Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

of 99 /99
N r 4 aprilie REVIST Ă A CONSILIULUI CULTURII Ş l EDUCAŢ IEI SOCIALISTE Sting ă : „Trandafiri ş ii" d e Zaharia p c scena Teatrului ţ ional d i n Cluj-Nap  î n centrul imag Lucia Wanda To (Liana) ş i Romeo (Zefir) J o s : Ileana Dun ă n u ş i Silviu St ă n lescu, î n „Cititorul contor" d e Paul verac, la Teatrul I n acest num ă r : # I n întimpinarca Colocviului na ţ io na l d e dramaturgie articole d e George Macovcscu, Marian Popcscu, Vicu Mîndra, Nicolac Scarlal, Mircea Marin 0 Dina Cocea convorbire d e ate lier · „Brccht-Dialog 1978" · Cro nica dramatic ă · Meridiane · Cartea d c teatru ALIBI nou ă comedie d

Embed Size (px)

Transcript of Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

Page 1: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 1/100

Page 2: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 2/100

Page 3: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 3/100

GEORGE M

Page 4: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 4/100

p u n z ă t o a r e p r o t o t i p

g r a n d i o s u l p r o c e s

l i s t e , s e o c o l e a u c op r o c e s , s e i g n o r a

e s t e d e a n u o b s e r

f l i c t e l e e i s t e n t e

Page 5: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 5/100

 ÎN ÎNTÎMPI

Page 6: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 6/100

t e a t r u , ca ş i cum s -ad e t e a t r u ş i c ron i c as î n t s u f i c i e n t e p e n t r uE s t e ş i aceas ta o cauzt or d i s c u ţ i i r e f e r i t o a r eb a j u l u i c r i t i c i i d e t e

amplă perspec t ivă t eor

Page 7: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 7/100

• NICOLAES C A R L A T

Page 8: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 8/100

• MïRCEA

MARIN

Page 9: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 9/100

d r a m a t u r g i e i o r i g i n a l e ,  în care cel puţ in u n u l

ţ ie i ref lectăr i i es te sadese c a z u r i , aces ta es tec ă a d e v ă r u l . I n m u l t ede ca l i t ă ţ i , baza c o n f l i cr e p l i c a e st e v i e , î m pă

Page 10: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 10/100

Page 11: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 11/100

A v a n t a j u l t e a t r u l u i fs a u d e t e l e v i z i u n e consa d e m o cr a t i z a n u n u m ac i t ă , c i ş i c rea ţ i a ; in tcapac i t ă ţ i i de a i m p r o vu n o r m a s e l a r g i d e s p et r u l u i cu t o t u l a l t ă fa ţ

Page 12: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 12/100

n u m i i t ip de pioso. sperva e xc l u de : pe a r d e a de mî ine ou e ra dc i d i l i c ceea ce ar t r e b u i

 în f o n d . es te , ca ş i pe m o m e n t u l n e s e m n i f i c a t iră in in îngropa te în c o n t

Page 13: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 13/100

l i d i a uă a d i a l o g u l u i d c păpuşi sa u Un duşman u r c a s p r e cot e l e m a x i mi n t e r i o r u l u n o r c o n f l i cloc semnele m i r a c u l o s ui s i u i i . l i - f a n t a s t i c e . P e n eş i a l b u r g h e z u l u i W a n g

Page 14: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 14/100

e l îş i î nz es t r e a z ă p e r sc i t a t e a de α „o cu l a r i z ase vede o r i c u m , ci şiceea ce se vede. Desp e o t r e l o r l u i S t r i n d b e ra d i n e r a ţ i ona l i s t ă a l

m e l e " r e p r e z i n t ă i p o s t a

Page 15: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 15/100

Page 16: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 16/100

— Mă adresez p r e t e i , profesoare i D i n a Cocea a de s fd e c e n i u , o intensăt ică , f i i n d l ec tor , Catcdru de a r t a aFacul tă ţ i i de t e a t

Page 17: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 17/100

ge ne ra ţ i i de a c t o r i — pa r t i cu l a r i t ă ţ i ne e s e n ţ i a l ede a e r u l z i l e i i n c u r s s t r u c t u r a l de a c t o r i i p e rt e a t r u l r o m â n e s c , b a r i e rl u r i dc joc, şcoli, ca a

 j u r u l p r i m u l u i r ă z b o i

Page 18: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 18/100

s ă u . E v i d e n t , r ă s p u n dcolec t ivă ; a t u n c i c îndc o n s i l i i l e o a m e n i l o r m uo r g a n i z a r e e f i c i e n t ă , dt o r u l u i d e p i n d c a t a l i z ad e r e a d r u m u l u i i n i ţ i aroase , ac ţ iuni lor c o m p e

Page 19: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 19/100

S

Page 20: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 20/100

Page 21: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 21/100

m o d u l c e l m a i g e n e rc o n f r u n t ă r i i d i n t r e r e a lceea ce mă pr iveş te , g r a b ă r e z u l t a t u l u n e ide c î t o c ons e c i n ţ ă a r e p o r t a j u l şi d r a m a t u r gt r ică p r i n c a re a m de s

Page 22: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 22/100

r e p o r t e r n u er a cea mE l s -a î nd r ă gos t i t m a i ş i a făcut t o t u l ca ea scena a r ă d e a n ă . A ce s tD a n A l e cs a n dr e s c u . E l

  în t r -un spec tacol d i f i c i

z î nd î n d i s t r i bu ţ i e nu

Page 23: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 23/100

Page 24: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 24/100

m u l t ă v r e m e Î I d ă i n uu i s l u v s k i , r e p re z e n t a r e ae n e î n t î m p i n i n d , l a î ntă ţ i , da tă f i i n d opozi ţ i ad i n t r e „ t r ă i r e " ş i „ d i s tc rea ţ i e . în V i e t n a m , „ dp i u de cr e a ţ i e t e a t r a l ă

Page 25: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 25/100

D i a l o g u l r ă mî ne de s c hc l a r a t ş i la închiderea"r e c e n t e i s e s i u n i , dc că t r„B r e e h t " d i n R e p u b l i c a W e r n e r H e c h t . C î t d eB r e c h t , d e s p r e v a l a b i l i

  î n n oi l e con di ţ i i soc ia l

Page 26: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 26/100

I n s c h i m b , g r a n d i o s ude O pe ra C omi c ă d i ncensiunea şi decăderea d e B e r t o l t B r e e h t şi K u

J o a c h i m H e r z şi în d el u i R e i n h a r t Z i m m e r mr e a l i z a r e m o d e r n ă , d e

Page 27: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 27/100

Page 28: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 28/100

Page 29: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 29/100

• defini ţ ie , de f i r u l e p i c „ l ov i t u r i de t e a t r u " ,

seş te , to tuş i , p r i l e j u l d ez ă t oa r e r ă s t u r nă r i de u n a e semni f i ca ţ i a u n u

c ă - t e , d r a g a m e a — C h  î n l r - o a n u m e l u m i n ă

Page 30: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 30/100

afec t ivă s i de g în di r e ,b i r e . S in t u t i l i z a t e ceşee de l imbă rura lă ,

  î n a de c va re a l o r l a a t i

fice a l e ţ ă r a nu l u i , f i i np i t o r e s c u l c u v i n t e l o r rr e a l i z a r e a u n e i l u m i

Page 31: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 31/100

ra tă . Cile nu se s p u n , c într-o fami l ie ! Aic i , e o f

m a r i , do douăzeci de a r d

Întâmpla ! N i c i u n u l , n i c i

n i c i f a t a , nu par a -ş iserioasă — parcă sînt priextravagan ţă în gîndur i le

Page 32: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 32/100

d i n poezie , ş i în fa ţa a

n i c i de ce ne pl înge ş i

E l nu fo r ţ e a z ă de c î t a

d e p i l d ă , e c h i v o c u l c

re la ţ i i lo r d i n t r e f iu ş i f

e c h i v oc p ă s t r a t l a s t a

Page 33: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 33/100

mă r t u r i s i m , î n s ă , c ă îg r u p u l u i de s tudenţ i debă ie ţ i ş i o fa tă ) , p rezent i c a d e p r o d u c ţ i e p e upî lp î i e , t imidă , s e în te iag u r o s , î n t r e z ă r i t a t u n c i .

P r i v i t ă c u a t e n ţ i e , d iş i r i dc suprafa ţă — s p

Page 34: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 34/100

ţ i e i , i m p u n î n d m ă s u r ă veni t ă capac i t ă ţ i i de ne ţ u r i l or , ne ^ t i nghor i t ă Se şt ie că, u n e o r i , a c t

do pre ten ţ i i a u n e i a n ubl ic , d i s pus s ă r i dă l a o

s e r v a ţ i a n u v i ze a z ă , du n u l d i n t r e b u n i i

Page 35: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 35/100

Page 36: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 36/100

Page 37: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 37/100

Data p remie re i : 9Regia : I O N FOCŞ

E M I L M O I S E . CostI R I N A L E U .

Dis t r ibuţ i a : I O NGrindea) ; I L E A N A

Grindea) ; P E T R E D

Page 38: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 38/100

O

T E A T R U L „ N

Page 39: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 39/100

ccs i t ă ţ t a p o l i t i c i i n o a sa m b i ţ i i l e m a i t i n e r i l o r

pe s i ne î n c e a ma i gel i t ă ţ i . D i n u Cernescu m a t u r , Măsură pentru ms pe ct a co le ca r e ma rc h el u i , i a r Timon din Atenam u l t

Page 40: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 40/100

I m a g i n e a , r e pe t , de <lc o ma r c fo r ţ a de sşoc. U n d e e A t e n a a n it ea e r e i n o a s t r e , c e t a t eţiei , a p i e r z a n i e i ? N uor a ş m o d e r n , p e l a î ns t r u , s î n t e m l a R o m a , lN e w Y o r k o r i u n d e s a

Page 41: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 41/100

TEATRUL „ B U L A

Page 42: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 42/100

Page 43: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 43/100

TE

Page 44: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 44/100

so i , v i gu r o a s e , n e n u m ă rr e s a n t , p a l p i t u l v i u a lt u o a s e .

M ir c e a M a r i n a c i t i t

o c h i i u n u i r e g i z o r a t r a se p i c , a t e n t l a mot ivăr i l ef icaţ i i le p o l i t i o e a le re

Page 45: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 45/100

TEATRUL MUNICDIN PLOIEŞTI

Λ RDI: Ν DIN

Page 46: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 46/100

u n d o c u m e n t e x t r e mr i s t " , a s u p r a î m p r e j u r ăp u l u i , cu f i l i g r a n u l r a p

  î nc rus ta t în m o n t u r a ddome s t i c ă , c rudă p r i n

f a p t e lo r — r e p e t a t e l ea l u i A r d e n , puse l a ccu Mosbie eşecul lor

Page 47: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 47/100

C o n t

HOR

Page 48: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 48/100

  Nikolai Evreinov,cînd şi-a subintitulat într-un act  D e s p o t u l (K ra s i v î i de s po t ) , „act al dramei".Este, însă, foarte gre

crezut  în această moţie Fiindcă există

Page 49: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 49/100

FESTIVALUL

Oradea

i i

Page 50: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 50/100

n i c i , e f o r t u l d c a p r o mg r a f i e a t e a t r u l u i s c uspec ia le a le r e v i s t e i „ Ft ă mâ n i i o r ă de ne , c up r it i t l u r i , t ipă r i t e l a n oic e n i i ) , piese le ca re aea „ lungă" sau „scur tăr a t u r ă e x i s t e n t a e i f

Page 51: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 51/100

l a t ă < lc scc| ia ma ghia ră d e a . I n r e g i a l u i V a r g a V

D a c ă c e a dc -a doua o r ă d e n e t r e b u i a , î n i ns ă og l i nde a s c ă s t a d i u l

m i j l o a c e l o r scenice c av a l o r i l e u n e i p ie s e s cus a m b l u e c o n t r a d i c t o r i e

l i

Page 52: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 52/100

Colocv iu l d i n u l t i m au n p r o n u n ţ a t ca r a c t e ru n c r e a t o r s c h i m b d et u d i n i a n g a j a t e ş i r e sp e t e n t e şi u t i l e , s u s ţc r e t a r i l i t e r a r i , c r i t i c i ,

a c t i v i ş t i  c u l l t u r a . l i , s p e c tle c on t r o v e r s e n e s e m

Page 53: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 53/100

puţ in explorată , clar cuscurtă propriu-zisă, şi monl u l d r a m a t i c etc.) de a s tt i l i za gîndirea teatrală aac tor i lor , fapt d e m o n s t r abune montăr i a le profesiont o r i l o r . S-a r e m a r c a t , e v i deă obţii r e z u l t a t e în t r -un

Page 54: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 54/100

t r u a -1 face u n a d e v ăroanţa se hotă răş te săv e n i t e l e d u n g i . în acepe Tă t uc u l B r o w n , ud a t " . D a r copi i i T ă t u cA m e l i a , reuşesc să - l o f e r i n d t i g r u l u i mî nc

îi c îştigă p r i e t e n i a ; i a

Page 55: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 55/100

r r e i n d u n c a d r u i n s p it a s t i c ci t ş i c e l u i r e a lp r i sm a t i c ă , c u p e r e ţ i dt e sc , e o m p u n î n d , p e rşi c a d r u l d e b a s m p

a d i m i r a t î n m o d d e o se br u l u i sc e n o g r a f , m a n i f e s

i l f l l t i

Page 56: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 56/100

a f o s t m o n t a t ă l a P a r i sl ' i t oe f f ) , l a B e r n a , l ad r e p t , î n u l t i m i i a n i , d e p u ţ i n , d e ş i a p a r ţ ic a p i t o l s e m n i f i c a t i v a lm a t i c e i n t e r b e l i c e . C o mu m o r u l se î n g e m ă n e a z ămirţoaga a r c u n s u b s

Page 57: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 57/100

Page 58: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 58/100

l

Page 59: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 59/100

 piese importante ale dinterbelice ( O m u l cu m înu lipsesc nici spectacocesul de public (Copac Alejandro Casona). Teunor  acţiuni originalerea unor montări pe

joacă laolaltă actori a

Î

Page 60: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 60/100

• TÎLHAR

de Karel Cape

Page 61: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 61/100

a c e s t f a p t a fost u n a«ie spectacol a l l u i M i h

pre ţ i i ş i r e g i z o r u l vorbe  înţe leg d i n t r - o p r i v i r e ,

  j u c a , de a se j u c a , d e vh a r u l l u i D a n Ivănase ie x u b e r a n t şi cu f a r m e ca ş t e p t a t e şi t u l b u r ă t o a r e

Page 62: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 62/100

D a t a p r e m i e r e i : R eg ia : H A R R Y

f i a G H E O R G H E TS A N D U A N AS T AE L I A D . C u p l e t e l e :S E S C U . M U Z I C A :

Page 63: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 63/100

VIITORUL RO

LI L I AN A ŢI C

Page 64: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 64/100

P U

Page 65: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 65/100

„E h P U f u g a c e s , P oP o s t u m e , l a b u n t u r a

 Au fugit  anii... şi inimos care-l interpretaV a r i a t u r i , Cimbru Victor lio, e acum actor degiu la Teatrul din Arad 

Page 66: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 66/100

MERIDIANE

DAN TARC

i i l ă

Page 67: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 67/100

intitulată Cînd frunzeleP i e s a e r a i n s p i r a t ă dc a r e a v u s e s e r ă l o c n u dd i n ţ e n e c o n c o r d a n t e c uţ i une a s e de s f ă ş oa ră a

  î n t r e t a i e , c r e î nd r i t m

t e r p r e t u l u i p r i n c i p a l — este dc a d r e p t u l excep

Page 68: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 68/100

Page 69: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 69/100

n e l e v i oa i e d i n ş c oa l a , d i n aces t spec tacol o p l

A m l ă s a t l a u r m ă celem i - a u p r o d u s o i m p r ed u - m i sa t i s fac ţ i i e s t e t i c

 în c a r i e r a m e a d e s p eratul maimuţelor face

Page 70: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 70/100

p e i s a j d e L i K e h - i a n ,c i t a l d e mă i e s t r i e al u p t a cu d u ş m a n u l , mm a i a b i l i ş i m a i ve r sm i r a r e : î n t r - o g r ă d i n ip a t r u - e i n e i a n i d a n s îd u c ă t o a r e . I a r în t r -o P e k i n a m a s i s t a t l a

b l

Page 71: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 71/100

b a l , j uc ă t o r i i de r e z e rvăt r i b u n e i s e a f l ă p l a s a tr i l o r , a ş a c u m e fo los i tş i l a c a m p i o n a t e l e m o nt a t o r i l o r , a l ă t u r i d e c u rn u l u i , a r d e , d e a s u p r af lacăr a o l im pică (. .. ). u ş o a r ă r e p r e ze n t â n d u n

