RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de...

of 15 /15
IN M NSPECTOR Î O.M.A. ale Min I Bd. Ge S Î Asisten de Fro genera legale, S următo Condiţ a b c d se con psiholo inaptit candid e f poliţist; g h i individu j Co a studii u MINISTERU RATUL GE În conform I. nr. 140/2 nisterului A Inspector eniului nr. Secţiunea În vederea nţă Fondur ontieră, pre al, prin înca criteriile sp Locul de m Secţiunea Pentru a oarele cond ţii general a) să aibă b) să cuno c) să aibă d) să fie ap stată de s ogică, potr udinea pe datul respe e) să aibă f) să aibă g) să nu ai h) să nu fie ) să nu f ual de mun ) să nu fi d ondiţii spe a) să fi ab universitare RO M Â N UL AFACE ENERAL A mitate cu p 2016 privin Afacerilor In atul Gene 42 C, sec a I – Postu a ocupării ri Europene evăzute la adrare dire pecifice şi muncă al po a a II-a – C participa diţii legale e: cetăţenia r ască limba capacitate pţi din pun tructurile d ivit reglem entru oric ectiv. Eva vârsta de m un compo bă anteced e în curs de fi fost des ncă pentru desfăşurat cifice: bsolvit stud e în ramura N I A ERILOR IN AL POLIŢIE prevederile nd activitat nterne, am eral al Pol ctor 6, orga urile scoas unor post e din cadr a poziţiile 3 ectă ca po cerinţele p osturilor es Condiţii de la concu e şi criteri română şi a română, e deplină de nct de vede de speciali mentărilor s care dintre luarea psi minimum 1 ortament c dente pena e urmărire stituiţi dint motive dis activităţi d dii superioa a ştiinţe ec 1 TERNE EI DE FRO e Legii nr. tea de man bele cu mo iţiei de Fr anizează, CONCU se la conc turi vacan ul Direcţie 334 şi 33 oliţist, din r pentru ocu ste în mun e participa urs, candi i specifice domiciliul î scris şi vo e exerciţiu ere medica tate ale M specifice în e situaţii, ihologică 18 ani împ corespunză ale, cu exc penală or r-o funcţie sciplinare î de poliţie po are de lun conomice. ONTIERĂ . 360/2002 nagement odificările ş rontieră, c URS curs te de ofiţe i Financiar 6 din stat rândul per parea post icipiul Buc re la conc daţii trebu e: în Români rbit; ; al, fizic şi p M.A.I., print n domeniu procedur se susţin liniţi; ător princi cepţia situa i de judeca e publică în ultimii 7 olitică, astf ngă / studi 2, privind resurse um şi completă cu sediul î er specialis re – Inspec tul de orga soanelor c tului vacan cureşti. curs uie să în a; psihologic; r-o examin u. În situa ra de rec e înaintea piilor care aţiei când a ată pentru sau să n ani; fel cum su i universita Statutul p mane în un ările ulterio în municip st I la Biro ctoratul Ge anizare al care îndep nt. ndeplineasc ; Aptitudine nare medic aţia în car rutare înc a examinăr e guvernea a intervenit săvârşirea u le fi înc nt definite are de lice poliţistului ş nităţile de p oare; piul Bucu oul Gestio eneral al P inspector plinesc con că, cumu ea/inaptitu cală şi eva re se con cetează p rii medica ază profes t reabilitare a de infracţ cetat cont prin lege. enţă, ciclu şi ale poliţie ureşti, onare- Poliţiei ratului ndiţiile ulativ, dinea aluare nstată entru ale. sia de ea; ţiuni; tractul l I de

Embed Size (px)

Transcript of RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de...

Page 1: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

IN

MNSPECTOR

ÎO.M.A.ale Min

IBd. Ge S ÎAsistende Frogeneralegale,

S următoCondiţ

a b c d

se conpsiholoinaptitcandid

e f

poliţist; g h i

individu jCo

astudii u

MINISTERURATUL GE

În conformI. nr. 140/2

nisterului A

Inspectoreniului nr.

