarele vor fiamplasate în aşa fel ca în caz de ploi torenŃiale să nu fie inundate.

2.4 Procedeul tehnologic la montaj (vezi Anexa 1) 

Înainte de a proceda la montarea separatoarelor de grăsimi, verificaŃi ca nivelul pânzei de apă subterană să nu depăşească nivelul plăcii de fundaŃie.FaceŃi controlul planeităŃii plăcii de fundaŃie, notând valorile măsurate, toleranŃa admisă în toatedirecŃiile este de 5mm.Înainte de a manipula separatorul de grăsimi şi înainte de a-l aşeza în batardon veri-ficaŃi catoate spaŃiile din interior să fie goale, să nu fi rămas în ele obiecte străine sau apă de ploaie.Apa de ploaie care se află înăuntru trebuie pompată înainte de a manipula separatorul degrăsimi. Iarna, când temperatura scade sub –5° C este interzisă orice manipulare aseparatorului deoarece se poate deteriora.VerificaŃi întreaga stare a separatorului acordând atenŃie mai ales îmbinărilor de racordare. Laorice defecŃiune constatată (în special la recipient), se va anunŃa furnizorul ca acesta să o înlăture înainte ca recipientul să fie pus în groapă.Manipularea se va face exclusiv prin prindere de bolŃurile recipientului şi se va avea în vederecă acest material este puŃin rezistent la lovituri.După ce separatorul de grăsimi s-a aşezat pe placa de fundaŃie, beneficiarul, în toate cazurileunde nivelul pânzei de apă subterană depăşeşte nivelul rostului de fundaŃie, va betona talpaseparatorului la o în

ălŃime indicat

ăîn proiect pe baza calculelor statice.

În cazul când se betonează întreg recipientul (când din punct de vedere static nu suntcorespunzătoare bazinele autoportante – asta hotărăşte proiectantul), este necesar ca peinterior pereŃii să se sprijine cu o şipcă pentru a-i proteja de presiunea amestecului de beton. Oaltă modalitate de echilibrare a presiunii exercitate de betonul turnat asupra pereŃilor bazinului,este.de umplere a acestuia cu apă în toate spaŃiile separatorului.Atragem atenŃia că şi plafonul separatorului de grăsimi, atunci când serveşte ca şi cofraj latavanul din beton armat, trebuie sprijinit.

Page 9: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 9/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 9

Înainte de a acoperi recipientul separatorului de grăsimi, în varianta nebetonată, se recomandă ca acesta să se umple cu apă până la nivelul de scurgere.Tot înainte de acoperire se etanşează racordările cu canalizarea la intrare şi ieşire.După acoperire terenul se amenajează pentru a asigura accesul în condiŃii bune la separator.

După ce au fost făcute toate aceste lucrări se poate face o probă de funcŃionare (atunci când

este solicitată de către organul de gospodărire a apelor). CondiŃiile regimului de probă suntstabilite de acesta.Pentru recoltarea probelor şi măsurarea cantităŃii de apă ce se scurge, la separatoarele AS-FAKU este prevăzut un loc special. Acesta se află în spaŃiul dinaintea ieşirii din separator.

5 PUNEREA ÎN FUNCłIUNE ŞI RECEPłIA SEPARATOARELOR

Predarea se face de la depozitul producătorului direct beneficiarului sau organizaŃiei care facetransportul contra semnăturii pe foaia de predare. Totodată se înmânează de către producătorşi documentaŃia originală.Punerea în funcŃiune a separatorului de grăsimi o face beneficiarul, având în vedere că la acestprodus construcŃia este foarte simplă. La punerea în funcŃiune vor fi prezente persoanele carevor deservi separatorul şi cărora totodată li se va face instructajul

La punerea în funcŃiune a separatoarelor se vor efectua următoarele:

- controlul integrităŃii livrării complete- controlul planeităŃii suprafeŃei de aşezare- instruirea personalului de deservire- predarea documentaŃiei originale direct persoanei care face deservirea

La punerea în funcŃiune se poate elabora un proces verbal sau o notă de introducere în jurnalulde exploatare.

