saracia si abandonul

download saracia si abandonul

of 43

Embed Size (px)

Transcript of saracia si abandonul

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  1/43

  HI

  P E E R R E V I E W A N D A S S E S S M E N T I N S O C I A L I N C L U S I O N

  www.peer-review-social-inclusion.net

  R o mnia

  C om baterea srciein rndulcopiilori prom ovareaincluziuniiso ciale a co piilor

  Stud iu p rivind po lit ici le naionale

  M arieta Rad u, Ian S m ith,A s o c i aia C a s a Io a n a

  Clauz de declinare a responsabilitii: Prezentul raport

  nu reflect n mod necesar opiniile Comisiei Europene

  sau pe cele ale statelor membre ale UE.

  mai2007

  n numele

  Comisiei EuropeneDG Ocuparea Forei de Munc, Probleme Sociale i anse Egale

  'CONSULTING"

  ies

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  2/43

  emplovmentstudies

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  3/43

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  4/43

  ROMNIA

  Cuprins

  Sintez.................................................................................................................... 2

  1. A m plo are ai natu ra srcieii a bu nstrii n rnd ul co piilo r din R omnia.................31.1. Elemente de fond.........................................................................................31.2. Principalele tendine...................................................................................... 3

  1.2.1. Pop ulaia de co pii..............................................................................31.2.2. Nateri, aba ndo nul cop iilori ntrerupe ri de sarcin....................................41.2.3. Dezinstituionalizarea.......................................................................... 71.2.4. Locuinele........................................................................................ 81.2.5. Educaia.......................................................................................... 81.2.6. Sntatea........................................................................................ 9

  1.2.7. Srcia, ocuparea forei de mu nc i mu nca cop iilor................................101.2.8. Che stiuni diverse............................................................................. 12

  2. P o litic i.............................................................................................................132.1. Cadrul pol it ic pentru protecia drep turilor co pilului................................................ 13

  2.1.1. Strategia naional pentru protecia copiluluii promo varea drepturi lor copii lor(2006-2013).................................................................................... 13

  2.1.2. Program ul de interes naional pentru 20 07.............................................132.1.3. Program ul de interes naional pentru 20 06.............................................192.1.4. Program ul de interes naional 2005......................................................20

  2.2. Al te pol it ic i pr inc ipale...................................................................................20

  2.2.1. Alte strategii naionale....................................................................... 202.2.2. Alte aciuni naion ale......................................................................... 212.2.3. Legislaie conex............................................................................. 22

  2.3. Anal iza pol it ic ilor ........................................................................................232.3.1. Locuinele......................................................................................232.3.2. Educaia........................................................................................242.3.3. Sntatea...................................................................................... 252.3.4. Ocupa rea forei de m unc.................................................................. 252.3.5. Servici i le sociale.............................................................................. 252.3.6. Ajutoarele sociale............................................................................27

  2.4 . R eco m an dri............................................................................................. 30

  3 . M oni to rizarea puner iin ap licarei a impa ctului po liticilor.......................................31

  Referine...............................................................................................................34

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  5/43

  ROMNIA

  Sintez

  Srcia nu presup une n mod necesar faptul c un copi l se va transforman viitorntr-un adu lt srac.Stabi l i tatea fami l ial, un cmin decent i accesu l l a educaie sunt fac tor i che ie pent ru bunstareacopii lori, cu su ficien t ajutori n mp rejurr i favorabile, nu este ne aprat nevoie ca srcia din families fie m otenit.

  Combaterea srciei n rndul copiilori promovarea incluziunii sociale a copii lor reprezint o prioritatemajor pentru Romnia. nc din 2001, Romnia a depus eforturi pol i t icei structurale considerab ilenvederea soluionrii problemelor majore privind copii, apruten a nii 1990. A u fost adoptate n oi pol i t iciio nou le gi sla ie, au fost inst i tu i te noi s t ructur i inst i tuionale, iar n p rezent sunt puse n apl icareprograme de aciune specif ice. ntr-o mare msur, aces te eforturi dau rezultate b une , iar sistemu l deasisten social pentru copii i din Ro mnia sem bu ntete n m od se m ni fica tiv.

  n mom entu l ac tua l func ioneaz o ser ie serv ic i i soc ia le esen iale, precumi o reea de sigu ranconstnd n alocai i sociale acordate p e baza veni turi lor i ajut la uurare a m ultor ca zu ri de srcieide excludere social n rndul cop iilor. C u toa te a cestea , srcia extrem este nc rspndit pe scarlarg, iar ace ste msuri de protecie so cial reprezint o reea de sigu ran foarte primar pentru multefamiliii pen tru co pii acestora.

  Exist multe famil ii care nu bene ficiaz de alocai i le la care au dreptul, din cauza l ipsei de informaii i aignoranei . Sistem ul com pl icat de mod i ficare a legislaiei n Ro mnia este foarte dificil d e urmrit pe ntrumajor itatea oam eni lor i b ene f iciar i i f inal i ai legisla iei pr ivind incluziunea social sunt adesea ul timi icare pr imesc informai i n legtur cu drepturi le lor. Trebu ie astfel viza i benef iciar i i potenial i printransmiterea informaiilor ntr-un l imbaj accesibi l . Mai exist i necesi tatea ca personalul de baz, carereprezint avangarda pune riin prac tic a politicilor, s pun la d isp oz iie informaii politicei leg islative

  nt r -un mod mai accesib il . Aceste cadre se af l uneor in situaia n care nu cunosc procedur ile , d inc au z a fa p tu lu i c p r o p a g a r e a i n fo r m a iei i ac t i v it i le d e in s tr u ir e s u n t i ns u fi cie n te s a unecorespunztoare.

  Dei n ult im ii ani s-a realizat un progres remarca bil , locuinele rep rezint o excepie notabil, n speciall i psa accesu lu i l a l ocu ine decen te , convenab ile d i n punc t de vede re a l p r eu lu i . A loca i i le pentrulocu ine nu e xi st i se re m arc o l ip s acu t de locuine sociale. Un n umr tot ma i mare d e fam il ii purisimplu nu-i perm it s-i pstreze locuina i nc nu ex ist centre de protecie pentru familii.

  Mon i to ri zarea puner i i n apl icarei a impac tu lu i po l it ic i lo r se a f l nc ntr-o etap t impurie,ns

  structurile instituionalei obligai ile de raportare sunt deja insti tuite. A fost nfiinat un Ob serv ator pentruDreptur ile Copi luluii acesta t rebuie s prezinte p r imu l su raportntocmit pe baza indicator i lor pe lami j locul anului 20 07. n ult imii ani, proceduri le de monitorizarei evaluare au fost necorespunztoareiune le pro iec te de pro tecie a cop i lu lu i au avut de su fer it d in cauza unu i se t de ob iec ti ve , sarc in iitermene def in i te n mod neadecvat . Act iv i ti le actuale par s f ie p lani f icate mai b ine, mai uor degest ionati cupr ind cr iteri i de moni torizare. Acest progres pare s f ie rezul tatul unei combinaii ntreacumu larea de exper ien i respo nsa bilitatea finan ciar crescut la nivel loca l.

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  6/43

  ROMNIA

  1 . A m p l o a r e ai natu ra srcieii a b u nstrii n rnd u l c o p iilo r d inRomnia

  Acest capi to l descr ie amploareai na tura srcieii a bunstrii n rndu l c opiil or din R omnia, prinindicarea p rincipalelor tendine i sub linierea c auz elor.

  1.1. Elem ente de fond

  n R omnia ,n deceni i le de dinainte de 1990,ntr-un cl ima t econo m ic de p rosperitatei optimism, a fostpus n aplicare un plan de dublare a populaiei. A fost interzis contracepia i num ai fem eile care aveaudeja pat ru copii puteau s apeleze la ntreruperea de sarcin. S tatulajuta" famil i i le srace care nu-iputeau permite s creasc un nu mr m are de co pii, a sumndu-i responsabil i tatea legal pentru aceticop i i n te m e i ul u n u i p ro g ra m d e in s ti tu ional izare n mas, as igur ndu -le mnca re , adpost,

  mbrcm in tei e duca ie. Cu toate acestea, n momentul n care economia romneasc a intratndeclin, condiii le din ac este instituii s-au deterioratn m od dram atic.

  n t imp ul u l timi lor ani a i regimu lui soc ia l is t , econom ia s-a af latnt r-un decl in pe terme n lung. P r int real tele, decl inul servici ilor e ducaionalei de sntate, cretereaomajulu i ascuns (care a lovi t cel ma iputernic fami li ile cu mul i copii)i reducer i le benef ici i lor sociale pentru copi i , care anter ior echi l ibrau,

  ntr-o anumit msur, fam i li ile cu veni turi mo deste, a u avut un efect deva stator asupra bunstriimu ltor copii din R omnia.

  n t imp ul an i lor 199 0, m ai m ultence rcri de reforma re a sistemu lui d e protec ie a copi lului nu au avutrezul tate sem nificat ive, n pr imul r nd din cauza l ipsei de f inanare i a une i abundene de at i tudinidiscr im inatori i care aump iedicat p unerean apl icare a abordr ii integrate care era n ecesar pentru asfrma cercul vicios al abandonuluii al instituionalizrii.

  n perioada 2000-2001, descentral izarea administraiei, a servicii lori a responsabil i tilor,mpreun cuaccentul pus pe dreptur i lor copi i lor , preveni rea abandonulu i i punerea n practic a s is temului de

  ngrij ire de tip familialn defavoa reangrijirii instituionalizate la sc ar mare, a repusn micare procesulde re formare a s i stemulu i de pro tec ie a copi lu lu i . Noi pol i t i c i , o nou legislaie i noi angajamentef inanciare au ajutat la t ransformarea sistemu lui de protecie a copi lului din Romniantr-o perioad detimp relativ scu rt.

  1.2. Principalele tendine

  1.2.1. Populaia de c opiiSe es timeaz c popula ia de copi i d in Romnia1 es te de 4 340 000 (1 i anuar ie 2006)i reprezintap r ox i ma t i v 20% d i n popu l a ia tota l a r i i . n t impu l per ioade i 1990-2006, numrul copi i lor d inRo mnia a sczut n mod dramat ic cu 35 % (aprox imat iv 2 300 000 de copi i ) d in cauza unei scderibrute a rate i na talitii. Ace as t situaie re prez in t o con secin direct a faptului c o m are m ajoritateapo pu laiei se a fl n situa ia de a nu d i spune de resurse su f i c ien ten comp araie cu cos tu l de tra irelativ ridicat, acest lucru conducnd la o p ractic rspnd it pe scar larg de fam ilii cu un sing ur cop il.

  n sensul prezentului raport, copiii" sunt persoanele cu vrsta cuprins ntre 0 i 17 ani, aceasta fiind noua definiieLaeken aprobat de ctre Comitetul pentru protecie social n iunie 2006.

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  7/43

  ROMNIA

  Populaia de c opii8,000,000

  6,000,000

  4,000,000

  2,000,000

  Populaia de co pii la 1 ianu arie 2006

  D Populaia masculin D P o pu lai a fe mi ni ni Ii

  1990 1995 20002005

  Sursa: Eurostat.

  200.000 100.000 0 100.000 200.000

  Sursa: Eurostat.

  1.2.2. Nateri, abandonul copii lori ntrerup eri de sarc in

  Nu mrul d e cop ii nscui vii a sczut cu 3 0 %n p er ioada 1 990-2005i n 2002 a at ins un nivel sczutde aprox imat iv 210 000 (sau 9,7 nateri la1 000 de locuitori). Rata natal i tii ancep ut s creasc uordu p 200 2, n par te dator i t legisla i e i p ro-nata l i t a te care a modi f i ca t baza pent ru a ju toare le dematernitate.

  Numrul de c op ii nsc ui v ii3 2 0 , 0 0 0 - i

  300,000

  280,000

  260,000

  240,000

  220,000

  70

  0

  60

  0

  50

  0

  40

  0

  30

  0

  20

  0

  10

  0

  atribuit co pii lor su b

  15 ani

  200,000

  1990 1995

  2000

  Sursa:

  Eurostat.2005

  18 16

  14 12

  J.

  10

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  8/43

  1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 S ursa: Institutul Naional de Statistic din R omnia.

  n per ioada 1993-2005, o medie de peste 12 000 de nateri pe an a fost atr ibuit copiilor, n t imp ce omedie de aproximativ 540 de nateri pe an a fost atr ibuit copii lor de sex feminin care nu aveau vrstalegal de exp rimare a con simmntului (15 ).

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  9/43

  ROMNIA

  Nu mrul de co pii nscui v ii atribuit m am elor-co pii,n funcie de vrsta m am ei

  16.000

  12.000

  8.000

  4.000

  - [I

  I

  Vrsta 17 Vrsta 16 Vrsta 15 < 15

  : _

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

  Sursa: Eurostat.

  Nu mrul c op i i lor aba nd onai n ma terniti le spi ta le lor a sczut brusc n u l t imi i ani ( n pr imul r nddatorit dispon ibi li ti i r idicate a servicii lor care se ocup de prevenirea aband onului copi i lor) , dar rata

  abandonului copii lor estenc ridicat. n 20 06, au existat aproxima tiv 18 00 0 de bene ficiari ai servici ilorde preven ire a abandon ului copiilor (ceea ce repre zint aproxim ativ 8 % din nateri).

  Aband onul co pi ilor

  2003

  1.000

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  10/43

  2004

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  11/43

  2005

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  12/43

  2006

  Sursa: Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului.Not: Reintegrai" nseamn copiii reintegrai n familia lor biologic. Familii de substituie" nseamn copiii plasai n familiide substituie (rude sau asisteni maternali). Alii" se refer la copiii bolnavi i sntoi care rmn n spitale, copii trimii ndiverse instituii pentru persoanele cu handicap, decese.

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  13/43

  ROMNIA

  ntreruperea de sarcin a fost legal izat n 1990i mul i ani dup aceea, rata ntreruperi lor legale desarcin a fost cu m ult m ai m are dect rata n atalitii, n pa rte d in c auz a po sibiliti i reduse de procurareacontraceptivelor. n u lt imu l t imp, contracepti ve le au deven it d i spon ib il e pe scar la rg, d ar rata

  ntreruperi lor de sarcin a rma s a proxim ativ eg al cu rata nater ilor de copi i v i i . Acest raport estenmod semni f icat iv mai mare dect n major itatea state lor m embre ale UEi acest lucru poate sugerafaptul c condiii le socialei econom ice din Romnia le determin pe m ulte din m amelen d evenire s

  dec id s nu c reasc un c opil,n c om paraie cu cele din al te state mem bre ale UE.

  ntreruperile legale de sarcin exprimate ca procent din nu mrul de c op ii nscui vii

  300%

  -250%

  200%-

  J l100%

  --50%

  -0% -

  1 II liII

  n n n n n n n1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

  Sursa: Eurostat.Not: Pe baza datelor disponibile referitoare la anumite state membre ale UE.

  n per ioada 1993-2005 , o med ie de peste 820 d entreruperi legale de sarcin a fost atribuit copiilor desex feminin sub vrsta lega l de expr ima re a consimmntului (1 5). Ra telentreruperi lor de sarcin ncazul m amelor copi i nu pot f i discutate n detal iu, deoarece datele publice disponibi le sunt clasif icate pegrupuri de vrst sub 15 an i"i de la 15 la 19 an i".

  Numrul to tal d entreruperi legale de sarcin atribuit copii lor sub 15 ani1.000.000

  800.000

  600.000

  400.000

  200.000

  1990 1995

  Sursa: Eurostat

  2000 20051400

  1990

  1 9 9 5 2 0 0 0

  Sursa: Eurostat.

  2005

  1200

  1000

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  14/43

  ROMNIA

  1.2.3. De zinstitu ionalizarea

  n decem brie 2006, n institui i le de t ip rezidenial publicei p rivaten Ro mnia existau 19 61 3 cop ii,nvrst de pn la 1 7 an i. M are a m ajoritate a cop iilor ins tituionalizai au vrste cu prin sentre 10 aniimai m ulti muli sunt acum adolesceni , ceea ce face ca integrarea lor n sistemu l de ngrij ire de tipfami l ial s fie d estul de di f ic i l. Un interes cu totu l deoseb i tl p rezint cei aprox imat iv 7 000 de t iner i

  care au ajuns la vrsta de 18 anii ar t rebui s prseasc in stituiile , dar crora, n mod specif ic, lel ipses c cal i ficr ile ne cesare p entru a t r i n mod independent. Legislaia conine disp oz ii i referitoare latinerii care prsesc sistemu l ins titu ionalizat de stat care le permit acestora s beneficieze de ajutor dinpartea statului pen trunc doi an i (fie c urmea z o fo rm denvmnt, fie c nu), perioad n ca reacetia sunt instruii n vederea obinerii calificrilor necesa re pen tru a tri n mod independent. C u toateacestea,n 20 06, m ai puin de 1 0 00 de persoane au benef iciatn m od direct de acest program .

  Nu mrul de co pii din centre le pub lice de plas am ent (instituionalizai), pe grup e de vrst

  60.0001997 1998 1999

  2000 2001 20022003 2004 2005

  2006

  Sursa: Autoritatea Naionalpentru Protecia DrepturilorCopilului.

  Copiii aflai n ngrijirea instituiilori a fam iliilor desubstituie

  60.000

  50.000

  40.000

  30.00

  0

  20.00

  0

  10.000

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006"" Centre de plasament publice si private "" Familii de substituie

  Sursa: Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului.Not: n anul 2000, serviciile pentru copii aflate n subordinea organelor centralizate pentru sntate, nvmnt i persoane cu handicap, au fosttransferate Direciilor Generale de Asisten Social i Protecia Copilului (aflate n subordinea Autoritii Naionale pentru Protecia Drepturilor Copilului iAdopie), de unde apare i creterea brusc a numrului de copii instituionalizai n anul 2000.

  ani

  10-13

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  15/43

  ROMNIA

  Graf i ce le de mai sus prez in t efectu l pol i t i c i lor de reducere a numrulu i de copi i af lai n ngr ij irein sti tuion al iza t . D i n a n u l 2 0 0 0 , n u m r u l c o p i i l o r d i n c e n t r e l e d e p l a s a m e n t a s czut n modconsiderabil ,n t imp ce numrul co pii lor plasai n cadrul famil i ilor d e substituie a crescut. Acest lucru afost real izat par ial prin creterea numrului de asisten i maternal i profesionit i. n 2001, n instituiilepubl ice e rau angajai 6 927 d e asisteni maternali,n tim p cen decem brie 2006, aces t numr a cres cutla14 800.

  1.2.4. Locuinele

  Posibi l i tatea de a obine locuine convenabile reprezint un factor cheie care afecteaz srcian rndulcopii lori a famil i i lor. O mare parte din fondul public de locuine din R omnia se afl ntr-o stare proast

  n ceea ce pr ivete reparai ile , iar acest lucru com binat cu o cr iz general de locuine i cu o l ipsex trem de locu ine socia le, face ca mul i copii s trias c n co ndii i inacceptabi le, fapt ce are e fectenegat i ve asupra snti i i dez voltr i i acestora. Locuinele srace se caracter izeaz pr in condiiiinsalubre,nclzire ne cores pun ztoare , igrasiei scurgeri, l ipsa spaiului, i luminarea slab i ma teriale de

  construcie care nu a sigur suficien t rezisten structura l.

  Mu lte fami l ii t inere nui po t pe rmite s aib prop ria lo r ca s, iarn ul timul t imp unele fami l ii se af l nsi tuaia n care sunt evacu ate din propr ieti le d einute de stat care fuses er anter ior n aionalizateicaren preze nt au fost reven dicate de fotii proprietari, da r fr s existe vreu n ara njam en t alternativ.

  Unele fami l i i pur i s implu nu i pot permite s-i pstreze locuina i sfres c prin a tri pe str zimpreun cu copi i i lor sau n adpo sturi imp roviza te, cldi ri abandonate etc . Adpostur ile tempo rarepent ru o famil ie cu cop ii sunt aproape inex isten te . M ul te d in tre aces te fami li i ex trem de sraceifolosesc copi ii ca ajutor n ctigarea unu i ve nit, fie p rin c eretorie, hoie sau o diversitate de forme demun ci ocazionale, pe piaa nea gr.

  1.2.5. Edu caia

  Datele privind educaia nu sunt demne dencredere. Un numr sem nif icativ de elevi este reprezen tat decopi i i care sunt mai mari dect grupur i le de vrst educaionale of ic iale (de exe mp lu, pot repeta un a ndin cauza unor rezul tate slabe/boal) ceea ce,n unele cazur i , duce la rate denscrierei de prezencare sunt mai m ar i n mod art i f icial i care pot reprezenta peste 100 % din populaia el igibi l. Acestfenomen are probabi li un efect de denaturare asupra rate lor de absenteismcolar, determinnd caacestea s fie even tual redusen m od art i ficial. n consecin, dei ace ste date sunt dispo nibi le, nu seconsider c n forma lor p rezen t reprezint un indicator ut i l al ratelor reale de nscriere, prezen i

  absenteism.

  Accesul la nvmntul primari l iceal de baz n R omnia es te ob liga toriui gratuit (pn la clasa a1 0 a a d ic la vrsta de 16 ani ) . Cu toate ace stea, chiar d ac fami li ile sun t scut i te de p lata taxelor colare pe per ioada nvmntului obligatoriu, exist costur i supl imentare pe care fam i li ile cu veni tur imodes t e nu i l e po t permi te (de exemplu ,m brcmin te , nclminte, rechizite, cr i alternative,transport etc.). n multe cazur i , fami l i i le mai srace nui p ot permite chel tuiel ile supl imentare pentrued ucaia co piilo r lo ri uni i copi i sufer de malnutr i ie , ceea ce are un efect negat iv asupra sntii,asupra dezvoltrii i asup ra abilitilor denvare ale aces tora. D up clasa a zecea,coli le impun platamanualelori a rechizi telor, ceea ce le descurajeaz i mai mult pe fami l i i le cu veni tur i modeste s-itrimit copiii s frecventeze cursuri le.

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  16/43

  ROMNIA

  Recensmntul naional din 200 2 a artat c peste 100 000 de persoan e cu vrsta cuprins ntre 15i25 de an i sun t ana l f abe t e . Aceas t situ aie se po atenruti n vi i torul ap ropiat deo arece rataabandonuluicolar (calculat prin m etodaintrat-ieit") p entrunvmntu l prim ari secundar a crescutde la 0,6 %n 2 000, la 1,5 %n 200 3i 1,7 %n 2004. Datele d e ul t im or de la Ministerul E duc aieiarat c n 2004, 31 284 de cop i i au ab andonatcoa la m ai devremei 13 787 de cop ii de vrstcolar nu erau nc nscrii la vrsta deapte an i . Rata de nscr iere lacoal pent ru copi i d incomuni t i le de romi este mul t mai sczut dect m ed ia naional, iar discr iminarea este nc foartevizibil. Copii i romi au o rat de aband oni ma i ridicat, n spe cial fetele.

  La ora actual aproxim at iv 29 % din copi i i eligibi l i nu au acce s la nvmntul precolari m uli prininu do resc s-i nregistreze copi i i pentru acest nvmnt din cauza costului relativ r idicat. Numaiaproximat iv 20 % din copi i i e l ig ib il i d in com uni t i le de romi suntnregistrai n cadrulnvmntuluiprecolar,n co mp araie cu m edia naional care este de aproximat iv 66 % .

  1.2 .6 . Sntatea

  Asistena m edical din cadrul sistemu lui de asigurri sociale de sntate din Romnia este furnizat nmod g r a tu i t pen t ru to i cop i i i pn la vrsta de 18 an i (a dic pn la ab so lvireanvmntuluisecundar) . Nu ex is t n iciun fe l de costuri m edicale pent ru copi i,col ile d ispun de cabinete medicaleca re as igu r acordarea pr imulu i a ju tor i s e o c u p de campan i i de vacc ina r e, i a r m a jo r ita teame dicam entelor sunt furnizate la preuri mici sa un mod gratuit.

  Pn n 2005, mortalitatea infantil a s czu t la 15 de ce sen cu rsul pr imu lui an de la natere per 1 000de cop i i nscui vii. A ce st n umr e stenc ridicat prin com pa ra ie cu state le membre ale UE (pent rucare media este mai mic dease dece se infanti le). n prezent se desfoar prog ram e edu caionaleide sntate ca rencearc s reduc n co ntinuare n umrul de d ecese infantile.

  Mortalitatea infantil D ecese infantile (per 1 000 de cop ii)

  1990 1995 20002005

  Sursa: Eurostat

  1.0

  0.

  8

  0.

  6

  0.

  4

  0.

  2

  0.0

  1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0

  S u r s a : E u r o s t a t .

  2 0 0 5

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  17/43

  Excluznd mo rtali tatea infantil, n t impu l per ioadei 1990-2005, decesele copi i lor (per 1 000 de copi i cuvrste cup rinsentre 1i 17 ani) au sczut cu aprox imat iv 50 %, ceea ce sugereaz o m bunt ire aservici ilor de asisten medical pentru copii.

  n ul timul t imp , sub iectul sntii copiilorn Ro mnia a fost d om inat d e dou probleme pr incipaleHIV/SIDAi copii i cu han dicap. Am bele sectoare a unregistrat un progres sem nif icativ.

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  18/43

  ROMNIA

  n R omnia ex ist o frecven redus de H IV/SIDA, d ar a ic i senregistreaz cel mai mare numr decazuri la cop i i d in UE. La s f ri tu l anu lu i 2006, ex is tau 2 166 de copi inregistra i cu HIV/SIDA. Unul

  dintre m otivele pentru care n umrul de cazuri n rndul copiilor rmne la un nivel ridicat este acela cratele de supravieuire au crescutn mod sem nificativ (ceea ce reprezint de asemeneai un mo tiv decretere a numrului de cazuri de HIV/SIDAn rndu l g rupu rilor de vrst mainaintat) . n 2006, unreprezentant al Fondului Naiunilor Unite pen tru Copii (UN ICEF ) a declarat la un e venimen t de susinerenIai, R omnia , c d isc rim ina re a i exc luderea soc ia l a co pi i lori a t iner i lor in fectai cu v irusu lHIV/SIDA reprezint nc un fapt prob lem atic.

  L a s f ri tu l anu lu i 20 06,n Ro mnia ex is tau 55 121 de cop i i nregistrai ca f i ind cop i i cu h and icap(11 ,3 % d in numru l to ta l de persoane cu hand icap nregistrate). La nceputul anulu i 2007, z iare lelocale au anunat c un n ou rapo rt da t pu bliciti i, elaborat d e U NICE Fi de Centrul de Resurse Juridiced in Bucu re t i , a cons ta ta t c sunt nclcate dreptur i le mul tor copi i cu handicap care locuiescn

  a dp o s tu r ile o f e ri te d e s t a tu l r o mn . C u a cet i c o p ii l u cr e a z u n p e rs o na l c u p re gtirenecorespunztoarei multe institui i nu respect standardele minime obligatori i pentru astfel de servici i.Conform mass-media , rapor tu l, care acoper per ioada 2005-2006, af i rm c pes te dou treimi dinins tituii le viz itate ofe r condi i i de gzdu i re sub s tanda rde le m in ime , n une le cazu r i o fe r i nd untratamentinumani degradant".

  1.2 .7. Srcia, o cu pa rea fore i de m unc i mu nca cop iilor

  Srcian s ine nu reprez int n mod necesar un mot iv su f ic ien t pent ru ca un cop il s f ie exclus dinpunct de vedere soc ia l sau s de vin un ad ult sracn viitor. Ali factori cum ar fi instabil itatea fam ilial(cauzat de abuzul de alcool, v iolena domestic sau cond ii ile supraaglom erate d e locuit)i e ducaiainsuf ic ient s e p o t c o m b in a c u srcia, avn d c a r e zu lt a t u n c li m a t a pstor i negat iv pent rubu nstareai dezvo ltarea cop ilului.

  Datele referitoare la srcie disponibile de la Eurostat arat c muli dintre aa-numii i indicatori Laeke ncare cuanti f ic amploarea srciei de exemplu, rata r isculu i de srcie n func ie de intensitateamunci i d in gospodr ie sau de s tarea de angajare a prinilor copiilor care prezint riscul de srcie nu sunt disponibil i la momentul actual pentru Romnia.

  Datele disponibi le arat c rata riscului de srcie (pun ctul l im it de: 60 % din veni tu l m ediu echivalatdup trans feruri le soc iale) pen tru R omnia n 2005 a fost foarte asemntoare cu rata m edie a r isculuide srcie din UE pen tru categ orii leprini singuri cu copiin ntreinere ", doi adul i cu un copi lnn treine re "i doi adu li cu doi cop i in ntreinere". Cu toate ace stea, rata pen trudoi ad uli cu trei saumai muli copiin nt reinere" es ten m od sem nificativ mai ma re (44 % pentru Romnian comparaie c uo med ie de 26 %n U E).

  O anal iz a ratei srciei n rndul copiilor,n funcie de ocupaia capului familiei (n baza unui studiuprivind buge tul fam ilial din 2004), indic fap tul c familiile din zonele ruralen ca re cap ul fam iliei nu areunstatut ocupa ional legal (care d in mot ive s tat is t ice sunt c las i f ica i ca agr icul tor i de subzis ten saumuncitori care lucreaz pe cont propriu n agricultur") sunt cel mai mul t expuse r isculu i de srcieextrem.

  10

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  19/43

  ROMNIA

  Copii care locuiesc n gospodriin care capul familiei este:%

  dinnumrultotal decopii

  Ratasrciei % din numrultotal de copiisraci

  Rata srcieiextreme % din numrultotal de copii nsrcie extrem

  Angajat 46,4 9,4 17,9 1,6 9,1Proprietarul unei afaceri 1,19 0 0 0 0Muncitor care lucreaz pe contpropriu (nu n agricultur)

  7,47 32,7 10 12,8 11,7

  Muncitor care lucreaz pe contpropriu (n agricultur)

  15,5 46,9 29,8 17,2 32,3

  omer 8,81 48,6 17,5 21,5 23,1Pensionar 18,7 27,6 21,1 8,6 19,6Elev/Student 0,07 31,1 0,09 28,9 0,3

  Casnic 1,25 43,7 2,24 19,2 2,9Altele 0,61 54,5 1,37 15,3 1,1Sursa: Ctlin, Z., Srcia i riscurile dezvoltrii copiilor n Romnia, Academia Romn, Institutul de Cercetare aCalitii Vieii, Bucureti, 2005.

  n 20 06,10 % din copi i i din Romnia loc uiaun go spodrii n care n imeni n u m uncea (sursa: Eu rostat).

  Un s tud iu pr iv ind ac t iv i t i le copi i lor d in anul 2003, efectuat de Inst i tu tu l Na ional de Stat is t ic dinRo mnia (singurul studiu la s car naional care documenteaz amploarea mu nci i copii lor), a con statatc ntre 40 000i 80 000 de copi i erau impl icai n activiti identif icate dreptcele mai re le forme de

  m un c a co pilului", inc lusiv ceretoria, vnzarea de droguri , hoia, prostituia, precumi faptul c erauvictim e a le traficului de c opii.

  Vrsta m inim pentru angajaren R omnia e ste de 16 ani, da r cop iii pot m unci cu acordul prinilor saual tutorilor de la vrsta de 15 ani, dei numain funcie de dezvoltarea f iz ic, a ptitudinii cunotine".Copi i care m uncesci nu au 16 a ni au dreptul de a-i con tinua studii lei lege ai ob lig pe an ga ja tor is-i ajuten legtur cu acest aspe ct. Cu toate aces tea, n practic, s-a raportat c mul i copi i renunocazional la f recventarea cursur i lor ,n t imp ce muncesc n gospodria familiei, n special n zoneleruralei n com uniti le de rom i. Prinii carencalc legile p rivind m un ca cop ilului pot fi pe de psii fiep r in ap li ca rea uno r amenz i f ie cu nch isoarea, dar cu toa te aces tea, au tor i t i le nu apl ic acestedispozii i n m od conse cvent, p retinznd c n anu m ite cazu ri ped eap sa i-ar a fectai mai m ult pe cop ii.

  n ianuarie 200 5, a intratn vigoare legea priv ind protecia i p romo varea drepturi lor copi lului , pr in carese cerecolilor s notifice im ediat servici ile so cialen cazuln care se bnu iete c elevii lip se sc de laore pent ru a munc i . Depar tamente le de serv ic i i soc ia le sunt au tor iza te s colaboreze cucolilenvederea re in tegr r i i acestor copi i n s is temul denvmnt. i guve rnu l a e fec tua t campan i i deinformaren vederea sporirii vigilenei n rndu l co piilor, a p ote nialilor angajatorii a m arelui public.

  11

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  20/43

  ROMNIA

  1.2.8. Chestiuni diverse

  n 20 06, apro ximativ 2 % din copi i i din Ro mnia au primit ajutor din pa rtea Direci i lor G enera le de

  Asisten So cial i Prote cia Copilului. n 2 005, A utor i tatea Naional pen tru Protecia Drep tur i lor C opi lu lui a pr imi t 660 de sol ic itri d e

  repa triere a cop iilor care erau nensoii pe te ritoriu l altor sta te.

  Ev idene le M in is teru lu i A face r i lo r In terne arat c n 2 004 s-au ra por ta t 1 344 de v ic t im e a leinfra ciunilor sexuale mpotriva copiilori 3 68 1 de victime copii ale altor tipuri de infraciuni.

  n 20 04 a fostnf iinat o lin ie te le fon ic pen tru copi in vede rea rapo rtr i i cazu r i lor de abu zur iasup ra co pi ilor, negl i jen i e xploa tare.n pe rioada ianu arie - apri lie 200 5, numrul de reclam aiiprimite s-a ridicat la 1 76 6i 504 din ace ste cazuri au a vut ca rezultat msuri speciale de protecie acopilului.

  n 20 05 , d i n t r - un t o t a l de 5910 5 de ac uz ai i n ma te r i e p ena l, 11 400 ( s au 1 9 , 3% ) au f os t mpotriva copi i lori 2 188 dintre aces tea au fost pe ntru infraciuni v io lente. Da te obinute d e laMinisterul de Justiie indic fap tul c n ap ri lie 200 7, dintr-un total de 33 3 68 d e deinui, 715 eraucopi ii 244 dintre acetia erauinui n nch isori pe ntru ad uli. N umrul d e cop ii care be ne ficiazactualmente de suspendarea executrii pede psei sub su prave ghe re se ridic la 10 376 .

  Da te de la Autoritatea Naional pentru Protecia Drep turilor C opilului arat c n d ecem brie 2 006ex is tau 5 9 959 de copi in R omnia a i cror prini m un ce aun strintate . D intre acetia, 2 70 7s un t nregistrai n ca dru l s is tem ulu i de p rotec ie spec ia l (cu a s is ten i materna l i , cent re deplasament pen tru cop i i sau cu rude sau alte persoane).

  12

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  21/43

  ROMNIA

  2. Pol i t ic i

  Prezentul capi tol descriei evalueaz cadrul general pentru coordonareai dezvoltarea polit ici lornRomnia, identific politicile principale aplicate n prezent n vederea reducerii srciein rndul copiilori a excluziunii soc iale, ofer o evaluare a unora dintre principalele pol i t ic i i recomand cteva zoneasupra crora trebu ie con centrate e forturilen vederea conso lidrii pun eriin pra ctic a acestor politici.

  2.1. Ca drul polit ic pentru protecia dre pturi lor cop ilului

  Combate rea srciein rnd ul co pii lor i a exc luz iun i i soc ia le a cop i i lo r d in Romnia reprez int opr ior i ta te na ional . D in 2003 , cnd Autor i ta tea Naional pent ru Pro tec ia Copi lu lu i mpreun cu

  UNICEF auncepu t s redacteze o lege priv ind protecia i prom ovare a drepturi lor cop iilor, m ulte d intreresurse s -au concent ra t asupra aces te i ches tiun i.Strategia naional pentru p rotecia copi luluiipromovarea dreptur i lor copi i lor" , as igur cadru l pent ru abordarea in tegra toare a srciei n rndu lcopiilori a excluziunii sociale a copii lor, stabilete respon sabil i ti le n vede rea coordo nrii i pu ne riinpractic i stabilete obiective le pol it ice. Obiective le pol it ice sunt puse n prac tic prin interme diulprogramelor anuale de interes naional pen tru protecia drepturi lor copii lor. Fiecare program este alctuitdintr-un numr de proiecte cu obiective, sarcini cuan tif icabilei bugete stabilite.

  2.1.1. Strategia naional pentru protecia cop iluluii promo varea d reptur ilor copiilor (200 6-201 3)

  Strategia naional pentru protecia copilului i promovarea drepturi lor copi i lor" (2006-2013) continuexperiena Comitetului de spri j in a inst i tui i lor de protec ie a copi lului (nfi inat n 199 0) care a dev enitComis ia Naional pentru Protecia C opiluluin 1993, D epartamentul pentru P rotecia Co pilului n 1997,Agenia Naional pentru Protecia Drepturi lor Cop i ilor n 1999, Autori tatea Naional pentru ProteciaCopiluluii Ado pie n 20 01i Au toritatea Naional pentru Protecia D repturi lor Cop iilor n 2005.intelestrategiei sunt:

  copiii confruntai cu riscul sep arrii de prini;

  copii i separai de prini;

  copi ii aband onai n u niti sanitare;

  t ineri i beneficiari ai unei forme de protecie;

  copii i care sunt victim e ale a buzu lui, neg lijenei sau exp loatrii;

  cop iii delicveni;

  copii i cu handicap, HIV/SIDAi boli cronice gra ve;

  cop iii strzii;

  copii i cu tulburri comportamentale;

  copii i care ap arin uno r m inoriti etnice.

  n vederea stabi l i r i i pr ior i t i lor priv ind invest iii le pub l ice pent ru dezvo lta rea economic i social,s tra teg ia a fos t concepu t s fie pus n pract ic n a rmon ie cu p lanu l nai ona l de dezvo lta re aRo mniei (pre cu mi cu p lanuri le de ac iune ex is tente care promoveaz o abordare part ic ipat iv imult isectorial fa de problemele copilului i respectarea drepturi lor copi i lor n toate domeni i le deactivitate). Acea sta s tabilete un cad ru unitar de intervenie i prom ovea z colaborarea dintre instituiile

  13

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  22/43

  ROMNIA

  publ ice relevante, organizai ile n eguve rnam entale (ON G-uri), profesioniti i bene ficiari, sub liniind ro lulprinilori al fam iliei.

  Autor i tatea N aional pentru Protecia Drepturi lor Copi lului coordoneaz i m onitorizeaz punereanaplicare a s trategiei, dei num eroas e instituii sunt de fapt rspun ztoa re pen tru u rmtoarele sarcini:

  La n ivel local, autoritile administraiei publ ice locale (consi l ii locale, prima ri , servicii de asistensocial, com isii de pro tecie a cop iluluii Direci ile Ge nerale Ju deene p entru Asisten Social iProtecia C opilului) sunt cele ca re se ocu p zi de zi de pun erean aplicare a strategiei.

  La nivelul adm inistraiei publice ce ntrale, respon sabilitile suntmprite ntre urmtoa re le inst ituii:

  - Ministerul M unci i , Sol idari tii So cialei Famil iei (Dep artame ntul de Asisten So cial, O ficiulpentru Migraia F orei de Mu nc, Autoritatea Naional pentru Persoan ele cu Handicap, AgeniaNaional pen tru Protecia Famil iei , Agenia N aiona l pentru E gal i tatea d eanse , AgeniaNaional pentru Ocuparea Forei de Mun c, Inspecia Muncii),

  - Ministerul Snti i (cu rolul d e a prom ova drep tul la sntate pentru toi copi i i , de a integ raanum ite se rvicii me dicalen sistem ul de as isten social i p rotecie a cop ilului, de a de zvoltaserv ic ii comu ni tare pent ru copi i i cu handicapi pent ru a o fer i ins t ru i re pe rman ent pentrucadrele med icale),

  - Secretar ia tu l Ge nera l a l Guvernulu i (Depar tam entu l pent ru Relai i Intere tnice, Au tor i tateaNaional pen tru Tineret, Agenia Naion al pen tru Rom i, Oficiul Romn pen tru A dopii),

  - Ministerul Adm inistraiei i In terne lor (Agenia Naional Antidrog),

  - M in is teru l A facerilo r Ex terne,

  - M in is te ru l Cu ltu rii,

  - Ministerul Educaiei i Ce rcetrii,

  - Ministerul Justiiei,

  - Ombudsmanul,

  - Con siliul Naional al A udio-Vizua lului,

  - Con siliul Naional pentru Combaterea Discriminrii,

  - Con siliul Naional de Fo rmare P rofesional a Ad ulilor,

  A li parteneri impl icai n pune rean a plicare a strategiei sun t urmtorii:

  - reprezentani ai socie tii civile cum ar fi organizaii le neguvernamentale (ONG-uri), universiti,instituii denvmnt, institute de cercetare etc.,

  - Biserica Ortodox Ro mn i a lte orga niz aii religioase lega l recuno scute,

  - sindicatei reprezen tani a i patron atului ( n special pentru integrarea socio-profesional atinerilor precu mi pen tru luptampotriva exp loatrii muncii copilului),

  - o r gan i s m ein te rnai ona le [Comis ia Europea n, UNICE Fi a l te ag eni i a le O NU , AgeniaStatelor Uni te ale Am eric ii pentru Dezv ol tare Internaional (US AID), O f ic iu l Internaiona l al

  Munc i i ( ILO) , Banca Mon d ia l, Banca de D ezvol tare a Con s i liu lu i Europ ei (BDCE ) etc . ]ireprezentani ai diverselorri prin interme diul amb asad elor aces tora.

  14

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  23/43

  ROMNIA

  Planul de puneren aplicare a strategiei i propune s protejezei s prom oveze drepturile co pii lor, spre vin sepa rare a co piilor de fam iliile lori s ofere protecie special pentru cop i ii sepa rai de prinii

  lor. Principalele obiective sun t urmtoarele: creterea resp on sab ilitii fam iliilorn ved erea c reterii,ngrijiriii ed ucrii propr iilor lo r copii;

  promovareai respectarea drepturilor copii lor prin:

  - reducerea semnificativ a numrulu i de co pii fr acte de iden titate ,

  - as igurarea fondur i lor necesare care s fie dispo nibi le la n ivelul consi l i ilor localen v ede reagarantrii consultaiei medico-legale g ratuite pe ntrunregistrarea naterii cop ilului,

  - d ez volta re ai pune rean ap l icare a m etodo log ie i pent ru in terven ia in ter- inst i tu ional nvede rea stabilirii identitii copiilor abandonai,

  - el iberarea actelor de ident itate tem porare pentru ma mele care nu a u un domici liu sau acteidentitate, astfelnct un copil nou nscut s fienreg istrat ct mai repe de po sibil,

  - pune r ean ap l icare a unu i s is tem nai ona l de rapo r ta re a cazu r i lo r de cop i i f r acte deidentitate precumi a com unitilor cu risc,

  - cooperarea in ter - ins t i tu ional n vede rea ident i f icr i i cop i i lor f r ac te de iden t i tatei nvederea monitorizrii comunitilor din care provin copiii fr identitate,

  - nd eprtare a or icror ob stacolen ved erea a sigurrii eliberrii actelor de identitate copiilor aflain ng rijire instituionalizat la vrsta d e 14 an i;

  creterea acc esu lui la serv iciile de sntate (ad aptarea serviciilor m edicale la ne voile cop iilor);

  asigurarea accesului egal la ed ucaie pentru toi copiii;

  promo varea a ctivi tilor recreativei culturale pen tru cop ii;

  mon itorizarea drepturilor co pii lor;

  in i iere a un or ac iuni mul t id isc ipl inare, inter- inst i tu ionale,mp ot r iva abuz ulu i asupra c opi i lo r ,negli jenei i exp loatrii;

  promovareai sprijinirea instruirii profesionale;

  creterea responsabi l i ti i com un iti i loc alen vede rea pre venir i i sepa rri i copi i lor de prini isprijinirea familiilorn vederea creterii,ngrijiriii ed ucrii propr iilor c op ii;

  continuarea reforme i serviciilor sociale pe ntru copiii fam ilii; protecia grupurilor vulnerabile de copiii tineri care nece sit o atenie spe cial (cop iii strzii, cop iii

  del icveni , copi ii cu ha ndicap, co pi i i cu H IV/SIDAi cu bol i cronice/terminale, t ineri i care prsescsistemu l de p rotecie so cial).

  Bugetul pentru punerean ap licare a strategiei este alocat de la:

  bug etul s tatului , pr in intermed iul bug etelor m inisterelor, autor i tilori ins titui ilor res pon sabi lepen t ru dezvo l ta rea i aprobarea leg is lai e i, p rogram e d e i ns t ru i re p ro fes iona l, dezvo l tarea

  standardelori metodologiilor; buge tele judeene (i bugetele locale a le sectoarelor din Bu cureti) pentru stabilireai dezvo ltarea

  serviciilor de protecie spe cial pentru copii i separai de prini;

  buge tele locale (ale oraelor, m un icipii lori comunelor)n ve dere an fiinrii i de zv oltrii serv iciilorde prevenire a separrii copiilor de fam iliile lor;

  15

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  24/43

  ROMNIA

  fonduri externe p rin interme diul programelor b i laterale (fonduri rambursab i lei ne ramb ursabi le)nvedereanfi inri i se rvic i i lor p en tru co piii fami l i i, cam pan i i de cont ien t izare, s tudi i , cerce tri,

  asisten tehnic; do naii, s po ns orizri i a lte con tribuii.

  n p rezent, se discut un p roiect de strategie actua lizat pentru perioada 2007-201 3.

  2.1.2. Program ul de interes naional pentru 200 7

  H otrrea Guvernulu i nr . 289/2007 pentru aprobareaprogramelor de in te res naional n domeniulproteciei drepturi lor copi lului" (Monitorul Ofic ial nr. 215 din 2 9 mart ie 200 7) prezint celease proiecte

  ale programuluii bugetele res pective.Proiectul 1,nfi inarea de cen tre de plasam ent d e tip fam ilial (csue i ap artam ente ) p entru cop iii d ininsti tui ile cu o capaci tate m ai m are de 100 de locuri , care nu au fost restructurate pe m odule dfami lia l" are ca scop creterea calitii ngrijiriii proteciei co pi ilor separai de prini, p rin red uc ere anumrulu i de copi i a f lai n ngr i ji re ins ti tu ional de t ip c las ic , f ina l i zarea pro iec te lo r d in cadru lprogramului de interes naional nr. 1/2006i cretere a n umrului de centre de plasament de t ip familial.U rmeaz s fie nfiinate ce l puin ase cen tre de p lasamen t de ti p f am i lia l , de ca re a r t rebu i sbenef ic ieze 96 de copi i, ceea ce are ca rezul tat nchiderea a trei institui i. Bu getul aferent a nului 2007este de 3 667 000 RON (aprox ima t iv 1 100 000 EUR O).

  Pro iec tu l 2 ,dezvo l ta rea serv ic ii lo r a l te rnat ive pent ru cop i ii cu d izab il it i /handicap/HIV/SIDA"ip ro p u n e s r e a b i l i t e z ei s i n te g re z e d in p u n c t d e v e d e re s o c ia l c o p i i i c udizabiliti/handicap/HIV /SIDA , p rin:

  a) d e z v o l t a r e a r ee l e i d e s e r v i c i i a l te r n a t i v e ( c e n t r e d e p l a s a m e n t d e t i p f a m i li a l , c e n t r e d ezi/recup erare/reabi l itare etc.), f inal izarea p roiectelor din cadrul prog ramu lui de interes naion al nr.2 /2006i dezvol tarea pract ic i lor in tegrat ive pentru copi i i cu d izabi l i t i /hand icap/HIV/SIDA,nvedeream bu ntirii anse lor ace sto ra d e d ezvo ltare de plin i arm onio as, precumi n ved ereaintegrrii sociale;

  b) prevenirea spital izri i prelungite a copi i lor cu d izabi l it i /hand icap/HIV/SIDA sau a prsirii lo rnunitile sanitare;

  c) dezvol tareai diversi ficarea m oda l i ti lor de inte rvenie n ved erea preve nir i i prsirii copiilor cudizabiliti/handicap/HIV/SIDA;

  d) prevenirea abuzuluii ne glijrii copilului cu dizab iliti/handicap/HIV/S IDA, sub o rice form, precu mi a feno me nelor care po t determina instituirea une i msuri de p rotecie special;

  e) continuarea p rocesului de desc entral izare de la nivel judeean la nivel locali ntrirea ca pa citiiinstituionale la nivel loc al pe ntru a sum area respo nsa bil i ti i n a bord area prob lema ticii cop ilului cudizabiliti/handicap/HIV/SIDA;

  f) implementareastandardelor minime dengrijire pentru copiii cu dizabiliti/handicap;

  g) popularizarea drepturi lor copi luluii sensibil izarea o piniei pub licen ve dere a mbuntirii atitud in ii

  i compor tamentu lu i genera l p r i v ind prob lemat ica spec i f i c copi lu lu i cu d izabi l i t i /handicap/HIV/SIDA;

  h) gest ionarea ef ic ient a resurselor um anei f inanciare imp licaten sistem ul de protecie a copilului.

  16

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  25/43

  ROMNIA

  Se preconizeaz nfiinarea a patru servicii alterna tive pe ntru cop iii cu dizabiliti/hand icap/HIV/SIDA, decare ar trebui s poat beneficia cel pu in 24 de copi i n cadrul unor planuri individualizate de protecie

  care s le permit dezinstituional izarea din cen trele de plasam ent. Buge tul aferent anului 2007 este de2 373 000 R ON (aprox imat iv 710 000 EUR O).

  Proiectul 3,dezvo ltarea reelei de servici i specializate pentru copii i ai cror prini sun t ple cai la m unc n strintate", i propune s previn negl i jarea copi i lor a i cror prini s un t ple cai l a munc nstrintatei s-i ajute pe acetia s m enin re laiile cu fam ilia , p rin :

  a) preveni reai comb aterea n egl i jr i i cop i lului , sub orice form, precu mi a fenom enelor care po tdeterm ina instituirea unor msuri de protecie special;

  b) creareai dezvo l tarea de serv ic i i specia lizate pe ntru reab i li tareai pro tec ia special a cop i i lorv i c t im e a l e n e g l i jr i i , n ved e ream bu nt i r i i an se lor ac es tora de de zvo l ta re de p l in iarmonioas;

  c) com binarea eforturilor la nivelul direci i lor generale de asisten social i prote cia co pilului, prindezvo l ta rea unu i se t de procedur ii form area e chipelor m ul t id isc ip l inarei in ter- inst i tu ionale,inc lus iv consi l i i com uni tare con sul tat ive, care interv inn ac este ca zur i refer i toare la ne gl i jareacopii lor a i cror prini sunt p lecai la m unc n s trintate;

  d) dezvoltarea unu i set de msurii procedu ri destinate co piilor ai cror prini su nt p lec ai la mu nc nstrintate, care s facil i teze dobndirea abil i ti lor nec esare pen tru integra rea lor educ aional,ocu paion al i soc ial;

  e) sensibil izarea opiniei publicen ve dere am bu nt irii at itud iniii com portame ntului general priv indproblematica specific a ne glijrii copiilor ai cror prini su nt p lecai la m unc n s trintate;

  f) gestionarea ef ic ient a resurselor uma nei f inan ciare im plicaten sistem ul de pro tecie spe cial acopilului.

  U rmeaz s fie nf iinate ce l pu in 20 de cons i l i i comuni ta re consu l ta t i ve i ce l pu in 10 serv ic i ispecializate (centre de consil ierei informare) pentru prevenireai combaterea negli jrii copiilor ai crorprini sunt plecai la m unc n strintate. De acee a, ce l puin 200 de copi i ar trebui s beneficieze dedezvoltarea planurilor individuale de servici ii de aceste servici i specializate nounf iinate .n plus, va fidezvol tat un set de procedur i de intervenie i cel puin 20 de profes ionit i vor f i formai n dom eniulinterveniei. Bugetul aferent anului 2007 este de 1 278 000 R ON (aproximativ 385 000 EU RO ).

  P r o i e c t u l 4 ,p r o m o v a r e a s t an d a r d e lo r m i n im e o b l ig a t o ri i d i n d o m e n i u l p r o te cie i cop i lu lu ii

  monitorizarea respectri drepturi lor copilului",i propu ne ca obiect iv creterea calitii ng rijirii cop iilorde ctre personalu l d in serv ic i ile de prevenire a separri i copi lului de famil iei a ce lo r de pro teciespecial a copii lor sep arai de prini, p rin :

  a) diseminareastandardelor minime obligatori in dom eniu;

  b) crearea unu i s is tem de fo rmare pro fes iona l la nivel region al, care s spri j ine profesional izareapermanent a perso na lului din servici i le de p reven ire a separri i copilului de familiei a ce lor deprotecie special a copii lor sep arai de prini;

  c) promovarea interveniei mu ltidisciplina rei inter-instituionalen be ne ficiul copilului prin uti l izare ametodei mana gemen tului de caz;

  d) sprijinirea activiti lor d e m onitorizare a resp ectrii drepturilor co piilor;e) sprijinirea formri i profesion ale(n ve dere a rea l izri i standardelor minime obl igatori i din domeniul

  proteciei co pilului)i f inalizarea proiectelor din cad rul program ului de interes naional nr. 4/2006 .

  17

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  26/43

  ROMNIA

  V a fi n fiinat ce l pu i n un cen t ru reg iona l de fo rmare a p ro fes ion i t i lo r d in domeniu l p ro teciei ip romovri i drepturi lor copi i lor. Acest lucru va permite ca 47 de profesioniti s fie pregtii n do m en iul

  evalurii standardelor m inime obl igatori i din dom eniul proteciei copiluluii, totodat, pr egtii pen trumonitorizarea nivelului de respectare a drepturi lor copi i lor.n plus, cel puin 150 de profesioniti vor fipregtii n dom eniul m ana gem entului de cazi cel puin 150 de cazuri denclcare a drep turilor cop iilorvor f i m onitorizate de ctre direci i le generale de asisten social i protecia copilului. Cel puin 30 deserv ic ii de preven ire a separ ri i copi i lor de famil iei 30 de serv ic ii de pro tecie specia l a copi i lorseparai de famil ie vor f i evaluate n vederea stabil ir i i faptului dac suntn conformitate cu standardeleminime obl igatori i. Bugetul aferent anului 2007 este de 1 390 0 00 RO N (aproximativ 420 00 0 EU RO

  Proiectul 5,susinere a reelei de asisten i maternal i pentru protecia special a copilului n vrs t depn la 2 ani l ipsit tem porar sau definit iv de ocrotirea prinilor si", i propun e s creeze birouri zonalep e n t r u a s u sine reeau a de asisten i maternal i , nf i inat prin interm ediu l p rogra m elor de interes

  naion al, pe o perioa d de 6 luni, prin:a) promovarea d reptului copilului de la natere pn la vrsta d e 2 an i, lipsit tem po rar sau d efin itiv de

  ocro t i rea prinilo r si, la p ro te cie spe c ia l n reg im de u rgen sau p lasam ent la as is ten tu lmaternal;

  b) monitorizarea evoluiei copii lor de la n atere pn la vrsta de 2 an i, a flai n p rote cie la as istenim aternal i , pr in intermed iul ut il izri i planului individualizat de protecie, care va ave a drep t obiect ivreintegrarean fam ilia b iologic, integrarean fam ilia ex tins i a dopia naional;

  c) preven i rea sp italizrii pre lun gitei nejust i f icate a cop i i lor de la natere pn la vrs ta de 2 an i,prsii de fam ilien unitile sa nitare;

  d) prevenirea abuzuluii neglijrii copiilor de la n atere pn la vrsta de 2 ani.Vor f infiinate ce l p uin patru centre d e c onsil ierei sprijin pentru prini i c op iii cel p uin 23 d e b irourizona le a le serv ic iu lu i de as isten maternal d in cadrul d i rec i i lor generale de as is ten social iprotecia co pi lului p entru copi i i n vrs t de pn la 2 an i d e ctre judeele care part ic ip la p rogramulde i n te res na i ona l pen t ru anu l 2005 -crearea ree le i de as is teni ma terna l i p ro fes ion it i pentruprotecia n regim de urgen a copiilor n vrst de pn la 2 ani sepa rai de familie"i cel p uin 46 deasisten i social i din cadrul acestor birouri zonale vor oferi servici i de spri j in ( informare, consi l iereasisteni lor m aternal i pe care i monitorizeaz. Se vor dezvol ta cel pu in 190 de planuri individual izatede protecie, a vnd drep t ob iectiv reinteg rarea cop iluluin familia biologic, integrarean fam ilia ex tins iadopia naional. Bugetul aferent anului 2007 este de 1 700 0 00 RO N (aproximativ 500 000 EU RO ).

  Pro iec tu l 6 ,dezvol tarea ree le i serv ic i i l o r soc ia le comuni ta re pent ru cop i l i famil iei su sine re afamiliilor aflaten criz n ved ere a pre ven irii sep arri i copilului d e fam ilia sa", i propune s prom ovezedreptul copilului de a fingrijitn fam ilia sai/saun fam ilia e xtins, prin:

  a) prevenirea separrii copilului de fam ilia sa aflat n s itu aie de cr iz (im inen de evacuare a fam ilieidin casan ca re locu iete, catastrofe n aturale, pierderea serviciului etc.);

  b) dezvo l ta rea se rv ic ii lo r de p reven i re a sep ar r ii cop i lu lu i de fami l ia sa (cent re de z i , cent re deconsil ierei spri j in pen tru prini i co pii, ce ntre de asis ten i spri j in p en tru read aptare a co piluluicu p robleme psihosociale, servici i de m onitorizare, asisten i spri j in a l feme ii gravide p redispu ses i aba ndo nez e c opilul etc.);

  c) con t i nua rea p rocesu lu i de descen t ra l iza re , de l a n i ve ljudeea n la n ivel loc al , pr in sus inereacrerii/dezvoltrii serviciilor pu blice de asisten social de la nivelul con siliilor locale d in mu nicipiiiorae, pre cumi a anga jri i persoanelor cu atr ibuii n a siste n social la nive lul con sil ii lor loca lecomunale;

  18

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  27/43

  ROMNIA

  d) f inalizarea proiectelor din cadrul program ului de interes naional nr. 6/2006 ;

  e) creareai formarea structuri lor com unitare con sultative.Se preconizeaz nfiinarea a ce l p uin 50 de serv ic i i de preveni re a separri i copilului de familia sance l p uin 1 0 jud ee, 200 de persoane cu atr ibui i n asisten social trebuie s f ie angajate la nivelulconsil i i lor locale comunalei 200 de structuri comunitare consultative trebuie s fienf iinate i form ate.Vor f i dezvol tate cr i ter i i obiect ive de selec ie a fami l i i lor care benef ic iaz de spr i jinu l serv ic i ilor d easisten social i a l serv ic i ilor de prevenire, ceea ce va face ca 60 0 de copi ii famili i le acestora sbenefic ieze de planurile de servicii pentru prevenirea separri i copilului de familia sai s aib acces lase rv i c i i de as i s ten soc ia l i se rv i c ii soc ia l e com un i ta re . Bu ge tu l a fe ren t anu lu i 2007 es te de6392 000 RO N (aprox imat iv 1 900 000 EUR O).

