Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

download Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

of 100

 • date post

  07-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  1/100

  IE A G H E O R G H I U P A U L A N G H E lI O N B I E U D U M I T R U S O L O M O NDAN T R C H I L M M A R I A F L D E S

  P E T R U V I N T I L M G E O R G E G E N O I U

  L O C U L l R O L U L

  D R A M A T U R G I E I N O A S T R E t l i a i l l a s i l i u

  p o e m

  d r a m a t i c

  ined i td e

  MIRONRADU

  PARASCHIVESCU

  Scena n retrospectiv M i r a l o s i r

  Din istoria teatrului pe i tone R o m e o P r o l i

  u o o * n o e i t i r

  L e o n i d a l e o d o r e x cwww.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  2/100

  Nr. 8 (anul XVI II)august 1973

  REVISTA LUNAR EDITAT DE

  CONSILIUL CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  l DE UNIUNEA SCRIITORILOR DIN REPUBLICA SOCIALIST ROMNIA

  R e d a c t o r e f R A D U P O P E S C U

  D I N S U M A R :

  E D I T O R I A L

  *

  M I H A I V A S I L I U : S p i r i t u l c o n t e m p o r a n c o o r d o n a t a a e v o l u i e i d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e

  M I R A I O S I F : S c e n a n r e t r o s p e c t i v a

  *

  A N C H E T A R EV IS TE I T E A T R U L " :

  L o c u l i r o l u l d r a m a t u r g i e i n o a s t r e , a z i .

  r s p u n d : M i h n e a G h e o r g h i u , P a u l A n g h e l , I o n B i e u , D u m i t r u S o l o m o n . D a n T r c h i l ,

  M a r i a F o l d e s , P e t ru V i n t i l , G e o r g e G e n o i u .

  I N M A R G I N E A VI E IIp i e s n t r e i a c t e

  d e M i r o n R a d u P a r a s c h i v e s c u

  c u o i n t r o d u c e r e d e I o n M i h i l e a n u

  S I C A A L E X A N D R E S C U In m e m o r i a m

  A r t i c o l e d e : M a r c e l A n g h e l e s c u , M i h a i B e r e c h e t , D a n T r c h i l a

  M I H A I N A D I N : E v e n i m e n t i t e a t r u

  C. P A R A S C H I V E S C U : E p i ca d r a m e i

  H O R I A D E L E A N U : S p o r i r e a p e r c e p i i l o r

  I O N P A S C A D I : L u m e a s a u t e a t r u l ?

  D I A L O G N O C T U R N

  p i e s n d o u p r i

  d e L e o n i d a T e o d o r e s c u

  *

  R O M E O P R O F I T : T e a t r u d e v a r in C o n s t a n a d e i e r i

  V I R G I L M U N T E A N U : . J f i g e n i a n T a u r i d a " , S e r b r i l e m r i i i. .. a l t e c i t e v a p r o b l e m e

  M A R I A M A R I N : I n t e r v i u r i c u A n g e l a C h i u a r u i P e t er P a u l h o f f e r

  C a r t e a d e t e a t r u

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  3/100

  Au g u s t

  c n t a f a p t e l e t r i i

  S

  rit numai 29 de ani de atunci, lotui generaia nscuti crescut dup insurecia naional antifascist armat dinAugust 1944, n climatul luptelor i construciei revoluio-inaire socialiste, mpinge n zarea de pcl a unui t recut parcide mult nglbenit n paginile de istorie, regimul de exploa

  tare i as uprire , depe ndena rii de puterile s trine, via a demizerie, de napoiere, de restrite i umilire n care au 'trit, pecare le- au nltur at pr inii. . .

  S- au sc himbat de- tatunci, p n la ne cunoate re , nu doar faai vigoarea economic a rii, structura ei social, politica, orientarea i preuirea ei in lume, per spe ctivele ei ; s- au sc himbat i

  faa ei uman, temeiul i felul convieuirii, aerul ei spiritual. Evo-r m cruciaila dec izie din August 194 4, ntr- o Rom nie a socialismului victorios, a mplinirii color mai nalllte visuri , nutrite veacur ide-a rnduil de popor visul dreptii socialle, al independeneinaionale, al contiinei i capacitii poporului de a fi stpnul igospodarul propriului su des tin. Evoc m mare le August ntr- o etapde nchegare matur, de multilateral dezvoltare a socialismului,

  ntorondu- ise ns pre ce a fost ", pr ivir ile se re fuz duio iilorpaiseiiste ; fr fals trufie, cu satisfacia binemtemeiait pe faptul

  realitilor viu i Strlucit gritoare, aceste srbtoreti priviri spreatunci", se nsoesc cu sentimentul vilyrnd de aotiialitale, al trium-

  1www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  4/100

  fului, al epocalului , aJ caracterului do neostenit cowtinu expansiune (pe c a r e gr and ios ul zile lor noa s tr e i aJ zidir ii de a zi l mbr a c .ara i cinstete trecutul aspiraii le, fgduielile, hotrril le

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  5/100

  nos tr u, al te atr ului i a] s cr is ului dr a ma tic di/n ul t ima vr e me , n/e nt mpin loi mai f recvent lucri i de dezbatere , de subs tan iinteres pol i t ie , lucrr i des t inate s ntreasc i s navueasc convinge r ile i cuge tul s oc ial is t all ma re lui pub lic. Ace s te lucr r i, firescd ive r se prin timbrul i structura lor stil istic, saint n esena lor,mai toa te , expres ia s t rdanie i de a cunoa te c t mai profund ide a expune c t mai edif icator omul nou al social ismului victoriosdin ara no as t r , pro ce se le , nu lips ite de di fic ul t i , c a r e au s t rjui t (sau mai strjuiesc nc) la adncile mutai i n mental i tatea in contiina lui, n relaii le lui de la individ la individ i , mai a les ,

  in re la iile lui c u s oc ie ta te a, c u inte re s e le i comandame ntel leobte t i . Dincolo, ns, i deasupra tuturor nsui r i lor lor de amnunt, comune acestor lucrr i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 8, anul XVIII, august1973

  6/100

  Mihai

  Vasiliu

  Spiritul contemporan

  coordonata a evoluiei drturgiei originale

  IA

  n c e l e b r e l e s a le s f a t u r i a d r e s a t e a c t o r i l o r s o s i i l a E l s i n o r e , H a m l e t a f i r m c r o s t u l t e a t r u l u i a f o s t i e s t e d in f c r u - n c e p u t u r i i p i u a c u m " (. . .) s - i i n l u m i i

  o g l i n d a n f a " , s l e a r a t e v r c m i l o r i m u l i m i l o r n f i a r e a i t i p a r u l l o r ' ' .

  A c e a s t c o n c i s i p l a s t i c d e f i n i r e s h a k e s p o a r e e a n a i m p e r a t i v u l u i c o n t e m p o r a

  n e i t i i i- a a f l a t n e c o n t e n i t o s t r l u c i t c o n f i r m a r e n t r - n n l u n g i r d e c a p o d o p e r e

  a l e d r a m a t u r g i e i u n i v e r s a l e , i n c l u s i v c e l e i r o m n e t i , p i n n z i l e l e n o a s t r e . T r a g i c i i g r e c i

  i A r i s t o f a n , P l a u t i T e r e n i u , C o r n e i l l e i i M o l i r e , S h a k e s p e a r e , L o p e d e V o g a i

  ( J o l d o n i , S c h i l l e r i V i c t o r H u g o , G o g o l i G n r a g L a l l e , N u i c i , I b s e u , O l i o v , P i r a n d e l l o ,

  S h a w , G o r k i , O ' N e i l l l i m i t n d u - n e , e u t i t l u e x e m p l i f i c a t o r , l a c i t a r e a n u m a i o t o r v a

  d i n t r e n u m e l e i l u s t r e a l e l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e d i n t o a t e t i m p u r i l e a u r s p u n s c o n s t a n t

  a c e s t u i c o m a n d a m e n t o b i e c t i v n e c e s a r , f i r e t e , f i e c a r e n m o d a l i t i s p e c i f i c e p e r s o n a l i

  t i i i v r e m i i s a l e . E i i a l i i n g e n e r e m a j o r i t a t e a d r a m a t u r g i l o r a u t e n t i c i

  ia u

  n e l e s c t e a t r u l n u p o a t e t r i n s i n e , c o l n u e x i s t n a f a r a c o n t a c t u l u i v i u c u

  s p e c t a t o r u l , c e l n u s e r e a l i z e a z c a a t a r e d e c i t n m s u r a n c a r e p o a it e i n t e r e s a

  p u b l i c u l i c , i m p l i c i t , a c e a s t a n s e a m n a - i n f i a i pe o s c e n d e o r i c e i t i p a r

  f i e a o p r o b l e m a t i c g e n e r a l - u n i a n , i z v o r i t d i n c o n d i i i l e d e v i a c o n c r e t - i s t o r l e e .

  R e f l e c t a r e a r e a l i t i i s o c i a l e ( i n c a r e o i n c l u d e m , e v i d e n t , i p e a c e e a a i n d i v i d u a l i t i i

  u m a n e ) c u m i j l o a c e l e s p e c i f i c e t e a t r u l u i , i- a c o n f e r i t , d e a l t f e l , a c e s t u i a , p e r m a n e n t ,

  u n a d i n d i m e n s i u n i l e s a l e e s e n i a l e : f u n c i a s o c i a l - e d u c a t i v .

  I n t r - o e v o l u i e r e d u s n t i m p , d a r , p r i n c o m p e n s a i e , f o a r t e d e n s , d r a m a t u r g i a

  r o m n e a s c s - a i n t e g r a t n a c e a s t o p i u n e u n i v e r s a l p e n t r u m a n i f e s t a r e a s p i r i t u l u i

  c o n t e m p o r a n , c u a r d e n t i v i g o a r e . H r n i t c u s e v a m b e l u g a t a f o l c l o r u l u i n a i o n a l

  i a l i m e n t a t p e r m a n e n t d e n e c e s i t a t e a i s t o r i c , e a s - a n s c r i s p r i n t r e c e le m a i eficientec o n t r i b u i i a l e s p i r i t u a l i t i i n o a s t r e n l u p t a p e n t r u p r o g r e s u l s o c i e t i i r o m n e t i . n c

  d e l a c e l e d i n t i n c e r c r i o r i g i n a l e a m i n t i n d u - i a i c i n u m a i p e C o s t a e h e C o n a c h i i

  o r d a c b e G o l e s c u d r a m a t u r g i a n o a s t r i- a v d i t v o c a i a p e n t r u o p r e z e n a c t i v ,

  m U i t a n t . n c o n t e m p o r a n e i t a t e ; e a a c u n o s c u t f a z e d e ( m a x i m a c u i t a t e n a c e a s t p r i

  v i n , p o t r i v i t ,