SecţiuneaÎn vedereanţă Fondurontieră, preal, prin înca

criteriile spLocul de m

SecţiuneaPentru a

oarele condţii generala) să aibă b) să cunoc) să aibă d) să fie apstată de s

ogică, potrtudinea pedatul respee) să aibă f) să aibă g) să nu aih) să nu fie) să nu fual de mun) să nu fi d

ondiţii spea) să fi ab

universitare

RO M Â NUL AFACEENERAL A

mitate cu p2016 privin

Afacerilor In

ratul Gene42 C, sec

a I – Postua ocupării ri Europeneevăzute laadrare direpecifice şi

muncă al po

a a II-a – Cparticipa

diţii legalee: cetăţenia rască limbacapacitatepţi din puntructurile divit reglementru oricectiv. Evavârsta de mun compo

bă antecede în curs defi fost desncă pentru desfăşurat cifice:

bsolvit stude în ramura

N I A ERILOR INAL POLIŢIE

prevederilend activitatnterne, am

eral al Polctor 6, orga

urile scoasunor post

e din cadra poziţiile 3ectă ca pocerinţele posturilor es

Condiţii dela concu

e şi criteri

română şi a română,

e deplină denct de vedede speciali

mentărilor scare dintreluarea psiminimum 1ortament c

dente penae urmărirestituiţi dintmotive disactivităţi d

dii superioaa ştiinţe ec

1

TERNEEI DE FRO

e Legii nr.tea de manbele cu mo

liţiei de Franizează,

CONCU

se la concturi vacanul Direcţie334 şi 33

oliţist, din rpentru ocuste în mun

e participaurs, candiii specifice

domiciliul îscris şi voe exerciţiuere medicatate ale Mspecifice îne situaţii, ihologică 18 ani împcorespunză

ale, cu exc penală orr-o funcţiesciplinare îde poliţie po

are de lunconomice.

ONTIERĂ

. 360/2002nagement odificările ş

rontieră, c

URS

curs te de ofiţei Financiar6 din statrândul perparea posticipiul Buc

re la concdaţii trebue:

în Românirbit; ; al, fizic şi p

M.A.I., printn domeniuprocedur

se susţinliniţi; ător princi

cepţia situari de judecae publică în ultimii 7 olitică, astf

ngă / studi

2, privind resurse umşi completă

cu sediul î

er specialisre – Inspectul de orgasoanelor ctului vacan

cureşti.

curs uie să în

a;

psihologic;r-o examinu. În situara de rece înaintea

piilor care

aţiei când aată pentru sau să nani; fel cum su

i universita

Statutul pmane în unările ulterio

în municip

st I la Biroctoratul Geanizare al care îndepnt.

ndeplineasc

; Aptitudinenare medicaţia în carcrutare înca examinăr

e guvernea

a intervenitsăvârşireau le fi înc

nt definite

are de lice

poliţistului şnităţile de poare;

piul Bucu

oul Gestioeneral al P

inspectorplinesc con

că, cumu

ea/inaptitucală şi evare se concetează prii medica

ază profes

t reabilitarea de infracţcetat cont

prin lege.

enţă, ciclu

şi ale poliţie

ureşti,

onare-Poliţiei ratului ndiţiile

ulativ,

dinea aluare nstată entru

ale.

sia de

ea; ţiuni; tractul

l I de

Page 2: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

2

Candidaţii care au fost declaraţi "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Agentul de poliție care a absolvit studii superioare poate participa la concurs în

vederea ocupării postului vacant, dacă îndeplinește cumulativ, cerințele specifice de studii și următoarele condiții:

a) este declarat ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop; b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; c) nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 2721 alin. (2) sau

art. 2725 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, actualizată; d) a obținut calificativul de cel puțin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii: - au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; - prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; - prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs. Nu pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist, persoanele care se află în următoarele situaţii: - le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), g) - i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; - au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; - prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; - prin reîncadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs. Verificarea cerinţelor privind semnele particulare evidente sau tatuajele neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se realizează cu ocazia examinării medicale.

Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere (anexă), a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexă), precum şi a copiei cărţii de identitate, în intervalul 04 – 19.01.2018, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, din municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6.

Intervalele orare în care se fac înscrieri, ori se depun dosarele de recrutare sunt: 09,00 – 12,30 şi 13,30 – 16,00, în zilele lucrătoare. Adresăm candidaţilor rugămintea să respecte acest program, întrucât, în afara intervalelor orare sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal la

sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, până în data de 23.02.2018, ora 16,00 şi va conţine următoarele documentele:

a) cererea de înscriere şi curriculum-vitae, model Europass;

Page 3: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

3

b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență şi anexe, după caz, ex. foaie matricolă / supliment la diplomă …etc.), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului. (Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ);;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia (model anexat anunţului) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (model anexat anunţului);

f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului (anexă); extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g) o fotografie color 9x12 cm; h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI; i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model

anexat anunţului); j) alte documente solicitate de structura de resurse umane, după caz. Documentele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate în original, în vederea efectuării de copii și certificării pentru conformitate de către persoana desemnată în acest sens și de către candidat. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor menționate, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

Dosarul de recrutare în vederea participării agenților de poliție la concurs va conține

următoarele: a) cererea de înscriere şi CV; b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; f) adeverință eliberată de structura de resurse umane a unității unde sunt încadrați din care să reiasă mențiunile precizate la art. 2745 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare; g) alte documente solicitate de structura de resurse umane, după caz. Documentele prevăzute la lit. b), c) și d) vor fi prezentate în original, în vederea efectuării de copii și certificării pentru conformitate de către persoana desemnată în acest sens și de către candidat. Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor menționate, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai

candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile

Page 4: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

4

de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Documentele vor fi depuse într-un dosar cu şină, personal. Atenţie! După încheierea perioadei de depunere a dosarelor de recrutare,

respectiv 23.02.2018, ora 16,00, nu se vor mai primi documente în vederea completării acestora.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisia de concurs va verifica corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, respectiv îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs. Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează la avizierul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi se postează pe pagina de internet a Poliţiei de Frontieră Române, www.politiadefrontiera.ro, Meniul - Despre noi, Secţiunea Carieră.

Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea

prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Secţiunea a IV-a – Reguli privind evaluarea psihologică şi examinarea medicală Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. În situaţia în care

se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează.

Deoarece examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate şi vor fi comunicate candidaţilor prin postare pe pagina de internet a instituției şi prin afişare la avizierul unităţii.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea repetată a paginii de internet indicată mai sus şi consultarea avizierului unităţii organizatoare. Detalii se pot obţine şi la telefon 021.316.25.98, interior: 19324, 19355, 19322.

Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice.

Lista candidaţilor declaraţi apt psihologic se va posta pe pagina de internet a

instituției şi va fi afişată la avizierul unității, aceştia urmând a se prezenta la punctul de recrutare, la o dată ce va fi stabilită și comunicată ulterior prin postare pe pagina de internet a instituției şi prin afişare la avizierul unităţii organizatoare, pentru a le fi eliberate trimiterile pentru întocmirea fişei medicale-tip de încadrare în M.A.I.

Candidaţii declaraţi inapt psihologic vor fi informaţi şi nu vor fi programaţi la

examinarea medicală, participarea acestora la concurs urmând a fi respinsă ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor legale.

Atenţie! Fişa medicală este document care face parte din dosarul de recrutare şi

trebuie finalizată până la data limită de depunere a acestuia. Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului Testul scris pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor

postului, se va susţine în data de 08.03.2018. Ora şi locul unde se va desfăşura proba se vor stabili, ulterior, şi se vor comunica prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a instituției, precum şi la avizierul unităţii.

Aprecierea rezultatelor finale ale testului scris se face cu note de la 1 la 10. Nota de promovare este minimum 7,00.

Page 5: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

5

Este declarat "admis" la concurs candidatul care a obținut nota cea mai mare la testul scris.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, departajarea acestora se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale.

După caz, interviul se va susţine după expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, pe baza aceleiaşi tematici şi bibliografii stabilite la testul scris, la o dată ce va fi comunicată prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de internet a instituției, precum şi la avizierul unităţii.

Desfăşurarea probei poate fi înregistrată audio/video, după caz. Secţiunea a VI-a – Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Contestaţiile se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere. Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la testul scris/interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii.

În situaţia în care, în urma analizei contestaţiei se constată că grila de apreciere/ corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor.

Secţiunea a VII-a – Precizări referitoare la încadrarea pe post a candidaţilor declaraţi „admis”

Conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (2) și (3) li se acordă grade profesionale în funcție de pregătirea lor și vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerințele postului.

Candidaţii declarați „Admis” sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni.

Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

Relaţii privind participarea la concurs pot fi obţinute la telefon 021.316.25.98, interior 19324, 19355, 19322. Pe întreaga perioadă de organizare şi desfăşurare a concursului, candidaţii se vor informa permanent prin verificarea paginii de internet sau consultarea avizierului unităţii organizatorice, cu privire la eventualele modificări privind datele concursului.

Page 6: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

6

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE TEMATICĂ:

• Dispoziţii generale privind statutul poliţistului. Drepturile şi îndatoririle poliţistului. • Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de contabilitate. Situaţii financiare.

Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiei publice. • Dispoziţii generale, principii, reguli şi responsabilităţi în procesul bugetar. Finanţele

instituţiilor publice. • Codul fiscal: Dispoziţii generale (Titlul I); Taxa pe valoare adăugată (Titlul VII). • Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; Dispoziţii

generale; Calcularea amortizării; Regimuri de amortizare; Contabilitatea şi destinaţia amortizării mijloacelor fixe.

• Acordarea drepturilor de transport, a indemnizaţiilor de delegare, detaşare şi a altor drepturi (transfer), precum şi decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituţiile publice.

• Norme generale privind documentele justificative şi financiar-contabile; • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. • Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice şi în

Ministerul Afacerilor Interne. • Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. • Principii şi reguli privind contabilitatea instituţiilor publice, inclusiv planul de conturi şi

instrucţiunile de aplicare. Funcţiunea conturilor şi monografii contabile. Formele de înregistrare în contabilitate.

• Operaţiuni care se efectuează în cazul sumelor încasate de la finanţatori de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, deschiderea de credite bugetare din bugetul fondurilor externe nerambursabile, operaţiuni specifice privind excedentul/rezultatul execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile.

• Organizarea şi atribuţiile comitetului director, comitetului de monitorizare a programelor naţionale şi comitetului tehnic.

• Reguli generale de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi categorii de cheltuieli eligibile.

• Reguli specifice de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul proiectelor finanţate prin Fondul pentru securitate internă, componenta pentru frontiere externe şi vize şi componenta pentru cooperare poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor.

• Drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

• Procedurile de atribuire - licitaţia deschisă; licitaţia restrânsă; negocierea competitivă; negocierea fără publicare prealabilă; procedura simplificată.

• Achiziţia directă. • Criterii de atribuire în cadrul achiziţiilor publice. • Modificarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru. • Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia în cadrul procesului de achiziţie

publică. Procesul de verificare şi evaluare. • Stabilirea garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie.

Page 7: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

7

BIBLIOGRAFIE: 1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991; 3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice; 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 5. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi

necorporale; 6. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; 7. HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

8. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

9. HG nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice în perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului;

10. HG 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

11. OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 12. OMFP nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor motodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

13. OMFP nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia;

14. OMFP nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

15. OMAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;

16. OMAI nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

17. OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;

18. OMAI 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri Interne;

19. OMAI 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare.

Notă: Se studiază legislația în vigoare, actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite.

Page 8: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

8

Graficul de desfăşurare a concursului

Depunerea cererilor de înscriere la concurs 04 - 19.01.2018, ora 16.00 Testarea psihologică începând cu data de

20.01.2018 Depunerea dosarelor de recrutare până la 23.02.2018 Verificarea dosarelor de recrutare 26 - 28.02.2018 Susţinerea probei de concurs 08.03.2018 Depunerea contestaţiilor (în termen de 24 de ore de la afişare) şi soluţionarea acestora (în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere)

09.03.2018

ANEXE: Model cerere de înscriere;

Model CV; Model declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare; Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei; Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului.

Page 9: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

Notă: a se menționa șși datele de contact ale canndidatului

Page 10: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul
Page 11: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul
Page 12: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul
Page 13: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul
Page 14: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul

D e c l a r a ţ i e privind consimțământul expres al candidatului în urma căruia compartimentul cu sarcini de

recrutare poate solicita extrasul din cazierul judiciar al candidatului

Domnule inspector general,

Subsemnatul(a) ________________________________________________, fiul (fiica) lui ______________________ şi al (a) _____________________, născut(ă) la data de ___________ în localitatea ____________________, judeţul/sectorul _______________ CNP__________________ posesor (posesoare) al (a) C.I. seria _______ nr. ____________________, eliberat(ă) de ____________________, la data de ____________, în calitate de candidat la concursul de ____________________________________________________________________________,

organizat de _________________________________________, sesiunea (data)_______________,

sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare și prin prezenta îmi exprim acordul ca structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care îmi întocmește dosarul de recrutare să le folosească în vederea obținerii extrasului de pe cazierul judiciar.

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoștință de întregul conținut și am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data _____________ Semnătura _________________

Page 15: RO M Â N I A4 de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul