ROMأ‚NIA JUDEإ¢UL BOTOإ‍ANI MUNICIPIUL ... - Primaria Botosani, posesor a C.I. seria XT nr....

download ROMأ‚NIA JUDEإ¢UL BOTOإ‍ANI MUNICIPIUL ... - Primaria Botosani, posesor a C.I. seria XT nr. 295826,

of 31

 • date post

  02-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ROMأ‚NIA JUDEإ¢UL BOTOإ‍ANI MUNICIPIUL ... - Primaria Botosani, posesor a C.I. seria XT nr....

 • ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI

  MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL

  ____________________________________________________________________________ REPUBLICATĂ CONFORM ART.1 DIN H.C.L. NR. 393/28.08.2008 si ART.1 DIN H.C.L.

  NR. 433/25.11.2009

  HOTĂRÂRE privind acordul municipiului Botosani pentru asocierea cu Judetul Botosani si unitatile

  administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani

  CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI BOTOSANI, văzând expunerea de motive a domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind acordul municipiului Botosani pentru asocierea cu Judetul Botosani si unitatile administrativ teritoriale in vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani, analizând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare Locala, Monitorizare Servicii Publice, Programe Internationale şi al Serviciului Juridic – Contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 14972/ 17.07.2008, precum şi raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Botosani, având în vedere prevederile: Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 , Legea serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonatei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, precum şi art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c) din Legea nr. 215/2001 republicată,

  în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1 Se aprobă asocierea municipiuluiBotosani, prin Consiliul Local Botosani, cu judeţul Botosani, municipiul Dorohoi, oraşele si comunele prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO

  PROCES” Botosani în forma prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărâre şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani în forma prevăzută în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani va avea sediul

  în România, municipiul Botosani, str. Calea Nationala nr. 64 şi un patrimoniu iniţial de 17.000 RON. Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Botosani la patrimoniul iniţial al Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 400 RON.

 • Art. 4 Se împuterniceşte domnul Catalin Mugurel Flutur, primar al municipiului Botosani, cetăţean român, născut la data de 16.01.1963 , domiciliat în municipiul Botoşani, posesor a C.I. seria XT, nr. 187845, eliberată de Politia Municipiului Botoşani, la data de 11.12.2003, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Botoşani, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botoşani, anexe la prezenta hotărâre.

  Art. 5 Se împuterniceşte domnul Radu Ionut Neagu, consilier juridic in cadrul Consiliului

  Judetean Botosani, cetăţean român, născut la data de 30.05.1982, domiciliat în municipiul Botosani, posesor a C.I. seria XT nr. 295826, eliberat de Politia Municipiului Botoşani, la data de 15.06.2006, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO PROCES” Botosani la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Botosani.

  „Art. 51 – Se desemnează domnul Cătălin Mugurel Flutur, primar al municipiului Botoşani, ca

  reprezentant al Consiliului Local Botoşani în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOPROCES Botoşani”.

  Art. 6 Primarul municipiului Botosani, prin aparatul de specialitate, va lua masuri de ducere

  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Florentin Pietraru Secretar, Ioan Apostu

  Botoşani, 29 iulie 2008

  Nr. 301

 • 1

  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani

  nr. 301 din 29. 07. 2008

  LISTA unităţilor administrativ-teritoriale din Judeţul Botoşani cu care Municipiul

  Botoşani , prin Consiliul Local al Municipiului Botosani, se asociază în vederea

  înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECO PROCES”

  Botoşani

  Nr. crt.

  Denumire unitate administrativ-teritorială

  Nr. crt.

  Denumire unitate administrativ-teritorială

  1. Judetul Botoşani 40. Comuna Hudeşti 2. Municipiul Dorohoi 41. Comuna Ibăneşti 3. Oraşul Darabani 42. Comuna Leorda 4. Oraşul Bucecea 43. Comuna Lozna 5. Oraşul Flămânzi 44. Comuna Lunca 6. Oraşul Săveni 45. Comuna Manoleasa 7. Oraşul Ştefăneşti 46. Comuna Mihai Eminescu 8. Comuna Adăşeni 47. Comuna Mihăileni 9. Comuna Albeşti 48. Comuna Mihălăşeni 10. Comuna Avrămeni 49. Comuna Mileanca 11. Comuna Băluşeni 50. Comuna Mitoc 12. Comuna Blândeşti 51. Comuna Nicşeni 13. Comuna Brăeşti 52. Comuna Păltiniş 14. Comuna Broscăuţi 53. Comuna Pomârla 15. Comuna Călăraşi 54. Comuna Prăjeni 16. Comuna Cândeşti 55. Comuna Răchiţi 17. Comuna Conceşti 56. Comuna Rădăuţi Prut 18. Comuna Copălău 57. Comuna Răuseni 19. Comuna Cordăreni 58. Comuna Ripiceni 20. Comuna Corlăteni 59. Comuna Roma 21. Comuna Corni 60. Comuna Româneşti 22. Comuna Coşula 61. Comuna Santa Mare 23. Comuna Coţuşca 62. Comuna Stăuceni 24. Comuna Cristeşti 63. Comuna Suharău 25. Comuna Cristineşti 64. Comuna Suliţa

 • 2

  26. Comuna Curteşti 65. Comuna Şendriceni 27. Comuna Dângeni 66. Comuna Ştiubieni 28. Comuna Dersca 67. Comuna Todireni 29. Comuna Dimăcheni 68. Comuna Truşeşti 30. Comuna Dobârceni 69. Comuna Tudora 31. Comuna Drăguşeni 70. Comuna Ungureni 32. Comuna Durneşti 71. Comuna Unţeni 33. Comuna Frumuşica 72. Comuna Văculeşti 34. Comuna George Enescu 73. Comuna Vârfu Câmpului 35. Comuna Gorbăneşti 74. Comuna Viişoara 36. Comuna Havârna 75. Comuna Vlădeni 37. Comuna Hăneşti 76 Comuna Vlăsineşti 38. Comuna Hilişeu Horia 77. Comuna Vorniceni 39. Comuna Hlipiceni 78. Comuna Vorona

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Florentin Pietraru Secretar, Ioan Apostu

 • 1

  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA NR 2

  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 301 din 29. 07. 2008

  ACTUL CONSTITUTIV

  al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, ECOPROCES ” Botoşani

  I. ASOCIAŢII:

  1. Judeţul Botoşani, prin Consiliul Judeţean Botoşani cu sediul în municipiul Botoşani, str.Piaţa Revoluţiei nr.1-3 , jud. Botoşani , cod 710236, reprezentat de ŢÂBULEAC MIHAI, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. …… din……. ;

  2. Municipiul Botoşani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoşani , cu sediul în municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei nr.1, jud. Botoşani, cod 710236, reprezentat de FLUTUR CĂTĂLIN MUGUREL, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Botoşani nr. … din……. ;

  3. Municipiul Dorohoi, prin Consiliul Local al Municipiului Dorohoi., cu sediul în municipiul Dorohoi, str.Grigore Ghica nr. 34, jud. Botoşani, cod 715200, reprezentat de ALEXANDRESCU DORIN, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Dorohoi nr. …… din …. ;

  4. Oraşul Darabani, prin Consiliul Local al oraşului Darabani., cu sediul în oraşul Darabani, str.1 Decembrie nr.100, jud. Botoşani , cod 715100, reprezentat de BURLACU GHIORGHI , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Darabani nr. …… din……. ;

  5. Oraşul Bucecea, prin Consiliul Local Bucecea., cu sediul în oraşul Bucecea, jud. Botoşani , cod 717045, reprezentat de ŢÂMPĂU ANDRON, î