Page 72: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 72/100

CARTEA D

NICOLAE

Momente

T l j i f i

Page 73: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 73/100

T o t u l , j u s t i f i c a t p e b a z ah i v ă , e x e m p l i f i ca t e î n M o m e n t u l t e a t r u l u i

f o r m a c e l o ra ş i c r i t e r i i d

  î n t r -un r i t m m a i p r e c i pp r e j u d i c i a c a r a c t e r u l s ua s t f e l , că t e a t r u l î n t r„ m o m e n t n o u " , i n o v a t o

M i l V i i l

Page 74: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 74/100

M e r i t u l l u i V i r g i l Pt ipă r i t p e n t r u p r i m a on u s c r i s u l aces te i luc ră ri n 1Î1G9 n u -1 r e p r odu c et or I o n P o p a η -a a p u cam a r u l , î n c e p u t p r i n 1form ă de f i n i t i vă ; n up a g i n i l o r ne s c r i s e n i c i

Page 75: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 75/100

v e h i cu l a ţ i f r e c v e n t î n m o d e r n , d e s e m n î n d m et r u d r a m a t u r g u l g e r m ale pr e f igu r e a z ă : de z vn o u a o b i e c t i v i t a t e , v i v i s e

O a t e n ţ i e de os e b i t ă es c u r t e , m u l t ă v r e m e ci m p o r t a n t e d a r c ă r o r a

Page 76: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 76/100

Page 77: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 77/100

S u f r a g e r i a şi h

( G i c u ) , p e r s o n a j u l p

d l d i t

Page 78: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 78/100

B U B U L A C : E i b i n e , do m u l n u c E p s i t de G A B I (apare din came

 plecare): M a m ă , e u E L E O N O R A (o îmbrăţi

d r a g a m e a ! F i i a t ec u m t e u r c i în a u t o b

(Gai)i a plecat )

Page 79: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 79/100

B U B U L A C (e agitât : nînch ipu it ceva ?) :(Către Eleonora.) I n m a i s t ă m d c v o r b ă .

G I C U : Ajveţi de v o r bM ă r e t r a g .

B U B U L A C : N u , v a i d eă i d î t f t

G I C U

Page 80: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 80/100

: D a r ci n e ţ i - » B U B U L A C : I l ş t i ţ i p e P reconizează o căsă toc ină -sa . I n ce sens ?p e r e t e l e d i n t r e ga r sa p a r t a m e n t cu ş e m i nCă , dacă I C R A L - u l ngă z i d t i l n u s e m a

b i

Page 81: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 81/100

B U B U L A C : A r t r e b u ic a t . E u n u s i m t pcep l a c luchi ţ e .

G I C U : N u , n u v r e a uV oi h o t ă r î e u s i n g u

B U B U L A C : M a ş i n a a rG I C U : N i m i c . A b s o l u

o z g î r i e t u r ă A s t a e

Page 82: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 82/100

B U B U I A C : Ş t iu ş i euga n : u n r i n i c h i , u nd i s p o n i b i l , c a re poa

G I C U : F i i s e r ios . Im p

n u se fac t r a n s p l a n t

n u se i a u o r g a n e m o r ţ i . î m i p r o p u i

B U B U L A C (plin de id

l a r i a ţ i l u r .noş t r i î ş i

Page 83: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 83/100

bărba ţ i i . E le î ş i imam e i e f r u m o a s ă t r e b uş i i m o r a l ă . în t i m p

b a l a b u s t e l e s în t c i n s tvoa s t r ă , c a ş e f , c e m i n e ?

G I C U (sobru) : N u e

B U B U L A C : N u . N u c

Page 84: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 84/100

o a r e c u m d e o r d i n f id e s t u l de e le va t , în

E L E O N O R A : B ă rba ţ i i , A l t c e v a v r e a u s ă c a r e ţ i - a m v o r b i t . . .

