S-a încheiat Caravana POR 2014 – 2020 destinată...

of 14 /14
S-a încheiat Caravana POR 2014 – 2020 destinată Microîntreprinderilor din Sud Muntenia paginile 2-3 Buletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016 Publicaţie editată de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia Argeş / S-a finalizat ultimul proiect european aflat în derulare din cadrul PIDU al municipiului Piteşti ..........9 Călăraşi / S-a încheiat modernizarea reţelei de apă şi canalizare .......................................................9 Dâmboviţa / Municipiul Târgovişte, sub supraveghere video permanentă ............................................10 Giurgiu / Sezonul 2016 „Descoperă Rowmania”, la Giurgiu ............................................................. 10 Ialomiţa / festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea” .......................................................11 Prahova / MApN îşi propune restaurarea Crucii de pe Caraiman, cu ocazia comemorării Primului Război Mondial ...11 Teleorman / Biserica de la Drăceşti, monument istoric vechi de aproape două secole ............................12 INfO JUDEțE OPORTUNITățI DE fINANțARE Cultura şi turismul, două domenii de dezvoltare ale Regiunii Dunării, promovate prin SUERD, cu contribuţia MDRAP ..... 5 CNIPMMR: Problemele din achiziţiile publice au fost rezolvate ........... 5 Puşcaş (ANAP): Noul sistem de achiziţii publice va fi supus testării în perioada 27 - 31 iulie 2016 .......... 6 Scrisoarea Corinei Creţu adresată ministrului transporturilor, Dan Marian Costescu ...... 7 MfP se reorganizează pentru a pregăti preluarea de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene .................... 8 INfO POR 2014 - 2020 S-au modificat Ghidurile specifice pentru Priorităţile de investiţii 3.1, 6.1 şi 7.1! ............. 4 Instrucţiunea nr. 146, pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare ................ 4

Embed Size (px)

Transcript of S-a încheiat Caravana POR 2014 – 2020 destinată...

 • S-a încheiat Caravana POR 2014 – 2020destinată Microîntreprinderilor

  din Sud Muntenia paginile 2-3

  Buletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  Publicaţie editată deAgenţia pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  Argeş / S-a finalizat ultimul proiect european aflat în derulare din cadrul PIDU al municipiului Piteşti ..........9

  Călăraşi / S-a încheiat modernizarea reţelei de apă şi canalizare .......................................................9

  Dâmboviţa / Municipiul târgovişte, sub supraveghere video permanentă ............................................10

  Giurgiu / Sezonul 2016 „Descoperă Rowmania”, la Giurgiu .............................................................10

  Ialomiţa / festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea” .......................................................11

  Prahova / MApn îşi propune restaurarea Crucii de pe Caraiman, cu ocazia comemorării Primului Război Mondial ...11

  Teleorman / Biserica de la Drăceşti, monument istoric vechi de aproape două secole ............................12

  Info jUDEțE

  oPoRtUnItățI DE fInAnțARECultura şi turismul,▪

  două domeniide dezvoltareale Regiunii Dunării,promovate prin SUERD,cu contribuţia MDRAP ..... 5

  CnIPMMR: Problemele▪din achiziţiile publiceau fost rezolvate ........... 5

  Puşcaş (AnAP): noul sistem▪de achiziţii publiceva fi supus testăriiîn perioada27 - 31 iulie 2016 .......... 6

  Scrisoarea Corinei Creţu▪adresată ministruluitransporturilor,Dan Marian Costescu ...... 7

  MfP se reorganizează▪pentru a pregătipreluarea de cătreRomânia a preşedinţieiConsiliului UniuniiEuropene .................... 8

  Info PoR 2014 - 2020S-au modificat Ghidurile▪

  specifice pentruPriorităţile de investiţii3.1, 6.1 şi 7.1! ............. 4

  Instrucţiunea nr. 146,▪pentru încheiereaactelor adiţionalede prelungirea duratei contractelorde finanţare ................ 4

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia

 • Săptămâna trecută, ADR Sud Muntenia»a organizat seminarii de informare la Ploieşti,Giugiu şi Slobozia, la care au participatreprezentanţi ai mediului privat care doresc săobţină finanţare europeană nerambursabilă,încheind astfel Caravana PoR 2014 – 2020destinată Microîntreprinderilordin regiunea noastră.

  Societăţile din mediul urban, încadrate în ca-tegoria microîntreprinderilor, au oportunitatea dea-şi dezvolta afacerile prin realizarea de proiectefinanţabile în cadrul Priorităţii de Investiţii 2.1„Promovarea spiritului antreprenorial, în specialprin facilitarea exploatării economice a ideilor noişi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, in-clusiv prin incubatoare de afaceri” din PoR 2014 –2020.

  „Pentru a obţine fonduri nerambursabile, mi-

  croîntreprinderile – solicitanţii eligibili – trebuie săaibă deja, la momentul depunerii cererii de finan-ţare, domeniul de activitate vizat de investiţie, au-torizat la sediul identificat ca loc de implementarea proiectului. Prin apelul de proiecte 2.1A al pro-gramului regional se pot obţine fonduri europenenerambursabile între 25.000 şi 200.000 de euro, cumenţiunea că beneficiarii trebuie să asigure o con-tribuţie financiară de minim 10% din cheltuielileeligibile ale contractului.”, a declarat directorulADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, în cadrul semina-rului de informare, ce a avut loc miercuri, 22 iunie,la Ploieşti.

  În cadrul apelului, ce va fi deschis în data de27 iulie, aplicanţii vor putea depune proiecte pen-tru a obţine fonduri nerambursabile în termen deşase luni, această perioadă urmând a fi redusă,dacă bugetul alocat regiunii Sud Muntenia, de 36,85de milioane de euro, va fi consumat mai devreme.

  (continuare în pagina 3)

  2Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  S-a încheiat Caravana POR 2014 – 2020destinată Microîntreprinderilor din Sud Muntenia

  Slobozia, 24 iunie

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 3Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  (continuare din pagina 2)Prin acest prim apel competitiv de proiec te,

  aplicanţii pot depune o singură cerere de finan-ţare, prin care pot solicita fonduri europene pen-tru: investiţii în lucrări de construire, modernizaresau extindere de spaţii de producţie sau prestareservicii, achiziţionare de echipamente, investiţiiîn active necorporale sau în realizarea de instru-mente de comercializare online.

  Proiectele depuse în primele două luni vorparcurge etapele de verificare a conformităţii ad-ministrative şi eligibilităţii şi de evaluare tehnicăşi financiară, urmând a fi direct contractate celecare au obţinut cel puţin 85 de puncte (pragul decalitate) şi care se încadrează în alocarea finan-ciară disponibilă. Dacă aceasta nu este acoperită,restul proiectelor ce au obţinut între 50 şi 84 depuncte vor fi menţinute în competiţia cu proiec-tele din lunile următoare.

  Cererile de finanţare depuse în următoarealună (a 3-a de la deschiderea apelului) vor par-curge aceleaşi etape de verificare şi evaluare teh-nică şi financiară, urmând ca cele ce au obţinutcel puţin 80 de puncte (pragul de calitate) să fiecontractate, dacă se încadrează în alocarea fi-nanciară disponibilă. Dacă aceasta nu este aco-perită, restul proiectelor ce au obţinut între 50şi 79 de puncte, din ambele tranşe, vor fi men -ţinute în competiţia cu aplicaţiile din lunile ur-mătoare.

  Atenţie! Proiectele ce obţin mai puţin de 50de puncte vor fi respinse.

  ADR Sud Muntenia este organism Intermediarpentru PoR 2014 - 2020 şi are responsabilităţidelegate pentru implementarea acestui program.Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţaredin PoR puteţi obţine contactând experţii ServiciuluiComunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail:[email protected]

  Giurgiu, 23 iunie

  Ploieşti, 22 iunie

  Slobozia, 24 iunie

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 4Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  S-au modificat Ghidurile specificepentru Priorităţile de investiţii 3.1, 6.1 şi 7.1!

  Prin ordinul ministrului dezvoltării regionaleşi administraţiei publice nr.907/21 iunie 2016, săp-tămâna trecută au fost modificate următoareleghiduri:

  Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 3•„Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisiiscăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 „Spri -jinirea eficienţei energetice, a gestionării inteli-gente a energiei şi a utilizării energiei din surseregenerabile în infrastructurile publice, inclusivîn clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor”,operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale;

  Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 6,•Prioritatea de investiţii 6.1 – „Stimularea mobi li -tăţii regionale prin conectarea nodurilor secun-dare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv anodurilor multimodale”;

  Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 7,•Prioritatea de investiţii 7.1 – „Sprijinirea unei creş -teri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dez-voltarea potenţialului endogen ca parte a unei stra -tegii teritoriale pentru anumite zone, care să inclu -dă reconversia regiunilor industriale aflate în declin,precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarearesurselor naturale şi culturale specifice” din ca-drul Programului operaţional Regional 2014-2020.

  Ghidurile au fost corelate cu modificările adu -se Ghidului solicitantului, Condiţii generale pentruaccesarea fondurilor în cadrul Programului opera -

  ţional Regional 2014-2020, aprobate în luna mai 2016.Variantele consolidate a celor două Ghiduri

  ale solicitantului au fost publicate pe website-ulnostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiuneadedicată PoR 2014 - 2020, link: http://regio.adr -muntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe paginade Internet a programului - www.inforegio.ro, sec -ţiunea Apeluri de proiecte, unde este sunt disponi -bile şi sinteze cu modificările aduse acestor ghiduri.

  INFO

  POR 2014 - 2020

  Instrucţiunea nr. 146, pentru încheierea actelor adiţionalede prelungire a duratei contractelor de finanţare

  Autoritatea de Management pentru Programuloperaţional Regional a emis Instrucţiunea nr. 146/17.06.2016, pentru încheierea actelor adiţionale deprelungire a duratei contractelor de finanţare carenu se finalizează în perioada acordată urmare aplicăriiInstrucţiunii AM PoR nr. 144/2015, în scopul îndepli-nirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiecte-lor şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestora.

  toate contractele de finanţare ce nu se fina-lizează în perioada acordată urmare aplicării In-strucţiunii AM PoR nr. 144/2015 vor face obiectul

  unor acte adiţionale de prelungire a duratei aces-tora, prin acordarea unui nou termen de finalizare,în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi in-dicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţiidin surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli ne-eligibile în cadrul proiectelor).

