ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN ... Consiliul Judetean Iasi sub nr. 11690/16.04.2018, -...

download ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN ... Consiliul Judetean Iasi sub nr. 11690/16.04.2018, - Adresa

of 14

 • date post

  28-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN ... Consiliul Judetean Iasi sub nr. 11690/16.04.2018, -...

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IA51

  Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, la0 iiita ink

  Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro Compartiment Relatii Internationale

  PROIECT DE HOTARARE pentru inlocuirea Anexei la Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 81/27.03.2018

  privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre Judetul Iasi din Romania si Raionul Glodeni din Republica Moldova

  Consiliul Judetean

  Avand in vedere: Expunerea de motive la proiectul de hotarare prezentata de catre Prqedintele Consiliului Judetean Ia§i, in calitate de initiator, inregistrata sub nr. 15801 din 21.05.2018 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre Compartimentul Relatii Internationale i inregistrat sub nr. 15802 din 21.05.2018 Hotararea Consiliului Judetean Ia§i nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre judetul Iasi din Romania §i Raionul Glodeni din Republica Moldova. Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice inregistrata la

  Consiliul Judetean Ia.5i sub nr.11690/16.04.2018, Adresa Ministerului Afacerilor Externe inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i sub nr.

  14593/10.05.2018, Prevederile Legii nr. 78/1999 privind aprobarea Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 120/1998 pentru ratificarea de catre Romania a Convenliei —cadru europene privind cooperarea transfrontaliera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale, adoptata la Madrid la 21 mai 1980. Prevederile art.15, 16 §i art. 91 alM. (6) lit.(b) §i (c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publics locals republicata cu modificarile complearile ulterioare, In temeiul art.97 si art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare,

  HOTARASTE:

  Art.1. Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea incheierii Acordului de Cooperare intre judetul Ia§i din Romania Raionul

 • Glodeni din Republica Moldova se inlocuiqte cu Anexa care face parte integranta din

  prezenta hotarare.

  Art. 2. Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean nr. 81/27.03.2018

  raman valabile §i se aplicA in consecinta.

  Art. 3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre

  Compartimentul Relatii Internationale.

  Art.4. - (1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale,

  Consilierii Judeteni Presa va inainta copie dupd prezenta hotArare care:

  g. Institutia Prefectului Judetului h. Compartimentului Relatii Internationale

  i. Consiliului Raionul Glodeni din Republica Moldova.

  (2) - Aducerea la cuno§tinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni ,yi

  Presa.

  Data astazi, 2018

  PRESEDINTE Dr. Ing. Mdxicel P PA

  Vizat pentru legalitate SECRETARUL JUDETULUI

  Lacr VERNICA-

  DIRECTIA JURIDICA Dir.executiv Gabriela ALUNGULESEI

  Imi in . In totahlate lifam logalia0t.

  in solidar "1111

  Sustine proiectul de hotarfire: Compartiment Relatii Internationale

  Corneliu GROSU

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IASI

  Bulevardul $tefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, Ia.5i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  Nil-T(°k

  Expunere de motive, la proiectul de hotarttre

  pentru inlocuirea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare intre JUDETUL IASI DIN ROMANIA SI RAIONUL GLODENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  AvAnd in vedere: - Adresa Ministerului DezvoltArii Regionale sj Administratiei Publice inregistrata la

  Consiliul Judetean Iasi sub nr. 11690/16.04.2018,

  - Adresa Ministerului Afacerilor Exteme inregistrata la Consiliul Judetean MO sub nr. 14593/10.05.2018, Raionul R4cani din Republica Moldova 4i manifesta intentia de a colabora §i

  dezvolta relatii de parteneriat cu Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi in mai multe domenii: dezvoltare localA, economie culturd, tineret, sport, educatie turism, accesare de fonduri europene, protectia mediului inconjurator, transport, protectie medico socialA, etc.

  Pentru realizarea obiectivelor din Acordul de Cooperare, Judetul Ia§i, Romania poate participa la realizarea sj finantarea unor objective de investitii ale Raionului Glodeni din Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret educationale, stagii de pregAtire profesionala sj a altor actiuni care contribuie la dezvoltarea relatiilor de prietenie, conform art 15, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 'Ocala republicatd, cu modificarile sj completarile ulterioare.

  In vederea asigurdrii unui cadru bilateral formal pentru derularea de initiative transfrontaliere supun spre aprobare plenului Consiliului Judetean Iasi proiectul de hotArare pentru inlocuirea Anexei la Hotarfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare intre JUDETUL IASI DIN ROMANIA SI RAIONUL GLODENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  A,

  p • 1 DR. ING ; POPA

 • ROMANIA JUDETUL IASI

  CONSILIUL JUDETEAN IA51

  Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, Ia§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

  Compartiment Relatii Internationale Nr.t5ric2-din.:AQ!).ME) / f;) 4A8 41-/—

  De (cord sä se rpuna dezbaterii pn I i Confii lui Judetean Iasi

  e, ' CEL POPA

  RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind inlocuirea Anexei la Hotararea Consiliului

  Judetean Iasi nr. 81/27.03.2018 privind aprobarea Acordului de cooperare intre JUDETUL IASI DIN ROMANIA 51 RAIONUL GLODENI DIN REPUBLICA

  MOLDOVA

  Avand in vedere: Adresa Ministerului Dezvolarii Regionale Administratiei Publice inregistrata la Consiliul Judetean Ia§i sub nr.11690/16.04.2018, Adresa Ministerului Afacerilor Externe inregistrata la Consiliul Judetean Ia$i sub nr. 14593/10.05.2018,

  Raionul Glodeni din Republica Moldova 4i manifesta intentia de a colabora §i dezvolta relatii de parteneriat cu Judetul Ia$i - Consiliul Judetean Ia§i in mai multe domenii : dezvoltare locals, economie culturk tineret, sport, educatie turism, accesare de fonduri europene, protectia mediului inconjuator, transport, protectie medico socialk etc.

  In conformitate cu dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publics locals, republicata cu modificarile Si complefarile ulterioare : "Unita' tile admistrativ teritoriale limitrofe zonelor de frontiers pot incheia intre ele intelegeri de cooperare transfrontaliera cu structuri similare din statele vecine, in condifiile legii .

  Cooperarea intre cele cloud autoriati va putea fi realizata, dupa cum urmeaza: a) schimburi de experienta intre cele dousa autoritati $i structurile de specialitate

  subordonate acestora, inclusiv asociatiile patronale ale oamenilor de afaceri-

 • organizarea periodica de expozitii, targuri cu produse industriale, agroalimentare, bunuri de larg consum ale agentilor economici,

  b) derularea unor proiecte de dezvoltare eonomica i socials care sä fie in beneficiul comunitatilor locale pe care le reprezinta.

  c) efectuarea de stagii de pregatire profesionala *i schimburi interinstitutionale in diferite domenii de interes reciproc.

  Pentru realizarea obiectivelor din Acordul de Cooperare, Judetul Ia*i, Romania poate participa la realizarea *i finantarea unor obiective de investitii ale Raionului Glodeni, Republica Moldova, a unor programe comune culturale, sportive, de tineret *i educationale, stagii de pregatire profesionala *i a altor actiuni care contribuie la dezvoltarea relatiilor de prietenie, conform art 15, alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publics locals republicata, cu modificarile *i completarile ulterioare.

  In acest scop, Judetul la*i, Romania poate aproba finantarea unor proiecte propuse de Raionul Glodeni, Republica Moldova in baza Acordului de Cooperare, conform procedurilor stabilite prin Ordinul Mini sterului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice nr.1.120/2014 pentru aprobarea procedurii de finantare prevazute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile *i completarile ulterioare.

  in vederea asigurarii unui cadru bilateral formal pentru derularea de initiative transfrontaliere supunem spre dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare intre JUDETUL 1A$1 DIN ROMANIA SI RAIONUL GLODENI din REPUBLICA MOLDOVA .

  Compartiment Relatii Internationale Corneliu GROSU.

 • PROIECT

  Acord de Cooperare

  INTRE JUDETUL IASI DIN ROMANIA SI RAIONUL GLODENI DIN REPUBLICA MOLDOVA

  Judetul la$i din Romania Raionul Glodeni din Republica Moldova, denumite in continuare „ Parli"

  Avand in vedere istoria comuna *i patrimoniul cultural unic *i dorinta consolidarii relatiilor de prietenie *i de c000perare intre autoritatile administratiei publice locale din Romania *i Republica Moldova,

  In concordanta cu prevederile Declaratiei comune privind instituirea unui parteneriat strategic 'intre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, semnata la Bucure*ti, la 27 aprilie 2010, precum *i prevederile Planului de actiune in