RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a...

of 16 /16
Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice vor Sg creşte jn urma majorării accizelor RomTelecom a încasat ilegal de la populaţie, în decurs de un an, peste o sută de miliarde de lei, susţine Oficiul Concurentei Em ilConstan tinescu a prezentat p lenu lu i Parlamentu lu i S trateg ia de Securitatef||p| Naţiona a Român ie i i S i ; Q ă D lifl m m JOI, :c.£ 24 IUNIE 4999 16 PAGINI 1.500 LEI ( http://wwwMntcj.ro/adevarUl] Reîntoarcerea la lliescu VALER CHIOREANU G V11 fiecare nou sondaj de opinie, .veştile proaste se , adună la Cotroceni şi la sediul Convenţiei Demo- erate, anunţînd o aproape sigură pierdere a viitoarelor alegeri. Majoritatea românilor par a se fi săturat pînă peste cap de o coaliţie de partide pentru care prioritar a fost şi răm îne îmbogăţirea cu orice preţ, în dispreţul total al omului sim plu. Ultima întîmplare petrecută la Bucureşti a pus capac la toate nenorocirile. Un bătrîn a murit în stradă, epuizat, după m ai multe ore de aşteptare la administraţia financiară pentru a-şi plăti impozitul din care sînt hrăniţi inclusiv cei- care stau în fotolii şi dormitează, tot ore în şir, în fotoliile Parlamentului. Somnolenţa zilnică nu-i împiedică însă pe aceştia sâ “consume” din Bugetul statului, fiecare în parte, peste un miliard de lei anual. Adunaţi miliardele senatorilor la cele ale deputaţilor, Sau ale altor dem nitarii veţi rămîne îngroziţi de jaful care se întinde ca o molimă peste întreaga ţară. '■ în asemenea condiţii, rezultatele sondajelor de opinie apar perfect justificate, iar reîntoarcerea rom ânilor la lliescu şi PDSR îşi găseşte o explicaţie foarte simplă. Oamenii trăiesc acum mai râu decît în vremea guvernanţilor pedeserişti, fără ca starea de sacrificiu impusă de către actualii guvernanţi să le ofere o cît de mică perspectivă. Ei au acceptat'realitatea câ în 200 de zile nu se poate face nim ic semnificativ în plan economic şi social, şi promisiunile din vestitul “Contract cu România” aveau un strict suport electoral, dar nu pot crede la i n f i n i t . î n declaraţiile celor care i-au minţit cu atîta neruşinare ani la rind. M ai mult, într-un acces straniu de sinceritate, preşedintele Constantinescu le-a amintit în Italia rezultatele unei reforme iniţiate în 1947 au putut fi simţite abia după 1980. în viziune prezidenţială, asta ar însemna că românii mai au de aşteptat 33 de ani pentru a constata îm plinirea promisiunilor făcute în 1996, timp în care ar trebui să-i voteze, la fiecare patru ani, pe autorii contractului amintit., Învăţînd din eşecul dur de la ultimele alegeri şi parcurgînd Golgota unei reveniri în prim-planul atenţiei generale, Ion lliescu şi partidul pe care îl conduce promit o schimbare în abordarea gravelor probleme economice şi sociale care stau în faţă ţării, schimbare care, în condiţiile falimentului politicii actualilor guvernanţi, poate duce la renaşterea . continuarer în pagina a 16-a Polus a obţinut mult rîvnitul teren de lă Şapca Verde în ciuda num eroaselor piedici, firm a Polus Transilvania a reuşit pînă la urmă sâ cumpere o suprafaţă de 34,7 ha de teren situat în extravilanul comunei Floreşti, teren cunoscut sub numele de Şapca Verde. Polus a plătit societăţii Agroindustriala pentru acesta 4,88 miliarde de lei. Noul proprietar intenţionează construiască la marginea Clujului un centru de tipul Polus Center. O astfel de construcţie include, pe lîngă un centru com ercial, locuinţe,. 3 parcări, zone de'agrem ent şi hoteluri, toate la standarde occidentale. Potrivit lui Arpad Paszkany, coadm inistrator al. Polus Transilvania, .valoarea şţr. unei astfel de investiţii se ridică la 35 milioane de dolari. Polus Center Cluj va atrage în oraşul nostru numeroase firme străine şi va crea sute de noi locuri de muncă. în plus, de pe urma acestei investiţii vor avea de cîştigat şi firmele clujene de construcţii din zonă şi cele care furnizează , m ateriale de construcţii. Ţinînd cont că în nouă âni s-au investit în judeţul.Cluj doar 84 milioane de dolari, aportul firm ei Polus, doar în acest centru, ar reprezenta aproape jum ătate din totalul, acestora, fapt ce nu poate fi decît benefic pentru economia judeţului şi ulterior pentru Bugetul de stat. _________ C. BERINDEAN continuare în pagina a 14-a ESasSai Vasile, un posibil succesor la preşedinţia PUTCIJ Preşedintele PNŢCD, Ion Diaconescu, a declarat, ieri, că îl vede pe Radu V asile în postura de succesor al său, premierul fiind, în opinia sa, “foarte bine plasat” pentru funcţia de lider al partidului. El a precizat că va răspunde “în general, favorabil” dacă prem ierul îşi va m anifesta intenţia candideze pentru funcţia de preşedinte al partidului, dar a adăugat PNŢCD nu a intrat încă în campanie electorală. Purtătorul de cuvînt al PNŢCD, Rem us Opriş, vicepreşedinte al partidului, a declarat agenţiei M EDIAFAX “nu i se pare un lucru anormal ca primul ministru să » » se gîndească, printre altele, la ipoteza de a succeda în această funcţie cine ştie cînd”. El a adăugat că “se bucură” de faptul prem ierul acordă în continuare sprijin preşedintelui Ion D iaconescu. O priş şi-a exprimat speranţa ca această intenţie “sâ nu fie o preocupare majoră a prim ului m inistru”, căci “ar putea să-l îndepărteze de la grijile Guvernului”. Prem ierul Radu V asile a declarat, marţi, într-uri interviu acordat postului de radio PRO FM , că ia în calcul posibilitatea de a candida la preşedinţia PNŢCD, însă a precizat există un sprijin pe care îl acordă în continuare liderului partidului, Ion Diaconescu. “Categoric, m -am gîndit la preşedinţia PNŢCD, însă aştept evoluţiile din partid şi, deci, nu voi forţa. Cert este câ există un sprijin al m eu acordat preşedintelui Diaconescu iar, pe de altă parte, nu mai pot fi perm ise, în contextul anului electoral 2000, jocuri de culise care fie contraproductive partidului în cam pania electorală, mai ales prin guvernare s-a produs o deteriorare a poziţiei lui”, a afirmat Radu Vasile. Certificatele medicale prenupţiale vor avea tarife diferite Fiecare unitate sanitară îşi va stabili, începînd cu 1 iulie, propriile tarife pentru prescrierea şi eliberarea certificatelor medicale prenupţiale, în - funcţie de valoarea' şi numărul analizelor efectuate, a declarat, ieri, Mihai Catargiu, expert contabil în Ministerul Sănătăţii. Potrivit unul ordin al Ministrului Sănătăţii, cetăţenii români, străini şi apatrizii cu domiciliul, respectiv reşedinţa, în România şi caro fac dovada că au achitat contribuţia la asigurările sociale de sănătate, nu vor achita decît taxa de 10.000 de lei percepută pentru • eliberarea documentuiul. Pentru această categorie de persoane, tarifele prestaţiilor medicale, consultaţiile şi analize necesare întocmirii certificatului nu se taxează. Cetăţenii români care nu fac dovada că sînt asiguraţi vor plăti contravaloarea consultaţiei şi analizelor efectuate, plus taxa de 10.000 de lei pentru eliberarea certificatului, iar cetăţenii străini vor suporta aceleaşi chelutiell, dar în valută. P U N R vede R o m â n ia ca ţa n e u tră •Pesimistîn privinţa integrării în NATO, loan Gavra cere realism în stabilirea Strategiei de Securitate Naţională • Valeriu Tabără crede că actuala strategie este rezultat al “dictatului internaţional asupra României” Rom ânia are o strategie de securitate care nu ţine seama de situaţia geo-strategică în tare se^ găseşte ţara, consideră deputatul PUNR de Cluj, loan Gavra. El spune că actualii guvernanţi greşesc atunci cînd propun ca unică strategie de securitate varianta integrării în NATO şi ideea menţinerii unei neutralităţi în această zonă a Europei ar trebui, de asemenea, luată în talcul. Poziţia deputatului PUNR vine ca reacţie la prezentarea, ieri, în Parlamentul României, de către preşedintele Emil Conştatinescu a unui mesaj referitor la strategia de securitate naţională. “Integrarea României în NATO ar trebui să ne fie clar că este doar o posibilitate, o virtualitate, şi nu un fapt concret, iar pînâ în momentul în care, poate, vom adera la Alianţa Nord-Atlantică, trebuie să fim în stare să ne apărăm”, crede deputatul PUNR loan Gavra. “Trebuie să ţinem cont că ne aflăm în Balcani şi că nu sîntem (încă) membru.al NATO. Puterea ar trebui, mai bine, sâ ne spună: ce facem pînâ atunci?’ consideră parlamentarul clujean. . Liderii PUNR cred că Puterea vrea să distrugă firmata La rîndul său, preşedintele PUNR, Valeriu Tabără, crede “prin acest sim ulacru de strategie,'se încearcă o justificare pentru măsurile luate de actuala putere pentru distrugerea Armatei române şi a industriei de apărare”. Liderul PUNR este de părere că, prin. restructurarea Armatei, coaliţia CDR-USD-UDM R şi D ragoş C. PO PA ontinuare în pagina a 5-a </> m O ? C O ._ x- ro 3 >- ra o c *■* -- o O) ra ro-o Q_ Q) c <— a> *■» c 3 C >ra E < z O o: u. o to- ci) c 0) -*—* cn o E 0) Q J 0 R E L 7 Î T 3 R L E ? Î - d e la s u c c e s e le s p o r tiv e ş i p r o f e s io n a le la a d m ir a b ilu l g e s t a l B J .T .S . C liţj.

Embed Size (px)

Transcript of RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a...

Page 1: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

Preţurile la tutun, cafea şi băuturi p alcoolice vor Sg creşte jn urma majorării accizelor

RomTelecom a încasat ilegal de la populaţie, în decurs de un an, peste o sută de miliarde de lei, susţine Oficiul Concurentei

Emil Constantinescu a prezentat plenului Parlamentului Strategia de Securitate f||p| Naţională a Românieii S i

; Q ă D lifl

m m

JOI, :c.£ 24 IUNIE 4999

16 PAGINI 1.500 LEI( http://wwwMntcj.ro/adevarUl]

R e în to a r c e r e a

la l l i e s c uV A L E R CHIOREANU

GV11 f i e c a r e n o u s o n d a j d e o p i n i e , . v e ş t i l e p r o a s t e s e , a d u n ă l a C o t r o c e n i ş i l a s e d i u l C o n v e n ţ i e i D e m o - — e r a t e , a n u n ţ î n d o a p r o a p e s i g u r ă p i e r d e r e a v i i t o a r e l o r

a l e g e r i . M a j o r i t a t e a r o m â n i l o r p a r a s e f i s ă t u r a t p î n ă p e s t e c a p d e o c o a l i ţ i e d e p a r t i d e p e n t r u c a r e p r i o r i t a r a f o s t ş i r ă m î n e î m b o g ă ţ i r e a c u o r i c e p r e ţ , î n d i s p r e ţ u l t o t a l a l o m u l u i s i m p l u . U l t i m a î n t î m p l a r e p e t r e c u t ă l a B u c u r e ş t i a p u s c a p a c l a t o a t e n e n o r o c i r i l e . U n b ă t r î n a m u r i t î n s t r a d ă , e p u i z a t , d u p ă m a i m u l t e o r e d e a ş t e p t a r e l a a d m i n i s t r a ţ i a f i n a n c i a r ă p e n t r u a - ş i p l ă t i i m p o z i t u l d i n c a r e s î n t h r ă n i ţ i i n c l u s i v c e i - c a r e s t a u î n f o t o l i i ş i d o r m i t e a z ă , t o t o r e î n ş i r , î n f o t o l i i l e P a r l a m e n t u l u i . S o m n o l e n ţ a z i l n i c ă n u - i î m p i e d i c ă î n s ă p e a c e ş t i a s â “ c o n s u m e ” d i n B u g e t u l s t a t u l u i , f i e c a r e î n p a r t e , p e s t e u n m i l i a r d d e l e i a n u a l . A d u n a ţ i m i l i a r d e l e s e n a t o r i l o r l a c e l e a l e d e p u t a ţ i l o r , S a u a l e a l t o r d e m n i t a r i i v e ţ i r ă m î n e î n g r o z i ţ i d e j a f u l c a r e s e î n t i n d e c a o m o l i m ă p e s t e î n t r e a g a ţ a r ă . '■ •

î n a s e m e n e a c o n d i ţ i i , r e z u l t a t e l e s o n d a j e l o r d e o p i n i e a p a r p e r f e c t j u s t i f i c a t e , i a r r e î n t o a r c e r e a r o m â n i l o r l a l l i e s c u ş i P D S R î ş i g ă s e ş t e o e x p l i c a ţ i e f o a r t e s i m p l ă . O a m e n i i t r ă i e s c a c u m m a i r â u d e c î t î n v r e m e a g u v e r n a n ţ i l o r p e d e s e r i ş t i , f ă r ă c a s t a r e a d e s a c r i f i c i u i m p u s ă d e c ă t r e a c t u a l i i g u v e r n a n ţ i s ă l e o f e r e o c î t d e m i c ă p e r s p e c t i v ă . E i a u a c c e p t a t ' r e a l i t a t e a c â î n 2 0 0 d e z i l e n u s e p o a t e f a c e n i m i c s e m n i f i c a t i v î n p l a n e c o n o m i c ş i s o c i a l , ş i c ă p r o m i s i u n i l e d i n v e s t i t u l “ C o n t r a c t c u R o m â n i a ” a v e a u u n s t r i c t s u p o r t e l e c t o r a l , d a r n u p o t c r e d e l a i n f i n i t . î n d e c l a r a ţ i i l e c e l o r c a r e i - a u m i n ţ i t c u a t î t a n e r u ş i n a r e a n i l a r i n d . M a i m u l t , î n t r - u n a c c e s s t r a n i u d e s i n c e r i t a t e , p r e ş e d i n t e l e C o n s t a n t i n e s c u l e - a a m i n t i t c ă î n I t a l i a r e z u l t a t e l e u n e i r e f o r m e i n i ţ i a t e î n 1 9 4 7 a u p u t u t f i s i m ţ i t e a b i a d u p ă 1 9 8 0 . î n v i z i u n e p r e z i d e n ţ i a l ă , a s t a a r î n s e m n a c ă r o m â n i i m a i a u d e a ş t e p t a t 3 3 d e a n i p e n t r u a c o n s t a t a î m p l i n i r e a p r o m i s i u n i l o r f ă c u t e î n 1 9 9 6 , t i m p î n c a r e a r t r e b u i s ă - i v o t e z e , l a f i e c a r e p a t r u a n i , p e a u t o r i i c o n t r a c t u l u i a m i n t i t . ,

Î n v ă ţ î n d d i n e ş e c u l d u r d e l a u l t i m e l e a l e g e r i ş i p a r c u r g î n d G o l g o t a u n e i r e v e n i r i î n p r i m - p l a n u l a t e n ţ i e i g e n e r a l e , I o n l l i e s c u ş i p a r t i d u l p e c a r e î l c o n d u c e p r o m i t o s c h i m b a r e î n a b o r d a r e a g r a v e l o r p r o b l e m e e c o n o m i c e ş i s o c i a l e c a r e s t a u î n f a ţ ă ţ ă r i i , s c h i m b a r e c a r e , î n c o n d i ţ i i l e f a l i m e n t u l u i p o l i t i c i i a c t u a l i l o r g u v e r n a n ţ i , p o a t e d u c e l a r e n a ş t e r e a

■ . continuarer în pagina a 16-a

Polus a obţinut mult rîvnitul

teren de lă Ş ap ca Verdeî n c i u d a n u m e r o a s e l o r

p i e d i c i , f i r m a • P o l u s T r a n s i l v a n i a a r e u ş i t p î n ă l a u r m ă s â c u m p e r e o s u p r a f a ţ ă d e 3 4 , 7 h a d e t e r e n s i t u a t î n e x t r a v i l a n u l c o m u n e i F l o r e ş t i , t e r e n c u n o s c u t s u b n u m e l e d e Ş a p c a V e r d e . P o l u s a p l ă t i t s o c i e t ă ţ i i A g r o i n d u s t r i a l a p e n t r u a c e s t a 4 , 8 8 m i l i a r d e d e l e i .

N o u l p r o p r i e t a r i n t e n ţ i o n e a z ă s ă c o n s t r u i a s c ă l a m a r g i n e a C l u j u l u i u n c e n t r u d e t i p u l P o l u s C e n t e r . O a s t f e l d e c o n s t r u c ţ i e i n c l u d e , p e l î n g ă u n c e n t r u c o m e r c i a l , l o c u i n ţ e , .

3p a r c ă r i , z o n e d e ' a g r e m e n t ş i h o t e l u r i , t o a t e l a s t a n d a r d e o c c i d e n t a l e . P o t r i v i t l u i A r p a d P a s z k a n y , c o a d m i n i s t r a t o r a l . P o l u s T r a n s i l v a n i a , . v a l o a r e a

şţr.

u n e i a s t f e l d e i n v e s t i ţ i i s e r i d i c ă l a 3 5 m i l i o a n e d e d o l a r i . P o l u s C e n t e r C l u j v a a t r a g e î n o r a ş u l n o s t r u n u m e r o a s e f i r m e s t r ă i n e ş i v a c r e a s u t e d e n o i l o c u r i d e m u n c ă . î n p l u s , d e p e u r m a

a c e s t e i i n v e s t i ţ i i v o r a v e a d e c î ş t i g a t ş i f i r m e l e c l u j e n e d e c o n s t r u c ţ i i d i n z o n ă ş i c e l e c a r e f u r n i z e a z ă , m a t e r i a l e d e c o n s t r u c ţ i i .

Ţ i n î n d c o n t c ă î n n o u ă â n i s - a u i n v e s t i t î n j u d e ţ u l . C l u j d o a r 8 4 m i l i o a n e d e d o l a r i , a p o r t u l f i r m e i P o l u s , d o a r î n a c e s t c e n t r u , a r r e p r e z e n t a a p r o a p e j u m ă t a t e d i n t o t a l u l , a c e s t o r a , f a p t c e n u p o a t e f i d e c î t b e n e f i c p e n t r u e c o n o m i a j u d e ţ u l u i ş i u l t e r i o r p e n t r u B u g e t u l d e s t a t . _ _ _ _ _ _ _ _ _ C . B E R I N D E A N

continuare în pagina a 14-a

ESasSai Vasile, un posibil succesor la preşedinţia PUTCIJ

P r e ş e d i n t e l e P N Ţ C D , I o n D i a c o n e s c u , a d e c l a r a t , i e r i , c ă î l v e d e p e R a d u V a s i l e î n p o s t u r a d e s u c c e s o r a l s ă u , p r e m i e r u l f i i n d , î n o p i n i a s a , “ f o a r t e b i n e p l a s a t ” p e n t r u f u n c ţ i a d e l i d e r a l p a r t i d u l u i .

E l a p r e c i z a t c ă v a r ă s p u n d e “ î n g e n e r a l , f a v o r a b i l ” d a c ă p r e m i e r u l î ş i v a m a n i f e s t a i n t e n ţ i a s ă c a n d i d e z e p e n t r u f u n c ţ i a d e p r e ş e d i n t e a l p a r t i d u l u i , d a r a a d ă u g a t c ă P N Ţ C D n u a i n t r a t î n c ă î n c a m p a n i e e l e c t o r a l ă .

P u r t ă t o r u l d e c u v î n t a l P N Ţ C D , R e m u s O p r i ş , v i c e p r e ş e d i n t e a l p a r t i d u l u i , a d e c l a r a t a g e n ţ i e i M E D I A F A X c ă “ n u i s e p a r e u n l u c r u a n o r m a l c a p r i m u l m i n i s t r u s ă

» »s e g î n d e a s c ă , p r i n t r e a l t e l e , l a i p o t e z a d e a s u c c e d a î n a c e a s t ă f u n c ţ i e c i n e ş t i e c î n d ” . E l a a d ă u g a t c ă “ s e b u c u r ă ” d e f a p t u l c ă p r e m i e r u l a c o r d ă î n c o n t i n u a r e s p r i j i n p r e ş e d i n t e l u i I o n D i a c o n e s c u . O p r i ş ş i - a e x p r i m a t s p e r a n ţ a c a a c e a s t ă i n t e n ţ i e “ s â n u f i e o p r e o c u p a r e m a j o r ă a p r i m u l u i m i n i s t r u ” , c ă c i “ a r p u t e a s ă - l î n d e p ă r t e z e d e l a g r i j i l e G u v e r n u l u i ” .

P r e m i e r u l R a d u V a s i l e a d e c l a r a t , m a r ţ i , î n t r - u r i i n t e r v i u a c o r d a t p o s t u l u i d e r a d i o P R O F M , c ă i a î n c a l c u l p o s i b i l i t a t e a d e a c a n d i d a l a p r e ş e d i n ţ i a P N Ţ C D , î n s ă a p r e c i z a t c â e x i s t ă u n s p r i j i n p e c a r e î l a c o r d ă î n c o n t i n u a r e l i d e r u l u i p a r t i d u l u i , I o n D i a c o n e s c u .

“ C a t e g o r i c , m - a m g î n d i t l a p r e ş e d i n ţ i a P N Ţ C D , î n s ă a ş t e p t e v o l u ţ i i l e d i n p a r t i d ş i , d e c i , n u v o i f o r ţ a . C e r t e s t e c â e x i s t ă u n s p r i j i n a l m e u a c o r d a t p r e ş e d i n t e l u i D i a c o n e s c u i a r , p e d e a l t ă p a r t e , n u m a i p o t f i p e r m i s e , î n c o n t e x t u l a n u l u i e l e c t o r a l 2 0 0 0 , j o c u r i d e c u l i s e c a r e s ă f i e c o n t r a p r o d u c t i v e p a r t i d u l u i î n c a m p a n i a e l e c t o r a l ă , m a i a l e s c â p r i n g u v e r n a r e s - a p r o d u s o d e t e r i o r a r e a p o z i ţ i e i l u i ” , a a f i r m a t R a d u V a s i l e .

Certificatele medicale

prenupţiale vor avea

tarife diferiteFiecare unitate sanitară

îşi va stabili, începînd cu 1 iulie, propriile tarife pentru prescrierea şi eliberarea certificatelor medicale prenupţiale, în - funcţie de valoarea' şi num ărul analizelor efectuate, a declarat, ieri, Mihai Catargiu, expert contab il în M inisterul Sănătăţii.

Potrivit unul ordin al M inistru lu i Sănătăţii, cetăţenii români, străini şi apatrizii cu domiciliul, respectiv reşedinţa, în Rom ânia şi caro fac dovada că au achitat contribuţia la asigurările sociale de sănătate, nu vor achita decît taxa de10.000 de lei percepută pentru • eliberarea docum entuiu l. Pentru această categorie de persoane, tarife le p res ta ţiilo r m edicale, consultaţiile şi analize necesare în tocm irii c e rtific a tu lu i nu se taxează.

Cetăţenii români care nu fac dovada că sînt as igu ra ţi vor p lăti c o n t r a v a l o a r e a consultaţiei şi analizelor efectuate, plus taxa de10.000 de lei pentru eliberarea certificatului, iar cetăţenii străini vor suporta aceleaşi chelutiell, dar în valută.

P U N R v e d e R o m â n i a c a ţ a r ă n e u t r ă•Pesimistîn privinţa integrării în NATO, loan Gavra cere realism în stabilirea Strategiei de Securitate Naţională • Valeriu Tabără crede că actuala strategie este rezultat al“dictatului internaţional asupra României”

R o m â n i a a r e o s t r a t e g i e d e s e c u r i t a t e c a r e n u ţ i n e s e a m a d e s i t u a ţ i a g e o - s t r a t e g i c ă î n t a r e s e ^ g ă s e ş t e ţ a r a , c o n s i d e r ă d e p u t a t u l P U N R d e C l u j , l o a n G a v r a . E l s p u n e c ă a c t u a l i i g u v e r n a n ţ i g r e ş e s c a t u n c i c î n d p r o p u n c a u n i c ă s t r a t e g i e d e s e c u r i t a t e v a r i a n t a i n t e g r ă r i i î n N A T O ş i c ă i d e e a m e n ţ i n e r i i u n e i n e u t r a l i t ă ţ i î n a c e a s t ă z o n ă a E u r o p e i a r t r e b u i , d e a s e m e n e a , l u a t ă î n t a l c u l . P o z i ţ i a d e p u t a t u l u i P U N R v i n e c a r e a c ţ i e l a p r e z e n t a r e a , i e r i , î n P a r l a m e n t u l R o m â n i e i , d e c ă t r e p r e ş e d i n t e l e E m i l

C o n ş t a t i n e s c u a u n u i m e s a j r e f e r i t o r l a s t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă .

“ I n t e g r a r e a R o m â n i e i î n N A T O a r t r e b u i s ă n e f i e c l a r c ă e s t e d o a r o p o s i b i l i t a t e , o v i r t u a l i t a t e , ş i n u u n f a p t c o n c r e t , i a r p î n â î n m o m e n t u l î n c a r e , p o a t e , v o m a d e r a l a A l i a n ţ a N o r d - A t l a n t i c ă , t r e b u i e s ă f i m î n s t a r e s ă n e a p ă r ă m ” , c r e d e d e p u t a t u l P U N R l o a n G a v r a . “ T r e b u i e s ă ţ i n e m c o n t c ă n e a f l ă m î n B a l c a n i ş i c ă n u s î n t e m ( î n c ă ) m e m b r u . a l N A T O . P u t e r e a a r t r e b u i , m a i b i n e , s â n e s p u n ă : c e f a c e m p î n â a t u n c i ? ’ c o n s i d e r ă p a r l a m e n t a r u l c l u j e a n . .

Liderii PUNR cred că Puterea vrea să distrugă

firmataL a r î n d u l s ă u , p r e ş e d i n t e l e P U N R ,

V a l e r i u T a b ă r ă , c r e d e c ă “ p r i n a c e s t s i m u l a c r u d e s t r a t e g i e , ' s e î n c e a r c ă o j u s t i f i c a r e p e n t r u m ă s u r i l e l u a t e d e a c t u a l a p u t e r e p e n t r u d i s t r u g e r e a A r m a t e i r o m â n e ş i a i n d u s t r i e i d e a p ă r a r e ” . L i d e r u l P U N R e s t e d e p ă r e r e c ă , p r i n . r e s t r u c t u r a r e a A r m a t e i , c o a l i ţ i a C D R - U S D - U D M R ş i

D r a g o ş C . P O P Aontinuare în pagina a 5-a

</>m O ? C

O . _ x -ro 3 >-ra o c *■* -- o O ) r a ro -oQ _ Q)c<—a>*■»c3C

> raE

<

zOo :u .oto­ci)c0 ) -*—* cn oE0 )

Q

J 0 R E L 7 Î T 3 R L E ? Î - d e l a s u c c e s e l e

s p o r t i v e ş i p r o f e s i o n a l e l a

a d m i r a b i l u l g e s t a l B J . T . S . C l i ţ j .

Page 2: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

.Kw-■?£&£im&iribx, f â s i jiiHH MWftr’ •

Dră^aîraV Naşterea Ş f loan Botezătorul (Stnzlcnele-o L m f ^ moaştelor Sf. loan cel Nou de la Suceava- Sf Niceta de& S; S ^ , S ! ape?le): ^endanM greco-catolic: N a ş te r e a ^ n

• PREFECTURA, CONSILIULJUDEŢEAN: 19-64-16

• PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA: 19-60-30 •PR IM Ă R IA DEJ: 21-17-90• PRIMĂRIA TURDA: 31-31-60• PRIMĂRIA CÎM PIA TURZII: 36-80-01• PRIMĂRIA HUEDIN: 25-15-48• PRIMĂRIA GHERLA: 24-19-26• POLIŢIA CLUJ-NAPOCA:

955 şi 43-27-27• POLITIA FEROVIARĂ.

CLUJ-NAPOCA: 13-49-76•P O L IT IA DEJ: 21-21-21• POLIŢIA TURDA: 31-21-21• POLITIA CÎM PIA TURZII: 36-82-22• POLIDA HUEDIN: 25-15-38

POLITIA GHERLA: 24-14-14• POMPIERII: 981• PROTECŢIA CIVILĂ: 982 .• GARDA FINANCIARĂ CLUJ:

19-52-23 şi 19-16-70, Int. 158 DIRECŢIA GENERALĂ A MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE: 979

•SA L V A R EA : 961 SALVAREA CFR: 19-85-91

•IN TERN A TIO N A L: 971 •IN TERU RBA N : 991• INFORMAŢII: 931• DERANJAMENTE: 921 •ORA EXACTĂ: 958•R A . TERMOFICARE: 19-87-48 SC M ONTENAY SA: 41-51-71 R A . APĂ CANAL: 19-63-02 S.C. -S .A L P R E S r S.A.: 19-55-22 SC PR1 VAL: 17-13-86 DISTRIBUŢIA GAZELOR NATURALE: - INTERVENŢII GAZE

928; 433424AEROPORT: 956 GARA Cluj-Napoca: 952 AGENŢIA CFR: - internaţional 13-40- 09; - intern - 43-20-01;Turda -31-17-62: Dej -21-20-22

C U R SE IN TERN A ŢIO NA LE d in A u togara II:

• Cluj-Napoca - Budapesta, cu plecare din Cluj-Napoca in zilele de luai, mani, joi si vineri la pra 7.00 si înapoierea din Budapesta in zilele de marţi, miercuri, vineri şi simbâ'.â la pra 11,0 0 .

• Cluj-Napoca - Budapesta, cu plecare in zilele dc jo i ora 2 2 .0 0 şi înapoiere din Budapesta in zilele de vineri ora 16,00. IN F O R M A Ţ II:

A u to g ara 1 :14-24-26 A u to g ara 11:43-52-78

IA R O M : 28.03.1999-30.10.1999luni

1.2 5 15,00 20,45

8,2515,5021,45

1,1319,15

8,0520,15

m arţi8.45 15,5020.45

, 9,45 17,55 21,45

7.15 14,3019.15

8,15.15,3020,15

m iercu ri, joi8.4520.45

9,45,21.45

7.1519.15

8.1520.15

vineri8,45

15,30k

9,4517,55

7,1514,30

' 20,00

8,1515,3021,00

sîm bătă7,25 8,25 .. 15,00 16,00

13.30 15.55 12 J 0 13,10dum inică

- - 20,00 21,00 |P r e t b i l e t : 702.000 le i

m arţi: C luj -> Budapesta 11,30-12,40 sîmbâtâ:Cluj -> Budapesta 15.50-17,00 miercuri si joi: Budapesta-)CIuj 16,30-18,20 P r e ţ b i l e t : i 19S d u s - în to r s

TELEFON: 13-01-16.

i F A R M A C I I tFarmacii cu serviciu permanent:

Farmacia "C O R A FA R M ". str. Ion Meşter nr. 4. telefon 42-65-40.

Farmacii cu serviciu prelungit: Farmacia "IN T F.K P II A R M ", str. Primăverii nr. 5. telefon 42-71-95 orar S-22. Farmacia "C LEM ATISFAR M ", Piaţa Unirii nr. 10. telefon 19-13-63, orar S -2 2 .

Garda dr noapte: Farmacia nr. 2, "PERLA", str. Gh. Doja nr. 37, telefon 19-48-54. orar 20-8.

POLICLINICA FARA PLATA"FAMILIA SFÎNTĂ"

• 21 - 25 iunie •Medicină generală. Dr. M. Suciu - 24

(12-14), dr. S.Loga -25 (14-16), dr.I. Boilă - 21,22,24,25 (10-12), dr. L. Rasa

21 (15-17), dr.R . Cotârlă-23 (10-12), dr. V.Tâtaru - 25 (10-12), dr.L. Maier- 23(12-14), d r .F .O ro s -23 (14-16). Interne. Dr. F.Ghcrman - 21,23 (10-12), dr.A. lancu - 22 (11,30-13), dr.Duncca-24 (17-18), dr. D. Pirv - 21 (15-16), dr.Cs. Szakacs - 23 (13-15), dr.N.Pop -24(14- 16). Homeopatic. Dr.L.Bartiăalbâ - 23,25 (10-12). Psihiatric. Dr.C. Ştefan - 20. 24 (14-16). Ecografic. Dr.L Ghilcan - 2 5 112,30), dr.E.Czuczi - 24 ( 12 -14). F.ndocrinologic. Dr. I. Duncca - 24 (17- 18). Neurologic. Dr.C. Trandafircscu- 22 (13-15). ORL. Dr. C-tin Rădulescu - 21 (12-14). Reumatologie. Dr.l.Alb-22 (12-14); dr.C .Zotta - 25 (14-16). Ginecologic. Dr.C.Fodor - 22,24 (10- 12). Pediatrie. Dr.R.Mitca - 22 (13-15), dr.M. Fritea - 22 (14-15), dr. L. Toma- 24 (10-12). Dermatologie Dr.H.Radu - 24 (12-14). Ortopedie. Dr.Z.Popa - 21 (11-12). Psihologic. Dr.L.Boilă -22 (15,30-17). Solicitare ch iru rg ie estetică şi reparatorie. Dr.T.Mugca- 22.24 (16-20). Urologic. Dr.R.Vidican - 21 (13-17) şi 22, 23,24. 25 (8-13); Radiologie Policlinica II. Dr.S.Suluţiu - 21,25 (8-9). Chirurgie. Dr.C. Cosma - 22,24(10-12).

Pentru c h iru rg ie e s te tic ă şl repara torie şi urologie planificarea bolnavilor se face numai pe bază de bilet de trimitere.

Programarea bolnavilor- de luni pînă vineri, între orele 12-14, la telefon 16-78-22 ţ i la sediu. Aleea Micuţ nr. 3/12.

* 4 F I L . M E18 - 24 IUNIE

Republica - Gloria, SUA - premieră (12 14,30; 17; 19,30; 22) - vineri, sîmbătă duminică- spectacole de noapte cu tari redus de la ora 22 * Victoria - ED.TVSUA - premieră (16,30; 19; 21) * Arta

Place Vendome, Franţa - premieră ( 15; 17; 19; 21) * FavoritBean - o comedie dezastru, Anglia ( 15; 17; 19; 21) * MărăştiOchi de şarpe, SUA ( 15; 17; 19).TURDA: Fox - Shakespeare In Iove, SUA DEJ; Arta - Triunghiul morţii, România GHERLA: Pacea - Avocatuf, SUA.

U N IP L U S R a d io -Jo i, 24 iunie Program informativ BBC: 6,00-6,30;8,00-

3,20,11,00-12,00,14,00-14,30; 18,00-18,30:21,00-21,30,23,00. 6,30-10,00 Jniptus de dimineaţa, 06.35, 8,20 Calendarul zilei. Meteo. 06,45, 9,45 Horoscop. 9,00 Ştiri locale. 9 ,20 Programul cinema. 9,55 Informaţii tulturale. 10,00,1’2,00,13,00,15,00,16,00,: 17,00 Ştiri naţionale si locale. 0,00-14,00 Punct... ţ i de la Zece: 14,30-18,00 Uniplus alternativ. 18,30- 11,00 Trei ceasuri bune. 19,00 Ştiri locale. 22,00; Ştiri naţionale 21-30- ,00,00; Uniplus nocturn.

■ B.C.U. “Lucian Blaga” (strada CIinicilor'2): Orar: zilnic: 8-12,45; 13,30-20,00; sîmbâtâ: 8-13,30.

■ Biblioteca Ju d e ţean ă “ OCTAVIAN GO G A ” : SECŢIA ADULŢI (P-ţa Ştefan cel Mare nr.l), ORAR: luni-joi: 9-19,45; vineri: 9-17.45. SECŢIA COPft, ORAR: luni-joi: 9-19,45; vineri: 9-17,45. FILIALE (Z orilo r,. Mănăştur, _ Mărăşti, Gheorgheni), ORAR: luni, miercuri, joi: 14-19,45; marţi, vineri: 9-14,45. SALA DE LECTURĂ (Str. M. Kogâlniceanu nr.7): ORAR: luni-joi: 9-19,45; vineri: 9-17,45; sîmbâtâ: 9-13,45. SECŢIA DE COLECŢII SPECIALE: (str. Observatorului nr.l, telefon 43-84-09) luni, joi: 14-18, marţi, miercuri, vineri: 9-13. MEDIATECA, ORAR: luni-joi: 9-19,45; vineri: 9-17,45; sîmbătă: 9-13.45. CENTRUL DE INFORMARE COMUNITARĂ ORAR: luni-joi: 9- 16,00; vineri: 9-14. FILIALA ECONOM ICO-JURIDICĂ (Str. Einstein nr. 14), ORAR; luni, miercuri: 8-15; marţi, joi: 13-19,45; vineri: 8-13.

B iblioteca A cadem ici (strada Kogâlniceanu 12 - 14). Orar: luni - sîmbătă 8 -12.45; 14-18.45.

■ B iblioteca G erm an ă (strada Universităţii 7 - 9): luni -10-14; marţi, miercuri, joi -12-16; vineri - 10-16.

■ Biblioteca Am ericană ”J.F.K.” (strada Universităţii 7 - 9). Orar: luni - joi: 10 - 18; vineri: 10-14, prima şi a treia sîmbâtâ din lună: 9-14. Oferim consultanţa pentru studii în USA.

■ B ib lio teca B ritan ică (strada Avram lancu 11). Orar: luni, miercuri: 14 - 19; marţi, joi, vineri: 9 -. 14.

■ B ib lio teca “ l ic i ta i” (strada C linicilor 18). Orar; zilnic 10 - 18; sîmbâtâ: 9 -1 3 .

■ Biblioteca Clubului Studenţesc C reştin (strada Kogâlniceanu 7 - 9). Orar. marţi: 18 - 19; joi 19 - 20.

■ Biblioteca C entru lu i C ultu ral F rancez (strada I.I.C. Brâtianu 22); Orar luni-vineri: 10-19. , \

■ Biblioteca C entrului C ultural G erm an "H erm ann O b c rth ” (str. Memorandumului 18). Orar: luni, marţi, miercuri, joi: orele 16-20.

■ Biblioteca “V aleriu Bologa” a Universităţii de Medicină şi Farmacie (Str. Avram lancu 31); Orar: luni-vineri 8-20, sîmbâtâ 8-13.

■ Biblioteca Soros Cluj (str. Ţebei nr. 21). Orar: luni 12-19,30; marţi, miercuri şi joif 10-19,30, sîmbătă: 10- 14. Ştiinţe sociale şi comportamentale.

■ Biblioteca Creştină "Biblos” (str. C linicilor nr.£8). Orar: luni 13-17; marţi, miercuri, joi: 13-16; vineri 9-12. (Biblioteca pupe la dispoziţia cititorilor literatură creştiţnă în diferite limbi).

Joi, 24 iunie

0 ferwntri det chiti tpf« Hm»!' 6,00 . V ideo-text; 21,00 Dedicaţii muzicale - muzică; 21,30 Videotext; 3,00 închiderea

programiJul.

iP O R T A LEXPORT • IMPORT S.R.L

Joi, 24 iunie

17,00 Rock Out The Earth - emisiune muzicală; 17,30 Desene animate; 18,00 Visătorul american - documentar; 18,20 Cursa vieţii - documentar; 18,50 Neon Rider - .-serial; 19,35 Aventurierii americani - documentar, 20 ,0Q'Recolta de acasă - film; 21,35 Poldark- serial; 22,30 Clubul federalilor - film; -0,00 Atracţia mării' program erotic; 1,30 Videotext.

J o i , 24 iunieM _ 7,00 Matinal

Naţional; 9,00 ■ • ▼ I sS B /t v R Cluj- Napoca; 10,00 TVR Info; 10,05 TVR laşi; 11,00 TVR Timişoara;12.00 TVR Info; 12,05 Căsuţa din preerie (r); 13,00 Pentru’ dv., doamnăl(r); 14,00 TVR Info; 14,10 Santa Barbara (s/r); 15,00 Tri­buna partidelor parlamentare;15.30 Convieţuiri; 16,30 Don Quijote de la Mancha (d.a.); 17,00 Timpul Europei; 17,30 O familie ciudată (s); 18,00 TVR Info; 18,10 Sunset Beach (s); 18,55 Rezultatele tragerilor Super Loto 5/40 şi Expres; 19,00 Jumătatea ta; 20,00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediţie specială; 21,00 Smithsonian • Festival. Transmisiune de la Washington;21.10 Miracole (s); 21,55 Reflecţii rutiere; 22,10 Cu ochii'n 4; 23,10 Jurnalul de noapte. Sport; 23,25 Dintre sute de catarge. O emisiune spectacol; 0,25 Pariu Trio - cursă hipidă internaţională; 0,30 Tenis Marele Tumeu Internaţional de la Wimbledon. Rezumatul zilei a patra.m .. 7,00 TVM.

Telem atinal; l i W l 7 ţ ^ 8 , 0 0 Tenis Marele Turneu Internaţional de la Wimbledon (r); 9,00 Alfa şi Omega (r); 9,40 Cultura în lume (r); 10,10 Impact (r); 10,40_ în lumea bărbaţilor (r); 11,10 în compania vedetelor; Clive James (do/r);12.00 Medicina pentru toţi (r);12.30 Cronica Amazoniei (do); 12,55 Microrecital Marina Florea; 13,15Rebe!ul(s); 14,00 Emisiune în limba germană; 15,00 TVR Info;15.10 Limbi străine. Spaniolă; .15,35 Sailor Moon; 16,00 Grecia (s); 16,45 Santa Barbara (s); 17,30 Din cele mai frumoase melodii populare; 19,00 Sateliţii şi televiziunea (do); 18,55 Filmele săptămînii; 19,00 ,Ştiri bancare şi bursiere; 19,10 Faţă în faţă cu autorul; 20,10 Căsuţa din preerie;21.00 Ultimul tren; 22,00 Cinematograful de artă: Senso (Franţa); 23,30 Lumea sportului (magazin sportiv); 0,30 TVM. Mesager.

^ 7,00 Bună dimineaţa, Pro TV e al tău!; 10,00 Tînăr şi

neliniştit (r); 10,45 Film:Paranormalii (r); 12,30 Serial: Dragul de Raymond; 13,00 Ştirile Pro TV/ O propoziţie pe zi; 13,10 Omul de pe rîul Snowy (r); 15,00 Familia Bundy; 15,30 Ştrengăriţa (s); 16,15 Tînăr şi neliniştit (s);17.00 Ştirile pro Tv/ O propoziţie pe zi; 17,30 Aripile pasiunii (s);18.30 inimă de ţigancă (s); 19,00 Extragerea cărţii poştale „Te uiţi şi cîştigi!"; 19,20 Chestiunea zilei;19.30 Ştirile Pro TV; 20,30 Melrose Place (s); 21,30 Mercenarii (s); 22,15 Ştirile Pro TV; 22,20 Chestiunea zilei; 22,30 Prietenii tăi; 23,00 Dosarele X; 0,00 Ştirile. Pro TV/ Profit/ O propoziţie pe zi; 0,30 Film: Zece negri mititei (SUA 1989); 2,10 Chestiunea zilei; 2,15 Profit; 2,20 Ştirile PrdTV; 3,15N.Y.P.D; Blue(ş) . . . H o

6,45 Dimineaţa devreme; 10,00 Ştiri; 10,20.,

Serial:Cafea cu parfum de femeie;11.30 Prezentul simplu (r); 12,00 L.A.Doctors (r); 13,00 Ştirile amiezii; 13,15 Esmeralda (s);14.00 Foişorul de foc; 15,00 Ape liniştite (s); 16,00 Zodiac; 16,10 Luz Maria (s); 17,00 Ştiri; 17,25- Leonela (s); 19,00 Obseîvator;20.00 Film: învingătoarea (SUA 1993); 21,45 Brigada mobilă; 22,15 Observator; 22,45 Marius Tucă Show; 0,30 X-pat Profile;1.30 Documentar; 2,20 Observator (r); 2,50 Luz Maria (r); 3,40 Ape liniştite (r); 4,30 Esmeralda (r); 5,30 Foişorul de foc (r).

7.00 Ultimâ ediţie (r); 9,00

l l M S Capsula de oxigen; 13,00

Nimeni nu e perfect (s); 14,00 Jerry Springer Show; 15,00 Pretutindeni cu tine (s); 16,00 Celebri şi bogaţi (s); 17,00 Maria Mercedes (s); 18,00 Focus - ştiri, meteo, sport; 19,00 Camera ascunsă; 19,30 Viper; 20,20 Film: Kickbazer(SUA 1989);21,50 Apel de urgenţă; 22,10 Real TV; 22,20 FocUs+; 23,00 Ultima ediţie; 1,00 Film de groază; 2,30 Focus+ (r);3.00 Real TV (r).

7.00 Minciuna

a S S i i i Guadalupe" ( t * 8,30 Căsuţa

poveştilor (r); 9,15 înger sălbatic (r); 10,00 Celeste se întoarce (r);11.00 Viaţa noastră (r); 12,00 Dragoste şi putere; 12,45 Milady (s/r); 13,30 Maria-(s); 14,15 Cinemateca de acasă: Scrisori de la Frank (r); 16,00 Guadalupe (s); 17,00 Celeste seîntoarce (s);18.00 Dragoste şi putere (s); 18,45 Căsuţa poveştilor;_ 19,30 Viaţa noastră (s); 20,15 înger sălbatic (s); 21,15 Minciuna (s); 22,00 Mi­lady (s); 23,00 Cinemateca de acasă: Perry Masor): Cazul cîntăreţului (SUA 1990). 1 TEL& 7 7,00 Ştiri; 7,10

7 / Bună dimineaţa,/ /r-^V~sr~* România; 10,00 z y c j i - x — ş t iT i ; 1 0 1 5

Teleshopping; 10,30 Dintre sute de ziare (r); 11,15 Primul pas (r);12.00 Reporter Tele 7 (r); 13,00 Drumuri printre amintiri (r); 13,30 Cutia muzicală (r); 14,00-Medici la datorie (s); 15,00 Ştiri; 15,05 Post Meridian; 16,30 O singură viaţă (s); 17,30 Globetrotter; 18,00 Actualitatea Tele 7; 18,10 Dinastia (s); 18,55 Pariu Trio; 19,00 Serial: Celebritate;. 19,55.Loto; 20,00 Actualitatea Tele 7; 20,30 Pacific Drive (s); 21,00 Dintre sute de ziare; 21,45 Ţara noastră; 21,55 Pariu Trio; 22,00 Linia întîi; 23,00 Lou Grant (s); 0,00 Ştiri; 0,15 Ora H -emisiune de confesiuni; 1,50 Teleshopping; 2,00 Actualitatea Tele 7; 2,30 Pacific Drive (r); 3,00 Medici la datorie (r); 3,45 Secţia de politie (s); 4,45 Linia întîi (r); 5,45 ’As Show (r); 6,40 Teleshopping.

Redacţia nu iţi asumă responsabili­tatea pentru schimbările intervenite in programele posturilor de televiziune.

[ « M A G H I A RM î i n e , 2 5 i u n i e , o r a 1 9 , 0 0

B o l n a v u l Î n c h i p u i !

/ • F v C ; J o i,2 4 iu n ie{ | ) —-.06:00 - 10:00 PRIMUL SALUT

- v j A 06:20 Agenda zilei;06:40, 07:00, 07:40, 08:40,: 09:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

726P Ă) 17:00 Ştiri, 08:00; 06:50, 07:50 Horoscop; 07:20, 21:00 Revista presei locale; 07:35, 16:40 Plus (Adrian Suciu); 08:20, 17:00 CD Sport (Cătălin Berindean); 09:20, 15 :20 Ce m a i. cred e lum ea: 09 :40 P ro g ram u l• cinematografelor, 10:00 -;14:00 CD PLAYER. 10:20 Revista presei centrale; 10:40, 17.40 Divertis Radio Blitz; 11:20, 13:20 B uletin financiar (M ircea Bucin); 14:00 - 18:00 CALEIDOSCOP CD: 14:40 Ziua in câteva vorbe: 16:20 Chemarea m untelui (Dan Creta & Constantin Mititeanu); 17 20 Sinteze financiare (M ircea Bucin); 18:00 - 19;00 Retransm isie RADIO EUROPA LIBERA,. 19:00 - 21:00 RETRO GOLD (Tiberiu Crişan); 21:00 Retrospectiva ţtirilor Zilei: 21:15 - 22:00; FRANŢA MUZICALĂ (Laura Runcanu); 22:00 - 24:00 CU CAPSA ’PUSĂ (Tudor Runcanu & Horaţiu Nicoară)

Jo i, 24 iunieR a d i o S o n i e ştiri: e, 10 , 1 2 ,14 , 17 , 20 .pm H8j>Mu* 6 - 1 0 C afeaua de

*4 - serviciu" (meteo, maximaJdxsJsO&lZj|ei, informaţii utile, horoscop, recomandări TV,

agenda culturală, revista presei, o reţetă pe zi, concursuri). 1 0 - 14 ”Ziua în amiaza mare' (Urechile ciulite - comentariul zilei: Basca cu b re te le , M ondosport, Gura lum ii, Surp lus, Ştiri, externe, concursuri). 14-15 "Noutăţi la Radio Sonic . 1a-1/ M cSonic (d ed ica ţii m uzicale, prem ii M cD onald 's). 17-19

"Retrospectiva săptăminiF. 19-20 "Clopote tubulare’ (Marius Aciu). 20-21 "GreatestHits". 21-23 "Călătorii pe portativ’ (M arius Braşoveanu). 23-2 "Muzica ţ i muzichia" (Marius Braşoveanu). 1-6 Music Noo-Stop.

J o i,2 4 iu n ie ; „9 -^Jz 'O ştiri: 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,

19:00. ŞtirLBSC: 6:00, 11:00, 14:00, 18:00. 6:30- * 9:00 Transilvania Matinal. 6,45, 7,20, 8,20 -

Horoscopelniţa, 8,30 Liniuţa de dialog, 9,00-15,00 * .v Patrula de serviciu. 9,20, 9,50; 10,20, 10,50,11,20, -I'vs.ink- 11,50, 12,20, 12,55 - Buletin rutier, 9,30 Revista

presei; 10,05 Punctul de vedere: 12,59 Declaraţia zilei: 13,20 -14 00 Cafe concert, 15,00-20,00 Prob Noblem: 15(15 Punct de vedere: 16,00-17,00 Votati! Radio Transilvania: 17,05 BBC Education Programmes: 19.05 Declaraţia zilei: 20,00-21,00 Top Ten: 21,30-23,00 Taxi Muzici 23,00-01,00 Post Factum:01,00-06.00 Music Non Stop.

Joi, 24 iunie 5 00-8:00 Bună dimineaţa! 8:00-11:00 Pauzele de dimineaţă. 11:00-19:00 Contact FM. 19:00-22:00

WTACT Seara ta Cluj. 22:00-23:00 Fabrica de hituri - realizator Alex Preda. Emisiunea care te ajută să

descoperi fliturile momentului şi ale viitorului. 23:00-24:00 Contact Gold. realizator Alexandru Gheorghiaş. Emisiune dedicată muzicii anilor ’50-’80. 24:00-1:00 Super 50 .3:00-5:00 Discontact.

Joi, 24 iunie6,00 B ună dim ineaţa.

r + ! r-î rvn 17100

R A D I O C L U J” \ 9. Informaţi, actualităţi şi muzică

/ # î m zorii zilei cu Anca Băltan. - 8 ,00 E m is iunea în limba

maghiară. 10,00 Radiocircuit. Emisiunea Departamentelor Studiourilor Teritoriale. De la Radio Cluj prezintă Dan Horea:11.00 Buletin de ştiri 11,05-13,00 Tranzit. Agenda culturală,

.revista presei, provocări la sfârşitde mileniu, rondul de prînz.12.00 Radiojurnal transilvan. 13,00 Radiojurnal Bucureşti.

' 13,15 Paratele muzicale, dedicaţii de-muzicâ uşoară. 13,50Buletin de ştiri. 16,00 Emisiunea în limba maghiară. 18,00 Radiojurnal transilvan. 18.20 Crochiuri muzicale. 19,00 Radiojurnal Radio România Actualităţi. 19,15 Pe scena istoriei -fapte, documente; comentarii. Ftedactor: Gheorghe Bodea. 20,00 Ştiri. 20,05 Poveste religioasă pentru copii. 20,10 Din grădina cu flori multe - program folcloric de dedicaţii oferite de la microfon de Gelu Furdui. 21,00 Ştiri 21,50 Ştiri.2 2 .0 0 Închiderea programului,

•. ■- r e n a ş t e r e a r * v - ' t Kv . Joi, 24 iunie . .

6.00 Ceasuri/e dimineţii.- program matinal de ştiri, actualităţi şi muzică; 10.00 Actualitatea - buletin de ştiri; 10.05 Sfinţii Părinţi, contemporanii noştri: 10.30 File de acatist emisiune de literatură; 11.30 Vreme trece, vreme vine - antologia poeziei religioase; 12.00 Eveniment - agenda culturală; 12.30 Restituiri - antologie de folclor; 13.00 Actualitatea: 13.05 Magazin: emisiuni religioase, culturale şi sociale; 18.00 Actualitatea: 18.05 Sfinpi Părinp, contemporanii noştri (r); 18.30 Restituiri: 19.30 Biserica şi armata: 20.00 Restituiri: 20.30 Păhărelul cu nectar - emisiune pentru copii; 21.00 Actualitatea; 21.05 Clasicaţr); 23.06în direct cu ascultătorii; 24.00-6.00 Liniştea nopţii - program muzical, nocturn. ‘

J E E lE E L E S S ICABINET MEDICAL ONCOLOGIC

- CLUJ-NAPOCA, , str.PROF CIO RTF A nr.9

(cartier Grigorescu) C O N S U LTA ŢII: . .

P r o f . d r . L U C I A N L A Z Ă R(Ginecologie, Chirurgie, Oncologie)

L, Mi; 15-18; Ma, J: 16^-IS30

D r . V A L E N T I N P O P E S C U(Chirurgie, Oncologie)

Ma, J: 1430-16; V: 15-17 S:.-9 -11

D r . D A N - S O R I N P O P E S C U- (Urologie) ’

L, Mi: 18-20; Ma, J: IS^-20 V: 16-20 "

P R O G R A M A R E : t e l / f a x ( 0 6 4 ) 1 8 . 7 6 . 0 4

în tirripul orelor de funcţionare a cabinetului

' POLICLINICA > INTERSERVISAN

str. Pascal) nr.5, cart. Gheorgheni STOMATOLOGIE

INTERNF. ♦ CARDIOLOGIE ♦ NEURO­LOGIE ♦ PSIHIATRIE ♦ ENDOCRINO­LOGIE ♦ REUMATOLOGIE ♦ ECOGRA- FIE ♦ ALERGOLOGIE ♦ DERMATOLO­GIE ♦ CHIRURGIE ♦ ORTOPEDIE ♦ 0.R.1- ♦ OFTALMOLOGIE ♦ GINE­COLOGIE ♦ ONCOLOGIE ♦ PEDIATRIE

♦ UROLOGIE ♦ ACUPUNCTURA RADIOLOGIE • ECOGRAFIE ’ ENDOSCOPIE DIGESTIVĂ GASTROENTEROLOGIE Electroencefalografie -

ElectromiograFie - Examinări Doppler - Histerosalpingografii

pentru sterilitate feminină Tratamente LASER

L A B O R A T O R (Biochimie • Bacteriologie Imuriologie - Parazitologic Determinare Rh - Teste de sarcină - Antlgen HBS - Elisa Test - Examinări citologice jăentru depistarea cancerului dc col uterin -Investigăţii pentru sterilitatea feminină si masculină) ■ ZILNIC, inclusiv DUMINICA

orele 7, - .21 Medic dc gardă: orele 21 - 7Rezervare, consultaţii

' la tel. 41.41.63. ' j

s.c, Dental ROVA- SO C OLOV

] Calea Moţilor 106, ap-S ] ' T r a t a m e n t e s t o m a t o l o g i c e

c o m p l e x e :O terapieO protetică (ceramică)O chirurgie (rezecţii, implante)

Programări la tel.: 430028 Z i l n i c o r a r : 9 - 1 9

sîmbătă 1 0 - 1 3 *P e n t r u s t u d e n ţ i , p e n s io n a r i ^ ş o m e r i , r e d u c e r e 20^ 85§gT

OPERA ROMANA! M î i n e , 2 5 i u n i e , o r a 1 8 , 3 0 .

L i l i a c u l

PROF. UNIV. Dr. MIHAI CĂLUGARD : Dr. ANGELĂ CĂLUGĂRU ' “ : 'j S t r . P r â h o v e i . n r . . 1 1 - r '

(lîngă biserica Bob) '

L , M i , V ' - 1 7 - 2 0 ;S .9 . - 8 - 1 2 ; - ■

T e l . : 4 2 . 5 6 . 1 8 ; t e l / f a x : 1 9 .1 4 . 6 8

i i #ALIANŢAANTISUICIDL I F E L I N E“ T - 1 Sufletul nostru la dispoziţia ^

’ dumneavoastră, Telefonul ▼ r A de noapte'telefonul v ie ţii. 05

1 9 1 6 4 7Crardă d c noapte, orele 20 -08 . |

L in ia te lefonică de intervenţie m c r i z ă si prevenţie a suicidului iniţiata de

L A B O R A T O R U L D E S i M T A T EM L Y H l J CIA IJ stă la dispoziţia dvs.

dc luni p în â v ineri, între orele 8 - 2 2 .

Vă aşteptăm apelurile la numărul 186864. " ■

Page 3: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

Ziarul nostru foloseşte ştin fumizate-de ®9®îţLFAX ROMPRES şi MEDIAFAX.

1973 - A fost adoptată prima Constituţie republicană a Franţei.

. zzi. ■ ;

După bombardamentele MATO,Ia B e lg r a d a u r ă m a s n a ţ io n a lis m u l, re s e n tim e n te le ş i p ro b le m e le e c o n o m ic e

(MEDIAFAX)D u p ă c e a u l u p t a t c u t u r c i i ş i

i - a u î n f r u n t a t p e r u ş i t i m p d e c i n c i z e c i d e a n i , s î r b i i î ş i a d a u g ă a c u m u n n o u c a p i t o l î n m i t o l o g i a l o r p o l i t i c ă : r e z i s t e n ţ a î n f a ţ a b o m b a r d a m e n t e l o r N A T O ş i a î n c e r c ă r i i d e i m p u n e r e a u n e i N o i O r d i n i M o n d i a l e d i n p a r t e a o c c i d e n t a l i l o r . •

C e l e a p r o a p e t r e i l u n i î n c a r e a v i o a n e l e f o r ţ e l o r o c c i d e n t a l e a u s u r v o l a t t e r i t o r i u l c a r e a m a i r ă m a s d in f o s t a I u g o s l a v i e n u a u r e u ş i t s ă p r o v o a c e o r e a c ţ i e p r o f u n d ă a n t i - M i l o ş e v i c i î n r î n d u l p o p u l a ţ i e i - c i , d i n c o n t r ă , s ă c o n c e n t r e z e a t e n ţ i a t u t u r o r e x c l u s i v p e p r o b l e m a n a ţ i o n a l ă .

C h i a r d a c ă c e r e r e a ţ ă r i l o r o c c i d e n t a l e d e s c h i m b a r e d i n f u n c ţ i e a . p r e ş e d i n t e l u i S l o b o d a n M i l o ş e v i c i v a i r p u s ă î n p r a c t i c ă , e g r e u d e c r e z u t c â c e l c a r e î l v a

' - m l o c u i v a d u c e o p o l i t i c ă f o a r t e ) d i f e r i t ă , ţ i n î n d c o n t c â m a j o r i t a t e a

s î r b i l o r c o n s i d e r ă c ă I u g o s l a v i a a f o s t t r ă d a t ă i a r S e r b i a î n v i n u i t ă p e n e d r e p t d e a g r e s i u n e a r m a t ă ş i g e n o c i d .

C o m p o n e n t a n a ţ i o n a l i s t ă a p o l i t i c i i i u g o s l a v e e s t e a c u m ş i m a i p r o n u n ţ a t ă d e c î t î n a i n t e a r e t r a g e r i i d i n K o s o v o , b o m b a r d a m e n t e l e

N A T O p r o v o c î n d î n r î n d u l p o p u l a ţ i e i ş i a l c l a s e i p o l i t i c e o s o l i d a r i t a t e l â c a r e , p r o b a b i l , n i c i M i l o ş e v i c i n u s - a r f i a ş t e p t a t î n u r m ă c u c î t e v a l u n i . -

î n t i m p c e l i d e r u l M i ş c ă r i i p e n t r u R e î n n o i r e a S e r b i e i , V u k D r a ş k o v i c i , p a r e a f i p r i n c o m p o r t a m e n t u l s ă u c e a m a i d e m o c r a t i c ă p e r s o n a l i t a t e c a r e l - a r

. p u t e a î n l o c u i p e M i l o ş e v i c i , d e c l a r a ţ i i l e s a l e f i i n d b i n e p r i m i t e î n m e d i i l e p o l i t i c e o c c i d e n t a l e , a d j u n c ţ i i s ă i g î n d e s c c u t o t u l a l t c e v a . “ A m f o s t u n p o l i g o n p e n t r u e x p e r i m e n t e s î n g e r o a s e i a r A m e r i c a a f i n a n ţ a t t o t a c e s t r ă z b o i î m p o t r i v a I u g o s l a v i e i ” c r e d e M i l a n K o m n e n i c i , v i c e p r e ş e d i n t e a l M i ş c ă r i i p e n t r u R e î n n o i r e a S e b i e i ş i f o s t M i n i s t r u a l I n f o r m a ţ i e i .

P o z i ţ i a l u i K o m n e n i c i e s t e r e l e v a n t ă a s u p r a a c e e a c e s e g î n d e ş t e î n m e d i u l p o l i t i c i u g o s l a v . C o n s i d e r a t u n u l d i n t r e p r i m i i z e c e p o e ţ i s î r b i ş i u n i n t e l e c t u a l d e f o r m a ţ i e o c c i d e n t a l ă , M i l a n K o m n e n i c i n u e z i t ă s ă d e n u n ţ e c e e a c e e l c r e d e c ă e s t e u n c o m p l o t i n t e r n a ţ i o n a l î m p o t r i v a ţ ă r i i s a l e ş i “ s e r v i l i s m u l d e c a r e a u d a t d o v a d ă U n g a r i a , C e h i a ş i P o l o n i a f a ţ ă d e N A T O ” . î n o p i n i a s a , I u g o s l a v i a a f o s t b o m b a r d a t ă p e n t r u a f i

c u m p ă r a t ă m a i i e f t i n d e a f a c e r i ş t i i a m e r i c a n i , t o t u l f i i n d b i n e c a l c u l a t ş i i n t e g r a t î n t r - u n m a r e p l a n g e o -

• s t r a t e g i c , c a r e u r m e a z ă s ă d u c ă l a c o n d u c e r e a r e g i u n i i B a l c a n i l o r d e c ă t r e S t a t e l e U n i t e .

, P e n t r u s î r b i , b o m b a r d a r e a I u g o s l a v i e i r ă m î n e î n c o n t i n u a r e o î n c ă l c a r e a r e g l e m e n t ă r i l o r O N U ş i u n a c t d e a g r e s i u n e d e t i p f a s c i s t . P o z i ţ i a o f i c i a l ă î n a c e a s t ă c h e s t i u n e e s t e c e a a C e n t r u l u i d e S t u d i i S t r a t e g i c e d i n B e l g r a d , c a r e c o n s i d e r ă c ă n u a u f o s t d o a r î n c ă l c a t e p r i n c i i p i l e f u n d a m e n t a l e

' a l e d e m o c r a ţ i e i ş i a l e C h a r t e i O N U d a r ş i c ă N A T O , l a c o m a n d a S t a t e i o r U n i t e , î n c e a r c ă s ă i m p u n ă o N o u ă O r d i n e M o n d i a l ă î n f o l o s u l ţ â r i l o r o c c i d e n t a l e .

D i r e c t o r u l C e n t r u l u i d e S t u d i i S t r a t e g i c e , M i l o s A l e k s i c , a f i r m ă î n t r - o l u c r a r e r e f e r i t o a r e l a N o u a O r d i n e M o n d i a l ă c ă S t a t e l e U n i t e î n c e a r c ă , î n c l i p a d e f a ţ ă , s ă î ş i s u b o r d o n e z e p r i n c i p a l e l e i n s t i t u ţ i i i n t e r n a ţ i o n a l e ş i s ă î ş i i m p u n ă p r o p r i i l e p r i n c i p i i p o l i t i c e ş i e c o n o m i c e t u t u r o r , r e c u r g î n d c h i a r ş i l a f o r ţ ă d a c ă e s t e n e c e s a r . A l e k s i c c r e d e c ă a c e a s t a e s t e d e f a p t ş i e x p l i c a ţ i a r u p e r i i I u g o s l a v i e i î n s t a t e m a i m i c i c a r e s ă p o a t ă f i c o n t r o l a t e m a i u ş o r s i c a r e s ă n u

c o n s t i t u i e u n a d v e r s a r s e r i o s p e n t r u ţ ă r i l e o c c i d e n t a l e .

D i r e c t o r u l C e n t r u l u i p e n t r u S t u d i i S t r a t e g i c e a c u z ă S t a t e l e U n i t e c ă , d u p ă c e ş i - a u i m p u s d o m i n a ţ i a î n s f e r a c u l t u r a l ă p r i n c u l t u r a d e m a s ă , k i t s c h - u r i ş i a l t e d i v e r s e m o d e , d o r e s c s ă c u c e r e a s c ă l u m e a ş i e c o n o m i c , n o u a z o n ă d e c a r e S U A s î n t i n t e r e s a t e f i i n d c e a p i e r d u t ă d e U R S S l a s f î r ş i t u l r ă z b o i u l u i r e c e : E u r o p a C e n t r a l ă ş i d e E s t .

D e a c e e a ş i p ă r e r e e s t e ş i m i n i s t r u l f e d e r a l a l C o m e r ţ u l u i E x t e r i o r , B o r i s l a v V u k o v i c , c a r e d e c l a r ă : “ N u s î n t e m p r i z o n i e r i i s o c i a l i s m u l u i d a r d o r i m s ă n e d e z v o l t ă m e c o n o m i c ş i n u s ă d e v e n i m p i e ţ e l e d e d e s f a c e r e a l e a l t o r ţ ă r i ’ . P e n t r u V u k o v i c , c a ş i p e n t r u a l t e p e r s o a n e o f i c i a l e d i n c o n d u c e r e a i u g o s l a v ă , O c c i d e n t u l e s t e d a t o r s ă a j u t e I u g o s l a v i a s ă s e r e f a c ă , d a r n u p r i n c u m p ă r a r e a f a b r i c i l o r c a r e a u f o s t d i s t r u s e d e b o m b a r d a m e n t e . P e n t r u I u g o s l a v i a , p r i o r i t a r ă e s t e r e f a c e r e a c o n t a c t e l o r e c o n o m i c e p e c a r e l e a v e a î n a i n t e d e e m b a r g o u ş i p o s i b i l i t a t e a d e a o p e r a d i n n o u î n m e d i i l e f i n a n c i a r e o c c i d e n t a l e ş i n u t r i m i t e r e a u n o r a j u t o a r e u m a n i t a r e , a m a i s p u s V u k o v i c .

Reuniunea G-8: Rusia îl abandonează pe preşedintele Slobodan Miloşevici("The Independent")D u p ă 1 1 s ă p t ă m î n i î n c a r e r ă z b o i u l d i n

K o s o v o a t e n s i o n a t r e l a ţ i a l o r p î n ă a p r o a p e d e p u n c t u l d e f i s u r a r e , l a 2 0 i u n i e , R u s i a ş i O c c i d e n t u l ş i - a u l ă s a t î n u r m ă d i v e r g e n ţ e l e . P r e ş e d i h t e l e M i l o ş e v i c i s e g ă s e ş t e a s t ă z i d i n n o u i z o l a t , d u p ă a c o r d u l i n t e r v e n i t l a s u m m i t u l d e l a K o l n a l p r i n c i p a l e l o r p u t e r i a l e l u m i i , c o n f o r m c ă r u i a n u m a i o I u g o s l a v i e d e m o c r a t i c ă , p o s t - M i l o ş e v i c i e s t e î n d r e p t ă ţ i t ă s ă p r i m e a s c ă a j u t o r .

C a o c o n c e s i e f ă c u t ă p r e ş e d i n t e l u i r u s B o r i s E l ţ î n , î n c o m u n i c a t u l f i n a l a l s u m m i t u l u i G - 8 a s i s t e n ţ a p e n t r u r e c o n s t r u c ţ i e n u e s t e c o n d i ţ i o n a t ă e x p l i c i t d e î n l ă t u r a r e a d - l u i M i l o ş e v i c i ; î n s ă m e n ţ i o n a r e a n e c e s i t ă ţ i i d e “m ă s u r i v i g u r o a s e ” p e n t r u a s t a b i l i z a r e g i u n e a b a l c a n i c ă l a s ă c l a r s ă s e î n ţ e l e a g ă c ă a c e a s t ă s t a b i l i t a t e n u p o a t e f i o b ţ i n u t ă c î t t i m p e l s e a f l ă l a p u t e r e .

P r e ş e d i n ţ i i B i l l C l i n t o n ş i B o r i s E l ţ î n , c a r e v a u a v u t o î n t î l n i r e d e o o r ă î n c a d r u l r e u n i u n i i , r a u c o n v e n i t s ă f i e r e l u a t e d i s c u ţ i i l e p r i v i n d

c o n t r o l u l a r m e l o r ş i o î n t r e a g ă s e r i e d e a l t e

p r o b l e m e , s u s p e n d a t e î n . t i m p u l b o m b a r d a m e n t e l o r N A T O a s u p r a I u g o s l a v i e i . N A T O ş i - a î n c h e i a t o f i c i a l c a m p a n i a l a 2 0 i u n i e . “ A f o s t o î n t î l n i r e a r e î n n o i r i i ” , a s p u s c o n s i l i e r u l n a ţ i o n a l a l S U A p e n t r u s e c u r i t a t e , S a n d y B e r g e r , d u p ă î n t î l n i r e , a 1 7 - a d i n t r e c e i d o i ş e f i d e s t a t .

P e n t r u p r i m a o a r ă , R u s i a s u s ţ i n e e x p l i c i t T r i b u n a l u l P e n a l I n t e r n a ţ i o n a l p e n t r u f o s t a I u g o s l a v i e , c a r e l - a p u s s u b a c u z a r e p e p r e ş e d i n t e l e M i l o ş e v i c i p e n t r u c r i m e d e r ă z b o i , î n a c e l a ş i t i m p , s - a u f ă c u t p a ş i i m p o r t a n ţ i c ă t r e r e v e n i r e a l a n o r m a l i t a t e a p r o v i n c i e i d e v a s t a t e , d e r ă z b o i , i n c l u s i v î n c e p e r e a î n t o a r c e r i i o r g a n i z a t e a r e f u g i a ţ i l o r d i n K o s o v o ş i - c e l m a i i m p o r t a n t d i n t r e t o a t e - u n a c o r d p r i v i n d d e m i l i t a r i z a r e a . A r m a t e i d e E l i b e r a r e d i n K o s o v o .

A c o r d u l c u M o s c o v a a î n c u n u n a t t r e i z i l e n e o b i ş n u i t e d e p r o d u c t i v e p e n t r u l i d e r i i c e l o r m a i b o g a t e ş a p t e s t a t e i n d u s t r i a l i z a t e - S U A , M a r e a B r i t a n i e , G e r m a n i a , J a p o n i a , F r a n ţ a , I t a l i a ş i C a n a d a - ş i R u s i a , c a r e a u c o n v e n i t d e a s e m e n e a a s u p r a r e d u c e r i i d a t o r i e i ţ ă r i l o r c e l o r

m a i s ă r a c e p e p l a n m o n d i a l ş i s - a u a p r o p i a t d e o b ţ i n e r e a u n u i “ P a c t d e S t a b i l i t a t e ” p e n t r u d e z v o l t a r e a p e t e r m e n l u n g a B a l c a n i l o r ş i î n t ă r i r e a l e g ă t u r i l o r r e g i u n i i c u N A T O ş i U n i u n e a E u r o p e a n ă .

O p r i m ă c o n f e r i n ţ ă a d o n a t o r i l o r d e a j u t o r v a a v e a l o c î n i u l i e , u r m a t ă d e o a l t a , î n t o a m n ă , p e n t r u s t a b i l i r e a n i v e l u l u i d e a s i s t e n ţ ă n e c e s a r , c a r e , p o t r i v i t e s t i m ă r i l o r , s e p o a t e c i f r a d e l a 2 0 l a 1 0 0 m i l i a r d e d e d o l a r i .

P r e ş e d i n ţ i i C l i n t o n ş i E l ţ î n a u d i s c u t a t d e s p r e s t a r e a p r e c a r ă a e c o n o m i e i r u s e , i n t r a t ă î n c r i z ă î n a u g u s t a n u l t r e c u t , c î n d r u b l a a f o s t d e v a l o r i z a t ă , ş i d e s p r e d a t o r i a d e 1 0 0 m i l i a r d e d e d o l a r i a R u s i e i , d a t î r i d d i n e p o c a s o v i e t i c ă . M i n i s t r u l r u s d e E x t e r n e , I g o r I v a n o v , a d e c l a r a t z i a r i ş t i l o r c â S U A s u s ţ i n p r e s c r i e r e a u n e i c ă r ţ i d i n d a t o r i e . C a s a A l b ă a i n f i r m a t î n s ă a c e s t l u c r u , p r e c i z î n d c ă d l C l i n t o n a p r o m i s d o a r s ă r i d i c e a c e a s t ă p r o b l e m ă î n d i s c u ţ i i c u a l ţ i c r e d i t o r i . î n o r i c e c a z , p o t r i v i t d - l u i B e r g e r , r e e ş a l o n a r e a d a t o r i e i a r f i p o s i b i l ă p r i n C l u b u l d e l a P a r i s a l ţ ă r i l o r c r e d i t o a r e , d u p ă î n c h e i e r e a u n u i a c o r d î n t r e R u s i a ş i F M I .

UCK, PRINCIPALUL CÎŞTIGĂTOR AL

RĂZBOIULUI DIN BALCANI

("INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")A d e v ă r a t u l c î ş t i g ă t o r a l r ă z b o i u l u i d i n B a l c a n i e s t e

A r m a t a d e E l i b e r a r e d i n K o s o v o ( U C K ) . U C K a s c î ş t i g a t r ă z b o i u l ş i ; î n p l u s , î n s ă ş i K o s o v o . A ş t i u t

î n c ă d e l a î n c e p u t e x a c t c e v r e a . U C K a a v u t u n p l a n s i m p l u , d a r e f i c i e n t . V a u c i d e p o l i ţ i ş t i s î r b i . S î r b i i v o r r ă s p u n d e , î n s t i l b a l c a n i c , c u r e p r i m ă r i ş i , o c a z i o n a l ; c u c î t e u n m a s a c r u . O c c i d e n t u l v a f i t o t m a i ş o c a V p î n ă c î n d , î n f i n a l , v a t r e c e l a a c ţ i u n e - c u m a p r o c e d a t î n B o s n i a . D e f a p t , S U A ş i o m a r e p a r t e * a E u r o p e i v o r p u r t a r ă z b o i u l d e p a r t e a U C K . E x a c t a ş a s - a î n t î m p l a t . A c u m , s e p r e s u p u n e c ă a c e e a ş i U C K v a f i d e m i l i t a r i z a t ă - d e z a r m a t ă - î n t i m p c e p r o v i n c i a , p e n t r u c a r e a l u p t a t , e s t e a d m i n i s t r a t ă d e N A T O ş i d e r u ş i .

N A T O n u a p i e r d u t n i c i u n s i n g u r s o l d a t î n l u p t e l e c o n t r a s î r b i l o r . A l i a n ţ a a d u s u n r ă z b o i î m p o t r i v a u n u i s i n g u r o m , S l o b o d a n M i l o ş e v i c i , c e r î n d u - ş i t o t t i m p u l s c u z e p o p o r u l u i s î r b p e n t r u p o d u r i l e , c e n t r a l e l e e l e c t r i c e ş i a l t e . ţ i n t e c v a s i m i l i t a r e d i s t r u s e . P e n t r u N A T O , s î r b i i n u s î n t i n a m i c i .

D a r U C K g î n d e ş t e a l t f e l . î n p r i m u l r î n d , a p i e r d u t m u l ţ i o a m e n i . U C K a p u r t a t , d e f a p t , l u p t e l e t e r e s t r e p e n t r u N A T O . L u p t ă t o r i i s ă i s î n t v o l u n t a r i . E t n i c i a l b a n e z i ş i e x p a t r i a ţ i , d i n î n t r e a g a l u m e , a n i m a ţ i d e d o r i n ţ a c î ş t i g ă r i i i n d e p e n d e n ţ e i , c a r e ş i - a u r i s c a t v i a ţ a . E i î i u r ă s c p e s î r b i . I - a u u r î t î n t o t d e a u n a p e s î r b i . D a c ă e s t e p o s i b i l , a c u m î i u r ă s c m a i m u l t d e c î t o r i c î n d .

S ă c o m p a r ă m s i t u a ţ i a c u c e a d i n P a l e s t i n a , a n t e r i o r a n u l u i 1 9 4 8 . A c u m N A T O s e a f l ă p e a c e e a ş i p o z i ţ i e c a M a r e a B r i t a n i e , î n P a l e s t i n a . N A T O n u - i v a d e z a r m a n i c i o d a t ă c o m p l e t p e m e m b r i i U C K . F r o n t i e r a c u A l b a n i a , u ş o r p e n e t r a b i l ă , n u e s t e d e l o c d e p a r t e . A r m e l e p o t f i u ş o r a d u s e d e a c o l o ş i , î n c ă ş i m a i u ş o r , p o t f i a s c u n s e .

C h i a r d a c ă u n i i l i d e r i U C K a c c e p t ă s â f i e r e z o n a b i l i ş i r ă b d ă t o r i , v a e x i s t a u n n u c l e u d e d i s i d e n ţ i c a r e , p r i n t e r o a r e , î ş i v o r f a c e a s c u l t a t e v o c i l e . P e s c u r t , K o s o v o a r p u t e a f i p e n t r u N A T O c e e a c e P a l e s t i n a a f o s t p e n t r u b r i t a n i c i - u n l o c d e u n d e s â v r e a s ă i a s ă c î t m a i r e p e d e .

C o ş m a r u l p e n t r u E u r o p a - m a i a l e s p e n t r u R u s i a - î l c o n s t i t u i e p r o v i n c i i l e c a r e s e p o t s c i n d a . D e a c e e a , t o ţ i i n s i s t ă c a p r o v i n c i a K o s o v o s â r ă m î n ă î n c a d r u l I u g o s l a v i e i . A d e c l a r a a l t c e v a a r î n s e m n a s â p r o d u c i

. o d i l e m ă p e p l a n d i p l o m a t i c , c h i a r o c r i z ă .D a r c i n e p ă c ă l e ş t e p e c i n e ? U C K n u a m e r s a t î t d e

d e p a r t e p e n t r u a a c c e p t a a l t c e v a d e c î t i n d e p e n d e n ţ a .P o a t e N A T O c r e d e c ă t o t u l s e v a î n d r e p t a c î n d

d l M i l o ş e v i c i i e s e l a p e n s i e s a u - c î t d e b i n e a r f i ! - v a f i d e ţ i n u t î n î n c h i s o a r e a p e n t r u c r i m i n a l i i d e r ă z b o i . D a r U C K a r e o a g e n d ă d i f e r i t ă - e a d o r e ş t e i n d e p e n d e n ţ a . D a c ă t r e c u t u l s e r v e ş t e l a c e v a , K o s o v o v a d e v e n i i n d e p e n d e n t ă , p o a t e u n i t ă c u A l b a n i a , p o a t e n u . U C K e s t e s i n g u r u l e l e m e n t d i n t o a t ă a c e a s t ă s i t u a ţ i e c o m p l i c a t ă , d i n B a l c a n i , c a r e a r e u n o b i e c t i v c l a r ş i a b s o l u t n i c i o r e z e r v ă s ă v e r s e s î n g e î n v e d e r e a

■ r e a l i z ă r i i s a l e .D a c ă N A T O a r f i , m ă c a r p e j u m ă t a t e , t o t a t î t d e

r e a l i s t ă , a r f a c e p l a n u r i c u m s ă s e a j u n g ă l a o p r o v i n c i e K o s o v o i n d e p e n d e n t ă , e v i t î n d u n a l t r ă z b o i b a l c a n i c .

Reprezentanţi municipali din sase ţări balcanice, printre care şi România, vor înfiinţa Asociaţia Internaţională a Oraşelor Balcanice înfrăţite

(BTAj y ; ^ vR e p r e z e n t a n ţ i a i u n o r m u n i c i p a l i t ă ţ i d i n T u r c i a , G r e c i a ,

R o m â n i a , M a c e d o n i a , R F I u g o s l a v i a ş i B u l g a r i a v o r î n f i i n ţ a A s o c i a ţ i a I n t e r n a ţ i o n a l ă a O r a ş e l o r B a l c a n i c e î n f r ă ţ i t e ( I A T B T ) . L u c r ă r i l e r e u n i u n i i d e c o n s t i t u i r e a I A T B T v o r î n c e p e l a 2 4 i u n i e l a P l e v n a , n o r d u l B u l g a r i e i , şi v o r d u r a t r e i z i l e . S e d i u l I A T B T v a f i î n p r i m i i d o i a n i la P l e v n a , u r m î n d s â s e m u t e î n ' a l t e o r a ş e d i n B a l c a n i , p e b a z a p r i n c i p i u l u i r o t a ţ i e i .

D o c u m e n t u l c a d r u , c a r e s e a ş t e a p t ă s ă f i e s e m n a t l a 2 5 iu n ie , p r e c o n i z e a z ă î n f i i n ţ a r e a u n u i c l u b s p e c i a l p e n t r u p r o m o v a r e a r e l a ţ i i l o r d e a f a c e r i î n t r e c o m p a n i i l e c a r e î ş i d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t a t e a î n o r a ş e l e b a l c a n i c e î n f r ă ţ i t e c u W T B T . P r i m a r i i o r a ş e l o r B u r ( T u r c i a ) , B r ă i l a ( R o m â n i a ) , G o m i M i l a n o v a c i ( R F I u g o s l a v i a ) , B i t ( M a c e d o n i a ) ş i t d e s a ( G r e c i a ) ş i - a u c o n f i r m a t d e j a p a r t i c i p a r e a l a r e u n i u n e a m e n ţ i o n a t ă , ş i s e a ş t e a p t ă ş i c o n f i r m a r e a

* o r a ? u l u > v ° l ° s ( G r e c i a ) . P o t r i v i t m u n i c i p a l i t ă ţ i iA <nn P l e v n a , s e v o r s e m n a , d e a s e m e n e a , a c o r d u r i b i l a t e r a l e

P n v in d c o m e r ţ u l d i r e c t ş i c o o p e r a r e a e c o n o m i c ă s i c u l t u r a l ă d in t r e o r a ş e l e m e n ţ i o n a t e . ' ’

S P R E 0 S O L U Ţ IO N A R E B A L C A N I C A G L O B A L A("EL PAIS")R e t r a g e r e a t r u p e l o r s î r b e a a v u t l o c t a r ă

o b s t a c o l e m a j o r e , i a r d e s f ă ş u r a r e a f o r ţ e l o r N A T O n u a î n t î m p i n a t d i f i c u l t ă ţ i p r e a m a r i c u e x c e p ţ i a v r e u n u i i n c i d e n t i z o l a t . R u s i a a a j u n s l a u n a c o r d c u A l i a n ţ a p e n t r u a s o l u ţ i o n a s i t u a ţ i a c r e a t ă d e i n t r a r e a r o c a m b o l e s c ă î n A e r o p o r t u l d i n P r i ş t i h a a u n u i m i c g r u p d e s o l d a ţ i r u ş i .

N i m e n i p u a v r u t s ă i g n o r e a m o r u l p r o p r i u a l M o s c o v e i , s ă - i r e f u z e o c o n s o l a r e s a u r e s u r s e l e p e n t r u a d e z a c t i v a p r o p a g a n d a d u ş m a n i l o r d e m o c r a ţ i e i î n R u s i a . T o ţ i s î n t î n s ă d e a c o r d c â o z o n ă d e c o n t r o l , e x c l u s i v r u s ă , a r f i d u s l a d i v i z a r e a K o s o v o . B a l c a n i i , î n a c e s t c a z , s - a r f i a p r i n s d i n n o u , î n K o s o v o , B o s n i a , F Y R O M ( M a c e d o n i a ) ş i M u n t e n e g r u .

T o t u l p a r e s ă a r a t e c â e u r o p e n i i , a m e r i c a n i i ş i r u ş i i s î n t f e r m h o t ă r â ţ i c a a c e s t r ă z b o i s â f i e u l t i m u l d i n r e g i u n e . E i s î n t d e a c o r d c ă n u î ş i m a i p o t p e r m i t e a i c i u n a l t c o n f l i c t a r m a t C o s t u r i l e s î n t e x c e s i v e , i a r r i s c u l d e n e a s u m a t . I n s t a u r a r e a p ă c i i ş i s t a b i l i t ă ţ i i î n B a l c a n i a i n t r a t d e j a î n t r - o n o u ă f a z ă . F u g a i n e v i t a b i l ă

ş i d e î n ţ e l e s a s î r b i l o r d i n K o s o v o d e t e a m a r e p r e s a l i i l o r e s t e o t r a g e d i e î n p l u s p e n t r u c a r e M i l o ş e v i c i v a t r e b u i s ă d e a s o c o t e a l ă . - •

■ F u r t u n i l e p o l i t i c e v o r f i v i o l e n t e l a B e l g r a d . S î n g e r o a s e . c h i a r . S i n g u r u l s f î r ş i t p o s i b i l e s t e : î n s ă d i s p a r i ţ i a l i d e r u l u i s u p r e m ş i a c a m a r i l e i s a l e . , ■ • • ' ■

C î n d s e v a î n t î m p l ă a c e a s t a , c o m u n i t a t e a o c c i d e n t a l ă v a t r e b u i s ă a i b ă b i n e d e f i n i t ă n o u a o r d i n e b a l c a n i c ă c a r e , î n m o d p a r a d o x a l , v a s e m ă n a m u l t c u c e a a c o n f e d e r a ţ i e i b a l c a n i c e p e c a r e l i d e r u l c o m u n i s t b u l g a r G h e o r g h i D i m i t r o v l - a p r o p u s î n t r - o z i l u i S t a l i n p e n t r u a n e u t r a l i z a c o n f l i c t e l e e t n i c e d i n r e g i u n e . C ă d e r e a l u i M i l o ş e v i c i e s t e c o n d i ţ i a i n d i s p e n s a b i l ă p e n t r u p u n e r e a î n a p l i c a r e a u n u i s p a ţ i u c o m u n , m a i î n t î i c o m e r c i a l i a r a p o i p o l i t i c .

F r o n t i e r e l e p e c a r e p o p o a r e l e i u g o s l a v e l e - a u r i d i c a t p e n t r u a s e a p ă r a d e M i l o ş e v i c i î ş i v o r p i e r d e s e n s u l a t u n c i c î n d e l v a d i s p ă r e a . Ţ ă r i l e v e c i n e c u n o s c b e n e f i c i i l e a c e s t e i d e s c h i d e r i r e g i o n a l e p e c a r e î l f a c i l i t e a z ă a c c e s u l l a E u r o p a O c c i d e n t a l ă . P r i m u l p a s î n

a c e s t p r o i e c t e s t e i m p u n e r e a u n u i p r o t e c t o r a t i n t e r n a ţ i o n a l p e n t r u K o s o v o . D a r ş i A l b a n i a v a . r ă m î n e p r a c t i c s u b . c o n t r o l ş i p r o t e c ţ i e i n t e r n a ţ i o n a l ă . C a ş i o b u n ă p a r t e d i n F Y R O M ( M a c e d o n i a ) . A m b e l e s t a t e a u n e v o i e d e u n

. a j u t o r m a s i v p e c a r e n u î l p o t g ă s i p r i n p r o p r i i l e f o r ţ e . O r d i n e a p u b l i c ă , l u p t a î m p o t r i v a m a f i i l o r ş i r e l a n s a r e a e c o n o m i c ă v o r c ă d e a , î n m a r e m ă s u r ă , î n r e s p o n s a b i l i t a t e a ‘ U E ş i S U A .

E u r o p a t r e b u i e s ă f i e c o n ş t i e n t ă c ă , d a c ă n u î ş i a s u m ă r o l u l d e c o n d u c ă t o r î n p r o c e s u l d e

, f ă u r i r e a a c e s t e i t e m e l i i a b u n ă s t ă r i i ş i s p e r a n ţ e i , v a r e g r e t a a m a r n i c a p o i d a c ă s u d u l B a l c a n i l o r s e v a t r a n s f o r m a î n t r - o b a z ă p e r m a n e n t ă a S U A .

D e s f i i n ţ a r e a t r e p t a t ă a f r o n t i e r e l o r î n B a l c a n i e s t e s i n g u r a f o r m ă d e a e v i t a c a a c e s t e a s ă d e v i n ă u n n o u m o t i v d e c i o c n i r i . V o r f i n e c e s a r i m u l ţ i b a n i ş i o p r e z e n ţ ă o c c i d e n t a l ă p e r m a n e n t ă • m i l i t a r ă , p o l i ţ i e n e a s c ă , a d m i n i s t r a t i v ă ş i e c o n o m i c ă - î n r e g i u n e , t i m p

■ d e g e n e r a ţ i i . N i m e n i s â n u s e î n d o i a s c ă , î n s ă , c ă o r i c e a l t e r n a t i v ă e s t e m a i s c u m p ă .

Page 4: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

A i c i ar putea f i reclama ?j

dumneavoastră!Nicolae Kretzulescu.

• - • vnS- V . .. ' ::z"r S'iS3i.;2T5i

Emil Constantinescu aPreşedintele Emil Constantinescu a prezentat, ieri,

plenului Camerelor reunite ale Parlamentului, un mesaj politic referitor la noua Strategie de Securitate Naţională a României, document adoptat în şedinţa de săptămîna trecută a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Şeful statului a arătat, în discursul său, câ qste pentru prima dată în istoria democraţiei parlamentare româneşti cînd un document de o asemenea importanţă este adus la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul Parlamentului. Emil Constantinescu a subliniat că noua strategie de securitate a României nu mai este privită ca o problemă exclusiv militară, ci ca un proces care implică toate sectoarele societăţii.

Redăm integral discursul rostit de şeful statului în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului:

“Mi-am asumat răspunderea de a prezenta în faţa dumneavoastră, a cetăţenilor României, Strategia de Securitate Naţională a României, document adoptat în urmă cu cîteva zile de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. S tabilirea principalelor ob iective în dom eniul securităţii naţionale este un act de mare responsabilitate. România a evoluat în ultimii 10 ani într-un mediu internaţional de securitate extrem de complex. Prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est. dizolvarea Pactului de la Varşovia, dezmembrare^ URSS, au marcat dispariţia structurii mondiale bipolare şi au schimbat în mod radical configuraţia politică a Europei şi a lumii. Situaţiile conflictuale din vecinătatea României, criza pieţelor de capital, au complicat dinamica mediului de securitate.

Riscurile de destabilizare la care sînt expuse statele decurg şi din dificultăţile procesului de tranziţie, un proces inedit, pentru care nu există reţete şi în raport cu care soluţiile trebuie găsite şi aplicate din mers.

N id România nu a fost cruţată în ultimul deceniu de marile crize ale tranziţiei. Chiar şi în ultimele şase luni, România a fost confruntată cu riscuri de securitate foarte grave, care au vizat, practic, toate domeniile care fac obiectul oricărei strategii de securitate.

Au fost atacate violent, de două ori, instituţiile statului democratic şi reprezentanţii ordinii publice. Cele două mineriade din acest an au pus în discuţie înseşi bazele statului democratic şi ale pulerii judecătoreşti. In ianuarie s-a încercat să se substituie legea cu anarhia şi dialogul cu violenţa. Tn februarie s-a încercat subm inarea unui pilon e s e n ţia l al sta lului d e d rep t - a u to r ita te a judecătorească.

In aceeaşi perioadă. România s-a aflat în faţa primejdiei prăbuşirii sistemului său finandar-bancar şi a monedei naţionale. Intr-un an de vîrf al plăţilor pentru datoria externă au fost încercate atacuri speculative la adresa leului iar fragilitatea citotva bând a generat tensiuni şi agitaţii fireşti în rîndul depunătorilor de toate felurile. Ne-am aflat săptămîni ta rînd faţă în faţă cu perspectiva epuizării rezervelor valutare, cu prăbuşirea leului, cu spectrul unei hiperinflaţii sau al Imposibilităţii de a plăti salariile şi a pensiilor luni şi luni la rînd. cu pierderea depozitelor bancare ale cetăţenilor şi ale sodetâţilor comerdale. A urmat apoi primejdia blocării generale a sistem ului economic şi politic. într-o perioadă în care negodam finanţări esenţia le pentru dezvo ltare . Mâ re fe r la ameninţarea simultană a unei greve generale a salariaţilor din întreprinderile de stat, la perspectiva unei greve parlamentaro din partea opoziţiei şi a unei greve fiscale a oamenilor de afaceri.

Concomitent cu aceste tensiuni interne, la sud-vest de ţara noastră, în Iugoslavia, s-a dezvoltat un conflict politic şi militar de proporţii care ne-a produs mari pagube economice şi care a generat riscuri majore de seşuritate. A trebuit sâ adoptăm rapid decizii dare, în conformitate cu valorile în jurul cărora dorim sâ ne construim viitorul.

Aceste primejdii majore au fost depăşite. Chiar dacă am înregistrat pagube sau întîrzieri într-un domeniu sau altul, dezastrul posibil nu s-a produs. Se poate spune că prima parte a anului 1999 a fost proba de foc a maturizării sistemului politic, instituţional şi economic românesc. Dialogul a prevalat asupra conflictului. In momente critice. Parlamentul României a adoptat cu un larg sprijin din partea Opoziţiei, hotărîri în apărarea statului democratic ameninţat de mineriade şi decizii în favoarea intereselor strategice ale României în timpul conflictului din Iugoslavia. Toate partidele parlamentare au acceptat dialogul pe problemele dezvoltării ţârii, dialog început la dezbaterea organizată la Cotroceni.

In ciuda unei situaţii grele şi a multor tensiuni, pot spune câ, în acelaşi context de responsabilitate, uniunile sindicale şi organizaţiile patronale au contribuit la rîndul lor, prin înţelepciune şi tact, ta depăşirea acelor momente de criză majoră pe care le-am invocat.

De aceea, aici, în faţa celor două camere reunite ale Parlamentului României, vă mulţumesc dumneavoastră şi tuturor celor care au acţionat cu responsabilitate în această perioadă grea.

S tra teg ia de Securitate N aţiona lă a 'R om â n ie i sintetizează felul în care ţara noastră îşi concepe astăzi prezentul şi viitorul într-un interval de timp care ajunge pînă în anul 2005. Este pentru prima dată, nu doar în ultimii zece ani, ci şi în întreaga istorie a democraţiei parlamentare din România, cînd o atare strategie este elaborată şi adusă la cunoştinţa opiniei publice.

Din cel puţin două puncte de vedere, acest document exprimă o viziune nouă asupra conceptului de securitate naţională. In primul rînd, este pentru prima dată cînd conceptul de securitate naţională nu porneşte de la stat, ci de la cetăţean, de la interesele şi drepturile lui fundamentale. în locul vechii viziuni centralizate potrivit căreia statul îi reprezintă pe toţi - simplificator şi n ivelator' - şi, în consecinţă, trebuie protejat prioritar, am aşezat o idee nouă. aceea conform căreia securitatea naţională porneşte de la garantarea unui viitor corespunzător pentru • fiecare om. Am plecat la drum avînd în vedere interesele legitime diverse ale unor oameni diferiţi ca vîrstă, ca situaţie socială, ca sex, religie sau apartenenţă etnică, dar uniţi prin calitatea lor comună de cetăţeni ai aceleiaşi patrii, România.

In al doilea rînd, este pentru prima dată cînd securitatea naţională a României nu mai e privită ca o problemă predominant militară, ci ca un proces care implică toate problemele societăţii: economia, apărarea, diplomaţia, administraţia, ordinea publică, echilibrul social, educaţia şi sănătatea. Această viziune este în strînsâ legătură cu

a Românieiprincipiul enunţat mai înainte, dar şi cu realităţile lumii de astăzi. O naţiune e ameninţată acum nu numai de armate străine, ci tot mai mult de crize financiar-economice, sociale sau ecologice, de crima organizată, terorism şi corupţie, de viruşi biologici sau informaticii

Pentru a putea să aibă efecte, Strategia 'de Securitate Naţională a României trebuie să fie pusă în practică prin politici specifice, prin programe de dezvoltare şi de reformă pe termen mediu şi lung. Componenta ei militară va genera

■ Cartea Albă a Apărării Naţionale şi, mai apoi, programele de reformă specifice fiecărei structuri din acest sistem. Celelalte componente vor trebui să stea la baza politicilor.

■ economice, fiscale şi sociale, la baza demersului legislativ, judiciar şi administrativ.

In ultimă instanţă, securitatea naţională e o problemă care ne priveşte şi ne implică pe toţi. Noi, toţi cei care trăim în această ţară, vom beneficia de efectele acestor programe dacă ele vor fi bine concepute, aplicate corect şi la timp. Dar tot noi vom avea de făcut faţă unor pericole majore dacă vom greşi sau dacă vom întîrzia. Trăim într-o lume a interdependenţelor, dar calitatea viitorului nostru depinde în primul rînd de noi înşine.

Care sîn t, prin urm are, in te rese le na ţiona le fundamentale ale României de astăzi, pe care ne-am propus sâ le apărăm şi să le promovăm? Le voi prezenta pe rînd cu precizarea că ele sînt interdependente şi că atingerea adusă unuia dintre ele le pune imediat în pericole pe celelalte.

A fost, este şi va fi esenţială asigurarea existenţei statului naţional, suveran şi independent, unitar şi

.indivizibil. Acesta reprezintă cadrul cel mai echilibrat, dispunînd de forţa şi de autoritatea necesară pentru a garanta efectiv dezvoltarea democratică a României în conformitate cu voinţa cetăţenilor ei. Acţiuni care sâ promoveze federalizarea sau separatismul pe orice fel de criterii contravin Constituţiei şi nu corespund intereselor de substanţă ale cetăţenilor României, care au nevoie de un stat puternic care să le apere şi sâ le susţină interesele comune. In num ele'acestor interese comune ne-am angajat în tr-un dem ers unitar de descentralizare administrativă şi decizionalâ care să profite tuturor comunităţilor, după criterii de eficienţă.

Prin legea finanţelor locale s-a făcut un pas important către o creştere a surselor locale de venit, oferind un instrument iniţiativei şi intereselor diferitelor comunităţi, şi aceste m ăsuri vor avea un impact m ajor pentru dezvoltarea oraşelor şi comunelor. Rezultatele se vor vedea în scurt timp.

Consolidarea regimului politic democratic, bazat pe Constituţie şi pe supremaţia legii, reprezintă principalul instrument pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor. După patru decenii de dictatură,- edificarea unui sistem instituţional modern, funcţional, orientat către aspiraţiile legitime ale cetăţenilor, este o componentă esenţială a racordării noastre la valorile democratice.

Paşi esenţiali în această direcţie au fost făcuţi chiar în ultimul timp. Legi obligatorii în sistemul Constituţiei din 1991, dar inadmisibil întîrziate, au fost adoptate de Parlament sau sînt în dezbaterea Parlamentului - Legea Avocatului Poporului, Legea răspunderii ministeriale, Legea referitoare la declararea stării de urgenţă şi de asediu. Legea funcţionarului public. A fost definit prin legi speciale şi statutul unor organisme esenţiale din sistemul securităţii naţionale: Serviciul de Informaţii externe. Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Tn ultima vreme cele mai multe din partidele parlamentare, inclusiv din opoziţie, au recunoscut necesitatea garantării dreptului la proprietate privată pe toate căile legale, inclusiv prin restituirea proprietăţilor confiscate abuziv de regimul comunist. Chiar dacă mai există divergenţe în legătură cu modalităţile concrete ale acestor restituiri, principiul lor este unanim acceptat, inclusiv de o mare parte a opiniei publice, ceea ce deschide, în sfîrşit, calea legiferării în acest domeniu atît de important al reclădirii societăţii româneşti.

Ţara noastră garantează şi promovează drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor ei şi asigură exercitarea acestora conform standardelor europene. Aceasta înseamnă o definire corectă şi definitivă a problemelor esenţiale legate de dreptul de proprietate, de garantarea şi de exercitarea lui. înseamnă consolidarea mecanismelor care garantează exprimarea liberei opinii, înseamnă acţiuni legale mai susţinute pentru garantarea liniştii şi siguranţei oamenilor şi a bunurilor lor. Alături de stat, un partener esenţial în afirmarea acestor drepturi şi în aceea ce priveşte folosirea lor efectivă sînt şi vor fi considerate ca atare din ce în ce mai mult organismele non-guvemamentale.

Nu putem încheia această enumerare fără a aminti încă o zonă de interes naţional: conservarea identităţii românilor din afara graniţelor noastre. Comunităţile româneşti din ţările vecine sînt încurajate să participe la programe de cooperare transfrontalierâ, inclusiv de tipul euroregiunilor, care le permit o mai bună menţinere a legăturilor cu ţara. Tn ceea ce le priveşte, comunităţile româneşti din zone mai îndepărtate pot să devină din ce în ce mai mult punţi de legătură ale României cu centre de decizie şi influenţă pe plan mondial.

Experienţa acestui final de secol şi de mileniu a arătat că nici o ţară nu poate trăi în siguranţă izolîndu-se. De aceea, participarea la asigurarea securităţii şi stabilităţii în Europa este un alt interes fundamental al României.

Onoraţi parlamentari, stimaţi invitaţi,Apărarea şi afirmarea acestor interese trebuie să ţină

-seama de diferiţi factori de risc Vă rog să-mi permiteţi să prezint aceste riscuri şi să schiţez strategiile politice pe care le considerăm necesare pentru a le putea depăşi sau evita.

Primul factor de risc este existenţa în regiunea noastră a unor tensiuni sau conflicte militare care se pot extinde, precum şi acumularea necontrolată a unor forţe sau tehnică de luptă în spaţiul de interes strategic al României.

Acest factor de risc, luat în considerare cît se poate d e , serios de experţi şi de oameni politici este resimţit în egală măsură şi de cetăţeni. Potrivit sondajelor de opinie, temerea principală a românilor este legată de extinderea unui conflict militar în regiune.

Sîntem datori cu un răspuns clar acestei temeri legitime.România nu este şi nu va fi ameninţată de nici un fel

de pericol miliar sau paramilitar atîta vreme cît statul român va continua să aplice o serie de principii şi politici ferme. Cea mai sigură modalitate de apărare contra unor

asemenea riscuri este dezvoltarea unui sistem de alianţe şi a unui spirit de cooperare autentică. într-o lume a interconexiunilor, cum este cea de azi, logica jocurilor de sumă nulă, în care orice cîştig al unuia reprezintă o pierdere pentru celălalt, a fost depăşită. Noile arhitecturi' de securitate ale Europei se bazează pe o nouă logică, în care toţi partenerii au de cîştigat ca generatori de securitate şi de încredere. In acest spirit, prioritatea politicii . de alianţe a României este, pe termen scurt, mediu şi lung, integrarea în structurile defensive ale Alianţei Nord- , Atlantice şi aderarea la Uniunea Europeană. Aceste obiective prioritare sînt complementare atît cu dezvoltarea unor politici de cooperare şi securitate regionale, cît şi cu dezvoltarea unor relaţii cordiale şi de colaborare statornică cu ţâri mai îndepărtate, de care ne leagă vechi tradiţii de prietenie şi de complementaritate reciprocă.

1 Ultimii ani au marcat evoluţii trainice în raporturile cu vecinii noştri Uncraina, Ungaria şi Bulgaria, plecînd de la tratatele politice de bază şi avînd în vedere stabilirea unor relaţii parteneriale bazate pe încredere, cooperare şi comunicare. Relaţiile privilegiate cu Republica Moldova ' bazate pe dialogul politic şi cultural intensificat au fost completate în ultima perioadă cu o importantă dimensiune economică şi financiară. Semnarea tratului de bază va marca intrarea raporturilor frăţeşti dintre statele noastre într-o fază nouă: - •

Dorim să reluăm relaţiile normale şi prieteneşti cu poporul iugoslav şi cu o Iugoslavie democrată. Zona de instabilitate de la sud-vestuî nostru trebuie să devină rapid cu spaţiu de cooperare la care să participăm activ şi un

-spaţiu de dialog cu oameni şi structuri politice cu care împărtăşim aceleaşi valori ale toleranţei, ale libertăţii şi ale colaborării.

Este necesară continuarea politicilor care afirmă România ca un pilon de stabilitate în Europa centrală şi de Sud-Est. O serie de structuri trilaterale de colaborare regională iniţiate de noi şi-au dovedit viabilitatea şi au generat un interes real din partea marilor centre de decizie pe plan internaţional. Trebuie consolidată prezenţa românescă şi în cadrul unor organisme regionale instituţionalizate care afirmă ţara noastră ca factor activ în spaţiul complementar al Europei Centrale, al Europei sud-estice şi al Mării Negre.

Niciodată România nu mai trebuie considerată o parte a “butoiului de pulbere" din Balcani. România este şi trebuie să rămână un pilon de stabilitate politică, socială, etnică şi religioasă în regiune. Mai mult decît o imagine, aceasta este o realitate la care s-a muncit din greu şi această muncă dă roade. Avem astăzi garanţii ferme de securitate din partea marilor puteri şi sîntem citaţi ca exemplu de rezolvare a unor probleme complicate. Astăzi

' am devenit un exemplu istoric al dinamizării dialogului dintre biserici. Sînt acumulări pe care putem construi temeinic baze de securitate.

Consider câ trebuie continuată şi accentuată politica de implicare şi afirmare a României ca factor activ în cadrul ONU, al Organizaţiei pentru Securitatea şi Cooperare în Europa (OSCE) şi al altor organisme internaţionale care promovează cooperarea şi securitatea pe plan european şi mondial. Secretarul de stat al SUA a anunţat oficial ieri susţinerea candidaturii României la preşedinţia OSCE petnru anul 2001, ceea ce va oferi ţării' noastre mai multă audienţă şi prestigiu internaţional.

Toate aceste procese politice, d ip lom atice şi administrative trebuie coordonate în sensul celor două obiective strategice majore pe care ni le propunem şi care sînt susţinute în continuare de cetăţeni, în procentaje . semnificative: aderarea la Uniunea Europeană şi la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Drumul spre aceste obiective este ja lonat de o serie de etape intermediare, extrem de importante pentru arhitectura globală a activităţii noastre internaţionale şi a securităţii naţionale. în luna noiembrie a acestui an, România candidează cu şanse mari pentru preşedinţia OSCE, începînd din anul 2001. Avem deja un sprijin semnificativ pentru începerea negocierilor îndelungate de aderare la Uniunea Europeană, O hotărîre în acest sens se va lua în luna decembrie a acestui an. Anul cel. mai îndepărtat în care NATO va lua o decizie referitoare la al doilea val al extinderii este 2002. tn 2003, ţara noastră are şanse să devină membru al Consiliului de Securitate al ONU.

în cadrul Strategiei de Securitate Naţională, un loc esenţial îl ocupă apărarea naţională. Mutaţiile intervenite în ultimul deceniu în domeniul strategiilor militare, al tehnologiilor militare de vîrf, impun necesitatea unei reforme a forţelor armate româneşti care să devină un corp de elită capabil să apere suveranitatea, integritatea şi independenţa naţională. Procesul de reformă a instituţiei militare, prevăzut pentru perioada 1999-2005, îşi propune modernizarea, redimensionarea şi restructurarea forţelor armate în concordanţă cu cerinţele mediului internaţional şi cu nivelul resurselor disponibile. La finalul acestui proces, oştirea română va fi constituită predominant din militari profesionişti, mai bine pregătiţi, mai bine antrenaţi, mai bine echipaţi şi mai bine plătiţi. Suma alocată pentru fiecare militar se va dubla.

Un alt factor de risc la adresa securităţii naţionale este prelungirea unor dificultăţi interne de natură economică,' financiară şi socială care afectează critic şi vital funcţionarea societăţii româneşti. .

Pentru a combate efectiv această ameninţare este necesar un efort conjugat, al tuturor cetăţenilor români.

Am început reformele mai tîrziu decît cei care se bucură deja de rezultatele lor pozitive, dar am avut maturitatea să evităm crize financiare majore pe care alte state din regiune le cunosc sau le-au cunoscut.

Dacă vom continua reforma, vom ajunge şi noi la beneficii. Dacă vom abandonă ritmul actual al reformei , vom intra la rîndul nostru în crize care vor afecta oamenii şi economiile, lor, societăţile' comerciale şi angajaţii lor.

Nu are rost să ne minţim. Calea de mijloc duce la eşec sigur şi nu ne putem întoarce într-un trecut care nu mai există, CAER-ul a murit de mult, subvenţionarea pierderilor nu mai e acceptată de nimeni iar orice creditor care ne oferă fonduri doreşte să le şi recupereze. într-o lume în toţi cei care investesc bani-vor sâ cîştige bani nu ne putem irosi eforturile în producţii sau afaceri inutile. Avem . încă o industrie ineficientă care trebuie să susţină şi drumul greu spre o agricultură performantă. Avem o economie cu probleme de subdezvoltare care trebuie să rezolve probleme sociale specifice ţărilor dezvoltate, cum este existenţa unui număr impresionant de pensionari, de

persoane non-'active. Sîntem nevoiţi sâ facem sacrificii pentru plata unei datorii externe contractată în anii '92- '96 a cărei restituire a fost defectuos eşalonată.: Ştiu câ românii se simt jigniţi atunci cînd potenţialul şi

tradiţiile lor nu sînt luate în seamă. Ştiu asta pentru că sînt şi eu român şi simt la fel. Sîntem recunoscuţi astăzi în lume prin cultura noastră, prin modul în care promovăm înţelegerea şi dialogul înlăuntrul şi în afara ţării, prin artiştii şi prin sportivii noştri. Dar trebuie să fim recunoscuţi şi prin felul în care ştim să . ne folosim resursele, prin felul în care ştim să facem bani, să contruim calculatoare, autostrăzi, oraşe şi sate civilizate.

Trebuie sâ ne cîştigăm credibilitatea, pe pieţele de capital pentru că nu avem în ţară resursele financiare necesare dezvoltării durabile a ţării. Aceasta implică cumpătare şi respect faţă de banul public.

Începînd de anul viitor România va beneficia de fonduri europene nerambursabile de patru ori mai mari decît în prezent. Le vom investi în domenii de interes strategic esenţiale pentru securitatea naţională: dezvoltarea infrastructurilor din transport, securizarea frontierelor, în combaterea poluării şi dezvoltarea agriculturii.

Un important factor de risc la adresa securităţii naţionale ' î l reprezintă reţelele crimei organizate şi terorismul internaţional. In contracararea acestui risc un rol esenţial revine serviciilor de informaţii care şi-au modificat şi modernizat statutul jurid ic şi modul de acţiune şi cooperareazâ eficient cu parteneri externi de mare anvergură.

Fenomenul crimei organizate a lovit din plin România după 1990. Din datele Curţii de Conturi rezultă că pagubele însumate ale activităţilor infracţionale din domeniul flotei, al petrolului, al îngrăşămintelor chimice, de la Bancorex şi de la.alte bănci sînt în valoare de miliarde de dolari. Efectele negative ale acestor activităţi ating direct siguranţa naţională. Distrugerea flotei civile a lăsat România fără importante capacităţi de transport pentru mărfuri şi persoane în cazul unui conflict. Tot din această cauză ţara noastră şi-a văzut diminuate posibilităţile de acţiune în spaţiul economic de la Marea Neagră şi din zona Caspică, care devin din ce în ce mai importante pentru obţinerea de. resurse energetice şi petnru dezvoltarea infrastructurilor.. . . .. .. .

în ceea ce priveşte acţiunilâ ilegale, din domeniul bancar, statul a fost nevoit să investească un miliard de dolari în 1997 pentru a susţine Bancorex şi Banca Agricolă. Alte 400 milioane de dolari au fost investite în Bancorex în acest an. Este un efort financiar uriaş care afectează: apărarea, ordinea publică, învăţămîntul, sănătatea şi în cele din urmă, pe fiecare dintre noi.

Avînd în vedere grav ita tea acestor riscuri neconvenţionale şi pericolul ca România să devină dintr-o zonă de tranzit o bază de operare a criminalităţii organizate, măsurile care se iau . trebuie să fie foarte hotârîte. Ele comportă consolidarea lanţului de acţiune: Poliţie, Servicii de Informaţii, Minister Public, Justiţie şi intensificarea activităţilor împotriva corupţiei şi crimei organizate. Fenomenului de globalizare al crimei trebuie să i se opună un proces de globalizare a cooperării în domeniul combaterii criminalităţii transnaţionale. Tn acest an, prin sprijinirea eforturilor ţării noastre, de către SUA şi Uniunea Europeană s-a creat la Bucureşti Centrul Regional de Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, element desubstanţă al Iniţiativei de Cooperare Sud-Est. Europene.

Un alt factor de risc are în fredere acţiunile care pot conduce la separatism,'xenofobie,'intoleranţă, conflicte etnice sau religioase. Avem în imediata noastră vecinătate un exemplu tragic al modului în care pot evolua intoleranţele şi naţionalismul pînă acolo îneît sâ pună în pericol existenţa şi evoluţia popoarelor înseşi. Ştiu că populaţia României, în marea sa majoritate, nu este de acord cu astfel de abordări. Dar mai ştiu că există cetăţeni care încearcă să agite apele naţionalismului, care înţeleg râu fie apartenenţa etnică, fie interesul naţional. Autorităţile statului au acţionat adeseori’ şovăilenic atunci cînd au avut de a face cu propaganda şovină, cu rasismul, cu separatismul. Lumea în care trăim ne arată că astfel de şovăieli pot genera în timp evoluţii catastrofale.

Desigur, lista factorilor de risc la adresa siguranţei naţionale nu poate fi niciodată epuizată într-o lume care se schimbă mai repede decît oricînd. Astfel, deteriorarea mediului ambiant în România şi în imediata apropiere a frontierelor sale constituie de asemenea, un factor de risc petnru securitatea naţională. Deşi constatăm că apele, plajele sau aerul sînt poluate distrugător nu am fost încă în măsură să reacţionăm rapid şi să aplicăm sancţiuni aspre celor cărora li se datorează aceste pagube şi să refagem în timp util distrugerile. Punerea recentă în funcţiune de către Ministerul Mediului au un sistem naţional de supraveghere a aerului şi apelor oferă o speranţă petnru o mai bună protecţie a cetâşenilro României în faţa riscurilor ecologice. Rămîn şi alte riscuri, mai mult sau mai puţin conştientizate. Chiar şi faptul că nu ne-am adaptat suficient de repede politicile de stimulate în domeniul informatizării, că avem prea puţine computefe şi prea puţine forme de securizare serioasă a reţelelor este şi el un’factor de risc care ne poate marginaliza în societatea modernă informaţională, lată de ce natura, dinamica şi ierarhia riscurilor existente sau posibile precum şi strategiile de contracare a lor trebuie reconsiderate periodic.

Onoraţi parlamentari, stimaţi invitaţiStrategia de securitate naţională este rezultatul muncii

multor specialişti cărora vreau să le mulţumesc acurri.Punerea ei în practică presupune o creştere a autorităţii

statului, a instituţiilor menite să-l apere pe cetăţean, să-i protejeze proprietatea greu dobîndită şi să-i garanteze viitorul. Pentru ca astăzi, mai mult ca oricînd evoluţia noastră democratică depinde de felul în care vom aplica ferm legi stabile şi bine elaborate.

Documenlul prezentat astăzi exprimă interesul naţional mai presus de discuţii sau dispute, politice. Este un document c- re apără valori naţionale care au nevoie de politici pe tr ne'n lung.

Există in rizi petnru care libertatea şi democraţia sînt o ţintă în ca trbuie tras cu puşca. Pentru alţii ele sînt un subiect de t ;cuţii interminabile sau o sursă de profit. In spiritul aer tei strategii de securitate libertatea şi democraţia eprezintă motorul care împinge înaitne societatea r astră.

Strategia de securitate naţională este o realizare românească construcţie care ţine seama de demersul lumii şi îl ar ilizează în propriul nostru interes.

Page 5: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

' ' , electoral Central a comunicat rezultatele 1996 - B iroul t i s c f u t j n o r g a n i 2 a t î n d a t a d e 2 3 i u n i eturului al d 0 ,‘ rpa primarilor în 63 l o c a l i t ă ţ i ( 3 m u n i c i p i i ,- 5 S - Ş U - . . 7 J - * . ■ i n c n

Consiliul General Local al municipiului Bucureşti i-aales pe cei pa viceprimari ai Capitalei. Trei dintre aceştia, respectiv Viorel Lis, r a

Radu Popovat şi Alexandru Malliu, reprezentau Convenţia Democra ica (CDR). Al patrulea viceprimar, Anton Vătăşescu. reprezenta U

. » l ! s J 0 L U 5 I S &

P D S R a ve rtize a zăViitoarea patere ar putea abroga ordonanţele care vor fi emise în local legilor proprietăţii

P D S R i - a a t r a s a t e n ţ i a p r e ş e d i n t e l u i E m i l C o n s t a n t i n e s c u , l a î n t î l n i r e a a c e s t u i a c u B i r o u r i l e r e u n i t e a l e c e l o r d o u ă C a m e r e , c ă a b o r d a r e a p r i n o r d o n a n ţ e d e u r g e n ţ ă a p r o b l e m e i p r o p r i e t ă ţ i i n u v a d u c e l a a s i g u r a r e a s t a b i l i t ă ţ i i l e g i s l a t i v e , a d e c l a r a t , ie ri, d e p u t a t u l P D S R M i r o n M i t r e a , s e c r e t a r al C a m e r e i D e p u t a ţ i l o r .

M i t r e a a a r ă t a t , l a î n t î l n i r e , c ă , d i n c a u z a m e to d e i d e a e m i t e o r d o n a n ţ e , p u t e r e a c a r e va v e n i “ n u v a f a c e a l t c e v a d e c î t s ă a b r o g e i m e d i a t a c e s t e m ă s u r i ” . P D S R i - a s p u s p r e ş e d i n t e l u i C o n s t a n t i n e s c u c ă s i n g u r a

. s o l u ţ i e d e a a s i g u r a s t a b i l i t a t e a l e g i s l a t i v ă

e s t e c e a c o n v e n i t ă l a C o t r o c e n i , a d i c ă e x i s t e n ţ a u n o r d i s c u ţ i i î n t r e p u t e r e ş i o p o z i ţ i e . .

P o t r i v i t d e p u t a t u l u i P D S R , p r e ş e d i n t e l e E m i l C o n s t a n t i n e s c u a r ă s p u n s c ă g r u p u l d e r e f l e c ţ i e s t a b i l i t l a C o t r o c e n i s e v a f o r m a , d a r c ă p î n ă a c u m n u a p u t u t f r î n f i i n ţ a t , d e o a r e c e R o m â n i a a t r e c u t î n a c e s t a n p r i n t r - o c r i z ă e x t r e m d e g r a v ă a ş a c u m s - a î n t î m p l a t d e n u m a i c i n c i - ş a s e o r i î n u l t i m i i 2 0 0 0 a n i .

M i t r e a a m a i s p u s c ă p r e ş e d i n t e l e C o n s t a n t i n e s c u s - a a r ă t a t m u l ţ u m i t ş i a f e l i c i t a t P a r l a m e n t u l p e n t r u a c t i v i t a t e a

D u p ă c e a s t î m i t p r o t e s t e l e r e p r e z e n t a n ţ i l o r U D M R , . .

Varujan Vosganian a părăsit şedinţa Consiliului Minorităţilor

P i p . ,

Jj

V a r u j a n V o s g a n i a n , r e p r e z e n t a n t u l U n i u n i i A r m e n i l o r d i n . R o m â n i a , a p ă r ă s i t , i e r i , ş e d i n ţ a p l e n a r ă a C o n s i l i u l u i M i n o r i t ă ţ i l o r N a ţ i o n a l e ( C M N ) , d u p ă c e a s t î m i t p r o t e s t e l e r e p r e z e n t a n ţ i l o r U D M R a f i r m î n d c â l a C l u j s e d i s c u t ă d e s p r e a u t o n o m i a f i s c a l ă a T r a n s i l v a n i e i .

“ A c e s t l u c r u r e p r e z i n t ă a p a r i ţ i a u n o r t e n d i n ţ e p e r i c u l o a s e ” , a s p u s V o s g a n i a n .

. E l a p r e c i z a t c ă , p e r s o n a l , n u p o a t e s p r i j i n i i n t e n ţ i a U D M R d e a î n f i i n ţ a o u n i v e r s i t a t e î n l i m b a m a g h i a r ă ş i d e a o b ţ i n e a u t o d e t e r m i n a r e a i n t e r n ă a

■ c o m u n i t ă ţ i i / m a g h i a r e d i n R o m â n i a .

C M N a d e v e n i t , “ o s i m p l ă a n e x ă ” a D e p a r t a m e n t u l u i p e n t r u P r o t e c ţ i a M i n o r i t ă ţ i l o r N a ţ i o n a l e , a m a i s p u s V o s g a n i a n , s u s ţ i n î n d c ă a c t i v i t a t e a a c e s t u i C o n s i l i u s - a

a l e o a m e n i l o r p o l i t i c i c u p r i v i r e

l a S t r a t e g i a d e S e c u r i t a t e N a ţ i o n a l ă

• V i c e p r e ş e d i n t e l e P N Ţ C D , . R e m u s O p r i ş , a a p r e c i a t d r e p t “ u n l u c r u d e o s e b i t d e i m p o r t a n t ” f a p t u l c ă p r e ş e d i n t e l e a a d u s în f a ţ a P a r l a m e n t u l u i S t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă , d o c u m e n t p e c a r e P a r l a m e n t u l î l v a a d o p t a . “ î n a c e s t d o c u m e n t c a ş i î n d i s c u r s u l s ă u a u f o s t , p e n t r u p r i m a d a t ă , i d e n t i f i c a ţ i î n m o d r e a l i s t f a c t o r i i d e r i s c i n t e r n s a u i n t e r n a ţ i o n a l l a a d r e s a s e c u r i t ă ţ i i n a ţ i o n a l e ş i s - a u d e s c h i s t o t o d a t ă p o s i b i l i t ă ţ i d e c o n t r a c a r a r e a a c e s t o r a ” , a a f i r m a t O p r i ş . E l a m a i s p u s c ă d i s c u r s u l p r e ş e d i n t e l u i R o m â n i e i a p r i l e j u i t o a n a l i z ă p r o f u n d ă a m e d i u l u i p o l i t i c i n t e r n ş i a c o n t e x t u l u i i n t e r n a ţ i o n a l . V i c e p r e ş e d i n t e l e P N Ţ C D c o n s i d e r ă c ă a d o p t a r e a S t r a t e g i e i d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă l a s ă p o s i b i l i t a t e a e l a b o r ă r i i , v î n c o n c o r d a n ţ ă c u a c e a s t a , a C a r t e i A l b e a G u v e r n u l u i p r i v i n d a p ă r a r e a ş i s t r a t e g i i l e s e c t o r i a l e l a n i v e l u l t u t u r o r i n s t i t u ţ i i l o r a b i l i t a t e . T o t o d a t ă , p o t r i v i t l u i O p r i ş , d o c u m e n t u l a r e î n v e d e r e n u d o a r

s p o r i r e a c a p a c i t ă ţ i i R o m â n i e i d e " a - ş i e s t o m p a r i s c u r i l e i n t e m e l a a d r e s a s e c u r i t ă ţ i i e i ş i , m a i m u l t d e c î t a t î t , l a s ă p o s i b i l i t a t e a p e r c e p e r i i ţ ă r i i n o a s t r e î n p l a n i n t e r n a ţ i o n a l , d r e p t o ţ a r ă c a r e e s t e c a p a b i l ă s ă g e n e r e z e s e c u r i t a t e a r e g i o n a l ă .

• M i n i s t r u l J u s t i ţ i e i , V a l e r i u S t o i c a , c o n s i d e r ă c ă m e s a j u l a d r e s a t P a r l a m e n t u l u i d e c ă t r e p r e ş e d i n t e l e E m i l C o n s t a n t i n e s c u e s t e u n p r i l e j d e “ u n i r e ” a t u t u r o r f o r ţ e l o r p o l i t i c e î n j u r u l p r o b l e m e i f u n d a m e n t a l e a s e c u r i t ă ţ i i n a ţ i o n a l e . “ E b i n e c a a c u m s â l ă s ă m d e o p a r t e c e e a c e n e d e s p a r t e ” , a s p u s S t o i c a . E l a a d ă u g a t c ă m e s a j u l p r e ş e d i n t e l u i r e p r e z i n t ă o a b o r d a r e p o l i t i c ă ş i e f e c t i v ă . S t o i c a a p r e c i z a t c ă e r a n e c e s a r ă r e a c t u a l i z a r e a S t r a t e g i e i d e " S e c u r i t a t e , ţ i n î n d u - s e c o n t d e c o n f l i c t u l d i n K o s o v o .

• P r e ş e d i n t e l e P D , P e t r e . R o m a n , a d e c l a r a t i e r i , c ă d o c u m e n t u l S t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă t r e b u i e a p r o b a t d e P a r l a m e n t p e n t r u c a , î n a c e a s t ă c h e s t i u n e

■ " "■ . ■ •

PUNR vede România ca• . v • - * . . . ■ .

tară neutrăs .■* ■

u rm are d in p ag in a 1

, P r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i “ e l i m i n ă î n t r e g c o r p u l d c o f i ţ e r i , p e n t r u a -1 î n l o c u i , î n t i m p , c u a l ţ i i f i d e l i ş i a n g a j a ţ i d i n p u n c t d c v e d e r e p o l i t i c ’. î n o p i n i a l u i V a l e r i u 1 a b â r â . S t r a t e g i a d e S e c u r i t a t e N a ţ i o n a l ă

p r e z e n t a t ă i e r i P a r l a m e n t u l u i n u r ă s p u n d e d e l o c n e v o i l o r ţ ă r i i , f i i n d o r e z u l t a n t ă a ‘d i c t a t u l u i i n t e r n a ţ i o n a l a s u p r a R o m â n i e i ,

a c c e p t a t ^ d e a c t u a l a P u t e r e d e l a B u c u r e ş t i ” .

î n c o n c e p ţ i a P U N R , a c e a s t ă s t r a t e g i e t r e b u i e s ă i a î n c a l c u l a ţ î t p e r s p e c t i v a u n e i p o s i b i l e i n t e g r ă r i î n s t r u c t u r i l e d e s e c u r i t a t e c o l e c t i v ă e u r o - a t l a n t i c e , c î t ş i

s i t u a r e a R o m â n i e i î n a f a r a a c e s t o r s t r u c t u r i . P o t r i v i t r e p r e z e n t a n ţ i l o r P U N R , . s t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă s e b a z e a z ă p e e l e m e n t e d e o “ e v i d e n t ă r e l a t i v i t a t e ” : i n t e g r a r e a R o m â n i e i î n N A T O ( c a r e î n c ă n u a f o s t v a l i d a t ă “ ş i s e p a r e c ă v a r ă m î n e t o t l a s t a d i u l d e s i m p l ă p r o m i s i u n e ” ) , p r ă b u ş i r e a e c o n o m i c ă - ( c a r e n e î n d e p ă r t e a z ă d e i n t e g r a r e a î n s t r u c t u r i l e e c o n o m i c e e u r o p e n e ) , r e s p e c t i v p i e r d e r i l e e c o n o m i c e i m e n s e . î n c ă n e c o m p e n s a t e a l e ţ ă r i i n o a s t r e ( c a u r m a r e a e m b a r g o u l u i î m p o t r i v a I r a k u l u i ş i I u g o s l a v i e i , p r e c u m ş i a - r â z b o i u l u i d i n I u g o s l a v i a ) . .

d e p u s ă , “ p e n t r u c a n t i t a t e a d e m u n c ă ” , a r ă t î n d c ă e s t e p ă c a t c ă i m e g i n e a f o r u l u i l e g i s l a t i v e s t e a l t a î n o c h i i o p i n i e i p u b l i c e . P o t r i v i t l u i M i t r e a , p r e ş e d i n t e l e s - a r e f e r i t

■ la m e t o d e l e p r i n c a r e i m a g i n e a P a r l a m e n t u l u i p o a t e f i î m b u n ă t ă ţ i t ă ş i c u m t r e b u i e c o m b ă t u t e “ i d e i l e p r i v i n d p r i v i l e g i i l e d e c a r e s e b u c u r ă p a r l a m e n t a r i i ” .

' P D S R c o n s i d e r ă c ă , l a p r i m a d i s c u ţ i e a p r e ş e d i n t e l u i * c u . B i r o u r i l e P e r m a n e n t e , t r e b u i a u a b o r d a t e p r o b l e m e l o r

■ g r e l e d i n ţ a r ă , s i t u a ţ i a e c o n o m i c ă , a g r i c u l t u r a , a m a i a r ă t a t M i t r e a .

d e t e r i o r a t f o a r t e m u l t î n u l t i m a v r e m e ş i c ă r e p r e z e n t a n ţ i i s ă i a u a c u m d o a r u n r o l c o n s u l t a t i v .

“ î n a i n t e , t o a t e l u c r u r i l e e r a u f ă c u t e î n t r - u n m o d d e m o c r a t i c , p e p i c i o r d e e g a l i t a t e v i a r g o s p o d ă r i r e a f o n d u r i l o r n i l s e f ă c e a , c a a c u m , d e c ă t r e d i r e c t o r i i d i n d e p a r t a m e n t . S e p a r e c ă n o i a v e m a c u m d o a r u n s i m p l u r o l c o n s u l t a t i v ” , a s p u s V o s g a n i a n .

s ă n u a p a r ă s e n t i m e n t u l c ă e x i s t ă o o r i e n t a r e d e p a r t i d . R o m a n a a d ă u g a t c ă , î n a c e a s t ă p r o b l e m ă , s i n g u r a o r i n e t a r e t r e b u i e s ă f i e c e a a “ i n t e r e s u l u i n a ţ i o n a l ” .

• A t t i l a V a r g a , l i d e r u l ; g r u p u l u i p a r l a m e n t a r a l U D M R d i n C a m e r a D e p u t a ţ i l o r , a a p r e c i a t c ă ş e f u l s t a t u l u i “ a r e m a r c a t ş i c o n s t a t a t î n m o d c o r e c t e x i s t e n ţ a , l a a n u m i t e f o r ţ e p o l i t i c e , a u n u i s p i r i t n a ţ i o n a l i s t , c a r e ' p o a t e d a u n a f o a r t e m u l t ţ ă r i i ” . “ A v î n d î n v e d e r e ş i e v e n i m e n t e l e r e c e n t e d i n z o n ă , s - a r p u t e a t r a g e c o n c l u z i a c ă , p e c î t p o s i b i l , t r e b u i e r e z o l v a t ă p r o b l e m a m i n o r i t ă ţ i l o r n a ţ i o n a l e , p e n t r u a s e e v i t a s i t u a ţ i i l e p e t r e c u t e î n v e c i n ă t a t e ” , a s p u s V a r g a .

• D e p u t a t u l P D S R M i r o n M i t r e a , s e c r e t a r - î n B i r o u l E x e c u t i v C e n t r a l a l p a r t i d u l u i , a d e c l a r a t c ă m e s a j u l p r e z e n t a t d e p r e ş e d i n t e l e E m i l C o n s t a n t i n e s c u î n P a r l a m e n t a f o s t u n d i s c u r s p o l i t i c “ d e c a m p a n i e e l e c t o r a l ă ” . “ A f o s t u n m e s a j p o l i t i c d e p r e z e n t a r e î n c u l o r i r o z a s i t u a ţ i e i d i n R o m â n i a ş i a e f o r t u r i l o r p e c a r e d o m n i a s a l e f a c e c a l u c r u r i l e s ă m e a r g ă b i n e , d e ş i e l e m e r g p r o s t ” , a s p u s M i t r e a . E l a a d ă u g a t , î n s ă , c ă e s t e “ f i r e s c c a : p r e ş e d i n t e l e C o n s t a n t i n e s c u s ă v i n ă d u p ă t r e i a n i î n P a r l a m e n t ş i s ă p r e z i n t e u n n o u C o n t r a c t c u R o m â n i a , f a r ă s ă - l i n t i t u l e z e a ş a ” . î n a c e s t c o n t e x t , M i t r e a a c a l i f i c a t d i s c u r s u l c a a v î n d “ f r a z e g o a l e ” .

, • C o r n e l i u C i o n t u , v i c e p r e ş e d i n t e a l P R M , c o n s i d e r ă c ă m e s a j u l p r e z e n t a t î n P a r l a m e n t d e p r e ş e d i n t e l e R o m â n i e i , E m i l C o n s t a n t i n e s c u “ n u e r a o p o r t u n ” . “ N u a m î n ţ e l e s r o s t u l a c e s t u i m e s a j , î n c o n d i ţ i i l e î n c a r e e r a v o r b a d e s t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă a R o m â n i e i ” , a d e c l a r a t , i e r i , C o r n e l i u C i o n t u . E l a a p r e c i a t c ă i n t e r v e n ţ i a p r e ş e d i n t e l u i R o m â n i e i e r a o p o r t u n ă î n m o m e n t u l î n c a r e , p r i n p r o c e d u r i l e p a r l a m e n t a r e , “ s e t r e c e a e f e c t i v l a d e z b a t e r e a ş i a p r o b a r e a , p r i n l e g e , a d o c u m e n t u l u i p r i v i n d S t r a t e g i a d e s e c u r i t a t e n a ţ i o n a l ă a R o m â n i e i ” .

Documentele fuziuniiPDSR-PAUR

PROTOCOLîncheiat azi, 29 mai 1999, la CIuj-Napoca, urmare a întîlnirii

între delegaţiile la vîrf ale Partidului Democraţiei Sociale din România şi Partidului Alianţa pentru Unitatea Românilor.

De comun acord şi în deplin consens:1. S-a constatat identitatea de păreri în ceea ce priveşte

statul naţional unitar român, suveranitatea naţională, forma republicană de guvernămînt şi interesul naţional.

2. S-a aluat act de situaţia economica şi socială catastrofală a ţării şi a oamenilor eh*situaţie fără precedent în timp de pace, stare de lucruri de care se fac vinovaţi cei care guvernează la această dată ţara.

3. S-a luat act de situaţia delicată a României, aflată între aspiraţiile legitime de accedere în structurile europene şi euroatiantice şi păstrarea unor relaţii normale cu toţi vecinii.

4. S-a exprimat hotărîrea unirii eforturilor pentru găsirea şi aplicarea celor maT adecvate soluţii pe termen scurt, mediu şi lung, care să conducă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă ţara şi oamenii ei.

5. S-a stabilit câ înscrierea membrilor P.A.U.R. în P.D.S.R. are valenţele unei fuziuni de fapt, urmînd ca în fiecare judeţ să fie respectate principiile ce vor fi finalizate de conducerile celor două partide în termen de două săptămîni.

Acţiunea practică de fuziune în teritoriu se va desfăşura ' prin comisiile paritare, care vor fi coordonate de persoane

numite de la nivel central al P.D.S.R. şi P.A.U.R., care vor răspunde pentru finalizarea în bune condiţii a întregii acţiuni.

6. îşi exprimă încrederea că în urma fuziunii cel mai important partid din.România. P.D.S.R., îşi va consolida structurile teritoriale, în primul rînd prin calitatea oamenilor şi ataşamentul acestora faţă de valorile naţionale.

CIuj-Napoca,29 mai 1999 'Partidul Democraţiei Sociale din România - PDSRIon lliescuPartidul Alianţa pentru Unitatea Rom ânilor P.A.U.R.Victor Romulus Constantinescu

PRO G RA M D E M ASCIRIp e n t r u a p l i c a r e a p r e v e d e r i l o r

P R O T O C O L U L U I î n c h e i a t î n t r e

P D S R ş i P f i U R1. Birourile Executive Centrale ale PDSR şi PAUR vor

nominaliza, pînă la 21 iunie 1999, reprezentanţii de la nivel central care răspund de respectarea şi aplicarea, în teritoriu, a prevederilor Protocolului, precum şi a prezentului PROGRAM DE MĂSURI, procedînd, dupâ caz'.

2. Birourile Executive ale Consiliilor Judeţene ale PDSR şi PAUR vor numi, în termen de 3 zile, comisiile paritare formate din 2-4 membri din fiecare partid la toate nivelele organizatorice- comună, oraş, municipiu şi judeţ. ■

■ 3. La nivelul organizaţiilor teritoriale - comună, oraş, municipiu şi:judeţ - se va proceda la prezentarea componenţei celor două organizaţii pe bază de evidenţe şi adeziuni, potrivit anexei la prezentul PROGRAM DE MĂSURI.

Adeziunile pentru PDSR ale membrilor PAUR vor fi completate, de fiecare persoană, avînd şi menţiunea: "provenit din PAUR”. ’

4. Proporţional cu numărul de membri proveniţi din PAUR se vor-suplimenta (alege) membri în Biroul organizaţiei comunale, respectiv, orăşeneşti, precum şi în funcţiile de vicepreşedinţi.

5. La nivelul organizaţiilor municipale,- ale sectoarelor .municipiului Bucureşti şi ale organizaţilor judeţene, proporţional cu numărul de membri proveniţi din PAUR, se vor suplimenta (alege) membri în Consiliul municipal, al judeţului sau al sectorului al PDSR, precum şi în Biroul Executiv şi în funcţii de vicepreşedinţi.

6. Numărul de delegaţi la Conferinţa Naţională a PDSR va respecta norma de reprezentare stabilită de Consiliul Naţional al PDSR, asigurîndu-se proporţional şi delegaţi din rîndul membrilor de partid proveniţi din PAUR.

