ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare...

of 52 /52
ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL- H O T A R A R E pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară: Având în vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 2.144/2015, prin care se propune aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2015; - raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, audi-tul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014; - prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor varstnice; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, modificate prin Hotărârea Guver-nului nr. 9/2015; - prevederile Ordinului nr. 158/38/2015 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

Embed Size (px)

Transcript of ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare...

Page 1: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ROMANIA JUDETUL BUZAU

MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL LOCAL-

H O T A R A R E pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial

din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară:

Având în vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.

2.144/2015, prin care se propune aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local pe anul 2015;

- raportul Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, audi-tul Compartimentului Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014; - prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare; - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea

nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor varstnice; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, modificate prin Hotărârea Guver-nului nr. 9/2015;

- prevederile Ordinului nr. 158/38/2015 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti.

Page 2: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1, 2 şi 4), art. 45,

alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.– Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 ale

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local al municipiului Buzău pe anul 2015, după cum urmează: 1.- Colegiul Naţional "B.P.Haşdeu", conform anexei nr.1;

2.- Colegiul National "Mihai Eminescu", conform anexei nr. 2; 3.- Liceul Pedagogic "Spiru Haret", conform anexei nr. 3; 4.- Liceul cu Program Sportiv " Iolanda Balaş Söter ", conform anexei

nr. 4; 5.- Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", conform anexei nr. 5;

6.- Liceul de Arte "Margareta Sterian", conform anexei nr. 6; 7.- Seminarul Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul", conform anexei nr. 7; 8.- Liceul Tehnologic " Henri Coandă ", conform anexei nr. 8; 9.- Colegiul Economic " Marele Voievod Mihai ", conform anexei nr. 9;

10.- Colegiul Tehnic, conform anexei nr. 10; 11.- Colegiul Agricol "Dr. Constantin Angelescu", conform anexei nr. 11;

12.- Liceul Tehnologic Meserii şi Servicii, conform anexei nr. 12; 13.- Liceul Tehnologic "Dimitrie Filipescu", conform anexei nr. 13;

14.- Liceul Tehnologic "Costin Neniţescu", conform anexei nr. 14; 15.- Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil", conform anexei nr.15; 16.- Scoala gimnazială " Capitan Av. Mircea T. Bădulescu", conform anexei nr. 16; 17.- Scoala gimnazială "Nicolae Titulescu", conform anexei nr. 17; 18.- Scoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano", conform anexei nr.18; 19.- Scoala gimnazială "General Grigore Baştan", conform anexei nr.19; 20.- Scoala gimnazială nr. 7, conform anexei nr. 20; 21.- Scoala gimnazială "Nicu Constantinescu", conform anexei nr. 21; 22.- Scoala gimnazială "P.H. Zangopol", conform anexei nr. 22; 23.- Scoala gimnazială nr. 11, conform anexei nr. 23; 24.- Scoala gimnazială nr. 12 " Sfântul Apostol Andrei", conform anexei nr. 24;

Page 3: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

25.- Scoala gimnazială "Mihail Kogălniceanu", conform anexei nr. 25; 26.- Scoala gimnazială "George Emil Palade", conform anexei nr. 26; 27.- Scoala gimnazială "Ion Creangă",conform anexei nr. 27; 28.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1, conform anexei nr. 28; 29.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3, conform anexei nr. 29;

30.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 4, conform anexei nr. 30; 31.- Grădiniţa cu Program Prelungit "Bobocei din Micro III.", conform anexei nr. 31;

32.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 6, conform anexei nr. 32; 33.- Grădiniţa cu Program Prelungit "Cei Sapte Pitici", conform anexei nr. 33; 34.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 10, conform anexei nr. 34; 35.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9, conform anexei nr. 35; 36.- Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 8, conform anexei nr. 36; 37.- Grădiniţa cu Program Normal nr. 18, conform anexei nr. 37; 38.- Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, conform anexei nr. 38; 39.- Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Alexandru Marghiloman" Buzău, conform anexei nr. 39; 40.- Cantina de Ajutor Social Buzău, conform anexei nr. 40; 41.- Centrul de Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău, conform anexei nr. 41; 42.- Centrul de Urgenţă de Zi şi de Noapte pentru Persoane Adulte fără Adăpost, conform anexei nr. 42. 43.- Scola Postliceală Sanitară Buzău, conform anexei nr. 43; 44.- Casa de Cultură a Municipiului Buzău "Ion Caraion", conform anexei nr. 44.

Art.2.– Se aprobă programul evenimentelor culturale pe anul 2015 desfăşurate de Casa de Cultură a Municipiului Buzău " Ion Caraion", prevăzut în anexa nr. 44a.

Art.3.– Execuţia de casă a bugetelor aprobate prin prezenta hotă-râre se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, în calitatea acestora de ordonatori terţiari de credite.

Art.4.– Anexele nr.1 – 44a fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5.– Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei

Economice, Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli, Servi-ciului Investiţii, Programe cu Finanţare Externă, Serviciului Financiar- Contabil şi Compartimentului Audit Public Intern, precum şi ordonatorii terţiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Page 4: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

PRESEDINTELE SEDINTEI, consilier Alexandru Dunel

CONTRASEMNEAZA: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU Stefan Nedelcu Buzău, 12 februarie 2015 Nr. 25 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 12 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 23 voturi pentru, - abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă.

