ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT...

of 23 /23
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected] Dezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral din data de 13.10.2011 Nr. 1356/13.10.2011 Validat în Consiliul de Administrație din data de 13.10.2011 RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ANUL ŞCOLAR 2010-2011 I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic şi conexiuni în domeniul educaţiei II. Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare III.1. Efectivele şcolare III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare V.1. Inspecţia tematică V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar VI.2. Rezultate la examene naţionale VI.3. Rezultate la olimpiade/concursuri şcolare VI.4. Situaţia disciplinară VI.5. Activitatea metodică VI.6. Activitatea instructiv-educativă VI.7. Activităţi extraşcolare VI.8. Programe şi/sau proiecte educaţionale VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale) VII.1. Starea fizică a clădirilor VII.2. Starea juridică a clădirii în care funcţionează unitatea de învăţământ VII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ VII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii VII.5. Situaţia bazei sportive a unităţii VII.6. Situaţia altor spaţii VII.7. Situaţia dotării cu calculatoare VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţtionale, programe de cooperare internaţională, parteneriate, înfrăţiri etc. IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră X. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat și administrativ.

Embed Size (px)

Transcript of ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT...

Page 1: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Dezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral din data de 13.10.2011 Nr. 1356/13.10.2011

Validat în Consiliul de Administrație din data de 13.10.2011

RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ANUL ŞCOLAR 2010-2011

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic şi conexiuni în

domeniul educaţiei

II. Analiza instituţională: Analiza SWOT

III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare

III.1. Efectivele şcolare

III.2. Starea de sănătate în rândul elevilor

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic)

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare

V.1. Inspecţia tematică

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic

V.3. Parteneriatul cu comunitatea locală

VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar

VI.2. Rezultate la examene naţionale

VI.3. Rezultate la olimpiade/concursuri şcolare

VI.4. Situaţia disciplinară

VI.5. Activitatea metodică

VI.6. Activitatea instructiv-educativă

VI.7. Activităţi extraşcolare

VI.8. Programe şi/sau proiecte educaţionale

VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale)

VII.1. Starea fizică a clădirilor

VII.2. Starea juridică a clădirii în care funcţionează unitatea de învăţământ

VII.3. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ

VII.4. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii

VII.5. Situaţia bazei sportive a unităţii

VII.6. Situaţia altor spaţii

VII.7. Situaţia dotării cu calculatoare

VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţtionale, programe de cooperare internaţională,

parteneriate, înfrăţiri etc.

IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră

X. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice

şi pe probleme, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de

compartimentul secretariat și administrativ.

Page 2: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

I. Contextul legislativ, politic-instituţional, social economic, cultural şi ecologic şi

conexiuni în domeniul educaţiei:

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar românesc pentru

anul şcolar 2010-2011 este reglementat prin următoarele documente:

- Legea Învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 268/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 84/1995;

- Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii Învăţământului nr. 84/1995;

- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

- Legea nr. 349/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul

personalului didactic;

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind

asigurarea calităţii educaţiei;

- Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;

- Legea nr.29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35 /2007 privind creşterea

siguranţei în unităţile de învăţământ;

- O.U.G. nr. 34, 37, 40/2009;

- Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar aprobată prin Memorandum în Şedinţa

de Guvern din 20 martie 2005;

- Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr. 75/12.07.2005 aprobată prin Legea

nr. 87/2006;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin

O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;

- Ordinul MECTS nr. 4034 / 02.06.2010, cu privire la structura anului şcolar 2010/2011;

- Ordinul MECTS nr. 4801/31.08.2010 privind programele pentru disciplinele la care se susţine

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010/2011;

- Ordinul MECTS nr. 480/31.08.2010 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a

calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2010 – 2011;

- Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;

- Ordinul MECI nr. 4595/22.07.2009 privind aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

- O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar;

- Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 3502/3.03.2005;

- H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al

Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);

- H.G. nr. 252/22.02.2006 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP),

aprobat prin H.G. nr. 1258/18.10.2005;

- Strategia ARACIP pentru perioada 2007-2010, conceperea şi implementarea unui sistem de

management şi de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar românesc;

- Hotărârile Guvernului României referitoare la organizarea şi funcţionarea sistemului de

învăţământ preuniversitar şi a unităţilor şcolare.

Pornind de la statutul României - de stat membru al Uniunii Europene - şi având în vedere

necesitatea compatibilizării învăţământului românesc cu sistemul european de educaţie şi formare

profesională, pentru anul scolar 2010-2011, învăţământul preuniversitar se fundamentează şi pe

următoarele documente:

- Raportul European asupra calităţii educaţiei în şcoală. 16 indicatori ai calităţii – Comisia

Europeană, Bruxelles, mai 2000;

- Evaluarea calităţii în educaţia preuniversitară, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii

Europene, Bruxelles, februarie 2001;

Page 3: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

- Educaţie şi formare, 2010. Succesul Strategiei de la Lisabona, Comisia Europeană, 2001;

- Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007-2013: Comenius, Erasmus,

Leonardo da Vinci, Gruntvig, Jean Monnet – Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene,

14 iulie 2004; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - Organismul intermediar POS DRU –

Instrumente Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene, 2007-

2013;

- Proiectul “Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” (POSDRU)

2007/2013, finanţat de FSE;

- Consiliul Uniunii Europene, Raport “Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor,

creativităţii şi inovării”, Bruxelles, 13 ianuarie 2008;

- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28.05.2009, Concluziile Consiliului din 12 mai 2009

privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării

profesionale (“ET 2020”);

- Guvernul României-Programul Naţional de Guvernare 2009/2012.

În anul şcolar 2010–2011, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate din

unitatea noastră, a fost organizată şi s-a desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus

menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare,

menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din şcoală. Au fost

continuate acţiunile de reformă a învăţământului, atât în domeniul conţinutului, cât şi în cel de

influenţare pozitivă a compartimentului didactic al învăţătoarelor şi profesorilor, în direcţiile legate

de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a

copiilor, în special prin observarea individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în

creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii.

Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice,

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu

spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta. Cu toate că

legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ,

intresul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare

scăzut.

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă

de şcoală al elevilor.

Toate aceste aspecte economice au efecte grave: dezinteres pentru educatie, absenteism

ridicat, chiar abandon şcolar (cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea

impactul programelor sociale este mare (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse).

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o

problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii provin

din familii cu probleme sociale. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii

elevilor. Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al

celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.)

poate reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de

grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de primar) până la abandonul

şcolar. O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative,

cu efecte negative pe termen lung. Şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste

efecte.

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se constată un accent pus pe

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de calculatoare: s-a

implementat programul AeL, existând 10 calculatoare în cabinetul de informatică, iar clasele, având

in medie 20-25 elevi, nu pot beneficia de predare şi evaluare interactivă optimă. Accesul la internet

nu mai este deficitar acesta existând în secretariat, în cabinetul directorului, în cabinete și

laboratoare, la bibliotecă, dar şi în sălile de curs de la ciclul primar.

Page 4: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Dintre elevi, doar foarte puţini au calculator.

Conform datelor oficiale, Municipiul Bucureşti se înscrie printre cele mai poluate centre

urbane din Europa. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi solului, factori ce

influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Studiile de

specialitate relevă faptul că speranţa de viaţă a bucureştenilor este, în medie, cu cinci ani mai mică

în comparaţie cu media de la nivelul ţării. Cauzele acestei situaţii sunt multiple. Amintim numai

realitatea conform căreia în ultimii 15 ani au dispărut 60% din spaţiile verzi din interiorul oraşului

şi din centura naturală de protecţie. Aceasta situaţie impune, în mod necesar şi urgent, o strategie

educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei atitudini corecte

faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică. Preocupările în domeniul ecologic, din grija

faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente,

reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens, şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi

ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (Copiii şi mediul, Şcoli pentru un

viitor verde, Igiena acasă şi la şcoală etc.).

II. Analiza instituţională a Şcolii nr. 152 “Uruguay”. Analiza SWOT

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.C.T.S.:

educaţionale

activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale

planurilor de activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:

1. CURRICULUM:

niveluri

educaţionale: primar şi gimnazial;

tăţii educaţiei în şcoală;

evoile specifice în şcoală;

rea sistemului de evaluare intern şi extern;

datelor statistice

în vederea creşterii performanţei şcolare;

2. RESURSELE UMANE:

iilor şi a celorlalte acte normative privind încadrarea,

perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic din şcoală;

din şcoală;

erea calităţii resurselor umane;

activităţii;

3. RESURSE MATERIALE:

nformaţional în şcoală;

ficientă a resurselor materiale;

laborarea bugetului;

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME:

şcolii;

te unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-uri etc.;

Page 5: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE:

anizaţionale în şcoală;

ginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice (ex:

actualizarea lunară a site-ului unităţii);

rului (simpozioane, mese

rotunde, şedinţe);

Page 6: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Analiza SWOT:

1. Curriculum

Puncte tari

Ş elaborate de cadrele

didactice ale şcolii;

Existenţa schemelor orare conform

legislaţiei în vigoare;

evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri

şcolare;

Predarea intensivă a limbii spaniole.

Puncte slabe

şi internaţionale;

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii

elevilor clasei sau în funcţie de încadrarea

profesorilor titulari;

softuri educaţionale insuficiente.

Oportunităţi

Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe

probleme de CDŞ;

Oferta de formare continuă şi perfecţionare

în colaborare cu CCD şi Univ. Bucureşti;

Ameninţări

Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-ului

la cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea

motivaţia pentru învatare precum şi interesul pentru

această unitate de invaţământ;

Baza materială insuficientă nu permite realizarea

tuturor solicitărilor - CDS;

Mulţi elevi provin dintr-un mediu defavorizat;

Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru

problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând

colaborarea cu profesorul psihopedagog.

2. Resurse umane

Puncte tari

Personal didactic calificat 100%;

Ponderea cadrelor didactice titulare cu

gradul didactic I si II este de 89%;

tendințe de abandon școlar;

Înscrierea la grade didactice și desfășurarea

de preinspecții și inspecții curente finalizate

cu calificativ Foarte bine;

favorizează, în

mare parte, crearea unui climat educaţional

deschis, stimulativ.

delimitare a

responsabilităţilor cadrelor didactice precum

şi o bună coordonare a acestora;

Existenţa unor cadre didactice care

utilizează calculatorul in procesul instructiv-

educativ;

Existenţa a doi profesori itineranţi pentru

elevii diagnosticati cu CES, ADHD etc.;

Cadre didactice autoare de manuale școlare

și auxiliare educaționale.

Puncte slabe

Procent ridicat de elevi de etnie romă sau

provenind din medii sociale defavorizate;

Nivel socio-economic-cultural al familiilor

elevilor scazut;

Management deficitar la nivelul unor responsabili

de catedră.

Slaba participare la cursuri de formare şi

perfecţionare a cadrelor didactice de la gimnaziu;

Conservatorismul unor cadre didactice şi

rezistenţa la schimbare;

Slaba motivare a cadrelor didactice având în

vedere salariile mici;

Superficialitatea şi lipsa de autoritate a unor cadre

didactice suplinitoare debutante;

Insuficient personal nedidactic (două posturi

ingrijitor neocupate).

Oportunități

Varietatea cursurilor de formare și

perfecţionare organizate de CCD, ONG,

Universităţi;

ntâlniri frecvente cadre didactice – părinţi

Amenințări

Statutul social marginalizat al cadrelor didactice;

Reducerea numărului de elevi şi a numărului de

ore pe discipline a derterminat existenţa unor

catedre netitularizabile, fiind ocupate de suplinitori;

Page 7: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Scăderea motivaţiei şi a interesului pentru

activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii,

perfecţionarea,activităţi extracurriculare,

confecţionarea de material didactic, pregătirea cu

profesionalism a lecţiilor etc);

Criza de timp a părinţilor, datorită actualei situaţii

economice, reduce participarea familiei în viaţa

şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-elev

cât şi în performanţa şcolară a elevilor;

Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare.

3. Resurse financiare şi materiale

Puncte tari

fizică a spațiilor şcolare şi încadrarea

în normele de igienă corespunzatoare;

Reabilitarea localului școlii, înnoirea

echipamentelor;

funcţionale pentru anumite discipline: fizica,

chimie, biologie, istorie-geografie, limbi

străine, precum şi a cabinetului de consiliere

şcolară;

binetelor medical si

stomatologic;

Existența bibliotecii;

Doptarea cu echipamente electronice

moderne;

închirieri);

Puncte slabe

electronice;

.

Oportunităţi

şi autonomia

instituţională;

suficiente în

această vară pentru reparaţii si igienizarea

şcolii;

didactice şi elevilor în păstrarea resurselor

şcolii;

Ameninţări

onduri insuficiente pentru lucrări de anvergură;

4. Relaţiile cu comunitatea şi activitatea educativă

Puncte tari

Funcționarea semiinternatului

Poziția centrală

Program într-un singur schimb

extracurriculare atractive (excursii, vizionări,

spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc),

introduce elevii în mediu comunitar şi

contribuie la socializarea lor;

coala s-au desfaşurat programe

educaţionale interne si internaţionale:

comunitătii locale (Primarie, Consiliul

Puncte slabe

Imagine neconvingatoare în comunitate

ături de parteneriat cu firme private și

ONG-uri, puţine activităţi desfaşurate în şcoală

implică coparticiparea părinţilor;

programe şi proiecte educative;

în

proiecte si activităţi extraşcolare;

cadrelor didactice implicate in proiecte.

Page 8: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Reprezentativ al părinţilor, Poliţie, Biserică,

etc.).

Oportunităţi

instituţii de a veni in sprijinul şcolii

(Primarie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii

culturale);

-şi prezenta oferta

educaţională;

Ameninţări

III. Analiza psiho-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare

III. 1. Efectivele şcolare

Nivel de învăţământ

Număr de clase Număr de elevi

la începutul

anului şcolar

Număr de elevi

la sfârşitul anului

şcolar

Învăţământ primar 6 113 110

Învăţământ gimnazial 7 126 126

III. 2. Starea de sănătate în rândul elevilor

La nivelul unităţii există cabinet medical, cabinet stomatologic şi cabinet psihopedagogic, unde

copiii beneficiază de asistenţă medicală şi de consiliere şcolară. Cabinetele medicale ale unităţii

sunt integrate în structura Spitalului „Grigore Alexandrescu”, serviciul medical fiind asigurat de doi

medici (specialitatea pediatrie şi stomatologie) şi o asistentă (specialitatea pediatrie).

Asistenţa medicală presupune o latură profilactică şi o activitate curativă.

Profilaxia generală presupune:

• educarea copiilor în cadrul orelor de educaţie pentru sănătate în vederea adaptării şi consolidării

unui stil de viaţă sănătos (cu referire la alimentaţia sănătoasă, programul de activitate şi de odihnă,

practicarea unui sport pentru evitarea sedentarismului şi călirea organismului, măsuri de igienă

individuală şi colectivă pentru prevenirea îmbolnăvirii, însuşirea noţiunilor corecte legate de

începerea vieţii sexuale după maturizarea biologică şi psihică);

• examenele medicale de bilanţ şi controalele medicale periodice în vederea depistării precoce a

abaterilor de la starea de sănătate;

• dispensarizarea copiilor cu afecţiuni medicale în scopul urmăririi respectării controalelor medicale

periodice la specialiştii de profil şi a evoluţiei afecţiunilor respective;

• eliberarea avizelor pentru competiţiile sportive şi alte activităţi extraşcolare;

• efectuarea triajului epidemiologic la sfârşitul fiecărei vacanţe şcolare cu iniţierea acţiunilor de

depistare a anginelor streptococice prin recoltarea exudatelor şi tratamentul în cazul celor pozitive.

Activitatea curativă presupune asigurarea primului ajutor, acordarea consultaţiilor la cerere şi după

caz tratament, eliberarea de reţete sau îndrumarea către medicul specialist de profil.

În anul şcolar 2010-2011, la nivelul unităţii noastre, există mai multe cazuri deosebite: trei elevi cu

autism incipient, copii care prin integrare într-un colectiv au făcut progrese în ceea ce priveşte

socializarea şi procesul instructiv-educativ. De asemenea, la nivelul unităţii un număr relativ mare

de copii CES şi ADHD, număr aflat în creştere, comparativ cu anii trecuţi. Astfel, şcoala

beneficiază de ajutorul a două cadre didactice itinerante, prin colaborare cu Şcoala Specială nr. 10.

Burse sociale – 28 de elevi în semestrul I şi 22 de elevi în semestrul al II-lea;

Rechizite şcolare: 22 de elevi.

Page 9: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

IV. Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal

nedidactic)

Personalul didactic de predare:

Personal didactic angajat Total Primar Gimnazial

Cadre didactice titulare 13 4 9

Cadre didactice suplinitoare cu norma de baza

în unitatea de învăţământ

6 2 4

Cadre didactice suplinitoare cu norma de baza

în alte unităţi de învăţământ

10 0 10

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Personal didactic angajat

Gradul I Gradul II Definitivat Debutant

11 5 2 11

La nivelul unităţii sunt 4 cadre didactice cu gradaţie de merit. Acest tablou ilustrează potenţialul

profesional existent, cât şi posibilitatea de valorificare a acestuia în îmbunătăţirea demersului

didactic.

Personalul didactic auxiliar

Personal didactic auxiliar angajat Nr. de persoane

încadrate

Număr de norme pentru

fiecare categorie de

personal

Secretar 1 1

Administrator de patrimoniu 1 1

Bibliotecar 1 0,5

Ajutor analist programator 1 1

Pedagog 1 1

Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal didactic-auxiliar: 100%.

Personalul nedidactic

Personal nedidactic angajat Nr. de persoane

încadrate

Număr de norme pentru fiecare

categorie de personal

Paznic 2 2

Îngrijitor 1 1

Mecanic întreţinere 1 1

Gradul de acoperire al posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare:

67% (2 posturi vacante: îngrijitor).

Page 10: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

V. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare

Şcoala a funcţionat în anul şcolar 2010-2011 într-un schimb.

Documentele de proiectare au fost întocmite la timp şi au fost structurate obiectivele

generale şi cele specifice, care au fost adaptate la resursele umane şi materialele existente în

unitatea noastră, prin stabilirea măsurilor concrete de realizare a acestora. În anul şcolar 2010-2011

s-au realizat cea mai mare parte a obiectivelor stabilite pentru a asigura funcţionalitatea planului sub

aspectul corectitudinii măsurilor ameliorative şi a coerenţei acestora de la o etapă la alta. Evaluarea

activităţii personalului a fost apreciata cu calificativul „foarte bine”.

Pe parcursul anului şcolar s-a urmărit ca activitatea de îndrumare şi control să fie orientată

pe sprijinirea cadrelor didactice care au nevoie, mai ales în abordarea ideilor noi, de schimbare a

relatiei educator-copil, avand la bază programa de educaţie individualizată.

Un alt aspect pozitiv este acela în care structurile de conducere din unitatea noastră (director,

consiliul de administraţie, consiliul profesoral şi comisii metodice/de lucru) au contibuit la crearea

unui climat de respect reciproc în rândul personalului, folosind metode care permit împărţirea

cunoştinţelor, schimburi de idei, colaborări. O mare responsabilitate a unităţii şi, în special, a

conducerii este aceea legată de schimbarea relaţiei cu familia, de găsire a soluţtiilor ca aceasta să

devină partenera actului educativ, implicându-se prin cunoaşterea obiectivă a specificului activităţii

din şcoală, care nu poate fi realizată decât cu sprijinul întregului personal din unitate.

V.1. Inspecţia şcolară

La nivelul unităţii s-au desfăşurat inspecţii de specialitate la învățământ primar și aria curriculară

Limbă și comunicare și inspecția în vederea înscrierii cadrelor didactice la grade didactice la

domnișoara Claudia Izabela Anghel. Toate inspecţiile au fost finalizate cu calificativul „Foarte

bine”, excepţie doamna Camelia Stănescu, a obţinut calificativul „Bine”.

Inspecţia tematică a fost efectuată de doamna inspector prof. Cătălina Şerban. A fost o colaborare

foarte bună, printr-o monitorizare şi consiliere permanentă. În urma tuturor inspecţiilor efectuate s-a

constatat îndeplinirea tuturor obiectivelor, aprecierile făcute fiind bune şi foarte bune.

V.2. Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic

Activitatea de perfecţionare a cadrelor s-a defăşurat pe mai multe direcţii:

o perfecţionarea în cadrul catedrelor, prin activităţi specifice

o perfecţionarea prin masterate şi cursuri universitare/postuniversitare

o perfecţionarea prin cursuri organizate de CCD şi alţi formatori

Curs Autoevaluare Instituțională - Didina Mitran, Theodora Michel, Florenta Ionescu;

Conferinta Igiena informației - Infospeed. Florin Colceag- Florenta Ionescu, Didina Mitran,

Theodora Michel;

Cursuri de pregătire organizate la Hotel Golden Tulip, București, sub sloganul Mănâncă sănătos ca

să crești frumos - Monica Georgescu, Theodora Michel, Florența Ionescu;

Activitate de perfecționare în cadrul simpozionului interjudețean De la natură la natura copilului

(Ritm, Natura și cultura) - Didina Mitran, Florenta Ionescu și Theodora Michel;

Curs „Profesor creator” – Florența Ionescu, Theodora Michel, Mariana Marin;

Curs de perfectionare Manager de proiect - Theodora Michel, Didina Mitran, Florența Ionescu;

Evaluari Internaționale PISA - Didina Mitran, Florența Ionescu, Theodora Michel, Mariana Marin -

masă rotundă;

Focus grup despre calitatea vieții ICCV - Monica Georgescu, Theodora Michel, Didina Mitran,

Florența Ionescu;

Page 11: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Integrarea experimentului didactic în ora de cunoașterea mediului/științe, organizat la Școala 118

Cerc pedagogic, au participat învățătorii;

Inspectie de specialitate la ciclul primar. Calificative Foarte bine;

Curs „Incursiune în designul grafic”, Didina Mitran, Florența Ionescu, Theodora Michel;

Sesiunea de instruire „Adoptarea de comportamente sănătoase, rezultat al intervențiilor integrate și

durabile”, SNSPMPS, în cadrul proiectului „Creșterea accesului la servicii de prevenție medicală

primară pentru copiii și adolescenții din România. Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în

rândul copiilor și adolescenților”-Florența Ionescu;

Program de formare Tineri împotriva Violenței, Theodora Michel;

Curs AEL, prin CCD- Didina Mitran, Theodora Michel, Florenta Ionescu;

Simpozionul Internațional Dascăli eficienți pentru elevi europeni, Scoala 175, Florenta Ionescu,

Didina Mitran, Claudia Izabela Anghel;

Simpozionul Național A fi român în Uniunea Europeană, 20 mai 2011, Școala nr. 24, sector 2,

București, lucrarea -Vizitele de informare ale cadrelor didactice în spațiul european, înscris în lista

CAE al MECTS-ISMB, pag. 3-poziția 16- Florența Ionescu și Didina Mitran;

Simpozion „De la natură la natura copilului” organizat de sect. 6, la Universitatea Biblică, Didina

Mitran, Florența Ionescu și Theodora Michel;

Education interculturelle dans le 1er

degre en Europe Comment ameliorer la preparation a vivre des

le plus jeune age l interculturalite, quelle formation des maitres, quelle pratiques pedagogiques,

Paris, Franța, 28-03-2011-2.04.2011- COMENIUS, Florența Ionescu

Workshop Un sprijin necesar pentru elevii de etnie romă și turcă in Jud. Constanta, Buc. Aprilie

2011- Monica Georgescu, Florența Ionescu, Theodora Michel, Didina Mitran;

Proiect cu Agentia Regionala de protectie a Mediului- Ziua Mondiala a Apei- Florenta Ionescu

Simpozion international Scoala de azi - Scoala de maine, Scoala nr. 114 - Principesa Margareta, cu

lucrarea Importanta invatarii centrata pe competente, publicatie ISSN 1844-6981.-lucrare-

Importanta Invatarii centrata pe competente, Florenta Ionescu

Activitate de diseminare a beneficiarilor proiectelor Comenius în cadrul Saptamanii Comenius,

eveniment organizat la nivelul municipiului Bucuresti si desfasurat la Colegiul Tehnic de

Aeronautica Henri Coanda , sect. 1, 5. 05. 2011. A sustinut lucrare-Florenta Ionescu

Vizita de studiu, Torino-Italia Une approche de l atractivite des mathematiquees et des sciences

naturelles, 10-13.05 2011, Florenta Ionescu

Simpozionul national Activitatile extracurriculare, Baicoi, 20mai 2011, Didina Mitran, Florenta

Ionescu, Theodora Michel

Conferinta Nationala Voluntariat pentru educatie –lucrare- Educatia ecologica la cei mici-exemple

de buna practica, 14 mai 2011, Colegiul Gheorghe Lazar, Didina Mitran, Florenta Ionescu,

Theodora Michel, Mariana Marin

Seminarul de formare international Educatia Minunata, sustinut de prof. DRD. Cantannabella,

Florenta Ionescu, Theodora Michel, Didina Mitran, Claudia Anghel

Seminarul de formare international Gandirea divergenta si educatia imaginativa, sustinut de prof.

DRD. Cantannabella, Theodora Michel, Didina Mitran, Florenta Ionescu

Conferinta Totul despre Rosia Montana in UNESCO, organizata in 6 iulie 2011.A participat

Florenta Ionescu

Seminarul Național, cu participare internațională Mit și realitate în învățământul obligatoriu,

organizat de ISMB la Grup școlar Industrial Dimitrie Gusti, sector 5, Florența Ionescu;

Workshop- Interculturalitatea, Scoala nr. 130- prof. Monica Georgescu, Theodora Michel, Florența

Ionescu;

Drepturile omului în istoria recentă a României-curs organizat de IICCMER, Florența Ionescu;

Organizarea în colaborare cu Agenția Regională de Protecție a Mediului București a simpozionului

cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Pământului, Monica Georgescu, Florența Ionescu, Didina

Mitran, Claudia Izabela Anghel;

Simpozionul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității, Florența Ionescu;

Simpozionul organizat cu ocazia celebrarii Lunii Pădurii, Florența Ionescu;

Page 12: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Proiectul Practica pentru formatori, organizat de CCD, Monica Georgescu, Didina Mitran, Florența

Ionescu, Mariana Marin,Theodora Michel;

Gestionarea eficientă a situațiilor de criză educațională din școală, Theodora Michel, Didina Mitran,

Florența Ionescu, Claudia Izabela Anghel, Mariana Marin, Ana Vornicu;

Participare la Diseminarea cursului M:A:S:S Leonardo da Vinci, la Liceul Kretzulescu și

diseminarea unui curs Pestalozzi, liceul Lovinescu, Theodora Michel;

Formator zonal CCD București,febr.-aprilie 2011, 40 de ore, alcătuire suport de curs și susținere

curs- Mariana Marin;

Perfecționarea prof. de lb.română pt. obținerea gradelor didactice, Mariana Marin.

