Reactii aparare

58
7/17/2019 Reactii aparare http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 1/58 FIZIOLOGIA APĂRĂRII FIZIOLOGIA APĂRĂRII ORGANISMULUI ORGANISMULUI

description

Imunitate

Transcript of Reactii aparare

Page 1: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 1/58

FIZIOLOGIA APĂRĂRIIFIZIOLOGIA APĂRĂRII

ORGANISMULUIORGANISMULUI

Page 2: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 2/58

Apărarea organismuluiApărarea organismului

 împotriva agenţilor patogenilor străini împotriva agenţilor patogenilor străini antigeniantigeni impli!ă "o#ă sistemeimpli!ă "o#ă sisteme$$

sistem#l "esistem#l "e apărare nespe!i%!ăapărare nespe!i%!ă && n# 'a!en# 'a!e"istin!ţia"istin!ţia între agenţii patogeni între agenţii patogeni

sistem#l "esistem#l "e apărare spe!i%!ăapărare spe!i%!ă && sistem#lsistem#l

im#nim#n (im#nitatea(im#nitatea #morală#morală )i)i !el#lară!el#lară* &* &rea!ţionea+ărea!ţionea+ă spe!i%!spe!i%! la %e!are tip "ela %e!are tip "eagent patogenagent patogen

Page 3: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 3/58

Apărarea organismuluiApărarea organismului

M,-ANISM, ., APĂRAR,M,-ANISM, ., APĂRAR,

N,SP,-IFI-ĂN,SP,-IFI-Ă M,-ANISM, .,M,-ANISM, .,

APĂRAR,APĂRAR,

SP,-IFI-ĂSP,-IFI-Ă

(sistem#l im#n*(sistem#l im#n*Prima linie "ePrima linie "e

apărareapărare A "o#a linieA "o#a linie

"e"e

apărareapărare 

A treia linie "e apărareA treia linie "e apărare 

 

 PielePiele  M#!oasele )iM#!oasele )ise!reţiile lorse!reţiile lor

 –

 Fago!ito+aFago!ito+a – ProteineProteineantimi!ro/ienantimi!ro/ienee – Rea!ţiiRea!ţii

in0amatoriiin0amatorii

 

 Lim'o!iteLim'o!ite  Anti!orpiAnti!orpi

Page 4: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 4/58

Apărarea non specifcăApărarea non specifcă 

.e%niţie$.e%niţie$ me!anismele "eme!anismele "e apărareapărare aleale

organism#l#i împotriva agenţilororganism#l#i împotriva agenţilorstrăini$străini$

n# ne!esită re!#noa)terean# ne!esită re!#noa)terea #n#i antigen#n#i antigenspe!i%!spe!i%!

p#n în 1o!p#n în 1o! !el#lele im#ne!el#lele im#ne 'ără'ără re!eptorire!eptorispe!i%!ispe!i%!i la antigenila antigeni 

Page 5: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 5/58

Prima linie de apărarePrima linie de apărare

Pielea )i m#!oaselePielea )i m#!oasele((se!reţiile ei*se!reţiile ei* 

inta!teinta!te  /arieră %+i!ă/arieră %+i!ă pentr# /a!terii )i vir#s#ripentr# /a!terii )i vir#s#ri

m#!oaselem#!oasele ţes#t epitelialţes#t epitelial se!retantse!retant

"e"e m#!#sm#!#s tapetea+ătapetea+ă !ăile!ăile

"igestive2 respiratorii )i"igestive2 respiratorii )i#rogenitale#rogenitale prote1ea+ăprote1ea+ă organism#lorganism#l

 împotriva mi!ro& împotriva mi!ro&organismelor !areorganismelor !arepătr#n" în a!este !ăipătr#n" în a!este !ăi 

Page 6: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 6/58

Prima linie de apărarePrima linie de apărare

armele !3imi!earmele !3imi!e 

transpiraţia )i se/#m#ltranspiraţia )i se/#m#l  se!reţiile glan"elorse!reţiile glan"elor s#"oripare )i se/a!ees#"oripare )i se/a!ee p4 #)or a!i" al pieliip4 #)or a!i" al pielii (p4 5*(p4 5*  împie"i!ă împie"i!ă

"e+voltarea6propagarea n#meroaselor mi!ro&"e+voltarea6propagarea n#meroaselor mi!ro&organismeorganisme

m#!#s#lm#!#s#l se!retat "ese!retat "e !el#lele m#!oasei!el#lele m#!oasei li!3i" v7s!osli!3i" v7s!os2 !are reţine mi!ro&organismele (se2 !are reţine mi!ro&organismele (se

lipes! "e el*lipes! "e el* 'a!ilitea+ă 'ago!ito+a'a!ilitea+ă 'ago!ito+a a!estora "e !ătrea!estora "e !ătre

ma!ro'agema!ro'age

Page 7: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 7/58

Prima linie de apărarePrima linie de apărare

armele !3imi!earmele !3imi!e 

se!reţiile & la!rimile2 saliva )i se!reţiile vaginalese!reţiile & la!rimile2 saliva )i se!reţiile vaginale !onţin o en+imă !onţin o en+imă li+o+imli+o+im & !apa!itatea "e a& !apa!itatea "e a "istr#ge"istr#ge

pereteleperetele an#mitor /a!teriian#mitor /a!terii

a!i"itatea a!!ent#atăa!i"itatea a!!ent#ată "e la nivel#l stoma!#l#i"e la nivel#l stoma!#l#i "es!#ra1ea+ă ori!e !re)tere"es!#ra1ea+ă ori!e !re)tere /a!teriană/a!teriană permitepermite eliminarea ma1orităţii agenţiloreliminarea ma1orităţii agenţilor patogeni !arepatogeni !arepătr#n" în !orp prin interme"i#lpătr#n" în !orp prin interme"i#l 3ranei3ranei

