Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

download Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

of 100

Transcript of Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  1/100

  REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  Tn acest n u m r :

  CONGRESUL EDUCAIEI POLITICEl AL CULTURII SOCIALISTE

  S e m n e a z :

  Horia Lovinescu, Constant in Mciuc, Valent in Silvestru, Florian Potra, Al. Mi rodan , Gheorghe Vlad ,

  Dumitru Solomon i al i i

  PODUL SOA RELUIpies n dou pr id e erba n Co d r in

  Cron ica dramatic, discu i i , interviuri,reportaje, mer id iane

  Radu BeliganO, pentru ce mi dai povara grijii V

  ( S h a k e s p e a r e : R i c h a r d a l I I M e a " )

  4 Carmen GalinDimineaa e lumin i nu mai ai

  de ce s - i f ie fric"( I b s e n : Raa s lba t i c" )

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  2/100

  Nr. 6 (anul^ ^ 21)

  iunie W76

  R e v i s t l u n a r e d i t a i i d eC o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i d eU n i u n e a S c r i i t o r i l o r d i n

  R e p u b l i c a S o c i a l i s t R o m n i a .

  Re d a c t o r - e f

  R A D U P O P E S C U

  C o l e g i u l d e r e d a c i e :

  A U R E L B A R A N G A ,

  M I H N E A G H E O R -

  G H I U , C . I O N E S C U -G I O N , H O R E A P O

  P E S C U , A L E C U P O -

  P O V I C I , D I N U S R A -

  R U . N A T A L I A A-

  T A N A S I U , F L O R I N

  T O R N E A ( r e d a c t o r -

  e f a d j u n c t ) .

  C O N G R E S U L E D U C A I E I P O L I T I C E

  I A L C U L T U R I I S O C I A L I S T E

  * * * N o b i l a r s p u n d e r e p . 2

  D i n l u c r r i l e s e c i u n i i p e n t r u c r e a i a

  m u z i c a l i d r a m a t i c

  I 1 0 R I A L O V I N E S C U : O m u l n o u u n i m p e r a t i v i m p u s

  d e r e a l i t i p . 5

  C O N S T A N T I N M C I U C : V o c a i a e d u c a t i v a t e a t r u l u i p . 6

  V A L E N T I N S I L V E S T R U : P o n d e r e a t e a t r u l u i i n c a d r u lc u l t u r i i s o c i a l i s t e p . 8

  S I N K A K A R O L Y : P r o p a g a r e a i v a l o r i f i c a r e a c r e a i e io r i g i n a l e p . 1 0

  I n l u m i n a C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e

  i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e

  F L O R I A N P O T R A : A r t i i d e o l o g i e o s i n g u r e x p r e s i e m o d e l a t o a r e p . 1 2

  A L . M I R O D A N : A J i r m a r c a o r i g i n a l i t i i p . 1 3

  B I S Z T R A I M R I A : A c t o r u l n p r o m o v a r e a a r t e i m i l i t a n t e , p . 1 4

  A L E C U P O P O V I C I : F o r a d e c o n v i n g e r e a u n o r e r o i

  a d e v r a i p . 1 5

  G H E O R G H E V L A D : R e s p o n s a b i l i t a t e a s c r i i t o r u l u i . . p . 1 7

  A L E X A V I S A R I O N : P e n t r u a d e v r u l a r t e i . . . . p . 1 8

  D A N M I C U : N e c e s i t a t e a t e a t r u l u i p o l i t i c p . 1 9

  D U M I T R U S O L O M O N : U m a n i s m u l i f e r i c i r e a . . . p . 2 0

  C O R N E L 1 U M A R C U L O N E A N U : C o n t i i n a d e s i n e au n u i p o p o r , a u n e i n a i u n i p . 2 2

  M A R G A R E T A B A R B U T A : D r a m a t u r g i a e x a m e n u l u i d e

  c o n t i i n p . 2 4

  L E O N I D A T E O D O R E S C U : D r a m a t u r g i a c a l i t e r a t u r . . p . 2 8

  P A U L T U T U N G I U : O c o n v o r b i r e c u V i r g i l S t o e n e s c u . . p . 2 9

  T e a t r u l d e a m a t o r i

  V I C T O R P A R I I O N : P l e d o a r i e p e n t r u u n d r u m i u ns t i l p r o p r i u . . . . p . 3 4

  I n t i l n i r i l e r e v i s t e i T e a t r u l "

  R E P : 2 4 m a i 1 9 7 6 C o l o c v i u v i l c e a n p . 3 7

  S e m n a l

  V I R G I L M U N T E A N U : I n t e r p r e t u l , u r a g a n u l i f o r a g r a

  v i t a i o n a l p . 4 0

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  3/100

  C r o n i c a d r a m a t i c

  ( ' . i o n i c i l a s p e c t a c o l e l e : C a z u l E n c h c s c u * 4 d e E u g e n i a

  B u s u i o c e a n u , C a f e a u a a c t r i e i " d e E m i l P o e n a r u , U n l e a g n p e c e r " d e S i l t 5 A n d r a s , d r a m a t i z a r e d eS z a l > 6 J o z s e f , B a r b a r i i " d e M a x i m G o r k i , N e v e s t e l e v e s e l e d i n W i n d s o r " d e S h a k e s p e a r e , O m u ld e z p a d " d e A . d e H c r z , T i n e r i c s t o r i i c a u t c a m e r " d e M i h a i l R o c i n , D u p c d e r e " d e A r t h u rM i i A c e t i n g e r i t r i t i " d e D . R . P o p e s c u .S e m n e a z : R A D U A L B A L A , C R I S T I N A C O N S T A N -T T N I U , K O C S I R M A R I K A , M I R A I O S I F , I O N U

  N I C U L E S C U p . 4 t

  V i i t o r u l r o l

  M R I A M A R I N : V i o l e t a P o p e s c u i t e f a n I o r d a c h e . . p . 5 4

  P u n c t e d e s u s p e n s i e . . .

  A L . M I R O D A N : O b a n a l i z a r e o r i g i n a l . . . . p . 5 8

  D i s c u i i

  P A U L E V E R A C : C o n c e p i i i d i r e c i i n c r i t i c a d r a m a t i c p . 5 9

  D O I N A M O G A : B a l e t u l F e l i x B l a s k a p . 6 8

  T u r n e e d e p e s t e h o t a r e

  B O G D A N U L M U : T e a t r u l D r a m a t i c d i n P l o v d i v . R o m e o i J u l i e t a d e S h a k e s p e a r e p . 6 9

  M e r i d i a n e

  P E T R E I O S I F : I n d o u p r i m v e r i i t a l i e n e . . . . p . 7 0

  F o t o : I l e a n a M u n c a c i u .

  REDACIA l ADMI

  NISTRAIA

  Str. Constantin Miile

  AV . 5 7 9 BucuretiT e l 14.35.S8 fi 14.35.58

  P O D U L S O A R E L U I

  p i e s I u d o u p r i

  ( p a t r u t a b l o u r i )

  d e

  e r b a n C o d r i n

  P A U L T U T U N G I U : L a T e a t r u l p o p u l a r d i n A l e x a n d r i a : U n r u l m e n t n u m i t C a l y p s o " d e I . D . e r b a n . . p . 9 5

  T e a t r u l r a d i o f o n i c

  M . A L E X A N D R U : C r o n i c a p 9 6

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  4/100

  Formarea omului nou

  trebuie s porneasc

  de la adevrul binecunoscut

  dup care munca,

  activitatea social util

  constituie factorul determinant

  n formarea contiinei socialiste,

  n educarea moral i politic

  a maselor.

  De aceea, este necesar s punem

  pe prim-plan

  educarea oamenilor,

  ndeosebi a tinerelului,

  prin munc ipentru munc.

  (Din Expunerea tovaruluiN I C O L A E C E A U E S C U l aCongresul educaiei politice i alculturii socialiste, din 2 4 iunie1976)

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  5/100

  Nobila rspundere

  Cr o a i a l i t e r a r i a r t i s t i c i- n a f l a t d i n l o l d e a u n a m s u r a v a l o r i i i t r i n i c i e !

  e i n f a p t e l e i n a t u r a f a p t e l o r d e v i a c e r c e t a t e , i n a d n c i i n e a d e m e r s u l u i

  i a r i a e i d o i n v e s t i g a r e , i n s e m n i f i c a i i le c e d e g a j , n e c o u l o i s p i r i t u a l

  i i n p u t e r e a e i d e n r i u r i r c a s u p r a s p i r i t u l u i . F r h o t a r i n p r i n c i p i u l l i b e r t i i i d i v e r

  s i t i i o i e x p r e s i v i ? , i m a g i n a t i v e , c r e a i a , n g e n e r e , d a r m a i c u s e a m c r o a i a d o a r t , a

  f o s t d i n l o l d e a u n a , c i n d s- a v o i t a u t e n t i c , f r u c t i t r i b u t a r u n u i a n u m i t c l i m a l i u n e i

  a n u m i t e r e a l i t i n c o n j u r t o a r e , , m r t u r i a u n e i a n u m e c u l t u r i i u n u i a n u m e o r i z o n t d c

  g i n d i r e i d e a s p i r a i i , n s o i t o r u l i s u s i n t o r i i ! u n e i a n u m e d e v e n i r i , u n u i a n u m e

  d e s t i n i s t o r i c , n a i o n a l . R a r e o r i , i n s , o m u l d c a r t a f o s t p u s , a t i l d o d i r e c t i a t i t d e

  l i m p e d e , i n f a a p r o p r i u l u i l u i o b i e c t i a o b i e c t i v e l o r l u i c r e a t o a r e , c a n z i l e l e C o n g r e s u

  l u i d i n 2 \ i u n i e , a l e d u c a i e i p o l i t i c o i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t o . R a r e o r i f e b r a n t r e b r i l o r

  l u i i d e c i z i i l o r l u i c r e a t o a r e a f o s t m a i i n t e n s i m p u l s i o n a t , c o n v i n g e r i l e l u i m a i p u t e r n i c

  s o l i c i t a t e , d i s p o n i b i l i t a t e a l u i m a i l a r g d e s c h i s , c a n z i l e l e i o r e l e C o n g r e s u l u i . O m u l

  d o a r t a a v u t , i n a c o l o z i l e i o r c m e m o r a b i l e , p r i l e j u l s d e s c o p e r e c o n c r e t d i m e n s i u n e a

  i c a l i t a t e a r o s t u r i l o r i m i s i u n i i s a l e , g r a d u l n c a r o a c t u l s u c r e a t o r o c h e m a t s a s o

  p t r u n d i s s e l e g e d e v i a a , d e p r o b l e m a t i c a s o c i e t i i i a c o n s t r u c i e i s o c i e t i i

  n o a s t r e , d c c i l e i m e r s u l e i n a i n t e s p r e m u l t i l a t e r a l a o i d e z v o l t a r e s o c i a l i s t , s p r e

  c o m u n i s m . N i m i c d i n c e e a c e , p e t o a t e p l a n u r i l e i d i r e c i i l e e i , c a l i f i c r e v o l u i o n a r u l

  p r o c e s d c e d i f i c a r e a s o c i e t i i n o a s t r e , n p r i m u l r n d i n p r i n c i p i u ] o i s u p r e m , d r e p t

  o e d i f i c a r e u m a n , u m a n i s t , n u - i p o a l e a p r e a s t r i n a r t i s t u l u i , m a i c u s e a m " d e I a

  z i l e l e i o r e l e C o n g r e s u l u i n c o a c e .

