Rebus Fise Calin

of 11 /11
PROIECT DE LECŢIE ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr.18. Galaţi PROFESOR: Popescu Mirela OBIECTUL; Limba şi literatura romana CLASA: a VII-a A DATA: 5.04.2006 SUBIECTUL LECŢIEI: Valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple în opera Călin, file  din poveste  de M. Eminescu  TIPUL LECŢIEI: de sistematizare MOTIVAŢIA : A. Aceată lecţie face parte din cadrul proiectului Teoria inteligenţelor multiple; B. Se vizează promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale la disciplina limba şi literatura română, acordând posibilitatea elevilor de a explora o gamă largă de inteligenţe. C. Din perspectiva inter disciplinară putem face apel la cunoştinţele din următoarele domenii :limba şi literatură, matematică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică, ştiinţele naturii. D. Tipuri de inteligenţe vizate :  - Inteligenţa lingvistica ; - In telige n ţ a log ic o- ma te matic ă - Inteligen ţa muzi ca lă - Inteligen ţa spa ţ ială - Inteligen ţ a natur al ist ă - Inteligen ţ a kinestez ic ă - In telige n ţ a interp er so nal ă. E. Lecţia este importantă deoarece pornind de la teoria inteligenţelor multiple, dezvoltă la elevi încrederea în ei înşişi, valorificând potenţialulu c reator al fiecăruia ş folosind mijloace de lucru variate elevii se simt atraşi de activitate. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O 1 - să valorifice informaţiile despre viaţa şi opera lui M.Eminescu şi despre poemul Călin, file din povest e ; O 2- să recite core ct şi expresiv textul poemulu i ; O 3 - să menţioneze secvenţele te xtului; O 4 – să identifice modurile de expunere şi figurile de stil ; O 5- să exprime prin cuvân t, culoare,m uzică, mişca re, ş.a. trăsătu rile textului ; O 6 – să-şi formeze deprinderea de a lucra în echipă.  OBIECTIV SPECIAL : valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple. STRATEGIA DIDACTICĂ a. Metode şi procedee : conve rsaţi a, învăţ area prin d esco perir e, exerciţiul, jo cul didactic, recitatul, tehnica audio-vizuală  b. Forme de or gani zare : elevii sun t împăr ţiţi pe grupe : fiec are g rupă va pr imi sarcini diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune.

Embed Size (px)

Transcript of Rebus Fise Calin

Page 1: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 1/11

 

PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA: Şcoala Gimnazială Nr.18. GalaţiPROFESOR: Popescu MirelaOBIECTUL; Limba şi literatura romanaCLASA: a VII-a ADATA: 5.04.2006SUBIECTUL LECŢIEI: Valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple în opera Călin, file din poveste  de M. Eminescu TIPUL LECŢIEI: de sistematizare

MOTIVAŢIA :A. Aceată lecţie face parte din cadrul proiectului Teoria inteligenţelor multiple;

B. Se vizează promovarea înţelegerii profunde a conceptelor fundamentale la disciplinalimba şi literatura română, acordând posibilitatea elevilor de a explora o gamă largă deinteligenţe.

C. Din perspectiva interdisciplinară putem face apel la cunoştinţele din următoareledomenii :limba şi literatură, matematică, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţiefizică, ştiinţele naturii.

D. Tipuri de inteligenţe vizate : - Inteligenţa lingvistica ;- Inteligenţa logico-matematică- Inteligenţa muzicală- Inteligenţa spaţială- Inteligenţa naturalistă

- Inteligenţa kinestezică- Inteligenţa interpersonală.E. Lecţia este importantă deoarece pornind de la teoria inteligenţelor multiple, dezvoltă la eleviîncrederea în ei înşişi, valorificând potenţialulu creator al fiecăruia ş folosind mijloace de lucru variateelevii se simt atraşi de activitate.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O 1 - să valorifice informaţiile despre viaţa şi opera lui M.Eminescu şi despre poemulCălin, file din povest e ;O 2- să recite corect şi expresiv textul poemului ;

O 3 - să menţioneze secvenţele textului;O 4 – să identifice modurile de expunere şi figurile de stil ;O 5- să exprime prin cuvânt, culoare,muzică, mişcare, ş.a. trăsăturile textului ;O 6 – să-şi formeze deprinderea de a lucra în echipă. OBIECTIV SPECIAL : valorificarea tipurilor de inteligenţe multiple.

STRATEGIA DIDACTICĂ

a. Metode şi procedee : conversaţia, învăţarea prin descoperire, exerciţiul, joculdidactic, recitatul, tehnica audio-vizuală

 b. Forme de organizare : elevii sunt împărţiţi pe grupe : fiecare grupă va primisarcini diferenţiate în funcţie de tipul de inteligenţă de care dispune.

Page 2: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 2/11

 

c. Condiţii prealabile :Pe parcursul studierii capitolului despre M. Eminescu şi a poemului Călin , file din

 poveste, elevii au realizat portofolii care conţin :- un eseu despre viaţa şi opera lui M. Eminescu ;- CD-ul cu viaţa şi opera lui M. Eminescu ;

- o colecţie ilustrată cu cele mai frumoase versuri eminesciene ;-------

- descrierea cadrului natural în care are loc nunta tinerilor ;- portretul tinerilor - o compunere prin care elevii au evidenţiat elementele de ceremonial tipice nunţii

ţărăneşti ce se regăsesc în secvenţa a III-a a poemului.

d. Managementul resurselor şi a timpului de lucru :• Timp de lucru : 50 minute.• Materiale : rebus

- Puzzle- Cd cu muzica- CD player  - Creioane colorate- Costume- Careu cu parola- Fişe de lucru- Careu cu parole- Proiector  

e. Bibliografie - Criticã si istorie literarã,Cluj 1983,Editura Dacia

- Poezia lui Eminescu, Bucuresti1969, Editura Tineretului

- Eminescu - culturã si creatie, Bucuresti 1976", Editura M. Eminescu

- Gardner, H. (1993b). Multiple intelligences: The theory in practice. NewYork: Basic Books.

-Gardner, H. (1993b). Multiple intelligences: The theory in practice. NewYork: Basic Books. 

Page 3: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 3/11

 

 SCENARIU DIDACTIC

Page 4: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 4/11

 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Mijloace si procedee

1. Moment organizatoric

Elevii sunt împărţiţi pe grupe, în funcţiede tipul de inteligenţă în care seîncadrează.

2. Actualizare a cunoştinţelor

Profesorul prezintă portofoliile elevilor realizate pe parcursul studieriicapitolului despre M. Eminescu şi a

 poemului Căli, file din poveste.

3. Captarea atenţ iei

Grupa lingvistică primeşte un rebus decompletat . Pe coloana A-B va reieşinumele poemului studiat.Grupa spatială va primi un puzzle cu

 portretul lui M. Eminescu.La terminarea sarcinilor elevii prezintărezultatele.

4. Anuntarea subiectului lecţiei

Profesorul le spune elevilor că lecţia deastăzi va fi o lecţie de sistematizare acunoştintelor acumulate în timpul studieriicapitolului despre M. Eminescu, respectiva poemului Călin, file din poveste.Se comunică obiectiuvele operaţionale.

 5. Dirijarea activităţii- În câte secvenţe este împărţit

fragmentul prezentat în manual din poemul Călin, file de poveste deM.Eminescu?Numiţi-le!

 Se grupează dupa indicatiile profeso-

rului.

 Elevii din grupa spaţială

 proiectează materialul realizat de ei pe CD despre viaţa şi opera lui M.Eminescu. La realizarea cd-ului aucontribuit atât elevii din grupalingvistică (cu informaţii despre

autor,poezii ş.a) cât şi cei din grupamuzicală (au ales fondul muzical).

Grupa ligvistică rezolva rebusul.(anexa 1)

Grupa spaţială asambleaza puzzle-ul.

Urmăresc cu atenţie expunerea profesorului.

- Fragmentul din manual esteîmpărţit în trei fragmente:- cadrul natural- nunta celor doi tineri- nunta gazelor

ConversaţiaFrontal

Tehnicaaudio-vizuală

Jocul didacticPe grupe

Conversaţia

Frontal

ConversatiaFrontal

Page 5: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 5/11

 

Pe tabla profesorul a scris încă din pauzănumele celor trei secvenţe şi sarcinilediferenţiate pe grupe..

 

Cadrul natural :- un reprezentant din grupa

lingvistică recită versurile care

descriu cadrul de basm în careare loc nunta tinerilor;

- grupa muzicală a ales muzicacare acompaniază versurilerecitate (muzica de relaxare);

- grupa spaţială realizează undesen al cadrului natural.

Nunta tinerilor- grupa lingvistică recită

versurile aferente scenei nunţiitinerilor ;

- grupa kinestezică joacă scenanunţii (imita pasajul prinmişcări şi componentenonverbale) ;

- grupa muzicală a realizatilustraţia muzicală (marşulnupţial);

- grupa matematică rezolvăcareul cu parolă (anexa 2):

elevii descoperă numele a douafiguri de stil sonore înlocuindnumerele dintr-o parolă culiterele descoprite completândcareul: aliteraţia, asonanţa;

- Grupa spaţială a realizatcostumele.

Nunta fluturelui şi a viorelri- grupa lingvistică citeşte

compunera în care auevidenţiat elementele de

ceremonial tipice nunţiiţărăneşti care se regăsesc însecvenţa a III-a a poemului;

- grupa naturistă rezolvă testulgril care conţine informaţiidespre insectele participante lanunta gazelor (anexa 3);

Recitatul

Desenatul

Recitatul

Jocul scenic

Exerciţiul

Lectura

ExerciţiulPe grupe

Page 6: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 6/11

 

 

Grupa matematică şi grupa muzicală primesc fişe cu versurile care ilustreazănunta gâzelor.

6. Evaluarea formativăSe realizează pe tot parcursul lecţiei.

7. Asigurarea retenţiei ş i atransferuluiProfesorul cere grupei interpersonale să

 prezinte interviurile realizate cu colegii lor 

 

 în legătura cu capitolul despre M.Eminescu.Se fac aprecieri asupra lecţiei.Se notează elevii.

- grupa muzicală identifică rima şiritmul versurilor de pe fişa cu versuri;

- grupa matematică stabileştemăsura versurilor 

 

Grupa interpersonala prezintăinterviurile realizate cu colegii.Concluzii.

Învăţarea prindescoperirePe grupe

ConversaţiaFrontal

Page 7: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 7/11

 

ANEXA 1

REBUS

 A

 

Page 8: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 8/11

 

Coloana A-B Numele poemului studiat.

a) M. Eminescu aparţine perioadei marilor…………; b) Prenumele iubitei marelui poet;c) Sursa de inspiraţie a basmelor eminesciene ;d) Localitatea unde s-a născut M.Eminescu ; ;e) Basmul Călin, file din poveste îşi are punctul de plecare din basmul

 popular Călin…….. ;f) Poem de dragoste care prelucrează mitul popular al zburătorului ;

g)  Numele prietenului lui Eminescu pe care l-a determinat să-şi scrieamintirile ;h) Numele cimitirului unde este înmormântat M. Eminescu ;i) Numele oraşului din Austria în care a studiat Eminescu ;

 j) Cadrul natural în opera lui Eminescu;k) Supratema operei eminesciene;l) Alta temă întâlnită în opera lui Eminescu; începe cu n;m) Al câtelea copil este M.Eminescu la parinţi ;n) Numele de familie al părinţilor ;o) Numele poeziei din care sunt următoarele versuri :Codrule, codruţule, ce mai faci drăguţule/ că de când nu ne-am văzut/ Multă vreme a trecut….

 p) Cenaclu literar din care a facut parte marele poet ;q) Numele poemului care prezintă confruntarea dintre Mircea cel

Bătrân şi Baiazid ;r) Sursa de inspiraţie în Scrisori ;s) G. Călinescu îl numeşte pe M. Eminescu poetul……..

Page 9: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 9/11

 

ANEXA 2

CAREU CU PAROLE

3 12

1

6

8 10

7

4

9 5

11

2

 

a)  bărbat care se ocupa cu poftirea şi cinstirea oaspeţilor la nunţileţărăneşti;

 b) mireasa din nunta gâzelor ;c) forma literară a cuvântului locustă ;d) derivat cu sufix diminutival de la cuvântul muscă (pl.).

e) omonimul lui prea luminat ;f) sinonimul lui molatic .

Figuri de stil sonore : 6. 8. 1. 2. 9. 12. 6. 4.9 ……………………………6. 10. 3. 11. 6. 11. 7. ……………………………

Page 10: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 10/11

 

ANEXA 3

TEST

Încercuiţi litera A dacă consideraţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă consideraţi căenuntul este fals:

FLUTURELE 

A F Fluturele traieşte în deşert, păduri tropicale sau munţi.A F Aripile fluturelui sunt acoperite cu solzi.A F Cel mai mic fluture are aripile de 30 cm.

LĂCUSTA

A F Lăcusta are un corp lung, subţire , împărţit în trei: abdomen, torace, cap.A F Lăcusta mănâncă frunze.A F Culoarea lăcustei este exclusiv verde.

FURNICA

A F Furnica are aripi.A F Furnicile au o conducătoare numită regină.A F Furnicile nu depun ouă.

ALBINA

A F Locul preferat al albinelor esre deşertul.A F Corpul albinei este alcătuit cu păr scurt si foarte des.A F Albina are o singură culoare.

LICURICIUL

A F Trăieşte în Anglia, Scotia, Noua Zeelandă, Australia şiTasmania.

A F Lumina este produsă numai de masculi.A F Viaţa licuriciului are 4 stadii.

VIOREAUA

A F Vioreaua nu este plantă ierbacee.A F Vioreaua face parte din familia liliaceelor.A F Vioreaua poate fi albastră, roz sau albă.

Page 11: Rebus Fise Calin

5/7/2018 Rebus Fise Calin - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/rebus-fise-calin 11/11

 

ANEXA 4Dar ce zgomot se aude?Bazait ca de albineToti se uita cu mirare si nu stiu de unde vine,Pana vad paienjenisul intre tufe ca un pod,Peste care trece-n zgomot o multime de norod.Trec furnici ducand in gura de faina marii saci,Ca sa coaca pentru nunta si placinte si colaci ;Si albinele-aduc miere, aduc colb marunt de aur,Ca cercei din el sa faca cariul, care-i mester faur.Iata vine nunta-ntreaga-vornicel e-un greierel,

Ii sar purici inainte cu potcoave de otel ;In vesmant de catifele, un bondar rotund in pantecSomnoros pe nas ca popii glasuieste-ncet un cantec ;O cojita de alun atrag locuste, podu-l scutur,Cu musteata rasucita sede-n ea un mire flutur ;Fluturi multi, de multe neamuri, vin in urma lui un lantToti cu inime usoare, toti sagalnici si berbantiVin tantarii,lautarii, gandaceii, carabusiiIar mireasa viorica i-astepta-ndaratul usiiSi pe masa-mparateasca sare-un greier, crainic sprintenRidicat in doua labe, s-a-nchinat batand din pinten ;

El tuseste, isi incheie haina plina de sireturi:-« Sa iertati, boieri, ca nunta s-o pornim si noi alaturi. »