Curs de formator, Zece plus, majoritatea cadrelor didactice, curs organizat în școală

Curs de evaluator de competenţe profesionale, majoritatea cadrelor didactice, curs organizat în

școală

Curs de metodist, Zece plus, majoritatea cadrelor didactice, curs organizat în școală

Curs de mentor, Zece plus, majoritatea cadrelor didactice, curs organizat în școală

Inspecția școlară, CCD, Florența Ionescu, Theodora Michel, Didina Mitran

VI. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului

VI.1. Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar

Nivel de învăţământ

Număr de

clase

Număr de elevi

Promovabilitate Frecvenţa

Învăţământ primar 6 110 81%

faţă de 90% în

anul şcolar

anterior

98%

Învăţământ gimnazial 7 126 75%

faţă de 87% în

anul şcolar

anterior

96%

Situaţiile de corigenţă (20 de elevi) şi situaţiile neîncheiate (18 elevi) au avut ca principală cauză

absenteismul elevilor, o slabă preocupare pentru învăţătură, dezinteresul famiilor pentru situaţia

copiilor.

VI.2. Rezultate la examene naţionale

Rezultate la evaluarea naţională

sub 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 promovabilitate

Limba română 6 5 5 3 0 0 68,5%

Matematică 16 0 1 0 2 0 16,7%

VI.3. Rezultate la olimpiade/concursuri şcolare

Ciclul primar

●16.10.2010 - participarea la Concursul National de Evaluare în Educație la Matematică, desfășurat

sub coordonarea Prof. Dr. Constantin Năstăsescu, membru al Academiei Romane - clasa a II-a A,

Inst. Florenta Ionescu, a IV-a A, Inst. Eugenia Rocsana Dobre, Înv. Claudia Izabela Anghel.

Page 13: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Rezultate:

Clasa a II-a

Lăţa Vicenţiu (93 de puncte); Faddlurahmann Faris (85 de puncte); Berbece Ionuţ, Drăguţ Clara,

Iordan Sergiu, Mişicu Laura Teodora, Pintea Ştefan, Zamfirescu Catinca (83 de puncte).

Clasa a IV-a

Mihai Elena, Niţă Mădălina (87 de puncte); Coman Mihaela, Tudor Mihai Tiberiu, Vasile Laura

(82 de puncte); Mircea Mânzăţanu Roxana (81 de puncte); Dumitru Sorin (80 de puncte);

●30.10.2010 - participarea la Concursul Național de Evaluare în Educație la Limba și literatura

română, desfășurat sub coordonarea Prof. Dr. Constantin Năstăsescu, membru al Academiei

Române clasa a II-a A, Inst. Florenta Ionescu, a IV-a A, Inst. Eugenia Rocsana Dobre și a IV-a B,

Înv. Claudia Izabela Anghel.

Rezultate:

Clasa a II-a

Berbece Ionuț, Lăța Vicențiu (100 de puncte), Medalia de aur şi Diploma de Merit, locul 1 pe

țară și locul 1 pe județ;

Murică Ioana, Pîrîțu Daniela (99 de puncte), Medalia de bronz și diploma de Merit, locul 3 pe

țara și pe județ;

Drăguț Clara, Cârcu Nicoleta, Mișicu Laura Teodora (96 de puncte); Zamfirescu Catinca (95 de

puncte) Gugui Daria Maria (92 de puncte); Clocotilă Răzvan (90 de puncte); Iordan Sergiu (86 de

puncte); Anghel Mihai Daniel (83 de puncte).

Clasa a IV-a:

Niță Mădălina (96 de puncte); Mihai Elena Minodora (94 de puncte); Vasile Laura (91 de puncte);

Gheorghe Georgiana (84 de puncte).

●Concursul Național Eurojunior, organizat de Asociația pentru Tineret Olimp, clasa I, Prof. înv.

primar Didina Mitran, clasa a II-a, Inst. Florenţa Ionescu, clasele a IV-a, Inst. Eugenia Rocsana

Dobre, Inv. Claudia Izabela Anghel. Faur Ioana (cls. 1 A) şi Berbece Ionuț Gabriel (cls. a II-a A) au

obşinut mențiune.

●Concursurile școlare pentru clasele a IV-a. La concursul de limba și literatura română s-au

calificat pentru faza pe sector patru elevi:

Todean Ioana 87 de puncte, Inst. Eugenia Rocsana Dobre

Mihai Elena 85 de puncte, Inst. Eugenia Rocsana Dobre

Niță Mădălina 85 puncte, Inst. Eugenia Rocsana Dobre

Tudor Mihai Tiberiu 85 de puncte, Înv. Claudia Izabela Anghel.

●Concursul Eurojunior, mai 2011, la clasele I, a II-a, a III-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a A

- premiul I- Medalia de aur, Zamfirescu Catinca, clasa a II-a A

- mențiune - Mișicu Laura, clasa a II-a A.

●Concursul Călători printre rânduri, faza pe sector:

- premiul I - Antonescu Giani, Gheorghe Robert, Faur Ioana - I A, Didina Mitran

- premiul I - Lăța Vicențiu, Berbece Ionuț, Gugui Daria, Murica Ioana, Pîrîțu Dana - a II-a A,

Florența Ionescu

- premiul II - Daia Creiniceanu Luca, Petrache Luchian Alberto - a III-a A, Theodora Michel

●Concursul Călători printre rânduri, faza pe municipiu:

- premiul I - Antonescu Giani, Gheorghe Robert - I A, Didina Mitran

- premiul III - Faur Ioana - I A, Didina Mitran

- premiul I - Lăța Vicențiu

- premiul II - Pîrîțu Dana

- mențiune - Gugui Daria - a II-a A Florența Ionescu

●Participarea elevilor clasei a IV-a A, învățător Eugenia Rocsana Dobre la Festivalul de teatru de

limba spaniolă. Premiul pentru interpretare a fost obținut de eleva Ioana Todean.

●Participarea elevilor claselor a III-a și a IV-a la Concursul interșcolar de la Liceul Hristo Botev,

împreună cu doamnele Theodora Michel, Eugenia Rocsana Dobre, Claudia Izabela Anghel.

●Concursul de desene Ziua Europei, organizat de Centrul de Informare al Comisiei Europene în

România, elevii claselor a III-a A, Prof. Inv. Primar Theodora Michel, a IV-a A, Prof. Inv. Primar

Page 14: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Eugenia Rocsana Dobre, I A, Prof. Inv. Primar Didina Mitran, a II a A, Prof. Inv. Primar Florența

Ionescu

●Concursul organizat de Media@junior, IA (Mitran Didina), II A (Florența Ionescu), III A

(Theodora Michel).

●Concursul de reviste școlare cu revista Redacția ... de pici, Theodora Michel

●Concursul Copilaria - lume de basm, organizat de Gradinița nr. 7 Teleorman, CCD Teleorman:

- premiul I - Răducă Carmen

- premiul II - Mișicu Laura

- premiul III - Iordan Sergiu - clasa a II-a A (Florența Ionescu)

●Concursul Universul copilăriei, organizat la 1 iunie 2011 în cadrul Proiectului” Pe urmele lui

Creangă, înscris în CAE, aprobat de ISMB, pozitia nr. 5:

- premiul II - Stoica Sabin

- premiul III - Gugui Daria Maria - clasa a II-a A (Florența Ionescu).

●Concursul de pictură Iconarul, desfășurat în perioada 7 martie-14 aprilie 2011, editia a X a, elevi

ai claselor a II-a A si a IV-a A, Florența Ionescu, Eugenia Rocsana Dobre.

Ciclul gimnazial

●30.10.2010, Etapa I a Evaluărilor Naționale în Educație, organizate de Fundația pentru Educație și

MECTS, sub egida Academiei Române, la care au participat 10 elevi: 2 –la cls. a V-a (Sima Alex -

88 de puncte și Antonescu Karina - 60 de puncte), prof. coordonator Diana Anițescu, 4-la cls. a VI-

a A (Cioacă Andrei - 71 de puncte, Cioacă Cristian - 77 de puncte, Hurmuzache Alexandra - 83 de

puncte și Constantin Andreea - 85 de puncte), prof.coordonator Mariana Marin, 2-la cls.a VII-a A

(Dumitru Mihai - 97 de puncte și Adam Raluca - 95 de puncte), prof.coordonator Mariana Marin, 2

la clasa a VIII-a A (Andrei Ana-Maria - 80 de puncte și Drăgan Nicolae Vlad - 84 de puncte),

prof.coordonator Mariana Marin.

●Olimpiada/Concursul Național de Limbă română, Literatură și Comunicare ”Ionel Teodoreanu”,

organizat la cls. a V-a și a VI-a. La etapa pe școală, din 16 decembrie 2010, au participat 5 elevi: 2

la clasa a V-a (Alex Sima, 77,5 puncte și Agafiței Elena, 89 de puncte prof. coordonator Diana

Anițescu); 2 la clasa a VI-a A (Constantin Andreea - 100,5 puncte și Munteanu Alina - 100,5

puncte, prof.coordonator Mariana Marin, cele 2 eleve calificându-se la etapa de sector, desfășurată

în luna ianuarie, unde nu au obținut,însă, niciun premiu) și 1 elev de la cls. a VII-a A (Ancu

Andreea - 90 de puncte, prof.coord. Mariana Marin).

●Concursul ”Poveștile Cangurului ”, organizat de MECTS și FIES, la care au participat 11 elevi, de

la cls. a VI-a A, a VII-a A și B, coordonator fiind prof. Mariana Marin, la care rezultatele cele mai

bune au fost următoarele: Dumitru Mihai, cls. a VII-a, 187,25 puncte, Constantin Andreea, cls.a VI-

a A,160 de puncte, Hurmuzache Alexandra, cls. a VI-a A - 158,75 puncte, Ioniță Denisa, cls. a VI-a

A -153,75 puncte, Mircea Cătălin, cls. a VI-a A, 145 de puncte, Adam Raluca,121de puncte.

●Concursul de creaţie literară Tinere condeie, unde eleva Constantin Andreea - Florentina a obţinut

menţiune, la eseuri-gimnaziu.

La lb. spaniolă, elevii de gimnaziu au participat la următoarele concursuri:

●Concursul ”Cangurul Lingvist”, organizat de către MECTS și FIES, la care au participat 38 de

elevi (7 la cls a III-a și 31 la cls.V-VIII). Cele mai bune rezultate la ciclul gimnaial au fost obținute

de către elevii: Sima Alex - cls.a V-a, 162,5 puncte, prof.coord.Victoria Poloni; Hurmuzache

Alexandra, cls.a VI-a A - 162,5 puncte, prof.coord.Victoria Poloni; Chiriță Iulian, cls. a VIII-a A-

143 puncte, prof.Victoria Poloni; Racoviceanu Șerban, cls.a VII-a A-163,75 puncte, prof. coord.

Monica Georgescu.

●Olimpiada de limba spaniolă, la clasele VII-VIII, unde după Etapa pe Scoală s-au calificat

următorii elevi: Andrei Ana-Maria, cls.a VIII-a A, prof.coord.Victoria Poloni și Adam Raluca,

Racoviceanu Serban, respectiv Dumitru Mihai, de la cls. a VII-a A, coordonați de prof. Monica

Georgescu. La Etapa pe Municipiu, Adam Raluca nu s-a prezentat, iar ceilalți au obținut

următoarele punctaje: Andrei Ana-Maria,74 de puncte, Racoviceanu Serban, 72 puncte și Dumitru

Mihai, 44 de puncte, neobținând niciun premiu.

Page 15: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

●La Concursul de cultură şi civilizaţie hispanică, El arco iris hispánico, echipajul clasei a VII-a A

format din elevii Adam Silvia Raluca şi Şerban Racoviceanu a obţinut locul al II-lea la secţiunea

creaţie cu o prezentare PowerPoint despre Uruguay realizată sub îndrumarea doamnei prof. Monica

Georgescu.

●03.04.2010, la Palatul Național al Copiilor, Festivalul Național “Bucuria Lecturii”, ediția a VII-a,

“Copilul și Cartea”, organizat de FICE și ISMB, participanți Constantin Andreea (cls. a VI-a),

Mențiune la eseuri, Adam Raluca și Dumitru Mihai (cls. a VII-a A), Mențiuni la secţiunea rebus,

coord. prof. Mariana Marin.

Mai 2010,Concurs de desene pe teme de literatură”Lumea Basmelor”-proiect interjudeţean ,org. de

Școala Inclusivă din Arad, participanți 3 elevi de la cls.a VI-a, care au obținut Diplome de

Participare și 1 elev de la cls.a VII-a A(Călin Cătălina), care a obținut Mențiune, coordonator prof.

Mariana Marin

●21.05.2010, participarea a 3 elevi de la cls. a VI-a, sub coord. prof. Mariana Marin, la secțiunea de

creație a celei de-a doua ediţii a Simpozionului Național “De la știință la literatură”, org. la Liceul

Nicolae Iorga. Elevul Gavrilă Robert – Premiul II (basm), elevele Constantin Andreea, respectiv

Ioniță Denisa - Premiul III (prima eseu, a doua –poezie).

●Participarea elevilor cls. a VI-a şi a VII-a A, coord. de prof. Mariana Marin, la Proiectul Lumea

Basmelor, la Arad, unde eleva Călin Cătălina a obţinut Menţiune.

●25.05.2010, participarea cu postere la Conferinţa Naţională Fii voluntar!, sub coord. prof. Mariana

Marin, unde eleva Călin Cătălina şi prof. Mariana Marin au obţinut Menţiune.

VI.4. Situaţia disciplinară

Au fost înregistrate unele abateri disciplinare în timpul unor ore de curs. Elevi cu mari carenţe în

educaţie, proveniţi din familii dezorganizate, sau ai căror părinţi nu sunt interesaţi de situaţia lor

şcolară şi, mai ales, disciplinară, elevi care împiedică în permanenţă desfăşurarea în bune condiţii a

orelor de curs (ex.: clasa a V-a B, clasa a VI-a B, clasa a VII-a B), au fost sancţionaţi conform

ROFUIP şi Regulamentului intern.

Note la purtare:

- între 7 şi 9,99: cls. I-IV 5 elevi, cls. V-VIII: 47 elevi;

- Mai mici decât 7: cls. I-IV 0 elevi, cls. V-VIII: 15 elevi;

VI.5. Activitatea metodică

Activitatea metodică a fost susţinută în comisiile metodice pe arii curriculare, pe specialităţi, cât şi

în cele ale diriginţilor. Comisiile metodice au avut o activitate bogată, s-au studiat şi dezbătut

programele, s-au întocmit planificările calendaristice şi s-a parcurs materia în concordanţă cu

planificarea calendaristică.

Activitatea metodică a vizat dobândirea de noi competențe profesional-științifice, psihopedagogice

și relaționale, în acord cu standardele profesionale,cerințele programei instructiv educative, precum

și cu cerințele educative ale copiilor.

Membrii ariilor curriculare şi-au propus ca obiectiv desfăşurarea unei activităţi de calitate, iar în

acest scop au participat la Consfătuiri Și la Consiliile profesorale, informându-se în legătură cu

documentele necesare aplicării proiectului curricular al şcolii, şi-au întocmit planificările

calendaristice şi planul de activitate al comisiei metodice. Au discutat în şedinţele ariilor

programele şi au întocmit planificările în conformitate cu acestea. S-au organizat testele iniţiale la

toate clasele, rezultatele au fost analizate şi au fost scoase în evidenţă greşelile frecvente. Pentru

remedierea lor s-au luat următoarele măsuri: exerciţii şi teme cu aceste probleme, monitorizarea

elevilor cu cele mai multe greşeli, iar acolo unde a fost posibil, pregătirea suplimentară.

Amintim câteva dintre activitățile care desfășurate în acest an școlar:

Dezbatere – măsuri ameliorative în urma testelor predictive

Lecție demonstrativă la ciclul primar – Rolul experimentului didactic în predarea științelor –

Eugenia Rocsana Dodre și Claudia Anghel

Page 16: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

Dezbatere – Importanța lecturii în învățarea scis/cititului – Theodora Michel/Didina Mitran

Dezbatere –Rolul activităților extrașcolare în atragerea copiilor către școală – Florența Ionescu/Dina

Mitran

Lecție demonstrativă la ciclul primar Rueda de animales, porf. Limba spaniolă Camelia Stănescu

octombrie 2010 – prof. Petcu Oana a participat la activitatea ştiinţifică cu tema „23 August 1944 –

implicaţii în istoria României”, desfăşurată la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti.

noiembrie 2010 - prof. Petcu Oana a participat la activitatea metodică a profesorilor de istorie din

Municipiul Bucureşti desfăşurată la sediul central al Arhivelor Naţionale ale României.

noiembrie 2010 – prof. Petcu Oana a participat manifestarea dedicată Zilei Mondialea Filosofiei

(invitaţi: dl. Horia Roman Patapievici, d-na Dorly Blaga, reprezentanţi UNESCO etc.), desfăşurată

la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale”.

noiembrie 2010 – prof. Petcu Oana a participat la simpozionul „Două destine tragice-Nicolae Iorga

şi Virgil Madgearu”, desfăşurat la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” şi avându-i ca invitaţi pe

prof. dr. Bogdan Murgescu şi pe acad. Dan Berindei.

noiembrie 2010 – Sărbătorirea Zilei Naţionale a României printr-o sesiune de referate cu tema

„Marea Unire din 1918”, organizată de prof. Petcu Oana la clasa a VII-a B.

decembrie 2010 – prof. Petcu Oana a participat la activitatea metodică desfăşurată la Muzeul

Militar Naţional cu tema „Lecţia de istorie în Muzeu”.

februarie 2011 – prof. Petcu Oana a participat la activitatea metodico-ştiinţifică la nivelul

Municipiului Bucureşti desfăşurată la Liceul Teoretic “Jean Monet”.

februarie 2011 – prof. Petcu Oana participat la activitatea metodică a profesorilor de ştiinţe socio-

umane din Municipiul Bucureşti desfăşurată la Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.

martie 2011 – prof. Petcu Oana a participat la acţiunea metodică a profesorilor de ştiinţe socio-

umane la nivelul Municipiului Bucureşti cu tema “Noutăţi în logica modală în viziunea lui D.

Lewis”, de la Liceul Teoretic “C.A.Rosetti”.

mai 2011 – prof. Petcu Oana a participat la activitatea metodică a profesorilor de istorie desfăşurată

la Liceul Teoretic “Jean Monet”.

mai 2011 – prof. Petcu Oana a participat la activitatea de diseminare a seminarului Pestalozzi cu

tema “Media literacy based on human rights”.

noiembrie 2010 – referat interdisciplinar Principalii factori poluanți – Adela Enache, Olga Iftinchi,

Alexandru Deftu

decembrie 2010 – schimb de experiență – Mijloace de predare a matematicii la o clasă cu elevi

dezinteresați – Mariana Gâlgău. Manuela Stanciu

martie – referat – Aditivii alimentari, pro și contra – Olga Iftinchi, Alexandru Deftu

aprilie - schimb de experiență – Metode de rezolvare a sistemelor de ecuații și folosirea acestora în

probleme de fizică – Adela Enache, Mariana Gâlgău

iunie 2010 – Geometrie elementară la clasa a V-a – portofolii legate de simetrie și sisteme grilă –

Mariana Gâlgău.

VI.6. Activitatea instructiv- educativă

Obiectivele urmărite:

• Eficientizarea activităţtii în planul proiectării didactice

Documentarea metodică şi stiinţifică de rigoare;

Proiectarea calendaristică şi semestrială pe unităţi de învăţare conform rubricaţiei stabilite în

ghidul profesorului;

Parcurgerea integrală a materiei;

Stabilirea activităţilor de învăţare în funcţie de nivelul intelectual al colectivului de elevi;

Pregătirea profesorului pentru fiecare oră de curs.

Page 17: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

• Asigurarea condiţiilor corespunzatoare organizării şi desfaşurării activităţilor didactice

Amenajarea sălilor de clasă, a cabinetelor și laboratoarelor și dotarea acestora cu mijloace de

învățământ modern;

Asigurarea elevilor cu manuale școlare, cu materiale auxiliare aprobate de MECTS pentru buna

desfățurare a orelor de curs;

Crearea cadrului afectiv propice desfășurîrii orelor;

Pregătirea mijloacelor de învățământ pentru fiecare oră;

Adecvarea strategiilor didactice la capacitățile de învățare ale elevilor;

Activități desfășurate

ntocmirea planului managerial al catedrelor și comisiilor pe probleme, pentru anul școlar 2010 –

2011 și întocmirea programelor de activitate semestrială;

ntocmirea planificărilor calendaristice conform normelor în vigoare;

Susținerea testelor predicative, analizarea rezultatelor și întocmirea planurilor de măsuri;

Participarea la activitățile metodice la nivel de sector și municipiu;

Asigurarea manualelor;

Participarea la activitățile cercurilor pedagogice la nivel de școală și de capitală;

Pregătire suplimentară cu elevii claselor a VIII-a în vederea Evaluării naționale;

Realizarea unor mape cu fișe de lucru pentru clasele I-VIII;

Predarea într-o maniera activă și interactivă pentru a dezvolta competențele elevilor;

Promovarea formelor neconvenționale de evaluare (proiecte, portofolii).

VI.7. Activităţi extraşcolare

Ciclul primar

●21.09.2010, Participarea la Eno Tree Planting Day, Inst. Florenţa Ionescu, cls. a II-a A și Prof.

Înv. primar Didina Mitran, cls. I A.”Activități ecologice în curtea școlii”.

●07.10.2010, Vizionarea spectacolului “Cutiile” la Teatrul pentru Copii Ion Creangă”, în cadrul

Festivalului Internațional “100,1000, 1000000 de ...Povești”, Inst. Florenţa Ionescu, cls. a II-a A și

Prof. Înv. primar Didina Mitran, cls. I A.

●7-9.10.2010, Vizitarea Târgului Educațional București – toate clasele, toți învățătorii.

●26.10.2010, Participarea elevilor cls. I și a II-a la Campania de educație pentru prevenirea

incendiilor și cutremurelor, organizată de Inspectoratul General pentru situații de urgență.

●05.11.2010, Activitate ecologică (susținerea referatului cu titlul “Orașe locuibile și sustenabile”) la

Agenția Regională de Protecția Mediului București, Inst. Florența Ionescu, cu un grup de elevi ai

claselor a V-a şi a VI-a.

●Participarea la Concursul de costume şi dovleci în cadrul Hollweenului serbat împreună de clasele

a IV-a A, a IVa B şi a II-A (Inst. Eugenia Rocsana Dobre, Înv. Claudia Izabela Anghel şi Inst.

Florența Ionescu).

●Participarea elevilor clasei a II-a A, Institutor Florența Ionescu, la Concursul Național de Creație

pe tema reciclării ambalajelor din carton pentru lapte ”Laptele școlar în viața mea”, concurs

desfășurat la inițiativa Tetra Pak și cu participarea MECTS si UN- FAO.

●Amenajarea unor expoziții pe holul școlii și la intrarea în scoală, cu lucrările copiilor (“Prima

săptămână de școală”, “Toamna”, “Măști de Halloween”), Prof. Înv. primar Theodora Michel, Inst.

Florența Ionescu, Inst. Eugenia Rocsana Dobre, Prof. Didina Mitran, Înv. Claudia Izabela Anghel.

●cu ocazia zilei de 1 Decembrie serbări-spectacole la clasele a IV-a A şi B, Inst. Eugenia Rocsana

Dobre şi Claudia Izabela Anghel.

Page 18: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

●06.12.2010, Participarea la Festivalul muzical al copiilor pentru Alianta Civilizațiilor, unde corul

claselor I-IV, dirijat de Prof. Înv. Primar Theodora Michel, a interpretat colinde în limba română și

spaniolă. Elevii au fost însoțiți de Directorul școlii împreună cu Dnele Theodora Michel, Ileana

Vartolomei, Florența Ionescu, Claudia Izabela Anghel.

●18.12.2010, Târgul „Poveste de Crăciun”, desfășurat la AFI Cotroceni. Au participat cu lucrări

confecționate elevii claselor a II-a A, a III-a A, a IV-a A și B, Inst. Florența Ionescu, Prof. înv

primar Theodora Michel, Inst. Eugenia Rocsana Dobre și Inv. Claudia Izabela Anghel.

●19.10.2010 Vizionarea spectacolului Hansel şi Gretel la Opera Națională –clasele I, a II-a, aIII-a A

și a IV-a B, (Florența Ionescu, Didina Mitran, Theodora Michel, Claudia Izabela Anghel).

● cu ocazia Crăciunului: cls. a II-a A, Inst. Florenta Ionescu, „Mos Craciun a fost răpit...” , a IV-a A

şi a IV-a B, Inst. Eugenia Rocsana Dobre, Înv. Claudia Izabela Anghel.

●14.01. 2010. Elevii claselor I A (Prof. înv primar Didina Mitran), a II-a A (Inst. Florenţa Ionescu),

a III-a A (Prof. înv primar Theodora Michel), a III-a B (Inst. Iliana Nedelea ), a IV-a B (Înv.

Claudia Anghel), a IVa-A (Inst. Eugenia Rocsana Dobre) au vizionat spectacolul de marionete

Furtuna.

●Realizarea unei reviste a școlii pentru clasele I-IV de către dna. Prof. Înv. Primar Theodora

Michel. Revista a fost publicată și pe portalul cadrelor didactice Didactic.ro.

●28.01.2011,“Galele Circului” ediția a X-a. Au participat elevii școlii însoțiți de Dnele Florența

Ionescu, Theodora Michel, Didina Mitran, Eugenia Rocsana Dobre;

●25.02.2011, Realizarea unui Panou dedicat Zilei Marțișorului la Muzeul Șuțu, din Municipiul

București, în cadrul Parteneriatului cu Primăria Municipiului București. (Au participat toți

învățătorii, (fără Iliana Nedelea) +pedagogul Vornicu Ana;

●februarie 2011, Activitate în cadrul proiectului Meșterul Olar, ”1 Martie - început de

primăvară”(confecționarea de mărțișoare). Au participat toti invatatorii;

●Activități realizate în cadrul Acordului de parteneriat „Copiii si Mediul”, împreună cu Școala cu

clasele I-VIII Nr.118, Școala cu clasele I-VIII Nr. 3, Liceul Miguel de Cervantes, Școala

Europeană, parteneriat materializat în activități ecologice desfășurate în școala noastră, dar și în

celelalte școli. (Florența Ionescu și Dina Mitran);

●Vizionarea filmului Stația Spațial - De ce nu aș vrea ca mama să plece pe Marte?” în cadrul

Acordului de parteneriat cu Cinema City la AFI Cotroceni. - toți învățătorii, responsabil Theodora

Michel;

●Excursie la Coșești, jud. Argeș, în cadrul Programului educațional Tradiția olăritului la români, cu

Asociația Meșterul olar, clasa a II-a, Inst. Florența Ionescu,10 iunie 2011;

●Expoziție de mărțișoare și felicitări realizate de copii la Palatul Șuțu prin Primărie dedicate zilei de

1 Martie și 8 Martie –toți învățătorii, pedagog Ana Vornicu;

●18.03.2011, elevii școlii au fost invitați la teatrul de marionete, la spectacolul Cenușăreasa, de

teatrul Zgubilici. Au participat elevi ai tuturor claselor I-IV;

●Activități de lectură în cadrul Proiectului de parteneriat educațional “O carte - un suflet”,

împreună cu Șc. 170, sector 1, Liceul ortodox Antim Ivireanu, sector 6, Școala cu clasele I-VIII

Nicolae Titulescu Ploiești. Au participat elevii claselor I-IV, împreună cu toți învățătorii;

●Realizarea de activități în cadrul Acordului de parteneriat cu Institutul de cercetare a calității vieții

15.09.2010-30.04.2011. (Dna Director, Invățătorii, informaticianul școlii);

●16-20.05. 011, activități în cadrul Proiectului “Să citim pentru mileniul III, Săptămâna Lecturii”.