  2.1.3. Program ul de interes naional pentru 200 6

  Hotrrea Guvernului nr. 532/2006 prin care se aprob programul pentru 200 6 de interes naionalndomeniu l p ro tec ie i dreptur i lor copi lu lu i " (Moni toru l Of ic ia l nr . 411/2006) a inc lus urmtoareleaseproiecte.

  1. nfi inarea de centre de plasam ent de tip fam ilial - csue i ap artam en te p entru cop iii din instituiilecu o capaci tate ma i mare de 100 de locur i, care nu au fost restructurate pe m odule de t ip fami li(buget - 3 492 000 RO N = aprox imat iv 1 000 000 EU RO );

  2. dezvo ltarea servici ilor al ternative pen tru copi i i cu d izabi li ti /hand icap/HIV/SID A (buge t 2 260 000RON = aprox imat iv 650 000 EURO );

  3. dezvoltarea reelei de serv ici i spe cializate pentru co pii i victim e ale ab uzu lui, neg lijrii i exp loatrii(buget 1 217 000 RON = aprox imat iv 350 000 EUR O);

  4. prom ovarea s tand arde lor min ime ob l iga tor i i d in dom eniu l p ro tecie i cop i lu lu i i moni tor izarearespectrii drepturilor copi lului (buge t 1 324 00 0 RO N = a proximativ 380 000 EU RO );

  5. su sine rea reelei de a sisteni maternali pentru protecia spec ial a co piluluin vrst de pn la 2ani l ipsit tem porar sa u de finit iv de ocrotirea prinilor si (buge t RO N 1 61 9 00 0 R O N = ap roxim ativ460 000 EURO);

  6. dezvoltarea reelei servici i lor sociale comunitare pentru copili fam iliei su sinere a fa m iliilor afla te

  n c riz n ve de rea pre ve nirii se pa rrii copi lului de fam ilia sa (buget 6 088 000 R ON = aproxim ativ1 750 000 EURO).

  19

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  28/43

  ROMNIA

  2.1.4. Program ul de interes naional 200 5

  H otrrea G uvernu lu i nr . 166/2005 pr in care se aprob program ul pentru 20 05 de interes na ionalndomeniu l p ro tec ie i dreptur i lor copi lu lu i " (Moni toru l Of ic ia l nr . 221/2005) a inc lus urmtoareleaseproiecte.

  1. in tegrarea soc io-profes ional a copi ilor d in s is temului de protecie (buget aprox im at iv : 600 0 00EURO);

  2. dezvoltarea servicii lor de zi/recuperarei/saunch iderea instituiilor de tip vech i destinate co piilor cudizabil i ti /handicap care n u pot f i restructurate/reabi l itate (buget aproxima tiv 1 5 00 00 0 E UR O);

  3. re integrareai spri j inirea co pi i lor repa tr iai sau v ic t ime ale t raf icu lu i (buget aprox im at iv 215 00 0EURO);

  4. prevenireai comba terea exploatri i prin m unc a copi i lor (buget aproxima tiv 150 0 00 EU RO );5. crearea reelei de asisteni maternali profesioniti pentru pro tecia n regim de urgen a c op iilorn

  vrs t de pn la 2 ani se pa rai de familie (buget aproxim ativ 900 0 00 E UR O);

  6. prevenirea sepa rrii copilului de familia sa aflat n situaie de cr iz i sp rijinirea reinteg rrii cop iluluin fam ilia e xtins prin alocarea spri jinului material de u rgen pentru o perioad de m axim trei luni(buget aproximat iv 770 000 EUR O).

  2.2. Alte po lit ici princ ipale

  Strategia n aional pentru protecia copi lului i promovarea dreptur i lor copi lu lu i " (2006-2013) estecomplementar activitilor urmtoarelor alte p olitici principa le co ne xe, pen tru ca re Au toritatea N aionalpentru Protecia Drep turi lor C opilului este fie responsa bil, fie instituie partene r.

  2.2.1. Alte strategii naionale

  Strategia naional pentru protecia, integra reai incluziun ea so cial a persoan elor cu handicapnperioada 2006 -2013.(Hotrrea G uvernu lui nr. 1175 /2005 , Mon itorul Oficial nr. 919/200 5)

  Strategia n aional i planu l de a ciunen d om eniul preven iriii comb ateri i fenom enu lui violenei nfami l ie " pent ru per ioada 2005 -2007. (Hotrrea G uvernu lu i n r . 686/200 5, M on i to ru l Of ic ia l n r .678/2005)

  S t ra teg ia na i ona l p e n t r u s u p r a v e g h e r e a , c o n t r o lu li p reven i rea c azu r i lo r de i n fecie c uH I V / S I D A " , p e n t ru p e r io a d a 2 0 0 4 - 2 0 0 7 , c a r e i n c lu d e t r e i d o m e n i i p r in c i p a le d e i n te r v e nie:prevenirea transm iteri i HIV, acce sul la tratam ent,ngrijire, servicii de asisten soc ial i ps ihologicpentru persoanele infectate cu HIV/SIDAi grupurile vulnerab ile, precu mi m onitorizarea factori lorde risc care influeneaz evo luia in fe ciei cu H IV(Hotrrea G uvernu lui nr. 1342 /2004 , Mon itorul Oficial nr. 865/200 4)

  S tra te gia n aional privind m igraia" propune prom ovarea a dm iteri ii a rezide nei legale a strinilorpe te r i t o r i u l Romn ie i p r i n pune rean ap l ica re a un o r d i spo z ii i lega le ade cva te , a l in i a te l a

  standardele UE .(Hotrrea G uvernu lui nr. 616/2004, M onitorul Oficial nr. 406/200 4)

  S tra te gia n a ional priv ind m anage m entul in tegrat a l f ront iere i de s tat a R omniei" (n perioad a2004-2006) , p ropune adop ta rea p r i nc ip i i l o r Comun i t i i Eu rop ene de a as igu ra o c retere a

  20

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  29/43

  ROMNIA

  securi t ii n Romnia prin ntrirea securitii frontie relori mb untirea fluxu lui trans fron talie r a lpersoan elor autorizate.

  (Hotrrea G uvern ului nr. 471/2004 , Mon itorul Oficial nr. 325 /2004)Strategia naional de m bu nt ire a situ a ie i romi lor" pentru per ioada 2001-2010, i propunentrirea ob iectivelor po liticei creterea respo nsabilitii autoritilor localei centrale n punereanapl icare a aciunilor menite s mbunteasc condiia cet en ilor romni de etn ie rom. Strategiaprivete de asem enea promo varea el itelor intelectuale i economice rome pent ru a funciona cafacilitatori n politici le de modernizarei integrare, cai pen tru a el imina stereotipuri le, p rejudecilei practicile discriminatorii.

  (Hotrrea G uvern ului nr. 430/2001 , Mon itorul Oficial nr. 252 /2001)

  2.2.2. Alte aciuni naiona le

  Planul de aciune pentru implementarea strategiei naionale antidrog", pentru p erioada 2005-2008 ,inc lude co laborarea cu s is temu l de protecie a co pi lu luin vedere a implem entrii a ciun ilo r deprevenire adresate famil ieii com uniti i, prin in struirea prinilori prin cam pan ii de inform areicontien tizare p ub lic.(Hotrrea G uvern ului nr. 323/2005 , Mon itorul Oficial nr. 376 /2005 )

  P lanu l naiona l de a ciune pen t ru imp lementa rea l eg is laie i n dom eniu l protec ie i dreptur i lor copilului"n pe rioada 2005-2008 asigur o nelegerei o p erspec tiv asupra implemen trii comun epen tru actorii imp licai n pune rean aplicare a legislaiei privind protecia drepturilor copilului.(Hotrrea G uvernu lui nr. 105 8/2005 , Mon itorul Oficial nr. 856/200 5)

  Planul naional de a ciune pen tru eliminarea exp loatri i prin m un c a copi i lor" , pentru p er ioada2004-2007, inc lude a ciuni loca lei centrale p entru identi ficarea si tuai ilor de exploatare a co pi i lorprin m unc, interve nia inter-instituional n cazu l cop iilori a familiilor, mon itorizarea aten t la n ivellocali centrali msuri de prevenire a exploatrii prin munc a co piilor.(Hotrrea G uvern ului nr. 1769/200 4, Mo nitorul Oficial nr. 1028/200 4)

  Planu l naional de aciune pen tru prevenireai com baterea a buzu lui sexua l asup ra copi luluii aexploatr i i sexuale a co pi i lor n scopur i comerciale" , 2004-2007, inc lude obiect ivei aciuninconcordan cu a nga jamen te le R omniein u rm aCon gresu lu i mond ia lm pot r iva exp loatriisexua le a copi i lo r n scopu r i comerc ia le" de la S tockholm (1995)i Yokohama (2001) ca re seconcentreaz pe m odificarea legislaiei, coop erarea n aional i in ternaional n vede rea re abilitrii

  i integrrii copiilor victime ale a buzu luii exploatrii , ct i pe aciuni de p revenirei m onitorizare.(Hotrrea G uvern ului nr. 1504/200 4, Mo nitorul Oficial nr. 878/2004 )

  P lanul naional de aciune pentru prevenireai comba terea traficului de cop ii", 2004-20 07, coninemsuri spe cifice p entru copii i victime ale traficului naionali internaional, este coordona t de ctreAutoritatea Naional pentru P rotecia D repturilor Cop iluluii include :

  - crearea unei baze de date la nivel naional care s conin inform aii complete a supra traficuluinaionali internaional d e cop ii;

  - dezvoltarea unei reele naion ale a c en trelor d e prote cie i as isten de u rgen;

  - dezvol tarea uno r reg leme ntr i cadru pen tru organizareai funcion are a reelei centrelor deurgen i a un ui se t de s tandarde m inime ob liga torii;

  (Hotrrea G uvern ului nr. 1295/200 4, Mo nitorul Oficial nr. 802/200 4)

  21

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  30/43

  ROMNIA

  Planul na ional de aciune antisrcie i de promovare a inc luziuni i sociale" conine obiectiveiac iuni de spri j in pentru autori tile localen elaborareai punerea n apl icare a programelor de

  incluziune social. Este o strategie pe termen lung care prevede dezvol tarea unei cul tur i sociamenite s creasc capacitatea de a identificai rezolva p robleme le sociale prin el iminarea surselorde exc ludere soc ia l i pr in asigurarea accesului la serv ic i i sociale. (Hotrrea Guvernului nr .829/2002, Monitorul Oficial nr. 662/2002)

  2.2.3. Legislaie cone x

  Legea nr. 7/2007privind susinerea familiein ved erea creterii copilului (Monitorul Oficial nr. 33 din17 ianuarie 2007).

  H otrrea Guvernului nr. 5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantati al

  alocaiei pe ntru c op iii nou-nscui, prevzute de Leg ea n r.416 /200 1 p rivind ve nitul min im g aran tat Legea nr. 482/2006 privind acordarea d e trusouri pentru nou-nscui.

  Legea nr. 193/2006 privind acordarea t ichetelor cadoui a tichetelor de cre.

  H otrrea G uve rnului nr . 31/2006 , pr iv ind co ndiiilei procedu ra de l icenierei de insp ecie aservicii lor de prevenire a separrii copilului de fa milia sa, pre cumi a celor de p rotecie spe cial acop ilului l ipsit tempo rar sau definitiv de ocro tirea prinilor si.

  Hotrrea G uvernului nr. 1231 /2005 privind ap robarea cuantum ului sprijinului financiar ce se acordelevilorn cad rul Program ului naional de p rotecie social Ba ni de liceu "n anulcolar 2005/2006.

