Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

download Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

of 100

Embed Size (px)

Transcript of Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  1/100

  Nr. 8 august 1976

  REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  Leopoldina BlnuCu- o dragoste inall..."

  ( A l e x a n d r u A n d r i o i u )

  Traian StnescuStatura viitorului trieteIu inima popoarelor (le

  azi"

  ( M i h a i N c g u l c s c u : S u bs o a r e l e p r i e t e n i e i - ' )

  4 Costel ConstantinE o lumin mare fluluriiul

  deasupraPmnlului acesta roditor"

  ( . M a r i n C o n s t a n t i n : Z i u a d e t e p t r i i n o a s t r e " )

  Petre Ghecrghiu

  ...Eroii sini In steagul pe care- l duci. Eroii cutine merg n veac !"

  ( V i c t o r T u l b u r eIn i A ugus t " ' )

  E r o i i

  Adela Mrculescu

  Au fost m ai mult decteroi :

  vzur viitorul..."

  ( H o r v a t h I m r e : M a im u l t d e c t e r o i " )

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  2/100

  Nr. 8 (anul 21)august 1976

  R e v i s t l u n a r e d i t a t d eC u r i s i l i u l C u l t u r i i i E d u -r a i e i S o c i a l i s t e i d eU n i u n e a S c r i i t o r i l o r d i n

  R e p u b l i c a S o c i a l i s t R o *m n i a .

  Retlaclor- cfRADU P O P E S C U

  Coleg iul tic re dacie :

  A U R E L BARANGA,MIHNEA GI1E0R-

  GHIU, G. IOiNESCU-GION, H OR E A POPESCU, ALECU P0-POVICI, DINU SAR \ -RU , NAT ALIA A-TANASIU, F L O R I NT O R N E A (redactai-ef adjunct).

  C o p e r t a n o a s t r :

  I n t e r p r e i d i n s p e c t a c o l u lf e s t i v p r e z e n t a t i n c i n s t e ac e l e i d e a X X X I I - a a n i v e r s r i a e l i b e r r i i R o m n i e id e s u b d o m i n a i a f a s c i s t .

  F o t o : I l e a n a M u n e a c i u .

  REDACIA IADMI

  NISTRAIA

  Str. Constantin Miile

  Nr. 579 BucuretiT e l 14.35.88 i 14.35.58

  * * * A d e s c o p e r i c h i p u l i v i r t u i l e o m u l u i n o u . p . 1

  M I H A I N A D I N : T e a t r u i a d e v r p . 3

  M I R C E A M A N C A : C r i t i c a i t e o r i a t e a t r a l n c o n c e p i a

  c o n t e m p o r a n p . 5S T A G I U N E A ' 7 5 7 6 : A c t o r i i r o l u r i p . 7

  S e m n a l

  V 1 R G L M U N T E A N U : . . . Cu u r s u l e u l r i d c p l u . . p . 1 5

  M u z i r B a l e t

  L U M I N I A V A R T O L O M E I : S t a g i u n e a ' 7 5 7 6 R e a l i z r i , d i r e c i i , c u t r i p . 1 6

  A

  T E F A N I U R E : L u m e a n t r - o r e p l i c p . 1 9

  B O G D A N U L M U i I O N U N I C U L E S C U : T e a t r u l l a' m a r e i l a m u n t e p . 2 1

  C R O N I C A D R A M A T I C S e m n e a z : V A L E R I A D U C E A ,M I R A 1 0 S I F , I O N U N I C U L E S C U . . . . p . 2 7

  M R I A M A R I N : V i i t o r u l r o l T a t i a n a l e k e l i S t e l i a n

  L r e m e n c i u c . p . 3 6

  R e s t i t u i r i : N . B l e a n u

  S e m n e a z : M I H A I B E R E C H E T i V A L E N T I N S I L V E S T R U p . 3 9

  T r i b u n a r e g i z o r u l u i D a n M i c u i A n c a O v a n c z - D o r o - e n c o p . 4 6

  R A D U S P . I I A R E T : S p i n i H a r e t r e f o r m a t o r a l t e a t r u l u i r o m n e s c p . 4 9

  F L O R I A N P O T R A : A m i n t i r e a l u i D o i n i n i c S t a n c a . . p . 5 2

  A L . M I R O D A N : P u n c t e d e s u s p e n s i e p . 5 3

  I O S I F N A G H I U : A n t r a c t P i e s n d r z n e a . . . p . 5 4

  M A R G A R E T A B R B U : L e c i a a c t u a l a t e a t r u l u i a n t i c p . 5 5

  V A L E N T I N S I L V E S T R U : O c l t o r i e t e a t r a l n C a n a d a p . 6 0

  I O A N M A S S O F F : M a r i o a r a Z i m n i c e a n u p . 6 9

  Z i l e l e a r t e i t e a t r a l e r o m n e t i n R . D . G p . 7 0

  D U M I T R U S O L O M O N : C r o n i c a T V p . 7 2

  M . A L E X A N D R U : C r o n i c a t e a t r u l u i r a d i o f o n i c . . . p . 7 3

  C a r t e a d e t e a t r u p . 7 5

  F O R T U L

  p i e s n d o u p r id e

  L e o n i d a T e o d o r e s c u

  S T A N V L A D : F a a n e v z u t a s c e n e i

  . p. 8 0

  . p . 9 6

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  3/100

  V V V I I 2 3 A u g u s t 1 9 4 4

  A A A I I 23 August 1976

  A descoperi chipuli virtuile omului nou

  23 August a t recut , anul aces t a , pentru a 32- a oara , srbtore te i g reude inepuizabile semnif ica i i i chemri , pr in z a r e a de amintir i , ca i pr in

  orizontul de aspira i i i convingeri , c le anim i def inesc viaa i lumea r i inoas t re . El ibera rea de sub dominaia fascis t , urmat, pe loc, de contr ibuiade nverunare, de eroism, de s nge i de zcs l re economic a poporului , larpunerea f iarei , aaz o piatr de hotar pe dr umul de dou or i mi lenare inoastre is tor i i is tor ie a pers is tenei na ionale, pes te i nfrunlnd furtunile,is torie a unui nedomoli t dor de existen i de afirmare n justi ie i l ibertatena ional i social. Din aceast perspect iv, Insurec ia na ional armat ant ifascist i anliimpci ia l is l , ini ial , organizat i ndrumat de part idul comunitilor, acum 32 de ani, a fost nu doar un gest de neleapt i cuteztoarept rundere n i a l turare Ia mprejurr i le in terna ionale favorabi le succeselecoaliiei antihitleriste, ndeosebi, victoriile forelor armate ale Uniunii Sovietice destinat a pune capt unei negre nrobiri ; ci a fost gestul unei largii adine nnoi toare deschider i de d r u m . Din esena, de implicaii i de sensu r i ,a aces tu i ges t au c res cu t , t re apt cu Ire apl, ntr- o me re u ma i t r ainic iluminat zidire de via nou, socialist, anii opiunilor, elanurilor i mplinirilor revolu ionare , pe care i tr im. N- au fost ani de s ui domol , scutit deintemperi i , de obstacole, de dibuiri de dra mat ism. Is tor ia lor scr ie o car tebrbteasc , nu o pas tora l . i e f rumoas i revela toare tocmai pen t ru ceeace - i dur n ea, f i indc c e e a ce- i dur n e a e i dur ab il, tocmai pen t ru v i r tu teae i de a f i t rezi i i dezvoltat pr in ncercr i , cont i ina demnit i i umane aomului, cont i ina drep tu lu i i datoriei i a posibilitii lui de a seregsi i construi pe s ine , construind lumea nou, i n continu nnoire, pecare o dore te .

  *Poporul creator cont ient al propriului su des t in : ia t s e mnif ica ia

  i chemarea suprem a nf lcra lu lu i Augus t pe care l prznuim azi pentrua 32- a oar . i iat cu ce r i r ea fundamen ta l pe care part idul ne-a nv a t , de -alungul acestor ani , s -o af irmm, s-o adncim, s-o ntr im. In temeiul ei , poporulse simte azi s lpn pe sine i , l iber, independent i suveran , s e bucura ncasa lui , n gospodria lui , de prosperi tate , n lume, de pre u i re i p res t ig iu ,

  n inima lui, de s e ntiment ul nlt or a l une i dator ii ist orice mp linit e .Is tor ia , ns, i datoria fa de istorie, s nt continue : or izontur i le se lrgesc,drumuri le duc ma i de par le. Spr e furire a s ocial is mului mult i lat e ra l de zvoltat ,spre apropierea de comunism. i . n aceas t pers pec t iv , se des ene az na te rea i formarea omului nou, vrednic de asemenea nal te elur i , chemat i nmsur s at ing asemenea nal te elur i . Pa i i hotr lor i pe aces t d r u m s nt

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  4/100

  azi cluzii i nsuflei i de holririlc Congresului al Xl- lc a , de obiectivelePlanului na ional unic de dezvoltare a r i i , de cuvintele tovaruluiNicolac Ceauescu, rostite la Congresul din iunie, al educaiei politice i alculturii socialiste, cuvinte adoptate , cu toate nvmintele i sarcini le pe carele cuprind, drept program al ntregii activiti nchinate Furirii omului nou.Prin ele. energi i le , hrnicia, intel igena omului muncii se vd valor if icate, dinamizai ' , organizate i propulsate spre niveluri lot mai nalte de cretere abunstrii materiale i spirituale, de sat isfacere a trebuinelor i exigenelor ,

  mereu sporite, ale vieii sociale i individuale. Kle pun. substanial. n aces tcontext , ca pe un scop i ca pe o premis, problema calitii superioare avieii i , spre dezlegarea ei, a calitii superioare a muncii i a produselormuncii a creaiei, n genere. Aceas t a , la r indu- i, pre s upune un climat e tici politic corespunztor, un climat n c a r e , cu deosebire, s nt de avut in seam,de ncurajai i de ntr i i , spir i tul de rspundere ceteneasc, spir i tul de nelegere a necesitilor i de disciplin n mplinirea lor, spiritul revoluionar,de in i ia t iv , dorn ic de cunoa tere , de nnoire , na in levztor i na in lemergtor .

  Holul conductor al partidului cre te, evident , n a e e s l tumultuos, vast i

  nespus de complex proces al conslrnciei. i, mai puternic deeft n orice altdomeniu al muncii , par t ini tatea apare ca o t rstur pr ior i tar, de nenlturat ,n domeniul educaiei, in ca re , prin nsi funcia lor, s nt incluse munca icreaia artis tic. Mai mult decl oricnd, s lujitorul ar i e i se s imle chemai s septrund de realitile i de eforturile edificrii societii noastre, s discearn

  n ele valor i le autentice, ce se cer promovate , de aparene le ne l toare i

  amgi toare , ce se cer l ich idale , s vad aces te realiti n lumina lo r r e v e l a toare de sensu r i i semnif ica i i , ca i in problematica lor . s opereze asupra loreu o judecat critic creatoare. S vad n ele rezullalul gindirii i al con t i inei re volu ionar e , s dezvolte , pr in e le , n om, vir tu i le elice i civice,se tea pentru drepta te i adevr , abnegaia i paloul druir i i pentru cauzamare i nobil a nlrii patriei pe culmile civilizaiei, penlru cauza umanizri i exis tenei umane n lume.

  Cu p r e c d e r e , scr isul i ar ta tealral se s imt vizate de aees le linii di rectoare, pe larg dezbtute in cadrul Congresului educaiei politice i al culturii

  socialiste, cu rigoare tiinif ic i adne rscolitoare for de convingere nfiate i lmuri le de tovarul Nicolae Ceauescu. Ele def inesc, n zcmnlullor de expres ivi tate , ns i vibra ia mil i tant, patet ic, a crea iei art is t ice, cese v r e a s tructurat i or ientat pe coordonatele contemporane ale aspira ieipoporului n o s t r u , deci , pe coordonatele umanis te i istorice ale politiciipartidului.

  Nc- am depr ins , n ultima vreme, s nchidem valor i le autentice ale c rea ie i noastre dramatice i teatrale n acolada dramei i teatrului de idei , dedezbatere . Dar ideea , dezbaterea , s t r ine de pulsu l i s tor ie i concrete, al faptelor exponeniale de via, s nt s lrinc i de eficien. Scriitorii i , ngenere, ar t i t i i de teatru nu nulresc o ambi ie mai f ierbinte dee t a s luj i viaai contiina spectatorilor, proiectnd n faa lor chipul i virtuile omului nou,c t re formarea cru ia cheam s tru i tor part id id . A de s cope ri , n pro priul lorchip i n propria lor via, fermentul acestui om nou es t e , desigur , n aces tceas de srbtoreas c an iver s ar e a lui 23 Augus t , e uvn tn l , ad nc pt run s de

  rspunderi i de ndejdi n bune rezultate , al deciziei lor creatoare.T "

  I I

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  5/100

  T E A T R UlA D E V R

  MIHAINADIN

  C i t f r u m u s e e , u l i l a a r t i a l u n a d a g i up e c n r c n i c i o e n c i c l o p e d i e nu- 1 u i t , d a rc a r e , n r e a l i t a t e a d e f i e c a r e zi i de f i e c a r ep r e m i e r a t e a t r u l u i , a r t r e b u i r e f o r m u l a t :c i l a d e v r , u l i l a a r t !

  D o m e n i u l a d e v r u l u i e s t e , o t i m b i n e ,

  a l l u l d e e t a c e l a a l a r i e i ; n u a i c i s e d e s c o p e r a d e v r u r i l e , i n u a i c i s e c o n f i r m e l e ,d e i u n t e a t r u e a r e n u t r i e t e n a t m o s f e r aa d e v r u l u i i n u n t r e i n e s e t e a o m e n e a s c d e a d e v r s f i r e l e p r i n a s e s i n u c i d e .

  I n m o d t r a d i i o n a l , a d e v r u l e s t e c o n s i d e r a t d e c o m p e t e n a t i i n e i , i a r c o m u n i c a r e al u i , d e a c e e a a l o g i c i i . S i l o g i s m u l n u ec r e a t o r d e a d e v r ; a c e s l a , I a c n u s e a f l

  n p r e m i s e , n u u r e c u m s s e g s e a s c nconc luz i i . A c e e a i l e g e l o g i c s e a p l i c i " * , f i r e t e , i t e a t r u l u i . C h i a r d a c a d e v r u l n ue s t e , e u n e c e s i t a t e , s u p u s l e g i i r e d u c i e i l afo rmul i v e r i f i c a r e , e l n u p o a t e f i c o n c e p u t a l t f e l d e e t c a p u n t e n e c e s a r n t r e e x i s t e n i c o n t i in , n t r e c u n o a t e r e i p r a c t i c . N u v o m d e z v o l t a , n s , a i c i o t e o r i ep r o p r i u - z i s a a d e v r u l u i , e u n t t m a i m u l tc u c t t e a t r u l n t l n e t e a d e v r u l n u na b s t r a c i a l u i i n e r t , c i n c o n c r e t e e a s a c e am a i i z b i t o a r e .

  A d e v r u l i t e a t r u l s e c o n j u g p e d u r a t as p e c t a c o l u l u i , a d i c e l e s e n t i l n e s c n t i m p ,

  i t i m p u l d m s u r a p r o f u n z i m i i s u b c a r et e a t r u l r e v e l e a z a d e v r u r i s a u l e o b t u r e a z ,e x p r i m r e l a i i n e c e s a r e s a u l e m i s t i f i c . E au r i n a u r i n e i , t e a t r u l i- a m e r i t a t n u m e l e d e c o a l n u d a t o r i t e x c e s u l u i d e d i d a c t i c i s m ,d e c a r e u n e o r i a d a t ( i d ) d o v a d , e if e l u l u i i n c a r e a s c u r t a t a c c e s u l s p r e a d e v r u r i a l e e x i s t e n e i , n g e n e r a l , d a r i , n p a r t i c u l a r , a l e i s t o r i e i , a l e m o r a l e i e t c . a l t o r g e n e r a i i c r o r a l i s - a a d r e s a t , b i e c a f o s t v o r b a d e c e e a t ec se n u m e s c a d e v

  r u r i l e e t e r n e , f i e d e a c e l e a c i r c u m s t a n i a l e n f o n d , a c c e s u l s p r e e t e r n a f o s t n t o t d e a u n a u n u l c i r c u m s t a n i a l , s a u , c u m s e m a i

  s p u n e , g e n e r a l u l u m a n s e a t i n g e p r i n i n t e r m e d i u l c o n c r e t u l u i i s t o r i e t e a t r u l a c o m u n i c a t e s e n a l o r i a de ve n i t , a s t f e l , e l n s u i ,e s e n i a l .

  I s t o r i a u c u n o s c u t , c e - i d r e p t , i n u m e r o a s e i z b n z i a l e t e a t r u l u i m i n c i n o s , i z b n z i

  a c r o r d u r a t a f o s t , f i r e t e , c t a c e e a ai l u z i e i c r e a t e , u m i n c i u n i i n l a t e p e c o t u r n i i a c o p e r i t e d e m a s c , s a u u m i n c i u n i i t e a t r u l u i d e c o n s u m , i n d i f e r e n t d e l i p u l d ec o n s u m p e c a r e l- a r e p r e z e n t a t s a u l r e p r e z i n t . I n f a p t , a l t u r i d e a t t e a i s t o r i i p o s i -h i l e a l e t e a t r u l u i , s e p o a t e s e r i e i u n a ar e l a i e i s a l e c u a d e v r u l , n u m a i p u i n i m p o r t a n t d e e t i s t o r i a s t i l u r i l o r , a t e m e l o rs a u a g e o m e t r i e i s a l e ( i n p a r a n t e z f i e s p u s :i s t o r i i d e j a s c r i s e , i c h i a r d e v e n i t e o b i e c t d ec u r s u n i v e r s i t a r ) . E v i d e n t , u n g h i u l d i n c a r e

  s e p u n e n l u m i n a d e v r u l n t e a t r u n ue s t e a c e l a a l t i i n e i , c i a l o m u l u i , a d i c a lf i l o s o f i c i , a l m o r a l e i , a l p s i h o l o g i e i , a l i s t o r i e i i , n u n c e l e d i n u r m , a l p o l i t i c i i .A d e v r u l s e n t i m e n t e l o r , a l c o n v i n g e r i l o r , a lc r e d i n e i a d i c , a l i d e a l u l u i a f c u td i n t e a t r u , i n d i f e r e n t d e t i p u l i f o r m e l e s a l ed e e x p r e s i e , o m a r e c o a l s o c i a l , o c o a l a s e n t i m e n t e l o r c o n f r u n t a t e c u g n d i r e a is u p u s e e x i g e n e l o r e i . S p e c t a t o r i i s i d e r a l i d e

  j a l n i c e l e l i r a d e a l e d i c t a t o r u l u i d e n u p r e a

  d e d e m u l t i s p e c t a t o r i i l u c i z i , c a r e , f r ar e f u z a a d e v r u l e m o i e i , l s u p u n e x a m e n u l u i r i g u r o s a l g n d i r i i r e p r e z i n t e x t r e m e a l ec o n d i i e i c o g n i t i v e a t e a t r u l u i . O r i c e t e a t r uc o n t i e n t d e p r o g r a m u l s u t r e b u i e s a i b n v e d e r e e x t r e m e l e a m i n t i t e i , m a i a l e s , s o p t e z e p e n t r u t i p u l d e s p e c t a t o r i d e c e t e a n p e c a r e l d o r e t e i l f o r m e a z .

  D e b u n s e a m , O e d i p s e o n d u - i o c h i in u e s t e u n m o d e l d e a d e v r l a s e a r a n u m i t a s i m u l u i c o m u n " . A r t h u r M i l l e r s p u

  n e a c h i a r c u n O e d i p , a s t z i , n r f a c e g e s t u r il a r g i i a r p r e f e r a s - i p s t r e z e p r i v i r e a ,p l n g n d , n s , d i n b e l u g . D a r , n v i z i u n e a

  3

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  6/100

  t r a g e d i e i a n t i c e , O e d i p r m n e u n m o d e l d ea d e v r l a s c a r a c o n t i i n e i v i n o v a t e . E l r i d i c l a p u t e r e a s o c i e t i i s a l e s e n t i m e n t u l d e c u l p a b i l i t a t e , d u p c u m f a n a t i s m u l j u s t i i a r a ll u i H a m l e t n u e s t e s i n u p o a t e l i e x p r e s i ap a t o l o g i c u l u i i n d i v i d u a l ( t e m d e a l i t e a o r is p e c u l a t , i n u n u m a i i n t r a d i i a l u i J u n g j ,c i s i m b o l u l c o n t i i n e i i s t o r i c e .

  l a t , d a r f r a r c e d c a n t e r m i n o l o g i a t i u t , a u n e i m e t o d e c u p u n c t e d a l e .i c a r e

  s e m p o t m o l e a , d i n l i p s d e n u a n e , i n c e r c u lv i c i o s a l t i p i c u l u i c t e a t r u l i n t l n e t ea d e v r u l n f o r m a s a c e a m a i g e n e r a l ,d n d u - i , n s . d u r e r o a s a c o n s t i t u ie a concretului. N u e x i s t u n O e d i p a b s t r a c t , o m i c a r e , o l u m i n , u n d e c o r c e s e c h e a m O e d i p , e i m e r e u u n O e d i p n c a r n a t , c a r ep o a t e s n e c o n v i n g d e a d e v r u l s u s a up o a t e s - 1 c o m p r o m i t . O t e o r e m n u d e p i n d e d e s t n g c i a s a v a n t u l u i c a r e a d e t e r m i n a t - o ; l e g e a e s t e i m p e r s o n a l . A d e v r u la r t i s t i c

  e s t e a d e v r u l f i in e i i

  n i m e n in u I

  p o a t e e l i b e r a d e g r a v i t a t e a s u b i e c t i v i t i i .F i e c a r e s p e c t a c o l i e s t e p r o p r i a s a l e g e . C ua t i t m a i r e v o l u i o n a r a p a r e e f o r t u l l u i B r e c h td e a i n t r o d u c e o b i e c t i v i t a t e a s a u , c e l p u i n ,obiectivarea n c m p u l a d e v r u l u i t e a t r u l u i .D a r , f i e c a Schausi>'tcler a d i c a c t o r ,f i e c a Darsteller a d i c i n t e r p r e t , o m u l

  \ i u , a f l a t p e s c e n i p u s n r o l , r m n e of i i n c o n c r e t , s u p u s n u n u m a i a s p i r a i i l o rs u b l i m e , e i i s l b i c i u n i i r i d i c o l e . C n d , d ep i l d , e l s p u n e a d e v r u l r e p l i c i i s z i c e m ,

  e v o c p r i n c i p i i d e l u p t , d e e c h i t a t e , d e c a r a c t e r d a r e l n s u i , c a o m n t r e o a m e n i , l i n f i r m n v i a a l u i ( s a u n u m a i i n g i n d i -r e a l u i ) , ceva d i n t o a t e a c e s t e a u z e a z a d e v r u l , l p e r i m e a z , i d s u n e t d e m o n e d c a l p , d e i n s t r u m e n t c n t n d f a l s n t r - o o r c h e s t r . A c t o r u l p e s c e n s a u o m u l n r o l u ls u s o c i a l ( c u m i s p u n e a M o r e n o , d a r c u m

  i s p u s e s e , i E n g e l s ) d m s u r a a d e v r u l u ip e c a r e - 1 s u s i n e . S i g u r , m i n c i u n a s o c i a l e s t em a i g r a v ; M a l r a u x a v e r t i z a s e c i p o c r i z i i l em a i m a r i p a r a z i t e a z p e t r u p u l i d e i l o r m a ia m b i i o a s e .

  S f i e , a t u n c i , n a r t . s i n c e r i t a t e a , t e r -m e n u l - l im i t a l a d e v r u l u i ? P e s c e n a i s t o r i e i e x p r e s i a c o n s a c r r e a l i t a t e a u n e i a s e m e n e a c o n d i i i r e p l i c i l e s i n c e r e i c e l em i n c i n o a s e , c e l e r e s p o n s a b i l e i c e l e i p o c r i t es a u , p u r i s i m p l u , d e m a g o g i c e s e s c h i m b c u o f r e c v e n p e c a r e n u p u t e m , c a o a m e n ia i a c e s t u i t i m p i a i i d e a l u l u i a d e v r u l u i , s n u o o b s e r v m . A u z i m , u n e o r i , i n u p u t e mc r e d e , d a r a s t a n u m p i e d i c r e p r e z e n t a i a ,c u m o m e n t e l e e i d e e u f o r i e , c u m o m e n t e l ec i d e g r o a z , c u s u s p e n s e - u l e i . L a t e a t r u s el a i e c a p e t e i , d u p s p e c t a c o l , s e c e r a u t o g r a f e d e l a c e l p r o a s p t u c i s . I n v i a , c o n d a m n a t u l n u p o a t e s p e r a l a b u c u r i a u n u i b u -c b e t d e f l o r i d a c i v a i n t e r p r e t a b i n er o l u l . i , t o t u i , s e m o a r e , f i e m e s c h i n , c a nd r a m e l e p s i h o l o g i c e c e d e n u n l a i t a t e a d u

  m a n u l u i , f i e e r o i c , s e m o a r e , a d i c f o l o s i m e x p r e s i a n c e a m a i b u n a c c e p i e as a teatral. O b s e r v a i a e s t e i m p o r t a n t no r d i n e a d e i d e i p e c a r e o u r m r i m : i s t o r i am i l e n a r a a c e s t e i a r i e i f e l u l n c a r e c a i- am a n i f e s t a t c a p a c i t a t e a d e n r u r i r e a u c o n s a c r a t n u n u m a i i n f lu e n a v i e i i a s u p r a t e a t r u l u i , c i i i n v e r s , a t e a t r u l u i a s u p r a v i e i i . t i m , s i g u r c t i m , c e v o r b a d e u n f e n o m e n m a i l a r g , i n c l u s i v d e p r o b l e m a t i c a c e r e

  m o n i a l u l u i , d a r , l a u r m a u r i n e i , e v o r b a ,l o t u i , d e f e l u l n c a r e a d e v r u l a r t i s t i c , c o n s t i t u i t n p r o c e s u l d i a l e c t i c a l n t r u c h i p r i ii d e a l u l u i i n f o r m a s e n s i b i l s p e c i f i c a r e p r e z e n t a i e i , s e n t o a r c e i n a d e v r u l v i e i i id e v i n e , l a r n d u l s u , i d e a l a l u n e i n o i

  n t r u c h i p r i . F o r m e l e c o n t e m p o r a n e d e c e r e m o n i a l n u s i n i a c e l e a i c u f o r m e l e a r h a i c e . i n i c i n u p o l f i . N u n t a p o p u l a r d e i e r ia v e a o f u n c i o n a l i t a t e d a t n e c o n o m i a , c u l t u r a i m o r a l a s a l u l u i . E a a u r c a t , a s t z i ,p e s c e n . n s c h i m b , n o i l e f o r m e d e

  c e r e m o n i a l s n t s a u , c e l p u i n , a r t r e b u is f i e ! s o c i a l m e n t e n e c e s a r e , d o b n d in d u - is e m n i f i c a i a p o t r i v i t e u n e v o i a c e le - a d e t e r m i n a t . T r i m i n f a p t d e a t t e a o r i e m o i au n o r a s e m e n e a c e r e m o n i i i n c i t e s t e i n u t i l s m a i a d u c e m e x e m p l e l e i n d i s c u i e .

  n t r e b a t , r e c e n t , d e c t r e u n c o n f r a t e d a r r o l u l s c r i i t o r u l u i e s l e d o a r a c e l a d e a c o n s e m n a r o l u l f a c t o r i l o r s o e i a l - p o l i t i e i n i m p u n e r e a u n e i d r e p t e j u s t i i i , D . FA. P o p e s c u( v e z i i n t e r v i u l T e a t r u l c a r e f a c e i s t o r i c a r e

  n t o t d e a u n a v i z i u n e a z i l e l o r d e a z i " , n . . L u c e a f r u l " , i u n i e l !) 7 ( i ) v o r b e a d e n e v o i a p a r t i c i p r i i s c r i i t o r u l u i l a a c e s l e e v e n i m e n t e , s a u ,r u i n s e e x p r i m a e l , s a p e s e i e l p e b a l a n . M c a r c u c l c v a l i t e r e . " E l n s u i s o c o t e t e a f i s c r i s a s e m e n e a l i t e r e : L i t e r e l e c a r of o r m e a z u n c u v n t g r e u , n u m i t adevrul... n t r e a g a s o c i e t a t e e d a t o a r e s a e z e n b a l a n ( i n v i a !) a c e s t c u v n t , f i i n d c ev o r b a d e p r o p r i u l e i a d e v r , d e p r o p r i u l c is t e a g , f r d e c a r e n u p o i c u c e r i n i m i c ,

  n i c i o b t l i e . "S n t m u l i i b u n i o a m e n i d e t e a t r u c a r e

  a u n e l e s c e p o c a a c e a s t a d e t e r m i n m u t a i ia d i n e i , c a r e i m p l i c o r e f o r m u l a r e a s c o p u r i l o r i m i j l o a c e l o r a r t e i l o r .

  E s t e e v i d e n t c r e g i a s a u s c e n o g r a f i a u n u im a r e s p e c t a c o l p o p u l a r n u s e m a i r e d u c el a r e p e r t o r i u l d e m i j l o a c e i m p u s d e r e p r e z e n t a i a d e p e s c e n . A j u s t a r e a u n e i r i v n l t es a u s c h i m b a r e a a d n c i m i i s c e n e i d e v i n , nr a p o r t c u adevrul, g e s t u r i c a l o f i l e . I z o l a r e ai n s p a i u l i d e a l a l s c e n e i d e v i n e n u n u m a ip e r i c u l o a s p e n t r u t e a t r u i d e s l i n u l s u , d a r i i m p o s i b i l . P r i n a d e v r , t e a t r u l s e c e r t i f i c p e s i n e i se j u s t i f i c n i p o s l a z a s a c e am a i a c u t . i , t o t p r i n a d e v r , e l i c o n f i r m , n a c e a s t e p o c d e r a d i c a l i z a r e ac o n t i i n e i , r a i u n e a d e a f i . L a i n l r a r e a s at r e b u i e s s e a f l e d e v i z a - a n g a j a m e n t : c itadevr, alita art ! Q

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  7/100

  CRITICAl

  TEORIA TEATRAL

  MIRCEAM A N C A S

  ff

  INCONCEPIA

  CONTEMPORAN

  T e o r i a i c r i l i c a d e t c a l r u s c a f l n l r - o r e c i p r o c i n t e r f e r e n d i a l e c t i c . C u n o a t e r e a a r t i s t i c s t r b l n d t r a i e c t o r i a c u n o a t e r i i , n g e n e r e , d e l a c o n t e m p l a r e a c o n c r e t a l a g n d i r e : i a b s t r a c t i c a u t v e r i f i c a r e a n p r a c t i c a c r e a i e i , i n c o n t a c t u l d i r e c te u o p e r a p e c a r e o e v a l u e a z i o v a l o r i f i c . F e n o m e n u l t e a t r a l , d e f i n i t n t e o r i e p r i n

  a p o r t u l u n e i e s t e t i c i p r o p r i i , e s t e c u n o s c u t i n n t r e g i m e d o a r i n m o d u r i l e i m o d i f i c r i l el u i s p e c i f i c e , d e c o n s t r u c i e , v a l o a r e a s a u n o n - v a l o a r e a f i i n d , n a c e s t s e n s , s u p u s e u n o r

  j u d e c i s e l e c t i v e i a p r e c i a t i v e , i n r a p o r t c u c r i t e r i i l e ob i e c t i ve p r o p u s e d e c r i t i c at e a t r a l . D i n c o l o d e d o c u m e n t u l l i t e r a r i s p e c t a c u l a r , d e i n t e r p r e t a r e a i n t e n i i l o r s c r i i t o r u l u i s a u d e a r t a a c t o r u l u i , s e d e s c h i d e , n s , o l a r g a r i e d e c e r c e t r i a s u p r a g n d i r i it e a t r a l e , a f o n d u l u i p s i h i c c a r e o g e n e r e a z i- i c o n f e r p e r e n i t a t e , a v a l o r i l o r c r e a t ed e m a r i l e c u r c n l e . T e o r i a t e a t r u l u i c a u t s d i s t i n g , c u p e r s p i c a c i t a t e i s p i r i t s e l e c t i v ,m o m e n t e l e r e p r e z e n t a t i v e i n n o i t o a r e n c a d r u l d o c t r i n e l o r a r t i s t i c e , a f i r m a t e p e p a r c u r s u l c o n t i n u e l o r t r a n s f o r m r i s o c i a l e , s d e s c o p e r e n e l e r e f l e x u l p s i h o l o g i c i e p o c i l o ri s t o r i c e r e s p e c i \ e , n c o n c e p i a o p e r e l o r i n e x p r e s i a l o r c o n c r e t a . S u b a c e s t r a p o r t ,c o n t r a r a p a r e n e l o r , e x e g e z a t e o r e t i c a f e n o m e n u l u i t e a t r a l d e p e t e n n t i n d e r e r o l u l

  t e o r i e i i a l c r i t i c i i l i t e r a r e . C c i , n c r e u z e t u l e f o r t u r i l o r d c p e r f e c i o n a r e , c c p r e g t e s cp r o f i l u l a r t e i n p e r s p e c t i v , e a p s t r e a z o n e n t r e r u p t l e g t u r c u i d e i l e d o m i n a n t ea l e p e r i o a d e l o r a n t e r i o a r e i le f a c e s f u z i o n e z e c u e x p e r i e n e l e t e a t r a l e p r e z e n t e .

  P e p l a n i s t o r i e , u r m r e t e p r o c e s u l i l i n i a d e z v o l t r i i l u i p r o g r e s i v e i a n t i c i p e a z c r i t i c a t e a t r a l , a l e c r e i n c e p u t u r i a p a r a b i a c t r e s f i i l u l s e c o l u l u i a l X V I I I - l e a . P r e z e n t n c n Poetica l u i A r i s t o t e l , c a r o a d e s c h i s c a l e a a c e s t e i d i s c i p l i n e d e l aR e n a t e r e l a c l a s i c i s m i c a r e in p r e f a a t " 61 g n d i r e a t e a t r a l a i l u m i n i s m u l u i( D i d e r o t , l . e s s i n g , Y o l t a i r e ) , t e o r i a t e a t r a l a n r e g i s t r a t e c o u r i n f i l o z o f i a r o m a n t i c g e r m a n ( S c h i l l e r , S c h l c g c l , T i e c k ) , m a i p u i n n e x a l t a r e a p a s i o n a l a r o m a n t i s m u l u if r a n c e z ( V i c t o r I l u g o , S t e n d h a l ) . n o p e r a m o d e r n , p o e z i a d r a m a t i c " , c o n s i d e r a t d eI l c g e l d r e p t c e a m a i n a l t t r e a p t a a r t e i n g e n e r a l " , c o n t e m p l a i a s c h o p e n h a u e r i a n ,

  i d e i l e l u i N i e t Z s c h e d i n Naterea tragediei i a l e l u i W n g n e r , p e n t r u c a r e d r a m a l i r i c "e o o p e r d e a r t i n t e g r a l , v o r n r i u r i p u t e r n i c g n d i r e a i d e z b a t e r i l e t e a t r a l e d e c l a n a t e l a s f i r i l u l s e c o l u l u i a l X l X - l e a i c o n t i n u a t e n v e a c u l n o s t r u ( C r a i g , S t a n i s l a v s k i ,A p p i a , J a c c rue a C o p p C a u , P i s c a t o r , B r o d i t e l e ) .

  T r e b u i e r e m a r c a t c , n t i m p c e t e o r i a l i l e r a r , n g e n e r e , s e m e n i n e n l r - o s e n s i b i l d i s t a n a r e d e s e r i i l o r , c o m e n t a t o r i i t e a t r u l u i ( J u l e s L e m a t r e , S a i n t e - B e u v e . S t e p h a n eM a l l a r n i c ) , m a i l r z i u P i s c a t o r i B r e c h t , s e p l a s e a z i d i s c u t n c h i a r c e n t r u l p r o b l e m a t i c i i t e a t r u l u i .

  M a i m u l t , n c . n z i l e l e n o a s t r e , s e c o n s t a t o i n t e r f e r e n n t r e c o n i n u t u l d e i d e i

  a l o p e r e i d r a m a t i c e p r o p r i u - z i s e i t e o r i a t e a t r a l , d i s l i n c l p e p l a n f u n c i o n a l . D u p

  e x e m p l u l l u i B r e c h t i a t c s t n d v e c h e a t r a d i i e a t e a t r u l u i e l i s a b e t a n , u n i i d r a m a t u r g i i t e o r e t i z e a z s i n g u r i p r o p r i a e x p e r i e n , e x p l i c i t n d s e n s u r i l e i f u n c i a f e n o m e n u l u i

  c o m p l e x a l t e a t r u l u i . E c a z u l , d e p i l d , a l l u i F r . D i i r r e n m a l t , p e n t r u c a r e o p e r a d r a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  8/100

  c a p i t a l i s m , i r e m e d i a b i l s u p u s e , n p r a c t i c a l o r , c o r u p i e i : e c a z u l , d c a s e m e n e a , a l l u i

  M . i x F r i s e h , c a r e , n Jurnalul s u . n c e a r c s d e z v o l t e i d e e a n e c e s i t i i c a r a c t e r u l u i

  d e v e r a c i t a t e , c a f i i n d o m i s i u n e a t e a t r u l u i , c u t o a t e c p i e s e l e s a l e n f i e a z l u p t a

  p e n t r u j u s t i i e i p e n t r u v a l o r i l e e t i c i ' a l e u m a n i t i i d r e p t n i t e d e p r i m a n t e i n u t i l i t i .D a r , a l t u r i d e t e o r i i l e d e t e a t r u i i n c o n s e n s c u e l e . c r i t i c a t e a t r a l n c e p e a - i

  e x e r c i t a f u n c i a e i s e l e c t i v , v a l o r i f i o a l o a r e i n d r u m t o a r e . M a i a p r o p i a t d e f e n o m e n u lc o n c r e t , a l c r u i r i t m d e d e z v o l t a r e l s e s i z e a z n v a r i a t c l c - i m o d a l i t i d e m a n i f e s t a r e ,s u r p r i n z n d v a l o r i n c u r s d e a f i r m a r e s a u l i m p e z i r i p e n t r u r e a l i z r i l e v i i t o a r e , c r i t i c ad c t e a t r u a r e u n r o l d i r e c t , o f u n c i e d e i m e d i a i t a t e " n r a p o r t c u n e c e s a r a s e l e c i e i nd o m e n i u l r e p e r t o r i u l u i i a l a r t e i s p e c t a c o l u l u i . C r i t e r i i l e e i d e a p r e c i e r e s e r e c l a m n

  e g a l m s u r d e l a g n d i r e a t e o r e t i c i d e la e x p e r i e n a s c e n i c . C o n t a c t u l c u o p e r ad r a m a t i c , c u s p e c t a c o l u l . n e t a p e l e d e e l a b o r a r e s a u i n f a z a l u i d e f i n i t i v , s i t u e a z c r i l i c a p e u n t e r e n f e r m a l e x p l i c r i i i a l v a l o r i f i c r i i . I a r , ln r a p o r t c u t e o r i a t e a t r a l ,b e n e f i c i i n d d e l u m i n i l e e i , c r i t i c i c o n t r i b u i e , l a r n d u l e i . l a r i d i c a r e a i r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o r r e f e r i t o a r e l a v a r i a t e l e c o m p a r t i m e n t e a l e a r t e i t e a t r a l e .

  A b o r d i n d p r o b l e m e l e a c t u a l e a l e r e g i e i , s c e n o g r a f i e i , a l e s p c c l a e o l o g i e i , n g e n e r e ,

  c r i t i c a t e a t r a l ( d o a r e m b r i o n a r n c r o n i c a o b i n u i t a s p e c t a c o l u l u i ) s e r i d i c , n u r a r e

  o r i , l a p r o b l e m a t i c a e s e n i a l a t e a t r u l u i , a t a c n s i l a t u r a f e n o m e n o l o g i e i s a l e s p e c i f i c e .

  S e d e s e m n e a z , a s t f e l , d i n ' n t r e p t r u n d e r e a d i a l e c t i c a t e o r i e i e u c r i t i c a i m e d i a t ,u n r e z u l t a t d e c a r e b e n e f i c i a z m i c a r e a t e a t r a l n s i . C i n e u r m r e t e e v o l u i a t e a

  t r u l u i n o s t r u i n u l t i m e l e t r e i d e c e n i i p e r i o a d d e m u l a i i s e n s i b i l e p e p l a n e c o n o m i c -

  s o c i a l , c a i p e p l a n s p i r i t u a l s u r p r i n d e a p o r t u l e r i l i e i i , c h e m a t , i i n m s u r , s n l t u r e o s e a m d e c o n c e p t e p e r i m a t e , s c o n t r i b u i e , a s t f e l , l a i n h i b a r e a u n o r t e n d i n e

  g r e i t e n a l c t u i r e a r e p e r t o r i u l u i , l a e l i m i n a r e a p s e u d o v a l o r i l o r i l a a s i m i l a r e a a c e l o r

  c o n c e p t e d e s t i n a t e s a s i g u r e t e a t r u l u i l i b e r t a t e a e x p r e s i e i a r t i s t i c e , n l u n l r u l i d e o l o g i e ip e b a z a c r e i a t r i e t e i s e d e z v o l t c u l t u r a n o a s t r . I n a c e s t c o n t e x t s e c e r v z u t e

  i p o t f i c n t r i t e r e z u l t a t e l e c o n c e p i i l o r d e s p r e a r t a t e a t r a l n e p o c a c o n s t r u i r i i s o c i a

  l i s m u l u i . E v o l u i a g n d i r i i t e a t r a l e i a r e p e r t o r i u l u i d i n u l t i m u l d e c e n i u e o m r t u r i ec o n c l u d e n t n a c e s t s e n s .

  C a l i t a t e a r e p e r t o r i u l u i , c a i a c e e a a r e a l i z r i i a r t i s t i c e a s p e c t a c o l u l u i , e s t e , f r n d o i a l , f r u c t u l m e d i a t a l r e c u n o a t e r i i v a l o r i l o r d r a m a t u r g i e i , p r e c u m i a l n n o i r i ic o n t i n u e i f r u c t u o a s e a c o n c e p i i l o r r e g i z o r a l e . i . n a c e a s t a m p l m i c a r e , c r i l i c a d et e a t r u a a v u t i a r e u n r o l l a e t i v , d a c n u d e c i s i v . D i n c e n c e i m a i m u l t s e p o a l ev o r b i , a s t z i , d e c o n c e p t e s a u d e i n t e r p r e t r i c r i t i c e d i r e c i o n a l e n a c t u l d e r e c u n o a t e r e

  i d e p r o m o v a r e a f a c t o r i l o r c r e a t o r i d e v a l o r i .D e s i g u r . n a c e a s t a m p l a c i u n e o r i e n t a t i v c n e c e s a r n u n u m a i c o l a b o r a r e a

  d i r e c t c u d r a m a t u r g i i , c u r e g i z o r i i i e u a r t i t i i i n t e r p r e i , c i i a c c e n t u a r e a c o n t i i n e id e r e s p o n s a b i l i t a t e s o l i d a r n c u t a r e a s o l u i i l o r c e l o r m a i a d e c v a t e p r o b l e m e l o r t e a

  t r u l u i c o n t e m p o r a n . U r m r i n d s e s i z a r e a v a l o r i l o r c u r e n t e a l e d r a m a t u r g i e i i s p e c t a c o l u l u i , c r i t i c a n u s e p o a l e l i m i t a I a a p r e c i e r i n c h i s e n c i r c u m s t a n . E a t r e b u i e s o f e r e

  o d e s c h i d e r e s p r e v i i t o r , s s e n d r e p t e , s t i m u l a t o r , c t r e e t a p e u l t e r i o a r e a l e c r e a i e i ,

  s c a u t e , n a c e l a i t i m p , s a d o p t e c r i t e r i i u n a n i m a c c e p t a b i l e p r i n e f i c i e n a i o b i e c t i

  v i t a t e a l o r , c a r e s a s i g u r e d i m i n u a r e a e l e m e n t u l u i a r b i t r a r n a p r e c i e r e a d e v a l o a r e .

  N o i u n e a d e c r i t i c i m p l i c o o p e r a i e a x i o l o g i c n r a p o r t c u d a l e l e p r e c i s e a l e c u n o a t e r i i i a l e o r i e n t r i i p r i n c i p i a l e . D o c u m e n t e l e C o n g r e s u l u i a l X l - l e a i a l e ' ' " c e n t u l u i

  C o n g r e s a l e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e f o r m u l e a z , c u e x c e p i o n a l c l a r i

  t a t e , r o l u l c r i t i c i i i o b i e c t i v e l e e i . A c e s t e a p o t f i r e d u s e l a d o u , e s e n i a l e : p r o m o v a r e a

  o p e r e l o r d e n a l t n i v e l a r t i s t i c i o r i e n t a r e a g u s t u l u i m a s e l o r e l r e c r e a i a d e v a l o a r e .A m b e l e i m p l i c c o n t i i n a d e o m rl c e t i i , a c r i t i c u l u i , m i l i t a n t n a f i r m a r e a s e n s u l u i

  c l i c i a n o r m e l o r d e v i a c a r a c t e r i s t i c e u m a n i s m u l u i s o c i a l i s t . C r i t i c a , a c t d e j u d e c a t a

  v a l o r i l o r a r t i s t i e e , e s t e c h e m a t , a a d a r , s d e v i n a c t d e c o n t i i n c i v i c .

  A s t f e l , c o n t i n u n d a s e p r e o c u p a c o n s t a n t i h o l r t d e a f i r m a r e a c a l i t a t i v a d r a m a t u r g i e i i a m i c r i i t e a t r a l e , m b r i n d o a r i e d i n c e n c e m a i l a r g n p r o b l e m a t i c a p r o p r i e a c e s t u i d o m e n i u i u r m r i n d , c u u n a t e n t s p i r i t d e s e l e c i e i c u m a t u r i

  t a t e d e g n d i r e , r e a l i z r i l e a r t e i s c e n i c e a c t u a l e , c r i t i c a t e a t r a l i n d e p l i n e t e p r i n c i p a l a

  ( ; i d a t o r i e n a n s a m b l u l c u l t u r i i n a i o n a l e . R e l a i a d i n t r e c r i t i c i t e o r i a t e a t r a l , ac r o r p e r m a n e n t n r u r i r e a s u p r a c r e a i e i d r a m a t u r g i c e i r e g i z o r a l e a d u s l a r e m a r c a b i l e s u c c e s e , e u n a d i n t r e g a r a n i i l e d e z v o l t r i i a s c e n d e n t e a t e a t r u l u i r o m n e s c c o n

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  9/100

  STAGIUNEA ' 7576

  A C T O R I I R O L U R I

  GEORGE CONSTANTIN:ganov

  G c o r g e C o n s t a n t i n n u s e a f l la p r i m a l u ii n t i l n i r e cu p e r s o n a j e l e teatrului r u s . De- al u n g u l a n i l o r , c l n m a i d a t v i n i l u iV o i n i k i d i n Unchiul Vanea, l u i D r n i l r i d i nFraii Karamazov, A n c h e t a t o r u l u i d i n Crim i pedeaps, m u l t i p l e l o r i p o s t a z e d i n Aces t animal ciudut ( d u p C e l i o v ) , l u i K o l o m i e vd i n Cei din urm, l u i L o p a l i i n d i n Livadacu viini ( u l t i m e l e d o u , r e a l i z a t e l a T e l e v i z i u n e ) . F a m i l i a r i z a t , a a d a r , c u t e m p e r a m e n t u l i c a r a c t e r u l e r o u l u i s l a v , e x e r s a t p ep a r t i t u r i g e n e r o a s e , d e e x t r a o r d i n a r f r u m u e l e , ( e o r g e C o n s t a n t i n l- a a t a c a t bnui e s c f r c o m p l e x e i pc i g a n o v , e r o u lHrburilor l u i ( i o r k i .

  Xo l t a r a a f ir m a s e , c i n d v a , c a c t o r u l e s t eu n s p i o n a l s u f l e t u l u i . . t i i n d s a u i n t u i n d o-c e s t l u c r u , i n t e r p r e t u l l u i g a n o v a d e z v l u i t , p e p a r c u r s u l m o n t r i i , t o a t e u n g h e r e l et a i n i c e a le r o l u l u i , t o a t e s e c r e t e l e l u i p o l e i t e ,

  d a r , n e s e n , c o m p r o m i t o a r e . D c J u p i ,ine e s t e a c e s t i n g i n e r s i g u r p c e l , c i n i c , i r o n i c , s o s i t f r e n t u z i a s m i n V e r l i o p o l i e ,o r e l o b s c u r i p l i n - r c s e m n a t . S o s i t , i n i i a l , c a u n c i v i l i z a t o r p o s i b i l a l u n u i t r g b a r b a r " , inginer u l d e l a c e n t r u n u r e u e t e a l t c e v a d e c i ts

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  10/100

  VALERIA

  SECIU:

  Monahova

  D i n b o g a t a i a t t d e r a r j u c a t a d r a m a

  t u r g i e g o r k i a n a r s c r u c i i i s t o r i c e a s e c o l u l u i ,

  n i s - a o f e r i t , n s t a g i u n e a t r e c u t , g r a i e

  u n u i p r o m i t o r t a l e n t r e g i z o r a l , p r e m i e r a

  Barbarilor. C u t o a t i m p r e s i a d e e s t u r

  i b s e n i a n , d r a m a s e i n d i v i d u a l i z e a z p u t e r n i c

  i s u r p r i n d e e x i s t e n e l e c h i n u i t e a l e u n o r

  v e l e i t a r i a i t r i r i i f i r e t i . E x i s t , n s , u n

  p e r s o n a j c a r e , ( p r i n f o r a d r a m a t i s m u l u i s u ,

  r e z u m n u n u m a i o d i m e n s i u n e a e p o c i i , c i

  i u n n t r e g i n t e r e s l i t e r a r : M o n a h o v a . E s t e

  o m a d a m e B o v a r y a s t e p e i . i d a c s p e c t a

  c o l u l T e a t r u l u i N o t t a r a " a c o n s t i t u i t u n m o

  m e n t d c i n t e r e s a l s t a g i u n i i , c u s i g u r a n ,

  f a p t u l s - a d a t o r a t i i n t e r p r e t e i a c e s t u i r o l ,

  V a l e r i a S e c i u . I n l r - u n l o c u n d e n u s e n t m

  p l n i m i c , r o m a n i o a s a M o n a h o v a t n j e l e

  d u p i d e a l u l u n e i i u b i r i d e r o m a n - f o i l e l o n ,

  t r e c n d d r e p t e x c e n t r i c p r i n t r e b u r g h e z i i

  u i t a t u l u i t r g . V a l e r i a S e c i u n e l e g e s f i c r e a

  s u f l e t e a s c a e r o i n e i i a s p i r a i i l e e i n c r e a l i -

  z a b i l e , c c i g o a n a e i d u p h i m e r a e l e v a i e i

  n - 0 p o a t e r u p e d i n c e r c u l s u f o c a n t a l v i e i i

  m a t e r i a l e . A c e a s t d r a m a a d n c i r i i c o n f l i c

  t u l u i d i n t r e e a i c e i l a l i , p r i n d e g h i z a m e n t u l

  l i v r e s c a l c o m p o r t a m e n t u l u i , r e l e v l a V a l e

  r i a S e c i u a r t a i n t e g r r i i p e r s o n a j u l u i n l u

  m e a r e l a i o n a l a p i e s e i . S o s i r e a l u i C e r k i u i

  i a c e l o r l a l i , c u a e r u l c d e s c i n d d c p e

  a l t p l a n e t n p r i m i t i v i s m u l p r o v i n c i e i , l r

  g e t e o r i z o n t u l h i m e r i c a l M o n a h o v e i , o i r e -

  p r e z e n t n d c o n c r e t e e a u n o r t i p u r i p l s m u i t e

  p i n a t u n c i d o a r i m a g i n a t i v . A c t r i a p o t e n

  e a z a c e a s t e x a l t a r e a p e r s o n a j u l u i l a c o n

  t a c t u l c u o l u m e c a r e , s t r u c t u r a l , i e s t e r e

  f u z a t . J o c u l e i a r e c o n c e n t r r i d u r e r o a s e ,

  c c i , n p e r f e c t n e l e g e r e a s e n s u r i l o r t e x t u

  l u i , M o n a h o v a e x p e r i m e n t e a z g e s t i c a i s e n

  t i m e n t e l e e r o i n e l o r n d r g i t e , d o r i n d a p r i n d e

  r e a u n e i p a s i u n i d e v o r a t o a r e , c o m p a r a b i l c u

  c e l e d i n l e c t u r i l e n d e l u n g i . I n t e r e s a n t , n s

  p o t r i v i t n u a n r i l o r V a l o r i c i S e c i u c

  M o n a h o v a r a d i a z , t o t u i , o u m a n i t a t e f i e r

  b i n t e , l a s s i s e n t r e z r e a s c , c u a c c e n t

  p u t e r n i c , f o n d u l l u m i n o s a l f i i n e i . S u b s t i

  t u i r e a r e a l i t i i p r i n t r - u n p l a n d e v i e u i r e

  m u l t s u p e r i o r d a t e l o r i m e d i a t e , n d e l u n g a e -

  p u i z a r c n e r v o a s , s u b m a s c a c e r e m o n i e i s e n

  t i m e n t a l e , d u c i r e m e d i a b i l l a t r a g i c u l e e c .

  S t i n g e r e a M o n a h o v e i a f l l a a c t r i a V a l e r i a

  S e c i u u n l i r i s m d c c e a m a i a u t e n t i c f i b r

  e m o i o n a l . P e r m a n e n t a s e n z a i e d c f r u s t r a r e

  n d r e p t u l s a c r u l a f e r i c i r e , p r i n r a p o r t u r i

  o n e s t e , d M o n a h o v e i p e r s o n a l i t a t e , c e r t i l i

  c h i d d e p l i n p e r s o n a j u l d e t e a t r u . V a l e r i a

  S e c i u s e v d e t e , i d e a c e a s t d a l , c u

  a l e a s a e i f a c u l t a t e a f i d e l i t i i f a d e s e n s u l

  l i t e r a r , o a c l r i d c n a l t d i s c i p l i n i n t e l e c

  t u a l .

  lonu Niculescu

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  11/100

  TOMACARAGIU:

  James Tyrone

  T i p o l o g i a d e z m o t e n i i l o r o n c i l l i e n i , c ua r h i t c c l u r a l o r l i t e r a r a ' b a r o c , c o n i n e ng e r m e n e t o a t e c o n f l i c t e l e d e s t r u c t u r n l oe r o i l o r t r a g i c i d i n t e a t r u l v e a c u l u i n o s t r u .0 n s p i m n t t o a r e a p e t e n p e n t r u c u v n t ,c a u n i c f o r d e e x p r i m a r e a o m u l u i ,t r a n s f o r m d r a m a t u r g i a l u i O ' N e i l l n t r - op o v e s t e - f l u v i u d e s p r e o m u l n s i n g u r a t a l s o c i e t i i c a p i t a l i s t e ; c u v i n t u l , l a O ' N e i l l , i na v a l a n r e t o r i c , f i i n d u n a n t i d o t m p o t r i v as p a i m e i d e a r m n e s i n g u r . H e g i z o r i i o c o l e s c

  n d e o b t e ' p i e s e l e c u l o x l a b u n d e n t , c e l e c eo b l i g l a f i d e l i t a t e l i t e r a r . i n u m a i f a s c i n a i a v r e u n u i a d o r c u m e m o r i e i v i b r a i ed e t e r m i n s p e c t a c o l e n c a r e c u v i n t u l s n s e m n e m u l t m a i m u l t d e e t d i a l o g s c e n i c .I n f l e x i u n i l e o b i n u i t e a l e c o m u n i c r i i s ec o n t a m i n e a z p e n e s i m i t e d c u n f a s t i d i o sp r o t o c o l d e r e l a i e ; t o n u r i l e s e n v l m e s c n i n t e r m i n a b i l e p o v e t i c e n u i i , s p r e a s f i r i n d i s p e r a t e s t r i g t e d e j u s t i f i c a r e , e n d f r i m a d c l u c i d i t a t e c a u t i n o b i l u r i l e d e c d e r i i .

  A c e s t o r o b s e r v a i i d e l e c t u r l e - a m a f l a tu n f e r i c i t e c h i v a l e n t s c e n i c n j o c u l u n u i ad i n t r e c e i m a i m a r i a c t o r i a i t e a t r u l u i r o m n e s c .

  D r a m a a m b i g u a l u i J a m e s T y r o n e a n s e m n a t p e n t r u a c t o r u l T o m a C a r a g i u r o l u l -s i n t e z a c a p a c i t i i s a l e c r e a t o a r e . F i r e t e ,s e p o a t e s a l u t a , n m a r c a s a r e u i t , i l u c r u l c u L i v i u C i u l e i , l u c r u l n a l t e i s p i r i t u a l i t i . D a r , c a l a o r i c a r e a c t o r d e p r i m m r i m e , l e c t u r a s u b r e f l e c t o a r e i e s t e p r o

  g r a m a t i c , l o g i c a i n t e r p r e t a t i v v i z i b i l c ap e n t r u s t u d i u .

  n p a r a b o l a Lungului drum al zilei ctrenoapte, C a r a g i u a t r i t d r a m a f e r m i e r u l u iT y r o n e f o s t a c t o r d e s u c c e s , s o i t a t r a t a t i n s i n g u r a t . S u b s t a n a t r a g i c a p e r s o n a j u l u i a a f l a t i n T o m a C a r a g i u u n p o e ta l s u f e r i n e i s u g e r a t e , u n m a e s t r u a l t c e r i l o re x p r e s i v e . E r o u l s e n v l u i e n t r - u n a e rd o n q u i j o t c s c , s u r p a r e a f a m i l i e i s a l e e p r i v i t s t r a n i u , c a u n s p e c t a c o l n c a r e p r o p r i a i n

  t e r v e n i e a d u c e c o l o r a t u r a t e n s i o n a t a e f e c t u l u i s p e c t a c u l a r . F i n e e a i n t e r p r e t r i i s t i nr e d a r e a s u f o c a n t e i d i l e m e : c a r e d i n t r e d r a m e r s u n m a i p r o f u n d n s u f l e t u l l u i T y r o n e , d r a m a d e z a g r e g r i i f a m i l i e i s a u c e a aa c t o r u l u i t r i n d n c n m i r a j u l n e s t i n s e l o ra p l a u z e ? L i r i c , c u r t e n i t o r , c u u m o r u l f r u s t ,t i o s , t e a t r a l , b u f o n , C a r a g i u u z e a z d e c r o m a t i c a s t r i l o r , c u t i u t a - i a r t , p e n t r u ac o n t u r a u n p r o f i l d e o m n c a r e v i a a g l -g i i e c u z g o m o t e s u r d e . O r c h e s t r a r e a a c e s t o r

  z g o m o t e v i t a l e n t r - o s i m f o n i e s o l e m n , c u md o r e t e i m a g i n a i a a p r i n s a e r o u l u i , n u s e

  p r o d u c e , n c o r d a r e a f i i n d s t e r i l i p a r o d i c ,

  n d e l u n g u l e x e r c i i u a l l u i T o m a C a r a g i u nc o m e d i e i d p u t i n a d e a i n v e s t i p e r s o n a j u l c u d e z i n v o l t u r a c e a d e z i n v o l t u r c ua u r d e f a r s t r a g i c , n c a r e u m o r u l s cc o n f u n d c u b o n o m i a , i a r a c e a s t a , c u t r i s t e e a n g d u i t o a r e . H a r s e v e d e p e s c e n oa t t d e d e s v r i t d r a m a d i s i m u l r i i n

  j o c u l u n u i a c t o r d e v i r t u o z i t a t e a n u a n e i .M i c i l e t i c u r i b u r g h e z e , n m u r e a c o m e d i e as i g u r a n e i d e s i n e , s n t i n t e r p r e t a t e d e C a r a g i u c u g r a v i t a t e f u r i , s e m n e , n spaiul d e r u t e i , a l e s i n g u r e l o r c e r t i t u d i n i c v i a a s eo r d o n e a z p r i n c e v a . P i e r d e r e a p e r s p e c t i v e i i r i d i c a r e a m r u n i u r i l o r l a r a n g u l d e g r i j c o t i d i a n d a u , n j o c u l I u i C a r a g i u , e m o i id e a r t g r e u t r a d u c t i b i l e p r i n c u v n t . S t i m u l a t i d e p a r t e n e r i p r e s t i g i o i , a c t o r u l n s c r i e n c a r i e r a s a o p e r f o r m a n r s u n t o a r e , c x p r i m n d u n p o t e n i a l d e t r i r e d e p l i n , n c t , c u n d r e p t i r e , d u p c e l- a i aplaudat, p r s e t i t e a t r u l c u s e n t i m e n t u l c a i a s i s t a t l a u n j u b i l e u .

  I. N.

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  12/100

  DRAGA

  OLTEANU- M A T E I :

  AgafiaTihonovna

  N i m i c n u - i m a i g r e u d e e t s v o r b e t id e s p r e m e s e r i a d e a c t o r " s p u n e a J o i i v e t .S a u , m i - a p r o p u n e s d o v e d e s c i v a l a b i l i t a t e a c o n t r a r i u l u i , n i m i c n u - i m a i u o r . M a i

  a l e s c n d e s t e v o r b a d e s p r e u n a c t o r p ec a r e - 1 c u n o t i b i n e i p e C a r e - l a d m i r i f r r e t i c e n e . A a c u m o a d m i r , d e m u l t v r e m e , p e D r a g a O l t e a n u - M a t e i o a c t r i c a r e t i e s s e m i t e p e s c e n e a n i m e n ia l t a ( t r a n s f o r m i n d c e l e m a i m r u n t e g e s t u r i n s e n t i n e ) , o a r e o p u n e u n u i t r u p r o b u s to a n x i e t a t e , o s p a i m l u n t r i c m o l i p s i t o a r e .

  A m v z u t - o , d e c u r n d , n Cstoria d eH o g o l . n t r - u n r o l , c a r e , b n u i e s c , i- a d a td e s t u l b t a i e d c c a p : A g a f i a T i h o n o v n a ,

  f a l a d e p e i t . P e r n d , g r o t e s c i s u b l i m ,t r a g i c i c o m i c ( p u i n i a c t o r i t e o b l i g , nc e - i p r i v e t e . s f o lo s e t i , l a o l a l t , a c e s t ec a t e g o r i i e s t e t i c e ! ' ) . a c t r i a d o m i n i n m o dc a t e g o r i c d i s t r i b u i a ; e a p a r e n c o s t u m u l d c p r i m i r e " ( c r e a t d e c t r e E l e n a P t r c a -n u - V e a k i s ) o s o r c o v v o r b i t o a r e , o c o n o p i d u r i a , n f l o r a t i t e r i f i a n t . N u p o t u i t as c e n a n c a r e d o v e d e a n f a a i c o a n e i i m p o s i b i l i t a t e a p a t o l o g i c d e a opta p e n t r uu n u l s i n g u r d i n c e i p a t r u p r e t e n d e n i , a p o i ,g r e u t a t e a c u o a r e i z b u t e a s r o s t e a s c c e l em a i s i m p l e c u v i n t e ( D a !" , N u N u ec a z u l ! " ) , i a c e l m o m e n t al groazei, n c a r e

  m r i t a t ) , p r i n t r - u n g e s t r a p i d , r n e s c :m i n a d u s I a g u r , n s e m n d e r e t r a g e r e ac u v i n t e l o r .

  D a r c r e a i a a r t i s t e i m a i a v e a , a i c i , o c a l i

  t a t e u n m a g n e t c a r e a t r g e a a f e c t i v i t a t e a s p e c t a t o r u l u i , c o m p t i m i r e a l u i f a d ea c e a s t f e m e i e c r e t i n , d a r n u d e l e p d a t "( c u m o a p r e c i a u n p e r s o n a j m a s c u l i n ) : a teptarea. C a s t a r e , n u c a f a p t . A c e a ateptare frustrat, d e c a r e v o r b e a I T . L o t z e , d en a t u r a p r o d u c e s u s p i n u l , n u r s u l . I n a d e v r , c e p o a t e f i m a i d u r e r o s d e e t o a t e p t a r eb e e k e t t i a n , l a c a p t u l c r e i a ( o r i c t d e c r e t i n a i f i !) in t u i e t i c n u s e g s e t e n i m i c - ;o s p e r a n p e c a r e o n u t r e t i i n pre

  zena e x c l u s i v f i z i c a c e l o r d e l oc a r e a t e p i t o t u l ( c n t n d , c u a c o m p a n i a m e n tc o r a l , o m e l o d i e s f i e t o a r e d e s p r e s u f l e t ) , i n l i p s a l o r , c a s r m i , n c e l e d i nu r m , i n u t i l (e a u n o b i e c t s c o s d i n u z ) , c ub u c h e t u l d e m i r e a s n m n ( c u l m e a i r o n i e i !) i c u p r i v i r e a d e z n d j d u i t n d r e p t a t s p r e v i s u l c u m p l i t , c h i n u i t o r i v a i ! i r e a l i z a b i l a l c s t o r i e i .

  A c e s t p e r s o n a j c o m p l e x , o b s e s i v , d i f i c i l ,c o n s t r u i t d e D r a g a O l t e a n u - M a t e i n u e r a

  n u m a i c e l c r e a t d e a u t o r u l Sufletelor moarte,e r a , m a i m u l t d e e t a l l u i O o g o l , a l e i . . .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  13/100

  CORNELIU REVENT:

  Macbeth

  P r o c e s u l d e d e v e n i r e d r a m a t i c a p s i h o

  l o g i e i p e r s o n a j e l o r i l i n t e r e s e a z c e l m a im u l t p e ( i o n i c i i u R e v e n i , i n u c o n f i g u r a i at i p o l o g i c , n s e n s u l f i x i s t - c a l e g o r i a l a l c o n c e p t u l u i , p e r i m a t , d u p o p i n i a n o a s t r , d e l i p a l p e r s o n a j e l o r " . E l c v i l c r e a r e a d et i p u r i c a r a c t e r o l o g i c e , l a a c r o r b a z p o a l ef i u o r d e s c o p e r i t o a n u m e e x p r e s i e , u na n u m e s e n t i m e n t s a u o a n u m e a t i t u d i n e .D a t o r i t d e s c i f r r i i u n i c i t i i m i c r i i , m e a n -d r c l o r p s i h o l o g i e i p e r s o n a j u l u i . ( i . R e v e n tp o a t e f i c o n s i d e r a i u n a c t o r r e a l i s t , u n a c t o r m o d e r n . O s c i l a i i l e p s i h o l o g i e i p e r s o n a

  j u l u i i g s e s c e c o u l n b o g a t a g a m d ci n f l e x i u n i a l e v o c i i s a l e , d e o m a r e e x p r e s i v i t a t e , ( l e s t u r i p u i n e i , d e c e l e m a i m u l t eo r i . l a r g i n s o e s c e x p r e s i a v o c a l . E x i s t n a c e s t a c t o r o g r a v i t a t o i o f o r b i n e v e n i t e p e n t r u d r a m a d e m a r e a m p l o a r e , c nl o a l e c r e p e r t o r i u l a b o r d a i p a r e d e s t u l d ev a r i a t : H a r p a g o n d i n Avarul d e M o l i c r e ,B e r n i k d i n Stlpii societii d e I b s e n , ( i o n i iL e o n i d n d i n Corni Leonida fal cu reac iunea i P r i s t a n d a d i n O scrisoare pierdut d e

  ( i a r a g i a l e . T e t e r e v d i n Micii burghezi d eG o r k i , P r i n t e l e c a p e l a n d i n Croitorii ce imari din Valahia d e A l . P o p e s e u i M a c b e t hd i n Macbeth d e S h a k e s p e a r e .

  A c e s t u l t i m r o l r e p r e z i n t u n i m p o r t r i i ig r i t o r m o m e n t a l c r e a i e i s a l e . I n a c o r d p e r f e c t c u r e g i a , s e m n a t d c A u r e l i u M a n e a .R e v e n t a t i u t s s e n c a d r e z e s t r l u c i t nv i z i u n e a a t t d e p e r s o n a l a s p e c t a c o l u l u i .I n s p e c i a l n p r i m a p a r t e , i n e l e g i n d c o n c e p ia l u i M a n e a i s i m i n d a t m o s f e r a c o s t u m e l o r , a c t o r u l i- a i m p r i m a i l u i M a c b e t h u n

  s o i d e p r i m i t i v i s m , d u b l a t d e p r o s t i e a n i m a l i c , c u i n f l e x i u n i d e g r o t e s c ( r s u l , m i c a r e ag r e o a i e e l e ) . P r e l u n d i n s p i r a t m e t a f o r a c o s -l u m u l u i c u m n e c i l e m u l l m a i l u n g i d e e tb r a e l e , a c t o r u l s u g e r e a z i d e e a c M a c b e t he s t e o u n e a l t , o v i c t i m a i n s t i n c t e l o r p r i m a r e . E s t u p e f i a t d e p r o o r o c i r e a v r j i t o a r e l o r ; c u r s u l t i m p i p r i v i r e a f i x , r o s t e t ea d e s e a m o n o l o a g e l e d u p m a t r i e d c a c c e n t e , r e p e l a l e J a f i e c a r e c i l e v a v e r s u r i . D a r r e s o r t u l b e s t i a l i t i i s e d e c l a n e a z . F o r a l u i ,s u g e r a t i n a i n t e , n c e p e a c u m s s e n u a n e z e , s c a p e t e a d r e s . A p a r e , b i n e e v o c a t , o l u c i d i t a t e a s c u i t n t u l b u r e a d e m e n t a s n g e l u i : a c i u n e a c r i m i n a l c s l ep u s l a p u n c t c u m i n u i e i , a b i a s p r e s f r - i l , m i n i l e i s n t n n t r e g i m e c u p r i n s e d ei n s t i n c t u l b e s t i a l n d r e p t a i m p o t r i v - i . n a i n t e d e f i n a l , a c t o r u l d e s e n e a z f o a r l c f i n ,d o a r p r i n m e r s i a t i t u d i n e , o o b o s e a l s f ie -l o a r e , v e c i n c u i n d i f e r e n t a , c a r e i i v a a d u c e m o a r t e a .

  R e v e n t a a v u t n p e r m a n e n c a g h i d t r a i e c t o r i a d c a n s a m b l u a p e r s o n a j u l u i : n u s - ap i e r d u t n e v o c a r e a a m n u n t e l o r . Ne - a f c u ts v e d e m p e r s o n a j u l d e l a o o a r e c a r e d i s t a n , s - i s u r p r i n d e m s i lu e t a m a g n i f i c im a l e f i c , a p r o p i i n d u - 1 d e n c a r n a r e a u n e i

  i d e i m a i m u l t d e e t d e I u n u i i n d i v i d c o n c e p i e a t e s t a t d e s h a k e s p e a r e o l o g i a m o d e r n .

  R e a l i z a r e a a c e s t u i f u n d a m e n t a l i c o v i r i t o rr o l a l d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e e s t e i n m s u r s s u s c i t e u n i n t e r e s c e d e p e t e c u m u l tc o n t e x t u l l o c a l a l t e a t r u l u i s a u m o m e n t u ls t a g i u n i i 1 9 7 5 1 0 7 G .

  Vladimir Brndu

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  14/100

  CARMEN GALIN:

  Hedvig

  A c e s t s f i r i t d e s t a g i u n e n c - a o f e r i i , c us p e c t a c o l u l Raa slbatic m o n t a t l a T e a t r u lM i c , b u c u r i a r a r a u n e i r e v e l a i i a c t o r i c e t i(e f o a r t e m a r e c u v n t u l , d a r , i n a c e s t c a z ,e j u s t i f i c a t ) : i l e d v i g , i n t e r p r e t a i i d e C a r

  m e n C a l i n . O rev e l a i e* , p e n t r u c a c t r i a n eo b i n u is e c u a l t g e n d e p e r s o n a j e (e s u f i c i e n t s n e a m i n t i m c a f o s t E l e n a A n -d r e e v n a d i n Unciliul Vancu), p e n t r u c r o l u r i l e s a l e d e p n a c u m , c h i a r b i n e c o n s t r u i t e , n u e r a u f r c u s u r , p e n t r u c o p r i m r e z e r v c e s e p u t e a f o r m u l a i n l e g t u r c ui n t e r p r e t a r e a s a e r a o a n u m e p r e i o z it a t e , op r e a e v i d e n t d e l ib e r a r e " . P r o s p e i m e a , s p o n t a n e i t a t e a s n t , d e a c e a s t d a l . c a l i t i l e d e

  f i n i t o r i i a le i n t e r p r e t e i .I l e d v i g , f e t i a d c 1 4 a n i , a f l a t l a l i m i t a

  d i n t r e c o p i l r i e d i n c a r e p s t r e a z c a u -d o a r e a , n c r e d e r e a n c e i d i n j u r i oa d o l e s c e n c c s e a n u n c u p r i m e l e n t r e b r i g r a v e d e s p r e v i a a c i i o c e l o r l a l i ;c o p i l n e f e r i c i t , f r a o t i , o b l i g a i , e u c r u z i m e , s a f l e , e s t e c o n t u r a t d i n l i n i i f i n e .t r a s a t e c u d e l i c a t e e , d a r f o a r t e p r e c i s , d i n n e n u m r a t e d e t a l i i d e g e s t , a t i t u d i n e i i n t o n a i e ,d e t a l i i c c n u s e o b s e r v , t o a t e , d a r c a r e m

  p l i n e s c , c u m a x i m e x p r e s i v i t a t e , u n p o r t r e ts c e n i c . A c t r i a r e c o n s t i t u i e c u i n t u i i e d ea r t i s t i m i g a l d e a r t i z a n g e s t u r i l e b r u t e ,n e a r m o n i o a s e , n p a r t e , d a r in t e g r nd u - s eu n e i a r m o n i i d e a n s a m b l u , a l e c o p i l u l u ic r e s c u t n t r e a d u l i , n t r e o a m e n i t r i t i ip r e o c u p a i , s i l i t s - i i n v e n t e z e i s i n g u r j o c u r i l e , s - i p l s m u i a s c s i n g u r b u c u r i i , l l e l -v i g a l u i C a r m e n C a l i n c s l e u r i c i n e n d e m n a t i c , s t n g a c e i p o n o s i t , d a r l u m i n e a z t o i u l n j u r p r i n i n c a n d e s c e n a t r

  i r i i s u f l e t e t i , p r in t r - o t r i r e i n t e n s , n e t r u -c a l , i m p o s i b i l d e c u p r i n s n l i m i t e l e j a l n i c e i e x i s t e n e a c e l o r d i n j u r . A c t r i a c o m p u n e c u d i s e e r n m n t i s i m a l n u a n e l o r v r s t a i n g r a t " l a c a r e s e a f l e r o i n a , d i nd i s p e r r i i b u c u r i i c e s e s u c c e d r a p i d , c o n s u m a t e c u a c e e a i i n t e n s i t a t e , d i n i n o c e n i s u r p r i n z t o a r e i n t u i i i , d i n f o r s u f l e t e a s c i l i p s d e a p r a r e . O r b i r e a d c c a r ee .s le a m e n i n a t f e t i a n s e a m n m a i m u l td e e t o I a r e r e d i t a r , d e v i n e u n s i m b o l a ln e p u t i n e i , a l r e f u z u l u i d e a v e d e a o l u m ec e s e d e z v l u i e u r t i n e d r e a p t ; p r i v i r e au o r m i o a p p e c a r e p e r s o n a j u l o a r e np e r m a n e n s e t u l b u r i m a i m u l t , d e v i n en e s i g u r , d e z o r i e n t a t , c n d r e t i n a a o c h i u l u i , a s u f l e t u l u i c a r s d e i m a g i n i l e u n e ir e a l i t i ; m i z c r c .

