Rasp DGPMB Ref Acordare Spor 25% Studii Superioare

download Rasp DGPMB Ref Acordare Spor 25% Studii Superioare

of 4

Embed Size (px)

description

De citit despre spor studii politisti

Transcript of Rasp DGPMB Ref Acordare Spor 25% Studii Superioare

 • Rolr;iNr,{

  DIRDCI'L\ GXNERALi D[ POLTI

  Cdrdr FIRICEL ALEXANDRUBucure$ti, str.Iennchitn Vdcnrescu nr. l7 A, sector 4

  a

  RI.SPUNS LA CERERE

  DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURX$TIBucure$i, calea victoriei nr. 19, secior 3

  t-uail [email protected] de conlact:

  Comisar 9ef de politi Badea DorinDara 08.07.20r5

  Uthrorc a ceiefii ,tumn.ato6td a.trcsatdMunicipinlui Brcurett Si inrcRistrutd to Seni.iut,r. 180252, vd eohturicdtx umabazte'

  L ln confomitare cu prevederile art. 4 alin. 2 din Ordhut M.A.t. N 665D008 Drtuinduh.lp acti\iati de nona4.ne i. dn arit, M.4.t.. cu mod fi,;.:e ,.conpletdrile ufterioare, fi$le posruritor ..prevnate in srarxl de organizde se intocmescsau, dupe caz, se modifica Si/sau completeza in termen de 30 de zite de lainfiintarea,/reorganizdea/resnactumrea unirdlii, precum ti de la aprcbarea regulamentutuide organizde ti irnctionee al uniafi... potrivir prevederitor alin. 3 al art. 4 din ordinut

  Direcliei Generule de PotilieInJomate ti Relalii pabtice

 • (fil

  susnerdona! "o.i de cete ori se produc schimbari semnificarive in conrinutut srrcirjior.indatorirllor qi responsabilitdlilor posturito., con{tiiilor speince Ae munce uu ..1r1"r,,,posturilor. se va p.oceda la aratiza lor si. dupa caa la modiltca.ca o.i conlplctNrtr iiaducerea acestora Ia cunottinla oclpanlilor posturilor. pe baza de sematura,.. ti,todrG, taut,n:.- O.l.* ,1 din actul nomativ menlionar .tesponsabilirarea inrocmirii $inodificarii/comlletarii fitei posluhi reline iefului nemijlo.it altilulmtuiposrutui pentrucare se irtocmegte fi$ rcspectivaii.

  2.Inprean! acorddea cudrumului afelenr sporuluipentru absolvirea institudilor den\draminr

  "uDeflor de catre .cenrii de potitie. .e ,r(e por.ir rr preredeitor a. re Ord:nu.M.A.L nr. 5/138/03.09.2014 -

  Anexa tr. 2 (Anexa nr. 13 Ia Ordinul minisrruluiadministraliei 9i inlemelor nr. S/214 di! 05.10.201l) referitom la Nornete netodotogiceprivind modxl de stabilire a soldelo. tmaE, salariitor lunare qi al altor drepturi;epeBonalului din M.A.t. Aduj noimativ susmentionat se referi ta aeenii de polit; care ladata de 31.12.2009 beneficiau de slorut lenrru absolvirea insritLrriitor d; invnlamanr

  3. Unne a apiobErii, de cat.e conducerea Inspecroratutui ceneral al potilieiRomere, a Norei Rapon tr.101997/t9.02.2015 prbind acodoea qahtunrlui aferehtspqrlti p.dttu absobire ihstituliitot de tutijldadkt 6uperior de cdne agerlij .k ;ottie,in teneiul lrevederilor ordinului M.A.r. tr. S?t4/2on pehttu apbtu;ea pter;derilorlegab refetitoare ta Mtuizqea pe\aaatttui nititat, polittrtitat ji petatut;tui cirit dihMA t si NMd ir.leder in kdse pcr tv drn prci/tu te comune .te Dir.liei CenemtelliT_"]*: !i D,,ecue: cenerate Mdasemenr Resu6e L,mde dii \.,r.A.r. rr.342513/187508/2014, tldsmise prin adresa D.c.F. tr. 342513 din 23.01.20j5, referitoarela agerlii de poltie absolvelli de insritu{ii d inv4nnent superior care au beneficiat desporul de 25% pentru studii superiode la data de 11.12.2009, au fosr ilrreprin;e:::::i:l"l:"* " *rereaana i/arii uririuili.srud.irordb$r\irededeen.iide;o,i;;care rac obrectul acet.or pre,ede,i. comunc,rndL_e.r ace.r rns.ubur rjtr,o din;adrulDirciei.cenerale de politie a Muicitiului Bucuregti. Amtiz",e *"r*-a a"

  "ate pn inemjjlocit al lotilistulxi care face obiectul acorddrii sporului t, *r.a, pn" .p.;;;

  srudiilor absolvire la domniut de scrivilare a, posiutui ocupd. prccLm ti a uri.rjreddcenora rn .ndept,nirer smhitor. indsroriritor ii respon\abiti4ilor oosru._, DLpa"":,'1i':: *'lfl: n ca2ur il caf conducered proresionaa aprec;aai .d s_n.n_ surmdeprmrte cordiriih. \a in.ocmi Ln mpon aoljvs.. cu propunere de acodare ned-or@e asporurr de 2)% perrru \tudii superjosre. care ra fi ransmis se^iciutui Resr,e !mane::: ^"_T"i: ::*r..rir:tirie s rvunicipiutui B-cL eii. irsorir de cooid .ecatiara oup":l]:':..: l'""11 $i ros; ha narricora r.uDtitrefl ,a oiDroma maLrico-iar. Raporrlmor,rat hebl e sa incl_da obtigaro..L roare sdc:rute de mrn"" _orir.n,","

  ". *,n"rzi

  "

 • il

  fi dcsi:turare de riruldut posluiui. pcnrnr cdrc prezinta urilirarea studiilor sul)ctrJrr.absolvite qi cee produc efecre juddicc nunui penrtu perioada in care agentut ocupij rcclpost. Preciztm ca includerea in satariut funcliei de baza a cuantumutui aic.enr strllt ipentru absolvirea inslituliilor de invaFn6nt supe.ior, se realizeaze, dupd cdz, h drlrintririi in vigoa.e a Ordinutui M.A_L nr_ S/ll8/20i4, in caal in care nutiicrrcrrapoituilor de serviciu sa.ealizat anrerior acesrui moment sau de ta data nrodiltcllrii.apoturilor de seryiciu ale aee ului de potile, in cuul in care acesra a inlervctrir utrcriorintdrii in vigom a actului nonnativ menlionar.

  4. La articolul 26 din Legea r. 218/2002 privind organizarea qi tunclionarea potitieiRomane, cu hodificarile fi complerite ulte.ioee sunr Plevdate p.incipatele aiributii alePolifii Romane, $i nu lace referire la o recDnoaStere pa4iald a faprului c6 nmca de polilieeste aceeati pentru agenti cal ti penrru ofileri.

  5. Acorddea sporului peftru absolvirea in$itutiilor de invalamant supqior se face incondiliile ii in baza acrelor nodnalive nenlionate uterio..

  6.Analia acordnrii sponnui se realiaazn de cate tetul nemillocit al polifistului careface obiectul spomhiln cauza, prin raportarea $ldiilor absolvite la domeniul de activftaieal postului ocupat, precM ti la utilitatea acestora in indeplinirea secinito( indatoriritor siresoonsaoi.i.drilor posrulu. Duba ere(urea ansti/ei, ir a^t .r cdre rcndKtraprofesionala apreciaza cA suntn! suft indeplinire condiliile, va inlocmi un rapon molivaqcu lropunere de acord&e/neacordare a sporutui de 25% peDh! studii superiotue, cee vafi irsnsmis Sesiciului Resurse Unane din Directia cenerala de politie a MunicipjuluiBucuegi, insolil de co!i! legaliztd dup6 diplona de licenF qi foaia/fiqa matricolaGupliment la djploma matricoli). Raportul norivat rebuie sn ircludd obtiearo.iu toaiesadnile de muca suplimenr&e ce umeen a fi desfituate de tirutml postului, pentruc@ prezinta utilirate studiile superio@ absolvire ei cm produc efecle juidjce nmaipenhr perioada in carc agentut de potilie ocupi acel !ost. in bza proptltrerii inaintale deconducerea profesionalE a polilistului, dupn verjficdea aceslom de cAtre srlctlra .le

  9i in fil,acrie de concluziile rezulrate, sunr supuse datize; conduceriiDlrectiei cenerale de polilie a Municipiului Bucureqti ti ulreriot emise prciectele acleloradministrative in acest sens sau, dupn cz, infonnarea subunitii desprc neaprcbarea

  7. Odatn cu inlrdea ln vigode a Legii cadru.ff. 3 30/2009 privin.l saldizarea unita.da personalului plftit din tonduri pubtice a fost abrogar ti punctul 5 din Nota la Arexa nr. 1din ordondla nr 3a/20\o pti,ird satatiwea unit1rd a personatutui ptdtit din {od'/iparli? in ctue r pevedea ca -rgentii de potir:e sbsotven-i ai in\r rLtritor de inva; r,intsupe.ior, cu diplona de ficen1r, beneficiszn de un spor de 25% din sat iut de fiDctie dacn\i declarodit aditiLlea ndodenricore"p.n/arod5uoiito,absot\ire,srabitieuinordinal\.4.{1..Cdo\onsec:ntaaabrogariiolncru.uirdinactutnomari,"usmenrionaraiosr

  em! pKPdh{:pir q@Frir rdn r rc

 • abrogat racjt li capitolullll din ordinut M A.t. r.3t8/2004 privind sleciatilattc sludij|!.superiodq cursurilor posluni!ersirare 9i ale titlurilor gtiinfiltce ca.e excepreazr o|{erii (t.la absolvirea cursurilo. de capacitale prcfesionata./capaciratc, care.eglemenr! $iddnrcniilccorespunzitoare studiilo. superioa.e absolvite de agentii de poliie care bnclicjrzi desporul salarial de 25%. Totodard, prevederite a'1. 9 din Ordinut M.A.t. nr. ll8/2004 hceareferi.e la "agentii de polilie, absolvenli at insrituliilor de invaFnAnr superior cu diplonide lice4a". Prevederiie Ordinului M.A.t. nr. S/138/201:t se.efera h asenlii de potiieabsolvenli de instiruli de invaFnanr superior care au beneficial de spo.ul de 25% peni.ustldii supe.ioare la dara de 31.12.2009. porrivit punctului de vedeie comun al DireclieiGenedle Findci e ti Directlei Management Rsurse Uhane. prin inharca in vigor.e aOrdiDului M.A.i. S/i38/2014 sa creat cadnl necesd apticd.ii acetuiai r.armenl asentilorde potilie absolvenli ai instirutiilor de invafnmanr superior, care, deqj ti,au modificatcondiliile ante la 31.12.2009, pohivit noului losr ocupaq desfe$oad aciiviia in domenixlentu carc au benefiaiat de sporul sateial de 25% la dala de 31.12.2009_ in acest contexr.acordarea sporului de 25% pentru absotvirea srudiilor superioare se face prin mlizautilitadi stldiilor superioare absolvite cu exame! de lice4a, iar studiile de nusterar saudoctorat nu fac obiectul acesrdr prevederi.

  ld asigutdh d. inteaga noastd disponibilitt te i ce.a ce priw;te @nnnicateainlomaliilot de inte6 public, @nlotn Uereltetitot teeate ?n ,isoate.

  Badi

  r.niit:prtvpol'Liaap,b c a4oo n om r.ro