Reglarea functiei cardiace

27
Universitatea de Medicinăşi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara Disciplina de Fiziologie Universitatea de Medicinăşi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara Disciplina de Fiziologie Sistemul Cardiovascular Sistemul Cardiovascular Cursul 8 Reglarea funcţiei cardiace Cursul 8 Reglarea funcţiei cardiace Carmen Bunu

Transcript of Reglarea functiei cardiace

Page 1: Reglarea functiei cardiace

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” TimişoaraDisciplina de Fiziologie

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” TimişoaraDisciplina de Fiziologie

Sistemul CardiovascularSistemul Cardiovascular

Cursul 8

Reglarea funcţiei cardiaceCursul 8

Reglarea funcţiei cardiace

Carmen Bunu

Page 2: Reglarea functiei cardiace

1. Reglarea intrinsecă a funcţiei cardiace1. Reglarea intrinsecă a funcţiei cardiace

a)Autoreglarea heterometrică - mecanismul Frank-Starlingsau „legea inimii”:

↑ li sarcomer (1,6 µm la 2,2 µm), determină creşterea progresivă a numărului de punţi acto-miozinice pânăla maxim (2,2 µm) în condiţiile în care PEDV nu creşte semnificativ.↑ sensibilităţii miofilamentelor pentru Ca++ + ↑ mobi-lizării de Ca++ în citoplasmă.

b) Autoreglarea homeometrică - pe baza ↑ FC, în condiţiile menţinerii constante a li a fibrei miocardice:

↑ FC duce la creşterea progresivă a forţei de contracţie până se atinge un platou;utila in reglarea inimii denervate (transplantate).

Page 3: Reglarea functiei cardiace

2. Reglarea extrinsecă a funcţiei cardiace2. Reglarea extrinsecă a funcţiei cardiace

2.1.2.1. InervaInervaţţia simpaticia simpaticăă aa inimiiinimii ((nervii cardiacinervii cardiaci))

1. Originea (I neuron): MS – coarnele laterale T1-T5(6) +/- ultimele două C,

2. fibre preganglionare (scurte) →sinapsa cu neuronul II în ganglionii vegetativi simpatici cervico-dorsali (în special ganglionul stelat);

3. fibrele postganglionare (lungi) ⇒ 3nervi cardiaci (superior, mijlociu, inferior) ⇒ formează plex epicardicextins;

4. inervează toate structurile cardiace.

β1R

N CARDIACI(SNVS)

NA, ANPY

(fibre postgg)

Page 4: Reglarea functiei cardiace

Inervaţia simpatică a inimii (nervii cardiaci)Inervaţia simpatică a inimii (nervii cardiaci)

β1R

N CARDIACI(SNVS)

NA, ANPY

(fibre postgg)

5. Mecanism de acţiune:• Mediatori: NA, A, NPY• β1R: atrii, ventriculi, SEC• Induce:

↑ influx Ca2+ în SEC şi în miocite↓efect vag

6. Efecte:1) “+” Proprietăţi cardiace:• cronotrop + ⇒↑ FC• inotrop + ⇒↑ F contracţie• tonotrop +• dromotrop +• batmotrop +2) ↑ Mobilizare rezerve cardiace ⇒↑ MVO2.

Page 5: Reglarea functiei cardiace

Inervaţia simpatică a inimii (nervii cardiaci)Inervaţia simpatică a inimii (nervii cardiaci)

7. Acţiunea SNVS asupra inimii predomină în condiţiile de solicitare fizică şi/sau psihică.

8. Blocarea β-receptorilor cu Propranolol ⇒ ↓ FC.9. Blocarea selectivă a β1-receptorilor cu Atenolol ⇒ ↓ FC.10. Blocarea concomitentă a SNVS şi SNVP duce la

dispariţia influenţelor sistemului nervos autonom asupra inimii ⇒ ↑ FC ≅ 100 bătăi/min (FC intrinsecă), datoratăactivităţii intrinseci a NS.

Page 6: Reglarea functiei cardiace

2.2. 2.2. InervaInervaţţia parasimpaticia parasimpaticăă aa inimiiinimii ((nervii vaginervii vagi))

1. Originea (I neuron): în bulb, în nucleul dorsal al vagului (NDV) şi nucleul ambiguu (NcA) ⇒ locul de plecare al nervilor vagi;

2. fibre preganglionare =lungi → coboarăîn mediastin →sinapsa neuronul II în din ganglionii vegetativi parasimpatici, localizaţi în peretele inimii;

3. fibrele post-ganglionare = scurte;4. inervează inima, în special SEC şi

atriile.

MR

N VAGI(SNVP)

(fibre pregg)

Ach

NSA⇓

↓FC(crono -)

NAV⇓

↓FC(dromo -)

Page 7: Reglarea functiei cardiace

InervaInervaţţia parasimpaticia parasimpaticăă aa inimiiinimii ((nervii vaginervii vagi))

5. Mecanism de acţiune:• Mediator: Ach• M1 Rec - atrii + SEC• Induce:

↑eflux K+ în SEC şi fibra miocardică↓efect SNVS

6. Efecte:1) “-” Proprietăţi cardiace:• cronotrop - ⇒ ↓ FC (până la stop cardiac

cu fenomen de scăpare vagală)• inotrop - ⇒ ↓ F contracţie• tonotrop -• dromotrop -• batmotrop -2) ↑ Rezervele cardiace ⇒ ↓ MVO2

MR

N VAGI(SNVP)

(fibre pregg)

Ach

NSA⇓

↓FC(crono -)

NAV⇓

↓FC(dromo -)

Page 8: Reglarea functiei cardiace

InervaInervaţţia parasimpaticia parasimpaticăă aa inimiiinimii ((nervii vaginervii vagi))

7. În repaus, asupra inimii predomină acţiunea vagului.8. Manevrele vagale (compresiunea globilor oculari,

compresiunea sinusului carotidian, manevra Valsalva -expir cu glota închisă) ⇒↑ Stimularea vagală ⇒↓ FC

- Utilitate: Evaluarea tonusului vagal.Oprirea unei tahicardii paroxistice supra-ventriculare (TPXSV).

9. Secţionarea nervilor vagi sau blocarea receptorilor muscarinici cu Atropină (efect parasimpaticolitic)⇒↑ FC.

Page 9: Reglarea functiei cardiace

2.3. Rolul atriilor în reglarea funcţiei cardiace2.3.2.3. Rolul atriilor Rolul atriilor îîn n reglarea funcreglarea funcţţieieii cardiacecardiace

În zonele de vărsare ale marilor vene + Atrii (zone dejoasă presiune):

MECANORECEPTORI TIP Adescarcă în salvă în timpul contracţiei atrialestimulează activitatea SNVS

MECANORECEPTORI TIP Bdescarcă în timpul umplerii atrialeinhibă activitatea SNVS

Efecte: a) a) rreflexeflex BainbridgeBainbridgeb) b) inhibarea secreinhibarea secreţţieiiei de ADH (de ADH (si Aldosteronsi Aldosteron))c) c) ssecreecreţţiaia de ANP (de ANP (peptid atrial natriureticpeptid atrial natriuretic))

Page 10: Reglarea functiei cardiace

b) ↓ Secreţiei de ADHa) Reflexul presor Bainbridge

↑ Volemia ↑ Volemia

↑ Intoarcerea venoasă pulmon.↑ Întoarcerea venoasă cave

↑ Pres AS↑ Pres AD

↑ Stimularea mecanoR↑ Stimularea mecanoRVagVag

Centri CV HIPOTALAMUS

SNVS

↓ ADHStimulare cardiacă (↑FC, Forţa)

Golirea sângelui din atrii ↑ Diureza şi ↓ Volemia

Page 11: Reglarea functiei cardiace

c) ANP - peptidul atrial natriureticc) ANP - peptidul atrial natriuretic

Stimularea secreţiei de ANP de către miocitele atriale: ↑ volemiei (distensia pereţilor atriali), ↑ Na+ plasmatic, ↑ FC (prin creşterea presiunii atriale medii),↑ angiotensinei II,

factori umorali: - endotelinele, - NO,- prostaglandinele.

Page 12: Reglarea functiei cardiace

ANP acţionează la mai multe niveluri:renal - locul principal de acţiune

determină ↑ diurezei şi a natriurezei ⇒ ↓ volemiei. mecanism acţiune: - ↑ FG prin VD arteriola aferentă

VC arteriola eferentă- ↓ reabsorbţia tubulară de Na+

- inhibiţia SRAA

pe vasele de rezistenţă şi capacitanţă: vasodilataţie;↓ TA - prin efect - direct: VD;

- indirect: prin ↓ Volemiei.

VCaeVDaa

↑ FG

↓ Reabs. Na+Na+

Page 13: Reglarea functiei cardiace

Rolul ANP în reglarea hemodinamiciiRolul ANP în reglarea hemodinamicii

Feedback negativ

-

++ +

+

Page 14: Reglarea functiei cardiace

Rezultatele acţiunii ANP:Rezultat principal: ↓ presiunii venoase centrale şi apresarcinii. La nivel cardiac: reglarea pe termen scurt ahemodinamicii la creşterile bruşte ale volemiei. Creşterea ANP în tahicardiile paroxistice explicănatriureza care le însoţeşte. În insuficienţa cardiacă congestivă, ANP creştecompensator pentru a reduce încărcarea inimii, prin creşterea eliminării renale de Na+ şi apă.

Page 15: Reglarea functiei cardiace

2.4. Receptorii ventriculari2.4. Receptorii ventriculari

Stimularea mecanoRec subendocardici ⇒ reflex depresor:stimularea vagală ⇒ ↓ FC;↓ tonus SNVS ⇒ ↓ TA.

Rol: în sincopa vaso-vagală, apărută la trecerea din clino-în ortostatism sau la emoţii puternice:

Mecanism: stimulare iniţială SNVS ⇒ ↑ ↑ contracţiei ventriculare ⇒ stimularea mecanoRec. ventriculari ⇒declanşarea reflex depresor cu ↓ FC + ↓TA ⇒ sincopă.

Evaluare cu ajutorul tilt-testului – o masă mobilă prin care se poate schimba poziţia pacientului de la clino- la ortostatism, permiţând măsurarea variaţiilor FC şi ale tensiunii arteriale.

a) Mecanoreceptorii ventriculari a) Mecanoreceptorii ventriculari subendosubendo-- şşi i subepicardicisubepicardici

Page 16: Reglarea functiei cardiace

b) Chemoreceptorii cardiacib) Chemoreceptorii cardiaci

terminaţii vagale, localizate mai ales în VS, sensibile la bradikinină, serotonină, PG şi alcaloizi, influenţează reflexele coronariene vasodilatatoare.

terminaţii simpatice, sensibile la bradikinină şi alcaloizi, influenţează reflexele coronariene vasoconstrictoare.

chemoreceptorii coronarieni sunt implicaţi în reflexele patologice din infarctul miocardic:

Reflex Bezold-Jarish - inhibitor: ↓FC şi ↓TA (reflex deprotejare a inimii).Reflex Malliani - stimulator: ↑FC şi ↑TA (reflex deagravare a infarctului).Stimularea chemoreceptorior este responsabilă de durereadin angina pectorală.

Page 17: Reglarea functiei cardiace

2.5. Rolul receptorilor din sinusul carotidian şi crosa aortei în reglarea funcţiei cardiace2.5. 2.5. Rolul receptorilor din sinusul Rolul receptorilor din sinusul carotidiancarotidian şşi i crosa aortei crosa aortei îîn reglarea funcn reglarea funcţţiei cardiaceiei cardiace

a) Rolul baroreceptorilor din sinusul carotidian şi crosa aorteistimularea lor: dată de distensia pereţilor arteriali ca urmare a creşterii tensiunii arteriale;rezultat: reflex depresor, cu ↓FC şi vasodilataţie, ducând la ↓ tensiunii arteriale:

calea aferentă este reprezentată de nervul IX (glosofaringian) şi X (vag);centrii cardio-vasculari sunt localizaţi în zona bulbo-pontină;calea eferentă: stimularea vagală spre inimă şiscăderea tonusului simpatic pe vase.

Page 18: Reglarea functiei cardiace

Relaţia divergentă dintre reflexul presor Bainbridge şi reflexul depresor declanşat de stimularea baroreceptorilor arterialiRelaţia divergentă dintre reflexul presor Bainbridge şi reflexul depresor declanşat de stimularea baroreceptorilor arteriali

Page 19: Reglarea functiei cardiace

b) Rolul chemoreceptorilor din sinusul carotidian şi crosa aorteiStimularea lor este dată de modificarea diferitelor substanţe din sângele circulant: în mod special de PO2, PCO2 şi ionii H+. Rezultat: în mod general, stimularea acestor chemoreceptori este determinată de ↓PO2, ↑PCO2 şi ↑H+

şi duce, în final, la declanşarea unui reflex presor.

Page 20: Reglarea functiei cardiace

2.6. Centrii bulbo-pontini cu rol în reglarea CV2.6. 2.6. Centrii bulboCentrii bulbo--pontinipontini cu rol cu rol îîn reglarea n reglarea CVCV

Localizaţi în formaţiunea reticulată din porţiunea superioarăa bulbului şi în treimea inferioară a punţii. Nu există centri propriu zişi, ci zone formate din reţele complexe de neuroni care interacţionează:

Zona presoare,Zona depresoare, Nucleul tractului solitar (NTS) - în vecinătatea centrilorcardio-vasculari:

primeşte aferenţele senzitive de la zonele reflexogene;stimularea NTS determină inhibiţia zonei presoare, şi stimularea zonei depresoare ⇒↑ tonus SNVP.

.

Page 21: Reglarea functiei cardiace

2.6. Centrii bulbo-pontini cu rol în reglarea CV2.6. 2.6. Centrii bulboCentrii bulbo--pontinipontini cu rol cu rol îîn reglarea n reglarea CVCV

a) Zona presoare, localizată în porţiunea dorso-laterală, este zona cardioacceleratoare şi vasomotorie:- controlează activitatea neuronilor simpatici medulari şi medulosuprarenala;

- stimularea zonei presoare determină un reflex presor:↑FC şi ↑Forţei de contracţie cardiace ⇒ ↑ DC;↑ tonusului vascular (vasoconstricţie) ⇒ ↑ rezistenţei periferice totale (RPT);↑ TA.

Page 22: Reglarea functiei cardiace

b) Zona depresoare - localizată în porţiunea ventro-mediană, este zona cardioinhibitoare:

cuprinde nucleul dorsal al vagului (NDV) şi nucleul ambiguu, locul de emergenţă a nervilor vagi;Stimularea zonei depresoare determină inhibarea zonei presoare şi stimularea vagală, ducând la un reflex depresor:

↓ FC şi ↓ Forţei de contracţie cardiace ⇒ ↓ DC;↓ tonusul vascular ⇒ ↓ RPT;↓ TA.

Page 23: Reglarea functiei cardiace

Centrii bulbo-pontiniCentrii bulbo-pontini

+

+

+

SNVS SNVP

SNVS SNVP

Page 24: Reglarea functiei cardiace

2.7. Rolul centrilor nervoşi superiori în reglarea CV2.7. 2.7. Rolul centrilor nervoRolul centrilor nervoşşi i superiori superiori îîn n reglarea reglarea CVCV

1. Centrii din formaţiunea reticulată ponto-mezencefalicăinduc efect +/- asupra centrilor bulbo-pontini.

2. Hipotalamusul controlează centrii bulbo-pontini în timpul efortului fizic, emoţiilor, variaţiilor termice, al actelor comportamentale (alimentaţie, apărare, activitate sexuală).

Hipotalamusul anterior are neuroni parasimpatici ⇒stimulare Zona depresoare CV ⇒ ↓ FC + vasodilataţie.Hipotalamusul posterior are neuroni simpatici ⇒stimulare Zona presoare CV ⇒ ↑ FC + vasoconstricţie.

Page 25: Reglarea functiei cardiace

3. Sistemul limbic intervine în controlul centrilor bulbo-pontini împreună cu hipotalamusul în stările emoţionale. Diferitele zone pot stimula zona depresoare sau presoare.

4. Talamusul controlează centrii bulbo-pontiniinfluenţând FC.

5. Cerebelul stimulează activitatea SNVS, ducând la creşterea FC, în condiţiile adaptării circulaţiei la modificările posturale.

6. Cortexul, în special ariile din jumătatea anterioară au rol în controlul activităţii cardio-vasculare.

Page 26: Reglarea functiei cardiace

3. Reglarea umorală a funcţiei cardiace3. Reglarea umorală a funcţiei cardiace

a) Catecolaminele (adrenalina - A şi noradrenalina - NA) secretate de medulosuprarenală. - În repaus: au efect ↓ asupra funcţiei cardio-vasculare. - În condiţii de stres psihic sau efort fizic ⇒↑ eliberarea lor ⇒ efect ↑ dar de scurtă durată (catecolaminele sunt rapid metabolizate). - pe inimă: acţiune pe receptorii β1-adrenergici ⇒↑ FC + ↑Forţa de contracţie şi activarea metabolismului cardiac

b) Hormonii corticosuprarenaliaeni (cortizonul) ⇒↑ Forţei de contracţie, direct şi prin potenţarea catecolaminelor. În condiţiile scăderii cortizonului, scade forţa de contracţie cardiacă şi apare oboseala musculară.

Page 27: Reglarea functiei cardiace

c) Hormonii tiroidieni ⇒↑ FC + ↑Forţa de contracţie ⇒↑DC. - potenţează efectul catecolaminelor prin creşterea numărului receptorilor β1-adrenergici;- în hipertiroidii, stimularea cardiacă se accentuează, determinând tahicardie, palpitaţii, fibrilaţie atrială.

d) Insulina ⇒↑ forţei de contracţie direct, probabil prin creşterea transportului intracelular de glucoză.

e) Glucagonul ⇒↑ FC + ↑ Forţei de contracţie în mod asemănător cu catecolaminele, prin creşterea AMPc.

f) STH-ul ⇒↑ Forţei de contracţie şi a debitului cardiac în asociaţie cu hormonii tiroidieni.