Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator...

of 37 /37
Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze contractuale obligatorii

Embed Size (px)

Transcript of Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator...

Page 1: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Secţiunea III – Formulare şi modele

Secţiunea IV – Clauze contractuale obligatorii

Page 2: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Sectiunea III

FORMULARE

Page 3: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr.1

Operator economic

...................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ........................................., reprezentant împuternicit al

.................................................. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe

propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire si sub sanctiunile aplicate

faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si

completari prin Legea nr. 337/2006,O.U.G.nr.19/2009 si O.U.G.nr.72/2009; anume,în ultimii 5 ani nu

am fost condamnat prin hotarâre definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati

ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si

înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare, de care dispun, emise de autoritatile competente .

Data completarii ......................

Operator economic,

................................

(semnatura autorizata)

Page 4: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr.2

Operator economic

...............................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea operatorului

economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la

procedura pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica .................. (se

mentioneaza procedura), având ca obiect ........................ (denumirea produsului, serviciului sau

lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ...........................................

(denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociatiei .......................................................;

[ ] ca subcontractant al ..................................................................; (Se bifeaza optiunea

corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor intervene modificari în

prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de

achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului

de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca

autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii

datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte personae

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ...................... (denumirea si adresa

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Data ....../....../............. Operator economic,

.........................................

(semnatura

autorizata)

Page 5: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr. 3

Operator economic

..................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................................. (denumirea, numele operatorului

economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura)

pentru atribuirea acordului-cadru/contractului de achizitie publica având ca obiect

..................................................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data

de ............................... (zi/luna/an), organizata de ...................................................... (denumirea

autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar

sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De

asemenea, nu sunt într-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situatiile prevazute la lit.

a);

c) mi-am îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre

bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

în România sau în tara în care sunt stabilit pâna la data solicitata ................................;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotarârea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru

o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli în materie

profesionala. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si

înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încalcarea

prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Data ..../..../......

Operator

economic,

.........................................

(semnatura autorizata)

Page 6: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr.4

Operator economic

...............................

(denumirea/numele)

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/a ................... reprezentant legal al ............................, întreprindere care va participa la

procedura de achiziţie publică organizată de .........................., în calitate de autoritate contractantă, cu

nr. .......................... din data de ......................................

Certific prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de

vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ......................................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care

cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de

participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta

decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi

proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a

exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva

procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu

obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte

calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de

momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în

prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Data

Operator economic

_________________

(semnătura autorizata)

Page 7: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr. 5

CANDIDATUL/OFERTANTUL

………………………

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 14 din OUG nr. 66/2011 si

potrivit prevederilor art. 691*)

din OUG nr. 34/2006

1. Subsemnatul …………………, in calitate de ………………..al ……….,cu sediul in

……………., Str. ………………nr……………, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile

aplicate faptei de fals in acte publice si in conformitate cu prevederile art. 14 din OUG nr.

66/2011 si prevederile art. 691*)

din OUG nr. 34/2006, urmatoarele:

a) nu ma aflu in conflict de interese fara de achizitor sau fata de unul din membrii comisiei de

evaluare;

b) nu detin detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al achizitorului;

c) nu fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere ori de supervizare a

achizitorului;

d) nu detin calitatea de sot/sotie, ruda sau afin pânala gradul al doilea inclusiv cu persoane care

detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al achizitorului sau membrilor

comisiei de evaluare a ofertelor si nu fac parte din consiliul de administratie/organul de

conducere sau de supervizare a acestuia sau a uneia din societatile detinute de membrii

comisiei de evaluare;

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg

ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea

noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

Data completarii

……………….

Candidat/ofertant,

…………………………

Page 8: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular 6

OFERTANTUL

………………………………..

( denumirea/nume )

DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII

(dacă este cazul)

Ofertantul, ………………………………………, format din asocierea urmatorilor operatori

economici :

- Asociatul (1) ………………………………………..

- Asociatul (2)…………………………………………

- Asociatul (3)…………………………………………

Declar pe propria raspundere ca in cazul declararii ofertei comune ca fiind castigatoare , in termen

de 5 zile inainte de semnarea contractului voi prezenta Autoritatii Contractante , contractul de asociere

legalizat in original.

Semnatura : Data:

………………………

Asociatul (1) ………………………………………..

Asociatul (2) ……………………………………….

Asociatul (3) ………………………………………..

Page 9: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr 7

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

5. Fax:

Telex:

E-mail:

6. Certificatul de înmatriculare/înregistrare (numarul, data si locul de înmatriculare/înregistrare)

7. Obiectul de activitate, pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ______________________________

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de

înmatriculare/înregistrare)

9. Principala piata a afacerilor:

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Anul Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

(euro)

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

(euro)

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

(euro)

Prestator,

(semnatura autorizata)

Page 10: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr 8

Operator economic

. ....................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de

fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si

înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii

declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul

verificarii datelor din prezenta

declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte personae

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa

autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Page 11: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Anexa Formular nr. 8

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Nr.

crt.

Obiectul

contractului

Denumirea / numele

beneficiarului /

clientului

Adresa

Calitatea

prestatorului *)

Pretul total al

contractului

Descrierea

serviciilor prestate /

Cantitatea (U.M.)

Perioada de

derulare a

contractului **)

1 3 4 5 7 8

1

2

...

Page 12: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formularul nr. 9

CANDIDATUL/OFERTANTUL

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

_

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

_

|_| contractant asociat

_

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata

moneda in care in echivalent

s-a incheiat euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________

b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: ___________________________.

Page 13: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte

aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei

de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Page 14: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr. 10

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CERINŢELOR REFERITOARE LA

CONDIŢIILE DE MUNCĂ, PROTECŢIA MUNCII SI PROTECŢIA MEDIULUI

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ofertantului

_________________________________________________, la procedura de “cerere de oferte”

(denumirea/numele)

organizată de ………………….. pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect

………………………………. declar pe propria răspundere că:

1. la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia

muncii in vigoare la nivel national, oferta noastră îndeplineşte aceste condiţii legale obligatorii si ne

angajăm să le respectăm pe parcursul indeplinirii contractului . Cunosc care este autoritatea

competentă în materie de la pot lua la cunoştiinţă despre regulile obligatorii referitoare la conditiile de

munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national.

2. la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de protectie a mediului in

vigoare la nivel national, oferta noastră îndeplineşte aceste condiţii legale obligatorii si ne angajăm să

le respectăm pe parcursul indeplinirii contractului. Cunosc care este autoritatea competentă în materie

de la pot lua la cunoştiinţă despre regulile obligatorii referitoare la protectia mediului care sunt în

vigoare la nivel naţional.

Ofertant, ......................

(semnătura autorizată)

Page 15: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr 12

Operator economic

. ....................

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. denumirea/numele şi

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de

fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul

verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... (denumirea şi adresa

autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr. Crt. Nume Prenume Functie in indeplinirea

contractului

Specializare

Anexez la declaraţie CV-urile personalului desemnat pentru indeplinirea contractului.

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

Page 16: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr. 11

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................,

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate

în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificîrii şi confirmării

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul

verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .........................., cu sediul în

...................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………......

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Operator,

......................

(semnătura autorizată )

Nr.

Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract

ce urmează a fi

subcontractante

Acord subcontractor cu

specimen de semnătură

Operator economic,

......................

(semnătura autorizată)

Page 17: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Formular nr. 13

BANCA

_________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică « Echipamente

informatice si echipamente audio-video »

Către

Cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică cu denumirea “Contract

de furnizare Echipamente informatice si echipamente audio-video» Cod CPV: ..............................

noi __________________, având sediul înregistrat la __________, (denumirea bancii)

(adresa băncii, date de contact, inregistrare)

ne obligăm faţă de ……………………………….. , să plătim suma de _____________, (in

litere si in cifre), suma constituita sub forma garantiei de participare la procedura de achizitie publica

mentionata, la prima sa cerere scrisă si fără ca aceasta sa aibă obligaţia de a-şi motiva cererea

respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi

datorată ei este cauzată de existenţa uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul____________ (denumirea/numele), şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a

acesteia;

b)oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum, nu mai târziu de 15 zile

de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

d) ofertantul a depus contestatie, potrivit prevederilor art. 2781, lit. b)

din OUG nr. 34/2006, cu

modificările şi completările ulterioare:

În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, autoritatea contractantă va reţine contestatorului din

garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume: între 420.001 lei şi

4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 420.001 lei;

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul ___

Page 18: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

(semnatura autorizată)

Formular 14

Furnizor,

(denumirea/numele)

IMPUTERNICIRE

Catre (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Subsemnatul…………………………….in calitate de reprezentant legal al ……………..imputernicesc

pe ……………………….care se identifica cu CI , seria………nr…………eliberat de ……………..l a

data de………………..sa participe deschiderea ofertelor depuse la procedura de cerere de oferte

………………….organizata de ……………………………in data de ……………orele……………..

Data completarii __ . __

Cu stima,

Furnizor,

(semnatura autorizata)

Page 19: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

FORMULAR NR 14

Banca

................................

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către .......................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică .................... (denumirea contractului), încheiat între

......................, în calitate de contractant, şi ........................, în calitate de achizitor, ne obligăm prin

prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ..................., reprezentând

..............% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită

de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea

prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea

achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............................

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei

sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine

acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ........................ în ziua .......... luna .......... anul .........

(semnătură autorizată)

Page 20: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

MODEL

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

PRIVIND ÎNDEPLINIREA CERINŢELOR DE CALIFICARE

Subsemnatul ………………………………, reprezentant legal al SC

…………………………………., declar pe propria răspundere că îndeplinesc cerinţele de calificare,

astfel cum au fost solicitate în Documentaţia de Atribuire. Acestea sunt conform ANEXEI.

Reprezentat legal (nume/prenume în clar)

Semnătura autorizată/ştampilă

Page 21: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

MODEL

ANEXĂ

Nr.

crt.

DOCUMENT DE CALIFICARE MODUL DE

ÎNDEPLINIRE AL

CERINŢEI

1 Formular 1

2 Formular 2

3 Formular 3

4 Formular 4

Certificat de atestare fiscală privind plata

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări

sociale către bugetul de stat

5 Certificat de atestare fiscală privind plata

impozitelor, taxelor către bugetele locale

6 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului

Comerţului

7 Certificat de inregistrare la Oficiul Registrului

Comerţului

8 Formular 5 9 Bilanţ contabil la data de 31.12.2009 si la

31.12.2010

10 Cifra de afaceri –Formular 6 11 Declartie pe proprie raspundere privind incadrarea

in categoria IMM

12 Lista principalelor livrari in ultimii

3 ani - Formular 7

13 Experienţa similară-Formular 8 14 Formular 9 15 Formular 10 16 Fise tehnice/ fotografii ale produselor 17 Obligaţii privind subcontractantii - Formular 11 18 Certificari 19 Contract prestari servicii 20 Garantie de participare 21 Declaratie privind indeplinirea criteriilor de

calificare si selectie si anexa

Page 22: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________

__________________________________________________________________”.

(denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului

de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare

asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

Page 23: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,

______________ __________________

ASOCIAT,

___________________

Notă:

Se prezintă acordul de asociere încheiat cu toţi asociaţii, din care să rezulte categoriile de

lucrări care se execută de fiecare asociat sau părţile fizice din obiect, precum şi valoarea ce-I revine

fiecăruia.

În cazul asociaţiei câştigătoare a licitaţiei, acordul de asociere va fi legalizat potrivit legii şi va

constitui parte integrantă a contractului de antrepriză.

În cazul licitaţiei cu preselecţie, asociaţia prezintă acordul de asociere în care se stabileşte

natura lucrărilor avute în vedere a se executa de fiecare salariat.

Page 24: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre

____________________________ şi ________________________ privind executia_ (denumire

autoritare contractanta) (denumire subcontractant)

_______________________________la “______________________________________”.

(denumire contract) (lucrari,produse,servicii)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

Si S.C.________________________ cu sediul in_________________________________,

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director

Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

(lucrari,produse,servicii)

- ____________________

- ____________________.

Art.2. Valoarea ___________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general

a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

(lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Page 25: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului

verbal incheiat la terminarea ____________________________.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu

dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ____________________________

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in

fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea

___________________________ nerealizata la termen.

(lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii

penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care

contractantul le are fata de investitor conform

contractului______________________________________________________________.

(denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,

litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

_______________ ______________

(contractant) (subcontractant)

Page 26: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

CONTRACT DE FURNIZARE

Nr........................

Domeniul de aplicare :

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu

modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

Articol 1

Părţile

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti, nr. 187, sector 4,

Cod fiscal 4337662, cont RO69RNCB 0546 0292 2835 0223, deschis la BCR Agentia Timpuri Noi,

telefon /fax: 021.316.16.46, 021.311.22.97, email: [email protected], in calitate de Beneficiar,

reprezentata legal prin domnul Iosif. R. URS, functia - Rector, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

şi

…………………………. cu sediul in …………….., Str………….. , nr. …………….., telefon/fax

............. număr de înmatriculare J……………cod unic de înregistrare RO ……………… cont

Trezorerie ……………………. deschis la ……………… Sucursala ……………………..,

reprezentată prin...........................funcţia …………………….. în calitate de Furnizor, pe de altă parte.

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea

prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:

Articol 2

Termeni şi definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

b. Achizitor şi Furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la

prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului;

e. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor,

cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de

garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin contract;

f. origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin

procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs

nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau

g. prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de

naţionalitatea Furnizorului.

Page 27: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

h. destinaţie finală - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

i. termenii comerciali de livrare - vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera

Internaţională de Comerţ (CIC).

EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc. - termeni comerciali definiţi conform regulilor şi uzanţelor

internaţionale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, şi anume:

Grupul E EXW Franco fabrica EX Works

Plecarea

Grupul F FCA Franco transportator Free Carrier

Transportul FAS Franco de-a lungul vasului Free Alongside Ship

Principal FOB Franco bord Free on Board

Grupul CFR CFR Cost si navlu Cost and Freight

Transportul CIF Cost, asigurare si navlu Cost, insurance and freight

Principal la locul de destinatie

platit convenit

CPT Transport platit pana la Carriage Paid To

CIP Transport si asigurare Carriage and Insurance Paid To

platite pana la

Grupul D DAF Franco frontiera Delivered At Frontier

DES Franco nava nedescarcata Delivered EX Ship

DEQ Franco pe chei vamuit DeliveredEX Quay(DUTY PAID)

DDU Franco destinatie nevamuit Delivered Duty Unpaid

DDP Franco destinatie vamuit Delivered Duty Paid

j. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi

prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv,

îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,

inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou,

enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea

celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea

obligaţiilor uneia din părţi;

k. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

i.act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului de prestări

servicii.

k.conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o

opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde

Page 28: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură

cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale

prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi

acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.

l.despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către

instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate ca

urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de

către cealaltă parte;

m.penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către

una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire

necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

n.proiectul – ansamblul de activităţi în legătură cu care sunt prestate serviciile în baza prezentului

contract;

o.managerul de proiect - persoana fizică sau juridică nominalizată de către achizitor, responsabilă cu

monitorizarea implementării contractului în numele şi pe seama achizitorului;

p.POSDRU – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

r.Axa proritară 1 –1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii

societatii bazate pe cunoastere" s.Domeniul major de intervenţie 1.2. – "Calitate in invatamantul superior".

Articol 3

Interpretare

3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în mod diferit.

3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi

orice organizaţie având personalitate juridică.

3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Articol 4

Obiectul contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze achizitorului următoarele „Echipamente informatice si

echipamente audio-video” necesare derularii Proiectului „Invatamant si calitate pentru viitor”

finaţat din cadrul POSDRU, Axa prioritară 1, Domeniul Major de Intervenţie 1.1., Laptopuri -

45 bucati, Sistem desktop – 45 bucati, Server-1 bucata, Videoproiector -6 bucati, Sistem

Videoconferinta– 6 bucati, Tabla interactiva - 6 bucati, în perioada convenită, în conformitate cu

obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsele furnizate,

şi serviciile accesorii prestate.

Page 29: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

Articol 5

Preţul contractului

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate, plătibil

Furnizorului de către Achizitor este de ..................... lei, la care se adaugă ............ lei reprezentând

TVA.

Articol 6

Durata contractului Durata prezentului contract este de 4 luni, adică de la ............... până la ...........................

Articol 7

Executarea contractului

Executarea contractului începe de la constituirea garantiei de buna executie in data de ..........

Articol 8

Documentele contractului

8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în

ordinea enumerării, următoarele anexe:

a) Propunerea tehnica şi propunerea financiară – Anexa nr. 1

b) Caietul de sarcini - Anexa nr. 2

c) Bugetul detaliat – Anexa nr. 3

d) Grafic de livrare – Anexa 4

e) Garantie de buna executie –Anexa 5

8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de

prioritate stabilită la art.8.1.

Articol 9

Caracterul confidenţial al contractului

Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract, Achizitorul are obligaţia de a asigura

garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale, în măsura

în care, în mod obiectiv, dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicial interesele legitime ale acestuia, în

special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

Articol 10

Obligaţiile Furnizorului

10.1 - Furnizorul se obligă să livreze Achizitorului produsele definite în prezentul contract potrivit Art.

4, alin 4.1.

10.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în

propunerea tehnică si solicitate in caietul de sarcini.

10.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în termen de ............ zile de la semnarea contractului

de catre ultima parte, potrivit propunerii tehnice si financiare, anexă la contract.

10.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

Page 30: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau

utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, cheltuieli, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10.5. Furnizorul se obliga sa asigure pe perioada garantiei mentenanta si service gratuit la sediul

achizitorului pentru toate achipamentele furnizate.

10.5.

Articol 11

Obligaţiile Achizitorului

11.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în

prezentul contract.

11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

11.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către Furnizor în termen de 90 de zile de la

emiterea facturii de către furnizor.

11.4 Achizitorul va fi responsabil pentru orice pagubă adusă echipamentului Furnizorului şi care nu se

datorează neglijenţei Furnizorului.

11.5 Achizitorul se obligă să nu efectueze nici o lucrare sau modificare asupra echipamentului sau a

locaţiei sale fără acceptul în scris din partea Furnizorului.

Articol 12

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile

asumate, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă

echivalentă cu 0,05% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la indeplinirea

efectivă a obligaţiilor.

12.2. - În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează facturile în termen de 15 zile de la expirarea

perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalenta cu

0, 05% din plată neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

Articol 13

Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 – Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de

................ în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi oricum înainte de data de începere a

furnizării produselor .............. sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o

societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin virament.

(se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a

execuţiei contractului numai după ce Furnizorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita

prejudiciului creat, dacă Furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută

necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra

garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Furnizorului, precizând

totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Page 31: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

13.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data

intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul prezentului Contract si/sau de la

plata facturii finale, daca un a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

13.5 - Garanţia tehnică a produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Articol 14

Ambalare şi marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea sa facă faţă, fără limitare,

la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi

la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât

să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, Furnizorul va lua în considerare, unde este

cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în

toate punctele de tranzit.

14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict

cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de

către Achizitor)

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei

coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea Achizitorului.

Articol 15

Transport, asigurări

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva

pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.

15.2 - Furnizorul are obligaţia de a asigura şi de a plăti transportul produselor până la destinaţia finală

sau în orice alt asemenea loc de destinaţie solicitat.

Articol 16

Începere, finalizare, întârzieri

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele în termen de ............... zile de la semnarea

contractului de catre ultima parte.

16.2. -(1) Furnizarea produselor în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acesteia

prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de furnizare, trebuie finalizate în termenul

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii furnizării produselor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau

b) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de

către Furnizor, îndreptăţesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau

a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare şi vor semna

Page 32: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

un act adiţional., nefiind afectate prin acesta calitatea şi cantităţile iniţiale, astfel cum au fost acestea

prevăzute în ofertă, precum şi preţul contractului.

16.3. - Dacă Furnizorul nu respectă data de furnizare, asumata prin propunerea tehnica si prin

semnarea prezentului contract, achizitorul va percepe timp de 5 zile penalitati calculate potrivit

prevederilor art. 12, pct. 12.1. iar dupa expirarea termenului de 5 zile contractul va fi reziliat de plin

drept.

Articol 17

Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

17.1 – (1) Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de Achizitor

respectând:

a) termenul comercial stabilit in prezentul contract.

17.2 - Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoţesc produsele:

a) factura fiscală;

b) avizul de expediţie;

c) declaraţia de conformitate

d) certificatul de garanţie;

Certificarea de către Achizitor a faptului că produsele au fost livrate total se face după instalare şi după

recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise

de Furnizor pentru livrare.

17.3 - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile

clauzelor referitoare la receptia produselor.

Articol 18

Recepţie, inspecţii şi teste

18.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele

pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnica, anexa la contract.

18.2 - Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, precum şi condiţiile de trecere a

recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

18.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la

destinaţia finală a produselor.

(se precizează destinaţia finală a produselor)

18.4 - Dacă vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul

are dreptul să îl respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor

tehnice.

18.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi

limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de Furnizor, cu sau fără

participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

Articol 19

Servicii

Page 33: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

19.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile

accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.

19.2 - Furnizorul are obligatia de a presta servicii de instalare si configurare a echipamentelor.

19.3 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile de mentenanta si service pe toata perioada

garantiei echipamentelor.

19.4 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia:

a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile în zona de lucru;

b) de a depozita sau de a retrage orice echipamente , scule, surplus de materiale.

19.5 - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili

conformitatea lor cu specificaţiile cuprinse în propunerea tehnica - anexa la contract. Părţile

contractante au obligaţia de a notifica în scris una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor pentru

acest scop, şi anume a responsabilului cu supravegherea din partea Furnizorului şi a persoanei

coordonatoare din partea Achizitorului.

19.6 - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii şi prevenirea

şi stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectării

acestor reguli de către personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului.

19.7 - Pentru prestarea serviciilor accesorii furnizării, Achizitorul va preciza zona de lucru. Personalul

Furnizorului are acces numai în perimetrul astfel stabilt sau în alte locuri solicitate de Furnizor în

scopul realizarii serviciului.

19.8 - (1) În scopul prestarii serviciilor accesorii furnizării, Furnizorul va solicita Achizitorului

accesul la perimetrul serviciului, cu echipamente, scule, utilaje proprii care după finalizarea serviciului

urmează a fi retrase imediat de Furnizor.

(2) Achizitorul se obligă sa analizeze solicitarea Furnizorului privind accesul acestora în zona de lucru.

Achizitorul, în cazuri justificate poate refuza accesul lor parţial sau integral şi în acest caz, va solicita

sau propune Furnizorului alte soluţii.

19.9 - Furnizorul înceteaza activitatea pe zona respectivă şi va elibera complet perimetrul lucrării dupa

avizarea procesului verbal de recepţie de Achizitor sau la cererea expresă a acestuia .

Pe perioada de garanție furnizorul va asigura serviciul de intretinere și reparatii pentru produsele

livrate, această perioadă de garanție se va prelungi cu durata de staționare a echipamentelor datorită

defectelor.

Articol 20

Perioada de garanţie acordată produselor

20.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De

asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea

niciun defect ca urmare a oricărei alte acţiuni sau omisiuni a Furnizorului şi că acestea vor funcţiona

la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

20.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către Furnizor este cea declarată în propunerea

tehnică ........ani.

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi

instalarea acestora la destinaţia finală.

20.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie

ce apare în conformitate cu această garanţie.

20.4 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea in 5 zile

calendaristice, pe cheltuiala lui si sa pună la dispozitia achizitorului un alt echipament cu caracteristici

Page 34: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

tehnice identice, acesta urmand a fi restituit in momentul in care achizitorul intra in posesia

echipamentului sau.

(1) - Daca furnizorul nu reuseste sa remedieze in nici un mod defectiunea echipamentului aflat in

garantie, acesta are obligatia de a-l inlocui cu unul nou cu aceleasi caracteristici tehnice, conform

cerintelor tehnice din caietul de sarcini. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc

pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

(2) - Predarea-primirea echipamentelor se face in mod obligatoriu pe baza unui proces verbal de

predare-primire.

20.5 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada

convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului

şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea faţă de Furnizor

prin contract.

Articol 21

Ajustarea pretului contractului

21.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Furnizorului

sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

21. 2 Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

Articol 22

Conflictul de interese

Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică,

persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a

candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul

unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului

respectiv pentru cauza imorală.

Articol 23

Cesiunea

23.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul

contract.

23.2 – Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produselor livrate, în condiţiile

prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

23.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile

Articol 24

Încetarea contractului

24.1 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen de 15 zile de la data semnarii

de catre ultima parte Furnizorul nu a demarat furnizarea produselor în cauză.

24.2 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de

1 luna de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei

formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

24.3 - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite anterior în cadrul articolelor 24.1 şi 24.2,

Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui

Page 35: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

preaviz de 5 zile Furnizorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi

sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract, se aplica si

clauza de la art. 16, pct. 16.3.;

b) Furnizorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către

Achizitor;

c) Furnizorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o

hotărâre judecătorească definitivă;

d) Furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă

pe care Achizitorul o poate justifica;

e) împotriva Furnizorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu

privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în

dauna intereselor financiare ale CE;

f) în cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din

bugetul CE, Furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al

neexecutării obligaţiilor sale contractuale;

g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea

juridică, natura sau controlul Furnizorul, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt

înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract;

24.4 - În termen de 5 zile după momentul rezilierii, Achizitorul va certifica valoarea produselor

furnizate şi toate sumele cuvenite Furnizorului la data rezilierii.

24.5 - Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără a

renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau

prejudiciu suferit.

24.6 - În urma unui preaviz de 5 zile acordat Achizitorului, Furnizorul poate rezilia prezentul contract

dacă Achizitorul:

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Furnizor a sumelor datorate acestuia în baza

oricărei certificări din partea Achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul

contract;

24.7 - Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Furnizorului dobândit anterior

acesteia în temeiul prezentului contract.

24.8 - În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva Furnizorului, Achizitorul îşi rezervă dreptul

de a notifica administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la intenţia de denunţare a prezentului

contract; la data expirarii unui termen de 30 de zile de la recepţionarea solicitării Achizitorului de

denunţare a contractului şi dacă administratorul judiciar/lichidatorul nu răspunde, contractul se

consideră denunţat fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. În

acest caz, Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract

îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului în condiţiile prezentului articol sau până la

data exprimării acordului de către administratorul judiciar/lichidatorul cu privire la încetarea

contractului.

Articol 25

Forţa majoră

25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Page 36: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.

25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării

consecinţelor.

25.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea

cauzei acesteia în maximum 2 zile de la încetare.

25.6 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni,

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract,

fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articol 26

Soluţionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu

îndeplinirea contractului.

26.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de

către instanţele judecătoreşti competente din România.

Articol 27

Limba care guvernează contractul

27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27.2 - Dacă există versiuni ale oricărei părţi din contract, scrise în mai multe limbi, va prevala

versiunea în limba română;

27.3 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 28

Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.

28.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

Articol 29

Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29.2 – Furnizorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi

reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii

Europene şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa,

Page 37: Secţiunea III – Formulare şi modele Secţiunea IV – Clauze ... · Formular nr.4 Operator economic ..... (denumirea/numele) CERTIFICAT de participare la licitaţie cu ofertă

subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi

şi reglementări.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în .....exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

PRESTATOR,

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU SC ...................................... SRL

Rector Director General

Prof. Univ. Dr. Iosif URS ......................................

Manager Proiect

Prorector

Prof. Univ. Dr. Valentin PAU

Responsabil financiar

Prorector

Prof. Univ. Dr. Magdalena NEGRUTIU

Consilier juridic

Maria MERISAN