Page 5: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 1

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COLEGIUL NATIONAL "BOGDAN PETRICEICU HASDEU"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31.12.2014

Program 2015

TOTAL BUGET 259,00 6.091,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 4.295,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 3.369,00

10,03 Contributii 926,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 4.295,00

● Invatamant gimnazial / zi 358,00

● Invatamant liceal teoretic/zi 3.142,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 795,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 259,00 580,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 215,00 483,00

20,01,01 Furnituri de birou 4,00 30,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 4,00 35,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 79,00 233,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 21,00 47,00

20,01,05 Carburanti si lubrifianti 3,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00 15,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 0,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 105,00 120,00

20,02 Reparatii curente 43,00 80,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 5,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 1,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 1,00

20,13 Pregatire profesionala 1,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 1,00 3,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 259,00 4.875,00

71,01 Active fixe 0,00 1.216,00

Lucrari noi-retele th.edilitare aferente Corp 6,Corp 7 si Cantina; lucrari interioare; finalizare cantina

1.130,00

Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare

30,00

Dotari independente din care:

1.sistem parcare biciclete 16,00

2.calculatoare 40,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 1.216,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 1.216,00

56 Reabilitare Corp 6

2.842,00

Reabilitare Corp 7

987,00

Total titlul 56-Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

3.829,00

Page 6: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31.12.2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 3,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 2,00

33.10.08 Venituri din prestari de servicii 7,00

33.10.30 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 73,00

TOTAL VENITURI 85,00

CHELTUIELI

65.15.10 Cheltuieli de personal 10,00

65.15.20 Bunuri si servicii 75,00

TOTAL CHELTUIELI 85,00

Page 7: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 2

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 117,00 4.459,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.909,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 3.066,00

10,03 Contributii 843,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.909,00

● Invatamant gimnazial / zi 257,00

● Invatamant liceal teoretic/zi 3.009,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 48,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 595,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 117,00 550,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 103,00 405,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 5,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 3,00 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 75,00 232,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 16,00 95,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 13,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 8,00 45,00

20,02 Reparatii curente 10,00 105,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 5,00

20,05 Obiecte de inventar 10,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 2,00

20,14 Protectia muncii 3,00

20,30 Alte cheltuieli 4,00 20,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 117,00 4.459,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 30,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 8,00

30.10.50 Alte venituri din proprietate

12,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 115,00

TOTAL VENITURI 165,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 165,00

TOTAL CHELTUIELI

165,00

Page 8: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 3

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 159,00 5.347,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 4.669,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 3.662,00

10,03 Contributii 1.007,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 4.669,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 84,00

● Invatamant primar/zi 719,00

●Invatamant primar (step-by-step)/zi 426,00

● Invatamant gimnazial / zi 912,00

● Invatamant liceal teoretic/zi 1.124,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi

683,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 51,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 670,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 159,00 678,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 159,00 525,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00 19,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00 25,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 27,00 240,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 26,00 98,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 7,00 10,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 92,00 123,00

20,02 Reparatii curente 100,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 6,00

20,05 Obiecte de inventar 18,00

20,13 Pregatire profesionala 2,00

20,14 Protectia muncii 2,00

20,30 Alte cheltuieli 25,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 159,00 5.347,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 25,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 245,00

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii 12,00

TOTAL VENITURI PROPRII 282,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 282,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0,00 282,00

Page 9: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr.4

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS-SOTER"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 360,00 4.284,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.778,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.963,00

10,03 Contributii 815,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.778,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 99,00

● Invatamant primar- integrat/zi 0,00

● Invatamant primar vocational (altul decat specializarea muzica)

298,00

● Invatamant gimnazial vocational (altul decat specializarea muzica)/zi

559,00

● Invatamant liceal teoretic/zi 851,00

● Invatamant liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru, arhitectura si sportiv/zi

1.404,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 71,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 496,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 360,00 505,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 211,00 325,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 108,00 159,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 75,00 100,00

20,01,05 Carburanti si lubrifianti 2,00

20,01,06 Piese de schimb 2,00

20,01,07 Transport 10,00 15,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 1,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 17,00 35,00

20,02 Reparatii curente 149,00 155,00

20,03 Hrana 7,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 4,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 5,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 3,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 360,00 4.283,00

71,01 Active fixe 0,00 1,00

Dotari independente din care:

1.masina uscat rufe 1,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 1,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 1,00

Page 10: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 140,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 10,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 410,00

TOTAL VENITURI PROPRII 560,00

CHELTUIELI

65.15.10 Cheltuieli de personal 25,00

65.15.20 Bunuri si servicii 0,00 535,00

65.15.70 Cheltuieli de capital

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0,00 560,00

Page 11: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 5

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL "ALEXANDRU MARGHILOMAN" BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 49,00 2.641,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.321,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.820,00

10,03 Contributii 501,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.321,00

● Invatamant liceal teoretic/zi 1.991,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 330,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 49,00 320,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 47,00 215,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 1,00 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 14,00 90,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 4,00 45,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 7,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 28,45

20,01,30 Alte bunuri si servicii 28,00 55,00

20,02 Reparatii curente 60,00

20,03 Hrana 4,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 2,00

20,05 Obiecte de inventar 20,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 2,00

20,14 Protectia muncii 2,00

20,30 Alte cheltuieli 2,00 15,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 49,00 2.641,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 7,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 9,00

TOTAL VENITURI PROPRII 16,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 16,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 16,00

Page 12: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 6

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL DE ARTA "MARGARETA STERIAN"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 139,00 4.342,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.973,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 3.116,00

10,03 Contributii 857,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.973,00

● Invatamant primar/zi 287,00

●Invatamant primar cu specializarea muzica/zi 403,00

● Invatamant gimnazial vocational ( altul decat specializarea muzica)/zi

314,00

● Invatamant gimnazial cu specializarea muzica /zi 423,00

● Invatamant liceal artistic(toate specializarile, exceptie specializarea muzica) si sportiv/zi

1.061,00

● Invatamant liceal cu specializarea muzica/zi 755,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 730,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 139,00 369,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 56,00 250,00

20,01,01 Furnituri de birou 4,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 45,00 146,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 6,00 60,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 5,00 30,00

20,02 Reparatii curente 83,00 90,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 3,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 1,00

20,13 Pregatire profesionala 2,00

20,30 Alte cheltuieli 20,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 139,00 4.342,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2013

Program 2014

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 6,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 14,00

33.10.08 Venituri din prestari de servicii 3,00

TOTAL VENITURI PROPRII 23,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 23,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 23,00

Page 13: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr.7

la Hotararea nr.25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SEMINARUL TEOLOGIC "CHESARIE EPISCOPUL" BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 61,00 1.163,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.006,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 789,00

10,03 Contributii 217,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 1.006,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 311,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 365,00

● Invatamant profesional(inclusiv stagiile de pregatire practica)zi 55,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 160,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 115,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 61,00 157,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 61,00 157,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 40,00 82,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 19,00 45,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 2,00 30,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 61,00 1.163,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 700,00

TOTAL VENITURI PROPRII 700,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 700,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 700,00

Page 14: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 8

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDA"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 124,00 3.095,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.834,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.438,00

10,03 Contributii 396,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.834,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 67,00

● Invatamant gimnazial " A doua sansa" 106,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 560,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 238,00

● Invatamant liceal de arte plastice si vizuale, coregrafie, teatru, arhitectura si sportiv/zi

196,00

● Invatamant profesional (inclusiv an de completare)/zi 237,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 60,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 370,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 124,00 271,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 124,00 244,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 4,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 95,00 155,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 20,00 60,00

20,01,06 Piese de schimb 2,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 9,00 15,00

20,02 Reparatii curente 25,00

20,05 Obiecte de inventar 1,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 124,00 2.105,00

71,01 Active fixe 0,00 990,00

Lucrari in continuare -reabilitare scoala veche 455,00

Lucrari noi din care : 500,00

- reabilitare cantina

200,00

- reabilitare sala sport

300,00

Dotari independente din care:

1.masina spalat 25,00

2.aparat frecat si aspirat pardoseli sportive 10,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 990,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 990,00

Page 15: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI 30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 40,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 1,00

33.10.08 Venituri din prestari de servicii 8,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 108,00

TOTAL VENITURI PROPRII 157,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 157,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 157,00

Page 16: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 9

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COLEGIUL ECONOMIC "MARELE VOIEVOD MIHAI“ BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31.12.2014

Program 2015

TOTAL BUGET 74,00 4.011,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.536,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.773,00

10,02 Cheltuieli salariale in natura 0,00

10,03 Contributii 763,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 3.536,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 2.921,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 615,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 74,00 475,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 74,00 325,00

20,01,01 Furnituri de birou 5,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 43 165,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 20 90,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 10 45,00

20,02 Reparatii curente 120,00

20,30 Alte cheltuieli 30,00

Total titlu 55-Alte transferuri

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 74,00 4.011,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31.12.2014

Program 2015

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 8,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 13,00

33.10.08 Venituri din prestari de servicii 5,00

TOTAL VENITURI 26,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 26,00

TOTAL CHELTUIELI 26,00

Page 17: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr.10

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COLEGIUL TEHNIC BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31.12.2014

Program 2015

TOTAL BUGET 99,00 3.907,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.725,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.137,00

10,03 Contributii 588,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 2.725,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 1.350,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 362,00

● Invatamant profesional (inclusiv an de completare)/zi 303,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 80,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 630,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 99,00 342,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 13,00 209,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 6,00 102,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 73,00

20,01,07 Transport 2,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 5,00 10,00

20,02 Reparatii curente 84,00 100,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 2,00

20,13 Pregatire profesionala 4,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 2,00 25,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 99,00 3.067,00

71,01 Active fixe 0,00 840,00

Lucrari noi- finalizare sala sport 800,00

Cheltuieli de proiectare- actualizare doc.th.economica Sala sport 40,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 840,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 840,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 4,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 25,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 147,00 TOTAL VENITURI PROPRII 176,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal 65.10.20 Bunuri si servicii 176,00

65.10.70 Cheltuieli de capital

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 176,00

Page 18: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA NR.11 la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COLEGIUL AGRICOL "Dr. CONSTANTIN ANGELESCU"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 106,00 3.505,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.895,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 0,00 2.271,00

10,03 Contributii 624,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 2.895,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 0,00 1.670,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 83,00

● Invatamant profesional(inclusiv an completare)/zi 428,00

● Invatamant postliceal / maistri/seral 0,00 110,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 39,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 565,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 106,00 378,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 106,00 263,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 69 110,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 24 85,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 2,00 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 11 40,00

20,02 Reparatii curente 82,00

20,05 Obiecte de inventar 31,00

20,13 Pregatire profesionala 1,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 0,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 106,00 3.273,00

71,01 Active fixe 0,00 232,00

Lucrari noi- reabilitare corp administrativ C3 200,00

Cheltuieli de proiectare reabilitare corp administrativ C3 25,00

Dotari independente din care:

1.sistem alarma antiefractie 7,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 232,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 232,00

Page 19: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 50,00

33.10.08 Venituri din prestari de servicii 77,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 100,00

33.10.16 Venituri din valorificarea produselor proprii 120,00

33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri 3,00

TOTAL VENITURI 350,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal 40,00

65.10.20 Bunuri si servicii 1,65 298,00

65.10.70 Cheltuieli de capital 12,00

TOTAL CHELTUIELI 1.65 350,00

Page 20: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 12

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL TEHNOLOGIC MESERII SI SERVICII BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 85,00 2.711,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.421,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.899,00

10,03 Contributii 522,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.421,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi

1.346,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 274,00

● Invatamant profesional(inclusiv an de completare)/zi 201,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 600,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 85,00 290,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 85,00 240,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 93,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 67,00 90,00

20,01,07 Transport 1,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 18,00 45,00

20,02 Reparatii curente 45,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 85,00 2.711,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 2,00

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii 18,00

TOTAL VENITURI PROPRII 20,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 20,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 20,00

Page 21: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 13

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 150,00 2.258,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.930,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.514,00

10,03 Contributii 416,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.930,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 70,00

● Invatamant primar/zi 173,00

● Invatamant gimnazial / zi 174,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi

550,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 177,00

● Invatamant profesional (inclusiv an de completare)/zi 171,00

● Invatamant postliceal / maistri/seral 260,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 355,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 150,00 328,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 120,00 278,00

20,01,01 Furnituri de birou 6,00 8,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 6,00 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 45,00 120,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 35,00 70,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 28,00 66,00

20,02 Reparatii curente 30,00 50,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 150,00 2.258,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI 30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 120,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 10,00

TOTAL VENITURI PROPRII 130,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 130,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 130,00

Page 22: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr.14

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN NENITESCU"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 81,00 4.111,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.761,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.165,00

10,03 Contributii 596,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 2.761,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 1.625,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 73,00

● Invatamant profesional (inclusiv an de completare)/zi 221,00

● Invatamant postliceal / maistri/zi 177,00

● Cantine- camine (elevi cazati) 125,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 540,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 81,00 310,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 50,00 242,00

20,01,01 Furnituri de birou 4,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 25,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 31,00 150,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 28,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 19,00 30,00

20,02 Reparatii curente 31,00 62,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 81,00 3.071,00

71,01 Active fixe 0,00 1.040,00

Lucrari noi- finalizare Corp D si centrala termica 1.000,00

Cheltuieli de proiectare actualizare doc th.economica -Corp D 40,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 1.040,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 1.040,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 567,00

TOTAL VENITURI PROPRII 0,00 567,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 567,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0,00 567,00

Page 23: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 15

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

LICEUL TEHNOLOGIC ''GRIGORE C.MOISIL" BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 164,00 2.147,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.892,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.484,00

10,03 Contributii 408,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.892,00

● Invatamant liceal tehnologic,/militar,/ pedagogic si teologic/zi 1.290,00

● Invatamant liceal tehnologic, /seral 0,00 132,00

● Invatamant profesional(inclusiv stagiile de pregatire practica)/zi 80,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 390,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 164,00 255,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 70,00 147,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 64,00 116,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 3,00 15,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 3,00 8,00

20,02 Reparatii curente 90,00 95,00

20,14 Protectia muncii 1,00 3,00

20,30 Alte cheltuieli 3,00 10,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 164,00 2.147,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 30,00

30.10.50 Alte venituri din proprietate 10,00

TOTAL VENITURI PROPRII 40,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 40,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 40,00

Page 24: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 16

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA "Cpt. Av. MIRCEA BADULESCU" BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 20,00 2.601,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.279,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.787,00

10,02 Cheltuieli salariale in natura

10,03 Contributii 492,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.279,00

● Invatamant primar/zi 962,00

● Invatamant gimnazial / zi 907,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 410,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 20,00 322,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 20,00 211,00

20,01,01 Furnituri de birou 4,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 4,00 102,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 12,00 70,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 4,00 20,00

20,02 Reparatii curente 80,00

20,05 Obiecte de inventar 11,00

20,30 Alte cheltuieli 20,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 20,00 2.601,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 8,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 8,00

TOTAL VENITURI PROPRII 16,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 16,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 16,00

Page 25: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 17 la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzau SCOALA GIMNAZIALA " NICOLAE TITULESCU" BUGET LOCAL mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 25,00 1.116,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 971,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 762,00

10,03 Contributii 209,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 971,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 99,00

● Invatamant primar/zi 362,00

● Invatamant primar- integrat/zi 26,00

● Invatamant primar " A doua sansa" 21,00

● Invatamant gimnazial / zi 180,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 9,00

● Invatamant gimnazial " A doua sansa" 109,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 165,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 25,00 145,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 25,00 135,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 12,00 65,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 7,00 25,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 4,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 1,00 3,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 5,00 20,00

20,02 Reparatii curente 10,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 25,00 1.116,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 30,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 38,00

TOTAL VENITURI PROPRII 68,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 68,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 68,00

Page 26: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 18

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA ''EPISCOP DIONISIE ROMANO''

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 19,00 1.137,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 977,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 766,00

10,03 Contributii 211,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 977,00

● Invatamant primar/zi 356,00

● Invatamant primar- integrat/zi 26,00

● Invatamant gimnazial / zi 290,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 26,00

● Invatamant gimnazial / FR 69,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 210,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 19,00 160,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 19,00 138,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 17,00 56,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 1,00 31,00

20,01,07 Transport 3,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 1,00 25,00

20,02 Reparatii curente 5,00

20,03 Hrana 8,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,13 Pregatire profesionala 2,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 2,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 19,00 1.137,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii

20

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

20

TOTAL VENITURI PROPRII

40

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii

40

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

40

Page 27: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 19

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL GRIGORE BAŞTAN”

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 125,00 1.413,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.198,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 940,00

10,03 Contributii 258,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.198,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 132,00

● Invatamant primar/zi 433,00

● Invatamant primar- integrat/zi 39,00

● Invatamant gimnazial / zi 323,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 51,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 220,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 125,00 215,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 66,00 148,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 7,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 52,00 87,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 1,00 25,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 3,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 1,00 3,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 12,00 22,00

20,02 Reparatii curente 59,00 65,00

20,05 Obiecte de inventar 2,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 125,00 1.413,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 9,00

TOTAL VENITURI PROPRII 9,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 9,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 9,00

Page 28: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 20

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 48,00 2.974,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.614,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.050,00

10,03 Contributii 564,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.614,00

● Invatamant primar/zi 1.133,00

● Invatamant gimnazial / zi 1.066,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 415,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 48,00 360,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 48,00 247,00

20,01,01 Furnituri de birou 0,00 5,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 1,00 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 35,00 116,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 70,00

20,01,07 Transport 1,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 10,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 1,00 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 9,00 25,00

20,02 Reparatii curente 65,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 3,00

20,05 Obiecte de inventar 25,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 2,00

20,09 Materiale de laborator 2,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 3,00

20,13 Pregatire profesionala 3,00

20,14 Protectia muncii 2,00

20,30 Alte cheltuieli 8,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 48,00 2.974,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 16,00

TOTAL VENITURI PROPRII 16,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 16,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 16,00

Page 29: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 21

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICU CONSTANTINESCU"

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 15,00 1.219,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.054,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 827,00

10,03 Contributii 227,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 1.054,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 234,00

● Invatamant primar/zi 254,00

● Invatamant primar- integrat/zi 29,00

● Invatamant primar " A doua sansa" 24,00

● Invatamant gimnazial / zi 247,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 34,00

● Invatamant gimnazial " A doua sansa" 72,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 160,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 15,00 165,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 15,00 141,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 3,00 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 70,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 33,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 3,00 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 6,00 10,00

20,02 Reparatii curente 13,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 2,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 2,00

20,09 Materiale de laborator 2,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 1,00

20,14 Protectia muncii 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 15,00 1.219,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 16,00

TOTAL VENITURI PROPRII 16,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 16,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 16,00

Page 30: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 22

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA ''P.H. ZANGOPOL''

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 4,00 1.010,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 882,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 692,00

10,03 Contributii 190,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 882,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 147,00

● Invatamant primar/zi 290,00

● Invatamant gimnazial / zi 270,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 175,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 4,00 128,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 4,00 99,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2,00 55,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 17,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 6,00

20,02 Reparatii curente 20,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,30 Alte cheltuieli 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 4,00 1.010,00

Page 31: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 23

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA NR. 11

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 93,00 5.860,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 5.170,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 4.055,00

10,03 Contributii 1.115,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 5.170,00

● Invatamant primar/zi 1.854,00

● Invatamant primar- integrat/zi 23,00

●Invatamant primar alternativ (step-by-step)/zi 503,00

● Invatamant gimnazial / zi 1.955,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 30,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 805,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 93,00 690,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 93,00 450,00

20,01,01 Furnituri de birou 4,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 67,00 235,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 24,00 116,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 10,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 1,00 70,00

20,02 Reparatii curente 170,00

20,05 Obiecte de inventar 12,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 2,00

20,12 Consultanta si expertiza 1,00

20,13 Pregatire profesionala 7,00

20,14 Protectia muncii 3,00

20,30 Alte cheltuieli 45,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 93,00 5.860,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 15,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 3,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 256,00

33.10.16 Venituri din valorificarea produselor proprii 34,00

36.10.50 Alte venituri din prestari servicii 2,00

TOTAL VENITURI PROPRII 310,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal 8,00

65.10.20 Bunuri si servicii 288,00

65.10.70 Cheltuieli de capital

14,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 310,00

Page 32: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 24

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL APOSTOL ANDREI''

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 229,00 2.301,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.942,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.523,00

10,03 Contributii 419,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.942,00

● Invatamant primar/zi 817,00

● Invatamant primar- integrat/zi 26,00

● Invatamant gimnazial / zi 726,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 43,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 330,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 229,00 354,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 57,00 173,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 3,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 45,00 105,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 40,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 12,00 22,00

20,02 Reparatii curente 172,00 180,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 229,00 2.296,00

71,01 Active fixe 0,00 5,00

Dotari independente din care:

1. sistem control acces 5,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 5,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 5,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 65,00

TOTAL VENITURI PROPRII 65,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii 65,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 65,00

Page 33: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 25

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL KOGALNICEANU" BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 5,00 2.569,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.001,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.569,00

10,03 Contributii 432,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 2.001,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 142,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 113,00

● Invatamant primar/zi 681,00

● Invatamant primar- integrat- /zi 17,00

● Invatamant primar " A doua sansa" 53,00

● Invatamant gimnazial / zi 568,00

● Invatamant gimnazial-integrat/zi 46,00

● Invatamant gimnazial / Fr 61,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 320,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 5,00 265,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 5,00 147,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 83,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 4,00 42,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 8,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 2,00

20,02 Reparatii curente 50,00

20,03 Hrana 40,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 2,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 20,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 5,00 2.266,00

71,01 Active fixe 0,00 303,00

Lucrari noi- grupuri sanitare 300,00

Cheltuieli de proiectare-actualizare doc.th.economica-grupuri sanitare in extensie

3,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 303,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 303,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 8,00

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii 12,00

TOTAL VENITURI PROPRII 20,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 20,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 20,00

Page 34: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr.26

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE" BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 571,00 4.072,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 3.257,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 2.554,00

10,03 Contributii 703,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 3.257,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 35,00

● Invatamant primar/zi 1.248,00

●Invatamant primar (step-by-step)/zi 159,00

● Invatamant gimnazial / zi 1.240,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 575,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 571,00 815,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 40,00 266,00

20,01,01 Furnituri de birou 7,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 20,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 107,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 58,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 40,00 70,00

20,02 Reparatii curente 442,00 450,00

20,03 Hrana 71,00 75,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 15,00 16,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

20,30 Alte cheltuieli 3,00 3,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 571,00 4.072,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 46,00

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 4,00

TOTAL VENITURI PROPRII 50,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 50,00

65.10.70 Cheltuieli de capital TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 50,00

Page 35: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 27

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 36,00 1.714,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.489,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.168,00

10,03 Contributii 321,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 1.489,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 165,00

● Invatamant primar/zi 531,00

● Invatamant primar- integrat/zi 16,00

● Invatamant gimnazial / zi 464,00

● Invatamant gimnazial integrat/zi 13,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 300,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 36,00 225,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 36,00 193,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 4,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 23,00 107,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 3,00 50,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 5,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 2,00 5,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 7,00 14,00

20,02 Reparatii curente 15,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,06 Deplasari, detasari, transferari 2,00

20,09 Materiale de laborator 3,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 2,00

20,14 Protectia muncii 2,00

20,30 Alte cheltuieli 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 36,00 1.714,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 5,00

36.10.50 Alte venituri 1,00

37.10.01 Donatii si sponsorizari

TOTAL VENITURI PROPRII 6,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 6,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 6,00

Page 36: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 28

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 18,00 785,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 679,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 533,00

10,03 Contributii 146,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 679,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 109,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 505,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 65,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 18,00 100,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 18,00 78,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 6,00 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 1,00 35,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 3,00 10,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 3,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 8,00 20,00

20,02 Reparatii curente 2,00

20,05 Obiecte de inventar 10,00

20,30 Alte cheltuieli 10,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 18,00 779,00

71,01 Active fixe 0,00 6,00

Dotari independente din care:

1.locuri de joaca 6,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 6,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 6,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 200,00

TOTAL VENITURI PROPRII 200,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 200,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 200,00

Page 37: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 29

la Hotararea nr.25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 47,00 747,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 642,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 504,00

10,03 Contributii 138,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 642,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 42,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 515,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 85,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 47,00 105,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 35,00 90,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 2,00 8,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 10,00 40,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 7,00 21,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 3,00 4,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 12,00 15,00

20,02 Reparatii curente 11,00 11,00

20,05 Obiecte de inventar 2,00

20,14 Protectia muncii 1,00 2,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 47,00 747,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 195,00

TOTAL VENITURI PROPRII 195,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 195,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 195,00

Page 38: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 30

la Hotararea nr.25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 29,00 1.520,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.350,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.059,00

