Restaurante din Romania

18

description

Restaurante din România prezintă o selecție de 17 amenajări de interior care se remarcă prin calitatea designului și a detaliilor. Realizate de arhitecți cunoscuți proiectele au reușit să revitalizeze zone întregi și să devină repere ale peisajului urban, multe dintre ele reprezentând adevărate exemple de valorificare a patrimoniului. O serie de restaurante prezentate în acest album sunt realizate în clădiri cu valoare istorică, restaurate și modernizate într-un mod creativ, iar celelalte imaginează scenografii de efect în spații moderne. Albumul adună proiecte ce se remarcă prin amenajări și detalii de decor ce depășesc standardele funcționale în vigoare, fiecare proiect prezentat fiind caracterizat de o personalitate proprie și o atmosferă specifică.

Transcript of Restaurante din Romania

Page 1: Restaurante din Romania
Page 2: Restaurante din Romania

La Bonne BoucheBucure[ti

Bistro fran]uzesc clasic cu o nuan]` contemporan`, La BonneBouche s-a remarcat de la inaugurare prin imaginea saechilibrat`, elegant` [i puternic`, f`r` lament`ri paseiste [i cuo corect` [i creativ` \n]elegere a necesit`]ii \mbin`rii dintrenou [i vechi. Spa]iul de pe strada Francez` unde se g`se[terestaurantul se afla \ntr-o stare avansat` de degradare, deaceea amenajarea a \nceput prin cur`]irea \ntregului spa]iu [ieliminarea finisajelor neadecvate; s-au p`strat \n schimb, bachiar au fost f`cute vizibile, bol]ile de c`r`mid`, un stâlp din„piatr` de Paris” [i stâlpii metalici cu nituri, amplasa]i sprestrad` [i descoperi]i dup` ce a fost înl`turat` o structur`improvizat` din gipscarton. Tâmpl`ria fa]adei – cartea devizit` a restaurantului – a fost complet ref`cut` din lemn dup`modelul celor pariziene, îns` într-o culoare ce aminte[te maidegrab` de sudul Fran]ei. De asemenea, la interior, pentrupardoseal` au fost folosite pl`ci de ciment cu motive florale,un material tipic pentru Parisul anilor 1900.Amenajarea mizeaz` pe elementele clasice de bistro precummesele cu picior de font`, bancheta, dalele cu motive florale,rafturile cu vinuri, dar le completeaz` inspirat cu accente con-temporane, precum aplicele create de Tom Dixon sau lustraTaraxacum de la Flos, sau vintage: fereastra cu cercevelemetalice dinspre buc`t`rie provine de la o fabric` din anii ’20[i a fost adaptat`, cu nimime modific`ri, la arcada din interi-orul restaurantului.Toate aceste elemente [i detalii prind via]` printr-o utilizareinteligent` [I diversificat` a luminii, \ntr-o scenografie cuadev`rat special`. Spre exemplu, în camera principal` exist`aproximativ 40 de surse de iluminat: unele lumineaz` mân-carea [i vesela, altele diverse texturi care altfel s-ar fi pierdutîn umbr`, iar altele sunt strict decorative [i dau lumin` deumplere.

A traditional French bistro with a contemporary touch, LaBonne Bouche stood out from the moment of its inau-guration through its balanced, elegant and strong visualidentity. Far from being the expression of a lamentationfor the past, the place shows a good and original take onthe need of combining old and new influences. The building on Strada Francez` where the restaurant islocated was lying in an advance state of decay. This iswhy the project began by cleaning up the entire spaceand eliminating the inadequate finishing materials.Nevertheless, the architect kept - and even emphasized- the brick arches, a “Paris stone” pillar and several me-tallic clincher pillars facing the street, which were onlyuncovered after the elimination of an improvised plaster-board structure. The woodwork on the façade - the res-taurant's trademark - is a full reconstruction of a Parisianrestaurant façade, but in a colour that is more reminis-cent of the French south. Similarly, the floral motif cera-mic floor tiles inside are typical of Belle Epoque Paris. The design focuses on classic bistro elements, such ascast-iron-footed tables, benches, floral tiles and wineshelves, combining them with contemporary elements,such as the Tom Dixon wall lights or the Flos Taraxacumceiling light. There are also some vintage elements: themetallic window frame near the kitchen comes from a1920's factory and was adapted, with minimum changes,to the arcade inside the restaurant. All of these elements and details come to life through anintelligent and innovative use of light, creating a trulyspecial atmosphere. For instance, the main room con-tains around 40 light sources. Some illuminate the foodand dishes, others bring forth certain textures that wouldhave gone unnoticed in the shadow, while others have astrictly decorative function.