  Prezenta instrucţiune poate fi consultată pewebsite-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro,secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adr -muntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr146din17062016.pdf.

  http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr146din17062016.pdfhttp://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr146din17062016.pdfhttp://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneanr146din17062016.pdfhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.inforegio.rohttp://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Viceprim-ministrul Vasile Dîncu, ministrul dez-voltării regionale şi administraţiei publice, a parti-cipat vineri, 17 iunie a.c., la Ruse (Bulgaria), la des-chiderea conferinţei Strategiei UE pentru RegiuneaDunării (SUERD) „Sustenabilitatea dezvoltării tu-rismului şi a securităţii în regiunea Dunării”.

  Viceprim-ministrul a vorbit, în deschiderea con -ferinţei, despre importanţa SUERD în regiune, des-pre ItI Delta Dunării şi Strategia de dezvoltare du-rabilă a Deltei Dunării: „Avem nevoie de solidari-tate în cadrul Uniunii Europene şi de solidaritate cuprietenii noştri din cadrul Parteneriatului Estic, înmod special cu Republica Moldova, Ucraina şi ţări -le din Balcanii de Vest, care depun eforturi sem-nificative pentru a se apropia cât mai mult de Uni-unea Europeană, inclusiv prin participarea la im-plementarea Strategiei Uniunii Europene pentruRegiunea Dunării. Abordarea strategică la nivelmacroregional este menită să adapteze politica decoeziune la o Uniune Europeană mai diversă, princoncentrarea pe provocările comune tuturor ţă -rilor din regiunea Dunării, ca diminuarea dispa -rităţilor economice, provocări transnaţionale, va-

  lorizarea potenţialului turistic şi cultural unic dinaceastă regiune.”.

  SUERD este o iniţiativă politică a României şi Aus -triei, realizată după modelul de cooperare al Stra-tegiei UE pentru Marea Baltică şi urmăreşte impul-sionarea dezvoltării coerente a statelor riveranefluviului, prin consolidarea implementării în re-giune a politicilor UE. Axa prioritară 3 a SUERD„Promovarea culturii, turismului şi a relaţiilor in-terumane” este coordonată de Ministerul Dezvol-tării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

  „Dorim dezvoltarea unui brand al regiunii Du-nării, iar analiza necesară acestui proiect este rea-lizată pe Axa 3 a SUERD. Tot în acest cadru va firealizat un Sistem de certificare a destinaţiilor şiproduselor eco-turistice şi o metodologie destinatăReţelei de Observatoare pentru Turism sustenabildin regiunea Dunării. Altă ţintă este crearea uneiPlatforme Culturale Dunărene. Sunt ţinte ce facparte din Planul de Acţiuni pentru 2016 şi care con-tribuie la o Europă solidară, sigură şi atractivă”, aprecizat vicepremierul Vasile Dîncu.

  Sursa: mdrap.ro

  5Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Cultura şi turismul, două domenii de dezvoltareale Regiunii Dunării, promovate prin SUERD,

  cu contribuţia MDRAP

  CNIPMMR: Problemele din achiziţiile publiceau fost rezolvate

  Problemele din vechea legislaţie privind achi-ziţiile publice cu privire la criteriul preţului cel maiscăzut şi imposibilitatea plăţilor directe către sub-contractori au fost rezolvate, astfel încât şi între-prinderile mici şi mijlocii (IMM) vor avea acces laachiziţii publice, susţine preşedintele Consiliuluinaţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Ro-mânia (CnIPMMR), florin jianu.

  „Două probleme principale erau în vechea legi-slaţie privind achiziţiile publice şi au creat mari dis-funcţionalităţi. Spre exemplu, acea chestiune legatăde preţul cel mai scăzut care de foarte multe ori asi-gura şi calitatea cea mai scăzută. Or acest lucru afost reglementat şi într-un fel aliniat la ceea ce seîntâmplă la nivel european. Parteneri din alte ţări

  ne spuneau, referitor la această reglementare, că înlegislaţia lor nu se mai regăsea de un număr de ani,chiar zeci de ani. O altă problemă era legată de ceeace se întâmpla cu plăţile directe către contractorisau cu plăţile către subcontractori. Era o problemămajoră pentru că cei care luau contracte, dar aveauun număr de subcontractori, intrau într-o procedurăde insolvenţă sau suspendare sau diverse proceduriprin care nu-şi mai plăteau subcontractorii trăgând,pe cale de consecinţă, în faliment foarte multe IMM-uri. Reglementarea acestui aspect reprezintă pentrunoi rezolvarea unei probleme fundamentale”, a ex-plicat, marţi, jianu în cadrul unei conferinţe de pre-zentare a noii legi privind achiziţiile publice.

  (continuare în pagina 6)

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.mdrap.ro

 • 6Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Puşcaş (ANAP): Noul sistemde achiziţii publice

  va fi supus testării în perioada27 - 31 iulie 2016

  noul sistem de achiziţii pu-blice, SICAP (Sistem informaticcolaborativ pentru mediu per-formant de desfăşurare a a -chizi ţiilor publice), care va în-locui SEAP-ul, va fi supus testă-rii de către Agenţia pentru Agen -da Digitală în perioada 27 - 31iulie, a declarat, marţi, preşe -dintele Agenţiei naţionale pen-tru Achi zi ţii Publice (AnAP),Bogdan Puşcaş.

  „Astăzi, cei care lanseazădocumentaţii noi, folosesc în con -tinuare sistemul SEAP, cu miciadaptări în aşa fel încât acestasă aibă funcţionalităţile nece-sare şi să vă ajute în lansarea pro -cedurilor, însă asumarea Agen -ţiei pentru Agenda Digitală estecă, începând cu data de 31 iulie -1 august, vom putea vedea, într-ofază de testare naţională şi tes-tare la liber pentru toţi utiliza-torii, noul sistem de achiziţii pu -blice, celebrul SICAP.

