ROM£â€NIA PROIECT JUDE¥¢UL GORJ AVIZAT SECRETAR AL ULUI ...old. site/Info...

download ROM£â€NIA PROIECT JUDE¥¢UL GORJ AVIZAT SECRETAR AL ULUI ...old. site/Info Financiar/Buget 2011/Buget

of 49

 • date post

  17-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ROM£â€NIA PROIECT JUDE¥¢UL GORJ AVIZAT SECRETAR AL ULUI ...old. site/Info...

 • 1

  ROMÂNIA PROIECT

  JUDEŢUL GORJ AVIZAT SECRETAR AL JUDEŢULUI:

  CONSILIUL JUDEŢEAN ZOICA ZAMFIRESCU

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu general al judeţului Gorj pe anul 2011

  Consiliul Judeţean Gorj:

  Având în vedere:

  - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; - Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, Direcţia cooperare, dezvoltare

  regională şi relaţii externe şi Direcţia juridică, administraţie publică locală şi transport public

  judeţean;

  - Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; - Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică locală; - Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare şi cooperare regională; - Raportul de avizare al Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului; - Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice şi culte; - Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; - Raportul de avizare al Comisiei pentru tineret, sport, turism; - Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, sănătate şi protecţie socială; - Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată; - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

  ulterioare;

  - Prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 a bugetului de stat pe anul 2011; - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea-cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - Legea nr. 285/28.12.2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice nr.

  42/77/13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

  285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

  - Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr. 7/57/11.01.2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului

  general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011;

  - Hotărârea Guvernului nr. 23/ 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; - Prevederile Legii nr. 69/16.04.2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; - Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Ministerului Finanţelor Publice nr.

  244/2.651/03.11.2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale

  art. 57 alin. (2¹) şi ale art. 76¹ alin.(1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

  - Decizia nr. 1/03.01.2011 a directorului executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, transmisă şi înregistrată la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 226/06.11.2011, privind repartizarea

  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor

  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2011;

  - Hotărârea nr.2/21.01.2011 a Consiliului Judeţean Gorj privind repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sume şi cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru

  susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită

  cofinanţare locală, pentru anul 2011;

 • 2

  - Adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 374.178/29.12.2010, înregistrată la sediul autorităţii publice judeţene sub nr. 16.806/31.12.2010 privind definitivarea şi aprobarea bugetelor locale pe

  anul 2011;

  - Adresele şi notele de fundamentare ale aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiilor de subordonare judeţeană privind propunerile de buget pe anul 2011;

  În baza prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

  republicată;

  HOTĂRĂŞTE:

  Art.1 Se aprobă repartizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2010, în cuantum

  de 12.525,03 mii lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2 Se aprobă bugetul propriu general consolidat al judeţului Gorj pe anul 2011, la partea de

  venituri în sumă de 248.203,24 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 262.298,33 mii lei, conform

  anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.3 Se aprobă bugetul local al judeţului Gorj pe anul 2011, la partea de venituri în sumă de

  170.736,94 mii lei, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.4 Se aprobă bugetul local al judeţului Gorj pe anul 2011, la partea de cheltuieli în sumă de

  183.261,97 mii lei, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.5 Se aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din

  venituri proprii pe anul 2011, la partea de venituri în sumă de 83.632,30 mii lei, conform anexei nr. 5,

  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art.6 Se aprobă bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate parţial din

  venituri proprii pe anul 2011, la partea de cheltuieli în sumă de 85.202,36 mii lei, conform anexei nr.

  6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.7 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2011, conform anexelor nr. 7, 7.1-7.12,

  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.8 Se aprobă numărul de posturi prevăzute prin Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe

  anul 2011, pentru personalul neclerical din judeţul Gorj.

  Art.9 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj şi instituţiile

  publice de subordonare judeţeană, cu sprijinul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Gorj, vor duce la

  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PREŞEDINTE,

  Ion CĂLINOIU CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR AL JUDEŢULUI,

  Zoica ZAMFIRESCU

  Nr.________

  Adoptată în şedinţa din________

  cu un număr de________voturi,

  din totalul numărului de consilieri judeţeni în funcţie.

 • ROMÂNIA ANEXA NR.1

  JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……

  CONSILIUL JUDEŢEAN

  ANEXA PRIVIND REPARTIZAREA EXCEDENTULUI

  ÎNREGISTRAT LA 31.12.2010

  mii lei

  DENUMIRE SUMA

  TOTAL EXCEDENT, din care: 12,525.03

  1. Sume cu destinaţie specială: 7,985.36

  1.1

  Sume proiecte cu finanţare din fonduri externe

  nerambursabile, total, din care: 7,655.36

  cap.51.02, titlul 56

  1.Calitate în administraţia publică locală 55.23

  cap.66.02, titlul 56

  2.Extindere capacitate prin amenajare şi

  modernizare etaj III la Complexul de recuperare şi

  reabilitare neuro-psihiatrică pentru adulţi Bîlteni 106.79

  cap.84.02, titlul 56

  84.02

  3.Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 -

  54+500 şi DJ 675 C, km 0+000 - 4+300 7,493.34

  1.2 Sume alocate prin H.G.nr.1.379/2010 300.00

  cap.84.02, titlul 71

  Reabilitare DJ 673A, Dragoteşti-Mătăsari -DN67 -

  27,790 km 300.00

  1.3 Sume alocate prin H.G.nr.1.383/2010 30.00

  cap.84.02, titlul 71

  Lucrări Accidentale pentru înlăturarea efectelor

  calamităţilor naturale pe DJ 675C, km 13+288 -

  13+339, comuna Bustuchin 30.00

  2. Sume propuse a se repartiza: 4,539.67

  cap.66.02, titlul 56

  1. Sistem de canalizare şi staţie de epurare la

  Spitalul de Pneumoftiziologie "Tudor Vladimirescu",

  sat Dobriţa, comuna Runcu, judeţul Gorj 1,811.50

  cap.84.02, titlul 56

  2. Reabilitare drumuri judeţene DJ 665, km 0+000 -

  54+500 şi DJ 675 C, km 0+000 - 4+300 2,728.17

  PREŞEDINTE,

  ION CĂLINOIU

  CONTRASEMNEAZĂ:

  SECRETAR AL JUDEŢULUI

  ZOICA ZAMFIRESCU

  anexa 1 1

 • ROMÂNIA ANEXA NR.2

  JUDEŢUL GORJ la proiectul H.C.J. nr……

  CONSILIUL JUDEŢEAN

  - mii lei -

  DENUMIRE

  A 0 1 2 7=1+2+3+4+5+6 8 9=7-8

  VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 170,736.94 83,632.30 254,369.24 6,166.00 248,203.24

  Venituri curente (rd.03+17) 02 106,158.00 77,466.30 183,624.30 0.00 183,624.30

  Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 105,180.00 0.00 105,180.00 0.00 105,180.00

  Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoa