Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

of 19 /19
O O l l y y m m p p i i a a 2 2 0 0 1 1 3 3 S S t t i i m m u u l l e e z z i i s s a a u u a a n n i i h h i i l l e e z z i i ? ? S S o o l l u u ] ] i i i i p p e e n n t t r r u u d d u u r r e e r r i i l l e e l l o o m m b b a a r r e e director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 5 (226) 2013 l 1,50 lei l www.efitness.ro TOPCULTURISM.RO

Embed Size (px)

description

Din sumar: - Sistemul F4X - Simulezi sau anihilezi? - Exercitiu hibrid pentru trapez - CM juniori si masters - Olympia 2013 - Stiati ca… - Sculptura si corpul uman (7) - Solutii pentru durerile lombare - Interviu cu Alain Makanda Ngiuwu - Durerile de genunchi si genuflexiunile - Profil Ana-Maria Ngiuwu - Cupa Sebastiano - Cupa Romaniei - Skandenberg Pentru mai multe informatii despre culturism si fitness, acceseaza http://www.topculturism.ro si http//www.topfitness.ro.

Transcript of Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Page 1: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

OOllyymmppiiaa 22001133

SSttiimmuulleezziissaauu aanniihhii lleezzii??

SSoolluu]]ii ii ppeennttrruudduurreerrii llee lloommbbaarree

ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 55 ((222266)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 2: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

CCuull ttuurr ii ssmm&&FFii ttnneessssToat` colec]ia revistelornoastre, de la num`rul 1la 225, este disponibil`

acum, pe DVD, \n formatdigital (pdf). Un DVD

cost` 15 lei. Comenzilese pot face la telefoanele

redac]iei sau pe email.

Sistemul F4X . . . . . . . .8

Stimulezi

sau anihilezi . . . . . .10

Exerci]iu hibrid

pentru trapez . . . . .12

CM juniori-masters .13

Olympia 2013 . . . . . .14

ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18

Sculptura [i corpul

uman (7) . . . . . . . . .20

Solu]ii pentru

durerile lombare . .22

Interviu cu Alain

Makanda Ngiuwu 24

Durerile de genunchi

[i genuflexiunile . .26

Profil

Ana-Maria Ngiuwu 27

Cupa Sebastiano . . . .28

Cupa Rom~niei . . . . .29

Skandenberg . . . . . . .30

CUPRINSCUPRINS

Coperta 1: Ana-Maria Ngiuwu[i Alain Makanda Ngiuwu

Editura Redis CoStr. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58;

Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783,e--mail: [email protected] wwebbsite: www.efitness.ro

Colectiv de redac]ieRReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,,AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt

SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr`̀:: EElleennaa MMiiccuullii]]`̀..

B.C.A.A.Produs cu efect anabolic, ce are capa-

citatea de a m`ri semnificativ sinteza deproteine \n organism [i care faciliteaz` eli-berarea natural` de hormoni, precum hor-monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina.Are un remarcabil efect anticatabolic, pre-venind distrugerea proteinelor [i pierdereamasei musculare. u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii

TaurinaTaurina [i lecitina sunt necesare pen-

tru metabolizarea gr`similor, previn for-marea calculilor biliari, favorizeaz` ab-sorb]ia vitaminelor liposolubile, \mbun`-t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi-gur` suportul necesar sintezei neuro-transmi]`torilor [i au efect protector asu-pra creierului. u

110000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Creatin MonohidratCreatin` monohidrat avånd 100% puri-

tate. Ofer` organismului energia ne-cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[tefor]a muscular`, \mbun`t`]e[te refacereapostefort, cre[te volumul celular, cre[tehidrarea celular`.u

9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii

L–GlutaminaGlutamina reprezint` 60% din totalul

aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% dintotalul aminoacizilor circulan]i \n organism.Favorizeaz` sinteza proteinelor, previnecatabolismul muscular (dis-trugerea ]esutului muscu-lar), \mbun`t`]e[te recupe-rarea dup ̀ efort, stimuleaz`producerea hormonului decre[tere, stimuleaz` activi-tatea sistemului imunitar, fa-vorizeaz` hidrarea celular`,cre[te produc]ia de glicogen\n ficat, transport` azotul \nlocurile \n care organismulare cea mai mare nevoie(pentru sinteza proteic`). u

9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii

L–CarnitinaM`re[te cu 70 % metabo-

lizarea gr`simii. Accelerea-z` metabolismul lipidelor,favorizånd oxidarea lor lanivel celular, mobilizeaz`

depozitele de gr`sime, m`re[te perfor-man]ele fizice [i rezisten]a la efort,reduce nivelul colesterolului [i triglice-ridelor. u

3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii

110000 gg –– 6699,,0000 lleeiiu MM`̀ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,,

rraass`̀,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr`̀..

MTINERETULUI

LiceulßINCAI

REDIS

MAGAZINULREDIS

Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4,Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarteu[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, \n circa2 minute de mers pe jos, ocolind prin stångaLiceul Gheorghe {incai.

Program: luni - vineri 10.30 – 18.00sâmb`t` 10.30 – 14.00

Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel.021.337.34.37

NUTRIMAXXNUTRIMAXXSUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE

Baton cu o valoare ener-getic` redus`, con]inut marede fibre vegetale, ceai verde(1.000 mg) [i l-carnitin` (320mg). Datorit` fibrelor, se redu-ce asimilarea gr`similor [i sefavorizeaz` eliminarea lor.Combate senza]ia de foame [iare un efect de detoxifiere astomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pezi, un baton putånd \nlocui omas`, deoarece asigur` [i ne-cesarul de nutrien]i. Cu cåtsunt \nlocuite mai multe mese,cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor.100% vegetal. Pentru comenzimai mari de 50 batoane, seface o reducere de 25%.

1,70 lei/buc.

SILUETBAR

Culturism&Fitness nr. 5/2013 32 Culturism&Fitness nr. 5/2013

Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi-pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i \n ce-lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i \n energie. Accelereaz` meta-bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli-zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis-ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen-tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si-me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine95% fibre vegetale solubile), substan]` care \ncetine[te rata digesti-v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata deutilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat \n cu-rele de sl`bire.

Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` \ntr-un pahar(250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di-zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu \nainte de pe-rioada zilei cu cel mai multefort fizic (sau \nainte deantrenament) [i \nainte deculcare.

Ingrediente: fructoz`(13,5 g/plic), inulin` (5g/plic), L-Carnitin tartrat(1,5 g/plic).

Informa]ii nutri]ionalepentru un plic (20 g): car-bohidra]i 18,35 g, din carefibre dietetice (inulin`) 4,5g, proteine 1,5 g, gr`simi0 g. Valoare energetic` 66Kcal (276 KJ).

Pre]: 1,79 lei/plic(comand` minim` de 5plicuri) – 25% reducere lapeste 50 de plicuri.

Fibro Drink Instantsuc instant cu fibre [i L-Carnitin`

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 3: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cusucces produsele „Redis“ cunoscu]iisportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu,Alexandru Costache, Cristian Ra[c`,Daniel Oprea, Alexandru Bolborici,Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode-lul Nicoleta Luciu.

Nutrifort–REste un concentrat de carbohidra]i,

proteine, vitamine [i minerale (cuarome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [icola) recomandat pentru cre[terea ra-pid` \n mas` muscular`. O por]ie repre-zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[-tere accelerat` a masei musculare, serecomand` dou`-trei por]ii pe zi. Om`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeiiGGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii

Mixforte–RProdusul con]ine o propor]ie ridicat`

de carbohidra]i (70%), ce provin dinfructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub-stan]e care dau un gust foarte bun pro-dusului. Are o concentra]ie de 25% pro-teine de origine animal` (lapte – casei-nat, albumine din ou [i proteine din zer,în cantit`]i egale fiecare).

CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

Super Mass–REste un supliment (cu arome de va-

nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce,datorit` compozi]iei (50% proteine [i35% carbohidra]i), poate \nlocui meseleobi[nuite din timpul zilei [i este reco-mandat atåt tuturor categoriilor de spor-tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do-resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`,cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol.

Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs).O m`sur` con]ine 30 g.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii

Mass Forte Creatin–RAcelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, \n

plus, creatin ̀monohidrat pentru stimula-rea cre[terii rapide \n mas` [i for]`.Arome: vanilie, ciocolat̀ , tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii

Whey Mass–REste un concentrat de carbohidra]i

(62%) [i proteine (32%), proteineleprovenind exclusiv din zer, [i este reco-mandat pentru energie [i cre[tere \n ma-s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor-tant aminoacid pentru mu[chi.

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii

Energocarb-REste un supliment energetic din car-

bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`,tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentrurefacerea rezervelor energetice ale or-ganismului. Se administreaz` 35 g \na-inte de antrenament (pentru a aveaenergie) [i 35-70 g dup` antrenament,pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g.

CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii

SS`̀ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii

Fosfocreatin–RCreatina este o substan]`, necesar`

\n toate contrac]iile musculare, produs`\n mod normal de ficat, pancreas [irinichi, din aminoacizi. Prezentarea subform` de tablete este foarte conve-nabil`, deoarece pot fi transportate [iadministrate u[or, \n plus [ti cu preciziecåte grame iei de fiecare dat`. O table-t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco-mand` administrarea a cåte o por]ie (5tablete), de 2-3 ori pe zi, \mpreun` cuun pahar mare cu sucuri naturale saucu ap`.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Creatina Forte–RTablete masticabile, cu un gust

foarte bun, care con]in 500 mg crea-tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`.

9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii

Creatina–RTablete care con]in 1.000 mg de

creatin monohidrat.9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii

PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~

Super Protein–R 90Con]ine 90% protein` de calitate

superioar`, ob]inut din lapte. Arome:vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola.

CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii

Ideal ProteinCon]ine dou` surse de protein`:

una cu absorb]ie rapid` (75% din totalde protein`) [i una cu absorb]ie lent`(25% din total). Se asigur` astfel unflux continuu de aminoacizi în sångetimp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [ivanilie.

CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii

Protwhey–R

Con]ine 81% protein` din zer cu unefect anabolic puternic prin promova-rea sintezei proteinelor \n timp ce si-multan reduce distrugerea de pro-tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`,valoare biologic` foarte mare, gustfoarte bun.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Proteinmix–RConcentrat proteic de calitate supe-

rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, \npropor]ii egale, cu efect puternic pentruperforman]a sportiv` combinånd efecte-le benefice ale celor trei surse diferite deproteine. Pentru culturi[ti, este excelent\n perioada de mas` sau de definire.Concentra]ia proteic` este de 85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Milk&EggConcentrat din lapte (zer – 33,33%

[i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou –33,33%, cu o concentra]ie proteic` de85%.

CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeiiGG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii

Izolat proteic soiaIzolat proteic, din soia, cu o con-

centra]ie proteic` de 90% f`r` nici unadaos de arom` sau \ndulcitori.

CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeiiSS`̀ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii

GG`̀llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii

CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE

Vitalizant–RComplex alimentar proteic, vita-

mino-mineral care con]ine antioxi-dan]i cu diferite structuri (antociani,protoantociani, picnogenol, flavone,catehine, lactoalbumine) [i nutrien]inaturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în-cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm-bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`-tur` riscurile accidentelor sangvine [iîmpiedic` formarea varicelor. Cre[teimunorezisten]a, capacitatea la efortfizic, rezisten]a la suprastres, prin în-l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului[i a metalelor toxice, ac]ionånd efi-cient \n limitarea producerii acestora.Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche-ieturile, tendoanele [i ligamentele. Seadministreaz` de 3 ori pe zi dup` me-sele principale cåte 1-2 tablete la co-pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec-te secundare nedorite.

110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Complex–REste un complex de vitamine-[i

minerale indicat \n cazul solicit`rilor fi-zice mari, \n avitaminoze. Este indicatpentru sportivi, dar [i pentru oameniicare nu fac sport, ca supliment de vi-tamine [i minerale. Datorit` procentu-lui mare de vitamina C, are rol antio-xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar.Se prezint` sub form` de capsule ge-latinoase de 500 mg. Se administrea-z` 2-4 capsule/zi.

5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Isotonic–RPlicuri pentru b`utur` isotonic` re-

confortant` ce con]in glucoz` cris-talizat` [i cele mai importante vita-mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li-chidele [i mineralele pierdute printranspira]ie, furnizeaz` energie, aju-tånd la recuperarea rapid` dup` efort[i \nl`tur` oboseala. Arome: l̀ måie,portocale [i tutti frutti.

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 3300 pplliiccuurrii.

11,,2299 lleeii//pplliicc

Allium–RStimulent general, antioxidant, di-

gestiv, reechilibrant glandular, stimu-lent imunitar, vitaminizant [i minerali-zant \n care ingredientele principalesunt extrase din ceap` [i usturoi. Seprezint` sub form` de capsule gelati-noase de 500 mg. Se administreaz`2-4 capsule pe zi, \n dou` reprize,dup` mese.

110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii

Vitamin Complex100% DZR

Acest complex de vitamine poate fiadministrat pentru optimizarea func]ii-lor organismului, men]inerea st`rii des`n`tate, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, cre[terea speran]ei devia]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic

s`n`tos, \mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii.Se administreaz` oral, cåte 2 ta-

blete pe zi, \mpreun` cu un pahar deap` sau sucuri naturale. Dou` tabletecon]in 100% DZR din vitaminele: C,B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic,Biotin`.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu Zinc|mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la

men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner-vos, muscular [i osos, asigur` bunafunc]ionare a inimii [i circula]iei, elimi-n` nervozitatea [i stresul, regleaz`activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectual sus]i-nut, are efecte benefice asupra tenu-lui, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

Calciu Magneziu|mpreun`, cele dou` minerale,

ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu-lui nervos, muscular [i osos, asigur`buna func]ionare a inimii [i circula]iei,elimin` nervozitatea [i stresul, reglea-z` activitatea prostatei, asigur` suportpentru efort fizic sau intelectualsus]inut, are efecte benefice asupratenului, p`rului [i unghiilor.

Se administreaz` oral, cåte 2 cap-sule, de dou` ori pe zi, \mpreun` cuun pahar cu ap` sau sucuri naturale.Doza de 4 capsule asigur` 100%DZR din mineralele con]inute. Sporti-vii pot lua doze mai mari, \n func]ie denecesit`]i.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

ZincZincul este un puternic antioxidant,

necesar la buna func]ionare a sis-temului imunitar, intervine \n reglareaproceselor metabolice, func]ionareasistemelor enzimatice [i men]ine inte-gritatea celular`. Este indispensabilpentru sinteza proteinelor, pentru for-marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in-sulinei. Regleaz` capacitatea de con-trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin-decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te-rea, stimuleaz` activitatea cerebral`,poate fi util \n anumite afec]iuni psi-hice. Deoarece este necesar pentruproducerea testosteronului [i a sper-mei, anumite tulbur`ri de poten]` sepot datora unei caren]e cronice de

zinc.Se administreaz` oral o tablet` pe

zi, \mpreun` cu un pahar cu ap` sausucuri naturale. O tablet` asigur`100% DZR pentru zinc.

112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii

Vitamina C 700Vitamina C este un puternic antio-

xidant, ajut` la neutralizarea radica-lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis-mului, producerea de colagen \n ]esu-turile conjunctive, formarea osaturii [identi]iei, revigorarea [i tonifierea or-ganismului, combaterea st`rilor deanxietate [i oboseal`, metabolizareaanumitor aminoacizi [i a glucozei, ab-sorb]ia altor minerale.

Doza unui adult este de 80-1.000mg pe zi, \n func]ie de necesit`]i. Seadministreaz` oral o capsul` (700 mgvitamina C) pe zi, \mpreun` cu unpahar cu ap` sau sucuri naturale.

112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii

VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE

4 Culturism&Fitness nr. 5/2013

FFlloorr iiiinnUUUUcceeaannuu

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

Culturism&Fitness nr. 5/2013 5TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 4: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Protein–RUn baton proteic este echivalentul

nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cuun gust excelent de ciocolat`, de 60 g,avånd urm`toarea compozi]ie nutriti-v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitaminaC – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitaminaB6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg,zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa-re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen-zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu--cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar ForteBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut ridicat de fibre vege-tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz`sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi-lor, colesterolului [i trigliceridelor, \m-bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`-tatea articula]iilor [i tonific` sistemulcardio vascular. Are gust pl`cut, dul-ce-acri[or. Combate senza]ia de foa-me. Se recomand` consumarea a 1-3batoane pe zi, permi]ånd renun]areala una sau mai multe mese. 100% ve-getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 bbaattooaannee..u

22,,0000 lleeii//bbaattoonn

Siluet BarBaton cu o valoare energetic` re-

dus`, con]inut mare de fibre vegetale,ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin`(320 mg). Datorit` fibrelor, se reduceasimilarea gr`similor [i se favorizea-z` eliminarea lor. Combate senza]iade foame [i are un efect de detoxi-fiere a stomacului. Se recomand`consumarea a 1-3 batoane pe zi, unbaton putånd \nlocui o mas`, de-oarece asigur` [i necesarul de nutri-en]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai multemese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal. Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u..

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Ideal BarBaton indicat ca aliment s`n`tos,

prin con]inutul de nutrien]i de calitate [iîn propor]ii optime pentru necesit`]ileorganismului uman, care dau energie[i au un rol benefic, putånd \nlocui cusucces o mas`. L-carnitina [i aciziigra[i Omega 3 contribuie la stimulareaarderii gr`similor [i a regl`rii niveluluicolesterolului seric, vitamina C este unbun antioxidant. Fulgii de grâu ger-minat sunt biostimulatori [i, împreun`cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele,dau un gust excelent batonului. Estebogat în proteine [i fibre vegetale fiindrecomandat [i pentru folosirea în tim-pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in-grediente de origine animal`, deci poa-te fi consumat [i de c`tre cei care suntvegetarieni sau ]in post.

DDaattoorriitt`̀ pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss`̀nn`̀--ttooaassee dduupp`̀ ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa--ttoonnuull ssee \\nnccaaddrreeaazz`̀ \\nn cceerriinn]]eellee lleeggiiiipprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss`̀nn`̀ttooaass`̀ ppeennttrruuccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo--mmeerrcciiaalliizzaa [[ii \\nn [[ccoollii..

Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Sefac comenzi de minimum 5 batoane.2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500bbaattooaannee..u

11,,7700 lleeii//bbaattoonn

Milk&Egg BarBaton bogat \n proteine provenind

din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco-mand` sportivilor [i categoriilor depopula]ie care au nevoie de o alimen-ta]ie proteic` [i de energie. Informa]iinutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro-teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine-rale – 1,3 g.

Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5

batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee..u

22,,9900 lleeii//bbaattoonn

Fibrobar cu ceai verdeSe recomand` ca aliment ener-

getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri-en]i de calitate [i în propor]ii optimepentru necesit`]ile organismuluiuman, care dau energie [i au un rolbenefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea ar-derii gr`similor [i la reglarea nivelului

colesterolului seric, iar ceaiul verde(1.250 mg) [i vitamina C sunt foartebuni antioxidan]i. Este bogat în pro-teine [i fibre vegetale, fiind recoman-dat [i pentru folosirea în timpul diete-lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi-ente de origine animal`, deci poate ficonsumat [i de c`tre cei vegetarienisau de persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii--mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Wheybar–R ForteBatoane proteice [i energizante

avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54,gr`simi – 12,40, bogate \n proteine dinzer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg deL-Glutamin` (cel mai important amino-acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg deB.C.A.A., care favorizeaz` recuperareadup` efort [i cre[terea muscular`.

Se fac comenzi de minimum 5batoane. 25% reducere pentru mini-mum 50 batoane. u

33,,5500 lleeii//bbaattoonn

BATOANEBATOANE

u Reducerea este valabil`numai la comenzile online

sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li.

Livr`ri prin curier,\n toat` ]ara

Am introdus livrarea rapid`,prin curier, \n toat` ]ara, gratu-it` la comenzi de peste 150 lei[i cu o tax` de numai 9 lei lacomenzi sub aceast` sum`.Ca [i pån` acum, taxele lalivrarea prin po[t` vor fi incluse\n pre] [i fiecare poate s`aleag` modul cel mai conve-nabil prin care s` primeasc`comenzile: clasic, ca pån`acum, prin po[t`, cu taxeleincluse \n pre] [i cu livrare \n 3-5 zile, sau prin curier, cu livrareacas` sau la serviciu, \n 1-2zile [i cu o tax` de numai 9 lei,\n cazul comenzilor sub 150 lei.

Cånd da]i comanda, specifi-ca]i cum dori]i s` se fac`livrarea.

Culturism&Fitness nr. 5/2013 7

Amino–RProdus de calitate superioar`, na-

tural, cu un procent [i raport optim deaminocizi esen]iali [i dipeptide, careasigur` o nutri]ie proteic` complet`.Cre[te rata metabolic`, asigur` o maibun` oxigenare a mu[chilor [i folose[-te gr`simile pentru energie. Nu con-]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural.

300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei

Amino Whey–RComprimate de 1.300 mg con]i-

nånd 85% izolat proteic din zer, unadintre cele mai bune surse de proteinedisponibile la ora actual`. Se adminis-treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri-mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota-bil. Pentru sportivii de performan]` sepot dubla dozele.

330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii

Taurina–RTablete care con]in 500 mg de

taurin`. Se recomand` adminis-trarea a 1–2 tb. \naintea uneia dintremese cu un pahar cu ap`.

100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R

Este un supliment care con]ineaminoacizi esen]iali liberi sub form`

de comprimate de 1.000 mg, cu unraport optim de aminoacizi esen]iali.Necesarul mediu de aminoaciziesen]iali pentru sportivi este de apro-ximativ 400 mg/kgcorp/zi.

200 tablete – 43,00 lei300 tablete – 65,00 lei

500 tablete – 109,00 lei

Arginin`Stimuleaz` eliberarea hormonului

de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei,contribuie la men]inerea func]io-nalit`]ii sistemului imunitar [i are unrol important \n buna func]ionare aaparatului cardiovascular \n mu[-chiul solicitat. O capsul` con]ine 700mg de L-Arginin`.

120 capsule – 39,00 lei

BCAABCAA este un produs cu efect

anabolic, care con]ine lan]ul impor-tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L-Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci-tatea de a m`ri semnificativ sintezade proteine \n organism [i care facili-teaz` eliberarea natural` de hor-moni, precum hormonul de cre[tere,IGF-1 [i insulina.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule), de 1-2 ori pe zi, dincare una imediat dup` antrenament,\mpreun` cu ap` sau alt lichid pota-bil. O capsul` con]ine 500 mg deBCAA.

120 capsule – 29,00 lei

Glutamin`L-Glutamina reprezint` cel mai

important aminoacid pentru sportivi.|n timpul efortului fizic, organismulpierde o cantitate important` deaminoacizi, printre care [i L-Gluta-mina, care reprezint` 60% din totalulaminoacizilor liberi din mu[chi [i 20%din totalul aminoacizilor circulan]i \norganism. Favorizeaz` sinteza pro-teinelor, previne catabolismul muscu-lar, \mbun`t`]e[te recuperarea dup`efort, stimuleaz` hormonul de cre[te-re [i activitatea sistemului imunitar.

Se recomand` servirea unei por]ii(10 capsule) de mai multe ori pe zi, \nlimita a 0,25 g pe kilocorp, din careuna imediat dup` antrenament, \m-preun` cu ap`. O capsul` con]ine500 mg de L-Glutamin`.

120 capsule – 29,00 lei

OrnitinaOrnitina \mpreun` cu arginina

favorizeaz` dezvoltarea masei mus-culare prin cre[terea nivelelor hor-monilor anabolici cum ar fi insulina [ihormonul de cre[tere. L-Ornitina areefect anabolic asupra ]esutului mus-cular prin m`rirea secre]iei de hor-mon de cre[tere (GH).

Se administreaz` cåte o por]ie (4capsule), de 2-3 ori pe zi, \mpreun`cu un pahar cu ap` sau sucuri natu-rale, \nainte de antrenament [i seara,\nainte de culcare, pe nemåncate. Ocapsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin`

120 capsule – 39,00 lei

AMINOACIZIAMINOACIZI

Fibrobar–RBaton cu o valoare energetic` redu-

s` [i con]inut mare de fibre vegetale.Datorit` fibrelor, se reduce asimilareagr`similor [i se favorizeaz` eliminarealor. Combate senza]ia de foame [i areun efect de detoxifiere a stomacului. Serecomand` consumarea a 1-3 batoanepe zi, un baton putånd \nlocui o mas`,deoarece asigur` [i necesarul denutrien]i. Cu cåt sunt \nlocuite mai mul-te mese, cu atåt se va realiza mai repe-de eliminarea gr`similor. 100% ve-getal.

PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa--ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu

11,,9900 lleeii//bbaattoonn

Siluet–RPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Siluet–R VegetalPudr` instant cu con]inut mare de

fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim-ulånd arderea gr`similor, eliminareacolesterolului din organism, \nl`tur`

senza]ia de foame, ajut` sistemulimunitar, regleaz` traficul intenstinal.Este 100% vegetal.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii

Vegetal–RProdus natural, exclusiv vegetal,

ce poate înlocui una sau mai multemese zilnice. Nu con]ine colesterol.Ajut` în dietele de sl`bire, regular-izeaz` tranzitul intestinal, împiedic`acumularea de colesterol, elimin` tox-inele din organism [i reduce risculapari]ei bolilor cardiovasculare.

CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant

Plicuri care con]in 1.000 mg L-car-nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndun gust excelent. Se fac comenzi deminimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn--ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii..

11,,7700 lleeii//pplliiccFibromix–R

Tablete masticabile cu valoareenergetic` redus`, pentru reducereastratului adipos [i sc`derea \n greu-tate. Este bogat \n proteine, fibre nat-urale expandate, minerale [i vitamine[i are un con]inut sc`zut de lipide(sub 4%). Produsul este 100% vege-tal. Poate s` fie utilizat perioade\ndelungate.

9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii

Siluet–R ForteTablete cu valoare energetic` mic`

[i con]inut mare de fibre vegetale,care se recomand` pentru reducereastratului adipos [i pentru sc`dereagreut`]ii corporale. Odat` ajunse \nstomac, fibrele \[i m`resc volumulajutånd la reducerea apetitului [i ast-fel se poate s`ri peste mese sau sepoate reduce cantitatea de alimentela o mas` f`r` a sim]i dup` aceeasenza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz`stomacul [i au efect de regularizare atraficului intestinal.

220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii

L-Carnitin Lipotrop|n afara \mbun`t`]irii performan]e-

lor atletice [i a st`rii de s`n`tate aaparatului cardiovascular, L-carnitinaeste foarte util` \n cazul persoanelorsupraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]inevitamina C, care este un puternic an-tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[teefectul L-carnitinei, ajutånd la trans-formarea proteinelor, gr`similor [icarbohidra]ilor \n energie.

Produsul se prezint` sub form` decapsule gelatinoase, fiecare capsul`con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami-na B2.

110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii

PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT

6 Culturism&Fitness nr. 5/2013

PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu--

lluuii,, pprree]]uurriilleeiinncclluuzzâânndd

[[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee

Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294,0722.244.783

fax: 021.351.50.58pe mail la adresa [email protected] online pe www.redis.ro

Fibro DrinkInstant

Plic pentru suc instant cu fibre vege-tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`.

Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`̀poate m`ri cu pån` la 70% cantitateade gr`sime metabolizat` de organ-ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`̀(con]ine 95% fibre vegetale solubile),

substan]` care \ncetine[te rata diges-tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof-ta de måncare [i scade rata de utili-zare a caloriilor din sursele de hran`;produsul este indicat \n curele desl`bire.

Mod de administrare: con]inutulunui plic se dizolv` \ntr-un pahar (250ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil[i se amestec` pån` la dizolvare. Serecomand` 2-3 plicuri, din care cåte

unu \nainte de perioada zilei cu celmai mult efort fizic (sau \nainte deantrenament) [i \nainte de culcare.

Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic),inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5g/plic).

Se fac comenzi de minimum 5 pli-curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm5500 ddee pplliiccuurrii.. u

11,,7799 lleeii//pplliicc

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 5: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

La un anumit moment \n via]ata, nu vei mai putea s` te antre-nezi cu greut`]i mari. Sau poatevei fi obosit [i s`tul s` \nduridureri la \ncheieturi pentru ojum`tate de centimetru \n plus pebra]. Oricare ar fi situa]ia, trebuies` g`se[ti o nou` metod` de acre[te.

Sunte]i familiariza]i cu metoda4X. De curånd am regåndit meto-da [i am creat F4X care se adre-seaz` publicului general, nu doarcelor care se antreneaz` foarteserios.

Antrenamentul tipic cu metodaF4X const` \n executarea a doar4 exerci]ii la un antrenament.De[i pare pu]in, efectuat de cåte-va ori pe s`pt`mån`, \n manieraspecific` metodei, poate declan-[a cre[teri noi \n mas` muscu-

lar` concomitent cu sc`derea destrat adipos la \ncep`tori. Pauzascurt` dintre serii, specific` me-todei F4X, reprezint` principalulmotiv al beneficiilor, hormonul decre[tere este eliberat natural ast-fel. Hormonii de cre[tere suntcheia multor mecanisme anti\m-b`trånire, incluzånd p`strareamasei musculare, fortificarea \n-cheieturilor [i a sistemului imuni-tar, p`strarea unui procent micde gr`sime.

Pentru cei care nu [tiu, siste-mul 4X sau F4X presupune ale-gerea unei greut`]i la un exerci]iucu care pute]i face 15 repet`ri. Laprima serie v` opri]i dup` 10 re-pet`ri, face]i pauz` 35 de secun-de, apoi face]i a doua serie.Repeta]i pån` completa]i 4 serii,la ultima merge]i pån` la epuiza-

re. Dac` reu[i]i s` face]i 10 repe-t`ri, pute]i ad`uga pu]in mai mul-t` greutate data viitoare.

E foarte important s` executa]ifiecare repetare cu un tempo con-stant: partea pozitiv` s` fie de osecund`, iar partea negativ` exe-cutat` \n 3 secunde, deci fiecarerepetare dureaz` 4 secunde.

Aceasta este cheia: greut`]imoderate, cel pu]in 10 repet`ripe serie, minimum 40 secundede tensiune continu` pentru fie-care serie. Astfel atac`m mu[chiila mai multe nivele, sistemul F4Xfiind o combina]ie de antrena-ment cardio [i culturism. Siste-mul cardiovascular va fi bine ta-xat, \n special cånd antrena]i gru-pe mari de mu[chi, precum pi-cioarele [i spatele. Ve]i ajunge s`respira]i greu, pulsul va cre[te,

elemente cheie pentru ardereagr`simii.

Un mod de a amplifica solicita-rea cardio [i de a arde mai mult`gr`sime este s` face]i doar 3 seriipe exerci]iu, \n loc de 4, [i s`cre[te]i pu]in num`rul de repet`rila 12. Fiecare repetare dureaz` 4secunde, deci 48 de secundepentru fiecare serie, iar pauzar`måne de 35 de secunde \ntreserii.

Alegånd un num`r mai marede repet`ri - pute]i trece la 15repet`ri - ve]i fi nevoi]i s` folosi]io greutate mai mic`, care nu \n-seamn` automat c` mu[chii numai primesc un stimul puternic.Folosirea unui num`r mai marede repet`ri pe serie \nseamn` sti-mularea mu[chiului \ntr-un modnou, unic. Metabolismul va cre[-te, ve]i arde mai multe gr`simichiar dac` nu ve]i mai face nimicspecific \n afara s`lii.

D` sistemului F4X o [ans`!|ncearc`-l pentru o perioad` detimp, mai ales dac` e[ti trecut de35 de ani. Dac` nu mai po]i ridicagreut`]i precum \n tinere]e, nu\nseamn` c` nu mai po]i progresa.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Sistemul F4X

Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optimepentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[iOmega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitaminaC este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea întimpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ineingrediente de origine animal`, decipoate fi consumat [i de c`tre cei vege-tarieni sau de persoanele care ]in post.

Se fac comenzi de minimum 5 buc.25% reducere pentru minimum 50 bu-c`]i.

1,90 lei/buc.

Fibrobar cu ceai verde

Culturism&Fitness nr. 5/2013 98 Culturism&Fitness nr. 5/2013

{coal` veche, mu[chi noi!

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 6: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

peste fa]`. Ce prost am fost! Deaceea am umerii a[a praf acum,iar el nu are nicio problem`.

Lee crede \n folosirea uneiforme corecte, mai rapid` pe par-tea pozitiv`, dar lent` [i controla-t` pe partea negativ`. El folose[-te greut`]i pe care le poate con-trola, f`r` s` aib` nevoie de asis-ten]`. |n schimb, de multe ori amfolosit greut`]i cu care nu puteamface singur nici m`car o repetare,dar cu asisten]a unui partener m`umflam ca un p`un cånd reu-[eam s` fac cåteva repet`ri \n ca-re ridica [i el o bun` parte din gre-utate. Am folosit greut`]i prea

mari fa]` de cåt puteam ridica \nrealitate [i am pl`tit... [i \nc` pl`-tesc pre]ul.

A[ putea s` continui cu maimulte exemple despre cåt de„u[or” se antreneaz` Lee, darconcluzia este c` el a ales \n modinteligent greutatea minim` cucare s` creasc` [i nimic mai mult.Greut`]ile mari \[i au locul \ntr-unantrenament, dar numai pån` laun anumit punct.

So]ia mea nu crede c` mai potcre[te \n mas` muscular` dinsimplul fapt c` accident`rile avutefac s` nu m` mai pot antrena lafel de greu cum o f`ceam odat`.

Tindem s` credem c` mai mult\nseamn` mai bine iar s` deviimai puternic merge mån` \n må-n` cu s` fii mai mare. Asta e va-labil` doar pån` la un anumitpunct. Trebuie s` vedem, indivi-dual, care este punctul sau liniapeste care nu trebuie s` trecem.

Este prea tårziu acum pentrumine, r`ul a fost f`cut, dar nu esteprea tårziu pentru voi, cititorii.Data viitoare, cånd \ncerci o greu-tate, \ntreab`-te: Voi stimula sauanihila?

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Am avut ocazia s` discut destulde des cu Lee Haney, de 8 ori Mr.Olympia. Era regele culturismuluiprofesionist cånd am \nceput s`citesc revistele de culturism. Oalt` semnifica]ie important` pen-tru mine a fost faptul c` primul Mr.Olympia pe care l-am v`zut a fostedi]ia din 1991, din Orlando, Flo-rida, unde Lee a cå[tigat \n fa]anou venitului Dorian Yates. Lee[i-a anun]at retragerea la sfår[itulconcursului, surprinzånd pe to]i,de[i avea doar 31 de ani.

|ns` cel mai surprinz`tor fapteste c` Lee, acum \n vårst` de 53ani, nu are accident`ri. Pentru unom care face ocazional sport, nueste ceva impresionant, dar pen-tru un culturist profesionist de top,precum a fost Lee, este [ocant.Nu trece o lun` f`r` s` cite[ti [tiri

despre accident`ri ale profe-sioni[tilor de umeri, coloan`, ge-nunchi sau rupturi de piept,bicep[i etc.

Sunt cu 10 ani mai tån`r decåtLee, nu sunt nici m`car profesion-ist, \ns` lista de accident`ri in-clude artrit` la ambii umeri, lips`aproape total` de cartilagiu la unum`r, tendinit` la coate, prob-leme \n zona lombar`, cu verte-bre tasate [i dureri de diferite ni-vele, probleme la pectoralul [i tri-cepsul drept, la o gamb` [i bicepsfemural. De ce eu sunt atåt de ac-cidentat iar acest campion, cares-a antrenat greu, e f`r` acci-dent`ri [i a putut cå[tiga \n fa]aunor nume mari, precum RichGaspari, Lee Labrada, MikeChristian, Gary Strydom, ShawnRay sau Vince Taylor, nu are

probleme deloc?R`spunsul st` \n celebrul lui

motto: „Stimuleaz`-l, nu-l anihila!“Lee s-a antrenat din greu, darmult mai important a fost c` s-aantrenat inteligent. Nu a mersniciodat` pån` la maxim pentruc` a \n]eles raportul dintre risc [ibeneficii.

Cånd am vorbit cu el despreantrenamentul coapselor, a men-]ionat c` f`cea \ntotdeauna genu-flexiunile la sfår[itul antrenamen-tului, cånd coapsele erau dejaobosite [i nu avea cum s` folo-seasc` aceea[i greutate precumar fi putut dac` le antrena la \nce-put. Astfel, [i-a ferit coloana s`suporte greut`]i de peste 200 kg,s-a dus pån` \n jur de 150 kg,coapsele lui au beneficiat de \n-deajuns stimul, dar [i-a salvatcoloana. |ntre timp, cel`lalt de]i-n`tor a 8 titluri de Mr. Olympia,Ronnie Coleman, [tim cu to]ii c`f`cea genu cu 350 kg [i pres` cupeste o ton`. M` \ndoiesc c` esteo coinciden]` aici, dar Ronnie af`cut deja trei interven]ii chirurgi-cale la coloan` [i mai are nevoiede cel pu]in una. Problemele cuspatele inferior mi se trag de lagenuflexiunile grele pe care le f`-ceam \ntotdeauna la \nceputulantrenamentului.

Recent am vorbit cu Lee des-pre antrenamentul umerilor. Ume-rii lui erau masivi [i acum. L-am\ntrebat cåt de mult` greutate fo-losea la \mpins cu gantere dinstånd. R`spunsul lui m-a [ocat.F`cea regulat cu gantere de 30kg [i foarte rar de 35 kg. Pentru osecund` am avut o satisfac]iepentru c` eu am f`cut [i cu 60 kg,iar acum f`ceam regulat cu 50 kg,apoi, mental, mi-am tras o palm`

Stimulezisau anihilezi?

Suplimentarea cu L-Carnitin` poatem`ri cu pån` la 70% cantitatea degr`sime metabolizat` de organism.Este o substan]` a c`rei principal`func]ie este de a facilita transportul [imetabolismul acizilor gra[i \n celul`,unde sunt metaboliza]i [i transforma]i\n energie. |n afara \mbun`t`]irii perfor-man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tatea aparatului cardiovascular, L-Carniti-na este foarte util` \n cazul persoane-lor supraponderale sau obeze care vors` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vit-

amina C, care este un puternic antioxi-dant, [i vitamina B2 care m`re[te efectulL-Carnitinei, ajutånd la transformareaproteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor \nenergie.