  Deja o par te din procedurisunt în interiorul ANAP spre tes-tare, mai exact modul de vali-dare a documen taţiilor de atri-buire şi, undeva între 27 şi 31iulie, Agenţia pentru AgendaDigitală va oferi publicului largspre testare aceas tă aplicaţie.Cât va dura testarea şi care vorfi etapele ulterioare, la ora ac-tuală nu putem spune foarteclar, dar prin contract ei ar tre-bui să reuşească această opera -ţiona lizare foarte rapid”, a ex-plicat Puşcaş, în cadrul con fe -

  rinţei dedicate prezentării noiilegislaţii în domeniul achi ziţiilorpublice.

  În acest context, preşedin -tele AnAP a explicat că o prio-ritate a noului pachet legislativeste reprezentată de transpa-rentizarea procedurilor.

  „În nor mele de aplicare,cel puţin pentru achizi ţiile cla-sice şi cele sectoriale, sunt pro-ceduri obligatorii a fi derulateîn mediul online. Iată deci că,deşi noi aveam un termen ma-ximal 2018, în care să transpu-nem sistemul achizi ţiilor pu-blice într-unul eminamente on-line, am ales, cel pu ţin pentruprocedurile cu impact semnifi-cativ asupra bugetului, să fa-cem pasul mult mai repede”, amai spus Puşcaş.

  Preşedintele AnAP a subli-niat importanţa noilor reglemen -tări prin faptul că achizi ţiile pu-blice anuale însumează 15 mi-liarde de euro şi reprezintă pes -te 10% din PIB-ul României.

  El a admis faptul că noua le -gislaţie, care transpune directi-vele europene în domeniul achi -ziţiilor publice, a fost adoptatăcu întârziere, însă, potrivit aces -tuia, întârzierea României esteuna dintre cele mai mici înre-gistrată la nivelul Uniunii Euro-pene. „Mai mult de 20 de stateeuropene nu au finalizat încăprocedurile de transpunere”, aadăugat Puşcaş.

  Sursa: agerpres.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  (continuare în pagina 6)Potrivit acestuia, şi în Legea

  IMM-urilor există un articol pri-vind faptul că un contractant la oachiziţie publică trebuie să de-clare subcontractorii, dar şi ter-menele şi modalităţile de platăpentru aceştia. În plus, în LegeaIMM-urilor există şi o reglemen-tare care dă dreptul IMM-urilor săparticipe la licitaţii publice cu ga-ranţii reduse la jumătate, aspectcontestat, însă, de către ComisiaEuropeană, care susţine că repre-zintă o distorsiune a pieţei.

  „În acest moment există oprevedere în Legea IMM-urilor po-trivit căreia, dacă un IMM parti-cipă la o licitaţie publică, trebuiesă îndeplinească 50% din criteriilede calificare. Această reglemen-tare, în opinia Comisiei Europene,ar putea distorsiona piaţa şi a ame -ninţat chiar cu o procedură de in-fringement la adresa României.Soluţia pe care am identificat-oatunci, în calitate de ministru, şipe care am discutat-o cu Comisia,şi ei au agreat-o, şi care poate fiaplicată în prezent, este aceea că,până la un prag valoric, fie nu maiimpunem niciun fel de garanţie departicipare fie se impune un modde participare egal, 50% din ga-ranţiile solicitate, atât pentru în-treprinzătorii mici, cât şi pentrucei mari”, a mai spus jianu.

  Referitor la pragul valoric pâ -nă la care se poate aplica aceas -tă variantă, preşedintele CnIPMMRsusţine că ar putea fi cinci mili -oane de euro. El şi-a exprimatsperanţa că autorităţile vor găsisoluţia pentru menţinerea aces-tei prevederi în continuare, în le-gislaţie, pentru a facilita accesulîntreprinderilor mici la achiziţiipublice.

  Sursa: capital.ro

  http://www.capital.rohttp://www.agerpres.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 7Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Scrisoarea Corinei Creţu adresatăministrului transporturilor, Dan Marian Costescu

  Comisarul european pentru Politică»Regională, Corina Creţu, a transmiso scrisoare ministrului transporturilor,Dan Marian Costescu, prin care solicităaccelerarea implementării proiectelor dinacest domeniu, finanţate prin fondurilestructurale şi de investiţii europene (fESI).Înaltul oficial european îşi exprimă astfelîngrijorarea în legătură cu întârzierile laproiectele de transport din perioada 2007-2013, dar şi cu privire la lipsa de noiproiecte pentru perioada 2014 - 2020.

  Comisarul european Corina Creţu a declarat:„Sunt îngrijorată de ritmul lent în pregătirea pro-iectelor privind infrastructura de transport din ca-drul Programului Operaţional pentru InfrastructurăMare pentru perioada 2014-2020, dar şi de numărulmare de proiecte ce riscă să nu fie finalizate. DeşiComisia Europeană a aprobat fazarea a 30 din cele123 de proiecte de transport pentru perioada 2007-2013, autorităţile naţionale nu au reuşit să trimităla Bruxelles toate documentele necesare pentruacestea, aşa încât există riscul ca România să nupoată folosi banii europeni alocaţi şi va fi nevoităsă suporte din bugetul naţional cheltuielile nece-sare pentru finalizarea proiectelor.”

  În privinţa utilizării fondurilor structurale şide investiţii europene în domeniul transporturilorîn actuala perioadă de programare (2014-2020),înal tul oficial european a precizat:

  „Există întârzieri semnificative în pregătireafinanciară şi tehnică a unei rezerve de proiectemature necesare pentru îndeplinirea obiectivelorProgramului Operaţional pentru InfrastructurăMare. Lipsa unor proiecte mature şi cheltuielileinsuficiente vor putea duce, în cele din urmă, ladezangajarea fondurilor extrem de necesare pen-tru reţeaua de transport a României.”

  Comisarul european a adăugat, de asemenea,că este necesară adoptarea rapidă a Master Planu-lui General de transport, în formă agreată în cadrulnegocierilor din 2015 dintre Comisia Europeană şiGuvernul României.

  În finalul scrisorii adresată conducerii Minis-terului transporturilor, comisarul european CorinaCreţu asigură autorităţile române atât de sprijinulei personal, cât şi de susţinerea pe care ComisiaEuropeană, precum şi experţii Direcţiei Generalepentru Politică Regională, vor continua să o acordeRomâniei pentru a putea valorifica la maximumfondurile structurale şi de investiţii europene pen-tru proiectele de transport.

  Sursa: finantare.ro

  Corina Creţu, comisarul european pentru Politică Regională

  http://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  8Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  MFP se reorganizează pentru a pregătipreluarea de către România

  a preşedinţiei Consiliului Uniunii EuropeneGuvernul a adoptat miercuri, 22 iunie, o hotă -

  râre privind reorganizarea Ministerului finanţelorPublice. Actul normativ include înfiinţarea unuipost de secretar de stat, care va coordona activita -tea privind afacerile europene din perspectiva fi-nanţelor publice, în vederea preluării de către Ro-mânia a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene(PRES), în perioada iulie – decembrie 2019.

  Pentru dosarele de pe agenda europeană decare este responsabil, Ministerul finanţelor Publiceva trebui să organizeze toate activităţile pe carele presupune îndeplinirea rolului de PRES la stan-darde europene, în paralel cu asigurarea derulăriiactivităţilor curente implicate de afacerile euro-pene. toate acestea sunt necesare pentru a susţineinteresul naţional în raport cu celelalte state mem-bre, respectiv cu Comisia şi Consiliul Uniunii Euro-pene.

  România, în calitate de PRES: va avea responsabilitatea gestionării curente•

  a agendei europene la nivelul formaţiunilor secto-riale ale Consiliului la toate nivelurile (Consilii, Co-reper şi grupuri de lucru);

  va conduce şi coordona dialogul cu celelalte•instituţii europene - Comisia, Parlamentul Euro-pean, Consiliul European - în cadrul procesului de-cizional;

  va fi responsabilă de organizarea reuniunilor•informale în România (ministeriale, la nivel de înalţifuncţionari, secretari de stat, directori generali,grupuri de lucru etc.);

  va organiza, conduce şi coordona conferinţe•dedicate priorităţilor specifice, precum şi eveni-mente culturale de promovare a României (inclusivla Bruxelles şi în statele membre).

  va participa la toate activităţile presupuse de•apartenenţa la trio-ul de preşedinţii constituit dinAustria, România şi finlanda (1 ianuarie 2019 – 30iunie 2020).

  De asemenea, în cadrul Ministerului finanţelorPublice se va înfiinţa o nouă structură organizato-rică - Direcţia de analiză şi cercetare în domeniulfinanţelor publice. noua structură va fi coordonată

  de un economist-şef, cu rang de director general.Iniţiativele de politică fiscal-bugetară promovatede Guvern şi de Parlament au o arie de impactfoarte largă, de la diferite segmente ale populaţieipână la mediul de afaceri şi instituţii financiare.Din acest motiv, realizarea de cercetări şi analizeeconomice în domeniul reformelor structurale, acompetitivităţii economice şi stabilităţii macroe-conomice vor contribui la sporirea eficacităţii po-liticilor publice în domeniul finanţelor publice.

  totodată, Ministerul finanţelor Publice preiaactivităţile privind parteneriatul public-privat dela Departamentul pentru Investiţii Străine şi Par-teneriat Public-Privat. noua structură contribuiela elaborarea strategiei Guvernului privind inves-tiţiile publice. totodată, împreună cu direcţiile deanaliză a cheltuielilor şi de prioritizare a investi-ţiilor, stabileşte norme şi proceduri referitoare laidentificarea, selectarea şi prioritizarea proiecte-lor, sprijină realizarea contractelor şi consiliazăechipele în stabilirea clauzelor specifice.

  Actul normativ modifică şi completează HG nr.34/2009, privind organizarea şi funcţionarea MfP.

  Sursa: gov.ro

  http://www.gov.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Autorităţile publice locale ale municipiului Pi-teşti au anunţat săptămâna trecută finalizarea ul-timului proiect cu finanţare europeană din cadrulPlanului Integrat de Dezvoltare Urbană, derulatprin Programul operaţional Regional 2007 - 2013.Este vorba despre reabilitarea şi modernizareaŞcolii „Matei Basarab” (fostă nr. 19). Valoarea in-vestiţiei se ridică la 19 milioane de lei. În cadrulPIDU au mai fost realizate, tot cu bani europeni,

  proiectele de reabilitare a podurilor peste Argeş şiRâul Doamnei, a Parcului Ştrand, a străzilor Lână-riei, Costache negri şi târgul din Vale, dar şi de con -struire a parcului Lunca Argeşului, a pasajului rutierde la Podul Viilor şi a parcării de la Bowling. Maisunt şi proiectele de modernizare a Căii Câmpulungşi de introducere a unui sistem de supraveghere vi-deo şi iluminat public în zona Podul Viilor – Ştrand.