0ora normală0ora normală ((sapro%tăsapro%tă* a intestin#l#i* a intestin#l#i mi!ro/ii n# se pot instalami!ro/ii n# se pot instala la a!est nivel !# #)#rinţăla a!est nivel !# #)#rinţă 

Page 8: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 8/58

A doua linie de apărareA doua linie de apărare

I8I8 Fago!ito+aFago!ito+a

II8II8 Proteinele antimi!ro/ieneProteinele antimi!ro/iene

III8III8 Rea!ţia in0amatorieRea!ţia in0amatorie

Page 9: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 9/58

FagocitozaFagocitoza

rea!ţie "e apărarerea!ţie "e apărare nespe!i%!ănespe!i%!ă

!el#le spe!iali+ate !el#le spe!iali+ate 'ago!ite'ago!ite

polin#!leare ne#tro%lepolin#!leare ne#tro%le ((microfagemicrofage**

mono!itemono!ite ((macrofagemacrofage**

ingeră elemente străineingeră elemente străine )i le)i le"istr#g"istr#g prinprin "igestie"igestie intra!el#larăintra!el#lară

Page 10: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 10/58

FagocitozaFagocitoza

'ormarea "e'ormarea "e pse#"opo"epse#"opo"e (e9pansi#ni(e9pansi#ni!itoplasmati!e* !are!itoplasmati!e* !are în!on1oară în!on1oară

/a!teria/a!teria

Page 11: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 11/58

FagocitozaFagocitoza

invaginarea mem/raneiinvaginarea mem/ranei !# 'ormarea #nei!# 'ormarea #neive+i!#leve+i!#le mem/ranare intra!el#lare mem/ranare intra!el#lare fagozomul fagozomul  (va!#olă !are !onţine agent#l(va!#olă !are !onţine agent#l

patogen*patogen*

Page 12: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 12/58

FagocitozaFagocitoza

'#+i#nea'#+i#nea 'ago+om&li+o+om'ago+om&li+o+om (n#meroase(n#meroaseve+i!#le !are !onţin en+ime proteoliti!e* ve+i!#le !are !onţin en+ime proteoliti!e* fagolizozomului fagolizozomului 

Page 13: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 13/58

FagocitozaFagocitoza

"istr#gerea"istr#gerea !onţin#t#l#i prin a!tivarea!onţin#t#l#i prin a!tivareame!anismelorme!anismelor /a!terioliti!e/a!terioliti!e en+imele li+o+omaleen+imele li+o+omale  o9i"anţio9i"anţi & pero9i"#l "e 3i"rogen )i ra"i!alii li/eri& pero9i"#l "e 3i"rogen )i ra"i!alii li/eri

"e o9igen (s#pero9i"2 3i"ro9il*"e o9igen (s#pero9i"2 3i"ro9il*

Page 14: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 14/58

Proteinele antimicrobieneProteinele antimicrobiene

Proteina - rea!tivăProteina - rea!tivă 

C-reactive ProteinC-reactive Protein sa#sa# CRPCRP sinteti+ată e9!l#siv "e !ătresinteti+ată e9!l#siv "e !ătre %!at%!at2 la2 la !7teva!7teva

oreore "#pă apariţia in'e!ţiei"#pă apariţia in'e!ţiei sese leagă spe!i%!leagă spe!i%! "e /a!terii )i"e /a!terii )i 'a!ilitea+ă'a!ilitea+ă

'ago!ito+a'ago!ito+a a!estoraa!estora

markerul specic de inamaţiemarkerul specic de inamaţie

 carecare

creştecreşte

 proporţional cu intensitatea proporţional cu intensitatea acesteiaacesteia re!ent &re!ent & rol#l P-Rrol#l P-R în /olile în /olile !ar"iovas!#lare!ar"iovas!#lare$$

nivele !res!#te "e P-Rnivele !res!#te "e P-R && 'a!tor "e ris!'a!tor "e ris! pentr#pentr#in'ar!t#l mio!ar"i!in'ar!t#l mio!ar"i!

s!ă"erea !on!entraţieis!ă"erea !on!entraţiei sale plasmati!e &sale plasmati!e & re"#!ere"#!e

ris!#lris!#l "e /oală !ar"ia!ă"e /oală !ar"ia!ă

Page 15: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 15/58

Proteinele antimicrobieneProteinele antimicrobiene

Inter'eron#lInter'eron#l 

oo !el#lă in'e!tată!el#lă in'e!tată "e #n vir#s va"e #n vir#s va se!retase!retainter'eroninter'eron "i'#+ea+ă"i'#+ea+ă  !el#lele!el#lele ve!ineve!ine (!are(!are n#n# s#nts#nt în!ă în!ă in'e!tate "e vir#sin'e!tate "e vir#s**