Produsul se prezint` sub form` de cap-sule gelatinoase, fiecare capsul` con]i-nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vit-amina C [i 0,2 mg de vitamina B2.

Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00lei.

Comenzile se fac pe siteulwww.redis.ro sau la telefoanele redac]iei.

L-Carnitin Lipotrop

LLLLeeeeHHaanneeyy

wwwwww..zzaammoollxxiiiissvviiiiccttoorryy.. rroo

10 Culturism&Fitness nr. 5/2013 Culturism&Fitness nr. 5/2013 11TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 7: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Edi]ia din acest an s-a ]inut \nora[ul Ulaanbaatardin (Mongo-lia), 25-27 octombrie. Peste 30de ]`ri, din 5 continente, au fostprezente la acest mondial.

Datorit` costurilor mari detransport, echipa Romåniei a fostformat` doar din juniori, to]i dor-nici de afirmare.

La culturism junioare, am ob]i-nut 2 locuri pe podium. Mai expe-rimentata Beatrice {erban acå[tigat un nou titlu mondial iarcolega ei de categorie, CorinaVi[an, medalia de bronz, la primaparticipare la mondiale.

De asemenea, fitnessul mas-culin juniori ne-a adus rezultatedeosebite, primele dou` locuri:Mihai Moruz, medalia de aur iarLucian Popa, medaliade argint.

Multiplul campionna]ional [i europeande fitness juniori,George Biric`, a par-ticipat aici la nouacategorie introdus`,men’s physique,unde a reu[it ob]ine-rea medaliei de ar-gint. Tot la aceast`categorie, Andrei

Ifrim a ocupat locul 4 iar, la body-building classic juniori, campionulnostru na]ional, Lucian Chiril`, aob]inut locul 4.

Un trapez gros [i masiv arat` c` e[ti un culturistserios, fiind mult mai vizibil chiar decåt bra]ele sauantebra]ele, care pot fi ascunse sub haine. Trapezuliese la iveal` 24 de ore din 24. Dac` ridic`rile deumeri cu gantere sau haltera pentru trapez nu audat rezultate la dezvoltarea trapezului, am un exer-ci]iu pentru tine.

Acesta este o versiune hibrid a ridic`rilor normalede umeri cu gantere. Prin hibrid, m` refer la o com-bina]ie de dou` forme de rezisten]` \n mi[care, pen-tru a se alinia mai bine curbei de rezisten]` [idirec]iei fibrelor corespunz`toare mu[chiului trapez.

Ca s` execu]i exerci]iul, faci ridic`rile normale deumeri cu gantere \n måini de care mai sunt ata[atecabluri la scripe]i pozi]iona]i aproape de podea.Ganterele vor trage de måini \n jos, \n timp cecablurile vor trage \n diagonal` \n jos.

Pentru a vedea de ce acest exerci]iu este a[a deeficient, s` arunc`m o privire asupra anatomieimu[chiului trapez.

Fibrele trapezului se desf`[oar` \n mai multe di-rec]ii, precum un evantai. Cele ale trapezului supe-rior merg \n diagonal`, \ns` nu avem fibre dispusevertical. De aceea, atunci cånd facem ridic`ri deumeri, mi[carea fiind pe vertical`, nu activ`m toatefibrele.

Acum, prin ad`ugarea de rezisten]` pe diago-nal`, dat` de cablurile ata[ate de \ncheietura

måinii, vom ac]iona mult mai multe fibre din trapezulsuperior, ceea ce va duce la cre[teri semnificative\n mas` muscular`.

S` vedem cum execut`m exerci]iul hibrid.Mai \ntåi trebuie s` g`sim o cale s` ata[`m

cablurile fie de \ncheieturile måinilor, fie de gantere.Eu prefer s` folosesc dou` curelu[e pentru ata[atcabluri de glezne. Dac` nu dispune]i \n sal` de a[aceva, atunci pute]i \ncerca s` ata[a]i cablurile directde månerele ganterelor, \n partea lor din spate.A[eza]i-v` la mijlocul scripe]ilor cu ganterele lång`voi. Eu fac cu gantere de 50 kg [i cu aceea[i greu-tate pe fiecare scripete. Dac` folosi]i gantere maigrele, atunci trebuie s` folosi]i [i greutate mai marela scripe]i, altfel ganterele vor trage [i ele de cabluri[i nu ve]i sim]i mi[carea pe diagonal` cum trebuie.B`ga]i curelu[ele pe \ncheieturile måinilor, dar nu lestrånge]i, l`sa]i spa]iu ca ele s` alunece pe måini.Apuca]i ganerele. Apoi, cu o mi[care exploziv`, ridi-ca]i de umeri cåt pute]i de mult; bra]ul nu se mi[c`din cot. P`stra]i pozi]ia de sus, de contrac]ie maxi-m`, timp de o secund`.

Ve]i sim]i exerci]iul cum nu a]i crezut c` e posibil.Rezisten]a lateral` dat` de cabluri va face diferen]a;ve]i recruta mult mai multe fibre decåt ridic`rilestandard.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Exerci]iu hibridpentru trapez

CM juniori [i masters

BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiiccccccccuuuu uuuunnnnccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffff iiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,,iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll `̀̀̀bbbbiiiitttt....

Culturism&Fitness nr. 5/2013 1312 Culturism&Fitness nr. 5/2013

LLLLuucciiiiaann PPooppaa [[iiii MMiiiihhaaiiii MMoorruuzz

CCCCoorr iiiinnaa VVVViiii[[aann,,,, BBeeaattrr iiiiccee {{eerrbbaann

GGeeoorrggeeBBiiii rr iiiicc `̀̀̀

foto

: Iro

nman

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 8: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Constantin Ionescu

Los Angeles

Competi]ia pentru titlurileOlympia 2013 s-a desf`[urat \nsala de concerte „NewOrleans” a hotelului cu acela[inume, din Las Vegas, \ntre 26[i 29 septembrie, fiind un maresucces [i spectacol, din toatepunctele de vedere!

Dup` cum a fost de a[teptat,Phil Heath a cucerit titlul Mr.Olympia pentru a treia oar`consecutiv. Phil a prezentat odezvoltare aproape perfect` [io combina]ie armonioas` \ntremas`, definire [i form` muscu-lar`. |n vårst` de doar 33 deani, poate cå[tiga lejer \nc`

cåteva titluri. Cucerirea titlului suprem de

c`tre Phil Heath, de[i meritat`[i a[teptat`, nu a fost u[oar`.Pentru prima dat`, din 1984,trei fo[ti campioni de Mr.Olympia au fost la start: Phil,Jay Cutler [i Dexter Jackson!Chiar [i mai mult, dac` n-ar fifost ceilal]i campioni la start,al]i culturi[ti de mare valoare,to]i tr`gånd la titlu, s-au preze-ntat, \n special Kai Greene [iDennis Wolf, clasa]i pe locul 2,respectiv 3. Wolf a fost surprizaconcursului, prezentåndu-se \ncea mai bun` form` a vie]iisale. La faza final` a competi-]iei (posedown), Phil s-a impusprin densitatea muscular`, dez-voltarea simetric` [i aspectul

pielii \n general. 1. Phil Heath2. Kai Greene3. Dennis Wolf4. Shawn Rhoden5. Dexter Jackson6. Jay Cutler7. Roelly Winklaar8. Mamdouh Elssbiay9. Branch Warren

10. Lionel Beyeke11. Victor Martinez12. Cedric McMillan13. Evan Centopani14. Steve Kuclo15. Toney Freeman

CCaatteeggoorriiaa 221122 llbbssLa clasa de 212 lbs, Flex

Lewis a devenit campion pen-tru a doua oar` [i, similar cu si-tua]ia de la Mr. Olympia, aufost prezen]i al]i doi sportivicare au cucerit titlul \n anii pre-cenden]i, Henry [i English. |n

Olympia 2013

final, stria]iile [i definirea supe-rioar` a lui Lewis au deciscampionul. Iat` clasamentulprimilor [ase: 1. Flex Lewis2. David Henry3. Kevin English

4. Jose Raymond5. Eduardo Correa6. Sami al Haddad

MMss.. OOllyymmppiiaaDup` cum am spus, de[i

competi]ia feminin` a devenitdin ce \n ce mai pu]in popular`,

pentru noi, romånii, edi]ia dinacest an a fost de importan]`istoric`. Alina Popa s-a clasatpe locul 2, dup` celebra [i mul-tipla campioan`, Iris Kyle, carea ajuns la cel de-al 9-lea titlu.

Heath p`streaz` titlul!Alina Popa, locul 2 la Ms.!

14 Culturism&Fitness nr. 5/2013 Culturism&Fitness nr. 5/2013 15

PPhhiiii llHHeeaatthh

KKKKaaiiiiGGrreeeennee

DDeennnniiiissWWWWooll ffff

RRooeell llyyWWWWiiiinnkkllaaaarr

MMaammddoouuhhEEllssssbbiiiiaayy

BBrraanncchhWWWWaarrrreenn

SShhaawwnnRRhhooddeenn

DDeexxtteerrJJaacckkssoonn

JJaayyCCCCuutt lleerr

foto

: fle

xonl

ine.

com

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 9: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Cred c` acesta este cel maibun rezultat \nregistrat de unculturist romån vreodat` [ipoate c` de nedep`[it, excep-]ie \n care tot Alina o detronea-z` pe Iris Kyle sau se va retra-

ge. Iat` clasamentul primelor[ase: 1. Iris Kyle, 2. AlinaPopa, 3. Debi Laszewski, 4.Yaxeni Oriquen-Garcia, 5.Brigita Brezovac, 6. JuanitaBlaino.

FFiigguurreeHeath n-a fost singurul com-

petitor care a cucerit 3 titluriMr. Olympia. Nicole Wilkins [i-a adjudecat al treilea titlu als`u la competi]ia Figure, care

a dep`[it de mult \n populati-tate pe cea de Ms. Olympia.De remarcat c` Wilkins, ca [i adoua clasat`, [i-au rotit prime-le dou` locuri \n ultimii ani,amåndou` avånd 3 titluri fieca-re. Iat` clasamentul primelor[ase: 1. Nicole Wilkins, 2 ErinStern, 3. Candice Keene, 4.Heather Dees, 5 MalloryHaldeman, 6. Anne Titone.

BBiikkiinniiLa categoria bikini, situa]ia a

fost total diferit` de cea de lafigure. |n fiecare an, de la\nfiin]area competi]iei, am avuto nou` campioan`. Anul aces-ta, Ashley Kalwasser, \n vårst`de 19 ani, a devenit a 4-a cam-pion` la Bikini Olympia.

Iat` clasamentul primelor[ase: 1. Ashley Kalwasser,Yeshaira Robles, 3. StaceyAlexander, 4. Nathalia Melo, 5.India Paulino, 6. AmandaLatona.

FFiittnneessssAdela Garcia, similar cu Iris

Kyle, continu` s` domine com-peti]ia de fitness. A ajuns la celde-al 8-lea titlu suprem!

Iat` clasamentul primelor[ase: 1. Adela Garcia, 2.Oksana Grishina, 3. TanjiJohnson, 4. Myriam Capes, 5.Bethany Cisterino, 6. TrishWarren.

MMeenn’’ss PPhhyyssiiqquuee[[ii WWoommeenn''ss PPhhyyssiiqquuee

Cre[terea \n popularitate acompeti]iilor opuse culturismu-lui, \n sens de mas` muscu-lar`, a dus la introducerea a\nc` dou` competi]ii: Men'sPhysique [i Women's Physi-que. Numele primilor campionisunt Mark Anthony Wingson,respectiv Dana Linn Bailey. Cusiguran]`, ei au stabilit acumfizicul standard pe care arbitrii\l vor urm`ri \n competi]iileviitoare.

16 Culturism&Fitness nr. 5/2013

LLLLiiiioonneellBBeeyyeekkee

FFlleexxLLLLeewwiiiiss

IIrr iiiissKKKKyyllee

NNNNiiiiccoolleeWWWWiiii llkkiiiinnss

AAsshhlleeyyKKKKaallwwaasssseerr

AAddeellaaGGaarrcciiiiaa

MMaarrkk AAnntthhoonnyyWWiinnggssoonn

AAll iinnaa PPooppaa,,llooccuull 22 llaa MMss.. OOllyymmppiiaa

Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilorgra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandatpentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis-mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular,pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfelaccidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidulgras Gamma Linolenic) cre[te ratametabolic` accelerånd sc`derea \ngreutate, \mbun`t`]e[te calitateap`rului, a pielii [i a unghiilor, poate pre-veni distrugerea ficatului datorat`alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic)ajut` la reducerea hipertensiunii arte-riale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` be-nefic asupra sistemului cardiovascu-lar.

Administrare: se administreaz` oralcåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, \m-preun` cu un pahar cu ap` sau sucurinaturale.

Produc`tor: Inovo Biologic Inc.Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie.

