Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

download Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

of 30

Transcript of Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  1/30

  Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati

  Filiala Bucuresti

  Studii de caz

  Florentina Preda

  Stagiar an I

  Bucuresti 2014

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  2/30

  Aplicatii Stagiu An Isemestru II- 2014

  Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului profesional in legatura cu urmatoarele

  aspecte:

  1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

  2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

  3. Studiu de caz privind evaluarea capitalului.4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.

  5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.

  6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.

  8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.

  9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

  10. Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.

  11. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung.12. Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.

  13. Studiu de caz privind contractele de leasing operational.

  14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare.

  16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.

  17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale.

  19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale.

  20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor corporale.

  21. Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu a imobilizarior corporale.

  22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.

  24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare.

  26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.

  27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.

  29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.

  30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

  Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului

  profesional si rezolvarea aplicatei (fluxul informational).

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  3/30

  1. Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului social.

  SC Flower SA s-a constituit sub forma unei societati pe actiuni, in conditiile unui capital

  subscris in suma de 30.000 RON, numar de actiuni 300 titluri, iar valoarea nominala a unei

  actiuni a fost de 100 RON. Cheltuielile de constituire platite cu un cec bancar au fost in suma

  de 1.000 RON. Ulterior, s-a realizat eliberarea a 40% din capitalul social subscris prindepunerea in numerar direct in contul de la banca, iar un actionar care a subscris 100 actiuni

  aduce ca aport un mijloc de transport cu o valoare de 10.000 RON.

  Contabilizarea operatiilor privind constituirea capitalului social:

  1) Subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:

  456 = 1011 30.000 RON

  Decontari cu actionarii/ Capital subscris nevarsat

  asociatii privind capitalul

  2) Inregistrarea cheltuielilor de constituire:

  201 = 512 1.000 RON

  Cheltuieli de constituire Conturi curente la banci

  3) Eliberarea a 40% din capitalul social subscris prin depunerea in numerar direct in contul

  de la banca:

  512 = 456 12.000 RON

  Conturi curente la banci Decontari cu actionarii/

  asociatii privind capitalul

  4) Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat:

  1011 = 1012 12.000 RON

  Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

  5) Aducerea ca aport a mijlocului de transport:

  2133 = 456 10.000 RON

  Mijloace de transport Decontari cu actionarii/

  asociatii privind capitalul

  6) Transformarea capitalului subscris nevarsat in capital subscris varsat:

  1011 = 1012 10.000 RONCapital subscris nevarsat Capital subscris varsat

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  4/30

  Contabilizarea operatiilor privind majorarea:

  a) In vederea dezvoltarii mijloacelor sale de investitie, societatea SC Flower SA hotaraste

  majorarea capitalului cu 15.000 RON, prin emiterea a 150 actiuni noi a caror valoare

  nominala este 100 RON/actiune, iar pretul de emisiune este de 155 RON/actiune.

  456 = % 23.250 RONDecontari cu actionarii/ 1011 15.000 RON

  asociatii privind capitalul Capital subscris nevarsat

  1041 8.250 RONPrime de emisiune

  b) Compania decide incorporarea profitului reportat in suma de 2.000 RON.

  Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului:

  117 = 1012 2.000 RON

  Rezultat reportat Capital subscris varsat

  c) Entitatea hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve dinreevaluare in suma de 3.800 RON:

  105 = 1012 3.800 RON

  Rezerve din reevaluare Capital subscris varsat

  d) Majorarea capitalului social prin aporturi in natura, si anume un teren evaluat la 185.000RON:

  Subscrierea aportului in natura:

  456 = 1011 185.000 RONDecontari cu actionarii/ Capital subscris nevarsat

  asociatii privind capitalul Intrarea in patrimoniu a aportului subscris

  2111 = 456 185.000 RON

  Terenuri Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

  Trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat

  1011 = 1012 185.000 RON

  Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

  e) Majorarea capitalului social prin compensarea unor creante cedate de un actionar in favoareanoii societati, creanta in suma de 1.000 RON.

  Recunoasterea aportului456 = 1011 1.000 RON

  Decontari cu actionarii/ Capital subscris nevarsat

  asociatii privind capitalul

  Cesionarea creantei

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  5/30

  461 = 456 1.000 RON

  Debitori diversi Decontari cu actionarii/

  asociatii privind capitalul

  Incasarea creantei

  512 = 461 1.000 RON

  Conturi curente la banci Debitori diversi Eliberarea capitalului

  1011 = 1012 1.000 RONCapital subscris nevarsat Capital subscris varsat

  2. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.

  Diminuarea capitalului social poate avea loc in urmatoarele cazuri: acoperirea pierderilor,

  scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate, rambursarea catre asociati,

  rascumpararea si anularea actiunilor.

  a)

  Micsorarea capitalului social prin acoperirea pierderilor:

  Societatea Alfa SA are un capital social de 50.000 RON alcatuit din 2.500 actiuni cu o

  valoare nominala de 20 RON/actiune. Rezervele legale sunt in suma de 5.000 RON, iarcategoria Alte rezerve are o valoare de 1.000 RON. Pierderea reportata este de 16.000 RON,ceea ce inseamna ca total capital propriu este in suma de 40.000 RON, iar valoarea

  matematica contabila a unei actiuni ste 16 RON (40.000 RON/2.500 actiuni).

  AGA decide o diminuare a capitalului propriu pentru a acoperi pierderea reportata.

  Noua valoare nominala a unei actiuni stabilita in urma reducerii capitalului este de 15 RON.