l Cor

vin

Cris

tian

l La

Bo

nn

e B

ou

che

, Buc

ure[

tilr

esta

uran

te d

inro

mân

iali

gloo

bes

t l1

2_19

PROIECT / PROJECT

arhitect/architect: Corvin CristianCO-AUTORI / CO-AUTHORS

Denisa Leonte, Claudiu LeonteFINALIZAT / DELIVERED 2010

Page 3: Restaurante din Romania
Page 4: Restaurante din Romania
Page 5: Restaurante din Romania
Page 6: Restaurante din Romania

Restaurant NegrescoBucure[ti

Amplasat pe strada Stavropoleos din centrul vechi al capi-talei, Restaurantul Negresco a fost amenajat pe dou` dintrenivelurile unei cl`diri construite \n anul 1882. Lucr`rile coor-donate de arhitectul {erban Sturdza au avut \n vedere restau-rarea fa]adelor [i reamenajarea spa]iilor interioare. Decora]ia parterului, de[i reprezint` o pasti[` a celei dinCarul cu Bere a fost p`strat` cu scopul de a marca o etap`important` \n istoria casei. S-a \ncercat \n acela[i timpl`rgirea spa]iului interior prin introducerea unui [ir de oglinzicu dimensiuni impresionante. Amenajarea subsolului a pornit\n schimb de la punerea \n eviden]` a interven]iilor prelim-inare de consolidare. Astfel, betonul aparent al pere]ilor con-stituie un fundal masiv pentru stålpii \mbr`ca]i \n delicatulstrat suport de fresc`. Mai mult, pentru a evita imaginea\ntunecoas` [i ap`s`toare a subsolurilor boltite cu care ne-am obi[nuit \n \ntreg centrul vechi, echipa a optat pentrucoborårea nivelului de c`lcare, pentru l`rgirea gurilor deaerisire [i pentru cre[terea gradului de iluminare prin creareaunor luminatoare suplimentare.Nodul de leg`tur` \ntre parterul care [i-a impus personali-tatea prin decora]ia existent` [i spa]iul de la subsol s-a con-turat pe parcurs, prin contribu]ia numero[ilor arti[ti rezultåndun traseu pre]ios [i str`lucitor. Scara \mbr`cat` \n sclipitorulmozaic auriu [i barul de zinc cu formele sale fluide, conducvizitatorul c`tre inima restaurantului: vinoteca, un spa]iu p`zitprecum o comoar`, cu o u[` metalic`, lucrat` de FabienMonestier, compagnon ferronnier din Fran]a, \mpreun` cuelevii din }ib`ne[ti.

Located on Stavropoleos Street in the historical centre ofBucharest, the Negresco restaurant takes up two levelsof a building dating from 1882. Coordinated by architect{erban Sturdza, the works focused on restoring thefaçades and redesigning the interiors. The decoration on the ground floor, although a pasticheof the one in the Carul cu Bere restaurant, was kept, inorder to mark an important stage in the building's histo-ry. At the same time, the architects aimed to enlarge thespace through the introduction of a row of generouslysized mirrors. On the other hand, the basement designaimed to emphasize the preliminary consolidation works.Thus, the exposed concrete walls make up a massivebackground for the pillars, which are coated in delicatefrescoes. Furthermore, in order to avoid the dark andheavy atmosphere typical of Bucharest's historical cen-tre, the team chose to lower the walking level, enlargethe air-shafts and bring in more light by introducing addi-tional skylights. The circulation node between the ground floor, with itsexisting strong identity, and the basement space, tookshape gradually, through the contribution of many artists,the resulting trajectory boasting a shining, precious look.The staircase, coated in a glittering golden mosaic, andthe zinc bar, with its fluid shape, lead the visitor into theheart of the restaurant: the wine cellar, a highly treasuredand protected space with a metallic door, made byFabien Monestier, a French compagnon ferronnier, incollaboration with the students from }ib`ne[ti.

l{er

ban

Stur

zal R

est

au

ran

t N

eg

resc

o, B

ucur

e[ti

lres

taur

ante

din

rom

ânia

ligl

oo b

est

l48_

57

PROIECT / PROJECT

arhitect/architect: {erban Sturdza, Alexandra Culescu,Andreea Hangiu, Ioana Rusu, Raluca Mihalache, Mihai CazanFINALIZAT / DELIVERED 2011

Page 7: Restaurante din Romania
Page 8: Restaurante din Romania
Page 9: Restaurante din Romania
Page 10: Restaurante din Romania

Casa Max Sibiu

Cu o mare pasiune pentru cl`diri istorice, elve]ianul MaxSchweizer [i-a propus \n 2006, atunci cånd a cump`rat casacu num`rul 22 de pe strada Ocnei din Sibiu, s` deschid` unrestaurant \n care clientul s` simt` c` a f`cut o scurt`c`l`torie \n timp. O c`l`torie pentru care toate elementeleoriginale de valoare au fost p`strate, restaurate [i puse \n val-oare: tencuieli de epoc`, por]iuni de fresc`, plan[ee pictate.Noua func]iune a impus deasemenea refunc]ionalizareaspa]iului interior al casei alc`tuite din mai multe corpuri decl`dire alipite \n decursul a [apte secole. Acest proces deadaptare a unor spa]ii atipice la o func]iune modern` a impli-cat, pe de o parte, unificarea interiorului prin redeschidereaunor goluri de u[i existente blocate [i, pe de alt` parte,rezolvarea provoc`rilor ridicate de cele dou` spa]ii prin exce-len]` contemporane: buc`t`ria [i grupul sanitar. Pentru inser-area buc`t`riei, spre exemplu, a fost nevoie de sacrificareaunor spa]ii, \n timp ce grupul sanitar [i-a g`sit locul \ntr-o\nc`pere boltit` cu penetra]ii, sub forma unor cabine rectan-gulare de joas` \n`l]ime, distan]ate fa]` de pere]i, pentru a nuinterfera negativ cu textura deosebit` a bol]ilor de c`r`mid`. Amenajarea interioar` a casei Max, cu toate detaliile ele-mentelor de tåmpl`rie, cu discretele corpuri de iluminat carepuncteaz` bol]ile ori tavanele traversate de grinzi [i cu \ntregmobilierul de mare rafinament completeaz` cu succes sub-stan]a istoric` a cl`dirii, recuperat` cu atåta grij`.

A great lover of historical buildings, Swiss-born MaxSchweitzer bought the building at 22, Strada Ocnei inSibiu back in 2006, aiming to open a restaurant whereclients would feel as if they'd stepped back in time. Thisis why all of the valuable original elements were kept,restored and emphasized: the original coating, the fres-coes and painted slabs. The new function also required a new layout for the inte-rior, which is itself made up of several interconnectedvolumes gathered together along seven centuries. Thisprocess of adapting atypical spaces to a modern functioninvolved, on one side, the unification of the interiorthrough the re-opening of several existing door embra-sures that had been shut and, on the other side, the solv-ing of several problems raised by two explicitly contem-porary spaces: the kitchen and the toilets. For instance, in order to insert the kitchen, several spaceshad to be sacrificed. The toilets were placed inside anarched room with a punctured wall, taking the form ofseveral low rectangular cabins, separated from the wallsin order not to interfere with the unique texture of thebrick arches. The interior design of the Max House restaurant, with allthe woodwork elements, the discreet lighting bodiespuncturing the arches or the beamed roofs and therefined furniture, successfully completes the building'spainstakingly restored history.