B U B U L A C : C a re p rob l eE L E O N O R A : G u pe r s o

Page 85: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 85/100

M I L I Ţ I A N U L : A c t e l e ,bialbdl, v -a ţ i a p l e ca t şz u n a r . D i n f e r i c i r e ,fr u n t a ş l a î n v ă ţ ă t u rc a r e l e - a a d u s i m e d im i n u t e , a î n c e p u t of i d i s t r u s . D or i ţ i să cn i e r u l u i p e n t r a i

Page 86: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 86/100

s -a îndrăgos t i t ded o i a n i . D a r e u n u n u m i - a s p u s n i m i cm i - a m ă r t u r i s i t t o t u

s ă t o r i e .E L E O N O R A : Şi ?G A B I : N u a s t a e i m

a l t c e v a (Plînge ) M

Page 87: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 87/100

P O P O V I C I : C u a t î t m a iE L E O N O R A (în timp ced e g i n d s ă d i v o r ţ a ţ i ?

P O P O V I C I : N u . N i c i

v r e a ea să scape d ecap ! (Plînge.) Dacă o a r b ă a m a v u t , p î n ăDeş i pă rea oa recum

Page 88: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 88/100

P A

A c e l a ş i d ec a r e s -a î n t r e r u p t

E L E O N O R A : T u n u ş

Page 89: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 89/100

v e n i t u n t i p . . . l - a i ncvas tă -sa ş i ou t a•s f î rş i t , nu i -am p r i n0 expl ica ţ i e cu ea , feme ie . (îşi scoateuşă.) Vezi c ine e .

(Gabi se du ce desc

GRI P CĂ : Vă r og să

Page 90: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 90/100

l u c r u r i l e n u s în t a ti m a g i n ă m n o i . D e c i

E L E O N O R A : N u , ne -G R I P C Ă (edificat) : F i

l a m i j l o c o v ia ţă dE L E O N O R A (nu-şi poa

Şi via ţa me a ?! E

G R I P C A (notind, înfrig

Page 91: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 91/100

ce - m i s p u i . I n i m a g ig e s t u l l u i a f os t p• că v i c t i m a a f o s t l o v i

E L E O N O R A (inţelcgind c u m a fos t lov i t ă vifost lov i t ă eu . Lovi t

G R I P C Ă (închide dosaru

G I C U : Dc m n d e -a i a f

Page 92: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 92/100

G R I P C A : A s t a nu em i n e , tu ş t i i f o a r t e l a t i m p . A c u m . . . (s

zeci şi două de m işi, peste nouă m i n

G I C U : V r e i să mă s a l vG R I P C A : A m v e n i t să

Page 93: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 93/100

G I C U : Ţ i se p a r e a ş a G R I P C Ă : N u face p e mm a ce senzaţ ie o săv i g h e t o a r e a " , f l o t a vn ă , f l o t a l u i N e l s o nd e r n e ?

G I C U : I m i t a ţ i i . . .G R I P C Ă I i i i b i

m i n u t e . I n c i n c i m

Page 94: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 94/100

m a r e a în fa ţa pr imăt u i t ! D upă c a re mă s o n a l , să a n u n ţ m i l idar, cînd să iasă, îştoarce, îl îm brăţişeazăsă-i plîngă pe umărm e u p r i e t e n i a r t ă -m

B U B U L A C (apare la fe

! Ch

Page 95: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 95/100

Ί Θ ! Chem m i l i ţ i a !

G I C U (sever) : B u b u l a cm e i !

B U B U L A C (umilit) : M(Confidenţial.) N u d ap r o v o c a t o r . Face pe

îţi r u p e o s u l (Pleacă

B E B E : î n t r - a d e v ă r , v r e

Page 96: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 96/100

s t r a ţ i e . O p l e d o a r i eo m u l u i l a m e r s u l pp i e r e a d e n a t u r ă , d ci l a l t e v i e ţ u i t oa r e . A ţ in o a p t e î n i a r b ă , u d ad e g r e i e r i ? î n s e a m nu n a d i n t r e cele m a

G I C U : L a r î n d u l m e u

Page 97: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 97/100

so ţ i e i . A m c r u ţ a t - o . cop i l m a i m u l t de cn o s t r u . D a r , d u m n eD e ce aţi a p ă r u t două z e c i de a n i ? ea ?

F E M E I A (tulburată) : S

Page 98: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 98/100

CuVirgil Pe

desp

C l

Page 99: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 99/100

Page 100: Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 4, anul XXIII, aprilie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-4-anul-xxiii-aprilie-1978 100/100

I . f. , . I a i « r » » W » " -