Ren rotated

download Ren rotated

of 6

Embed Size (px)

Transcript of Ren rotated

  1. 1. A/ _P26/50.06. /5OFERTA DB VANZARE TEREN1. Subsemnatul/ SubsemnataU,AREDAN PAUL NICOLAE,CNP 1B30712022985, in calitate de proprietar,identificat/ identificata cu C. I.,seria AR,nr.387692, eliberat(a) de ORS.INEU,data si locul nasterii:12.07.1983, localitatea Ineu,judetul/ taraArad/ Romania,cu domiciliul in:localitatea Bocsig,Com.Bocsig,nr.626, judetul/ sectorul Arad,tara Romania,telefon0742410240; In calitate de pro rietar, vand teren agricol s'tu k%p extravilan,insuprafata de . ./, . 5 (ha),la pretul de. ..25%_cY%.:2; .. .. .. .. .. ... (1ei)2) cOClA, Z'ECfS/ CIA5C/ A51"! //7--TltthdrfConditiile de vanzare sunt urmatoarele: Plata integrala a pretului.OP7.%ECl. $?{3'K?7E-AC: /_) )Date privind identificarea terenuluiInformatii privind amplasamentul terenului Categoria Specificare ,. 3Se completeaza de catre vanzator IVerificat:primarie4) - Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte si complete.Va ato Imputernicit,Semnatura(n ele i prenumele in clar) Ara n P 1 - NicolaeD. .. .5.c. >.. c26.; ..z. c.2.. I.: >
  2. 2. /. /3 0025/30.06. /5OFERTA DE VANZARE TERM! 1. Subsemnatul/ Subsemnatall,ARADAN PAUL - Nzcomn,cnp 1830712022985, in calitate de proprietar,identificat/ identificata cu C. I.,seria AR,nr.387692, e1iberat(a) de ORS.INEU,data si locul nasterii:12.07.1983, localitatea Ineu,judetul/ taraArad/ Romania,cu domiciliul in:localitatea Bocsig,Com.Bocsig,nr.626, judetul/ sectorul Arad,tara Romania,telefon 0742410240;In calitate de 1: rietaznvnd teren agrico sit at in extravilan,suprafata de(ha),la pretul de.. .. .. .. .. .. . .o (lei)2) -' Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:QlMC(3>'P/ EEEECEIVJII . D0(/ /7 .5U7'E/ /0U9}FC/ Plata integrala a pretului.5/00/1513 54inDate privind identificarea terenuluiSpec if i Care(*) Se completeaza de _erificat;primariegl Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte si complete.Van ator/ I mputernicit,Semnatura(nu ele s prenumele in clar) NicolaeData
  3. 3. N 2 3229/55.06/5OFERTA DE VANZARE TERENl.Subsernnatul/ Subsemnatal),ARIKDAN PAUL - NICOLAE,CNP 1830712022985, in calitate de proprietar,identificat/ identificata cu C. I.,seria AR,nr.387692, eliberat(a) de ORS.INEU,data si locul nasterii:12.07.1983, localitatea Ineu,judetul/ tara]-Xrad/ Romania,cu domiciliul 5/. n: localitateaBocsig,Com.Bocsig,nr.626, judetul/ sectorul Arad,tara Romania,telefon0742410240; In calitate de 5:: %prietar, Vand teren agricol situat in extravilan,in ..1suprafata de(ha),la pretul de. ./.0./ .9. .. .. ... ... ... .s- .. .. . .(lei)2) Conditiile de vanzare sunt urmatoarelez EcE/7o5Ura'/ V0UI925C'/ f/0// VU 15/. Plata integrala a pretului. Date privind identificarea terenuluiInformatii privind amplasamentul terenului .Cate-gor1a s 1 de ec care ,p 1 .fo1os1nt: a3)S l t d .M Ma Ma!**B~*'i>'L 1 Cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare, declar ca datele sunt reale,corecte si complete. Vanzator/ Imputernicit,Semnaturalnumele si prenumele in clar) aul NicolaeData
  4. 4. ,4/2. J%.2o/ /30.09. /5 . Anexa1B-Formular pentru persoane ziceOFERTA DE VANZARE TERENSubsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL,CNP 1360825022811, avand adresa de comunicare in:TIMISOARA,str.Macilor,N r.1, judetul TM,codul postal 300341, email julia@danerom. eu Tel 0731321355vand teren agricol situat in extravilan,in suprafata dc 0,56 ha,la pretul de 10080 lei - zecemiioptzeci lei (2240 euro)Conditiile de Vanzare sunt urmtoarelez pretul se va achita in lei la cursul de schimb Euro asat de BNR in ziua incheierii contractelor. Date rivind identicarea terenuluiSpecicare Informatii privind amplasamentul terenului 0ra$u1/ Suprafata Numar Nun-jar Numar Numar Comuna (ha) cadastral de carte tarla/ lo parcela /funciaral f JudetulSe completeaza de cam vnzmor BOCSIGI 303706 303706 13/3 46/2/53 A AR Vericat primarie *4)Cunoscnd ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legit nr.286/2009 privind Codul penal,cu modicarile si completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte si complete.Vanztor/ lmputernicit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSENL. $.
  5. 5. lA/ M/aysa 06. 20/31Anexa1 B-Formular pentru persoane zice-OFERTA DE VANZARE TERENSubsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL,CNP 1360825022811, avnd adresa de comunicare in: THVIISOARA,str.Macilor,Nr.1, judetul TM,codul postal 300341, e-mail julia@danerom. eu Tel 0731321355vand teren agricol situat in extravilan,in suprafata de 0,58 ha,la pretul de 10440 lei - zecemiipatrusutepatruzeci lei(2320 euro)Conditiile de vzinzare sunt urmtoarelez pretul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat cle BNR in iua incheierii contractelor. Date rivind identicarea terenului Specicare Informatii privind amplasamentul terenuluiSuprafata Numar Numar Numar Numar (ha) cadastral de carte tarla/ lo parcelat 3.. ... . 3.. ... . .0.. .funciara Cunoscnd ca.falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modicirile gt completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte si complete. Se completeaza dc catre vnzator BOCSIGI ARVericat *4)primarieVanzator/ lmputem icit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSEN Semnatura L. $.
  6. 6. Ima.3/9/30. 06. . ,2o/5 . Anexa1 B-Formular pentru persoane ziceOFERTA DE VANZARE TERENSubsemnatul/ Subsemnata *1) STAN PAVEL,CNP 1360825022811, avnd adresa de comunicare in: TIMISOARA,str.Macilor,Nr.1, judet, u1 TM,codul poetal 300341, e-mail iulia@danerom. eu Tel 0731321355 vnd teren agricol situat in extravilan,in suprafat de 0,58 ha,la pregul de 10440 lei zecemiipatrusutepatruzeci lei(2320 euro)Condigiile de vnzare sunt urmtoarele:pregul se va achita in lei la cursul de schimb Euro afisat de BNR in iua incheierii contractelor. Date rivind identicarea terenuluiSpecicare Informatii privind amplasamentul terenului Orau1/ Comuna /JudejrulNumir parcel Suprafata Numar Numar (ha) cadastral de cane funciar Se completeaz de cam vnmor Bocs1c/303846 303846 18/3 60/69 A AR*4) Cunoscnd ca falsul in declaragii se pedepse$te conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modicrile i completrile ulterioare,declar oi datele sunt reale,corecte 5i complete.Vnzitor/ imputemicit, STAN PAVEL prin mandatar JORGEN HANSENL. $.