  Hotrrea G uvernu lui nr. 882/200 5 p rivind actualizarea limitei valorii zilnice p entru p roduse le lacta

  i de panif icaie acorda te pen tru elevi i d in c lasele I - IV dinnvmntu l d e sta ti pen tru cop i i iprecolari d in g rdiniele de stat.

  Ord inul M inistrului nr. 756 /2005 privind coordon area ac tiviti lor de preve nire a ab and onu lui copiilorn unitile sanitare care aun structur secii de n ou -nscui i/sau de pe dia trie.

  Ordonana de U rgen nr. 28/2005 pen tru mo di f icareai comp letarea Leg i i nr . 269/200 4 pr iv indacordarea unui ajutor financiarn ved erea s timu lrii ach iziionrii de calculatoare

  Ordinul Ministrului nr . 123/2004 pr iv ind a probarea R egulame ntului de orga nizarei fun cion ar e aSubgrupului pentru coordonareai evalua rea a ctiviti i de preve nirei de com ba tere a traficului decopii.

  Ordinul nr. 80/2004 pentru aprobarea normelor m etodologice privindntocm irea planu lui de s ervicii; Hotrrea G uvernu lui nr. 1443 /2004 p rivind m etodologia de repatriere a cop iilor romni nensoii i

  asigurarea msurilor de p rotecie spe cial n favoa rea ac estora.

  H otrrea G uve rnului nr. 144 2/200 4 privind se rvicii lei activiti le ce p ot fi des fura te de ctreorganismele private romne n cadrul proced urii ado piei interne .

  H otrrea Guvernului nr. 1439/2004 privind servicii le specializate destinate copilului care a svrito fapt penal i nu rspun de p ena l (intrat n vigoare la 1 ianua rie 2005 ).

  H o trrea Gu vernulu i nr . 1438 /2004 pe nt ru aprobarea re gulame nte lor -cadru de orga nizareifuncionare a se rv ic i ilo r de preve ni re a sepa r r i i cop i lu lu i de fami l ia sa, pre cumi a celor d e

  protecie spe cial a copilului lipsit tem porar sau definitiv de ocrotirea prinilo r si. H otrrea G uvern ului nr. 1437/200 4 privind organizareai metodo logia de funcionare a co m isiei

  pentru protecia cop ilului.

  H o trrea Gu vernulu i nr . 1 434/200 4 pr iv ind at r ibui ile i Re gulam entu l -cadru de organizareifun cion are a le D ireciei genera le de as isten social i prote cia co pilului.

  22

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  31/43

  ROMNIA

  Hotrrea Guve rnului nr. 1436/2004 pentru de falcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unicei fixeaferente servici i lor efectuate de Ofic iul Romn pentru Adopi i n ndepl inirea proceduri i de adopie

  in ternaion al pe teritoriul Romniei.H otrrea G uvernulu i nr . 1435/2004 pen tru ap robarea No rmelor m etodologice d e apl icare a Lnr. 273/200 4 privind regimul juridic al adopiei.

  H otrrea Guvernu lu i n r . 1432/2004 pr iv ind a t r ibu i i le, organizareai funcionarea Au tor itiiNaionale pentru Protecia Drepturilor Copilului (intrat n vigoare la 1 ianuarie 20 05).

  Legea nr. 272/2004 p riv ind protecia i prom ovarea drepturi lor copilului (Mon itorul O ficial nr. 5 57 din23 iunie 2004).

  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopiei (Monitorul Oficial nr. 557 d in 23 iunie 2 004).

  Legea nr. 274/2004 priv ind nfiinarea , org an izareai funciona rea O ficiului Ro mn pentru Adopii.

  (Mo nitorul Oficial nr. 557 din 23 iunie 2004 )Legea nr . 41 /2004 pent ru aprobarea Ordonane i de urgen a Guvernulu i nr . 105/2003 pr iv indalo caia fam ilial comp lementar i a locaia de su sinere pentru familia monoparental.

  Legea nr.217/2003 pentru prevenireai comb aterea violenei n fam ilie.

  H otrrea Guvernulu i nr . 1177/2003 pentru aprobarea cuantumului indemniza iei lunare de hrancuvenit persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de S IDA.

  Legea nr . 584/2002 pr iv ind msur i le de preveni re a r spndiri i maladiei SIDA n Romniai deprotecie a persoan elor infectate cu H IV.

  Ordinele comune nr . 725/2002,12709/2002 pr iv ind cr iteri ile pe baza crora se stabilete grad ul dehandicap pentru copi ii se apl ic msurile de protec ie special a acestora (Monitorul Ofic ial nr.781 din 28 octombrie 2002).

  Legea nr. 678/2001 p riv ind prevenireai combaterea traficului de persoane.

  Legea nr. 114/1996 privind locuinele (Mon itorul Oficial nr. 254 din 21 oc tomb rie 1996).

  Hotrrea Guvernului nr. 591/1993 priv ind msuri le pentru apl icarea dispozii i lor Legii nr.61/1993referitoare la ges tionarea fondurilor, stabilireai plata aloc aiei de stat p entru co pii.

  2.3. An al iza pol i t ic i lor

  2.3.1. Locuinele

  Legea locu ine i d in 1996 s tab i lete a locarea locuine lor soc ia le ca f i ind responsabi l i ta tea consi l i i lor locale. Aceasta st ipuleaz faptul c au drep tul la nchirierea unei locuine sociale acele famil ii care,nul timele 12 luni, au realizat un veni t mediu net m ai mic dect venitul care i-arndrepti s beneficiezede asisten social. M ai m ult, con si li ile locale a r trebui s acorde prior itate a locrii locuinelor socialeanum itor grupuri de persoane, precum t inerii cstorii (pn la 35 de ani), tinerii care prsesc sistemulinsti tuion a liza t de ngrijire (la vrsta de 18 ani ), persoanele cu gradulI sauI I de hand icap. Legea maista bilete c pragu l m axim al a l chiriei p erc ep ute nu va de pi 10% din ven itul m ediu a l famil iei raportatla u l t imele 12 luni . D i ferena pn la v aloare a de pia a chir iei va f i f inanat din bugetul local aladministraiei teritorialen raza creia este situat loc uina s ocia l. Cu toate acestea, fondul de locuinesociale a l consil ii lor locale este pra ctic inexistent, iar l istele d e ateptare su nt soluionaten a ni de z ile.

  23

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  32/43

  ROMNIA

  P e n tr u a r spunde cerer i i de locu ine , a f os t n fi ina t A genia N aio na l pent ru Locu ine , avndobiectivul de a constru i locuine accesib i le pentru t iner ii cu vrste ntre 18 i 35 de an i . Agenia nu

  construiete locuine soc ia l e . Cu toa te aces tea , apa r tamen te le pe ca re Agenia lenchiriaz sauipotecheaz sunt accesibi le t ineri lor cu locuri de m unc bine pltite. Ag enia N aion al pentru Locuines-a angajat s construiasc 7000 de apartamente pentru nchiriat, destinate tineri lor, n urmtor ii do ian i . Agenia est imea z c pot f i constru i te apro x ima t iv 3 50 0 de apa rtam enten f ieca re an , iar al te1500 pot f i construite prin credit ipotecar. Din anu l 2000, agenia a construit c irca 1 500 de locuine princredit ipotecari peste 16 000 de locuine destinate tineri lor,n vedere anchirierii.n anul 2007, ageniaprevede o inves t i ie de 210 mi l ioane Euro pent ru cons t ru i rea a 9 500 de locu ine dest inate t ineri lorpentru nchi r iere (140 mi l ioane Euro de la BCEi 70 mi lioane Euro de la s ta tu l romn). n prezent,agenia aren jur de 10 0 000 de cere ri denchiriere din partea tinerilor rma se n esoluionate.

  2.3.2. Edu caia

  Abandonulcolar t impuriu se raporteaz la nivelul de educaie i statutul profesional al capu lui fam iliei,or ig inea etn ic, zona n care locuiete famil ia i n ivelu l de srcie al acesteia. n anumite s i tuaii,prini i au slujbe temporare pe piaa neagr i tind s-i implicei copiii n aceste activiti, ceea cedetermin prezena redu s a acestora lacoal.

  M uli co pi i f recventeaz numai nvmntul obligatoriui nui mrescansa de a ptrunde pe piaamunci i pr in f recventarea formelor denvmnt pro fesion ale /ocu paionale sau post-l iceale. Aceastsituaie s e d ato rea z parial u no r as pe cte carein de disponibilitatei cap acitate financiar.

  Educaia preco la r este un e lement cheien procesul d e incluziune social i contribuie la reducerearate i abandonulu icolar, dar mai r mn mu lte aspecte legate de cal itate, disponibi l itatei capacitatef inanciar. E ducaia preco la r formal trebuie s de vin acce sib il pe scar la rg i dez vo ltat dinpunct de vedere educaional.

  As igurarea accesu lu i la educa ie pent ru cop i i i cu nevo i spec ia le es te un aspec t foar te impor tan t ,deoarece educaia este u nul dintre elementele eseniale care permit incluziunea social. n acest sens,au fost dezvoltate programe care s stimulezenscrierea copii lor cu nevoi specialen cadrul unor formecolare speciale, dar sencurajeaz totodat i frecventarea sistemului educaional normal, atunci cndeste posibi l (acesta reprezen tnd principalul mo tiv pen tru ca re numrul copiilornscrii la coli s pecialea sczu tn ultimii ani).

  Reforma sistemului educaional este afectat de dou aspecte: pe de o p arte l ipsa f inanrilori, pe dealt parte, diferene semnificativen cal itatea actului educaionali a ratei frecvenei colare n mediulurban fa de m ediul rural. n prezent sunt ntreprinse mai multe aciuni pentru a asigura accesul egalimbunt it la edu caie, care a sigur:

  acces crescut la educaie pentru grupurile dezavantajate, cu un accent special pe populaia rom;

  accesmb untit la educaie n zona rural,

  o gu stare zi lnic pentru toi cop ii i (co rni lapte) inclusiv p entrunv mntu l p recolar, pe ntru a ncuraja frecvena colar, ma i ales pe ntru copii i provenii din familii cu venituri mici;

  burse pe ntru elevi (orfani, elevi cu problem e de sntate, e levi pro ven ii din fam ilii srace , elevi dinzone rurale care me rg lacoal n alt regiune d ect dom iciliul),

  rechizi tecolare pe ntru e lev i i provenii din fam il ii cu ven ituri m ici (mai puin de 50% din salar iu lminim pe econom ie),

  24

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  33/43

  ROMNIA

  spri j in f inanciar pentru elevi i proveni i din famil i i srace, pr in acces crescut la burse soc ia lei laprogramul naionalBani pentru l iceu, carencurajeaz elevii care provin din famili i dezavantajate

  s-i continue educaia du p absolv i rea celor 8 c lase, p e baza une i burse lunaren valoare de180 R ON (aproxim ativ 50 E uro),

  ore de recup erare pen tru elevii analfabei, care a untreruptcoala etc.

  2.3 .3 . Sntatea

  Prior i t i le guvernamenta le pr iv ind cop i i i cu HIV/SIDA sunt d i rec ionate c t re a locarea mai mul to r resurse pentru t ratamentuli asistena social a celor infectai, cai pentru prevenire, prin educaie iconsil iere. Este necesar ca toi partenerii localii naion al i s colaboreze strns pentru ca aceti cop ii s

  poat nfrng e stigm atu li discriminarea asociate cu aceast boal i s poat avea acces la drepturie lementare , p recum educa ia sau serv ic i i le medicale. Cont ient izarea factor i lor de deciz ie local i cuprivire la ed ucaia, integrarea so cial i profe siona l a tinerilor cu HIV/S IDA e ste esenial.