90 capsule – 49,00 lei

OMEGACOMPLEX

Culturism&Fitness nr. 5/2013 17TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 10: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

ajuns` la 58 de ani, a f`cut unpictorial pentru revista american`Ironman \n care arat` mai tån`r`cu 20-30 de ani.

brandul Joe Weider'sOlympia \ncepe s` aduc` subumbrela sa noi competi]ii? Noilesporturi sunt grupate sub denu-mirea Olympia Combative Sports[i au ambi]ia s` devin` cele maiimportante evenimente pentruprofesioni[ti din domeniul artelormar]iale, al boxului [i luptelor.Prima edi]ie a avut loc deja \nacela[i weekend cu Mr. Olympia[i a avut succes, de[i principalaatrac]ie pentru public a fost totconcursul pentru desemnareacelui mai bun culturist profesion-ist al lumii.

conform unui studiu, ceipeste 40 de ani trebuie s` ia 40 gde protein` dup` antrenament,pentru a avea aceea[i sintez`proteic` ca tinerii de 20 de ani,care iau 20 g de protein` dup`antrenament? Pe m`sur` ce \m-b`tråne[ti, \n corp apare o „rezis-ten]`“ anabolic` [i de aceea enevoie de o cantitate mai mare deprotein` pentru a produce acela[iefect asupra sintezei proteice. Deasemenea, cei mai \n vårst` e

bine s` serveasc` mai pu]inemese pe zi \ns` cu con]inut maimare de protein`, suplimenteleproteice recomandate sunt com-bina]ie de zer [i casein`.

Mihai Tigora, organizato-rul concursului Tiger Classic, aob]inut locul 5 la CampionatulNa]ional de bodybuilding classicseniori, categoria 180 cm? Re-zultatul este foarte bun avånd \nvedere c` a trebuit s` se ocupe\n acela[i timp de organizarea luiTiger Classic cåt [i de preg`tireafizic` pentru Na]ionale.

timi[oreanul SorinCazacu este campion mondialabsolut la powerlifting masters,

categoria 120 kg? El a reu[it laMondialele din SUA s` cucereas-c` dou` medalii de aur: la genu-flexiuni, cu 362,5 kg [i la \mpins,cu 255 kg. La \ndrept`ri el a ocu-pat locul 4 cu 275 kg, iar la total aob]inut locul 1 cu 892,5 kg. Cuadev`rat o for]` a naturii!

Dorian Zamat este cå[ti-g`torul absolut la concursul de\mpins culcat Cupa Power GymCodlea 2013? El a reu[it s`efectueze 44 de repet`ri cu greu-tatea proprie, 76 kg. |n cadrulconcursului, demonstrativ, R`z-van Bresla[u a reu[it la \ndrept`rio \ncercare valabil` cu 340 kg.

\n sfår[it a ap`rut un noufilm documentar dedicat culturis-mului? Dup` ce \n 1977, filmulPumping Iron, cu Arnold,Ferrigno, Columbu, Ed Corney,Serge Nubre [i Frank Zane, af`cut s`lile pline \n cinemato-grafele americane, ar`tånd via]aculturi[tilor profesioni[ti \n sal` [i\n culisele competi]iilor, [i a con-tribuit enorm la popularizareaacestui sport [i a personajuluiprincipal, Arnold, acum avemocazia s` v` anun]`m c` tocmaia fost lansat un nou film dedicatculturismului. Se nume[te„Generation Iron” [i are ca per-sonaje principale, printre al]ii, pe:Jay Cutler, Kai Greene, PhilHeath, Lou Ferrigno, RonnieColeman, Denis Wolf etc. Pute]ic`uta filmul pe Internet, e pu]inprobabil s` ajung` \n cinemato-grafele de la noi.

totalul premiilor la Olym-pia 2013 a fost de 1.000.000 $?

Premiile pe categorii au fosturm`toarele: Mr. Olympia -675,000 $, Mr. Olympia 212 lbs -65,000 $, Ms. Olympia - 60,000$, Fitness - 60,000 $, Figure -60,000 $, Bikini - 40,000 $, Men'sPhysique - 20,000 $, Women'sPhysique - 20,000 $.

De remarcat diferen]a uria[`dintre banii pentru Mr. Olympia [irestul competi]iilor, cel pu]in de10 ori mai mult, ceea ce demon-streaz` popularitatea competi]ieiMr. Olympia. Faptul c` premiile \nbani pentru Ms. sunt la fel capentru Fitness, Figure [i chiarBikini demonstreaz` cre[terea \npopularitate a celorlalte competi]ii\n dezavantajul lui Ms.

profesioni[tii nu uit` deunde au plecat? La ultimele Cam-pionate Na]ionale ale SUA, pen-tru amatori, au fost prezen]i caspectatori nu mai pu]in de patrude]in`tori ai titlului Mr. Olympia,Jay Cutler, Dexter Jackson, LeeHaney [i Phil Heath, ceea cedovede[te c` ace[ti mari campi-oni nu uit` de unde au plecat. |mi

\nchipui cåt de \ncånta]i au fostconcuren]ii s` vad`, s` vor-beasc` [i s`-[i fac` poze cu ma-rile vedete ale acestui sport.

prima Ms. Olympia din is-torie, 1980, arat` fabulos, \nciuda vårstei. Ca o dovad` vie c`antrenamentele de fitness [ifolosirea suplimentelor (dar nu [ia substan]elor dopante) potmen]ine trupul tån`r pån` lavårste \naintate, Rachel McLish,

RRaacchheellMMccLLiisshh

SSoorr iinnCCaazzaaccuu

JJaayy CCuutt lleerr ,, DDeexxtteerr JJaacckkssoonn,, LLeeee HHaanneeyy [[ii PPhhii ll HHeeaatthh

18 Culturism&Fitness nr. 5/2013 Culturism&Fitness nr. 5/2013 19

DDoorr iinn ZZaammaatt ((ssuuss)) ,, \\nnccaaddrraatt ddee oorrggaanniizzaattoorr iiMMiihhaaiiTTiiggoorraa

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 11: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

BBaarrooccuullEpoca ce urmeaz` se carac-

terizeaz` printr-o ascu]it` lupt`ideologic` \ntre contrareform` [iconcep]ia burgheziei, din ce \n cemai puternic angajat` \n lupta \m-potriva feudalismului. Stilul artis-tic predominant al epocii este ba-rocul, o continuare, sub raportformal, a Rena[terii tårzii din se-colul al XVI-lea. El se distinge

prin exagerarea elementelor lim-bajului dominant al Rena[terii,punånd accentul, \n arta de inspi-ra]ie bisericeasc`, pe elementulsupranatural redat \n perspectiv`static`, iar \n cea de inspira]ielaic`, pe intensificarea emo]iilorpån` la nivelul unei pasiunine\nfrånate.

Barocul s-a impus mai repede\n sculptur` decåt \n arhitectur`.|n locul accentu`rii elementelorde armonie [i echilibru, sculpturabaroc` va urm`ri redarea mi[c`-rii, a dinamicii pasionale sau cor-porale, f`r` s` evite situa]ii deechilibru nefire[ti, uneori chiarneverosimile. Atitudini dinamice,propor]ii alungite, anatomie ac-centuat`, mi[care complicat` [ivirtuozitate tehnic` caracter-izeaz` opera sculptorului Giova-nni da Bologna (1524-1608),(Fig. 1, 2).

Nudurile lui ca [i diver[i zei s-au bucurat de o larg` apreciere.

Giovanni da Bologna este con-siderat ca ultimul reprezentant almarii sculpturi italiene a Rena[te-rii [i primul reprezentant al baro-cului, ap`rut \n germen, \nc` \noperele lui Michelangelo.

Cel mai de seam` sculptoritalian al barocului a fostLorenzo Bernini (1598-1680).Observator abil [i \ndr`zne]al naturii, artist multilateral,sculptor, pictor [i arhitect,Bernini acorda preferin]`gesturilor [i atitudinilor pateti-ce, expresiilor exaltate, dra-periilor flotante, ornamenta-]iei excesive. Deplina st`på-nire a tehnicii i-a permis \ns`realizarea unor efecte demare sensibilitate [i mult`veridicitate.

Printre numeroasele nudu-ri create de acest prodigiosartist, se eviden]iaz` R`pireaProserpinei (Fig. 3), Apolo [i

Dafne (Fig. 4).

Barocul spaniol, cu profundul

s`u caracter autohton, a constitu-

it o reac]ie \mpotriva tendin]elor

clasicizante ale Rena[terii. Artis-

Sculptura [i corpul uman (7)

tul care a exercitat o puternic` in-fluen]` asupra sculpturii baroce\n Spania a fost PietroTorriginano (1472-1528), rivalullui Michelangelo. Sfåntul Ieronimdin muzeul din Sevilla (Fig. 5).Barocul, ilustrat de-a lungulaproape a trei secole de opereimportante, \n majoritatea lor de-dicate legendelor cre[tine, a con-tinuat pån` \n secolul al XVIII-lea.

Impresiona]i de vigoarea lucr`-rilor lui Pierre Puget (1622-1694),contemporanii spuneau c` „mar-mura tremura \n fa]a lui”. |n operasa, se remarc` modelajul elenis-tic al formelor.

|n figurile robuste ale lui Pugetdomin` expresia for]ei (Fig. 6).

Tematica altor sculptori dinperioada baroc` s-a inspirat \n-deosebi din legendele mitologiceantice. Preocup`rile lor au urm`-rit de asemeneaprincipiile for-male [i compozi-]ionale ale sculp-turii elenisticetårzii.

|n operele sta-tuare ale [coliifranceze se facsim]ite, tot maimult, \ndeosebi\n reprezentareanudului feminin [i\n portretistic`,elementele rea-liste. Tipul de fru-muse]e estegra]ios, cu talia

elansat`, cu detalii caracteristice.Sculptura baroc` a l`sat cele

mai multe urme pe teritoriulGermaniei [i al fostului imperiuhabsburgic. Num`rul sculpturilorbaroce \n bisericile, castelele [ipalatele din Bavaria, Silezia,Tirol, Austria, Cehia, Slovacia,Ungaria, Romånia (Transilvania)etc. este impresionant.

Dan N`stase

20 Culturism&Fitness nr. 5/2013

FFiigg.. 11SSaammssoonn uucciiggåånndduunn ff ii ll iisstteeaann

FFiigg.. 22HHeerrccuullee[[ii cceennttaauurruull

FFiigg.. 33RR`̀ppii rreeaaPPrroosseeppiinneeii

FFiigg.. 44AAppoolloo [[ii DDaaffnnee

FFiigg.. 55SSffåånnttuullIIeerroonniimm

Cunoscutul strongmanDaniel Stancu „Mudava“,directorul general al firmeiMudava Security, va organi-za, \n anul 2014, 3 concur-suri „Mudava SecurityStrongest Man“. Primul con-curs va avea loc \n lunamartie-aprilie, \n Bucure[ti.Data exact` va fi anun]at`\n timp util.

Sponsori: Life GuardSecurity, Mudava Security,Redis Nutri]ie [i sunta[tepta]i [i al]i sponsori.

Informa]ii la nr. de tel.:0723.482.677, 0721.081.993.

MUDAVA SECURITYSTRONGEST MAN

Culturism&Fitness nr. 5/2013 21

FFiigg.. 66HHeerrccuullee

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 12: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Mul]i dintre noi [tiu bine c`durerile de spate inferior pot ficauzate de antrenament. Exerci-]iile culpabile sunt ramatul cu hal-tera, ramatul cu bara T, genufle-xiunile, \ndrept`rile, ramatul lahelcometru, ridic`rile de picioaredin atårnat, ridic`rile de trunchi lascaunul roman sau r`sucirile dinstånd pentru trunchi.

Sursele durerii pot fi verte-brele, discurile intervertebrale,\ntinderea unui mu[chi, ligamentsau o tendinit` la nivelul lombar.For]a slab` a mu[chilor lombaripoate cauza, de asemenea, du-rere cronic`. Faptul c` mergem [ifacem regulat antrenamente lasal` nu garanteaz` c` avem unspate puternic.

Multe din cazurile de dureri despate sunt cauzate de mu[chiislabi lombari care nu pot sus]inecum trebuie coloana vertebral` laexerci]iile enun]ate mai sus saula simple sarcini din via]a de zi cuzi. De prea multe ori, oamenii dindomeniul medical-recuperatoriuau pus accent pe dezvoltarea ab-dominalilor pentru reducerea du-rerilor lombare [i stabilizarea

trunchiului.Nu sunt singurul care \ncura-

jeaz` dezvoltarea lombarilor, pelång` cea a abdomenului, pentrustabilizarea trunchiului [i reduc-erea durerilor cronice de spateinferior. |n anii '80, Arthur Jones,creatorul gamei de aparateNautilus, figur` foarte popular` \nråndul culturi[tilor, a sim]it c`multe din durerile de spate [i degåt pot fi atenuate prin dezvolta-rea unor mu[chi ai spatelui maiputernici, nu a abdominalilor. {isingura cale de a r`spåndi ideea[i de a o face cunoscut` a fost s`o insereze \n sistemul medical.

Jones a \nceput cercetarea [idezvoltarea a ceea ce el numea„exerci]iu medical”, cunoscutacum sub numele de firm`MedX. Dezvoltarea aparatului s-a focusat pe izolarea mu[chilorlombari, cåt de mult posibil.Jones a \ncercat s` elimine cåtmai mult din implicarea fesierilor[i femuralilor care particip` sem-nificativ la exerci]iile comunepentru lombari [i nu permit aces-tora s` se dezvolte cum trebuie.|ntr-un final a reu[it s` g`seasc`

o form` de execu]iecare s` izoleze lom-barii.

MedX este un sis-tem realizat s` teste-ze, s` izoleze [i s`dezvolte for]a mu[chi-lor extensori lombari [ia gåtului. Cursa mi[c`-rii [i rezisten]a sunt \n-registrate pentru fieca-re repetare de un com-puter care opereaz`\ntreg aparatul, un mo-tiv pentru care MedXeste a[a de popular [ide dorit.

Medicii din Germa-

nia au fost a[a de mult impre-siona]i de acest aparat \ncåt adevenit parte \n sistemul salarial.Au fost 3 motive: pacien]ii careau folosit MedX au prezentat maipu]in` durere, au avut note maibune privind dizabilitatea, au lip-sit mai pu]ine zile de la serviciu.Mai mult decåt atåt, guvernul ger-man a cerut ca aparatul, careeste destul de masiv, s` fie fabri-cat \n Germania pentru a salvacheltuielile de expediere.

Un cunoscut medic specializatpe problemele coloanei verte-brale, Dr. William Bergman, carea folosit MedX \nc` din 1989, aspus recent, la o conferin]`: „Amavut privilegiul s` ajut mai multde 10.000 de pacien]i cu proble-me la coloan`. C`utarea de exer-ci]ii care s` dea acela[i rezultat,precum la aparatul MedX, a fostzadarnic`.”

Chiar dac` faci regulat genu-flexiuni sau \ndrept`ri cu greut`]imari, vei fi surprins de modul cumaparatul MedX lucreaz` mu[chiilombari. Bine\n]eles, cei care nuse antreneaz`, dar prezint` dure-ri, au nevoie de o abordare maiblånd`, pentru a sc`pa de dureri.

MedX are multe roluri [i posi-bilit`]i, \ns` principalul lucru estes` \mbun`t`]easc` for]a spateluiinferior, mai mult sau mai pu]in,dup` caz, [i s` reduc` durerile.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

Solu]ii pentrudurerile lombare

Culturism&Fitness nr. 5/2013 2322 Culturism&Fitness nr. 5/2013

aappaarraatt MMeeddXX

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 13: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Este primul culturist de perfor-man]`, de culoare, din ]ara noas-tr`. Prietenii \i spun Blondu', are35 de ani, este c`s`torit [i are unb`ie]el. Spune despre b`iatul lui,de 5 ani, c` execut` mai binedecåt el pozi]iile obligatorii, deciprobabil va deveni [i el culturist.Are o linie estetic` frumoas`,este \nalt (1,85 m), cu un abdo-men foarte bine conturat.

– Cum se face c` e[ti primulculturist de performan]`, de cu-loare, din Romånia?

– P`i, cred c` sunt cel maivechi b`rbat de culoare din Ro-månia, n`scut, crescut aici [i num` bucur de o concuren]` preamare \n zona asta! Tata e africandin Congo, mama romånc`. De10 ani am [i reziden]` deAmerica, dar nu m-a tentat s`

r`mån acolo... poate am gre[it.Dar m` simt mult mai bine aici,prietenii \mi spun Blondu', a[a c`nu m` simt diferit! {i ur`sc scuzareferitoare la culturism: „P`i, las`m`, tu e[ti nativ, c` e[ti negru!”

– Cum ai \nceput s` te antre-nezi, cine te-a influen]at?

– Am f`cut lupte libere de la 8ani. Dup` 4 ani am trecut la box,iar la 16 ani am intrat prima oar`\ntr-o sal` de culturism. A fostcea de la Metrorex, a lui FlorinUceanu, influen]at de prietenii dela bloc, de anturaj. |mi pare r`uc` abia la 35 de ani m-am urcatpe scen`; poate, dac` o f`ceamacum 15 ani, eram mult maideparte... dar atunci nu \mi per-miteam s` investesc atåt de mult\n mine.

– Ce ]i se pare mai u[or: s`

cå[tigi \n mas` muscular` sau s`te define[ti?

– Pun foarte greu mas` mus-cular`, cu toate c` am ajuns s`consum [i pån` la 2 kg de carnepe zi [i 1 kg de orez, plus multdulce [i fast-food. La definire eincredibil, \n fiecare zi se vedediferen]a, \n fiecare zi \mi aparalte vene.

– Cum te antrenezi?– Aici cred c` e o problem`; eu

\mi antrenez grupele de mu[chipe care le simt odihnite \n ziuarespectiv`, nu am un programbine stabilit. Pentru Tiger Classicm-am antrenat dou` s`pt`månicu Costel Laz`r. A fost o expe-rien]` unic`, omul e robot, nu„tri[eaz`”, nu se abate de lanimic. Totul e ca la carte... s-av`zut [i pe scen` la el. Dac` \n-cepeam de la perioada de mas`cu el, cu siguran]` urcam pepodium!

– Ce månc`ruri \]i plac [i cedifer` la alimenta]ia ta din sezo-nul de mas` [i cel preconcurs?

– |n perioada de mas` \ncercs` m` apropii de 6-7.000 kcal pezi, m`nånc orice poftesc, dulce,pr`jit... tot! Cea \nainte de con-curs difer` mult, \ncep s`-mi cån-t`resc alimentele, s` am ore fixede mas` [i dulcele dispare de tot.Asta \mi lipse[te cel mai mult,sunt le[inat dup` dulciuri, a[månca zilnic 5 mese de dulce [iuna de måncare.

– Ce culturist te inspir` [i \lconsideri un model pentru tine?

– De cånd eram mic, mi-a pl`-cut foarte mult Shawn Ray, pån`anul asta cånd am fost la Mr.Olympia ca spectator. Am \ncer-cat s` fac o poz` cu el [i nu s-aputut, l-am b`tut de 3-4 ori peum`r, nici m`car nu s-a \ntors.|mi venea s`-i spun c` am dormitcu poza lui deasupra patului...Trist! Acum \l apreciez mai mult

24 Culturism&Fitness nr. 5/2013

AAllaaiinnMMaakkaannddaa NNggiiuuwwuu

pe Dexter Jackson, care, cu 2-3ore \nainte de a urca pe scen`,f`cea poze [i d`dea autografe latoat` lumea. De respectat!

– Cum de ai ales s` participiprima dat` la un concurs denivelul Tiger Classic?

– Am fost anul trecut ca spec-tator [i am fost impresionat decalitatea concursului [i mi-ampromis c` la anul trebuie s` fiu pescen`, e o senza]ie unic`. Undem` antrenez eu, la ExclusiveFitness, se antreneaz` [i pri-etenii mei, Drago[ Popescu, {te-fan Co[ovanu (n.r. cå[tig`torulde la bb classic) [i organizatorulconcursului. Practic m-au \mpinsde la spate, „hai c` po]i, hai [i tu,e p`cat s` tragi degeaba f`r` s`concurezi!”, [i m-am l`sat dus deval. N-am [tiut cåt de greu [i cos-tisitor poate fi! Cu toate astea, a[dori s` concurez [i \n 2014.

– Care este grupa ta cea mai\nc`p`]ånat`, care-]i face zile

grele?– De mic am avut defect la

pectorali [i umeri, la um`rul dreptavånd dou` opera]ii \n urma unuiaccident moto. {i structura meanu m` ajut`, n-am o cutie tora-cic` foarte dezvoltat`.

– De cå]i ani practici sport? Cesporturi ]i-au pl`cut \n timp?

– |n total am 25-26 de ani desport: 2 ani de volei, 4 ani de lup-te libere, 2 de box [i vreo 18 desal`, minimum 3-4 antrenamentepe s`pt`mån`. A[a c` e vorba demult` munc`, nu cadou de lamami [i tati, cum cred majori-tatea.

– Ce greutate ai \n off [i cucåte kilograme ai intrat pe scen`la Tiger Classic?

– Greutatea, \n perioada deacumulare, este de 110-112 kg,la concurs am avut 96 kg. La bra]aveam 48 cm cu dou` s`pt`måni\nainte de concurs.

– Ce hobby-uri ai?

– Ca hobby, pe primul loc esala. Apoi, \mi place s` mai mergcu b`ie]ii de la K1 la antrena-mente [i pe la galele K1. |miplace foarte mult s` c`l`toresc,a[ dori s` v`d cåt mai mult posi-bil din lumea asta. Cea mai tareexperien]` \n culturism am avut-oanul acesta la Mr. Olympia, amr`mas pl`cut surprins de tot:organizare, lume, produse, show!S` po]i face poze [i s` po]i vorbide aproape cu cei pe care \i con-siderai zei, sculpturi umane... |mipare r`u c` nu am mers acum 10ani la Mr. Olympia, cånd amajuns \n America, sigur m` moti-va de atunci s` \ncerc s` ajungpe scen`. P`cat!

– Pentru ce competi]ii dore[ti s`te preg`te[ti \n viitorul apropiat?

– La anul a[ vrea tot TigerClassic.

prof. Cristian Neagu

Interviu cu Alain Makanda Ngiuwu

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 14: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

„Genuflexiunile sunt d`un`toa-re pentru tine.” Am auzit to]iaceast` declara]ie, dar este ade-v`rat`? Sunt atåt de multe vari-abile cånd execut`m acest exer-ci]iu \ncåt mul]i sportivi ajung s`simt` dureri \n genunchi cånd leexecut`. Asta nu \nseamn` c`exerci]iul este unul r`u. De fapt,este mai s`n`tos pentru ge-nunchi decåt alte exerci]ii pentrucoapse.

Conceptul c` genuflexiunilesunt d`un`toare provine de la oa-meni, incluzånd aici [i mul]i carese antreneaz`, chiar [i cei dindomeniul medical-recuperatoriu,care cunosc foarte pu]in despreantrenamentul cu greut`]i. Maimult decåt atåt, ei influen]eaz`negativ pe al]i oameni care nici einu [tiu mai multe la råndul lor. Carezultat, aceste cuvinte au avuta[a impact \n societate de deceniibune \ncåt, acum, orice om carenu s-a antrenat va recita „genu-flexiunile sunt d`un`toare”, pre-cum un papagal.

Majoriatatea celor care se an-treneaz`, care au \nv`]at tehnicacorect` a exerci]iului [i care au

un program bine structurat de vo-lum [i greut`]i au pu]in sau chiardeloc dureri la genunchi. Dinpunct de vedere mecanic, genu-flexiunea este una dintre cele mainaturale mi[c`ri pe care corpul opoate face.

Cartilagiul de pe spatele rotuleinu este uniform \n grosime. Cåndfaci genuflexiuni, cel mai marestres este pe por]iunea cu carti-lagiul cel mai gros, pentru a dis-persa mai bine for]ele implicate.|n contrast, mult mai populareleextensii la aparat pentru coapsepun stres pe por]iunea cea maisub]ire a cartilagiului rotulei.

Acestea fiind spuse, exist`sportivi care au avut dureri de lagenuflexiuni. Unii aveau acci-dent`ri mai vechi la genunchi,cartilagiile fiind mai mult sau maipu]in deteriorate. Aceasta f`ceaca for]ele s` nu fie distribuite uni-form, ceea ce ducea la disconfortsau dureri cånd executau genu-flexiunile. |ntotdeauna am spuscelor pe care i-am antrenat c` nuvenim de pe o linie de asamblareprecum automobilele, anatomianoastr` difer`. Unii au mici [an-

]uri \n care rotula se poate mi[ca\n sus [i \n jos, al]ii au o form`mai pu]in simetric` \n spatele ro-tulei. Aceste diferen]e structuraleproduc dureri la nivelul genun-chilor cånd sunt efectuate genu-flexiunile.

De asemenea, o tehnic` pre-car` a genuflexiunilor poate creadurere. Sunt o gr`mad` de \nce-p`tori care fac genuflexiunile cuc`lcåiele pe o bucat` de lemnsau pe discuri de 2,5 sau 5 kg. Oastfel de execu]ie nu face decåts` \mping` genunchiul mult \n fa-]`, ceea ce produce foarte multstres \n articula]ie, iar durerileapar la scurt timp, f`cånd practi-cantul s` abandoneze exerci]iulpe motiv c` nu e bun pentru c` \ldor genunchii...

O alt` cauz` a durerii estefolosirea unor greut`]i prea mari,pentru prea mult timp. De aseme-nea, chiar dac` folosim greut`]imoderate, dar facem multe serii[i repet`ri [i nu d`m timp de refa-cere \ntre antrenamente poateduce la dureri.