PROIECT / PROJECT

Arhimus Sibiu, arhitec]i/architects: Mihai }uc`, Teodora Capot`, Alexandra PopaFINALIZAT / DELIVERED 2009

lArh

imus

Sib

iul C

asa

Ma

x, S

ibiu

lres

taur

ante

din

rom

ânia

ligl

oo b

est

l108

_117

Page 11: Restaurante din Romania
Page 12: Restaurante din Romania
Page 13: Restaurante din Romania
Page 14: Restaurante din Romania

Club PhillBucure[ti

Str`juit de un vesel elefant, Club Phill îmbin` „interesele” maimultor categorii de vârst` [i propune un restaurant gourmet,o cafenea, un loc generos de joac` [i mai multe spa[ii multi-func]ionale destinate copiilor, toate sub umbrela unui designdezinhibat, colorat [i dinamic.Spa]iul este ordonat în principal de împ`r]irea pe cele dou`grupe de activit`]i specifice, îns` distribu]ia pe dou` nivele acl`dirii, curtea situat` pe partea opus` accesului [i o serie dedeschideri atent pozi]ionate creeaz` un permanent dialogvizual, ce induce ideea de intimitate [i securitate pentruambele „tabere”.Dincolo de concept [i de structur`, ceea ce individualizeaz`cu adev`rat acest restaurant este designul vesel, organic,inspirat de benzi desenate, anima]ie [i de juc`riile-vinil:arhitec]ii au avut curajul s` propun` un imaginar inedit, cufiguri animaliere stilizate [I culori puternice, \ndr`zne]e. Pentru a ajunge la geometria complex`a ansamblului a fostnevoie de numeroase elemente personalizate, proiectate [iexecutate pe m`sur` pentru acest spa]iu, de la rameledeschiderilor circulare la profilele de trecere între tapetul devinil cu patern Studio Job pe zonele de perete plan [i curb peo singur` direc]ie [i tratamentul peretelui pe zonele cu cur-buri hiperbolice. Ar mai fi de men]ionat subtilitatea cu care înspa]iile comune se adun` [i/sau se suprapun semne ale maimultor genera]ii, cum se întâmpl` în cazul elefantului careascult` lini[tit muzic` la un mp3 player.

Guarded by a cheerful elephant, Club Phill combines the“interests” of several age groups, presenting itself as agourmet restaurant, a café, a generous playground -along with other multifunctional spaces aimed at chil-dren, all of them united by an exuberant, colourful anddynamic design. The space layout consists mainly in the division of thetwo main activity zones, but the two levels of the build-ing, along with the courtyard that opposes the accessway, and the several carefully placed openings all serveto create a constant visual dialogue, suggesting intimacyand security for all “camps”. Beyond the concept and structure, what really makesthis restaurant unique is the exuberant, organic design,inspired by comic books, animation and vintage toys. Thearchitects were brave enough to suggest an innovativedesign, with stylized animal motifs and bright, boldcolours. In order to achieve the complex geometry of the ensem-ble, the architects had to introduce several unique ele-ments, designed and executed especially for this space,such as the frames of the circular openings, and also theframes separating the vinyl Studio Job pattern wallpaperon the plane one-direction wall from the hyperbolic wallpatterns on the other side. Also worthy of mention is thesubtle union between the marks of several generations,such as the elephant peacefully listening to music on anmp3 player.

PROIECT / PROJECT

Nuca Studio, arhitec]i/architects: Robert Marin, AndreiRotariu, Mihnea Vieru, Mircea Adrian MihaiFINALIZAT / DELIVERED 2012

l Nuc

a St

udio

l Clu

b P

hill

, Buc

ure[

tilr

esta

uran

te d

inro

mân

iali

gloo

bes

t l1

56_1

65

Page 15: Restaurante din Romania
Page 16: Restaurante din Romania
Page 17: Restaurante din Romania
Page 18: Restaurante din Romania

din România

igloobest

LoftLa BonneBouche

Via Cluj Casa Max Heritage

RestaurantNegresco

Vecchio

MadamePogany

Lacrimi [i Sfin]iRestaurant

Noir

Maison 13 Club Phill

iglo

ob

est

l r

est

au

ran

te d

in r

om

ân

ia

REST

AURA

NTE