Raspunsuri ANRE

316
SubiecteElectrotehnica Page 1 Enunt Varianta a Permitivitatea este o mărime: electrică direct proporţională cu r prin conducţie Câmpul electrostatic este descris prin: Care dintre relaţiile următoare este adevărată: valoarea numerică 2q 2 C 1/2 q V Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m aluminiu, argint, cupru N-1 relaţii distincte L+N-1 ecuaţii distincte Prima lege a lui Kirchhoff liniar Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă: legea conservării sarcinii electrice Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este: direct proporţională cu patratul distanţei Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: aducerea acestuia de la infinit în pct. M Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: intensitatea câmpului electric inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu: Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este: aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu: suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea: A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric: Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr- o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă: Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

description

Subiecte ElectrotehnicaSubiecte Norme tehniceSubiecte Legislatie

Transcript of Raspunsuri ANRE

Page 1: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 1

Enunt Varianta a Varianta b

legea lui Coulomb

Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică

direct proporţională cu r

prin conducţie prin inducţie

Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

valoarea numerică 2q valoarea numerică q

2 C C/2

1/2 q V q V

Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb

aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu

N-1 relaţii distincte N relaţii distincte

L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte

Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff

liniar neomogen

Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate" reprezintă:

legea conservării sarcinii electrice

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

direct proporţională cu patratul lui r

Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:

direct proporţională cu patratul distanţei

invers proporţională cu pătratul distanţei

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru:

aducerea acestuia de la infinit în pct. M

aducerea acestuia din punctul M la origine

Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate:

inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric

inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

suma capacităţilor fiecărui element în parte

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator

diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale:

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă" reprezintă:

Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

Page 2: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 2

Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare

o forţă o tensiune

Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic

Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică

zero

invers proporţinală cu r

Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă

fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică

1/2 L i 1/2 Li **2

F=E/q F=qE

R/L L/R

RC R/C

este liniară este o egaltate

impedanţă reluctanţă

Weber Hertz

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei

numai circutelor cu elemente neliniare

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare

este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:

suma algebrică a curenţilor care străbat conturul

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

direct proporţională cu patratul lui r

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între....... şi acest curent

Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată:

integral în câmpul magnetic din volumul torului

integral în câmpul magnetic din afara torului

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte:

Page 3: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 3

amplitudine valoare efectivă

1 zero

termice chimice

Puterea electrică reactivă:

impedanţei rezistenţei

numai energie activă energie activă şi reactivă

egală cu 1 nulă

întotdeauna simetric

mai mici egale

un curent - (minus) I un curent I

Z Y = 1 J=YE

Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi:

Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:

Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:

permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric

produce transformarea energiei electrice în energie mecanică

Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune:

defazată cu 90 de grade în urma curentului

defazată cu 90 de grade înaintea curentului

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

reactanţa totală a circuitului X este > 0

reactanţa totală a circuitului X este <0

Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul:

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru:

valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor

valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă:

reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale

reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este:

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este:

este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate

Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt:

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

suma rezistenţelor celor n rezistoare

suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică

se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce:

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Page 4: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 4

Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

reprezintă artificii de calcul

cuplul util cuplul de frânare

au aceleşi componete directe au aceleaşi componente inverse

schema de secvenţă directă

schema de secvenţă directă

schema de secvenţă directă

întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal

Regimul deformant este un regim energetic în care:

au aceeaşi perioadă

de la generator spre bobină

sinusoidal

absoarbe putere activă şi putere reactivă

absoarbe putere activă şi produce putere reactivă

Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi:

corespund unor realităţi fizice

Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

sistemul nu are componentă simetrică inversă

sistemul nu are componentă simetrică homopolară

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se compune din:

impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în paralel

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din:

schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului

Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă:

raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare

Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:

întotdeuna de la bobină spre generator

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

mult mai deformat decît tensiunea care i-a dat naştere

Page 5: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 5

egală mai mare

egală mai mică

Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt:

constanta de atenuare a liniei

O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă

O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: funcţionând în scurtcircuit

Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

S=E+H S=HxE

tensiunea între faze

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.

Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin:

puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic

puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic

mărimile efective de curent sau de tensiune

mărimile instantanee de curent sau de tensiune

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:

constanta de propagare a liniei

La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor:

creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei

scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare:

se numeşte putere caracteristică sau putere naturală

este independentă de lungimea liniei

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

energiile reactive, inductivă şi capacitivă, se compensează

energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă

care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică

Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează:

unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului

încălzirea materialelor prin inducţie

eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor

densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile:

se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele

se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii

Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector:

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de:

temperatura mediului ambiant

Page 6: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 6

cu tensiunea între faze cu puterile active generate

motoarele de curent continuu motoarele sincrone

curentul mic de pornire

Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul

25 microF 250 microF

Cs=3 C Cs=C/3

Câmpuri fără surse sunt: câmpul de inducţie electrică

curent electric de conducţie curent electric de convecţie

forţă electrocinetică forţă electrodinamică

forţă electrodinamică

Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: forţa electrromagnetică

Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul

Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative.

curentul prin circuitul rotoric creşte foarte mult

tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie:

permit reglarea în limite largi a turaţiei

nu necesită întreţinere permanentă

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

pornirea fără dispozitiv de pornire

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece:

nu permit variaţia turaţiei în limite largi

excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

ele autopornesc, indiferent de tipul rotorului în scurtcircuit

pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire

3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este:

câmpul curenţilor de conducţie

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă:

rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB

rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de t.e.m.

Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte:

Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte:

forţă electromagnetică (Laplace)

intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor

Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

Page 7: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 7

31,5 A 44 A

0.8 0,75

Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr kVA

pur rezistiv pur inductiv

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ

20 A 500 A

5 ohm 0.66 ohm

3 ohm 1 ohm

170V 30 V

Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F Axh

supratensiuni supracurenti

supratensiunilor supracurentilor

Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Weber

Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate:

Releul termic se foloseste pentru:

scade de 1,41 ori ramane constanta

Când este o protectie selectiva ?

Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica

Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proportional

1 sau 5 A 5 sau 10 A

Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este:

Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la:

Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva:

Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

compensarea curentilor capacitivi

compensarea factorului de putere

protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii

protectiei împotriva supratensiunilor

protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva temperaturilor înalte

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze:

protectia deconecteaza numai consumatorul defect

protectia deconecteaza toti consumatorii

Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de:

Page 8: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 8

10 V 50 V

creste când sarcina creste scade când sarcina scade

mai mare mai mica

rezistente aditionale shunturi

shunturi rezistente aditionale

supraîncalzirea acestuia suprasarcina

Câmpul magnetic poate fi produs: numai de electromagneti

sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune

tensiunea de linie tensiunea de faza

înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza)

scade nu se modifica

Transformatoarele de masurare de curent:

Transformatoarele de masurare de tensiune:

Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de:

La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel:

Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica:

cresterea tensiunii peste o valoare limita

cresterea curentului peste o valoare limita

La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este:

Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu:

Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu:

Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect:

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza:

pe înfasurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica

pe înfasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic

numai de magneti permanenti

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat:

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru:

reducerea curentilor turbionari

reducerea tensiunii electromotoare induse

Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este:

direct proportionala cu capacitatea

invers proportionala cu capacitatea

În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul:

de a consolida elementele fuzibile

de a mari puterea de rupere a sigurantei

Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica:

pot fi racordate în circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

pot fi lasate în exploatare cu infasurarea secundara deschisa

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece:

împiedica circulatia curentului primar

apar supratensiuni periculoase in secundar

nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara deschisa

nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara în scurtcircuit

Page 9: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 9

Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin:

f =n p / 60 f = 60 n / p

Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW

un regim de avarie un regim temporar admisibil

când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0

0,4 kV 0 V

tensiunea de excitatie

La o masina electrica asincrona turatia variaza: cu sarcina cu frecventa

monofazat trifazat

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste:

retele radiale

Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0

circulatia de putere activa circulatia de putere reactiva

încarcarea generatoarelor cu putere activa

încarcarea generatoarelor cu putere reactiva

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este:

de a asigura o suprafata de contact a uleiului cu aerul mai mica

de a asigura spatiul necesar dilatarii si contractarii uleiului

În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat:

tensiunea pe fazele R si T ramâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0

Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când:

sarcina tranformatorului este foarte mica

curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici

Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã:

Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de:

doua trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

o treapta, pe scara standardizata a acestor curenti

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:

Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:

admisia agentului primar la turbina

Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol

raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

reducerea vibratiilor rotorului

reducerea curentului electric absorbit de motor

O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin:

retele buclate cu functionare radialã

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

Page 10: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 10

patratul curentului patratul tensiunii

din motive economice

Energia electrica reactiva:

patratul frecventei patratul tensiunii retelei

de a separa vizibil un circuit

Sigurantele electrice au rolul de a:

aluminiu cupru

Reactanta supratranzitorie a unui motor este:

bilantul puterilor active circulatia puterii reactive

bobina de compensare transformatorul

de a reduce costul instalatiei

Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:

Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu:

În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã:

pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice

Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a:

reduce pierderile de putere activa în retea

simplifica structura retelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule

este o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor

se poate transforma în energie mecanica

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

direct proportinala cu sectiunea conductorului

direct proportionala cu pãtratul intensitãtii curentului

Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

creste tensiunea de alimentare a instalatiei

creste impedanta echivalenta a instalatiei

Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul:

de a proteja circuitul la supracurenti

proteja instalatia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata

face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

direct proportionala cu curentul de pornire

invers proportionala cu curentul de pornire

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:

izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã

stinge arcul electric care apare in intrerupatoare

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de:

Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice:

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi

de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal:

reducerea pierderilor Corona

reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor

Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul:

de limitare a curentilor de scurtcircuit

puterea activã absorbitã de motor de la retea când este alimentat la Un si absoarbe In

puterea activã transmisã prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In

Page 11: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 11

I = U / R I = UxR

faza nul de lucru

200 Wh 400 Wh

Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã:

Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari

În cazul conexiunii în stea la transformator:

Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente

Durata de viata a lampilor cu incandescenta;

Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare inductanta mare

Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

maritã micsoratã

deplasarea neutrului

u = R i u= L di/dt

Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 putin mai mare decât 1

teoremelor Biot-Savart legii inductiei electromagnetice

Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:

Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

fenomenul inductiei electromagnetice

efectul temic al curentului electric

efectul termic al curentului electric

Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin:

modificarea curentului de excitatie

deschiderea apaartului director al turbinei

tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã

curentul de linie este egal cu curentul de fazã

Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

curentul creste instantaneu la valoarea U/R

curentul nu circula prin acest circuit

creste odata cu cresterea frecventei

scade odata cu scaderea tensiunii

deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã

conectarea automatã a unui transformator de rezervã

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie:

O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:

cresterea curentilor de scurtcircuit

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

forta electromotoare e si rezistenta r/n

forta electromotoare ne si rezisteta r/n

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

Page 12: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 12

Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma

Legea lui Coulomb exprimã:

mai mare în centrul conductorului

forta de interactiune dintre corpuri punctuale încarcate cu sarcini electrice

fluxul electric printr-o suprafata sferica

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si marimea sarcinii

derivata în raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului în acel punct

Page 13: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 13

Varianta c

legea lui Laplace

chimică

direct proporţinală cu distanţa

prin magnetizare

inducţia magnetică

valoarea numerică q/2

C

2 q V

Farad

aluminiu, cupru, argint

N+1 relaţii distincte

N-L+1 ecuaţii distincte

Legea Joule -Lenz

neliniar

invers proporţională cu patratul lui r

transportul acestuia din pct. M la infinit

inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric

egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n

Page 14: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 14

o rezistenţă

intensităţii câmpului magnetic

mecanică

direct proporţională cu r

inducţia magnetică

forţa electromotoare

Li

F=q/E

1

1/(RC)

este neliniară

permeanţă

Henry

fazei

circuitelor liniare şi circuitelor neliniare

nu depinde de distanţa dintre conductoare

suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului

1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului

Page 15: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 15

valoarea eficace

38719

de inducţie

în fază cu curentul

reactanţei

numai energie reactivă

egală cu 1/2

mai mari

un curent I/2

Z=Y

este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice

reactanţa totală a circuitului este =0

modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor

reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă

este simetric dacă fiecare fază este egal încărcată

suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare

se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m.

Page 16: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 16

oscilaţii ale rotorului

sinusoidal

produce putere activă şi putere reactivă

numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice

au aceleaşi componente homopolare

sistemul are componentă simetrică inversă

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă

nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală

raportul perioadelor lor este egal cu 1/2

poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului

mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere

Page 17: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 17

mai mică

mai mare

constanta de distorsiune a liniei

nu se modifică

ca o linie funcţionând în gol

S=ExH

pierderile Joule-Lenz

pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic

valorile medii de curent sau de tensiune

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

este independentă de tensiunea liniei

energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă

capacităţii conductorului faţă de pământ

eliminarea distordiunilor undelor de curent

densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor

se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile

Page 18: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 18

cu puterile reactive generate

motoarele asincrone

cuplul de pornire foarte bun

Faradul

50 microF

Cs=C

câmpul de inducţie magnetică

reistenţa R tinde spre zero

forţă magnetomotoare

forţă magnetomotoare

Fierul, aluminiul, cuprul

apar scântei la periile colectorului

nu necesită instalaţii speciale de pornire

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte

au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare

numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc

curent electric de deplasare (Maxwell)

forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi

dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic

Page 19: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 19

53,4 A

4/3

kW

pur capacitiv

indiferent de natura circuitului

95 A

6 ohm

9 ohm

122 V

A/h

supratemperatura

solicitarilor mecanice

Farad

dotari PSI

creste de 1,73 ori

coeficient de dilatatie

masa, direct proportional

1 sau 10 A

protectiei împotriva supracurentilor

protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor

protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori

Page 20: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 20

100 V

egala

bobine înseriate

reducerea puterii tranzitate

pe oricare dintre înfasurari

tensiunea zero

din motive constructive

cu 90 de grade în urma

nu depinde de capacitate

creste

ramâne constanta la variatia sarcinii

scaderea curentului sub o valoare limita

condesatoare montate în paralel

de magneti permanenti si de electromagneti

fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent

de a mentine temperatura constanta a sigurantei

nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

nu indica aparatele de masurare

pot fi puse sub tensiune cu înfasurarea secundara in scurtcircuit

Page 21: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 21

f = 60 p / n

kW/h

un regim inadmisibil

când U = U max

230 V

curentul statoric

cu curentul de excitatie

bifazat

retele buclate

nici una din cele doua

utilizare de compensatoare sincrone

de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului

cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramâne neschimbata

când o înfasurare este conectata la retea, iar cealalta este deschisa

trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala

reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului

diferite de marimile indicate mai sus

Page 22: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 22

patratul puterii active

pentru securitatea muncii

patratul curentului

de a masura nivelul de izolatie

asigura protectia personalului

rezistorul

de a reduce pierderile de putere

diminua consumul specific de material conductor

se poate transforma în energie luminoasa

invers proportionala cu rezistenta conductorului

creste curentul de alimentare a instalatiei

ambele amit aceeasi densitate de curent

invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare

asigura ungerea mecanismelor de actionare

modul de tratare a neutrului retelei

de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

reducerea curentilor de scurtcircuit

puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In

Page 23: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 23

I = U - R

nul de protectie

800 Wh

curentii turbionari

forta electrostatica

inductanta mica

divizatã în mai multe unitãti

nici un efect

du=i/C dt

mult mai mare decât 1

legii circuitului magnetic

deconectarea rezistentei de stingere

tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza

curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie

curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp

de rezonanta sau de ferorezonanta

scade odata cu cresterea tensiunii

modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone

forta electromotoare e si rezistenta nr

Page 24: Raspunsuri ANRE

SubiecteElectrotehnica

Page 24

mai mare la periferia conductorului

diferenta de potential între doua puncte

raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia

Page 25: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 25

Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1 Enunţul “sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate” reprezintă: legea conservării sarcinii electrice legea lui Coulomb legea lui Laplace

2 Permitivitatea este o mărime: electrica magnetica chimică

3 Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este: direct proporţională cu r direct proporţională cu patratul lui r invers proporţională cu patratul lui r

4 direct proporţională cu patratul distanţei invers proporţională cu pătratul distanţei direct proporţinală cu distanţa

5 aducerea acestuia de la infinit în pct. transportul acestuia din pct. M la infinit

6 Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate: prin conducţie prin magnetizare

7 Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică

8 Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

9 valoarea numerică q valoarea numerică q/2

10 2 C C/2 C

11

12

13 1/2 q V q V

14 Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad

15 Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale: aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu,cupru, argint

16 N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte

17 L+N-1 ecuaţii distincte L-N +1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte

18 Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule -Lenz

19

20 Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circutelor cu elemente neliniare circuitelor liniare şi circuitelor neliniare

21

22 o forţă o tensiune o rezistenta

Nr crt

Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru:

aducerea acestuia din punctul M la origine

prin inducţie

inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric

inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate

inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu: valoarea numerică 2q

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

suma capacităţilor fiecărui element în parte

egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator

diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte

diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu: 2 q V

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

Enunţul “suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă” reprezintă:

Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit: liniar

neomogenVasile Bulai

neliniarVasile Bulai

numai circuitelor liniareForţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare

este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare

nu depinde de distanţa dintre conductoare

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

Page 26: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 26

23 Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului magnetic

24 Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrica mecanică

25 Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: zero

26 invers proporţinală cu r direct proporţională cu patratul lui r direct proporţională cu r

27 Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică

28 fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare

29 1/2 L i

30

31 F=E/q F=qE F=q/E

32 1

33 RC R/C 1/(RC)

34 este liniară este o egalitate este neliniară Badea Nicolae

35 impedanţă reluctanţă [A/Wb]=[1/H] permeanţă

36 Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Weber Hertz Henry

37 Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei

38 Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi: amplitudine valoare efectivă valoarea eficace

39 1 zero 38719

40 Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: termice chimice de inducţie

41 Puterea electrică reactivă:

42 în fază cu curentul

43 reactanţa totală a circuitului X este > 0 reactanţa totală a circuitului X este <0 reactanţa totală a circuitului este =0

44 Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul: impedanţei rezistenţei reactanţei

45

46 Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă:

suma algebrică a curenţilor care străbat conturul

suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între……. şi acest curent

Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu: 1/2 Li **2 LiIntr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată:

integral în câmpul magnetic din volumul torului Radu

integral în câmpul magnetic din afara torului

1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

Factorul de atenuare constanta de timp al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu: R/L L/R

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:

permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric

produce transformarea energiei electrice în energie mecanică

este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice

Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune:

defazată cu 90 de grade în urma curentului

defazată cu 90 de grade înaintea curentului

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru:

valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor

valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor

modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor

reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale

reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă

reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă

Page 27: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 27

47 numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă

48 Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este: egală cu 1 Nulă egală cu 1/2

49 întotdeauna simetric

50 mai mici egale mai mari

51 Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

52

53 un curent – (minus) I un curent I un curent I/2

54 Z Y = 1 J=YE Z=Y

55 Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: absoarbe putere activă şi putere reactivă produce putere activă şi putere reactivă

56 corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul

57 Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului

58 au aceleşi componete directe au aceleaşi componente inverse au aceleaşi componente homopolare

59 În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

60

61

62 schema de secvenţă directă

63 schema de secvenţă directă

64 schema de secvenţă directă

65 întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal

66 Regimul deformant este un regim energetic în care:

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este:

este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate

este simetric dacă fiecare fază este egal încărcată

Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt:

suma rezistenţelor celor n rezistoare suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare

suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică Constantin Sora

se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate

se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m.

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce:

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

absoarbe putere activă şi produce putere reactivă

Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi:

numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

sistemul nu are componentă simetrică inversă

sistemul nu are componentă simetrică homopolară

sistemul are componentă simetrică inversă

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se compune din:

impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în paralel

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din:

schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului

schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă

Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale

undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală

Page 28: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 28

67 Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este egal cu 1/2

68 de la generator spre bobină întotdeuna de la bobină spre generator

69 sinusoidal

70 Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este: sinusoidal

71 egală mai mare Vasile Bulai mai mică

72 egală mai mică mai mare

73 Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin:

74 Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: valorile medii de curent sau de tensiune

75 constanta de propagare a liniei constanta de distorsiune a liniei

76 La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor:

77 O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă

78 O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă

79 este independentă de lungimea liniei este independentă de tensiunea liniei

80

81 O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în gol

82 Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează: capacităţii conductorului faţă de pământ

83 Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

84

85

86 S=E+H S=HxE

87 temperatura mediului ambiant tensiunea între faze

raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare

Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:

poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere

mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere

mult mai deformat decît tensiunea care i-a dat naştere

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este………faţă de cea a unui cablu subteran.

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este………faţă de cea a unui cablu subteran.

puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic

puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic

pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic

mărimile efective de curent sau de tensiune

mărimile instantanee de curent sau de tensiune

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte: constanta de atenuare a liniei

creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei

scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei nu se modifică

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare:

se numeşte putere caracteristică sau putere naturală

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

energiile reactive, inductivă şi capacitivă, se compensează

energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă

energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă

care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică

unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului

încălzirea materialelor prin inducţie eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică

eliminarea distordiunilor undelor de curent

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor

densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile:

se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele

se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii

se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile

Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector: S=ExH

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de: pierderile Joule-Lenz

Page 29: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 29

88 Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional: cu tensiunea între faze Stoian Radu cu puterile reactive generate

89 apar scântei la periile colectorului

90 Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt: motoarele de curent continuu motoarele sincrone

91 Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: permit reglarea în limite largi a turaţiei nu necesită întreţinere permanentă nu necesită instalaţii speciale de pornire

92 curentul mic de pornire

93

94

95

96 Unitatea de măsură a fluxului electric este: se utilizează Coulombul Badea Nicolae Faradul

97 25 microF 250 microF 50 microF

98 Cs=C/3 Cs=C

99 Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de conducţie câmpul de inducţie magnetică

100 curent electric de conducţie

101 reistenţa R tinde spre zero

102 Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte: forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

103 forţă electromagnetică (Laplace) forţă electrodinamică forţă magnetomotoare

104 Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: forţa electrromagnetică

105

106 Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul

107 31,5 A 44 A 53,4 A

108 0,8 0,75 3-Apr

109 Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW

110 Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit: pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv

111 Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ

cu puterile active generate

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative.

curentul prin circuitul rotoric creşte foarte mult

tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale

motoarele asincrone

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

pornirea fără dispozitiv de pornire Florescu cuplul de pornire foarte bun

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: nu permit variaţia turaţiei în limite largi

excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil

au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

ele autopornesc, indiferent de tipul rotorului în scurtcircuit

pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire

numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc

nu are denumire proprie

3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este: Cs=3 C

câmpul de inducţie electrică

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: curent electric de convecţie curent electric de deplasare (Maxwell)

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă:

rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB

rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de t.e.m.

Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte:

intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor

forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi

Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic

Fierul, nichelul şi cobaltul

Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este:

indiferent de natura circuitului

Page 30: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 30

112 20 A

113

114

115

116 Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este:

117 Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la: supratensiuni supracurenti supratemperatura

118 Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva: supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice

119 Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Farad

120 Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru: compensarea curentilor capacitivi compensarea factorului de putere dotari PSI

121 Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei împotriva supratensiunilor protectiei împotriva supracurentilor

122 Releul termic se foloseste pentru:

123 scade de 1,41 ori ramane constanta

124 Când este o protectie selectiva ? protectia deconecteaza toti consumatorii

125 Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie

126 Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime, direct proportional masa, direct proportional

127 Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de: 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A

128

129 La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: creste când sarcina creste scade când sarcina scade

130 Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: cresterea tensiunii peste o valoare limita cresterea curentului peste o valoare limita scaderea curentului sub o valoare limita

131 mai mare mai mica

132 Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu: rezistente aditionale shunturi bobine înseriate

133 Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: shunturi rezistente aditionale condesatoare montate în paralel

134 Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: supraîncalzirea acestuia suprasarcina

135 pe oricare dintre înfasurari

136 Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti permanenti numai de electromagneti

Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de: 500 A 95 ARezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este: 5 ohm 0.66 ohm 6 ohmRezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este: 3 ohm 1 ohm 9 ohm

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este: 170V 30 V 122 V

F Axh A/h

Weber

protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii

protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva temperaturilor înalte

protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze: creste de 1,73 ori

protectia deconecteaza numai consumatorul defect

protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori

Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de: 10 V 50 V 100 V

ramâne constanta la variatia sarcinii

La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este: Egala Radu

reducerea puterii tranzitate

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza:

pe înfasurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica

pe înfasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic

de magneti permanenti si de electromagneti

Page 31: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 31

137 Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune

138 tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero

139 Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru: reducerea curentilor turbionari din motive constructive

140

141

142 În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul: de a mari puterea de rupere a sigurantei

143

144 Transformatoarele de masurare de curent:

145 Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece:

146 Transformatoarele de masurare de tensiune:

147 Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: utilizare de compensatoare sincrone

148

149 Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este:

150 Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW kW/h

151 În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat:

152 Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când: sarcina tranformatorului este foarte mica

153 Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã: un regim de avarie un regim temporar admisibil un regim inadmisibil

fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

reducerea tensiunii electromotoare induse

Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent: înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma

La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este:

direct proportionala cu capacitatea

invers proportionala cu capacitatea nu depinde de capacitate

de a consolida elementele fuzibile

de a mentine temperatura constanta a sigurantei

Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica: scade nu se modifica creste

pot fi racordate în circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

pot fi lasate în exploatare cu infasurarea secundara deschisa

nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

împiedica circulatia curentului primar

apar supratensiuni periculoase in secundar

nu indica aparatele de masurare

nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara deschisa

nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara în scurtcircuit

pot fi puse sub tensiune cu înfasurarea secundara in scurtcircuit

încarcarea generatoarelor cu putere activa

încarcarea generatoarelor cu putere reactiva

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este: f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n

de a asigura o suprafata de contact a uleiului cu aerul mai mica

de a asigura spatiul necesar dilatarii si contractarii uleiului

de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului

tensiunea pe fazele R si T ramâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0

cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramâne neschimbata

curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici

când o înfasurare este conectata la retea, iar cealalta este deschisa

Page 32: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 32

154

155 Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: când U = U max

156 0 V

157 Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind: tensiunea de excitatie admisia agentului primar la turbina curentul statoric

158 La o masina electrica asincrona turatia variaza:

159 Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

160 bifazat

161 La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor rotorului

162 retele radiale retele buclate

163 Alunecarea s a unui motor asincron are valori: diferite de marimile aratate mai sus

164 Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are: circulatia de putere activa nici una din cele doua

165 patratul curentului patratul tensiunii Radu patratul puterii active

166 În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã: din motive economice pentru securitatea muncii

167 Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: reduce pierderile de putere activa în retea

168 Energia electrica reactiva:

169 Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

170

171 În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

172 Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul:

173 Sigurantele electrice au rolul de a:

Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de:

doua trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

o treapta, pe scara standardizata a acestor curenti

trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este: 0,4 kV 230 V

cu sarcina cu frecventa cu curentul de excitatieraportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol Stoian Radu

raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala

raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului: monofazat trifazat

reducerea curentului electric absorbit de motor

reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului

O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin:

retele buclate cu functionare radialã

cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0 circulatia de putere reactiva

??? ‘Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu:

pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice

simplifica structura retelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule

diminua consumul specific de material conductor

este o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor

se poate transforma în energie mecanica

se poate transforma în energie luminoasa

direct proportinala cu sectiunea conductorului

direct proportionala cu pãtratul intensitãtii curentului

invers proportionala cu rezistenta conductorului

Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu: patratul frecventei patratul tensiunii retelei patratul curentului

creste tensiunea de alimentare a instalatiei

creste impedanta echivalenta a instalatiei

creste curentul de alimentare a instalatiei

de a proteja circuitul la supracurenti de a separa vizibil un circuit

de a masura nivelul de izolatie

proteja instalatia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata

face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu

asigura protectia personalului

Page 33: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 33

174 Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare: aluminiu cupru ambele amit aceeasi densitate de curent

175 Reactanta supratranzitorie a unui motor este:

176 În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:

177 Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de: modul de tratare a neutrului retelei

178 Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice: bobina de compensare transformatorul rezistorul

179

180 Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal: reducerea pierderilor Corona reducerea curentilor de scurtcircuit

181 Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de putere

182 Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:

183 Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:

184 faza nul de lucru nul de protectie Radu

185 200 Wh 400 Wh

186 Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei electromagnetice efectul temic al curentului electric curentii turbionari

187 Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari efectul termic al curentului electric forta electrostatica

188 Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin: modificarea curentului de excitatie deschiderea apaartului director al turbinei deconectarea rezistentei de stingere

189 În cazul conexiunii în stea la transformator:

190

191 curentul nu circula prin acest circuit

192 Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente de rezonanta sau de ferorezonanta

193 Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea frecventei scade odata cu scaderea tensiunii scade odata cu cresterea tensiunii

194 Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare inductanta mare inductanta mica

195 Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

196 Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie: maritã micsoratã divizatã în mai multe unitãti

direct proportionala cu curentul de pornire

invers proportionala cu curentul de pornire

invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare

izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã

stinge arcul electric care apare in intrerupatoare

asigura ungerea mecanismelor de actionare

bilantul puterilor active circulatia puterii reactive

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi Radu

de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor

de limitare a curentilor de scurtcircuit Radu si Florescu

puterea activã absorbitã de motor de la retea când este alimentat la Un si absoarbe In

puterea activã transmisã prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In

puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In radu

I = U / R I = UxR I = U – RCuloarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore: 800 Wh

tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza

tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã Radu

curentul de linie este egal cu curentul de fazã

curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie

Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

curentul creste instantaneu la valoarea U/R

curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp

deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã

conectarea automatã a unui transformator de rezervã

modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone

Page 34: Raspunsuri ANRE

R ELECTROTEHNICA

Page 34

197 deplasarea neutrului cresterea curentilor de scurtcircuit nici un efect

198 u = R i u= L di/dt du=i/C dt

199 Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1

200 forta electromotoare e si rezistenta r/n forta electromotoare ne si rezisteta r/n forta electromotoare e si rezistenta nr

201 teoremelor Biot-Savart legii inductiei electromagnetice legii circuitului magnetic

202 Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma mai mare în centrul conductorului mai mare la periferia conductorului

203 Legea lui Coulomb exprimã: fluxul electric printr-o suprafata sferica diferenta de potential între doua puncte

204 Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

forta de interactiune dintre corpuri punctuale încarcate cu sarcini electrice

raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si marimea sarcinii

derivata în raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului în acel punct

raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia

Page 35: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 35

Enunt Varianta a Varianta b

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

De a promova si impune De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electricăpieţei de energie electrică

De a promova si impune De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestoratuturor utilizatorilor acestora

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie.

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie.

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie.

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

la care acţionar majoritar nu este statul român.

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie Operatorii de distribuţie prestează serviciul public prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de reţelelor electrice de distribuţie, permiţând distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Codtehnice prevăzute în Cod

Operatorii de distribuţie Operatorii de distribuţie prestează serviciul de prestează serviciul de distribuţie doar pentru distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a un contract de furnizare a energiei electriceenergiei electrice

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Page 36: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 36

Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală

a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc)

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui distribuţie din partea unui titular de licenţă sau titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui distribuţie din partea unui titular de licenţă sau titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Page 37: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 37

Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile maximum 7 zile calendaristice de la primirea calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie a serviciului de distribuţie din partea unui titular de din partea unui titular de licenţă sau consumator licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să acceptării acesteia, să încheie contractulîncheie contractul

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui distribuţie din partea unui titular de licenţă sau titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie acceptării acesteia, să încheie contractulcontractul

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de reţelele electrice de distribuţie; distribuţie;

Asigurarea continuităţii în Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice şi a calităţii energiei electrice distribuite; distribuite;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de reţelele electrice de distribuţie; distribuţie;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele rău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilor Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor;utilizatorilor;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele rău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilor Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor;utilizatorilor;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele rău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii în Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie alimentarea cu energie electrică şi a calităţii electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; energiei electrice distribuite;

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele rău-platnici de la relele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice şi a calităţii energiei electrice distribuite; distribuite;

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice care Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea funcţionează la tensiunea nominală alternativă în nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Prin regimul lor de funcţionare Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie reţelelor electrice de distribuţie din zonă; din zonă;

Page 38: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 38

Forţă majoră

Forţă majoră.

48 ore 24 ore

30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute respectă condiţiile prevăzute în contractîn contract

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a Întrerupere accidentală a energiei electrice.energiei electrice.

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

la apariţia unor condiţii la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole alunecări de teren, viscole etc)etc)

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr de:

3: racordarea consumatorilor, contractarea furnizării energiei electrice şi reclamaţiile utilizatorilor

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:(ATR) este de:

90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:(ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de distribuţie si un utilizator este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată

+/ - 10% din tensiunea contractată

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

Page 39: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 39

În termen de 3 zile lucrătoare

3 ani 5 ani

5 ani 10 ani

50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5%

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris.

În termen de 30 zile calendaristice

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile lucrătoare

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de:

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de:

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare: ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; consumatori eligibili;

Ofertele de producţie de energie Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor electrică ale producătorilor existenţi; existenţi;

În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitată

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Page 40: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 40

utilizatorii perturbatori

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

Page 41: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 41

Avizat de ANRE.

Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitată

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care face parte solicitantul

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către organismele competente, potrivit legii.

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului.

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat , la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

este obligatorie pentru orice loc nou de consum

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

pentru orice loc nou de consum

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare în zona

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

prin racordare s-ar încălca normele în vigoare

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel:

de către organele ierarhice ale emitentului

de către operatorul de distribuţie care a emis avizul

Page 42: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 42

de către utilizator

Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: De la 1 la 5 ani Nelimitată

ANRE poate retrage Atestatul acordat:

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se sancţionează

Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă, medie şi înaltă tensiune

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca "esenţiale" de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea

Page 43: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 43

Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort

Ministerul învăţământului Operatorul de distribuţie

Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

A B

Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip E pentru execuţie

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către:

promovării unui examen de autorizare

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de "Verificator de proiecte"

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Personalul de exploatare din cadrul operatorului de reţea

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de "Responsabil tehnic cu execuţia"

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV)

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kVnominală de cel mult 20 kV

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kVnominală mai mică de 220 kV

Page 44: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 44

Nerelevant

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

Examenul de autorizare constă:

Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

Page 45: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 45

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

3 ani 4 ani

Este interzis electricianului autorizat:

Este interzis electricianului autorizat:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV)

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor executate

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Page 46: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 46

întotdeauna pe cale amiabilă

avizele tehnice de racordare

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală)

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

racordarea la reţelele electrice de interes public

Page 47: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 47

Energiei electrice Energiei electrice şi termice

Da Nu

Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

Linia electrica directa este:

Operatorul de transport si de sistem este:

Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regăsesc:

Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice

Page 48: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 48

Reţeaua electrica este definita ca fiind:

O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica de transport este:

Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

Sistemul electroenergetic naţional este:

ANRE este:

Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Page 49: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 49

doar a energiei electrice doar a energiei termice

Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

Preţului ofertat [lei/MWh] Puterii instalate

cel puţin 3 utilizatori cel puţin 2 utilizatori

Doar reglementari tehnice Doar reglementari comerciale

Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi:

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

Page 50: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 50

Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: doar din bugetele locale doar din bugetul de stat

0,4 kV 20 kV

ANRE emite licenţe pentru

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Comerţului

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici pentru operatorii economici din sectorul energieidin sectorul energiei

Stabileşte metodologia de Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii respectării de către operatorii economici a sistemului de economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia preţuri şi tarife la energia electricăelectrică

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice sunt atestaţi de:energiei electrice sunt atestaţi de:

MEF - Ministerul Economiei MEF - Ministerul Economiei si Finanţelorsi Finanţelor

ANRE - Autoritatea Naţională ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul de Reglementare în domeniul EnergieiEnergiei

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

Elaborarea si aprobarea Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă a furnizorului de ultimă opţiuneopţiune

Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice

"Autorizaţiile de infiintare" se acorda in condiţiile legii energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati energetice

Retehnologizarea capacitatilor energetice existente

"Autorizaţiile de înfiinţare" se acordă pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru retehnologizarea celor existente?

Numai pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport noi

Numai pentru retehnologizarea liniilor şi staţiilor electrice de transport existente

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu:

ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice

Activitatea de administrare a Activitatea de administrare a pieţelor centralizate pieţelor centralizate

Page 51: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 51

ANRE emite licenţe pentru:

ANRE emite licenţe pentru:

ANRE emite licenţe pentru:

drept de utilizare gratuită drept de proprietate

Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:

Proprietate publica a statului

Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Licenţă - act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Reglementări - acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului

Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prinenergie electrică clienţilor eligibili prin

Contracte bilaterale la Contracte bilaterale la preţuri reglementate preţuri reglementate

Contracte bilaterale la tarife Contracte bilaterale la tarife fixefixe

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale:

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

Page 52: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 52

ANRE

Operatorul de distribuţie:

Consum fraudulos de energie

Consum fraudulos de energie

Plata cu întârziere a facturilor

În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Va primi preaviz de deconectare

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Operatorul de Transport si de Sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să racordeze fără respectarea reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata facturii curente de energie

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata facturii curente de energie

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Va fi sancţionat contravenţional

Page 53: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 53

Guvernului României

Solare Eoliene

Tarifele de racordare la reţea sunt: Negociate cu solicitantul

Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie Infracţiune de furt

Constituie contravenţie:

Infracţiune Contravenţie

Contravenţie Infracţiune

consumator si producator operator de retea si consumator

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

MEF - Ministerul Economiei si Finanţelor

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor

Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare

Stabilite de operatorii de reţea

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora

refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

Page 54: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 54

Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:

flicker si armonici

Punctul de masurare este definit ca:

Consumatorul casnic este consumatorul care:

50 kW 100 kW

puterea maxima absorbitã

consumatorii casnici

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca:

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea

punct al unei retele electrice unde se află instalat grupul de masurare a energiei electrice

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica

tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste:

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de:

tipul receptoarelor din dotare

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

toti consumatorii de energie electrica

Page 55: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 55

3 MW 10 MW

cu acordul ANRE

cel putin 3 zile înainte cel putin 5 zile înainte

este o conditie obligatorie nu este obligatoriu

Prin consumatori industriali se înteleg:

Un consumator eligibil:

6 luni pentru toti consumatorii

În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de:

Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni

Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu:

Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si maximum 12 luni

minimum 3 luni si maximum 6 luni

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial

sediile administrative ale societatilor comerciale

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori

Page 56: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 56

Varianta c

CN TRANSELECTRICA SA

Prin Decizie a preşedintelui ANRE.

De a promova si impune De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestoratuturor utilizatorilor acestora

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

Operatorii de distribuţie Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie doar consumatorilor de energie electrică vulnerabilielectrică vulnerabili

Page 57: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 57

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Page 58: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 58

Furnizarea energiei electriceFurnizarea energiei electrice

Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui distribuţie din partea unui titular de licenţă sau titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să cazul acceptării acesteia, să încheie contractulîncheie contractul

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţieelectrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; de exploatare şi mentenanţă;

Întreruperile programate, ca Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; de exploatare şi mentenanţă;

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Întreruperile programate, ca Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; de exploatare şi mentenanţă;

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Page 59: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 59

în condiţii de forţă majoră

10 ore

10 zile lucratoare

Au instalaţii electrice care Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; SEN, de 50 Hz;

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi.

7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

+/ - 12% din tensiunea contractată

Page 60: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 60

În termen de 5 zile lucrătoare.

7 ani

15 ani

50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%

La toate sesizările transmise în scris

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit

Natura surselor de producere a energiei electrice;

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip "consumator casnic" individuali, indiferent de puterea solicitată

Page 61: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 61

utilizatorii perturbatori

orice consultant de specialitate

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii de tip "consumatori" care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

Page 62: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 62

de către ANRE

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii.

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier.

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat

nu a fost respectat avizul de amplasament

minimum 25 de ani de la data emiterii

Page 63: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 63

Constituie doar abatere

Provizorie de la 1 la 12 luni

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în condiţiile legii

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007

Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Page 64: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 64

Ordin al preşedintelui ANRE

Corpul de control al ANRE

C

ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

3 grade de competenţă (A, B şi C)

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult tensiune nominală de cel mult 20 kV20 kV

Page 65: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 65

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

Page 66: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 66

5 ani

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de "verificator de proiecte" emis de MEC

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)

Page 67: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 67

Avertisment verbal

întotdeauna în justiţie

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale)

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Page 68: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 68

Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional

Page 69: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 69

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Page 70: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 70

energiei electrice si termice

cel puţin un utilizator

Gestiunea patrimoniului public

CN Transelectrica SA

Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

Page 71: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 71

Cancelariei Primului-ministru

110 kV

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

Elaborat de Ministerul de resort

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRSC - Autoritatea Naţională ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul de Reglementare in domeniul Serviciilor ComunaleServiciilor Comunale

Elaborarea regulamentului Elaborarea regulamentului privind racordare a privind racordare a utilizatorilor la reţelele utilizatorilor la reţelele electrice de interes publicelectrice de interes public

din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

Page 72: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 72

Prestarea serviciului de sistem

drept de servitute legala

Proprietate privata a statului

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Activitatea de furnizare a energiei electrice

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Contracte bilaterale la preţuri Contracte bilaterale la preţuri negociatenegociate

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

Page 73: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 73

Operatorul de distribuţie local

Neplata abonamentului radio-tv

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului

Neplata repetata a facturii de energie

Neplata repetata a facturii de energie

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare

Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

Page 74: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 74

Reglementate de ANRE

sustragerea de energie electrica

Abatere

Tentativa de infracţiune

furnizor si producător

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

Promovarea utilizării surselor regenerabile

Contravenţie sau infracţiune, după caz

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

realizarea conducerii operative prin dispecer

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

Page 75: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 75

200 kW

doar transformatorul de măsurare

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

metodologia de stabilire e tarifelor

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta.

relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

puterea instalatã în receptoarele proprii

toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

Page 76: Raspunsuri ANRE

Subiecte LegislatieGradul II

Page 76

100 kW

fara nici o obligatie

cel putin 10 zile înainte

minimum 6 luni

cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

indiferent de puterea maxima contractata

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie

se încheie în conformitate cu contractul - cadrul aprobat de ANRE

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

Page 77: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 77

Norma Enunt Varianta a Varianta b

23 II-IV Prin Hotărâre a Guvernului României.

24 II-IV

25 II-IV

26 II-IV

27 II-IV

28 II-IV la care acţionar principal este statul român.

29 II-IV

30 II-IV SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

31 II-IV

Nr crt

Grad

Cod th RED decizie

101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat:

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

Cod th RED decizie

101/2000Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” este:

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electrică

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora art 1.2.1

Cod th RED decizie

101/2000Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 a

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2.b

Cod th RED decizie

101/2000Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 d

Cod th RED decizie

101/2000Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2 e

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Cod th RED decizie

101/2000Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar majoritar nu este statul român.

Cod th RED decizie

101/2000

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1

Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Cod th RED decizie

101/2000Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Cod th RED decizie

101/2000Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală

a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

Page 78: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 78

32 II-IV

33 II-IV

34 II-IV

35 II-IV

36 II-IV

37 II-IV

38 II-IV Furnizarea energiei electrice

39 II-IV Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

40 II-IV Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Cod th RED decizie

101/2000Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc) 3.2.1. a

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Cod th RED decizie

101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.3.2.1.a

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu 3.2.1c

Cod th RED decizie

101/2000Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie art 3.2.2

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Cod th RED decizie

101/2000

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie 3.2.2

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Cod th RED decizie

101/2000Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1. b

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Page 79: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 79

41 II-IV

42 II-IV

43 II-IV

44 II-IV

45 II-IV

46 II-IV Întrerupere accidentală a energiei electrice. Forţă majoră 4.2.3. a

47 II-IV

48 II-IV Forţă majoră 4.2.3. a

49 II-IV

50 II-IV

51 II-IV

52 II-IV

53 II-IV

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Cod th RED decizie

101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; 4.2.2 a

Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă; 4.2.1.b

Cod th RED decizie

101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract 4.2.2. c

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole etc) 4.2.3 c

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Cod th RED decizie

101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr de:

3: racordarea consumatorilor, contractarea furnizării energiei electrice şi reclamaţiile utilizatorilor

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

Cod th RED decizie

101/2000Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV 4.4.1.2

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 4.4.1.2

Cod th RED decizie

101/2000Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

Cod th RED decizie

101/2000

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de distribuţie si un utilizator este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2

Cod th RED decizie

101/2000Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

Page 80: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 80

54 II-IV 48 ore 24 ore 4.4.3.2.2

55 II-IV +/- 5% din tensiunea contractată +/ – 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

56 II-IV 30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 4.4.4.5

57 II-IV La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1 În termen de 30 zile calendaristice

58 II-IV În termen de 10 zile lucrătoare În termen de 3 zile lucrătoare

59 II-IV

60 II-IV 5 ani 10 ani 6.5.3

61 II-IV

62 II-IV

63 II-IV 50 Hz – 8% … 50 Hz + 5%

64 II-IV

65 II-IV Ord 45/2006

66 II-IV Ord 45/2006

Cod th RED decizie

101/2000

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

Cod th RED decizie

101/2000

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

Cod th RED decizie

101/2000Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

Cod th RED decizie

101/2000Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Cod th RED decizie

101/2000Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

Cod th RED decizie

101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de: 3 ani 6.1.4 5 ani

Cod th RED decizie

101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de:

Cod th RED decizie

101/2000

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de: criteriul pierderilor minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata 6.6.1 a, b

Cod th RED decizie

101/2000

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; 6.4.1. a

Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi; 6.4.1.b

Cod th RED decizie

101/2000În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda: 50 Hz – 6% … 50 Hz + 4% 4.4.4.1

Cod th RED decizie

101/2000Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE 6.1.1

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

Page 81: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 81

67 II-IV Ord 45/2006

68 II-IV Ord 45/2006 utilizatorii perturbatori

69 II-IV Ord 45/2006

70 II-IV Ord 45/2006

71 II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie 13(2)

72 II-IV Ord 45/2006

73 II-IV Ord 45/2006

74 II-IV Ord 45/2006

75 II-IV Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează 17b

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate 17e

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie 23(2)a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

Page 82: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 82

102 II-IV ord 24/2007

103 II-IV ord 24/2007 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este: De la 1 la 5 ani 36(6) Nelimitată

104 II-IV ord 24/2007 ANRE poate retrage Atestatul acordat:

105 II-IV ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

106 II-IV ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac: În condiţiile Legii nr. 318/ 2003 În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

107 II-IV ord 24/2007

108 II-IV ord 24/2007 Operatorul economic solicită acest lucru

109 II-IV Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort

110 II-IV Ministerul învăţământului Operatorul de distribuţie

111 II-IV ord 25/2007 Autorizarea unui electrician se realizează în urma: promovării unui examen de autorizare 20

112 II-IV ord 25/2007

113 II-IV ord 25/2007

114 II-IV ord 25/2007

115 II-IV ord 25/2007

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art 14

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut 55 2c

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

legea 13/2007

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

legea 13/2007

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către:

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice 10(3)

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Personalul de exploatare din cadrul operatorului de reţea

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu execuţia” 16

Page 83: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 83

116 II-IV ord 25/2007 A 18(1)a B

117 II-IV ord 25/2007 4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2) 5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

118 II-IV ord 25/2007 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: De tip G (general) pentru instalaţii electrice

119 II-IV ord 25/2007

120 II-IV ord 25/2007

121 II-IV ord 25/2007

122 II-IV ord 25/2007

123 II-IV ord 25/2007

124 II-IV ord 25/2007

125 II-IV ord 25/2007

126 II-IV ord 25/2007 Nerelevant

127 II-IV ord 25/2007

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: De tip E pentru execuţie

De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a,b

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 19e, f

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV

Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată 19g,h

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19f

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen 31

Page 84: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 84

128 II-IV ord 25/2007 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

129 II-IV ord 25/2007 Examenul de autorizare constă:

130 II-IV ord 25/2007 Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

131 II-IV ord 25/2007 3 ani 4 ani

132 II-IV ord 25/2007

133 II-IV ord 25/2007

134 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

135 II-IV ord 25/2007

136 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

137 II-IV ord 25/2007

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică 44

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) art 55

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile 72e

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A art 72b

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor executate art 72i

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat art 72f

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Page 85: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 85

138 II-IV ord 25/2007

139 II-IV ord 25/2007

140 II-IV ord 25/2007

141 II-IV ord 25/2007

142 II-IV ord 25/2007

161 II-IV ord 18/2004 întotdeauna pe cale amiabilă

162 II-IV ord 18/2004 înregistrarea unei acţiuni în justiţie

163 II-IV ord 18/2004

164 II-IV lg 13/2007 Energiei electrice Energiei electrice şi termice

165 II-IV lg 13/2007 Da Nu 1 (2) b

166 II-IV lg 13/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă art 76

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare 75

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare 75

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală) 72

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE ord 18/2004

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4)

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la: avizele tehnice de racordare 8(2)

racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2)

Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regăsesc:

Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public 2b

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie 2h

Page 86: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 86

167 II-IV lg 13/2007

168 II-IV lg 13/2007 Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

169 II-IV lg 13/2007 Linia electrica directa este:

170 II-IV lg 13/2007 Operatorul de transport si de sistem este:

171 II-IV lg 13/2007

172 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica este definita ca fiind:

173 II-IV lg 13/2007 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

174 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica de transport este:

175 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

176 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic naţional este:

177 II-IV lg 13/2007 ANRE este:

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport 3.35

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice 3.4

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV 3.54

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica 3.62

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Page 87: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 87

178 II-IV lg 13/2007 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

179 II-IV lg 13/2007 Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

180 II-IV lg 13/2007

181 II-IV lg 13/2007 doar a energiei electrice doar a energiei termice

182 II-IV lg 13/2007

183 II-IV lg 13/2007 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

184 II-IV lg 13/2007 Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

185 II-IV lg 13/2007 Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39 Puterii instalate

186 II-IV lg 13/2007

187 II-IV lg 13/2007 Doar reglementari tehnice Doar reglementari comerciale

188 II-IV lg 13/2007

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3.67

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului 3.68

Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate 3.25

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi: cel puţin 3 utilizatori cel puţin 2 utilizatori 3.53

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice 11.2.f

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Page 88: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 88

189 II-IV lg 13/2007 Ministerul Economiei si Finanţelor

190 II-IV lg 13/2007 Ministerul Economiei si Comerţului

191 II-IV lg 13/2007

192 II-IV lg 13/2007

193 II-IV lg 13/2007

194 II-IV lg 13/2007 MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor

195 II-IV lg 13/2007

196 II-IV lg 13/2007 Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri: doar din bugetele locale

197 II-IV lg 13/2007 Realizarea de noi capacitati energetice 15.1.a

198 II-IV lg 13/2007

199 II-IV lg 13/2007 0,4 kV 20 kV

200 II-IV lg 13/2007

201 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru

202 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României 11.2.q

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 11.2.f

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.h

Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice sunt atestaţi de:

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă opţiune art 11.2v

Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice

doar din bugetul de stat

“Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii energiei electrice, pentru:

Retehnologizarea capacitatilor energetice existente 15.1.a

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru retehnologizarea celor existente?

Numai pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport noi

Numai pentru retehnologizarea liniilor şi staţiilor electrice de transport existente

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu:

ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice 11.1.b

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV 11.1.c

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 15.2.a

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 89: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 89

203 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

204 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

205 II-IV lg 13/2007

206 II-IV lg 13/2007

207 II-IV lg 13/2007 drept de utilizare gratuită drept de proprietate

208 II-IV lg 13/2007 Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:

209 II-IV lg 13/2007 Contracte bilaterale la preţuri reglementate Contracte bilaterale la tarife fixe

210 II-IV lg 13/2007 Proprietate privata a unei persoane juridice Proprietate publica a statului 35.2

211 II-IV lg 13/2007

212 II-IV lg 13/2007 Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c ANRE

213 II-IV lg 13/2007

214 II-IV lg 13/2007

215 II-IV lg 13/2007 Operatorul de distribuţie:

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului 17.1.a

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Reglementări – acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1

Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale:

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie 37.4.a

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem 39.a

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să racordeze fără respectarea reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 42.1.a

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

Page 90: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 90

216 II-IV lg 13/2007

217 II-IV Consum fraudulos de energie 90 a Neplata facturii curente de energie

218 II-IV Consum fraudulos de energie 90 a Neplata facturii curente de energie

219 II-IV Neplata abonamentului radio-tv Neplata facturii curente de energie

220 II-IV Plata cu întârziere a facturilor

221 II-IV În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul: Va fi sancţionat contravenţional Va primi preaviz de deconectare

222 II-IV Guvernului României

223 II-IV lg 13/2007 MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f

224 II-IV lg 13/2007 Solare 61b Eoliene 61 a

225 II-IV lg 13/2007

226 II-IV lg 13/2007 Tarifele de racordare la reţea sunt: Stabilite de operatorii de reţea Negociate cu solicitantul

227 II-IV lg 13/2007 Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie Infracţiune de furt 85.1

228 II-IV lg 13/2007

229 II-IV lg 13/2007 Constituie contravenţie:

230 II-IV lg 13/2007 Infracţiune Contravenţie 86.1a

231 II-IV lg 13/2007 Contravenţie 86.1i Infracţiune

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea 46.a

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

HGR 1007/04

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

HGR 1007/04

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2)

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor DanP art 71c

Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare DanP art 71a

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora 85.3

refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare 86.1.i

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale 86.1.j

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Page 91: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 91

232 II-IV consumator si producator operator de retea si consumator 208(2)

233 II-IV

234 II-IV

235 II-IV Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:

236 II-IV

237 II-IV frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii flicker si armonici

238 II-IV Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca:

239 II-IV Punctul de masurare este definit ca:

240 II-IV Consumatorul casnic este consumatorul care:

241 II-IV

242 II-IV 50 kW

243 II-IV

244 II-IV consumatorii casnici toti consumatorii de energie electrica

GHR 1007/04

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

GHR 1007/04

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

GHR 1007/04

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea 163

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

GHR 1007/04

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare 4.22

GHR 1007/04 Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 4.25

GHR 1007/04

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

GHR 1007/04

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea 4.38

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

GHR 1007/04

punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea

punct al unei retele electrice unde se află instalat grupul de masurare a energiei electrice 4.39

GHR 1007/04

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

GHR 1007/04

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica 2

tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

GHR 1007/04

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste: 100 kW art 12.a

GHR 1007/04

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de: tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã

GHR 1007/04

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

Page 92: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 92

245 II-IV

246 II-IV cu acordul ANRE

247 II-IV

248 II-IV Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

249 II-IV cel putin 3 zile înainte cel putin 5 zile înainte 152(1)

250 II-IV

251 II-IV Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare: este o conditie obligatorie art 33 nu este obligatoriu

252 II-IV minimum o luna si maximum 12 luni art 55 minimum 3 luni si maximum 6 luni

253 II-IV Prin consumatori industriali se înteleg:

254 II-IV Un consumator eligibil:

255 II-IV 6 luni pentru toti consumatorii

GHR 1007/04

În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de: 3 MW DanP art 47(1) 10 MW

GHR 1007/04

Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE

GHR 1007/04

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni atr 65

GHR 1007/04

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

GHR 1007/04

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu:

GHR 1007/04

Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului 200(1)a

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari

GHR 1007/04

GHR 1007/04

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

GHR 1007/04

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial art 71(1)

sediile administrative ale societatilor comerciale

GHR 1007/04

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3)

GHR 1007/04

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4)

Page 93: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 93

Varianta c

Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

CN TRANSELECTRICA SA

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 1.2.2c

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie 1.2.2 f

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

Page 94: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 94

Furnizarea energiei electrice

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Page 95: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 95

Forţă majoră 4.2.3. a

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi. 4.2.3. c

7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.1.2

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

Page 96: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 96

10 ore

+/ – 12% din tensiunea contractată

10 zile lucratoare

În termen de 5 zile lucrătoare.

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

15 ani

50 Hz – 10% … 50 Hz + 4%

7 ani

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

Natura surselor de producere a energiei electrice;

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

Page 97: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 97

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatorii perturbatori 17e

orice consultant de specialitate

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b

Page 98: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 98

Provizorie de la 1 la 12 luni

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Corpul de control al ANRE

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 art 11(2)m

ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice 24

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

Page 99: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 99

C

3 grade de competenţă (A, B şi C)

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19e,f

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Page 100: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 100

5 ani art 64

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de “verificator de proiecte” emis de MEC

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72, 76

Page 101: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 101

Avertisment verbal

întotdeauna în justiţie

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72,76

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare art 86

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Page 102: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 102

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie 3.1

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.29

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice 3.60

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3.2

Page 103: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 103

energiei electrice si termice 3.7

cel puţin un utilizator

Gestiunea patrimoniului public

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3.34

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

Page 104: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 104

CN Transelectrica SA

Elaborat de Ministerul de resort

Cancelariei Primului-ministru

110 kV art 15.1.c

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.2.g

din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite 12

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente 15

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Page 105: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 105

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

drept de servitute legala 20(3)

Contracte bilaterale la preţuri negociate

Proprietate privata a statului

Operatorul de distribuţie local

Activitatea de furnizare a energiei electrice 15.2.f

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17.1.b

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem 39.b

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem 39.2.f

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Page 106: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 106

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Reglementate de ANRE

Contravenţie sau infracţiune, după caz

sustragerea de energie electrica

Abatere

Tentativa de infracţiune

Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.c

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b

Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

Promovarea utilizării surselor regenerabile 65 d

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

Page 107: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 107

furnizor si producător

doar transformatorul de măsurare

metodologia de stabilire e tarifelor

200 kW

puterea instalatã în receptoarele proprii

realizarea conducerii operative prin dispecer 4.17

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8

relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

Page 108: Raspunsuri ANRE

R LegislatieGradul II

Page 108

cel putin 10 zile înainte

minimum 6 luni

100 kW

cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

fara nici o obligatie

indiferent de puterea maxima contractata DanP art 122(3)

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitie

se încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de ANRE art 36(1)

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

Page 109: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 109

Enunt Varianta a Varianta b

neglijabilă

10% 5%

scade creşte

aproape de generator departe de generator

se neglijează nu există

rezistenţele de contact impedanţele de defect

capacităţile liniilor impedanţele de scurtcircuit

în aceeaşi încăpere; în încăperi separate

este permisă întotdeauna;

nu se admite

Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este interzisă;

Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este.

neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I"k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ....... faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor:

Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I"k este egal cu:

curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

curentul de scurtcircuit permanent Ik

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare:

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

scurtcircuitul este departe de generator

scurtcircuitul este aproape de generator

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante:

valorile tensiunii de alimentare

impedanţele elementelor componente ale reţelei

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:

impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă

impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă

Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie amplasate:

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

este interzisă, cu unele excepţii;

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate face:

se admite cu condiţia prevederii unei încălziri locale;

este permisă în anumite condiţii;

Page 110: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 110

Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile; orice tip de întreruptor;

10 mm 15 mm

Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat

50 A 100 A

este permisă nu este permisă

este interzisă; este permisă;

întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile;

Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: în încăperi separate în dulapuri speciale

Carcasele bateriilor de condensatoare:

Cu Al

în plan vertical

verde pentru poziţia deschis; alb pentru poziţia deschis

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:

se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel;

se montează indicatoare de securitate;

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin:

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de:

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat

se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap)

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare:

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact

conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact

Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ

nu trebuie să fie legate la pământ;

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:

în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal

Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:

faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L3 - albastru închis;

faza L1 - negru, faza L2 - verde galben, faza L3 - roşu închis;

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

Page 111: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 111

Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza:

Conductoarele coloanelor electrice:

50 mmp 150 mmp

firida de branşament coloana electrică

20 A 30 A

Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente 20 de apartamente

3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp

10 m 15 m

0,3 m 0,4 - 0,5 m

puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator;

puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate;

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor;

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 15m;

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de:

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ

în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi:

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament

firida de branşament şi coloană sau colonele electrice

Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la:

Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului:

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte:

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:

clădirilor agricole şi horticole

protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

Page 112: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 112

se admite nu se admite

interzisă admisă

recomandată obligatorie

până la 30 A până la 50 A

interzisă obligatorie

permisă interzisă

Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

interzisă permisă în anumite condiţii

aluminiu cupru sau aluminiu

Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna

minimum 8 spire

prin răsucire şi matisare

Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor

16 mmp 10 mmp

Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens:

Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică:

numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice

numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice

Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este:

Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este:

La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor:

Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este:

Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este:

instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie

instalaţii de comandă, semnalizare

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie

în interiorul golurilor din elementele de construcţie

este permisă în cazul conductoarelor de cupru

Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă:

o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică

Page 113: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 113

3 m 4 m

este interzisă este admisă

numai aparent numai îngropat

perfect orizontală

1 m 0,5 m

este strict interzisă este admisă fără restricţii

admisă interzisă

aparent, indiferent de traseu în ţevi de protecţie;

1 cm 5 cm

se admite se admite condiţionat

numai pe conductorul de nul;

1m de la axul aparatului;

Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de:

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:

oriunde pe traseul conductelor

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport

Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ:

Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează:

numai în încăperi în care mediul nu este coroziv

în orice categorie de încăperi sau mediu

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează:

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie:

aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la:

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor:

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este:

Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim:

3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală

1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală

Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate:

Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu:

cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor;

cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor

În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de:

Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu:

50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune;

(5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune;

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

numai pe conductoarele de fază;

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

(0,6-1,5) m de la axul aparatului;

Page 114: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 114

6 A minim 10 A

cel puţin o priză; cel puţin două prize;

peste 1m peste 1,5 m

cel puţin 1 m cel puţin 1,25 m

Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare

Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare

cel puţin 50 mm 75 mm

2 m 2,3 m

0,5 m 0, 8 m

10 m 3 m

0,5 kW 1 kW

întotdeauna

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de:

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit:

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite:

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de:

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta:

trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune

nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune

Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de:

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la:

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat

Page 115: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 115

100 grade C 150 grade C

grătar protector

minimum 2 kW minimum 2,5 kW

Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie

1 kW 1,5 kW

Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne

peste 5 kg

8 kW 10 kW

numai de sarcinile de pornire

numai de sarcinile de pornire

4 kW 5,5 kW

3 kW 4 kW

0,6 kW 1,1 kW

se prevede la fiecare motor

În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult:

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu:

dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de:

Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de:

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg

Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte:

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la:

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la:

La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:

10 % din putere transformatoarelor din post

20 % din puterea transformatoarelor din post

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW

numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la:

Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară:

se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii

Page 116: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 116

mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ

volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie

0 I

este totdeauna admisă

din materiale electroizolante flexibile

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna:

numai între conductoarele active luate 2 câte 2

numai între fiecare conductor activ şi pământ

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la:

cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere

cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:

cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului

cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului

În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături numai în:

În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie:

În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor:

nu este admisă cu nici o condiţie

Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi:

Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este:

valoarea eficace a tensiunii între faze:

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale

valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind:

semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp

distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

zona meteorologică şi tipul de amplasament

presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură

Page 117: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 117

10% 15%

ipoteza temperaturii maxime ipoteza încărcării cu chiciură

este interzisă

este interzisă

16 mmp 25 mmp

20 mmp 16 mmp

În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din: metal lemn

500 daN 100 daN

este interzisă

2 2,5

vopsire smălţuire

4 m 3m

Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor:

produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi

produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de:

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în:

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m)

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m)

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie:

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie:

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:

Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de:

Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin:

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

Page 118: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 118

în coronament orizontal

0,15 m 0,5 m

6 m 3 m

30 cm 50 cm

30 cm nu este normată

este interzisă

nu se admite

Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor:

pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic

distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m

În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate:

în coronament vertical, în cazuri justificate

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:

La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de:

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie:

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de:

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune

se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi

nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m

Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:

este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă:

realizarea unor fundaţii speciale

deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează:

în zona de protecţie a drumului, necondiţionat

în afara zonei de protecţie a drumului

Page 119: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 119

0,2 m 0,1 m

este interzisă

este întotdeauna interzisă

1 m 0,3 m

este întotdeauna interzisă este permisă condiţionat

La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de:

LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi:

linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare

se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m

este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă

este permisă condiţionat (doar în "cazurile obligate" în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia)

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:

se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă

în funcţie de categoria de pericol a clădirii

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile:

este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil)

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de:

Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora:

Page 120: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 120

Varianta c

15%

rămâne constant

curentul de scurtcircuit de şoc

impedanţele de scurtcircuit

impedanţele de scurtcircuit

se calculează pe bază de formulă

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ

se calculează pe bază de formulă

admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini)

scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică

impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă

nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare

nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare

se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru

este permisă, dar nu se recomandă.

Page 121: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 121

aparate debroşabile.

20 mm

150 A

otel

alb pentru poziţia închis

în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate .

nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri

conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate

este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul.

întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi.

nu este necesar un spaţiu special

trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii

în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical

faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, faza L3 - galben.

Page 122: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 122

criteriilor constructive;

100 mmp

40 A

30 de apartamente

3 x 95 +50 mmp

20 m

1m

5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m.

doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea

punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului

coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator

la depozite de materiale pirotehnice şi explozive

Page 123: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 123

se admite condiţionat

la latitudinea consumatorului

până la 20 A

la latitudinea executantului

obligatorie

la latitudinea consumatorului

obligatoriu cupru

este interzisă

prin lipire cu cositor

6 mmp

atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată

admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile

instalaţii de comutare şi similare

numai în doze sau cutii de legătură

minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească

cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare

prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică)

Page 124: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 124

5 m

circa 0,3 m

minimum 7 cm

este interzisă

1,5 m de la axul aparatului.

numai în zonele de fixare pe suporturi

este admisă numai pentru conductoare de cupru

numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu

aparent sau îngropat, în anumite condiţii

cu pante de (1 …2 ) % între doua doze

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice

admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală

înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton.

cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor.

20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.

pe fază sau pe nul, nu are importanţă.

Page 125: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 125

minim 16 A

cel puţin trei prize.

peste 2m

cel puţin 1,5 m

100 mm

2,5 m

1 m

5 m

2 kW

numai pentru deconectare sub sarcină

numai pentru deconectare sub sarcină

poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului

dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

Page 126: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 126

200 grade C

minimum 3 kW

în execuţie sub tencuială

2 kW

15 kW

7,5 kW

5,5 kW

2,5 kW

legătura la un conductor de protecţie

la borna conectata la partea filetata a duliei

de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire

30 % din puterea transformatoarelor din post

de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină

este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie

Page 127: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 127

mai mare sau egala cu 2 MΩ

volumul 3 de protecţie

II

este admisã condiţionat

metalice

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ

cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere

cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale

deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim.

doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)

Page 128: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 128

5%

ipoteza vântului maxim

30 mmp

35 mmp

beton armat, prefabricaţi

250 daN

este permisă necondiţionat

1,5

zincare

2,5 m

produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare

este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice

este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)

Page 129: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 129

2 m

10 m

nu este normată

50 cm

este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice

întotdeauna în coronament vertical

circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune

va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi

este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate

interzicerea înnădirii conductoarelor

se admite în condiţii de siguranţă mărită

în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord

Page 130: Raspunsuri ANRE

SubiecteNormeTehniceGradul II

Page 130

nu este normată

este interzisă

este interzisă

este admisă necondiţionat

2 m

este întotdeauna permisă

armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul

se face respectându-se condiţiile de "siguranţă mărită"

respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri

Page 131: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 131

II Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1 NTE 006 Neglijabilă axa 10 se calculează pe bază de formulă

2 NTE 006 10.00% 5% art 14 15.00%

3 NTE 006 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului: Scade art 15 b creşte rămâne constant

4 NTE 006 curentul de scurtcircuit de şoc

5 NTE 006

6 NTE 006 aproape de generator art 16b departe de generator art16b

7 NTE 006 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat: se neglijează nu există art 16c se calculează pe bază de formulă

8 NTE 006 rezistenţele de contact art 9d impedanţele de defect art 9d impedanţele de scurtcircuit

9 NTE 006 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate: impedanţele de scurtcircuit :art 9h

10 NTE 006

11 NTE 006 valorile tensiunii de alimentare art 9c impedanţele de scurtcircuit

12 NTE 006 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:

14 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri: este permisă întotdeauna;

15 nu se admite

16 I7/2002 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor: este permisă în anumite condiţii; este permisă, dar nu se recomandă.

17 se montează indicatoare de securitate;

Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este.

neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu:

curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16a3

curentul de scurtcircuit permanent Ik art 16a3

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16a pg 19 randurile 11 si 12

mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16 a3

În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ art 16b

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare:

capacităţile liniilor art 13 art 9hadmitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini) art 9h

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

scurtcircuitul este departe de generator art 9a

scurtcircuitul este aproape de generator

scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică art 9a

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante:

impedanţele elementelor componente ale reţelei art 9c

impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă art 9e

impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă

impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă

PE 102/86

este interzisă, cu unele excepţii; art 2.7

nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare

PE 102/86

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate face:

se admite cu condiţia prevederii unei încălziri locale;art 2.12 , nota1

se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru , art 2.12 pg 15 aliniat 1

este interzisă; art 5.2.57

PE 102/86

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:

se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel; :art 3.2

în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate .art 3.2

Page 132: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 132

18 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: siguranţe fuzibile;art 3.7 orice tip de întreruptor; aparate debroşabile.art 3.7

19 I7/2002

20 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat art 5.2.79

21 I7/2002

22 Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

23 Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: nu este permisă Ani Dobos:art 4.5.3

24 I7/2002 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

25 I7/2002 Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie: este interzisă; art 4.2.23 este permisă;

26 I7/2002 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin : întreruptoare manuale; siguranţe fuzibile; art 7.1.12

27 I7/2002 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi: nu este necesar un spaţiu special

28 Carcasele bateriilor de condensatoare: nu trebuie să fie legate la pământ;

29 I7/2002 Cu art 5.1.3 b Al otel

30 Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă:

31 I7/2002

32 Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie: verde pentru poziţia deschis;art 4.9.11 alb pentru poziţia deschis alb pentru poziţia închis art 4.9.11

PE 102/86

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm

15 mm art 5.2.62 20 mm

nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A art 5.2.58 150 A

PE 102/86

pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat

se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap) Ani Dobos:art 4.4.7

este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

PE 102/86 este permisă

de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri art 5.2.30

conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact art 5.2.38

conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact

conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetateeste interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul.

întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. Art 7.1.12

în încăperi separate art 7.1.16în dulapuri speciale Ani Dobos:art 7.1.16

PE 102/86

trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ Ani Dobos:art 4.7.6

trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

PE 102/86 în plan vertical

în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal

în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical 4.8.10

Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:

faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L3 – albastru închis; art 5.1.42b

faza L1 – negru, faza L2 – verde galben, faza L3 – roşu închis;

faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru, faza L3 – galben.

PE 102/86

Page 133: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 133

33 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: criteriilor constructive;

34

35 Conductoarele coloanelor electrice:

36 50 mmp 150 mmp 100 mmp art 3.2.2

37 Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

38

39 Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

40

41 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

42

43

44 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de:

45 I7/2002

46 I7/2002 Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens: se admite nu se admite art 3.3.6 se admite condiţionat

PE 155/92

puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator; art 2.1.4

puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate; :art2.1.1

PE 155/92

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale art 2.1.4

10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

PE 155/92

trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor:art 3.2.1

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 15m;

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m.

PE 155/92

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de:

PE 155/92

în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ art 3.2.3

în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor art 3.2.3

doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea

PE 155/92

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi: firida de branşament coloana electrică

punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului art 2.1.6

PE 155/92

linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament art 1.2.2

firida de branşament şi coloană sau colonele electrice

coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator

PE 155/92

Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la: 20 A 30 A art 2.1.5 40 A

PE 155/92 10 apartamente

20 de apartamenteart 2.1.6 30 de apartamente

PE 155/92

Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp

3 x 70 + 35 mmpart 2.1.7 3 x 95 +50 mmp

PE 155/92

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: 10 m 15 m art 3.2.10 20 m

PE 155/92 0,3 m

0,4 – 0,5 mart 3.1.1 1m

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:

clădirilor agricole şi horticole art 1.1e

protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

la depozite de materiale pirotehnice şi explozive

Page 134: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 134

47 I7/2002

48 I7/2002 Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este: interzisă admisă

49 I7/2002 recomandată Obligatorie 3.4.3 la latitudinea consumatorului

50 I7/2002 până la 30 A art 3.4.9 până la 50 A până la 20 A

51 I7/2002 Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este: Obligatorie art 4.1.27a la latitudinea executantului

52 I7/2002 Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este: permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie

53 I7/2002 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii de comandă, semnalizare instalaţii de comutare şi similare

54 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este: permisă în anumite condiţii la latitudinea consumatorului

55 I7/2002 aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru 5.1.3

56 I7/2002 Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

57 I7/2002 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este interzisă 5.1.31

58 I7/2002 o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm

59 I7/2002 Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă:

60 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor

61 I7/2002 16 mmp 6 mmp

62 I7/2002 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare

63 I7/2002 3 m

64 I7/2002 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:

Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică:

numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice

numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice

atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată :art 3.3.9

admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile art3.3.9

Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este:

La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor:

‘interzisă art 4.1.44

instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie art 4.2.9

I7/2002 + PE 102/92

Interzisă art 4.2.33 + 4.5.3 vezi intrebarea 46_43

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie

în interiorul golurilor din elementele de construcţie

numai în doze sau cutii de legătură 5.1.29

este permisă în cazul conductoarelor de cupru

Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă: minimum 8 spire

minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească art 5.1.33

prin răsucire şi matisare

prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor

cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 5.1.37

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 10 mmp art 5.1.38

numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică

prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică) 5.1.40

Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 4 m axa5 5 m

oriunde pe traseul conductelor

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport

numai în zonele de fixare pe suporturi 5.1.60

Page 135: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 135

65 I7/2002 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este admisă

66 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează:

67 I7/2002 Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează: numai aparent numai îngropat

68 I7/2002 cu pante de (1 …2 ) % între doua doze

69 I7/2002 1 m 0,5 m

70 I7/2002 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este strict interzisă este admisă fără restricţii

71 I7/2002 Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: admisă

72 I7/2002 Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim:

73 I7/2002 Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate: aparent, indiferent de traseu în ţevi de protecţie;

74 I7/2002 Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu:

75 I7/2002 În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de: 1 cm 5 cm

76 I7/2002 Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu:

77 I7/2002 se admite este interzisă art 5.2.7

78 I7/2002 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate: numai pe conductorul de nul; pe fază sau pe nul, nu are importanţă.

79 I7/2002 1m de la axul aparatului; 1,5 m de la axul aparatului.

80 I7/2002 06:00:00 minim 16 A

81 I7/2002 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit: cel puţin o priză; cel puţin două prize; 5.2.18 cel puţin trei prize.

82 I7/2002 peste 1m peste 2m

83 I7/2002 cel puţin 1 m cel puţin 1,5 m

este interzisă 5.1.64este admisă numai pentru conductoare de cupru

numai în încăperi în care mediul nu este coroziv

în orice categorie de încăperi sau mediu 5.1.79

numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu

aparent sau îngropat, în anumite condiţii :art 5.1.84

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: perfect orizontală

aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze 5.1.89

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: circa 0,3 m art 5.1.91

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice 5.1.92

interzisă 5.1.103admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală art 5.1.130

1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală

15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală

înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. Art 5.1. 132

cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor;

cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor 5.1.139

cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor.

minimum 7 cm art 5.1.141

50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune;

(5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; art 5.1.156

20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

se admite condiţionat !!!Muresan Dan recomanda aceasta varianta ca fiind corecta art 5.2.7

numai pe conductoarele de fază; 5.2.15

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

(0,6-1,5) m de la axul aparatului; art 5.2.15

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: minim 10 A 5.2.16

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1,5 m 5.2.19

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de: cel puţin 1,25 m art 5.2.26

Page 136: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 136

84 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare numai pentru deconectare sub sarcină

85 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare numai pentru deconectare sub sarcină

86 I7/2002 În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta:

87 I7/2002 75 mm 100 mm

88 I7/2002 2 m 2,3 m art 5.2.67 2,5 m art5.2.67

89 I7/2002

90 I7/2002

91 I7/2002 0,5 kW 1 kW

92 I7/2002 Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

93 I7/2002

94 I7/2002 100 grade C 150 grade C

95 I7/2002 grătar protector legătura la un conductor de protecţie

96 I7/2002 În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de: minimum 2 kW minimum 3 kW

97 I7/2002 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată în execuţie sub tencuială

98 I7/2002 1 kW 1,5 kW

99 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

100 I7/2002 peste 5 kg

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină art 5.2.237

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină 5.2.37

trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune

nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune art 5.2.50

poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului

Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de: cel puţin 50 mm art 5.2.64

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m art 5.2.70 1 mSe prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m art 5.2.75 3 m 5 mEste admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 2 kW art 5.2.86

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune art 5.3.2 întotdeauna

dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat art 5.3.5

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult:

200 grade Cart 5.3.19

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu:

dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere 5.3.25

minimum 2,5 kW art 5.3.8

cu contact de protecţie art 5.3.9

Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: 2 kW art 5.3.8

la borna din interior la oricare dintre borne

la borna conectata la partea filetata a duliei art 5.3.23

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg art 5.3.27

de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat

Page 137: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 137

101 I7/2002

102 I7/2002 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile de pornire

103 I7/2002 Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: numai de sarcinile de pornire

104 I7/2002 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a

105 I7/2002 5,5 kW

106 I7/2002

107 I7/2002 Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

108 I7/2002 Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la: 0,6 kW

109 I7/2002 Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară:

110 I7/2002 mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 2 MΩ

111 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna:

112 I7/2002 Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la:

113

114 I7/2002 volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie

115 I7/2002 0 I

Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW art 5.4.1

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 7,5 kWÎn cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW 4 kW art 5.4.5a

La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:

10 % din putere transformatoarelor din post

20 % din puterea transformatoarelor din post art 5.4.6

30 % din puterea transformatoarelor din post

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW

numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW

de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină art 5.4.8

1,1 kW art 5.4.9 2,5 kW

se prevede la fiecare motor art 5.4.11

se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii 5.4.11

este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare: mai mare sau egala cu 1 MΩ art 6.9

numai între conductoarele active luate 2 câte 2

numai între fiecare conductor activ şi pământ

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ art 6.9

cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere

cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere art 6.11

cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere

I7/2002 si PE 120/94

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:

cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului

cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului

cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului art 7.1.9 si art 4.38

În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături numai în:

volumul 3 de protecţie Ani Dobos art 7.2.7

În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: II art 7.2.8

Page 138: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 138

116 I7/2002 În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor: este totdeauna admisă nu este admisă cu nici o condiţie este admisã condiţionat 7.2.9

117 I7/2002 Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi: flexibile metalice

118 Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este: valoarea eficace a tensiunii între faze:

119 Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

120 Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind:

121 La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

122 Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor:

123 10.00% 15.00%

124 La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în: ipoteza încărcării cu chiciură art 26 ipoteza vântului maxim

125 este interzisă

126 este interzisă

127 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp

128 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31

din materiale electroizolante 7.3.2

PE 106/03

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare Cap II

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

PE 106/03

valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale Cap II

valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)

valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale

PE 106/03

semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp

distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi

deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. Cap II

PE 106/03

zona meteorologică şi tipul de amplasament art 9

presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură art 9

doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)

PE 106/03

produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi art 21

produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija art 21

produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare

PE 106/03

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 5% art 25

PE 106/03 ipoteza temperaturii maxime art 26

PE 106/03 Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) art 29

este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice

PE 106/03 Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) art 29

este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)

PE 106/03

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie:

PE 106/03

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie:

Page 139: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 139

129 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din:

130 500 daN 100 daN art 43 250 daN

131 Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.: este interzisă este permisă necondiţionat

132 2 1,5

133 Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin: vopsire smălţuire zincare art 36

134 4 m art 64 3m 2,5 m

135 Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor:

136 În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate: întotdeauna în coronament vertical

137 0,15 m 0,5 m art 69 2 m

138 3 m 10 m

139 50 cm nu este normată art 73

140 nu este normată 50 cm

141 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:

142 nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m

143 Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun: este interzisă

144 La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă: realizarea unor fundaţii speciale

145 nu se admite art 89

PE 106/03 Metal art 35, 36 lemn art 35, 51 beton armat, prefabricaţi art 35,51

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:

PE 106/03

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2,5 art 54

PE 106/03

PE 106/03

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

PE 106/03

pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic art 65

distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m

este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice art 65

PE 106/03 în coronament orizontal art 66

în coronament vertical, în cazuri justificate art 66

PE 106/03

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m art 71

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: 30 cm art 75

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm art 75

PE 106/03

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m art 77

circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune art 77

PE 106/03

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune

se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi art 79

va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi

PE 106/03

este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82

este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82

PE 106/03

deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art 84

interzicerea înnădirii conductoarelor art 84

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m

se admite în condiţii de siguranţă mărită

Page 140: Raspunsuri ANRE

R NormeTehniceGradul II

Page 140

146

147 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată

148

149 este interzisă art 105

150 este interzisă

151 Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune: este interzisă

152 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

153 este întotdeauna interzisă este admisă necondiţionat

154 1 m 0,3 m

155 este întotdeauna interzisă este întotdeauna permisă

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează:

în zona de protecţie a drumului, necondiţionat

în afara zonei de protecţie a drumului art 94

în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord art 94

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de:

PE 106/03

LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi:

linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare

se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune art 98

armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul art 98

PE 106/03

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m

este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei

PE 106/03

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă art 105

este permisă condiţionat (doar în “cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) art 105

PE 106/03

se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate art 110

se face respectându-se condiţiile de “siguranţă mărită” art 110

PE 106/03

respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă

în funcţie de categoria de pericol a clădirii art 117

respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri art 117

PE 106/03

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile:

este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) art 119

PE 106/03

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: 2 m art 121

PE 106/03

Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora: este permisă condiţionat art 123

Page 141: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 1

IINorma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1 24 21 NTE 006 Neglijabilă axa 10

2 25 22 NTE 006 10.00% 5% art 14 15.00%

3 26 23 NTE 006 Scade art 15 b creşte rămâne constant

4 27 24 NTE 006

5 28 25 NTE 006

6 29 26 NTE 006

7 30 27 NTE 006 se neglijează nu există art 16c

8 31 28 NTE 006

9 32 29 NTE 006

III_IVA

III_IV B

Pentru aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei este.

neglijabilă numai pentru aparate cu izolaţie în SF6

se calculează pe bază de formulă

Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial de scurtcircuit I”k în cadrul reţelelor de joasă tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare cu ……. faţă de curentul de scurtcircuit iniţial calculat fără influenţa motoarelor:

Raportul de transformare RT/XT în funcţie de mărimea transformatorului:

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui scurtcircuit departe de generator, curentul de scurtcircuit iniţial I”k este egal cu:

curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16a3

curentul de scurtcircuit permanent Ik art 16a3

curentul de scurtcircuit de şoc

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-un sistem cu generatoare, posturi de transformare, motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik este:

mai mic decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib Catalin Pandele, Alin Voicu art 16a pg 19 randurile 11 si 12

mai mare decât curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib

egal cu curentul de scurtcircuit simetric de rupere Ib art 16 a3

În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de succesiune negativă este aproximativ egală cu impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care scurtcircuitul apare:

aproape de generator Ani Dobos:art 16b

departe de generator Ani Dobos:atr 16b

indiferent unde apare, numai dacă este cu punere la pământ art 16b

În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit monofazat:

se calculează pe bază de formulă

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în considerare:

rezistenţele de contact art 9d

impedanţele de defect art 9d

impedanţele de scurtcircuit

În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:

capacităţile liniilor art 13 Liliana art 9h

impedanţele de scurtcircuit Ani Dobos:art 9h

admitanţele în paralel cu elementele pasive (sarcini) Ani Dobos: art 9h

Page 142: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 2

10 33 30 NTE 006

11 34 31 NTE 006

12 35 32 NTE 006

14 37 34 este permisă întotdeauna;

15 38 35 nu se admite

16 39 36 I7/2002 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul tablourilor:

17 40 37

18 41 38 Ca elemente de separare în zonele de lucru se folosesc: orice tip de întreruptor;

19 42 39 I7/2002

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face în următoarele condiţii:

scurtcircuitul este departe de generator art 9a

scurtcircuitul este aproape de generator

scurtcircuitul este alimentat într-un singur punct al reţelei de alimentare cu energie electrică art 9a

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând constante:

valorile tensiunii de alimentare art 9c

impedanţele elementelor componente ale reţelei art 9c

impedanţele de scurtcircuit

Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând:

impedanţa pozitivă egală cu impedanţa negativă art 9e

impedanţa pozitivă mai mare decât impedanţa negativă

impedanţa pozitivă mai mică decât impedanţa negativă

PE 102/86

Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:

este interzisă, cu unele excepţii; Ani Dobos:art 2.7

nu există în prescripţiile energetice o astfel de recomandare

PE 102/86

În cazul în care temperatura minimă poate fi sub +5°C, montarea aparatelor în staţiile de joasă tensiune se poate face:

se admite cu condiţia prevederii unei încălziri locale; Ani Dobos:art 2.12 , nota1

se admite în cazul în care fabricatul aparatelor permite acest lucru Liliana, art 2.12 pg 15 aliniat 1

este interzisă; art 5.2.57este permisă în anumite condiţii;

este permisă, dar nu se recomandă.

PE 102/86

În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau mai multe surse este interzisă, pentru a se evita această schemă:

se prevăd blocaje corespunzătoare pentru împiedicarea conectării în paralel; Ani Dobos:art 3.2

se montează indicatoare de securitate;

în cazuri extreme, când nu se pot realiza blocaje, se admite montarea de indicatoare de securitate . Ani Dobos:art 3.2

PE 102/86

siguranţe fuzibile;Ani Dobos:art 3.7

aparate debroşabile. Ani Dobos:art 3.7

La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie, distanţa minimă de izolare în aer între piesele fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să fie de cel puţin: 10 mm

15 mm art 5.2.62 20 mm

Page 143: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 3

20 43 40 I7/2002 Tabloul de distribuţie trebuie montat: în plan orizontal

21 44 41 I7/2002

22 45 42

23 46 43

24 47 44 I7/2002

25 48 45 I7/2002 este interzisă; art 4.2.23 este permisă;

26 49 46 I7/2002 întreruptoare manuale;

27 50 47 I7/2002 Instalarea bateriilor de condensatoare poate fi:

28 51 48 Carcasele bateriilor de condensatoare:

perfect vertical şi bine fixat art 5.2.79

nu există recomandări speciale cu privire la modul de montare

Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie realizate din bare pentru curenţi mai mari de: 50 A 100 A art 5.2.58 150 A

PE 102/86

Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de curent continuu sau de tensiuni diferite

pot fi grupate pe acelaşi panou (dulap), necondiţionat

se recomandă să nu fie grupate pe acelaşi panou (dulap) Ani Dobos:art 4.4.7

este admisă gruparea pe acelaşi panou (dulap), în anumite condiţii

PE 102/86

Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate de conectare: este permisă

nu este permisă Ani Dobos:art 4.5.3

de regula nu este permisă, cu excepţia anumitor cazuri art 5.2.30

Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în aşa fel încât:

conductoarele de alimentare să fie legate la şuruburile de contact art 5.2.38

conductoarele de plecare spre consumatori să fie legate la şuruburile de contact

conductoarele de alimentare să fie legate la duliile filetate

Montarea siguranţelor pe conductoarele instalaţiei de protecţie:

este interzisă numai în cazul în care conductorul de protecţie este folosit drept conductor de nul.

Protecţia la supracurenţi a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

siguranţe fuzibile; art 7.1.12

întreruptoare automate care permit întreruperea curenţilor capacitivi. Art 7.1.12

în încăperi separate art 7.1.16

în dulapuri speciale Ani Dobos:art 7.1.16

nu este necesar un spaţiu special

PE 102/86

trebuie legate prin conductoare de protecţie la pământ Ani Dobos:art 4.7.6

nu trebuie să fie legate la pământ;

trebuie legate la pământ numai în anumite situaţii

Page 144: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 4

29 52 49 I7/2002 Cu art 5.1.3 b Al otel

30 53 50

31 54 51 I7/2002

32 55 52 alb pentru poziţia deschis

33 93 103 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe baza: criteriilor constructive;

34 94 104

35 95 105 Conductoarele coloanelor electrice:

Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:

PE 102/86

Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă tensiune se recomandă să se facă: în plan vertical

în plan vertical, iar în cazuri bine motivate, în plan orizontal

în plan orizontal, iar în cazuri bine motivate în plan vertical Ani Dobos:art 4.8.10

Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se marchează prin vopsire, astfel:

faza L1 – roşu închis, faza L2 – galben, faza L3 – albastru închis; art 5.1.42b

faza L1 – negru, faza L2 – verde galben, faza L3 – roşu închis;

faza L1 – roşu închis, faza L2 – negru, faza L3 – galben.

PE 102/86

Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de conectare trebuie să fie:

verde pentru poziţia deschis; Ani Dobos:art 4.9.11

alb pentru poziţia închis Ani Dobos:art 4.9.11

PE 155/92

puterilor instalate ale aparatelor electrocasnice existente la consumator; art 2.1.4

puterii absorbite, care se determină în funcţie de puterea totală instalată şi de un coeficient de simultaneitate; Ani Dobos:art2.1.1

PE 155/92

Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească:

0,5 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 1% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale art 2.1.4

10 % pentru racordurile electrice subterane, respectiv 5% pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

5 % pentru racordurile electrice subterane, pentru racordurile electrice aeriene şi pentru coloanele electrice colective sau individuale

PE 155/92

trebuie să aibă secţiuni constante pe întregul traseu al coloanelor; Ani Dobos:art 3.2.1

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 15m;

pot avea doua secţiuni dacă lungimea coloanelor depăşeşte 10m.

Page 145: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 5

36 96 106 50 mmp 150 mmp 100 mmp art 3.2.2

37 97 107

38 98 108

39 99 109

40 100 110

41 101 111 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult:

42 102 112

43 103 113

44 104 114

45 153 115 I7/2002

PE 155/92

Pentru conductorul de protecţie al coloanelor electrice colective se foloseşte o platbandă de oţel zincat sau vopsit sau o armătură sudată, având secţiunea de:

PE 155/92

Conductorul de protecţie al coloanelor electrice individuale trebuie să fie legat la pământ:

în cazul firidelor de branşament, la bara de legare la pământ art 3.2.3

în cazul tablourile de distribuţie ale consumatorilor, la borna de legare la pământ de pe rama metalică a tablourilor art 3.2.3

doar dacă secţiunile conductoarelor sunt nu au valoare constantă pe toată lungimea

PE 155/92

Branşamentul electric este partea din instalaţia de distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia electrică şi: firida de branşament coloana electrică

punctul de delimitare între distribuitor şi consumator, reprezentat de bornele contorului art 2.1.6

PE 155/92

Racordul electric este partea din branşament cuprinsă între:

linia electrică aeriană sau subterană şi firidă de branşament art 1.2.2

firida de branşament şi coloană sau colonele electrice

coloana electrică şi bornele contorului montat la consumator

PE 155/92

Racordurile electrice aeriene şi coloanele electrice individuale se execută monofazat pentru valori ale curenţilor până la: 20 A 30 A art 2.1.5 40 A

PE 155/92 10 apartamente

20 de apartamenteart 2.1.6 30 de apartamente

PE 155/92

Secţiunile transversale ale coloanelor electrice colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să depăşească, în cazul utilizării aluminiului: 3 x 50 + 25 mmp

3 x 70 + 35 mmpart 2.1.7 3 x 95 +50 mmp

PE 155/92

Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe orizontală, depăşeşte: 10 m 15 m art 3.2.10 20 m

PE 155/92

Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a firidelor de branşament trebuie să fie de: 0,3 m

0,4 – 0,5 mart 3.1.1 1m

Prevederile normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500V c.c., indicativ I7-2002, se aplică la proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente:

clădirilor agricole şi horticole art 1.1e

protecţiei clădirilor împotriva trăsnetelor

la depozite de materiale pirotehnice şi explozive

Page 146: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 6

46 154 116 I7/2002 se admite nu se admite art 3.3.6 se admite condiţionat

47 155 117 I7/2002

48 156 118 I7/2002 interzisă admisă

49 157 119 I7/2002 recomandată

50 158 120 I7/2002 până la 30 A art 3.4.9 până la 50 A până la 20 A

51 159 121 I7/2002 Obligatorie art 4.1.27a

52 160 122 I7/2002 permisă interzisă art 4.1.41 obligatorie

53 161 123 I7/2002 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru:

54 162 124

55 163 125 I7/2002 aluminiu cupru sau aluminiu obligatoriu cupru 5.1.3

56 164 126 I7/2002

57 165 127 I7/2002 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune: este permisă întotdeauna este interzisă 5.1.31

Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care se poate să apară condens:

Măsurile pentru evitarea contactului deţinut cu materialul combustibil a elementelor de instalaţii electrice se aplică:

numai la montarea aparentă a elementelor de instalaţii electrice

numai la montarea sub tencuială a elementelor de instalaţii electrice

atât la montarea aparentă cât şi la montarea îngropată Ani Dobos:art 3.3.9

Montarea pe materiale combustibile a conductoarelor electrice cu izolaţie normală este:

admisă doar cu condiţia interpunerii de materiale incombustibile art3.3.9

Alimentarea de rezervă a consumatorilor echipaţi cu instalaţii electrice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este:

Obligatorie Ani Dobos:art 3.4.3

la latitudinea consumatorului

La consumatorii alimentaţi direct din reţeaua furnizorului de energie electrică, instalaţiile electrice se execută cu distribuţie monofazată, pentru valori ale curenţilor:

Legarea în serie a maselor materialelor şi echipamentelor legate la conductoare de protecţie este:

‘interzisă Alin Voicu art 4.1.44

la latitudinea executantului

Folosirea elementelor conductoare ale construcţiei, pentru dubla funcţiune de protecţie şi de neutru este:

instalaţii din încăperi din categoriile celor cu risc de incendiu sau de explozie art 4.2.9

instalaţii de comandă, semnalizare

instalaţii de comutare şi similare

I7/2002 + PE 102/92

Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor elemente care pot produce întreruperea circuitului este:

Interzisă Ani Dobos:art 4.2.33 + 4.5.3 vezi intrebarea 46_43

permisă în anumite condiţii

la latitudinea consumatorului

La circuitele electrice pentru alimentarea receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare din blocul operator al spitalelor, iluminat de siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

Legăturile electrice între conductoare izolate pentru îmbinări sau derivaţii se fac:

în interiorul tuburilor sau ţevilor de protecţie

în interiorul golurilor din elementele de construcţie

numai în doze sau cutii de legătură 5.1.29

este permisă în cazul conductoarelor de cupru

Page 147: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 7

58 166 128 I7/2002

59 167 129 I7/2002

60 168 130 I7/2002 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare

61 169 131 I7/2002 16 mmp 6 mmp

62 170 132 I7/2002 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie executate: numai prin sudare

63 171 133 I7/2002 3 m

64 172 134 I7/2002

65 173 135 I7/2002 este admisă

66 174 136 I7/2002

67 175 137 I7/2002 numai aparent numai îngropat

Legăturile conductoarelor din cupru pentru îmbinări sau derivaţii care se fac prin răsucire şi matisare trebuie să aibă: minimum 8 spire

o lungime a legăturii de cel puţin 1 cm

minimum 10 spire, o lungime a legăturii de cel puţin 2 cm şi să se cositorească art 5.1.33

Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: prin răsucire şi matisare

prin cleme speciale, prin presare cu scule speciale sau prin sudare 5.1.34 prin lipire cu cositor

numai cu ajutorul şuruburilor

cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau prin sudare 5.1.37

Legarea conductoarelor la aparate, maşini, elemente metalice fixe, se face prin strângere mecanică cu şuruburi în cazul conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu: 10 mmp art 5.1.38

numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe şi şaibă elastică

prin sudare sau prin înşurubări cu contrapiuliţe şi inele de siguranţă (şaibă elastică) 5.1.40

Distanţa maximă admisă între două suporturi consecutive pentru susţinerea izolatoarelor de fixare a conductoarelor electrice de joasã tensiune pe pereţii clădirilor este de: 4 m axa5 5 m

Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare electrice libere se execută:

oriunde pe traseul conductelor

nu la mai mult de 1 m faţă de zona de fixare pe suport

numai în zonele de fixare pe suporturi 5.1.60

Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi montate în pământ: este interzisă 5.1.64

este admisă numai pentru conductoare de cupru

Tuburile şi ţevile metalice rigide sau flexibile, se utilizează:

numai în încăperi în care mediul nu este coroziv

în orice categorie de încăperi sau mediu 5.1.79

numai în încăperi în care mediul nu prezintă pericol de incendiu

Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic se instalează:

aparent sau îngropat, în anumite condiţii Ani Dobos:art 5.1.84

Page 148: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 8

68 176 138 I7/2002

69 177 139 I7/2002 1 m 0,5 m

70 178 140 I7/2002 este strict interzisă

71 179 141 I7/2002 admisă

72 180 142 I7/2002

73 181 143 I7/2002 în ţevi de protecţie;

74 182 144 I7/2002

75 183 145 I7/2002 1 cm 5 cm

76 184 146 I7/2002

77 185 147 I7/2002 se admite este interzisă art 5.2.7

Tuburile şi ţevile montate orizontal în încăperi în care se poate colecta apa de condensaţie trebuie montate între doua doze în poziţie: perfect orizontală

aproape orizontală, cu pante de (0,5 …1) % între doua doze 5.1.89

cu pante de (1 …2 ) % între doua doze

În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie distanţate faţă de plafon la: circa 0,3 m art 5.1.91

Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice pe pardoseala combustibilă a podurilor: este admisă fără restricţii

trebuie evitată; se poate face excepţie pentru tuburi metalice 5.1.92

Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor electrice la trecerile prin elemente de construcţie este: interzisă 5.1.103

admisă doar pentru tuburi cu diametru mai mic de 16 mm

Plintele de distribuţie din PVC trebuie montate la distanţe de minim:

3 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 10 cm faţă de pardoseală art 5.1.130

1 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 5 cm faţă de pardoseală

15 cm faţă de pervazuri din material combustibil şi 20 cm faţă de pardoseală

Conductele punte cu izolaţie şi manta din PVC trebuie montate:

aparent, indiferent de traseu

înglobat în tencuială sau instalate în golurile canalelor de beton. Art 5.1. 132

Curbarea pe lat a conductelor INTENC se face cu o rază de curbură egală cu:

cel puţin de 2 ori diametrul exterior al conductelor;

cel puţin de 4 ori diametrul exterior al conductelor 5.1.139

cel puţin de 10 ori diametrul exterior al conductelor.

În dozele de aparat şi de derivaţie, la conducta punte se lasă capete de rezervă de:

minimum 7 cm art 5.1.141

Pentru cordoanele flexibile pentru instalaţiile electrice mobile, se prevăd lungimi suplimentare egale cu:

50% din lungimea necesara pentru a evita solicitarea la tracţiune;

(5 -10) % din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune; art 5.1.156

20% din lungimea necesară pentru a evita solicitarea la tracţiune.

Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive, căldură sau şocuri mecanice:

se admite condiţionat !!!Muresan Dan recomanda aceasta varianta ca fiind corecta art 5.2.7

Page 149: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 9

78 186 148 I7/2002

79 187 149 I7/2002 1m de la axul aparatului;

80 188 150 I7/2002 06:00:00 minim 16 A

81 189 151 I7/2002 cel puţin o priză; cel puţin trei prize.

82 190 152 I7/2002 peste 1m peste 2m

83 191 153 I7/2002 cel puţin 1 m cel puţin 1,5 m

84 192 154 I7/2002 Siguranţele automate cu filet se pot utiliza: numai pentru separare

85 193 155 I7/2002 Întrerupătoarele automate se pot utiliza: numai pentru separare

86 194 156 I7/2002

87 195 157 I7/2002 75 mm 100 mm

Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de lumină trebuie montate:

numai pe conductoarele de fază; 5.2.15

numai pe conductorul de nul;

pe fază sau pe nul, nu are importanţă.

Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite, la înălţimea de:

(0,6-1,5) m de la axul aparatului; art 5.2.15

1,5 m de la axul aparatului.

Întrerupătoarele şi comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lămpilor fluorescente se aleg pentru un curent nominal de: minim 10 A 5.2.16

În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere de locuit:

cel puţin două prize; 5.2.18

În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de copii, prizele trebuie montate pe pereţi la următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului la nivelul pardoselii finite: peste 1,5 m 5.2.19

Întrerupătoarele, comutatoarele cu carcasă metalică nelegată la pământ sau conductor de protecţie şi prizele fără contact de protecţie se instalează în încăperi de producţie, faţă de elemente metalice în legătură cu pământul, la o distanţă de:

cel puţin 1,25 m art 5.2.26

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină art 5.2.237

numai pentru deconectare sub sarcină

atât pentru separare cât şi pentru conectare şi deconectare sub sarcină 5.2.37

numai pentru deconectare sub sarcină

În cazul folosirii unui întrerupător general automat al tabloului general de distribuţie, acesta:

trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune

nu trebuie prevăzut cu protecţie de minimă tensiune art 5.2.50

poate fi prevăzut sau nu cu protecţie de minimă tensiune, în funcţie de opţiunea proiectantului

Distanţa de izolare în aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie să fie de:

cel puţin 50 mm art 5.2.64

Page 150: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 10

88 196 158 I7/2002 2 m 2,3 m art 5.2.67

89 197 159 I7/2002

90 198 160 I7/2002

91 199 161 I7/2002 0,5 kW 1 kW

92 200 162 I7/2002

93 201 163 I7/2002

94 202 164 I7/2002 100 grade C 150 grade C

95 203 165 I7/2002 grătar protector

96 204 166 I7/2002 minimum 2 kW minimum 3 kW

97 205 167 I7/2002 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată în execuţie sub tencuială

98 206 168 I7/2002 1 kW 1,5 kW

Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă de pardoseala finită să nu depăşească:

2,5 m Ani Dobos: art5.2.67

Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin … măsurată între punctele cele mai proeminente ale tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu 0,5 m 0, 8 m art 5.2.70 1 m

Se prevede accesul pe la ambele capete pe coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie formate din mai multe panouri având o lungime mai mare de: 10 m art 5.2.75 3 m 5 m

Este admisă racordarea prin prize la circuitul de alimentare a receptoarelor electrice cu putere nominală până la: 2 kW art 5.2.86

Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat normal, de prize, de comandă şi de semnalizare:

dacă acestea funcţionează la aceeaşi tensiune art 5.3.2 întotdeauna

dacă puterea instalată pe fiecare circuit nu depăşeşte 2 kW

La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat normal se va respecta condiţia de a nu se depăşi o putere totală instalată de:

3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW pe un circuit trifazat art 5.3.5

1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW pe un circuit trifazat

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 kW pe un circuit trifazat

În încăperi cu praf, scame sau fibre combusibile, se aleg corpuri de iluminat pe suprafaţa cărora temperatura este de cel mult:

200 grade Cart 5.3.19

Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu descărcări în vapori metalici se prevăd în orice tip de încăpere cu:

dispozitiv pentru îmbunătăţirea factorului de putere 5.3.25

legătura la un conductor de protecţie

În locuinţe se prevede câte un circuit de priză separat pentru receptoare cu puteri de:

minimum 2,5 kW art 5.3.8

cu contact de protecţie art 5.3.9

Stabilirea numărului de prize monofazate în clădirile de locuit şi social-culturale se face considerând o putere instalată pe circuit de: 2 kW art 5.3.8

Page 151: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 11

99 207 169 I7/2002 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii:

100 208 170 I7/2002 peste 5 kg

101 209 171 I7/2002

102 210 172 I7/2002

103 211 173 I7/2002

104 212 174 I7/2002 4 kW 5,5 kW art 5.4.5a

105 213 175 I7/2002 5,5 kW

106 214 176 I7/2002

107 215 177 I7/2002

la borna din interior la oricare dintre borne

la borna conectata la partea filetata a duliei art 5.3.23

Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel încât să suporte fără deformări:

de 5 ori greutatea corpului de iluminat, dar nu mai puţin de 10 kg art 5.3.27

de 3 ori greutatea corpului de iluminat utilizat

Se admite alimentarea a mai multe receptoare electrice de forţă de aceeaşi natură (de ex. motoare) prin acelaşi circuit prevăzut cu protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală instalată nu depăşeşte: 8 kW 10 kW 15 kW art 5.4.1

Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se seama:

numai de sarcinile în regim normal de funcţionare

numai de sarcinile de pornire

de simultaneitatea sarcinilor în regim normal şi de pornire art 5.4.2

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a motoarelor trifazate se admite pentru o putere de până la: 7,5 kW

În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a motoarelor monofazate se admite pentru o putere de până la: 3 kW 4 kW art 5.4.5a

La consumatori alimentaţi din posturi de transformare proprii , puterea celui mai mare motor care porneşte direct, determinată prin calcul, nu va depăşi:

10 % din putere transformatoarelor din post

20 % din puterea transformatoarelor din post art 5.4.6

30 % din puterea transformatoarelor din post

Motoarele electrice alimentate prin circuite separate trebuie prevăzute pe toate fazele:

numai cu dispozitiv de protecţie la scurtcircuit, pentru puteri mai mici de 5 kW

numai cu protecţie la suprasarcini, pentru puteri mai mici de 5 kW

de regulă, cu dispozitive de protecţie la scurtcircuit şi dispozitive de protecţie la suprasarcină art 5.4.8

Page 152: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 12

108 216 178 I7/2002 0,6 kW

109 217 179 I7/2002

110 218 180 I7/2002 mai mică de 0,5 MΩ

111 219 181 I7/2002

112 220 182 I7/2002

113 221 183

114 222 184 I7/2002 volumul 1de protecţie volumul 2 de protecţie

115 223 185 I7/2002 0 I

116 224 186 I7/2002 este totdeauna admisă

117 225 187 I7/2002 flexibile metalice

Protecţia motoarelor la suprasarcină nu este obligatorie condiţionat pentru puteri ale acestora de până la:

1,1 kW art 5.4.9 2,5 kW

Protecţia la tensiune nulă sau la tensiune minimă, atunci când este necesară:

se prevede la fiecare motor art 5.4.11

se admite utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie, pentru mai multe motoare, în anumite condiţii 5.4.11

este interzisă utilizarea în comun a unui dispozitiv de protecţie

Rezistenţa de izolaţie a unui circuit cu tensiune nominală > 500 V se măsoară în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:

mai mare sau egala cu 1 MΩ art 6.9

mai mare sau egala cu 2 MΩ

Rezistenţa de izolaţie a instalaţiei electrice se măsoară întotdeauna:

numai între conductoarele active luate 2 câte 2

numai între fiecare conductor activ şi pământ

atât între conductoarele active luate 2 câte 2, cât şi între fiecare conductor activ şi pământ art 6.9

Rezistenţa de izolaţie a pardoselii se măsoară în cel puţin trei locuri, dintre care unul aflat la:

cca. 0,5 m de elementul conductor accesibil în încăpere

cca. 1 m de elementul conductor accesibil în încăpere art 6.11

cca. 2 m de elementul conductor accesibil în încăpere

I7/2002 si PE 120/94

Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul compensării locale (individuale) la receptoare de putere mare (motor asincron, transformator) trebuie să compenseze:

cel mult 70% din puterea de mers în gol a receptorului

cel mult 80% din puterea de mers în gol a receptorului

cel mult 90% din puterea de mers în gol a receptorului art 7.1.9 si art 4.38

În încăperile cu băi sau cu duşuri este permisă amplasarea dozelor de legături numai în:

volumul 3 de protecţie Ani Dobos art 7.2.7

În volumul 2, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, se admite montarea receptoarelor numai dacă sunt de clasa de protecţie: II art 7.2.8

În volumul 3, în cazul încăperilor cu băi sau duşuri, instalarea prizelor:

nu este admisă cu nici o condiţie

este admisã condiţionat 7.2.9

Instalaţiile electrice din clădiri situate în zona litoralului se protejează în tuburi:

din materiale electroizolante 7.3.2

Page 153: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 13

118 188

119 189

120 190

121 191

122 192

PE 106/03

Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de joasă tensiune, Um, este:

valoarea eficace a tensiunii între faze:

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii normale de funcţionare în orice punct al liniei, într-un moment oarecare Cap II

valoarea eficace maximă a tensiunii între faze, care poate să apară în condiţii anormale de funcţionare

PE 106/03

Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit din două metale se exprimă prin:

valorile rotunjite ale secţiunilor ambele metale Cap II

valoarea secţiunii celei mai mari dintre cele două (aferente celor două metale)

valoarea exactă a secţiunii conductorului, luată cu 2 zecimale

PE 106/03

Deschiderea nominală între stâlpii LEA j.t. este definită ca fiind:

semisuma deschiderilor reale adiacente unui stâlp

distanţa măsurată pe orizontală între axele a doi stâlpi

deschiderea convenţională, la care punctele de prindere ale conductoarelor se găsesc în acelaşi plan orizontal, terenul este plan, iar la săgeata maximă gabaritul la sol al liniei este cel minim. Cap II

PE 106/03

La determinarea încărcărilor normate pentru calculul mecanic al LEA de j.t. se ia în considerare:

zona meteorologică şi tipul de amplasament art 9

presiunea dinamică de bază dată de vânt, valorile temperaturii aerului şi coeficienţii de corecţie a vitezei vântului şi grosimii stratului de chiciură Muresan Dan art 9

doar greutatea unitară a fasciculului (conductoarelor)

PE 106/03

Acţiunea vântului şi chiciurei asupra armăturilor, consolelor şi izolatoarelor:

produce eforturi mult mai mari decât cele pe conductoare sau stâlpi art 21

produce eforturi mult mai mici decât cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste eforturi se pot neglija Muresan Dan art 21

produce eforturi comparabile cu cele pe stâlpi sau conductoare

Page 154: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 14

123 193 10.00% 15.00%

124 194 ipoteza vântului maxim

125 195 este interzisă

126 196 este interzisă

127 197 16 mmp 25 mmp art 31 30 mmp

128 198 20 mmp 16 mmp 35 mmp art 31

129 199 În LEA j.t. se utilizează de regulă, stâlpi din:

PE 106/03

La dimensionarea conductoarelor, prin calculul mecanic al conductoarelor LEA j.t., la diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult de: 5% art 25

PE 106/03

La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata maximă a LEA se calculează în:

ipoteza temperaturii maxime art 26

ipoteza încărcării cu chiciură art 26

PE 106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente cu obstacole mai mici de 10 m) Liliana art 29

este admisă pentru lucrări de reparaţii, în baza unor justificări tehnico-economice

PE 106/03

Pentru construcţia LEA j.t. utilizarea conductoarelor din oţel-aluminiu sau aliaje de aluminiu, neizolate:

este admisă în zonele de amplasament I (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al lacurilor, amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mici de 10 m) Liliana art 29

este admisă în zonele de amplasament II (localităţi, cu excepţia centrelor marilor oraşe, precum şi amplasamente din zone construite, cu obstacole mai mari de 10 m)

PE 106/03

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din oţel-aluminiu, să fie:

PE 106/03

La dimensionare, din considerente mecanice se recomandă ca secţiunile minime ale conductoarelor LEA j.t. neizolate, din aluminiu, să fie:

PE 106/03 Metal art 35, 36 lemn art 35, 51

beton armat, prefabricaţi Muresan Dan art 35, 51

Page 155: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 15

130 200 500 daN 100 daN art 43 250 daN

131 201 este interzisă

132 202 2 1,5

133 203 vopsire smălţuire zincare art 36

134 204 4 m art 64 3m 2,5 m

135 205

136 206

137 207 0,15 m 0,5 m art 69 2 m

138 208 3 m 10 m

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., la determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în considerare o încărcare suplimentară provenită din greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj, cu valoarea recomandată de:

PE 106/03

Montarea pe stâlpii LEA j.t. a diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, reclame, etc.:

este permisă numai cu acordul unităţii care exploatează linia electrică respectivă

este permisă necondiţionat

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., dacă încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul maxim al stâlpului şi se montează o ancoră, dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul cu un coeficient de siguranţă de: 2,5 art 54

PE 106/03

Accesoriile LEA j.t. (console, suporturi, armături) se protejează prin:

PE 106/03

Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul torsadat al LEA j.t., montat pe stâlpi, în punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

PE 106/03

Montarea fasciculelor LEA j.t. pe faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea următoarelor:

pereţii trebuie să fie din materiale necombustibile şi rezistenţi din punct de vedere mecanic art 65

distanţa de la fascicul la sol să fie de minimum 2 m

este interzisă montarea pe pereţii încăperilor în care au loc procese termice Muresan Dan art 65

PE 106/03

În cazul LEA j.t. cu conductoare neizolate, conductoarele vor fi montate:

în coronament orizontal art 66

în coronament vertical, în cazuri justificate art 66

întotdeauna în coronament vertical

PE 106/03

Indiferent de tipul coronamentului LEA j.t. sau zona meteorologică, distanţa minimă între conductoarele neizolate, în punctele de prindere nu va fi mai mică decât:

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. distanţa minimă pe verticală de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă, trebuie să fie de: 6 m art 71

Page 156: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 16

139 209 50 cm

140 210 nu este normată 50 cm

141 211

142 212

143 213 este interzisă

144 214

145 215 nu se admite art 89

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. cu două circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă dintre fascicule trebuie să fie: 30 cm art 75

nu este normată Alin Voicu art 73

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. având un circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între cele două circuite trebuie să fie de: 30 cm art 75

PE 106/03

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune:

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 3 m

distanţa pe stâlp între elementele liniei de medie şi joasă tensiune va fi de minim 1,5 m art 77

circuitul de joasă tensiune se montează sub circuitul de medie tensiune Liliana art 77

PE 106/03

La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior al liniei de joasă tensiune

se stabileşte în funcţie de deschiderea dintre stâlpi art 79

nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m

va fi de minim 1 m, indiferent de deschiderea dintre stâlpi

PE 106/03

Realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în comun:

este permisă dacă troleibuzele sunt prevăzute cu limitator de cursă care să reţină captatoarele la deconectarea accidentală a acestora de la linia de contact art 82

este permisă dacă la dimensionarea stâlpilor se ţine seama şi de încărcările datorate instalaţiilor de transport în comun şi distanţele între circuite sunt cele reglementate art 82

PE 106/03

La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se are în vedere ca măsură de siguranţă:

realizarea unor fundaţii speciale

deschiderea nu va depăşi 80% din valoarea deschiderii calculate art 84

interzicerea înnădirii conductoarelor art 84

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, depourilor de locomotive, a atelierelor de material rulant:

se face cu respectarea unei distanţe minime pe verticală de 7 m

se admite în condiţii de siguranţă mărită

Page 157: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 17

146 216

147 217 0,2 m art 95 0,1 m nu este normată

148 218

149 219 este interzisă art 105

150 220 este interzisă

151 221 este interzisă

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t. la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în afara localităţilor, stâlpii LEA j.t. se amplasează:

în zona de protecţie a drumului, necondiţionat

în afara zonei de protecţie a drumului art 94

în zona de protecţie numai cu acordul unităţii care administrează drumul şi luarea măsurilor stabilite de comun acord art 94

PE 106/03

La dimensionarea LEA j.t., la traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii LEA j.t. se amplasează la o distanţă minimă de bordură de:

PE 106/03

LEA de joasă tensiune pe stâlpi comuni cu medie tensiune se realizează cu respectarea unor prevederi cum ar fi:

linia cu tensiune mai mică se va monta deasupra liniei cu tensiune mai mare

se va prevedea deconectarea automată la puneri simple la pământ ale liniei de medie tensiune art 98

armăturile metalice ale tuturor stâlpilor se vor lega la conductorul de nul art 98

PE 106/03

Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este permisă dacă distanţa minimă pe verticală între LEA şi construcţie este de minim 2 m

este permisă condiţionat, în funcţie de tipul construcţiei

PE 106/03

Apropierea axului LEA de joasă tensiune de construcţii în care se prelucrează sau depozitează substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu (explozie):

este interzisă la o distanţa mai mică de 1,5 ori înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din zonă art 105

este permisă condiţionat (doar în “cazurile obligate” în care nu se poate respecta distanţa minimă, cu tratarea de comun acord între unităţile care administrează linia şi construcţia) art 105

PE 106/03

Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau troleibuz de către LEA de joasă tensiune:

se face cu LEA cu conductoare izolate torsadate art 110

se face respectându-se condiţiile de “siguranţă mărită” art 110

Page 158: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 18

152 222

153 223 este întotdeauna interzisă este admisă necondiţionat

154 224 1 m 0,3 m

155 225 este întotdeauna interzisă este întotdeauna permisă

1 1 5 Ω art 12.5.3 10 Ω 15 Ω

2 2 5 Ω 10 Ω art 12.5.3 15 Ω

3 3 înalt Semiînalt art 13.6 Jos Ani Dobos:art 13.6

4 4

PE 106/03

Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se realizează:

respectând o distanţă pe verticală de minim 2 m, măsurată la săgeată sau deviaţie maximă

în funcţie de categoria de pericol a clădirii art 117

respectând o distanţă pe orizontală de minim 1 m între un stâlp al LEA şi orice parte a unei clădiri Muresan Dan art 117

PE 106/03

Montarea fasciculelor de conductoare izolate torsadate ale LEA j.t. pe elemente de clădire din materiale combustibile:

este admisă condiţionat (cu condiţia ca între fasciculul şi peretele combustibil se interpune un material incombustibil) art 119

PE 106/03

La traversarea şi apropierea LEA j.t. cu conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri, trebuie respectată o distanţă minimă de: 2 m art 121

PE 106/03

Construirea LEA j.t. peste ape curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona de protecţie a acestora:

este permisă condiţionat art 123

NTE 001/03

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

NTE 001/03

Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul în care priza de pământ se execută separat faţă de prizele de pământ pentru instalaţiile electrice, trebuie să fie cel mult:

NTE 001/03

Staţiile de transformare exterioare amplasate în zone poluate (niveluri de poluare III şi IV) se realizează în sistem construcţii de tip:

NTE 001/03

Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:

instalaţiilor electrice pentru tracţiunea electrică

instalaţiilor electrice din medii explozive

instalaţiilor electrice cu tensiunea nominală mai mare de 1000V art 2.1

Page 159: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 19

5 5

6 6

7 7 12,5 kV/m art 5.1.3.5 b 30 kV/m 20 kV/m

8 8

9 9 doar metoda statistică

10 10 30° art 6.1.3 45° 60°

11 11 10 Ω 5 Ω art 6.2.6 b 4 Ω

12 12 descărcătoare cu coarne paratrăsnete

13

14 numai în caz de avarie

NTE 001/03

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

tensiunea nominală de ţinere la impuls de trăsnet art 3.22.a

tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată la frecvenţă industrială art 3.22 a

tensiunea nominală de ţinere la impuls de comutaţie

NTE 001/03

Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată mai mare decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie se defineşte prin:

tensiunea nominală de ţinere la impuls de trăsnet art 3.22.b

tensiunea nominală de ţinere de scurtă durată la frecvenţă industrială

tensiunea nominală de ţinere la impuls de comutaţie art 3.22. b

NTE 001/03

În zonele cu circulaţie redusă, valoarea intensităţii câmpului electric la 1,8m de suprafaţa solului nu trebuie să depăşească:

NTE 001/03

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată 1 kV ≤ Us ≤ 245 kV se face utilizând:

metoda convenţională art 5.2.1.a metoda statistică

oricare dintre cele două metode prezentate la variantele a) şi b)

NTE 001/03

Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele electrice având tensiunea cea mai ridicată Us > 245 kV se face utilizând:

doar metoda convenţională

oricare dintre metoda convenţională sau metoda statică art 5.2.1.b

NTE 001/03

La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de maxim:

NTE 001/03

În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi de 40 m, rezistenţa prizei de pământ măsurată la 50 Hz, nu trebuie să depăşească valoarea de:

NTE 001/03

Protecţia posturilor de transformare de 3-35 kV cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:

descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe bază de oxizi metalici art 7.2.7

NTE 002/03

Normativul de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandă-control şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor se aplică instalaţiilor aferente staţiilor electrice:

cu tensiune până la 400 kVart 1

cu tensiune până la 220 kV

cu tensiune până la 750 kV

NTE 002/03

Verificările asupra sistemelor de protecţii, comandă-control şi automatizări aferente părţii electrice a centralelor şi staţiilor, trebuie efectuat:

la punerea în uncţiune (PIF) rt 6 a

în timpul exploatăriiart 6b

Page 160: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 20

15 egală cu 2 MΩ

16

17 verificări funcţionale

18

19

20

56 53

57 54

NTE 002/03

Rezistenţa de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de automatizare din partea electrică a centralelor şi staţiilor trebuie să fie:

egală sau mai mare decât 2 MΩ

mai mare decât 2 MΩ ab V

NTE 002/03

Măsurarea rezistenţei de izolaţie pentru circuitele de curent, de măsură şi de protecţie ale instalaţiilor de automatizare din partea electrică a centralelor şi staţiilor se referă la măsurarea rezistenţei de izolaţie

a circuitelor primare ale transformatoarelor de curent

a circuitelor independente (nelegate galvanic) între ele cap V pct 3

între circuitele independente şi pământ cap V pct 3

NTE 002/03

Verificările preliminare comune ale instalaţiilor de automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor se referă la:

verificarea corespondenţei între datele din proiect şi cele ale instalaţiei cap V pct 1

verificarea corectitudinii marcajelor pentru panouri, dulapuri, echipamente, şiruri de cleme ale instalaţiei verificate cap V pct 1

NTE 002/03

În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru releele / funcţiile minimale, valoarea coeficientului (raportului) de revenire:

nu trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată de fabrica constructoare

nu trebuie să fie mai mare decât valoarea indicată de fabrica constructoare art 1.1.2 probe

trebuie să fie egală obligatoriu cu valoarea indicată de fabrica constructoare

NTE 002/03

În cazul protecţiei/ funcţiei diferenţiale a barelor colectoare din centrale şi staţii, la verificarea în regim de sarcină, valoarea curenţilor pe fiecare fază trebuie:

să fie mai mare decât curentul de sarcină

să corespundă curentului de sarcină art 1.16 probe

să fie mai mică decât curentul de sarcină

NTE 002/03

În cazul protecţiilor prin relee în centrale şi staţii, pentru releele/ funcţiile maximale, valoarea coeficientului (raportului) de revenire:

nu trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată de fabrica constructoare art 1.1.2 probe

trebuie să fie egală obligatoriu cu valoarea indicată de fabrica constructoare

nu trebuie să fie mai mare decât valoarea indicată de fabrica constructoare

PE 103/92

Dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:

nu este obligatorie; art 1.4

este obligatorie, indiferent de tensiunea nominală a liniei;

este obligatorie numai pentru liniile cu tensiune nominală mai mare de 20 kV.

PE 103/92

Nu este obligatorie dimensionarea sau verificarea în condiţiile curenţilor de scurtcircuit a circuitelor electrice cu tensiune nominală până la 1 kV inclusiv:

dacă sunt prevăzute cu întreruptoare automate;

dacă sunt prevăzute cu întreruptoare manuale;

dacă sunt prevăzute cu siguranţe fuzibile art 1.4

Page 161: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 21

58 55

59 56 Curentul de scurtcircuit reprezintă:

60 57 de regulă, se neglijează;

61 58

62 59 rezistenţei arcului electric

63 60 curentul dinamic nominal

64 61

65 62

66 63

PE 103/92

Verificarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea nominală de 110 kV sau mai mare se verifică, în condiţiile curenţilor de scurtcircuit:

de regulă, numai la efectele dinamice; art 1.5

de regulă, numai la efectele termice;

întotdeauna la efectele termice şi dinamice.

PE 103/92

curentul nominal admisibil

supracurentul rezultat în urma unei conectări incorecte într-un circuit electric art 3.4

supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unui defect Liliana art 3.4

PE 103/92

La calculul curenţilor de scurtcircuit, impedanţa consumatorilor racordaţi în paralel cu calea de scurtcircuit:

se recomandă să se ţină seama de ea; art 4.2

se are în vedere numai pentru consumatori cu puteri peste 10 MW.

PE 103/92

Pentru un element de instalaţie care se dimensionează sau se verifică în condiţii de scurtcircuit se ia în considerare:

scurtcircuitul trifazat fără punere la pământ;

scurtcircuitul trifazat cu punere la pământ;

natura defectului practic posibil care conduce la solicitarea cea mai mare a elementului art 4.3

PE 103/92

La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice aeriene pentru defecte cu punere la pământ, se recomandă luarea în considerare a:

rezistenţei echivalente a instalaţiei de legare la pământ

rezistenţei echivalente la locul de defect art 4.8 (precizare)

PE 103/92

Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor elemente la efectele mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în considerare:

curentul de scurtcircuit termic echivalent

valoarea la vârf a curentului de scurtcircuit art 5.1

PE 103/92

La determinarea valorii de vârf a curentului de scurtcircuit şi a curentului de scurtcircuit termic echivalent de 1 s, se recomandă să se ţină seama:

de prezenţa aparatelor limitatoare de curent art 5.4

de temperatura conductorului la începutul scurtcircuitului

de factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit

PE 103/92

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se în considerare, de regula: scurtcircuitul monofazat

scurtcircuitul bifazat cu punere la pământ

scurtcircuitul trifazat art 5.1

PE 103/92

Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice în cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând ……….….în raport cu curentul dinamic nominal al aparatului:

valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit (kAmax) art 5.1

curentul de scurtcircuit permanent (kA)

curentul de scurtcircuit simetric iniţial (kA)

Page 162: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 22

67 64

68 65 efecte termice

69 66 la efectele termice

70 67 arcul electric

71 68

72 69 totală (echivalentă); părţii de aluminiu; art 6.6 părţii de oţel

73 70 arc electric

74 71

72 1 an art 1.2.9 6 luni 2 ani

73 10º C art 1.3.12 5º C 15º C

74 100 MΩ 500 MΩ 1 MΩ

PE 103/92

Factorul pentru calculul valorii de vârf a curentului de scurtcircuit este:

direct proporţional cu partea reală a impedanţei căii de scurtcircuit între sursã şi defect Liliana art 5.2 si fig 2

direct proporţional cu partea imaginară a impedanţei căii de scurtcircuit între sursã şi defect

direct proporţional cu durata defectului

PE 103/92

Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la:

solicitări mecanice art 5.6

solicitări electromagnetice

PE 103/92

Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, cablurile electrice se verifică la:

la solicitări electromagnetice

la solicitări mecanice Liliana art 5.8

PE 103/92

Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se verifică la:

la solicitări electromagnetice

la solicitări mecanice în condiţiile de scurtcircuit Liliana art 5.9

PE 103/92

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi staţiile electrice în condiţii de scurtcircuit:

se verifică la solicitări mecanice art 5.10

se verifică la solicitări termice art 5.10

nu trebuie verificate la solicitări în condiţii de scurtcircuit

PE 103/92

La verificarea stabilităţii termice a conductorului de oţel-aluminiu se ia în considerare secţiunea:

PE 103/92

Armăturile, clemele, piesele de fixare ale conductoarelor din centralele şi instalaţii electrice se verifică la:

solicitări electromagnetice

solicitări mecanice şi termice art 5.10

PE 103/92

Temperaturile maxime de scurtă durată ale componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească:

375°C – 400°C, în funcţie de materialul de izolare, respectiv materialul mantalei exterioare şi de umplutură

valorile limită admise de normele producătorului art 6.14

375°C – 400°C, în funcţie de durata

PE 116/94

Buletinele de fabrică şi de la punerea în funcţiune pentru echipamente şi instalaţii electrice de MT sunt valabile:

PE 116/94

Măsurătorile privind starea izolaţiei la transformatoare se execută la o temperatură a izolaţiei care să nu fie mai mică de:

PE 116/94

Valoarea minimă de control a rezistenţei de izolaţie pentru barele colectoare de medie tensiune este de: !!!! 1000 MΩ art 13.1

Page 163: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 23

75 1,5 V 1 V 2 V art 19.5

76 o dată pe lună o dată pe săptămână

77 o dată pe săptămână de două ori pe lună o dată pe lună art 19.6

78 mai mică decât 1 MΩ egală cu 1 MΩ

79 1 an 5 ani art 20.1 2 ani

80 3000 Ω art 20.5 2500 Ω 2000 Ω

81

82 1 MΩ 1,5 MΩ

83 1000 MΩ 1500 MΩ

84 150 MΩ 100 MΩ

PE 116/94

În cazul bateriilor de acumulatoare, la măsurarea tensiunii la bornele elementelor, tensiunea nominală de control pe element se consideră:

PE 116/94

În staţiile cu personal permanent, controlul nivelului electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează:

o dată în 24 de ore art 19.6

PE 116/94

În staţiile fără personal permanent, controlul nivelului electrolitului la bateriile de acumulatoare se efectuează:

PE 116/94

Rezistenţa de izolaţie la maşini (generatoare şi compensatoare sincrone) cu Un≤1000 V trebuie să fie:

mai mare decât 1 MΩ art 2.2

PE 116/94

În cazul instalaţiilor de înaltă tensiune (centrale, staţii, stâlpi LEA, PT), măsurarea rezistenţei de dispersie se face periodic, o dată la:

PE 116/94

La măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas se va simula omul cu o rezistenţă de:

PE 116/94

Rezistenţa de izolaţie a lagărului (în cazul lagărelor izolate), la motoarele de curent alternativ, nu trebuie să fie mai mică decât:

valoarea măsurată la ultima PIF

50% din valoarea măsurată la ultima PIF art 3.2

30% din valoarea măsurată la ultima PIF

PE 116/94

Valoarea minimă a rezistenţei de izolaţie a transformatoarelor şi autotransformatoarelor de putere la 20º C este de:

2 MΩ Liliana art 5.2(5) pg 45

PE 116/94

În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de înaltă tensiune trebuie să fie mai mare decât:

2000 MΩ Liliana art 7.2 pg 83

PE 116/94

În cazul încercărilor şi măsurătorilor efectuate la transformatoarele de tensiune din exploatare, în lipsa unor valori de referinţă iniţiale, rezistenţa de izolaţie a înfăşurării de joasă tensiune trebuie să fie mai mare decât:

50 MΩ Liliana art7.2 pg 83

Page 164: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 24

75 85 Timpul minim de deconectare reprezintă:

76 86

77 87

78 88 maşinilor rotative art 3.2 transformatoarelor

79 89 impedanţele lor art 3.2

80 90 acelaşi curent

81 91

82 92

PE 134/95

cel mai scurt timp între începutul unui curent de scurtcircuit şi prima separare a contactelor unui pol al aparatului de deconectare art 2.29

suma dintre timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei şi cel mai scurt timp de deschidere al întreruptorului art 2.29

timpul cel mai scurt de acţionare al protecţiei

PE 134/95

Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un scurtcircuit în timpul căruia valoarea:

componentei simetrice de c.a. rămâne practic constantă art 2.24

componentei simetrice de c.a. scade

componentei simetrice de c.a. se dublează

PE 134/95

În cazul unui scurtcircuit aproape de generator trebuie determinate:

valorile componentei alternative a curentului de scurtcircuit la timpul zero, în regim permanent, precum şi la timpul de rupere art 3.1 pct II

valoarea componentei simetrice de c.a.

curentul de şoc Liana art 3.1 pct II

PE 134/95

In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial numai în cazul:

cuptoarelor electrice cu arc

PE 134/95

Toate elementele reţelei care intervin în calculul curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de calcul prin: rezistenţele lor reactanţele lor

PE 134/95

În cazul exprimării în unităţi relative, toate impedanţele trebuie raportate la:

aceeaşi impedanţă de bază art 3.2

la aceeaşi putere de bază şi tensiune de bază

PE 134/95

În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele se neglijează:

rezistenţele reţelelor Liana art 1.5 reactanţele reţelelor

reactanţele capacitive ale reţelelor

PE 134/95

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează:

în schemele de secvenţă homopolară;

în schemele de secvenţă directă;

în schemele de secvenţă inversă;

Page 165: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 25

83 93 Curentul permanent de scurtcircuit reprezintă:

84 94

85 95

86 96 În cazul unui scurtcircuit aproape de generator:

87 97

88 98 Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se face:

89 99

PE 134/95

valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit care rămâne după trecerea fenomenelor tranzitorii; art 2.14

curentul de scurtcircuit în momentul funcţionării protecţiei

valoarea medie a curentului de scurtcircuit dintre momentul producerii scurtcircuitului şi momentul funcţionării protecţiei

PE 134/95

Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii sincrone este reactanţa calculată:

cu 5s înaintea scurtcircuitului

în momentul scurtcircuitului Pandele Catalin art 2.28

cu 10 s după producerea scurtcircuitului

PE 134/95

În cazul producerii unui scurtcircuit departe de generator componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit:

are o valoare practic constantă pe toată durata scurtcircuitului art 3.1 pct I

are o valoare ce variază în timp

are o amplitudine variabilă numai în prima parte a scurtcircuitului

PE 134/95

componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare practic constantă pe durata scurtcircuitului;

componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare ce variază în timp; art 3.1 pct II

componenta periodică alternativă a curentului de scurtcircuit are o valoare practic constantă pe durata scurtcircuitului numai dacă generatorul nu are reglaj automat de tensiune.

PE 134/95

În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de regulă prezintă interes:

valoarea componentei simetrice de c.a. a curentului de scurtcircuit art 3.1

valoarea componentei alternative a curentului de scurtcircuit la timpul zero art 3.1

valoarea de vârf a curentului de scurtcircuit art 3.1

PE 134/95

calculul curenţilor de scurtcircuit simetrici art 3.2

calculul curenţilor de scurtcircuit nesimetrici art 3.2 calculul tensiunii reţelei

PE 134/95

Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se întocmeşte:

pentru toate cele trei faze, în ambele cazuri

numai pentru o fază, în ambele cazuri art 3.2

doar în cazul scurtcircuitelor simetrice, numai pentru o fază

Page 166: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 26

90 100

91 101

92 102

286 286 I7/02

297 297 I7/02

311 311

312 312

226 226 Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile de:

227 227 16 mmp 25 mmp art 28 35 mmp

PE 134/95

Dacă se calculează curenţii de scurtcircuit în puncte cu tensiuni diferite:

impedanţele în ohmi şi în unităţi relative se modifică

impedanţele în ohmi şi în unităţi relative nu se modifică

impedanţele în ohmi se modifică dar impedanţele în unităţi relative nu se modifică art 3.2

PE 134/95

În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile impedanţelor directă şi inversă:

se admite întotdeauna egalitatea lor

se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit aproape de generator;

se admite egalitatea lor în cazul unui scurtcircuit departe de generator; art 3.2

PE 134/95

În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate prin transformatoare, impedanţele pot fi raportate:

fiecare impedanţă la treapta de tensiune corespunzătoare;

toate impedanţele la aceeaşi treaptă de tensiune

toate impedanţele la tensiunea la care are loc defectul art 3.2

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie sa depăşească, în cazul alimentarii directe din reţeaua de joasa tensiune a distribuitorului:

3% pentru instalaţii de iluminat si pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc)

3% pentru instalaţii de iluminat si 5% pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc art 5.1.18

5% pentru instalaţii de iluminat si 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forta, etc)

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea de utilizare a cablurilor nu trebuie să depăşească, în cazul alimentării de la posturi de transformare de abonat sau din centrale proprii:

8% pentru instalaţiile de iluminat şi 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.).Art 5.1.19

3% pentru instalaţiile de iluminat şi 5% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.).

5% pentru instalaţiile de iluminat şi 10% pentru instalaţiile altor receptoare (forţă, etc.).

NTE 007/08

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate direct din reţeaua de joasă tensiune a operatorului de distribuţie, nu trebuie să depăşească:

1 % din tensiunea nominală

2 % din tensiunea nominală

3 % din tensiunea nominală art 5.1.18

NTE 007/08

Căderea de tensiune în raport cu tensiunea nominală de utilizare, în instalaţiile de iluminat alimentate din posturi de transformare de abonat, nu trebuie să depăşească:

1 % din tensiunea nominală

4 % din tensiunea nominală

8 % din tensiunea nominală art 5.1.19

NTE 003/04 110 kV

110 kV, numai în terenuri silvice medie tensiune art 26

NTE 003/04

Din considerente mecanice, conductoarele funie din aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de aluminiu ale LEA vor avea următoarele secţiuni minime:

Page 167: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 27

228 228 25 mmp 20 mmp 16 mmp art 28

229 229

230 230 20 kV 110 kV 220 si 400 kV art 37

231 231 400 kV art 37

232 232 5.00% 10% art 38 15.00%

233 233

234 234

235 235

236 236 stâlpi de întindere

237 237 stâlpi de întindere

238 238 În cazul echipării stâlpilor cu mai multe circuite acestea:

239 239 Stâlpii de susţinere se folosesc:

NTE 003/04

Din considerente mecanice, conductoarele funie de oţel vor avea următoarele secţiuni minime:

NTE 003/04

Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor aluminiu – oţel:

se protejează împotriva coroziunii prin zincare clasa 2-a art 30

se protejează împotriva coroziunii cu grund epoxidic

nu se protejează împotriva coroziunii

NTE 003/04

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiuni nominale de:

NTE 003/04

Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului electric este obligatorie la LEA cu tensiunea nominală de: 110 kV 220 kV art 37

NTE 003/04

În cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de izolatoare dintr-un lanţ, determinate pe baza tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu:

NTE 003/04

La LEA de 110 kV, numărul de izolatoare din lanţurile de întindere, formate din elemente tip capa -tija, se consideră:

mai mare cu o unitate decât la lanţurile de susţinere art 39

mai mic cu o unitate decât la lanţurile de susţinere

egal cu cel de la lanţurile de susţinere

NTE 003/04

Pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul de izolaţie:

este acelaşi ca la stâlpii de întindere

din considerente mecanice, este mai mic decât la stâlpii de întindere

pentru un grad mărit de siguranţă, este mai mare decât la stâlpii de întindere art 41

NTE 003/04

În cazul lanţurilor multiple de întindere, verificarea elementelor de izolatoare şi a clemelor şi armăturilor componente, la gruparea specială de încărcări (regim de avarie) se face:

prin ruperea unui element de izolator dintr-o ramură; art 44

prin ruperea câte unui element de izolator din două ramuri;

prin ruperea a două elemente de izolator dintr-o ramură

NTE 003/04

Cleme cu eliberarea conductorului, respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată se folosesc la:

stâlpi de susţinere de tip întărit

stâlpi de susţinere de tip normal art 57a

NTE 003/04

Cleme sau legături cu reţinerea conductorului se folosesc la:

stâlpi de susţinere de tip întărit Liliana art 57a

stâlpi de susţinere de tip normal

NTE 003/04

trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune

pot avea tensiuni diferite art 57c

pot avea tensiuni diferite cu maximum 10% între ele

NTE 003/04

în mod curent pe linii pentru susţinerea conductoarelor art 57a

pentru fixarea conductoarelor prin întindere

nu se folosesc la construcţia reţelelor

Page 168: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 28

240 240 Stâlpii terminali se folosesc la:

241 241 Stâlpii de intervenţie:

242 242 Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru:

243 243 10.00% 5.00% 3% art 58

244 244 Stâlpii de intervenţie se dimensionează:

245 245

246 246

247 247 în mod obligatoriu art 99

248 248 Conifere art 104 foioase tari at 104 alte specii

249 249 cu răşini cu grunduri de exterior

250 250 în alveolă de beton

NTE 003/04

remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate

fixarea conductoarelor prin întindere la capetele liniei art 57c

se folosesc numai ca stâlpi de colţ

NTE 003/04

se folosesc pe perioada normală a funcţionare a liniei electrice

nu se folosesc la liniile electrice aeriene

se folosesc pentru remedierea temporară a unor porţiuni de linii avariate art 57d

NTE 003/04

fixarea conductoarelor, prin întindere, la capetele liniei

fixarea conductoarelor, prin întindere, ca puncte de sprijin, in lungul liniei art 57b

pentru susţinerea conductoarelor

NTE 003/04

La dimensionarea stâlpilor se admite o depăşire a rezistenţelor de calcul cu maximum :

NTE 003/04

numai în regim normal art 59 numai în regim de avarie

în regim normal şi de avarie

NTE 003/04

Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de avarie se consideră, ca ipoteză de calcul:

ruperea conductoarelor în condiţiile unui vânt perpendicular pe linie, simultan cu depunere de chiciură art 73

ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, simultan cu depunere de chiciură art 73

ruperea conductoarelor în condiţiile de vânt în lungul liniei, fără depunere de chiciură;

NTE 003/04

La stâlpii terminali cu mai multe circuite, verificările se fac:

în condiţiile montării numai a circuitelor de pe o singură parte a stâlpului tabel 17 nota 3

în condiţiile montării circuitelor de pe ambele părţi ale stâlpului

nu se fac verificări la stâlpii terminali cu mai multe circuite

NTE 003/04

Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice:

numai în cazul stâlpilor pe care este montat aparataj

numai în cazul stâlpilor speciali

NTE 003/04

La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot utiliza stâlpi de lemn din:

NTE 003/04

Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:

cu substanţe speciale în instalaţii industriale de specialitate art 105

NTE 003/04

Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor electrice aeriene se montează:

în pământ prin fundaţii burate art 112

în pământ prin batere cu vibraţii

Page 169: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 29

251 251 La LEA conductoarele de protecţie se leagă la pământ: la fiecare stâlp special la fiecare stâlp art 120

252 252

253 253

254 254

255 255

256 256 Punctul de alimentare este

257 257 Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV stâlpi de beton cutie de distribuţie

258 258

259 259

260 260

261 261

NTE 003/04

la fiecare stâlp de întindere

NTE 003/04

Se prevăd prize artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la:

toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie frecventă; art 125

toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele cu circulaţie redusă;

toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din zonele cu circulaţie redusă; art 125

NTE 003/04

La executarea liniilor, verificarea valorilor rezistenţelor de dispersie ale prizelor de pământ se face:

ne se face fiind constructivă

ne se face fiind inclusă constructiv în conductorul de nul al reţelei

se face conform normelor specifice art 126

NTE 003/04

Montarea de dispozitive antivibratore pe conductoarele active şi de protecţie ale LEA:

se face în cazul trecerii LEA prin zone plane deschise, cu deschideri de peste 120 m art 128 a

în cazul folosirii conductoarelor de protecţie cu fibră optică înglobată art 128 c

nu sunt necesare la executarea de LEA

NTE 003/04

Pentru o linie electrică aeriană culoarul de trecere (de funcţionare):

este diferit de zona de protecţie a liniei

este diferit de zona de siguranţă a liniei

coincide cu zona de siguranţă şi cu zona de protecţie ale liniei art 134

PE 101/85

staţie de conexiuni de medie tensiune, destinată alimentării unor posturi de transformare art 1.2.2 l)

staţie de transformare 110kV/20 kV sau staţie de conexiuni şi transformare de 100 kV/20kV

post de transformare 20/0,4 kV

PE 101/85

PE 101/85

Postul de transformare de stâlp este acela al cărui echipament, inclusiv transformatorul, este instalat în exterior:

pe o construcţie specială de stâlpi art 2.1.2

direct pe stâlpii liniilor electrice aeriene art 2.1.4

în cabină metalică sau zidită

PE 101/85

Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea unor consumatori, se face, de regulă:

în centrul de putere al amplasamentului

evitând utilizarea terenurilor agricole sau forestiere

în toate cazurile pe terenuri aparţinând domeniului public

PE 101/85

Dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea conductoarelor, este obligatorie la:

traversarea drumurilor şi căilor ferate art 4.1.5c

traversarea barelor colectoare art 4.1.5a

traversarea canalizării localităţii

PE 101/85

La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de producţie electrică:

nu se admit denivelări; art 5.1.16

se admit denivelări de maxim 5% ;

c) se admit denivelări de maxim 10%.

Page 170: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 30

262 262

263 263 de cel puţin 2 m de cel puţin 3 m

264 264 1,5 m 2 m art 4.3.2 2,5 m

265 265

266 266 În încăperile de producţie electrică:

267 267 10° 13° 16° art 5.1.14

268 268

269 269

PE 101/85

Distanta minima de izolare în aer Ao reprezintă distanta minima:

între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si aparţinând unor faze diferite;

între părţile conductoare rigide aflate sub tensiune si elementele legate la pământ; art 5.2.2

între partile conductoarelor flexibile sub tensiune si alte părţi subtensiune sau legate la pământ.

PE 101/85

Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor electrice la ieşire din spatiile de producţie electrică de exterior este:

stabilita în conformitate cu prevederile normativului PE 104 art 4.3.11

PE 101/85

Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasa, din incinta unei instalaţii electrice amplasate în exterior trebuie sa aibă înălţimea de cel puţin:

PE 101/85

Posturile de transformare situate în mediul rural sau cele cu regim de construcţie similar în mediul urban:

nu vor avea ferestre; art 5.1.12

pot avea ferestre protejate cu plasa de sârma;

pot avea ferestre prevăzute cu sticla armata.

PE 101/85

este obligatorie prevederea iluminatului natural

se poate prevedea iluminat natural şi artificial; art 5.1.13

nu se admit luminatoare. art 5.1.13

PE 101/85

Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu tensiune mari de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:

PE 101/85

Prin încăperile instalaţiilor electrice cu tensiuni peste 1 kV, trecerea conductelor cu fluide: este admisa nu se admite art 5.1.17

nu se admite, exceptând trecerea conductelor cu apa calda, folosind ţevi sudate, fără flanşeart 5.1.17

PE 101/85

Deasupra încăperilor în care pot să se afle simultan mai mult de 50 de persoane:

nu se amplasează transformatoare; art 5.1.2

nu se amplasează transformatoare cu puteri peste 63 kVA;

c) se pot amplasa transformatoare cu izolaţie electrică uscată sau cu fluide incombustibile. Liana art 5.1.2

Page 171: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 31

270 270

271 271

272 272 beton armat; art 5.1.6.b beton sau scândura.

273 273

274 274

275 275 1,5 m 2,5 m 3,5 m art 6.3.2.h)

276 276 3 ore 5 ore art 6.3.2d 7 ore

277 277 2,5 m 3,5 m 4,5 m art 6.3.2h

278 278

279 279

280 280 800 kVA inclusiv

PE 101/85

Montarea în aceeaşi încăpere a unor instalaţii cu tensiuni diferite:

este recomandată, pentru utilizarea spaţiului;

nu este recomandată; art 5.1.21

c) se admite în cazul în care exploatarea lor se face de către aceeaşi organizaţie. art 5.1.21

PE 101/85

Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare de medie tensiune se va prevedea:

plin numai pentru înălţimea întrerupătorului;

plin pe toata înălţimea celulei; art 5.1.27

plin pe o înălţime de cel mult 2 m.

PE 101/85

Acoperişurile si planşeele clădirilor si încăperilor în care se găsesc instalaţii electrice trebuie sa fie executate din:

scândura acoperita cu tabla;

PE 101/85

Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu volum mare de ulei:

cuprinde cel puţin 2 ventilatoare;

trebuie să asigure în 1 oră schimbarea unui volum de aer egal de 3 -5 ori volumul încăperii; art 5.1.9

cuprinde cel puţin 2 ventilatoare de mare putere.

PE 101/85

Accesul în posturile de transformare din interiorul blocurilor de locuinţe şi al clădirilor publice se va face: din interiorul clădirii;

de regulă, numai din exteriorul clădirii; art 5.4.9

c) din subsolul sau demisolul clădirii printr-o încăpere tampon Liana art 5.4.9

PE 101/85

Platforma unui post de transformare aerian, amplasat pe 2 stâlpi, trebuie montată la o înălţime de:

PE 101/85

Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre transformatoarele de putere, va fi cel puţin:

PE 101/85

Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt amplasate la o înălţime de cel puţin:

PE 101/85

Puterea transformatorului care se montează în posturi pe stâlpi nu va depăşi, de regula: 100 kVA 160 kVA 250 kVA art 6.3.2i

PE 101/85

Se admite montarea la etajul I al clădirilor a transformatoarelor de putere cu ulei când acestea au puteri de pana la: 400 kVA 630 kVA

1000 kVAart 6.3.3 b

PE 101/85

Se admite instalarea, in încăperi comune cu instalaţiile de distribuţie de înalta si joasa tensiune, de cel mai simplu tip, a doua transformatoare de putere în ulei cu o putere totala de:

1260 kVA inclusiv art 6.3.3f 1030 kVA inclusiv

Page 172: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 32

281 281 10 cm 20 cm art 6.6.2 30 cm

282 282

283 283 b prin lipire

284 284 Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu culoarea: roşie albastră Galbenă art 6.8.7.b)

285 285 30 min 1 h 30 min

287 287

288 288

289 289

290 290

291 291

PE 101/85

Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui transformator, se realizează prin ţevi cu diametrul de:

PE 101/85

Transformatoarele de putere in ulei se prevăd cu cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la un colector comun sau la alte cuve, daca au cantităţi de ulei de peste: 1 tona

1,2 tone art 6.6.2b 1,4 tone

PE 101/85

Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă tensiune se poate face: cu şuruburi art 6.7.1f) prin sudare art 6.7.1f)

PE 101/85

PE 101/85

Limitele de rezistenta la foc a pereţilor si planşeelor încăperilor ce adăpostesc echipament electric cu până la 60 kg ulei pe cuva sunt de: 1 h art 5.1.5, tabel 5.1

NTE 007/08

Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 – 30 kV se recomanda alegerea izolaţiei din: PVC

polietilena reticulata (XLPE)art 30

Polietilenaart 30

NTE 007/08

Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor de energie nu trebuie sa fie mai mici de:

1 mmp pt. conductoarele de cupru si 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu

1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu art 32 a

2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu

NTE 007/08

Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea cablurilor de energie si de comanda control, având, la manşoane, lungimea minima:

lungimea necesara refacerii o data a manşonului

lungimea necesara refacerii de doua ori a manşonului respectiv art 46a

lungimea necesara refacerii de trei ori a manşonului respectiv

NTE 007/08

Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare a cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor furnizorului, sunt:

40 cm în montaj orizontal si 80 cm în montaj vertical

50 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj verticalart 55 (1)

60 cm în montaj orizontal si 100 cm în montaj vertical

NTE 007/08

Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe de tensiune, de sus în jos, este:

comanda control, energie 0,4 kV, energie 6,10 kV, energie 20 kV

energie 20 kV, energie 6,10 kV, energie 0,4 kV, comanda-control fig 1

comanda control, energie 20 kV, energie 6, 10 kV, energie 0,4 kV

Page 173: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 33

292 292 1 m

293 293

294 294

295 295

296 296

298 298

299 299 c) 20 kV inclusiv.

300 300

301 301 c) 2,5 mmp.

NTE 007/08

La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări mecanice se protejează pe o înălţime de: 1,5 m

2mart 55(4)b

NTE 007/08

La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub de protecţie, pentru a se evita griparea, raportul dintre diametrul interior al tubului si diametrul exterior al unui cablu trebuie sa fie: minimum 1,5 minimum 2,5

minimum 2,8art 62(3)a

NTE 007/08

Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: 2 bucăţi

4 bucăţiart 94 5 bucăţi

NTE 007/08

Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin amplasarea lor la o distanta minima de: 15 cm

25 cmart 96 30 cm

NTE 007/08

Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de valorile:

tensiunilor nominale ale cablurilor; rigidităţii dielectrice;

c) tensiunilor nominale ale cablurilor şi rigidităţii dielectrice art 27

NTE 007/08

Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor este secţiunea pentru care se realizează un regim optim economic, corespunzător unor:

cheltuieli de investiţii minime;

cheltuieli de exploatare minime;

c) cheltuieli totale minime. Art 29(4)

NTE 007/08

Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia conductoarelor ( cu câmp neradial ) se pot utiliza până la tensiunea de: 6 kV inclusiv; art 31 10 kV inclusiv;

NTE 007/08

Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de joasă tensiune :

pot servi drept conductor de nul;

pot servi drept conductor de nul, dar numai în anumite condiţii; art 31

c) nu pot servi drept conductor de nul.

NTE 007/08

Secţiunile cablurilor de comandă – control , din cupru, folosite la circuitele secundare ale transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai mici de: 1 mmp;

1,5 mmp;art 32a

Page 174: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 34

302 302

303 303

304 304

305 305

306 306

307 307 Înnădirea cablurilor de comandă şi control ;

308 308

309 309 Secţiunea unui cablu se calculează în funcţie de:

310 310 Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru art 28(3) Aluminiu

NTE 007/08 Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută:

în fluxuri separate pentru cablurile de comandă control şi telemecanică faţă de cele de energie; art 45

în fluxuri separate pentru cablurile de energie de tensiuni diferite;art 45

într-un singur flux, indiferent de tensiune, pentru utilizarea eficientă a spaţiului disponibil.

NTE 007/08

La pozarea cablurilor de energie şi de comandă- control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă de cablu având lungimea minimă:

necesară refacerii de două ori a cutiei terminale

necesară refacerii de trei ori a cutiei terminale;

c) necesară refacerii o singură dată a cutiei terminale art 46b

NTE 007/08

Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona carosabilă, este:

distribuţie joasă tensiune, distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, iluminat public art 60

distribuţie de medie tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie joasă tensiune, iluminat public

c) distribuţie joasă tensiune, fir-pilot pentru telemecanică, distribuţie de medie tensiune, iluminat public

NTE 007/08

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de: 0,5….0,6 m;

0,7….0,8 m;art 59(1)a c) 0,9….1,0 m

NTE 007/08

Adâncimea de pozare în condiţii normale a cablurilor cu tensiunea nominală peste 20 kV inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:

1…….1,2 m;art 59(1)b 1,3….1,5 m; c) 1,5…1,7 m.

NTE 007/08 nu este permisă;

este permisă pentru înlăturarea deranjamentelor cablurilor în funcţiuneart 95

c) este permisă când lungimea traseului este mai mare decât lungimea de fabricaţie a cablului respectiv art 95

NTE 007/08

Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite din localităţi va fi de:

100 m;art 101 120 m; c) 80 m.

NTE 007/08

puterea absorbită de consumatori art 13

tipul terenului pe care se amplasează

coeficienţii de cerere şi simultaneitate art 13

NTE 007/08

Cupru sau Aluminiu (normele tehnice nu precizează)

Page 175: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 35

313 313 relee de protecţie art 49

314 314 0,8 m 0,5 m 1,2 m art 59(1)b

315 315 75 m 150 m 200m tab 5 pct 8

316 316 25 x diametrul cablului 30 x diametrul cablului

317 317

318 318 elipsă Cerc definitii pătrat

319 319 temperatura mediului

320 320

321 321

322 322 în interior art 4.4.4

323 323

324 324

NTE 007/08

Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de scurtcircuit se realizează cu:

doar în anumite cazuri speciale siguranţe fuzibile art 49

NTE 007/08

Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, nu trebuie să fie mai mică de:

NTE 007/08

Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de:

NTE 007/08

Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu izolaţie din material sintetic, este:

15 x diametrul cablului anexa 5

NTE 007/08

La execuţia unei cutii terminale, pentru rezerve se prevăd următoarele lungimi minime necesare refacerii:

de trei ori a cutiei respective

o singură dată a cutiei respective art 46b

de două ori a cutiei respective

NTE 007/08

Conductorul profilat este un conductor a cărui secţiune transversală nu are formă de:

NTE 007/08

Temperatura maximă a unui conductor în regim permanent, este:

suma dintre temperatura mediului şi temperatura de suprasarcină definitii

temperatura de suprasarcină

PE 120/94

Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 kVAr:

se realizează obligatoriu cu posibilitate de deconectare manuală

se poate realiza direct, fără aparataj de deconectare propriu art 4.3.7

se realizează obligatoriu cu posibilitate de deconectare automata

PE 120/94 si I7/02

Pentru compensarea individuala a motoarelor asincrone de medie si joasa tensiune se recomandă conectarea la bornele acestora a unor baterii de condensatoare cu puteri:

care sa nu depăşească 70% din consumul de energie reactiva al motorului în gol

care sa nu depăşească 80% din consumul de energie reactiva al motorului în gol

care sa nu depăşească 90% din consumul de energie reactiva al motorului în gol art 4.3.8 si art 7.19

PE 120/94

Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se recomanda sa se instaleze: în exterior

în interior până la puteri de 250 kVAr pe treapta

PE 120/94

Bobinele de reactanţă pentru compensare se racordează de regulă:

în reţelele de 400kV; art 4.1.1

pe terţiarele AT-urilor de 400/220/110 kV; art 4.1.1 c) în reţelele de 110 kV

PE 120/94

Compensatoarele statice pentru reglajul puterii reactive se vor instala prioritar în:

în nodurile de sistem de 400 kV;

în staţiile de evacuare a puterii din centrale;

c) în nodurile de interconexiune ale SEN. art 4.1.1

Page 176: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 36

325 325 c) motoare sincrone

326 326 c) 250 kVAr art 4.4.3

327 327

328 328

329 329 0,98 0,95 0,92 cap1

330 330 operatorului de măsurare

331 331 0,4 kV art 4.1.4 20 kV art 4.1.4 110kV

332 332

333 333 baterii de condensatoare filtre de armonici

13 NTE 005 stare de succes dată art 4 stare de insucces dată stare critică

14 NTE 005 stare de insucces dată stare de succes dată stare critică

15 NTE 005 k AAR=0,2 k AAR=0,1 Anexa 2 k AAR=0,05

16 NTE 005 k RAR=0,25-0,3 k RAR=0,3-0,4

PE 120/94

Pentru consumatorii care prezintă regim deformant sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se recomandă utilizarea de:

baterii de condensatoare fracţionate;

surse statice de putere reactivă reglabile cu tiristoare; art 4.3.2

PE 120/94

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi de maximum: 200 kVAr; 150 kVAr;

PE 120/94

La bateriile de condensatoare automatizate şi fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi cuprinsă între: 250 şi 1000 kVAr;

1000 şi 4800 kVAr; art 4.4.3 c) 500 şi 2000 kVAr.

PE 120/94

Creşterea factorului de putere la consumatorii industriali şi similari se recomandă a fi făcută cu prioritate prin:

mijloace naturale; art 4.2.8

baterii de condensatoare fixe;

c) baterii de condensatoare în trepte.

PE 120/94

Montarea surselor de putere reactivă specializate (baterii de condensatoare, compensatoare sincrone) se face când factorul de putere este mai mic de:

PE 120/94

Compensarea puterii reactive se aplică în instalaţiile electrice ale:

operatorului de distribuţie

consumatorilor industriali şi similari

PE 120/94

Bateriile de condensatoare pot fi montate în instalaţiile electrice de:

PE 120/94

Puterea bateriei de condensatoare care compensează factorul de putere al unui transformator 20/0,4 kV care funcţionează în gol, nu trebuie să depăşească:

max. 40% din puterea nominală a transformatorului

max. 30% din puterea nominală a transformatorului

max. 20% din puterea nominală a transformatorului art 4.3.7

PE 120/94

Pentru compensarea factorului de putere din reţelele de 400 kV, se utilizează:

bobine de reactanţă art 4.1.1

Diagrama bloc este o schemă logică care se construieşte în raport cu o:

Arborele de defectare este o schemă de calcul care se construieşte în raport cu o:

Probabilitatea de nerăspuns a anclanşării automate a rezervei este:

Probabilitatea de nerăspuns a reanclanşarea automată rapidă pentru LEA 110kV este:

k RAR=0,20-0,25 Anexa 2

Page 177: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 37

17 NTE 005 Indicatorii de fiabilitate ai instalaţiilor energetice sunt: indicatori economici

18 NTE 005 unor indicatori economici

19 NTE 005

20 NTE 005 Analizele de fiabilitate a instalaţiilor energetice sunt: analize economice art 52

21 NTE 005 defect parţial defect simplu art 27 defect complet

22 NTE 005

23 NTE 005 instalaţii în aşteptare

105

indicatori de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs art 1(5)a si 1(5)b

indicatori evaluaţi, obţinuţi prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat Liana si Elena art 1(5)a

Prevederile normativului privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice se referă la evaluarea:

indicatorilor evaluaţi, obţinuţi prin calcule previzionale pentru un interval de timp dat art 1(6)

indicatorilor de performanţă, care se determină în baza unor înregistrări ale comportării de-a lungul unui interval de timp parcurs art 1(5)

În cazul centralelor electrice (CTE, CET, CT şi CHE), indicatorii care se referă la primirea din reţea a energiei electrice necesare pentru alimentarea serviciilor proprii se vor evalua:

în punctele de referinţă art 52

în punctele de interfaţă art 36 si 37

în oricare dintre punctele precizate la variantele a) şi b) art 52

analize calitative Liana si Elena art 6a

analize cantitative Liana si Elena art 6b

În cazul staţiilor de conexiune sau de transformare, în care secţiile de bare sunt conectate între ele printr-un întrerupător a cărui defectare conduce la pierderea ambelor secţii, această defectare va fi considerată:

În cazul sistemelor de protecţie şi automatizări, indicatorii de fiabilitate se calculează în raport cu:

defecte ce conduc la refuzuri de acţionare art 52

defecte ce conduc la refuzuri de solicitare

defecte ce conduc la acţionări eronate (false sau neselective) art 52

Fiabilitatea instalaţiilor tehnologice cu elemente în regim de aşteptare se poate analiza considerându-le ca:

instalaţii de sine stătătoare art 53

în ansamblu cu instalaţiile primare care le solicită art 53

PE 022-3/87

Staţiile de transformare din sistemul energetic, cu tensiunea primară de 400kV sau 220kV sau 110kV se vor realiza cu:

două trepte de tensiune art 1.17

maxim două transformatoare (autotransformatoare) art 1.17

nu există nici o prevedere legală

Page 178: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 38

106

107 staţiile de 6-20 kV

108

109 în aer liber art 2.19b

110 în aer liber art 2.19b

111 2,5 s art 2.29a 1,5 s 1,0 s

112 2,5 s 1,5 s art 2.29a 1,0 s

113 2,5 s 1,5 s 1,0 s art 2.29a

114 lămpi cu incandescenţă

115 10-15 ani până în 5 ani

116 5 Ω art 3.19 1 Ω 2,5 Ω

PE 022-3/87

Compensatoarele statice sau sincrone, pentru reglajul tensiunii şi puterii reactive, se vor instala:

în staţiile de înaltă tensiune art 1.37

în staţiile de medie tensiune

nu există nici o prevedere legală

PE 022-3/87

Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate flexibile în:

instalaţiile exterioare de 6-400 kV art 2.15a

instalaţiile interioare de 110 kV art 2.15a

PE 022-3/87

Căile de curent din instalaţiile electrice de înaltă tensiune se vor realiza, de regulă, din conductoare neizolate rigide, astfel:

în instalaţiile exterioare de 6-400 kV

sub formă de bare în staţiile de 6-20 kV art 2.15b

sub formă de ţevi în instalaţiile interioare de 110 kV art 2.15b

PE 022-3/87

Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă:

în interior, în clădiri de zid

nu există nici o prevedere legală

PE 022-3/87

Staţiile de conexiuni cu tensiuni peste 20 kV vor fi dispuse, de regulă:

în interior, în clădiri de zid

nu există nici o prevedere legală

PE 022-3/87

Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor până la 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:

PE 022-3/87

Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 110 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:

PE 022-3/87

Pentru limitarea solicitărilor termice ale echipamentelor şi căilor parcurse de curenţii de scurtcircuit, în cazul reţelelor de 220 şi 400 kV, timpul de acţionare a protecţiilor nu trebuie să depăşească:

PE 022-3/87

Incintele staţiilor electrice pot fi prevăzute cu instalaţii electrice de iluminat folosind:

lămpi cu vapori de sodiu art 2.64

lămpi cu vapori de mercur art 2.64

PE 022-3/87

Alegerea traseelor liniilor electrice aeriene trebuie să se bazeze pe o concepţie de dezvoltare şi sistematizare în perspectivă a reţelelor din zona respectivă, ţinând seama de o perspectivă de: 5-10 ani art 3.4

PE 022-3/87

Toate elementele liniei prin care circulă curentul de scurtcircuit se verifică la stabilitate termică, luându-se în considerare valoarea de perspectivă a curentului de scurtcircuit şi o rezistenţă a arcului la locul de defect de:

Page 179: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 39

117 mai mic decât egal cu art 5.21b mai mare decât

118 egal cu art 5.20c mai mic decât mai mare decât

119 1.00% 2.00% 3% art 5.41

120 cu două transformatoare nu are importanţă

121 în clădire de zid de tip aerian art 6.1 nu are importanţă

122 oţel-aluminiu oţel galvanizat art 7.20 oţel

123 în cablu subteran art 9.7 aerian

124 nu are importanţă

125

126

PE 022-3/87

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie simplă va fi…….. timpul necesar izolării elementului avariat şi realimentării tronsoanelor neafectate

PE 022-3/87

Drept criteriu de siguranţă în dimensionarea reţelei de medie tensiune se va considera că timpul de întrerupere, în caz de avarie pe ambele căi de alimentare a unui consumator va fi…….. timpul necesar remedierii avariei pe una din căile de alimentare şi separării celeilalte căi avariate

PE 022-3/87

Pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice de medie tensiune, numărul de trepte al bateriei de condensatoare va fi astfel determinat încât şocul de tensiune ce apare pe barele de medie tensiune să nu depăşească:

PE 022-3/87

Posturile de transformare de reţea urbană de tip interior vor fi proiectate cu:

un singur transformator art 6.7

PE 022-3/87

Exceptând cazurile bine justificate, în zonele rurale, posturile de transformare de abonat vor fi:

PE 022-3/87

Instalaţiile de legare la pământ ale LEA de MT vor fi proiectate din:

PE 022-3/87

În zonele urbane cu densitate mare a construcţiilor, reţelele de joasă tensiune vor fi proiectate:

cu cheltuieli de investiţie minime

PE 022-3/87

Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic, reţelele aeriene de JT vor fi realizate cu:

conductoare de aluminiu neizolate

conductoare izolate torsadate art 9.2

NTE 401/03

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de

LEA cu tensiuni până la 220 kV inclusiv

LEA cu tensiuni până la 400 kV inclusiv

LEA cu tensiuni până la 110 kV inclusiv

NTE 401/03

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică la proiectarea de

linii electrice aeriene cu tensiuni până la 110 kV inclusiv art 2

linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni până la 110 kV inclusiv

linii electrice subterane (în cablu) cu tensiuni până la 20 kV inclusiv art 2

Page 180: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 40

127

128 determinată statistic de calcul rt 5g măsurată

129 Densităţile economice de curent normate depind de sarcina de calcul

130 Densităţile economice de curent normate depind de sarcina maximă

131

132

133 investiţii minime

134 Secţiunea economică (densitatea economică) se foloseşte:

NTE 401/03

NTE 401/03/00 ,,Metodologie privind determinarea secţiunii economice a conductoarelor în instalaţii electrice de distribuţie de 1 – 110 kV” se aplică

numai pentru dimensionarea secţiunilor economice ale liniilor electrice noi

numai pentru verificarea gradului de încărcare a secţiunilor liniilor electrice existente în exploatare

pentru dimensionarea secţiunilor economice ale liniilor electrice noi şi pentru verificarea gradului de încărcare a secţiunilor liniilor electrice existente în exploatare art 3

NTE 401/03

Densitatea economică de curent (jec) reprezintă o mărime:

NTE 401/03

tipul conductorului (izolat, neizolat) şi de izolaţia conductorului tabel1

tensiunea nominală a liniei abel 1

NTE 401/03

materialul conductorului tabel1

numărul de ore de utilizare a sarcinii maxime tabel1

NTE 401/03

Atunci când sarcina maximă a unei viitoare LEA creşte cu o anumită rată în prima parte a perioadei de analiză, sarcina maximă de calcul utilizată pentru stabilirea secţiunii economice a liniei este

mai mică decât sarcina maximă atinsă în final art 19b

mai mare decât sarcina maximă atinsă în final

egală cu sarcina maximă atinsă în final

NTE 401/03

Adăugarea unui circuit suplimentar la o LEA existentă se justifică economic atunci când curentul acesteia depăşeşte:

curentul corespunzător secţiunii economice

curentul corespunzător frontierei economice art 26

curentul corespunzător frontierei termice

NTE 401/03

Stabilirea secţiunilor economice ale LEA are la bază un calcul economic bazat pe criteriul:

consumuri proprii tehnologice minime

cheltuieli totale actualizate minime art 1

NTE 401/03

în proiectarea liniilor electrice, pentru alegerea secţiunii conductoarelor

în exploatarea liniilor electrice, pentru verificarea limitei de încărcare economică

în exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii realizării unui circuit nou (LEA nouă)

Page 181: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 41

135 Frontiera economică se foloseşte

136 Reţele electrice de distribuţie publică cuprind:

137 Puterea activă instalată (Pi) a unui consumator reprezintă:

138 puterea activă instalată

139 puterea reactivă maximă

140 3 – 4 ani 5 – 9 ani

141 în reţelele de MT: 10kV

142 în reţelele de MT: 6 kV

143 25 MVA art 3.3.2 40 MVA 63 MVA

NTE 401/03

în proiectarea liniilor electrice, pentru alegerea secţiunii conductoarelor

în exploatarea liniilor electrice, pentru verificarea limitei de încărcare economică

în exploatarea liniilor electrice, pentru stabilirea oportunităţii realizării unui circuit nou (LEA nouă)

PE 132/03

reţelele electrice de 110 kV destinate evacuării energiei electrice produse în centralele electrice

reţelele electrice destinate exclusiv alimentării cu energie electrică a consumatorilor industriali

staţii de transformare 110 kV/20 kV destinate alimentării zonelor urbane şu rurale

PE 132/03

valoarea maximă a puterii absorbite

suma puterilor nominale ale tuturor receptoarelor art 2.1.1

valoarea medie a puterii absorbite

PE 132/03

La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, puterea activă de calcul (Pc) este definită ca fiind:

puterea activă pentru care se dimensionează un element de reţea la se va racorda un grup de “n” consumatori art 2.1.5

puterea pentru care au fost dimensionate instalaţiile interioare ale consumatorilor

PE 132/03

La dimensionarea reţelelor electrice de distribuţie, puterea reactivă de calcul (Q) este definită ca fiind:

valoarea maximă a puterii absorbite

suma puterilor reactive maxim absorbite de un grup de receptoare sau de consumatori art 2.1.6

PE 132/03

La alegerea schemei şi structurii reţelelor electrice de distribuţie, având în vedere asigurarea consumului de energie electrică a zonei alimentate pentru o perspectivă de:

10 – 20 aniart 3.1.2. A

PE 132/03

Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de distribuţie:

în reţelele de JT: 400/230 V art 3.2.1a

în reţelele de MT: 20 kV art 3.2.1b

PE 132/03

Tensiunile standardizate pentru reţelele electrice de distribuţie:

în reţelele de JT: 400/230 V art 3.2.1a

în reţelele de JT: 380/220 V

PE 132/03

Staţiile de transformare de 110 kV/MT de distribuţie publică, echipate cu un transformator, se realizează pentru un profil final de maxim:

Page 182: Raspunsuri ANRE

R 2; 5; 6

Page 42

144

145

146

147

148 Regimul de funcţionare a reţelelor electrice va fi:

149 radial

150 este interzisă art 5.4 este admisă condiţionat este întotdeauna admisă

151 LEA 110 kV se vor realiza de regulă cu izolaţie de porţelan Compozită art 10.2 de sticlă

152 defectelor de izolaţie

PE 132/03

În funcţie de profilul staţiilor electrice 110 kV/MT, schema electrică pentru partea de MT:

poate fi “cu bare simple nesecţionate” art 3.3.8

este întotdeauna “cu bare duble secţionate”

poate fi “cu bare simple secţionate” art 3.3.8

PE 132/03

Din punct de vedere al modului de racordare la staţiile electrice de 110kV/ 20 kV, reţelele electrice de medie tensiune se vor realiza:

cu racordare directă art 3.4.2

cu racordare indirectă, prin puncte de conexiuni art 3.4.2

cu racordare indirectă prin puncte de alimentare

PE 132/03

Reţelele electrice medie tensiune, cu racordare directă la staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea în care:

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV la barele de medie tensiune ale staţiei electrice art 3.4.2

PT 20/0,4 kV sunt racordate la staţiile electrice prin intermediul punctelor de conexiuni

PT 20/0,4 kV racordate la staţiile electrice sunt destinate exclusiv alimentării consumatorilor de tip casnic

PE 132/03

Reţelele electrice de medie tensiune, cu racordare indirectă prin puncte de conexiuni la staţiile electrice de 110kV/20kV, sunt acelea în care:

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de medie tensiune la staţiile electrice de transformare prin puncte de alimentare

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV direct la barele de medie tensiune ale staţiei electrice

PT 20/0,4 kV sunt racordate prin linii de 20 kV la barele punctului de conexiune, care, la rândul lui, este alimentat din staţia electrică prin linii de medie tensiune care au sau nu alte sarcini pe ele art 3.4.2

PE 132/03

strâns buclat în zone cu densitate de consum mare

buclat, în zone cu densitate de consum medie

numărul PT de MT/JT şi de numărul şi durata întreruperilor admise de consumatori Pandele Catalin art 3.5.2

PE 132/03

Reţelele electrice de distribuţie de medie tensiune pot funcţiona:

cu neutrul izolat pentru curenţi capacitivi mai mici de 10 A art 5.2

cu neutrul tratat pentru curenţi capacitivi mai mari de 10 A

PE 132/03

Proiectarea unor reţele electrice care au neutrul tratat diferit de alte reţele cu care urmează a fi legate galvanic:

PE 132/03

PE 132/03

Instalaţiile de legare la pământ constituie principalul mijloc de protecţie împotriva accidentelor datorate:

tensiunilor de atingere şi de pas art 8.2.1

defectării aparatului de comutaţie

Page 183: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 43

Nr crt Grad Norma Enunt Varianta a

1 III-IV

2 III-IV

3 III-IV

4 III-IV

5 III-IV

6 III-IV În punctele de măsurare de categoria B se utilizează:

7 III-IV

8 III-IV 0,25V

9 III-IV

10 III-IV

11 III-IV

12 III-IV

Cod masurare ee 17/2002

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face considerând:

energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente art 17a

Cod masurare ee 17/2002

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face prin grija Operatorului de măsurare, atunci când consumul de energie electrică pentru ultimele 12 luni se abate de la valorile de definiţie cu:

+ 5% respectiv – 20%

Cod masurare ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual: peste 200 MWh

Cod masurare ee 17/2002

Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculate prin puncte de măsurare de categoria A: este unic art 64

Cod masurare ee 17/2002

Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu: un sigiliu

Cod masurare ee 17/2002

exclusiv contoare electronice art 89

Cod masurare ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual:

peste 100 GWh art 16a

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre transformatoarele de tensiune pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe aceste circuite să nu fie mai mari de:

Cod masurare ee 17/2002

În cazul sistemului de citire automată la nivelul punctului central, indecşii se stochează în baza de date pe o perioadă de minim:

400 zile art 79, 139 si 181

Cod masurare ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVA

Cod masurare ee 17/2002

Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVA art 16 b

Cod masurare ee 17/2002

Contorul de energie electrică montat într-un punct de măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu: un sigiliu

Page 184: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 44

13 III-IV A

14 III-IV o dată la doi ani

15 III-IV

16 III-IV o dată la doi ani

17 III-IV

18 III-IV este obligatorie

19 III-IV

20 III-IV

21 III-IV

22 III-IV

23 II-IV

Cod masurare ee 17/2002

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru punctele de măsurare de categoria:

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria B, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi ani art 121

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria C, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria B măsurarea se face folosind:

tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la înaltă şi joasă tensiune art 95

Cod masurare ee 17/2002

În cazul sistemelor de măsurare de categoria C, pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei reactive:

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoria A se utilizează contoare electronice cu clasa de exactitate:

0,5 pentru energia activă şi 2 pentru energia reactivă

Cod masurare ee 17/2002

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C, este permisă transmiterea informaţiei de la contoare la concentratoare astfel:

numai în format numeric

Cod masurare ee 17/2002

În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii de măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele funcţii de bază:

măsurarea energiei electrice şi a mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de sistem tehnologice art 26a

Cod masurare ee 17/2002

Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către Operatorul de măsurare şi citite local cel puţin:

o dată la doi ani art 196

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Page 185: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 45

24 II-IV

25 II-IV

26 II-IV

27 II-IV

28 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie” este:

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic si comercial în vederea bunei funcţionări a pieţei de energie electrică

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 a

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2 e

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

Page 186: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 46

29 II-IV

30 II-IV

31 II-IV

32 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Atribuţiile principale ale operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), sunt:

Operatorii de distribuţie prestează serviciul public pentru toţi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând accesul nediscriminatoriu la reţelele electrice de distribuţie oricărui solicitant care îndeplineşte cerinţele tehnice prevăzute în Cod1.4.1

Cod th RED decizie 101/2000

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de elaborator

Cod th RED decizie 101/2000

Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărire comunală

Cod th RED decizie 101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc) 3.2.1. a

Page 187: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 47

33 II-IV

34 II-IV

35 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele electrice de distribuţie.3.2.1.a

Cod th RED decizie 101/2000

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie art 3.2.2

Cod th RED decizie 101/2000

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea, funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale reţelelor electrice de distribuţie 3.2.2

Page 188: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 48

36 II-IV

37 II-IV

38 II-IV

39 II-IV

40 II-IV

41 II-IV

42 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Printre obligaţiile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie; 4.2.1. a

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Page 189: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 49

43 II-IV

44 II-IV

45 II-IV

46 II-IV

47 II-IV

48 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 0,4-110 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz; 4.2.2 a

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

Se încadrează în puterea maximă prevăzută în avizul tehnic de racordare (ATR) şi respectă condiţiile prevăzute în contract 4.2.2. c

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Întrerupere accidentală a energiei electrice.

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

la apariţia unor condiţii meteorologice deosebite (inundaţii, înzăpeziri, alunecări de teren, viscole etc) 4.2.3 c

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Forţă majoră 4.2.3. a

Page 190: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 50

49 II-IV

50 II-IV

51 II-IV

52 II-IV

53 II-IV

54 II-IV 48 ore

55 II-IV

56 II-IV

57 II-IV

58 II-IV

Cod th RED decizie 101/2000

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă generali ai serviciului, care sunt în număr de:

3: racordarea consumatorilor, contractarea furnizării energiei electrice şi reclamaţiile utilizatorilor

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la 110 kV 4.4.1.2

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR) este de:

10 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul standard a pentru încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de distribuţie si un utilizator este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică 4.4.3.1.5

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

Cod th RED decizie 101/2000

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată

Cod th RED decizie 101/2000

Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

30 de zile calendaristice

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

Cod th RED decizie 101/2000

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile lucrătoare

Page 191: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 51

59 II-IV

60 II-IV 5 ani

61 II-IV

62 II-IV

63 II-IV

64 II-IV

65 II-IV Ord 45/2006

66 II-IV Ord 45/2006

Cod th RED decizie 101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de: 3 ani 6.1.4

Cod th RED decizie 101/2000

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată maximă de:

Cod th RED decizie 101/2000

Verificarea dimensionării, în proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor minime de energie

Cod th RED decizie 101/2000

Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de intrare:

Prognoza de consum pe o perspectivă de 3 ani, pusă la dispoziţie de furnizori şi consumatori eligibili; 6.4.1. a

Cod th RED decizie 101/2000

În 100% din săptămână frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz – 6% … 50 Hz + 4% 4.4.4.1

Cod th RED decizie 101/2000

Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE şi a operatorilor de distribuţie

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

Page 192: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 52

67 II-IV Ord 45/2006

68 II-IV Ord 45/2006

69 II-IV Ord 45/2006

70 II-IV Ord 45/2006

71 II-IV Ord 45/2006 Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d

Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

Page 193: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 53

72 II-IV Ord 45/2006

73 II-IV Ord 45/2006

74 II-IV Ord 45/2006

75 II-IV Ord 45/2006

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite prin fişa de soluţie 17d

Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de distribuţie 23(2)a

Page 194: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 54

76 III-IV

77 III-IV

78 III-IV

79 III-IV

80 III-IV

81 III-IV

82 III-IV

Cod th RET ord20+35/2004

Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) este:

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE

Cod th RET ord20+35/2004

Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET) sunt incluse:

Stabilirea unui set de reguli şi norme pentru conducerea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic Naţional art 6b

Cod th RET ord20+35/2004

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), cum ar fi:

serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO) art 9a

Cod th RET ord20+35/2004

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail de energie electrică

Cod th RET ord20+35/2004

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA art 13

Cod th RET ord20+35/2004

Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are scopul de a asigura:

funcţionarea în siguranţă a SEN26(2)a

Cod th RET ord20+35/2004

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice, furnizate de utilizatorii RET art 29

Page 195: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 55

83 III-IV

84 III-IV

85 III-IV

86 III-IV 10 s

87 III-IV

88 III-IV

89 III-IV HGR 90/2008

90 III-IV HGR 90/2008

91 III-IV HGR 90/2008

92 III-IV HGR 90/2008

93 III-IV HGR 90/2008 Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut:

Cod th RET ord20+35/2004

Serviciile de sistem tehnologice furnizate Companiei Naţionale TRANSELECTRICA SA de către utilizatorii reţelelor electrice de transport includ:

consumatorii nedispecerizabili, care pot fi deconectaţi la dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA

Cod th RET ord20+35/2004

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) includ:

reglarea tensiunilor în reţeaua electrică de transport art 29c

Cod th RET ord20+35/2004

Responsabilitatea asigurării serviciul de sistem aparţine următoarei persoane juridice titulare de licenţă:

orice producător de energie electrică racordat la SEN

Cod th RET ord20+35/2004

Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată mobiliza automat si integral în:

Cod th RET ord20+35/2004

Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral mobilizata la:

abaterea frecventei de la valoarea de consemn definitii

Cod th RET ord20+35/2004

Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem:

frecventa în SEN si tensiunea în RET art 3.1 si 3.2

Documentaţia anexata cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea capitalului social, in cazul persoanelor juridice

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către organismele competente, potrivit legii.art 12(1)e

Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele blocului.

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

este obligatorie pentru orice loc nou de consum art 4(1)a

pentru orice loc nou de consum art 4(1)a

Page 196: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 56

94 III-IV HGR 90/2008

95 III-IV HGR 90/2008

96 III-IV HGR 90/2008

97 III-IV HGR 90/2008

98 III-IV HGR 90/2008

99 III-IV ord 24/2007

100 III-IV ord 24/2007

101 III-IV ord 24/2007

102 II-IV ord 24/2007

103 II-IV ord 24/2007

104 II-IV ord 24/2007 ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul operatorului pieţei de energie electrica

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei electrice nu permite racordarea

Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

maximum 20 de ani de la data emiterii

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel:

de către organele ierarhice ale emitentului

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte proprii art 38(1)

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de guvern

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie contravenţie şi se sancţionează art 2(2)

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie competenţe:

La proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă, medie şi înaltă tensiune

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita Atestat provizoriu emis de ANRE

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

De la 1 la 5 ani 36(6)

Dacă operatorul economic nu îndeplineşte criteriile de bonitate financiară corespunzătoare procedurii aplicabile

Page 197: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 57

105 II-IV ord 24/2007 ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale dacă:

106 II-IV ord 24/2007 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

107 II-IV ord 24/2007

108 II-IV ord 24/2007

111 II-IV ord 25/2007 Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

112 II-IV ord 25/2007

Operatorul economic săvârşeşte una dintre contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător pentru tipul de atestat deţinut 55 2c

ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic solicită acest lucru

promovării unui examen de autorizare 20

Electricienii care doresc să solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea profesională

Page 198: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 58

113 II-IV ord 25/2007

114 II-IV ord 25/2007

115 II-IV ord 25/2007

116 II-IV ord 25/2007 A 18(1)a

117 II-IV ord 25/2007

118 II-IV ord 25/2007 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

119 II-IV ord 25/2007

120 II-IV ord 25/2007

Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip A

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se realizează de către:

Personalul de exploatare din cadrul operatorului de reţea

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2)

De tip G (general) pentru instalaţii electrice

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip E pentru execuţie

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele competenţe:

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV 19e, f

Page 199: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 59

121 II-IV ord 25/2007

122 II-IV ord 25/2007

123 II-IV ord 25/2007

124 II-IV ord 25/2007

125 II-IV ord 25/2007

126 II-IV ord 25/2007

Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19a,b

Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată 19g,h

Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19f

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional (solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Page 200: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 60

127 II-IV ord 25/2007

128 II-IV ord 25/2007

129 II-IV ord 25/2007 Examenul de autorizare constă:

130 II-IV ord 25/2007

131 II-IV ord 25/2007 3 ani

132 II-IV ord 25/2007

În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare dintre aceste tipuri

Trecerea la un grad de autorizare superior se poate face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de autorizare deţinut

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2 subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică 44

Promovarea examenului de autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice aplicabile 72e

Page 201: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 61

133 II-IV ord 25/2007

134 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

135 II-IV ord 25/2007

136 II-IV ord 25/2007 Este interzis electricianului autorizat:

137 II-IV ord 25/2007

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

Să respecte proiectele de execuţie a lucrărilor de instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

Să semneze documentaţii de orice fel pentru proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau supravegheat art 72f

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind permisă

Page 202: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 62

138 II-IV ord 25/2007

139 II-IV ord 25/2007

140 II-IV ord 25/2007

141 II-IV ord 25/2007

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind interzisă art 76

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare 75

Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia publică locală) 72

La expirarea duratei de valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului de autorizare

Page 203: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 63

142 II-IV ord 25/2007

143 III-IV Ord 4/2007

144 III-IV Ord 4/2007

145 III-IV Ord 4/2007

146 III-IV Ord 4/2007

147 III-IV Ord 4/2007

148 III-IV Ord 4/2007 da art 11 d

149 III-IV Ord 4/2007

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare aprobat

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice

Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor energetice se asigură:

exploatarea corespunzătoare a capacităţilor energetice art 8a

Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor energetice

Delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă caracteristicile capacităţilor energetice, şi:

cerinţe privind siguranţa obiectivelor învecinate art 9(2)

Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

după caz, în funcţie de tipul combustibilului

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru staţiile electrice de conexiune şi transformare

Page 204: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 64

150 III-IV Ord 4/2007

151 III-IV Ord 4/2007 Zona de protecţie la o centrală eoliană este:

152 III-IV Ord 4/2007

153 III-IV Ord 4/2007

154 III-IV Ord 4/2007

155 III-IV Ord 4/2007

156 III-IV Ord 4/2007

157 III-IV Ord 4/2007

158 III-IV Ord 4/2007 5 m

159 III-IV Ord 4/2007

160 III-IV Ord 4/2007 10 m

161 II-IV ord 18/2004

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA)

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere

La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere:

tensiunile nominale de contur

La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se au în vedere:

nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de capacitate energetică

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, zona de protecţie este:

nu se delimitează zona de protecţia a acestui tip de capacitate energetică

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă este:

mai mare cu 50% decât zona de protecţie

Pentru diferitele tipuri de posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu echipament uscat, zonele de protecţie şi de siguranţă:

sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii energetice

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 400 kV este de: 75 m art 18(2) d

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 220 kV este de: 55 m art 18(2)c

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilă

Page 205: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 65

162 II-IV ord 18/2004

163 II-IV ord 18/2004

109 II-IV legea 13/2007

110 II-IV legea 13/2007

164 II-IV lg 13/2007 Energiei electrice

165 II-IV lg 13/2007 Da

166 II-IV lg 13/2007

167 II-IV lg 13/2007

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4)

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare 8(2)

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de guvern

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii electrice racordate la SEN, se face de către:

Ministerul învăţământului

Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul:

Sursele staţionare de energiei electrica in curent continuu se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regăsesc:

Asigurarea accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de interes public 2b

Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de transport sau de distribuţie

Page 206: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 66

168 II-IV lg 13/2007 Consumatorul eligibil de energiei electrica este:

169 II-IV lg 13/2007 Linia electrica directa este:

170 II-IV lg 13/2007 Operatorul de transport si de sistem este:

171 II-IV lg 13/2007

172 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica este definita ca fiind:

Persoana juridica ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

Linia electrica ce leagă o capacitate energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de transport 3.35

Capacitatea de interconexiune este definită ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Ansamblul de linii, inclusiv elementele de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51

Page 207: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 67

173 II-IV lg 13/2007 O reţea electrica de distribuţie este definită ca fiind:

174 II-IV lg 13/2007 Reţeaua electrica de transport este:

175 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic este definit ca fiind:

176 II-IV lg 13/2007 Sistemul electroenergetic naţional este:

177 II-IV lg 13/2007 ANRE este:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai mică decât 110 kV

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Totalitatea instalaţiilor de producere, transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul naţional

Agenţie naţională de reglementare în domeniul energiei termice

Page 208: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 68

178 II-IV lg 13/2007 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

179 II-IV lg 13/2007 Zona de siguranţa a unei capacitati energetice este:

180 II-IV lg 13/2007

181 II-IV lg 13/2007

182 II-IV lg 13/2007

183 II-IV lg 13/2007

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor 3.67

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul construcţiilor

Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare pentru producerea:

doar a energiei electrice

Consumatorul eligibil de energie electrică este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan orizontal

Page 209: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 69

184 II-IV lg 13/2007 Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

185 II-IV lg 13/2007

186 II-IV lg 13/2007

187 II-IV lg 13/2007

188 II-IV lg 13/2007

189 II-IV lg 13/2007

190 II-IV lg 13/2007

191 II-IV lg 13/2007

192 II-IV lg 13/2007

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

Ordinea de merit este ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39

Reţea electrică de interes public este o reţea electrică la care sunt racordaţi:

cel puţin 3 utilizatori

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

Doar reglementari tehnice

ANRE exercita controlul asupra operatorilor economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice 11.2.f

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Comerţului

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

Elaborat de ANRE si aprobat prin hotărâre a Guvernului României 11.2.q

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 11.2.f

Page 210: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 70

193 II-IV lg 13/2007

194 II-IV lg 13/2007

195 II-IV lg 13/2007

196 II-IV lg 13/2007 Electrificarea localitatilor se realizează cu fonduri:

197 II-IV lg 13/2007

198 II-IV lg 13/2007

199 II-IV lg 13/2007 0,4 kV

200 II-IV lg 13/2007

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

Aprobă reglementări tehnice şi comerciale obligatorii pentru operatorii economici din sectorul energiei 11.2.h

Operatorii economici care asigura servicii de măsurare a energiei electrice sunt atestaţi de:

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor

Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei se regăsesc:

Elaborarea si aprobarea regulamentului de desemnare a furnizorului de ultimă opţiune art 11.2v

doar din bugetele locale

“Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati energetice 15.1.a

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei electrice sau pentru retehnologizarea celor existente?

Numai pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport noi

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu:

ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice 11.1.b

Page 211: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 71

201 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru

202 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

203 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

204 II-IV lg 13/2007 ANRE emite licenţe pentru:

205 II-IV lg 13/2007

206 II-IV lg 13/2007

207 II-IV lg 13/2007

Prestarea serviciilor publice de transport şi distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d

Exploatarea comercială a capacităţilor energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare 15.2.a

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a persoanelor, bunurilor si mediului 17.1.a

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Licenţă – act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a capacităţilor energetice

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale capacităţilor energetice, se stabileşte:

drept de utilizare gratuită

Page 212: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 72

208 II-IV lg 13/2007 Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:

209 II-IV lg 13/2007

210 II-IV lg 13/2007

211 II-IV lg 13/2007

212 II-IV lg 13/2007

213 II-IV lg 13/2007

214 II-IV lg 13/2007

215 II-IV lg 13/2007 Operatorul de distribuţie:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1

Pe piaţa concurenţial cu amănuntul, furnizorii vând energie electrică clienţilor eligibili prin

Contracte bilaterale la preţuri reglementate

Reţeaua electrica de transport al energiei electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata a unei persoane juridice

Operatorul de transport si de sistem are următoarele atribuţii principale:

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie 37.4.a

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de transport?

Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare 42.1.a

Page 213: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 73

216 II-IV lg 13/2007

222 II-IV

223 II-IV lg 13/2007

224 II-IV lg 13/2007 Solare 61b

225 II-IV lg 13/2007

226 II-IV lg 13/2007 Tarifele de racordare la reţea sunt:

227 II-IV lg 13/2007 Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie

228 II-IV lg 13/2007

229 II-IV lg 13/2007 Constituie contravenţie:

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a acestora, fără avizul de amplasament al operatorului de reţea 46.a

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este o atribuţie a:

Guvernului României

Calitatea de autoritate contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

MEF – Ministerul Economiei si Finanţelor 6f

În conformitate cu prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea utilizării eficiente a combustibililor DanP art 71cStabilite de operatorii de reţea

Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

Executarea de săpaturi sau lucrări de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul prealabil al proprietarului acestora

refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare 86.1.i

Page 214: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 74

230 II-IV lg 13/2007 Infracţiune

231 II-IV lg 13/2007

217 II-IV HGR 1007/04

218 II-IV HGR 1007/04

219 II-IV HGR 1007/04

220 II-IV HGR 1007/04

221 II-IV HGR 1007/04

232 II-IV GHR 1007/04

233 II-IV GHR 1007/04

234 II-IV GHR 1007/04

235 II-IV GHR 1007/04

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/ aprobate de ANRE constituie:

Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Contravenţie 86.1i

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum fraudulos de energie 90 a

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum fraudulos de energie 90 a

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata abonamentului radio-tv

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:

Va fi sancţionat contravenţional

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei electrice, este un act juridic incheiat intre:

consumator si producator

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul unui incident

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii energiei electrice, intermedierea relatiei consumatorului cu operatorul de retea 163

Prin grup de masurare a energiei electrice se intelege:

ansamblul format din contorul de energie electrica si elementele de securizre

Page 215: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 75

236 II-IV GHR 1007/04

237 II-IV GHR 1007/04

238 II-IV GHR 1007/04

239 II-IV GHR 1007/04 Punctul de masurare este definit ca:

240 II-IV GHR 1007/04 Consumatorul casnic este consumatorul care:

241 II-IV GHR 1007/04

242 II-IV GHR 1007/04 50 kW

243 II-IV GHR 1007/04

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie electrica:

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

Calitatea energiei electrice se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

Punctul de delimitare între instalaţiile electrice este definit ca:

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale operatorului de retea 4.38

punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de retea

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica 2

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi mari consumatori, când puterea contractatã depãseste:

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora se face tinându-se seama de:

tipul receptoarelor din dotare

Page 216: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 76

244 II-IV GHR 1007/04

245 II-IV GHR 1007/04

246 II-IV GHR 1007/04

247 II-IV GHR 1007/04

248 II-IV GHR 1007/04

249 II-IV GHR 1007/04

250 II-IV GHR 1007/04

251 II-IV GHR 1007/04

252 II-IV GHR 1007/04

253 II-IV GHR 1007/04 Prin consumatori industriali se înteleg:

254 II-IV GHR 1007/04 Un consumator eligibil:

255 II-IV GHR 1007/04

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

consumatorii casnici

În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare de:

3 MW DanP art 47(1)

Consumatorii de energie electricã pot revinde energia unor eventuali subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot continua derularea acestor contracte:

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de o luna

Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã reactivã:

daca au o putere maxima contractata mai mica de 30 kW

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu:

cel putin 3 zile înainte

Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, furnizorul:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei electrice consumatorului 200(1)a

Pentru furnizarea de energie electrica contractul de furnizare:

este o conditie obligatorie art 33

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si maximum 12 luni art 55

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul industrial art 71(1)

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata o singura data

În cazul consumului fraudulos de energie electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4)

Page 217: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 77

Varianta b Varianta c

Intrebarile

peste 300 MWh

109,110 + [164÷231]

0,5V -

200 zile 300 zile

Comparatii si analiza Tematica Legislatie Primavara 2009 fata de Tematica din 2007

puterea maximã contractatã, pentru orice loc de consum

energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi art 17b

+10% respectiv – 30% art 18

+ 10% respectiv – 10%

sub 200 MWh art 16c

poate fi oricare furnizor

poate fi oricare producător

două sigilii trei sigiliiv art 111 [217÷255]

exclusiv contoare de inducţie

contoare electronice sau contoare de inducţie [89÷98]

sub 50 GWh sub 100 GWh [76÷88]

0,05V art 45

[20÷64]

mai mare de 100 MVA art 16 a

egală cu 100 MVA art 16 a coroborat cu 16b

mai mare de 100 MVA

egală cu 100 MVA [1÷22]

două sigilii art 158 trei sigilii [143÷160]

Page 218: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 78

B C art 190

o dată la trei ani

o dată pe an o dată la trei ani

o dată pe an

o dată pe an o dată la trei ani

[99÷108]

o dată pe an art 63 [111÷142]

[65÷75]

o dată la trei ani art169 [161÷163]

tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei faze, la joasă, medie şi înaltă tensiune

curenţii de pe două sau trei faze şi tensiunile dintre faze, la medie tensiune art 95

nu este obligatorie art 148

se face cu acordul consumatorului

0,2S pentru energia activă şi 1 pentru energia reactivă art 34

2 pentru energia activă şi 3 pentru energia reactivă

prin intermediul impulsurilor generate de contoare sau în format numeric art 106 si art 156

numai prin intermediul impulsurilor generate de contoare

furnizarea energiei electrice

achiziţionarea valorilor mărimilor măsurate art 26b

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

Prin Decizie a preşedintelui ANRE. Art 1.1.2

Page 219: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 79

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora art 1.2.1

De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de transport în beneficiul tuturor utilizatorilor acestora

Stabilirea responsabilităţilor şi obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie. 1.2.2.b

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 d

Stabilirea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. 1.2.2c

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea interfeţelor şi a fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie 1.2.2 f

la care acţionar majoritar nu este statul român.

tuturor operatorilor de distribuţie, indiferent de acţionarul majoritar.

Page 220: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 80

Operatorii de distribuţie prestează serviciul de distribuţie doar pentru utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie cu care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice

Operatorii de distribuţie asigură serviciul public de distribuţie a energiei electrice doar consumatorilor de energie electrică vulnerabili

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

CN TRANSELECTRICA SA

a cărui realizare a fost concesionată de către autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate reţelele electrice de distribuţie.

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice, stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

Page 221: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 81

Asigurarea tranzitării energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu 3.2.1c

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Obligaţia ca în termen de maximum 7 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul 3.2.6

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

Page 222: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 82

Obligaţia ca în termen de maximum 30 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile calendaristice de la primirea unei solicitări de contractare a serviciului de distribuţie din partea unui titular de licenţă sau consumator eligibil racordat la RED, să facă o ofertă şi în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1. b

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

Furnizarea energiei electrice

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la reţelele electrice de distribuţie

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Soluţionarea sesizărilor utilizatorilor; 4.2.1. e

Furnizarea energiei electrice

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Debranşarea consumatorilor rău-platnici de la relele electrice de distribuţie

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice din patrimoniul public

Page 223: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 83

Asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică şi a calităţii energiei electrice distribuite; 4.2.1.b

Întreruperile programate, ca urmare a lucrărilor planificate de exploatare şi mentenanţă; 4.2.1. c

Prin regimul lor de funcţionare nu introduc perturbaţii în alimentarea altor utilizatori ai reţelelor electrice de distribuţie din zonă; 4.2.1.b

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Au contracte de furnizarea a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

Au instalaţii electrice care funcţionează la tensiunea nominală alternativă în gama 220-400 kV şi la frecvenţa din SEN, de 50 Hz;

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, planificate de operatorul de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determinate de terţi. 4.2.3. c

Page 224: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 84

24 ore 4.4.3.2.2 10 ore

10 zile lucratoare

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi sesizările utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

7: racordarea consumatorilor, racordarea producătorilor, contractarea serviciului de distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice, întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice, sesizările consumatorilor

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune 4.4.1.2

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie tensiune 4.4.1.2

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie electrică

+/ – 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

+/ – 12% din tensiunea contractată

15 zile calendaristice 4.4.4.5

În termen de 30 zile calendaristice

În termen de 5 zile lucrătoare.

În termen de 3 zile lucrătoare

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

Page 225: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 85

10 ani 6.5.3 15 ani

5 ani 7 ani

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice în regim de durata 6.6.1 a, b

criteriul stabilităţii termice si dinamice în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

Ofertele de producţie de energie electrică ale producătorilor existenţi; 6.4.1.b

Natura surselor de producere a energiei electrice;

50 Hz – 8% … 50 Hz + 5%

50 Hz – 10% … 50 Hz + 4%

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate de ANRE 6.1.1

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată 14a

Page 226: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 86

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează 17b

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii perturbatori 17e

operatorul de distribuţie 13(2)

orice consultant de specialitate

Page 227: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 87

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact în limitele normate 17e

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii de tip “consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatorii de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b

Page 228: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 88

auxiliare

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi Finanţelor

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a Guvernului

stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile nedispecerizabile

stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile dispecerizabile racordate la reţeaua electrică de distribuţie art 6g

administrarea pieţei de energie electrică art 9b

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail

măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de măsurare art 9d

serviciul de transport al energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de sistem (TSO) art 9a

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Economiei şi Finanţelor

administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM

restaurarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional după un colaps total sau al unei zone art 26(2)d

funcţionale, care exprimă activitatea operaţională a CN TRANSELECTRICA SA art 28(1)

Page 229: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 89

50 s

Avizat de ANRE.

sistemele de reglaj primar al frecvenţei 30a,c

rezervele de putere 30a,c

retehnologizarea staţiilor electrice aflate în patrimoniul CN TRANSELECTRICA SA

compensarea consumului propriu tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport art 29d

CN Transelectrica SA art 31

SC Electrica SA, inclusiv actuale sau foste filiale

30 s definitii

abaterea soldului SEN de la valoarea de consemn definitii

abaterea tensiunii de la valoarea nominala

calitatea curbelor de tensiune si de curent art 3.3

nivelul consumului propriu tehnologic (pierderi de energie electrica)

categoria de utilizator din care face parte solicitantul art 12(1)

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

Avizat de către operatorul de reţea, anterior depunerii cererii.

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat , la limita zonei de proprietate asupra terenului, in exteriorul construcţiei

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe palier.Anexa 2, 6(2)

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

Page 230: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 90

Nelimitată

prin intermediul unui titular de licenţa de furnizare în zona art 10 d

direct sau prin intermediul unui consultant de specialitate atestat art 10 a+c

prin racordare s-ar încălca normele în vigoare art 22 a

nu a fost respectat avizul de amplasament art 22 b

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii art 28(1)

de către operatorul de distribuţie care a emis avizul art 49

de către ANRE art 49

de către utilizator

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi economici atestaţi în condiţiile legii art38(1)

Ordin al ministrului de resort

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007

Este permisă pentru instalaţiile electrice de utilizare

Constituie doar abatere

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune

Numai la efectuarea de lucrări de încercări de echipamente electrice

Nu poate solicita Atestat emis de ANRE art 14

Poate efectua doar de lucrări de încercări de echipamente electrice

Provizorie de la 1 la 12 luni

Operatorul economic nu îndeplineşte una din obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele emise

Page 231: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 91

Operatorul economic săvârşeşte una dintre infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar sinteza activităţii desfăşurate

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/ reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea si experienţa profesională în domeniul instalaţiilor electrice 24

Page 232: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 92

B C

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în patrimoniu instalaţiile electrice 10(3)

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea de “Verificator de proiecte” 15

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari de autorizaţii de tip B

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu execuţia” 16

Corpul de control al ANRE

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

3 grade de competenţă (A, B şi C)

De tip A (pentru proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b

De tip U (universal) pentru instalaţii electrice de utilizare

De tip A sau B pentru proiectare şi respectiv executare 18 1a,b

Nu sunt definite tipuri de autorizare, ci doar grade de autorizare

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată oricât de mare este tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 220 kV

După caz, proiectare (A)/ executare (B) de instalaţii electrice cu putere instalată maximă de 100 kW şi la o tensiune nominală de cel mult 20 kV

Page 233: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 93

Nerelevant

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV 19e,f

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 110 kV

De executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă 24d

Page 234: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 94

4 ani 5 ani art 64

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur examen 31

Trebuie sa fi fost autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament, indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE, urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV) art 55

Minim 12 de puncte la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II, respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică pentru gradele III şi IV

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Page 235: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 95

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze execuţia instalaţiilor electrice de orice putere sau tensiune tehnic realizabilă

Să proiecteze instalaţii electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A art 72b

Să verifice proiecte de instalaţii electrice tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine atestat de “verificator de proiecte” emis de MEC

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor executate art 72i

De a racorda la SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

Să racordeze noi puncte de consum de energie electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea art 72k

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni autorizaţi

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72, 76

Page 236: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 96

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile administraţiei locale) art 72,76

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare 75

Avertisment verbal

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică îi permite acest lucru

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si tipului de autorizare

În cazul în care doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor Regulamentului de autorizare

Page 237: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 97

da art 11a

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un tarif de emitere a duplicatului, conform prevederilor din regulamentul de autorizare art 86

asigurarea exploatării corespunzătoare a capacităţilor energetice art 8a

micşorarea pierderilor în posturile de transformare

minimizarea expunerii capacităţilor energetice la riscuri tehnologice art 8c

cheltuieli minime de exploatare

protecţia capacităţilor energetice

minimizarea riscurilor pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii energetice art 9(1)

evenimentele accidentale determinate de angajaţii operatorului

dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice de medie şi înaltă tensiune

până în prezent, nu s-au reglementat nu

nu da art 11 f

Page 238: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 98

nu se normează

100 m 55 m

15 m

25 m

15 m

da, indiferent de tensiunea nominală de funcţionare art 11 h

doar LES având tensiunea nominală de 220 kV

până în prezent, nu s-a reglementat

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere la care se adaugă 0,2 m de jur-împrejur art 15(1)

nu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de capacitate energetică

tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteia art 16(2)

numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de mentenanţă

tipul constructiv al acestuia art 17(1)

egală cu conturul fundaţiei stâlpului

egală cu conturul fundaţiei stâlpului şi proiecţia pe sol a platformei suspendate art 17(1)a

20 m de la limita zonei de protecţie art 17(2)a

coincid, indiferent de tip art 17(2)b

nu se delimitează zona de siguranţă a aceste tipuri de capacităţi energetice

1 m art 18(5)a

81 m

4 m art 18(5)b

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE ord 18/2004

întotdeauna în justiţie

Page 239: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 99

Nu 1 (2) b

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

parcurgerea procedurii de mediere la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor

racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2)

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale clădirilor civile

Ordin al ministrului de resort

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/ 2007 art 11(2)m

Operatorul de distribuţie

ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a unui regulament specific

Energiei electrice şi termice

Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

Da, doar sub aspectul stabilirii preţului de vânzare e energiei electrice produse

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie 2h

Determinarea soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Dreptul unor persoane fizice sau juridice racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in regim concurenţial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de transport si de distribuţie 3.1

Page 240: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 100

Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

Consumatorul de energie electrica care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie 3.17

Linia electrica prin care se transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Linia electrica ce leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor eligibili ai acestora 3.29

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara unei licenţe de distribuţie

Persoana juridica proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a doua sau mai multe sisteme electroenergetice 3.4

Ansamblul instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic naţional

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de energie electrica de un utilizator al sau

Page 241: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 101

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV 3.54

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala cel mult egala cu 110 kV

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia, furnizarea si utilizarea energiei electrice 3.60

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica 3.62

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 3.2

Page 242: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 102

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor activitati

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului 3.68

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul evitării punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului

Furnizorul desemnat de ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate 3.25

Un operator economic ale cărui acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

doar a energiei termice

energiei electrice si termice 3.7

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie electrică doar de pe piaţa reglementata

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20

Page 243: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 103

Puterii instalate

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de distribuţie si este titulara a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o anumita zona 3.34

Capacitatii de a dispune rapid de o anumita putere

cel puţin 2 utilizatori 3.53

cel puţin un utilizator

Doar reglementari comerciale

Atât reglementari tehnice cat si reglementari comerciale

Respectarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea patrimoniului public

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

CN Transelectrica SA

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

Operatorul de distribuţie (filiale, sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a procesului de privatizare)

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Cancelariei Primului-ministru

Page 244: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 104

20 kV 110 kV art 15.1.c

Stabileşte metodologia de urmărire şi control în vederea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife la energia electrică

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului public aferente sectorului energiei electrice

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei art 11.2 t

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice

Elaborarea regulamentului privind racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public 11.2.g

doar din bugetul de stat

din bugetele locale, bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite 12

Retehnologizarea capacitatilor energetice existente 15.1.a

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra capacitatilor energetice

Numai pentru retehnologizarea liniilor şi staţiilor electrice de transport existente

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi pentru retehnologizarea celor existente 15

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune nominala de 110 kV 11.1.c

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala de 20 kV

Page 245: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 105

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate 15.2.e

Realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si energiei termice in cogenerare

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Retehnologizarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Activitatea de furnizare a energiei electrice 15.2.f

Sa stabilească un sistem de comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Sa obţină toate vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului autorizat 17.1.b

Reglementări – acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale, aplicabile activităţii desfăşurate

Atât prin acte juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

drept de proprietate

drept de servitute legala 20(3)

Page 246: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 106

ANRE

Activitati si servicii publice de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1

Bunurile utilizate în activitatea de furnizare a energiei electrice

Contracte bilaterale la tarife fixe

Contracte bilaterale la preţuri negociate

Proprietate publica a statului 35.2

Proprietate privata a statului

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si contorizare a transferului de energie spre consumatorii casnici

Operatorul de distribuţie local

Să efectueze construcţii de orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de transport si de sistem 39.a

Să efectueze săpături de orice fel in zona de siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul operatorului de transport si de sistem 39.b

Să racordeze fără respectarea reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de transport si de sistem 39.2.f

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

Încasează contravaloarea energiei electrice furnizate

Page 247: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 107

Eoliene 61 a

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f

Li se permite depozitarea de materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.c

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor) DanP art 4(1), 4(2)

Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC – Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor Comunale

Energia obţinuta prin arderea combustibililor fosili

Asigurarea accesului concurenţial al energiei electrice produse in cogenerare DanP art 71a

Promovarea utilizării surselor regenerabile 65 d

Negociate cu solicitantul

Reglementate de ANRE

Infracţiune de furt 85.1

Contravenţie sau infracţiune, după caz

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale acestora 85.3

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform prevederilor legale 86.1.j

sustragerea de energie electrica

Page 248: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 108

Abatere

Infracţiune

Contravenţie 86.1a

Tentativa de infracţiune

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Neplata facturii curente de energie

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

Plata cu întârziere a facturilor

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b

Va primi preaviz de deconectare

Va fi deconectat si va plati contravaloarea energiei electrice consumate

operator de retea si consumator 208(2)

furnizor si producător

punctul de delimitare patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

realizarea conducerii operative prin dispecer 4.17

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare 4.22

doar transformatorul de măsurare

Page 249: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 109

flicker si armonici

200 kW

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv. 4.25

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

metodologia de stabilire e tarifelor

întotdeauna punctul de delimitare este punctul unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

întotdeauna punctul de delimitare este punctul fizic în care este racordat un utilizator

punct al unei retele electrice unde se află instalat grupul de masurare a energiei electrice 4.39

punct fizic din reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

Utilizeaza energiei electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

Utilizeaza energie electrica in exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8

tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

100 kW art 12.a

puterea maxima absorbitã

puterea instalatã în receptoarele proprii

Page 250: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 110

cu acordul ANRE

nu este obligatoriu

minimum 6 luni

toti consumatorii de energie electrica

toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia consumatorilor casnici

10 MW 100 kW

cu acordul operatorului de distributie si al furnizorului

cu obligatia modificarii numelui titularului în termen de 6 luni atr 65

fara nici o obligatie

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50 kW

indiferent de puterea maxima contractata DanP art 122(3)

cel putin 5 zile înainte 152(1)

cel putin 10 zile înainte

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica penalizari

îi aplica preaviz consumatorului, apoi îl actioneaza în justitiese încheie în conformitate cu contractul – cadrul aprobat de ANRE art 36(1)

minimum 3 luni si maximum 6 luni

sediile administrative ale societatilor comerciale

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert cu bunuri

poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3)

nu poate reveni de pe piata concurentiala pe piata reglementata

6 luni pentru toti consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici si un an pentru ceilalti consumatori

Page 251: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 111

Buc intrebari din totalul de 255 Observatii Denumire docDocument aprobat prin:

70/255

39/255 HG nr. 1007 din 25.07.2004, publicat în Monitorul Oficial a

01/10/55 HG nr. 90 din 23.01.2008, publicat în Monitorul Oficial al

01/10/55 Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004, cu modificările şi comp

0/255 nou Ordinul ANRE nr. 17/28-06-2007

45/255 Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000 a Preşedintelui ANRE

0/255 Ordinul ANRE nr. 28/30-08-2007

22/255

18/255 Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007

Comparatii si analiza Tematica Legislatie Primavara 2009 fata de Tematica din 2007

1. Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23.02.2007

2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori

Nou in tematica anterioare a fost GHR 867/2004 care a fost inlocuit de GHR 90/20083. Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

4. Codul tehnic al reţelei electrice de transport – Revizia 1

5. Standard de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice

6. Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

7. Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice8.

9. Codul de măsurare a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 17 din 20.06.2002 al Preşedintelui ANRE

10. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice

Page 252: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 112

01/10/55 Ordinul ANRE nr. 25 din 20.07.2007

42/255 Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007

01/11/55 Ordinul ANRE nr. 45/ 2006

01/03/55 Ordinul ANRE nr. 38/ 2007, publicat în Monitorul Oficial al

11. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3

12. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, Rev. 3

13. Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

In 2007 a fost Ord 18/2004Nu am mai verificat am pastrat raspunsurile conf Ord 18/2004 sunt cam evidente! 14. Procedura de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la reţea

Page 253: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 113

Aplicabilitate pe grad / tip

I II IIIA/ IVA IIIB/IVB

DA DA DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

NU NU DA DA

NU NU DA DA

DA DA DA DA

DA DA DA DA

NU NU DA DA

NU NU DA DA

Page 254: Raspunsuri ANRE

R 3

Page 114

DA DA DA DA

NU DA DA DA

DA DA DA DA

NU DA DA DA