inter'eroninter'eron !el#lele ve!ine!el#lele ve!ine vor sinteti+avor sinteti+a

proteineproteine !are vor!are vor inter'erainter'era !# m#ltipli!area!# m#ltipli!areavir#s#l#i în !a+#l în !are a!esta le vavir#s#l#i în !a+#l în !are a!esta le vain'e!tain'e!ta

s!op#ls!op#l && limitarea propagăriilimitarea propagării vir#s#l#ivir#s#l#i

Page 16: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 16/58

Proteinele antimicrobieneProteinele antimicrobiene

Sistem#l !omplement#l#iSistem#l !omplement#l#i  ansam/l# "e !el p#ţinansam/l# "e !el p#ţin :; "e proteine:; "e proteine & !ir!#lă& !ir!#lă în s7nge s#/ 'ormă în s7nge s#/ 'ormă ina!tivăina!tivă & a!tivate pe : !ăi& a!tivate pe : !ăi

calea clasicăcalea clasică în !a"r#l apărării în !a"r#l apărării spe!i%!espe!i%!e  calea alternăcalea alternă  în !a"r#l apărării în !a"r#l apărării nespe!i%!enespe!i%!e

Page 17: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 17/58

Proteinele antimicrobieneProteinele antimicrobiene

generea+ăgenerea+ă 'ragmente a!tive'ragmente a!tive !# < rol#ri importante!# < rol#ri importante li+a !el#lelor străineli+a !el#lelor străine (!a #rmare a 'ormării(!a #rmare a 'ormării

!omple9#l#i "e ata! al mem/ranei!omple9#l#i "e ata! al mem/ranei -5/&-=*-5/&-=* 'a!ilitarea 'ago!ito+ei'a!ilitarea 'ago!ito+ei ((opsonizareopsonizare prin ->/*prin ->/* atragerea 'ago!iteloratragerea 'ago!itelor ((chimiotactismchimiotactism prin ->a*prin ->a* a!!ent#area rea!ţieia!!ent#area rea!ţiei in0amatorii (prin ->a )i -5a*in0amatorii (prin ->a )i -5a*

Page 18: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 18/58

Reacţia inamatorieReacţia inamatorie

 în '#n!ţie "e "#rată & : tip#ri "e în '#n!ţie "e "#rată & : tip#ri "ein0amaţie$in0amaţie$

a!#tăa!#tă !roni!ă!roni!ă 

Page 19: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 19/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

oo rea!ţie "e apărare a organism#l#irea!ţie "e apărare a organism#l#i )i a)i aţes#t#rilorţes#t#rilor sale împotriva stim#lilor no!ivisale împotriva stim#lilor no!ivi

s!op#ls!op#l aa suprima leziuneasuprima leziunea (sa# mă!ar "e o(sa# mă!ar "e o limitalimita la nivella nivel

local local ** aa elimina cauzaelimina cauza le+i#nii2 /a!teriile sa# !orp#l străinle+i#nii2 /a!teriile sa# !orp#l străin

 în '#n!ţie "e în '#n!ţie "e lo!#llo!#l #n"e se sit#ea+ă#n"e se sit#ea+ăin0amaţiain0amaţia n#mele se termină înn#mele se termină în -ită-ită ((apendicită, gastrită,apendicită, gastrită,

arterită, eită, nefrităarterită, eită, nefrită**

Page 20: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 20/58

Inamaţia acutăInamaţia acută -a#+e$-a#+e$

agenţi in'e!ţio)iagenţi in'e!ţio)i$$

/a!terii/a!terii vir#s#rivir#s#ri !i#per!i!i#per!i para+iţipara+iţi

!orpi străini!orpi străini (proteine străine*(proteine străine* polen#ripolen#ri !ristale "e sili!i# sa#!ristale "e sili!i# sa#

"e a+/est"e a+/est

le+i#ni tis#lare "#păle+i#ni tis#lare "#păo in1#rieo in1#rie  me!ani!ă $ tăiere2me!ani!ă $ tăiere2

 înţepăt#ră sa# !orp înţepăt#ră sa# !orpstrăinstrăin

!3imi!ă (a!i+i sa#!3imi!ă (a!i+i sa#/a+e*/a+e*

%+i!ă (!ăl"#ră2 'rig sa#%+i!ă (!ăl"#ră2 'rig sa#e9p#nere la ra"iaţii$e9p#nere la ra"iaţii$U@2 2 ra"ioa!tive*U@2 2 ra"ioa!tive*

ne!ro+ă tis#larăne!ro+ă tis#lară in'ar!t "e mio!ar"in'ar!t "e mio!ar"

Page 21: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 21/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

B*B* a!tivarea !el#lelora!tivarea !el#lelorCin0amatoriiD$Cin0amatoriiD$

polin#!learelepolin#!leareleneutroleneutrole (mi!ro'age*(mi!ro'age*

azoleleazolele(masto!ite*(masto!ite*

eozinoleeozinole

monocitelemonocitele (ma!ro'age*(ma!ro'age* tromociteletromocitele  eli/erarea6sinte+aeli/erarea6sinte+a

"e"e me"iatori aime"iatori aiin0amaţieiin0amaţiei

Page 22: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 22/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

:*:* mo"i%!ărimo"i%!ărivas!#lare$vas!#lare$ 

vaso"ilataţievaso"ilataţie 3iperpermea/ili+ar3iperpermea/ili+aree →→ e"eme"em

>*>* 'ormarea #n#i'ormarea #n#iin%ltrat !el#larin%ltrat !el#larin0amatorin0amator

Page 23: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 23/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

B*B* a!tivarea /r#s!ă a !el#lelora!tivarea /r#s!ă a !el#lelorin0amatorii$in0amatorii$

eli/erareaeli/erarea me"iatorilor pre'ormaţime"iatorilor pre'ormaţi  sto!aţisto!aţi la nivel#l gran#lelorla nivel#l gran#lelor eli/eraţi în !#rs#leli/eraţi în !#rs#l "egran#lării"egran#lării (e9o!ito+ă*$(e9o!ito+ă*$

3istamina3istamina serotoninaserotonina !itoEinele!itoEinele (interle#Eine IL&B2 IL&2 IL&2 HNF (interle#Eine IL&B2 IL&2 IL&2 HNF

t#mor ne!rosis 'a!tor*t#mor ne!rosis 'a!tor* N-FN-F (ne#trop3il !3emota!ti! 'a!tor*(ne#trop3il !3emota!ti! 'a!tor*

,-F,-F (eosinop3ili! !3emota!ti! 'a!tor*(eosinop3ili! !3emota!ti! 'a!tor*

Page 24: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 24/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

B*B* a!tivarea /r#s!ă a !el#lelora!tivarea /r#s!ă a !el#lelorin0amatorii$in0amatorii$

sinte+asinte+a me"iatorilorme"iatorilor neo'ormaţineo'ormaţi a!tivareaa!tivarea "egra"ării 'os'olipi"elor"egra"ării 'os'olipi"elor

mem/ranaremem/ranare2 mai ales ei!osanoi"e &2 mai ales ei!osanoi"e &

me"iatori ai a!i"#l#i ara3i"oni!$me"iatori ai a!i"#l#i ara3i"oni!$ viavia !alea !i!lo&o9igena+ei!alea !i!lo&o9igena+ei ((prostaglan"ineprostaglan"ine22

prosta!i!lineprosta!i!line )i)i trom/o9anitrom/o9ani** viavia !alea lipo&o9igena+ei!alea lipo&o9igena+ei ((le#!otrienelele#!otrienele J<2 -<2J<2 -<2

.< )i ,<* )i.< )i ,<* )i PAFPAF (platelet a!tivating 'a!tor*(platelet a!tivating 'a!tor*

Page 25: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 25/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

:*:* Mo"i%!ărileMo"i%!ărilevas!#larevas!#lare

@aso"ilataţia@aso"ilataţia origineaoriginea !ongestiei!ongestiei )i a)i a

!ăl"#rii lo!ale!ăl"#rii lo!ale s!ă"erea vite+eis!ă"erea vite+ei

0#9#l#i sang#in0#9#l#i sang#in permite le#!o!itelorpermite le#!o!iteloratrase prinatrase prin!3imiota!tism!3imiota!tism săsăCCnavig3e+enavig3e+eD p7nă înD p7nă înapropierea en"oteli#l#iapropierea en"oteli#l#i)i să)i să a"erea"ere la peretelela peretelevas#l#i (vas#l#i (marginaţiemarginaţie** 

Page 26: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 26/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

:*:* Mo"i%!ările vas!#lareMo"i%!ările vas!#lare

-re)terea permea/ilităţii en"oteli#l#i-re)terea permea/ilităţii en"oteli#l#i intera!ţi#ni s!ă+#teintera!ţi#ni s!ă+#te între !el#lele en"oteliale între !el#lele en"oteliale #n#n 0#i" /ogat în proteine0#i" /ogat în proteine se a!#m#lea+ă înse a!#m#lea+ă în

!antităţi importante la nivel#l!antităţi importante la nivel#l spaţi#l#ispaţi#l#ie9tra!el#lare9tra!el#lar  #m0area !# apariţia#m0area !# apariţia edemului edemului 

Page 27: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 27/58

Inamaţia acutăInamaţia acută

>*>* Formarea #n#i in%ltrat !el#lar in0amatorFormarea #n#i in%ltrat !el#lar in0amator

le#!o!itelele#!o!itele & !apa/ile să se& !apa/ile să se in%ltre+ein%ltre+e la nivel#lla nivel#l

spaţi#l#i e9travas!#lar (spaţi#l#i e9travas!#lar ("iape"e+ă"iape"e+ă** migrareamigrarea 'ago!itelor "in s7nge în ţes#t#l le+at'ago!itelor "in s7nge în ţes#t#l le+at

'ago!itarea'ago!itarea agenţilor patogeni )iagenţilor patogeni )i"etrit#s#rile !el#lare"etrit#s#rile !el#lare 'ormarea'ormarea p#roi#l#i p#roi#l#i !el#lele moarte K li!3i"#l !are a ie)it "in!el#lele moarte K li!3i"#l !are a ie)it "in!apilare!apilare

"#rerea"#rerea (e"em#l !omprimă nervii* & va(e"em#l !omprimă nervii* & va"etermina persoana să grate+e +ona in0amată"etermina persoana să grate+e +ona in0amată 

Page 28: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 28/58

Maniestări generale aleManiestări generale ale

inamaţieiinamaţieiRăsp#ns "e 'a+ăRăsp#ns "e 'a+ă

a!#tăa!#tă$$

la nivel#lla nivel#l3ipotalam#s#l#i3ipotalam#s#l#i mo"i%!are a valoriimo"i%!are a valorii