  Sursa: ziarulargesul.ro

  Cel mai mare proiect derulat în»municipiul Călăraşi din ultimii 25 de ani,în valoare de aproximativ 10 milioane deeuro, a fost finalizat. Lucrările la reţeaude canalizare şi apă potabilă au fostîncheiate pe hârtie, recepţia lucrăriiavând loc luni, 27 iunie.

  Conducerea Ecoaqua anunţă că în următoareaperioadă drumurile afectate din localitate vor fi re -parate. Proiectul CL8 privind extinderea şi reabi-litarea reţelei de apă şi de canalizare va fi încheiatîn această vară. Directorul SC Ecoaqua SA, Cezarneagu, a anunţat că deşi, teoretic, lucrările s-auîncheiat, operatorul de apă mai are de făcut bran-şamente, dar şi lucrări de izolare a reţelei vechi.„Sunt mulţumit de ce am realizat. Lucrările rea-lizate de Hidroconstrucţia SA s-au finalizat. În mo-mentul de faţă se fac gropi pentru a izola reţeauaveche şi pentru trecerea branşamentelor de pe re-ţeaua veche pe cea nouă. Va fi o lucrare ce va duradestul de mult, iar cetăţenii vor mai simţi efecteleacestui lucru. Reţelele vechi vor trebui golite deapă şi sigilate. Trebuie să creăm un sistem princare să le putem monitoriza pentru a ne feri deeventualele furturi. În momentul de faţă sunt exe-cutate lucrări în 18 puncte concomitent.”, a ex-

  plicat directorul SC Ecoaqua SA, Cezar neagu. Proiectul Ecoaqua „Extinderea şi reabilitarea

  sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizareîn judeţul Călăraşi” a fost finanţat prin Programuloperaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. Extin-derea şi reabilitarea reţelei de distribuţie a apeipotabile şi a sistemului de canalizare, inclusiv sta-ţii de pompare apă uzată Călăraşi, CL8, a fost rea-lizat într-un an şi şapte luni, timp record, susţinautorităţile, pentru un astfel de proiect.

  Sursa: adevarul.ro

  9Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  S-a finalizat ultimul proiect europeanaflat în derulare din cadrul Planului Integratde Dezvoltare Urbană al municipiului Piteşti

  Argeş

  S-a încheiat modernizareareţelei de apă şi canalizare

  Călăraşi

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://adevarul.rohttp://www.ziarulargesul.ro

 • 10Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Încă un proiect pe fonduri europene finalizat latârgovişte! La sfârşitul săptămânii, la sediul Poliţiei mu-nicipale, autorităţile publice locale din târgovişte aumarcat, printr-o conferinţă de presă, finalizarea celuide-al treilea proiect european din seria PIDU: „Dotareacu echipamente pentru creşterea siguranţei şi preveni-rea criminalităţii în zona de acţiune urbană din munici-piul Târgovişte”, în valoare de peste 2,5 milioane de lei.

  Proiectul constă în amplasarea de camere videoperformante, în special în zonele de acţiune ale Pla-nurilor Integrate de Dezvoltare Urbană, respectiv PIDUA şi PIDU B, dar şi în alte cartiere ale municipiuluireşedinţă de judeţ. În momentul de faţă, în municipiusunt amplasate 33 de camere video, în cadrul proiec-tului european, însă autorităţile locale intenţioneazăsă extindă proiectul şi, cu bani din bugetul propriu alprimăriei, să monteze alte 217 camere video în oraş.

  „Vom colabora cu Poliţia Municipiului pe aceastălatură de prevenire a criminalităţii. Acest proiectmarchează finalizarea Planului Integrat de DezvoltareUrbană. Practic, finalizăm activităţile aferente celor

  trei proiecte, PIDU A, PIDU B şi acest proiect, PIDUA+PIDU B, care vizează dotarea cu echipamente pen-tru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii înzona de acţiune urbană din municipiul Târgovişte.Obiectivul general al proiectului este acela de creş -tere a calităţii vieţii, prin creşterea calităţii infras-tructurii sociale şi a serviciilor sociale, reducerea şiprevenirea activităţii infracţionale şi accesul nedis-criminatoriu la serviciile sociale vizate de proiect. Caobiective specifice, avem implementarea unui sistemde monitorizare urbană în zona de acţiune vizată deproiect, în scopul creşterii siguranţei şi prevenireacriminalităţii, dotarea dispeceratului de control alsistemului de supraveghere cu echipamente corespun-zătoare, de ultimă generaţie, creşterea siguranţeicetăţenilor şi prevenirea ratei criminalităţii din zonade acţiune urbană vizată de proiect. Camerele suntFull HD, au posibilitate de rotire pe orizontală de 360de grade, sunt foarte performante.”, a declarat pri-marul municipiului târgovişte, Cristian Stan.

  Sursa: jurnaldedambovita.ro

  Municipiul Târgovişte,sub supraveghere video permanentă

  Dâmboviţa

  Duminică, 26 iunie, începând cu ora 9:00, la Giur-giu, pe Canalul Sf. Gheorghe, în zona Podului Bizetz,s-a dat startul sezonului 2016 „Descoperă Rowmania”.

