Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie...

download Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

of 90

Transcript of Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie...

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  1/90

  www.dacoromanica.ro

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  2/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  3/90

  R e g e l e C a r o l a l R o m â n i e i

  =

  7 0 a n i d e v i a t a a u n u i V i t e a z

  7 / 2 0 A p r i l i e 1 8 3 9

  7 / 2 0 A p r i l i e 1 9 0 9

  d e

  P a u l L i n d e n b e r g

  =

  1

  0 ' _

  = a - - - 1 1 E a M Z ? . _ _ _ _ _

  l o m J z a l m

  1

  1

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  4/90

  E E g " _ Z " : 3

  T r a d u c e r e d e J . K a u f m a n n

  I n t e r p r e t

  i T r a d u a t o r J u r a t

  p e l â n g 5 T r i b u n a l e l e R e g a l e d i n B e r l i n

  M E a - J Z ; 3 M M

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  5/90

  S u n e t e d e f a n f a r e s i c a n t e c e v e s e l e v o r r a s u n a

  I n 7 / 2 0 A p r i l i e p r i n r e g i u n i l e R o m a n t e i , i n c e p a n d d e

  l a D u n a r e l a n g a P o r t i l e d e F e r W A W A d e p a r t e s p r e

  P r u t l a g r a n i t a R u s i e i , d e l a C a r p a t i i g r a n d i o s i p a n a

  l a O r m u r i l e s p u m o a s e a l e M a r e i N e g r e . I n o r a s e l e

  p o p u l a t e s i i n r e g i u n i l e c e l e m a i d e l : s a l - t a t e s e v o r

  a u z i s u n e t e l e s o l e m n e a l e c l o p o t e l o r , g a s i n d u n e c o u

  i n i n i m i l e t u t u r o r R o m a n i l o r ; e i v o r i n d r e p t a p r i v i r e a

  l o r c u o s i n c e r a e x p r e s i u n e d e g r a t i t u d i n e , p l i n d e

  m a n d r i e l e g i t i m a s i d e d e v o t a m e n t v e s e l c a t r e r e g e l e

  s i m e n t o r u l l o r p e n t r u a c e l e b r a i m p r e u n a c u d a n s u l

  S

  a 7 0 - a a n i v e r s a r e .

  S i i n t e a d e v a r s u n t b i n e j u s t i f i c a t e a c e s t e s e n -

  t i m e n t e d e r e c u n o s t i n t a , c e R o m a n i l p o r t c a t r e A u g u s t u l

  l o r S e t c a r e i - a c o n d u s C U i n c r e d e r e i n t i m p d e r ä z -

  b o i l '

  s i i n t i m p d e p a c e ; c a r e i n c u r s u l u n e i l u n g i

  s i g l o r i o a s e V i e t i a d a t N a t i u n e l u n e x e m p l u d e v i r -

  t u t e d e s u v e r a n

  i o m , i n c u n u n a n d c u g l o r i e n u m e l e

  S a t ' s i

  a l R o m a n i e i , c a s t i g a n d a s t - f e l a d m i r a t i u n e a

  n u n u m a i a p o p o r u l u i S a u , c i s i a a l t o r n a t i u n i .

  P r i n n o i i n s i n e r

  I a t a c u v i n t e l e , c e s t r a l u c e s c

  p e u n c e r c a l c ' o r o a n e i t u r n a t d i n o t e l u l u n u i t u n

  t u r c e s c , c a s t i g a t l a P l e v n a , c u c a r e s ' a i n c o r o n a t r e g e l e

  C a r o l

  l a 1 0 2 2 M a i 1 8 8 1 i n p a l a t u l d i n B u c u r e s t i ,

  i m p l i n i n d a s t - f e l d o r i n t a m i n i s t r i l o r S a i s l a r e p r e s e n -

  t a n t i l o r n a t i u n e i , c a r i c u c a t e - v a s a p t a m a n i i n a i n t e ,

  l a 1 4 2 6 M a r t i e , d e c i s e s e r a c u u n a n i m i t a t e r i d i c a r e a

  P r i n c i p a t u l u i l a r a n g u l d e R e g a t .

  P r i n n o i i n s i n e "

  M a t r e g e l e c a t s i n a t i u n e a

  p u t e a u p r e t i n d e a c e a s t a d e v i z a m a n d r ä s i d e m n ä .

  N i m e n i n u i - a a j u t a t a - s i a j u n g e s c o p u l , l a c a r e

  a s p i r a u : a d e v e n i . o n a t i u n e i n d e p e n d e n t a s i a f a c e

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  6/90

  p a r t e d i n s t a t e l e c i v i l i z a t e

  S i I n t e a d e v A r , c a t e r a u

  d e d e p a r t e d e r e a l i z a r e a a c e s t o r d o r i n t e , s o c o t i n d c h

  a c u m 4 3 a n i c h u t a u s h s e s c u t u r e d e d o m i n a t i u n e a

  p u t e r i l o r e u r o p e n e , a l e e i n d u - s i c a S e f a l T a r e p e

  P r i n c i p e l e C a r o l d e H o h e n z o l l e r n , a t u n c l i n v A r s t h

  d e 2 7 a n i s i d e c l a r â n d i n a c e l a s i t i m p d e a r h m a n e a

  o n a t i u n e u n i t h , s p r e c i u d a a d v e r s a r i l o r s h i

  D a d a f o s t v r e - o d a t h u n p o p o r s u b j u g a t s i s u p u s

  i n c e r c h r i l o r c r u d e , a f o s t p o p o r u l r o m a n

  V a s a l u l

  T u r c i e i s i a l R u s i e i , o m i n g e a c a p r i c i i l o r d i p l o m a t i e i

  e u r o p e n e , u n l o c d e r e n d e z - v o u s d e a r m a t e s t r e i n e ,

  u n d e v e n e a u s h - s i d e a l u p t e l e s a n g e r o a s e ; p o p o r

  s u p t s e c o l e i n t r e g i d e p r i n c i p i f a n a r i o t i t r i m i s i d e

  c h t r e T u r c i a s h g u v e r n e z e i n M o l d o v a s i I n M u n t e n i a ,

  t r e m u r â n d a s t - f e l a p e r d e u m b r a i n d e p e n d e n t e i , c e

  I n c a l e r a m a s e s e ; p o p o r a p r ó p e r u i n a t I n e x i s t e n t a

  s a p o l i t i c a s i e c o n o t n i c a , s i c u t o a t e a c e s t e a t o t n e d e s -

  c u r a j a t

  P a n a s i u l t i m a i n c e r e a r e , c u a r d o a r e i n t r e -

  p r i n s a d e c h t r e b ä r b a t i p a t r i o t i , d e a p u n e o r d i n e i n

  c h a o s u l a d m i n i s t r a t i e l i n t e r n e , n u r e u s i .

  C o l o n e l u l

  A l e x a n d r a C u z a , a l e s p r i n c i p e d e c e l e d o u a O H s u r o r i ,

  i n 1 8 5 9 , a d e s i l u s i o n a t s p e r a n t a n a t i u n e i , f i i n d a s t -

  f e l o b l i g a t d e u n c e r c d e p a t r i o t i s a a b d i c e i n F e -

  b r u a r l e 1 8 6 6 . O p i n l u n e a g e n e r a l a f u a t u n c i , c d n u m a i

  d e s c e n d e n t u l u n e i f a m i l i i s u v e r a n e e u r o p e n e a r p u t e a

  s ä a d u c a o s c h i m b a r e s p r e b i n e ; p o p o r u l r o m a n

  2

  a c l a m h a t u n c i c u u n a n i m i t a t e p e P r i n c i p e l e C a r o l d e

  H o h e n z o l l e r n .

  M a i b i n e n u s ' a r f i p a t u t a l e g e

  D e c a r a c t e r

  c a l m s i s e r i o s , o m d e c i s i v , i n t r e p r i n z a t o r s i t o t d e a u n a

  g a t a l a i n d e p l i n i r e a d a t o r i i l o r S a l e r e s p o n s a b i l e , n e i n -

  c l i n a t d i s t r a c t i u n i l o r s i p l h c e r i l o r ; d i n l u n g i l e S a l e

  v o i a g i u r i a d u n â e x p e r i e n t e s i c u n o s t i n t e a d a n c i , i a r

  e v e n i m e n t e l e r a z b o i n i c e d i n 1 8 6 4 , c a r e I I a d u s e i a

  r e p e t i t e o r i i n a i n t e a f o c u l u i i n a m i c , c o n t r i b u i r a s h - 1

  f a c h b a r b a t i n t o a t h p a t h - e a c u v â n t u l u i .

  C h e m a t d e

  d e p a r t e , i n f r u n t e a u n e i n a t i u n i o p r i m a t e s i p l i n e d e

  n e c a z u r i , c o n s i d e r a t h d e p u t e r i c a n u l i t a t e , d a r r e -

  c l a m â n d c u a r d o a r e l i b e r t a t e s i c u l t u r ä , a s t e p t a c u

  n e r a b d a r e P r i n c i p e l e S a l v a t o r .

  D e c i s r a s p u n s e C a r o l

  a p e l u l u i n a t i u n e i a c c e p t â n d a c e a s t a m i s i u n e s i c u

  c o n f i e n t h i n f o r t a s a , p a r a s i t o t c e l i e r a m a i s c u m p

  i n p a t r i a S a g e r m a n a , p e n t r u a l u a a s u p r a - S i d a t o -

  d i l e , c e P r o v i d e n t a l - a r e s e r v a t . C a l m s i p a t r a n z a t o r

  d e s p i r i t , c u m p a n i n d t o a t e s i l u c r â n d c u c o n s t a n t a

  s i

  s i g u r ,

  , a f r o n t a p e r i c o l e l e c e I i

  e r a u i n d r u m s i

  p u s e p e n t r u

  p r i m a d a t a

  p i c i o r u l

  p e s o l u l r o m a -

  n e s e ' i n T u r n u - S e v e r i n l a

  8 / 2 0 M a i 1 8 6 6 p e n t r u

  a f a c e c u d o u h z i l e m a i t h r z i u i n t r a r e a S a s o l e m n a

  I n B u c u r e s c i .

  C u a c e a s t ä d a t a i n c e p e o e r a n o u d i n i s t o r i a

  T a r i i r o m â n e s c i .

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  7/90

  A R O :

  1 8 3 9

  ' 4 4 N

  ( 1 2 1 1 1

  1 9 0 9

  R i o ,

  1 1

  . .

  . . . . . ,

  . .

  ° .

  L "

  7 1 1 .

  a n )

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  8/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  9/90

  D e l a a c e a s t ä z i i n a i n t e T a r a p r o g r e s a . C u t o a t e

  a c e s t e a , d r u m u l d e p a r c u r s e r a a n e v o i o s , p l i n d e

  o b s t a c o l e , d e s i l u s i u n i § i p r i v a t i u n i ; § i c a t d e a p a s ä -

  t o a r e e r a a d e s e a c o r o a n a p e f r u n t e a P r i n c i p e l u l l

  D a r n a t u r a t e n a c e , c u r a g i u l i n t r e p i d , s e n t i m e n t u l

  i n n a s c u t d e d a t o r i e , a r d o a r e a l a l u c r u a l d e s c e n d e n -

  t e l u i H o h e n z o l l e r n d a d u r a p r o b e d e e f I c a c i t a t e .

  A c o -

  m o d a n d u - s e o b i c e i u r i l o r s i t r a d i t i u n i l o r n a t i o n a l e , a

  s t i u t p r i n s i m p l i c i t a t e a n o b i l a a m a n i e r i l o r S a l e s ä - S i

  c 4 t i g e i n i m i l e r o m a n i k o r . A c t i v i t a t e a S a , u r m a t a d e

  s u c c e s e n e i n t r e r u p t e , i m p i n t e n a s p r e z e l i m i t a t i f s i

  n u m e l e S a u d e v e n i p u t i n c a t e p u t i n a d e v a r a t u l p r o -

  g r a m n a t i o n a l .