"e re'erinţă a"e re'erinţă a

temperat#rii latemperat#rii lanivel#l !entr#l#inivel#l !entr#l#itermoreglăriitermoreglării →→ 'e/ră'e/ră

Page 29: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 29/58

Maniestări generale aleManiestări generale ale

inamaţieiinamaţiei la nivel#lla nivel#l

mă"#vei osoasemă"#vei osoase

3ematogene3ematogene !re)terea!re)tereaeli/erăriieli/erăriile#!o!itelor &le#!o!itelor &

le#!o!ito+ăle#!o!ito+ă

Page 30: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 30/58

Maniestări generale aleManiestări generale ale

inamaţieiinamaţiei !ele mai!ele mai

importanteimportanteproteine "e 'a+ăproteine "e 'a+ăa!#tă$a!#tă$

proteina -proteina -rea!tivărea!tivă (-RP2 -&(-RP2 -&rea!tive protein*rea!tive protein*

amiloi"#l seri! Aamiloi"#l seri! A (SAA*(SAA* 

Page 31: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 31/58

A treia linie de apărareA treia linie de apărare

apărareaapărarea spe!i%!ăspe!i%!ă sa#sa# im#nitateaim#nitateaspe!i%!ăspe!i%!ă 

ne!esităne!esită re!#noa)terea spe!i%!ăre!#noa)terea spe!i%!ă #n#i#n#iantigenantigen

p#ne în 1o!p#ne în 1o!

!el#lele im#nitare!el#lele im#nitare

 prevă+#teprevă+#te

!#!# re!eptori spe!i%!i antigenelorre!eptori spe!i%!i antigenelor$$ lim'o!itele Jlim'o!itele J lim'o!itele Hlim'o!itele H 

Page 32: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 32/58

Caracteristicile undamentaleCaracteristicile undamentale

ale sistemului imunale sistemului imun spe!i%!itatea$spe!i%!itatea$

!apa!itatea sistem#l#i im#n "e a!apa!itatea sistem#l#i im#n "e a

re!#noa)tere!#noa)te )i)i eliminaelimina an#mite mi!ro&an#mite mi!ro&organisme sa# mole!#le străine antigeneorganisme sa# mole!#le străine antigene Ag oAg o s#/stanţă străinăs#/stanţă străină !are "etermină o!are "etermină o

rea!ţie im#nărea!ţie im#nă  pro"#!ţie "e pro"#!ţie "e lim'o!itelim'o!itespe!iali+atespe!iali+ate )i "e)i "e proteine spe!i%!eproteine spe!i%!e anti!orpianti!orpi

%e!ăr#i antigen îi !oresp#n"e #n anti!orp%e!ăr#i antigen îi !oresp#n"e #n anti!orp→→ %e!are rea!ţie%e!are rea!ţie a sistem#l#i im#n are !aa sistem#l#i im#n are !aţintăţintă #n#n sing#r agent patogensing#r agent patogen spe!i%!spe!i%! 

Page 33: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 33/58

Caracteristicile undamentaleCaracteristicile undamentale

ale sistemului imunale sistemului imun "iversitatea"iversitatea::

!apa!itatea sistem#l#i im#n "e a!apa!itatea sistem#l#i im#n "e a rea!ţionarea!ţiona împotriva a milioane împotriva a milioane "e tip#ri "e agenţi"e tip#ri "e agenţipatogeni2patogeni2 re!#nos!7n"re!#nos!7n" marEerii antigeni!imarEerii antigeni!ispe!i%!spe!i%! %e!ăr#ia%e!ăr#ia

varietatevarietate !onsi"era/ilă "e!onsi"era/ilă "e pop#laţiipop#laţiilim'o!itarelim'o!itare & %e!are poate !om/ate #n& %e!are poate !om/ate #nan#mit antigenan#mit antigen 

Page 34: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 34/58

Caracteristicile undamentaleCaracteristicile undamentale

ale sistemului imunale sistemului imun re!#noa)terea sel'#l#i "e non&sel'$re!#noa)terea sel'#l#i "e non&sel'$

"istin!ţia"istin!ţia între mole!#lele organism#l#i între mole!#lele organism#l#i

((sel' sel' 

* )i mole!#lele străine (* )i mole!#lele străine (

non&sel' non&sel' 

**

memoria$memoria$ !apa!itatea sistem#l#i im#n "e a&)i!apa!itatea sistem#l#i im#n "e a&)i

aminti antigeniiaminti antigenii pe !are i&a înt7lnit "e1ape !are i&a înt7lnit "e1a)i "e a)i "e a rea!ţiona promptrea!ţiona prompt )i)i e%!iente%!ient în în!a+#l e9p#nerii #lterioare!a+#l e9p#nerii #lterioare 

Page 35: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 35/58

imociteleimocitele

lim'o!itele Jlim'o!itele J & im#nitatea& im#nitatea #morală#morală

lim'o!itele Hlim'o!itele H & im#nitatea& im#nitatea me"iată !el#larme"iată !el#lar

toate lim'o!itele provin "intoate lim'o!itele provin "in a!eea)i !el#lăa!eea)i !el#lă "e la nivel#l"e la nivel#l mă"#vei osoase 3ematogenemă"#vei osoase 3ematogene22