  2.3.4. Ocu parea for e i de m unc

  Conform informaii lor recente provenite de la Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului,m u l i cop i i a i cror prini m un ce sc n strintate dezvolt prob leme de compor tament care i facpoteniale victim e ale abu zuluii delincvenei . Lipsa proteciei/educaiei printeti are efe cte ne ga tive

  care conduc la abandonu lcolar i probleme soc ia le. Ul t imele modi f icr i legis lat ive sunt meni te sspr i j ine preveni rea negl i jr i i acestor copi i pr in serv ic i i de as is ten pentru eii famil i i le lori prinmo nitorizarea m ai atent a fenom enului. Ca rezultat, persoanele cu co piin ngrijire, c are aplic pentruunl o c d e m u n c n s t r intate, au obl igaia d e a in fo r m a c o n s il iu l lo c a l c u p r iv ir e la p e r so a n anominal izat pentru ngr i j i rea copi i lor pe durata absene i lo r . Aceas ta es te o cond i ie pentru toatecontractele de m unc obinu te p rin O ficiul pen tru M igraia Fo rei de M unc.

  2.3.5. S ervicii le sociale

  Un studiu asupra s i tua iei copi i lor abandona i d in Romnia, efectuatn anu l 2005 d e ctre MinisterulSnti i i Un icef Ro mnia, arat c mul te d int re mamele care i abandoneaz copi i i sunt foartetinere, needucatei triesc la limita srciei. n ultimii ani au fost create noi structuri instituionale, att lanivel centra l ct i la nivel local, inclusiv servici i pen tru co pi ii famili i n dificultate, cai servici i deasisten pentru ma mele care suntn s ituaia de a-i aband ona copilul.

  Se c rede c srcia este cauza pentru care copi i i sunt abandonai . Dar dat f i ind faptul c nu numaisrc ia cau zeaz aban donu l cop ii lo r , sp r ij inu l f inanc iar a l f am il ii lo r t rebu ie asoc ia t cu me tosupl imentare de preveni re a abandonulu i (serv ic i i de as is ten pentru copi li fami l ie , d eoarece unuld in t re mot ive le pent ru care mul i copi i cu handicap au fost inst i tuionaliza i este l ipsa servici i lor despecialitaten vecintatea domicil iului). Pentru a fi eficient, prevenirea abandon ului trebuie asociat cupreveni rea abuzulu ii a negl i jenei n fam ilie (consi l iere, asisten n vedere a cal i ficri i , reca lificrii,gsirii un ui loc de m unc, as isten n s itu aii de criz etc).

  Rate le mar i a le mor ta litii infan tile i abandonulu i copi i lor n Romnia au cauze simi lare: l ipsain fo rmrii/e d u cai e i mam e lo r (i a ta ilor) ; a cc es l im i tat la se rv ic i i m ed icalei soc ia le ; a t i tud in i

  25

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  34/43

  ROMNIA

  discriminatori i ; comunicare lacunar ntre prini i cad rele m ed icalei asistenii sociali;i frecvenafenomen ului de srcie extrem.

  Pn la sfri tul an ului 200 6, ca rezultat al pro cesului de dezinsti tu ional izare, peste 170 de orfel inatede mare capac i ta te au fos t nchise, f i ind dezvoltate servici i de cazare alternative, constnd d in 467apartamente, 361 case de t ip-famil ial , 132 insti tu i i restructurate ca apartamentei 180 institui i de tipc lasic (dintre care 68 aun continuaren ngri j ire peste 100 de copi i). n plus, s-au creat 578 servici ial ternative pentru spri jinirea copi i lor inst ituionalizai n vederea gsir i i unor noi locuine i prevenireaseparrii copiilor de fam ilie. Ace ste se rvicii sunt finanate de ctre consiliile localei judeenei con staudin urmtoa re le :

  99 de se rvicii/centre de zi pentru copii provenii din fa m ilii aflaten dificultate,

  90 de servici i/centre de z i pentru copii cu handicap,

  60 de centre pentru mam i cop il, 59 de se rvicii/centre de consil iere pentru prini/asisteni,

  47 d e servici i de asisten perma nent pentru ed ucarean con tinuare a tinerilor cu vrsta peste 18ani,

  38 de ce ntre de plasa me nt familial/reabil itare/reintegrare/pregtire,

  31 de centre de consil iere/prevenirei tratamen t pen tru copii i maltratai, abuzai sau neglijai,

  23 d e servicii de m onitorizare, asisten i supo rt pen tru fem eilensrcina te ca re prez int risc de a-i aband ona copilul,

  21 d e cen tre/servicii pentru cop iii strzii, 20 de centre de supraveghe re a copi i lor care au co mis infraciuni,

  20 d e servicii it ineran te de co nsil ierei planing familial,

  14 centre de supraveghere a cop i ilor strzii,

  13 centre de co nsi liere pentru m amei copii abu zai/victime ale violenei n fam ilie,

  8 servicii de urgen pen tru copii i cu de viai i de com portament,

  8 servicii de asisten pentru copiin ved erea e xercitrii dreptului de liber exprima re,

  3 servicii de asisten pentru copiin ved erea e xercitrii drep turilor lor,

  3 centre de co nsil ierei prevenire a de pendenei de d roguri,

  2 servicii mobile de terapiei as isten a co pii lor cu han dicap a flai n grija unor a sisteni maternali,

  2 servicii de urgen i asis ten pen tru mam ele cu cop ii cu nevo i spec iale,

  2 centre de prevenirei supraveg here a copii lor/elevilor cu risc de de lincve n,

  2 servicii pentru dez voltarea ab ilitilor de via,

  13 alte serv ic ii, nespecif icate.

  26

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  35/43

  ROMNIA

  2.3.6. Ajutoarele sociale

  Major itatea a jutoarelor soc ia le d in Romnia sunt direc ionate ctre famil i i le cu venituri mici . Valoareaajutoarelor este a justat periodic, n concordan cu indicele preu lu i de consum, pent ru a preven idevalorizarea acestora. M ajori tatea ajutoarelor sociale se acord n urma unor anchete sociale priv indvenituri le i se d i fe ren iaz pentru a rspunde nevo i lo r ind iv idua le a le fami l i i l o r , dar mai t rebu ieechi l ibrate cu a l te metode supl imentare de as is ten, care s faci l i teze accesul la servici i medicale,locuri de mun c, edu caie paren tal, informare cu p rivire la drep turile om ului etc.

  Ate nia con ce ntra t asupra unei abordr i in tegrate, b ine coordonate, cu o colaborare ef ic ient ntreautoritile loca lei centrale, institui i le mass-media, instituiile publicei private n domenii le sntii,educaie i i just i ie i , va a ju ta la e l iminarea srciei n rnd ul ge ne ra i i lor v i i toare. Contientizareasocieti i n general - cu pr iv i re la problemele copi ilor i a t ineri lor care triesc n anumite grade de

  srcie i asupra consec ine lor d i fer i te lor lor ac iun i - va a ju ta la imp l i carea mai mul to r ac tor incombatereai prevenirea e xcluderii sociale a a cestora.

  Doar recent a fost ref lectat n legislaie i structuri le adm inistrative integrarea pol i tic ilor de protecie acopilului cu cele referitoare la familiei de asisten social. Servici i le/planurile de protecie individua leinclud servicii att pen tru copi l ct i p en tru fam iliei m enion ea z, de asemenea, t ipul de asisten lacare copi iii fami l ii le lor au dreptu l - de exem plu, a locaia pen tru nou-nscut, alocaia de s tat pentrucopi i , aloca ia supl imentar pentru famil ie, aloca ia de sus inere pentru fami l i i le cu un s ingur printe,alocaia pentru plasam entul copilului pe ntru copii i aflai n sistem ul de protecie special etc - deo arece nc mai exist copi i care nu bene fic iaz de aceste t ipuri de alocai i din cauz c ei sau prinii lor nutiu c ex ist.

  Polit ici le d e p rotecie social pentru asigurare a uno r venituri adecv ate includ:

  Din 1 i anua r ie 2007 , ven itu l m in im ga ran ta t es te de 390 R ON (118 Euro ) pe l un. n con dii inorm ale, venitul minim a r putea asigura traiul unei persoane la l imita srciei. Din 1 ianuarie 2 007 ,indemnizaia pentru creterea co pilului (indem nizaie lunar pentru o m ai bun protecie po st-natali cretere a c op ilulu i pn la vrsta de doi a ni , sau t re i ani pe ntru co pi i i cu ha ndica p) es te de600 RO N (aproxima tiv1 80 Euro).n 200 6 un n umr de aproximativ 186 000 de m am e au be nefic iatlunar de indem nizaia pen tru creterea copi lului , dar num ai fem ei le care au un venit mai m ic dectsalariul mediu consider acea st indem nizaie u nbeneficiu".nainte de a nul 2002 , inde m nizaiapentru creterea copi lului reprezen ta echivalentul a 85 % din cel m ai recent salariu al ma me i. Dianul 2002, indemnizaia pe ntru creterea copilului const dintr-o a locaie luna r fix, ceva m ai m aredect salariul m ediu ne t, indiferent de ve nitul mam ei. Inde m nizaia este un stimulent puternic pen trumu l te fem ei af late la vrsta ferti l i ti i, casnice sa u ca re au u n ven it m ic,i favorizea z cr etere acop i i l o r n de favoa rea unu i l oc de mu nc. F e m e i le c u u n v e n i t p e s t e m e d i e s u n t d e s e o r inimposib i l i ta tea de ant rerupe serv ic iu l n scopul creter ii unu i cop i l , de v reme ce a ces te fem eidepind d e ven itul lor lunar, iar indemnizaia pen tru creterea co pilului nu este su ficient pen tru, deexem plu, plata unui credit ipoteca r. Rezultatul clar este c politica pro-natal2 ncurajeaz natereace lor mai m uli cop iin familii sracei descurajea z c lasa m edie (n ge neral persoane cu s tudi isuperioare) s aib copiinainte d e o binerea un ei sigurane finan ciare.

  Din 1 ianuarie 2007, alocaia pentru no u-nscut este de 204 RO N (aproxima tiv 60 Eu ro).n 2 006 ,184 477 m ame au benef icia t de a loca ia pentru nou-nscut. De la ace eai da t, alo caia d e sta tlunar pentru copi l este de 25 RO N (ap roximativ 7,50 Euro). Pen tru primi i doi ani ( trei ani n cazulcop i i lo r cu ha nd icap) a locaia luna r pe ntru creterea cop i lu lu i es te de 20 0 RO N (aprox imat iv

  2 Legea 7/2007 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului stipuleaz c indemnizaiile de maternitate suntdisponibile doar pentru primele trei nateri. ncepnd cu cea de-a patra natere, aceste alocaii nu se mai acord.

  27

 • 8/9/2019 saracia si abandonul

  36/43

  ROMNIA

  60 Euro) .n 2006, un numr aprox imat iv de 4 270 759 a loca i i pentru copi i au fost acordatenf iecare lun la 1,48 m ilioane de famili i (ceea ce indic o medie de 2,89 copi i per famil ie) . Aceste

  do u tipuri d e aloc aii sunt universal valabilei nu sunt sp ecial orientate ctre cei afla i sub pragulsrciei. Dup aceti doi (sau trei) an i, valoare a alocaiei de stat p entru copil devine foarte m ic ireprezint, n consec in, un mi jloc de asisten numai pentru famil ii le cu venituri foarte mici.

  ncepnd cu 30 aug ust 2006 , a locaia p entru cldur es te aco rda t n urma verif icrii veniturilor,adic pe baza venitului fam iliei. Reg lemen trile stipuleaz c dac venitul m ediu net p e m em bru defami l ie este mai mic dect X Le i, fam ilia va p lt i factura pentru nclzirea central (districtual)compensat cu Y % .

  X RON 125 170 2 5 1 7 0 2 5 1 7 0 290 345 390 440 50Y 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10

  Persoane le s ingure benef ic iaz de compensaii m a i m a ri c u 1 0 % d e ct famil i i le, n t imp cepersoanelei fam ilii le care beneficiaz de ajutor social pe baza venitului minim garantat au facturilede nclzire co m pen sate 100 % .

  Da c venitul mediu n et lunar pe m em bru de fam ilie este m ai mic deX (RO N), famili ile care folosescgazul natural drept com bustibi l pentru nclzire vor