Au participat toți învățătorii, care au desfășurat activități, împreună cu Grădinița nr. 56.

●31.05.2011, Organizarea și vizionarea spectacolului “Destinul Dacilor” la Circul Globus. Au

participat clasele I A, a II-a A, a III-a A, B, a IV-a B, Prof. Inv. Primar Florenta Ionescu,

Theodora Michel, Didina Mitran;

●Safe Quake organizat de Crucea Roșie în Parcul Cișmigiu – Eugenia Rocsana Dobre, Claudia

Anghel, Teodora Michel, Didina Mitran, Florența Ionescu;

●01.06.2011, Ziua Porților Deschise pentru copii, eveniment organizat de Direcția Informare și

Relații Publice a Ministerului Administrației și Internelor, în colaborare cu ISMB, cu ocazia Zilei

Internaționale a Copilului. Florența Ionescu, Didina Mitran, Claudia Izabela Anghel;

Page 19: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

●Activități ecologice în cadrul proiectului Școli pentru un viitor verde - desfășurare de Florența

Ionescu, Didina Mitran, Theodora Michel;

●Activități în cadrul proiectului Europa – Casa Noastră, proiect dedicat Zilei Europei, Dina Mitran

(IA), Florența Ionescu (II A), Theodora Michel (III A);

●Curățenia de primavară, acțiuni de ecologizare în Grădina Botanică - Theodora Michel, III A

●Campania Globala pentru Educatie, clasele I-VIII, Marea Povestire, organizat de Salvati Copiii.

Au participat toti învățătorii;

●03.06.2011 - Vizita educativ-explicativă organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Mediului

la Situl Natural Grădiștea-Căldărușani-Dridu, împreună cu Dna Florența Ionescu, în cadrul

parteneriatului existent cu Agenția Regională a Mediului din București;

●10.06.2011 - Excursie la Coșești, jud. Argeș, elevii clasei a II-a A, coordonați de Dna Florența

Ionescu, în cadrul parteneriatului cu Asociația Meșterul Olar.

● iunie 2011, participarea la Festivalul International Ecofest Junior, Simeria, Hunedoara, Didina

Mitran, Florenta Ionescu, Theodora Michel;

●07.06.2011, organizarea de activități cu ocazia Vizitei Excelenței Sale Ambasadorul Republicii

Orientale Uruguay în România, Dl. Pedro Do Amaro;

●Activități în cadrul proiectului Noi și pădurea, în cadrul Programului LeaF- Să învățăm despre

pădure, organizat în România de CCDG, Prof. Inv. Primar Florența Ionescu, Didina Mitran și Înv

Claudia Izabela Anghel;

●15.06.2011, vizitarea Aerodromului Strejnic, Ploiești, realizată de elevii Școlii cu Clasele I-VIII

Nr. 152 Uruguay, în colaborare cu Școala Superioară de Aviație Civilă. Organizator din partea

școlii, Dna Florența Ionescu. Au participat elevii claselor I-IV, însoțiți de doamnele Didina Mitran,

Eugenia Rocsana Dobre, Theodora Michel;

●implementarea activităților extrașcolare, educaționale și practice desfășurate în cadrul Mișcării

Naționale Educaționale “Și eu trăiesc sănătos!- SETS”, cu elevii claselor a II-a și a III-a. Proiectul

se derulează în cadrul parteneriatelor încheiate între Fundația Prais, ISMB și Ministerul Educației,

Cercetării, Tineretului și Sportului;

●10-15.07.2011, Tabără Durau, elevii clasei a II-a A, împreună cu Doamna Florența Ionescu;

● 02-09.082011, Tabără la mare – Costinești, cu elevii școlii, Prof. Înv. Primar Teodora Michel.

Ciclul gimnazial

●22.09.2010, în grădina școlii, plantare de puieți, plante decorative, elevii clasei a VII-a A, coord.

prof. Mariana Marin, în cadrului Programului Internațional ENO TREE;

●05.10.2010 –”Ziua Educației”, Activități recreative, la nivelul claselor, în Grădina Botanică, în

Parcul Operei, Diriginții-consilieri, elevii claselor V-VIII;

●07-09.10.2010 – participare la ”Târgul Educațional București”de la Sala Polivalentă, cls. a V-a și a

VII-a A, prof. Alexandra Sabău, prof. Mariana Marin, prof. Monica Georgescu;

●08.10.2010 - Activitate de Informare” Sigur.info ”, în cadrul Programului European Safer Internet

Plus, coordonat de Organizația ”Salvați Copiii”, Sala Polivalentă, participanți prof. Mariana Marin,

cu cls. a VII-a A, prof. Monica Georgescu;

● 25.10.2010 - ”Omagiu Ostașilor Români”, în cabinetul de lb.română și în hol et.I, Montaj literar –

cls.a VII-a A - coord. prof . Mariana Marin;

●09.11.2010, la Biblioteca Marin Preda Proiectul ”Pagini de Istorie - Femeia în armată”, cls.VI A

și a VII-a A de la Școala Nr. 152 și elevi de la Școala de Arte și Muzică Nr. 3, coordonatori prof.

Mariana Marin, prof. Doina Marinela Abălaru, prof. Luminița Ciupitu, pedagog Ana Vornicu,

bibliotecar Maria Ion;

●11.11.2010 – prof. Grecu Octavian şi elevii clasei a VI-a A au efectuat o vizită la Muzeul de

Geologie;

●19.11.2010 activități în cadrul Proiectului ”Children’s view on engaging in European and

International decision –making’’, consultare inițiată de Organizația Salvați Copiii, în sala de

conferințe de la EuroHotelul Polizu, București; A participat echipajul de 5 elevi ai cls. a VII-a A,

însoțitor prof. Mariana Marin;

Page 20: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

●20.11.2010 – Proiectul ”Asfalt însângerat ”- acțiune de omagiere a victimelor accidentelor rutiere,

organizată de AVAC, pe traseul Parcul Operei-Piața Constituției, în colaborare cu Poliția și

Patriarhia Română. Au participat 10 elevi, cls.V-VII, coord. prof. Mariana Marin;

●noiembrie 2010 - Proiectul Cea mai lungă scrisoare de mulțumire din lume, derulat de IRSCA

GIFTED EDUCATION, participanți 4 elevi de la clasa a VI-a, coord. prof. Mariana Marin;

●noiembrie 2010, în Laboratorul de Fizică al școlii-întâlnirea elevilor clasei a VII-a A, însoțiți de

prof. diriginte Mariana Marin, cu reprezentanți ai Poliției Capitalei-Serviciul de Analiză și

Prevenire a Criminalității, în care s-a vizionat un film ce surprindea comportamentul deviant al unor

tineri din cauza consumului de alcool, droguri și a absenteismului;

●30.11.2010 – Sărbătorirea Zilei Naţionale a României printr-o sesiune de referate cu tema „Marea

Unire din 1918”, organizată de prof. Oana Elena Petcu la clasa a VII-a B;

●decembrie 2010 – prof. Roxana Ciucă a efectuat împreună cu elevii claselor primare, cât şi V-VIII

pelerinaje la Biserica Sf. Ştefan („Cuibul cu barză”), cu prilejul Postului Naşterii Domnului;

șezătoarea „Feerie de iarnă ” din Proiectul ”Am pornit să colindăm” (împreună cu elevii cls. a VI-a

A), sub coordonarea prof. Mariana Marin și Doina Marinela Abălaru, derulate la Filiala Marin

Preda a Bibliotecii Metropolitane, în cadrul parteneriatului pe care școala noastră îl are cu această

instituție culturală;

●17.12.2010 - Colinde, cls. gimnaziale, prof. ed. muzicală, Daniela Ion

●20.12.2010, Subproiectul ”Am pornit să colindăm” în cadrul Proiectului “Informare şi Consiliere

Comunitară“, organizat de Biblioteca ”Marin Preda”, în colaborare cu Școala de Muzică și Arte Nr.