!a )i toate !el#lele sang#ine!a )i toate !el#lele sang#ine

Page 36: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 36/58

imociteleimocitele

 în '#n!ţie "e în '#n!ţie "e lo!#l "e mat#raţielo!#l "e mat#raţie$$

LJLJ ((mă"#va osoasămă"#va osoasă**

LHLH ((tim#stim#s**

Page 37: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 37/58

imociteleimocitele

LJLJ )i)i LHLH && re!eptori antigeni!i spe!i%!ire!eptori antigeni!i spe!i%!i la nivel#l mem/ranei plasmati!ela nivel#l mem/ranei plasmati!e

#n#n AgAg sese %9ea+ă la nivel#l re!eptor#l#i%9ea+ă la nivel#l re!eptor#l#i "e"es#pra'aţă a #n#is#pra'aţă a #n#i lim'o!itlim'o!it →→ a!esta se vaa!esta se va"ivi"e"ivi"e →→ "ă na)tere #nei"ă na)tere #nei pop#laţii "epop#laţii "elim'o!ite e'e!toarelim'o!ite e'e!toare ((proli'erareproli'erare )i)i sele!ţiesele!ţie!lonală!lonală**

o an#mită proporţie "eo an#mită proporţie "e lim'o!ite a!tivatelim'o!ite a!tivate →→ lim'o!ite !# memorielim'o!ite !# memorie 

Page 38: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 38/58

Răspunsul imun umoralRăspunsul imun umoral

me"iat "eme"iat "e lim'o!itele Jlim'o!itele J

"a# na)tere"a# na)tere plasmo!itelorplasmo!itelor se!retante "ese!retante "e anti!orpianti!orpi ((A!A!*$*$

!ir!#lă!ir!#lă în plasmă în plasmă a!ţionea+ă as#praa!ţionea+ă as#pra to9inelorto9inelor )i)i

/a!teriilor li/ere/a!teriilor li/ere pre+ente în li!3i"elepre+ente în li!3i"ele/iologi!e/iologi!e 

Page 39: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 39/58

!tapele acti"ării imunităţii!tapele acti"ării imunităţii

umoraleumorale

Ag se %9ea+ăAg se %9ea+ă la nivel#lla nivel#l re!eptor#l#ire!eptor#l#i antigeni! al LJ !are esteantigeni! al LJ !are este spe!i%!spe!i%! pentr#pentr#a!est Aga!est Ag

LJ sele!ţionat seLJ sele!ţionat se m#ltipli!ăm#ltipli!ă printr&o serie "eprintr&o serie "emito+e (mito+e ('ormare "e !lone'ormare "e !lone**

se pro"#!e ose pro"#!e o armată "e LJ spe!i%!earmată "e LJ spe!i%!e pentr#pentr#

antigenantigen

Page 40: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 40/58

!tapele acti"ării imunităţii!tapele acti"ării imunităţii

umoraleumorale

LJLJ & a!tivate "e& a!tivate "e LH a#9iliareLH a#9iliare (-.<* sa#(-.<* sa# 3elper3elper (s#/&(s#/&!lasa H4:*!lasa H4:*

LJ a!tivateLJ a!tivate se "i'erenţia+ă înse "i'erenţia+ă în plasmo!iteplasmo!ite plasmo!iteleplasmo!itele se!retă A!se!retă A! sa#sa# Ig spe!i%!eIg spe!i%!e agenţiloragenţilor

patogeni & 5 !lase "e Ig$patogeni & 5 !lase "e Ig$ G2 M2 A2 , )i .G2 M2 A2 , )i .

o an#mităo an#mită proporţie "e LJ a!tivateproporţie "e LJ a!tivate se vor trans'ormase vor trans'orma în în LJ !# memorieLJ !# memorie 

Page 41: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 41/58

!tapele acti"ării imunităţii!tapele acti"ării imunităţii

umoraleumorale

Lim'o!itele !# memorieLim'o!itele !# memorie  răm7n în s7ngerăm7n în s7nge timp în"el#ngattimp în"el#ngat2 spre "eose/ire2 spre "eose/ire

"e plasmo!ite"e plasmo!ite

mai rapi" a!tivatemai rapi" a!tivate "a!ă antigen#l reintră în s7nge"a!ă antigen#l reintră în s7nge anti!orpiianti!orpii pro"#)i "e a!estea s#ntpro"#)i "e a!estea s#nt mai e%!ienţimai e%!ienţi memoria im#nămemoria im#nă 

Page 42: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 42/58

Răspunsul imun mediatRăspunsul imun mediat

celularcelular me"iat "eme"iat "e lim'o!itele Hlim'o!itele H !are pot %$!are pot %$

lim'o!ite H !itoto9i!e (-.*lim'o!ite H !itoto9i!e (-.* 

"istr#g"istr#g /a!teriile )i vir#)ii/a!teriile )i vir#)ii "in"in interior#l !el#lelorinterior#l !el#lelor 

in'e!tatein'e!tate !el#lele anormale2 mai ales !ele!el#lele anormale2 mai ales !ele !an!eroase!an!eroase

lim'o!ite H a#9iliare (-.<*lim'o!ite H a#9iliare (-.<* sa# 3elpersa# 3elper(H4*(H4* a!tivareaa!tivarea răsp#ns#l#i im#nrăsp#ns#l#i im#n #moral#moral (H4:* )i(H4:* )i