Sunt cå]iva pa[i de urmat pen-tru reducerea durerilor de ge-nunchi de la genuflexiuni:

– \nva]` s` execu]i corectmi[carea, \ntreab` pe cineva cuexperien]`;

– revizuie[te-]i programul degenuflexiuni din ultimele trei luni,vezi dac` ai avut varia]ie la inten-sitatea antrenamentelor sau te-aiantrenat greu tot timpul;

– dac` te dor genunchii tare [ise umfl` la efort, atunci ia pauz`pån` cånd se refac, apoi revinocu antrenamente u[oare [i folo-se[te o periodizare pentru aajunge din nou la greut`]ile mari.

Alexandru Bolborici

dup` Ironman

26 Culturism&Fitness nr. 5/2013

Durerile de genunchi[i genuflexiunile

Culturism&Fitness nr. 5/2013 27

VVåårrsstt`̀:: 30 ani

||nn`̀ll]]iimmee:: 1,72 m

RRee[[eeddiinn]]`̀:: Bucure[ti

SSttaarree cciivviill`̀:: c`s`torit`

GGrreeuuttaattee: 57 kg

MMåånnccaarree pprreeffeerraatt`̀:: fructe de mare,

\nghe]at` Nirvana la desert

EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu ccooaappssee::

– genuflexiuni cu haltera, 4 serii a

12-15 repet`ri

– \ndrept`ri, 4 x 12-15

– mers fandat, 4 x maximum

AAAA NNNN AAAA ---- MMMM AAAA RRRR IIII AAAANNNNGGGGIIIIUUUUWWWWUUUU

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 15: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Daniel Oprea

campion balcanic

Un alt concurs, devenit detradi]ie \n tabloul competi]ionalculturistic, este, f`r` \ndoial`,Cupa Sebastiano, desf`[urat laReghin, pe data de 28 septem-brie, [i ajuns anul acesta la edi]iaa VII-a. Competi]ia este organi-zat` de pre[edintele Federa]ieiRomåne de Culturism [i Fitness,domnul Gabriel Toncean.

Organizarea, ca la fiecare edi-]ie de altfel, este una de excep]ie,sportivilor [i oficialilor asigu-råndu-li-se condi]ii excelente decazare [i mas`.

Competi]ia se desf`[oar` \ntr-o atmosfer` cordial`, cald` [ipl`cut` \n prezen]a unui publicnumeros, fervent [i fair-play. Deremarcat este faptul c` publiculde la Reghin este unul avizat [ibun cunosc`tor al culturismului.

Anul acesta s-au \nscris \nconcurs 45 de sportivi. Catego-riile au fost populate [i echilibratedin punct de vedere valoric. Cå[-tig`torii categoriilor s-au remarcat

prin calit`]i fizice deosebite.Cupa Sebastiano a fost adjude-cat` anul acesta de c`tre or`dea-nul Bogdan Mate[an.bikini fitness1. Diana Pivniceru – Farul C-]a2. Anca Somcutean – GoldStar

Gym Baia Mare3. Cristina Con]iu – CSM Baia

Mareculturism feminin 1. Judith Palecian – CSU Tg.

Mure[2. Cristina Ro[ca – Oradea70 kg 1. Ioan Cojocari-T`ut – CSU Cluj2. Ovidiu Cozma – GYM Ovidiu

Baia Mare

3. Alex Cisteian – Bra[ov80 kg 1. Cristian {tefan – Apollo Sport

Sf. Gheorghe2. Cristian Berciu – CSU Cluj3. Sebastian V`su] – Cluj90 kg 1. Bogdan Mate[an – Oradea2. Csaba Vadas – Rapid Oradea3. Nicolae Grad – Baia Mare+90 kg 1. Sergiu Sab`u – Satu Mare2. Remus Mih`i]` – Olympia

ProGym Bra[ov3. Ionu] T`m`[an – CS GoldStar

Gym Baia Mareopen Cupa SebastianoBogdan Mate[an

Daniel Oprea

campion balcanic

Pe data de 5 octombrie 2013,Federa]ia Romån` de Culturism[i Fitness, \mpreun` cu Clubulsportiv Power Gym Media[ [isus]inu]i de numero[i sponsori, aorganizat la Media[ o nou` edi]iea unei competi]ii de tradi]ie, CupaRomåniei la culturism [i fitness.

Organizatorul, \n persoanadomnului Madara[i, s-a str`duits` asigure o desf`[urare coe-rent` [i \n bune condi]ii a com-peti]iei, de la momentul \nscrieriisportivilor pån` la stabilireacå[tig`torului Cupei Romåniei.Complexul Traube din Media[ afost o loca]ie perfect`.

Arbitrajul a fost corect, clasa-mentele reflectånd \n totalitaterealitatea.

La startul competi]iei s-au alini-at 45 de sportivi din toate col]urile]`rii, majoritatea bine preg`ti]i. Lacategoria 80 kg juniori s-a impusDan Aldea din Sibiu, care de alt-fel a cå[tigat openul juniorilor. Lafitness masculin, R`zvan {inde-laru a cå[tigat cu un program deexcep]ie [i o form` fizic` f`r` re-pro[. Competi]iile fetelor au fostadjudecate de trei sporti-ve de valoare a c`rorpresta]ie a reflectat efortul[i seriozitatea \n preg`-tire, astfel: la fitness -Georgiana P`dure, labodyfitness - Iuliana Iancu[i la bikini Beatrix Oan`.

Categoriile de culturismmasculin seniori nu auadus surprize, cå[tig`toriifiind, de cele mai multeori, sportivi titra]i [i experi-menta]i, precum OvidiuCozma, Claudiu Giurgi,Cristian Berciu, MarcelManea [i Nicolae Grad.

Cupa Romåniei [i TrofeulPower Gym Media[ a mers anulacesta la Media[, prin intermedi-ul lui Marcel Manea care, cu ostructur` bun` [i o definire deexcep]ie, a reu[it s` \[i surclase-ze rivalii, spre deliciul publiculuidin Media[. 65 kg juniori1. R`zvan Dragomir –

Post`varul Bra[ov2. Hunor Salak – Mada&Mary

Fitness Cluj-Napoca3. Alexandru Jaszbereny – CSM

Baia Mare80 kg juniori1. Dan Aldea – CS{ {oimii Sibiu2. Thomas Windt – Post`varul

Bra[ovfitness masculin1. R`zvan {indelaru – Farul C-]a2. Geani Oprescu – Farul C-]afitness feminin1. Georgiana P`dure – CSU

Oradea2. Bianca M`z`reanu – CSU

Oradea3. Ofelia O[an – CSM Baia Marebodyfitness1. Iuliana Iancu – CSU Cluj-N.2. Ana-Maria Iftime – CSM Baia

Mare3. Martina Lupu – CSU Oradeabikini fitness1. Beatrix Oan` – CSU Tg. Mure[2. Simina Gherman –

Champions Gym B.3. Monica Berciu – Dumifitness

Cluj-Napocaseniori 65 kg

1. Alexandru Marinca[ –Dumifitness Cluj-Napoca

2. Nicu[or T`t`rici – CS{ 5 B.3. Liviu Varga – CSM Bistri]aseniori 70 kg1. Ovidiu Cozma – Gym Ovidiu

Baia Mare2. Ioan Cojocari-T`ut – CSU Cluj

Napoca3. Silviu Pop – CSU Cluj-Napocaseniori 75 kg1. Claudiu Giurgi – Gym Ovidiu

Baia Mare2. Florin M`rculescu – Power

Gym Media[3. Francisc Tokoly – Gold Gym

{imleul Silvanieiseniori 80 kg1. Cristian Berciu – CSU Cluj-

Napoca2. Sebastian V`su] – CSU Cluj-

Napoca3. Adrian Piper – Dumifitness

Cluj-Napocaseniori 90 kg1. Marcel Manea – Power Gym

Media[2. Cristian {tefan – Apollo Sport

Sf. Gheorghe3. Zaven Mandalian – Apollo

Sport Sf. Gheorgheseniori 100 kg1. Nicolae Grad – CSM Baia

Mare2. Corelian Palea – Power Gym

Media[3. Silviu Sand – Culturism

Tineretul Tg. Mure[open seniori [i Trofeul Power

Gym Media[Marcel Manea – Power Gym

Media[

Cupa Sebastiano Cupa Romåniei

Culturism&Fitness nr. 5/2013 29

ooppeenn sseenniioorr ii8800 kkgg

bbiikkiinnii ff ii ttnneessss

28 Culturism&Fitness nr. 5/2013TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 16: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g

Dup` ce a ob]inut primul titlumondial din istoria skandenber-gului romånesc, \n 2004, MirelaP\rjol a revenit \n competi]ii anulacesta [i, la Campionatele Mon-diale care s-au desf`[urat \n pe-rioada 4-7 septembrie, \n Polo-nia, a reu[it s` devin` din noucampioan` mondial`, chiar du-bl` campioan`, pentru c` a cå[-tigat titlul la ambele bra]e.

Senza]ional este faptul c` [ifiica sa, Simona, a devenit cam-pioan` mondial` la junioare bra-

]ul stång [i vicecampioan` labra]ul drept. Este prima oar` \nsportul romånesc [i mondialcånd mama [i fiica devin cam-pioane mondiale la acela[i con-curs, \n aceea[i zi, pe 4 septem-brie, cånd ambele au cucerittitluri mondiale la bra]ul stång.

{i ceilal]i sportivi romåni auob]inut rezultate excelente, ur-cånd pe podium:

– D`nu] Borbil a ob]inut argin-tul la categoria +110 masters,bra]ul stång

– Viorel Dobrin a ob]inutbronzul la categoria 70 kgseniori, bra]ul drept

– Marius Jurovschi a ob]inutargintul la categoria 75 kgjuniori, bra]ul stång

– Alin Sandu a cå[tigat argin-tul la categoria 90 kg juniori,bra]ul drept

|n total, Romånia a ob]inut 8medalii la acest campionat, ceamai bun` performan]` de cåndam \nceput s` particip`m lamondiale, din anul 2004.

30 Culturism&Fitness nr. 5/2013

Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo-Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie subform` de glucoz` pe o perioad` mai \ndelungat` decåt za-h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg arenevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a puteaefectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore.

Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15g (se poate dizolva \ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se faceo reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri.

efect energetic \ndelungat

Culturism&Fitness nr. 5/2013 31

Mirela [i Simona P\rjol,campioane mondiale!

Cupa Dr`g`ne[ti-Olt

Steel Man Tg. Neam]

juniori open1. Cosmin Aflorei – Poiana

Teiului (NT) 2. Ionu] Buh`ianu – Siret (NT) 3. Traian Av`c`re]ei – Vån`tori

Neam] (NT)seniori 70 kg 1. Dumitru Tanu – Frasin (SV) 2. Claudiu Olar – V`sc`u]i (SV) 3. Cristian Pop – Tihau (SJ)seniori 80 kg 1. Mihai Haj - Volov`] (SV) 2. Lauren]iu Gu[avan – Vån`tori3. Gabriel Ursachi – R`d`u]i seniori +80 kg 1. Cosmin Alexandrescu –

R`d`u]i2. Ovidiu Istrate – Tg. Neam]3. Vasile Vr\nceanu – Tg. Neam]seniori open1. Cosmin Alexandrescu – R`d`u]i

2. Mihai Haj – Volov`] (SV) 3. Dumitru Tanu – Frasin (SV)

PALATINOSEPALATINOSEConcursul s-a desf`[urat pe

data de 21 septembrie, \n TårguNeam], la Hotel Ozana. Dinpartea Asocia]iei Romåne deSkandenberg „Bra] de Fier”, aufost invita]i Radu Valahu [i arbi-trii Mircea Simionescu-Simicel [iAlexandru Bolborici.

Au fost 3 categorii de greu-tate, atåt la juniori cåt [i la seni-ori, plus openuri. Multe meciuri

foarte disputate, cu r`sturn`ri desitua]ie. Cå[tig`torul absolut,Cosmin Alexandrescu, a \nceputcu stångul, pierzånd primul mecipe gre[eli de cot, \ns` a cå[tigatapoi totul.

Clasament complet, poze [ivideo HD g`si]i pe bratdefier.rojuniori 70 kg 1. Traian Av`c`re]ei – Vån`tori

Neam] (NT)

2. Ioan Ani]ulesei – R`d`u]i3. Eduard Br\nzei – Tg. Neam]juniori 80 kg 1. Andrei Cerbu – Poiana

Teiului (NT) 2. Cosmin Aflorei – Poiana

Teiului (NT) 3. Laviniu Apostoae – Oglinzi

(NT)juniori +80 kg 1. Ionu] Buh`ianu – Siret (NT)2. Vlad Ignea – Tg. Neam]3. Ioan Onea – Vån`tori (NT)

CCoossmmiinn AAlleexxaannddrreessccuu \\nnccaaddrraattddee aarrbbiittrr ii [[ii oorrggaanniizzaattoorr

Concursul s-a desf`[urat cuocazia „Zilelor ora[ului Dr`g`-ne[ti-Olt”, pe data de 28 septem-brie 2013. Datorit` premiilor \nbani anun]ate, au venit sportividin toate col]urile ]`rii, fiind celmai valoros concurs de skanden-berg din acest an, dup` Na]iona-le. Au participat medalia]i la mon-diale [i mul]i campioni na]ionali.

De[i concursul s-a desf`[uratla dou` mese, datorit` num`ruluimare de sportivi \nscri[i, peste130, evenimentul a durat peste 7ore, dånd de munc` arbitrilor

prezen]i: Mircea Simionescu-Simicel, Victor Barbu, EduardDimian, Alin Cuemjiev, CristianAnheliuc [i Ramona Nicolae.

Clasament complet, 300 depoze [i video HD g`si]i pe siteulnostru, bradefier.rojuniori 16 ani open dreapta 1. Alexandru Zamfir – Lehliu-

Gar` (CL) 2. Darius Iakabo[ – T`lmaciu (SB) 3. Marin Anghel – Dr`g`ne[ti-Oltjuniori 18 ani open dreapta 1. Andrei Jurc` – Timi[oara2. Andrei Nagoda – Pitaru (DB) 3. Teodor Dumitru – Caracaljuniori open stånga

1. Andrei Jurc` – Timi[oara2. Emanuel Nicol`escu – R`d`u]i3. Andrei Nagoda – Pitaru (DB)seniori 75 kg dreapta 1. Viorel Dobrin – Poiana Lacului

(AG) 2. Marius Jurovschi – Satu-Mare

(SV) 3. Paul Avram – Lipova (AR)seniori 90 kg dreapta 1. Andrei Chipreanov – R`d`u]i2. Daniel Barbu – Opta[i (OT) 3. Marian Duf`r – Dobrogostea

(AG)seniori 100 kg dreapta1. Mihai Brezoi – Strehaia (MH) 2. Alin Sandu – Lehliu Gar` (CL) 3. Edmond Cristescu – Bucure[ti

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 17: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Culturism&Fitness nr. 5/2013 33

Cei care au studiat foartemult nutri]ia sunt din ce \n cemai preten]io[i cu alegereasuplimentelor. Am \ntålnit dince \n ce mai multe cereri de su-plimente cu o anumit` com-pozi]ie proteic` [i un anumitgust. Astfel, ne-am gåndit s`lans`m o gam` nou`, denumit`„Supliment Pak“, care s` con-]in` diferite substan]e nutritivepure, adic` noi decåt le amba-l`m exact a[a cum le primim dela produc`tori, f`r` s` interven-im \n vreun fel.

Dumneavoastr` pute]i cum-p`ra aceste substan]e pure [is` le combina]i cum dori]i, \nfunc]ie de obiective [i gusturi.Pute]i ad`uga la un concentratproteic de un anumit fel, sau lao combina]ie de mai multe feluride concentrate proteice,dextroza, ca aport de carbo-hidra]i simpli [i pentru a da ungust bun, maltodextrin`, pentruaport de carbohidra]i com-plec[i, [i, \n func]ie de gustul fi-ec`ruia, diferite ingredientepentru un gust cåt mai pl`cut(cacao, vanilie sau diverse aro-me care se g`sesc \n comer]).

SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

lSk

ande

nber

g l

Skan

denb

erg

seniori +100 kg dreapta 1 Mircea Bic` – Bucure[ti2 Bogdan Gu]` – Bucure[ti3. Adrian Tudose – Ro[iori de

Vedeseniori open stånga1. Andrei Chipreanov –

R`d`u]i2. Mircea Bic` – Bucure[ti3. Viorel Dobrin – Poiana

Lacului (AG)seniori open dreapta1. Andrei Chipreanov –

R`d`u]i2. Daniel Barbu – Opta[i (OT) 3. Mircea Bic` – Bucure[ti

Concentrat din zer (WPC 80)Concentrat proteic din zer cu

o concentra]ie proteic` de 80%,se dizolv` foarte bine [i aregust neutru. Se prezint` las`cule]i de 900 g – 69 lei, cutiide 900 g – 71,00 lei.

Concentrat proteic din lapte(MPC 85)

Concentra]ia proteic` este de85%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Produc`tor:Fonterra, Noua Zeeland`. Seprezint` la s`cule]i de 900 g –59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00lei.

Concentrat proteic din lapte(Cazeinat de calciu)

Concentra]ia proteic` este de89%, se dizolv` foarte bine [iare gust neutru. Produs \nFran]a. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 67,00 lei, cutii de 900g – 69,00 lei.

Izolat proteic din zer(Prolacta 95 Low Lactose)

Are o concentra]ie de 95%protein` cu con]inut mic degr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%).Produc`tor: Lactalis Ingredients,Fran]a. Se prezint` la s`cule]ide 900 g – 97 lei, cutii de 900 g– 99,00 lei.

32 Culturism&Fitness nr. 5/2013

Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de

90%, se dizolv` bine, gust neu-tru. Se prezint` la s`cule]i de750 g – 27,00 lei, cutii de 750 g– 29,00 lei.

Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i

este indicat` pentru reducereapoftei de mâncare. Produc`tor:Sensus, Olanda. Se prezint` lacutii de 450 g – 29,00 lei.

Dextroz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ierapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg –15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei.

Fructoz`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i simpli, cu absorb]ielent` [i gust dulce, pl`cut. Pro-duc`tor: Amylum, Bulgaria. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg –17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00lei.

Maltodextrin`Are o concentra]ie de 100%

carbohidra]i complec[i, cu ab-sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro-duc`tor: Roquette, Fran]a. Seprezint` la s`cule]i de 1 kg – 17lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei.

Prima Liga Balcanic`, desf`-[urat` la noi, a avut loc \n direct,la TV, la Sport.ro, luni, 14 oc-tombrie. Cei mai buni 8 sportividin Romånia [i Bulgaria s-au\nfruntat \n limitele categoriei -85 kg. A fost un maraton de 56de meciuri, 28 de meciuri pe fie-care bra], fiecare sportiv \ntål-nind o singur` dat` pe ceilal]iconcuren]i.

Din p`cate, cel mai titrat spor-tiv romån, Andrei Chipreanov, apierdut de 3 ori la bra]ul stång.Dac` nu pierdea la bra]ul drept,atunci devenea cå[tig`torulLigii, dar a pierdut \n fa]a luiTumbev, dup` un meci contro-versat, astfel \ncåt a trebuit s`

se mul]umeasc` cu locul 3.Oricum, diferen]a dintre primiitrei a fost de cåte 2 puncte, ceamai mic` posibil` la un astfel deconcurs.

Urm`torul romån clasat a fostDaniel Andronache, pe locul 5;

destul de aproape de locul 4,ceilal]i doi, Marius Jurovschi [iConstantin Piticar, au f`cut ofigur` frumoas`, fiind \nc` juni-ori. Arbitrii au fost: Victor Barbu,Tiberiu Mihalcea, EduardDimian [i Cristian Anheliuc.

Liga Balcanic` -85 kg

stånga dreaptaNume kg pct. loc pct. loc Total1. Plamen Dimitrov 83 119 1 99 3 2182. Kaloyan Tumbev 82 97 4 119 1 2163. Andrei Chipreanov 85 98 3 116 2 2144. Dimitrav Yulev 84 103 2 83 5 1865. Daniel Andronache 85 84 6 98 4 1826. Marius Jurovschi 75 87 5 75 7 1627. Hristo Delidjakov 75 77 7 63 8 1408. C-tin Piticar 85 63 8 75 6 138

pprr iimmaarruull PPaanntteell iiee RRoottaarruu ((ddrr)) ,, llaa pprreemmiieerreeaa ccaatteeggoorr iieeii ooppeenn sseenniioorr ii ddrreeaappttaa

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 18: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

Magazin de suplimentenutritive \n Ploie[ti,

str. Brebenei 3, bl. 3, ap.3, lång` complex „Nord“.

Tel. 0722.324.061

SAL~ DE CULTURISM{I FITNESS

Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra,strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788))

Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive.

Tel. 0724.262.142,0724.534.043

Dori]i o sal` cu aparate deultim` or` [i aparate clasice?Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur-ism [i fitness din Bucure[ti, \n in-cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si-tuat \n zona 1 Mai – Grivi]a.

Antrenor, multiplul campion na-]ional [i maestru al sportului:Alexandru Costache. Sala bene-ficiaz` de mas` ping-pong, sacde box, incluse \n abonamentullunar. Programul s`lii este: 9:00-21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta.

Informa]ii la tel. 0740.096.475.

S`li de culturismCS{ 5 – Bucure[ti

Stadion Lia Manoliu –lång` turnul de para[utism

Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]`CHAMPIONS GYM

Complex Sportiv LiaManoliu. Antrenori: Irina

Muntean, Dan Enu]`,Lauren]iu Gherfa[Tel. 0721.913.825

www.championsgym.roGLADIATOR GYM

Craiova, \n incinta fostuluiUCECOM. Antrenor: CostelTorcea. Tel. 0744.789.764

DUMSIL GYMBucure[ti, Bd. Basarabia

110. Tel. 0722.227.048www.dumsilgym.ro

SUPERGYM INCBucure[ti, cartier Berceni,

str. Ni]u Vasile nr. 57Tel. 021.461.08.67

TONIK FITNESS CLUBBucure[ti, Drumul Taberei -Pia]a Moghioro[, deasupra

BRD. www.tonik.roALEX GYM

Prelungirea Ghencea, nr. 2Tel. 0734.394.305www.alexgym.ro

MATRIX GYMBucure[ti, Calea Crånga[i

nr. 6. Tel. 0722.530.015KOM FITNESS

Bucure[ti, Bd. C-tinBråncoveanu nr. 114. sect 4

www.komfitness.roSANDOW FITNESS CLUBBucure[ti, {os Iancului 46

\n incinta MetalurgicaTel. 0767.774.433,

0763.773.300LION GYM

Bucure[ti, Str. DoamnaGhica nr. 141;

Tel. 0762.885.883www.liongym.roBALKAN GYM

Buz`u, Str. Muncii nr. 13Tel. 0745.302.497,

0767.878.507X-TREME FITNESS

Pite[ti, cartier Traian,cl`direa New Planet

www.xtremefitness.ro

AAlleexxaannddrruuCCoossttaacchhee

topculturism.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ccuullttuurriissmmtopfitness.roiinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree

ffiittnneessssvideosport.rovviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii

SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`̀ ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`̀ ccåå[[ttiiggee mmaass`̀ mmuussccuullaarr`̀ ddaattoorriitt`̀ ffoorrmmuulleeiiccuu ddoouu`̀ ssuurrssee ddee pprrootteeiinn`̀::l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`̀ ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))l cceeaallaalltt`̀ ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`̀ ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn`̀))SSee aassiigguurr`̀ aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorreeDDaacc`̀ ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee::

OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`̀ mm`̀ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`̀ mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp`̀,, ddaacc`̀ vvrree]]ii ss`̀ ssll`̀bbii]]ii))..

OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm`̀ssuurrii..

Nu are efecte negativeComenzile se fac în scris pe adresa sau la telefoanele redac]iei.

Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ulinclude [i taxele po[tale.

Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei.

l PENTRU CRE{TEREAÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principaleale zilei

l PENTRU SC~DEREAÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei

34 Culturism&Fitness nr. 5/2013

C`t`lin Seimeanu, fostcampion, experimentat,calificat, ofer servicii de

antrenor personal, nutri]ie,sl`bire, \n Bucure[ti.Tel. 0722.137.680

Vånd afacere sal` fitness [iculturism, \ntre]inut` foartebine, Bucure[ti, zona Vitan

– 59.000 euro.Tel. 0720.044.867

MIC~ PUBLICITATE

www.olympusgrup.rowww.manusifitness.ro

accesorii pentruculturism [i fitness

Culturism&Fitness nr. 5/2013 35

Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitateade gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin-cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i\n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i \n energie. |n afara\mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatuluicardiovascular, L-carnitina este foarte util` \n cazul persoanelor supra-ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mgL-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent.

Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.roSSee ffaacc ccoommeennzzii ddee mmiinniimmuumm 55 pplliiccuurrii.. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee

ppeessttee 5500 bbuucc`̀]]ii.. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice,

nu [i la magazine sau s`li.PPrree]]:: 11,,7700 lleeii//pplliicc

L-Carnitin Instant

B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic:zaharoz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucorono-lacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 –0,5 mg, energyflavour SD – 0,8 mg.

Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [idiabeticilor.

Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pewww.redis.ro

Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru co-menzi de peste 50 buc`]i.

Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo-nice, nu [i la magazine sau s`li.

Pre]: 1,29 lei/plic

Instant Energy

baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i,15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g mineraleComenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro

2,90lei

bogat \n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou

TOPCU

LTURIS

M.R

O

Page 19: Revista Culturism si Fitness nr. 226 (5/2013)

TOPCU

LTURIS

M.R

O