  La acest eveniment s-au înscris 27 de echipe încompetiţie. Cu ocazia sărbătoririi Zilei Dunării în datade 29 iunie, municipalitatea din Giurgiu a organizatevenimentul RoWMAnIA, competiţia devenită dejatradiţională la Giurgiu. Competiţia de vâslit 10+1 s-anăscut din iniţiativa marelui campion Ivan Patzaichinşi a Asociaţiei „Mila 23”. În ziua concursului, pe 26iunie, între 10:00 şi 11:00, concurenţii au avut ocaziasă se antreneze cu Ivan Patzaichin, la ora 11:00 a fostdat startul competiţiei, pentru serii de câte trei bărci,iar la ora 14:00 a avut loc festivitatea de premiere.

  Giurgiuvenii sosiţi la acest eveniment, desfăşu -rat în cadrul Zilei Dunării, s-au bucurat de prezenţaCentrului Cultural „Ion Vinea”, care a asigurat mo-mente artistice specifice, prin orchestra „Valahia”

  şi trupa de majorete „STEP-UP”. Descoperă Row-mania - competiţia de vâslit în canotci de 10+1, aajuns, pentru al patrulea an consecutiv, la Giurgiu.Câştigătorii de la Giurgiu vor intra în finala naţională„Descoperă Rowmania”, care se va desfăşura în ca-drul festivalului Rowmania, pe 28 august, la tulcea.

  „Descoperă Rowmania” – România naturalăvăzută din barcă este o campanie naţională de pro-movare a patrimoniului naţional şi urmăreşte des-coperirea României naturale, prin promovarea miş -cării în aer liber. obiectivul acestei campanii este săreapropie oamenii de natură şi să-i reconecteze laa ceasta, având ca instrument canotca şi ca activi-tate vâslitul. „Descoperă Rowmania” a fost orga-nizat de Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23”, îm-preună cu Primăria Municipiului Giurgiu şi CentrulCultural „Ion Vinea”.

  Sursa: giurgiuveanul.ro

  Sezonul 2016 „Descoperă Rowmania”,la Giurgiu

  Giurgiu

  http://giurgiuveanul.rohttp://www.jurnaldedambovita.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărză-rea”, organizat de Centrul judeţean pentru Conserva-rea şi Promovarea Culturii tradiţionale Ialomiţa, şi-aîncheiat vineri, 17 iunie, cea de-a XXIV-a ediţie, printr-unspectacol-concurs desfăşurat în localitatea făcăeni. Laaceastă ediţie au participat interpreţi şi formaţii artis-tice din localităţile Albeşti, Borduşani, Căzăneşti, Cio-china, Coşereni, făcăeni, Gura Ialomiţei, Giurgeni, ji-lavele, Luciu, Malu, Mihail Kogălniceanu, orboeşti, Re-viga, Săveni, Sudiţi, Slobozia, Sfântu Gheorghe, țăn-dărei, Vlădeni.

  jurizarea s-a făcut pe cele cinci secţiuni ale fes-tivalului: solişti vocali, secţiune instrumentală, gru-puri vocale, dansuri populare, grupuri folclorice tra-diţionale şi ansambluri folclorice. festivalul s-a în-cheiat cu un spectacol oferit de ansamblul folcloric„Mugurelul” din Reviga (câş tigătorul ediţiei XXIII), or-chestra „Doina Bărăganului” a Centrului judeţeanpentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţio-nale Ialomiţa şi soliştii Adrian Măcianu şi nicoleta Ră-

  dinciuc Vlad. În demersul de aflare, păstrare şi con-sacrare valorică a faptelor de folclor, Centrul jude-ţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tra-diţionale Ialomiţa a rămas consecvent înţelesului pecare l-a dat folclorului, şi anume că este un loc deîntâlnire al generaţiilor, într-un spaţiu aflat la con-fluenţa durerii cu bucuria unor suflete generoase,pornite din vremuri imemoriale şi poposite, când şicând, la şezători sau sărbători.

  Sursa: traditieialomita.ro

  11Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Festivalul judeţean de folclor„Zărzărică, zărzărea”

  Ialomiţa

  Ministerul Apărării naţionale (MApn) îşi propunerestaurarea, reabilitarea şi conservarea monumen-tului „Crucea comemorativă a eroilor români dinPrimul Război Mondial” de pe Vârful Caraiman,precum şi amenajarea unui spaţiu expoziţional de-dicat evenimentului istoric în cinstea căruia a fostedificat monumentul, în cadrul acţiunilor şi mani-festărilor dedicate comemorării Primului RăzboiMondial şi a celebrării centenarului Marii Uniri.

  În acest sens a fost transferat din domeniulpublic al oraşului Buşteni şi din administrarea Con-siliului Local al oraşului Buşteni în domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Apărăriinaţionale imobilul „Crucea comemorativă a eroi-lor români din Primul Război Mondial”.

  MApn a finalizat documentaţia de avizare alucrărilor de intervenţie, fiind în curs de obţinere

  a autorizaţiilor şi avizelor necesare conform cer-tificatului de urbanism. De asemenea, potrivit Pla-nului sectorial al MApn, investiţia este prevăzutăca iniţiativă prioritară a ministerului.

