Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata...

of 19 /19
Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate financiară Eugen Dijmărescu Şcoala de vară BNR Constanţa, 6 septembrie 2011

Embed Size (px)

Transcript of Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata...

Page 1: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate financiară

Eugen Dijmărescu

Şcoala de vară BNR Constanţa, 6 septembrie 2011

Page 2: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Cuprins

2

1.  Garantarea depozitelor – aspecte generale

2.  Scopul FGDB – trecut, prezent şi viitor

3.  Repere în activitatea FGDB din punct de vedere al garantării depozitelor

4.  Activitatea FGDB în calitate de lichidator

5.  Rolul schemelor de garantare a depozitelor în noul cadru al UE privind gestionarea crizelor financiare

Page 3: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Garantarea depozitelor

Ø  Garantarea depozitelor – protecţia asigurată deponenţilor privind restituirea, parţială sau integrală, a sumelor depuse la instituţiile de credit în cazul indisponibilizării acestora (de exemplu, în situaţia falimentului unei instituţii de credit)

Ø  Schema de garantare a depozitelor (SGD) – una dintre componentele plasei de siguranţă (reţelei de asigurare a stabilităţii financiare), alături de, în principal, împrumutătorul de ultimă instanţă şi autoritatea de supraveghere şi reglementare

3

Ø  Principalele obiective ale SGD – protejarea deponenţilor şi contribuția la stabilitatea sistemului financiar Ø  Provocările globalizării şi orientările internaţionale în domeniul garantării depozitelor – Principiile fundamentale pentru sisteme eficiente de garantare a depozitelor (2009, Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară şi Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite-IADI). Evaluarea conformităţii SGD cu aceste principii se realizează în baza unei metodologii elaborate de IADI, Forumul European al Asigurătorilor de Depozite – EFDI, Comitetul de la Basel, FMI şi Comisia Europeană. În aprilie 2011, Consiliul pentru Stabilitate Financiară a inclus aceste principii fundamentale în Compendiul standardelor-cheie pentru sisteme financiare solide.

Page 4: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Tipologia schemelor de garantare a depozitelor

4

Ø  August 2011 - 111 ţări cu scheme explicite de garantare a depozitelor şi 41 de state în care este luată în considerare introducerea unei scheme de garantare a depozitelor

Ø  SGD în Uniunea Europeană ü  Directiva 94/19/CE privind schemele de garantare a depozitelor; ü  obligativitatea existenţei a cel puţin unei SGD oficial recunoscute în fiecare stat membru; ü  în prezent, 39 SGD, între care există diferenţe semnificative privind:

- mandatele: diversitate de la plata compensaţiilor la mandate extinse, cum ar fi: adoptarea de măsuri preventive (inclusiv prin furnizarea de asistenţă financiară), facilitarea tranzacţiilor care implică achiziţia de active şi asumarea de pasive, administrarea, restructurarea sau lichidarea instituţiilor de credit; - tipul de finanţare: ex-ante, ex-post sau mixt; - numărul de bănci membre: în 2008, între 6 şi 1.209 instituţii membre; - resursele umane: între 0 şi 168 de persoane angajate permanent; - resursele financiare ale schemelor ex-ante: în 2007, resursele financiare ale schemelor variau între 0 şi 6,5 miliarde euro; - organizarea administrativă: scheme private, publice sau cu caracter mixt.

Page 5: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Scopul FGDB

51996: garantarea depozitelor persoanelor fizice la societăţile bancare

2001: posibilitatea desemnării ca lichidator

2002: includerea în sfera de garantare a depozitelor a organizaţiilor cooperatiste de credit

2003: posibilitatea desemnării ca administrator special, precum şi ca unic lichidator în cazul în care lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor sau când BNR dispune dizolvarea urmată de lichidare

2004: - posibilitatea desemnării ca administrator interimar - extinderea garantării şi asupra depozitelor persoanelor juridice

2010: desemnarea ca administrator al unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea stabilităţii financiare (primul fond astfel constituit – fondul special pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate în cursul administrării speciale a instituţiilor de credit)

August 2011: posibilitatea utilizării resurselor FGDB (inclusiv prin emiterea de garanţii) pentru a facilita măsurile de restructurare autorizate de BNR privind transferul depozitelor garantate, inclusiv tranzacţii de vânzare de active cu asumare de pasive, cu condiţia ca această utilizare să fie mai puţin costisitoare decât plata directă a compensaţiilor

Octombrie 2011: introducerea în legislaţie a posibilităţii implicării FGDB ca și acționar principal al unei bănci-punte ca instrument de soluţionare a situaţiei băncilor neviabile

Page 6: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Sfera de garantare a FGDB

6

Deponenţi garantaţi

ü  Persoane fizice şi juridice (în principal, IMM-uri)

ü  Rezidenţi şi nerezidenţi

Instituţii de credit participante

ü  Toate instituţiile de credit autorizate de BNR (33 actualmente) N.B. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alte state membre ale UE participă la SGD din ţările de origine

Depozite garantate ✓ În lei şi valută ✓ Depozite la termen, certificate de depozit nominative conturi curente, conturi de economii, conturi de card, conturi comune şi alte produse similare ✓Inclusiv dobânda

Page 7: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Evoluţia depozitelor garantate

7

0 20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000 260.000 280.000

mil.

lei;

sfârşi

tul p

erio

adei

Depozite în valută ale persoanelor juridice Depozite în lei ale persoanelor juridice Depozite în valută ale persoanelor fizice Depozite în lei ale persoanelor fizice Total depozite la instituţiile de credit participante la FGDB

93% din val. depozitelor din întregul sistem bancar revine instituţiilor participante la FGDB

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

Număr deponenţi garantaţi persoane juridice Număr deponenţi garantaţi persoane fizice

număr persoane; sfârşitul perioadei

Depozitele garantate, pe monede şi titulari Numărul deponenţilor garantaţi

Ø  La 30 iunie 2011, depozitele garantate, în sumă de 134 mld. lei, reprezentau 49,2% din valoarea totală a depozitelor la instituţiile de credit participante Ø  Faţă de 1997, valoarea totală a depozitelor garantate s-a mărit, în termeni nominali, de peste 68 de ori Ø  Ponderea depozitelor persoanelor fizice: 75,4% Ø  Ponderea depozitelor în lei: 63,6%

Ø  La 30 iunie 2011, numărul deponenţilor garantaţi era de 15.283.926 persoane fizice şi juridice, din care 94% erau persoane fizice Ø  Faţă de 1997, numărul deponenţilor garantaţi s-a majorat de circa 5 ori Ø  Din numărul total al deponenţilor persoane fizice, 99,98% sunt deponenţi garantaţi Ø  Din numărul total al deponenţilor persoane juridice, 95,3% sunt deponenţi garantaţi

Page 8: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Plafonul de garantare şi compensaţiile potenţiale

8

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000 euro

Plafon de garantare pe persoană fizică

Plafon de garantare pe persoană juridică

2005

Sem. 2 2004

2006

2007 – 2008 –iun. 2009

15 oct. 2008

30 dec. 2010

Depozitele garantate şi compensaţiile potenţiale aferente persoanelor fizice

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

100.000 110.000

milioane lei; sfârşitul perioadei

Depozite garantate ale persoanelor fizice Compensaţii potenţiale maxime aferente persoanelor fizice

Plafonul de garantare

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

100.000 milioane lei; sfârşitul perioadei

Depozite garantate ale persoanelor juridice Compensaţii potenţiale maxime aferente persoanelor juridice

Depozitele garantate şi compensaţiile potenţiale aferente persoanelor juridice

Acoperirea deponenţilor la 30 iunie 2011

% deponenţi acoperiţi integral (care deţin depozite mai mici sau egale cu plafonul de garantare)

Compensaţii potenţiale maxime/Dep. garantate (%)

Persoane fizice 99,9 89,3

Persoane juridice 98,8 46,1

Page 9: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Plata compensaţiilor şi recuperarea creanţelor FGDB

9

ü  7 intervenţii în 15 ani de funcţionare – despăgubirea tuturor deponenţ i lor îndreptăţiţi care au solicitat compensaţii ü  Majoritatea plăţilor de compensaţii s-au efectuat în primele 3 luni de la declararea falimentului băncilor

Plăţi efective de compensaţii

327.465 deponenţi 512,24 mil. lei

36,1

273,6

186,2

0,9 16,5

0,1 0,2 12,5

70,8 74,6

0,9 0,9 0,0 0,2 Banca

"Albina" Bankcoop BIR Banca

Română de Scont

Banca Turco-

Română

Banca Columna

Nova Bank

milioane lei

Situaţia comparativă a creanţelor totale şi a recuperărilor de creanţe la 30 iunie 2011

Total creanţe FGDB

Total recuperări creanţe

ü  Până la data de 30 iunie 2011, FGDB a recuperat de la băncile în faliment creanţe în sumă de 159,8 milioane lei (158,8 mil. lei recuperări aferente compensaţiilor plătite şi circa 1 mil. lei corespunzând contribuţiilor datorate FGDB de băncile în faliment)

ü Grad de recuperare a creanţelor: 31,1% (100% în cazul BRS şi Nova Bank)

Page 10: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Noul proces de plată a compensaţiilor – măsuri luate pentru scurtarea substanţială a termenului de plată

10

Precondiţii îndeplinite deja de FGDB pentru rambursarea rapidă a depozitelor: -  Obiectiv permanent de îmbunătăţire a capacităţii de finanţare a FGDB şi de administrare adecvată a resurselor sale pe baza unei strategii bine definite -  Posibilitatea recurgerii la resurse împrumutate, inclusiv obligaţia Guvernului ca, în caz de necesitate, să acorde fondurile necesare plăţii compensaţiilor -  Selecţia anuală a agenţilor de plată (băncilor mandatate) în eventualitatea indisponibilizării depozitelor -  Obligaţia instituţiilor membre ale FGDB de a a avea sisteme informatice adecvate, care să permită generarea în orice moment a listei corecte a compensaţiilor -  Teste periodice privind desfăşurarea unui potenţial proces de plată

Ziua 0

Ziua 1

Indisponibilizare depozite la Banca X

Maxim ziua 20

P R

E

G

Ă

T

I

R

E

Lista compensaţii de plătit Verificare listă compensaţii de plătit

Anunţuri către deponenţi -  mass media, site propriu, unităţi ale băncii la care s-au indisponibilizat depozitele, unităţi ale agentului/agenţilor de plată

Asigurare resurse suficiente pentru acoperirea plăţii tuturor compensaţiilor

AGENTUL (AGENŢII) DE PLATĂ începere plată compensaţii

Reţea teritorială extinsă, acces uşor

al deponenţilor la ghişeele băncii de unde pot ridica compensaţia

DEPONENT

GARANTAT

Act de identitate sau alte documente

doveditoare

Compensaţia

Lista finală

compensaţii de plătit + Fonduri băneşti

(minim 24 de ore înainte de începerea plăţilor)

Page 11: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Finanţarea SGD

11

ü  SGD trebuie să dispună de toate mecanismele de finanţare necesare pentru a asigura plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării depozitelor, incluzând şi modalităţile de obţinere de fonduri suplimentare în caz de necesitate (al 11-lea principiu fundamental pentru SGD eficiente)

ü  Aranjamente posibile de finanţare: ex-ante, ex-post sau o combinaţie a acestora (forma hibridă)

ü  În cadrul UE, circa 78% din SGD au un mecanism de finanţare ex-ante, doar 6 state aparţinând categoriei ex-post

ü  Prin proiectul de modificare a directivei UE privind SGD, aşteptat a fi adoptat până la sfârşitul anului, se propun următoarele: •  impunerea tipului ex-ante drept componentă predominantă a finanţării, însoţită de elemente ex-post; •  definirea unui grad-ţintă de acoperire a expunerii; •  introducerea contribuţiilor diferenţiate în funcţie de riscul instituţiilor de credit (deşi directiva nu a fost adoptată încă, în unele state membre există deja demersuri privind tranziţia de la un mecanism ex-post la cel ex-ante cu contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, ex. Olanda); •  impunerea de restricţii asupra plasamentelor posibile ale SGD; •  introducerea posibilităţii utilizării resurselor SGD pentru finanţarea intervenţiilor timpurii, a măsurilor cu caracter preventiv şi a acţiunilor legate de soluţionarea situaţiei băncilor neviabile

Page 12: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Fonduri administrate de FGDB

12

ü  Tip de finanţare al FGDB: ex-ante (mixt după unele clasificări întrucât în cazul insuficienţei resurselor FGDB se pot impune contribuţii speciale ex-post)

Fonduri administrate de FGDB la 30 iunie 2011

  Fond despăgubire persoane prejudiciate în cursul administrării speciale

   

Resurse ale fondului de garantare a depozitelor: ü  contribuţii iniţiale, anuale şi speciale; ü  încasări din recuperarea creanţelor FGDB; ü  împrumuturi: de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte societăţi, împrumuturi obligatare şi de la Guvern; ü  alte resurse: donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară; ü  venituri din investirea resurselor financiare disponibile.

Resurse ale fondului special pentru despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile luate în cursul administrării speciale (fond înfiinţat prin OUG 131/28.12.2010): ü  cotizaţii anuale şi suplimentare ale instituţiilor de credit; ü  venituri din investirea sumelor acumulate la fondul special pentru despăgubiri; ü  împrumuturi: de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte societăţi, precum şi împrumuturi obligatare.

Plasarea resurselor se realizează în instrumente financiare cât mai sigure şi capabile să asigure lichiditatea necesară, potrivit reglementărilor.

  Fond garantare depozite  

 

Page 13: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Resursele financiare, plăţile şi disponibilităţile FGDB

13 Notă: Valorile negative reprezintă plăţile

-500.000 -450.000 -400.000 -350.000 -300.000 -250.000 -200.000 -150.000 -100.000

-50.000 0

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Plăţi aferente comisionului de neutilizare a liniilor de credit stand-by Plăţi reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor Plăţi pentru rambursarea împrumuturilor Plăţi de compensaţii Încasări din remuneraţia lichidatorului Recuperări de creanţe de la băncile în faliment Împrumuturi Cota-parte din profitul Fondului Contribuţia băncilor Disponibilităţi

mii lei; sfârşitul perioadei

Page 14: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Gradul de acoperire a expunerii FGDB

14

0,34%

0,66%

0,43%

0,63%

1,33% 1,54% 1,55%

1,21% 1,19%

0,96%

0,82% 0,86%

1,05%

1,29%

1,60%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 iun. 2011

Valoarea totală a resurselor proprii ale Fondului/ Valoarea totală a depozitelor garantate (%)

ü  FGDB face parte din categoria SGD din UE cu cele mai mari grade de acoperire a expunerii (1,6% la 30 iunie 2011).

ü  Potrivit condiţionalităţilor din acordul cu FMI, pe termen mediu, gradul de acoperire a expunerii FGDB trebuie să atingă 2%.

ü  Iniţial, în proiectul noii directive UE privind SGD a fost propus un grad de acoperire a expunerii ex-ante de 1,5%.

ü  La 30 iunie 2011, resursele FGDB în raport cu valoarea totală maximă a compensaţiilor potenţiale reprezentau 2%.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

200 400 600 800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 iun. 2011

Resurse Fond (mil. lei) (scala din stânga)

Valoarea totală maximă a compensaţiilor potenţiale (mil. lei) (scala din dreapta)

Page 15: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Activitatea FGDB în calitate de lichidator

15

Ø  Din 2002, FGDB este lichidator al două bănci – Banca Română de Scont (BRS) şi Banca Turco-Română (BTR).

Ø  Obiective urmărite: recuperarea într-un grad cât mai înalt a creanţelor, apărarea intereselor patrimoniale şi nepatrimoniale ale celor două bănci, creşterea veniturilor şi reducerea costurilor de funcţionare şi lichidare.

Ø  BRS: - 11 distribuiri însumând 18,1 mil. lei (peste 47% din totalul creanţelor asupra băncii în faliment, cel mai înalt grad de recuperare comparativ cu cel aferent celorlalte bănci în faliment); - încasările până la 30 iunie 2011: 36 mil. lei, din care 46% valorificări de active şi 45% recuperări de creanţe; - dosare în curs de soluţionare la 30 iunie 2011: 318 din 893 aferente acţiunilor iniţiate de bancă de la data deschiderii procedurii falimentului.

Ø  BTR: - 2 distribuiri însumând 2,3 milioane lei către foştii salariaţi ai băncii, creditorii bugetari şi FGDB; - grad scăzut de recuperare a creanţelor, de 2,05%, din cauza neîncasării niciunei sume de la principalii doi debitori ai băncii, firme din Grupul Bayindir (92% din totalul creanţelor la data falimentului); - raportat la restul debitorilor, alţii decât Grupul Bayindir, gradul de recuperare a creanţelor este de circa 26%; - încasări până la 30 iunie 2011: 50,9 mil. lei, din care 62% valorificări de active şi 27% venituri financiare; - dosare în curs de soluţionare la 30 iunie 2011: 29 din 502 aferente acţiunilor iniţiate de bancă de la data deschiderii procedurii falimentului.

Page 16: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

Prevenirea şi gestionarea crizelor financiare

16

Ø  În iunie 2010, la summit-ul G20 de la Toronto, a fost asumat angajamentul de a crea un cadru pentru prevenirea şi gestionarea crizelor, în care autorităţile să aibă competenţele şi instrumentele necesare restructurării sau soluționării tuturor tipurilor de instituţii financiare în situaţii de criză, cu minimizarea costurilor pentru contribuabili.

Ø  În vederea susţinerii sectoarelor financiare, a menţinerii stabilităţii şi a protejării deponenţilor, guvernele au alocat fonduri publice importante, costul măsurilor luate fiind suportat, în ultimă instanţă, de către contribuabili.

Ø  Până la 31 decembrie 2009, angajamentele de sprijin ale guvernelor statelor membre s-au ridicat la aproximativ 30% din PIB-ul UE, în timp ce sumele utilizate s-au cifrat la 13%.

Page 17: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

17

Acţiuni la nivelul UE

I. Cadrul de coordonare (2011) vara anului 2011 – prezentarea de către Comisia Europeană a unui proiect legislativ care să instituie un cadru aplicabil tuturor instituţiilor de credit şi anumitor societăţi de investiţii, indiferent dacă acestea desfăşoară activităţi transfrontaliere sau pe plan intern

II. Cadrul pentru insolvenţă până la sfârşitul anului 2012 - analiza necesităţii armonizării mai profunde a regimurilor de insolvenţă bancară, cu scopul de a soluţiona şi lichida băncile conform aceloraşi norme procedurale şi materiale în materie de insolvenţă

III. Cadrul integrat până în anul 2014 - crearea unui regim integrat de soluţionare, care va implica probabil o unică autoritate la nivelul UE

Ø  6 ianuarie – 3 martie 2011 – consultare publică lansată de Comisia Europeană în legătură cu detaliile tehnice ale unui posibil cadru european pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar

Page 18: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

18

Cadrul propus la nivelul UE

Principalele elemente ale cadrului propus

Se disting trei categorii de măsuri: ü  măsuri de pregătire şi de prevenire; ü  o intervenţie timpurie a autorităților de supraveghere; ü  instrumente şi competenţe de soluţionare. Unele dintre aceste instrumente există deja în cadrul regimurilor naţionale, în timp ce altele constituie noutăţi în anumite state membre.

Autorităţile responsabile de gestionarea crizelor

Intervenţia timpurie - autoritatea de supraveghere prudenţială în conformitate cu directiva privind cerințele de capital

Soluţionarea situaţiilor băncilor neviabile – autoritatea de soluţionare ar urma să fie desemnată de fiecare stat membru, aceasta trebuind să fie mai degrabă administrativă decât judiciară, ca de exemplu Ministerul de Finanţe, Banca Centrală sau schema de garantare a depozitelor

Page 19: Schemele de garantare a depozitelor - instrumente de stabilitate … · 2011-09-09 · plata promptă a tuturor compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi în cazul indisponibilizării

19

Date de contact Adresa: Str. Negru Vodă nr. 3, corp A3, etaj 2, 030774 Bucureşti

Telefon: 021.326.6020

Fax: 0314.232.800

Website: www.fgdb.ro

E-mail: [email protected]