10,03 Contributii 291,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.350,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 42,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 1.073,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 235,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 29,00 170,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 29,00 141,00

20,01,01 Furnituri de birou 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 11,00 15,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 15,00 85,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 30,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 3,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 1,00 5,00

20,02 Reparatii curente 15,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 2,00

20,05 Obiecte de inventar 5,00

20,13 Pregatire profesionala 1,00

20,14 Protectia muncii 1,00

20,30 Alte cheltuieli 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 29,00 1.520,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.05 Taxe si alte venituri

20,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 380,00

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii

20,00

TOTAL VENITURI PROPRII 420,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal

20,00

65.10.20 Bunuri si servicii 400,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 420,00

Page 39: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 31

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ''BOBOCEI DIN MICRO III''

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 31,00 1.552,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.401,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 1.099,00

10,03 Contributii 302,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.401,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 1.226,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 175,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 31,00 145,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 31,00 138,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 3,00 7,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 16,00 82,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 2,00 20,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 3,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 1,00 4,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 7,00 20,00

20,02 Reparatii curente 2,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

20,13 Pregatire profesionala 1,00

20,14 Protectia muncii 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 31,00 1.546,00

71,01 Active fixe 0,00 6,00

Dotari independente din care:

1.locuri de joaca 6,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 6,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 6,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

30.10.05 Venituri din inchirieri de spatii 4,00

33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamnat

20,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 440,00

33.10.50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

20,00

TOTAL VENITURI PROPRII 484,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal

20,00

65.10.20 Bunuri si servicii 464,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 484,00

Page 40: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 32

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 24,00 1.087,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 951,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 746,00

10,03 Contributii 205,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 951,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 150,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 736,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 65,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 24,00 130,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 24,00 111,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 3,00 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 9,00 65,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 5,00 22,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 6,00 15,00

20,02 Reparatii curente 3,00

20,03 Hrana 5,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 10,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 24,00 1.081,00

71,01 Active fixe 0,00 6,00

Dotari independente din care:

1.locuri de joaca 6,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 6,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 6,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 300,00

TOTAL VENITURI PROPRII 300,00

CHELTUIELI

65.15.20 Bunuri si servicii

300,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

300,00

Page 41: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 33

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ''CEI SAPTE PITICI''

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 38,00 1.154,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.011,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 793,00

10,03 Contributii 218,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 1.011,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 139,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 787,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 85,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 38,00 143,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 37,00 109,00

20,01,01 Furnituri de birou 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 4,00 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 16,00 65,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 6,00 15,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 10,00 15,00

20,02 Reparatii curente 0,00

20,03 Hrana 4,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 1,00 25,00

20,11 Carti,publicatii si materiale documentare 1,00

20,30 Alte cheltuieli 3,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 38,00 1.154,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 300,00

TOTAL VENITURI PROPRII 300,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 300,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 300,00

Page 42: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 34

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 26,00 550,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 475,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 373,00

10,03 Contributii 102,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 475,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 109,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 306,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 60,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 26,00 75,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 26,00 72,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 3,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00 5,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 2,00 35,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 5,00 12,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 12,00 15,00

20,02 Reparatii curente 1,00

20,05 Obiecte de inventar 1,00

20,14 Protectia muncii 0,00 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 26,00 550,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 55,00

TOTAL VENITURI PROPRII 55,00

CHELTUIELI

65.10.20 Bunuri si servicii 55,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 55,00

Page 43: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 35

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 54,00 1.069,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 959,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 752,00

10,03 Contributii 207,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 959,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 779,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 180,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 54,00 110,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 54,00 100,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 2,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 5,00 12,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 26,00 41,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 7,00 15,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 3,00 4,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 12,00 25,00

20,02 Reparatii curente 7,00

20,05 Obiecte de inventar 3,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 54,00 1.069,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 350,00

TOTAL VENITURI PROPRII 350,00

65.10.20 Bunuri si servicii 0,00 350,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 0,00 350,00

Page 44: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 36

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8

BUGET LOCAL

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 73,00 1.116,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 965,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 757,00

10,03 Contributii 208,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care: 0,00 965,00

● Invatamant prescolar cu program prelungit / saptamanal/zi 840,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 125,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 73,00 145,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 56,00 114,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 6,00 10,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 29,00 65,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 7,00 17,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 1,00

20,01,09 Materiale si prestari servicii 0,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 13,00 20,00

20,02 Reparatii curente 11,00 16,00

20,03 Hrana 3,00

20,05 Obiecte de inventar 6,00 7,00

20,30 Alte cheltuieli 5,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 73,00 1.110,00

71,01 Active fixe 0,00 6,00

Dotari independente din care:

1.locuri de joaca 6,00

Total titlu 71-Active nefinanciare 0,00 6,00

CHELTUIELI DE CAPITAL(71) 0,00 6,00

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod

indicator Denumire indicator

Plati restante la 31,12,2014

Program 2015

VENITURI

33.10.05 Taxe si alte venituri in invatamant

50,00

33.10.14 Contributia elevilor pt.internate,camine si cantine 440,00

TOTAL VENITURI PROPRII 490,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal

50,00

65.10.20 Bunuri si servicii 440,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 490,00

Page 45: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 37

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.18

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31,12,2014

Program 2015

TOTAL BUGET 73,00 574,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 449,00

10,01 Cheltuieli salariale in bani 352,00

10,03 Contributii 97,00

Total titlu 10-Cheltuieli cu drepturi salariale in bani si contributiile aferente, din care:

0,00 449,00

● Invatamant prescolar cu program normal/zi 364,00

Sume stabilite prin hotarari judecatoresti 85,00

Total titlu 20- Bunuri si servicii, din care: 73,00 125,00

20,01 Bunuri si servicii, din care: 12,00 57,00

20,01,01 Furnituri de birou 1,00

20,01,02 Materiale pentru curatenie 2,00 3,00

20,01,03 Incalzit, iluminat si forta motrica 5,00 40,00

20,01,04 Apa, canal, salubritate 1,00 6,00

20,01,08 Posta, telecomunicatii, radio, tv 2,00

20,01,30 Alte bunuri si servicii 4,00 5,00

20,02 Reparatii curente 61,00 66,00

20,04 Medicamente si materiale sanitare 1,00

20,05 Obiecte de inventar 1,00

CHELTUIELI CURENTE(10+20) 73,00 574,00

Page 46: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 38

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

BUGET LOCAL

mii lei

cod indicator

Denumire indicator Plati

restante la 31.12.2014

Program 2015

66.02.50 ALTE CHELTUIELI DIN DOMENIUL SANATATII

70

66.02.50. 10 - cheltuieli de parsonal - mediatori sanitari 70 66,02 TOTAL CAPITOL SANATATE 70

68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 11 9.949 68.02.05. 10 - Cheltuieli de personal - asistenti personali 4.764 68.02.05. 57- Asistenta sociala - indemnizatii persoane 5.100 cu handicap grav 68.02.05. 57 - Asistenta sociala - transport asistati 85

68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII , din care : 65

68.02.06 59 - Alte cheltuieli pentru asociatii si fundatii 65

68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINTE 200 68.02.10 57 - Asistenta sociala- ajutoare pentru incalzire

locuinte 200

68.02.15 PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE 1.100 (Cantina de ajutor social) 68.02.15. 20 - Bunuri si servicii 1.100

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE 2.053 (Cheltuieli de functionare a Directiei sociale Buzau), din care: 68.02.50. 10 - Cheltuieli de personal 1.050 68.02.50. 20. - Bunuri si servicii, din care: 753

20.01.01 - materiale consumabile 85

2001.02 - materiale consumabile 10

20.01.03 - incalzit, iluminat 12

20.01.04. - apa canal, etc 5

20.01.05 - carburanti 12

20.01.08 - posta, telecomunicatii, internet, etc 30

20.01.09 - prestari servicii 350

20.01.30 - alte obiecte de inventar 12

20.02 - reparatii 80

20.05.30 - obiecte de inventar 5

20.11 - carti, publicatii 3

20.13 - pregatire profesionala 38

20.06.01 - delegatii 111

68.02.50. 57 - Ajutoare de urgenta 250

68.02 TOTAL CAPITOL ASISTENTA SOCIALA 13.367 TOTAL CHELTUIELI 13.437

Page 47: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 39

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PERSOANE VARSTNICE

"ALEXANDRU MARGHILOMAN" Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii

mii lei

Cod indicator Denumire indicator Plati

restante la 31.12.2014

Program 2015

33,10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 300 43,09 Subventii din bugetul local pentru institutii publice 1.390

TOTAL VENITURI 1.690

68.10.04 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.690 68.10.04.10 Cheltuieli de personal 753 68.10.04.10.01 Cheltuieli salarialein bani 600

10.01.01 - salarii de baza

565 10.01.13 - indemnizatii de delegare

5

10.01.30 - alte drepturi salariale in bani

30 68.10.04.10.03 Contributii

153

10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat

115 10.03.02 - contributii de asigurari de somaj

4

10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate

30

10.03.04 - contributii pentru accidente de munca si boli profes

2

10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii

2 68.10.04.20 Bunuri si servicii 7,22 937 68.10.04.20.01 Bunuri si servicii,din care: 7,22 452

20.01.01 - furnituri de birou

10 20.01.02 - materiale pentru curatenie

80

20.01.03 - iluminat, incalzit

55 20.01.04 - apa, canal, salubritate

35

20.01.05 - carburanti si lubrifianti

20 20.01.08 - posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20 20.01.09 - materiale si prestari servicii cu caracter funct.

20

20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct 7,22 212 68.10.04.20.02 Reparatii curente 100 68.10.04.20.03.01 Hrana pentru oameni 240 68.10.04.20.04 Medicamente si materiale sanitare 5 68.10.04.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 50 68.10.04.20.06 Deplasari 35 68.10.04.20.11 Carti,publicatii 5 68.10.04.20.13 Pregatire profesionala 15 68.10.04.20.14 Protectia muncii 5 68.10.04.20.30 Alte cheltuieli 30

01 TOTAL CHELTUIELI CURENTE 1.690

68.10.04.71 Active fixe 0

Autoclav

Masini, echipamente si mijloace de transport

Total titlu 71-Active nefinanciare

O2 CHELTUIELI DE CAPITAL

0

TOTAL BUGET 1.690

Page 48: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 40

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator Denumire indicator Plati

restante la 31.12.2014

Program 2015

68.02.15 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care : 2.117

68.02.15.10 Cheltuieli de personal, din care: 0 328

68.02.15.10.01 cheltuieli salariale in bani 243

68.02.15.10.03 contributii 85

10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat 61

10.03.02 - contributii de asigurari de somaj 3

10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate 15

10.03.04 - contributii pentru accidente de munca si boli profesionale 3

10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii 3

68.02.15.20 Bunuri si servicii 0 1.789

68.02.15.20.01 Bunuri si servicii, din care: 119

20.01.01 - furnituri de birou 3

20.01.02 - materiale pentru curatenie 12

20.01.03 - iluminat, incalzit 55

20.01.04 - apa, canal, salubritate 11

20.01.05 - carburanti si lubrifianti 9

20.01.06 - piese de schimb 4

20.01.08 Posta, telecomunicatii,radio, tv, internet 8

20.01.09 - materiale si prestari servicii cu caracter funct. 8

20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 9

68.02.15.20.02 Reparatii curente 5

68.02.15.20.03.01 Hrana pentru oameni 1.550

68.02.15.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 4

68.02.15.20.13 Pregatire profesionala 11

68.02.15.20.30 Alte cheltuieli 100

O1 TOTAL CHELTUIELI CURENTE 0 2.117

Page 49: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 41

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

CENTRUL PENTRU RECUPERARE, REABILITARE

SI EDUCATIE SPECIALA BUZAU BUGET LOCAL

mii lei

Cod indicator Denumire indicator

Plati

restante la

31.12.2014

Program

2015

68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 290

68.02.05.10 Cheltuieli de personal, din care: 240

68.02.05.10.01 cheltuieli salariale in bani 190

68.02.05.10.01 Salarii de baza 185

68.02.05.10.30 alte drepturi salariale 5

68.02.05.10.03 contributii 50

10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat 35

10.03.02 - contributii de asigurari de somaj 2

10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate 10

10.03.04 - contributii pentru accidente de munca si boli

profesionale

1

10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii

2

68.02.05.20 Bunuri si servicii 50

68.02.05.20.01 Bunuri si servicii, din care: 35

68.02.05.20.01.01 - furnituri de birou 1

68.02.05.20.01.02 - materiale de curatenie 1

68.02.05.20.01.03 - incalzit, iluminat 12

68.05.05.20.01.04 - apa , canal, salubritate 2

68.02.05.20.01.05 - carburanti 3

68.02.05.20.01.06 -piese de schimb 1

68.02.05.20.01.08 - posta , telecomunicatii 4

68.02.05.20.01.09 - materiale si prestari servicii 7

68.02.05.20.01.30 - alte bunuri si servicii 4

68.02.05.20.02 Reparatii curente 2

68.02.05.20.04 Medicamente si materiale sanitare 1

68.02.05.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 3

68.02.05.20.05.30 Alte obiecte de inventar 3

68.02.05.20.06 Deplasari,detasari 5

68.02.05.20.06.01 Deplasari interne 3

68.02.05.20.06.02 Deplasari in strainatate 2

68.02.05.20.13 Pregatire profesionala 1

68.02.05.20.30 Alte cheltuieli 3

68.02.05.20.30.03 Prime de asigurare 2

68.02.05.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1

TOTAL CHELTUIELI CURENTE 290

Page 50: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 42

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

CENTRUL DE URGENTA DE ZI SI DE NOAPTE

PENTRU PERSOANE ADULTE FARA ADAPOST Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii

mii lei

Cod indicator Denumire indicator Program 2015

33,13 Contributia de intretinere a persoanelor asistate 10

43,09 Subventii din bugetul local pentru institutii publice 925

TOTAL VENITURI 935

68.10.12 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE

935

68.10.12.10 Cheltuieli de personal, din care: 385 68.10.12.10.01 cheltuieli salariale in bani 269

68.10.12.10.03 contributii 116

10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat 70

10.03.02 - contributii de asigurari de somaj 10

10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate 25

10.03.04 - contributii pentru accidente de munca si boli profesionale

5

10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii 6

68.10.12.20 Bunuri si servicii 550 68.10.12.20.01 Bunuri si servicii, din care: 173

68.10.12.20.01.01 - furnituri de birou 3

68.10.12.20.01.02 - materiale de curatenie 30

68.10.12.20.01.03 - incalzit, iluminat 50

68.10.12.20.01.04 - apa , canal, salubritate 10

68.10.12.20.01.08 - posta, telecomunicatii, radio,tv,internet 10

68.10.12.20.01.09 - materiale si prestari servicii 10

68.10.12.20.01.30 - alte bunuri si servicii 60

68.10.12.20.02 reparatii curente 130

68.10.12.20.03 Hrana pentru oameni 150

68.10.12.20.04 Medicamente si materiale sanitare 3

68.10.12.20.04.02 Materiale sanitare 3

68.10.12.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 8

68.10.12.20.05.01 Uniforme si echipament 2

68.10.12.20.05.03 Lenjerie si accesorii de pat 0

68.10.12.20.05.30 Alte obiecte de inventar 6

68.10.12.20.06 Deplasari 10

68.10.12.20.06.01 Deplasari interne 10

68.10.12.20.13 Pregatire profesionala 10

68.10.12.20.14 Protectia muncii 6

68.10.12.20.30 Alte cheltuieli 60

01 TOTAL CHELTUIELI CURENTE 935

TOTAL BUGET 935

Page 51: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 43

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

SCOALA POSTLICEALA SANITARA BUZAU

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

mii lei

Cod indicator

Denumire indicator

Program 2015

VENITURI

33.10.05 Taxe si alte venituri din invatamint 893,00

36.10.50 Alte venituri 24,00

TOTAL VENITURI PROPRII 917,00

CHELTUIELI

65.10.10 Cheltuieli de personal 618,00

65.10.20 Bunuri si servicii 299,00

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 917,00

Page 52: ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU -CONSILIUL … · Cheltuieli de proiectare actualizare doc.th.economica-retele th.edilitare 30,00 Dotari independente din care: ... Contributia

ANEXA nr. 44

la Hotararea nr. 25 din 12 februarie 2015

a Consiliului Local al Municipiului Buzau

CASA DE CULTURA A MUNICIPULUI BUZAU

"ION CARAION" Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii

mii lei

Cod indicator Denumire indicator Program

2015

36,50 Venituri proprii 10

43,09 Subventii din bugetul local pentru institutii publice 560

TOTAL VENITURI 570

67.10.03.06 CULTURA, RECREERE 570

67.10.03.06.10 Cheltuieli de personal 380

67.10.03.06.10.01 Cheltuieli salariale in bani 310

10.01.01 - salarii de baza 245

10.01.12 - indemniz platite unor pers din afara unitatii 28

10.01.30 - alte drepturi salariale in bani 37

67.10.03.06.10.03 Contributii 70

10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat 50

10.03.02 - contributii de asigurari de somaj 2

10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate 15

10.03.04 - contributii pentru accidente de munca si boli profesionale

1

10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii 2

67.10.03.06.20 Bunuri si servicii 190

67.10.03.06.20.01 Bunuri si servicii,din care: 40

20.01.01 - furnituri de birou 1

20.01.02 - materiale pentru curatenie 1

20.01.03 - iluminat, incalzit 8

20.01.04 - apa, canal, salubritate 2

20.01.05 -carburanti si lubrifianti 5

20.01.06 -piese de schimb 1

20.01.08 - posta, telecomunicatii,radio, tv, internet 11

20.01.09 -materiale si prestari servicii cu caracter functional 1

20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionere

10

67.10.03.06.20.02 Reparatii curente 2

67.10.03.06.20.06 Deplasari 2

67.10.03.06.20.11 Carti,publicatii 3

67.10.03.06.20.13 Pregatire profesionala 1

67.10.03.06.20.30 Alte cheltuieli 142

TOTAL CHELTUIELI 570