7. Pînă la Conferinţa Naţională a PDSR se va asigura ‘participarea unui număr de 23 de membri PDSR proveniţi din PAUR la Consiliul Naţional, din care 3 la Biroul Executiv Central al PDSR. O persoană din cele 3 din Biroul Executiv Central provenite de la PAUR va fi propusă să fie aleasă în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Naţional al PDSR la viitoarea Conferinţă Naţională a Partidului Democraţiei Sociale din România. ,

8. Măsurile enunţate mai sus se aplică şi în cazul Organizaţiilor de tineret ale celor două partide.

9. în cazurile bine motivate, primarii, viceprimarii, consilierii locali (comunali, orăşeneşti, municipali) şi consilierii judeţeni ai PDSR proveniţi din PAUR vor fi propuşi, de regulă, pe locuri eligibile pentru viitoarele alegeri, locale.

10..în procesul de fuziune în fapt, la nivel local, judeţean şi naţional, PDSR şi PAUR vor da dovadă de respect reciproc, bună credinţă şi se vor abţine de la orice declaraţii de natură a prejudicia buna desfăşurare a acţiunii, care se va finaliza în termen de 30 de zile. de regulă, înaintea desfăşurării conferinţelor organizaţiilor judeţene ale PDSR.

11.-'Orice disfuncţionalităţi sau diferende la nivel judeţean şi local vor fi rezolvate prin negocieri, potrivit punctului, 10.- 12. Prezentul' PROGRAM DE MĂSURI încheiat astăzi 17 iunie 1999, face parte integrantă din PROTOCOLUL semnat între PDSR şi PAUR în ziua de 29 mai-1999, la CIuj-Napoca

Partidul Democraţiei Sociale din România, Preşedinte, Ion \ ILIESCU;' Partidul Alianţa pentru Unitatea Românilor;Preşedinte, Victor Romulus CONSTANTINESCU;

Bucureşti, 17 iunie 1999

Page 6: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

P r e m i u l “ A d e v ă r u l u i d e C l u j ” -

C o d r u ţ a L Ă P Ă D

60-1 CWll4dÂ*LcA t— - ■» - - - -L 'Zi',..:-.1

A

Palmares: laureaţii - Dana Aron şi invitaţii e i / P r e m i u l C e n t r u l u i C u l t u r a l F r a n c e z C I u j - N a p o c a ; Trio Academic/ P r e m i u l P R O T V • premiul pentru compoziţie şi premiul “Monitorului de Cluj” - Codruţ Fărcaş • premii de interpretare instrumentală - Eugen Nuţescu/gh. bass, Buta Arpad/sax s o p r a n , Nicu L i c h i r i e / b a t e r i e , Eugen Mamot/sax t e n o r • premiul pentru interpretare vocală -

; 1 Natalia Blaga • premiul “Adevărului de Cluj” - Codruţat . Lăpădătescu/vocal • premiul Asociaţiei culturale Eco-HI Jazz Napocensis şi al Palatului Copiilor - Codruţ Fărcaş,. | Buta Arpad, Youth Jazz Napocensis, e x c u r s i e d e opt z i l e

ş i p r e z e n ţ a l a f e s t i v a l u l i n t e r n a ţ i o n a l d e j a z z d i n C o r i n t h o s , r : ţ j G r e c i a • premiul pentru activităţi organizatorice -§§g| muzicale - Laura Mihăilă, Gabriela O ş a n ş i Papp Zoltan

I m p o r t a n t e s t e c ă a c e s t c o n c u r s a l d e b u t a n ţ i l o r s - a ţ i n u t , c ă a u l u a t p a r t e t r e i f o r m a ţ i i (Lyceum Jazz- Group, Trio Academic, Drujba de ieri noapte) ş i n u m 3 i p u ţ i n d e ş a p t e v o c a l i s t e (Dana Aron, Natalia Blaga, Codruţa Lăpădătescu, Niita Incongo, Heracleea Bădescu, Laura Mihăilă, Gabriela Oşan), c ă j u r i u l (Grigore P o p / p r e ş e d i n t e , Florian Lungu, losif Viehmann, Virgil Mihaiu, Dima Belinschi, Demostene Şofron, Oleg

-Garaz) n u a a v u t o m i s i u n e u ş o a r ă .Ţ i n î n d c o n t d e c r i t e r i i l e d e e v a l u a r e -

c a l i t a t e a s u n e t u l u i , a t o n u l u i , s t i l u l i n t e r p r e t ă r i i , p r e c i z i a e x e c u ţ i e i , c a l i t a t e a i m p r o v i z a ţ i e i , o r i g i n a l i t a t e a i n t e r p r e t u l u i , e x a c t i t a t e a r i t m u l u i , - d i n a m i c a e x e c u ţ i e i , a r a n j a m e n t u l , c o m p o z i ţ i a - j u r i u l a d e c i s u n p a l m a r e s c e n e î n d r e p t ă ţ e ş t e s ă a f i r m ă m c ă e x i s t ă valori î n j a z z u l r o m â n e s c . Că,

o d a t ă d e s c o p e r i t e , e l e t r e b u i e c u l t i v a t e ş i e x e r s a t e , o r e l e d e s t u d i u u r m î n d s ă f i e c o n v e r t i t e î n p r e z e n ţ e f e s t i v a l i e r e .

A d o u a s e a r ă a f e s t i v a l u l u i i - a a d u s p e s c e n a C a s e i d e C u l t u r ă a s t u d e n ţ i l o r p e t i n e r i i d e l a P l a y O l î ( O r a d e a ) , o p r e z e n ţ ă a g r e a b i l ă , M i r c e a T i b e r i a n & M a u r i c e D e M a r t i n J a z z P r o j e c t , o e v o l u ţ i e r e m a r c a n t ă , l a n i v e l c o m p o z i ţ i o n a l ş i d i n p u n c t u l d e v e d e r e a l a r t e i i m p r o v i z a ţ i e i ş i B u J a z z o , d i r i j o r P e t e r H e r b o l z h e i m e r , o a d e v ă r a t ă m a ş i n ă d e j a z z , f o n d a t ă î n I 9 8 7 . C e i 2 8 d e m u z i c i e n i a u s u s ţ i n u t î n t r - o p e r i o a d ă d e 1 2 a n i p e s t e 2 0 0 d e c o n c e r t e î n î n t r e a g a l u m e ( ! ) T i n e r i i m u z i c i e n i s î n t a m b a s a d o r i i j a z z u l u i d e c e a m a i b u n ă c a l i t a t e , a c e s t l i m b a j u n i v e r s a l d o v e d i n d

d e s c h i d e r e a ş i r e s p e c t u l p e n t r u ş i f a ţ ă d e c e l e l a l t e c u l t u r i . R e p e r t o r i u l e s t e e x t r e m d e v a s t , f i i n d i n c l u s e r e n u m i t e t e m e d i n c r e a ţ i a c u n o s c u ţ i l o r C h a r l i e P a r k e r , D a v e B r u b e c k , B e n n y G o o d m a n , M i l e s D a v i s , D u k e E l l i n g t o i î , T h a d J o n e s , T h e l o n i u s M o n k , . . . , o r c h e s t r a t e d e R o b P r o n k , B i l l H o l m a n r i ş i

' P e t e r H e r b o l z h e i m e r . S w i n g u l f o r m a ţ i e i e s t e c l ă d i t p e t e m e l i i l e j a z z u l u i t r a d i ţ i o n a l ( b l u e s , g o s p e l ) , l a t i n ş i d i n m u z i c a p o p , v i g o a r e a i n t e r p r e t ă r i i d a t o r î n d u - s e r e p e r t o r i u l u i î n c o n t i n u ă r e î n n o i r e .

U l t i m a s e a r ă d e j a z z , joi, 24 iunie, ora 19, î i a r e c a i n v i t a ţ i p e Gaio Pro Jazz Napocensis, Belotti Jazz Quartet ( I u g o s l a v i a ) , Astillero ( M e x i c ) , Bohem Ragtime Jazz Band ( U n g a r i a ) ş i p r e m i a n ţ i i f e s t i v a l u l u i .

D e m o s t e n e S O F R O N

! * * i i » i • | s • 4 *« ( Q fr ifc lt c ta jt+ d lcA .

EUGENIA GLOD ARI Ui ASOCIAŢIILE CULTURALEALE TINERETULUI STUDIOS ROMÂNDIN MONARHIA HABSBURG1CÂ/1360-1918

j . .. r " r a p g iI: r k :ţ . k m f â f y f t f

E s t e s i m p t o m a t i c f a p t u l c ă î n t r - u n c e n t r u u n i v e r s i t a r d e a n v e r g u r a o r a ş u l u i î n c a r e t r ă i m a a p ă r u t o c a r t e d c m a r e v a l o a r e d o c u m e n t a r ă , i d e o l o g i c ă ş i i s t o r i o g r a f i c â , p r e c u m c c a s e m n a t ă d e m u z e o g r a f a E u g e n i a G l o d a r i u , l u c r a r e s u s ţ i n u t ă c u p u ţ i n ă v r e m e î n a i n t e ş i c a t e z ă d c d o c t o r a t . I s t o r i a i n s t i t u ţ i i l o r c u l t u r a l e e s t e p e s t e t o t î n l u m e o c o m p o n e n t ă d e s e a m ă a i s t o r i e i n a ţ i o n a l e , a l u p t e i p e n t r u e m a n c i p a r e ş i p r o g r e s . Ş i l a n o i

a s o c i a ţ i o n i s m u l a r e o v e c h i m e d e p e s t e 2 0 0 d e a n i , p r i m a a s o c i a ţ i e c u c a r a c t e r

■ c u l t u r a l f i i n d S o c i e t a t e a f i l o s o f i c e a s c â d i n M a r c P r i n ţ i p a t u l A r d e a l u l u i , i n i ţ i a t ă d c M o l n a r P i u a r i u l a 1 7 9 5 . D e a t u n c i î n c o a c e , i n t e l e c t u a l i t a t e a r o m â n ă a f â e u t n e n u m ă r a t e t e n t a t i v e d e a s o c i e r e , d a c ă a r f i s â a m i n t i m d o a r î n c e r c ă r i l e l u i C . D . L o g a d i n 1 8 0 8 , p e c î n d

e r a d a s c ă l l a P e s t a , s a u c e a d e l a 1 8 4 8 a l u i S i g . P o p . I n t e r e s a n t e f a p t u l c ă a u t o a r e a n u d ă i m p o r t a n ţ ă p r i m e i t e n t a t i v e d e a s o c i e r e s t u d e n ţ e a s c ă , c e a d i n a n i i 1 8 4 4 , c î n d s t u d e n ţ i i r o m â n i d e l a B u d a p e s t a a u î n c e r c a t s â î n f i i n ţ e z e o s o c i e t a t e c u c a r a c t e r l i t e r a r , a u t o a r e a o p t î n d s ă c o n s i d e r e c ă a b i a d i n 1 8 6 0 , d u p ă r e a l i z a r e a u n i r i i P r i n c i p a t e l o r , m i ş c a r e a a c e a s t a i n t r ă î n a d e v ă r a t a e i f a z ă c o n s t r u c t i v ă . D e a i c i î n a i n t e î n s ă , a u t o a r e a

p r o c e d e a z ă m e t o d i c , i n v e n t a r i i n d ş i . s i s t e m a t i z î n d u n m a t e r i a l d e o s e b i t d e b o g a t , c a r e c u p r i n d e î n t r - o s i n g u r ă p r i v i r e s i n t e t i c ă s o c i e t ă ţ i s t u d e n ţ e ş t i p r e c u m c e l e d e l a V i e n a ( “ R o m â n i a j u n ă ” ) , P e s t a ( “ P e t r u M a i o r ” ) , d a r ş i d e l a G r a z ( “ C a r m e n S y l v a ” ) , S c h e m n i t z ( “ A u r o r a ” ) , L o e b e n ( “ S o n d a ” ) , C e r n ă u ţ i( “ A r b o r o a s a ” , “ J u n i m e a ’ ,“ B u c o v i n a ” , “ D a c i a ” ) , C l u j ( “ I u l i a ” ) , O r a d e a , G h e r l a , B l a j , S i b i u , B r a ş o v , C a r a n s e b e ş , L u g o j , S e g h e d i n , B a i a M a r e , S a t u M a r c , O r â ş t i e , Z a l ă u , A r a d , B e i u ş , N ă s ă u d e t c . , c a r e a d u n ă î n s î n u l l o r n u m e r o ş i p r e p a r a n z i , l i c e e n i , g i m n a z i ş t i s a u s t u d e n ţ i , î n d o r i n ţ a d e a c o n t r i b u i l a p r o g r e s u l l i t e r a r ş i c u l t u r a l . P r i n t r - o s î r g u i n c i o a s ă m u n c ă d e a r h i v ă ş i d e c e r c e t a r e a p e r i o d i c e l o r v r e m i i , a u t o a r e a

. e t a l e a 2 â î n f a ţ a n o a s t r ă u n e v a n t a i d e o s e b i t d e b o g a t ş i d i v e r s a l a c ţ i u n i l o r t i n e r e ş t i , d e l a s o c i e t ă ţ i d e l e c t u r ă , l a î n t e m e i e r e d e .

b i b l i o t e c i , r e d a c t a r e d e r e v i s t e ş i g a z e t e m a n u s c r i s e s a u t i p ă r i t e , d e a l m a n a h u r i ş i f o i ş o a r e d e t o t f e l u l , l u c r u c a r e d u b l e a z ă d e f a p t a c ţ i u n i l e c u l t u r a l e o f i c i a l e , d î n d u - l e u n c a r a c t e r d e m a s ă , u n e o r i c u l a r g e c o u i n t e r n a ţ i o n a l , d e o a r e c e a c e s t e s o c i e t ă ţ i s t u d e n ţ e ş t i a u î n c e r c a t s ă p ă s t r e z e m e r e u o l e g ă t u r ă v i e ş i d u r a b i l ă c u s o c i e t ă ţ i s i m i l a r e a l e c o l e g i l o r d e a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i . P r i n e l e s e d e z v o l t ă o m i ş c a r e t e a t r a l ă , m u z i c a l ă , f o l c l o r i c ă , l i t e r a r ă , e d u c a t i v ă ş i p o l i t i c ă d e m a r e a m p l o a r e , î n d r e p t a t ă , c u m e r a ş i F i r e s c , î n s p r e s c o p u l c e l m a i s c u m p a l r o m â n i l o r a r d e l e n i : u n i r e a c u p a t r i a - m a m ă . C a r t e a E . G l o d a r i u c o n ţ i n e o i n f o r m a ţ i e d e p r i m ă m î n â , p u s ă î n p a g i n ă c u a c u r a t e ţ e ş i r i g o a r e , c e e a c e î i s p o r e ş t e v a l o a r e a ş i i m p o r t a n ţ a , î n c î t e a n u v a p u t e a f i o c o l i t ă d e n i c i u n i s t o r i c a l c u l t u r i i ş i i s t o r i e i r o m â n i l o r d i n T r a n s i l v a n i a .

M i r c e a P O P A

Festivalul National ETERNfi EPIGRAMĂ

L a f i n e l e a c e s t e i s ă p t ă m î n i , C l u j u l v a f i g a z d a c e l e i d e a X - a e d i ţ i i a F e s t i v a l u l u i N a ţ i o n a l E T E R N A E P I G R A M Ă - m a n i f e s t a r e o r g a n i z a t ă d e B i b l i o t e c a J u d e ţ e a n ă “ O . G o g a ” ş i ' C e n a c l u l e p i g r a m i ş t i l o r c l u j e n i S A T I R 1 C O N , î n c o l a b o r a r e c u I n s p e c t o r a t u l p e n t r u C u l t u r ă a l j u d e ţ u l u i C l u j , P r i m ă r i a m u n i c i p i u l u i C I u j - N a p o c a , C e n t r u l C r e a ţ i e i P o p u l a r e , C e r c u l M i l i t a r C I u j - N a p o c a . S î m b ă t ă , 2 6 i u n i e a . c . , c u î n c e p e r e d e l a o r a 1 0 , l a C e r c u l M i l i t a r C I u j - N a p o c a , î n a m b i a n ţ a e x p o z i ţ i e i d e c a r i c a t u r ă a l u i V i r g i l T o m u l e ţ , v o r f i l a n s a t e c ă r ţ i l e : 8 5 d e e p i g r a m i ş t i c l u j e n i . M i c ă a n t o l o g i e d e l o a n P o p ; l o a n P o p - Ş i t o t u ş i . . . e p i g r a m a , p r e z i n t ă : P e t r u P o a n t ă ; V a l e n t i n V i ş i n e s c u - R o n d e l u r i ş i e p i g r a m e , p r e z i n t ă : C o n s t a n t i n C u b l e ş a n ; E f i m T a r i a p a n - S t i h u r i m a r ţ i a l e , p r e z i n t ă : l o a n P o p ; U m o r I a . . . G u r a H u m o r u l u i , p r e z i n t ă : J o n D r â g u ş a n u l . V o r u r m a f e s t i v i t a t e a d e p r e m i e r e ş i u n s p e c t a c o l - r e c i t a l d e e p i g r a m e . I n t r a r e a I a s p e c t a c o l e s t e l i b e r ă .

M . B .

, Lecturi cotidiene Antologie a epigramei contemporane

Motto: Românul e poet născut?O fi, n-o fi, eu nu insist,

dar trebuie recunoscut c-a, devenit epigramist.

A l c ă t u i t ă , c u d e o s e b i t s p i r i t a l s e l e c ţ i e i d e c ă t r e I O N D R Â G U Ş A N U L , a n t o l o g i a U m o r I a . . . G u r a H u m o r u l u i a p ă r u t ă r e c e n t p r i n c o l a b o r a r e a a d o u ă E d i t u r i , M u ş a t i n i i ş i B u c o v i n a v i i t o a r e , e s t e r e z u l t a t u l r e m a r c a b i l a l f e s t i v a l u l u i c u a c e l a ş i t i t i u o r g a n i z a t d e i n s t i t u ţ i i l e c u l t u r a l e a l e

j u d e ţ u l u i S u c e a v a ş i i n c l u d e m a j o r i t a t e a a u t o r i l o r v a l o r o ş i d i n ţ a r ă ş i R e p u b l i c a M o l d o v a .

C e l e p e s t e 7 5 0 d e c a t r e n e , g r u p a t e î n 1 3 s e c ţ i u n i t e m a t i c e , o f e r ă s a t i s f a c ţ i i d e o s e b i t e s i c l u j e n i l o r , 1 4 d i n t r e m e m b r i i C e n a c l u l u i S A T 1 R I C O N f i i n d i n c l u ş i c u 1 0 8 e p i g r a m e b u n e ş i f o a r t e b u n e ( E u g e n A l b u , l o a n ş i E u g e n P o p , M i h a i T e o g n o s t e , M a r i a n * P o p e s c u , E f i m T a r i a p a n - m e m b r u d e o n o a r e , R a d u P ă c u r a r , T e o f i l V o i n e s c u -

A m a d e u s , I u l i a n D ă m â c u ş , . V a l e n t i n V i ş i n e s c u , V a s i l e B . G ă d ă l i n , L i v i a L i a B ă r b o s u , R a d u Ţ i c u d e a n ) .

A m i n t i n d c ă ş i l a a c e s t f e s t i v a l s u c e v e a n d i n a c e s t a n a f o s t l a u r e a t E u g e n A l b u , î i c i t ă m d i n v o l u m : “ S t ă m a i e s t o s c u f r u n t e a - n s o a r e / M a t e i C o r v i n p e a r m ă s a r , / Ş i t o t u ş i , n u - i * a t î t d e m a r e / R o m â n p e c î t a r v r e a F u n a r ! ” . M a i c i t ă m p e “ o p t i m i s t u l ”

- E u g e n P o p ; “ L a v î r s t â a t r e i a ” , n e g î n d i m / C ă o . s - a v e m m e r e u p r o b l e m e / Ş i - m b ă t r î n i m , î m b ă t r î n i m , / D a r . . . n u p e n t r u - p r e a m u l t ă v r e m e ! ” ş i p e M i h a i T e o g n o s t e , T e l e v i z i u n i i r o m â n e - “ C u r o ş i i i d e i R ă s ă r i t u l n e - a d u s , / D a r a z i f a c e m o c o t i t u r ă , / A v e m s e r i a l e ş i n o i c a - n A p u s ; / M ă r o g , c a - n a p u s d e c u l t u r ă . ” . M a r i a n P o p e s c u î ş i d ă ş i e l O p ă r e r e : “ A d e v ă r u l , v r e i - n u v r e i , / S t ă î n v i n ( ş t i a m d e - o v i a ţ ă ) , / D e - a r f i s t a t ş i î n u l e i , / N u i e ş e a l a . . . s u p r a f a ţ ă ! ” .

A l ă t u r i d e m a r i l e c o n d e i e a l e e p i g r a m e i r o m â n e ş t i a c t u a l e , c l u j e n i i d e m a i s u s p o t f i m î n d r i d e p r e z e n ţ a l o r s u b s t a n ţ i a l ă , - n u m e r i c ş i c a l i t a t i v .

l o a n P O P

Simpozionul Internaţional ; C O M U N I C A R E , C O O P E R A R E Ş l I N T E G R A R E

* V E U R O P E A N ĂIn perioada 25-27 iunie a.c. se desfăşoară la CIuj-Napoca

lucrările celei de a doua ediţii a Simpozionului Internaţional cu tema: COMUNICARE, COOPERARE Şl INTEGRARE EUROPEANĂ. Deschiderea oficială este programată pentru mîine, 25 iunie, la ora 9.30, în Aula Magria a Universităţii “Babeş-Bolyai”. Sînt programate sesiuni de comunicări, ateliere de liicru şi discuţii pe teme vizînd educaţia adulţilor în diferite ţări ale lumii şi interacţiunea acesteia cu provocările mileniului III, în reconstrucţia socială sau integrarea europeană; lucrările primei sesiuni se vor desfăşura între orele 9,30-12,30; pentru ora 15 este programată festivitatea de acordare a titlului de Cetăţean de onoare al municipiului CIuj-Napoca doamnei Ellinor Haase - director al biroului HZ D W - Proiect România, în Sala de sticlă a Primăriei clujene; în după-amiaza zilei de vineri, la Casa Municipală de Cultură, vor mai avea loc: atelierul Interculturalitate - multicutturalitate (ora 16), iar de la ora 19, lansarea cărţii: N.F.S. Grundtvig. Danaismul şi civilizaţia nordică de Nicolae Secăliş. Prezintă: cercet. şt. pr. dr. Ionuţ Isac, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane CIuj-Napoca! Sîmbătă, cu începere de la ora 9, la Casa Municipală de Cultură, atelierul: Educaţia adulţilor în lumea economiei de piaţă; de la ora 11,30 atelierul: Educaţia adulţilor şi învăţămîntul superior; după-amiaza,-de la ora’16, atelierul: Educaţia adulţilor şi integrarea europeană.

P r e m i e r ă l a T e a t r u l N a ţ i o n a l C I u j - N a p o c a

C u ra ju l de a ucide de Lars NorenSîmbătă, 26 iunie a.c., la'ora 19, Naţionalul clujean se

prezintă în faţa publicului cu o nouă premieră, de această dată cu o piesă a dramaturgului suedez contemporan Lars Noren: Curajul de a ucide. Despre piesa scrisă în 1973 şi jucată cu succes pe scene europene, din Suedia pînă în Germania şi Italia, vă putem spune, în avanpremieră, că regizorul Zoltan Schapirâ a imaginat un “spectacol pentru publicul larg”, bazat pe metafore simple, care exploatează, într-o viziiine modernă, complexul oedipian. Vor încerca să-l transpună scenic Ion Marian (tatăl), Dragoş Pop (Eric), Angelica Nicoară/Geanina Călinescu (Radka); o voce: Laszlo Orsolya. Scenografia spectacolului este semnată de T. Th. Ciupe.

Inaugurarea Centrului Cultural SINDANMîine, 25 iunie a.c., la ora 17, va fi inaugurat la CIuj-Napoca,

la sediul din str. Iuliu Maniu nr. 6/10, Centrul Cultural SINDAN; după inaugurare, de la ora 18,30, în Sala Tonitza a MuzeuluiNaţional de. Artă Cluj va fi prezentat spectacolul "Kalevala" -operă într-un act de Ede Terenyi.

Avanpremieră la Teatrul de Stal TurdaColectivul Teatrului turdean prezintă astăzi, ora 18, la sediu,

avanpremiera comediei Chintă roială de dramaturgul suedez Bjom Arrhen. Regia artistică şi scenografia sînt semnate de Liviu Schapira, student în anul terminal la clasa de regie a prof. Mona Chirilă. din cadrul secţiei Teatru a Facultăţii de Litere din CIuj-Napoca. în distribuţie: Radu Botar, Diana Soproni, Marian Miron, Maria Voronca, Cornel Miron, Ginuc Crişan, Gabriel Chirea, Mihaela Deceanu, Lucian Orzei. Ilustraţia muzicală aparţine lui Ovidiu Cosac.

Lansări da carteDupă cum am mai anunţat, astăzi, 24 iunie, la ora 13, va

avea loc la Librăria Universităţii din CIuj-Napoca lansarea cărţiiprofesorului universitar dr. G. G. Neamţu, intitulată Teoria şipractica analizei gramaticale (Editura Excelsior,: CIuj-Napoca,1999). Lucrarea se adresează celor care se pregătesc pentruexamenele de capacitate, bacalaureat, olimpiade, admitere lafacultăţi etc. Despre care vor vorbi: prof. univ. dr. G. Gruiţă,şeful Catedrei de limbă română şi lingvistică generală de laFacultatea de Litere din CIuj-Napoca şi lect. univ. dr. Ilie Rad,editorul cărţii. ■

‘ ***Tot pentru astăzi, daria ora 17, Editura Dacia anunţă lansarea,

la Librăria Gaudeamus, a cărţii lui Victor Bodo intitulate Tehnici de călătorie astrală.

S Ă C O N V E R S Ă M Î N L I M B A F R A N C E Z ĂCentrul Cultural Francez CIuj-Napoca propune celor interesaţi

un curs semiintensiv de conversaţie cu lector francez, în perioada 5-30 iulie 1999; 24 ore (6 ore/săptămînă); tarif special de vacanţă: 200.000 lei. înscrierile se fac zilnic (luni-vineri),între orele 9-17, la secretariatul CCF, str. Brâtianu nr. 22.

-• ' *** •

Copii, doriţi sâ petreceţi în mod plăcut şi creativ zilele de vacanţă învăţînd limba franceză cu un profesor francez? Centrul Cultural Francez, str. Brâtianu nr. 22, vă aşteaptă, înscrierile se fac zilnic la secretariatul CCF, între orele 9-17. Taxa de înscriere pentru un modul săptămînal este de 150.000 lei. Programul este diferit în cele 5 module.

Ieri a avut loc, la Galeria “Alianţa Artelor” din CIuj-Napoca (Piaţa Unirii nr. 2), vernisajul expoziţiei de artă plastică - grafică computerizată şi de şevalet - a artistelor Andreea Radu şi Daniela - Elena Coşar.

• Lorincz Gyula va deschide mîine, 25 iunie, la ora 18, o expoziţie de fotografie la Galeria K.L. din CIuj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 4, et. II, ap. 14.

• La sediul Protopopiatului Ortodox Român Cluj II (Piaţa Unirii nr. 1) va avea loc astăzi, la ora 19, vernisajul celei de a doua ediţii a expoziţiei de icoane “Floarea darurilor”, în cadrul căreia expune tînâra artistă Victoria Alina Man, elevă în clasa a X-a la Liceul de Artă “R. Ladea" din CIuj-Napoca. Expoziţia care se va bucura de o prezentare din partea prof. univ. dr. Gheorghe Arion, va rămîne deschisă pînă la 1 iulie a.c.

Rubrică realizată de M. BOCU

Page 7: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

S.c BERE-MALT S.A. B istriţaA N G A J E A Z Ă

SUPERVIZOR ZONĂCondiţii: : §■

- studii superioare . , S- experienţă în vînzări min. 1 an 8- maşină personală- dinamism, perseverenţă, seriozitate :

Oferim: - '- salariu fix + bonusuri- deconturi benzină + întreţinere maşină- carte de muncă , -j

C e i i n t e r e s a ţ i s â t r i m i t ă un C . V . pînă l a d a t a d e 0 4 . 0 7 . 1 9 9 9 l a f a x : 0 6 5 - 2 1 . 0 9 . 0 2 î n t r e o r e l e 9 - 1 5 s a u l a a d r e s a T g . M u r e ş , s t r . î n f r ă ţ i r i i n r . 1 2 / 4 4 . I n f o r m a ţ i i l a t e i . 0 9 4 - 6 9 . 0 8 . 3 8 , d l . C e n a n .

MINISTERUL AGRICULTURII Şl ALIMENTAŢIEIA N 0 N Ţ ■ j ; . :

p e n tru o rganizarea licitaţiei publice d e sc h ise in vederea concesionării unor activităţi s a n i ta r e ve te rin a re d e in te res public naţional, a unor bunuri p roprie tatea publică a statu lu i

M in is teru ţ Agriculturii şi Alimentaţiei, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, Bucureşti o rg a n iz e a z ă licitaţia publică deschisa în vederea concesionării unoractivitâţi sanitare v e te r in a re publice de interes naţional şi a unor bunuri proprietate publică a statului din c a d ru l circumscripţiilorsanitare veterinare de asistentâ, în conformitate cu prevederile H .G . nr . 446/ 1999. ■: . . . . ; ■„ , !■., .•. D u r a t a concesionării e s te de 15 ani. ■ • V; ■

V e te r6tUl dS ,SarCini Şi i,istal('t iunile S0 Pot cum Păra de la sediul Direcţiei Sanitaref o c u l u n d e poate fi studiată docum entaţia privind organizarea şi desfăşurarea

p ro ced urii de concesionare este sediul M.’A A - Agenţia Naţională Veterinară si, e c î.ia. Sanitară Veterinară Cluj. 1L a licitaţie poate participa orice medic veterinare,persoană fizică sau juridică de

d re p t p rivat română, cu atestatul de liberă practică eliberat d e Colegiul Medicilor V e te rin a ri din România, avizul special eliberatde Direcţia Sanitară Veterinară Cluj, în c o n fo rm ita te a ! prevederile Ordinului M .A .A nr. 19/1999.

P artic ipan ţii vor depune copii de pe buletinul de identitate, diplomă, atestatul de l ib e ră p ractică , avizul special precum şi chitanţele care fac dovada achitării preţului c a ie tu lu i d e sarcini şi garanţia de participare la licitaţie.

O fe r te le se pot depune în termen de 20 de zile calendaristice, de la data publicării a n u n ţu lu i în Monitorul Oficial Partea a IV-a la sediul Direcţiei Sanitare V eterinare Cluj.

O fertan ţii rămân angajaţi prin termenii ofertei lor pe o perioadă de 30 de zile de la d a ta la c a re concedentul procedează la informarea ofertantului cîştigător, precum şi la a n u n ţa r e a celorlalţi ofertanţi despre respingerea ofertelor lor.

O fe r te le s e deschid după 2t> de zile calendaristice de la data publicării anunţului în M onitorul Oficial Partea a IV-a, ora 10 la sediile direcţiilor sanitare vetrinare judeţene şi a muricipiului Bucureşti. . . . ..

R e la ţii suplimentare la sediul M.A.A. - Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi la s e d iu l Direcţiei Sanitare Veterinare Cluj, P iaţa’Mărăşti nr. 1. ■ , ’ţ-

S.C. BIZO S.R.L. AVICOLA a p a h i d a

A N G A J E A Z Ă »

• Mecanici Hală |• Femei HalăIn fo rm a ţii - z iln ic - la sed iu l f im e i d in A p a h id a , s tr . L ibertă ţii F .N . sau la te le fon 0 6 4 -2 3 .1 9 .6 4 ,

23 .16 .68 , z iln ic în tre o re le 8 -16 .

firmă de difuzare presâ-carte•- ■■■ ' »t v ' . .. 55'• , ■•..•••. ...

’ ' / . : . . - - — • : : .

■ c î . - v n ' . v a n g a j e a z ă - I

VÎN ZĂ TO RI LA TO N ETE'ti/. In fo rm a ţii/'

l a t e l e f o n : 1 9 6 8 5 8 s a u P - ţ a U n i r i i n r . 2 1 .

f â ţ s B A N C A R O M Â N Ă^ P E N T R U d e z v o l t a r e

B K D C L U JAKIWI'Ă

vînzarea la licitaţie publică a u n u i a p a r t a m e n t c o m p u s d i n 3 c a m e r e .+ d e p e n d i n ţ e , c u s u p r a f a ţ ă u t i l ă 5 4 , 4 3 m p , s i t u a t . î n T u r d a , c a r t i e r O p r i ş a n , s t r . R a p s o d i e i n r . 6 a p . 3 1 .

Preţul de strigare: 50.000.000 lei

L i c i t a ţ i a v a a v e a l o c î n d a t a d e 2 8 i u n i e 1 9 9 9 , o r a 1 3 , l a T r i b u n a l u l C l u j , s e r v i c i u l E x e c u t o r i J u d e c ă t o r e ş t i , c a m . 1 0 . ^

~ I n f o r m a ţ i i : t e l . 4 0 . 5 1 . 2 2 , o r e l e 8 - 1 7 - § .

S.C. BIZO S.R.L. AVICOLA A P A H I D A

Vinde:• ouă consum• came pul congelată I• pul vil ■?.

INFORMAŢII zilnic la telefon 064-23.19.64, 23.16.68 sau lâ sediul fimei din Apahida,,str. Libertăţii F.N.

RESTAURANTUL TURIST 2 MAI

• T E R A S A d e s c h i s a i a d i s p o z i ţ i a c i . i e n t i t . u

PREPARATE CULINARE DEOSEBITESPECIALITĂŢI: '

G r ă t a r f ă c u t p e c ă r b u n e n a t u r a l , f ,C i o r b ă d e v ă c u ţ ă , : ' vC a f e a l a n i s i p , v -P r e p a r a t e d i n p e ş t e . _

L A N O I S E M A N ÎN C f l l

C E L M A I IE F T IN

I n f o r m a ţ i i ş i r e z e r v ă r i l a t e le f o n 041-75.85.81 092-21.67.02

k kH O T E L C O M A

S t a ţ i u n e a J u p i t e r

U n p r i e t e n c a r e v ă a ş t e a p t ă p e n t r u

a p e t r e c e o v a c a n ţ ă a g r e a b i l ă .

T a r i f e - .

P e r i o a d a C o s t E t a j

1 6 . 0 6 - 3 0 . 0 6 0 6 . 0 9 - 3 0 . 0 9

P a r t e r ,

6 7 . 0 0 0 l e i / l o c / z i 5 6 . 0 0 0 l e i / l o c / z i

0 1 . 0 7 - 2 0 . 0 71 0 5 . 0 0 0 l e i / l o c / z i 8 3 . 0 0 0 l e i / l o c / z i

2 1 . 0 8 - 0 5 . 0 9

2 1 . 0 7 - 2 0 . 0 8 1 1 7 . 0 0 0 l e i / l o c / z i 1 0 5 . 0 0 0 I e i / l o c / z i

I Inlorniaţll la telefon 041 -73.13.09, Complex Cătun 041-73.12.03.

J U D E C Ă T O R IACLUJ-NAPOCA |

V i n d e !p r i n e x e c u t o r j u d e c ă t o r e s c

2 silozuri situate in comuna Apahida, str. Libertăţii nr. 187.

S u pra lic ita ta va avea loc în data 28.06.1999, o ra 13.00, Judecătoria Cluj-Napoca, cam . 9. ■

P R I M Ă R I A C O M U N E I P O I E N I

O r g a n i z e a z ă L I C I T A Ţ I E |40

în ziua de 01.07.1999 ora 10.00 pentru:- î n c h i r i e r e c ă m i n c u l t u r a l V a l e a D r ă g a n u l u i a c t i v i t ă ţ i d i s c o- î n c h i r i e r e s p a ţ i u c o m e r c i a l V a l e a D r ă g a n u l u i

: - L u c r ă r i r e p a r a ţ i i ş i i g i e n i z ă r i ş c o l i -

Informaţii la sediul Primăriei sau la tel. 094-56.60.59/8

Oferta de excepţie pentru tinerii

căsătoriţi!

!, VI n v i t a ţ i i d e n u n t ă , i m p o r t D a n e m a r c a ,

t i p ă r i t e / î n p o l i c r o m i e , p e c a r t o n c r c t a t , la p r e ţ u r i c lu p ă g u s t : d e l a 1 5 0 0 l a 1 2 . 5 0 0 l e i .

O n o r a r e a c o m e n z i l o r , c u t e x t u l c l i e n t u l u i , s e e x e c u t ă î n t e r m e n d e t r e i z i l e . . g<v,

Informaţii suplimentare şi consultarea c* catalogului, la S.C. „Napoca Press”, Cluj-Napoca,

Piaţa Unirii nr. 21, tel/fax 064/19.68.58.

s .c . j n i v s .a .CLUJ-NAPOCA, str. Galaţi nr. 20

Angajează traducătoare de limba germană.- Condiţii: .§* . CN

- preferabil absol ventă a facultăţii de litere secţia "Limbi moderne aplicate";- cunoştinţe de operare pe calculator.

I n f o r m a ţ i i ş i î n s c r i e r i p î n ă l a d a t a d e 3 0 . 0 6 . 1 9 9 9 i a s e d i u l f i r m e i - s e r v i c i u l p e r s o n a l .

ANUNŢ IMPORTANT*Şcoala "Ioan Creangă" Cluj-Napoca, a l e e a P e a n a n r . 2 - 4 , t e l e f o n 4 2 . 6 8 . 2 7 organizează:,• î n s c r i e r i p e n t r u c l a s e l e I , î n p e r i o a d a 2 8 . 0 6 - 0 2 . 0 7 . 1 9 9 9 , î n t r e o r e l e 9 , 0 0 - 1 3 , 0 0 ; 1 5 , 0 0 - 1 8 , 0 0• î n s c r i e r i p e n t r u c l a s a a - V - a i n t e n s i v - I b . ' e n g l e z ă , î n p e r i o a d a 2 8 - 3 0 . 0 6 . 1 9 9 9

Testul penlru admitere în clasa a-v-a intensiv • I b . engleză va cuprinde o probă scrisă în data de 01.07.199 începînd cu orele 9,00 ş i o probă orală în data de 02.07.1999 începînd cu orele 9,00. .

Numărul locurior pentru clasa a-V-a intensiv - Ib. engleză este de 30.Notă: Data testării pentru clasa a-V-a intensiv • Ib. engleză ar putea suferi modificări în situaţia în care anul şcolar nu se va încheia în 25.06.1999. (2691218)

Page 8: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

wjjjl ® r w ® ® i l o ® ® ® ®

(jD jm m i® "

C L U J - N A P O C A ; l u n i - v i n e r i 8 - 1 6 ; s î m b ă t ă 9 - 1 4 ;t e l / f a x 1 9 - 7 3 - 0 4 ;

S U B R E D A C Ţ I A T U R D A : l u n i - v i n e r i 8 - 1 6 ; t e l / f a x 3 1 - 4 3 - 2 3 ; S U B R E D A C Ţ I A D E J : l u n i - v i n e r i 8 - 1 6 ; t e l / f a x 2 1 - 6 0 - 7 5 .

s c IATSAII s a

CLUJC a l e a D o r o b a n ţ i l o r n r. 1 2 0 T e l . : 4 1 0 .7 6 8 , F a x : 4 1 0 .7 6 9

c e l m a i v e c h i ş i m a i e x p e r i m e n t a t

d e a l e r c l u j e a n

A U TO M O B ILE R O M A N IA

QEEBAiî n t r e a g a g a m ă d e a u t o m o b i l e D A E W O O d e l a m i c u l T I C O l a a u t o c a m i o n u l A V I A , l a c e l e m a i b u n e p r e ţ u r i a l e z i l e i ( c u t o a t e r e d u c e r i l e o p e r a t e ! ) .- C e l m a i c o m p l e t s e r v i c e , î n g l o b î n d e x p e r i e n ţ a a 2 8 d e a n i d i n c a r e p e s t e 4 a n i ş i p e n t r u m a r c a D A E W O O , d o t a t c u S D V - u r i s p e c i a l i z a t e , i n c l u s i v t e s t e r e e l e c t r o n i c e ş i p e r s o n a l s p e c i a l i z a t în u z i n e l e d i n C r a i o v a , P o l o n i a , C e h i a ş i U n g a r i a .

N U U I T A !C E L M A I B U N A U T O M O B I L E S T E A C E L A C U |

C E L M A I B U N S E R V I C E ! |

în atenţia agenţiilor imobiliare ! Se constituie Asociaţia Agenţiilor Imobiliare Cluj, pentru informaţii sunaţi la următoarele nr. de telefon: 092-24.94.55 - Nicula, 092- 32.99.23 - Calu, 092-50.53.30 - Bojescu.(2093726)

tel. 064-196262, 064-431 E-mail; [email protected]

BANCA INTERNAŢIONALA A RELIGIILORS U C U R S A L A C L U J

v i n d e l a L I C I T A Ţ I E , î n d a t a d e 2 8 . 0 6 . 1 9 9 9 , o r a 1 3 . 0 0 , i m o b i l s i t u a t î n l o c a l i t a t e a D e z m i r ,

j u d e ţ u l C l u j , c o m p u s d i n 5 h a l e ş i t e r e n î n s u p r a f a ţ ă d e 3 ( t r e i ) h e c t a r e .

I n f o r m a ţ i i s u p l i m e n t a r e l a S e r v i c i u l C x e c u t o r i § J u d e c ă t o r e ş t i a l J u d e c ă t o r i e i C l u j - N a p o c a .

S . C “ C E N T R U L D E I N F O R M A T I C A M I N I E R A » S . A .C l u j - N a p o c a

ORGANIZEAZĂp e n t r u E L E V I î n t r e 9 - 1 5 a n i g

d i n d a t a d c 2 8 . 0 6 . 1 9 9 9

C U R S d e

Iniţiere în utilizarea microcalculatoarelor de tip PC- CXjrata cursului 30 ore (o săptâmlnă) -

Se eliberează diplome avizate de Ministerul Educaţiei Naţionale

Informaţii. înscrieri se fac la telefon: 064-15.50.00,41.41.20,saalasedial firmei,

Claj-Napoca, B-dal N.Titalesca. nrA

• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , c o n f o r t 1 , d e c o m a n d a t , P - ţ a M i h a i V i t e a z u l , e t a j 3 , f i n i s a t , t e l e f o n , e v e n t u a l m o b i l a t , p r e ţ2 4 . 0 0 0 D M n e g o c i a b i l . T e l . :1 9 6 . 2 6 2 . 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• V î n d c a s ă A n d r e i M u r e ş a n u , î n s t a r e b u n ă , 4 c a m e r e , p a r c h e t a t e , d e p e n d i n ţ e , g a r a j , g r ă d i n ă , p r e ţ 7 5 . 0 0 0 U S D n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 2 6 2 ,4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• V î n d g a r s o n i e r ă , M ă n ă ş t u r , s t r . P a r â n g , e t a j i n t e r m e d i a r , c u m o d i f i c ă r i , 3 2 m p , t e l e f o n , s e m i f i n i s a t ă , p r e ţ 1 3 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . :1 9 6 . 2 6 2 . 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , G r i g o r e s c u , c o n f . 1 , e t a j 1 , s t r . J. J. R o u s s e a u , f i n i s a t , t e l e f o n , z o n ă v e r d e , p r e ţ 2 2 . 0 0 0 D M n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 2 6 2 ,4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )• V î n d g a r s o n i e r ă , Z o r i l o r , s t r . P a s t e u r , s e m i f i n i s a t , p r e ţ 1 1 0 m i l i o a n e , n e g . T e l . : 1 9 6 2 6 2 ,4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , G h e o r g h e n i , e t a j 2 / 4 , I n t e r s e r v i s a n , s e m i f i n i s a t , t e l e f o n , p r e ţ 1 7 5 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 2 6 2 ,4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . ) .

• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , c o n f . 1 , M ă n ă ş t u r , C o m p l e x O l i m p i a , f i n i s a t , t e l e f o n ,

j a l u z e l e e x t e r i o a r e , p a r t e r , p o t r i v i t ş i p e n t r . u c a b i n e t , a c t i v i t ă ţ i c o m e r c i a l e , p r e ţ : 1 7 5 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . :1 9 6 2 6 2 . 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• V î n d t e r e n A n d r e i M u r e ş a n u , 7 0 0 m p , t o a t e u t i l i t ă ţ i l e , s t r . P r e d e a l , T e l . :1 9 6 . 2 6 2 . 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• D a u î n c h i r i e ' c a s ă , z o n ă c e n t r a l ă , 2 c a m e r e , f i n i s a t ă , ( n e ) m o b i l a t ă , g a r a j , t e l e f o n i n t e r n a ţ i o n a l , p r e ţ . 3 0 0 U S D . T e l . : 1 9 6 . 2 6 2 , 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• V î n d a p a r t a m e n t 3 c a m e r e , M ă r ă ş t i , e t a j i n t e r m e d i a r , f i n i s a t , t e l e f o n , p r e ţ 2 2 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T p l . :1 9 6 2 6 2 . 4 3 1 . 3 0 2 . ( A g . i . )

• V î n d a p a r t a m e n t 4 c a m e r e , M ă r ă ş t i c e n t r a l , p e . s t r . C i o c â r l i e i , e t a j 2 d i n 4 , 2 b ă i , 2 b a l c o a n e , o c u p a b i l i m e d i a t , p r e ţ 2 1 5 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 3 . 0 4 9 . ( A g . i . )

: (2093746)

AGENŢIEEDIL IMOBILIARA

S t r . l u l i u M a n i u n r . 1 7 E - m a i l : e d i l r o ţ ^ u s a . n e t

M g 9 6 8 5 7 f I 9 8 2 0 4 J

ii*3400 Cluj-f3400 Ciul- . . _î-dut Crouor nr. 43/8

, i l a - m & o ă i n w a »«Tel.: >193049,430259:1 fijpFax: 193048 e-mail: [email protected]

m m

S i m ţ i ţ i c ă n u3 3

m a i p u t e ţ i t r ă i

î n a c e a s t ă l u m e

î n c o n t i n u ă

m i ş c a r e ?

Informaţiile pe care le găsiţiîn paginile ziarului nostru vă pot salva!