  O r i z o n t u l p o l i t i c l i m p e z i n d u - s e , d e v e n i

  s i s i t u a t i u n e a e c o n o m i c ' s ' a T a r i i s a n a t o a s a , a r m a t a

  f u r e o r g a n i z a t a , d e a s e m e n e a i n s t r u c t i u n e a p u b l i c a ,

  a r t e l e § i t i i n t e l e f u r a s e c u n d a t e , j u s t i t i a a m e l i o r a t a

  § i m u l t e a b u s u r i f u l l d e s f i i n t a t e .

  N a t i u n e a s a l u t a

  c u b u c u r i e a u r o r a u n u i n o u v i i t o r , c e s e a r a t a , a t u n c i

  c a n d P r i n c i p e l e C a r o l i i

  p r e s e n t a i n t o a m n a a n u l u l

  1 8 6 9 s o t i a S a t a n a r a § i p l a c u t a , P r i n c i p e s a E l i s a b e t a

  d e W i e d , f i i c a O r l i d e l a n g a R i n , a m i c a p o e s i e i , c u

  i n i m a d e s c h i s ä p e n t r u t o t c e e f r u m o s § i n o b i l . P r i -

  m i r e a c e a m a i e n t u s i a s t a f u p r e p a r a t a t i n e r e i p e r e c h i .

  D e a c i i n a i n t e , P r i n c i p e l e n e o b o s i t l a l u c r u , m e d i t a n d

  n e c o n t e n i t a s u p r a v i i t o r u l u i T a r e i , n u m a i a v e a n e v o i e

  , )

  s a s c r i e s c u m p u l u i S a u p a r i n t e

  i s a s e p l a n g a d e

  5

  i s o l a t i u n e a S a . C o n s o a r t a v i e t i l s a l e , p l a c u t a § i f i d e l a ,

  s e n s i b i l a p e n t r u t o t c e p o a t e - s i m t i o i n i m ä u m a n a ,

  l i a d u s e l u m i n a § i b u c u r i e , v i a t a § i c a l d u r a , i m p a r -

  t i n d

  g r i j i l e c u D a n s u l p e n t r u b i n e l e T a n i , p r o t e -

  A n d s a r a c i i

  § i

  a s u p r i t i i , s t i m u l a n d b i n e - f a c e r i l e ,

  a d a o g a n d l a l a u r u l E i p e a c e l a l s o t u l u i § i g l o r i f i -

  a n d n o u a E i p a t r i e p r i n t r ' o

  c o r o a n a

  d e p o e m e

  n e m u r i t o a r e .

  P a g i n e l e u r m a t o a r e v o r d e s f a v r a d i n a i n t e a o c h i -

  l o r n o § t r i o s e r i e d e e v e n i m e n t e d i n c e l e m a l m e m o -

  r a b i l e d i n v i a t a r e g e l u i C a r o l § i n e v o r a r a t a l u n g u l

  d r u m , c e S u v e r a n u l a p a r c u r s , c o n d u c a n d c u s a b i a

  i n m a n a § i i n f r u n t e a b r a v e i S a l e a r m a t e , T a r a s p r e

  i n d e p e n d e n t s § i c a t r e r a n g u l d e R e g a t , a s s i g u r a n d v i -

  i t o r u l P a t r i e i p r i n u n m a r e n u m a r d e o p e r e p a c i n i c e

  § i f o r t i f i c a n d - o p e n t r u a r e s i s t a t u t u r o r i n t e m p e r l i l o r .

  I n p e r s o a n a r e g e l u i C a r o l s e i n t r u p e s c i n m o d

  a r m o n i c p r i n c i p e § i b u r g e z .

  V i a t a n o a s t r a a f o s t

  t o t u 0 f o a r t e b o g a t a § i f o a r t e f r u m o a s a l " z i s e D a n s u l

  r e g i n e i ,

  l a f i n e l e u l t i m u l u l L o r v o i a g i u p e D u n ä r e .

  R e c u n o § t i n t a § i a t r a c t i u n e a , s i n c e r i t a t e s i f i d e l i t a t e :

  i a t a t r ä s u r i l e f u n d a m e n t a l e a l e c a r a c t e r u l u i S a u l C e l

  m a i f r u m o s l u c r u , c e b u n u l D u m n e z e u a p l a n t a t i n

  s u f l e t u l o m u l u i , e s t e t o t u § i f i d e l i t a t e a " s c r i s e E l d i n

  a d a n c u l i n i m e i S a l e p r i n c i p e l u i m o § t e n i t o r a l

  G e r -

  m a n i a

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  10/90

  § i i n t e a d e v a r , a s t - f e l p o a t e v o r b i n u m a i u n p r i n -

  c i p e a n i m a t d e l u b i r e a c e a m a i p u r a c a t r e a p r o a p e l e

  S k i , p l i n d e b u n a - v o i n t a n o b i l S , c a u t a n d I n a c t i u n e a

  S a n u m a i b l n e l e p o p o r u l u i , t i n z a n d s p r e r e a l i z a r e a

  s c o p u r i l o r c e l o r m a i i n a l t e s i c e l o r m a i p u r e ,

  p r i -

  m u l s e r v a l s t a t u l u i s i p r i m u l c e t a t e a n a l p o p o r u -

  l u i , f i l n d i n t o a t e

  f a z e l e l u n g e i S a l e v i e t i u n

  s t r a l u c i t o r e x e m p t u .

  S p e r a m d i n a d a n c u l i n i m e i , c a

  n e v a r e m a n e a c o n s e r v a t I n c a p e n t r u m u l t i s i f o a r t e

  m u l t i a n i l

  F i d e l d a t o r i i l o r S a l e , c u b u c u r i e l a l u c r u , i n a m i c

  a l m a n d r i e l s i v a n i t a t e i , s t i m a n d i n m o d s i n c e r l u c r u l

  a l t u i a , I n t e l e g a n d v i a t a c a u n c a m p d e a c t i u n e p l i n

  d e f a v o r u r i c a t r e a p r o a p e l e S a u § I c a r e g e n e r a t i u n i l e

  v i i t o a r e , c o n s e r v a t o r a l c r e d i n t e i p e n t r u t o t c e e b u n

  s i n o b i l , n e r a t a c i n d u - S i i d e a l u r i l e S a l e I n f a t a a m a -

  r a c i u n i l o r d e l a c a r e n i m e n i n u s e p o a t e s u s t r a g e ,

  p r o f u n d a m e n t e r e l i g i o s s i d e o m o r a l i t a t e i r e p r o s a b i l a ,

  p o s e d a n d o i n i m a p l i n a d e b u n a t a t e s i d e i u b i r e ,

  t o t d e a u n a c u g a n d u l l a m a r i r e a s i g l o r i a T a n i c o n -

  s a c r a n d p e n t r u a c e s t s c o p t o a t e f o r t e l e S a l e : t a t a i m a -

  g i n a r e g e l u i C a r o l

  c a r e v a

  s u p r a v i e t u i

  i n i s t o r i a

  R o m a n i e i s i i n i s t o r i a u n i v e r s a l s , i m a g i n a c o r o n a t a

  d e g l o r i a u n u i r a s b o i n i c s i p a c i n i c e r o u

  6

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  11/90

  C a s t e l u l S i g m a r i n g e n i n a n u l 1 8 3 9

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  12/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  13/90

  T i n e r e t e a

  i d e s v o l t a r e a P r i n c i p e l u i C a r o l

  P r i n c i p e l e C a r o l i n e t a t e d e s e a s e a n i

  ( 1 8 4 5 )

  L a 8 / 2 0 A p r i l i e 1 8 3 9 s e n a s c u I n c a s t e l u l c e l

  v e c h i u d e l a S i g m a r i n g e n , c a r e e p l i n d e a m i n t i r l

  i p e

  c a r e D u n g r e a i l s p a l a c u V a l u r i l e s a l e , r e g e l e C a r o l ,

  a l d o i l e a f i u a l P r i n c i p e l u i C a r o l A n t o n d e H o h e n -

  z o l l e r n § i a l P r i n c i p e s e i J o s e p h i n a . T a t ä l e r a u n P r i n -

  c i p e i n a d e v a r a t u l s e n s a l c u v a n t u l u i , u n b a r b a t

  d e s a v a r 0 t , c o n 0 i i n c i o s , c u o s l m t i r e a l e a s ä , a c g r u i

  c u g e t a r e , & d i r e

  i a c t i u n e e r a u n u m a i p e n t r u P a t r i e ,

  c a r e i a 1 - i a d u s e s e s e r v i c i i l e c e l e m a i i m p o r t a n t e . P r i n -

  c i p e s a T - i f u t o v a r a p c e a m a i d e v o t a t a , c u o f i r e l i n g

  0 b l a n d a , v e c i n i c i n g r i j a t g d e b i n e l e i u b i t i l o r S a l ,

  n e 1 i n i 0 i t a o r i d e c a t e o r i e r a d e p a r t e d e d a n 0 i , a t r a -

  g a n d u - S i i u b i r e a 0 a d m i r a t i a p r i n b u n a t a t e a

  i a l -

  t r u i s m u l S a l t

  P r i n c i p e l e C a r o l d u s e o c o p i l a r i e s e n i n a i m p r e u n d

  c u f r a t i i

  i

  s u r o r i l e S a l e , a t a t i n c a s t e l u l d e l a S i g -

  m a r i n g e n , c a t 0 i n c a s t e l e l e d e v a r a a l e b u n i c i l o r

  S a l , m a i a l e s l a W e i n b u r g , t i n u t u l r o m a n t i c a v z a t

  I n t e u n m o d a p d e p l a c u t l a v a r s a r e a R i n u l u i i n l a c u l

  C o n s t a n t a . I n c a d e c u v r e m e , s e p u t u v e d e a l a m i c u l

  P r i n c i p e o s i m t i r e v i o a i e p e n t r u f r u m u s e t i l e . n a t u r e i

  p e c a r e l e s o r b e a i n t g c e r e i _ c a r e , i n t i n e r e t e a s a ,

  I - i p r o c u r a r a i m p r e s i u n i m a i n u m e r o a s e § 1 m a i a d a n c i

  d e c a t a l t o r c o p i i d e s e a m a s a .

  D u i : 4 p r i m a e d u c a t i e

  9 2

  ,

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  14/90

  u r m a r d s t u d i i l e l a D r e s d a , d u p h t e r m i n a r e a c g r o r a ,

  d e p u s e d i n p r o p r i a S a v o i n t g , e x a m e n u l d e s u b l o c o -

  t e n e n t l a M i i n s t e r i n v a r a a n u l u i 1 8 5 6 , c e e a - c e , i n

  c a l i t a t e d e m e m b r u a l F a m i l i e l d e H o h e n z o l l e r n . , n u

  e r a o b l i g a t s g o f a c a § i r e u 0 c u d i s t i n c t i e . D e a t u n c i

  I n c a s e m a n i f e s t ä f i r e a s a i n d e p e n d e n t h § i o s a r -

  g u i n t h l e g a t g d e o a m b i t i u n e l i n g , d a t o r â n d t o t u l

  l a r n u p r i v i l e g i i l o r o r i g i n e i S a l e .

  F a p t u l

  a p a r t i n e a F a m i l i e l d e H o h e n z o l l e r n

  1 1 u m p l e a d e o

  m â n d r i e i n d r e p t a t i t h

  i t o c m a i d e a c e i a v o i a c a p r i n

  p r o p r i i l e S a l e p u t e r i , s g - S i d o b â n d e a s c a p o s i t i e

  i u n

  l o c d e o n o a r e , p r i n c u n o 5 n t e l e § i a p t i t u d i n e l e S a l e ,

  c e e a - c e a l t i p r i n c i p i s o c o t e a u c a l i s e c u v i n e d e d r e p t .