  R o l u l c o n s t r u i t d e C a r m e n C a l i n s e d e z

  v o l t l i n , f i r e s c , f r s e n z a i a d e e f o r t , d e

  c o m p o z i i e , d e g i n d i t a c o r d n t r e s u b i e c l * i

  p r e d i c a t . E s t e , p e n t r u n c t r i , u n s t r l u c i t

  d e b u t p e s c e n a T e a t r u l u i M i c , o p r o m i s i u n ep e n l r u r o l u r i d c g r e u t a t e , d e s u b s t a n ,

  d in t r - o a r i e f o a r t e n t i n s .

  Cristina Constantinii!

  1 2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  15/100

  TITORELPTRACU:

  Benedlct Paalega

  A m f o s l d e s e o r i l a B a c u , d a r , p n l ar e c e n t a p r e m i e r a p i e s e i La margine de

  paradis, n u l- a m r e m a r c a t p e a c t o r u l T i l o r c lP t r a c u . D e a c e e a , n a i n t e a s p e c t a c o l u l u i c up i e s a d e d e b u t a b u O v i d i u G e n a r u , l - a m

  n t r e b a t p e r e g i z o r u l C r i s t i a n l ' e p i n o c i n e lv a n t r u c h i p a p e P a a le g a . A m a v u t a f l i n d n u m e l e i n t e r p r e t u l u i o u o a r r e i n e r e . M g i n d e a m c , d a c m e m o r i a m e an u - l n r e g i s t r a s e , n - a v e a m n i c i m o t i v e s m ua t e p t l a o s u r p r i z p l c u t .

  .i i a t c m - a m d o v e d i i ( o a r e , p c n l r u ac i t a o ar ' . ' ) r o b u l p r e j u d e c i l o r , l a t c T i l o r c l P t r a c u a r e a l i z a t o c r e a i e n e s p e r a t

  d e i n t e r e s a n t , m u l u m i t f e l u l u i c u m a m p r u m u t a t e r o u l u i d r a m e i d a t e le d i n t e x t .u m a n i s m u l ( i u m a n i t a r i s m u l ) l u i i n v i d i a b i l .H u n a i s p r a v a a c t o r u l u i e s t e c u a t i t m a im e r i t u o a s c u c t : a ) n u a f o s l p n a c u m ,d u p c u m s p u n e a m , r s f a t d e m a r i l e r o l u r i ; b) a f o s t o b l i g a i , a i c i ( c a i i n t e r p r e i i l u i l a k o v d i n Cei din urm, o r i a iB u n i c u l u i d i n Casa care a fugit pe u), s s t e a p e t o t p a r c u r s u l s p e c t a c o l u l u i n t r - u nc r u c i o r d e i n v a l i d ; c) a t r e b u i t s - i s t r u c t u r e z e r o l u l p c o s i t u a i e i n c o m o d , a n t i n o m i c , p e l u p t a c a r e s e d n t r e P o a l c g o -

  n f r n t u l ( m a r a l o n i s t u l c a r e s t p e l o c " , c e lc n n a i s e f c u s e o n e d r e p t a t e , o m u l p ee a r e i s t o r i a l l o v i s e n s o m n " ) i P a t a l e g a -e r o u l , u m o r i s t u l o r a u l u i , a l i a j d c P o o s c -v c l t i S u v o r o v ( c h i a r d a c d e l a p r i m u lm o t e n i s e . . . c r u c i o r u l , i a r d c l a c e l la l t ,o c h e a n u l c u c a r e p r i v e a m e r e u p c f e r e a s t r ) .

  D u p c u m s e p o a l e d e d u c e l e s n e , s a r c i n a l u i' T i l o r c l P t r a c u n u a f o s l d e l o c u o a r ; n i c ir e a l i z a r e a s a a c t o r i c e a s c .

  l i m u l u m e s c i n t e r p r e t u l u i ( a a c u m af c u t - 0 i c r o n i c a r u l r e v i s t e i Flacra) p e n t r ule c | i a d e o p t i m i s m p e c a r e nc-a d a l- 0 ( m p r e u n c u d r a m a t u r g u l , e v i d e n t !) ; p e n t r un - d e m o n s t r a r e a a d e v r u l u i , a m a r e l u i a d e v rd u p c a r e t e n a c i t a t e a , n o n - c a p i t t i l u r e a , c r e d i n a c e h o v i a n c V a ie i s o a r e l e i p eu l i a n o a s t r ! " s n t s o l i i v i c t o r i e i s i g u r e , a i

  j u s t i i e i i m a n e n t e ; p e n t r u m o d u l n c a r e

  a c e s t m i c l e u d e p r o v i n c i e " f c e a h a z d en e c a z , c l a m n d c . . t r a g e d i i l e n u ne - a t e a pt l a c o l d c s t r a d !" , d e i e l e s e n r d c i n a s e r d e j a n p r o p r i a s a c a s , n e s a i i d ec o r o a n e m o r t u a r e ; i , n f i n e , p c n l r u a c e aa d m i r a b i l n a i v i t a t e a o m u l u i c u o c h e a n u l ,c a r e r e c u n o t e a c , a l t u r i d c P i o o . - . c v c lt , ec e l m a i p r o s t c o n s u m a t o r d e p a n t o f i " , f r s - i d e a s e a m a c e r a , t o t o d a t , c e l m a im a r c c o n s u m a t o r d e v i s e .

  M o m e n t u l t r e c e r i i n r e v i s t n m o r m i n t e l o r o r a u l u i , c a l m u l i m p u s c u c a r e p r o n u n an u m e l e d u m a n u l u i s u d c m o a r l e , o r i f i n a l u l m o n t r i i , a l t d e p e s i m i s t i a t i t d eo p t i m i s t , i n c a r e P a a l e g a , m p o t r i v a s f a t u

  r i l o r d o c t o r i l o r , a f o s t c u p r i n s d e o p u t e r n i c i f a t a l e m o i e , s n t p u n c t e l e f o r t e a l e r e z o l v r i i r o l u l u i d e c t r e a e e s l a c t o r ; u na c t o r c a r e j o a c pentru p u b l i c ( i n u c up u b l i c u l ) , u n i n t e r p r e t c r u i a a l t s p e c t a t o r u l , c t i d r a m a t u r g u l , i d a t o r e a z f o a r t em u l t . . .

  B. U.

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  16/100

  TRICYABRAMOVICI:

  Raquel

  G n d i n d u - m l a u l t i m e l e c r e a i i a l e a c t r i e i d e l a T e a t r u l E v r e i e s c d e S t a t , m i - a ma d u s a m i n t e d e o r e f le c i e a l u i i o n M a r i nS a d p v e a n u . M a r e l e n o s t r u c r i t i c a t r g e a a -t e n a a s u p r a p r i m e j d i e i g e n e r a l i z r i i i n a r t aa c t o r u l u i , f i i n d c a c e a s t m e s e r i e s e s p r i

  j i n t o c m a i p e particular. i , n t r - a d e v r ,v o r b i n d d e s p r e T r i c y A b r a m o v i c i , i d a i s e a m a c n u p o i f o l o s i a c e l e a i e p i t e t e p cc a r e l e f o lo s e t i i n l e g t u r e u a c t o r i i c o l e g ic u e a ; c n u - i g s e t i o r i c t l e - a i s t r d u i a f i n i t i e u n i c i u n u l d i n t r e e i . S p u na c e a s t a , a v n d n s e a m t o c m a i r o l u r i l e e ir e c e n t e : l o g o d n i c a l u i H o s e n t h a l (Culorilenemuririi), R i t a (Casa cu apte buclucuri),G e t a (Divorul), F r e i d e n i u (Ilerele Dubrov-ner), L u k y (Misterioasa convorbire telefoni

  c), I T u d l (Tevie Lptarul) . a . I n f i e c a r ed i n t r e e l e , t i n r a a c t r i a d o v e d i t , p e l i n g c a l i t i l e i n d i s p e n s a b i l e o r i c r u i b u n i n t e r p r e t s e n s i b i l i t a t e , f i o r d r a m a t i c , p e r s o n a l i t a t e , u n farmec p r o p r i u , c a r e t e f a c e s o r e i i d c l a p r i m a a p a r i i e , s o u r m r e t ic u a t e n i e p n n f i n a l u l r e p r e z e n t a i e i , i n t u i n d neprevzutul p e c a r e - 1 i m p l i c , d c f i e c a r e d a t , j o c u l e i . A m v z u t - o p e T r i c yA b r a m o v i c i i n r o l u r i d e d r a m , i d c c o m e d i e , n c r e a i i d e a u t e n t i c t r a g i s m , d a i

  i i n m u s i c a l - u r i ; a m r e i n u t - o i c a p e o

  b u n a c t r i d e f i l m {Actorul i slbaticii). i c a m a e s t r d e b a l e t ( i n s p e c t a c o l u l Cintec

  pcnlru sora soarelui).

  U n a d i n t r e c e l e m a i f r u m o a s e r e a l i z r i nc a r i e r a e i , n s . m i s - a p r u l a f i R a q u e l ,f i i c a l u i D o n J e h u d a , d i n d r a m a t i z a r e a l u iA l e x a n d r u M i r o d a n d u p r o m a n u l Evreicadin Toledo d e L i o n F e u c b l w a n g e r . A f i r m ,f r s - m i f i e t e a m c p c t u i e s c p r i n e n t u z i a s m e x a g e r a t , c R a q u e l a l u i T r i c yA b r a m o v i c i e s t e o c r e a i e e x c e p i o n a l .

  V i c t i m a u n u i c o n f l i c t c o r n e i l l e a n ( n t r ep a s i u n e a p u t e r n i c , f e m i n i n , l i p s i t d c p r e

  j u d e c i , p e n t r u A l f o n s o , i d a t o r i a f i l i a l ,f a d e D o n J e b u d a , o r i c e a r e l ig i o a s , f a d e n e a m u l e i ) , p e r s o n a j u l d o r e t e p t i m a s i a s d i n d i l e m , s c o n c i l i e z e c e l e d o u p o z i i i . I n s p e c t a c o l , e l e a u d o b n d i t o p r e g n a n i m p r e s i o n a n t . N u c u t a a v e n t u r a ,d a r n i c i n u t e f e r i d i n c a l e a e i !' ' s p u n eu n a d i n t r e m a x i m e l e t e x t u l u i . i , n a p a r e n , s f a t u l e s t e i n o f e n s i v , b a c h i a r b e n e f i c( a a c u m s n t , n t o t d e a u n a , v o r b e l e n e l e p t e ) .N u m a i c , d e d a t a a c e a s t a , r e s p e c t a r e a l o re l e g a t d c c o n s e c i n e n g r o z i t o a r e . A c t r i a hr e l i e f a t i n m o d r e m a r c a b i l z b u c i u m u l f i n a la l R a q u e l e i , c o n t u r a t p e s i n u s o i d a c l i m a x u l u i : d e l a f a t a s e n i n i n a i v , l a n d r g o s t i t ai m p r u d e n t , a p o i , l a s o i a n e l e g i t i m , p r i z o

  n i e r a p a t i m e i o a r b e i a c a s t e l u l u i d i n G a -l i a n a , p n I a m a m a n e f e r i c i t d i n f i n a l ,p r a d i n o c e n t a c o n f o r m i s m u l u i d e v e n i ta c i u n e v i o l e n t .

  D e c o r u l s p e c t a c o l u l u i e r a s i m p l u n i t ef a r u r i i d o u - t r e i e l e m e n t e s u g e s t i v e . L u m i n i l e c a r e i n v a d a u s c e n a p o r n e a u , n s , d i n

  p r i v i r e a e l e c t r i z a n t a a c t r i e i . . .

  B. U.14

  i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  17/100

  S e m n a lVIRGIL MUNTEANU

  ...Cuursuleul ei

  de plu...

  Sint ani de - a 'unc i eu.

  de pild, s fi avut n jur

  de patruzeci sint un i

  des tui , i totui mi- amin te s c

  bine intimidarea : la un tea

  tr u modes t i lin tr - un orel

  de grani, era ateptat o

  tinr absolv ent rep artizatacolo. Nu o tia deci t di

  rectorul, care o vzuse la

  examene le de producie, aa

  c cei strtni in faa teatru

  lui la ceasul e tnd avea s

  nceap s tagiunea n- aveau

  cum s bnuiasc , in fe tia

  aceea furiat timid, pe ling

  e i, pe noua lor coleg. Cind a

  vzut - o , secretara directoru

  lui, fem eie care de mult nusc mai mira de nimic, a

  rmas cu gura cscat ; de

  admiraie, era s- i scape

  ochelarii n prima cafea din

  noua stagiune : n prag ap

  ruse Julieta, O fe lia, Ifigenia.

  Luise, Margareta, Nina, Maa,

  O ana, ntruchipare vie i

  parc plsm uire, fptur de ,

  v is i, totui, undo, clipind

  de s din ochii e i mari iverzi , cu prul rev rsat pe

  umer i ca o cascad de ara

  m, cu trupul abia mplinit,

  mldiu sub rochia de mtase

  albastr strns n cordon :

  i cu o ppu mare de tot

  pe care o inea ca pe un

  scut la pieptul e i micu .

  A venit la noi o ppu

  cu o ppu, i- a spus secre

  tara, itireclorului. pe st e m

  sur de mirat de brusca

  schimbarea

  acesteia, nici '

  odat pin atunci precipitat.

  S i Ppua i- au spus toi. n

  puin vr emn , indrgind- o ;

  Ppua me a ii spunea doar

  cabinier in virsl, f eme ie

  cu nepoi mari. Ppua mea,

  o alinta, i- i fcea zilnic o

  cafea pe care Ppua o sor

  be a ncet, la repe tiie, sau

  nainte de spectacol , ronitul

  un biscuil. Nu tiu din ce

  triete, parc se hrnete

  cu aer, ca florile, s e pllngea

  btrina cabinier celorlalte,

  c e - a m s m fac cu ea, s

  nu se mbolnveasc, sr

  cua. O iubea, btrina cabi

  nier, o iubea mai mult ta

  pe alii, i Ppua se lsa

  rsf at i alintat ca un

  copil orfan care i- a gsit o

  mam. Ppua era cuminte ,

  nu avea nici un prieten, spremarea mirare a colegilor i

  m ai cu se am a colegelor,

  sfiala e i era ea un zid ntre

  e a i ceilali, impunea r e s pec t ,

  da r i un fel de grij, cum

  se ntimpl cind, te , apropii

  de o figurin du pore lan.

  Din prim ul s alariu i- a cum

  prat ce crede i ? un

  ursule galben de plu, de

  care nu se desprea niciodat, nici la repetiii, nici

  la concertele de la care e ra

  nelipsit, nici la edinele

  filialei A.T.M. , nicieri. A

  rmas de pom in pania

  unui ilustru cronicar, repu tat

  pentru daruls u t,ratoric,

  care, la un s impoz ion cu

  t e m a Sarcinile criticii dra

  matice", vzind- o cu ursu

  leul c i de plu strns lapiept, cu ochii mari, umez i i

  verzi , ascult indu- l neclintit,

  s - a pot icni t de trei ori ntr- o

  fraz, e l, care era in stare

  s vorbe asc ore in ir, egal

  i calm, fr ce a mai mic

  ovial...

  ntr- O scar, la un banchet

  dup o prem ier, a s tat ling

  director, i. directorul, om nu

  prea tnr, om pe care nu

  l- a r f i scos din ale lui nici

  un sinistru,s - a

  fisticiitott impul ca o dom nioar : se

  ndrgos tise . Muli au zmbit

  cu neles i civa i- au dat

  coaie. Inelegind de unde ve

  neau florile me reu proaspet e

  din cabina Ppuii.

  M mrit, i- a spus n tr- o

  z i Ppua btrinei cabiniere,

  m mrit cu directorul, i l

  iubesc , seamn cu ursuleul

  m e u i, pe urm. e atit de

  bun cu mine... Directorul

  se mna ntr- adevr cu ursu

  leul de plu, v zul ns de

  departe i pe vr eme de

  cea ; in schimb, era un om

  t a re - tar e cums e cade .

  Nu mult timp dup nunt

  nunt mare, in holul tea

  trului, unde toi au pulul s - o

  admire pc Ppua, aez at

  cuminte ling director, cu

  ursuleul n poal, privindvis toare n gol, cu ochii e i

  mari i verzi i lonind

  fursecuri nu mult dup

  nunt, n tr- o sear, btrina

  cabinier c ar e - i purta Ppuii

  aceeai grij, aducind cafe-

  lua, a fcut o mic are pri

  pit, s - a poticnit, poate, i

  i- a scpat Pjmii pe rochie

  un s trop de cafea.

  Atunci P)ua a zv cnit.rsturnnd de pe msu ur

  suleul de plu i vasul cu

  flori proaspete , a aruncat

  neindeminalicei o cuttur

  otrvit, rea, cum btrina

  cabinier nu mai vzus e n

  ochii e i mari i verz i , i, cu

  mina care purta ve righet a,

  a plesnit - o , scur t .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  18/100

  S T A G I U N E A ' 7 5 - 7 6

  MUZICA-BALET

  Realizri, direcii, cutriE x i s t d o u m o d a l i t i d o a e v a l u a c a l i

  t a t e a u n e i s t a g i u n i : p r i v i n d - o d i n p u n c t u ld e v e d e r e a l f r e c v e n e i i c o n s i s t e n e i e v e n i m e n t e l o r c e a u j a l o n a t - o s a u d i n a c e l a n i

  n i v e l u l u i m e d i u a t i n s d e m a n i f e s t r i l e e io b i n u i t e , d e s p e c t a c o l e l e c e - i c o n s t i t u i e s u b s t a n a c o t i d i a n . I a r r e z u l t a n t e l e c e l o r d o u m a n i e r e d e e v a l u a r e p o t f i , i n u n e l e c a z u r i ,t o t a l d i v e r g e n t e . E r a g e n e r a o a s e m e n e as i t u a i e , s t a g i u n e a d c t e a t r u m u z i c a l c e s - a

  n c h e i a t e s t e . t o t u i , a v a n t a j a t d e o a n a l i z s u b r a p o r t u l f a p t e l o r d e a r t e u v a l o a r e d ee v e n i m e n t ; c c i . c u t o a t e i n t e n i i l e l u d a b i l e , c u t o a t e e f o r t u r i l e d e p u s e , o p e r a , o p e r e t a i b a l e t u l n - a u r e u i t i n c s r e a l i z e z e

  n s p e c t a c o l e l e l o r d e s e r i c a c e a c a l i t a t ea r t i s t i c d e c a r e d e p i n d e , n u l t i m i n s t a n ,i n t e r e s u l m e r e u v i u a l p u b l i c u l u i p e n t r u r e p r e z e n t a i i l e u n o r p i e s e a f l a t e d e f o a r t em u l t v r e m e n c i r c u l a i e .

  D e s i g u r . n s e m n a i p u i n a i n t e a u f o s tm a r c a i i p e a c e s t d r u m : m p r o s p t a r e ad i s t r i b u i i l o r i , u n e o r i , c h i a r a m o n t r i l o r aa v u t d r e p t c o n s e c i n d e s p r f u i r c a u n o r t i t l u r i n d e l u n g r u l a t e , a c r o r p e r m a n e n t p r e z e n n r e p e r t o r i u e s t e o b l i g a t o r i e p e n t r u " o r i c e t e a t r u m u z i c a l d e p r e s t i g i u , c e - i

  p r o p u n e s f o r m e z e i s c u l t i v e u n p u b l i cs e n s i b i l i a v i z a t ; a s c e n s i u n e a a r t i s t i c au n o r t i n e r e t a l e n t e , c a F l o r i n D i a c o n e s o u ,S i l v i a V o i n e a , D a n i e l a V o i c u , M i r e i l l e C o n -

  s t a n t i n e s c u , A n c a B e u r a n , M a r i n B o i e r u . a . ,o f e r g a r a n i i p e n t r u v i i t o r u l a r i c i n o a s t r ei n t e r p r e t a t i v e l i r i c e i c o r e g r a f i c e ; d e z b a t e r i l e o r g a n i z a t e d c O p e r a R o m n i d e O p e r e t a d i n B u c u r e t i a u d e m o n s t r a i p r e o c u p a r e a c r e a t o r i l o r d e s p e c t a c o l e p e n t r u r e v i -t a l i z a r c a g e n u l u i , p r i n i n f u z i a d e p r o s p e i m ea c u t r i l o r n t r e p r i n s e n d i r e c i a e o n l c m -p o r a n e i z r i i e x p r e s i e i i a u i m p u l s i o n a t , g r a i e s u g e s t i i l o r p l i n e d e i n t e r e s n s c u t e nf o c u l d i s c u i i l o r , p r o c e s u l d e a p r o p i e r e ad e m e r s u l u i s c e n i c d c c e r i n e l e d c v e r i d i c i t a t e i p u t e r e d c c o n v i n g e r e n f a a u n u i p u b l i cp t r u n s d e s p i r i t u l m o d e r n a l e p o c i i ; ns f r i t , ma i s u s i n u t a a c t i v i t a t e o r g a n i z a t o r i c i n t e r n a f a vo r i z a t o s p o r i t s t a b i l i t a t e aa f i u l u i , r e d u e n d u - s e a p r e c i a b i l m o d i f i c r i l e n p r o g r a m u l d e s p e c t a c o l e a n u n a t .

  D o u c a t e g o r i i d e r e p r e z e n t a i i s - a u c o n s t i t u i t , n c u r s u l a c e s t e i s t a g i u n i , n e v e n i m e n t e a l e v i e i i a r t i s t i c e : s p e c t a c o l e l e n p r e m i e r i a c e l e a p r i l e j u i t e d c t u r n e e l e u n o ra n s a m b l u r i d c p e s t e h o t a r e . C u m a c e s t e a

  16

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XXI, august 1976

  19/100

  d i n u r m a u f o s t , i n m a r c a l o r m a j o r i t a t e ,I r u p c d e b a l e t , s t a g i u n e a s e n f i e a z m a ib o g a t n e v e n i m e n t e c o r e g r a f i c e d e c t l i r i c e .E v o l u i i l e b a l e t e l o r R a m b e r t " i F c l i xH l a s k a " . p r e c u m i c e l e a l e a n s a m b l u l u i 0 -

  j>e re i C o m i c e d i n B e r l i n , a u o f e r i i p u b l i c u l u i r o m n o i m a g i n e s u g e s t i v a o r i e n t r i l o r d i v e r s e n a r i a c o r e g r a f i c m o n d i a l c o n t e m p o r a n . I n t l n i r e a c u v i z i u n i l e c r e a t o a r ea l e u n o r p e r s o n a l i t i p u t e r n i c e i o r i g i n n l e ,c u m s n t a c e l e a a l e c o r e g r a f i l o r C l i r i s t o p h c r

  B r u e c , F c l i x B l a s k a i T o m S c h i l l i n g s a u a l eb a l e r i n i l o r I l a n n e l o r e R e y , R o l a n d C a w l i k ,M a r i c - C a u r e n c c B o n n e t , S i l v i e G u y , J a c q u e sD o m b r o w s k i , V l a d o P i l i n g e r , a n s e m n a t , dea s e m e n i , p e n t r u a r t i t ii r o m n i , o b i n e v e n i t ocazie d e c o n f r u n t a r e c u p r o p r i i l e c o n c e p i i ,c u p r o p r i i l e c u t r i n o v a t o a r e , p e t S r m u Il i m b a j u l u i s p e c i f i c e x p r i m r i i p r i n d a n s au n o r i d e i d e l a r g i n t e r e s i s t r i n g e n t a c t u a l i t a t e . I n a c e s t s e n s , e x t r e m d c p r e i o s s - ad o v e d i i i c o n t a c t u l c u a r t a , d c u n d e c l a r a ts p i r i t r e v o l u io n a r , p r a c t i c a t d e m e m b r i iA n s a m b l u l u i d e c n t e e e i d a n s u r i a l A r m a t e i

  p o p u l a r e c h i n e z e d e e l i b e r a r e i a i A n s a m b l u l u i C i a o n i n " .

  R e p e r t o r i u l c o r e g r a f i c n l O p e r e i R o m n es - a m b o g i t e u d o u t i t l u r i d c l a r g c i r c u l a i e , a c r o r r e p u t a i e s e d a t o r e a z m a ip u i n s u p o r t u l u i m u z i c