  La momentul actual are loc activitatea de ela-borare a propunerii de proiect „Restaurare, reabi-litare, conservare şi amenajare spaţiu expoziţionalCrucea comemorativă a eroilor români din PrimulRăzboi Mondial (Monumentul Eroilor — Crucea depe Vârful Caraiman)” pentru obţinerea de finanţareeuropeană în cadrul Programului operaţional Regio-nal 2014-2020, apelul de proiecte PoR/2016/5/5.1.Conform MApn, pentru realizarea acestei activităţis-a constituit un grup de lucru intrainstituţional,care include specialişti din diferite structuri ale mi-nisterului, sub coordonarea secretarului general.

  Sursa: ziarulprahova.ro

  MApN îşi propune restaurareaCrucii de pe Caraiman, cu ocazia comemorării

  Primului Război Mondial

  Prahova

  http://www.ziarulprahova.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://traditieialomita.ro

 • 12Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Biserica de lemn din Drăceşti,»comuna Scurtu Mare, este una dintre celemai vechi biserici din teleorman. Lăcaşulare o poveste aparte, fiind una dintrepuţinele biserici călătoare aduse înteleorman din alte locuri şi care, în ciudatrecerii timpului şi a intemperiilor naturii,a supravieţuit.

  Mica bisericuţă din satul Drăceşti poartă hra-mul „Cuvioasei Paraschiva”. Monumentul istoricvechi de aproape două secole este o biserică călă-toare, fiind adusă în teleorman din satul argeşeanCocu. Lăcaşul a fost ridicat iniţial în Argeş de unmare meşter de biserici. Analele istorice amintescde existenţa bisericii vechi de lemn din Cocu încădin 1808. Lăcaşul de cult a servit o bună bucată detimp drept biserică parohială în zona din Argeş.

  Legendele spun că, în 1859, lăcaşul a fost trascu căruţele pe o distanţă de 80 de kilometri, dinsatul Cocu până la Drăceşti. Sătenii din Drăceşti

  care îşi pierduseră biserica în urma unui incendius-au arătat interesaţi să cumpere bisericuţa dinCocu. Locuitorii din Drăceşti au cumpărat bisericade la meşterul din Cocu cu 7 lire turceşti. odată culăcaşul tras cu căruţele, la Drăceşti au fost aduseşi cea mai mare parte a icoanelor din biserică, alecăror urme se păstrează şi astăzi. După ce a fostinstalată la Drăceşti, bisericii i s-a adăugat pridvo-rul din faţa intrării. Peretele de la intrare şi întreginteriorul au fost cercuite, tencuite şi zugrăvite înanul 1893 de un zugrav evreu adus din Bucureşti.În acelaşi an, potrivit documentelor istorice, a fostrefăcut acoperişul bisericii, cu fronton spre apus.În timp, asupra lăcaşului s-au adus noi modificări.

  În teleorman se mai păstrează, astăzi, doar 11biserici de lemn. În catagrafia de la 1810 erau con-semnate mult mai multe.

  Bisericile de lemn din teleorman formeazăgrupul cel mai numeros care a supravieţuit în păr-ţile de jos ale Munteniei. toate sunt monumenteistorice protejate prin lege.

  Sursa: adevarul.ro

  Biserica de la Drăceşti,monument istoric vechi de aproape două secoleTeleorman

  http://adevarul.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 13Info Regional Sud MunteniaBuletin Informativ nr. 281 / 21 - 26 iunie 2016

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Ziarul Argeşul / 23 iunie 2016

  jurnal de Dâmboviţa / 27 iunie 2016 Giurgiu online / 23 iunie 2016

  Vocea Dâmboviţei / 23 iunie 2016

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

  Agenţie şi de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,în vederea promovării Programului operaţional Regional.

  Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de Informare REGIo Sud Muntenia

  şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean ARGEŞAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanArgeş, sediul Consiliului judeţean Argeş: PiaţaVasile Milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,jud. Argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean DÂMBOVIȚAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanDâmboviţa, sediul Consiliului judeţeanDâmboviţa: Piaţa tricolorului, nr. 1, et. IV, cam.90, 100 şi 101, mun. târgovişte, jud. DâmboviţaTel./fax / 0345/100.018, E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean GIURGIUAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanGiurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,mun. Giurgiu, jud. GiurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean IALOMIȚAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanIalomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. IV,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiţaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean PRAHOVAAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Judeţean TELEORMANAdresă / ADR Sud Muntenia, Biroul judeţeanteleorman, sediul Consiliului judeţeanteleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,mun. Alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.Călăraşi, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcţia Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN -director adjunct, Cristina RADU - şef ServiciuComunicare, Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU,Alexandra GHERASIM, Andreea DOBRESCUPLOEŞTEANU, Şerban GEORGESCU, FlorentinGEORGESCU, Mircea MARINACHE, Ionuţ Marian POPAE-mail / [email protected], Website / www.adrmuntenia.ro,regio.adrmuntenia.roData publicării / 27 iunie 2016

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe caredumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

  să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugămsă ne transmiteţi un scurt material de informare

  (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu spaţii), împreunăcu 1 - 2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00,acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediţie

  a newsletter-ului.Materialele de informare vor fi transmise la adresa

  de e-mail [email protected] va fi publicat pe site-ul Agenţiei(http://regio.adrmuntenia.ro) şi va fi distribuit

  electronic săptămânal tuturor membrilor Reţelei deInformare REGIo Sud Muntenia, membrilor Consiliuluipentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor

  judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei

  Publice, reprezentanţilor mass-mediade la nivelul regiunii Sud Muntenia şi site-urilor

  dedicate (portalurilor de ştiri economice), precumşi publicului larg.

  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,

  fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro