sa - · PDF file• Centrad Militari, OAdresa: Str. Hanul Ancutei nr. 4~ Sector 6,...

of 38 /38
Situat 111 strada iN ATENTIA LOCAT;\gIJ ,OR ., .......... nl".. . Sector 6, 11ucurqti Dircqia (JCnera[[l de Poli\ie Localii Sector 6 informeaz8 ell pnvlre la prevederile liotararii Consiliului General alMunicipiului Bucurc§ti n1'. 120!20 10 privind normcle de salubrizare ale Municipiul ui Art. 27 a1in. (2)- Persoanelor fi7.icc juridicc Ie stint interzise: a) depo7.itarea pe domcniu\ public a sacilor ell In vedcrea co I ecti:'lri i de ditrc operatori i cit: salubrizare. AmendtJ de la 200 lei - 500 lei (Art. 42, lit. a) Art. 28 _. Persoanelor fizice care execLllrl I ucr[lI'i de cOllstruqi l, modernizari, renovari, demolari ..... din care rczulW dC$curi, au urmatoarele obtiga1i i: g) sa nu abandoneze sal! S21 depozitcze provenitc din COilstruqii demolari pc domeniul public saL! privat. Amendc'i de fa 10{)O lei -3()()() lei (Ar!. -12. IiI, g) Dadi sesizati vreul1ul din aspcctele mcn\iOllate mai SLlS, va rugarn sa apelali Dispeceratul Politiei r ,ocale Sector 6, la numerele: - 02 I 4 1 3 I 6 20 - 021.9546.

Embed Size (px)

Transcript of sa - · PDF file• Centrad Militari, OAdresa: Str. Hanul Ancutei nr. 4~ Sector 6,...

 • Situat 111 strada

  iN ATENTIA LOCAT;\gIJ ,OR DINBLOCUL,

 • RoMANIA MUNICIPIUL BUCURE9TI

  CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUJ 6 '0'" DIRE IA GENERALA DE P LOCAI-A ((~IZ)' ==================, $os.Ol'hideelor!ll'.2d, Sector 6, telefon/fax 021.413.16.62/021.413.17.43

  E-mail: [email protected] Web: www.politia6.l'o Operator date Cli caracter personal nr. 5126/11538/13333/22.05.2007

  in atentia posesorilor de anilnale

  in eonformitate eu prevederile Hotiirarii Consiliului General al Municipiului Bucure$ti Nr. 120/2010, privind pastrarea eurafeniei de cafre posesorii de animale de eompanie, pe domeniul public, aeetia au urmatoarele obligafii: -Sa defina asupra sa materiale neeesare (fara',matura, punga etc) pentru

  eurafarea loeului i evaeuarea dejeefiilor jiziologiee ale animalelor. -Sa nu permita aeeesul animalelor de eompanie pe .spaflile verzi din pareuri, gradini publiee $i eele aferente ansamblurilor de loeuinfe, in spafiul dejoaea

  amenajat pentru cop ii, in magazine $i piefe de desfaeere a produselor agroal imentare.

  -Accesul cu anitnale de c0l11panie se va face nl/mai In spatiile special al11enajate. - Mentinerea cunilor In lesii, iar cei din categoria cunilor agresivi vor purta

  obligatoriu # botnitii. -Vor define earnete de sanatate pentru animalele de eompanie i vor asigura

  vaee marea . -in imobile eu spafii eomune, vor asigura proteefia ~'i siguranfa eelorlalJi loeatari,

  in raport eu aee.Jtia.Aeeasta obligafie Ie revine de asemenea ~'i in til11pul plil11barilor pe domeniul public.

  - Nerespeetarea prevederilor prezentei Hotiirari constituie eontraventii $i se sanctioneazii eu amenzi contraventionale euprinse Intre 200-500 lei Si 1000-3000

  lei, in functie de Incadrarea contraven(ionalii a faptei. in eonforl11itate eu prevederile Art.3, pet. J 7 din L6J/J 99 J Rep.

  -Liisarea in lib ertate fiira supraveghere a anbnalelor care pot prezenta perieol pentru persoane sau bunuri se sanetionezii eu alnendii de La 100-500 lei

 • '. ,. ,_ ,I I ' 'r

 • 1eletoane Utile , ~il11(Jria Sectoruiu/ 6

  Pentru obtinerea informatmor sau documcntatiilor neccsare~ cat ~i

  depunerea acestora, vii rugam sa va adresati BirouluiUnic al Primariei, din strada Calea Plevnei nr.147-149, Sector 6,

  Telefon: 037.620.4323.

  Program relatii cu publicu!: I Luni, Marti, Joi: 09.00 - 15.00;

  Miercuri: 10.00 - 17.00 ~i Vineri: 9.00 -12.00.

  Primaria Sectorului 6

  Adresa: Calea Plevnei, nr.l47-149, Sector 6, Bucure~tiO Tclefon: 037.620.4319 (centrala); 037.620.4147; 037.620.4149DFax: 037.620.44460 E-mail: [email protected] OProgram de functionare: 0 Luni - Joi: 08.00 - 16.300 Vineri: S.OO - 14.00 OProgram de lucru eu publicul: OLuni - Joi: 09.00 - 15.000 Vineri: 9.00 - 13.000 Mijloaee de transport: autobuz 105, 123, 17S~ 601, tramvai 1, 11,35, metrou statia Groztiveti. ' ,

  '" Serviciul Indrumare si Control Asociatii de Proprietari

  Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucure~tiO

  Telefon: 037.620.4429,037.620.4430,037.620.4431,037.620.44320

  Fax: 037.620.44460

  E-mail: [email protected] de lueru: 0

  Luni - Joi: OS.OO -16.30

  OVineri: 8.00 - 14.00

  Camera nr.26 - D-na Dana Biditi - Asociapi de Proprietari

 • ( ,

  Serviciul Control Activitati Public~ , Gosnodaresti si Sanltar-V eterinar

  Adresa: Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, Bucure~tiO Telefon: 037.620.4496; 037.620.44970 Program de Illcrll: 0 Luni - Joi: 08.00 - 16.30 OVineri: 8.00 -14.00

  Biroul Autoritate Tutelara

  Adresa: Calea Plevnei~ nr.147-149, Sector 6, Bucuie~ti .', OTelefon: 037.620.4502; 037.620.45030 Program de Illcru: OLuni - Joi: 08.00 - 16.300 Vineri: 8.00 - 14.00

  Directia Investitii

  Adresa: Strada Regiei, nr.6-8, Sector 6, Bucure~tiO

  Telefon: 037.620.41440

  Fax: 037.620.41430

  Program de lucru:OLuni -Joi: 08.00 -16.30

  DMiercuri: 08.00 -14.00

  Serviciul RelaID Publice in Teritoriu

  II Centrul Drumul TabereiO, Adresa: Bdul. Timioara nr. 21, Sector 6, Bucure~tiO

  II Telefon: 021.529.8874

  II OProgramnl de lucru en pnblienl:O

  II Luni, Marti, Joi: 9.00 - 15.000

 • " \

  Centrad Militari, OAdresa: Str. Hanul Ancutei nr. 4~ Sector 6, Bucure~ti 0

  Telefon: 021.528.04280

  Programul de luem eu publicul: 0

  Luni, Marti, loi: 9.00 - ] 5.00

  OMiercuri: 10.00 - 17.000

  Vineri: 9.00 -12.00

  CentmlGiulestiD, Adresa: Str. Rasadnit~i nr. 59, Sector 6, Bucure~ti

  .. OProgramul de Iueru eu publieul:'

  OLuni, Marti, loi: 9.00 -15.00

  II o Miercuri: 10.00 - 17.000Vineri: 9.00 - 12.00

  Centm. Cringasi, OAdresa: Cruea Cnlng~i nr. 29, etaj 1 (in sediul Administratiei Pietelor Sector 6), Sector 6, Bucure~iO

  Program de lucm cu publicu): 0 Luni, Marti, Miercuri, Joi: 9.00 - 15.000 Vineri: 9.00 - 13.00

 • TELEFOANE POLITIA LOCALA SECTOR 6

  SEDIU: Str. Orhideelor, Dr. 2 d, Sector 6 Telefon: 021/413.16.20 Fax: 021/413.17.43

  Telefonul cetateanului: 02119546 I

  E-mail: [email protected] Web: www.politia6.ro

  MINISTERUL ADMINISTRATIEI ~I INTERNELOR .'. INSPECTORATULGENERALAL POLITIEI ROMANE

  Telefon centrala: 021/208.25.25 Sediu: Str. Mihai Voda, nr. 6, sector 5, Bucure:;:ti, Romania

  Web: [email protected]

  Relatii eu publieul: TelefonlFax: 021/316.66.55

  Telefon: 021/208.25.25 int.26117

  INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMANE

  .'

  Sediu: Str, Jandarmeriei nr.9 -11 ,Sector 1

  Telefon: Oflter de Serv.iciu: 021.409.65.34 021.409.'60.26 021.409.60.28

  Fax Oflter de Serviciu: 0:21.319.80.41

  Web: www .iandarmeriaromana.ro E-Mail: [email protected]

  [email protected] jan [email protected]

  NR.DNIC PENTRU APELURI DE URGENTA: 112- APEL GRATUITin telefonia fixii ~i mobilii

  UTILE

  Direc1ia Impozite ~i Taxe Locale Sector 6

  CENTRUL ORIZONT ..; SEDIUL CENTRAL (PERSOANE FIZ1CE ~I PERSQANE JURIDlCE)

  Sediu: Drumul Taberei nr. 18, Sector 6, Bucureti

  Telefon: 021.413.77.90

  Fax: persoane fizice: 021.413.77.89

  Fax: persoane juridice: 021.413.65.14-

  E-mail: [email protected]

  Administratia Domeniului Public i Dezvoltare Urbana Sector 6 . .

  Sediu: Intrarea A viator Gheorghe Caranda Dr. 9

  Bucureti, Sector 6~ Romania

  TeL +40-21-410.25.50 I +40-21-410.09.57

  +40-21-410.16.81

  E-mail: [email protected]

  S.C. Apa Nova Bucureti S.A.

  Sediul Central: Str.Aristide Demetriade nr.2, Sector 1, Bucure~'

  Call Center (non-stop): 021 207 77 77 sau * 7777

  Online: [email protected]

  Program Relapi Clienti, Casierie: Luni ~ Vineri: 08:00 - 18:00 Sfunbiita: 09:00 - 13:00'

 • Prin~ipalele Atributii ale Politiei Locale

  Conform Legii nr.155/2010 :

  In dome~iul ordinii ~i lini~tii pUblice:

  a) mentine ordinea I?i linitea public~ in zonele i locurile stabilite prin planul de ordine i sigurant~ publi~ al unita\ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat in conditiile legii~

  bt mentine ordinea public~ in imediata apropiere a unit~tilor de Tnvat~m~nt publice. a unitatilor sanitare publice, in parcarile auto aflate pe domeniul public sau privat a\ unita.tii/subdiviziunii administrativ-teritQriale, in zonele comerciale i de agrement, In parcuri, piete, cimitire, precum i in alte asemenea rocuri publice aflate in proprietatea i/sau Tn administrarea unitatilorl subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institu\ii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine I?i sigurant~ public~;

  c) actioneaza pentru identificarea ceretorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea i ocrotirea parintilor sau a reprezentantilor legali,' a persoanelor f~r~ ad~post i procedeaza la incredintarea acestora serviciului public de asistent~ sociala in vederea solu\ionarii problemelor acestora, in conditiile legii:

  d) constata contraventii i aplic~ sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de de\inere a cAiniior periculoi sau agresivi, a eelei privind programul de gestionare a c~inilor fara stepan i a eelei privind protectia animalelor i sesizeaza serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stap~n despre existenta acestor caini i acord~ sprijin personalului specializat in capturarea I?i transportul acestora la adapost;

  A

  In domeniul circulatiei pe drumurile publice:

  a) asigura fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritorial~ de competenta, avsmd dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducatorilor de autovehicul exclusiv pentru indeplinirea atribu\iilor conferite de prezenta lege in domeniul circulatiei pe drumurile publiee;

  b) verifica integritatea mijloacelor de semnalizare rutiera i sesizeaza nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor i a marcajelor rutiere i acorda asistenta in zone Ie unde se apliea marcaje rutiere;

  c) participa la actiuni comune cu administratorul drumului pentru inlaturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundenta, viscol, vant putemic, ptoaie torentiala, grindina, polei i alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

  . d) acorda sprijin unitatilorlstructurilor teritoriale ale Politiei Romane. in luarea masurilor pentru asigurareafluentei i sigurantei traficului;

  e) asigura, in cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente i ia primele masuri ee se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor i a faptuitorilor i, dace se impune, transportul victimelor la cea mai apropiata unitate sanitara;

 • f) constattl