REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII

of 20/20
Nr.533 din 24.09.2020 Validat în C.A. 24.09.2020 SCOALA GIMNAZIALA ,,PAUL TANCO’’ MONOR REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII AN SCOLAR 2020-2021
 • date post

  15-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REGULAMENT DE ORDINE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII

COLEGIUL NAIONAL VOCAIONALSCOALA GIMNAZIALA ,,PAUL TANCO’’
Art. 1. Prezentul regulament conine prevederi specifice privind organizarea la c.
Gim. ,,Paul Tanco”, altele decât cele prevzute în legi i regulamente.
Art. 2. Organizarea i funcionarea se realizeaz în conformitate cu Legea
Învmântului 1/2011 cu modificrile ulterioare, cu Statutul Personalului Didactic, cu
Statutul Elevului, cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatiilor de
invatamant preuniversitar de stat din 31 august 2020 si Contractul colectiv de munca
precum i Ordinul Comun 5487/1494/2020 pentru aprobarea unor msuri de organizare
a activitiilor din cadrul unitii noastre în condiii de siguran epidemilogic pentru
prevenirea îmbolnvirilor cu virusul SARS-CoV-2 dar i alte actele normative elaborate
de Ministerul Educaiei Nationale si Cercetarii Stiintifice i Inspectoratul colar al
judeului Bistrita-Nasaud.
Cap.2 ORGANIZAREA COLII
Art. 3. Repartizarea elevilor pe clase se face de conducerea colii, cu respectarea
prevederilor Legii învmântului.
Art. 4. În scoala, funcioneaz gradinita cu program normal si clasele CP, I-VIII care
fac parte integrant din unitate.
Art. 5. (1) Clasele i grupele pentru curriculum la decizia colii se formeaz în
funcie de opiunile prinilor i ale elevilor, de spaiul existent în coal i de resursele
umane.
(2) În cazul în care opiunile elevilor sunt diversificate i nu exist spaiu i profesori
calificai, se aplic principiul majoritii în alegerea opiunilor.
Art. 6. În coal funcioneaz urmtoarele comisii :
- Comisii cu caracter permanent;
- Comisii cu caracter temporar:
- Comisii cu caracter ocazional.
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare i asigurare a calitii;
c) Comisia de securitate i sntate în munc i pentru situaii de urgen;
d) Comisia pentru control managerial intern;
e) Comisia pentru prevenirea i eliminarea violenei, a faptelor de corupie i
discriminrii în mediul colar i promovarea interculturalitii.
alin.2. La nivelul colii deciziile privind constituirea comisiilor temporare i
ocazionale se iau în Consiliul Profesoral cu aprobarea Consiliul de Administraie.
Art. 8. Periodic, comisiile pe probleme îi reprezint activitatea în Consiliul de
Administraie sau în Consiliul Profesoral.
Art. 9. Programul activiti didactice de predare-evaluare se desfoar între orele
8.30 i 15.30.
Art. 10. Dup încheierea programului activitii didactice, pentru a rmâne peste
program este necesar aprobarea conducerii colii.
Art. 11. Profesorii care au lecii în ultima or de curs se îngrijesc de închiderea
geamurilor, a uilor, de eliminarea oricror pericole.
Art. 12. (1) Profesorii de la ultima or de curs vor supraveghea ieirea elevilor din
scoala.
(2) Profesorii de serviciu vor numra i asigura cataloagele, vor întocmi procesul
verbal în care vor consemna modul de desfurare a programului i evenimentele
constatate în registrul de incidene.
(2)a. vezi anexa 1 din prezentul regulament, P.O. privind serviciul pe coal.
Art. 13. In incinta scolii sunt interzise: crearea si functionarea oricaror formatiuni
politice, desfasurarea de activitati de organizare si propaganda politica, de
prozeletism religios, orice forma de activitate care incalca normele generale de
moralitate si care primejduiesc sanatatea fizica si psihica a elevilor.
Cap. 3 CONSILIUL DE ADMINISTRAIE
Art. 14. Consiliul de administraie are competene stabilite prin Regulamentul de
organizare i funcionare a unitilor de învmânt preuniversitar de stat.
Art. 15. Consiliul selecteaz propunerile cadrelor didactice, elevilor i prinilor în
legtur cu oferta educaional; dezbate aceste propuneri i stabilete oferta colii.
Art. 16. Studiaz problemele specifice ale unitii i dezbate si avizeaza
regulamentul de ordine interioar.
Art. 17. ine evidena activitii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar i
personalului administrativ pentru acordarea salariului i gradaiei de merit, a altor
sporuri de salarii, precum i pentru acordarea calificativelor anuale.
Art. 18. (1) Studiaz posibilitile de dezvoltare a colii în vederea elaborrii
proiectului managerial, a fielor posturilor i proiectul de buget.
(2) Se preocup de asigurarea unui spaiu pentru informare.
Art. 19. Se întrunete o dat pe lun i ori de câte ori este nevoie.
Art. 20. Pe lâng problemele administrative, în Consiliul de administraie se dezbat
i se iau hotrâri i în urmtoarele probleme:
- Realizarea curriculumului colar;
- elaborarea criteriilor de acordare a salariului si gradatiei de merit
precum si de acordare a recompenselor, ajutoarelor materiale pentru
elevi;
angajatii scolii, schema de salarizare;
- organizarea i desfurarea activitilor extracurriculare;
- dezvoltarea unitii colare;
- legtura cu comunitatea local;
Art. 21. Hotrârile luate de consiliul de administraie împotriva prevederilor legale
sunt nule.
alin.1- Consiliul de administraie hotrte în funcie de inciden i cazuri de Covid
precum i la recomandarea CJSU, scenariul în care îi va desfura activitatea coala.
Cap. 4 CONSILIUL PROFESORAL
Art. 22. Participarea la consiliul profesoral este obligatorie.
Art. 23. Absena nemotivat i consecutiv de cel puin dou ori constituie abatere
disciplinar i se sancioneaz conform Statutului Personalului Didactic.
Art. 24. Secretarul consiliului profesoral este un cadru didactic numit prin decizie
de director pe un an colar.
Art. 25. (1) edinele consiliului profesoral se desfoar dup reguli democratice în
mod civilizat, având în vedere tolerana în comunicare.
(2) Abaterea de la aceast prevedere atrage dup sine eliminarea din edin a
celui care nu respect principiile sau suspendarea edinei la iniiativa celui care o
conduce.
Art. 26. Cel puin o dat pe semestru va avea loc edina Consiliului profesoral lrgit
cu participarea personalului auxiliar i nedidactic.
Art. 27. Valideaza situatia scolara la sfarsit de semestru si de an scolar.
Art. 28. Stabileste modalitatile de parcurgere a curriculum-ului pe discipline si arii
curriculare, pentru curriculum-ul nucleu, extins etc., lucrul pe echipe didactice,
curriculum la decizia scolii.
Art. 29. Consiliul profesoral poate fi convocat în edin extraordinar i la cererea a
minimum o treime din numrul su.
Art. 30. Consiliul profesoral are urmtoarele atribuii:
a) analizeaz i dezbate raportul de evaluare intern privind calitatea educaiei i
raportul general privind starea i calitatea învmântului din unitatea colar;
b) dezbate, avizeaz i propune Consiliului de administraie, spre aprobare, planul de
dezvoltare a colii;
c) dezbate i aprob rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de
activitate precum i eventuale completri sau modificri ale acestora;
d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraie i
actualizeaz, dac este cazul, componena acestuia;
e) aprob componena nominal a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de
învmânt;
f) valideaz raportul privind situaia colar semestrial i anual prezentat de
fiecare învtor/diriginte, precum i situaia colar dup încheierea sesiunii de
amânri i corigene;
g) decide asupra tipului de sanciune disciplinar aplicat elevilor care svâresc
abateri;
h) decide asupra acordrii recompenselor pentru elevi i pentru personalul salariat al
unitii de învmânt, conform reglementrilor în vigoare;
i) valideaz notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai
mici de „bine”, pentru clasele CP, I-IV;
j) valideaz oferta de discipline opionale pentru anul colar în curs;
k) avizeaz proiectul planului de colarizare;
l) formuleaz aprecieri sintetice privind activitatea personalului de instruire practic
i de predare, care solicit acordarea salariului de merit, a gradaiei de merit sau a
altor distincii i premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activitii
desfurate de acesta;
m) elaboreaza, dezbate si propune pentru avizarea in CA regulamentul intern al
unitii de învmânt, în edin la care particip cel puin 2/3 din personalul salariat
al unitii de învmânt;
o) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaiei Nationale, a inspectoratului colar
sau din proprie iniiativ, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementeaz
activitatea instructiv-educativ i transmite inspectoratului colar propuneri de
modificare sau de completare;
p) dezbate probleme legate de coninutul sau organizarea activitii instructiv-
educative din unitatea de învmânt.
Art. 31. (1) edinele consiliului profesoral al unitii de învmânt se constituie
legal în prezena a 2/3 din numrul total al membrilor.
(2) Hotrârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcie de opiunea membrilor, cu
cel puin jumtate plus unu din numrul total al acestora i sunt obligatorii pentru
întregul personal salariat al unitii de învmânt.
Cap. 5 CONSILIUL CLASEI
Art. 32. Consiliul clasei se organizeaz de profesorul diriginte sau învtorul clasei
respective.
Art. 33. Aciunile consiliului clasei se consemneaz într-o planificare anuala.
Art. 34. Participarea la activitatea consiliului clasei este obligatorie.
Art. 35. Absentarea repetat i nemotivat de la consiliul clasei este abatere
disciplinar.
Art. 36. La consiliul clasei se analizeaza ,dupa caz,rezultatele elevilor si se stabilesc
activitatiile recuperatorii sau de dezvoltare ulterioara a elevilor.
Art. 37. Stabileste notele la purtare pentru toti elevii clasei.
Art. 39. Învtorul/dirigintele are urmtoarele atribuii:
a) coordoneaz activitatea consiliului clasei;
b) numete, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizeaz sarcini i
organizeaz, împreun cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaboreaz cu toi profesorii clasei i, dup caz, cu consilierul colar, în vederea
armonizrii influenelor educative i pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe baz de proces-verbal, sala de clas în care îi desfoar activitatea
elevii crora le este diriginte i rspunde de pstrarea i modernizarea acesteia;
e) prezint, elevilor i prinilor, prevederile prezentului regulament i ale
regulamentului intern;
f) organizeaz, împreun cu consilierul colar, aciuni de orientare colar i
profesional;
g) informeaz elevii i pe prinii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare
la testrile naionale, la admiterea în licee i în coli de arte i meserii, precum i la
certificarea competenelor profesionale i la metodologia de continuare a studiilor,
dup finalizarea învmântului obligatoriu;
h) urmrete frecvena elevilor, cerceteaz cauzele absenelor unor elevi i
informeaz familia elevului, sptmânal;
i) motiveaz absenele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al
colii sau, dup caz, eliberate de medicul de familie, precum i în baza cererilor
personale, motivate, ale prinilor (in nr. de 3 cereri pe semestru), aprobate de
director;
îndatoririlor colare de ctre toi elevii, iniiaz cu consiliul clasei programe de
consultaii cu prinii;
k) sprijin organizarea i desfurarea activitilor elevilor în afara clasei i a unitii
de învmânt;
l) informeaz, în scris, familiile elevilor, în legtur cu situaiile de corigen,
sancionri disciplinare, neîncheierea situaiei colare sau repetenie;
m) stabilete, împreun cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecrui elev i prezint
în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii
care au svârit abateri grave;
n) felicit, în scris, prinii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepionale
obinute de copiii lor la învtur sau în cadrul activitilor extracolare; înmâneaz
elevilor diplome i premii la festivitatea organizat la sfâritul fiecrui an colar;
o) organizeaz întâlniri i discuii cu prinii, care se pot desfura pe grupe,
individual sau în plen, se consulta cu acetia in legtura cu cauzele i msurile care
vizeaz progresul colar al copiilor lor i-i informeaz pe acetia despre absenele i
comportamentul elevilor, despre potenialele situaii de corigene, de amânare a
încheierii situaiei colare i de aplicare a unor sanciuni disciplinare,
p) propune consiliului de administraie acordarea de alocaii i burse elevilor, în
conformitate cu legislaia în vigoare;
r) aplic elevilor, pe baza consultrii cu directorul, sanciunile prevzute în prezentul
regulament;
s) recomand directorului, spre aprobare, participarea organizat a elevilor la
activiti în cluburi i asociaii sportive, cultural-artistice i tiinifice, în afara unitii
de învmânt;
t) completeaz catalogul clasei i rspunde de exactitatea datelor înscrise i de starea
fizic a acestuia;
t) calculeaz media general semestrial i anual a fiecrui elev, stabilete
clasificarea elevilor la sfâritul anului colar, propune acordarea premiilor, a
recompenselor i a distinciilor, potrivit prevederilor prezentului regulament i ale
regulamentului intern; consemneaz în carnetele de elev mediile semestriale i
anuale.
u) proiecteaz, organizeaz i desfoar activiti educative, de consiliere i de
orientare colar i profesional, în funcie de particularitile colectivului de elevi;
v) prezint consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaiei colare
i comportamentale a elevilor la sfâritul semestrului/anului colar.
w) cadrul didactic este obligat sa respecte programul de desfasurare a orelor de curs.
Cap. 6 ELEVII
Art. 39. In timpul orelor elevii trebuie sa fie atenti, sa respecte cerintele fiecarui
cadru didactic, sa aiba un comportament demn, civilizat, respectuos. Orice
manifestare care conturba desfasurarea orei va fi consemnata in caietul de observatii
al clasei si in registrul comisiei de disciplina pe scoala. Abaterile repetate de la
disciplina orei vor fi sanctionate conform regulamentului de ordine interioara a
scolii.
Art. 40. Elevii nu au voie sa paraseasca sala de clasa in timpul orei, decat in cazuri
deosebite si numai cu aprobarea cadrului didactic.
Art. 41. (1) Elevii sunt obligai s se prezinte la unitatea colar în intervalul orar
8:05-8:20 pentru efectuarea triajului epidemiologic.
(2) Fiecare elev este obligat s respecte programul colar.
(3) În caz de întârziere elevul poate intra în clas cu permisiunea profesorului
de servici, dup ce i s-a efectuat triajul.
(4) Dac întârzierile se repet profesorul informeaz dirigintele pentru a lua
msurile ce se impun.
(5) Se permite elevilor utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs,
numai în scop educaional.
Art. 42. (1) Carnetul de elev este document oficial.
(2) Elevii au obligativitatea s poarte carnetul asupra lor i s-l prezinte la
solicitarea cadrelor didactice sau a conducerii colii.
Art. 43. Rezultatele deosebite obinute de elevi vor fi aduse la cunotina tuturor
elevilor, iar abaterile grave se vor comunica individual, in scris, atat elevilor cat si
parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali pentru elevii minori.
Art. 44. In pauze se interzice elevilor sa alerge pe holuri, sa tipe sau sa foloseasca
sala de clasa ca loc de joaca, s se apropie la mai puin de 1 m unul de cellat.
Art. 45. Este interzis introducerea în coal a igrilor, buturilor alcoolice,
drogurilor, armelor i obiectelor contondente sau de orice fel care pot periclita
securitatea elevilor.
Art. 46. Se interzice elevilor sa umble la instalatia de apa, sa distruga sau sa
deterioreze instalatiile sanitare din WC-uri. Orice defectiune a acestora va fi adusa la
cunostinta profesorilor de serviciu de pe holuri, personalului auxiliar de serviciu.
Art. 47. Elevii nu au voie sa paraseasca perimetrul scolii in timpul programului
scolar,
Art. 48. Se interzice prescolarilor insotiti de parinti si a elevilor accesul in scoala pe
la intrarea principala, precolarii vor fi preluai de catre cadrul didactic ajutat de un
personal nedidactic.
Art. 49. Orice stricaciune produsa in clasa, pe holuri, in toalete, in sala de sport si
baza sportiva va fi remediata sau platita de cei in cauza.
Art. 50. Fiecare elev raspunde de curatenie la banca sa.
Art. 51. Elevii au obligatia de a purta uniforma colar sau s aiba o tinuta decenta,
ingrijita, sa foloseasca un limbaj civilizat, nejignitor.
Art. 52.Elevii au obligaia s respecte procedurile privind circuitul intrare-ieire din
unitate precum i procedura privind sigurana igienico-sanitar.
Art. 53. Dupa terminarea programului elevii vor parasi curtea scolii. Este interzis
folosirea in zilele libere curtea scolii ca spatiu de joaca, excepie fcând activitiile
extracurriculare.
Cap. 7 SANCIUNI, PEDEPSE
Art. 54. Acumularea unui numr de 10 absene nemotivate se sancioneaz cu
scderea notei la purtare cu un punct.
Art. 55. (1) Se sancioneaza cu nota scazuta la purtare fumatul în coal sau în limita
a 200 m în perimetrul colii.
(2) Se pedepsete cu nota scazuta la purtare introducerea de alcool în coal
i consumul de alcool în unitate sau în limita a 200 m în perimetrul colii.
(3) Pentru agresiuni care nu fac obiectul acionrii în justiie elevii respectivi
vor suporta i sanciuni materiale pe lâng cele inserate în Regulamentul colar.
Cuantumul lor va fi stabilit de Consiliul clasei.
(4) Elevii care aduc cuvinte jignitoare de orice fel colegiilor, profesorilor i
personalului nedidactic al unitii, cei care vorbesc vulgar în incinta colii dar i în
apropierea ei vor fii sancionai prin activiti civice în folosul colii i comunitii.
(5) Pentru cazurile mai grave sanciunile vor fi aplicate în colaborare cu
organele abilitate.
(6) Utilizarea mijloacelor de înregistrare audio-video în afara cadrului legal în
coal de ctre elevi se pedepsete cu scaderea notei la purtare i confiscarea
aparaturii.
Art. 56. Elevii care, prin anunuri telefonice sau prin afie, determin întreruperea
cursurilor i creeaz panic în rândul colegilor i al cadrelor didactice vor fi
sancionai cu nota sczut la purtare.
Art.57. Elevii care nu respect art. 52 din prezentul regulament aduce dup sine
urmtoarele sanciuni: comunicarea prinilor pentru a lua msuri, dar i interzicerea
folosirii telefonului mobil.
Art. 58. Incalcarea R.O.I. al scolii de catre elev, este sanctionata astfel:
(1) Observatie individuala;
(2) Mustrare scrisa;
Art. 59. Conform statutului elevului, acesta are dreptul la aparare.
Cap. 8 EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR
Art. 60. La sfâritul fiecrui semestru se realizeaz evaluarea final care va fi
monitorizat de catre director.
Art. 61. Rezultatele la evaluri se dezbat în comisiile de catedr în urma crora se
stabilesc msuri ameliorative.
Art. 62. La clasele cu rezultate mai slabe la evaluri, se vor efectua asistene de ctre
director, efii comisiilor de catedre.
Art. 63. Situaia colar anual se comunic elevilor promovai în ultima zi de
coal, iar celor corigeni, dup susinerea examenului de corigen i se afieaz la
loc vizibil în termen de 3 zile.
Art. 64. Verificarea încheierii situaiei la învtur i monitorizarea rezultatelor la
examenele naionale intr în atribuia directorului prin fia postului.
Art. 65. Elevii au dreptul de a contesta evaluarea lucrarilor scrise, la disciplinele de
curs.
CAP. 9 CADRE DIDACTICE
Art. 66. În coala Gimnaziala ,,Paul Tanco” Monor funcioneaz cadre didactice cu
temeinic pregtire de specialitate, metodic i pedagogic, cu caliti morale,
capabili s relaioneze corespunztor cu elevii, prinii i cu alte cadre didactice.
Art. 67. Profesorul are obligaia de a respecta procedurile privind circuitul de intrare-
ieire precum i de respectarea regulilor de igien în vederea combaterii virusului
SARS CoV-2.
(1) Profesorul are obligaia de a participa la triajul elevilor, atunci când graficul o va
impune.
(2) Profesorul va participa la predarea on-line conform fiei postului.
(3) Profesorul i învtorul din coal îi respect colegii, nu-i discut cu elevii sau
în grupuri de maturi.
prevzute de Statutul Personalului Didactic.
Art. 68. Cadrele didactice au dreptul s foloseasc toat baza material cu care este
dotat coala, precum i cabinetele, laboratoarele, sala de sport, etc. De asemenea,
pot face propuneri conducerii colii pentru dezvoltarea bazei didactice-materiale.
Art. 69. Cadrele didactice sunt interesate de formarea continu i particip la toate
aciunile organizate în acest scop de coal, Inspectoratul colar, Casa Corpului
Didactic, Ministerul Educaiei Naionale, Institutul de tiine ale Educaiei sau alte
instituii.
Art. 70. Cadrele didactice sunt permanent preocupate de implementarea Reformei în
procesul de predare-învare.
Art. 71. Profesorul este obligat s fie la curent cu tot ceea ce este nou în învmânt,
s descopere experienele didactice pozitive i s contribuie la generalizarea acestora.
Art. 72. Fiecare cadru didactic este obligat s semneze zilnic condica. Nerespectarea
acestei prevederi se consider abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit
Statutului Personalului Didactic atrgând reinerea orelor nesemnate.
Art. 73. La data angajrii în unitate cadrul didactic este obligat s prezinte la
secretariat actele solicitate, în cel mult o sptmân. În caz contrar va fi pltit ca
debutant.
i rspunde material i penal în legtur cu acest lucru.
Art. 75. Profesorul informeaz dirigintele în legtur cu toate problemele care
privesc elevii clasei. Supravegeaz servirea de ctre elevi a produselor lactate i de
panificaie la pauza de la ora 10.20 – 10.40;
Art. 76. (1) Profesorii rspund de corectitudinea mediilor încheiate.
(2) Profesorii sunt obligai s îndrepte greelile din cataloage din iniiativ
proprie, la cererea conducerii colii sau a serviciului secretariat.
Art. 77. Sarcinile învtor/profesor de serviciu pe coal:
a) se prezint la coal cu 30 de minute înaintea începeri programului 8.30-
12.30(învtori), 8.30-14.30 (profesori) pentru realizarea triajului elevilor;
b) supravegheaz intrarea i ieirea elevilor din coal;
c) verific prezena i activitatea elevilor;
d) asigur securitatea i disciplina elevilor in timpul programului;
e) controleaz inuta elevilor i atenioneaz elevii care încalc regulile;
f) ia msurile care se impun în eventualitatea înregistrrilor unor evenimente
deosebite în rândul elevilor;
g) controleaz intrarea în coal i nu permite accesul persoanelor strine sau ru
intenionate;
h) la terminarea programului verific starea de curenie i modul de pstrare a
bunurilor materiale din clase i din coal;
i) la sfâritul programului, asigur securitatea cataloagelor i a condicilor de
prezen ;
j) asigur intrarea elevilor în slile de curs imediat dup terminarea pauzei;
k) profesorii asigur securitatea elevilor pe timpul pauzelor în curtea colii i
interzic au grij ca eleviis respecte distanarea fizic.
Cap. 10 PROFESORUL DIRIGINTE
(consilier cu orientarea colar i profesional) Art. 78. Profesorul diriginte rspunde de întreaga problematic a colectivului de
elevi din clas, astfel:
(1) Este obligat s sprijine moral elevii aflai în izolare/carantin.
(2) Este obligat s cunoasc situaia familial i material a elevilor.
(3) Consiliaz i orienteaz elevii în toate problemele de formare i de via la
care este solicitat.
(5) Rspunde de completarea corect a catalogului i verificarea mediilor
generale.
colii.
(7) Este obligat s numere sptmânal absenele elevilor i s respecte
Regulamentul colar i cel de Ordine Interioar.
(8) Fiecare profesor diriginte prezint elevilor, sub semntur, prevederile
Regulamentului de ordine interioara a scolii si a proceselor verbale de protectia
muncii.
Art. 79. Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz i coordoneaz aplicarea procedurilor i activitilor de evaluare i
asigurare a calitii, aprobate de conducerea unitii colare, conform domeniilor i
criteriilor prevzute de legislaia în vigoare;
b) elaboreaz anual un raport de evaluare intern privind calitatea educaiei în
unitatea colar respectiv, pe baza cruia directorul elaboreaz raportul general
privind starea i calitatea învmântului din unitatea colar. Raportul este adus la
cunotina tuturor beneficiarilor, prin afiare sau publicare i este pus la dispoziia
evaluatorului extern;
d) coopereaz cu agenia român specializat pentru asigurarea calitii, cu alte
agenii i organisme abilitate sau instituii similare din ar ori din strintate, potrivit
legii.
Orice control sau evaluare extern a calitii, din partea Ageniei Române de
Asigurare a Calitii în Învmântul Preuniversitar sau a Ministerului Educaiei
Nationale se va baza pe analiza raportului de evaluare intern a activitii din unitatea
colar.
PARINTILOR
Art. 80. Comitetele de prini in legtura cu coala prin învtorii i diriginii claselor.
Art. 81. Consiliul reprezentativ al prinilor ine legtura cu coala prin directorul colii.
Art. 82.
(1) Sponsorizrile, donaiile i fondurile de la prini se administreaz numai de acetia.
(2) Se interzice oricrui învtor sau profesor s opereze cu aceste fonduri.
Art. 83.
(1) Prinii/tutorii legali au dreptul i obligaia de a colabora cu unitatea de învmânt,
în vederea realizrii obiectivelor educaionale.
(2) Prinii au obligaia de a asigura dispozitive copiilor pentru predarea on-line.
(3) Prinii/tutorii legali au obligaia ca, cel puin o dat pe lun, s ia legtura cu
învtorul/dirigintele pentru a cunoate evoluia copilului lor.
(4) Printele, tutorele legal instituit sau susintorul legal sunt obligai, conform legii, s
asigure frecvena colar a elevului în învmântul obligatoriu.
Art. 84. Se interzice iniierea de ctre coal , a oricrei discuii cu elevii i prinii în
vederea colectrii i administrrii de fonduri.
Art. 85. Comitetul de prini ai clasei atrage persoane fizice sau juridice care, prin
contribuii financiare sau materiale, susin programe de modernizare a activitii
educative i a bazei materiale din clase i din coal. Sprijin conducerea unitii de
învmânt i dirigintele/învtorul în întreinerea, dezvoltarea i modernizarea bazei
materiale a clasei i a colii.
Art. 86. Consiliul reprezentativ al prinilor are urmtoarele atribuii:
a) susine unitatea de învmânt în activitatea de consiliere i orientare socio-
profesional a absolvenilor;
b) propune msuri pentru colarizarea elevilor din învmântul obligatoriu;
c) propune unitilor de învmânt discipline i domenii care s se studieze prin
curriculumul la decizia colii;
d) identific surse de finanare extrabugetar i propune Consiliului de administraie
al unitii, la nivelul creia se constituie, modul de folosire a acestora;
e) sprijin parteneriatele educaionale dintre unitile de învmânt i instituiile cu
rol educativ în plan local;
f) susine unitile de învmânt în derularea programelor de prevenire i de
combatere a abandonului colar;
g) se preocup de conservarea, promovarea i cunoaterea tradiiilor culturale
specifice minoritilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalitii i a
dialogului cultural;
h) susine unitatea de învmânt în organizarea i desfurarea festivitilor anuale;
i) susine conducerea unitii colare în organizarea i în desfurarea consultaiilor
cu prinii, pe teme educaionale;
j) conlucreaz cu comisiile de ocrotirea a minorilor, cu organele de autoritate tutelar
sau cu organizaiile nonguvernamentale cu atribuii în acest sens, în vederea
soluionrii situaiei elevilor care au nevoie de ocrotire;
k) sprijin conducerea unitii de învmânt în întreinerea i modernizarea bazei
material.
Art. 87. Serviciul contabilitate este subordonat conducerii unitii.
Art. 88. Contabilitatea nu poate convoca în coal persoane strine decât cu aprobarea
conducerii colii.
Art. 89. Deplasrile în teren ale contabililor se comunic directorilor colii.
Art. 90. Programul serviciului contabilitate este 8-16.
Art. 91. Contabilitatea îndeplinete orice sarcin financiar-contabil încredinate de
director sau stipulate expres în acte normative.
Cap. 14 SECRETARIATUL
Art. 92. (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitii de
învmânt.
(2) Secretariatul funcioneaz pentru elevi, prini, personalul unitii de învmânt i
pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(3) Secretariatul asigur permanena pe întreaga perioad de desfurare a orelor de curs.
(4) Secretarul completeaz fiele matricole, cataloagele de corigen i se ocup de
arhivarea tuturor documentelor colare.
(5) În perioada vacanelor colare, cataloagele se pstreaz la secretariat.
(6) Deinerea i folosirea tampilei se fac în conformitate cu reglementrile stabilite prin
ordinul Ministrului Educaiei Nationale i Cercetrii Stiintifice.
(7) Procurarea, completarea, eliberarea i evidena actelor de studii se fac în
conformitate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de
studii i al documentelor de eviden colar în învmântul preuniversitar”, aprobat
prin ordinul Ministrului Educaiei Nationale i Cercetrii Stiintifice.
(8) Evidena, selecionarea, pstrarea i depunerea documentelor colare la Arhivele
Naionale, dup expirarea termenelor de pstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de
pstrare, aprobat prin ordinul Ministrului Educaiei Nationale i Cercetrii Stiintifice, se
fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naionale nr.16 din 2 aprilie 1996.
Cap. 15 RSPUNDEREA DISCIPLINAR
Art. 93. Constituie abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit art. 264 din Codul
Muncii (Legea 53/2003) oricare dintre situaiile urmtoare:
(1) Personal didactic i didactic auxiliar:
Constituie abatere disciplinar i face obiectul cercetrii în Comisia de cercetare,
oricare dintre situaiile urmtoare:
Absentarea nemotivat în dou zile consecutiv;
Absentarea nemotivat la dou edine consecutive de la Consiliul
profesoral;
i ale altor comisii de lucru constituite la nivelul colii;
Neefectuarea serviciului pe coal;
Orice complicitate cu elevii în vederea neefecturii orelor de curs;
Jignirea elevilor sau a colegiilor;
Generarea de discuii cu elevii referitoare la aspecte ale vieii private ale
personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic.
(2) Personal nedidactic:
Absentarea nemotivat în dou zile consecutiv;
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fiei postului;
Refuzul de a rspunde solicitrii cadrelor didactice;
Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu i nerespectarea
termenelor stabilite.
DISPOZIII FINALE
Art. 94. În coala Gimnaziala ,,Paul Tanco”Monor, fumatul este interzis.
Art. 95. a) Prezentul regulament va fi adus la cunotina elevilor i a prinilor sau
reprezentanilor legali ai acestora în termen de 15 zile de la data aprobrii;
Art. 96. Prezentul regulament intr în vigoare la data aprobrii în Consiliul profesoral i de
administraie.
Art. 97. Prevederile din regulament care contravin urmtoarelor ordine i instruciuni ale
Ministerului Educaiei Naionale si Cercetarii Stiintifice i ale Inspectoratului colar devin
nule.
Art. 98. Prezentului regulament atam copia cu lista de semnturi ale prinilor privind
modificrile efectuate i luarea la cunotin de ctre acetia;
Art. 99. Prezentul regulament poate suferi modificari ori de cate ori este necesar.
Componena echipei de elaborare R.O.I. al unitii:
Nume i prenume Semntura
2. Prof. Omolea Cornelia Aurelia ;
3. Înv. Toma Mariana ;
5. Prof. inv. prec. Mooc Florina;
6. Prof. Cprar Loredana – preedinte CEAC;
7. Prof. Nsudean Crina- membru CA;
8. Prof. Slgean Diana – reprezentant sindicat;
9. Prof. Socaciu Liviu Ignat- membru;
10. Botezat Andreea – reprezentant prini;
DIRECTOR
EDIIEI/REVIZIEI
Ediia/
Revizia
Operaiunea
Ediia/Revizia Componentarevizuit Dataaplicrii
Ediia2 Procedur complet
3.LISTA DE DIFUZARE
cunotin
1. DEAC PAUL 2. NSUDEAN CRINA MARIA 3. OMOLEA CORNELIA 4. BBUAN TEODORA 5. CAPRAR LOREDANA 6. MTIE IONELA ANCUA 7. SOCACIU LIVIU IGNAT 8. IUGA NAPEU CORINA 9. SLGEAN DIANA 10. BONDANE MDLINA 12 MTIE DORU MARIAN
SCOALA GIMNAZIALA “PAUL
CEAC
Referine:
SARS-CoV-2.
Regulamentul de ordine interioar.
1. SCOPUL PROCEDURII
2. OBIECTUL
Procedura se aplic tuturor profesorilor de la coala Gimnazial“Paul Tanco” Monor pe
parcursul anului colar 2020-2021.
COAL
-afiseaza planificarea la loc vizibil, la avizierul existent in cancelarie,precum si la cel al
elevilor.
-se asigura de existenta unui exemplar din prezenta procedura, atasat registrului de procese
verbale al profesorului de serviciu.
-distribuie cate un exemplar din planificare, serviciului secretariat si conducerii scolii.
-serviciul secretariat emite note de serviciu prin care comunic profesorilor ziua din
sptmân în care acestia efectueaz serviciul.
4. CONINUTULPROCEDURII
Serviciul pe coal se desfoar zilnic între orele:8.00–15.30.
În intervalul orar 8.05-8 :30,serviciul pe coal este asigurat de un numr de 2 profesori i un
învtor din corpul cellalt de cladire, prin rotaie, astfel înct s fie asigurat triajul elevilor
la intrarea în curtea colii. La intrarea în unitate elevii vor fii direcionai spre sli de ctre
cadrele didactice care asigur serviciu pe hol :
Dup cum urmeaz:
GRAFIC CU PROFESORII DE SERVICIU ÎN COAL CORPUL B
(supraveghere pe hol între orele8-8:30)
Not: serviciul privind triajul la poart se va face prin rotaie la ciclu primar.
Profesorul de serviciu are urmtoarele atribui: - anun directorul colii de eventuala absen neanunat a unui profesor de la or i aplic
msura cea mai potrivita, conform procedurii profesorului absent. - la sfâritul perioadei de activitate, fiecare profesor de serviciu scrie P.V., în care
consemneaz evenimentele petrecute in coal, dup care îl transmite directorului;
- intr ultimul la ore i se asigur ca nu exist clase de elevi fr profesor ;
- profesorii de serviciu controleaz punctualitatea prezentrii elevilor la cursuri i prin sondaj,
inuta vestimentar i iau msuri regulamentare în cazul constatrii unor nereguli ;
- profesorii de serviciu iau msurile necesare în cazul apariiei unor abateri disciplinare ale
Nr.
crt
.
2. NSUDEAN CRINA/ IUGA NAPEU CORINA MARI hol
3. CPRAR LOREDANA / SALAGEAN DIANA MIERCURI hol
4. SOCACIU LIVIU/NSUDEAN MARIA JOI hol
5. MTIE DORU / CPRAR LOREDANA VINERI hol
Nr.
crt
.
elevilor i în cazuri grave, anun conducerea colii ;
- profesorii de serviciu urmresc respectarea în tocmai a Regulamentului de ordine interioar ;
- profesorii de serviciu pe coal informeaz directorul colii în cazul apariiei unor
defeciuni sau stricciuni prin consemnarea lor in procesul verbal ;
- profesorii de serviciu pe coal supravegheaz prsirea cldirii în cazul unui incendiu sau a
unui exerciiu de evacuare, situaii anunate prin semnale sonore (sistemul de semnalizare
din dotare sau soneria colii: sunat de 3*3sec. ).
5. MONITORIZAREA PROCEDURII
Directorul colii verific modul în care este respectat procedura i propune aprobrii C.A.
msurile care se impun în cazuri de neconformare.
6. ANEXE
A2.Grafic profesori serviciu.(Anexele se gsesc în P.O. din dosarul de proceduri)
Cap.1 DISPOZIII GENERALE
Cap.2 ORGANIZAREA COLII
Cap. 4 CONSILIUL PROFESORAL
Cap. 5 CONSILIUL CLASEI