• V î n d a p a r t a m e n t 3 c a m e r e c o n f o r t 1 , G h e o r g h e n i , s t r . S c ă r i ş o a r a , e t a j 2 d i n 4 . , p a r c h e t , f a i a n ţ ă , t e l e f o n o r i e n t a r e s u d i c ă , o c u p a b i l i m e d i a t p r e ţ 1 5 . 5 0 0 U S D . T e l . :1 9 3 . 0 4 9 . 4 3 0 . 2 5 9 . ' ( A g . i . )• V î n d g a r s o n i e r ă , c o n f o r t 1 , s t r . P o r ţ i l e d e F i e r , e t a j 2 d i n 4 , î n g r i j i t ă , t e l e f o n , p r e ţ , 1 2 0 m i l i o a n e . T e l . : 1 9 3 . 0 4 9 ,4 3 0 . 2 5 9 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e c o n f . - s p o r i t 7 2 m p , î n G r i g o r e s c u , s t r . B u z ă u , e t a j 3 d i n 4 , p a r c h e t , t e l e f o n , p r e ţ 1 7 . 5 0 0 U S D . T e l . : 1 9 3 , 0 4 9 . ( A g . i . ) ■• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e c o n f . s p o r i t , B - d u l T i t u l e s c u , u l t r a f i n i s a t , m o b i l a t ş i d o t a t p e n t r u s e d i u ' f i r m ă , t e l e f o n p r e ţ n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 3 . 0 4 9 . ( A g . i . ) ;• C u m p ă r u r g e n t a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , P l o p i l o r V e c h i , G r i g o r e s c u , n u m a i e t a j i n t e r m e d i a r , : o f e r p r e ţ b u n . ’ T e l . : 1 9 3 . 0 4 8 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e G r i g o r e s c u , s t r . H a ţ e g , b l o c c u a c o p e r i ş , f i n i s a t , p a r c h e t ; g r e s i e , f a i a n ţ ă , t e l e f o n , p r e ţ 1 5 0 m i l i o a n e , , t e l . 1 9 3 0 4 9 .

• C u m p ă r a p a r t a m e n t 2 c a m e r e ' c o n f . 1 , M ă n ă ş t u r , p r e f e r e t a j i n t e r m e d i a r , o f e r c u p l a t a i m e d i a t ă 1 4 5 m i l i o a n e .

T e l . : 1 9 3 . 0 4 8 . ( A g . i . )

• V î n d g a r s o n i e r ă , c o n f o r t 1 , 2 8 m p , s t r . B r î n c u ş i , e t a j 9 d i n 1 0 , s e m i f i n i s a t ă , p r e ţ 1 2 0

m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . :1 9 3 . 0 4 9 . ( A g . i . )

• C u m p ă r a p a r t a m e n t 2 c a m e r e c o n f . 1 , B - d u l T i t u l e s c u , n u m a i l a e t a j 1 s a u 2 , o f e r 3 2 . 0 0 0 D M . T e l . :

1 9 3 . 0 4 9 . ( A g . i . ) .

• V î n d a p a r t a m e n t 1 c a m e r ă , M â n ă ş t u r c e n t r a l , s t r : G r i g o r e A l e x a n d r e s c u , P r i m ă v e r i i , C a l e a F l o r e ş t i , c u b a l c o n î n c h i s , p r e ţ 1 2 0 - 1 3 0 m i l i o a n e , n e g o c i a b i l . T e L : 1 9 6 . 8 5 7 ,1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )

• V î n d a p a r t a m e n t 3 c a m e r e , î n G h e o r g h e n i , z o n a P a t a , c o n f o r t 1 , e t a j 3 , c u p a r c h e t , g a r a j , p r e ţ 2 4 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 8 5 7 ,1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )

• V î n d a p a r t a m e n t 3 c a m e r e , c o n f o r t I I , î n M ă n ă ş t u r ş i G h e o r g h e n i , e t a j u l 2 î n b l o c d e 4 e t a j e , p r e ţ 1 2 5 m i l i o a n e . T e l . : 1 9 6 . 8 5 7 , 1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , î n M ă n ă ş t u r , c e n t r a l , P r i m ă v e r i i , P a d i n , G r i g o r e A l e x a n d r e s c u , B u c i u m , p r e ţ 1 5 0 m i l i o a n e . T e l . : 1 9 6 . 8 5 7 ,1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , p a r c h e t , b a l c o n î n c h i s , , î n G h e o r g h e n i , z o n a H e r m e s , p r e ţ 1 3 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . ’: 1 9 6 . 8 5 7 , 1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )

• V î n d a p a r t a m e n t 4 c a m e r e d e c o m a n d a t e , c o n f . 1 , î n G r i g o r e s c u , 2 b ă i , 2 b a l c o a n e , z o n a B i o m e d i c a , c u t e l e f o n , p r e t n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 8 5 7 ,1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t . 4 c a m e r e , c o n f o r t 1 , 2 b ă i , 2 b a l c o a n e , î n M ă r ă ş t i c e n t r a l , s t r . A u r e l V l a i c u , e t a j ,3 d i n 8 e t a j e , l a p r e ţ u l d e 2 0 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 8 3 5 ,4 3 1 . 7 2 0 . ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , c o n f o r t m ă r i t , p e s t r . C a l e a D o r o b a n ţ i l o r , b a i e ş i b u c ă t ă r i e c u f a i a n ţ ă ş i g r e s i e , b l o c c u l i f t , p r e ţ 1 8 0 m i l i o a n e n e g o c i a b i l . T e l . : 1 9 6 . 8 5 7 ,1 9 8 . 2 0 4 . ( A g . i . )• D a u î n c h i r i e g a r s o n i e r ă , m o b i l a t ă , l a 1 0 0 D M / l u n ă ş i a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , l a 1 5 0 D M / l u n ă . T e l . : 1 9 6 . 8 3 5 ,4 3 1 . 7 2 0 . ( A g . i . )

• V î n d u r g e n t a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , d e c o m a n d a t , G h e o r g h i e n i , f i n i s a t , p a r t e r , p r e ţ : 2 0 . 0 0 0 D M . T e l , 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 ; ( A g . i . )• V î n d a p a r t a m e n t 4 c a m e r e , Z o r i l o r , e t a j 3 / 4 , s t r . P a s t e u r ,2 b a l c o a n e , 2 b ă i , s e m i f i n i s a t ,3 0 . 0 0 0 D M . T e l . 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )• V î n d s p a ţ i u c o m e r c i a l , M ă r ă ş t i c e n t r a l , 8 0 m p , u l t r a f i n i s a t , c u v i t r i n ă l a s t r a d ă , p r e t : 3 0 . 0 0 0 U S D . T e l . : 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )

- • D a u î n c h i r i e v i l ă , z o n a P a t a , p + 1 , u l t r a f i n i s a t ă , p e n t r u p r e t e n ţ i o ş i . T e l . 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )• V î n d c a s ă î n s t a r e f o a r t e b u n ă , G h e o r g h i e n i , t e r e n 4 0 0 m p , p r e t : 3 0 . 0 0 0 U S D . T e l .4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 ; ( A g - i ) ; - L• V î n d s a u î n c h i r i e z v i l ă n o u ă , A . M u r e ş a n u , p + 1 , u l t r a f i n i s a t ă , 5 c a m e r e , g a r a j , t e l e f o n , 1 3 0 . 0 0 0 D M . T e l .4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )• D a u î n c h i r i e a p a r t a m e n t 3 c a m e r e , P a t a - C i p a r i u , n e m o b i l a t , c u t e l e f o n i n t e r n a ţ i o n a l , u l t r a f i n i s a t . T e l . :4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )• D a u î n c h i r i e s p a ţ i u , z o n ă c e n t r a l ă , p e n t r u d e p o z i t , b i r o u r i , t e l e f o n . Ţ e l . : 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 - 6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )• V î n d c a s ă , p + 1 , G r u i a , t e r e n 1 0 0 0 m p , n o u ă , p r e t : 1 0 5 . 0 0 0 D M . T e l . 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 -6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )

VÎNZĂRI CUMPĂRĂRI

9c.LOR.BLLA s u .Agenţie imobiliară

str. Fortăreţei 4, §■Tel.: 431.754. 094-663.116

orar 8-20. aVizionarea şi înscrierea

este gratuită.

• V î n d D a c i a 1 3 0 6 p i c k - u p - c a m i o n e t ă , 0 k m , t r a c ţ i u n e p e

p a t r a r o ţ i . P r e ţ 4 4 m i i . l e i . T e l . 0 9 4 - 6 0 - 2 0 - 4 7 .

• V î n d D a c i a N o v a , 0 k m , i n j e c ţ i e B o s c h , a r g i n t i u m e t a l i z a t ă , d e o s e b i t ă . P r e ţ . 5 4

m i i . I c i . T e l . 0 9 4 - 6 0 - 2 0 - 4 7 .

• V î n d A l f a R o m e o 7 5 T D , 1 9 8 7 , f o i i e x t r a . 0 9 2 - 3 8 . 1 8 . 2 0 .

( 4 1 6 2 ) ' \• C u m p ă r s a u î n c h i r i e z s p a ţ i i

. d e p r o d u c ţ i e o c u p a b i l e i m e d i a t d o t a t e c u t o a t e u t i l i t ă ţ i l e : c u r e n t t r i f a z i c , c a n a l i z a r e , a p ă c u r e n t ă , î n c ă l z i r e , g a r d e r o b e c u d u ş u r i . L u n g i m e a m i n i m ă

i n t e r i o a r ă 6 0 m , l ă ţ i m e a m i n i m ă i n t e r i o a r ă 1 2 m , s p a ţ i i

d e d e p o z i t a r e . A p r o p i e r e d e m i j l o a c e d e t r a n s p o r t î n c o m u n . S u n a ţ i l a t e j . 4 3 - 2 7 - 0 2 l u n i - v i n e r i 8 - 1 6 . ( 5 8 0 2 7 7 )

• O c a z i e ! V î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , G h e o r g h i e n i , u l t r a f i n i s a t r e c e n t , m o d e r n , e t a j 3 / 4 , g o l , c u t e l e f o n , o c u p a b i l i m e d i a t , p r e t : 2 4 . 0 0 0 D M . T e l . 4 3 1 . 7 5 4 s a u 0 9 4 -6 6 3 . 1 1 6 . ( A g . i . )

.. • V î n d v i l ăD + P + E + g r ă d i n ă l î n g ă G r ă d i n ă B o t a n i c ă . T e l . 1 9 - 4 7 - 1 5 d u p ă o r a 1 9 . ( 5 8 4 0 3 8 ) -■

• V î n d c a b a n ă d e m o n t a t ă 4 5 m p ş i t e r e n I a p r e ţ a v a n t a j o s . T e l . 2 5 - 3 0 - 0 5 d u p ă o r a 1 7 . ( 5 8 0 2 1 2 ) .

Page 9: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

r r i i i NAPOCA: l u n i - v i n e r i 8 - 1 6 ; s î m b ă t ă 9 - 1 4 ;CLUJ'JNA tel/fax 19-73-04;c . i r r F D A C Ţ I A T U R D A : luni-vineri 8-16; tel/fax 31-43-23;

• SUBREDACŢIA DEJ: luni-vineri 8-16; tel/fax 21-60-75.

• O f e r a v a n t a j o s p u i d e s e t t e r i r l a n d e z f a r ă p e d i g r e e . T e l . 1 4 - 6 9 - 8 0 . ( 5 8 0 2 7 2 )

• V î n d a p a r a t S o l a r i u m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ S t u d i o l i n e p r o f e s i o n a l p e n t r u

r y î n d a p a r t a m e n t 2 c a m e r e , b r o n z a r e cu 2 6 t u b u r i + 3 str. L u n i i , e t a j 2 . T e l . 0 9 2 - 5 5 - b r o n z a r e j a f a ţ ă . T e l . 0 6 1 - 7 1 - 0 2

72-

. v î n d s a u î n c h i r i e z v i l ă 5 c a m e r e , g a r a j , c o n s t r u c ţ i e „ o u ă . T e l . 4 2 - 0 6 - 9 2 , 0 9 2 - 3 4 - 6 0 -0 3 . ( 5 8 0 3 2 2 ) _ _ _ _

SCHIMBURI DE LOCUINŢĂ

• SC Constructardealul SA cu sediul în Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 67, angajează urgent prin transfer: un contabil şi un economist. Informaţii Ia tel. 19-31-23 sau la sediul firmei. (580297)

s a u 1 7 - 2 9 - 0 7 . P r e ţ : 2 2 0 0 0 7 7 - ( 5 8 0 3 1 1 )D M . ( 5 8 4 0 4 9 ) :

• V î n d a p a r t a m e n t c u 3 c a m e re ş i g a r a j j n P l o p i l o r N o i , fară i n t e r m e d i a r . T e l . 1 8 - 8 9 - 8 1 . z '^ 0 2 8 7 )

, M ă r ă ş t i , c u a p a r t a m e n t c o n f o r t p e n t r u o b ţ i n e r e a a u t o r i z a ţ i e i d e• V î n d c a s a i n C a r a s t r : . - . . . . . . . . . . . . . . . ~ r

• I n c o n f o r m i t a t e c u L e g e a n r . 1 3 7 / 1 9 9 5 K O V A C I Ş T E F A N

S c h i m b g a r s o n i e r ă c o n f o r t I a n u n ţ ă î n c e p e r e a d e m e r s u r i l o r

, T . O f e r d i f e r e n ţ a . T e l . 4 1 - 6 9 - 5 3 : m e d i u L ib e r tă ţ i i n r . 3 1 . S t r . P r i n c i p a l ă ( 5 8 4 0 8 4 )nr. 1 1 . ( 5 8 0 2 9 9 ) -

• V î n d P e u g e o t 4 0 5 1 9 8 8 ÎNCHIRIERI

• Caut să închiriez spaţiu comercial central, circa 100 mp. Tel. 092-88-44-44. (584014) : ; " ;

1,9D s t a r e i m p e c a b i l ă . P r e ţ 7 9 5 0 D M . T e l . . 0 9 4 - 5 5 - 8 8 - 5 5 .( 5 8 4 1 1 0 )

• V î n d - M e r c e d e s 1 2 4 , 1 9 8 6 , r e c a r o s a t 1 9 9 3 / 2 , 8 B , 6 p i s t o a n e e c o n o m ic , f u l e x t r a s . P r e ţ 1 5 8 0 0 D M . T e l . 0 9 4 - 5 5 - 3 6 - 8 4 .(5 8 4 1 1 1 ) :

• V î n d D a c i e s e m i - p a p u c 5 lo cu ri v e c h i m e 4 a n i , r e p a r a t ă c a p i t a l , i z o l a t ă , v o p s i t ă , 5 c a u c i u c u r i n o i , r u l a j 4 8 . 0 0 0 k m .T e l. 4 3 - 1 7 - 1 9 , 0 9 4 - 5 6 - 4 7 - 9 4 .

4580281)^ • V î n d m o t o c i c l e t ă . S i m s o n

s p o r t c u s a u f ă r ă a t a s , s t a r e T e l . 1 8 - 8 1 - 5 6 ^ ( 5 8 4 0 9 7 )

p e r f e c t ă d e f u n c ţ i o n a r e s i p i e s e . * ‘ D a U T " î m T ? f f n o Tel. 1 7 - 1 5 - 6 3 . ( 5 8 0 3 1 5 c a m e r e . T e l . 1 4 - 4 2 - 6 6 . ( 5 8 4 1 2 9 )

• Dau în chirie apartament lux în vilă ultracentral, parter. Preţ

,350S/lună. Tel. 094-21-66- 61. (580252) : ^ :

p e n t r u o b i e c t i v u l e x t i n d e r e l o c u i n ţ ă s i t u a t î n N i r e ş n r . 2 8 3 . E v e n t u a l e l e s e s i z ă r i ş i s u g e s t i i , n u m a i p e n t r u f a c t o r i i d e m e d i u , s e v o r d e p u n e l a s e d i u l A P M C l u j , C a l e a D o r o b a n ţ i l o r n r . 9 9 . ( 4 6 7 1 3 4 8 )

• A n g a j e z v î n z ă t o a r e m a g a z i n a l i m e n t a r . T e l . 1 7 - 4 9 - 0 4 . ( 5 8 4 1 1 9 ) ;■ .

• A n g a j e z a g e n t i m o b i l i a r ( s t u d i i m e d i i ) , î n c o n d i ţ i i a v a n t a j o a s e . P r o g r a m f l e x i b i l .

• D a u î n c h i r i e c a s ă î n z o n ă T e j 1 3 - 1 6 - 8 2 . ( 5 8 4 1 3 3 ) c e n t r a l ă , f a r ă i n t e r m e d i a r i . T e l .0 9 4 - 8 7 - 6 8 - 7 2 . ( 5 8 4 0 3 0 ) S C D a l i a S R L a n g a j e a z ă

* D a u î n c h i r i e g a r a j p e t e r m e n v i n z ă t o a r e m a g a z i ” a h m e n it a r f

• P i e r d u t l e g i t i m a ţ i e C l u j a n a n r . m a t r i c o l 1 2 3 7 7 . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 4 1 3 1 )

• S C C o n s t r u c ţ i i I z o l e x S R L p i e r d u t d o s a r u l c u a c t e l e d e î n m a t r i c u l a r e . L e d e c l a r ă m n u l e . ( 5 8 4 1 3 2 ) '

• P i e r d u t c a r t e d e i d e n t i t a t e a a u t o t u r i s m u l u i , s e r i a c ă r ţ i i B - 1 2 0 4 9 3 . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 0 3 0 2 )

• P i e r d u t c e r t i f i c a t d e n a ş t e r e p e n u m e l e V a r g a V i o r i c a n ă s c u t a l a B a i a - M a r e 2 1 a p r i l i e 1 9 6 8 . î l d e c l a r n u l . ( 5 8 0 3 1 2 ) r ; .•.

• P i e r d u t c a r n e t d e S t u d e n t p e n u m e l e H a n g a n A n d r e i . î l d e c l a r n u l . ( 5 8 0 3 1 3 )

• P i e r d u t l e g i t i m a ţ i e d e s t u d e n t p e n u m e l e I e f t i m i e M a r i a . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 0 3 1 4 )

• P i e r d u t c a r t e f u n c i a r ă n r . 1 5 2 9 6 C l u j - N a p o c a p e n u m e l e Z a g o n i S z a b o Ş t e f a n . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 0 3 1 6 ) '

• P i e r d u t l e g i t i m a ţ i e d e s t u d e n t p e n u m e l e C o s t e a S i m o n a . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 0 3 1 8 )

D EC ES ECOM EM O RĂR I

a g e n t c o m e r c i a l . I n f o r m a ţ i i l a t e l . 4 2 - 5 5 - 9 7 . ( 5 8 0 2 8 3 )

• V î n d u r g e n t m a ş i n ă d e d ă r ă c i t l î n a . R e l a ţ i i l a t e l . 0 3 0 - 2 3 - 8 8 - 1 1 d u p ă o r a 1 5 . ( 5 8 4 0 7 3 )

• D e v î n z a r e m o b i l ă ş i o b i e c t e c a s n i c e . L i c h i d e z l o c u i n ţ ă . I n f o r m a ţ i i î n t r e o r e l e 1 6 - 2 0 d e m i e r c u r i p î n ă v i n e r i , î n s t r . O l G o g a n r . 2 0 . ( 5 8 4 0 2 7 )

• V î n d m o b i l ă s u f r a g e r i e ş i b u c ă t ă r i e , m o d e l 1 9 6 0 , f o t o l i u pat, t o a t e î n s t a r e f o a r t e b u n ă . P r e ţ a v a n t a j o s . T e l . 4 2 - 0 8 - 0 7 . ( 5 8 4 1 0 0 ) •

• V î n d u r g e n t : b i b l i o t e c ă , c o l ţa r d e c a m e r ă , m a s ă j o a s ă d e c a m e r ă c u s t i c l ă , c o m o d ă , f r i g i d e r , c o n g e l a t o r , c a n a p e a , m o b i l ă d e b u c ă t ă r i e , m o b i l ă d e h o l, a s p i r a t o r , m a s ă , t a b u r e ţ i . T e l. 1 5 - 9 9 - 4 7 . ( 5 8 0 1 7 9 )

DIVERSE

• Execut deratizări. Tel. 17-11-88. (583723)

• Societate de Asigurare- Reasigurare Petroas recrutează agenţi de asigurare. Informaţii: tel. 19-20-34 sau la sediul societăţii: I. C. Brătianu nr. 13.(583997)

• Angajăm personal de pază(pensionari) la firmă de construcţii. Relaţii tel. 19- 85-10. (580282)

• Farmacist specialist, prefer farmacia de circuit deschis. Aştept oferte la tel. 43-83-04. (584046)

AGENŢIA DE PUBLICITATECE

oferă tuturor persoanelor juridice servicii de publicitate şi campanii promoţionale

în presa locală şi centralăm a i

s i m p l u

nu se poate!

ADEVĂRUL de Cluj,str.Napoca nr.16, tel/fax: 064/19-73-04

• Tribunalul Cluj, anunţă vînzarea la licitaţie pentru data de 8 iulie 1999, orele 10, sala 10 a Tribunalului Cluj, bunurile mobile ale domnului Vladu Ovidiu, (masă sufragerie stejar, scaune sufragerie stejar plus piele, bar stejar, pianină, bibliotecă stejar , 2 comode stejar, 2 canapele de piele, televizor Panasonic). (580304)

• Consiliul Local Gilău scoate pentru concesie suprafaţa de 5 ha teren pentru construcţii sau extras balastru din zona industrială DN 1 vizavi cu Awa 1. Relaţii suplimentare se primesc la sediul Primăriei Gilău. (580310)

PIERDERI

• Pierdut cîine rasă Collie (ca şi Lassie), mascul roşcat cu guler alb. Ofer recompensă. Tel. 13-06-19, 094-56-30-09. (584106)

S-a pierdut borsetă neagră în 23 iunie, cu acte importante pe numele Kis Alexandru. Oferrecompensă. Tel. 13-56-88 după ora 18. (584121)

• . P i e r d u t c a r t e d e i d e n t i t a t e a u t o s e r i a B n r . 4 7 1 7 1 2 . O d e c l a r n u l ă . ( 5 8 4 1 1 6 )• S . C . R E N B A L I M P E X C î m p i a T u r z i i , s t r . L a m i n o r i ş t i l o r n r . 1 0 6 , a n u n ţ ă p i e r d e r e a A u t o r i z a ţ i e i S a n i t a r e d e F u n c ţ i o n a r e n r . 1 5 3 4 8 . 0 d e c l a r ă n u l ă . ( 4 6 7 1 5 2 9 )

. • P i e r d u t c a r t e d e i d e n t i t a t e a u t o s e r i a A n r . 0 9 9 7 7 6 0 . O d e c l a r n u l ă . ' ( 5 8 4 1 1 8 )

• C u a d î n c ă d u r e r e î n s u f l e t a n u n ţ ă m c ă s - a s t i n s d i n v i a t ă , i n g . A N D R E I U E M I L M A R I U S , l a v î r s t ă d e 7 0 d e a n i , m u l t i u b i t s o ţ , t a t ă , s o c r u ş i b u n i c . A m i n t i r e a s a v a r ă m î n e v e ş n i c î n s u f l e t e l e n o a s t r e . D u m n e z e u s ă - l o d i h n e a s c ă î n p a c e . Î n m o r m î n t a r e a v a a v e a l o c v i n e r i , 2 5 i u n i e 1 9 9 9 , o r a 1 1 d e I a C a p e l a M a r e a C i m i t i r u l u i C e n t r a l C l u j . F a m i l i a î n d u r e r a t ă . ( 5 8 4 1 1 4 )

• C u d u r e r e î n s u f l e t a n u n ţ ă m î n c e t a r e a d i n v i a ţ ă a s c u m p e i n o a s t r e m a m e ş i b u n i c i S A L O M I E R O Z A L I A , î n v î r s t ă d e 7 3 d e a n i . Î n m o r m î n t a r e a v a a v e a l o c d e I a C a p e l a N o u ă a C i m i t i r u l u i d i n M ă n ă ş t u r , v i n e r i 2 5 i u n i e , o r e l e 1 2 . F i i c a c u f a m i l i a . ( 5 8 4 1 2 0 )

• C u a d î n c ă d u r e r e î n s u f l e t a d u c I a c u n o ş t i n ţ ă t u t u r o r c e l o r c a r e l - a u c u n o s c u t , ' t r e c e r e a î n n e f i i n ţ ă a s o ţ u l u i B A R T H A I S T V A N , î n v î r s t ă d e 5 5 d e a n i . Î n m o r m î n t a r e a a r e I o c î n d a t a d e 2 4 i u n i e o r a 1 5 d e l a C a p e l a C o r d o ş . S o ţ i a î n d o l i a t ă . ( 5 8 4 1 2 8 ) .

• C u i n i m i l e î n d u r e r a t e a n u n ţ ă m c ă i u b i t u l n o s t r u f i u , t a t ă j f r a t e , b u n i c T A B Ă R A A D R I A N a î n c e t a t d i n v i a ţ ă . Î n m o r m î n t a r e a a r e l o c î n d a t a d e 2 4 i u n i e , o r e l e 1 3 . l a C i m i t i r u l C e n t r a l . F a m i l i a î n d o l i a t ă . ( 5 8 0 2 8 0 )

• L a 2 a n i d e I a d e s p ă r ţ i r e a d e i u b i t a m e a s o ţ i e , T R I F A N A N A r ă m î n n e m î n g î i a t , c u a c e i a ş i d u r e r e î n s u f l e t . G u ş t i . ( 5 8 4 1 3 0 )

C u d u r e r e î n s u f l e t a n u n ţ ă m t r e c e r e a î a n e f i i n ţ ă a m a m e i ş i b u n i c i i n o a s t r e d r a g i , M O A N G Ă L U C R E Ţ I A , î n v î r s t ă d e 7 3 d e a n i . Î n m o r m î n t a r e a v a a v e a I o c î n d a t a d e 2 4 i u n i e , l a o r a 1 3 î n C i m i t i r u l C r i ş a n . O d i h n e a s c ă - s e î n p a c e ! F a m i l i a î n d u r e r a t ă . ( 5 8 0 3 0 0 )

• V e c i n i i d i n s t r . P r o f . C i o r t e a n r . 1 a d u c u n p i o s o m a g i u c e l u i c e a f o s t B A R T H A I S T V A N . ( 5 8 4 1 0 7 ) •

• U n u l t i m o m a g i u p e n t r u T A B Ă R Ă A D R I A N ş i s i n c e r e c o n d o l e a n ţ e f a m i l i e i d i n p a r t e a c o l e g i j o r d e l a U z i n a M e c a n i c ă C l u j . ( 5 8 4 1 0 8 ) -

• l a c r i m i ş i r e g r e t e l a d e s p ă r ţ i r e a p r e a d e v r e m e d c b u n u l ş i g e n e r o s u l n o s t r u v ă r i n g . E M I L A N D R E I U , c ă r u i a î i V o m p ă s t r a d u i o a s e a m i n t i r i d e o v i a t ă . A u r e l i a ş i E u g e n . ( 5 8 4 1 1 2 )

• A p l e c a t d i n t r e a i s ă i i n g i n e r E M I L A N D R E I U , u n o m d e o s e b i t . S ă - i f i e s o m n u l i i n , i a r m e m o r i a b i n e c u v î n t a t ă . F a m i l i a I u l i u A n d r e i . ( 5 8 4 1 2 5 )

• D r a g u l n o s t r u p r i e t e n , M a r i u s A n d r e i u , v ă r s ă m o l a c r i m ă a l ă t u r i d e t i n e . G a b i , G i n a , A d i n a ş i M a r c e l a . ( 5 8 4 1 2 6 )

• S î n t e m a l ă t u r i d e c o l e g u l n o s t r u a r h i t e c t M a r i u s A n d r e i u , i a d e s p ă r ţ i r e a d e t a t ă l s ă u , p e c a r e l - a v e g h e a t p î n ă î n u l t i m a c l i p ă . B y r o t i c S y s t e m , c o l e g i i . ( 5 8 4 1 2 7 )

• N e l u ă m r ă m a s b u n d e l a d r a g a n o a s t r ă b u n i c ă , M O A N G Ă L U C R E Ţ I A . O d i h n e ş t e - t e î n p a c e ! A n d r e e a ş i A l i n . ( 5 8 0 3 0 1 )

• î n t r e a g a n o a s t r ă c o m p a s i u n e ş i s i n c e r e c o n d o l e a n ţ e f a m i l i e i g r e u î n c e r c a t e p r i c i n u i t e d e d e c e s u l c e l e i c a r e a f o s t S A B Ă U R O Z A L I A o s p ă t a r U . 9 4 C a l v a r i a . S i n d i c a t u l L i b e r ş i c o n d u c e r e a S C A r t a C u l i n a r ă . ( 5 8 0 3 0 8 )

• R e g r e t p r o f u n d e l a d i s p a r i ţ i a d r a g u l u i , b u n u l u i n o s t r u p r i e t e n ş i v e c i n i n g . P U I U A N D R E I U . N u - 1 v o m u i t a n i c i o d a t ă . P e n t r u S o n i a , M a r i u s ş i M i r c e a , s i n c e r e c o n d o l e a n ţ e . G i n a ş i L a z ă r . ( 5 8 0 3 1 7 )

• P i o s o m a g i u l a î m p l i n i r e a a 2 a n i d e l a t r e c e r e a î n e t e r n i t a t e a d r a g u l u i n o s t r u s o ţ , t a t ă , s o c r u ş i b u n i c V I N C Z E I O A N . F a m i l i a . ( 5 8 4 1 2 4 )

T r i s t ă a f o s t z i u a d e i u n i e 1 9 9 4 , c î n d a î n c e t a t d i n v i a ţ ă s o ţ u l m e u d r a g N I M E R S C H I G H E O R G H E . C e i c a r e I - a u c u n o s c u t î i r o g s ă p ă s t r e z e u n m o m e n t d f e r e c u l e g e r e . î n d o l i a t ă p e v e c i , s o ţ i a ( 5 8 4 0 5 0 )

• C u a d î n c ă d u r e r e î n s u f l e t a n u n ţ ă m s ă s - a u s c u r s 6 l u n i d e c î n d a p l e c a t d i n m i j l o c u l n o s t r u i u b i t u l f i u , s o ţ , t a t ă ş i f r a t e , i n g i n e r C I P L E A D O R E L - R E M U S . S l u j b a d e p o m e n i r e v a a v e a l o c s î m b ă t ă 2 6 i u n i e o r e l e 1 2 l a C a t e d r a l a O r t o d o x ă d i n C l u j . D u m n e z e u s ă - l o d i h n e a s c ă . F a m i l i a a d î n c î n d u r e r a t ă . ( 5 8 4 1 1 5 )

• A u t r e c u t 1 0 a n i d e d u r e r e ş i s i n g u r ă t a t e d e I a d e c e s u l b u n u l u i s o ţ , t a t ă , s o c r u ş i b u n i c C O D R E A N U A U R I C Ă - D O R U . O d i h n ă v e ş n i c ă . F a m i l i a . ( 5 8 0 0 9 9 )

• D i n t o t c e a f o s t a r ă m a s d o a r d o r u l , a m i n t i r i l e ş i u n p u s t i u i m e n s d e 4 a n i d e l a d e s p ă r ţ i r e a d e d r a g u l n o s t r u N I C U P O P . D u m n e z e u s ă - lo d i h n e a s c ă . M a m a , s o ţ i a , f i u l , s o r a . ( 5 8 0 3 0 5 )

• S - a u s c u r s n o u ă a n i d e l a c r i m i ş i d u r e r e d e c î n d b u n a n o a s t r ă s o ţ i e , m a m ă , s o a c r ă ş i b u n i c ă M A R I A P O P n e - a p ă r ă s i t . P a r a s t a s u l v a a v e a l o c d u m i n i c ă l a B i s e r i c a d i n I r i s . F a m i l i a î n d u r e r a t ă . . ( 5 8 0 3 0 6 )

• C i n s t i n d u - l e m e m o r i a a d u c e m u n p i o s o m a g i u d r a g i l o r n o ş t r i p ă r i n ţ i M A R I C I C A ş i I O A N I N C L E Z E A N d i n I u r i u l d e C î m p i c , l a î m p l i n i r e a a 3 0 d e a n i , r e s p e c t i v 4 a n i d c l a t r e c e r e a î n e t e r n i t a t e . D u m n e z e u s ă - i o d i h n e a s c ă . C o m e m o r a r e a v a a v e a l o c s î m b ă t ă 2 6 i u n i e I a B i s e r i c a d i n O p r i ş a n i - T u r d a . F a m i l i a . ( 5 8 0 3 0 7 )

• A z i s e î m p l i n e s c 6 s ă p t ă m î n i d e l a d e c e s u l d r a g u l u i m e u s o ţ , D r . M U N T H I U I O A N . S e r v i c i u l r e l i g i o s ş i p a r a s t a s u l v o r a v e a I o c s î m b ă t ă 2 6 i u n i e 1 9 9 9 , o r a 9 , 3 0 l a b i s e r i c a g r e c o - c a t o l i c ă “ B o b ” O d i h n e a s c ă - s e î n p a c e . S o ţ i a I l e a n a . ( 5 8 4 1 1 7 )

• F a m i l i a R u s u m u l ţ u m e ş t e t u t u r o r c e l o r c a r e a u f o s t a l ă t u r i î n m o m e n t e l e g r e l e ş i t r i s t e p r o d u s e d e d e c e s u l s o ţ u l u i ; f i u l u i , f r a t e l u i d r a g , R U S U A L E X A N D R U . ( 5 8 0 3 0 9 )

Pentru a vâ asigura în continuare un abonament la ziarulvă puteţi adresa direct la redacţia ziarului, str.Napoca n r .l6 d o C lu j

Page 10: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

A l C l ar putea fi reclama

dumneavoastră!A ic i ar putea fi reclama

dumneavoastră>’

Ionela Tîrlea şi admirabilul gest alD.J.T.S. Cluj

Recentul succes al Ionelei Tîrlea, locul 2 în ultimul schimb al ştafetei de 4 x 400 m, este cunoscut, el fiind îndelung mediatizat. Prin el, naţionala noastră feminină s-a clasat în final, pe un meritat şi aşteptat loc 2 în Superliga Cupei Europei la atletism, performanţă datorată unei naţionale extrem de valoroasă:

Succesul tinerei alergătoare din Vîlcea a fost împlinit la CIuj- Napoca. în primul rînd, prin susţinerea ultimelor examene de an, a celor de licenţă şi a diplomei de absolvire a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napocâ. Dar şi prin admirabilul gest al D.J.T.S. Cluj, printr-un premiu cu valoare de simbol. Este premiul care onorează şi cinsteşte o sportivă exemplară, care prefigurează viitoare succese naţionale şi internaţionale. > •

p r - ^ r J B W i p c .

'■Sii

f S L ,m m s - ■ j . 5 » , , . i

I o n e l a t î r l e a - V i o r i c a E n e s c u Foto: I. PETCU

“Premierea DJTS-ului Cluj este o plăcută surpriză. t i

Ionela Tîrlea: "Deşi par multe la prima vedere, patru curse nu au fost'multe. A fost greu, recunosc acest lucru, dar cum sînt antrenată am putut depăşi pragul solicitărilor fizice şi psihice. Ultimii 400 de metri? Ştiam că ne despart două puncte de naţionala Franţei, că trebuie să vin în primele trei pentru ca România sâ fie pe podiumul de premiere. Am reuşit acest lucru, dar meritul este al întregii echipe. Se poate vorbi de o încărcătură psihică. Ştafeta era ultima probă din concurs, eu alergam în ultimul schimb, pe mine cădea greutatea reuşitei sau a insuccesului. Cîştigînd un loc doi la ştafetă am răzbunat într-o oarecare măsură insuccesul personal de la 200 m, unde mă aşteptam la mai mult. Urmează concursurile din Golden League, miercuri, 30 iunie, are loc primul la Oslo. Gîndurile mele se îndreaptă însă spre Mondiale. Premierea DJTS-ului Cluj este o plăcută surpriză pentru mine. Sper să le mai ofer clujenilor asemenea reîntîlniri, într-un oraş în care mă reîntorc, de fiecare dată, cu mari bucurii". Demostene ŞOFRON

IVW i m b l e d o n 1 S S S S i a fo st z iu a a doua

, Zi nefastă pentru tenismanii români care, cu excepţia Ruxandrei Dragomir, au părăsit competiţia. Ecuadorianul Nicolas Lapentti l-a eliminat pe Adrian Voinea dupâ un meci maraton de cinci seturi 7-6,6-3, 4-6, 2-6, 8-6. Este al doilea an consecutiv în care Adrian Voinea părăseşte prematur competiţia. Surpriza şi mai neplăcută vine din partea lui Dinu Pescariu, care a-fost trimis acasă de un cvasi-necunoscut pe nume N. Zimonjid din Iugoslavia după patru seturi extrem de strînse: 7-6, 7-6,6-7, 6-4. Recentul finalist al turneului "Heineken Trophy" de la Rosmalen, Andrei Pavel,

numărul 66 ATP, a fost din păcate eliminat de recentul cîştigător al "Roland Garros”-u!ui, americanul Andre Agassi în trei seturi 6-1, 6-2, 6-3. în întrecerea feminină Olga Barabantschikova, o clientă permanentă a tenismanelor noastre, a învins-o extrem de lejer pe Cătălina Cristea cu 6-2, 6-3. Speranţa noastră, "number one”, Irina Spîrlea, sfert-finalistă a ediţiei precedente, a încasat o umilitoare înfrîngere din partea americancei B. Rippner cu 6-2, 6-1, părăsind competiţia. Aşadar, în concurs a mai rămas doar Ruxandra Dragomir, care- o va înfrunta pe Ines

Gorrochategui din Argentina, o adversară accesibilă pentru numărul 26 WTA, Dragomir.

Aşadar, din cei . 6 reprezentanţi români, cihci au părăsit turneul. Ar mai trebui remarcat din cea de a 3-a zi de întrecere surprinzătoarea eliminare a favoritei mondiale “number one", Martina Hingins, umilită neverosimil de australianca J. Dokic de numai 16 ani cu 6-2, 6-0!!! După meci elveţianca a plîns" în hohote pe umărul mamei sale care în zadar încerca să o consoleze. Pentru Hingis, începe vacanţa, turneul Wimbledon, a luat sfîrşit!

C r i s t i a n F O C Ş A N U

A TP & WTAV ă p r e z e n t ă m c l a s a m e n t e l e A T P ş i .

t u r n e u l d e m a r e ş l e m d e l a “ R o l a n d î n a i n t e a “ W i m b l e d o n - u l u i ” :

C L A S A M E N T U L A T P : L P e t e S A M P R A S ( S U A )2 . P a t r i c k R A F T E R ( A u s t r a l i a )3 . E v g h e n y K A F E L N I K O V ( R u s i a )4 . A n d r e A G A S S I ( S U A ) .5 . R i c h a r d K R A J I C E K ( O l a n d a )6 . T i t n H E N M A N ( A n g l i a )7 . G u s t a v o K U E R T E N ( B r a z i l i a )8 . A l e x C O R R T E J A ( S p a n i a )9 . M a r c e l o R I O S ( C h i l e )1 0 . C a r l o s M O Y A ( S p a n i a ) .

W T A d u p ă G a r r o s ” ş i

3 5 4 83 3 1 53 2 1 12 9 9 32 8 2 92 7 9 02 6 5 52 4 0 8 '2 3 7 0

_ 2 2 1 2 _

3 . S t e f f i G R A F ( G e r m a n i a ) 4 1 4 44 . M o n i c a S E L E S ( S U A ) 3 6 0 85 . J a n a N O V O T N A ( C e h i a ) 3 4 5 66 . V e n u s W I L L I A M S ( S U A ) . 3 4 5 17 . A r a n t x a - S a n c h e z V I C A R I O ( S p a n i a ) 2 5 2 88 . M a r y P I E R C E ( F r a n ţ a ) 2 5 2 59 . N a t a l i e T A U Z I A T ( F r a n ţ a ) 2 1 9 91 0 . S e r e n a W I L L I A M S ( S U A ) 1 9 7 971 Irina SPÎRÎ.F.A (Rom ânia) 1525

6 7 . A n d r e i P A V E L ( R o m â n i a ) 6 7 98 8 . A d r i a n V O I N E A ( R o m â n i a ) 5 9 0 p .

C h i l i a n u l M a r c e l o R i o s v a a b s e n t a d e l a “ W i m b l e d o n ” , e l d e c l a r î n d f o r f a i t . T u r n e u l l o n d o n e z v a ' d e b u t a p e d a t a d e 2 1 i u n i e ş i s e v a

. t e r m i n a • p e6 i u l i e . D u p ă c u m b i n e s e p o a t e o b s e r v a î n “ T o p 1 0 ” , p r i n c i p a l a m o d i f i c a r e e s t e r e v e n i r e a g r e c o - a m e r i c a n u l u i P e t e S a m p r a s p e f o t o l i u l d e l i d e r , e l d e t r o n î n d u - 1 p e r u s u l E v g h e n y K a f e l n i k o v . î n u r m a s u c c e s u l u i r e p u r t a t l a “ R o l a n d G a r r o s , . a m e r i c a n u l A n d r e A g a s s i r e u ş e ş t e c e a m a i b u n ă c l a s a r e d i n u l t i m i i 4 a n i . D e a s e m e n e a , d e r e m a r c a t “ c ă d e r e a ” t o r e a d o r u l u i b a r c e l o n e z C a r l o s M o y a c a r e n u m a i a r e m u l t ş i v a p i e r d e s i p o z i ţ i a a 1 0 - a î n d a u n a I u i T o d d M a r t i n .

C L A S A M E N T U L W T A :1 . M a r t i n a HINGIS (Elveţia) 5 7 5 5

2 . L i n d s a y D A V E N P O R T ( S U A ) ' ’ 4 9 6 8

2 6 . R u x a n d r a D R A G O M I R ( R o m â n i a ) 1 0 1 7 .9 1 . C ă t ă l i n a C R I S T E A ( R o m â n i a ) 3 2 2 p .

A m e r i c a n c a S e r e n a W i l l i a m s , s o r a m a i m i c ă a l u i V e n u s , v a a b s e n t a d e l a t u r n e u l p e i a r b ă d e l a W i m b l e d o n , f i i n d a c c i d e n t a t ă , e a u r m î n d a f i î n l o c u i t ă p e t a b l o u l p r i n c i p a l ( c e l a l f a v o r i t e l o r ) d e r u s o a i c a A n n a K o u m i k o v a , n u m ă r u l 1 8 m o n d i a l . î n “ T o p - 1 0 ” a r f i d e r e m a r c a t a v a n t a j u l c o n s t a n t ' p e c a r e î l a r e H i n g i s î n f a ţ a l u i D a v e n p o r t d e p e s t e 8 0 0 d e p u n c t e , c a r e p r a c t i c î i a s i g u r ă “ l i n i ş t e ” p î n ă l a f i n e l e s e z o n u l u i a c t u a l .

P e n t m S t e f f i G r a f , a c t u a l m e n t e l o c u l 3 , n u e x i s t ă d e c î t v a r i a n t a s u c c e s u l u i c o m p l e t l a W i m b l e d o n ş i F l u s h i n g M e a d o w s p e n t r u a t e r m i n a s e z o n u l “ e n f a n f a r e ” , a d i c ă p e f o t o l i u l d e l i d e r . C o m p a t r i o a t a n o a s t r ă I r i n a S p î r l e a a c o b o r î t d i n p ă c a t e î n c l a s a m e n t , e a n e f i g u r i n d p e t a b l o u l f a v o r i t e l o r l a W i m b l e d o n . î n f i n e , s ă m a i s p u n e m c ă M a r t i n a H i n g i s , f a v o r i t ă n u m ă r u l 1 , v a j u c a î n p r i m u l t u r I a W i m b l e d o n T e n n i s C h a m p i o n s h i p c u o j u c ă t o a r e v e n i t ă d i n c a l i f i c ă r i . P e t e S a m p r a s s e v a d u e l a î n p r i m u l t u r p e t a b l o u l m a s c u l i n c u a u s t r a l i a n u l S c o t t D r a p e r , î n f a ţ a c ă r u i a l i d e r u l A T P n u a p i e r d u t n i c i o c o n f r u n t a r e d i n c e l e 7 d i s p u t a t e p î n ă î n p r e z e n t ^ a

~ - C r i s t i a n F O C Ş A N U

fkademia Olimpica Româna, Filiala CkijJs c h i m b ă r i im p o r t a n t e

D e l a ş e d i n ţ a d e r e o r g a n i z a r e a A c a d e m i e i O l i m p i c e R o m â n e - F i l i a l a C l u j , 2 7 m a i , a t r e c u t c e v a t i m p . S u f i c i e n t î n s ă p e n t r u s e d i m e n t a r e a p r o b l e m e l o r , p e n t r u r e a ş e z a r e a l o r î n n o i t i p a r e d e a c t i v i t a t e .

Ş e d i n ţ a î n c a u z ă a a d u s m o d i f i c ă r i i m p o r t a n t e l a n i v e l u l f i l i a l e i c l u j e n e , m o d i f i c ă r i d e s t a f f c a r e s e s p e r ă s ă a d u c ă u n n o u r e v i r i m e n t m i ş c ă r i i o l i m p i c e p e p l a n l o c a l . A s t f e l , s - a v o t a t u r m ă t o a r e a c o m p o n e n ţ ă a f i l i a l e i : l e c t . u n i v . A l e x a n d r u M u r e ş a n - d i r e c t o r , l e c t o r d r d . Ş t e f a n i a K u l c s a r - s e c r e t a r , a s i s t e n t S e p t i m i u O r m e n i ş a n - c o m i s i a o r g a n i z a t o r i c ă , N u ş a D e m i a n

- c o m i s i a “ E d u c a ţ i e ş i c u l t u r ă ” , l e c t o r d r d . F l a v i a R u s u - c o m i s i a “ C e r c e t a r e . ş i d o c u m e n t a r e ” , p r o f e s o r M i h a e l a T r i p o n - c o m i s i a “ F o r m a r e ş i p e r f e c ţ i o n a r e s p e c i a l i ş t i ” , c o n f . d r d . M i r c e a A l e x e i , p r o f . u n i v . D o r i n A l m ă ş a n , p r o f . d r . A l e x a n d r u V i r g i l V o i c u , p r o f e s o r O c t a v i a n V i d u , D e m o s t e n e Ş o f r o n - m e m b r i .

