SECłIUNEA IV FORMULARE - primariacampulung.ro epurare... · Formular 12C - DeclaraŃie privind...

of 22 /22
Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului înconjurător şi a protecŃiei acestuia UNIUNEA EUROPEANA Proiect finantat prin Phare ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” 0 SECłIUNEA IV FORMULARE Formular 2A - Scrisoare de înaintare Formular 10B - Formular de ofertă Formular 12A - DeclaraŃie privind eligibilitatea Formular 12 B - DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Formular 12C - DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură Formular 12E - DeclaraŃie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Formular 12G - DeclaraŃie privind partea/părŃile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanŃi şi specializarea acestora Formular 12H - DeclaraŃie privind utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formular 12I - DeclaraŃie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Formular 12.1 I - Personalul care va fi utilizat pentru îndeplinirea contractului Formular B2 - Fişa de informaŃii generale Formular B3 - ExperienŃa similară Formular R - Recomandare Formular GP - Grafic de prestare a serviciilor Formular C - Centralizator de preŃuri Formular 18A - ContestaŃie – pentru persoane juridice Formular 18B - ContestaŃie – pentru persoane fizice Formular 13 - DeclaraŃie de confidenŃialitate şi imparŃialitate

Embed Size (px)

Transcript of SECłIUNEA IV FORMULARE - primariacampulung.ro epurare... · Formular 12C - DeclaraŃie privind...

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  0

  SECłIUNEA IV

  FORMULARE

  Formular 2A - Scrisoare de înaintare Formular 10B - Formular de ofertă Formular 12A - DeclaraŃie privind eligibilitatea Formular 12 B - DeclaraŃie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 Formular 12C - DeclaraŃie privind calitatea de participant la procedură Formular 12E - DeclaraŃie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani Formular 12G - DeclaraŃie privind partea/părŃile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanŃi şi specializarea acestora Formular 12H - DeclaraŃie privind utilajele, instalaŃiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului Formular 12I - DeclaraŃie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere Formular 12.1 I - Personalul care va fi utilizat pentru îndeplinirea contractului Formular B2 - Fişa de informaŃii generale Formular B3 - ExperienŃa similară Formular R - Recomandare Formular GP - Grafic de prestare a serviciilor Formular C - Centralizator de preŃuri Formular 18A - ContestaŃie – pentru persoane juridice Formular 18B - ContestaŃie – pentru persoane fizice Formular 13 - DeclaraŃie de confidenŃialitate şi imparŃialitate

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  1

  Formularul 2A Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  Înregistrat la sediul autorităŃii contractante nr. ....................../...................

  SCRISOARE DE ÎNAINTARE

  Către ................................................................. (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

  Ca urmare a anunŃului de participare apărut în SEAP, nr. .............. din ........................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului .......................................................................... .......................................................................................................................................................... (denumirea contractului de achiziŃie publică) noi ............................................................................................ vă transmitem alăturat următoarele: (denumirea/numele ofertantului) 1. Documentul ............................................................................................. privind garanŃia pentru (tipul, seria/numărul, emitentul) participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaŃia de atribuire; 2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conŃinând, în original şi într-un număr de ....... copii: a) oferta financiară; b) oferta tehnică c) documentele de calificare Avem speranŃa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinŃele. Data completării ............... Cu stimă,

  Operator economic, ..........................

  (semnătura autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  2

  Formular nr. 10 B Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  FORMULAR DE OFERTĂ

  Către .................................................................... (denumirea autorităŃii contractante şi adresa completă)

  Domnilor, 1. Examinând documentaŃia de atribuire, subsemnaŃii, reprezentanŃi ai ofertantului _________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinŃele cuprinse în documentaŃia mai sus menŃionată, să prestăm Serviciile de realizare a campaniei de conştientizare publică aferente proiectului „Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului înconjurător şi a protecŃiei acestuia”, pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepŃia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _______________________________________________ (suma în litere şi în cifre). 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat. 3. Ne angajăm să menŃinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziŃie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Precizăm că: |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; |_| nu depunem ofertă alternativă. (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 6. Am înŃeles şi consimŃim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanŃia de bună execuŃie în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 7. ÎnŃelegem că nu sunteŃi obligaŃi să acceptaŃi oferta cu cel mai scăzut preŃ sau orice altă ofertă pe care o puteŃi primi. Data _______/_______/_________ __________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea/numele operatorului economic)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  3

  Formular nr. 12 A Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea excluderii din procedură şi sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaŃia prevăzută la art. 180 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanŃe judecătoreşti pentru participarea la activităŃi ale unei organizaŃii criminale, pentru corupŃie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completării ...................... Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  4

  Formular nr. 12 B Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  DECLARAłIE privind neîncadrarea în situaŃiile prevăzute la art. 181 din OrdonanŃa de urgenŃă a

  Guvernului nr. 34/2006 Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se menŃionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică având ca obiect ..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .................. (zi/lună/an), organizată de .................................................... (denumirea autorităŃii contractante), declar pe propria răspundere că: a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităŃile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaŃie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaŃiile prevăzute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaŃiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în Ńara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; c^1) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit în mod corect obligaŃiile contractuale, fără a aduce prejudicii grave beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanŃe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, orice documente doveditoare de care dispun. ÎnŃeleg că în cazul în care această declaraŃie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaŃiei penale privind falsul în declaraŃii. Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  5

  Formular nr. 12 C Operator economic ___________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziŃie publică .................. (se menŃionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităŃii contractante), particip şi depun ofertă: _ |_| în nume propriu; _ |_| ca asociat în cadrul asociaŃiei .....................................; _ |_| ca subcontractant al ................................................; (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 2. Subsemnatul declar că: _ |_| nu sunt membru al nici unui grup sau reŃele de operatori economici; _ |_| sunt membru în grupul sau reŃeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează opŃiunea corespunzătoare.) 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraŃie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaŃi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziŃie publică. 4. De asemenea, declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  __________________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  6

  Formular nr. 12 E Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  DECLARAłIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ....................................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ........................................................ (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Rea

  bilit

  area

  sta

  Ńiei d

  e ep

  urar

  e di

  n M

  unic

  ipiu

  l Câm

  pulu

  ng

  Mus

  cel î

  n ve

  dere

  a îm

  bună

  tăŃir

  ii ca

  litat

  ive

  a m

  ediu

  lui

  înco

  njur

  ător

  şi a

  pro

  tecŃ

  iei a

  cest

  uia

  U

  NIU

  NE

  A E

  UR

  OP

  EA

  NA

  P

  roie

  ct f

  inan

  tat p

  rin

  Pha

  re

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ----

  ---

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  ____

  __

  Pha

  re 2

  006

  CE

  S /

  RO

  200

  6/01

  8-14

  7.04

  .01.

  04.0

  1 “S

  chem

  a de

  inve

  stiŃi

  i pen

  tru

  sprij

  inire

  a in

  iŃiat

  ivel

  or s

  ecto

  rulu

  i pub

  lic în

  sec

  toar

  ele

  prio

  ritar

  e de

  med

  iu”

  7

  LIS

  TA

  PR

  INC

  IPA

  LE

  LO

  R P

  RE

  STĂ

  RI

  DE

  SE

  RV

  ICII

  ÎN

  UL

  TIM

  II 3

  AN

  I Se

  mni

  fica

  Ńia

  colo

  anel

  or d

  in ta

  belu

  l de

  mai

  jos

  est

  e ur

  măt

  oare

  a:

  A

  - P

  roce

  nt în

  depl

  init

  de

  pres

  tato

  r (%

  )

  B -

  Can

  tita

  tea

  (U.M

  .)

  C

  - P

  erio

  ada

  de d

  erul

  are

  a co

  ntra

  ctul

  ui**

  )

  Nr.

  C

  rt.

  O

  biec

  tul

  cont

  ract

  ului

  C

  odul

  C

  PV

  D

  enum

  irea

  /num

  ele

  bene

  fici

  arul

  ui/c

  lien

  tulu

  i A

  dres

  a

  C

  alit

  atea

  pr

  esta

  toru

  lui*

  )

  Pr

  eŃul

  tota

  l al

  cont

  ract

  ului

  A

  B

  C

  0 1

  2 3

  4 5

  6 7

  8 1

  2

  ...

  ..

  *) S

  e pr

  eciz

  ează

  cal

  itat

  ea în

  car

  e a

  part

  icip

  at la

  înde

  plin

  irea

  con

  trac

  tulu

  i, ca

  re p

  oate

  fi d

  e: c

  ontr

  acta

  nt u

  nic

  sau

  cont

  ract

  ant c

  ondu

  căto

  r (l

  ider

  de

  asoc

  iaŃi

  e); c

  ontr

  acta

  nt a

  soci

  at; s

  ubco

  ntra

  ctan

  t.

  **)

  Se

  va p

  reci

  za d

  ata

  de în

  cepe

  re ş

  i de

  fina

  liza

  re a

  pre

  stăr

  ii.

  O

  pera

  tor

  econ

  omic

  .....

  ......

  ......

  ......

  .....

  (

  sem

  nătu

  ră a

  utor

  izat

  ă)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” 8

  Formular nr. 12 G Operator economic ___________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE PRIVIND PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANłI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ................................................................................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _____________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  9

  PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANłI

  Nr. Crt.