3 şi şcoala noastră, participanţi două grupuri de recitatori și soliști instrumentiști, cls.a VI-a A și a

VII-a A, coordonatori prof. Mariana Marin, prof. Doina Marinela Abălaru și pedagog Ana Vornicu;

●24.01.2010 – cu prilejul sărbătoririi a 152 de ani de la Unirea Principatelor (24 ianuarie 1859),

prof. Oana Elena Petcu Oana a organizat o sesiune de referate la clasa a VII-a B;

●aprilie 2011 – prof. Ciucă Roxana a efectuat împreună cu elevii claselor V-VIII pelerinaje la

Biserica Sf. Ştefan “Cuibul cu barză”, cu prilejul Sfântului Post al Învierii Domnului;

●9 Mai - Ziua Europei, activitate complexă desfășurată în sala de clasă și în Cabinetul de

Informatică, de cunoaștere/informare, constând în prezentare de referate, planșe, proiecte, costume,

monede, produse culinare, cântece și jocuri pe calculator, clasa a VII-a A, prof. coord. Mariana

Marin; prof. Oana Elena Petcu a organizat la clasele a VIII-a un concurs istoric cu tema “Cucerirea

independenţei de stat a României”;

●22.05.2010, sărbătorirea Zilei Internaționale a Biodiversității, la cls. a VII-a A, prin postere,

desene, integrame, creații literare în versuri și proză, coord. prof. Mariana Marin;

●9.05.-13.06.2010, implicarea cls. a VII-a A, prof coord. Mariana Marin, în Proiectul “Europa-casa

noastră”, organizat de Reprezentanța UE în România, prin trimiterea a două materiale video,

reflectând preocuparea elevilor privind cunoașterea Europei;

●31.05.2010, participarea elevilor cls. a VI-a şi a VII-a A, alături de elevii claselor I-IV, la

vizionarea spectacolului “Destinul Dacilor”, la Circ/Varieté Globus Bucureşti;

●05.06.2010, sărbătorirea Zilei Internaționale a Mediului, de către cls. a VII-a A, prin postere,

creații literare și plastice, sub îndrumarea prof. Mariana Marin;

●10.06.2010, participarea cls. a VI-a, a VII-a A, a VIII-a, sub îndrumarea prof. diriginți și a d-nei

pedagog, la acțiunea “Marea Povestire”, din cadrul Campaniei “Educația Globală”, derulate, anual,

de “Salvați Copiii”.

Page 21: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

VI.8. Programe şi/sau proiecte educaţionale:

Nr.

crt.

Denumirea proiectului Tipul Coordonator

1. 1

.

« Să citim pentru mileniul III» -

Săptămâna Lecturii

municipal Toți învățătorii

2. « Punți între oras și sat » -“Peste

tot suntem acasă”

național Florența Ionescu, Didina Mitran

3. Curățenie în Grădina Botanică -

voluntariat

municipal Theodora Michel, Florența

Ionescu, Didina Mitran

4. E-twinning internațional Theodora Michel, Florența

Ionescu

5. LeAF-Să învățăm despre pădure internațional Didina Mitran, Ileana Vartolomei

Florenta Ionescu

6. “Copiii și Mediul » municipal Florența Ionescu, Didina Mitran

7. « Polițistul, prietenul meu » municipal Florența Ionescu, Didina Mitran

8. Media Kinder național Toți învățătorii

9. Școli pentru un viitor verde național Florența Ionescu, Didina Mitran

Theodora Michel

10. “Muzica și Educația”-parteneriat

cu Opera Comică, Circul

Globus, Teatrul Ion Creangă

municipal Toți învățătorii

11. Eno Tree Planting Day internațional Florența Ionescu, Didina Mitran

12. “Tradiția olăritului la români” județean Toți învățătorii

13. Povești de Crăciun - Festivalul

național al șanselor tale

municipal Toți învățătorii

14. Lumea ta? Curată! național Eugenia Rocsana Dobre, Claudia

Izabela Anghel

15. Creează o păpușă... în colaborare

cu UNICEF

național Florența Ionescu

16. Hai la teatru cu Titan, cu tema

“Turtita Fermecata”, sustinut de

Corn Flakes Fortza, S. C Titan

S.A., impreuna cu Școala de

muzică Nr. 3 și Biblioteca

Metropolitană Mihail Sadoveanu

municipal Florența Ionescu, Didina Mitran

17. Mens Sana in Corpore Sano municipal Florența Ionescu, Monica

Georgescu

18.

Copiii ajută mediul-organizat de

Facultatea de Geografie din

Universitatea București și

ISMB

municipal Toți învățătorii, pedagog

19. Mișcarea Națională Educațională

“Și eu trăiesc sănătos!- SETS”.

Proiectul se derulează în cadrul

parteneriatelor încheiate între

Fundația Prais, ISMB și

Ministerul Educației, Cercetării,

Tineretului și Sportului;

național Florența Ionescu, Theodora

Michel

20. O carte- un suflet județean Toți învățătorii

21.

Europa –Casa Noastră, Proiect

dedicat Zilei Europei

internațional Theodora Michel, Florența

Ionescu, Didina Mitran

Page 22: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

22. Feerie de iarnă local Mariana Marin

23. Femeia în armată local Mariana Marin

24.

Iconarul, Fundația Aldea

Tudorache

național Olga Otlia Iftinchi

VII. Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele

materiale) VII.1. Starea fizică/juridică a clădirii

Clădirea unităţii școlare este într-o stare fizică foarte bună.

Şcoala are aviz sanitar de funcţionare și aviz pentru sănătate şi securitate în muncă de la I.T.M. al

Municipiului Bucureşti.

VII.2. Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ

Unitatea de învăţământ a avut asigurate toate utilităţile. A fost asigurată căldura prin centrală

proprie.

VII.3. Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii

Nu s-a realizat reabilitarea magaziei din curtea școlii din lipsă de fonduri.

În acest an școlar, cu sprijinul Primăriei Sector 1 și al Consiliului local, prin AUIPUSP au fost

dotate cu table SMART 10 săli de clasă și s-au dat în folosință stația radio a școlii, sistemul de

monitorizare video, intrarea în unitate pe bază de cartelă magnetică și sistemul SPI. Toate sălile de

clasă beneficiază de mobilier nou, modular.

VII.4. Situaţia bazei sportive a unităţii

Şcoala nu are sală de sport. S-a realizat un proiect, dar în acest an școlar nu s-au alocat fonduri

pentru construcție. Există mijloace fixe şi obiecte de inventar în baza materială a sălilor de

gimnastică, achiziţionate prin Programul ISMB de dotare a sălilor de sport, a laboratoarelor şi a

cabinetelor de consiliere şcolară.

VII.5. Situaţia altor spaţii

Spațiul de 25 de mp. situat in curtea școlii a fost închiriat unui cabinet stomatologic.

VIII. Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, programe de cooperare

internaţională, parteneriate, înfrăţiri etc.

În unitate încă nu există încă un proiect european de tip COMENIUS etc.

IX. Consiliere şcolară, profesională şi în carieră

Activitatea de orientare şcolară şi profesională a fost coordonată de responsabilul Comisiei O.S.P.,

în colaborare cu consilierul psihopedagog al şcolii. Au existat colaborări cu liceele învecinate, care

au prezentat oferta educaţională elevilor şi părinţilor. Teme legate de O.S.P. au făcut subiectul

orelor de dirigenţie, în mod frecvent la clasele a VIII-a, la şedinţele cu părinţii, prin directa

implicare a direcţiunii, pentru o consiliere eficientă.

Page 23: ŞCOALA CU CLASELE I VIII NR. 152 „URUGUAY” Str. … · Analiza instituţională: Analiza SWOT III. Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare Analiza

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 152 „URUGUAY”

Str. Virgiliu, Nr. 40, Sector 1, Bucureşti

TEL./FAX 021.637.03.61, E-mail: [email protected]

X. Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative

Școala are acorduri de parteneriat și protocoale de colaborare cu:

Școli din sector și municipiu: școlile nr. 3, 17, 24, 31, 175, 170, 178, 118, Liceul Cervantes, Antim

Ivireanu, Colegiul Eminescu, Școala Specială nr. 10, Sfinții Trei ierarhi, Școala Europeană, Școala

de muzică și arte plastice nr. 3, Grădinițele 56, 285

Școli din țară: Școala SAM Covasna, jud. Iași, Colegiul Mihai Viteazu, Ploiești, Grădinița nr. 7

Alexandria

Reprezentanța Comisiei Europene la București

Facultatea de Geografie din Universitatea București Prais

Asociația “Meșterul Olar”

Revista Doxi și CD Press

Agenția de Protecție a Mediului București

Media Kinder

Primăria Municipiului București

Cinema City la AFI Cotroceni

Direcția de sănătate publică a municipiului București

Institutul de Ocrotire a mamei și copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu

Organizația Salvați Copiii

Institutul de Cercetare a Calității Vieții

Teatrul de păpuși Zgubilici

Bastard Theatre

Circul Globus

Teatrul Ion Creangă

Opera Comică pentru copii

Opera Română

Secția 3 Poliție

Brigada de Poliție rutieră a Municipiului București

Crucea Roșie Română

Grădina Botanică

Biblioteca Metropolitană Marin Preda

Fundația Aldea Tudorache

Fundația Tradiția Românească

Sindicatul FSLI este un partener autentic de dialog şi decizie la nivelul unităţii noastre. Sindicatul s-

a orientat centrandu-şi atenţia, nu pe avantaje de moment sau personale, ci pe problemele şi

interesele majorităţii membrilor de sindicat.

Director,

prof. Monica Georgescu