D e j a s e ; p o a t e v o r b i d e r e u ş i t e : i n t r o d u c e r e a u n u i . . c u r s d e o l i m p i s m , o p ţ i o n a l d e o c a m d a t ă , l a F . E F S / U n i v e r s i t a t e a “ B a b e ş - B o l y a i ” C I u j - N a p o c a , o r g a n i z a r e a t u r n e u l u i - c o n c u r s d e b e a c h - v o l l e y , C u p a F E F S l a v o l e i m a s c u l i n ş i f e m i n i n ş i l a f o t b a l - t e n i s , o r g a n i z a r e a C r o s u l u i

O l i m p i c . I m p o r t a n t e s t e ş i c e e a c e u r m e a z ă : c a m p i o n a t u l d e v o l e i i n t e r u n i v e r s i t a r ( U B B , U T , ' U M F , U n i v e r s i t a t e a d e Ş t i i n ţ e A g r i c o l e ş i M e d i c i n ă V e t e r i n a r ă ) , - c o n c u r s u r i p e t e m e d e o l i m p i s m , e x p o z i ţ i i d e f o t o g r a f i i ş i p o s t e r e o l i m p i c e , p a r t i c i p ă r i î n t a b e r e c u p r o f i l o l i m p i c , e x p o z i ţ i e d e c a r t e o l i m p i c ă . D e s e m n a l a t e s t e e x p o z i ţ i a p e t e m e o l i m p i c e a d o m n u l u i î o a n M a t e i , d i r e c t o r a l A c a d e m i e i O l i m p i c e R o m â n e , p r e v ă z u t ă p e n t r u l u n a a u g u s t a . c . :. . S e m n e l e d e î n c e p u t s î n t

b u n e ş i î n c u r a j a t o a r e . " A ş t e p t ă m c o n t i n u a l o r m a t e r i a l i z a r e î n t i m p .

Demostene ŞOFRON^

lEXU.’K: EETEGefiftDATA.il

tft SĂ JOACE :“AW!C u m î n b a s c h e t u l n o s t r u i n t e r n p l o u ă c u

“ i n o v a ţ i i ” , c ă n i m e n i n u m a i ş t i e c e s e î n t î m p l ă , d e c i s e p o a t e o r i c e , o ş t i r e , c î t o f i e a d e s p e c t a c u l o a s ă , n u m a i m i r ă p e n i m e n i , d o a r c ă v e r i d i c i t a t e a e i e p u s ă s u b s e m n u l î n t r e b ă r i i . C a m a ş a a m r e a c ţ i o n a t ş i n o i , m a i z i l e l e t r e c u t e , c î n d d i s c u t î n d c u t î n ă r u l a n t r e n o r C o m e i G e o m o l e a n , u n d e b u t a n t î n m e s e r i e , î n a c ă r u i p e r s p e c t i v ă ş i v o c a ţ i e p e r s o n a l a m î n c r e d e r e , a m a f l a t c ă e c h i p a p e c a r e o p r e g ă t e ş t e a r p u t e a e v o l u a ş i î n v i i t o r u l s e z o n î n p r i m a d i v i z i e . D e a i c i a ş i î n c e p u t s c u r t u l n o s t r u d i a l o g :

- Ş t i u c ă f e d e r a ţ i a a i n d i c a t c l u b u r i l o r d r e p t t e r m e n d e î n s c r i e r e î n n o u a e d i ţ i e a c a m p i o n a t e l o r , z i u a d e 2 0 i u n i e . D e c i , d e u n d e p o s i b i l u l “ s a l t ” î n “ A ” ?

- C e p o t s ă v ă s p u n p r e c i s e s t e c ă î n m o m e n t u l î n c a r e d i s c u t ă m , c ă r ţ i l e n u s î n t î n c ă f ă c u t e î n c e p r i v e ş t e c o m p o n e n ţ a c e l o r d o u ă d i v i z i i m a s c u l i n e , p l a n î n d i n c e r t i t u d i n i a s u p r a - m o d u l u i d e d e s f ă ş u r a r e a l a c e s t o r a . E s t e p o s i b i l s ă j u c ă m î n “ A ” , d i n s i m p l u l m o t i v c ă s î n t e c h i p e c a r e î n c ă

V Cornel GEOMOLEANU / n - a u c o n f i r m a t c ă v o r a v e a c o n d i ţ i i , m a t e r i a l e d e s i g u r , s ă s e î n s c r i e î n c o m p e t i ţ i e . D i n c î t e ş t i u e u , v e ş t i î n a c e s t s e n s v i n d i n s p r e P l o i e ş t i ş i T i m i ş o a r a . , ■

- P î n ă I a l i m p e z i r e a a p e l o r , e c h i p a v o a s t r ă a r e a s i g u r a t e c o n d i ţ i i l e d e e x i s t e n ţ ă ? S a u s î n t e ţ i î n s i t u a ţ i a i n c e r t ă a c e l o r d e l a C a r b o c h i m ş i a f e t e l o r d e l a “ U ” ?

- D u p ă î n c h e i e r e a c a m p i o n a t u l u i ş i r e t r o g r a d a r e a n o a s t r ă , a a v u t l o c o d i s c u ţ i e c u c o n d u c e r i l e S A N E X - u l u i ş i a U n i v e r s i t ă ţ i i T e h n i c e , c a r e a u a v u t d r e p t s c o p l u a r e a u n e i

h o t ă r î r i a s u p r a v i i t o r u l u i e c h i p e i . E u a m p r o p u s s ă i n v e s t i m î n j u c ă t o r i i t i n e r i ş i , a m s c h i ţ a t u n p l a n c u o d u r a t ă d e 3 a n i , p e r i o a d ă î n c a r e , d u p ă p ă r e r e a m e a , s e p o t . o b ţ i n e r e z u l t a t e . A m g ă s i t î n ţ e l e g e r e , i a r d i n p u n c t d e v e d e r e m a t e r i a l , d e o c a m d a t ă c e a m a v u t î n s e z o n u l t r e c u t , v o m a v e a ş i î n c o n t i n u a r e . ; ' ' f i ' ' .

- M a i e x a c t l a c e t e g î n d e ş t i c î n d s p u i că v r e i s ă i n v e s t e ş t i î n t i n e r i ?

' - I n t r î n d î n d e t a l i i , v r e a u s ă v ă s p u n c ă e u m ă b a z e z î n p r i m u l r î n d p e c o l a b o r a r e a c u d l V o ic u M o l d o v a n , c a r e c u m ş t i e t o a t ă l u m e a a s c o s a n u l a c e s t a o e c h i p ă c a m p i o a n ă d e j u n i o r i , o g e n e r a ţ i e v a l o r o a s ă . C a a t a r e , î m p r e u n ă s î n t c o n v i n s că p u t e m c l ă d i o e c h i p ă p u t e r n i c ă . I d e e a e s t e să i n v e s t i m î n . s p o r t i v i c l u j e n i , ş t i u t f i i n d că r e p r e z e n t ă m c e l m a i p u t e r n i c c e n t r u a l b a s c h e t u l u i j u v e n i l d i n ţ a r ă . î n p r i n c i p i u a m ş i d i s c u t a t cu d î n s u l , g î n d i n d u - m ă l a u n g r u p d e j u n i o r i c e a r p u t e a i n t r a î n p r e g ă t i r i c u n o i .

- P o ţ i s ă - i n o m i n a l i z e z i ?- D e s i g u r : M i h a i K u l l c s a r , F l o r i n G h i r i ţ i .

B o g d a n D r ă g u ş , C r i s t i a n V a i d a , j u c ă t o r i d e v a l o a r e ş i d e m a r e p e r s p e c t i v ă , c o m p o n e n ţ i a i e c h i p e i n a ţ i o n a l e d e j u n i o r i . R e s t r u c t u r a r e a e c h i p e i d u c e a u t o m a t l a r e n u n ţ a r e a l a u n i i d i n c o m p o n e n ţ i i e c h i p e i c e a r e t r o g r a d a t , j u c ă t o r i c a r e z i c e u c ă c e a u a v u t d e s p u s î n b a s c h e t a u s p u s ş i n u m a i p o t p r o g r e s a , d e c i m i s e p a r e m a i c o r e e i -• p e n t r u t o a t ă l u m e a s ă n u l e m a i p r e l u n g i m a g o n i a

' E x i s t î n d ş a n s a s ă j u c ă m î n “ A ” , d o r i n d s ă f a c e m o e c h i p ă p u t e r n i c ă , n u e x c l u d n i c i p o s i b i l i t a t e a s ă t r a n s f e r ă m u n u l , d o i s p o r t i v i ş i d i n a l t ă p a r t e , d a c ă a c e ş t i a s e i n t e g r e a z ă î n s i s t e m u l n o s t r u d e j o c . V r e a u s ă s p u n c ă l i s t a l o t u l u i n o â t r u r ă m î n e d e s c h i s ă . .

- C e p r o g r a m a r e S A N E X U . T . î n c o n t i n u a r e ?

- D e l u n i a m î n c e p u t a n t r e n a m e n t e l e , p e c a r e l e v o m c o n t i n u a a c a s ă p î n ă î n 2 1 i u l i e . M a i m u l t ă f o r ţ ă ş i d e 3 o r i p e s ă p t ă m î n ă a n t r e n a m e n t e d e i n d i v i d u a l i z a r e î n s a l a L i c e u l u i O n i s i f o r G h i b u . U r m e a z ă d o u ă c a n t o n a m e n t e d e 1 0 z i l e l a m a r e , l a C o s t i n e ş t i , ş i l a m u n t e , l a M ă r i ş e l s a u C o l i b i ţ a . d u p ă c a r e , d a c ă s e p o a t e , v r e a u s â o r g a n i z ă m u n t u r n e u î n S a l a S p o r t u r i l o r . “ H o r i a D e m i a n ” , c u C a r b o c h i m u l , c u e c h i p a p e c a r e o v a a n t r e n a D r ă g a n P e t r i c e v i c , f i e P o l i t e h n i c a M o l d r o m I a ş i . f i e W e s t P e t r o m . A r a d ş i , p r o b a b i l i H e r l i t z T g . M u r e ş .

- D e ş i p l u t e ş t i î n c ă î n n e c u n o s c u t , s e v e d e c ă e ş t i c u u n p a s î n a i n t e ; c e e a c e e b i n e .

- A t r e b u i t s ă i a u î r i c a l c u l ş i “ A ” - u l ş i “ B ” - u l . î n c a z u l d i v i z i e i s e c u n d e " n i c i m ă c a r f e d e r a ţ i a n u ş t i e c a r e e s t e d a t a s t a r t u l u i . D a r o r i c a r e v a f i v e r d i c t u l , a v e m v a r i a n t e . . .

M i r c e a I o n R A D UFoto: I. PETCU

Page 11: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

Aici ar putea f i reclama. dumneavoastră!

Surse din cadrul F.C."U" dau ca sigură plecarea lui Sorin Oncidă. Tînărul vîrf de atac al studenţilor clujeni se pare că a semnat ziieie

trecute un contract pe o perioadă de trei ani cu RaP'd ° uclj .lista plecărilor se mai află încă opt jucătop.

Cupa Liceelor McDonald's la fotbalt / n - m /WK. m • 1

Favoritele competiţiei au cîştigat la pas. T * . ’ • • ' I T

• “Adevărul de Cluj” va premia cu o importantă sumăde bani cel mai bun jucător al turneului • '

Ieri, în Sala Sporturilor “Horia ...iDem ian” în organizarea

McDonald's , CD Radio şi ISM (firma fraţilor Becali) au început partidele Cupei Liceelor McDonald’s la fotbal. Participă 24

i - de formaţii împărţite în 6grupe a c îte 4 e c h ip e , la tă rezultatele consemnate în prima zi de întreceri:

GRUPA A , , • Lic. “Edmond Nicolau” - Lic. Nr. 5 18-0 (10-0).

Marcatori: Marius Mărginean • (?). Becea Stelian (5), Cristian :i Toderean (2), Radu Chira (2),

Cosmin Lupea şi lanos Incze. MVP-ul partidei a fost declarat Marius Mărginean (Lic. “Edmond Nicolau”).

• Lic. Energetic - Lic. “Gh. Şincai” 5-2 (1-0)

Marcatori: Radu Luchian (2), Ştefan Marchiş, Ionuţ Leve, Radu Tulbure (autogol) - Radu Tulbure, Cristian Scuturici. MVP-ul partidei a fost declarat Ionuţ Leve (Lic. Energetic).

GRUPA B• Lic. Greco-Catolic - Lic.

‘Aurel Vlaicu “ 0-12 (0-8)Marcatori: Bogdan Rus (4),

Alin Gherman (3), Ciprian Ghiorghieş (2), Ovidiu Stan (2), Daniel Prodan. MVP-ul partidei a fost declarat Bogdan Rus (Lic. “Aurel Vlaicu”).

• Lic. “Tehnofrig” - Lic. “Emil Racoviţă” 6-0 (1-0)

Marcatori: Sergiu Lonca (2), Călin Pop, Sandu Mic, Florin Tanţău," Bogdan Pogăcean. MVP-. ui partidei a fost declarat Sergiu Lonca (Lic. “Tehnofrig”).

GRUPA C• Lic. “G. Coşbuc" - Lic.

“Apaczai” 3-0 (neprezentare)• Lic. "N. Bălcescu" - Lic.

“Avram Iancu" 3-2 (2-0) ,Marcatori:Sergiu Petean,

Sergiu Mureşan, Lucian Borşan - Ciprian Inclezan, Virgil Bar.asnay. MVP-ul partidei a fost declarat Sergiu Mureşan (Lic. ”N. Bălcescu") ' V •

GRUPA D• Lic. "Victor Babeş" - Lic.

Economic 0-4 (0-1)Marcatori: Bogdan Roşa (2),

Teodor Rusu, Sebastian Nicoară. MVP-ul partidei a fost declarat Marius Purcar.

• Lic. "M. Eminescu" - Lic. Unirea 1-13 (1-8)

Marcatori: Dan Matei (3), Rareş lozan (3), Bogdan lozan (3), Bogdan loancă (3), A. Prunduş - Alin Rus. MVP-ul partidei a fost declarat Dan Matei.

GRUPA E• Lic. Transporturi - Lic. "Gh.

Bariţiu" 5-2 (2-2) .Marcatori: Călin Ţiplea (2),

Cristian Hariiska, Gabriel Giurgiu, Lucian Perşa - Alex Păcurar, Cl. Bălan. MVP-ul partidei a fost declarat Călin Ţiplea.

Arbitrul întîlnirii,r C.Feşnic, a fost nevoit sâ avertizeze cu cartonaş galben patru jucători, cîte doi de la fiecare echipă.

• Lic. "Traian Vuia" - Lic. Arfă 7-1 (3-1) V '

Marcatori: Alin Bumb (3), Remus Mureşan (2 ), Gabriel Naghiu (2) - Bogdan Mureşan. MVP-ul partidei a fost declarat Remus Mureşan.

GRUPA F• Lic. "Didactica Nova” - Lic.

Forestier 0-3 (0-0)1 Marcatori: Dorin Mateuţ (2),

Sergiu Mîrza. MVP-ul partidei a fost declarat Dorin Mateuţ.

Codin SAMOILA

„CI" se bazeazâ momentan pe 1 0 jucători

• opt titulari vor să părăsească echipa*• clubul mai dispune de doar 57 milioane de lei,

sumă destinată salariilor •

L u n i , l o t u l u n i v e r s i t a r c l u j e a n s e î n t r u n e ş t e î n v e d e r e a s t a r t u l u i p r e g ă t i r i l o r p e n t r u n o u a e d i ţ i e a c a m p i o n a t u l u i D i v i z i e i „ B ” p e c a r e , d i n p ă c a t e , î l v a o n o r a d e a c u m î n c o l o c î ţ i v a a n i b u n i . D i n c e i 5 7 d e j u c ă t o r i d e c a r e d i s p u n e c l u b u l , 1 4 d i n t r e e i s î n t î m p r u m u t a ţ i , 1 9 a c t i v e a z ă î n D i v i z i a „ B ” , i a r 1 8 î n D i v i z i a „ D ” . J u c ă t o r i i p e c a r e î i v o m v e d e a c u î n c e p e r e d i n s e z o n u l u r m ă t o r î m b r ă c î n d a c e l e a ş i t r i c o u r i a l b - n e g r e s î n t - M î m e , . F i l i p , L ă z ă r e a n u , S ă r m ă ş a n , M î n d r u , D a n M a t e i , A ş t i l e a n , S o c a c i u , , T î r n o v a n , I g n a t , V e l ţ a n . î n r e p l i c ă , c e i c a r e ş i - a u m a n i f e s t a t d o r i n ţ a d e a p ă r ă s i g r u p a r e a u n i v e r s i t a r - c l u j e a n ă s î n t Ş a n d r u , C i o l o b o c , T r u ş c ă , O n c i c ă , D a n M u g u r e l , L i v i u M i h a i , B ă l a n , C a r a m i ş i n . C a o c o i n c i d e n ţ ă n e f e r i c i t ă a c i f r e i „ 5 7 " , p e l i n g ă n u m ă r u l p e c a r e î l r e p r e z i n t ă j u c ă t o r i i d i s p o n i b i l i a i c l u b u l u i , s ă m a i s p u n e m c ă a c e e a ş i c i f r ă o r e p r e z i n t ă s u m a d i s p o n i b i l ă î n

c o n t u r i l e c l u b u l u i , s u m ă d e s t i n a t ă s a l a r i i l o r , c a d e a l t f e l ş i s u m a d a t o r a t ă U n i v e r s i t ă ţ i i „ B a b e ş - B o l y a i ” . D e a l t f e l , d o m n u l R e m u s C î m p e a n u a c o n s i d e r a t r e l a ţ i a d i n t r e c l u b ş i

. u n i v e r s i t a t e c a f i i n d u n a d e f e c t u o a s ă , c a r e c o r o b o r a t ă c u s l a b a a c t i v i t a t e a C o n s i l i u l u i d e A d m i n i s t r a ţ i e ş i a C o n d u c e r i i E x e c u t i v e a d u s l a r e t r o g r a d a r e a e c h i p e i .

B i l a n ţ u l r e t u r u l u i , r e s p e c t i v a l p e r i o a d e i c u p r i n s e î n t r e 3

. i a n u a r i e ş i f i n a l u l c a m p i o n a t u l u i , a d i c ă î n t r e g

■ r e t u r u l , a r f i t r e b u i t p r e z e n t a t l a r e s t a u r a n t u l d i n P a r c u l S p o r t i v „ I u l i u H a ţ i e g a n u ” . C u r e n t u l e l e c t r i c - a f o s t î n s ă t ă i a t î n c u r s u l

- a c e l e e a ş i z i l e , d i n c a u z a s u m e l o r d a t o r a t e . Ş e d i n ţ a a f o s t m u t a t ă , i n e x t r e m i s , î n s a l o n u l , d e p r o t o c o l a l S t a d i o n u l u i „ I o n M o i n a ” , c o n e c t a r e a l a r e ţ e a a f o s t , î n c e l e d i n u r m ă , r e f ă c u t ă , i a r c l u b u l a f o s t „ p ă s u i t ” c u d a t o r i a p î n ă l a d a t a d e 3 0 i u n i e .

C. BARA

C A LEID O SC O P FO TB A LIS TICSI C U SILVIU D U M IT R ES C U CE S E ÎN T ÎM P L Ă ?

B u r s a z v o n u r i l o r î n p r i v i n ţ a c a r u s e l u l u i a n t r e n o r i l o r a a t i n s c o t e ş o c a n t e . C o m e i Ţ â l n a r , c a r e a c o n d u s c a m p a n i a d e r e v e n i r e î n “ A ” a l u i F .C . B r a ş o v e s t e “ n o m i n a l i z a t ” c a v i i t o r p r i n c i p a l al p r o a s p e t e i p r o m o v a t e R o c a r . î n l o c u l l u i C o m e i Ţ â l n a r a r u r m a s ă p l e c e c a p r i n c i p a l s u b T î m p a , I o n A n d o n e . D a r c u S i l v i u D u m i t r e s c u , c e l “v i n o v a t ” d e r e u ş i t a p r o m o v ă r i i R o c a r u l u i , d u p ă m e c i u l d e b a r a j c î ş t i g a t c u U . T . A r a d , o a r e c e s e î n t î m p l ă ? V a f i s a c r i f i c a t c a u n b a n a l p i o n p e t a b l a d e ş a h a i n t e r e s e l o r ? , ’ ‘

D R A G O S T E S C U R T Ă D E -O P R IM Ă V A R ĂS e p a r e c ă G r i g o r e S i c h i t i u ş i - a î n c h e i a t

m a n d a t u l d e p r i n c i p a l l a F . C . E x t e n s i v C r a i o v a , l i d e r a S e r i e i a I l - a a D i v i z i e i “ B ” , p r o m o v a t ă d i r e c t î n “ A ” , f a r ă b a r a j . S e s p u n e c ă G r i g o r e S i c h i t i u s e î n t o a r c e l a R a p i d B u c u r e ş t i , n u c a a n t r e n o r , c i î n c o n d u c e r e a c l u b u l u i g i u l e ş t e a r i . C u a l t e c u v i n t e , d r a g o s t e a d i n t r e F . C . E x t e n s i v , ş i G r i g o r e S i c h i t i u a f o s t u n a s c u r t ă , d e - o

^ p r i m ă v a r ă , s a u d e u n r e t u r c î t a f o s t p r i n c i p a l p e p o s t u l o c u p a t î n t o a m n ă d e M a r i a n B o n d r e a , t r e c u t l a e c h i p a f a n i o n .a B ă n i e i , Ş i u i t e - a ş a E x t e n s i v u l r ă m î n e f ă r ă a n t r e n o r .

llliNA D R E A P T Ă A L U I M IH A I ■STOICHITĂ S» . r® 1

U n z v o n m a i j v e c h i d i n a r i a 1“ s c h i m b u r i l o r d e L l o c u r i ” p e b ă n c i l e i t e h n i c e -s -a a d e v e r i t , f i f o s t u l p r i n c i p a l a l g S t e l e i , M i h a i p S to i c h i ţ ă , m u t î n d u - s e î n " P a r c u l c u P p l a t a n i " , c a s i m b r i a ş I al “ b a n c a r i l o r ” . Ş i I c u m p r i n c i p a l u l a v e a 1 n e v o i e d e o “ m i n ă F d r e a p t ă ” , p e p o s t u l I de s e c u n d o p ţ i u n i l e ® s -a u î n d r e p t a t s p r e M i h a i S t o i c a , f o s t u l p r i n c i p a l a l e c h i p e i J u v e n t u s S t e a u a , c a r e s î m b ă t ă t r e c u t ă a c î ş t i g a t , l a P l o p e n i , b a r a j u l c u P e t r o l u l B r ă i l a , p r o m o v î n d î n “ B ” . E m a i , c o n v e n a b i l d i n t o a t e

S p u n c t e l e d e v e d e r e s ă f i i s e c u n d î n “ Â ” , d e c î t f P H u c ip a l î n “ B ” , m a i a l e s d u p ă o p r o m o v a r e

c o m b i n a t ă c u n e s i g u r a n ţ a l o t u l u i d e j u c ă t o r i .

Q U0 V A D IS A N G H E L I0 R D Ă N E S C U ?

î n v i e s p a r u l d e v e ş t i c o n t r a d i c t o r i i , u n a a “ î n ţ e p a t ” m a i t a r e , s p u n î n d u - s e c ă A n g h e l l o r d ă n e s c u s - a r p u t e a r e î n t o a r c e l a S t e a u a , p e p o s t d e p r i n c i p a l ş i J e n e i - d i r e c t o r t e h n i c ?S - a m a i s p u s c ă t r a n z a c ţ i a n - a r e u ş i t d i n c a u z a p r e t e n ţ i i l o r f o a r t e e x a g e r a t e a l e l u i l o r d ă n e s c u î n p r i v i n ţ a i n d e m n i z a ţ i e i î n “ v e r z i ” , d r e p t p e n t m c a r e r ă m î n e d e s c h i s ă u ş a t r a t a t i v e l o r c u “ c i m p o i e r i ” s c o ţ i e n i . A s t a î n s e a m n ă c ă , d e o c a m d a t ă , E m e r i c J e n e i s t ă l i n i ş t i t î n j i l ţ u l d e d i r e c t o r t e h n i c , g i r î n d ş i f u n c ţ i a d e p r i n c i p a l .

R E N U N Ţ A R E A L A “ D R E P T U L P R IM U L U I N Ă S C U T ”

D i v a g a ţ i i p e a c e a s t ă t e m ă b i b l i c ă ş i “ b l i d u l c u l i n t e ” a u a p ă m t î n p r e s a s p o r t i v ă l e g a t e f i i n d d e g r e u t ă ţ i l e d e o r d i n f i n a n c i a r a d u n a t e d e e c h i p a F . C . O n e ş t i d u p ă p r i m u l a n p e t r e c u t î n “ A ” . S e d ă d e a d e î n ţ e l e s c ă “ a p r o p i t a r u l ” e c h i p e i o n e ş t e n e e s t e g a t a s ă r e n u n ţ e l a l o c u l d i n “ A ” î n f a v o a r e a u n e i a l t e e c h i p e m o l d a v e , c u m a r f i P o l i I a ş i , d e p a r c ă î n “ d u l c e l e t î r g ” b u n ă s t a r e a p r i l e j u i t ă d e e c o n o m i a d e p i a ţ ă a r ă b u f n i t î n d e v ă l m ă ş i e p e u l i ţ i , m u n i c i p a l i t a t e a i e ş e a n ă f i i n d g a t a s ă s p r i j i n e “ t r a n s f e r u l ” o n e ş t e n i l o r , c a r e a u p a r t e d e u n o r a ş p r e a m i c ş i o P r i m ă r i e c a r e r e f u z ă s p r i j i n u l e c h i p e i . A l t e d i v a g a ţ i i d i n s p r e C r a i o v a . D u p ă c e l e a p ă r u t e m a r ţ i î n “ G a z e t a S p o r t u r i l o r ” f r a ţ i i M i h ă i l e s c u , p r o p r i e t a r i i e c h i p e i F . C . E x t e n s i v ( r e c e n t p r o m o v a t ă î n “ A ” p r i n c î ş t i g a r e a S e r i e i a I l - a a D i v i z i e i “ B ” ) a r f i î n c o l ţ i ţ i d e f i s c ş i c u m a u m a r e n e v o i e d e d o l a r i p e n t r u a c o p e r i r e a u n o r g ă u r i - s - a u g î n d i t ş i l a p o s i b i l i t a t e a v i n d e r i i l o c u l u i d i n “ A ” c ă t r e U . T . A r a d , î n v i n s a î n b a r a j u l d e l a A l b a I u l i a ( “ d i n s u r s e d e m n e d e î n c r e d e r e ” , s e s p u n e ) . î n a m b e l e c a z u r i d e d i v a g a ţ i i s e s i m t e d e l a o p o ş t ă g o a n a d u p ă s e n z a ţ i o n a l d e c a r e e s t e p l i n ă p r e s a n o a s t r ă , c e a d e t o a t e z i l e l e . O a l t ă “ g ă s e l n i ţ ă ” d e u l t i m ă o r ă ş i c a r e f a c e “ v a l u r i ” , d e s p r e m u t a r e a R o c a r u l u i l a A l b a I u l i a ( n e g a t ă d e G i g i 'N e ţ o i u , p a t r o n u l e c h i p e i ) . O a s t f e f d e “ s t r ă m u t a r e ” a m a i a v u t l o c c u a n i î n u r m ă , c î n d S p o r t u l S t u d e n ţ e s c a f o s t i n v i t a t ă s â s u s ţ i n ă p a r t i d e l e l a T g . J i u . L u c r u c a r e s - a ş i î n t î m p l a t , d a r “ a l t o i u l ” n - a p r i n s .

Romeo V. CÎRTAN

Sprint

Ardealul fără fotbal...D e c i , R O C A R B u c u r e ş t i a î n v i n s U T A ş i a p r o m o v a t î n p r i m a

d i v i z i e a ţ â r i i ! R o c a r e s t e , s e p a r e , “ n e p o a t a ” l u i D i n a m o ; o r i c u m G i g i N e ţ o i u , - c u n o s c u t o m d e a f a c e r i , s p o n s o r i z e a z ă a m b e l e f o r m a ţ i i ! I a t ă c ă b i s e r i c u ţ e l e n u m o r , s e p e r f e c ţ i o n e a z ă ! D e c î n d a ş t e p t e u c a D i v i z i a A s ă f i e f o r m a t ă n u m a i d i n e c h i p e d i n - C a p i t a l ă ? A r f i m a i s i m p l u , m a i u ş o r ş i m a i e f i c i e n t ! U n d e s î n t o a r e V i c t o r i a , M e t a l u l , S p o r t u l S t u d e n ţ e s c ? ) F o t b a l u l s - a m u t a t î n M o l d o v a ş i M u n t e n i a . A r d e a l u l e m a r g i n a l i z a t , c a s ă n u z i c f e d e r a l i z a t : T i m i ş o a r a , A r a d , O r a d e a , S a t u M a r e , B a i a M a r e , C I u j - N a p o c a , S i b i u , T g . M u r e ş ş i P e t r o ş a n i n u m a i a u e c h i p e î n A . U n d e s â j o a c e e l e ? ! A u r ă m a s d e s ă m î n ţ ă , B r a ş o v u l , n o u p r o m o v a t ă G l o r i a l u i P ă d u r e a n u , c a r e P ă d u r e a n u f a c e m a i m u l t d e c î t u n o r a ş c a a l n o s t r u ! , C h i a r m u l t m a i m u l t .

F o t b a l u l i n t e r n e m i n o r , o b o s i t , p i t i c , a b i a d e a d u n ă c î t e v a m i i d e s p e c t a t o r i l a u n m e c i . A u î n c e p u t c a l i f i c ă r i l e p e n t r u c u p e l e e u r o p e n e : B a c ă u l a p i e r d u t a c a s ă , C e a h l ă u l a î n v i n s c u 1 - 0 ş i n u - i p r e v ă d ş a n s e d e a c o n t i n u a ! F o t b a l u l n o s t r u - c a ş i i e r i - a r e d o u ă - t r e i e c h i p e d e b a n i g a t a , m e r e u a c e l e a ş i , c a r e f a c l e g e a ş i i a u • c u p e ş i c a m p i o n a t e , i a r a f a r ă n u p r e a l e ş t i e n i m e n i . R e s t u l e c h i p e l o r s î n t d o a r d e f o r m ă , d e d e c o r , a s e m e n e a c e l o r c e d e f i l a u l a 2 3 a u g u s t s a u 7 n o i e m b r i e p e v r e m u r i ! U n i i c u b a n i i ş i t i t l u r i l e , c u o n o r u r i l e , a l ţ i i c u d e f i l a r e a , c a b i e ţ i i c o b a i p e c a r e s e f a c f e l d e f e l d e e x p e r i e n ţ e ! O s â v i e ş i r î n d u l R a p i d u l u i ş i S t e l e i î n c u p e l e e u r o p e n e ş i n e v o m c o n v i n g e c î t e p a r a l e f a c . A t î t a t i m p c î t L ă c ă t u ş , a c e s t t e r o r i s t a l f o t b a l u l u i , j o a c ă l a S t e a u a , d i n r e s p e c t p e n t r u m i n e ş i p e n t r u f o t b a l , n i c i n u d e s c h i d t e l e v i z o r u l . D e c i , c e i c u

_ b a n i i a u p o t u l , c e i l a l ţ i î n c ă m a i ' d e f i l e a z ă !Viorel CACOVEANU

Liberalii gherieni s-au apucat de... fotbal

M e m b r i i P N L d i n o r a ş u l G h e r l a s î n t m a r i a m a t o r i d e s p o r t . E i s e a f l ă p r i n t r e c e i m a i î n f o c a ţ i s u p o r t e r i a i . d i v i z i o n a r e i “ C ” d i n l o c a l i t a t e , i a r u n u l d i n t r e m e m b r i i m a r c a n ţ i a i o r g a n i z a ţ i e i o r ă ş e n e ş t i e s t e c h i a r p r e ş e d i n t e l e d e o n o a r e a l O L I M P I E I .

S î n t e m î n p l i n ă v a r ă , c î n d c a m p i o n a t e l e d e f o t b a l s e a f l ă î n v a c a n ţ ă . N u ş i m e m b r i i P N L d i n G h e r l a . F o l o s i n d u - s e d e p a u z a c o m p e t i ţ i o n a l ă , l i b e r a l i i a u o r g a n i z a t u n c a m p i o n a t d e f o t b a l d e “ c a s ă ” , z i l n i c p e s t a d i o n u l d i n p a r c d i s p u t î n d u - s e a p r i g e b ă t ă l i i . M e c i u r i l e

s î n t u r m ă r i t e d e u n m a r e n u m ă r d e s p e c t a t o r i , d o r n i c i s ă a s i s t e î n a i n t e d e a l e g e r i l e l o c a l e l a s u p r e m a ţ i a l i b e r a l i l o r î n . . . f o t b a l . A d e v ă r u l e s t e c ă î n m i c a u r b e , n u m a i P N L d e p u n e - i n t e r e s p e n t r u s p o r t , c e l e l a l t e f o r m a ţ i u n i p o l i t i c e f ă c î n d u - s e c ă . . . p l o u ă .

Ş i l a s f î r ş i t u l s ă p t ă m î n i i t r e c u t e , c a m p i o n a t u l d e f o t b a l a l o r g a n i z a ţ i e i l o c a l e P N L a c o n t i n u a t c u p a r t i d e l e d i n f a z e l e s u p e r i o a r e a l e c o m p e t i ţ i e i , c e i m a i b u n i d o v e d i n d u - s e p î n ă î n p r e z e n t c e i d e l a O r g a n i z a ţ i a d e t i n e r e t

SZ.Cs.

M em entov 2 4 i u n i e

C u u n d e c e n i u ş i j u m ă t a t e î n u r m ă , î n 1 9 8 4 , î n a c e a s t ă z i , s - a u f a c u ţ c u n o s c u t e f i n a l i s t e l e c e l e i d e a V l l - a e d i ţ i i a . C . E . d e f o t b a l , d i n F r a n ţ a . î n p r i m a s e m i f i n a l ă , f o r m a ţ i a ţ ă r i i g a z d ă a d i s p u s d u p ă u n m e c i d r a m a t i c d e s e l e c ţ i o n a t a P o r t u g a l i e i . J o c u l p r o g r a m a t p e t e r e n u l “ S t a d e V e l o d r o m e ” d i n o r a ş u l M a r s i l i a , d e s f ă ş u r a t î n . f a ţ a a 5 5 . 0 0 0 d e s p e c t a t o r i , s - a s o l d a t c u v i c t o r i a c u 3 - 2 a r e p r e z e n t a n ţ i l o r “ c o c o ş u l u i g a l i c ” , d u p ă c e l a s f î r ş i t u l t i m p u l u i r e g u l a m e n t a r s c o r u l a f o s t e g a l 1 - 1 . D o m e r g u e a l u a t c o n d u c e r e a p e n t r u f r a n c e z i , d a r J o r d a o a r e u ş i t e g a l a r e a , c î n d m a i e r a u 1 5 m i n u t e d e j u c a t . B a c h i a r a m a i . î n s c r i s u n g o l î n m i n . 9 7 , d u p ă c a r e a u r m a t u n n o u g o l a l l u i D o m e r g u e î n m i n . 1 1 4 . î n p e n u l t i m u l m i n u t a l p r e l u n g i r i l o r , P l a t i n i a m a r c a t g o l u î v i c t o r i e i ! S e m i f i n a l a d e l a L y o n , d i n t r e e c h i p e l e D a n e m a r c e i ş i S p a n i e i a f o s t ş i m a i d r a m a t i c ă , t e r m i n a t ă c h i a r ş i d u p ă p r e l u n g i r i c u 1 - 1 . A u u r m a t l o v i t u r i l e d e l a 11 m , î n u r m a c ă r o r a , c u s c o r u l d e 5 - 4 , s - a c a l i f i c a t p e n t r u f i n a l ă , p r o g r a m a t ă p e n t r u 2 7 i u n i e , s e l e c ţ i o n a t a S p a n i e i .

LÂSZL6 Fr.

Stadionul din Gherla se află în

plină “cosmetizare”

D u p ă c e l a î n c e p u t u l l u n i i i u n i e , c u o c a z i a p r i m e i e d i ţ i i a “ Z i l e l o r o r a ş u l u i G h e r l a ” , a u f o s t r e v o p s i t e t r i b u n e l e , î n a c e s t e z i l e m e ş t e r i i c o n t i n u ă l u c r ă r i l e d e m o d e r n i z a r e a S t a d i o n u l u i “ O l i m p i a ” d i n p a r c . P r i n g r i j a F a b r i c i i d e m o b i l ă a p a r ţ i n î n d R . A .“ M u î t i p r o d u c t ” ş i c u a j u t o r u l d e ţ i n u ţ i l o r P e n i t e n c i a r u l u i a f o s t r e f ă c u t ş i g a z o n u l d e p e t e r e n u l I . A c e l a ş i l u c r u s e i m p u n e ş i p e t e r e n u l I I , o s u p r a f a ţ ă d e t e r e n c a r e p e t i m p d e p l o a i e s e a m ă n ă m a i m u l t a m l a ş t i n ă . . .

î n u l t i m e l e z i l e s - a s c h i m b a t ş i c o n d u c t a d e a p ă c e d u c e s p r e s t a d i o n m ă r i n d a s t f e l p r e s i u n e a a p e i î n v e s t i a r e ş i l a g r u p u r i l e s o c i a l e d i n i n c i n t a t r i b u n e i I . T o t î n a c e s t a n s e p r e c o n i z e a z ă ş i i n t r o d u c e r e a g a z u l u i m e t a n u n p r o i e c t m a i v e c h i a l c o n d u c e r i i c l u b u l u i , d a r c a r e n u e s t e s p r i j i n i t p e m ă s u r ă s i d e e d i l i i u r b e i s i R O M G A Z .

SZ. Cs.

Page 12: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

1994 - Rusia şi Uniunea turopeană au încheiat Acordul

e Parteneriat şi cooperare. mau, y - — V c oH,uudi, ia propunerea delegaţiei romane, înfiinţarea unei burse regionale de mărfuri pentru

cereale şt petrol în zona liberă Constanţa.

P entru prim a dată în tarăS r + T l i S î / I * - l i + 1 f e / : r g i S i

La Cluj se organizează un tîrg specializat în servicii universitare

ţc- - w - * r ,iv $ m s jLt ; . . t . 5 v C 1

». 7 . - % A . j ’ ' m . fcy

Clujul nu se dezminte în ceea ce priveşte renumele de important centru universitar. Reunite în Uniunea Universităţilor Clujene (U.U.C.). ceie mai importante instituţii de învăţămînt superior din oraşul nostru - Academia de Arte Vizuale I. Andreescu, Academia de

Muzică ”Gh. Dima", U.B.B., U.M.F., Universitatea Tehnică şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară - vor organiza, în premieră naţională, tîrgul Universitaria ’99, specializat în servicii universitare. Acesta va avea loc în perioada 19-23 octombrie în cadrul

complexului expoziţional al Expo .Transilvania.. '

La manifestare au fost invitate numeroase instituţii de învăţămînt superior din ţară şi străinătate, atît de stat, cît şi private. în cadrul tîrgului participanţii îşi vor putea prezenta oferta de studii/dar şi pe cea de cercetare ştiinţifică. Astfel tematica tîrgului cuprinde: oferta de studii, programe de cercetare, servicii de consultanţă, proiectare şi prototipuri, management academic, resurse umane, cooperare internaţională, relaţii internaţionale, materiale didactice, edituri, carte universitară şi învăţămînt lă distanţă. Pe parcursul tîrgului, cei interesaţi vor putea vizita universităţi, facultăţi, institute şi edituri universitare, vor putea participa la prezentări de carte şi compact discuri, la simpozioane şi mese rotunde. Astfel, prin concentrarea ofertei universitare din întreaga ţară pe un spaţiu atît de restrîns, tinerii vor fi ajutaţi în formularea opţiunilor pe care le vor urma. în plus, manifestarea va contribui la întărirea colaborării universitare la nivel naţional.

Potrivit rectorului U.B.B., Simion Şimon, U.U.C. şi-a propus atragerea

atenţiei asupra ofertei universitare clujene pentru aducerea celor mai dotaţi tineri din ţară la Cluj. „Dorim - a spus acesta - ca universităţile din oraşul nostru să-şi redobîndească poziţia cu totul deosebită pe care trebuie să o deţină în contextul clujean. Ne interesează ca toţi clujenii să realizeze cît de importantă e prezenţa universităţilor aici. Fără acestea Clujul ar intra într-un context economico-social foarte dificil” a opinat Şimon. De asemenea, el a precizat că manifestarea îşi propune să schimbe optica oamenilor în ceea ce priveşte instituţiile de învăţîmînt superior, astfel îneît acestea să fie văzute ca entităţi ce produc oameni de valoare şi nu ca nişte consumatoare de fonduri de la bugetul de stat. De menţionat că, suprapunîndu-se cu ultimele zile ale Universitaria, din 21 octombrie vor începe manifestările prilejuite de aniversarea a 80 de ani de învăţămînt superior în limba română la Cluj, manifestări care vor-fi patronate de preşedintele României, Emil Constantinescu.

C. BERINDEAN

..Depozitul aniversar 135

de ani", . A s t ă z i , 2 4 i u n i e , C a s a d e

E c o n o m i i s iC o n ş e m n a ţ i u n i p u n e î n v î n z a r e e m i s i u n e a l u n i i i u n i e a „ D e p o z i t u l u i a n i v e r s a r 1 3 5 d e a n i ” . C a r a c t e r i s t i c i l e a c e s t e i e m i s i u n i s î n t : v a l o a r e a n o m i n a l ă a u n u i c e r t i f i c a t e s t e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( s u m e l e d e p u s e p o t s ă f i e d o a r m u l t i p l i i a c e s t e i v a l o r i ) , s c a d e n ţ a d e p o z i t u l u i e s t e p e 2 6 i u l i e 1 9 9 9 , i a r d o b î n d a a n u a l ă e s t e d e 7 0

. l a s u t ă .E m i s i u n e a s e a d r e s e a z ă

e x c l u s i v p e r s o a n e l o r f i z i c e , c a r e p o t c o n s t i t u i a c e s t e

. d e p o z i t e p r i n i n t e r m e d i u l a ■ 3 8 d e u n i t ă ţ i C E C d i n

î n t r e g j u d e ţ u l C l u j .A.T.

P a z a b u n ă . . .

♦ Gurile rele spun că, într-un viitor mai apropiat sau mal îndepărtat, nu e exclus ca la cel puţin încă două bănci româneşti „lucrurile necurate” să lasă la iveală • Pentru a nu cădea în capcanele întinse de băncile cu probleme, micii Investitori sînt sfătuiţi să fie foarte atenţi In alegerea băncilor cu care lucrează •

D a c ă n u a r f i f o s t ş i p r o b l e m e l e d i n 1 9 9 6 ( c e l e l e g a t e d c „ D a c i a F e l i x ” ş i „ C r e d i t B a n k ” ) , p r o b a b i l c â a n u l 1 9 9 9 a r f i p u t u t f i d e c l a r a t . A n u l n e g r u a l s i s t e m u l u i b a n c a r r o m â n e s c ” . C h i a r d a c ă p r o b l e m e l e a u e x i s t a t ş i î n t r e c u t , i a r c a u z e l e c a r e a u c o n d u s l a a c t u a l e l e s i t u a ţ i i a u a p ă r u t î n u r m ă c u c î ţ i v a a n i , î n 1999 f o a r t e m u l t e n e r e g u l i a u i e ş i t l a i v e a l ă , a u f o s t f ă c u t e p u b l i c e , d e v e n i n d c u n o s c u t e ş i c c i o r m a i p u ţ i n i n i ţ i a ţ i î n d o m e n i u l b a n c a r . A n u l a c e s t a s i t u a ţ i a d e l a B a n c a „ A l b i n a ” s-a a c u t i z a t , a c e a s t a f i i n d , î n f i n a l , d e c l a r a t ă î n s t a r e d e f a l i m e n t d e c ă t r e B N R ; B a n c k o o p - u l a i n t r a t î n i m p o s i b i l i t a t e a d e a - ş i m a i a c h i t a l a t i m p o b l i g a ţ i i l e c ă t r e d e p o n e n ţ i i s ă i ; t o t a n u l a c e s t a s-a f ă c u t p u b l i c f a p t u l c â c i r c a 8 5 l a s u t ă d i n c r e d i t e l e a c o r d a t e d e B a n c o r e x s î n t ' n e p e r f o r m a n t e , b a n c a a f l î n d u - s e , p r a c t i c , î n i m p o s i b i l i t a t e a d e a - ş i m a i c o n t i n u a a c t i v i t a t e a î n a c e s t e c o n d i ţ i i . Ş i a c e s t e a s î n t d o a r c î t e v a d i n t r e „ e v e n i m e n t e l e n e g r e ” p e t r e c u t e p î n â l a j u m ă t a t e a a c e s t u i a n .. D e s p r e c a u z e l e a c e s t o r p r o b l e m e s - a d i s c u t a t

m u l t , c o n t r a d i c t o r i u m a i a l e s . S - a u f ă c u t ş i a c u z a ţ i i , m u l t e , , m a i m u l t s a u m a i p u ţ i n î n t e m e i a t e . D a r , d i n t r e t o ţ i c e i c a r e a u f o s t a f e c t a ţ i d e a c t u a l a c r i z ă a s i s t e m u l u i b a n c a r r o m â n e s c c e l m a i m u l t a u a v u t d e p i e r d u t m i c i i i n v e s t i t o r i .

N e î n c e t a t , î n s ă , a c e ş t i a a u f o s t s f ă t u i ţ i s ă f i e f o a r t e a t e n ţ i c î n d î ş i a l e g b a n c a l a c a r e î ş i d e p u n e c o n o m i i l e ş i s ă n u s e l a s e „ f u r a ţ i ” d e a p a r e n ţ e ; i a r , u n i i a u î n ţ e l e s a c e s t l u c r u , a l ţ i i n u . Ş i , c u m î n a c e s t d o m e n i u i n f o r m a ţ i i l e l a c a r e p o p u l a ţ i a a r e a c c e s s î n t m i n i m a l e , s - a s p u s c ă , t o t u ş i , s e p o a t e m ă c a r b ă n u i d a c ă o b a n c ă a r e p r o b l e m e s a u n u u r m ă r i n d u - s e c e l p u ţ i n d o u ă i n d i c i i : r a t e l e d o b î n z i l o r p e c a r e a c e s t e a l e o f e r ă l a d e p o z i t e , p r e c u m ş i „ a g r e s i v i t a t e a ” î n l a n s a r e a d e p r o d u s e n o i , „ a n i v e r s a r e ” s a u n u , l e g a t e d e e v e n i m e n t e m a i r e a l e s a u m a i î n c h i p u i t e . A s t f e l , d o b î n z i l e f o a r t e r i d i c a t e î n c o m p a r a ţ i e c u m e d i a , a r p u t e a f i u n i n d i c i u c ă b a n c a c u p r i c i n a a r e , p r o b a b i l , p r o b l e m e c u l i c h i d i t ă ţ i l e p e t e r m e n s c u r t s a u m e d i u . P r i n o f e r i r e a d e d o b î n z i r i d i c a t e , b a n c a î n c e a r c ă s â a t r a g ă r e s u r s e s u p l i m e n t a r e d e p e p i a ţ ă î n i d e e a c â s i t u a ţ i a s - a r p u t e a î m b u n ă t ă ţ i . D a r a c e s t a e c a z u l c e l m a i f e r i c i t . C ă c i , d a c ă n u - i r e u ş e ş t e m i ş c a r e a , s e p o a t e a j u n g e f o a r t e r e p e d e a c o l o u n d e s - a a j u n s T c u B a n c a ,A l b i n a ” .

S î n t b ă n c i c o m e r c i a l e c e „ a u p e r o l ” a s e m e n e a p r a c t i c i c h i a r ş i a c u m , ş i n u t r e b u i e s ă f i f o a r t e p r i c e p u t p e n t r u a - ţ i d a s e a m ă c a r e s î n t a c e s t e a . P o a t e c ă , t o t u ş i , n u a u p r o b l e m e , s a u p o a t e c ă a c e s t e a n u s î n t a ş a d e m a r i . D a r , l a f e l d e b i n e e p o s i b i l c a s i t u a t i a s â f i e c r i t i c ă . P u ţ i n i s î n t c e i c a r e ş t i u e x a c t c e s e î n t î m p l ă ! Ş i p r i n t r e a c e ş t i a c u s i g u r a n ţ ă c â n u s e a f l ă m i c i i d e p o n e n ţ i . P e n t r u e i a i i â a scăpare p a z a b u n a . . . ţ u d o r

Preţurile Ia tutun, cafea şi băuturi alcoolice vor creşte în urma majorării accizelor

Accizele la produsele din tutun, cafea şi băuturi alcoolice vor fi majorate, începînd cu 1 iulie, printr-un ordin al ministrului Finanţelor din data de 18 iunie, acestea fiind actualizate în funcţie de rata inflaţiei.

Ordinul ministrului Finanţelor nu actualizează accizele pentru carburanţii auto - benzină şi motorină. “In ceea ce priveşte majorarea accizelor la carburanţi, aceasta se va amîna deocamdată", a declarat, marţi, la Palatul Victoria, Decebal Traian Remeş, ministrul Finanţelor. -

Acciza la alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse care conţin alcool etilic alimentar cu o concentraţie mai mare de 0,5% în volum, precum şi la vinuri, produse pe bază de vin cu o concentraţie de peste 22% în volum, la coniac şi vin ars'creşte de la 2.640.000 lei/ hectolitru alcool pur la 3.286.800 lei hectolitru alcool pur.

Acciza ia băuturi alcoolice naturale creşte de

la 1.800.000 lei/hi alcool pur la'2.241.000 lei/hi alcool pur. Acciza la vinuri nespumoase creşte de la 7.200 lei/ht/1 grad alcoolic la 8.964 lei/hT/1 grad alcoolic, la vinuri spumoase acciza creşte de la 12.000 de lei la 14.940 lei/hl/1 grad alcoolic, la vin spumant acciza creşte de la 36.000 lei la 44.820 lei/hl/1 grad alcoolic, la vermuturi şi produse pe bază de vin cu o tărie de pînă la 22% acciza creşte de la 30.000 lei lâ 37.350 lei/hl/ 1grad alcoolic.. La bere acciza creşte de la 19.200 lei la 23.904 lei/hl/1 grad alcoolic.

La ţigarete acciza creşte de la 96.000 lei la 119.520 lei la 1.000 ţigări plus 20% din baza de impozitare, la ţigări şi ţigări de for acciza creşte de la 84.000 lei la 104.580 lei la 1.000 de bucăţi, la tutun destinat fumatului acciza creşte de la 180.000 lei la 224.10Q lei/kg, aceeaşi şi la tutunul de prizat şi tutunul de mestecat.

Baza de impozitare este: pentru produsele din

producţia internă — preţul de livrare, mai puţin acciza, respectiv preţul producătorului, care nu poate fi mai mic decât suma costurilor ocazionate de obţinerea produsului respectiv şi pentru produsele din import — valoarea în vamă, stabilită potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale şi alte taxe speciale, după caz.

La cafea verde acciza creşte de la 10.800.000 lei/tonă la 13.446.000 lei/tonă. La cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori acciza creşte de la14.400.000 lei/tonă la 17.938.000 lei/tonă. La cafea solubilă acciza creşte de la 60.000 lei/kg la 74.700 lei/kg.

La ape, ape minerale şi ape gazoase, cu conţinut de zahăr sau alte produse de îndulcit şi cu substanţe aromatizante acciza creşte de la24.000 lei la 29.880 lei/hl..

Noile impozite la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă sînt 64.262 lei/tonă, respectiv 120.491 lei/1000 mc. ■

Emisiunea de obligaţiuni a BNR scadentă pe 2 5 iunie a fost răscumpărată parţial de bănci româneşti

Una din cele mai interesante afaceri pe care le-au făcut unele bănci româneşti în 1998 şi 1999 a fost cumpărarea de obligaţiuni în valută emise de BNR tranzacţionate pe piaţa internaţională, în momentul căderii preţului acestor obligaţiuni, în urma crizei din Rusia şi, ulterior, a incertitudinilor privind capacitatea României de a-şi plăti datoriile externe, operaţiune prin care s-au cîştigat cîteva zeci de milioane de dolari.

După începerea crizei ruseşti în august 1998, panica investitorilor străini în privinţa celorlalte ţări emergente, din vecinătatea Rusiei, a dus la căderea preţului obligaţiunilor emise de entităţi româneşti - BNR, Ministerul Finanţelor sau BCR, pe piaţa externă.

Astfel, preţul obligaţiunilor BNR a ajuns şi pînă la 60% din valoarea lor nominală sau chiar şi mai puţin. în acel moment, bănci româneşti au început să cumpere aceste obligaţiuni în nume propriu sau în numele altor clienţi.

Aceste operaţiuni, care âu durat cîteva luni, au fost'catalogate de băncile străine drept "inteligente”. Reprezentanţi ai băncilor străine au afirmat că au simţit o creştere a interesului pentru aceste titluri, ceea ce a dus chiar la creşterea treptată a preţului, dâr nu au avut confirmarea că partea română cumpără obligaţiuni.

Se presupune că, în acest moment, din 225 milioane dolari, cît este emisiunea BNR de obligaţiuni realizată în 1996 cu Merrill Lynch, cu o dobîndă de 9,75% pe an, peste 100 milioane dolari în obligaţiuni se află deja la unele bănci româneşti.

Această emisiune va fi răscumpărată de BNR la scadenţă, pe 25 iunie, cînd trebuie. să plătească valoarea nominală a obligaţiunilor .

La fel a procedat şi BCR care şi-a răscumpărat o parte din propriile obligaţiuni emise în 1997-pe piaţa externă, operaţiune condusă atunci de Merrill Lynch.

Cooperativa de credit „Concordia română”

îsi începe activitatea la Dej• 1 4 *Casa judeţeană a cooperativelor de credit „Concordia

română" Cluj îşi deschide astăzi o agenţie la Dej. Cu această ocazie, în zilele de 24 şi 25 iunie a.c., „Concordia română” va pune în vînzare „Certificatul pentra contul de depozit Armonia". Acesta are valoarea nominală de 1 milion de lei, scadenţa de 70 de zile de la data achiziţionării şi o dobîndă anuală fixă de 80 de procente. De menţionat că nu se percep comisioane nici la vînzarea şi nici la răscumpărarea certificatelor.

„Concordia română” a fost înfiinţată la iniţiativa Centrului Ecumenic Internaţional (asemenea Băncii Internaţionale a Religiilor) în martie 1999, în baza Legii

-109/1996 (Legea cooperativelor de credit). în judeţul nostru, casa judeţeană dispune de unităţi, pe lîngă agenţia din Dej, şi în Cluj-Napoca, Huedin şi Gherla. Totodată, deoarece se urmăreşte pătrunderea mai ales în mediul rural, în viitor, „Concordia română” va prelua de la BIR punctele de lucru pe care aceasta din urmă le avea în Poieni, Mociu, Ţaga şi Căianu şi care au fost închise din 10 mai a.c. A.T.

D ejB IR - laAstăzi, 24 iunie, Banca Internaţională a Religiilor îşi deschide o agenţie

în Dej, situată pe str. Petru Rareş nr. 4. Aceasta eştacea de-a treia agenţie BIR operaţională în judeţul nostru, alături dp cele din Huedin şi Aghireş şi de sucursala din Cluj-Napoca.

Surse din cadrul sucursalei Cluj a Băncii Internaţionale a Religiilor ne-au declarat că se intenţionează deschiderea a încă unei agenţii, la Turda, cel mai probabil în cursul lunii iulie a acestui an.

Banca Internaţională a Religiilor a fost înfiinţată în luna martie 1994, la iniţiativa Centrului Ecumenic Internaţional (organisn neguvernamental ce funcţionează sub egida UNESCO). în momentul de faţă, reţeaua naţională a BIR numără peste 200 de unităţi (sucursale şi agenţii), în 37 de judeţe ale tării, urmărindu-se ca, pînă la finele acestui an, BIR să dispună de cel puţin o unitate în fiecare judeţ.

Banca are un capital social de 200 miliarde de lei, constituit pnn aportul a 2.000 de acţionari, intenţionîndu-se ca, pînă la 31 decembrie 1999, acesta să fie majorat la 1.200 de miliarde. ■ "

A.T.

Page 13: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

f î W ţ l B U R S A DE VALORI

DOLAR AUSTRALIA

DOLAR CANADA

FRANC ELVEŢIA

U R A STERLINA

IT N JAPONIA

COROANE NORVEGIA

COROANE SU E D IA

II IL IN G A U S T R U

R A N C BELG IA

U R C A G ERM ANA

’ESETAS SPANIA

U R C A FINLA N D EZA

RANC FRANŢA

IR A IR LA N D A

L T D E N OLANDA

SCUDO S PO R TU G H EZ

g AUR (preţ in Ie i)

Cursuri pe piaţa valutară J> anunţate de BNR

în data de 23.06.1999D EN U M IR EA VALUTEI

COROANA D.ANEMARCA

Simbol Variaţie f a ţâ do z iua p rec ed en tă (%)

0.89 î

0.86 î0.41 l0.41 10.48 J.0.30 i0.40 I

0 .0 0 -. 0.05 l

0.34 i

CURSUL ÎN L£3

1032110693101462179

128.6420001859

.15706

16204

tj. 2 . * J* . i i i * * *

Ratele anuale ale dobînzilor acordate de unele bănci

cu activitate în judeţul Cluj, la depozitele în lei

p e r s o a n e f i z i c e - %

Cursurile ţărilor participante la EURO

ATS 0.34 i0.25 i0.35 i .0.34 i0.37 i0.36 i0.34 i0.36 i.0.34 i0.33 i0.18 i

1178.00402.00

8285.0097.39

2725.002470.00

20575.008.37

7353.0080.83

130624.00

Case de schimb valutar Cluj-Napoca 23.06.1999

- lei -

Casa de schimb valutar

USD ■ DEM

C V C VMACROGROUP 15.600 15.720 8.230 8.300

PLATINUM 15.500 15.710 8.200 8.290CAMBIO 15.600 15.730 8.220 8.300

• PRIMA . 15.600 15.700 8.200 8.300

B a n c a la v e d e r e 1 lu n ă 3 lu n i - 6 lu n i 9 lu n i 1 2 lu n i

B C R * 10 55 56 5 7 5 8 59B R D * 10 6 0 6 2 6 3 6 4 6 5

10 60 63 t- 6 4 6 5 6 610 . ■ 6 0 | 5 7 5 8 59 6 0

- : (d. «*aj 1 0 / *• .7 0 76 • • - ’B a n c P o s t 10 5 8 6 0 6 2 6 5 7 0Io n Ţ iriac* 10 53 57 58 59 6 0

B A N K C O O P * 10 6 0 6 2 6 3 6 6 6 7B u c u r e ş t i 8 60 6 5 - • -

T r a n s i lv a n i a 10 61 6 2 5 6 55 5 5R o m â n e a s c ă 10 7 2 71 70 67 6 6

C E C 10 5 0 . 51 5 2 - 5 0A L IA N Ţ A 12 5 8 6 0 61 62 6 3

B .I.R . 11 6 0 61 6 2 62 6 2N A P O C A ■ 78 82 - -

(dob, fluctuanţi) 6 9 7 2 6 2 - 60L O IA L C O O P 10 6 0 6 2 - ■S F IN X C O O P 10 6 2 6 4 - - -

- p e r s o a n e j u r i d i c e - %B a n c a la v e d e r e 1 lu n ă 3 lu n i 6 lu n i 9 lu n i 1 2 lu n iB C R * 10 55 5 6 57 58 5 9B R D ** 10 50 5 2 5 3 5 4 55

B A N C O R E X 10 55 5 7 5 8 59 60BA * 10 6 0 5 T 5 8 5 9 6 0

B a n c P o s t* 10 4 5 . 50 5 5 57 6 0Io n Ţ iriac* 10 5 3 5 7 58 59 60

B A N K C O O P * ' 10 57 58 5 9 61 6 2B u c u r e ş t i 8 55 6 0 - ' -

T r a n s i lv a n ia 10 5 8 5 9 5 3 52 52R o m â n e a s c ă 1 ° 65 6 4 6 3 62 61

C E C 12 - - - - 35B .I.R . 10 5 0 51 5 2 53 5 4

N A P O C A(dob. fluctuant*) 14 55 5 7 51 • * 50

L O IA L C O O P 10 60 6 2 - - -S F IN X C O O P 10 5 6 5 8 ■ - - *

Notă: C u r s u r i a f i ş a t e l a o r a 1 4 30. L a a c e e a ş i c a s ă d e s c h i m b v a l u t a r , c u r s u r i l e p o t v a r i a d e l a u n p u n c t d e l u c r u l a a l t u l .

* d o B î n t i u s e x ă p î f a l i z t f a z a j / + » ; ' •* * c u p l a t a d o b î n z i i l a e x p i r a r e N o t ă : M o d i f i c a r e a d o b î n z i l o r s e c o m u n i c ă p r i n f a x : 1 9 . 7 4 . 1 8 r e d a c ţ i e i p î n ă l a o r a 1 2 . ,

Piaţa extrabursieră RASDAQ - 23.06.1999S o c i e t ă ţ i d i n j u d e ţ u l C l u j

C a p i t a l i z a r e ( m i i l a i ) «=* 4 . 0 7 4 . 7 5 8B E T R b L ” 4 1 6 . 3 7 p u n c t e * M a x « 4 1 6 . 3 7 p u n c t e B E T - C R O L «= 4 7 8 . 2 7 p u n c t eC a p i t a l i z a r e ( U S D ) = 2 5 9 4 5 6 . 0 8 9B E T U S D “ 1 9 9 . 7 1 p u n c t e 5 2 M a x » 1 0 4 0 . 5 6 p u n c t e B E T - C U S D ■= 2 5 5 . 6 6 p u n c t e

V /a r l a t î e *= + 8 . 4 6 p u n c t e ( + 2 . 0 7 % )M in >= 4 0 3 . 3 3 p u n c t eV a r i a ţ i e — + 8 . 2 9 p u n c t e ( + 1 . 7 6 % )

V a r i a ţ i e =» + 4 . 0 7 p u n c t e ( + 2 . 0 8 % )5 2 fV lin =* 2 8 1 . 0 9 p u n c t eV a r i a ţ i e “ + 4 . 4 5 p u n c t e ( +1 . 7 7 % )Categoria I este prezentată integral iar, la categoria a ll-a, numai cele mai tranzacţionate 70 de societăţi

provin de la INTERDEALER CAPITAL INVEST SA., str. Constanta nr. 7, Tel. 433212.

Active Classic

F c r m i L i E a i m u t o a i j s21iunie 1999

Fortuna Classic

Active Dinamic14.186 lei | - 437.000 lei |

Fondul National de Acumulare ;

Active Junior36.127 lei | ,,, .... 14.875 lei |

Fondul National de Investiţii

Armonia1.426 iei | 398.800 lei |

Fondul de Investiţii şi Dezvoltare

Alpha112.003 iei ] ____ ; ...... - . 1.387.863 lei |

Retcon • •' ’

Fondul mutual ARDAF'214.500 lei | ....... .... ................... 3.203 lei |

Fondul Monetar Stabilo ' - .

Credit Fond45.200 lei I

A_ - - : ~ • 9.603 lei |rondul pentru Comerţ Exterior

‘ : 100.360 lei I

163,499 lei Fondul Mutual.Transilvania

S IN B O L SO CIETATE C O M E R C IA LĂ V A R IA Ţ IE NR.T R A N Z A C Ţ I

VOLUMTO TA L

VALOARETO TA LĂ PREŢ MEDIU In c h d e r e

P R E C E D E N T Ă PREŢ M A X W PREŢ M IN WPREŢ

In c h d e r e

SOBA . SOMES BALASTERE - CJ 48.00 9 54656 113229040 2072 1400 2100 1600 1500

STLU STICLA LUC SIL-C J 6.26 5 11478 52445200 4569 4300 5000 • 4300 4400

IRNA ir is c l u j NÂPoc 6 j 0.00 8 18740 13305400 710 710 • 710 710 710

T E R Y TEXTILA ROMAT - CJ -7.63 5 319 11786000 36947 40000 40000 28000 40000

ALDE . f; A LP ADEJ-CJ 2.94 ' 278 9730000 35000 34000 35000 35000 35000

TU S D TU RD AL AC T SA - CJ -1.58 2 8820 8245050 935 950 950 920 950

SANE . SANEX - CJ 1.89 2 10416 5628800. 540 530 550 540 550

SPUT S P U T-C J 0.00 2 353 2471000 7000 7000 7000 ' 7000 7000

SAMU i SAMUS MEXDEJ - CJ -5.00 2 2055 1561600 760 * 800 800 750 800

INPR INSTfTUT PROIECT - CJ -33.33 1 518 1139600 2200 3300 2200 2200 2200

MEŢX . :?:=■ MEŢEX-CLUJ - CJ -28.57 1 40 1000000' 25000 35000 25000 25000 25000

NAPP NAPOLACT - CJ 0.00 2 561 953700 1700 1700 1700 1700 1700 ’

MEOM ; ■'.*! M ETEXC O M - CJ , ; 42.66 2 120. 856000 7133, 5000 8200 5000 8200

NACH NAPOCHM - CJ - 0.00 1 3526 8109Ş0 230 230 230 230 230

SAMS SAM US-C J -56.11 ' 4 118 ; 776800 6583 15000 12000 6500 6500'

NAPC NAPOCOM - CJ 0.00 1 39 292500 7500 * 7500 , 7500 7500 7500

ALIB ALIANŢA-CJ 1.54 1 39 257400 6600 6500 6600 6600 6600 *

NAFA NAPOFARM FARMACEUTICA - CJ 0.00 1 318 222600 700 700 700 700 700

ÂTLS ATLAS - CJ ; 24.75 2 -, 40 199600 -Ţi* . 4990 4000 5000 4600 5000

TEHP . TEHNOFRIG - CJ -4.17 i 60. 138000 2300 . 2400 2300. 2300 2300

T O R 2 0SIMSOL SOCIETATE COMERCIALA VARIAŢIE TRANZACŢI VOLUMTOTAL VALOARETOTALA PRET MEDIU in c h d e r ePRECEDENTA PREŢ MAX*4 PREŢ MINAU PRfeŢ

In c h d e r eMARN - MARMOSIM - HD ■ 5 49 2920507 388447580 ......1330 1350 1350 1300 1300

ROLAST - AG -3.5 14 1O20575 565743900 550 570 560 550 550COAU COMPON E NTE AUTO - AG 0.0 - -13 - 47707 r.- S24017000 .10997 - . 11000 11000 lOOOO 11000CALU CALIMANESTICACIULATA - VL -0.1 10 408092 444402600 949 950 950 930 030MARG ! MARGCOM - OH ss.e 030400 441220000 , 700 -. .. .- ..•■450 . 700 500 700SPAR SF>tCUI_ ARGEŞ - AG 0.0 10 077042 394608900 450 450 450 450 450SICM !' StCIM - CT - 0.3 .10 25709 385300350 14989 14950 15000 14500 14950MLCM MOLOOCIM - NT 0.0 12 25502 382470500 14998 15000 1 5000 14500 15000c a x COMALTA - CV .: 10.0 • ■ ■ :.s 325720 . 358292000 IIOO 1 OOO 1200 , . lOOO lOOO .FASU 127.3 2 122299 1034401OC 1500 660 •1SOO . 660 ©60ALPO ALPROM - OT 0.2 25 • 5751 17855200C 31047 - 31000 32500 30500 31000OLAN OLANESTI - VL -0.1 5 229402 1604324Sf 699 700 700 650 660

GRIA GRUPUL IATSA - AG --------------- 12 12300 11989 12000 12000 11500 12000s u c a :: Y SUT CARP ATI - BU -0.2 6 291824 14560186C 499 500 440SPTU SPIT BUCOVINA -S V 0.0 S 22500 1350000OC 6000 6000 6000 «OOO 6000

■ ASRA I (AS ROM 0.0 0 10052 12O024OOC 12000 : r : 12000 . 12000 12000 12000AVBZ AVICOLA UACAU - UACAU - BC 20.2 3 20606 11940700C 4488 3500 4500 3500 4500SOBA SOMES BALASTE RE - c j 40.0 9 54656 2072 2100 1500OAIE» DACIA TRA1ANA SIBIU - SB 0.0 3 34150 1024S000C 3000 I 3000

747.750 leiE > a t e s i n t e t i c e

N R . S O C IE T Ă Ţ I T R A N Z A C Ţ IO N A T E 4 7 8N R . T O T A L A CŢIU NI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . o V t a 4K 7V A L O A R E TO T A L A T R A N Z A C Ţ II . - . Z i i i Z I Z Z Z ^ Z Z ţ ' V î ^ i T ă î ^ 1 . 3 1 0 t l l

IN D IC E R A S D A Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 2 .5 3 P U N C T EV ARIA ŢIA Z I L E I . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 .5 5 P U N C T EV A R IA ŢIA P R O C E N T U A L A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - 0 2 1 %

Page 14: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

A l C l a r putea j î reclama

dumneavoastră!ronauiuiKoman de Dezvoltare Socială.

Conform datelor de ieri după-masă, v ;

Cea m ai m are medie de la admitere a fost 9 , 9 8

•♦Raluca Teodora Deac a luat aproape zece^iipjipiigiţ;A d m i t e r e a l a l i c e u s e a p r o p i e d e u l t i m a s a f a z ă ,

ş i a n u m e d e d e f i n i t i v a r e a r e z u l t a t e l o r . P î n ă a s e a r ă , l a t o a t e l i c e e l e ş i g r u p u r i l e ş c o l a r e a r f i t r e b u i t s ă f i e a f i ş a t e r e z u l t a t e l e , i a r l a I n s p e c t o r a t u l Ş c o l a r a c e s t e a t r e b u i a u v a l i d a t e .

I n t e r m e n d e 2 4 d o o r e d e l a a f i ş a r e a r e z u l t a t e l o r , c e i n e m u l ţ u m i ţ i p o t s ă c o n t e s t e n o t a

^ P e c a r e a u p r i m i t - o . C o m i s i i l e d i n f i e c a r e ş c o a l ă v o r d i s c u t a d e s p r e c o n t e s t a ţ i i . î n c a z u l î n c a r e s e c o n s t a t ă o d i f e r e n ţ ă m a i m a r e d e u n p u n c t ' , l u c r a r e a v a f i t r i m i s ă l a C o m i s i a J u d e ţ e a n ă s p r e a n a l i z a r e ( d o a r a c e a s t a d i n u r m ă a r e d r e p t u l s ă m ă r e a s c ă n o t e l e ) .

P ă r i n ţ i i c a r e s î n t î n c o n t i n u a r e n e m u l ţ u m i ţ i d e r e z u l t a t u l c o n t e s t a ţ i i l o r a n a l i z a t e î n ş c o a l ă , p o t . s ă f a c ă o c e r e r e p r e ş e d i n t e l u i C o m i s i e i J u d e ţ e n e - M i r c e a B r e a z . D a c ă a c e s t a c o n s i d e r ă c ă

n e m u l ţ u m i r e a l o r e î n t e m e i a t ă , l u c r a r e a r e s p e c t i v ă v a f i a n a l i z a t ă d e C o m i s i a J u d e ţ e a n ă .

D i n r e z u l t a t e l e c a r e s e c u n o ş t e a u i e r i d u p ă - m a s ă , c e a m a i m a r e m e d i e , s e p a r e c ă a o b ţ i n u t - o R a l u c a T e o d o r a D e a c , a d m i s ă l a L i c e u l , A v r a m l a n c u ” c u 9 , 9 8 . Ş i l a c e l e l a l t e l i c e e ş j g r u p u r i ş c o l a r e u n d e s - a î n r e g i s t r a t c o n c u r e n ţ ă , c a n d i d a ţ i i a u o b ţ i n u t r e z u l t a t e b u n e . L a L i c e u l d e I n f o r m a t i c ă c e a m a i m a r e n o t ă a f o s t 9 , 9 6 , l a L i c e u l „ N i c o l a e B ă l c e s c u ” , p r i m u l a d m i s a a v u t m e d i a 9 , 9 2 , l a L i c e u l E c o n o m i c ( c u u n a d i n t r e c e l e m a i m a r i c o n c u r e n ţ e d i n j u d e ţ ) , 9 , 6 0 , i a r l a L i c e u l B a t h o r y c e a m a i m a r e m e d i e a f o s t 9 , 8 6 .

L a L i c e u l d e D e f i c i e n ţ i d e V e d e r e a u f o s t a d m i ş i 1 0 c a n d i d a ţ i , d i n t r e c a r e c e l m a i b u n a • o b ţ i n u t m e d i a d e 9 , 4 9 . L a s e c ţ i a d e S t u d i i

' E u r o p e n e d e l a L i c e u l „ G e o r g e C o ş b u c ” , u n a

d i n t r e c e l e m a i c ă u t a t e , m e d i a p r i m u l u i a d m i s a f o s t 9 , 2 7 , i a r a u l t i m u l u i , 7 , 6 3 .

î n d a t a d e 2 6 i u n i e , d e l a o r a 9 , l a G r u p u l Ş c o l a r . „ T r a i a n V u i a ” v o r a v e a l o c r e d i s t r i b u i r i l e e l e v i l o r r e s p i n ş i . N u m ă r u l l o c u r i l o r r ă m a s e l i b e r e n u s e c u n o a ş t e î n c ă c u e x a c t i t a t e . D e e x e m p l u , l a L i c e u l „ B r a s s a i ” n u s - a u o c u p a t 1 6 l o c u r i , l a „ M i h a i E m i n e s c u ” 4 2 , l a G r u p u l Ş c o l a r M e t a l u r g i c 1 0 6 l o c u r i l a ş c o a l a p r o f e s i o n a l ă , 6 2 l a „ T r a i a n V u i a ” . A l t e p o s i b i l i t ă ţ i d e r e d i s t r i b u i r e a r f i T e h n o f r i g ( 6 7 I a z i , 2 5 d e l o c u r i l i b e r e l a s e r a l , 4 5 l a p r o f e s i o n a l ă ) , I n d u s t r i a U ş o a r ă ( 7 0 - f i l i e r a t e h n o l o g i c ă , 1 0 - l a f i l i e r a v o c a ţ i o n a l ă , 1 1 4 - l i c e u s e r a l , i a r l a ş c o a l a p r o f e s i o n a l ă - 1 0 0 p e n t r u s e c ţ i a r o m â n ă ş i 2 0 p e n t r u c e a m a g h i a r ă ) , C o n s t r u c ţ i i M o n t a j D e j ( z i 6 7 l o c u r i , 2 5 l a s e r a l ş i 4 5 l a p r o f e s i o n a l ă ) . . ,

Dana TIUCA

Primele zece miliarde de lei, din datoria de 72 miliarde, au fost achitate• re c îş t ig a re a în c re d e r ii fu rn izo rilo r- scopul strădaniei de a achita restanţele •

C a s a d e A s i g u r ă r i S o c i a l e d e S ă n ă t a t e C l u j a î n c e p u t , î n s f î r ş i t , d i n a c e a s t ă s ă p t ă m î n ă s ă - ş i o n o r e z e d a t o r i i l e . N e m u l ţ u m i r i l e f u r n i z o r i l o r d e m e d i c a m e n t e , m a t e r i a l e s a n i t a r e , a l i m e n t e ş i a l t e p r o d u s e s a u a l e p r e s t a t o r i l o r d e s e r v i c i i a u a j u n s l a a p o g e u s ă p t ă m î n a t r e c u t ă . V a l o a r e a f a c t u r i l o r n e o n o r a t e d e c ă t r e C a s ă d e l a î n c e p u t u l a n u l u i a a t i n s o c i f r ă a s t r o n o m i c ă ( d e 7 2 m i l i a r d e d e l e i ) . D e ş i i n i ţ i a l c o n d u c e r e a C a s e i s u s ţ i n e a c ă n u v a p l ă t i d i n f o n d u l

j u d e ţ e a n d a t o r i i l e c ă t r e f u r n i z o r i i d e m e d i c a m e n t e , î n u r m a p r e s i u n i i a c e s t o r a , s - a r ă z g î n d i t .

D i r e c t o r i i C . J . A . S . S . C l u j d u p â c e ş i - a u b ă t u t m a i m u l t c a p u l ş i a u b ă t u t d r u m u r i l e C a p i t a l e i a u r e u ş i t s â g ă s e a s c ă b a n i p e n t r u p l a t a p a r ţ i a l ă a d a t o r i i l o r . A s t f e l , a u a c h i t a t d i n f o n d u l j u d e ţ e a n z e c e m i l i a r d e d e l e i p e n t r u f a r m a c i i l e d i n r e ţ e a c a r e a u c r e d i t a t d e l a î n c e p u t u l a n u l u i S ă n ă t a t e a c u m e d i c a m e n t e c o m p e n s a t e . V i c t o r i a c e a m a r e c o n s t ă î n o b ţ i n e r e a d e l a C a s a N a ţ i o n a l ă a 3 5 m i l i a r d e d e l e i , c u c a r e s e v o r p l ă t i f a c t u r i l e r e s t a n t e l a a p ă , c u r e n t ş i a l i m e n t e l e n e c e s a r e h r a n e i b o l n a v i l o r . D i r e c t o r u l g e n e r a l a l C . J . A . S . S . C l u j , d r . D o i n a U d r e a , n e - a d e c l a r a t c â a s t f e l p r i n p l a t a p a r ţ i a l ă a d a t o r i i l o r s - a r e u ş i t î n p a r t e s â s e r e c î ş t i g e c r e d i b i l i t a t e a f u r n i z o r i l o r , u r m î n d c a ş i r e s t u l d a t o r i i l o r s ă f i e o n o r a t e î n l u n i l e u r m ă t o a r e .

- L.P.

Polus a obţinut mult rîvnitul teren de la Şapca Verdeurmare din pagina 1

Funar spune că totul s-a făcut

printr-un lanţ de ilegalităţi

D e ş i s e p a r e c ă a p i e r d u t a c e a s t ă b ă t ă l i e , G h e o r g h e F u n a r î n c e a r c ă s ă s e o p u n ă î n c o n t i n u a r e r e a l i z ă r i i c e n t r u l u i P o l u s l a C l u j . I e r i , î n c a d u l u n e i c o n f e r i n ţ e d e p r e s ă , p r i m a r u l C l u j u l u i a s u s ţ i n u t c ă t r e c e r e a c e l o r 3 4 h a d i n Ş a p c a V e r d e î n p r o p r i e t a t e a f i r m e i P o l u s s - a f ă c u t p r i n t r - u n î n t r e g ş i r d e i l e g a l i t ă ţ i . A s t f e l , p o t r i v i t d o c u m e n t e l o r p r e z e n t a t e , t e r e n u l a f o s t e v a l u a t l a 5 5 9 m i l i o a n e d e l e i ( a d i c ă 1 . 6 1 0 l e i / m p ) , a s t f e l î n e î t A g r o i n d u s t r i a l a a p l ă t i t o t a x ă d e s c o a t e r e d i n c i r c u i t u l a g r i c o l d e n u m a i 1 , 6 m i l i a r d e d e l e i . F u n a r s u s ţ i n e c ă î n z o n a r e s p e c t i v ă v a l o a r e a u n u i m e t r u p ă t r a t d e t e r e n e s t e d e m i n i m u m 1 0 d o l a r i , c e e a c e a r î n s e m n a c ă c e l e 3 4 h a d i n Ş a p c a V e r d e : v a l o r e a z ă î n j u r d e . 5 5 m i l i a r d e d e l e i ş i t r a g e c o n c l u z i a c ă p r i n s u b e v a l u a r e b u g e t u l d e s t a t a f o s t p ă g u b i t c u p e s t e1 6 0 m i l i a r d e d e l e i .

D e a s e m e n e a , p r i m a r u l C l u j u l u i s u s ţ i n e c ă s c o a t e r e a ţ e r e n u l u i d i n c i r c u i t u l a g r i c o l s - a f ă c u t i l e g a l . E l î ş i a r g u m e n t e a z ă a f i r m a ţ i a p r i n a c e e a c ă i n i ţ i a l O f i c i u l p e n t r u S t u d i i P e d o l o g i c e . ş i A g r o c h i r a i c e , C l u j a î n c a d r a t

t e r e n u l î n c l a s a î n t î i d e c a l i t a t e , c e e a c e , c o n f o r m l e g i i , î n s e a m n ă c ă n u p o a t e f i s c o s d i n c i r c u i t u l a g r i c o l . F u n a r c o n t e s t ă î n c a d r a r e a d a t ă u l t e r i o r d e u n a d i n i n s t i t u ţ i i l e c e f u n c ţ i o n e a z ă p e l î n g ă M i n i s t e r u l A g r i c u l t u r i i ş i A l i m e n t a ţ i e i , c a r e a s t a b i l i t c ă t e r e n u l a p a r ţ i n e c l a s e i a t r e i a d e c a l i t a t e , p e m o t i v c ă a c e a s t a n u a r a v e a c ă d e r e a l e g a l ă s ă f a c ă a c e s t l u c r u . P r i m a r u l C l u j u l u i a î n c a d r a t t o t l a i l e g a l i t ă ţ i ş i f a p t u l c ă A g r o i n d u s t r i a l a n u a o r g a n i z a t o l i c i t a ţ i e p e n t r u v î n z a r e a t e r e n u l u i r e s p e c t i v , p e n t r u a d a o . ş a n s ă d e p a r t i c i p a r e ş i a l t o r f i r m e . î n f i n a l F u n a r a a d u s c a a r g u m e n t î n c ă l c a r e a L e g i i 5 4 / 1 9 9 8 p r i v i n d c i r c u l a ţ i a j u r i d i c ă a t e r e n u r i l o r p o t r i v i t c ă r e i a t e r e n u r i l e c a r e f a c o b i e c t u l u n o r l i t i g i i , p r e c u m î n c a z u l Ş a p c a V e r d e , n u p o t f i î n s t r ă i n a t e . E l a a n u n ţ a t c ă s e v a a d r e s a P a r c h e t u l u i p e n t r u v e r i f i c a r e a l e g a l i t ă ţ i i a f a c e r i i d e l a Ş a p c a V e r d e .

Primarul îl acuză pe Constantinescu

de presiuniD e m e n ţ i o n a t c ă F u n a r a

a f i r m a t c ă î n s u ş i p r e ş e d i n t e l e . R o m â n i e i , E m i l C o n s t a n t i n e s c u ,

a r f i f ă c u t p r e s i u n i a s u p r a l u i C r i s t i a n I s t r ă t e s c u , d i r e c t o r u l s o c i e t ă ţ i i A g r o i n d u s t r i a l a . C o n t a c t a t t e l e f o n i c a c e s t a a r e s p i n s t o a t e a c u z a ţ i i l e f ă c u t e d e p r i m a r u l C l u j u l u i , a p r e c i i n d u - l e c a n e f o n d a t e . E l s p u n e c â

e v a l u a r e a t e r e n u l u i s - a f ă c u t d e c ă t r e o d i r e c ţ i e d e p e l î n g ă M i n i s t e r u l A g r i c u l t u r i i ş i A l i m e n t a ţ i e i , f ă r ă c a A g r o i n d u s t r i a l a s ă a i b ă v r e u n a m e s t e c . î n c e e a c e p r i v e ş t e î n c a d r a r e a t e r e n u l u i î n c l a s a a t r e i a d e c a l i t a t e , I s t r ă t e s c u î l

. c o n t r a z i c e p e F u n a r s u s ţ i n î n d c ă i n s t i t u ţ i a c a r e a a j u n s l a a c e a s t ă c o n c l u z i e e s t e î n d r e p t ă ţ i t ă p r i n l e g e s ă s e o c u p e d e a s t f e l d e p r o b l e m e .

Polus avea drept de preempţiune

D i r e c t o r u l A g r o i n d u s t r i a l e i n e - a d e c l a r a t c ă m o t i v u l p e n t r u c a r e n u s - a o r g a n i z a t o l i c i t a ţ i e e s t e a c e l a c ă î n t r e s o c i e t a t e a p e c a r e o c o n d u c e ş i P o l u s e x i s t a u n c o n t r a c t d e c o l a b o r a r e c o n f o r m c ă r u i a i n v e s t i t o r u l s t r ă i n a v e a d r e p t d e p r e e m p ţ i u n e î n c a z c ă t e r e n u l r e s p e c t i v u r m a s ă f i e v î n d u t .

C o n c l u z i a e s t e c ă P o l u s , i n t r a t ă a c u m î n p o s e s i a t e r e n u l u i n e c e s a r , r ă m î n e s ă - ş i d o v e d e a s c ă b u n e l e i n t e n ţ i i . E s t e p u ţ i n p r o b a b i l c a p î n ă l a p r o b a c o n t r a r i e F u n a r s ă - ş i s c h i m b e c o n v i n g e r e a c ă P o l u s v r e a s ă r e a l i z e z e l î n g ă C l u j u n m i n i o r ă ş e l u n g u r e s c . P e n t r u c l u j e n i r ă m î n e i m p o r t a n t c a t o t m a i m u l t e f i r m e d e c a l i b r u , c a r e a u î n t r - a d e v ă r p u t e r e f i n a n c i a r ă , s ă v i n ă l a C l u j ş i s ă i n v e s t e a s c ă p e n t r u c a o a m e n i i s â p o a t ă b e n e f i c i a d e p e u r m a , a c e s t o r a .

A c e s t s t r i g ă t s o l i c i t ă l a m a x i m u m b o j o c i i . E l ■ s e v o i a a f i u n f e l d e . . . p r e z e n t a r e a „ s c r i s o r i l o r

d e a c r e d i t a r e ” a g e a m g i u l u i î n l u m e a s a t u l u i . î m i e r a c u n o s c u t î n c ă d e p e v r e m e a c î n d e r a m c o p i l ş i h ă l ă d u i a m d e s c u l ţ p e u l i ţ e l e d e n o r o i ş i d e p r a f a l e s a t u l u i n a t a l .

G e a m g i u l , d e r e g u l ă s o l i t a r , d a r u n e o r i î n s o ţ i t d e u n p r u n c , o b o s i t d e c a l e a b ă t u t ă , î ş i l e p ă d a p e n t r u c î t e v a c l i p e d e o d i h n ă t o l b a d i n s p i n a r e , î n c ă r c a t ă o c h i c u s t i c l ă ş i s ă s ă r m u r i l e n e c e s a r e m e s e r i e i , s t î n d l a t a c l a l e c u n o i , s p r e c i u d a c e l o r v î r s t n i c i c e - i s o l i c i t a u s e r v i c i i l e .

C u t i m p u l , g e a m g i u l , c a ş i f o t o g r a f u l a m b u l a n t , c a ş i a l t e ş i a l t e t r a d i ţ i i ş i o b i c e i u r i , a u d i s p ă r u t d i n p e i s a j u l r u r a l . C ă d e r e a î n d e s u e t i t u d i n e a g e a m g i u l u i , f o t o g r a f u l u i a m b u l a n t , c a ş i a c l o p o ţ e l u l u i c e n e a n u n ţ a v e n i r e a v î n z ă t o r u l u i d e î n g h e ţ a t ă , s - a d a t o r a t , m a i m u l t c a s i g u r , p e n e t r ă r i i b r u t a l e a u n o r e l e m e n t e d e c i v i l i z a ţ i e î n v i a ţ a m o l c o m ă a s a t u l u i .

C u m d e m i - a m a m i n t i t , d u p ă a t î t a v r e m e , d e g e a m g i u ş i d e t o l b a l u i ? S i m p l u . D e u n ă z i , î n P i a ţ a c e n t r a l ă a g r o a l i m e n t a r ă a T u r z i i , l - a m î n t î l n i t p e d o m n u l C o n s t a n t i n N i c o r i c i , g e a m g i u d e m e s e r i e , o m u l c a r e ş i - a r i d i c a t a i c i o c o n s t r u c ţ i e e t a j a t ă . A c e a s t ă c l ă d i r e e s t e d e f a p t s i s e d i u l S . C . „ N i c o r i c i ” S R L .

. D i n v o r b ă î n ' v o r b ă , ; i - a n i p u s i n t e r l o c u t o r u l u i ' m e u u r m ă t o a r e a î n t r e b a r e : '•-'■■■■ - • ,

- U n d e a ţ i î n v ă ţ a t m e s e r i a d e g e a m g i u ? N - a m p r i m i t r e p e d e r ă s p u n s , a ş a c u m m ă

a ş t e p t a m , c i d u p ă c î t e v a c l i p e d e e z i t a r e .

3

J i sosit... geamgiul!’- S ă v e d e ţ i , e u m ă t r a g d i n s a t u l B o c i u , c o m u n a

M ă r g ă u . î n a c e a s t ă p a r t e d e ţ a r ă , c a s ă f o l o s e s c u n e u f e m i s m , m e s e r i a d e g e a m g i u c o n s t i t u i e . . . i n d u s t r i a g r e a s a u b r ă ţ a r a d e a u r a c î ş t i g ă r i i p î i n i i c e l e i d e t o a t e z i l e l e , m e s e r i e p e c a r e a m m o ş t e ­n i t - o d e l a t a t a .

S â f i u m a i e x p l i c i t . C î n d e r a m m i c î l î n s o ţ e a m , p e t a t a î n p e r e g r i n ă r i l e l u i p r i n ţ a r ă . C î n d g e a m g i u l p r i n d e c e v a o s î n z ă , c u m a f o s t ş i î n c a z u l n o s t r u , î ş i c u m p ă r ă c a l ş i c ă r u ţ ă . D i n a c e l m o m e n t , ş i t o l b a , ş i m e s e r i a d e v e n e a u m a i u ş o a r e .

C î n d a s o s i t t i m p u l c a t a t a s ă a t î m e c o a s a - n c u i ( v o r b a c î n t e c u l u i l u i D r ă g a n M u n t e a n u ) , e u f i i n d c e l m a i m i c d i n t r e c e i t r e i f r a ţ i , a m m o ş t e n i t

ş i t o l b a , ş i s c u l e l e , ş i m e s e r i a . C u o d i f e r e n ţ ă : n - a m m a i b ă t u t s a t e l e !

î n u r m ă c u 2 0 d e a n i , C o n s t a n t i n N i c o r i c i a h ă l ă d u i t s p r e T u r d a . A i c i ş i - a î n t e m e i a t o f a m i l i e . A r e d o i c o p i i . D e l u c r a t a l u c r a t î n c o o p e r a ţ i e , t o t î n m e s e r i e . T o l b a o p ă s t r e a z ă d i n m o t i v e p u r s e n t i m e n t a l e . î n 1 9 9 3 , î n c l ă d i r e a a m i n t i t ă , ş i - a a m e n a j a t u n a t e l i e r . A ş a , d i n g e a m g i u a c t i v ,

• p e r e g r i n , a d e v e n i t g e a m g i u s e d e n t a r . G e a m g i u l n u m a i b a t e s a t e l e î n c ă u t a r e d e c l i e n ţ i , c i v i n c l i e n ţ i i l a e l ş i - i s o l i c i t ă s e r v i c i i l e .

D e ş i a f a c e r e a c u m e s e r i a d e g e a m g i u , c ă r e i a p e p a r c u r s i - a m a i a d ă u g a t - o ş i p e c e a d e r ă m a r ş i c o n f e c ţ i o n e r o g l i n z i , a î n c e p u t s ă a d u c ă p r o f i t

' ( î n p i a ţ a c e n t r a l ă u n d e ş i - a a m p l a s a t a t e l i e r u l a r e u n v a d b u n ) , d o m n u l N i c o r i c i n - a r e z i s t a t u n e i t e n t a ţ i i . L u î n d u - s e d u p ă c e e a c e v e d e a î n j u r , a r e n u n ţ a t l a m e s e r i e î n f a v o a r e a u n u i . . . b u t i c . C r e d e a o m u l c ă p r o c e d î n d a ş a v a a j u n g e m a i r e p e d e l a b o r c a n u l c u m i e r e . N u a f o s t a ş a . . ,

„ M - a m î n t o r s l a p r i m a d r a g o s t e ” , n e s p u n e e l c u m î h n i r e . D i n t o t r ă u l , a m î n v ă ţ a t u n l u c r a b u n : d e p e u r m a m e s e r i e i p e c a r e o p r a c t i c s î n t s i g u r c ă n u o s ă m ă î m b o g ă ţ e s c , _ d a r î i p o t a s i g u r a f a m i l i e i m e l e u n t r a i d e c e n t . î n - a c e s t e z i l e d e r e s t r i ş t e , n u e s t e o a r e s u f i c i e n t s i - a t î t ?

Ion CORDOS

3 1

S i n d i c a t u l

S a n i t a s

r e i a , m î i n e ,

p r o t e s t e l e

1 P■ li v

Nemulţumirile din Sănătate au răbufnit din nou din cauza întîrzlerilor salariale. In plus, majorările salariale mult promise personalului medico-sanitar din sectorul bugetar nu au fost date, O situaţie Incendiară este şl în sectorul asistenţei pentru handicapaţi, unde salariile au fost plătite de luni de zile doar parţial.

Sindicaliştii sînt hotărîţi să reia seria acţiunilor de protest suspendate acum două săptămîni dacă guvernanţii nu-şi vor respecta promisiunile. Pentru început, reprezentanţii Federaţiei Sanitas vor picheta mîine sediul Guvernului, urmind ca în zilele următoare să extindă aria protestelor. Protestatarii cer ca printr-o hotărire de guvern alte sectoare, cum ar fi clinicile dc boli infccţioase, TBC,

• centrele de recoltare a sîngelui şi creşele să treacă în subordinea Caselor judeţene de asigurări de sănătate care vor putea plăti salariile majorate.

V ' Reamintim că acţiunile de protest ale sindicaliştilor din Sănătate au fost suspendate în urma semnării unui acord dintre Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate. Prin acest acord se prevedea creditarea ministerului din fondul asigurărilor de sănătate cu 330 miliarde de lei, sumă care ar acoperi majorările salariale din sectorul bugetar. Dar, ulterior, Casa a cerut o garanţie (printr-o Hotărire de Guvern) prin care urma ca la rectificarea bugetului banii să îi fie returnaţl. Cum acest lucru nu s-a întîmplat pînă acum, Casa a refuzat să dea curs

'■împrumutului.L.P.

Trenurilegroazei

î n u l t i m u l t i m p , t a r i f e l e p e c a l e a f e r a t ă a u c r e s c u t a p r o a p e l u n a r , u r m î n d c u f i d e l i t a t e c u r s u l l e u - d o l a r . U n e o r i , f ă r ă a s e r a p o r t a d i r e c t l a c u r s u l î n c a u z ă , a l t e o r i d e v a n s î n - d u - 1 . î m b u n ă t ă ţ i r e a c a l i t ă ţ i i s e r v i c i i l o r o f e r i t e d e S N C F R n - a ţ i n u t î n s ă n i c i u n m o m e n t p a s u l c u s c u m p i r e a b i l e t e l o r . C a l i t a t e a , l a n o i , n u s e r a p o r t e a z ă n i c i o d a t ă l a n i m i c , c u a t î t m a i p u ţ i n l a p r e ţ ! -

M a r e p a r t e d i n t r e t e r e n u r i , m a i a l e s c e l e „ p e r s o n a l e ” , s î n t î n c o n t i n u a r e u n f e l d e g a r n i t u r i a l e g r o a z e i , c i r c u l î n d p l i n e d e g u n o a i e , f ă r ă p e r d e l e , c u l i n o l e u m u l d e z l i p i t , c a n a p e l e r u p t e , f e r e s t r e î n ţ e p e n i t e s a u v e ş n i c

- d e s c h i s e s p r e l u m e , c u u ş i c e s e b ă l â n g â n e î n r i t m u l r o ţ i l o r . P e s t e t o a t e , d e e v a r ă , d e e i a r n ă , m a i p l u t e ş t e ş i „ p a r f u m u l ” g r u p u r i l o r s o c i a l e , v e r i t a b i l e b a l i z e o l f a c t i v e m e n i t e s ă t e f a c ă s ă n u r ă t ă c e ş t i c a p ă t u l v a g o n u l u i , n o a p t e a , c î n d l i p s a b e c u r i l o r c a m u f l e a z ă c î t d e c î t m i z e r i a . T o a t e a c e s t e n e a j u n s u r i , m e r e u r e c l a m a t e d e c ă l ă t o r i , c o n s t a t a t e d e d i v e r s e c o m i s i i ş i c o m i t e t e ş i î n s u ş i t e d e c o n d u c e r e a s o c i e t ă ţ i i c u t o t s i m ţ u l a u t o c r i t i c d e c a r e d i s p u n e , n u a u f o s t r e m e d i a t e ş i s - a r p ă r e a c ă n i c i n u v o r f i î n v i i t o r u l a p r o p i a t . ; • . ' * ■ . .

î m b u n ă t ă ţ i r i l e î n t r u c o n f o r t s - a u o p r i t , l a t r e n u r i l e i n t e r - c i t t y , l a c î t e v a r a p i d e ş i c a m a t î t . D e ş i s î n t s c u m p e , v a g o a n e l e d e d o r m i t ş i c e l e d e c l a s a I n u a r a t ă n i c i e l e m a i b i n e . O s p u n d f n e x p e r i e n ţ ă p r o p r i e . U n d r a m d e n o a p t e d e l a B u c u r e ş t i l a C l u j p o a t e f i u n c o ş m a r s u m b r u î n t i m p c e , u n d r u m c u a c c e l e r a t u l T i m i ş o a r a - I a ş i ( ş i r e t u r ! ) e s t e d e - a d r e p t u l h o r r o r ! P e c a r e î l r e c o m a n d s p r e v i z i o n a r e n u d u ş m a n i l o r m e i , c i d o m n i l o r m i n i s t e r i a b i l i d e l a T r a n s p o r t u r i . î n t r - u n c o m p a r t i m e n t d e ş a s e l o c u r i u n d e s e s t r i v e s c 1 1 s u f l e t e s u f e r i n d c o n s e c i n ţ e l e „ i n f l a ţ i e i ” d e b i l e t e e m i s e d e c a s i e r i a g ă r i i . C ă a ş a - i l a n o i : t r e i p e u n l o c , u n u l c a r e ţ i n e d o i î n b r a ţ e . C u c o m p e t e n ţ ă !

Magdalena VAIDA

Page 15: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

i r a n ş e z e .

R e g u l a m e n t : Magazinele în care.: puteti câştiga unuL

din premiile oferite tte METALO-CHIMICij SA:BiG'p-str. Izlazului F.N., Magâriniil Tehnico-Sanitare■ str.Dorobanţilor32,

4r. Bucureşti 80-82,

m i ţ m m ,

* i - i î i j f l ţ n ţ v : ' C L / r M î S S -i ’ f & i ' ’ ■

“Premiat”cu opt ani detenţie...

P e b a n c a a c u z a ţ i l o r ; u n t î n ă r î m b r ă c a t î n z e g h e , ' a ş t e a p t ă s ă f i e c o n d a m n a t p e n t r u f u r t c a l i f i c a t . B o r z a G h e o r g h e ( 2 6 a n i ) e s t e r e c i d i v i s t . A m a i f ă c u t p u ş c ă r i e , ş a s e a n i p e n t r u î n ş e l ă c i u n e . C î n d s - a l i b e r a t a î n c e p u t s â f u r e d i n l o c u i n ţ e ş i a u t o t u r i s m e .

î n u r m ă c u t r e i l u n i , a f o s t p r i n s î n f l a g r a n t d e u n e c h i p a j d e P o l i ţ i e , c î n d f o r ţ a u ş a u n u i M e r c e d e s , p e s t r a d a N i c o l a e T i t u l e s c u , d e u n d e a f u r a t u n r a d i o c a s e t o f o n , d o u ă b o x e ş i 8 5 0 . 0 0 0 l e i .

L u a t l a b a n i m ă r u n ţ i d e p o l i ţ i ş t i , B o r z a , a r e c u n o s c u t - î n c ă t r e i f u r t u r i d i n l o c u i n ţ e . î n t r - o s ă p t ă m î n ă a i n t r a t î n " m a i m u l t e a p a r t a m e n t e d i n C l u j - N a p o c a ş i s - a “ î m p r u m u t a t ” c u a p a r a t u r ă e l e c t r o n i c ă , î m b r ă c ă m i n t e , b i j u t e r i i d i n a u r , ş i p e s t e 1 0 m i l i o a n e d e l e i . “ M ă r f u r i l e l e v i n d e a p e t r e n u r i s a u î n “ O s e r ” , i a r b i j u t e r i i l e l e - a “ p l a s a t ” u n u i a u r a r . - D o u â v e r i g h e t e , u n l ă n ţ i ş o r ş i o b r o ş a l e - a v î n d u t c u . . . 5 0 0 . 0 0 0 l e i . ; / ■

, C î n d i s - a d a t c u v î n t u l , î n a i n t e c a i n s t a n ţ a d e j u d e c a t ă sfă s e p r o n u n ţ e , B . G . a d e c l a r a t : “ D o m n u l e p r e ş e d i n t e , î m i r e c u n o s c î n v i n u i r i l e c a r e m i s e a d u c . î n s ă , u l t i m u l f u r t , d e p e s t r a d a O n i s i f o r G h i b u m i l - a u p u s î n c î r c ă - c e i c a r e m - a u c e r c e t a t . A m f o s t f o r ţ a t s â r e c u n o s c . C u

• t o a t e c ă î n d a t a c î n d s - a : c o m i s f u r t u l e r a m p e l i t o r a l ” .P e n t r u f u r t c a l i f i c a t h o ţ u l a f o s t “ p r e m i a t ' c u o p t a n i

d e d e t e n ţ i e . . . • . . . ..

Jefuit în pasajul găriiC u r t e a d e a p e l C l u j a r e s p i n s c a n e f o n d a t a p e l u l l u i

' C i o t l u ş V a s i î e , c a r e a f o s t c o n d a m n a t l a ş a s e a n i p e n t r u t î l h ă r i e . D e “ S f î n t u l G h e o r g h e ” d u p ă c e a c h e f u i t l a ■ b a r u l “ F l u t u r a ş ” p î n ă l a o r a 2 3 , a p o r n i t l a “ v î n â t o a r e ” . î n g a r ă , l - a î n t î l n i t p e D a n I o a n , î n s t a r e e v i d e n t ă d e e b r i e t a t e . L - a a d e m e n i t l a u n a “ m i c ă ” î n p a s a j u l g ă r i i ş i c î n d o m u l e r a a p r o a p e î n c o m ă a l c o o l i c ă i - a f u r a t c e a s u l ş i l ă n ţ i ş o r u l d e a u r ’d e l a g î t . C î n d s â - l e v î n d ă î n “ t r e n u l f o a m e i ” a f o s t p r i n s d e o p a t r u l ă a P o l i ţ i e i T . F . ş i a r e s t a t . S e n t i n ţ a d a t ă d e T r i b u n a l u l C l u j a r ă m a s d e f i n i t i v ă . , '

A r m a t a R o m â n ă a r e d o a r ş a s e

a v i o a n e M I R 2 9 o p e r a ţ i o n a l e ş i n u

d e ţ i n e n i s i u n s u b m a r i n f u n c ţ i o n a lN u m a i _ o t r e i m e d i n c e l e 1 8 a v i o a n e M I G 2 9 p e c a r e l e d e ţ i n e n e c e s a r e m i n i m t r e i a s t f e l d e n a v e , i a r , î n a c t u a l e l e c o n d i ţ i i

A rm ata R o m â n ă c o r e s p u n d . s t a n d a r d e l o r N A T O ş i d o a r 1 0 - 1 2 b u g e t a r e , a c h i z i ţ i o n a r e a a î n c ă “ d o u ă s u b m a r i n e a r c o n s t i t u i u n‘p o t p r i c i n d s ă z b o a r e p e n t r u m i s i u n i s i m p l e ” , a d e c l a r a t , m a r ţ i , l u x ” . P r e ţ u l u n u i s u b m a r i n n o u e s t e d e 3 0 0 m i l i o a n e d e d o l a r i ,^ n e r a l u l C o n s t a n t i n D e g e r a t u , ş e f u l S t a t u l u i M a j o r G e n e r a l a l i a r c o s t u r i l e d e f u n c ţ i o n a r e , p e n t m d o i a n i , s e r i d i c ă l a o t r e i m e

/A rm a te i R o m â n e . ■ d i n p r e ţ u l d e a c h i z i ţ i e . î n a c e s t e c o n d i ţ i i , A r m a t a R o m â n ă n u v aD e g e r a t u a p r e c i z a t c ă o p e r a ţ i o n a l i z a r e a a v i o a n e l o r n e c e s i t ă m a r i a v e a u n i t a t e d e s u b m a r i n e .

; costuri, p e c a r e l e - a c a l i f i c a t d r e p t “ p r o h i b i t i v e ” . P e n t r u c a u n Şeful SM G a a r ă t a t c â n u s - a h o t â r î t î n c ă c e d e s t i n a ţ i e v a a v e a iparat s ă î n d e p l i n e a s c ă s t a n d a r d e l e d e o p e r a ţ i o n a l i t a t e , e l t r e b u i e s u b m a r i n u l p e c a r e î l d e ţ i n e , î n p r e z e n t , M a r i n a M i l i t a r ă R o m â n ă ,ă e x e c u t e 1 2 0 d e o r e d e z b o r p e a n . R e p a r a r e a l u i a r c o s t a 4 0 m i l i o a n e d e d o l a r i , i a r m o d e r n i z a r e a

în c e e a c e p r i v e ş t e u n i c u l s u b m a r i n a l A r m a t e i R o m â n e , a c e s t a 1 0 0 m i l i o a n e d e d o l a r i . D e a c e e a , e s t e f o a r t e p o s i b i l c a s u b m a r i n u lnu s e r e g ă s e ş t e î n n o u a s t r u c t u r ă d c r e o r g a n i z a r e t e h n i c ă a A r m a t e i s ă f i e f o l o s i t p e n t r u c e r c e t a r e , p r e g ă t i r e î n d o c , s a u s ă f i e c h i a rR o m â n e . P o t r i v i t i u i D e g e r a t u , p e n t r u o u n i t a t e d e s u b m a r m e s î n t v î n d u t , d a c ă “ s e v o r g ă s i a m a t o r i s â - l c u m p e r e ” .

Hoţul şi... injectoruiI n d i f e r e n t d e v î r s t ă , - h o ţ i i n u s e d e z m i n t . F u r ă t o t c e p i c ă î n

mină ş i d a c ă m a i e ş t i ş i “ m e s e r i a ş ” f a c i a v e r e . S î n t a t a c a t e d e p o z i te l e d e m a t e r i a l e , d a r ş i c u r ţ i l e u n o r s o c i e t ă ţ i c o m e r c i a l e . . . n e p ă z ite . C u m e s t e ş i c a z u l S C “ A p u s e a n a ” S A H u e d i n , d e u n d e s-a f u r a t u n i n j e c t o r p e n t m c o m b u s t i b i l . - A u t o m l f u r t u l u i e s t e S im io n S a r e a d i n A g h i r e ş . E l a r e 5 0 a n i ş i e s t e s u d o r . D e c i , p r ic e p u t î n u t i l a j e ş i m a ş i n i . î n l o c s ă - ş i c u m p e r e d i n m a g a z i n u n in je c to r , a f u r a t u n a d i n o g r a d a v e c i n u l u i . P e n t m c ă a c o m i s o i n f r a c ţ i u n e , v a f i p e d e p s i t . D e o c a m d a t ă ş e a f l ă î n p e n i t e n c i a r ş i d e acolo v a f i d u s l a i n s t a n ţ ă . M a i m u l t c a s i g u r , t o t a c o l o î ş i v a p e tre c e s i l u n i l e ( s a u a n i i ) u r m ă t o a r e .

S Z . C s .

Abandon familialM a r d a r e I o a n , d e 4 5 a n i , d i n C l u j N a p o c a a f o s t

t r i m i s î n j u d e c a t ă p e n t m c â s - a s u s t r a s d e l a o b l i g a ţ i i l e ' d e p ă r i n t e . O m u l e r a o b l i g a t p r i n l e g e s ă p l ă t e a s c ă l u n a r , - p e n t r u d o i c o p i i m i n o r i , 2 2 5 . 0 0 0 l e i . N u m a i c ă , M a r d a r e n u ş i - a a c h i t a t o b l i g a ţ i i l e t i m p d e 1 0 l u n i . O r e s t a n ţ ă d c p e s t e d o u ă m i l i o a n e d e l e i . A v o c a t u l l u i M . l . a c e r n i i n s t a n ţ e i d e j u d e c a t ă s â i s e d e a o p e d e a p s ă m a i u ş o a r ă , a m e n d ă p e n a l ă s a u s u s p e n d a r e , c a t a t ă l “ u i t u c ” s ă - ş i p o a t ă p l ă t i p e n s i a d e î n t r e ţ i n e r e . I n s t a n ţ a d e j u d e c a t ă l a c o n d a m n a t l a u n a n î n c h i s o a r e , p l a t a a 2 . 2 5 0 . 0 0 0 i e i f o s t e i s o ţ i i S a n d u M a r i a ş i 2 0 0 . 0 0 0 c h e l t u i e l i d e j u d e c a t ă . A . - " - . V • ' ‘ ‘ • •

V . M O L D O V A N

• î n l o c a l i t a t e a B ă d e ş t i , m a r ţ i D i n c a u z a c a n t i t ă ţ i i m a r i d e a p ăd i m i n e a ţ a s - a p r o d u s o c ă z u t ă î n z o n ă , p î r î u l S ă r ă z a i aa d e v ă r a t ă t o r n a d ă . O p l o a i e . a i e ş i t d i n m a t c ă ş i a i n u n d a tt o r e n ţ i a l ă , u r m a t ă d e d e s c ă r c ă r i d r u m u l p e o p o r ţ i u n e d e 1 0 0e l e c t r i c e s - a a b ă t u t a s u p r a m e t r i .s a t u l u i . U n f u l g e r s c ă p a t d i n • P e r a z a c o m u n e i R ă s c r u c i , ao r i l - a l o v i t p e H o g y e Z o l t a n : î n 2 2 i u n i e , î n j u r u l o r e i 1 7 , 3 0

- A r p a d , d e 2 4 a n i , c a r e s e a f l a ş - a p r o d u s u n g r a v a c c i d e n t d epe c î m p , l a S ă p a t c a r t o f i . A c i r c u l a ţ i e . B r e t e a A d r i a n ( 2 9c ă z u t r ă p u s ; a n i ) , c o n d u c ă t o r a u t o l a f i r m a

• P l o i l e d i n u l t i m e l e z i l e ; a u ; “ R o m f a r m ” s . a . d i n c a u z ai n u n d a t ' î n S i c 1 0 2 g o s p o d ă r i i n e a d a p t ă r i i l a c o n d i ţ i i l e d e t r a f i cŞi4 5 d e h e c t a r e d e t e r e n a g r i c o l , p e t i m p d e p l o a i e a p i e r d u tP a g u b e l e î n r e g i s t r a t e 1 s î n t d e c o n t r o l u l v o l a n u l u i ş i s - a i z b i tp e s te 2 0 0 m i l i o a n e d e l e i . d e u n - c o p a c . D a c i a s - a f ă c u t

• î n c o m u n a L i v a d a , p e . z o b . I a r ş o f e r u l s e a f l ă i n t e r n a t .Ş o s e a u a n a ţ i o n a l ă c i r c u l a ţ i a 1 a î n s p i t a l c u m u l t i p l e f r a c t u r i ,h s t î n t r e m p t ă t i m p . d e o o r ă . \ : v a l m .

M a r e l e P r e m i u

Garnitură de mobilă

P r e m i u l 1U n t e l e v i z o r c o l o r

P r e m i u l 20 m a ş i n ă d e

s p ă l a t a u t o m a t ăP r e m i u ! 3 - -T r e i a s p i r a t o a r e

A l t e p r e m i i :5buc. Uscotocre de pâr 5 buc. Cafetiere 5 buc. Fiare decalcat

şi alte premii surpriză'

pi '>llu S ' l i ' i O O

1. Participă fiecare client care achiziţionează produse învaloare’ de minim 100.000 lei din magazinele nominalizate mai jos.DISCOTECA

CU... CÎNTECD u m i n i c ă d i m i n e a ţ ă , I a

C ă m i n u l c u l t u r a l d i n T u r e n i a f o s t m a r e t ş m b â l ă u . T i n e r i i , d u p ă c e s - a u ' î n c ă l z i t l a d i s c o t e c ă , s - a u h i a t l a b ă t a i e . M e c i u l a î n c e p u t î n t r e b ă i e ţ i i d i n A i t o n ş i c e i d i n T u r e n i . P e n t r u a p o t o l i s p i r i t e l e î n c i n s e d e a l c o o l , o a m e n i i d e “ o r d i n a ” a u i n t e r v e n i t . D a r a u f o s t f ă c u ţ i K . O . , t r e i d i n t r e e i . L a î n c ă i e r a r e a u p a r t i c i p a t 1 2 t i n e r i . C e i m a i a g r e s i v i d i n t r e a i a u f o s t f r a ţ i i D r a g o s t e L i v i u ( 2 3 a n i ) ş i D r a g o s t e A d r i a n ( 2 1 a n j ) d i n A i t o n . B ă i e ţ i i a u f o s t a m e n d a ţ i c o n t r a v e n ţ i o n a l .

în presa local.

Numele: Adresa: Nr. bon:

Prenumele:______ B.I.: seria ^_nr. ___ Val. bon:

Page 16: RomTelecom a încasat ilegal Em ilConstantinescu a ...dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/71900/1/BCUCLUJ_FP_PIV2093_1999... · Preţurile la tutun, cafea şi băuturi^p alcoolice

Emisarul special rus pentru Iugoslavia, Viktor Cernomîrdin, a pledat, ieri. în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, pentru restructurarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Guvernul elveţian a anunţat, ieri, la, Berna, că 160 de militari elveţieni voluntari

neînarmaţi vor participa la Forţa internaţională de pace din Kosovo (KFOR),

' pînă în anul 2000.

HamTeiscem a isîeasat ilegal ele la papniaţie, im israis sie am am, peste ® sală ie smliasis ie Bei, sastime Oficiul Oemeufemtei

7 9 9

R e în to a r c e r e a

la l l i e s c uurmare din pagina 1

s p e r a n ţ e l o r r o m â n i l o r . P D S R p r o m i t e , p r i n t r e a l t e l e , s ă f a c ă o r e f o r m ă c u c o s t u r i s u p o r t a b i l e p e n t r u p o p u l a ţ i e , c a r e , s p r e d e o s e b i r e d e c e a p r a c t i c a t ă d e a c t u a l a P u t e r e , s ă d u c ă l a o r e a l ă c ţ e ş t e r e e c o n o m i c ă . I d e e a a r e u n m a r e i m p a c t s o c i a l , m a i a l e s l a c a t e g o r i i l e d e o a m e n i p e r m a n e n t a m e n i n ţ a ţ i c u p i e r d e r e a l o c u l u i d e m u n c ă p r i n l i c h i d a r e a u n u i . î n s e m n a t n u m ă r d c î n t r e p r i n d e r i ş i f a b r i c i . P e d e a l t ă p a r t e , I o n l l i e s c u ş i p a r t i d u l s ă u d o v e d e s c , î n u l t i m a p e r i o a d ă , m a i a l e s , c ă ş t i u f o a r t e b i n e s â e x p l o a t e z e , c u m a x i m u m f o l o s , s l ă b i c i u n i l e ş i i n c o e r e n ţ e l e p a r t i d e l o r d i n c o a l i ţ i e , r e u ş i n d a s t f e l s ă d i s l o c e u n i m p o r t a n t s e g m e n t e l e c t o r a l d i n , a l t ă d a t ă , c r e d i n c i o ş i i v o t a n ţ i a i p a r t i d e l o r i s t o r i c e . P e d e s e r i ş t i i s p u n a ş a : “ P r o p r i e t a t e a p r i v a t ă s t ă l a b a z a e c o n o m i e i s o c i a l e d e p i a ţ ă , f i i n d e x p r e s i a e c o n o m i c ă a l i b e r e i i n i ţ i a t i v e a i n d i v i d u l u i ; p r o p r i e t a t e a p r i v a t ă e s t e r e g u l a , i a r p r o p r i e t a t e a p u b l i c ă e s t e e x c e p ţ i a ” . C e e a c e n u î n s e a m n ă c ă f o s t u l p a r t i d d e g u v e m ă m î n t i g n o r ă t o t a l o r e a l i t a t e c o n c r e t ă d i n R o m â n i a , a n u m e f a p t u l c â n u p o a t e f i r e s t i t u i t ă f o ş t i l o r p r o p r i e t a r i î n t r e a g a s u p r a f a ţ ă a g r i c o l ă a ţ ă r i i , î n r ă u t ă ţ i n d m a i m u l t , ş i p e n t r u o l u n g ă p e r i o a d ă , s t a r e a a c t u a l ă a a g r i c u l t u r i i , a j u n s ă î n s i t u a ţ i a d e a n u p u t e a a s i g u r a c o n s u m u l a l i m e n t a r a l p o p u l a ţ i e i . L a t o a t e a c e s t e a s e a d a u g ă o f e n s i v a P D S R d e c u c e r i r e a O c c i d e n t u l u i , - î n p r i m u l r î n d a o p i n i e i p u b l i c e ş i A d m i n i s t r a ţ i e i a m e r i c a n e , r e c u n o s c î n d u - i - s e a c e s t e i a d i n u r m ă r o l u l p r i m o r d i a l î n s t a b i l i r e a l i n i i l o r d i r e c t o a r e a l e n o i i o r d i n i p o l i t i c e i n t e r n a ţ i o n a l e . E l e c t o r a t u l a r e s i m ţ i t d i n p l i n r e v e n i r e a î n p r i m - p l a n u l a t e n ţ i e i g e n e r a l e a m a r e l u i î n f r î n t a l a l e g e r i l o r d i n A 9 9 6 , d o v a d ă c o n c r e t ă f i i n d p r o c e n t e l e c o n s t a n t p e s t e 3 5 l a s u t ă o b ţ i n u t e î n u l t i m e l e s o n d a j e ş i , m a i a l e s , a p r e c i e r e a a p e s t e 5 0 I a s u t ă d i n t r e r o m â n i c â v i i t o a r e l e a l e g e r i v o r f i c î ş t i g a t e d e I o n l l i e s c u ş i P D S R .

S o c i e t a t e a N a ţ i o n a l ă d e T e l e c o m u n i c a ţ i i R o m T e l e c o m a î n c a s a t i l e g a l , t i m p d e p e s t e u n a n d e z i l e , p e s t e 1 0 0 m i l i a r d e d e l e i d e l a a b o n a ţ i i s ă i , î n r e g i s t r î n d u - s e n u m e r o a s e n e r e g u l i î n m o d u l d e c a l c u l a r e a s e r v i c i i l o r p r e s t a t e , r e i e s e d i n t r - u n r a p o r t p r e l i m i n a r a s u p r a a c t i v i t ă ţ i i R o m T e l e c o m , r e a l i z a t d e O f i c i u l C o n c u r e n ţ e i l a c e r e r e a p r i n c i p a l e l o r c o n f e d e r a ţ i i s i n d i c a l e ş i p r e z e n t a t , i e r i , p r e m i e r u l u i R a d u V a s i l e , d e c ă t r e l i d e r i i a c e s t o r a .

O f i c i u l C o n c u r e n ţ e i ( O C ) a c o n s t a t a t , c ă , î n p e r i o a d a 1 m a r t i e 1 9 9 7 - 3 0 i u n i e 1 9 9 8 , a d i c ă a t u n c i c î n d R o m T e l e c o m e r a r e g i e a u t o n o m ă a f l a t ă î n p a t r i m o n i u l s t a t u l u i , t a r i f e l e p e n t r u s e r v i c i i l e t e l e f o n i c e a u f o s t m a j o r a t e d e m a i m u l t e o r i f ă r ă a v i z d i n p a r t e a O f i c i u l u i s a u d i n p a r t e a G u v e r n u l u i , f a p t c a r e c o n t r a v i n e a t î t L e g i i t e l e c o m u n i c a ţ i i l o r , c î t ş i a l t o r p r e v e d e r i

. . l e g a l e . •A s t f e l d e c r e ş t e r i d e p r e ţ u r i a u f o s t

o p e r a t e , s p r e e x e m p l u , l a 1 i a n u a r i e 1 9 9 8 ş i l a 1 i u n i e 1 9 9 8 . T a r i f u l p e n t r u a b o n a m e n t e a c r e s c u t d e l a 1 5 . 0 0 0 d e l e i ( d e c e m b r i e 1 9 9 7 ) l a 2 5 . 0 0 0 d e l e i ( i a n u a r i e 1 9 9 8 ) ş i l a 3 0 . 0 0 0 d e l e i ( i u n i e 1 9 9 8 ) . I m p u l s u r i l e t e l e f o n i c e a u c r e s c u t , î n a c e e a ş i p e r i o a d ă , d e I a 2 1 0 l e i l a 2 4 0 l e i , d u p ă c a r e p r e ţ u l l o r s - a m a j o r a t i n d i r e c t , p r i n r e d u c e r e a d u r a t e i i m p u l s u l u i , d e l a t r e i m i n u t e l a n u m a i u n m i n u t .

A u c r e s c u t ş i t a r i f e l e p e n t r u i n s t a l a r e a p o s t u r i l o r t e l e f o n i c e : d e l a 2 5 0 . 0 0 0 d e l e i ( d e c e m b r i e 1 9 9 7 ) l a 3 0 0 . 0 0 0 d e l e i ( i a n u a r i e 1 9 9 8 ) p e n t r u p e r s o a n e f i z i c e . î n m o d i l e g a l , R o m T e l e c o m i - a p u s p e a b o n a ţ i i c a r e ş i - a u i n s t a l a t s a u m u t a t p o s t u l t e l e f o n i c , s â p l ă t e a s c ă p e l î n g ă t a r i f u l i n i ţ i a l , ş i c a b l u l t e l e f o n i c c o n s u m a t p e n t r u - r a c o r d a r e a l a c e n t r a l ă , d e ş i a b o n a m e n t u l d e i n s t a l a r e i n c l u d e ş i c o s t u l a 1 0 0 m e t r i d e f i r .

O c r e ş t e r e i m p o r t a n t ă - d e a p r o a p e 1 1 0 o r i - a f o s t î n r e g i s t r a t ă , î n l u n i l e m a r t i e - i u n i e 1 9 9 7 , l a t a r i f u l p e n t r u s e r v i c i u l d e s c h i m b a r e a n u m e l u i s a u a r e s p o n s a b i l i t ă ţ i i ( S N R ) . L a a c e s t s e r v i c i u , p r e ţ u l a c r e s c u t d e l a 3 . 2 5 0 d e l e i l a 3 5 0 . 0 0 0 d e l e i , a j u n g î n d s ă c o s t e l a f e l d e m u l t c a i n s t a l a r e a u n u i n o u p o s t t e l e f o n i c d e c a t e g o r i a î n t î i .

O f i c i u l C o n c u r e n ţ e i a m a i c o n s t a t a t c ă R o m T e l e c o m a t a r i f a t d u b l u c o n v o r b i r i l e î n r e g i m d e - u r g e n ţ ă , p r i n c e n t r a l e l e m a n u a l e , d e ş i , î n r e a l i t a t e , e l e e r a u r e a l i z a t e î n r e g i m n o r m a l . î n a c e l a ş i t i m p , R o m T e l e c o m a d u b l a t ş i p r e ţ u r i l e c o n v o r b i r i l o r i n t e r u r b a n e , î n l o c s ă p r a c t i c e t a r i f e l e l e g a l e , d e 1 . 0 0 0 - 1 . 6 5 0 d e l e i , î n f u n c ţ i e d e z o n ă .

V e r i f i c a r e a a r e l e v a t ş i a l t e a b a t e r i , c o n s e m n a t e î n p r o c e s e l e v e r b a l e d e c o n t r o l . C u t o a t e c ă n u s - a a j u n s î n c ă l a o c o n l u z i e f i n a l ă , a u t o r i i r a p o r t u l u i a u e s t i m a t l a p e s t e

1 0 0 m i l i a r d e d e l e i s u m a î n c a s a t ă d e la p o p u l a ţ i e , î n m o d a b u z i v ş i i l e g a l .

T a r i f e l e R o m T e l e c o m a u f o s t s c o a s e d e s u b s u p r a v e g h e r e a O f i c i u l u i C o n c u r e n ţ e i la 1 0 o c t o m b r i e 1 9 9 8 , d a t ă l a c a r e R o m T e l e c o m a f o s t p r i v a t i z a t ă , î n p r e z e n t f i i n d s t a b i l i t e p e b a z a u n e i f o r m u l e d e c a lc u l a p r o b a t e p r i n H o t ă r î r e d e G u v e m . D u p ă l i b e r a l i z a r e a t a r i f e l o r , î n 1 9 9 9 , R o m T e l e c o m a c o n t i n u a t s ă o p e r e z e m a j o r ă r i c o n s i s t e n t e a l e t a r i f e l o r l a s e r v ic i i l e p r e s t a t e , i n d i c ă a u t o r i i r a p o r t u l u i .

A s t f e l , p r e ţ u r i l e a b o n a m e n t e l o r , ş i i m p u l s u r i l o r t e l e f o n i c e a u c r e s c u t c u 117 l a s u t ă , î n c o n d i ţ i i l e î n c a r e m a j o r a r e a m a x i m ă a d m i s ă p r i n H o t ă r î r e d e G u v e r n e r a d e 3 0 l a s u t ă . S p r e c o m p a r a ţ i e , p r o d u s e l e d e l a r g c o n s u m s - a u s c u m p i t cu a p r o x i m a t i v 3 0 l a s u t ă , i a r c u r s u l d o l a r u l u i

' a c r e s c u t c u 4 3 l a s u t ă .O f i c i u l C o n c u r e n ţ e i a p r e z e n t a t S e n a t u l u i

u n p u n c t d e v e d e r e p r i v i n d î n l o c u i r e a m o d u l u i d e c a l c u l a l t a r i f e l o r t e l e f o n i c e , d u p ă c e a c e s t e a a r i f o s t m a j o r a t e î n t r - u n p r o c e n t m u l t m a i m a r e d e c î t r a t a i n f l a ţ i e i .

D u m i t r u C o s t i n , p r e ş e d i n t e l e B l o c u l u i N a ţ i o n a l S i n d i c a l , c a r e 3 p r e z e n t a t d a t e t e î c u r p i n s e î n r a p o r t , a c e r u t c a c e l e o s u t ă d e m i l i a r d e d e l e i c o l e c t a t e i l e g a l d e R o m T e l e c o m s ă f i e v ă r s a t e l a b u g e t u l s t a t u l u i , a v î n d î n . v e d e r e c ă r e t u m a r e a lo r p e r s o a n e l o r p ă g u b i t e e s t e e x t r e m d e d i f i c i l i

Aseară,^la^Prefectura* psppp■ a i M

W B Sa * *

Viitorul municipiului Cluj-Napoca a fost pus la caleI e r i , l a P r e f e c t u r a C l u j , a a v u t

l o c p r i m a î n t î l n i r e - d e z b a t e r e p e t e m a d e z v o l t ă r i i e c o n o m i c e ş i u r b a n i s t i c e a m u n i c i p i u l u i C l u j - N a p o c a . I n i ţ i a t i v a a c e s t e i s e r i i d e î n t î l n i r i a p a r ţ i n e p r e f e c t u l u i A l e x a n d r u F ă r c a ş . P r e f e c t u l s p e r ă c a a c e s t s c h i m b d e o p i n i i î n t r e o a m e n i i d e a f a c e r i , f m a n ţ i ş t i , c o n s t r u c t o r i , u r b a n i ş t i ş i r e p r e z e n t a n ţ i a i a u t o r i t ă ţ i l o r î o c a l e ş i j u d e ţ e n e s ă d u c ă l a d e b l o c a r e a s i s t e m u l u i e x i s t e n t î n m u n i c i p i u , l a n o i i n v e s t i ţ i i , l a d e z v o l t a r e a s e r v i c i i l o r ş i a t u r i s m u l u i ş i l a c r e a r e a u n o r n o i l o c u r i d e m u n c ă . L a p r i m a r u n d ă a u p a r t i c i p a t c o n d u c ă t o r i i s o c i e t ă ţ i l o r U r s u s , T u r i s m T r a n s i l v a n i a , A l i m e n t a r a ş i P o l u s , a i A d m i n i s t r a ţ i e i f i n a n c i a r e a m u n i c i p i u l u i , D i r e c ţ i e i d e S ă n ă t a t e P u b l i c ă ,

Inundaţiile. continuă să provoace pagube în judeţul Cluj

I n u n d a ţ i i l e c o n t i n u ă s ă p r o v o a c e n o i p a g u b e î n j u d e ţ u l C l u j , î n u r m a p l o i l o r t o r e n ţ i a l e d e m a r ţ i s e a r a , f i i n d a f e c t a t e m a i m u l t e g o s p o d ă r i i .

î n l o c a l i t a t e a V i i ş o a r a , a u f o s t i n u n d a t e a p r o x i m a t i v 5 0 d e g o s p o d ă r i i , p a g u b e l e u r m î n d

- s â f i e e v a l u a t e d e c ă t r e D i r e c ţ i a / A g r i c o l ă . Ş e f u l I n s p e c t o r a t u l u i d e P r o t e c ţ i e C i v i l ă C l u j , c o l o n e l u l l o a n S a v i n , a d e c l a r a t c ă t r a f i c u l p e c a l e a f e r a t ă ş i p e ş o s e l e l e d i n l o c a l i t a t e a L i v a d a , a f o s t î n t r e r u p t ' p e n t r u a p r o x i m a t i v d o u ă o r e , d i n c a u z a i e ş i r i i a p e i d i n a l b i e . D e b i t u l p l o i i ^ a f o s t d e p î n ă l a 4 0 d e l i t r i p e m e t r u p ă t r a t . î n ' c o m u n a L u n a a u f o s t i n u n d a t e ş i d i s t r u s e d e

g r i n d i n ă p a t r u s u t e d e h e c t a r e d e c u l t u r i c u p â i o a s e ş i l e g u m i n o a s e . .

' P a g u b e l e c a u z a t e d e p l o i l e d i n a c e a s t ă s ă p t ă m î n ă a u f o s t e v a l u a t e , î n c o m u n a M o l d o v e n e ş t i l a 1 5 m i l i a r d e d e l e i , i a r î n l o c a l i t a t e a C o m e ş t i l a 1 , 5 m i l i a r d e d e l e i . L o c u i t o r i i d i n l o c a l i t a t e a M u n t e l e R e c e s î n t , î n c o n t i n u a r e , i z o l a ţ i , d i n c a u z a f u r t u n i i c a r e a p r o d u s o r u p t u r ă d e 2 0 d e m e t r i î n v e r s a n t u l m u n t e l u i . C i r c u l a ţ i a p e ş o s e a u a C o r u ş - S ă l i ş t e a s e d e s f ă ş o a r ă c u d i f i c u l t a t e , i a r l o c u i t o r i i s a t e l o r C â l ă ţ e l e , C ă p u ş u M i c ş i M ă r g ă O s î n t p a r ţ i a l i z o l a ţ i .

c o n s i l i e r i l o c a l i ş i j u d e ţ e n i , r e p r e z e n t a n ţ i a i u n o r f i r m e d e p r o i e c t a r e ş i c o n s t r u c ţ i i . D i n p a r t e a P r i m ă r i e i m u n i c i p i u l u i C l u j - N a p o c a a p a r t i c i p a t d o a r e ş a l o n u l s e c u n d r e p r e z e n t a t p r i n v i c e p r i m a r u l N i c o l a e R u j a ş i d i r e c t o r u l d i r e c ţ i i l o r d e U r b a n i s m ş i A d m i n i s t r a r e a D o m e n i u l u i P u b l i c ş i P r i v a t , î n c e p u t ă c a o c a m p a n i e d e p u b l i c i t a t e a f i r m e i . P o l u s , î n t î l n i r e a s - a t r a n s f o r m a t , p î n â l a u r m ă , î n t r - o d e z b a t e r e î n t r e a u t o r i t ă ţ i l e l o c a l e ş i o a m e n i i d e a f a c e r i r o m â n i ş i s t r ă i n i .

î n d e b u t u l î n t î l n i r i i , r e p r e z e n t a n t u l f i r m e i P o l u s T r a n s i l v a n i a a p r e z e n t a t v i i t o a r e l e i n v e s t i ţ i i p e c a r e l e v a f a c e î n m u n i c i p i u ( u n c e n t r u c o m e r c i a l ş i b a n c a r ) ş i i m p a c t u l a c e s t o r a a s u p r a v i e ţ i i e c o n o m i c e a m u n i c i p i u l u i . T o ţ i p a r t i c i p a n ţ i i l a î n t î l n i r e a u f o s t d e a c o r d d e n e c e s i t a t e a i n v e s t i ţ i i l o r s t r ă i n e p e p i a ţ a c l u j e a n ă , c a r e a r , d u c e i n c o n t e s t a b i l l a o î m b u n ă t ă ţ i r e , a n i v e l u l u i d e t r a i a l c l u j e n i l o r . P î n ă ş i v i c e p r i m a r u l N i c o l a e R u j a , a f l a t î n t r - o s i t u a ţ i e i n g r a t ă d a t o r i t ă o p o z i ţ i e i p r i m a r u l u i f a ţ ă d e p r o i e c t e l e P o î u s , a p r e c i z a t c ă î n c o n d i ţ i i l e î n c a r e C l u j u l e s t e î n c ă d e r e l i b e r ă d i n p u n c t d e v e d e r e i n d u s t r i a l , t r e b u i e a c c e p t a t o r i c e i n v e s t i t o r . R e p r e z e n t a n t u l F i n a n ţ e l o r , d i r e c t o r u l D i o n i z i u M o l d o v a n , a s u b l i n i a t c ă î n p r e z e n t a c t i v i t a t e a e c o n o m i c ă L a m u n i c i p i u l u i e s t e î n d e c l i n ,

d o v a d ă e . s t e ş i s u m a m o d e s t ă l a c a r e s e r i d i c ă i n v e s t i ţ i i l e s t r ă i n e p e a n u l t r e c u t - 1 0 m i l i o a n e d e d o l a r i . D i n c e l e 1 6 . 0 0 0 d e f i r m e a u t o h t o n e c a r e a c t i v e a z ă , d o a r 9 . 0 0 0 a u o b ţ i n u t p r o f i t , a s t f e l î n e î t d i f e r e n ţ a d i n t r e p r o f i t ş i p i e r d e r i î n j u d e ţ e s t e a b i a d e 1 0 0 d e m i l i a r d e d e l e i .

p r e c i z a t d l B u z o i a n u . M a n a g e r u l A l i m e n t a r e i , . l o a i M u r e ş a n , - a f l a ţ î n ' l u p t ă , încă d e s c h i s ă , c u a d m i n i s t r a ţ i a l o c a l ă , a s u b l i n i a t c â p r i n c ip a l i c a u z ă a l i p s e i i n v e s t i ţ i i l o r s t r ă i n e , d a r ş i a u t o h t o n e , este t o c m a i r e t i c e n ţ a a d m in i s t r a ţ i e i l o c a l e ş i a r o g a n ţ a f u n c ţ i o n a r u l ;

O c t a v i a n B u z o i a n u , p u b l i c . L e z a t d e a c u z e l e aduse r e p r e z e n t a n t u l c e l u i m a i m a r e a d m i n i s t r a ţ i e i F u n a r .p l ă t i t o r d e i m p o z i t e d i n m u n i c i p i u - U r s u s , a d e c l a r a t c ă e s t e n e p l ă c u t s u r p r i n s d e m o d u l î n c a r e s î n t p r i m i ţ i i n v e s t i t o r i i s t r ă i n i ş i n u s e m i r ă d e r e t i c e n ţ a a c e s t o r a c î n d l i s e p r o p u n a f a c e r i î n a c e s t o r a ş . „ P e n t r u a p u t e a d e p ă ş i a c e a s t ă s i t u a ţ i e t r e b u i e s ă s c ă p ă m î n p r i m u l r î n d d e a c c e n t e l e p o l i t i c e d u p ă c a r e s e i a u h o t ă r î r i l e î n a d m i n i s t r a ţ i a l o c a l ă . î n u l t i m i i p a t r u - c i n c i a n i , d e z v o l t a r e a C l u j u l u i a s t a t p e l o c f a ţ ă d e a l t e o r a ş e , t o c m a i d i n c a u z a p r e a m u l t o r o r g o l i i ş i c o n s e r v a t o r i s m u l u i c a r e d o m i n ă t o a t e m e d i i l e i n f l u e n t e " , a

r e p r e z e n t a n t u l E x e c u t i v u l u i , d i r e c t o r u l L i v i u M a c e a , a trecut l a o f e n s i v ă ş i a p r e z e n t a i p r o i e c t e l e î n d r ă z n e ţ e a l t p r i m ă r i e i ş i a c r i t i c a t l i p s a de c o l a b o r a r e a m a j o r i t ă ţ i i ce lo r p r e z e n ţ i . C o n s i l i e r u l l o c a l , a r h i t e c t u l R o m u l u s Z a m f i r , a ţ i n u t s ă r e m a r c e c â c r i z a f i n a n c i a r ă ş i „ p e n u r i a f a n t a s t i c ă " d e c a r e s u f e r ă c l u j e n i i e s t e c a u z a t ă ş i d i p o l i t i c a i n c o e r e n t ă a a d m i n i s t r a ţ i e i l o c a l e , c a r e a a d u s C l u j u l î n d e r i v ă , a s e m e n i u n u i a u t o b u z f ă r ă ş o f e r .

L u m i n i ţ a P U R D E A

C o n f e d e r a ţ i i l e s i n d i c a l e c e r s c h i m b a r e a d i n f u n c ţ i e a p r e ş e d i n t e l u i F P S , R a d u S â r b u

Liderii principalelor confederaţii sindicale-au cerut, ieri, în cadrul unei întîlniri cu premierul Radu Vasile, schimbarea din funcţie a preşedintelui Fondului Proprietăţii de Stat (FPS), Radu Sârbu, în contextul ultimelor evoluţii de la Comtim, Tepro laşi şi Tractorul Braşov, dar şi ca urmare a neoporării promisiunilor făcute sindicatelor de către Sârbu, cu privire la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor, în momentul privatizării. Premierul Radu Vasile a recomandat sindicaliştilor să trimită o scrisoare în acest sens Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului. Scrisoarea oficială a celor patru confederaţii va fi remisă, astăzi, principalelor instituţii ale statului.

Autorizată pnnS.C. nr. 128 /19 91 , judecătoria Ciur Napoca înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului judeţului Cluj, sub nr. J /1 2 /3 0 8 din 22.03.1991 cod fiscal R 204469

ILIE CĂLIAN (redactor şef);VALER CHIOREANU (redactor şef adjunct); CRISTIAN BARA (redactor şef adjunct), fe l. 19.16.81; fax:19-28.28;E-mail: [email protected]

Secretar de redacţie: Horea PETRUŞ

Tel/fax:19.74.18

REDACŢIA: Cluj-Napoca, str. Napoca 16Telefoane: Publicitate: tel-fax: 19.73.04; C ontab ilita te: 19.73.07; C ultură ,Eveniment, Politic 19.74.90, Social, Economic 19.75.07; Sport: 19.21.27 Difuzare, Mica publicitate: 19.49.81 Subredacţia Turda: tel/fax: 31.43.23; Subredacţia Dej: tel/fax: 21.60.75

T IPĂRII EXECUTAT l i IiiJ Garamond