  Am p l e l e E x p u n e r i a l e s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u i , t o v a r u l N i c o l a eC e a u c s c u , a u a t i n s , n c o n t e x t u l a n a l i z e i s t r i i a c t u a l e a c u l t u r i i n o a s t r e i

  a p e r s p e c t i v e l o r c i d c d e z v o l t a r e , i c a p i t o l u l a r t e i , c a p e u n c a p i t o l d e

  i m p o r t a n f u n d a m e n t a l . A f o s t s u b l i n i a t a v i n l u l r e m a r c a b i l p e c a r e , m a i a l e s d e l a

  P l e n a r a C . C . a l P . C . R . d i n n o i e m b r i e 1 9 7 1 , l c u n o a t e c r e a i a l i t e r a r - a r l i s l i c , p r e c u m a u

  f o s t s u b l i n i a t e i c e r i n e l e a c t u a l e c r o r a a u a l e f a c e f a a r t e l e c r e a i a i c r e a t o r i i

  d e a r t . A c e s t e c e r i n e n u p o l f i n e l e s e d e s p r i n s d e p o l i t i c a d c a n s a m b l u a p a r t i d u l u i ,

  n t o a t e c o m p a r t i m e n t e l e e i , d c c e r i n e l e g e n e r a l e a l e e d i f i c r i i i e d u c a i e i o m u l u i , d c

  p r o b l e m e l e c a r e p r i v e s c c h i a r d o m e n i i a p a r e n t s t r i n e a r t e i , c u m a r f i b u n o a r d e z v o l

  t a r e a i m o d e r n i z a r e a e c o n o m i e i , s p o r i r e a v e n i t u l u i n a i o n a l . F i i n d c t o a t e a c e s t e a t i n d ,

  n f o n d . s p r e r i d i c a r e a n i v e l u l u i d c t r a i , m a t e r i a l i s p i r i t u a l , a l p o p o r u l u i , t i n d , d e c i , s p r e

  m b o g i r e a c e r i n e l o r i c r e t e r e a g u s t u l u i p e n t r u f r u m o s u l i a d e v r u l a r t i s t i c i n o m ,s p r e m o d e l a r e a d e o p o t r i v c e t e n e a s c , e s t e t i c i e t i c a o m u l u i . O m u l d c a r t e s t e .

  a a d a r , d a t o r s a i b n v e d e r e , n a c e a s t p e r s p e c t i v , p r o b l e m e l e c r e a i e i s a l e , n

  f u n c i e d e s c h i m b r i l e p r o d u s e n s t r u c t u r a s o c i a l a s o c i e t i i n o a s t r e , d c p r o c e s u l . n

  c o n t i n u a r e , d e d e z v o l t a r e a n v i n n l u l u i , a t i i n e i , d e p r o c e s u l , l o t m a i

  v i u , d e p t r u n d e r e a c e l o r m a i n o i r e a l i z r i d e c u n o a t e r e n c o n t i i n a o a m e n i l o r

  m u n c i i , d e m u t a i i l e n c e r c a t e d e o m u l m u n c i i , i n c l i m a t u l d e m u n c , a l c o n s t r u c i e i l a

  c a r e p a r t i c i p . E l e c h e m a t s i n s e a m d e f a p t u l c . p e m s u r c e r e v o l u i a t e h n i c o -

  t i i n i f i c s e i n t e g r e a z i n v n i i n l u l u i , c a i d e z v o l t r i i e c o n a m i c o - s o c i a l c a r i i , c o n

  s t r u c i a s o c i a l i s t , i s t o r i a e i , a p a r t o t m a i e v i d e n t c a r o d a l c r e a i e i c o n t i e n t e a m a s e l o r ,

  a l c o n t i i n e i l o r r e v o l u i o n a r e , a l o r i z o n t u l u i l o r l r g i i d e c u l t u r .

  Dr u m u r i l e a r i e i s e d e s c h i d , p r i n u r m a r e , c o n v e r g e n t e c u d r u m u r i l e i e f o r t u

  r i l e c e s e d e p u n i c u r e z u l t a t e l e c e s e r e c o l t e a z p e t o a t e t r m u r i l c v i e i i .

  O m u l d e a r t i m p r i m a c e s t o r a s p e c i f i c i t a t e a r e z o n a n e i i f u n c i e i f o r m a t i v e

  a c r e a i e i s a l e ; a n g a j a r e a l u i s e a r a t , p r i n d e f i n i i e , n c h i n a t f o r m r i i r e v o l u i o n a r e a

  o m u l u i , p r o f i l r i i r e v o l u i o n a r e , s o c i a l i s t e a c o n t i i n e i , a c a r a c t e r u l u i , a c o m p o r l a m e n t u -

  2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  6/100

  I n i . a j u d e c i l o r l u i . E s l e , a c e a s t a , o v e c h e s a r c i n d c n a l t c i n s t e , n n o b i l a t a s t z i d e or s p u n d e r e s u p l i m e n t a r . i , a a c u m s e o r a l n p r o f u n d a i s u b t i l a a n a l i z p r e z e n t a t s i s u p u s d e z b a t e r i l o r , i n c a d r u l i i n t i m p u l C o n g r e s u l u i , ca i n a f a r a i d u p C o n g r es d e c t r e t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u , a c e a s t r s p u n d e r e i a c e a s t s a r c i n

  s i n i n e s p u s d e c o m p l e x e , c o n s t i t u i e o p r o b l e m d c m a r e a m p l o a r e i d c l u n g p e r s p e c t i v . . F i i n d c a c t i v i t a t e a e d u c a t i v d e c i , c u d e o s e b i r e , i a c t i v i t a t e a c r e a t o a r e a a r t i s t u l u i n u u r m r e t e f i x a r e a u n u i t i p a r , u n i f o r m i z a r e a o a m e n i l o r , d i m p o t r i v , c aa r e n v e d e r e i n p e r m a n e n f a p t u l c f i e c a r e o m a r c i n d i v i d u a l i t a t e a i p e r s o n a l i t a t e asa" . D a r , u l u n t r u l d iv e r s i t i i d c c a r a c t e r e , d c t e m p e r a m e n t e , d c v o c a i i , d c v i r t u i , c i t ec o l o r e a z i d a u i m a g i n e v i e s o c i e t i i , u m a n i t a t e a c i se c e r c n s u f l e i t i m i c a t u n i t a rd e v a l o r i m o r a l e i z v o r l e d i n g i n d i r e a f i l ozo f i c i d in c l i c a r e v o l u i o n a r s o c i a l i s t ,c o m u n i s t , c a r a c t e r i s t i c e o r i n d u i r i i n o a s t r e . I n a c e a s t g i n d i r e i i n aceas t c l i c ser egsesc , i se f ruc t i f i c n su i r i l e ce le m a i d c p r e , d i n s t r m o i m o t e n i t e , a l e o m u l u i ,s e t o s d o d r e p t a t e i a d e v r , s t r u c t u r a t p e c i n s t e , p e c u r a j , p e d e m n i t a t e i s i m p l i t a t e ,

  n a r i p a t d e s i m u l a p a r t e n e n e i i d c c o n t i in a d e p e n d e n e i s a l e , c a i n d i v i d i ca a s p i r a i e i n d i v i d u a l , d e e x i s t e n a s o c i a l , d e i s t o r i a i d e s t i n e l e r i i , d c a f i r m a r e a s a na f i r m a r e a n a i u n i i , a p a t r i e i .

  De z b a t e r i l e i n j u r u l . m u l t i p l e l o r p r o b l e m e c i l e a u f c u t o b i e c t u l e x p u n e r i l o r i i n d i c a i i l o r t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u n c a d r u l C o n g r e s u l u i p r o b l e m e c a r e in d e o p o t r i v d e c d e c e d u c l a f o r m a r e a o m u l u i n o u n

  s o c i e t a t e a n o a s t r , c a i d e d r u m u r i l e p e c a r e a r t e l e n o a s t r e t r e b u i e s l e c a u t e i s led e s c h i d o r i s le l r g e a s c , p e n t r u a - i m p l i n i s a r c i n i l e l o r e d u c a t i v e c o n t i n u v i i i n s u f l e i i ' ! . n s u f l e i t e d e h o t r r e a i d e c o n v i n g e r e a c so lu i i l e j u s t e i c e l e m a i i n d i c a t e v o r f i g r a b n i c g s i t e , c r o a d e l e , n o i i b u n e , s e v o r a r t a c u r n d i s e v o r d o v e d iv r e d n i c e le zri le l u m i n o a s e c t r e c a r e p a r t i d u l n d e a m n p r i v i r i l e i n l e s n e t e p a i ip o p o r u l u i m u n c i t o r . C r e a t o r u l d e a r t e s t e , n d e c i z i a i d e m e r s u l s u c r e a t o r , n s o i t

  s t a t o r n i c d e c u v n t u l s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u i : . . P o r n i m p e r m a n e n t d e l af a p t u l c f i e c a r e n a i u n e , f i e e a m a r e s a u m i c , i a d u c e c o n t r i b u i a d e p r e l a t i i n a i c u l t u r a u n i v e r s a l , i a r e l o c u l s u d i s t i n c t p e a c e a s t p l a n e t " . i , p e t e m e i u lo r i g i n a l it i i n a i o n a l e a c r e a i e i p e n l r u c a r e s e v a s t r d u i i d e a c u m n a i n t e , o m u ld e a r t c Iconvins d e v a l o a r e a u n i v e r s a l c e v a c o n f e r i c r e a i e i s a l e , i, p r i n c a , d ea p o r t u l s u l a c a u z a p c i i , p r i e t e n i e i i f e r i c i r i i u n e i l u m i m a i d r e p t e i m a i b u n e " .

  T "I I

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  7/100

  CONGRESUL EDUCAIEI POLITICEl AL CULTURII SOCIALISTE

  Din

  lucrrile seciuniipentrucreaia muzical i dramatic

  ntreaga mic are te atral a rii con tinu s fie aplecat asupra

  marilor documente ale Congresului educaiei politice i al culturii socia

  liste, asupra Expunerilor tovarului Nicolae Ceauescu, care au devenii ,dup cum se t ie, prin holrre a final a naltului fo r : Program

  al ntregii activiti viitoare a partidului i statului, a tuturor organiza

  iilor de mas iobteti, a organismelor educative i cullural- arlis lice , a

  ntregului nostru popor n lupta pentru nfptuirea hotrrilor Congresului

  al Xl- lea , a liniei politice ge ne rale a Partidului Comunist Romn, de unire a

  eforturilor tuturor celor ce munces c pentru edi f icarea societii socialiste multi

  lateral dezvoltate i naintare a Rom niei spre comunism, in ntreaga activitate

  de educaie socialist a maselor, de ridicare a nivelului lor ideologic, politic

  i cultural, a tuturor membrilor societii noastre".

  Reprezentanii literaturii s i artelor teatrale s criitori, adori, reg izori,

  scenografi , directori de teatru, critici prezeni, alturi de alte categorii de

  oameni ai muncii i ai culturii, la lucrrile Congresului , i- au mani festa i una

  nima i calda lor adeziune la indicaiile dale i zrile desch i se de tovarul

  Nicolae Ceaue sc u, alt in plenul Congresului cit i n cadrul lucrrilor seciu

  nilor. Lucrrile seciunii pentru cre aia muz ical i dramatic i activi tatea

  instituiilor artistice au fosl conduse de tovarul Lconte Rulu, membru al

  Comitetului Politic Executiv al P.C.R. i rector al Academie i tefan Gheor-

  ghiu", i deschise prin cuvnlul tovarului Mihai Dalea, membru supleant al

  Comitetului Politic Executiv al P.C.R. Din rndul celor 62 5 de participani au

  luat cuvnlul, n problemele teatrului i muzicii, tovarii : Dumitru Botez ,

  Ioan Cia, Ion Voicu, Aspasia Priscaru, 11 oria Lovinescu, Mria Cojocarii,

  Nicolae Clinoiu, Dina Cocea, Ion Girtone , Sinha Karoly, T randafir Coeirl,

  Victoria Negrea, Petre Brncui, Silviu Slnculescu, Aure lia Alex andru, Con

  stantin Mciuc, Magdalena Popa, Wilhelm Be rger, Aure l losefini , Valentin

  Silvestru, Alexandru Dinc. Facem loc, n })aginile revistei noastre, ci lorva

  extrasedin interv en iile mai slrns

  legatede

  rosturile i

  practica scrisului i

  ariei teatrului . Ace ste a prive sc cu deos ebire nece si tatea unei intensificri a

  activitii de educare poliiico- ideologic a creatorilor, mbuntirea re ele i i

  a repartizrii instituiilor teatrale i muzicale pe plan naional. Snt interv en ii

  care converg spre planul dc msuri adoptat, dest inat unei valorificri optime

  a patrimoniului nos tru artistic naional, stimulrii apariiei unor noi i valo

  roase lucrri, inspirate din realitile clocotitoare ale construciei noastre socia

  liste, ptrunse dc un vibrant patriotism, de naltul umanism socialist , de o

  nalt e x igen ide ologic i artistic, de o puternic for educativ. Rspuns

  direct i imediat dat chemrii secretarului general al partidului, tovarulNicolae Ceauescu, aces t e intervenii i acest plan de msuri vor asigura,

  desigur, si tuarea pe un plan superior a artei i culturii noastre soc ialiste .

  4

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  8/100

  OMUL NOU-UN IMPERATIV

  IMPUS DE REALITI

  H O R I AL O V I N E S C U

  C o n g r e s u l e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i is o c i a l i s t e i , m a i a l e s , m a r e a E x p u n e r e f c u t

  d c t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u , c a r e a p r i

  l e j u i t , n t r e a l t e l e , d e f i n i r e a f u n c i e i c u l

  t u r i i n t r - u n c o n t e x t p o l i t i e i f i l o z o f i ea t l d e v a s t n c t l- a n u m i i s t o r i c , m i s e

  p a r n c o d o v a d a p r e c i z i e i t i i n i f i c e c u

  c a r e i n t e r v i n e p a r t i d u l l a m o m e n t u l p o t r i

  v i t n t o a t e s e c t o a r e l e e x i s t e n e i n o a s t r e .T o c m a i c a r a c t e r u l a c e s t a d c n e c e s i t a t e , d e

  o p o r t u n i t a t e , i n s e n s u l c e l m a i p r o p r i u a l

  c u v n t u l u i , i i a c o r d o n s e m n t a t e m a j o r .

  E s t e , n a d e v r , n c u n p r i l e j d c n d e f i n i

  c o n c e p t u l n o s t r u d e s p r e e d u c a i * ; p o l i t i c i

  c u l t u r , d e a p u n e n l u m i n i n t e r d e p e n

  d e n a c e l o r d o u n o i u n i , d c a f a c e b i l a n u la c t i v i t i i i d e o l o g i c e n a n i i c a r e n u u r m u l

  P l e n a r e i d i n 1 9 7 1 i c a r e a u f o s t m a r c a i

  d c d o c u m e n t e l e d e p a r t i d d c o i m p o r t a n

  c a p i t a l i , m a i a le s , e s l c m o m e n t u l n c a r e

  a p u r e u c l a r i t a t e p r e m i s e l e i n e c e s i t a t e a

  u n e i n o i e t a p e n a c t i v i t a t e a i d e o l o g ic o - e d u -

  e a t i v , n e c e s i t a t e d i c t a t d c ; d e z v o l t a r e a i m

  p e t u o a s a v i e i i n o a s t r e s o c i a l e i p o l i t i c e ;

  d i n u l t i m i i a n i . C i n c i n a l u l r e v o l u i e i t e h n i c o -

  l i i n i f i c e n u e s t e d e i m a g i n a t f r o c r e t e r e

  c a l i t a t i v i c a n t i t a t i v a a c t i v i t i i i d e o l o g i c e , i n t o a t e d o m e n i i l e . O m u l n o u n u e s t e

  u n d e z i d e r a t i d e a l i s t , e l r e p r e z i n t u n i m

  p e r a t i v i m p u s d e r e a l i t i .

  P e n t r u a m r e f e r i l a d o m e n i u l n o s t r u

  s t r i c t , c r e d c t r e b u i e r e m a r c a t c , n a c e t i

  a n i , i n v i a a t e a t r a l n u s- a u r m r i t n u m a i

  a p l i c a r e a h o t r r i l o r P l e n a r e i d i n 1 9 7 1 i a

  c e l o r l a l t e d o c u m e n t e d e p a r t i d , c i c , i n

  s p i r i t u l l o r , a u a p r u t i n i i a t i v e c r e a t o a r e

  c a r e , n u r m a C o n g r e s u l u i , v o r f i d e z v o l t a t e

  i m b o g i t e . A m n v e d e r e n s p e c i a l d o u

  a s p e c t e p o z i t i v e : n d e p r t a r e a d e s t i h i a b i

  r o c r a i e i i m a n i f e s t a r e a u n u i d i n a m i s m r e a l

  n a c t i v i t a t e a t e a t r e l o r i a f o r u r i l o r d c c o n d u c e r e . A c e a s t a n u n s e a m n , d e s i g u r , c a

  d i s p r u t o r i c e u r m d e b i r o c r a t i s m i c u

  u n e l e a c i u n i b i n e i n t e n i o n a t e n u a u r m a s

  n c f o r m a l e . P c m i n e , t e r m e n u l a c e s t a n u

  m n s p i m n t , a t u n c i c n d e l n u a s c u n d e

  i n e r i e , i p o c r i z i e , n e p u t i n . I n a c t i v i t a t e a

  c u l t u r a l n u p u t e m g s i n t o t d e a u n a , d c l a

  n c e p u t , m i j l o a c e l e p e r f e c t e d e r e a l i z a r e a

  i n t e n i i l o r n o a s t r e . C a d r u l f o r m a l e o n e c e

  s i t a t e a p r i o r i c , c u c o n d i i a c a e l s f i e

  u m p l u t p r o g r e s i v c u s u b s t a n v i e , p i e r z n d ,

  a s t f e l , o r i c e u r m d e c o n v e n i o n a l i s m .

  C n d s p u n a c e s t e l u c r u r i , m g n d e s c l a

  s u p r a v i e u i r e a u n e i o a r e c a r e l i p s e d e o p e r a t i v i t a t e n p o l i t i c a d e a l c t u i r e a r e p e r t o -

  r i i l o r , l a i m p r o v i z a i i l e c a r e m a i a p a r n

  r e l a i i i l e a t r u - p u b l i c , c a i n r e l a i a t e a t r u -

  m i e u r e a a r t i s t i c d e a m a t o r i ; n s f r i t , I a

  t i m i d i t a t e a e u c a r e s n t n c e r c a t e f o r m e l e

  n o i .

  A s u p r a a c e s t o r c h e s t i u n i v o i r e v e n i p l e -

  e i n d d e l a e x a m i n a r e a s u m a r , d a r c o n c r e t ,a a c t i v i t i i T e a t r u l u i N o t t a r a " .

  P o l a f i r m a , f r u r m d e d e m a g o g i e , c

  P l e n a r a d i n 1 9 7 1 a m a r c a t p e n t r u n o i u nm o m e n t d e r s c r u c e . D o v a d c n u s p u nv o r b e n v n t s n t n s e i r e a l i z r i l e u l t i m i l o r

  a n i , c o n s e m n a t e i s u b l i n i a t e d e p u b l i c , d e

  f o r u r i l e lc c o n d u c e r e , d e p r e s a t t i n

  a r ;t i i n s t r i n t a t e . i a i c i n u e v o r b a

  d o a r d c u n e l e s u c c e s e , a s o c i a t e c t e o d a t i

  c u r e z u l t a t e m e d i o c r e , c i d e o r e s t r u c t u r a r e

  a m o d u l u i d e a g n d i , d e r e s p e c t a r e a u n o r

  c o o r d o n a t e i d e o l o g ic e f e r m e , d e s p o r i r e a r e s

  p o n s a b i l i t i i c o l e c t i v e , d c c t i g a r e a t r e p t a t a

  a s i m u l u i p e r s p e c t i v e i . C c i , o i n s t i t u i e , c as a f i e v i e , t r e b u i e s s e g n d e a s c p e s i n e

  i n v i i t o r , s - i p r o i e c t e z e p e s t e a n i v i i t o a r e a

  s a i m a g i n e .

  P i n l a P l e n a r a d i n 1 9 7 1 , a m c o n d u s

  T e a t r u l N o t t a r a " t i m p d e a s e a n i . A f o s t ,

  p e n t r u a c e s t t e a t r u , o p e r i o a d d c n v i o r a r e ,

  m a n i f e s t a t p r i n m p r o s p t a r e a c a d r e l o r , l r g i r e a r e p e r t o r i u l u i m o d e r n , s t i m u l a r e a d e b u

  t u r i l o r , g s i r e a d e f o r m e n o i i , m a i a l e s ,

  p r i n l r - o a t m o s f e r d e f e b r i l i t a t e i c u t a r e .

  N u c m a i p u i n a d e v r a t , n s , c n e g l i j a

  r e a u n o r r e p e r e i d e o l o g i c e p r e c i s e i o i n

  s u f i c ie n t m u n c p o l i t i c a u d a t n a t e r e i

  l a m u l t e e r o r i i c o n f u z i i , l a u n s p i r i t

  e c l e c t i c , l a i m p r o v i z a i i i a p r o x i m a i e . P o t

  a c u m j u d e c a l u c r u r i l e a u t o c r i t i c , , c u d e p l i n

  f r a n c h e e i c a l m , r e c u n o s c n d c s u r s a p r i n

  c i p a l a e r o r i l o r a m i n t i t e c o n s t a n c o n c e p

  i a i n d i v i d u a l i s t d e c o n d u c e r e . D a r , c h i a r

  e r o r i l e c o m i s e a u n g d u i t c a , d u p P l e

  n a r a d i n 1 9 7 1 , s p u t e m p r o c e d a l a o r e

  c o n s i d e r a r e s e r i o a s a a c t i v i t i i n o a s t r e ,

  r e c o n s i d e r a r e c a r e a d a t r o a d e , d a r c a r e m i

  5

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  9/100

  s ( > p a r c , m a i a l e s , f c r l i l p e n t r u v i i t o r . C c i .

  s o c o t e s c c p r o c e s u l e s t e d e p a r t e

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  10/100

  d e i n e r i e , e m p i r i s m , s p o n t a n e i t a t e , s i l u n d - o

  n p l a n u l u n e i p o l i t i e i t e a t r a l e c o m p r e h e n

  s i v e , e x p r i m n d , c u o a m p l i t u d i n e n e c u

  n o s c u t p n a c u m , s p i r i t u l r e v o l u i o n a r , d e v o t a m e n t u l fa | d e p a r t i d i p o p o r , r e s p e c t u l p e n t r u m e n i r e a m a j o r a a r t e i .

  I n s t r u c t u r a r e p e r t o r i u l u i , c o n c e p u t c u u np r o g r a m n a i o n a l , m e n i t s r e f l e c t e i sm i l i t e z e p e n t r u s i s t e m u l d e v a l o r i a l s o c i a l i s m u l u i , d r a m a t u r g i a o r i g i n a l s - a b u c u

  r a t d e o p o z i i e d o m i n a n t , c a r e z u l t a t a ld i n a m i z r i i c o n s e c v e n t e a s c r i s u l u i i n s p i r a t

  d i n t u m u l t u l v i e i i c o n t e m p o r a n e . S t i m u l i n d

  c a p a c i t a t e a d e c r e a i e a s c r i i t o r i l o r r o m a n i ,m a g h i a r i , g e r m a n i i d e a l t e n a i o n a l i t i ,

  a p a r i n n d t u t u r o r g e n e r a i i l o r . m b o g i n dp a t r i m o n i u l d e s e n s i b i l i t a t e a l a r t e i n o a s t r e , a f o s t s t a t o r n i c i t o a m b i a n e f e r v e s

  c e n t d c a p r o p i e r e a a r t e i d c i z v o a r e l ev i e i i , d e c u l t i v a r e a o r i g i n a l i t i i i d e

  d i v e r s i f i c a r e s t i l i s t i c . n d r z n i m s a f i r

  m m c n n i c i o a l t p e r i o a d n u s - a u n r e g i s t r a t m o d a l i t i d r a m a t u r g i c e a l t d e

  v a r i a t e , p r e c u m d r a m a p o l i t i c , d r a m a s o c i a l , d r a m a p s i h o l o g i c , d r a m a p o e t i c ,d r a m a i s t o r i c s a u t e a t r u l d o c u m e n t a r , i l u s

  t r a t e c u o p e r e c o n v i n g t o a r e , c a r e i- a u

  c t i g a t d r e p t d c c e t a t e n f o n d u l a c t i v a ld r a m a t u r g i e i c o n t e m p o r a n e .

  A r t a s p e c t a c o l u l u i , b e n e f i c i i n d d e a c e l a ic l i m a t t o n i c , r e c e p t i v n n o i r i l o r , a v i d d et r i r e a r t i s t i c a u t e n t i c , a c u n o s c u t o p o l i

  c r o m a r b o r e s c e n d c f o r m u l e s p e c t a c u la r e , m b o g i n d a t r i b u t e l e ; s p e c i f i c e a l e c o l i i r o

  m n e t i d e t e a t r u , u n a d i n t r e c e l e m a i i n d i v i d u a l i z a t e p e p l a n m o n d i a l , s l u j i t c uc r e d i n d e a c e t i m i n u n a i a c t o r i p e c a r eu n d r a m a t u r g i n u m e a , a f o r i s t i c , s o l d a ii n s e r v i c i u l c o m a n d a t a l J i m h i i r o m n e * ' .

  P r e o c u p a r e a s u s i n u t a C C . K . S . p e n t r u

  n f lo r i r e a a r m o n i o a s a m i c r i i a r t i s t i c e d es p e c t a c o l a c o n d u s l a r e v i t a l i z a r e a a c t i v i t i i u n o r t e a t r e d i n a r , s u f o c a t e p n n u

  d e m u l t d e i n e r i e i p l a t i t u d i n e , c a r e , n t r - u n l u c i d i p e r s e v e r e n t e f o r i d e r e d e f i -

  n i r e a p r o f i l u l u i , d e e x t i n d e r e i m b u n t

  i r e a p r o g r a m u l u i e d u c a t i v d i m e n s i o -

  n n d a r t i s t i c f u n c i a p o l i t i c a a c e s t u i a , v a

  l o r i f i c n d p l u r i v a l e n t a p t i t u d i n i l e e d u c a t i v ea l e a r t e i s - a u i m p u s c u a u t o r i t a t e , n un u m a i c a c e n t r e r e g i o n a l e d e a c i u n e c u l t u

  r a l i e s t e t i c , c i i c a f a c t o r i d e e m u l a i e

  p e p l a n n a i o n a l .

  C o l a b o r a r e a s u s i n u t i f r u c t u o a s a D i

  r e c i e i i n s t i t u i i l o r d es p e c t a c o l

  c u s e c i a d ed r a m a t u r g i e a ( ' n u m i i S c r i i t o r i l o r , n u m e r o a s e l e c o n s f t u i r i d e l u c r u c u a c t o r i i , r e g i z o r i i , c r i t i c i i t e a t r a l i s a u n t i l n i r i l e n c a

  d r u l c o l o c v i i l o r i s i m p o z i o a n e l o r , a e t i v i z n dp r o c e s u l d e d e m o c r a t i z a r e a v i e i i i n s t i t u i i l o r d e s p e c t a c o l , a u a v u t u n e f e c t p o z i t i v ,

  a n g a j n d m a i d i r e c t t o i a c e t i f a c t o r i nr e a l iz a r e a u n e i a r t e a u t e n t i c e , o f e n s i v e , c ua m p l r e z o n a n n c o n t i in a p u b l i c u l u i .

  T r a n s f o r m r i l e c a l i t a t i v e s u r v e n i t e , c o n f i r -

  m l n d j u s t e e a p r i n c i p i i l o r i o r i e n t r i l o r n

  s c r i s e n P r o g r a m u l i d e o l o g i c , s u b l i n i a z c u

  d e o s e b i t v i g o a r e a t a a m e n t u l o a m e n i l o r d ot e a t r u r o m n i , m a g h i a r i , g e r m a n i i de a l t e

  n a i o n a l i t i f a d e n o b i l e l e i d e a l u r i a l es o c i a l i s m u l u i , a d e z i u n e a d e p l i n l a p o l i t i c a

  i n t e r n i e x t e r n a p a r t i d u l u i , i e x p r i m , n a c e l a i t i m p , h o l r r e a l o r d c a m i l i t a ,

  a l t u r i d e t o i o a m e n i i d e c u l t u r , d e n t r e g p o p o r u l , p e n t r u r i d i c a r e a p c n o i c u l m i

  a c i v i l i z a i e i m a t e r i a l e i s p i r i t u a l e a p a t r i e i

  n o a s t r e .

  D e s i g u r , a c t i v i t a t e a t e a t r a l n - a f o s t s c u t i t d c u n e l e n e m p l i n i i , d e t e r m i n a t e d c o

  i n s u f i c i e n t f e r m i t a t e i d e o l o g i c i e x i g e n

  a r t i s t i c . N u m a i a s t f e l p o l f i e x p l i c a t e s p e c

  t a c o le l e m e d i o c r e p r e z e n t a t e d e t e a t r e c a r ed i s p u n d e r e g i z o r i i a c t o r i v a l o r o i , s p e c

  t a c o l e p r i m i t e c u j u s t i f i c a t e r e z e r v e d c c t r es p e c t a t o r i ; n u m a i a s t f e l p o t f i e x p l i c a t e c o n c e s i i l e f c u t e u n o r t e x t e m i n o r e , p r o d u s e a l e

  p a s t i e i l i t e r a r e , s a u u n o r p i e s e i n c a r e d e s t i n u l s o c i a l a l i n d i v i d u l u i e r a n l o c u i t c u u n

  d e s t i n , o n t o l o g i c . S e l e c i a d i n d r a m a t u r g i as t r i n c o n t e m p o r a n n u s- a f c u t n t o a t ec a z u r i l e p c b a z a u n o r c r i t e r i i r i g u r o a s e , a c -

  c e p t nd u - s e n s t r u c t u r a r e p e r t o r i u l u i i p i e

  s e f a c i l e , d c o s l a b c a l i t a t e e s t e t i c , c a r e

  n - a u c o n t r i b u i t l a c u l t i v a r e a g u s t u l u i p u

  b l i c . I n d o m e n i u l s p e c t a c o l u l u i , n s i t u a i ii z o l a t e , u n i i r e g i z o r i a u f o s t t e n t a i s a b s o l u t i z e z e c o n v e n i a t e a t r a l . n d e t r i m e n t u l

  c o n i n u t u l u i s o c i a l . I n e u r a j n d i n o v a i a c u

  a d e v r a t c r e a t o a r e , c o n d i i e i n d i s p e n s a b i l

  p e n t r u e f l o r e s c e n t a a r t e i , v a t r e b u i s c o m b a t e m c u e n e r g i e t e n t a i a s p r e e x p e r i m e n t u l f o r m a l i s t , a r t i f i c i a l , n e l e s c a o e x e r c i

  t a r e g r a t u i t , n a r c i s i s t , a v i r t u o z i t i i c a l o -

  f i l e s a u i n t e r p r e t a t i v e . R e s p o n s a b i l i t a t e a p e n t r u a s e m e n e a c a r e n e a h : a c t i v i t i i r e v i n e ,

  d e s i g u r , t e a t r e l o r , d a r , n e g a l m s u r , ic o m i t e t e l o r j u d e e n e d e c u l t u r i e d u c a i e

  s o c i a l i s t i c e l u i a l m u n i c i p i u l u i B u c u r e t i ,p r e c u m i D i r e c i e i i n s t i t u i i l o r d c s p e c t a c o l

  a r t i s t i c , c a r e n - a u d e s f u r a t t o t d e a u n a o

  m u n c d e n d r u m a r e p e m s u r a c e r i n e l o ra c t u a l e .

  T n s p i r i t u l n a l t e l o r o r i e n t r i i i n d i c a i id i n m a g i s t r a l a E x p u n e r e a t o v a r u l u i

  N i c o l a e C e a u e s c u , i n s t i t u i i l e d e s p e c t a c o l

  a r t i s t i c s n t d a t o a r e s d e t e r m i n e o c r e t e r es e n s i b i l a c a l i t i i a c t i v i t i i , l o r , p r o m o v i n d

  o a r t pentru no i i pentru azi. c u o p e r

  c u t a n t f o r d e i n t e r v e n i e s o c i a l . I m p r i -

  m n d a c t i v i t i i u n s p i r i t p r o f u n d p a r t i n i c ,

  r i d i e n d l a c o t e l e s u p e r i o a r e a l e c o n t e m p o

  r a n e i t i i e x i g e n e l e i d e o l o g i c e i e s t e t i c e , n ea n g a j m , c u t o a t f i i n a m o r a l , s a c i o

  n m c u n e i s t o v i t e n e r g i e , f o r t i f i c a t l e oi n t r a n s i g e n t p r i n c i p i a l i t a t e m n r x i s t - l c n i n i s t ,

  p e n t r u n f p t u i r e a p o l i t i c i i c u l t u r a l e a p a r

  t i d u l u i n o s t r u , p e n t r u n e c o n t e n i t a i f e c u n

  d a a n g a j a r e a a r t e i s p e c t a c o l u l u i n p r o c e s u l

  le m b o g i r e a u n i v e r s u l u i s p i r i t u a l a lo a m e n i l o r m u n c i i . n v e d e r e a f o r m r i i o m u l u i n o u . c u o c o n t i i n a v a n s a t , c u o

  s t r u c t u r e t ic p c m s u r a a c e s t u i e v a l c e r

  t i t u d i n i i i n d r z n e l i i . V o m s t i m u l a p e m a i

  d e p a r t e c r e a r e a u n o r o p e r e d r a m a t i c e c a r e ,

  7

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  11/100

  r c f l e c t n d d i n a m i s m u l r e v o l u i o n a r a l s o c i e t i i n o a s t r e , s f i e d e m n e , p r i n v a l o a r e al o r , d e i m p r e s i o n a n t e l e m p l i n i r i a l e p r e z e n t u l u i ; s d e a e x p r e s i i ; a r t i s t i c , u r m n d c h e m a r e a s e c r e t a r u l u i n o s t r u g e n e r a l , m r e i e io m u l u i c o n t e m p o r a n , i u a c r u i f i z i o n o m i es p i r i t u a l s f i e s i n t e t i z a t e e s e n a u m a n i s t -r c v o i u i o n a r a s o c i e t i i n o a s t r e , g r a n d o a r e a i s e m n i f i c a i a i s t o r i e i p c c a r e o f u r i m . I d e n t i f i c n d v i a t a t e a t r u l u i c u v i a t a s o

  c i e t i i , v o m f i p r o f u n d p r e o c u p a i s a m p l i f i c m , n t r - o n e l e g e r e s u p e r i o a r , c a d r u ld e a f i r m a r e a o r i g i n a l i t i i p e r s o n a l i t i l o rc r e a t o a r e , s p r e a i n v e s t i a r t a t e a t r a l c u om a i m a r c a t n o t d e i n e d i t i v a r i e t a t e ,p e n t r u c v a l o a r e a u n e i c u l t u r i e s t e v a l i d a t , i n u l t i m a i n s t a n , d c c a l i t a t e a or e l o r , d c r e z i s t e n a l o r a r t i s t i c i d e r e l i e f u l p e r s o n a l i t i l o r c r e a t o a r e .

  S n l e m c h e m a i s i n t e n s i f i c m a c i u n e am o d e l a t o a r e a t e a t r u l u i , s i s p o r i m f o r ad e p e n e t r a i e n m a s e , p r i n n o i m o d a l i t id c s p e c t a c o l . n v e d e r e a a c c e n t u r i i p r o c e s u l u i d e e d u c a i e p a t r i o t i c a m a s e l o r . ns p i r i t u l r e s p e c t u l u i f a d e t r e c u t , a l d r a g o s t e i f a d e p r e z e n t , a l n c r e d e r i i i n v i i t o r u l r i i , c a o f o r m s p e c i f i c d e c o n t r i b u

  i e l a m b o g i r e a e p o p e i i n a i o n a l e , n e p r o p u n e m , d e p i l d , s r e a l i z m i n a e r l i b e r ,p e m a r e a s c e n a i s t o r i e i n a i o n a l e , s p e c t a c o le p o p u l a r e , v e r i t a b i l e s r b t o r i a l e c e t i i " , c u p i e s e d e e v o c a r e a t r e c u t u l u i d el u p t ; s g e n e r a l i z m s p e c t a c o l e l e d e s u n e t i l u m i n , n c a r e c u v n l u l , m u z i c a , e c l e r a j u l p o t p r o d u c e o r s c o l i t o a r e e m o i e a r t i s t i c , n s u f l e i n d m r t u r i a g r a v , d e n e c o n t e s t a t , a v e s t i g i i l o r i m o n u m e n t e l o r u n e i

  i s t o r i i s c r i s e p r i n n l t o a r e f a p t e d e e r o i s md e u n p o p o r a l e c r u i a s p i r a i i s u p r e m e a uf o s t n t o t d e a u n a p r o g r e s u l s o c i a l , l i b e r t a t e a i n e a t r n a r e a .

  A n i m a i d e c o n t i in a r s p u n d e r i i p c c a r eo a v e m f a l d e s o c i e t a t e , n a c e s t m o m e n t ,c n d t r e b u i e s i n t e g r m m a i p r o f u n d t e a t r u l n v i a a p a t r i e i , n e a n g a j m n f a ap a r t i d u l u i s m i l i t m c u c o n v i n g e r e p e n t r uc o n t i n u a p e r f e c i o n a r e a a c t i v i t i i i n s t i t u i i l o r d e s p e c t a c o l , p e n t r u c r e t e r e a r o l u l u ie d u c a t i v a l a c e s t o r a , p r i n c r e a i i d e o e l e v a t c a l i t a t e a r t i s t i c , c u n o b i l a f i n a l i t a t e d ea s p o r i a p o r t u l m a s e l o r l a o p e r a d c r i d i c a r e a s o c i e t i i n o a s t r e p e t r e a p t a s u p e r i o a r a s o c i a l i s m u l u i m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t i a n a i n t r i i s p r e c o m u n i s m .

  PONDEREA TEATRULUI NIN CADRUL

  CULTURII SOCIALISTE

  L u c r r i l e C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i a lc u l t u r i i s o c i a l i s t e a u , n a c e s t e z i l e , o m a r cd e n s i t a t e . K i f i r e s c ; n c u r s u l d e z v o l t r i is - a u a c u m u l a t , i i n a c e s t d o m e n i u , u nn u m r f o a r t e m a r c d e p r o b l e m e c a r e - i r e v e n d i c d e z b a t e r e a i s o l i c i t s o l u i i n s e n

  s u l n o i l o r r e a l i t i . D e a c e e a , p o r n i n d d c l ae x p e r i e n a p a r t i d u l u i n o s t r u , c a r e a o r g a n i z a t c o n g r e s e p e r i o d i c e p e n t r u a l t e c a t e g o r i i

  d c a c t i v i t i i o a m e n i a i m u n c i i d i n i n d u s t r i e i a g r i c u l t u r , p r o p u n c a i C o n g r e s u le d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e s n u r m n u n e v e n i m e n t s i n g u l a r , s s e i n -s t i t u i o n a l i z e z e , s a i b l o c c u o p e r i o d i c i t a t e a s e m n t o a r e c e l o r l a l t e m a n i f e s t r i e v o c a t e .

  \ ii r e i n a t e n i a , o n o r a t p r e z i d i u i r e s

  p e c t a t a u d i t o r i u , a s u p r a u n o r a s p e c t e p r o

  b l e m a t i c e d i n t r - u n d o m e n i u a r t i s t i c c a r e c ,a z i , l a n o i , e x t r e m d e p o p u l a r , d o m e n i u lt e a t r u l u i .

  n a i n t e d e a e x p u n e o c o n f e r i n p c

  t e m e a r t i s t i c e , n t r - o s a l d e 1 0 0 0 d c o a

  m e n i , a m n t r e b a t d a c p r i n t r e c e i p r e z e n i

  e s t e c i n e v a c a r e n- a f o s t n i c i o d a t l a t e a

  t r u , n t r e b a r e a a s l i r n i l i l a r i t a t e ; n u , n u

  e r a n i m e n i c a r e s n u f i f o s t v r e o d a t s p e c

  t a t o r . T o t u i , n u r m c u n u m a i u n s f e r t

  d e s e c o l , l a o a s e m e n e a n t r e b a r e s - a r l i

  p r i m i t m u l t e r s p u n s u r i n e g a t i v e . D e a t u n c i ,

  o d a t c u d e z v o l t a r e a l i t e r e l o r i a r t e l o r , t e a

  t r u l i- a s p o r i t i e l c o n s i d e r a b i l s p a i u l d c

  a c t i v i t a t e i r a z a d e a c i u n e , p o n d e r e a s a

  i n c a d r u l c u l t u r i i s o c i a l is t e a d e v e n i t r e

  m a r c a b i l , n m a j o r i t a t e a j u d e e l o r r i i , i n -

  8

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  12/100

  s t i l u i n t e a t r a l c p r i n c i p a l u l f n r i r a d i a n t

  d e c u l t u r , e m b l e m s p i r i t u a l a i n u t u l u i .

  D u p C o n g r e s u l a l X l - l e a a l p a r t i d u l u i ,

  c r e a i a t e a t r a l a p r i m i t u n i m p u l s p u t e r n i c .

  I n t i m p c c i n m u l t e r i t e a t r e l e s c n c h i d

  s a u c a p t a l t e d e s t i n a i i , i a r n u m e r o a s e

  t r u p e s n t o b l i g a t e s i t i n c r e z e v e n i c , f r

  l o c a l s t a b i l , l a n o i s - a u d a t n f o l o s i n n o i

  s p a i i t e a t r a l e , c l d i r i l e T e a t r e l o r N a i o n a l e

  d i n B u c u r e t i , C r a i o v a i c e a a T e a t r u l u i

  d c S t a t d i n T g . M u r e f i i n d a d e v r a t e p a l a t e a l e c u l t u r i i , c u o d o t a r e t e h n i c de

  n i v e l m o n d i a l i c u p o s i b i l i t i v a s t e de

  d e s f u r a r e a a c t i v i t i i . I u u l t i m i i c i n c i a n i

  s - a u p r e z e n t a t p c s c e n e l e r i i p e s t e . 1 0 0 d e

  p i e s e r o m n e t i . S - a u a f i r m a t p e s t e .'10 io

  r e g i z o r i t i n e r i . I n m a j o r i t a t e a c o l e c t i v e l o r

  t e a t r a l e a s c z u t s e n s i b i l m e d i a d e v r s t

  a t r u p e i a c t o r i c e t i . C i f r a s p e c t a t o r i l o r o n

  c r e t e r e , i a r i n u l t i m e l e d o u s t a g i u n i s- a

  n r e g i s t r a t o a f l u e n d e p u b l i c n e o b i n u i t .

  A u a v u t l o c i c o n t i n u s s c o r g a n i z e z ef e s t i v a l u r i z o n a l e n s o i t e d c d e z b a t e r i d o

  c r e a i e , s i m p o z i o a n e d e t e a t r o l o g i e , c o l o c v i i

  p e s p e c i a l i t i , u n e l e i n s t i t u i o n a l i z i n d u - s c ,

  c u m s n t c e l e d c l a P i a t r a N e a m , C lu j - N a -

  p o c a , B a c u , B r l a d , S a l u . M a r c , I a i , T i m i

  o a r a , C r a i o v a i , e v i d e n t d e i , d i n p c a t e , n u n p r i m u l r n d , B u c u r e t i . U n

  r o l n s e m n a t n i n i i e r e a a c e s t o r f o r m e d c

  o p i n i e p u b l i c s p e c i a l i z a t i n s t i m u l a r e a

  l o r l a r e A s o c i a i a o a m e n i l o r dc a r t d i n

  i n s t i t u i i l e t e a t r a l e i m u z i c a l e , s e c i a Ic c r i t i c a a s o c i a i e i a s i g u r n d , n d e o b t e , c a d r u l

  c o l o c v i u l .

  T o t u i , n t r e p o t e n i a l u l c r e a t o r a c i u a i a l

  m i c r i i t e a t r a l e r o m n e t i i n u m r u l r e a

  l i z r i l o r m e m o r a b i l e e u n d e c a l a j p e c a r e ,

  n u n e l e p e r i o a d e , l f a c i m a i s e s i z a n t a-

  g l o m c r r i l e le p i e s e f r s u f l u i c u i d e i

  m i c i , s r a c e a r t i s t i c , n e a t r g t o a r c , i f e l u r i l ebagate le d i n c m p u r i l i t e r a r e s t r i n e c a r en i c i n u r e z i s t n c o n f r u n t a r e a c u c e l e m a i

  h u n e d r a m e i c o m e d i i r o m n e t i , p r e c um i s p e c t a c o l e m e d i o c r e , n j g h e b a t e m e t e u g re t e , n p r i p , c u c o e f i c i e n t r e d u s de

  g n d i r e . I n u n e l e d i n a c e s t e c a z u r i f a c t o r i ir e s p o n s a b i l i d i n t e a t r e i n v o c d i f i c u l t i a d

  m i n i s t r a t i v e s a u d c a l t n a t u r . D a r , d e

  v r e m e c c , n a c e l e a i c o n d i i i , unc ie i n s t i t u i i

  a l c t u i e s c i r e a l iz e a z p r o g r a m e a m b i io a s e

  i o r i g i n a l e , i a r a l t e l e l n c e z e s c n p l a t i t u d i n e i a n o n i m a t , n s e a m n c n a c e s t

  d o m e n i u a c i o n e a z i p u t e r n i c e e l e m e n t e

  s u b i e c t i v e , c u m a r f i n d r z n e a l a c r e a t o a r es a u , r e s p e c t i v , l i p s a d e n d r z n e a l , c a p a c i

  t a t e a d e a r e u n i t a l e n t e l e n t r - u n e f o r t d c

  a n s a m b l u b i z u i t p c i d e i n o v a t o a r e , s a u i n c a p a c i t a t e a d e a a n g a j a e c h i p a d e c r e a i e

  p e u n d r u m f e r t i l .

  A c u m c a p t i n d o m e n i u l t e a t r a l o

  i m p o r t a n n o u f a c t o r u l ' d c c o n d u c e r e i

  m o d a l i t i l e m o d e r n e d c c o n d u c e r e c o l e c t i v

  c a l i f i c a t . C o m i t e t e l e d e o a m e n i a i m u n c i i

  d i n t e a t r e a r a v e a n e v o i e d c s p r i j i n u l u n o r

  f o r u r i d e l e c t u r p r e a l a b i l ; n o i a v e m oa d m i r a b i l t r a d i i e , a c o m i t e t u l u i d e l e c

  t u r , a l c t u i t d i n s c r i i t o r i , a r t i t i , c r i t i c i i

  i s t o r i c i l i t e r a r i , c o m i t e t c a r e s t u d i a p i e s e l e

  i l e r e c o m a n d a , a d e c v i n d p r o g r a m u l l i t e r a r

  l a n e c e s i t i l e i n s t i t u i e i . A c u m , s a r c i n a a

  c e a s t a s t , n m u l t e c a z u r i , p c u m e r i i u n u i

  s i n g u r s e c r e t a r l i t e r a r , i a r n a l t e c a z u r i n u

  s t p c u m e r i i n i m n u i . D ir e c i a i n s t i t u i i lo r

  d e s p e c t a c o l e d i n C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u

  c a i e i S o c i a l i s t e a a v u t , n u l t i m i i d o i a n i ,

  c t e v a r e m a r c a b i l e i n i i a t i v e d c c o n s t i t u i r e a

  u n e i m e t o d o l o g i i r e p e r t o r i a l e . S- a n t o c m i t ,p e n t r u p r i m a o a r n a r a n o a s t r , o c a t a -

  g r a f i e r c a t u t u r o r p i e s e l o r r o m n e t i . S e f a c

  a n u a l s t u d i i a s u p r a m i c r i i p i e s e l o r , e c h i l i

  b r u l u i c o m p a r t i m e n t e l o r r e p e r t o r i a l e , i n d i c i

  l o r d e p r e z e n a i d i v e r s e l o r l i t e r a t u r i p e

  a f i u l g l o b a l a l u n e i s t a g i u n i . D a r a c e s t e f o r t

  s c c u v i n e a f i d e p u s , p e l a t u r a s a p r i n c i

  p a l , n p r i m u l r n d d c c t r e t e a t r e .

  M a r i l e d e o s e b i r i d c p u t e r e a r t i s t i c a i n

  s t i t u i i l o r d o a r t t e a t r a l r i d i c i p r o b l e m a

  u n e i p o s i b i l e r e c o n s p e e l r i a h r i i t e a t r a l ea r i i i n c o n t e x t u l m u t a i i l o r e s e n i a le c a r e

  s - a u p r o d u s n u l t i m e l e d o u d e c e n i i ng e o g r a f i a p o l i t i c , e c o n o m i c i c u l t u r a l a

  p a t r i e i . L a t r e i z e c i d e k i l o m e t r i d e C l u j -N a p o e a e x i s t u n t e a t r u , l a T u r d a , c a r e n u- i

  j u s t i fi c e x i s t e n a , s n t p e r i o a d e n c a r e

  t r u p a l o c a l d n o r a c l c d o u r e p r e

  z e n t a i i p e l u n ; a i c i a r p u t e a f i o f i l i a l

  a N a i o n a l u l u i c l u j e a n . I n s c h i m b , n o r a u l

  H u n e d o a r a n u e x i s t t e a t r u . S n t i

  a l t e s i t u a i i a s e m n t o a r e . I n a c e l a il i m p , s c c o n t u r e a z i o p r o b l e m n o u , a

  c e e a a s t u d i e r i i m o d u l u i n c a r e a n u m i t e

  t e a t r e m a r i d i n a r , T e a t r e l e N a i o n a l e , T e a

  t r u l d i n T g . M u r e , c e l e d i n A r a d , C o n s t a n

  a , B r a o v i a l t e l e s - a r p u t e a p r o f i l a c a

  c e n t r e d e c u l t u r t e a t r a l , c u u n p r o g r a m

  c o m p l e x d e m a n i f e s t r i , n c a r e s i n t r e

  n u n u m a i s p e c t a c o l e l e o b i n u i t e , i n c a r e .

  p c b a z a m u z e u l u i , a b i b l i o t e c i i i c u s p r i

  j i n u l u n u i c o l e c t i v d c a c t i v i t i s s e d e s f

  o a r e u n a n s a m b l u d e c e r c e t r i i i n i i e r it e a t r a l e , s e s i u n i t c a t r o l o g i c e . c u r s u r i d c f o r

  m a r e i i n s t r u i r e a a r t i t i l o r a m a t o r i , c o n

  f l u e n e f e r t i l e n t r e t e a t r u , p o e z i e , m u z i c ,

  p i c t u r , a r t d e c o r a t i v , i u n d e , e v i d e n t ,

  s f i e s e d i u l u n o r a c i u n i p e r i o d i c e d e a n

  v e r g u r r e p u b l i c a n .

  E i r e t c , t o a t e a c e s t e a s o l i c i t u n p r o g r a m

  v a s t i f o a r t e c u p r i n z t o r , p c o p e r s p e c t i v

  m a i n d e l u n g a t , n u n u m a i d e l a o s t a

  g i u n e l a a l t a , c u m s c f a c e , ng e n e r e ,

  a c u m .A c e s t p r o g r a m p r e s u p u n e i o m a i s i s t e m a

  t i c d i f u z i u n e n t e r i t o r i u a c e l o r m a i b u n e

  s p e c t a c o l e r o m n e t i , p r e c u m i m s u r i d c

  p t r u n d e r e , n s t r a t u r i m a i a d n c i a l e p o p u

  l a i e i , a o p e r e i t e a t r a l e . P o a t e c a r f i n i

  m e r i t s s e i n f e s t i v a l u r i d e t e a t r u n a i o

  n a l i n o r a e u n d e n u e x i s t i n s t i t u i e

  p r o f e s i o n i s t , c a d c e x e m p l u l a D r o b e t a -

  T r . S e v c r i n o r i l a T u l c e a , B is t r i a , H u n e d o a

  r a ,V a s l u i . F i r e t e , d a c s - a r t i n e a n u a l , s - a r

  t r a d u c e d e p l i n n v i a r e c o m a n d a r e a f c u t

  o

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  13/100

  n c u v n t a r e a a l t Io b o g a t a n s u b s t a n a

  t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u , Io a s e a s i

  g u r a c o l m a i l a r g c a d r u e m u l a t i v t a l e n t e l o r

  a r t i s t i c e . n f o a r t e c u p r i n z t o a r e i E x p u n e r e

  a s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u i s- a v o r

  b i t i d e s p r e s a r c i n i l e c r i t i c i i l i t e r a r e i a r -

  t i s l i c < \ C r i t i c a t e a t r a l i a r c p a r t e a e i d e

  m e r i t n a f i r m a r e a p u t e r n i c a a a c e s t e i a r t e

  i a c u n o s c u t i e a . n u l t i m i i a n i . o c r e t e r e

  n d i r e c i a s t u d i u l u i t e o r e t i c , a a n a l i z e i s p e

  c i a l i z a t e ; a u a p r u t i a i c i t a l e n t e n o i . T o t u i , n o i n u d m n c a r t e i t e a t r a l e t o t a j u

  t o r u l n e c e s a r , n e c a n t o n m a d e s e a i n r e c e n

  z i a r u t i n i e r g e n e r a l i z n d v a g e x p e r i e n

  e le n a i n t a t e r m n e m l a a d j e c t i v r i i

  c l i e e v e r b a l e , c o m b a t e m i n e f i c i e n t , p l a t i t u d i n e a , i m p o s t u r a , n u c o n t r i b u i m n d e s t u l l a

  i e r a r h i z r i l e d e v a l o a r e , l a e t a l o n a r e a c a l i

  t a t i v a c e e a c e e a u t e n t i c n a r t a m o d e r n

  i la d i s c e r n e r e a n c e e a c e e f a l s i m i m e

  t i s m . N u s n t d c a c o r d c u c e i s e i n t e r e

  s e a z n u m a i d e t e a t r u l l o c a l , f i e e l c h i a r

  c e l l i n B u c u r e t i . E x i s t u n s i n g u r t e a t r u

  r o m n e s c , c u 415 d c s c e n e , c r i t i c u l d r a m a t i c

  v e r i t a b i l o a l n t r e g u l u i t e a t r u n a i o n a l , e l

  e l a b o r e a z p u n c t e d e v e d e r e p e n t r u t o i a r

  t i t i i . Tace e d u c a i a e s t e t i c a t u t u r o r s p e c

  t a t o r i l o r . n s e r v i c i u ] n t r e g i i m i c r i , s a r

  c i n i l e s a l e n u p o t f i n i c i o d a t p a r i a l i z a t e .

  E c e r t c , n l u m i n a c o m a n d a m e n t e l o r d ep a r t i d , a m a r i l o r s a r c i n i i d e o l o g i c e a l e a c t i

  v i t i i c u l t u r a l e , n e r e v i n e t u t u r o r c e l o r c e

  s n t e m l e g a i . n t r - u n f e l s a u a l t u l , d e m i

  c a r e a t e a t r a l ndatorirea d c a sprijini o-c e a s l s p l e n d i d a r t n e f o r t u l c i s p r e oc a l i b r a r c c o n t e m p o r a n a c r e a i e i i s p r e o

  CI m a i m a r e a p r o p i e r e a e i d e p u b l i c u l

  f i r e s c , c a r o , a z i , I a n o i , c n t r e g u l p u p o . ' .

  PROPAGAREA

  l VALORIFICAREACREAIEI ORIGINALE

  S I N K A

  K A R O L Y

  V r o g s - m i p e r m i t e i s s u p u n a t e n i e i

  d u m n e a v o a s t r c i t e v a p r > b l e m e a l e a c t i v i t i i n o a s t r e , c a r e n e f r m n t n u n u m a i p en o i i p e c a r e l e c o n s i d e r , d c a c e e a , p r o

  b l e m e g e n e r a l e .

  . . S p u n e - m i c a r e i e s t e r e p e r t o r i u l i i

  s p u n c c f e l d e t e a t r u a i " s e s p u n e p el a n o i . i t r e b u i e s r e c u n o a t e m c , d e

  m u l t e o r i , c n d s n t e m n t r e b a i , l m r s p u n s u r i e v a z i v e , o v i m , r e v e n i m , m o d i f i

  c m , n l o c d c u n r s p u n s l m e x p l i c a i i .N u c d e c o m p e t e n a n o a s t r s c u t m v i

  n o v a t u l i a r f i i d i f i c i l d c g s i t n n c x s tm a r e m e c a n i s m , d e f u n c i o n a r e a c r u i a d e

  p i n d e , n u l t i m i n s t a n , e f i c i e n a a c t i v i t i i

  p o l i t i c o - c d u c a t i v c , a c r e i p i a t r d c n c e r c a r e r m n c c o n t r i b u i a a d u s la p r o p a g a r e a i v a l o r i f i c a r e a T e a i e i o r i g i n a l e . D a c

  n u m n e l , p e l i n g m u l t e p r e o c u p r i , c e l e

  m a i s p e c t a c u l o a s e r e z u l t a t e c u c a r e s e p o a t e

  m n d r i Dir *e ia i n s t i t u i i l o r d e s p e c t a c o l a r

  t i s t i c e s t e s e r i o a s a m u n c d e p u s n c o m a n

  d a r e a , a c h i z i io n a r e a i r e c o m a n d a r e a u n o r

  t e x t e n o i , v a l o r o a s e , c a r e s a c o p e r e o m a r c

  g a m t e m a t i c , c a r e s d e z b a t , c t m a i

  d i v e r s i f i c a t , p r o b l e m a t i c a , v i a a , a s p i r a i i l e

  o m u l u i s o c i e t i i n o a s t r e , h a r n i c i d e v o t a tc o n s t r u c t o r a l p r o p r i u l u i v i i t o r , p r e l u n d , d e

  f a p t . o s a r c i n a t e a t r e l o r , c a r e i e l e a u a

  c e a s t o b l ig a i e . U n n u m r i m e n s d c p ie s e

  n p r e m i e r a b s o l u t a u f o s t j u c a t e n u l

  t i m i i a n i d e t e a t r e l e n o a s t r e ( n u m a i l a

  T e a t r u l M a g h i a r d c S t a l d i n T i m i o a r a s - a u j u c a t d c a p r o a p e t r e i o r i m a i m u l t e p i e s e

  d e c t n a i n t e d e 1 9 7 0 ) . D a r . d a c n c o m a n

  d a r e a d e p i e s e n o i D ir e c i a i n s t i t u i i l o r d e

  s p e c t a c o l a r t i s t i c a r e u i t , n r e c o m a n d a r e a

  l o r , n d r u m u l l o r c t r e t e a t r e , s e m a i n -t m p i n g r e u t i . C r e d e m c s o l u i o n a r e a a

  c e s t e i p r o b l e m e n u e s t e p r e a d i f i c i l , m a i

  a l e s c u m i j l o a c e l e m o d e r n e d e r r t u l t i p l i c a r e .

  N u c r e d c a u t o r i i a r a v e a c e v a m p o t r i v

  c a p i e s e l e l o r s f i e p r e z e n t a t e p e n t r u p r i

  m a d a t n p r o v i n c i e , u n d e e x i s t o m o b i l i

  t a t e m a i m a r e n i n c l u d e r e a l o r n p l a n u l

  Ic p r e m i e r e . C h i a r i t e a t r u l n o s t r u s c p o a t e

  m n d r i c u o s e a m d e p r e m i e r e a b s o l u t e c up i e s e o r i g i n a l e a u t o h t o n e .

  T e a t r e l e m a g h i a r e d e p u n t o t e f o r t u l p e n t r u a - i a d u c e c o n t r i b u i a l a m u n c a le m o -

  1 0

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  14/100

  d e l a r e i f o r m a r e a c o n t i i n e l o r o a m e n i l o r

  m u n c i i , p o r n i n d d e I n c o m u n i t a t e a i n t e r e s e

  l o r t u t u r o r l o c u i t o r i l o r a c e s t o r m e l e a g u r i , c uu n p r o f u n d d e v o t a m e n t i a t a a m e n t f a t

  d e P . C . R . , f o r | a c o n d u c t o a r e a n a i u n i i n o a s

  t r e s o c i a l i s t e . D r a m a t u r g i a m a g h i a r d i n

  R o m n i a a o b i n u t i u u l t i m i i a n i s u c c e s e

  r e m a r c a b i l e , i n t r - o d i v e r s i t a t e d e f o r m e i

  m o d a l i t i d r a m a t i c e , d a r c u a c e e a i g i n d i r e , n c a d r u l u m a n i s m u l u i s o c i a l is t , a c u

  t a t i c a u t s r s p u n d u n o r m a r i n t r e b r i e x i s t e n i a l e . P i e s e l e l u i S i t o A n d r a s

  s a u K o c s i s I s t v a n v s n t c u s i g u r a n b i n e

  c u n o s c u t e t u t u r o r . D a r a m d o r i c a d r a m a

  t u r g i i m a g h i a r i d i n R o m n i a s a b o r d e z e

  c u m a i m u l t c u r a j t e m a t i c a c o n t e m p o r a n ,

  s s c r i e m a i m u l t e p ie s e i n s p i r a t e d i n r e a

  l i t i l e n o a s t r e i m e d i a t e , d i n v i a a i p r e o

  c u p r i l e o a m e n i l o r m u n c i i d e n a i o n a l i t a t e

  m a g h i a r , c a r e . n s l r n s n u n i r e f r e a s c c up o p o r u l r o m n , a u d e c o n s t r u i t a c e la i v i

  i t o r , d e a p r a t a c e l e a i c u c e r i r i .N u s n t e m a d e p i i f c s t i v i s m u l u i . D a r c o n

  f r u n t r i l e p e r i o d i c e a u o i m p o r t a n m a r e ,

  e le d a u p o s i b i l i t a t e a u n u i s c h i m b d e op in i i ,d e e x p e r i e n , a u d a r u l d c a a t r a g e a t e n i ap u b l i c u l u i a s u p r a f e n o m e n u l u i c u l t u r a l - e d u -

  c a t i v . T i m i o a r a a r p u t e a f i l o c u l i d e a l

  u n d e , d i n d o i n d o i a n i , s - a r p u t e a o r g a

  n i z a F e s t i v a l u l d r a m a t u r g i e i a u t o h t o n e d e

  i m e d i a t a c t u a l i t a t e i d c a p a r i i e r e c e n t ;

  o r a u l , p u t e r n i c c e n t r u m u n c i t o r e s c , p r i n

  c o m p o n e n a l u i . o f e r p u b l i c p e n t r u o r i c e

  t e a t r u . S p e c t a c o l e l e a r p u t e a f i u r m a t e d er o d n i c e d i s c u i i n t r e d r a m a t u r g i , r e a l i z a t o r i

  i p u b l i c : a r p u t e a f i p r e z e n i i d e l e g a ia i i n s t i t u t e l o r d e t e a t r u , p e n t r u a c u n o a t em a i b i n e p r o v i n c i a , p e n t r u c a a b s o l v e n i is s e c o n v i n g v z n d c u o c h i i c i n

  a f a r a C a p i t a l e i e x i s t l a r g i p o s i b i l i t i d e a-

  f i r m a r c .

  i (o u l t i m p r o p u n e r e ) , m a d r e s e z r e

  d a c t o r i l o r r e v i s t e i T e a t r u l " . L s n d l a op a r t e c o n v i n g e r e a m e a c a c e a s t r e v i s t n u

  a c o p e r e c h i t a b i l h a r t a t e a t r a l a t r i i , I n

  s a r c i n a e i a r i n t r a i p e r i o a d a d e v a r ,

  f r p r e m i e r e t e a t r a l e , e s t e c e a m a i a d e c

  v a t o r g a n i z a r e a u n o r a m p l e d e z b a t e r ia s u p r a s t a g i u n i l o r e x p i r a t e . n c e r c a r e a d e a

  d e s e m n a , c u r i s c u l i n e r e n t a l r e l a t i v i t i i ,

  c e l m a i b u n s p e c t a c o l , c e a m a i b u n r e g i e ,

  s c e n o g r a f i e , i n t e r p r e t a r e a s t a g i u n i i , a a c u m

  n l u m e a f i l m u l u i r o m n e s c s e p r o c e d e a z

  c u r e g u l a r i t a t e n f i e c a r e a n .A m f c u t a ce s t e p r o p u n e r i c u c o n v i n g e r e a

  c . m p r e u n e u m u l t e a l t e l e , i z v o r t e d i n

  a c e e a i g r i j i s i m a l r s p u n d e r i i p e n t r u

  c u l t u r a M o m n i e i s o c i a l i s t e , p e c a r e o d o r i m

  c u t o i i l a n i v e l u l r e a l i z r i l o r d i n c e l e l a l t e

  d o m e n i i d e a c t i v i t a t e , v o r c o n t r i b u i l a c r e

  t e r e a e f i c i e n e i m u n c i i n o a s t r e , l a n f l o r i r e a

  n t r e g i i v i e i e d u c a t i v - p o l i t i v e i c u l t u r a l -

  n r l i s t i c c .

  11

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  15/100

  N LUMINA CONGRESULUIEDUCAIEI POLITICE l AL CULTURII SOCIALISTE

  ART ^ O R I A N

  l IDEOLOGIEO SINGUR EXPRESIEMODELATOARE

  M e d i t n d l a c u v i n t e l e d e t o c a l e s e c r e t a

  r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u i a s c u l t a t e n t i i

  n s a l a C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c o i a l

  c u l t u r i i s o c i a l i s t e i r e c i t i t e , a p o i , n p r e s a

  n i s e c o n t u r e a z d i n c c n c e i n a i l i m p e d e

  t e l u r i l e i s a r c i n i l e i n d i v i d u a l e , a l e i n t e l e c

  t u a l i l o r c a r e a c t i v e a z , s p e c i a l i z a t , n d o m e

  n i u l c u l t u r i i i a l a r t e i , c o n c r e t iz n d u- n i - s cp r e g n a n t m o d a l i t i l e c c f a c d i n c a u z a g e

  n e r a l , a n t r e g u l u i p a r t i d i p o p o r , c a u z a

  f i e c r u i a n p a r t e , o causa me a agilur. nC u v n t a r e a d e n c h i d e r e a l u c r r i l o r C o n g r e

  s u l u i , t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u n e - a r e

  a m i n t i t o b i e c t u l e s e n i a l l u a t n d e z b a t e r e :. . L a a c e s t c o n g r e s a m d i s c u t a t n u a t i t d e s p r e

  b a z a t e l m ic o - m a l e r i a l a s o c i e t i i n o a s t r e ,

  n u d e s p r e d i f e r i t e m a i n i i u t i l a j e d e n a l t

  n i v e l t e h n i c p e c a r e l e p r o d u c e m , s a u p ec a r e t r e b u i e s l e p r o d u c e m n v i i t o r , c i

  a m d i s c u t a t d e s p r e c e i c e l e f u r e s c , d e s p r e

  c r e a t o r i i t u t u r o r b u n u r i l o r m a t e r i a l e i s p i

  r i t u a l e , d e s p r e o m u l c e e d i f ic n o u a o r i n d u -i r c s o c i a l , d e s p r e d e z v o l t a r e a c o n t i i n e is a l e r e v o l u i o n a r e , l r g i r e a o r i z o n t u l u i d e

  c u l t u r i m b o g i r e a s p i r i t u l u i s u c u l o tc e a c r e a t m a i d e p r e o m e n i r e a n d o m e

  n i u l c u n o a t e r i i . E s t e , d e a l t f e l , p e n t r u p r i

  m a d a t n a c t i v i t a t e a p a r t i d u l u i , a r i i

  n o a s t r e c n d o r g a n i z m o a s e m e n e a d e z b a

  t e r e a m p l , u n a s e m e n e a c o n g r e s c o n s a c r a t

  o m u l u i , d e z v o l t r i i i n f l o r i r i i p e r s o n a l i t i is a l e " .

  C e n s e a m n , d c f a p t . a c e a s t i m p r e s i o n a n t . . p r o s p e c t a r e " a o m u l u i n o u . a p r o t o

  t i p u l u i u m a n a l c o m u n i s m u l u i , p r o b l e m

  c o m p l e x , d e m a r c a m p l o a r e i d c l u n g

  p e r s p e c t i v , l e g a t n e m i j l o c i t i d e p r o c e s u l

  d e z v o l t r i i i m o d e r n i z r i i fo r e l o r d e p r o

  d u c i e , a l p e r f e c i o n r i i r e l a i i lo r d c p r o d u c

  i e i s o c i a l e , d c n t r e a g a e v o l u i e a s o c i e

  t i i " ? T r a n s c r i u , e u e m o i e , a d m i r a b i l u l

  r s p u n s m a r x i s t - l e n i n i s t c u p r i n s n C u v n t a r e a t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u : n

  e s e n , n o i , c o m u n i t i i , n e p r o p u n e m , d e

  f a p t , s v e n i m d a c s c p o a t e s p u n e a s t f e l i n s p r i j i n u l n a t u r i i , c a r e a s i n t e t i z a t

  i n o m f o r m a s u p e r i o a r d e o r g a n i z a r e a

  m a t e r i e i , a c i o n n d p r i n t o a t e m i j l o a c e l e

  p e n t r u s t i m u l a r e a n s u i r i l o r c e l o r m a i n o

  b i l e a l e a c e s t u i a , p e n t r u d e z v o l t a r e a s e n s i

  b i l i t i i s a l e , a d o r i n e i i v o i n e i d e autO-d e p i r e , p e n t r u a m p l i f i c a r e a c o n t i n u a

  c u n o a t e r i i s a l e , p e n t r u m p l i n i r e a v i s u r i l o r

  s a l e c e l o r m a i c u t e z t o a r e d e p r o g r e s , d r e p

  t a t e i f e r i c i r e . A p u t e a s p u n e c , n f o n d ,

  i n a c e s t d o m e n i u a c i o n m n s p i r i t u lm a t e r i a l i s m u l u i d i a le c t i c . I n e l e g n d i s t -

  p n i n d l e g i l e n a t u r i i , a c i o n m t o t o d a t p e n

  t r u a l c p u n e n s e r v i c i u l o m u l u i a d i c

  a t o t c e a c r e a t m a i b u n n a t u r a . N o i n ep r o p u n e m a c u m s p e r f e c i o n m p r o d u s u l

  c e l m a i n a l t a l n a t u r i i o m u l , c r e a t o r u l

  a t o t c c e x i s t n s o c i e t a t e !"

  D i n c o m p l e x u l d e f a c t o r i , c o n d i i i i s c o

  p u r i , o m u l d c a r t , i n g e n e r a l , o m u l d e t e a

  t r u , n s p e c i a l a u t o r , r e g i z o r , a c t o r , c r i

  t i c t r e b u i e s e x t r a g s e n s u r i m a j o r e is - i c o n f r u n t e g n d i r e a i m u n c a p r a c t i c

  1 2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  16/100

  n r a p o r t c u e l e . O i d e e f u n d a m e n t a l , d e

  g a j a t d i n l u c r r i l e C o n g r e s u l u i , r m n c

  c r e d n e c e s a r a f u z i u n e a e s t e t i c u l u i

  ( a r t i s t i c u l u i ) c u i d e o l o g i c u l ( p o l i t i c u l ) . N i c i

  o d a t i n i c i e r i , n n i c i o o r n d u i r e s o c i a l ,

  c r e a i a a r t i s t i c n - a f o s t i n d e p e n d e n t d e o

  d e t e r m i n a r e i d e o l o g i c i c h i a r p r o p a g a n

  d i s t i c : s o c i e t a t e a s o c i a l i s t e s t e c e a d i n

  i i c a r e a r e o e f e c t i v n e v o i e d c t o a t e f o r m e l e d e c u n o a t e r e ( i, n c o n s e c i n , d c

  m o d i f i c a r e , d c m o d e l a r e a n a t u r i i u m a n e ) ,d e c i i d e c u n o a t e r e a a r t i s t i c , p e r e c h e c u

  c u n o a t e r e a t i i n i f i c i f i l o z o f ic . T o t o d a t ,s o c i e t a t e a s o c i a l i s t e s t e c e a d i n i i in t e r e s a t

  n d e z v o l t a r e a n e s t i n g h e r i t a a r t e i c a m a

  n i f e s t a r e s p e c i f ic , d e n e n l o c u i t c u n i c i o

  a l t a c t i v i t a t e i n t e l e c t u a l . A c e a s t a n s e a m n , t o c m a i o r g a n i c a , p e r f e c t a c o n t o p i r e a

  e x i g e n t e l o r f o r m a t i v - e d u c a t i v e c u e x i g e n e l e

  e s t e t i c e n o p e r a d e a r t ( l i t e r a t u r d r a m a

  t i c i s p e c t a c o l ) . A a c u m n u s e p o a l e d e s

  p r i , d e c l a r t i f i c i a l , f o r m a d e c o n i n u t , l o ta a p r i n c i p i u l i d e o l o g i c - m o d e l a t o r n u p o a l e

  f i d o a r . . p l a c a t " , a t r i b u i t " u l t e r i o r i d i n

  a f a r o p e r e i d i 1 a r t , . . a d u g a t ' " a c e s t e i a .

  O r i e n t a r e a i t e n s i u n e a i d e a t i c a l u c r r i l o rC o n g r e s u l u i n e - a u c o n v i n s n c o d a l c n u e x i s t o p e r d e a r t f r r e s p e c t a r e a

  c o n d i i i l o r i . . l e g i l o r " l u n t r i c e a l e a r i c i ,

  f r r e s p e c t a r e a u n u i m a x i m u m d c e x i g e n

  e s l e l i c . N u o r i c e p i e s , n u o r i c e s p e c t a c o l

  s i n i . e d u c a t i v e i m o d e l a t o a r e d c c o n t i i n e

  d o a r n v i r t u t e a u n u i a n u m i t c o n i n u i d ei d e i , D a c a c e s t c o n i n u t n u d e v i n e e x p r e

  s ie a r t i s t i c , s c o p u l e d u c a t i v r m n e n s u s

  p e n s i e . U n a s t f e l d e a d e v r d e s c h i d e l u r g

  p o r i l e t a l e n t u l u i a u t e n t i c i l e n c h i d e s u

  r o g a t u l u i s a u i m p o s t u r i i , ( n a c e l a i t i m p ,

  a c e la i a d e v r i m p u n e a n g a j a r e a m a i p r o

  f u n d i m a i d e c i s a c r e a t o r i l o r , c a r e v o r

  t i n d e i e i n r n d c u n t r e a g a p o p u

  l a i e a c t i v a r i i s p r e d e p l i n a s l p i n i r e

  i p e r f e c i o n a r e a p r o p r i i l o r m i j l o a c e t i c p r o

  d u c i e , a d i c d e e x p r e s i e .

  A r t i s t u l e v o l u e a z i e l . e v i d e n t , m p r e

  u n c u s o c i e t a t e a . Ca s p e c i a l i s t n t r - u n d o

  m e n i u d e a c t i v i t a t e i n t e l e c t u a l ( r e f l e c t o r i e ) ,

  e l p o a l e s . . d e v a n s e z e " p n l a u n p u n c t

  p u b l i c u l i g u s t u l a c e s t u i a . P n l a u n p u n c t ,

  n s , c a r e s p e r m i t a r t i s t u l u i p s t r a r e a i n

  t a c t ( i c o m p a c t ) a l e g t u r i i , a p u t i n e i d ec o m u n i c a r e d e p l i n c u s p e c t a t o r u l , e v i l i n d

  c u h o l r i r e u n u l d i n c e l e m a i g r a v e p e r i c o l e d i n c t e l p o t p n d i : i m p o p u l a r i t a t e a ,

  a d i c i m p o s i b i l i t a t e a d e a s e f a c e n e l e s ,

  i n a c t i v i t a t e a s a s p e c i f i c d c i n t e r p r e t a r e ( ic h i a r d e a n t i c i p a r e , u n e o r i ) a v i e i i , a r e a

  l i t i i , n m e r s u l e i i s t o r i c .

  S u b a c e s t u n g h i , c r i t i c a t e a t r a l ( l i t e r a r -

  d r a m a t i c i s p e c t a c o l o g i c ) a r e d c j u c a l

  u n r o l i m p o r t a n t , f i i n d c h e m a t s v e g h e z e

  a l t m p o t r i v a d u l c e g r i i l o r a r t i s t i c e ' , c i l i m p o t r i v a n e g r i i i d e f o r m r i i r e a l i

  t i l o r " , d a r . n d e o s e b i , c r i t i c a v a t r e b u i s c o n t r i b u i e c u s p o r i t e f i c i e n l a p e r f e c i o n a r e a a c t i v i t i i d c c r e a i e . n p r o m o v a r e a

  n o u l u i . n r e a l i z a r e a u n e i a r i n i u n e i a c t i

  v i t i c u l t u r a l - a r t i s t i c e e d u c a t i v e n s p i r i t u l

  c o n c e p i e i r e v o l u i o n a r e a p a r t i d u l u i n o s l r u .

  T r e b u i e s f a c e m d i n c r i t i c a l i t e r a r o a r m

  p u t e r n i c d e l u p t p e n t r u o a r t r e v o l u i o

  n a r , p e n t r u f o r m a r e a o m u l u i n o u , c u o

  c o n c e p i e n a i n t a t d e s p r e l u m e " : s n t c u v i n t e l e t o v a r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u , n n c h e i e r e a c a p i t o l u l u i L i n i i l e d i r e c t o a r e a l e

  a c t i v i t i i d e e d u c a i e r e v o l u i o n a r , s o c i a

  l i s t a o a m e n i l o r m u n c i i d i n p a t r i a n o a s

  t r " , c a p i t o l c e n t r a l a l m a g i s t r a l e i E x p u n e r i

  d i n p r i m a z i a C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e

  i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e .

  AFIRMAREAORIGINALITII

  A L. M I R O D A N

  U n a d i n t r e i d e i l e c e l e m a i i m p o r t a n t e , p r e

  i o a s e i f e c u n d e a l e C o n g r e s u l u i m i s e p a r e

  a s e a f l a n a t a c u l n e t l a n s a t d e t o v a r u l

  N i c o l a e C e a u e s c u m p o t r i v a u n i f o r m i t i i " .

  V o r b i n d l a n c h i d e r e a C o n g r e s u l u i i p u n n du n p u n c t m e m o r a b i l p e i n a c e a s t p r i

  v i n , s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u l u i a i n

  s i s t a t , l i m p e d e i c a t e g o r i c , a s u p r a n e c e s i t

  i i c a s o c i e t a t e a c o n t e m p o r a n s s t i m u l e z e ,

  p c t o a t e p l a n u r i l e p o s i b i l e , d e z v o l t a r e a p e r

  s o n a l i t i i c r e a t o a r e .

  C r e d c n u g r e e s c s u b l i n i i n d c a v e m

  d e - a f a c e a i c i c u u n v e r i t a b i l a p e l l a o r i g i

  n a l i t a t e . i c r e d c n u g r e e s c o h s c r v i n d c a c e s t a p e l e n t r u t o t u l l o g i c i n f i r e a

  l u c r u r i l o r , d e o a r e c e v o i n a , s t a t o r n i c e x p r i

  m a t , d e a a f i r m a o r i g i n a l i t a t e a n a i u n i l o r

  n a n s a m b l u l l u m i i d c a z i a r e d r e p t c o n s c -

  13

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 6, anul XXI, iunie 1976

  17/100

  c i n a o b l i g a t o r i e , b a , a s p u n e , c o r o l a r , h o -l r i r e a d c a s a l v g a r d a d r e p t u l l a o r i g i n a l i -

  l a l e a l f i e c r u i i n d i v i d n p a r t e .

  O r i g i n a l i t a t e a , n c m p u l d i s c u i i l o r n o a s

  t r e t e a t r a l e , p r e s u p u n e c a f i e c a r e a u t o r ,

  u v i l i n d c u o r i c e p r e ( i f i i n d n c u r a j a i i n -

  I r u a c e a s t a ) m i i n c t i s m e l e , d e o r i c e n u a n ,

  s s c r i e p e p o t r i v a a u t e n t i c i t i i s a l e .

  O r i g in a l i t a t e a p r e s u p u n e , d e a s e m e n i ( s a u

  p r i n u r i n a r e ) , c a p e r s o n a j e l e p i e s e l o r d e

  t e a t r u i . m a i c u s e a m , m u l t d o r i i i . . e r o ic o n t e m p o r a n i " , f u g i n d d c i s p i t e l e u n i f o r m i -

  C a r e e s t e , i t r e b u i e s f i e , p o r

  t r e t u l m o r a l i p r o f e s i o n a l a l a c t o r u

  l u i , i n a c t u a l a e t a p a s o c i e t i i

  n o a s t r e ?

  G e n e r a i a n o a s t r ns c r i e o f i l n o u

  n c a r t e a g l o r i o a s a i s t o r i e i p a t r i e i , c uc e

  r i n d n o i c u l m i a l e c i v i l i z a i e i i c u l t u r i i .

  F u r i t o r i i r e v o l u i e i t e h n i c o - t i i n if ic e s n ts e m e n i i n o t r i o a m e n i o b i n u i i , m a r t o r i

  a i a c t i v i t i i g e n e r a l e , c r e a t o a r e d i n z i l e l en o a s t r e . E i c o n s i d e r l c a u r i l e a r t e i u n l o ra l i d e i l o r c e n n o b i l e a z i s t i m u l e a z a s p i

  r a i i l e f i e c r u i a s p r e o e x i s t e n f r c u s u r ,

  s p r e n t r u c h i p a r e a o m u l u i d e o m e n i e .

  I n a c e s t s e n s , E x p u n e r e a t o v a r u l u i

  N i c o l a e C e a u e s c u l a C o n g r e s u l e d u c a i e i

  p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a l i s t e , c a r a c t e r i z a t

  d e u n s t r l u c i t o r s p i r i t a n a l i t i c , f u n d a m e n t a l

  f e r m i c r e a t o r p e f i l o z o f i a m a r x i s t - l c n in i s t ,

  a f o s t d e o c o v r i t o a r e n s e m n t a t e p r o g r a

  m a t i c .P r e z e n t l a C o n g r e s , c a l u c r t o a r e n d o

  m e n i u l a r t e i i c u l t u r i i , a m f o s t a n i m a t

  d e s i m u l r e s p o n s a b i l i t i i f a d e n d a t o

  r i r i l e c e - m i r e v i n n m p l i n i r e a c o m e n z i i

  s o c i a l e d e c a r e a r e a a s c u l t a a r t a . M- n i n

  r e n t o r s d c l a C o n g r e s d e c i s a f a c e l o t

  p o s i b i l u l p e n t r u f r u c t i f i c a r e a m a x i m ac a p a c i t i i c r e a t o a r e d e c a r e d i s p u n e m , e u ,c a a c t r i , i n t r e g c o l e c t i v u l n o s t r u .

  N u m a i c a c e a s t d e c i z i e e n f u n c i e d e

  r e l a i i l e d i a l e c t i c e d i n t r e a r t i c o n s u m a t o r i i c i . P e n t r u a p u t e a t r a n s f i g u r a n o p e r e

  l i i , i n g n d , g e s t s a u f o r m u l v e r b a l , s s e n t r u c h i p e z e e a p e r s o n a l i t i d i s t i n c t e ,

  n t r u c t i n a r t n u m a i u n i c i t a t e a c , d u p c u m t i m , s e m n d e a d e v r i v i a b i l i t a t e .

  O r i g in a l i t a t e a p r e s u p u n e , m a i a p o i , c a f i e

  c a r e t e a t r u n p a r t e s - i n e l e a g i s - i

  d e z v l u i e p e m s u r a l o c u l u i , t i m p u l u i i

  a r t i t i l o r s i , i d u p e x e m p l u l c e l o r m a i

  b u n e t r u p e a l e t r i i p e r s o n a l i t a t e a c o l e c

  t i v , c a r e , e a , i n u m a i e a , p o a t e d a v a l t -

  h i l i l a l e i e c o u s o c i a l u n e i o p e r e d e o r t e a t r a l .

  B I SZ TRA IM R I A

  d e a r t d u r a b i l e n a l t u l e x e m p l u m o r a l a l

  e r o u l u i c o m u n i s t , p e n t r u a a p r o f u n d a r e a l i

  t i l e c o m p l e x e a l e p r e z e n t u l u i , p t r u n s ( c a

  i a c t i v i t a t e a n o a s t r a o a m e n i l o r d e

  a r t ) d e s p i r i t u l d i n a m i c , a u t e n t i c r e v o l u

  i o n a r , c a r a c t e r i s t i c n t r e g i i v i e i d i n R o m n i a , e s t e n e c e s a r c a i z v o r u l d e i n s p i r a i e a

  m u n c i i n o a s t r e c r e a t o a r e s f i e r e a l i t a t e a ,

  v i a a , a c e i o a m e n i c a r e d e t e r m i n i a ud e t e r m i n a t p r o f u n d e m u t a i i n d e s t i n e l e

  r i i . A c e a s t a n g a j a r e s o c i a l n e s t r d u i ms- o t r a d u c e m n a n g a j a r e e s t e t i c , a s i g u r n d

  a s t f e l m e s a j u l u i c e - 1 l a n s m f o r d e c o n

  v i n g e r e m o b i l i z a t o a r e .

  D a s c l c u v o r b e d u l c i , t o t o d a t e d u c a t o r

  e f i c i e n t i c o n s e c v e n t a l f o r m r i i c o n t i i n e i

  i p e r s o n a l i t i i u m a n e : i o t c u m v d c u

  p o r t r e t u l u n u i a r t i s t c o n t e m p o r a n . I a t c u m

  a f o r m u l a c r e z u l m e u a r t i s t i c d e a c t r i ,

  d e a c t i v i s t p e t r m u l o b t e s c . E l m i s - a

  c r i s t a l i z a t m a i d e p l i n n u a r n a a u L o e x n m i n -

  r i ic e m i - a f o s t p r i l e j u i t d c C o n g r e s u l e d u c a i e i p o l i t i c e i a l c u l t u r i i s o c i a li s t e . D o r e s c

  c a a c e s t c r e z s f i e m a t e r i a l i z a t n s p c c l a -

  c o l e - e v e n i m e n t , n f i a t e n e d i f i c i u l t e a t r u

  l u i m i i l o r d e s p e c t a t o r i c r o r a n e a d r e s m .

  C u m p a r t i c i p a c t o r u l I a p r o c e s u l

  d c a f i r m a r e a a r i c i m i l i t a n t e