DocumentaŃie anexă:-foaia de garanŃie-proces -verbal despre probele de etanşare făcute la recipient-instrucŃiunile de deservire-propunerea regulamentului de exploatare (necesar să fie completat conform condiŃiilor locale).

CondiŃiile tehnice şi de livrare se predau beneficiarului sau proiectantului, odată cu contractul devânzare al separatorului de grăsimi AS-FAKU, dacă sunt cerute.

4. ÎNTREłINEREA IN TIMPUL REGIMULUI DE EXPLOARE, SERVICE

În cadrul lucrărilor de service furnizorul asigură:- verificarea completă a instalaŃiei- reparaŃii în timp de garanŃie şi post garanŃie

Beneficiarul Ńine un jurnal de zi despre modul de funcŃionare a separatorului de grăsimi. Înacesta notează şi data reparaŃiilor, reglărilor şi a probelor luate, datele evacuărilor şi cantităŃilede reziduuri evacuate.

Beneficiarul deserveşte separatorul de grăsimi folosindu-se de instrucŃiunile de deservire şinumai cu personal instruit.

Page 10: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 10/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 10

5. SIGURANłA ŞI MĂSURI DE PROTECłIA MUNCII

Separatoarele de grăsimi în construcŃia lor pot fi exploatate şi întreŃinute în concordanŃă cudispoziŃiile şi prescripŃiile:

CSN 01 8010 –Comunicări de siguranŃă. Prevederi generale

CSN 01 8012 –Marcări şi tăbliŃe de siguranŃă CSN 73 08 02 –Asigurări de incendii la construcŃiiON 73 65 47 –Balustrade de protecŃie la obiecte şi lucrări hidro şi de canalizare.

La operaŃiunile de reparaŃii este necesar să se acorde atenŃie mărită şi întotdeauna să lucrezeminim două persoane. ReparaŃiile se pot face numai cu personal instruit care respectă toate îndrumările şi prescripŃiile de siguranŃă  şi de protecŃie a muncii, precum şi instrucŃiunile dedeservire.

Page 11: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 11/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 11

II. CONDIłII DE LIVRARE

În general condiŃiile de livrare respectă condiŃiile Codului Comercial.

1. LANSAREA COMENZII

Livrarea separatoarelor de grăsimi se face în baza comenzii ferme şi a contractului de vânzare-cumpărare încheiat. În comandă se indică tipul standard sau eventualele modificări faŃă deexecuŃia standard. Întotdeauna este necesar să se indice diametrul de intrare şi de ieşire şimaterialul conductelor (PVC, prefabricate, etc).Nivelul canalizării în subteran, eventual înălŃimea ajustărilor, modul de amplasare în teren, etc.Separat este necesar să se solicite introducerea în exploatare a separatorului de grăsimi atuncicând beneficiarul nu o poate face singur.Odată cu comanda separatorului se poate comanda şi măsurarea amplasării, asistenŃă tehnică şi prelucrarea documentaŃiei tehnice.

2. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA

Locul de preluare este depozitul furnizorului. Transportul separatorului se face pe bază de

 înŃelegere făcută la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

3. GARANłIA

Durata de garanŃie este de 12 luni de la data livrării.CondiŃia valabilităŃii garanŃiei este ca separatorul să fie folosit în scopul exact prevăzut cafuncŃiune şi capacitate şi să fie instalat corect, conform instrucŃiunilor tehnice şi de livrare.

4. PREVEDERI SPECIALE

Producătorul îşi rezervă drepturile de a face orice modificări ale DTP (DOCUMENTAłIATEHNICĂ DE PROIECTARE) care nu afectează calitatea instalaŃiei şi nu diminuează calităŃileseparatoarelor, fără un aviz prealabil.

Alte detalii se precizează concret în contractul de vânzare-cumpărare, pentru fiecare livrare înparte.

Page 12: Separator as FAKU

5/12/2018 Separator as FAKU - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/separator-as-faku 12/12

 

 

AS-FAKU Manual 

Pag. 12

Anexa 1 Montajul separatorului de grăsimi în teren