  Diferenta de 2.500 actiuni * (16 15) = 2.500 RON va fi mentinuta la rezerva legala.

  Inregistrarea contabila este:

  % = 117 16.000 RON1068 Rezultat reportat 1.000 RON

  Alte rezerve

  1061 2.500 RON

  Rezerve legale

  1012 12.500 RON

  Capital subscris varsat

  Dupa diminuare, situatia capitalului propriu se prezinta astfel:

  Capital social : 2.500 actiuni * 15 RON/actiune = 37.500 RON

  Rezerve legale: 2.500 RONTotal capital propriu 40.000 RON

  b) Diminuarea capitalului social prin rambursarea catre asociati:

  Societatea Beta SA are un capital social de 40.000 RON, rezerve in suma de 8.000 RON,ceea ce inseamna un total al capitalurilor propriu in suma de 48.000 RON, format din 2.000

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  6/30

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  7/30

  b.1) Valoarea financiara (VF): Pentru o actiune s-a primit un dividend in suma de 2.000

  RON, iar rata medie a dobanzii este 40%.

  VF =Dividendul mediu distribuit pe o actiune / Rata media a dobanziiVF = 2.000 / 40% = 5.000 RON

  b.2) Valoarea de randament (VR): Dividendul pe o actiune este de 2.000 RON, partea din

  profit afisata la titluri si incorporata in rezerve este de 400 RON, iar rata dobanzii este40%.

  VR =

  VR = (2.000 + 400) / 40% = 6.000 RON

  c) Valoarea contabila sau patrimoniala a titlurilor se estimeaza pe baza activului netcontabil, fiind egala cu activul net raportat la numarul de titluri.

  Societatea Alfa SA are urmatoarea structura a capitalurilor proprii:

  Capital social: 100.000 RON

  Rezerve (+): 16.000 RON

  = Activ net contabil 116.000 RON

  Numar de actiuni 400 titluri

  Valoarea contabila a unei actiuni = 116.000/400 = 290 RON/actiune

  4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.

  Amortizarea capitalului social consta in rambursarea depunerilor catre actionari fara ca prin

  aceasta sa se reduca marimea capitalului social. Rambursarea se face din rezervele

  disponibile constituite sau prin afectarea unei parti din beneficiu.

  Societatea Beta are un capital social subscris varsat de 5.000 RON. Se decide sa seamortizeze capitalul cu 1.200 RON prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.

  a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pntru fractiunea amortizata:

  1012 = 456 1.200

  b) Afectarea rezervelor la amortizare:

  1068 = 1012.02 1.200

  Capital amortizat

  c) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat:

  1012 = 1012.01 3.800

  Capital neamortizat

  d) Rambursarea efectiva a actiunilor:

  456 = 5121 1.200

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  8/30

  5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si primele de capital.

  Studii de caz privind rezervele

  5.1. Rezerve legale

  SC Beta constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii contabile de la sfrsitulexercitiului financiar: capital social 20.000 RON, venituri obtinute 1.500.000 RON,

  cheltuieli efectuate 1.300.000 RON, ceea ce inseamna ca profitul brut este in suma de

  200.000 RON.

  Rezervele legale repartizate din profitul brut=10.000 RON (5% din profitul contabil).

  Inregistrarea repartizarii la rezerve legale a unei parti din profitul brut:

  129 = 1061 10.000

  Societatea Alfa constituie rezerve legale in suma de 2.000 RON din primele de emisiune,

  dupa acoperirea cheltuielilor de constituire:1041 = 1061 2.000

  Societata Gama utilizeaza rezervele legale in suma de 1.500 pentru acoperirea pierderilordin exercitiile anterioare:

  1061 = 117 1.500

  5.2. Rezerve statutare si alte rezerve

  Anual, compania SC Alfa SA constituie din profitul net rezerve statutare in suma de

  1.200 RON si alte rezerve de 700 RON:

  117 = % 1.900

  1063 1.200

  1068 700

  Societatea Beta utilizeaza rezervele in suma de 5.000 RON pentru finantarea unorinvestitii, prin incorporarea in capitalul social:

  1068 = 1012 5.000

  Societatea Gama acorda dividende in suma de 4.500 RON din rezervele disponibile:

  1068 = 457 4.500

  O societate constituie rezerve din diferenta dintre valoarea titlurilor primite si valoarea

  neamortizata a imobilizarilor corporale care fac obiectul participarii in natura la capitalulsocial al unei alte entitati:

  261 = 1068 5.000

  O entitate incorporeaza in alte rezerve, rezerve din reevaluare in valoare de 2.500 RON:

  105 = 1068 2.500

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  9/30

  Studiu de caz privind rezervele din reevaluare

  In anul 2010, compania Alfa reevalueaza un utilaj la valoarea justa de 12.000 RON, tinndu-

  se seama de uzura sa fizica si morala. Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de

  10.000 RON, iar valoarea amortizarii cumulate (expresia valorica a uzurii fizice si morale)

  este de 2.000 RON.