  L a 1 8 a r i l P r i n d p e l e C a r o l i n t r a i n a r m a t a p r u s i -

  a n g , c a s u b l o c o t e n e n t l a r e g i m e n t u l d e a r t i l e r i e d e

  g a r & C u o c a z i a m a n e v r e l o r d i n S i l e s i a , f g c u c u -

  n o V n t a g e n e r a l u l u i d e M o l t k e , c a r e H i n d u n a d â n c

  c u n o s c g t o r d e o a m e n i , r e c u n o s c u i n d a t h f i r e a l a u n -

  t r i e d

  a P r i n c i p e l u i , z i c a n d : T a n a r u l p r i n t d e H o h e n -

  z o l l e r n v a m a i j u c a u n r o l d e s e a m s i n v i a t a

  i v a

  f a c e s g s e m a i v o r b e a s c a d e s p r e E l . " S t u d i i l e m i l i t a r e

  M u t e c u m u l t g s e r i o s i t a t e , f u r g I n t r e r u p t e d e d e s e

  c a l a t o r i i p r i n t i n u t u l R i n u l u i , B e l g i a , T i r o l ,

  E l v e t i a ,

  I t a l i a , p r e c u m l

  P o r t u g a l i a i n a c a r e i c a p i t a l g , s e

  c a s ä t o r i f r a t e l e s u c u I n f a n t a A n t o a n e t a ; i n s u d u l

  F r a n t e l , a p o i i n A l g e r i a p e c a r e o s t u d i ä c u d e a -

  1 0

  P r i n c i p e l e C a r o l c a l o c o t e n e n t

  ( 1 8 5 7 )

  c h

  4 1

  ' .

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  15/90

  m a n u n t u l v r e m e d e d o u a l u n i ; l a r e i n t o a r c e r e v i z i t à

  S p a n i a s i s e o p r i i n . P a r i s , u n d e f u f o a r t e c a l d u r o s

  p r i m i t d e c a t r e F a m i l i a I m p e r i a l a , c u c a r e e r a i n r u d i t ,

  v i z i t ä p e c a r e i n a n u l u r m a t o r o r e p e t ä .

  I n 1 3 e r l i n ,

  d u p a r e i n t o a r c e r e a S a , i n f r a ' c a l o c o t e n e n t l a r e g i m e n -

  t u l a l d o i l e a d e d r a g o n i d e g a r d

  1 v i z i t a d e s e a

  F a m i l i a R e g a l i p r e c u m

  e t

  p e a c e e a a m o 0 e n i t o r u 1 u 1

  d e c o r o a n a l \ c a c a r e e r a T I T s t r a n s e l e g a t u r i d e p r i e -

  t e n i e

  * i . , c a ' n e i , l a 1 8 6 4 , o p a r t e ' d i n a r m a t a p r u s i a n a ,

  c a r e i a d r a g o n i i d e g a r d a n u - i a p a r t i n e a , f u m o b i l i z a t a

  p e n t r u a l i b e r a d e f i n i t i v S c h l e s w i g - H o 1 s t e i n u 1 d e D a -

  ' n e m a r c a , n u s e l i n i s t i d e c k d u p t i c e R e g e l e

  a t a s ä

  c a o f i t e r d p s e r v i c i u p e l a n g a p r i n c i p e l e d e c o r o -

  a r i a .

  P r i n c i p e l e l u A p a r t e l a a s e d i u l s i a t a c u l f o r t u l u i

  T h i p p e l , l a c u c e r i r e a " f o r t u l u i F r e d e r i c i a

  i l a i n t r a r e a

  i n I u t l a n d a s i d e m u l t e o r i s e a v e n t u r a s e c u a t a t a

  i n d r a ' s n e a l a s i d o r i n t a d e a c t i u n e , i n c a t c o m a n d a n t u l

  s u p r e m , c o n t e l e W r a n g e l , t r e b u i s i - I a d m o n e s t e z e d e

  m a i m u l t e o r i .

  P e n t r u e d u c a t i u n e a S a m i l i t a r , l u n i l e a c e s t e a

  d e a c t i v i t a t e r a z b o i n i c a , f u r l d e c e a m a i m a r e i n -

  s e m n a t a t e p e n t r u p r i n t , c e e a - c e s e d o v e d i m a i t a r z i u ;

  i n m i j l o c u l s a n g e r o a s e l o r e v e n i m e n t e i s t o r i c e , I I a j u n s e

  s e r i o s i t a t e a v i e t e i , t r a n s f o r m a n d p e t a n a r u l P r i n c i p e

  i n b a r b a t .

  D u p a e v e n i m e n t e l e r a z b o i n i c e p l i n e

  d e

  e x p e r i e n t e s i d e t o t f e l u l d e i m p r e s i i , n u - I m a i p l a c u

  ,

  i 1 1

  r ,

  ,

  (

  4 ' - : - -

  ; ; : , , - -

  O R

  4 1 ' /

  4

  -

  -

  .

  ,

  P r i n c i p e l e C a r o l

  ( 1 8 6 4 )

  P r i n c i p e l e

  C a r o l ( 1 8 6 3 )

  1 1

  I I

  . i

  .

  -

  , . . . /

  i

  1

  ( 4

  A .

  . >

  I P

  F r

  1

  . . : '

  .

  . .

  , , n - - i

  , _

  . , , .

  . . . , . . . . . ' 1 5 ,

  1 4

  , .

  r

  ,

  e i l

  .

  .

  1

  ,

  . . ,

  . .

  ,

  6 .

  L . : ' , . . 2 1 Z A

  = i i . S . C 1 =

  o

  k i k

  7 '

  ,

  . . . ,

  . . . i .

  ,

  ,

  t

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  16/90

  P r i n c i p e l u i s e r v i c i u l d e g a r n i z o a n a . E l n u e r a c r e i a t

  s a d u c a o v l a t ä t i h n i t a , l i p s i t a

  d e e m o t i i l e

  e x -

  t e r n e a l e u n e i v i e t i n e a m e n i n t a t e d e n i m i c ,

  s p i r i t u l

  S a u v i o i u

  , f o r t a S a r e z o l u t a d e

  a c t i u n e l f i r e a

  s a v e p i n i c i n t r e p r i n z a t o a r e ,

  H I n d r e p t a u c a t r e

  a l t ä

  I n a n u l p l i n d e e v e n i m e n t e , 1 8 6 6 , a n c a r e l - i

  a d u s e § i g r a d u l d e c a p i t a n d e c a v a l e r i e , c a p a t a c h e -

  m a r e a , d e h p r i m i c o r o a n a R o m a n i e i § i P r i n t u l s e

  d e c i s e s a s e d e d i c e a c e s t e i m i s i u n i c u t o t d e v o t a -

  m e n t u l . D e s i g u r c ä A n a l a I n d e p l i n i r e a d o r i n t e i ,

  m a i e r a u n e n u m a r a t e p e d i c i d e i n l a t u r a t , i n p r i m u l

  r a n d n e p l a c e r e a p r o d u s ä R e g e l u i W i l h e l m d e a v e d e a

  u n P r i n t a l c a s e i S a l e , p a 0 n d p e o c a l e a t a t d e n e s i g u r i

  D a r , d u p h a l e g e r e a u n a n u n a a P r i n c i p e l u i c a D o m n i t o r

  a l R o m a n i e i , n u m a i e x i s t a p e n t r u D a n s u l n i c i o p e d i c a .

  l i i l u a r a m a s b u n d e l a p a r i n t i , f r a t i

  i s u r o r i § i s e

  p o r n i p e D u n a r e i n j o s p r i n A u s t r i a , i n c o n j u r a t f i i n d

  d e m u l t e p e r i c o l e , c a t r e T u r n u - S e v e r i n , u n d e ' v a p o r u l

  a n c o r a i n z i v a d e 8 2 0 M a i 0 u n d e P r i n c i p e l e c a l c a

  p e n t r u p r i m a o a r s p e p a m a n t u l n o u e l S a l e P a t r i i , c a

  D o m n i t o r a l R o m a n i e i .

  F M M

  1 2

  t i n t g .

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  17/90

  J u r a m a ' n t u l P r i n c i p e l u i C a r o l p e C o n s t i t u t i u n e

  ( 1 8 6 6 )

  - ^

  e r

  1 0 1 ,

  4 7 " . c

  1 4 0 2

  "

  * A

  . "

  ? "

  L 7 r a i l f r i k ;

  4 - -

  - V

  I

  4 1

  7 4 ,

  o r e - 1 4 0 0

  -

  . . A 4

  /

  n i s ,

  " 4 : 1 ' 7 r ,

  = , . . .

  ,

  r . 7

  n

  -

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  18/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  19/90

  P r i m i r e a i n B u c u r e s t i s i j u r a m f i n t u l p e C o n s t i t u t i u n e

  L a 1 0 1 2 2 M a i a v u l o c i n t r a r e a s o l e m n a a P r i n -

  c i p e l u i i n B u c u r e s t i .

  O n p o p o r n u m e r o s 1 1 a § t e p t a

  c u m u t t i n a i n t e l a b a r i e r a o r a p l u i ; p r i m a r u l I - i p r e -

  s e n t a p e o p e r n u t a d e p l u s r o § i u c h e i l e o r a p l u i ,

  s a 1 u t a n d u - 1 c u c u v i n t e d e f i d e l i t a t e § i s u p u n e r e r e s -

  p e c t u o a s a .

  P r i n c i p e l e m u l t u m i c u c o r d i a l i t a t e ,

  e x -

  p r i m a n d s p e r a n t a c a c e r u l s a - I a c o r d e p u t e r e a d e

  a c o n d u c e s p r e u n b u n s f a r § i t , p e n t r u f e r i c i r e a R o -

  m n i e i

  c e a g r e a , c e S i - a i n s a r c i n a t c u f e r m a

  c r e d i n t a i n a j u t o r u l P r o v i d e n t e i .

  A p o i s e c o n t i n u a

  d r u m u l I n t r a s u r a d e g a l a d e c h i s a , t r a s a d e § e a s e

  c a l

  a l b i

  ,

  p r e c e d a t a d e c a v a l e r i e

  § i i n c o n j u r a t a d e

  o f i t e r i s u p e r i o r i c a l a r i .

  G a r d a n a t i o n a l a f o r m a i n

  s t r a z i § i

  p e § o s e a

  c o r d o n , i n d a r a t u l

  c a r e i a u n

  p o p o r n u m e r o s a c l o m a p l i n d e b u c u r i e a l e s u l n a -

  t i u n e i a c o p e r i n d u - 1 d e f l o r i .

  L a s t r i g a t e l e s o n o r e

  d e t r a i a s c a "

  s e a m e s t e c a r ä

  s u n e t e l e

  v e s e l e

  a l e

  c l o p o t e l o r b i s e r i c i l o r

  c u

  s a l v e d e

  t u n .

  D u p a c e

  s ' a t i n u t i n m i t r o p o l i e u n s o l e m n T e - d e u m , c o r t e -

  g i u l s e

  i n d r e p t a

  s p r e c a m e r a d e p u t a t i l o r

  s i t u a t a

  l a n g a a c e s t s f a n t l o c q , u n d e e r a u i n t r u n i t i I n s a l a

  d e s e d i n t a d e p u t a t i i p r e i , i n a l t i i f u n c t i o n a r l , j u d e -

  c a t o r i

  i

  s a l u t a n d p e P r i n c i p e e u n e i n t r e r u p t e

  s t r i g a t e d e o v a t i u n e f o r m a n d a s t - f e l u n i m e n s c o r

  1 5

  d e b u c u r i e c u v i s i t a t o r i i s i v i s i t a t o a r e l e , c a r e u m p l e a u

  t r i b u n e l e .

  M i t r o p o l i t u l a s e z a c r u c e a § i S f a n t a E v a n g e l i e p e

  m a s a s i t u a t a i n a i n t e a t r o n u l u i , i n v i t a n d p e P r i n c i p e

  a d e p u n r j u r a m a n t u l p e l e g i l e p r e i , p e c a n d c o l o -

  n e l u l H a r a l a m b i e , m e m b r t i l g u v e r n u l u i p r o v i s o r l u d e

  p a n g a t u n c i ,

  c i t i f o r m u l a d e j u r a m a n t : J u r c a

  v o i u r e s p e c t a l e g i l e R o m a n i e l , c a v o i u m e n t i n e d r e p -

  t u r i l e s a l e s i c a v o i u c o n s e r v a i n t a c t t e r i t o r u l s a t e

  l a c a r e P r i n c i p e l e c u m a n a d r e a p t a p e S f a n t a E v a n -

  g e l i e , r a s p u n s e

  c u v o c e

  c l a r a

  § i

  s o n o r a : J u r l "

  S t r i a t e n e I n t r e r u p t e d e b u c u r i e i s b u c n i r a a t u n c i d i n

  i n i m i l e c e l o r p r e s e n t i .

  L a c u v i n t e l e d e b u n a v e n i r e

  a l e P r e r d i n t e l u i C a m e r e i , r a s p u n s e P r i n c i p e l e e m o -

  t i o n a t : P r i n v o i n t a l i b e r a a n a t i u n e i a l e s P r i n c i p e a l

  R o m a n i e i , a m p a r a s i t P a t r i e § 1 F a m i l i e p e n t r u a r a s -

  p u n d e a p e l u l u i N a t i u n e i r o m a n e § t i , c a r e I - m i I n c r e -

  d i n t e a z a

  d e s t i n u l

  e i . P u n a n d p i c i o r u l

  p e a c e s t

  p a m a n t s a c r u , a m d e v e n i t R o m a n .

  S t i u , c a a c c e p -

  t a r e a a c e s t e i e l e c t i u n i , I - m i i m p u n e m a r l d a t o r i l ; d a r

  s p e r c a p r i n g r a t i a l u i D u m n e z e u l e v o i u i n d e p l i n i .

  V A a d u c o i n i m A f i d e l a , s e n t i m e n t e o n o r a b i l e § i s i n c e r e ,

  v o i n t a f e r m a d e a f a c e n u m a i

  b i n e l e ,

  u n i m e n s

  s a c r i f i c i u p e n t r u n o u a M e a p a t r i e § i r e s p e c t u l s t a b i l

  m i s i u n e a

  o f i t e r i ,

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  20/90

  p e n t r u l e g e s i d r e p t , c e a m i n v a t a t d e l a a i M e i .

  A z i c e t h t e a n p a c i f i c , m a i n e , l a n e v o i e , s o l d a t c u a r m a

  i n m â n h , v o i u i m p a r t i d e a d i n a i n t e t o a t e d e s t i n e l e

  V o a s t r e . D e a z i

  i n a i n t e s u n t e m u n c o r p

  s i u n

  s u f l e t

  C r e d e t i i n M i n e , d u p h c u m e u c r e d i n V o i .

  N u m a l D u m n e z e u s t l e , c e v i i t o r p o a r t a P a t r i a N o a s t r A

  I n s a n u l e l ; o r i - c a r e f l i n s h a c e s t v l i t o r , s a n e i n d e -

  p l i n i m d a t o r i a . S A c h u t h m p u t e r e a n o a s t r h i n c o n c o r d i e

  a r m o n i e , s h r e u n i m f o r t i l e n o a s t r e c a s a p u t e m

  l u p t a

  i I n v I n g e o r i - c e a r a d u c e v i i t o r u l c u s i n e .

  P r o v i d e n t a

  c a r e M ' a c o n d u s p à n a d

  c a a l e s u l

  V o s t r u s i c a r e a f h c u t s h d i s p a r h t o a t e o b s t a c o l e l e ,

  n u v a l a s a n e s f k s i t h o p e r a e i . T r a i a s c h R o m a n i a

  S i s t r i g h t e l e I n f o c a t e d e U r a l e " g a s i r a u n i m p e t u o s

  e c o u i n e n t u s i a s m a t u l ; T r a i a s c a C a r o l I . "

  C a l i t k i m a r i s e I n t r u p a r a i n f i i n t a P r i n c i p e l u i

  C a r o l s i - L f h c u r a a p t s a s e I n s k c i n e z e c u o d a t o r i e

  a t k d e r e s p o n s a b i l h . N o b i l d e s e n t i m e n t , , o j u d e -

  c a t h s e r i o a s a a t u t u r o r l u c r u r i l o r s i i n t r e b u i n t a r e a e i

  i m e d i a t h p e n t r u v i a t a p r a c t i c a , i n d e p l i n i r e a c r e d i n c i -

  o a s h a d a t o r i i l o r , o c u m p h n i r e i m p a r t i a l ä s i b i n e v o i -

  t o a r e a p e r s o a n e l o r s i c i r c u i n s t a n t e l o r , c u r a g i o s

  c o R s t a n t , n i c i o d a t h r h s b u n A t o r , c r u t k o r i n a r n i c i l o r

  o i n d e s p i r i t s i a c t i v i t a t e n e o b o s i t h , c u g r i j a p e n t r u

  p r e s e n t s i t o t d e a u n a c u r e f l e x i u n e p e n t r u

  v i i t o r ,

  t i n â n d c u c o n s t a n t h l a a c e i d e c a r e S ' a c o n v i n s c a - I

  s u n t a m i c i . S i i n t e a d e v a r n u m a i u n o m c u a s e -

  m e n e a

  c a l i t h t i

  I i

  t r e b u i a T a r e i , p e n t r u a p u t e a

  t i n e

  c u

  e a r t h d e f e r c k m a S t a t u l u i

  r o m â n e s c ,

  u n o m d e s p r e c a r e m a i t a r z i u D u m i t r u A . S t u r z a

  a

  z i s

  i n

  s e n a t

  I n t e u r t

  m o d

  s i m p l u

  i

  s i n c e r :

  C k o l I c u l u a i e a f r a n e l o r g u v e r n u l u i i n m â n h , a

  s c a p a t R o m a n i a d e u n r ä s b o i u c i v i l s i d e u n s i g u r

  p r e c i p i t i u . "

  1 6

  § i

  S A i ,

  a t

  o f i r i f g : t e r t k . ' m

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  21/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  22/90

  S A n e a j u t A m n o i I n s i - n e , R o m â n i

  C a t e - v a z i l e d u i : a l u a r e a I n p r i m i r e a d o m n i e i ,

  P r i n c i p e l e C a r o l l a n s d o p r o c l a m a t i e c a t r e p o p o r u l

  r o m a n , i m c a r e m u l t u m i i n t e u n m o d c A l d u r o s p e n t r u

  W a l d d r a g o s t e a c u c a r e f u s e s e - I n t a m p i n a t § i I n c a r e

  s p u n e a m a i d e p a r t e : R o m a n i I n u r m a c h e m d r e i

  v o a s t r e M i - a m p d r d s i t P a t r i a

  § i

  F a m i l i a § i

  f A c u i

  a c e a s t a p e n t r u 0 c u n o s c i s t o r i a , a s p i r a t i i l e § i s u f e -

  r i n t e l e v o a s t r e . A m v e n i t p e n t r u - c d v o c e a u n e i n a -

  t i u n i

  m i -

  e s f a n t à i m a i a l e s p e n t r u c d a c e a s t d

  n a t i u n e a v ó s t r d a r e u n t r e c u t a t a t d e g l o r i o s , u n

  f r e c u t c a r e i - a d a t f o r t a d e a l u p t a c u m a t i l u p t a t

  v o i , p e n t r u a d o b a n d i u n v i i t o r d e m n d e a c e s t t r e c u t ,

  v o c e a a c e s t e i n a t i u n i f i i n d p e n t r u m i n e , v o c e a l u i

  D u m n e z e u .

  D e a c e i a a m p d r ä s i t t o t u l c e a m i u b i t .

  I u b i t i - M ä l a r a n d u l v o s t r u c u a c e e a 0 d r a g o s t e , c d c i

  M i - a m p d r d s i t P a t r i a M e a , n u m a i p e n t r u a v d a s i g u r a

  v o u d o a l t d m a r e § i l i b e r d .

  A j u t a t i - M A p r i n i u b i r e a

  § i I n c r e d e r e a v o a s t r d N i m i c f d r ä D u m n e z e u e d e v i z a

  F a m i l i e i M e l e . D u m n e z e u a z i s : A j u t d - t e § i t e v o i u

  a j u t a ` i . A § a d a r , s a n e a j u t d m n o i I n O - n e R o m a n i

  i D u m n e z e u , d e s i g u r ) 0 n e v a a j u t a "

  1 p

  A p d a r , s d n e a j u t d m n o i I n O - n e , R o m a n i "

  D a , a c e s t e c u v i n t e a l e P r i n c i p e l u i c o n t i n e a u t r i s t u l

  a d e v ä r .

  R o m a n i a e r a r e d u s d l a p r o p r i i l e s a l e f o r t e ,

  1 9

  s e s p r i j i n e a p e s i n e M a l i i p e P r i n c i p e l e s k i , c a r e

  a j u t a t d e u n c e r c d e o a m e n i , I n f I a d r a t i d e d r a g o s t e

  p e n t r u T a r s , a p a r t i n a n d m i n i s t e r u l u i s d u , c a s f e t n i c t -

  c r e d i n c i o § i , a s p i r a i n p r i m u l r a n d , 0 p r i n p e r s o a n a

  S a s d c a V i g e i n c r e d e r e a p o p o r u l u i p e n t r u a p u t e a

  a p o i , i n c e t u l c u I n c e t u l , s d a d u c d o r d i n e , I n s i t u a t i a

  I n c u r c a t d a a f a c e r i l o r p o l i t i c e § i e c o n o m i c e .

  S i t u a t i a

  e r a t r i s t d ,

  n i c i u n a d i n t r e p u t e r i l e s t r d i n e n u r e c u -

  n o s c u s e d o m n i a

  § i a l e g e r e a P r i n c i p e l u i ,

  R u s i a s i

  T u r c i a s e a r d t a u d u § m A n o a s e p e f a t s , f o a m e t e a § 1

  h o l e r a f A c e a u n e n u m ä r a t e v i c t i m e , c o m e r t u l s t a g n a ,

  c a s s e l e ' d e b a n i e r a u d e v r t e , b u g e f u l s t a t u l u i a v e a

  u n d e f i c i t d e 2 6 m i l i o a n e d e l e i § i d a f o r l i l e T a r e i

  s e r i d i c a u

  l a 1 5 0 d e m i l i o a n e . P e l a n g d a c e a s t a ,

  c o m p l i c a t i i r d s b o i n i c e a m e n i n t a u s d s e i v e a s c d c u

  P o a r t a c a r e m o b i l i z a s e u n c o r p d e a r m a t ä l a R u s c i u k ,

  s u b c o m a n d a l u i O m e r - P a p , a § a i n c a t P r i n c i p e l e

  C a r o l s e v d z u § i E l s i l i t , s ä - V c o n c e n t r e z e t r u p e l e

  S a l e l a D u n d r e , i n s u f l a n d u - l e c u r a j § i r e z i s t e n 0 p r i n

  f e l u l S d u , s i g u r d e a f i , p r i n g r i j a c o n t i n u a p e n t r u

  d a q i i . § i p r i n c o b o r a r e a i n m i j l o c u l l o r .

  P e r a g a ' a c e s t e g r i j i i n t e r n e , s e m a i a d a u g a u § i

  a l t e

  g r i j i p e n t r u P r i n c i p e .

  P a t r i a S a , I n c u r c a t a i n

  l u p t a c e a m a i g r e a § i d e c i s i v d , t o t u l c e I - a f o s t m a i

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  23/90

  s c u m p , p u s i n n e s i g u r a n t a i r u d e l e S a l e s i p r i e t e n i i

  S a l p e d m p u l d e l u p t a s l a p o i v e s t e a d u r e r o a s a ,

  c a f r a t e l e S a i l m a i t h n ä r , l a c a r e t i n e a a t h t d e m u l t ,

  p r i n t u l A n t o n c a r e s e a f l a s e i n f r u n t e a p r i m u l u i r e -

  g i m e n t d e g a r d a f u s e s e r ä n i t d e m o a r t e l a K i i n i g -

  g r a e t z

  § I

  d u p a s u f e r i n t e i n d u r a t e i n m o d e r o i c ,

  m u r i s e ,

  d u p a

  c e

  s p u s e s e p e p a t u l

  d e m o a r t e :

  S t h v e s c P r o v i d e n t a c a r e a p e c e t l u i t s i d e a s t a d a t a

  v i c t o r i a c u s A n g e l e u n u i H o h e n z o l l e r n ,

  s i d e s t i n u l

  m e t 4 c a r u i a i - a f o s t d a t a c i n s t e a s a c u r d p e n t r u

  P a t r i e l "

  D u p a c u r t i e r o u l a c e s t a t a n a r s e O n d i s e n u m a i

  l a d a t o r i e

  i

  p a t r i e , t o t a s t - f e l P r i n c i p e l e C a r o l s e

  d e d i d s i E l , i n t r u t o t u l n o u e i S a l e p a t r i i . D e o c a m -

  d a t a t r e b u l a s ä i n d r e p t e p r i n t r ' o m u n c a p a c i n i c a s i

  l i n i s t i t ä g r e s e l i l e § 1 , p a g u b e l e n e n u m a r a t e f a c u t e p a n a

  l a D â n s u l s i c a r e s e a r a t a u p r e t u t i n d e n i , c a d n o u r i l

  v e s t i t o r i d e v r e m u r i d e l u p t a s e i m p r a s t i a s e t h , I n t r u

  c a t T u r c i á n u s e m a i p u t e a a s t e p t a l a n i c i - u n a j u t o r

  d i n p a r t e a A u s t r i e i c a r e f u s e s e i n v i n s a i n r a z b o i u l

  c u P r u s i a .

  D i n c o n t r a ,

  P r i n c i p e l e

  c a r e , i n t o a m n a ,

  v i z i t a p e S u l t a n , r e u s i s ä l e g e l e g a t u r i m a i p r i e t e -

  n e s t i c u P o a r t a s i s a d o l A n d e a s c a r e c u n o a t e r e a d i -

  n a s t i e i S a l e s i a m o t e n i t o r i l o r S a l , i n l i n i e d i r e c t a .

  C h i a r c u o c a z i u n e a p r e z e n t e i S a l e i n C o n s t a n t i n o p o l i

  s e a r a t a i n d e p e n d e n t a d e p l i n a a A c e l u i a c a r e p u r t a

  c o r o a n a R o m â n i e i , p r i n f a p t u l c u m s t i u s a i m p u n a

  r e s p e c t u l p e r s o a n e i s i d e m n i t h t i i S a l e : l a p r i m i r e a i n

  p a l a t u l d e m a r m o r a i n D o l m a - B a g d j e d e p e m a l u l

  B o s f o r u l u i , s u l t a n u l A b d u l A z i s I l i n t h m p i n a i n u s a ,

  i n t i n t h n d u - i m â n a .

  A p r o a p e d e d i v a n u l p e c a r e I A

  l o c P a d i a c h u l , l i s e p r e g a t i s e o a s p e t e l u i p r i n c i a r , u n

  s c a u n ; a c e s t a i n s a ,

  ' i l d a d u b r u s c l a o p a r t e * I l u g

  l o c l a n g a s u l t a n , a r a t a n d p r i n a c e a s t a , c a E l , c a v l a s t a r

  a l u n e i d i n a s t i l s u v e r a n e , p r i n c i a r e , p r e t i n d e o a l t ä

  t r a t a r e d e c u m s e o b i c i n u i a N ä d e d o m n i t o r i i d e

  o d i n i o a r a a i p r i n c i p a t e l o r d u n a r e n e .

  C e l e l a i t e p u t e r i

  i n v e c i n a t e o b s e r v a r a d e a s e m e n e a i n d a t a , c a a u t r e c u t

  t i m p u r i l e d e a m e s t e c i n a f a c e r i l e R o n t h n i e l § i d e t u -

  t e l a a c e s t e i a , s c h i m b A n d u - s i a s t - f e l p u r t a r e a , c e e a - c e

  f u d e o m a r e i n s e m n a t a t e § i p e n t r u c e l a l a l t e r a p o r -

  t u r l e x t e r n e .

  0

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  24/90

  P l i m b a r e a i n t r a s u r a a P r i n c i p e l u i C a r o l

  ( 1 8 6 6 )

  .

  '

  L - ' ,

  . . .

  - -

  .

  -

  .

  -

  1

  . . . ,

  a

  1 1

  ,

  .

  1

  I

  1

  4 , 1 1

  , . 1 : ' i

  i

  . .

  u

  z

  .

  '

  .

  .

  _

  -

  .

  _

  .

  -

  .

  <

  -

  .

  '

  .

  .

  .

  1

  1 4 - 1 1

  - I

  - J r

  _

  ,

  o i . - 4 :

  4

  ,

  , , - , 9

  . . ,

  . . ,

  n i

  . .

  , . . . . , ,

  . 1

  . N . . .

  , . . . . _

  . .

  v s

  0 . .

  _

  : ,

  -

  - - , . . . . - - _ _ . . .

  ,

  . .

  ,

  .

  ,

  t i . .

  / . .

  [ . ? . 0

  P . .

  -

  .

  .

  i 4

  t

  . 2 _

  ) .

  . ,

  i -

  '

  4 , ,

  '

  1

  .

  I d ,

  - . : _ d -

  '

  . v .

  . . . . .

  f ,

  ' , . . -

  , ' , . . . 1 1 ; : , . . " A i t l j . 0 . 1 . 4 4 1 ; ' ' . 1 - - . _ , . . . - - . .

  .

  k

  . . .

  .

  P

  i d .

  -

  . . .

  " '

  -

  .

  .

  .

  . . . . :

  . . k

  . , . . . . . . . . : i .

  r

  A

  .

  .

  . .

  .

  4

  I

  , . . . . . . i i

  E I

  1 ,

  _

  ,

  . ,

  . . ,

  1

  e r . . .

  . . .

  .

  A

  .

  -

  1

  . ?

  I L

  e

  - - - -

  0

  , , . . ,

  ,

  .

  i . l

  .

  . . .

  ,

  , . i . ; 4 '

  _ _ .

  i .

  L

  . -

  <

  . ,

  . .

  . . .

  ,

  s

  ' ' ' ' i i i

  I P : , l e y '

  .

  _

  l . . '

  ' . . . - ,

  .

  I

  i i

  i

  ' . 4 ,

  .

  . . . .

  1

  ,

  ,

  . ' : ^ -

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  25/90

  P r i m i i a n i

  P r i n c i p e l e e i n c o n t i n u d o c u p a t " s c r i s e a s t - f e l i n

  p r i m u l a n , u n v i z i t a t o r a l P r i n c i p e l u i , p d r i n t i l o r s a l .

  I n t e a d e v a r , o r e l e P r i n c i p e l u i e r a u p e s t e m a s u r a d e

  o c u p a t e i n t i m p u l z i l e i s i a d e s e a c h i a r i n t i m p u l

  n o p t e i .

  D i n c a u z a c a l d u r i l o r i n s u p o r t a b i l e , c a r i i n

  d e c u r s u l l u n e l o r d e y a r d s e r e s i m t i a u c u d e o s e b i r e

  i n B u c u r e s t i , P r i n c i p e l e I s i l u d c a r e s e d i n 0 M I A s -

  t i r e a . C o t r o c e n i , s i t u a t ä p e o i n d l t i m e l a o j u m a t a t e d e

  o r a , f u n d a t ä i n u l t i m a t r e i m e a s e c o l u i l u i a l X V I I - l e a ,

  c o n s i s t a n d

  d i n t e u n s i r d e d i f e r i t e

  c l d d i r i ,

  c e i n -

  c o ' n j u r a u B i s e r i c a i n f A s a t a i n e d e r d s i p e I â n g á c a r e

  s e i n t i n d e a u n i n b e l s u g a t s i m a r e t p a r c u m b r o s ,

  c a r e d e s i c a m n e g l i j a t ,

  c o n t i n e a ' I n c a o m u l t i m e d e

  a r b o r i b a t r a n i . 0 p r i v i r e a d m i r a b i l d s e d e s c h i d e d i n

  M a l t a - p o s i t i e a m a n a s t i r e i s i f e r e s t r e l o r s a l e a s u p r a

  B u c u r e s t i u l u i , c u n u m e r o a s e l e l u i b i s e r i c i s i c u p o l e ,

  p e c a n d a c i s u s d o m n e s c e o a d â n c d s f i n t e n i e s i l i n i s t e .

  P r i n c i p e l e l a s a s e s d I s e a r a n j e s e n u m a i c a t e - v a

  c a m e r e ; t o t u s i

  e l e s a t i s f a c e a u m o d e s t i a S a , p r i m a

  S a g r i j ä n e f i i n d d o a r a l t a d e c k a f a c e r i l e S t a t u l u i ,

  c a r i f u r d i n d e p l i n i t e c u c e a m a i m a r e p u n c t u a l i t a t e .

  I n a f a r d d e l u c r a r i l e z i l n i c e c u r e n t e , P r i n c i p e l e v i z i t a

  m u l t e a s e z d m i n t e d e s t a t c a :

  m i n i s t e r i i , t r i b u n a l e ,

  s p i t a l e , s c o l i , i n c h i s o r i e t c . p e s t e t o t s i l i n d u - s e a i n -

  d e D o m n i e

  2 a

  t r o d u c e i n b u n d t a t i r i , c a r l i n s a d i n c a u s a r e l e i s i t u a -

  t i u n i f i n a n c i a r e n u p u t e a u s d p r o g r e s e z e d e c d t i n c e t ,

  t o t u s i d e s t u l d e v i z i b i l f a t a d e t r e c u t .

  E x c u r s i u n i l e

  d e s e f a c u t e c u t r a s u r a s a u c a l a r e p r i n i m p r e j u r i m i l e

  o r a s u l u i , a d u s e r d p e P r i n c i p e i n c o n t a c t c u t o a t e

  s t r a t u r i l e p o p o r u l u i . O f i t e r i d e s e r v i c i u s i o e s c o r t ä

  d e c a v a l e r i e I l i n s o t e a u p e P r i n c i p e p o t r i v i t o b i c e i u l u i

  t r a d i t i o n a l , c a r e o b i c e i u i n s d f u c u r â n d d e s f i i n t a t d i n

  p r e d i l i c t i a S a p e n t r u o i n f a t i p r e s i m p l a .

  R a v n a S a

  d e a s t a b i l i o l e g a t u r a s t r ä n s d i n t r e S i n e s i t o a t e

  c l a s e l e p o p o r u l u i e r a n e c o n t e n i t ä . F a m i l i a r i z â n d u - s e

  r e p e d e c u p a r t i c u l a r i t d t i l e T a r e i s i p o p o r u l u i r o m g -

  n e s c , t i n u i n t o t t i m p u l s o c o t e a l d d e e l e ; c u t o a t e

  c d n u e r a p r i e t e n a l e t i c h e t e l s i a l u n e i r i g i d e i s o l ä r i

  p r i n c i a r e , b i n e v o i t o r f a t d d e o r i - c i n e , s c r u p u l o s f a t ä

  d e S i n e , s t i a t o t u s i s ä p d s t r e z e i n t o t d e a u n a a u t o r i -

  t a t e a S a p r i n c i a r d . l s i d a d a t o a t ä o s t e n e a l a a s e

  i n f o r m a p e r s o n a l d e a f a c e r i l e T a r e i , e x a m i n a n d c u

  a t e n t i u n e t o a t e c e r e r i l e s i p l â n g e r i l e c e I s e a d r e s a u ,

  s i i n g r i j i n d c u a r d o a r e d e n e v o i e s i s i a s u p r i t i , d a r u -

  i n d u - l e c u m u l t m a i m u l t d e c a t I - a r f i p e r m i s s i t u a -

  t i u n e a S a .

  S e a m e s t e c d c u p l a c e r e i n i m b u l z e a l a

  p e s t r i t a a p o p o r u l u i s i i n v d t â n d l i m b a i n s c u r t t i m p ,

  p u t e a s ä s e I n t e l e a g a f o a r t e b i n e .

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  26/90

  P r i n c i p e l e C a r o l s e & I d e a n e i n c e t a t l a n e c e s i -

  t a t e a a m e l i o r e r e l m u l t o r s i t u a t i u n i i n B u c u r e s t i , p r e -

  c u m l a r i d i c a r e a n i v e l u l u i i n s t r u c t i u n e l p u b l i c e , c A r e i a

  I I

  a c o r d ä I n t e r e s u l

  S e t t s p e c i a l , p r i v i n d a s t - f e l c u

  b u c u r l e f u n d a r e a u n e l S o c i e t e t i L i t e r a r e i n v a r a a n u l u i

  1 8 6 7 ,

  c a r e d e v e n i m a i t e r z i u A c a d e m i a R o m â n e

  d e a z i , a c e r e i P r e s e d i n t i e d e o n o a r e o p r i m i c u b u c u r i e .

  I n s t r u c t i u n e a s i s p o r i r e a a r m a t e i f o r m a u d i n c e

  i n c e m a i m u l t o b l e c t u l a t e n t i u n d S a l e . O r g a n i z e

  a d e s e a c u t r u p e l e g a r n i z o a n e i d i n B u c u r e s t i m a n e v r e

  d e m a i m u l t e z i l e , l a

  c a r i b i v o a c a i n m i j l o c u l t r u -

  p e l o r S a l e ; i n g r i j i d e u n a r m a m e n t m o d e r n i n t u n u r i

  s i p u s t i s i i n t r o d u s e c h i a r o u n i f o r m s s i m p l i f i c a 1 5 .

  P r i n t r ' o n o d l e g e a s u p r a o r g a n i s a t i u n e i o s t i r i l o r , a r -

  m e t a r o m â n e d o b e n d i o s p o r i r e c o n s i d e r a b i l e , f a ' r e a

  m e r l i n a c e l a s i . t i m p c h e l t u e l l l e i n m o d c o p l e s i t o r .

  P e c e t e r a t e l u l P r i n c i p e l u i d e a i n d r e p t a R o m e n i a

  p e c a l e a m i l i t a r e p r i n t r ' q a r m a t S p r e g e t i t e , b i n e e c h i -

  p a t e s i b i n e i n s t r u i t e c e t r e u n r o l m e r i t a t , p e a t e t

  s e i n g r i j e a

  p l i n d e a r d o a r e , s e o r i d i c e p e c a l e a

  e c o n o m i c e p r i n c o n s t r u i r i d e d r u m u r i d e f i e r , f e c f i n d

  a s t - f e l t o t c e e a - c e a r f i f o s t i n s t a r e s e c o n t r i b u e l a

  p r o s p e r i t a t e a S t a t u l u i .

  P u t i n c a t e p u t i n s e p u t e a c o n s t a t a o c o n s i d e r a -

  b i l e ' I n b u n S t ä t i r e a s i t u a t i u n e i p o l i t i c e i n t e r n e ; l e r

  s t a r e a f i n a n c i a r e s e r i d i c e a s t - f e l , i n c e t s e p u t u a d e -

  o g a f o n d u l u i d e r e s e r v e ' a l S t a t u l u i s u m i m a r i .

  P r e -

  t u t i n d e n i s e s i m t e a a d i e r e a u n o r t i m p u r i n o i , I m p r e s -

  t r e n d c u h e r n i c i e s e m â n t a , c e p r o m i t e a P r i n c i p e l u i

  s i T a r e i t i n s e c e r i s s a t i s f e c e t o r .

  C a r a c t e r i s t i c p e n t r u m o d u l c u m P r i n c i p e l e C a r o l

  S i - a c o n c e p u t s i e x e c u t a t d a t o r i a S a , e s t e u r m e t o a r e a

  d e s c r i e r e e p i s t o l a r e a u n u i v i z i t a t o r d i n a c e l e t i m p u r i :

  P r i n c i p e l e S i - a a r a n j a t s i n g u r a r c h i v e S a ; E l s t i e

  l a o r i - c e i n t o r s e t u r e a c o n v e r s a t i u n e i , u n d e s e a f l ä

  s c r i s o t r e a s a u d o c u m e n t u l d e s p r e c a r e e v o r b a .

  E l

  f a c e p a r t e d i n a c e l e n a t u r i s d r a v e n e s i i s c u s i t e , c a r i

  i n a s p r a s c o a l a a v i e t i i , s e e d u c z i l n i c s i n g u r i . E l

  a r e c o n v i n g e r i s i i d e i c u t o t u l . h o t e l - A t e , a s c u l t e c u

  d r a g p e a c e l e c e I s e o p u n , t o t u s i E l a r e u n t a l e n t

  d e a s e a p A r a i n m o d u l c e l m a i f i n s i a r e v e n i

  i a r e s i l a p u n c t u l S e u d e p l e c a r e . E l p o s e d e m a r e a l i n i s t e

  s i r ä b d a r e a u n u i P r i n c i p e , c a r e p u n e c e a m a i m a r e

  s p e r a n t e i n v i i t o r u l u n e i T a r i a t e t d e b i n e c u v e n t a t e

  d e n a t u r e ' s i n u p o t i d e c a l s e ' a d m i r i c u s i n c e r i t a t e

  a c e a s t e f o r t e i n t e r n e c e l i a p a r t i n e . "

  2 4

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  27/90

  V i z i t a r e a u n e i m g n a ' s t i r i d i n M o l d o v a s i t u a t a p e m u n t i

  ( 1 8 6 6 )

  4

  1 ° 4 4 - 7 4 - - 1

  I ° 4 - 4 V 2 4 4 0

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  28/90

  C a l ä t o r i i l e p r i n

  I m e d i a t d u p a v e n i r e a S a i n t a r a , P r i n c i p e l e C a r o l

  I s i p r o p u s e s a c u n o a s c a ' n o u l S a u r e g a t i n c e l e m a i

  m i d a m a n u n t e , p r e c u m s i s ä v i z i t e z e l o c a l i t a t i l e i s t o -

  r i c e .

  V i z i t a c u p l a c e r e m a n a s t i r i l e v e c h i p i t o r e s c s i -

  t u a t e , o r a s e s i l o c a l i t g t i ; p r i m i r i l e c e I s e f a c e a u p e s t e

  t o t d o v e d e a u , c ä p o p u l a t i a n u s ' a i n s e l a t i n a s t e p t h -

  r i l e l o r f a t h d e D o m n i t o r , c e e a - c e s e m a n i f e s t a ' c u

  o c a z i a c a l a t o r i e i S a l e p r i n M o l d o v a , c a l a t o r i e I n t r e -

  p r i n s a c u t o a t a a r s i t a s o a r e l u i ,

  l a i n c e p u t u l l u n e i

  A u g u s t 1 8 6 6 . I n n e n u m a r a t e l o c a l i t a t i s e f a c u r a p o -

  p a s u r i d e m a i l u n g a s a u m a i s c u r t h d u r a t ä , c h i a r s i

  i n l o c a l i t a t b i l e b a n t u i t e d e h o l e t h .

  O r e i n t r e g i s e p e -

  t r e c e a u p e d r u m u r i i m p r a c t i c a b i l e , a p o i p r i n a l b i i l e

  r a u r i l o r r e v a r s a t e s a u p r i n s t e p e i n t i n s e , a c a r o r c o l b

  i n v e l e a u a d e s e a t t h s u r i l e ' i n n u t d e p r e f .

  I n c o n a -

  c u r i l e b o e r e s t i t a n a r u l p r i n t e r a p r i m i t c u v e s e l i e s i

  o n o r u r i s i a t a t p o p u l a t i a d e l a t a l i c a t s i c e a d e l a

  o r e s ' 1 1 s a r b ä t o r e a u i n t r ' u n m o d s g o m o t o s .

  S c o l i ,

  s p i t a l e , b i s e r i c i , m i n e , c a s a r m i , i n c h i s o r i t o a t e f i l t h p e

  r a n d v i z i t a t e .

  S t a r e a t h r e n u l u i e r a f o a r t e g r e a , a v a n d a s u f e r i

  d e p e u r m a p r o a s t e i r e c o l t e , d a r n i c i o r a s e l e n u e r a u

  c r u t a t e d e s a r a c i i s i p a c o s t i d e t o t f e l u l . M i i d e v o c i

  e x p r i m a u d o r i n t a c a d o m n i a P r i n c e p e l u i s ä c r e i e z e o

  t a i l s i s t r ä i n A t a t e

  x

  s c h i m b a r e ' i n b i n e . B u c u r i a e r a g e n e r a l a ; i n c e a m a i

  m a r e g r a b a s e r i d i c a r a a r c u r i d e t r i u m f , s u n e t e l e d o -

  p o t e l o r r a s u n a u p r i n v a z d u h , l e r s e a r a s e o r g a n i z a t h

  i l u m i n a t i i s i r e t r a g e r i c u t o r t e .

  T a n a r i s i b a t r a n i , s a n d s i b o g a t i l u a r d p a r t e c u

  d r a g a i n i m a l a a c e a s t h p r i m i r e .

  I n a i n t e a b i s e t i c e l o r s t h t e a u p r e o t i i i n s f i n t e l e l o r

  o k d i i ; i n a i n t e a m a n a s t i r e l o r , c a l u g a r i i i n t a l a r e l e s i

  p o t c a p e l e l e l o r n e g r e c u v e r d e a t a s i f l o r i ,

  l e r c a s e l e

  t a r a n e s t i e r a u i m p o d o b i t e c u i c o a n e s i c o v o a r e l u c r a t e

  d e e i . P e c a t d e o b o s i t o r e r a d r u m u l , p e a t & d e d i -

  f e r i t e s i p i t o r e s t i e r a u i m p r e s i i l e c e s e o f e r e a u .

  A c e a s t ä c a l a t o r i e f a c u m a i i n t a i p e D o m n i t o r s ä

  c u n o a s c a f o a r t e b i n e m o r a v u r i l e s i o b i c e i u r i l e p o p u -

  l a t i e i a t a t d e v a r i a t a .

  I i o f e r i t h e x p l i c a t i i a s u p r a m o -

  d u l u i d e a s i m t i s i a g a n d i a d i f e r i t e l o r c l a s e , a i l -

  t a n d u - I i n a c e l a s t i m p c u m a r t r e b u i l u c r a t s p r e a

  s e f a c e o a r e - c a r i m o d i f i c a r i .

  C u m u l t i n a i n t e d e a s e o b s e r v e i n z a r e a d e -

  p a r t a t a t u r n u r i l e s i c u p o l e l e I a s u l u i , o m u l t i m e d e

  c a l a r e t i s i t r a s u r i v e n i s e r a i n t e u i n t a m p i n a r e a D o m n i -

  t o r u l u i . U r a l e m e s t h r s i t e 1 1 s a l u t a t h , c a r e c r e s t e a u c u

  a t a t m a i m u l t c u c a t c o r t e g i u l p e t r e c u t d e d o r o b a n t i ,

  s e a p r o p i a d e v e c h e a r e s e d i n t a a d o m n i t o r i l o r .

  L a

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  29/90

  i n t r a r e a S a , p r i m a r u l o r a s u l u i I i u t h b u n a v e n i r e , i n

  l i m p c e m i l d e o a m e n i i s b u c n i t h i n s t r i g h t e d e b u -

  c u r i e . I n s u n e t u l c l o p o t e l o r s i b u b u i t u l t u n u r i l o r , i s i

  c o n t i n u h c o r t e g i u l d r u m u l .

  I n s u f l e t i r e a e r a s i n c e t h

  s i g e n e r a l h .

  S e t r e c e a p e s u b n e n u m h r a t e a r c u r i d e

  t r i u m f , f i e - c a r e c a s h e r a i m p o d o b i t h s i i n t r e a g a p o p u -

  l a t i e e r a c u p r i n s h d e u n m a r e e x t a z ; a c e a s t a b u c u r i e

  n u M A W d e l o c i n t o t t i m p u l a c e s t o r 7 z i l e c a t D o m -

  n i t o r u l l e p e t r e c u i n I a s i .

  I m p r e s i a p e r s o a n e i S a l e , f i r e a S a c a v a l e r e a s c h ,

  s e r i o z i t a t e a c u c a r e t r a t a o r i c e l u c r u , e x e r c i t a u o

  m a r e i n f l u e n t h s l e r a u d e o m a r e i m p o r t a n t h p o l i t i c k

  c h c i n u m a i d e p u t i n s e u n i s e r a c e l e d o u à p r i n c i p a t e

  s u b u n s i n g u r D o m n i t o r s i c h i a r c e l e m a i n e s u p u s e

  e l e m e n t e o b s e r v a r a e h u n o m i n t e g r u s e a n ' i n f r u n -

  t e a r e g a t u l u i s i c h f r a n e l e l u i s u n t d e d a t a a c e a s t a

  i n m a n i s i g u r e .

  I n a n u l u r m h t o r D o m n i t o r u l p e t r e c u d i n n o u

  c a t h v a v r e m e i n I a s i , d u p h c e v i z i t a s e p o r t u r i l e B r a i l a

  s i G a l a t i p r e c u m s i B a s a r a b i a .

  I n t e u n m o d f o a r t e i m -

  p r e s i o n a b i l I s e d o v e d i p r e t u t i n d e n i c a t h i n c r e d e r e s i

  C a t e s p e r a n t e s e a s t e p t a u d e l a D a n s u l , s i n g u r a S a

  g r i j ä f i i n d , a l e a d u c e l a i n d e p l i n i r e .

  C h i a r s i r a p o r t u r i l e R o m h n i e i f a t h d e s t t h i n h t a t e

  s e i n d r e p t a u p e f i e - c e z i , P r i n c i p e l e p u t a n d a s t - f e l d i n

  c a u z a p r e a m a r e i o b o s e l i s i a b o a l e i c e S i - o a t r a s e

  i n t i n u t u r i l e b a n t u i t e d e f r i g u r i l e p a l u s t r e s h S e O n -

  d e a s c h l a s a t i s f a c e r e a m a r e i d o r i n t e d e a v i z i t a i n

  v a r a a n u l u i 1 8 6 9 p e a i S h i s i s h - S i g h s e a s c h o t o -

  v a r h s h d e v i a t h c a r e s h i m p h r t h s e a s c h c u E l b u c u r i i l e

  s i d u r e r i l e .

  C u p u t i n i n a i n t e d e p l e c a r e a S a i n a d o u a j u -

  m h t a t e a l u n e l A u g u s t , v i z i t a l a L i v a d i a F a m i l i a I m -

  p e r i a l ä r u s h u n d e f u p r i m i t a t a t d e c h l d u r o s i n c a t

  D o m n i t o r u l C a r o l f u s a t i s f h c u t s i d e s u c c e s e l e S a l e

  p o l i t i c e , p u t a n d a s t - f e l s h c h l A t o r e a s c h c u m u l t h b u -

  c u r i e s p r e i n d e p h r t a t a S a p a t r i e , s e r v i n d u - S e p e n t r u

  p i m a d a t h d e l i n i a f e r a t h B u c u r e s t i - G i u r g i u .

  2 8

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  30/90

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  31/90

  L o g o d n a

  D u p g c e P r i n c i p e l e C a r o l v i s i t g l a V i e n a p e I m -

  p g r a t u l F r a n z J o s e f , d i n p a r t e a c g r u i a p r i m i s i n c e r a

  r e c u n o a s t e r e a s f o r t g r i l o r s i s u c c e s e l o r S a l e p e n t r u

  f e r i c i r e a p o p o r u l u i r o m a n , s e g r g b i s g p i e c e l a a i S g i

  d i n W e i n b u r g , l o c p i t o r e s c s i t u a t l a n g g l a c u l C o n -

  s t a n t a , d e c a r e I I l e g a u a t g t d e m u l t e s i f r u m o a s e

  a m i n t i r i d i n c o p i l g r i e . A p o i s e o p r i c a t - v a t i m p i n

  B r u x e l , l a s o r a S a M a r i a , p r i n c i p e s a d e F l a n d r a , d e s p r e

  a c a r d t i n e r e f e r i c i r i c a s n i c e s e p u t u c o n v i n g e .

  D e

  a i c i p l e c g l a B a d e n - B a d e n s p r e a s a l u t a p e R e g e l e

  W i l h e l m s i p e s o t i a s a , c a d I I p r i m i r d c u o d e o s e -

  b i t ä b u c u r i e . I n a c e l a s i m o d f u p r i m i t d e c g t r e P r i n -

  c i p e l e m o s t e n i t o r g e r m a n , c a r e i s i e x p r i m g d e s e - o r i

  d o r i n t a , c a p r i e t e n u l s g u s g - s i p o a t g g a s i i n c u r a n d

  O d e m n d t o v a r g s ä d e v i a t a , a t r a g a n d u - i d i n n o u

  a t e n t i a a s u p r a P r i n c i p e s e i E l i s a b e t a d e W i e d , p e c a r e

  o c u n o s c e a d e a p r o a p e s i a l c g r e i s p i r i t s i i n i m a ,

  u n i t e c u n o b i l e t e n d i n t e s i v a s t e c u n o s t i n t i l e g a t e c a

  o s i m p a t i e a t r a c t i v g , l g u d a i n c o l o r i v i i .

  S c u r t g v r e m e i n u r m g , d u p g c e P r i n c i p e l e C a r o l

  s e m a i o p r i i n P a r i s , u n d e s e b u c u r g s i a d d e p r i e -

  t e n o a s a s i m p a t i e a I m p g r a t u l u i N a p o l e o n , M a i I n

  1 2 . O c t o m b r i e

  l a C o I o n i a ,

  c u n o s t i n t a p e r s o n a l ä a

  P r i n c i p e s e i d e W i e d s i a f i i c e i s a l e , p e c a r e o c u -

  0

  3 1

  c ä s ä t o r i a

  n o s c u s e l a C u r t e a R e g a l g d i n B e r l i n p e c a n d e r a

  c o p i l a . A t r a c t i a

  s i g r a t i a P r i n c i p e s e i ,

  p u r t a r e a E i

  c o r d i a l g s i n a t u r a l g , m o d u l E i p l g c u t d e a d i s c u t a ,

  f a r m e c u l E i d u l c e , c u c e r i r g i n d a t á i n i m a P r i n c i p e l u i s i

  d e s v o l t a r g r e p e d e i n E l h o t g r g r e a d e a p o s e d a p e

  P r i n c i p e s a E l i s a b e t a p e n t r u t o t d e a u n a s i i n c a s u l c a n d

  v a c o n s i m t i , a o c o n d u c e i n T a r a $ a c a p e s c u m p a

  s i c r e d i n c i o a s a S a c o n s o a r t ä d e v l a t g .

  D a r s i a s u p r a

  P r i n c i p e s e i f g c u s e o b u n g i m p r e s i e f i r e a l u i l i n i s t i t g

  s i b g r b ä t e a s c g , p u r t a r e a L u i g e n t i l g

  s i s e r i o s i t a t e a

  L u i d e a a p r e c i a v i a t a ;

  s i p e c a n d E l a v u I n c a i n

  a c e e a s i s e a r d o l u n g ä c o n v o r b i r e c u m a m a E l , o b t i n u

  c o n s i m t a m a n t u l t i n e r e i P r i n c i p e s e , a c o r d a t c u f e r m a

  c o n v i n g e r e , C a v a g ä s i p e l a n g g a c e s t b g r b a t s e r i o s ,

  p l i n d e c a r a c t e r s i c o n s t i e n t , f e r i c i r e a d o r i t g .

  A c e a s t a

  r e i e s e i n m o d m i s c g t o r c h i a r d i n s c r i s o a r e a a d r e s a t g ,

  s c u r t ä v r e m e d u p g l o g o d n a E l , p r i n c i p e l u i C a r o l A n t o n

  d e H o h e n z o l l e r n , r u g a n d u - 1 c o r d i a l d e a o p r i m i i n

  c e r c u l c o p i i l o r s g i : D a t o r i a c e a m a r e , c e a m d e i n -

  d e p l i n i t , n u M g i n s p a i m a n t a n i c i d e c u m l a n g g u n

  b g r b a t a t g t d e t a r e s i a t ä t d e c u r a g i o s .

  N u d o r e s c

  a l t a d e c g t a f i c o n d u s d e D a n s u l , c g c i a m f e r m a

  c r e d i n t g , c g t o t c e s p u n e D a n s u l , e b i n e l

  G r e u t a t e a

  s i t u a t i u n e i N o a s t r e s i s i n g u r g t a t e a c e a d u c e c u s i n e ,

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  32/90

  n e v a i n l a n t u i c u a t h t m a i t a r e u n u l d e a l t u i , l a r

  p a c e a c h s n i c l e i N o a s t r e v a o p u n e u n z h g a z p u t e r n i c

  t u t u r o r v i j e l i i l o r d i n a f a r h " i a r ä P r i n c i p e l e s c r i s e i n

  M e m o r i i l e " l o g o d n i c e l S a l e : A m o r u l s e r e s p l a t e s t e

  p r i n a m O r , v i n o i n f a t a p o p o r u l u l T h u , c u a c e e a s i

  i u b l r e , c u a c e e a s i i n c r e d e r e , c u c a r e M ' a I i n t i m p i n a t

  p e M i n e , a t u n c i n u n u m a l a v a b a t e o i n i m a c r e -

  d i n c i o a s h p e n t r u T i n e , d a r m i l i o a n e d e i n i m i s e v o r

  u n i c u a c e e a a M e a ; E u I r i s h m h v o i u s i m t i f e r i c i t ,

  c a d T u a p a r t i i n u n u m a i M i e I n s u - m i , c i o n a t i u n e

  i n t r e a g h p r i v e s c e c u i n c r e d e r e s i c o n v i n c t i u n e a s u p r a

  T a s i - T i v a r e s p l a t i i u b i r e p r i n i u b i r e "

  D u p h c u m i n v i a t a r e a l h P r i n c i p e l e

  C a r o l r e -

  c u n o s c u s e t o t d e a u n a e u p r i v i r e a S a p a t r u n z a t o a r e

  l u c r u r i l e e x a c t , t o t a s a s i a i c i : c a d p u t i n i e x i s t a , c a r i

  s h f i e a s t - f e l n h s c u t i u n u l p e n t r u a l t u l , c a P r i n c i p e s a

  E l i s a b e t a s i l o g o d n i c u l E i .

  C a s i D a n s u l e r a s i E a

  d e p a r t e d e o r i - c e m a n d r i e s i a p a r e n t h f a l s ä ;

  c a s i

  D a n s u l e r a s l E a p l i n ä d e d o r i n t a v i e p e n t r u o a c -

  t i v i t a t e

  s a t i s f a c h t o a r e , p e n t r u u n s c o p d e m n d e o

  m u n c h ' n e i n t r e r u p t a ; c a s i D a n s u l p r i v i s i E a v i a t a

  n u c a o j u c a r i e , c i c a u n c a m p d e m a r i d a t o r i i , i m -

  p u s e d e P r o v i d e n t 5 ; a m a n d o i s e i n t a l n i r a i n p r o f u n d a

  i n c l i n a r e a t o t c e e a r t a s i

  n a t u r a , i n a d e v a r a t u l

  i n t e r e s

  p e n t r u t o a t e

  t e n d i n t e l e

  s t i i n t i f i c e

  s i

  b e l e -

  t r i s r c e .

  V e s t e a l o g o d n e i d e s t e p t a i n i n t r e a g a T a r a u n

  e c o u p l i n d e b u c u r i e , n u m a i p u t i n

  s t i r e a d e s p r e

  c h s a t o r i a d i n N e u w i e d , c e l e b r a t h i n 3 / 1 5 N o e m b r i e i n

  p r e s e n t a u n u i m a r e n u m a r d e p r i n c i p i i n f r u n t e c u

  r e g i n a A u g u s t a , a r e p r e s e n t a n t i l o r o f i c i a l i a i g u v e r -

  n u l u i r o m a n , i m p a r a t u l u i r u s s i f r a n c e s .

  I n c h l a t o r i a

  L o r , t h r i a r a p e r e c h e t r e c u p r i n V i e n a s i P e s t a s p r e

  B a s i a s s i d e a c i i n j o s u l D u n a r e i s p r e G i u r g i u , d e

  u n c l e a v u l o c s u b b u b u i t u l t u n u r i l o r s i s u n e t u l c l o -

  p o t e l o r i n t r a r e a t r i u m f a l a . i n B u c u r e s c i l a 1 2 / 2 4 N o e m -

  b r i e s u b a c l a m a t i u n i l e p l i n e d e b u c u r i e d e m u l t i m i

  v e n i t e d i n t o a t e p a r t i l e , i n c o n j u r a n d a s t - f e l t r a s u r a

  P r i n c i p e l u i s i a P r i n c i p e s e i I n c h t a b i a p u t e a s a i n -

  a i n t e z e .

  3 2 ,

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  33/90

  C I C I

  C I

  N o i t r e i "

  ( S i n a i a 1 8 7 2 )

  1 7

  C I

  C I

  1 : 1

  5

  I

  -

  t t *

  - ' , e t

  . :

  -

  i

  4 i l i k " 1 4 1 / 4 . . . e

  t .

  ' ' ' ' ; ;

  t 4

  ,

  1

  .

  r .

  . f r . t i .

  '

  . / I

  . 4 4

  $ ,

  1 r

  . 1

  s l i

  r

  A

  a

  t

  - I :

  .

  °

  4 r

  1

  .

  C :

  .

  _ , , , _ . , _ _

  ,

  I

  4

  ,

  C . 7

  "

  1

  I

  I I

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  34/90

  9 9

  N o i t r e i "

  O d a t S c u i n t r a r e a t r i u m f a l ä a t i n e r e i P r i n c i p e s e

  E l i s a b e t a , i n c e p u i n p a l a t u l p r i n c i a r d i n B u c u r e s t i o

  v i a t a n o u S , c a r e a r u n c S r a z e l e e i d e s p e r a n t a p A n S

  s i a s u p r a c e l e i m a i s e r i o a s e a c t i v i t h t i a P r i n c i p e l u i

  C a r o l .

  N u m a i e r a s i n g u r , n u m a i e r a n e v o i t i n O n -

  d u f f l e s i p l a n u r i l e S a l e s S r e c u r g 5 n u m a i l a E l i n -

  s u s i , c i g A s i i n t o v a r a s a L u i d e v i a t S p e l â n g ä s o p a

  p l i r t h d e i u b i r e s i p r i e t e n a s i n c e r S , c a r e c o n l u c r a c u

  t o t s u f l e t u l s i i n t e l i g e n t a E i , l a t o t c e p r i v e a p e D a n s u l

  T a r a s i g u v e r n .

  M e d l e

  s i

  t e n d i n t e l e E i s e u n e a u s i s e c o r n -

  p l e c t a u ; a d a n c i n p r e s i o n a b i l u l s i s v e l t u l c o p i l a l R i -

  n u l u i c u i m a g i n a t i a S a b o g a t ä s i s u s c e p t i b i l d e s e n t i -

  m e n t e g e n e r o a s e , i n c e p u d i n p r i m u l m o m e n t a i u b i

  T a r a s i l o c u i t o r i i , e i s i t o t c e 0 i n c o n j u r a .

  V i a t a v a r i a t ä a p o p o r u l u i s i n e n u m ä r a t e l e s c e n e

  p i t o r e s t i c a r e l i s e o f e r e a u i n a b u n d e n t h , o b u c u r a r S

  n e c o n t e n i t ; p e l â n g S a c e a s t a s e d e d i c a c u z e l u l c e l

  m a i m a r e s c o p u r i l o r d e b i n e f a c e r e s i p u r t a f A r ä i n -

  c e t a r e g r i j a i n b u n S t A t i r e l o r s i c o m p l e c t h r e i a c e s t o r a .

  C u m u l t d r a g a d u n a s e c o p i i i h j u r u l E i , i n g r i j A n d u - i

  s i c o n d u c â n d c h i a r j o c u r i l e

  l o r .

  C a s i

  s o t u l E i

  e r a

  s i E a p S t r u n s S d e c e l m a i a d a n c s e n t i m e n t a l

  d a t o r i e i .

  3 5

  P e r e c h e a p r i n c i a t h p e t r e c u v a r a l a C o t r o c e n i , u n d e

  i n z i v a d e 8 S e p t e m b r i e 1 8 7 0 c o p i l a L o r M a r i a , v g z u

  p e n t r u p r i m a o a t h l u m i n a z i l e i .

  A c e s t i n g e r a s f o r m s

  f e r i c i r e a p A r i n t i l o r , u s u t h s u f l e t u l P r i n c i p e l u i i n t e u n

  t i m p a s a d e b o g a t i n s u r e s c i t h r i s i g r i j i , c A c i m u l t i

  n o r i n e g r i s e a d u n a s e t h d e a s u p r a R o m S n i e i s i

  s e

  d e s c S r c a t h i n , f u r t u n i g r o z a v e , a s a - c ä P r i n c i p e l e s i m -

  t e a c u a t a t m a i m u l t n e v o i l e u n e i a d e v g r a t e f e r i c i r i

  c a s n i c e .

  D u p S a c e s t e f r A m â n t h r i l u s t ,

  s i t u a t i a

  s e

  c l a r i f i c S i n c e t u l c u I n c e t u l p r o d u c â n d o s c h i m b a r e i n

  b i n e , c a r e s e o b s e r v g c u a t A t m a i m u l t c u o c a z i a

  p r i m i r e i f ä c u t e p e r e c h e i p r i n c i a r e l a A p r i l i e 1 8 7 1 i n

  M o l d o v a .

  D e a s t S d a t a F a m i l i a D o m n i t o a t h n u m a i p e t r e c u

  y a r a l a C o t r o c e n i , a c a r u i i m p r e j u r i m i m t h s t i n o a s e

  p r o v o c a u u s o r f r i g u r i l e ,

  c i s e s t r a m u t a r S c u c o p i l a

  L o r l a S i n a i a , s p r e a l u a a d S p o s t l u t e ( ) m a n a s t i r e d e

  a c o l o .

  D o m n i t o r u l v i z i t a s e

  i n m a i m u l t e

  r â n d u r i

  a c e a s t a l o c a l i t a t e c u o c a z i a c ä l ä t o r i i l o r S a l e s i a c u m

  S e p u t e a b u c u r a d e p l a c e r e a c e a c e a s t ä r e g l u n e p r o -

  c u r a s e s o t i e i S a l e , c a r e e r a c u t o t u l f e r m e c a t h d e

  s p l e n d i t a p o s i t i u n e

  a a c e s t e l

  l o c a l i t ä t i ,

  s i t u a t h i n

  m i j l o c u l m i n u n a t e l o r p S d u r i i n t r e c u t e i n m a r e t i a l o r

  d e s t a n c i l e B u c e g i l o r a c o p e r i t e c u z ä p a d ä , c a r t p r i v e a u

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  35/90

  s e r i o s s i m A n d r u s p r e r n A n A s t i r e a c u c l A d i r e l e e i j o a s e ,

  g a l e r i i l e e l a l b e r a c o p e r i s u r i l e i n t u n e c o a s e s i b i s e r i c a

  e i c u c u p o l e , s i t u a t A p e o l a r g A p r o e m i n e n t A .

  B i n e i n t e l e s c A n i c i n u p u t e a f i v o r b A d e c o m -

  f o r t ; p e r e c h e a p r i n c i a r A o c u p a t h c A t e - v a m i c i o d A i t e

  i n p a r t e r r e d i n c a r e c e a m a i m a r e a v e a 8 m . p . d a r

  c u p l A c e r e s e t r e c e a c u v e d e r e a t o a t e i n c o m o d i t A t i l e

  i n a c e a s t A r e g i u n e f e r m e c A t o a r e .

  I n v a r a u r m A t o a r e , D o m n i t o r u l C a r o l v i z i t h d i n

  n o u c u a i S A I a c e a s t A m A n A s t i r e , u n d e i n d r e a p t a

  b i s e r i c e i s e r i d i c a s e o c l A d i r e n o u A c u 6 m i c i I n c A p e d

  c a r e t o a t e d A d e a u i n t e u n c e r d a c s t i A m t , d e u n d e p r i -

  v i r i l e s e l o v e a u d e u n f e r m e c A t o r p e i s a g i a c e s e i n -

  t i n d e a i n v a l e . P r i n c i p e s a a d u n a s e i n j u r u l E i u n

  g r u p d e d a m e , c u c a r i f A c e a a d e s e a I m p r e u n S m u z i a

  s i

  a t A t c A n t e c e p o p u l a r e r o m A n e s t i c A t s i n e m t e s c i

  r A s u n a u i n t e u n f r u m o s a n s a m b l u . 0 v e s e l i c n e s p u s A

  d o m n e a i n a c e s t m i c c e r c , a s a I n c A t c h i a r D o m n i t o r u l ,

  s e r i o s s i I m p o v A r a t d e g r i j i , l u A p a r t e l a e l e I m p r e u n A

  c u m i n i s t r i l ,

  c a r i v e n e a u d i n B u c t i r e s t i l a D A n s u l i n

  a u d i e n t h .

  C u c A t r a p o r t u r i l e i n t e r n e a l e R o m â n i e i s e d e s -

  v o l t a t h i n t e u n m o d m a i l i n i s t i t , p e a t h t m a i m u l t

  c r e s c e a d o r i n t a p e r e c h e i d o m n i t o a r e d e a p u n e b a s e l e

  u n u i a d A p o s t p r o p r i u i n a c e a s t A r e g i u n e p a c i n i c A , r e -

  g i u n e i n c o n j u r a t à d e j u r I m p r e j u r d e p ä d u r i , i n m i -

  n u n a t a v a l e a P e l e s u l u i .

  L a 1 0 / 2 2 A u g u s t 1 8 7 5 a v u

  l o c s o l e m n i t a t e a p u n e r e i p i e t r e i f u n d a m e n t a l e a c a s t e -

  l u l u i P e l e s ,

  l a c a r e D o m n i t o r u l c u m i s t r i a i n m A n A

  n e t e z i a c i m e n t u l p e p i a t r a f u n d a m e n t a l A , e x p r i m â n d

  a p o i d o r i n t A c a o p e r a s A p r o s p e r e . P r i n c i p e s e i I i s e

  o f e r i s e u n f r u m o s b u c h e t d e f l o r i , E a I n s A i s i a s -

  c u n s e f a t a i n

  e l u d A n d c u l A c r i m i f e r b i n t i r o s e l e

  m i r o s i t o a r e ,

  c A c i n u m a i c u u n a n i n a i n t e l e f u s e s e

  r A p i t A a c e a r a z a s t r A l u c i t o a r e , p r i n c i p e s a I t t y , c u m

  e r a n u m i t A c u d r a g m i c a c o p i l A , c a r e j u c a n d u - s e c u

  c o p i i a s i l u l u i E l e n a s e I m b o i n A v i s e d e s c a r l a t i n a ' s i

  d u p A s c u r t t i m p d i s t : 1 A m s p r e d u r e r e a n e s f A r s i t h a

  p A r i n t i l o r e L

  D r u m u l M i - e d e s e m n a t s i E u t r e b u e s A p A s e s c

  i n a i n t e 1 1 t h a f i r e t i n u t d e f u r t u n A s a u v r e m e " s c r i s e

  a s t - f e l D o m n i t o r u l t a t h l u i S A u i n a n u l u r m A t o r , c A n d

  o r i z o n t u l

  p o l i t i c p A r e a a s e i n t u n e c a d i n n o u .

  S i

  I n t e a d e v A r f u r t u n a t r e b u i a i n c u r A n d s A s e n A p u s t e -

  a s c A a s u p r a T A r e i , I n s A e a g A s i p e P r i n c i p e l e C a r o l

  s i p o p o r u l S A u I n a r m a t i c o n t r a o r i - c A r u i d e s a s t r u .

  3 6

  ? r z

 • 8/17/2019 Regele Carol al României - 70 ani de viaţă a unui Viteaz - 7-20 Aprilie 1839 - 7-20 Aprilie 1909.pdf

  36/90

  P r i n c i p e l e C a r o l i n a n u l 1 8 7 7

  Y Z \ - V - f - r f a \ °

  ,

  . . 0