!el#lar!el#lar (H4B*(H4B*

Page 43: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 43/58

!tapele acti"ării imunităţii!tapele acti"ării imunităţii

mediate celularmediate celular

intrareaintrarea agent#l#i patogenilor înagent#l#i patogenilor înorganismorganism  s7nge2 lim'ă2 li!3i" interstiţials7nge2 lim'ă2 li!3i" interstiţial

in'e!ţia #nei !el#lein'e!ţia #nei !el#le "e !ătre agent#l"e !ătre agent#lpatogenpatogen pătr#n"e înpătr#n"e în interior#l #nei !el#leinterior#l #nei !el#le aa

organism#l#i$ vir#s#l 3epati! in'e!tea+ă oorganism#l#i$ vir#s#l 3epati! in'e!tea+ă o

!el#lă a %!at#l#i!el#lă a %!at#l#i

!el#la in'e!tată!el#la in'e!tată pre+intă #n antigenpre+intă #n antigen alalagent#l#i patogenagent#l#i patogen  esteeste re!#nos!#t "e #n LH !itoto9i!re!#nos!#t "e #n LH !itoto9i! (-.*(-.*

Page 44: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 44/58

!tapele acti"ării imunităţii!tapele acti"ării imunităţii

mediate celularmediate celular

LH !itoto9i!LH !itoto9i! esteeste a!tivata!tivat )i se)i se m#ltipli!ăm#ltipli!ă

LH !itoto9i!e seLH !itoto9i!e se leagă "e !el#leleleagă "e !el#lelein'e!tatein'e!tate  eli/erea+ă per'orineleeli/erea+ă per'orinele

per'orinaper'orina străp#nge mem/ranastrăp#nge mem/rana plasmati!ă a !el#lelorplasmati!ă a !el#lelorin'e!tatein'e!tate →→ se goles!se goles! "e !itoplasmă )i"e !itoplasmă )i mormor #!i"erea !el#lelor in'e!tate#!i"erea !el#lelor in'e!tate →→ LH !itoto9i!eLH !itoto9i!e

privea+ă vir#)ii "e me"i#lprivea+ă vir#)ii "e me"i#l în !are a!e)tia se în !are a!e)tia sem#ltipli!ăm#ltipli!ă 

Page 45: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 45/58

FIZIOPAHOLOGIAFIZIOPAHOLOGIAAPĂRĂRII ORGANISMULUIAPĂRĂRII ORGANISMULUI

R,A-IIL, .,R,A-IIL, .,

4IP,RS,NSIJILIHAH,4IP,RS,NSIJILIHAH,(AL,RGIIL,*(AL,RGIIL,*

Page 46: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 46/58

AlergiileAlergiile

rea!ţiirea!ţii e9ageratee9agerate spe!i%!espe!i%!esistem#l#i im#nsistem#l#i im#n 'aţă "e o'aţă "e o

s#/stanţă străinăs#/stanţă străină

rea!ţii rea!ţii alteratealterate în !a+ "e în !a+ "e

reintrarereintrare a a!esteia în organisma a!esteia în organismrea!ţie in0amatorie no!ivărea!ţie in0amatorie no!ivă pentr# organismpentr# organism 

Page 47: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 47/58

AlergiileAlergiile

-lasi%!are-lasi%!are

Gell )i -oom/sGell )i -oom/s < tip#ri< tip#ri "e rea!ţii "e"e rea!ţii "e

3ipersensi/ilitate$3ipersensi/ilitate$ primele >primele > 

ime"iateime"iate  me"iate "eme"iate "e im#nitatea #moralăim#nitatea #morală  LJLJ )i)i anti!orpianti!orpi

#ltima#ltima  înt7r+iată înt7r+iată impli!ăimpli!ă im#nitatea !el#larăim#nitatea !el#lară  LHLH 

Page 48: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 48/58

#ipersensibilitatea de tip I#ipersensibilitatea de tip I

)o! ana%la!ti!)o! ana%la!ti!  p#nep#ne viaţa în peri!olviaţa în peri!ol mo"#l "e e9presiemo"#l "e e9presie sistemi!sistemi! a #neia #nei

alergii "#pă pătr#n"erea #neialergii "#pă pătr#n"erea #neis#/stanţe străines#/stanţe străine ser 9enogenser 9enogen veninvenin "e 3imenoptere"e 3imenoptere me"i!amenteme"i!amente2 "e e98 peni!ilină2 "e e98 peni!ilină

Page 49: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 49/58

#ipersensibilitatea de tip I#ipersensibilitatea de tip I

a'e!ţi#nia'e!ţi#ni respiratoriirespiratorii22 o!#lareo!#lare22!#tanate!#tanate22 "igestive"igestive s#rvenite "#păs#rvenite "#pă

e9p#nerea nat#rală la antigene9p#nerea nat#rală la antigen polenpolen22 păr "e animalepăr "e animale22 !omp#)i!omp#)i "in 'r#!te"in 'r#!te

sa# "in otrăv#risa# "in otrăv#ri prinprin in3alarein3alare22 ingestieingestie22 !onta!t!onta!t "e e98$"e e98$

astm e9trinse!2 rinită alergi!ă2 'e/raastm e9trinse!2 rinită alergi!ă2 'e/ra'7n#l#i2 "ermatită atopi!ă2 #rti!arie'7n#l#i2 "ermatită atopi!ă2 #rti!arie