  Denumire subcontractant / specializare /date de recunoaştere

  Partea/părŃile din contract ce urmează a

  fi subcontractante / cuantificarea acestora

  Acord subcontractor cu specimen de

  semnatură

  Operator economic ......................

  (semnatura autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _____________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  10

  Formular 12H

  OPERATOR ECONOMIC

  _____________________ (denumirea/numele)

  DECLARAłIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAłIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE

  DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI

  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai .................................................................. (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

  Operator economic,

  ………… ……………….

  (semnatura autorizată )

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  11

  LISTA

  cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaŃii şi echipamente tehnice

  Forma de deŃinere Nr.crt. Denumire utilaj/echipament/instalaŃie

  U.M. Cantitate Proprietate În chirie

  1. 2. ....... Operator economic, …….........………………. (semnatura autorizată )

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  12

  Formular nr. 12 I Operator economic ___________________ (denumirea/numele) DECLARAłIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

  ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancŃiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaŃiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înŃeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraŃiilor, situaŃiilor şi documentelor care însoŃesc oferta, orice informaŃii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraŃie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituŃie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaŃii reprezentanŃilor autorizaŃi ai ........................................................... (denumirea şi adresa autorităŃii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. ___________________________________________________________

  | | 2005 | 2006 | 2007 | |________________________________|________|________|________|

  | Personal angajat | | | |

  |________________________________|________|________|________|

  | Din care personal de conducere | | | | |________________________________|________|________|________|

  Data completării ......... Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  13

  Formular nr. 12.1 I Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  PERSONALUL CARE VA FI UTILIZAT PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

  NUMELE ŞI

  PRENUMELE

  PoziŃia în cadrul

  contractului

  NaŃionalitate Vârsta Pregătirea profesională

  Ani de experienŃă

  în domeniu

  Proiecte majore pentru care este

  responsabil (denumire

  proiect/valoare)

  Anexez la declaraŃie:

  - CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil utilizat pentru îndeplinirea contractului de achiziŃie publică şi

  - DeclaraŃiile semnate, ale personalului sus menŃionat, care va fi utilizat pentru îndeplinirea contractului, privind disponibilitatea de a lucra în cadrul acestui contract

  Data completării ......... Operator economic, ...................... (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  14

  FORMULARUL B2 Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  INFORMAłII GENERALE 1. Denumirea/numele: 2. Codul fiscal: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon: Fax: Telex: E-mail: 5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................................................................ (numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare) 6. Obiectul de activitate, pe domenii: .......................................................................................... (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ......................................................................................................................................................... (adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare) 8. Principala piaŃă a afacerilor: 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: _________________________________________________________________________ Cifra de afaceri anuală Cifra de afaceri anuală Anul la 31 decembrie la 31 decembrie (mii lei) (echivalent euro) _________________________________________________________________________ 1. _________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________ Media anuală:

  Operator economic, ......................

  (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  15

  FORMULARUL B3 Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  EXPERIENłA SIMILARĂ 1. Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului: 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: Adresa beneficiarului/clientului: łara: 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: (se bifează opŃiunea corespunzătoare) _ |_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaŃie) _ |_| contractant asociat _ |_| subcontractant 4. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în în care s-a încheiat echivalent euro contractul a) iniŃială (la data semnării contractului): ..... ..... b) finală (la data finalizării contractului): ..... ..... 5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluŃionare: 6. Gama de servicii prestate în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susŃine experienŃa similară:

  Operator economic, ......................

  (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  16

  FORMULARUL R Beneficiarul contractului......................... Nume / adresă ......................................... Nr. înregistrare......................................... (la beneficiar)

  RECOMANDARE

  În legătură cu participarea________________________________________ cu sediul în _______________________________________________________________________________ la procedura de atribuire a contractului de servicii privind realizarea campaniei de conştientizare publică aferentă proiectului „Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel, în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului înconjurător şi a protecŃiei acestuia”, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte privind activităŃi de proiectare, vă facem cunoscut următoarele:

  1. Contracte derulate: Denumirea

  contractului / nr. contract / adresa amplasamentului

  Obiectul contractului (inclusiv activităŃile

  realizate)

  Valoarea contractului

  iniŃială / finală

  Data începerii / finalizării contractului

  Obs.

  2. Modul de îndeplinire a obligaŃiilor contractuale pe parcursul derulării contractului: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. Apreciem calificativul serviciilor executate, din punct de vedere al calităŃii ca fiind: Foarte bun Bun Satisfăcător Nesatisfăcător

  5. În cursul desfăşurării contractului au fost înregistrate: Nr. ObservaŃii şi precizări 1 NeconformităŃi care au condus la

  refaceri parŃiale sau totale a serviciilor Total: din care rezolvate:

  2 RecepŃii amânate datorită nerespectării parametrilor de calitate a serviciilor

  3 RecepŃii respinse datorită nerespectării parametrilor de calitate a serviciilor

  6. Alte precizări: ____________________________________________________________ Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităŃii noastre.

  BENEFICIAR, Denumire________________

  Semnătură _______________ Ştampilă

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  17

  FORMULARUL GP

  Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  GRAFIC DE PRESTARE

  A SERVICIILOR

  Luna 1 2 .......

  săptămâna săptămâna săptămâna

  Nr. crt.

  Denumire

  1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... ... ... 1. ConferinŃe presă

  2. Articole presă

  3. Postere

  4. Bannere

  5. Pliante

  6. Broşuri

  7. Publicitate

  radio/TV

  8. Sondaj opinie

  Operator economic, ......................

  (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  18

  FORMULARUL C

  Operator economic ___________________ (denumirea/numele)

  CENTRALIZATOR DE PREłURI

  - fără TVA -

  PreŃ unitar PreŃ total Nr. crt.

  Denumire UM Cantitatea lei euro lei euro

  1. ConferinŃe presă Buc. 4

  2. Articole presă cm2 384

  3. Postere Buc. 90

  4. Bannere Buc. 10

  5. Pliante Buc. 800

  6. Broşuri Buc. 100

  7. Publicitate radio/TV Conf. media plan

  8. Sondaj opinie Buc. 1

  TOTAL

  EchivalenŃa leu/euro: 1 euro = __________ lei

  Operator economic, ......................

  (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  19

  FORMULAR 18 A Formular pentru persoane juridice Antet/contestator ..........................

  CONTESTAłIE Subscrisa .............................., cu sediul în ..................., cod unic de înregistrare ............................., reprezentată legal prin .................., în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de ......................., organizată de autoritatea contractantă ......................., având sediul în ....................................., contest decizia autorităŃii contractante ................................., pe care o consider nelegală. Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: - în fapt ............................................... - în drept .............................................. În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: .............................................................. .............................................................. Reprezentat legal (nume/prenume în clar) _______________________________________ (semnătură autorizată)

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  20

  FORMULAR 18 B Formular pentru persoane fizice

  CONTESTAłIE Subsemnatul ...................., cu domiciliul în ........................, în calitate de ofertant/candidat la procedura de atribuire a contractului de .................., organizată de autoritatea contractantă ...................., având sediul în .........................., contest decizia autorităŃii contractante ..............................., pe care o consider nelegală. Motivele care stau la baza contestaŃiei sunt: - în fapt ................................................. - în drept ................................................ În sprijinul contestaŃiei depun următoarele mijloace de probă: ........................................................................... ........................................................................... Semnătură autorizată ______________________

 • Reabilitarea staŃiei de epurare din Municipiul Câmpulung Muscel în vederea îmbunătăŃirii calitative a mediului

  înconjurător şi a protecŃiei acestuia

  UNIUNEA EUROPEANA

  Proiect finantat prin Phare -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  _______________________________________________________________________________ Phare 2006 CES / RO 2006/018-147.04.01.04.01 “Schema de investiŃii pentru sprijinirea iniŃiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”

  21

  FORMULAR NR. 13

  DECLARAłIE de confidenŃialitate şi imparŃialitate

  Subsemnatul(a) .........................................................., membru/expert cooptat în comisia de evaluare/juriul pentru achiziŃia de ................................. (numele produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV) ..............................., la procedura .............................. (denumirea procedurii/modalităŃii de atribuire a contractului de achiziŃie publică), organizată de ........................................ (denumirea autorităŃii contractante), în temeiul art. 75 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, declar pe propria răspundere, sub sancŃiunea falsului în declaraŃii, următoarele: a) nu deŃin părŃi sociale, părŃi de interes, acŃiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanŃi/concurenŃi/candidaŃi sau subcontractanŃi; b) nu fac parte din consiliul de administraŃie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanŃi/concurenŃi/candidaŃi sau subcontractanŃi; c) nu am calitatea de soŃ/soŃie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraŃie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanŃi/candidaŃi; d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparŃialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Totodată, mă angajez că voi păstra confidenŃialitatea asupra conŃinutului ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaŃii prezentate de către operatorii economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului. ÎnŃeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaŃii sunt pasibil de încălcarea prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, a legislaŃiei civile şi penale.

  Membru al comisiei de evaluare, ...............................

  (semnătură autorizată)

  AtenŃie! DeclaraŃia se completează în ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor de către membrii comisiei. În cazul în care un membru al comisiei/juriului se află în una dintre situaŃiile de incompatibilitate prevăzute la lit. a) - d), atunci acesta se va autosesiza în scris, autoritatea contractantă având obligaŃia să îl înlocuiască de îndată.