  In 2011, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de 6.000 RON, amortizarea calculata

  ntre cele doua reevaluari fiind de 1.500 RON.

  a) Inregistrari contabile in 2010:

  Valoarea contabila neta = 10.000 - 2.000 = 8.000 RON

  Rezerva din reevaluare = Valoarea justa - Valoarea contabila neta =

  = 12.000 - 8.000 = 4.000 RON

  2131 = 105 4.000

  Valoarea contabila actualizata = Valoarea contabila neactualizata * (Valoarea justa /

  Valoarea contabila neta)

  = 10.000 * (12.000/ 8.000) = 15.000 RON

  Amortizarea actualizata = Amortizarea cumulata * (Valoarea justa/ valoarea contabila neta) =

  2.000 * (12.000/ 8.000) = 3.000 RON

  Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata

  = 3.000 - 2.000 = 1.000 RON

  2131 = 2813 1.000

  b) Inregistrari contabile n exercitiul 2011:

  Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata =

  = 12.000 - (3000 + 1500) = 7.500 RON

  Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 6.000 - 7.500 = - 1.500

  RON

  Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea justa/ valoarea

  contabila neta)

  = 12.000 * (6.000/ 7.500) = 9.600 RON

  Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea contabila neta) =

  4.500 * (6.000/ 7.500) = 3.600 RON

  Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 3.600 - 4.500 = - 900 RON

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  10/30

  In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, deoarece valoarea justa stabilita

  prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta cu 1.500 RON. Acest minus din

  reevaluare va fi acoperit va fi acoperit integral din rezerva din reevaluare pentru ca anterior s-a inregistrat o rezerva din reevaluare in suma de 4.000 RON, fara a mai fi nevoie sa se

  inregistreze si o cheltuiala (s-ar fi inregistrat daca scaderea valorii juste ar fi depasit rezerva

  recunoscuta anterior)

  105 = 2131 900

  Studiu de caz privind primele de capital

  Cu ocazia subscrierii aporturilor, valoarea la pret de emisiune este de 15.000 RON, iar

  valoarea nominala a actiunilor subscrise este de 13.000 RON. Primele de emisiune constituite

  se folosesc astfel: 500 pentru constituirea de rezerve si 1.500 pentru majorarea capitalului

  social.

  Constituirea capitalului social si a primelor de capital:

  456 = % 15.000

  1011 13.000

  1041 2.000

  Incorporarea primelor de capital in capitalul social si in rezervele societatii:

  1041 = % 2.000

  1012 1.500

  1061 500

  6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.

  SC Alfa SRL a avut la sfarsitul anului cheltuieli in suma de 50.000 RON si venituri in valoare de

  60.000 RON. Are loc inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, iar profitul rezultat se

  repartizeaza astfel: 5 % la rezerve legale, iar restul profitului ramane nerepartizat.

  o 121 = 6xx 50.000

  o 7xx = 121 60.000

  o Repartizarea rezultatului:

  121 = % 10.000129 500

  1171 9.500

  o Inregistrarea repartizarii rezervei legale:

  129 = 1061 500

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  11/30

  7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.

  7.1. Profitul reportat Se incorporeaza in capital social o parte din profitul reportat n suma de 2.500 RON:

  117 = 1012 2.500

  Societatea Gama SRL corecteaza doua erori contabile concretizate in omisiuneainregistrarii in exercitiul financiar precedent a unei facturi aferente vanzarii unor marfuricatre un client in suma de 400 RON plus TVA.

  o Inregistrarea facturii privind vanzarea marfurilor :

  4111 = % 4961174 400

  4427 96

  o Inregistrarea impozitului pe profit aferent profitului neimpozitat in exercitiul

  financiar precedent :

  6588 = 441 64

  7.2. Pierderea reportata

  Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in valoare de 1.700:

  129 = 117 1.700

  Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de 1.200:

  1061 = 117 1.200

  Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 7.500:

  117 = 121 7.500

  8. Studiu de caz privind tranzactiile cu instrumente de capitaluri proprii.

  Societatea Flower SA detine un capital social in suma de 100.000 RON, reprezentand 10.000

  actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON/actiune. Entitatea desfasoara mai multe operatiuni

  in ceea ce priveste instrumentele de capital propriu (actiuni proprii):

  Societatea rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret de rascumparare

  unitar de 4 RON/actiune. Totodata, capitalul social va fi diminuat cu valoarea actiunilorrascumparate.

  Inregistrarea rascumpararii actiunilor proprii la valoarea de rascumparare

  (2.000 actiuni x 4 RON/actiune = 8.000 RON):

  109 = 5121 8.000

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  12/30

  Inregistrarea anularii actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora

  (2.000 actiuni x 10 RON/actiune = 20.000 RON) si inregistrarea castigului

  rezultat din anulare:

  1012 = % 20.000

  109 8.000

  141 12.000

  Inregistrarea transferarii castigurilor obtinute din anularea actiunilor, la

  rezerve:

  141 = 1068 12.000

  Entitatea SCUT rascumpara 2.000 de actiuni in vederea anularii, la un pret derascumparare unitar de 5 RON/actiune. In acelasi exercitiu urmeaza sa se reduca capitalul

  social cu valoarea actiunilor rascumparate.

  Inregistrarea rascumpararii actiunilor proprii la valoarea de rascumparare

  = 2.000 actiuni * 5 RON/actiune = 10.000 RON):

  109 = 5121 10.000

  Inregistrarea anularii actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora

  (2.000 actiuni * 4,00 RON/actiune = 8.000 RON) si inregistrarea pierderii

  rezultate din anulare:

  % = 109 10.000

  1012 8.000149 2.000

  Inregistrarea acoperirii din rezerve a piederilor inregistrate:

  1068 = 149 2.000

  9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

  O societate livreaza marfuri unui client in valoare de 10.000 RON. Clientul constata ca o

  parte din marfuri prezinta dfecte si intenteaza firmei un proces judecatoresc. La sfarsitulanului 2009, societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La

  sfarsitul anului 2010, procesul nu este finalizat, iar probabilitatea dxe pierdere se estimeaza afi de 90%. In 2011, procesul se termina, iar compania este obligata sa plateasca o amnda in

  suma de 5.000 RON.

  2009: Constituire provizion pentru 10.000 * 40% = 4.000 RON

  6812 = 1511 4.000

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  13/30

  2010: Majorare provizion cu 10.000 * 90% - 4.000 = 5.000 RON

  6812 = 1511 5.000

  2011: Plata amenda:

  6581 = 5121 5.000

  Anulare provizion:

  1511 = 7812 9.000

  10.Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de obligatiuni.

  10.1.Societatea Gama emite un 2.000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 15

  RON/obligatiune, pret de emisiune 13 RON/obligatiune, dobanda anuala este de 15%,

  durata de rambursare 2 ani, dupa care obligatiunile sunt rascumparate la un pret de24.000 RON si, ulterior, sunt anulate.

  Subscrierea imprumutului sub forma obligatiunilor emise si distribuite:

  % = 161 30.000

  461 26.000

  169 4.000

  Varsarea sumelor datorate de persoanele care au subscris:

  5121 = 461 26.000

  Inregistrare cheltuiala cu dobanda: 2.000 * 15 * 15% = 4.500 se realizeaza in fiecare an

  666 = 1681 4.500

  Achitarea prin banca a dobanzii - se realizeaza in ficare an:

  1681 = 5121 4.500

  Rascumpararea in numerar a obligatiunilor la scadenta:

  505 = 5311 24.000

  Anularea obligatiunilor rascumparate:

  161 = % 26.000

  505 24.000

  768 2.000

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  14/30

  Trecerea asupra cheltuielilor a primelor cu ocazia rascumpararii obligatiunilor:

  6868 = 169 4.000

  11.

  Studiu de caz privind creditele bancare pe termen mediu si lung.

  Societatea Flower SRL contracteaza un imprumut bancar de 200.000 RON, pe 4 ani, cu o

  dobanda de 10% pentru achizitia de noi echipamente in vederea dezvoltarii afacerii.

  Acordare imprumut:

  5121 = 1621 200.000

  Achizitionare echipamente:213 = 512 200.000

  Inregistrare dobanda anuala conform contractului toti cei 4 ani:

  666 = 1682 20.000

  Plata dobanda - toti cei 4 ani:1682 = 5121 20.000

  Creditul este restituit in anul 4:

  162 = 5121 100.000

  12.Studiu de caz privind contractele de leasing financiar.

  Compania Beta SA incheie un contract de leasing pe o perioada de 3 ani cu scopul de aachizitiona un echipament tehnologic in valoare de 300.000 RON, cu o durata de utilizareeconomica a activului de 4 ani. Principalele clauze contractuale sunt: rata dobanzii 15% pe

  an, si se plateste trimestrial pe data de 20 ale lunii impreuna cu transe egale in suma de

  30.000 RON fiecare, mai putin ultima rata in valoare de 22.273 RON, valoare la care seefectueaza transferul dreptului de proprietate si care nu contine dobanda. Fiecare transa este

  formata din dobanda si rambursare de principal (cota parte din valoarea activului) conform

  graficului urmator:

  Sold

  initial Dobanda Rata Principal

  Sold

  final

  300.000 11.250 30.000 18.750 281.250

  281.250 10.547 30.000 19.453 261.797

  261.797 9.817 30.000 20.183 241.614

  241.614 9.061 30.000 20.939 220.675

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  15/30

  220.675 8.275 30.000 21.725 198.950

  198.950 7.461 30.000 22.539 176.411

  176.411 6.615 30.000 23.385 153.026

  153.026 5.738 30.000 24.262 128.765

  128.765 4.829 30.000 25.171 103.593

  103.593 3.885 30.000 26.115 77.478

  77.478 2.905 30.000 27.095 50.383

  50.383 1.889 30.000 28.111 22.273

  22.273 - 22.273 22.273 -

  Total 82.273 382.273 300.000

  12.1. Inregistrarile contabile efectuate de locatarpe durata contractului de leasing financiar

  sunt:

  a) Inregistrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:

  213 = 167 300.000 RONInstalatii tehnice, mijloace de transport, Alte Imprumuturi si datorii

  animale si plantatii asimilate

  Evidentierea dobanzii aferente contractului de leasing, in cont extrabilantier:

  Debit cont 8051Dobanzi de platit 82.273 RON

  b) Inregistrarea primei facturi pentru rata scadenta:

  % = 404 30.000 RON

  167Alte Imprumuturi si datorii asimilate Furnizori de imobilizari 18.750666 Cheltuieli privind dobanzile 11.250

  Extracontabil, diminuarea dobanzii de plata cu suma de 11.250 RON:

  Credit cont 8051Dobanzi de platit 11.250 RON

  Achitarea facturii:

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  16/30

  404 = 5121 30.000 RON

  Furnizori de imobilizari Conturi la banci In RON

  c) Primirea facturii pentru a doua rata in suma totala de 30.000 RON:

  % = 404 30.000 RON167Alte Imprumuturi si datorii asimilate Furnizori de imobilizari 19.453

  666 Cheltuieli privind dobanzile 10.547

  Extracontabil, diminuarea dobanzii de plata cu suma de 10.547 RON:

  Credit cont 8051Dobanzi de platit10.547 RON

  Plata ceRON de a doua rate:

  404 = 5121 30.000 RON

  Furnizori de imobilizari Conturi la banci In RON

  In mod similar se inregistreaza toate operatiunile pana la sfarsitul perioadei de leasing financiar.

  La plata ultimei rate, locatarul achita valoarea reziduala si obtine dreptul de proprietate juridica

  asupra activului respectiv:

  d) Primirea facturii de la societatea de leasing pentru valoarea reziduala:

  167 = 404 22.273 RON

  Alte Imprumuturi si datorii asimilate Furnizori de imobilizari

  e) Achitarea facturii catre societatea de leasing:

  404 = 5121 22.273 RON

  Furnizori de imobilizari Conturi la banci In RON

  f) Lunar, se inregistreaza amortizarea:

  Amortizare lunara = 300.000 RON/4 ani / 12 luni = 6.250 RON

  6811 = 2813 6.250 RON

  Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea instalatiilor

  amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport

  12.2. Inregistrarile contabile efectuate de locatorpe durata contractului de leasing financiar

  sunt:

  Recunoasterea creantei la valoarea imobilizarii cedate in regim de leasing:

  267 = 213 300.000 RON

  Evidentierea dobanzii aferente contractului in conturile extrabilantiere :

  Debit 8052Dobanzi de incasat 82.273 RON

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  17/30

  Emiterea facturii aferente primelor doua rate :

  4111 = % 60.000 RON

  267 38.203

  766 21.797

  Extrabilantier, se inregistreaza diminuarea dobanzii de incasat:

  Credit 8052Dobanzi de incasat 21.797 RON

  Incasarea facturilor :

  512 = 411 60.000 RON

  In mod similar se inregistreaza toate operatiile pana la sfarsitul perioadei de leasing.

  La sfarsitul contractului se inregistreaza valoarea reziduala:

  411 = 267 22.273 RON

  Incasarea facturii :

  512 = 411 22.273 RON

  13.

  Studiu de caz privind contractele de leasing operational.

  La data de 01.08.2010, societatea Alfa a inchiriat pentru un an o cladire de la Beta. Chiria

  lunara este in suma de 50.000 RON, valoarea neta a cladirii este de 800.000 RON, durata d

  viata utila ramasa 40 ani, iar metoda de amortizare utilizata este cea liniara.

  La data de 01.08.2010, locatarul (Alfa) inregistreaza pe baza contractului de inchiriere

  valoarea totala a chiriilor aferente cladirii intr-un cont extrabilantier :

  Debit 8036Redevente, locatii de gestiune, chirii 600.000 RON

  Lunar, se fac urmatoarele inregistrari :

  Se inregistreaza chiria :% = 401 62.000 RON

  612 50.000

  4426 12.000

  Plata datoriei privind chiria :

  401 = 5121 62.000 RON

  Concomitent, extrabilantier se diminueaza rata de leasing cu 50.000 RON :

  Credit 8036Redevente, locatii de gestiune, chirii 50.000 RON

  La locator(Beta) se fac urmatoarele inregistrari : Inregistrare amortizare lunara :

  800.000 RON / 40 ani * 1/12 = 1.667 RON

  6811 = 2812 1.667 RON

  Facturarea chiriilor lunare :

  411 = % 62.000 RON

  706 50.000

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  18/30

  4427 12.000

  Incasare chirie :

  5121 = 411 62.000 RON

  14. Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare.

  Societatea Alfa achizitioneaza dreptul de explorare a unui perimetru in zona Valea Jiuluipentru suma de 50.000 RON. Durata licentei este de 5 ani, cu posibilitatea de a fi

  transformata in licenta de exploatare. Totodata, compania efectueaza si studii geologice in

  suma de 4.000 RON, pentru a estima cantitatea de carbune din subsol.

  Inregistrarea achizitiei dreptului de explorare:203 = 404 50.000

  Inregistrarea studiilor geologice:

  203 = 404 4.000

  Inregistrarea amortizarii pentru fiecare din cei 4 ani:6811 = 2803 10.800

  15. Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi similare.

  Societatea Alfa isi desfasoara activitatea in domeniul materialelor de constructie. Companiaa incheiat un contract cu un centru de cercetare in domeniu pentru a achizitiona o tehnologie

  de obtinere a unui produs nou in suma de 40.000 RON. Se considera ca sunt indeplinite

  criteriile pentru recunoasterea acestor cheltuieli ca activ. Compania inregistreaza inventia si

  la OSIM, iar taxele platite pentru brevetarea acestei inventii sunt de 6.000 RON.

  Inregistrare achizitie:

  203 = 404 40.000 RON

  Inregistrare licenta:205 = % 46.000 RON

  203 40.000404 6.000

  16. Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.

  16.1. Durata de utilizare economica este mai mare decat durata normala de functionare

  In ianuarie 2010 o societate achizitioneaza un echipament cu valoarea de 20.000 RON,

  amortizabil pe o perioada de utilizare economica estimat de cinci ani, folosind metoda de

  amortizare liniara. Din punct de vedere fiscal, durata normala de functionare este de patru

  ani.

  Potrivit datelor de mai sus, amortizarea contabila anuala este de 4.000 RON - 20.000 RON /

  5 ani, iar cea fiscala este de 5.000 RON (20.000 RON/4 ani).

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  19/30

  Amortizarea contabila lunara este de 334 RON (4.000 RON/12 luni).

  Pe parcursul duratei de utilizare economica, lunar, in contabilitate se inregistreaza aceasta

  amortizare in valoare de 334 RON:

  6811 = 2813 334 RON

  16.2. Durata de utilizare economica este mai mica dect durata normala de functionare

  In ianuarie 2011 o entitate a achizitionat un echipament cu valoarea de 24.000 RON,

  amortizabil pe o perioada de utilizare economica estimata de trei ani, folosind metoda de

  amortizare liniara. Din punct de vedere fiscal, durata normala de functionare este de patru

  ani.

  Amortizarea contabila anuala este de 8.000 RON (24.000 RON/3 ani), iar cea fiscala este

  6.000 RON.

  Amortizarea contabila lunara este de 667 RON (8.000 RON/12 luni).

  Aceasta amortizare de 667 RON se inregistreaza in contabilitate, lunar, pe parcursul duratei

  de utilizare economica de trei ani.

  6811 = 2813 667 RON

  17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.

  17.1. O societate are o cladire achizitionata la data de 01.01.2009 cu pretul de 80.000 RON,iar durata de utilizare economica este de 10 ani. La 31.12.2011, s-a constatat ca valoarea

  recuperabila este de 50.000 RON, iar durata de viata ramasa s-a micsorat la 5 ani.

  Amortizarea anuala = 80.000 / 10 = 8.000 RON

  Amortizarea cumulata pana la 31.12.2011 = 8.000 * 3 ani = 24.000 RON. In fiecare an seinregistreaza amortizarea:

  681 = 281 8.000 * 3 ani

  Valoarea contabila neta la 31.12.2011: 80.000 24.000 = 56.000 RON, iar valoarearecuperabila este 50.000 RON, ceea ce inseamna ca valoarea cladirii s-a depreciat cu

  suma de 6.000 RON. Astfel, inregistrarile contabile sunt:

  o Anulare amortizare cumulata:

  281 = 212 24.000 RON

  o Recunoastere depreciere:

  682 = 212 6.000 RON

  Amortizarea pentru urmatoarea perioada = 50.000 / 5 ani = 10.000 RON

  17.2. In urma inventarierii efectuata la data de 31 decembrie 2011 la societatea Alfa, s-auconstat urmatoarele diferente intre valorile nete contabile si valorile de inventar pentru

  activele sale:

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  20/30

  O cladire cu valoarea contabila neta (VNC) 200.000 RON, iar valoarea de inventar (VI)de 190.000 RON (distrugere partiala), ceea ce inseamna ca valoarea cladirii s-a depreciat

  cu suma de 10.000 RON si astfel se va inregistra o depreciere ireversibila.

  6811 = 2812 10.000 RON

  Un copiator cu VNC = 4.000 RON, iar VI = 4.300 RON, apreciere in suma de 300 RON

  care insa nu se inregistreaza; O instalatie tehnica ce avea o VNC de 8.500 RON, iar VI constatata a fost de 7.000

  RON, diferenta de 1.500 RON fiind o depreciere reversibila, ceea ce inseamna ca se face

  urmatoarea inregistrare:

  6813 = 2913 1.500 RON

  18. Studiu de caz privind intrarile de imobilizari necorporale.

  Societatea Beta a achizitionat un program informatic de contabilitate pentru suma de 30.000RON, program pentru care societatea a obtinut licenta de utilizare pentru o perioada de 5 ani.

  Licenta este evaluata la 10.000 RON.

  % = 404 30.000 RON

  208 20.0002051 10.000

  19. Studiu de caz privind iesirile de imobilizari necorporale.

  Societatea Gama SRL vinde o licenta la un pret de vanzare de 10.000 RON, TVA 24%,

  achizitionata cu 8.000 RON, amortizata pentru 6.500 RON.

  Vanzarea licentei:

  461 = % 12.400 RON

  7583 10.000

  4427 2.400

  Inregistrarea scoaterii din gestiune:

  % = 205 8.000 RON

  6583 1.5002805 6.500

  20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a imobilizarilor

  corporale.

  20.1. Entitatea Alfa achizitioneaza un utilaj la pretul de 5.000 RON, TVA 24%. Utilajul este

  receptionat pe data de 15.05.2011, dar este pus in functiune pe 20.06.2011. Cheltuielile cu

  punerea in functiune au fost de 1.000 RON, TVA 24% (s-a apelat la o firma specializata).

  15.05.2011 Intrarea in patrimoniu a utilajului:

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  21/30

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  22/30

  (matriale consumabile 3.000 RON si salarii 5.000 RON), iar piesele de schimb recuperate

  sunt in suma de 15.000 RON.

  Colectarea cheltuielilor efectuate cu dezmembrarea utilajului:602 = 302 3.000 RON

  641 = 421 5.000 RON

  Inregistrarea pieselor de schimb recuperate:346 = 711 15.000 RON

  302 = 346 15.000 RON

  Scoaterea din gestiune a utilajului:

  % = 2131 50.000 RON

  281 35.000

  6583 15.000

  21.2. Iesirea prin vanzare (cedare)

  O societate vined o cladire la pretul de 10.000 RON. Cladire are un cost de 40.000 RON,

  amortizare cumulata 35.000 RON.

  Vanzarea cladirii:461 = 7583 10.000 RON

  Descarcarea din gestiune a cladirii:

  % = 212 40.000 RON

  281 35.000

  6583 5.000

  22. Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.

  22.1. Cost de achizitie

  Societatea Alfa achizitioneaza un utilaj la pretul de 12.000 RON, cheltuieli de transport

  facturate la furnizori in suma de 1.500 RON, avans acordat de 5.000 RON.

  Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii:

  % = 512 6.200 RON232 5.000

  4426 1.200

  Receptia utilajului:

  % = 404 16.740 RON

  232 13.5004426 3.240

  Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat:404 = % 16.740 RON

  232 5.000

  4426 1.200

  512 10.540

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  23/30

  22.2. Cost de productie

  Societatea Beta realizeaza o constructie in regie proprie. Executarea constructiei genereaza

  urmatoarele cheltuieli: materii prime 150.000 RON; salarii 80.000 RON, amortizari 90.000

  RON. Dobanda aferenta creditelor de finantare a investitiei au o valoare de 40.000 RON.

  Lucrarea a fost terminata si constructia este data in folosinta.

  Inregistrarile contabile aferente obtinerii constructiei in regie proprie sunt:

  Constatarea cheltuililor:

  601 = 301 150.000 RON

  641 = 421 80.000 RON681 = 281 90.000 RON

  212 = 1682 40.000 RON

  Receptia si punera in functiune a cladirii, la cost de productie:

  212 = 722 360.000 RON

  22.3. Valoare justa

  Societatea Gama primeste sub forma de donatie o masina in valoare de 10.000 RON.

  Inregistrarea in contabilitate aferenta intrarii in patrimoniu a laptopului este:

  213 = 4753 10.000 RON

  22.4. Valoare de aport

  Compania Beta emite 100 actiuni cu o valoare nominala de 50 RON/actiune. Actionarul care

  a subscris aceste actiuni face un aport sub forma unui mijloc de transport, a carui valoarejusta este 6.000 RON.

  Valoare prime de aport = 6.000100 * 50 = 1.000 RON

  Subscrierea celor 100 actiuni la valoarea nominala de 50 RON/actiune:456 = 1011 5.000 RON

  Inregistrarea aportului reprezentat de mijlocul de transport:2133 = % 6.000 RON

  456 5.000

  1043 1.000

  Varsarea capitalului:1011 = 1012 5.000

  23. Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si subventiile de exploatare.

  23.1. Subventii pentru investitii

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  24/30

  La data de 08.05.2008, SC Gama SRL achizitioneaza o linie de productie la costul de 15.000

  RON, subventia guvernamentala fiind de 10.000 RON. Durata normala de utilizare a activului

  este de 5 ani, iar metoda de amortizare este cea liniara. La 20.05.2011, ca urmare a nerespectarii

  clauzelor impuse, societatea trebuie sa ramburseze 90% din valoarea subventiei primite.

  Achizitia instalatiei:

  % = 404 18.600 RON

  2131 15.000

  4426 3.600

  Recunoasterea dreptului de a primi subventia:

  4451 = 4751 10.000 RON

  Primirea subventiei:

  5121 = 4451 10.000 RON

  Inregistrarea amortizarii anuale:

  6811 = 2813 3.000 RON Trecerea anuala a subventiei la venituri:

  4751 = 7584 2.000 RON

  La data rambursarii subventiei (20.05.2011):

  Sold subventie la venituri in avans = 10.0003 * 2.000 = 4.000 RON

  Subventie de rambursat = 10.000 * 90% = 9.000 RONAstfel, la rambursarea subventiei, societatea recunoaste la cheltuieli surplusul de

  5.000 RON (9.0004.000):

  % = 5121 9.000 RON

  4751 4.000

  6588 5.000

  23.2. Subventii de exploatare

  Societatea Beta primeste sub forma de subventie suma de 20.000 RON, din care 4.000 RON seincaseaza la data acordarii, iar restul de 16.000 RON se incaseaza in aceeasi perioada. Suma de

  10.000 RON este aferenta cifrei de afaceri (3.000 RON pentru perioada curenta si restul pentru

  perioadelor urmatoare), iar 6.000 RON pentru plata personalului si este aferenta perioadei in

  curs.

  20.000 % = % 20.000 RON

  16.000 445 7411 3.000

  4.000 5121 7414 6.000

  472 11.000

  24. Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans.

  24.1. Venituri in avans

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  25/30

  In luna martie 2011 societatea Flower SRL primeste factura aferenta serviciilor de internet

  pentru perioada aprilie - mai 2011 in valoare de 4.500 RON, plus TVA.

  Inregistrari luna martie 2011 - Inregistrarea facturii privind serviciile de internet:

  % = 401 5.580 RON

  471 4.5004426 1.080

  Aprilie 2011Recunoasterea cheltuielii ca fiind aferenta perioadei:

  626 = 471 2.250 RON

  Mai 2011Recunoasterea cheltuielii ca fiind aferenta perioadei:

  626 = 471 2.250 RON

  24.2. Cheltuieli in avans

  Societatea Gama emite in aprilie o factura de chirie in avans pentru luna mai, in valoare de 5.000

  RON, plus TVA.

  Inregistrarea facturii emise privind chiria:

  411 = % 6.200 RON472 5.000

  4427 1.200

  Descarcarea veniturilor in avans aferente lunii mai:

  472 = 706 5.000 RON

  25. Studiu de caz privind intrarile si iesirile de imobilizari financiare.

  25.1.Intrari de imobilizari financiare

  Entitatea Flower achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 40.000 RON, eliberate in

  proportie de 80% si achitate prin banca pentru 12.000 RON.

  Inregistrarea achizitiei:261 = % 40.000 RON

  269 8.000

  5121 12.000404 20.000

  Varsaminte efectuate pntru emitent pe masura valorii elberate:269 = 512 8.000 RON

  25.2. Iesiri de imobilizari financiare

  Dupa 2 ani, compania Flower vinde titlurile imobilizate achizitionate la pretul de 40.000 RON cu

  50.000 RON, iar comisionul pe care il plateste este in suma de 1.500 RON.

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  26/30

  Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor la pretul de cesiune:461 = 7641 50.000 RON

  Scoaterea din evidenta a titlurilor la valoarea de intrare:6641 = 261 40.000 RON

  Incasarea titlurilor si inregistrarea comisionului:

  % = 461 51.500 RON512 50.000

  622 1.500

  26. Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile.

  Societatea Gama SRL achizitioneaza materii prime in valoare de 5.000 RON si materiale

  consumabile in suma de 4.000 RON, din care combustibil de 1.800 RON si piese de schimb

  2.200 RON. Ulterior, acestea sunt date in consum conform bonurilor de consum.

  Achizitia materiilor prime:% = 401 6.200 RON

  301 5.000

  4426 1.200

  Achizitia combustibilului:

  % = 401 2.232 RON

  3022 1.800

  4426 432

  Achizitia pieselor de schimb:

  % = 401 2.728 RON3024 2.200

  4426 528 Consumul materiilor prime, combustibilului si a pieselor de schimb:

  601 = 301 5.000 RON6022 = 3022 1.800 RON

  6024 = 3024 2.200 RON

  27. Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.

  Entitatea SC Alfa SA obtine din productie proprie produse finite (mobilier) la costul de productie

  20.000 RON. Societatea retine produse finite in valoare de 13.000 RON pentru a fi utilizate ca

  materiale de natura obiectelor de inventar.

  Se obtin produse finite din productie proprie:345 = 711 20.000 RON

  Se transfera produse finite pentru a fi utilizate ca materiale de natura obiectelor deinventar:

  303 = 345 13.000 RON

  Darea in folosinta a obiectelor de inventar:

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  27/30

  603 = 303 13.000 RON

  28. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la terti.

  Societatea Flower SA trimite unei alte entitati spre prelucrare materii prime in valoare de 50.000RON. Prelucrarea costa 8.000 RON, la care se adauga TVA 1.920 RON. Dupa prelucrare,

  materiile prime sunt returnate beneficiarului societatea Flower.

  Inregistrarea transferului de materii prime in gestiunea entitatii prelucratoare:

  351 = 301 50.000 RON

  Inregistrarea facturii de prelucrare a materiilor prime:

  % = 401 9.920 RON351 8.000

  4426 1.920 Inregistrarea materiilor prime prelucrate:

  301 = 351 58.000 RON

  29. Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.

  Societatea Alfa obtine din productie proprie 8.000 pungi la costul de 0,4 RON/bucata. Aceasta ii

  vinde socitatii Gama 2.000 pungi la pretul de 1,00 RON/bucata plus ecotaxa de 0,2 RON/punga,

  TVA 24%.

  Inregistrari la societatea Alfa:

  Obtinerea pungilor din productie proprie:345 = 711 3.200 RON

  Vanzarea pungilor si descarcarea lor din gestiune:4111 = % 2.976 RON

  701 2.000

  446 4004427 576

  711 = 345 2.000 * 0,4 = 800 RON

  Inregistrari la societatea Gama:

  Achizitia de marfuri:% = 401 2.976 RON

  371 2.400

  4426 576

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  28/30

  30. Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

  Societatea Flower SRL are in stoc la inceputul lunii noiembrie marfuri in suma de 10.000 RON

  (250 bucati * 40 RON). Compania utilizeaza metoda FIFO pentru scoaterea din gestiune a

  marfurilor si metoda inventarului permanent. In cursul lunii au loc urmatoarele tranzactii:

  02.11.

  achizitie de marfuri 100 buc * 50 RON/buc = 5.000 RON

  10.11.vanzare de marfuri 300 buc la pretul de 17.000 RON

  23.11.achizitie de marfuri 200 buc * 45 RON/buc = 9.000 RON

  28.11.vanzare de marfuri 150 buc la pretul de 10.000 RON

  La sfarsitul lunii se face inventarierea si se constata ca soldul marfurilor este in suma de 2.000

  RON.

  Achizitie de marfuri:

  371 = 401 5.000 RON Vanzarea si descarcarea din gestiune a marfurilor:

  4111 = 707 17.000 RON

  607 = 371 250 * 40 + 50 * 50 = 12.500 RON

  Achizitie de marfuri:371 = 401 9.000 RON

  Vanzarea si descarcarea din gestiune a marfurilor:

  4111 = 707 10.000 RON

  607 = 371 50 * 50 + 150 * 45 = 9.250 RON

  La sfarsitul lunii, societatea are un sold de marfuri scriptic:

  50 buc * 45 RON/buc = 2.250 RON

  Soldul faptic este 2.000 RON, ceea ce inseamna ca trebuie sa se inregistreze un minus la nivelul

  marfurilor in suma de 250 RON:

  607 = 371 250 RON

  Daca s-ar fi folosit metoda inventarului intermitent, s-ar fi facut urmatoarele inregistrari:

  Anularea soldului initial:

  607 = 371 10.000 RON Inregistrarea achizitiilor de marfuri:

  607 = 401 5.000 RON

  607 = 401 9.000 RON

  Vanzarea marfurilor:

  4111 = 707 17.000 RON

  4111 = 707 10.000 RON

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  29/30

  Descarcarea din gestiune nu se inregistreaza, ci se determina la sfarsitul perioadei:

  Iesiri = Sold initital + IntrariSold de la inventar

  Iesiri = 10.000 + 14.000 2.000 = 22.000 RON

  Prin metoda inventarului intermitent, minusurile de inventar nu pot fi identificate, ci la sfarsitulperioadei soldul final se determina pe baza inventarului faptic.

 • 8/10/2019 Rezolvari Aplicatii Set 3 Ceccar

  30/30

  Bibliografie:

  Ghid practic de aplicare a Reglementarilor contabile conforme cu DirectiveleEuropene aprobate prin OMFP 3055/2009, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010

  Unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele

  Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 Ghid practic