n#mele "en#mele "e /oli atopi!e/oli atopi!e  atopia atopia pre"ispo+iţie înnăs!#tăpre"ispo+iţie înnăs!#tă pentr# opentr# o

pro"#!ţie e9!esivă "e Ig,pro"#!ţie e9!esivă "e Ig,

Page 50: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 50/58

#ipersensibilitatea de tip I#ipersensibilitatea de tip I

"a!ă organism#l"a!ă organism#l a 'ost "e1a în !onta!ta 'ost "e1a în !onta!tanterioranterior !# #n antigen (alergen*!# #n antigen (alergen* LJLJ a#a#'ost'ost sensi/ili+atesensi/ili+ate  plasmo!iteplasmo!ite 

pro"#!ătoare "epro"#!ătoare "e Ig,Ig,  se %9ea+ăse %9ea+ă la nivel#lla nivel#lre!eptorilor masto!itelor )i /a+o%lelorre!eptorilor masto!itelor )i /a+o%lelor

Page 51: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 51/58

#ipersensibilitatea de tip I#ipersensibilitatea de tip I

no# !onta!tno# !onta!t !#!# a!ela)i antigena!ela)i antigen  a!esta sea!esta se%9ea+ă "e Ig,%9ea+ă "e Ig,  în !7teva în !7teva min#temin#te degranularedegranulare rapi"ă a masto!itelorrapi"ă a masto!itelor 

(e9o!ito+ă a me"iatorilor pre'ormaţi*(e9o!ito+ă a me"iatorilor pre'ormaţi*  în în!7teva!7teva oreore && sinte+a "e noi me"iatorisinte+a "e noi me"iatori 

Page 52: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 52/58

#ipersensibilitatea de tip I#ipersensibilitatea de tip I

< mari etape< mari etape ale sensi/ilităţiiale sensi/ilităţiiime"iate$ime"iate$

pro"#!ţie "e anti!orpi "e tip Ig,pro"#!ţie "e anti!orpi "e tip Ig,

 "e"e

!ătre!ătre plasmo!iteplasmo!ite rea!ţiarea!ţia antigen & anti!orpantigen & anti!orp  "egran#larea masto!itelor )i /a+o%lelor"egran#larea masto!itelor )i /a+o%lelor 

eli/erarea me"iatorilor "e in0amaţieeli/erarea me"iatorilor "e in0amaţie  !re)terea permea/ilităţii vaselor!re)terea permea/ilităţii vaselor sang#inesang#ine atragerea polin#!learele eo+ino%leatragerea polin#!learele eo+ino%le 

Page 53: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 53/58

#ipersensibilitatea de tip II#ipersensibilitatea de tip II

!itoto9i!ă!itoto9i!ă anti!orpii 'ormaţianti!orpii 'ormaţi & IgG )i IgM& IgG )i IgM

Page 54: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 54/58

#ipersensibilitatea de tip III#ipersensibilitatea de tip III

me"iată prinme"iată prin !omple9e im#ne antigen!omple9e im#ne antigen anti!orp anti!orp

anti!orpiianti!orpii IgG )i IgM2 #neori IgAIgG )i IgM2 #neori IgA

Page 55: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 55/58

#ipersensibilitatea de tip I$#ipersensibilitatea de tip I$

 înt7r+iată2 înt7r+iată2 me"iată !el#larme"iată !el#lar prinprin !el#lele H !itoto9i!e )i !el#lele!el#lele H !itoto9i!e )i !el#lele

H4BH4B

Page 56: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 56/58

FIZIOPAHOLOGIAFIZIOPAHOLOGIAAPĂRĂRII ORGANISMULUIAPĂRĂRII ORGANISMULUI

.,FI-I,N,L, IMUN,.,FI-I,N,L, IMUN,

Page 57: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 57/58

%efcienţele imune%efcienţele imune

"e%!it#l"e%!it#l "e"e apărareapărare nespe!i%!ănespe!i%!ă ('ago!ito+ă2 !omplement*('ago!ito+ă2 !omplement* spe!i%!ăspe!i%!ă (im#nitate #morală sa#(im#nitate #morală sa#

me"iată !el#lar*me"iată !el#lar*

se mani'estă prinse mani'estă prin in'e!ţii 're!ventein'e!ţii 're!vente2 "e2 "e l#ngă "#ratăl#ngă "#rată an#mitean#mite t#morit#mori

Page 58: Reactii aparare

7/17/2019 Reactii aparare

http://slidepdf.com/reader/full/reactii-aparare 58/58

%efcienţele imune%efcienţele imune

SI.ASI.A !ea mai gravă!ea mai gravă im#no"e%!ienţă #manăim#no"e%!ienţă #mană

provo!ată "eprovo!ată "e in'e!ţia !# vir#s#lin'e!ţia !# vir#s#lim#no"e%!ienţei #mane @I4im#no"e%!ienţei #mane @I4 retrovir#sretrovir#s "in gr#pa lentivir#s#rilor"in gr#pa lentivir#s#rilor in'e!tea+ă mai înt7iin'e!tea+ă mai înt7i LH a#9iliareLH a#9iliare (-.<* )i(-.<* )i

!el#lele liniei mono!ito&ma!ro'agi!e!el#lele liniei mono!ito&ma!ro'agi!e im#no"epresia re+#ltatăim#no"epresia re+#ltată  in'e!ţiiin'e!ţii

oport#neoport#ne )i)i t#morile malignet#morile maligne