RAPORTUL FACULTAŢII DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ......Activitatea didactica in perioda 2012-2015 in...

97
1 UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA RAPORTUL FACULTAŢII DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR PENTRU 2012-2015

Transcript of RAPORTUL FACULTAŢII DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ......Activitatea didactica in perioda 2012-2015 in...

 • 1

  UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

  MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  RAPORTUL

  FACULTAŢII DE ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

  PENTRU 2012-2015

 • Descriere raport

  1. Activitatea didactica

  2. Activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare

  3. Activitatea cu studentii

  4. Relatii internationale

  5. Dezvoltarea infrastructurii

  2

 • Cuvânt înainte….

  …. Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

  funcţionează în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi

  Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi pregăteşte specialişti

  în domeniul de licenţă: Ingineria Produselor Alimentare.

  …. Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor a fost

  înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 707 din 18 iulie2012 (M. Of. 525/2012).

  3

 • Obiective manageriale didactice

  • Revizuirea curiculei universitare si dezvoltarea unui invatamant modern, interactiv, corelat cu piata muncii,

  extrinderea invatamantului modular mai ales la disciplinele tehnologice;

  • Optimizarea numarului de studenti in grupe la disciplinele tehnologice si de laborator ;

  • Creșterea ponderii activităților practice pentru pregătirea studenților pe parcursul semestrului;

  • Creearea conditiilor optime de igiena si confort in spatiile existente ale Facultatii pentru buna desfasurare a

  activitatilor didactice;

  • Asigurarea cu materiale didactice , asigurarea unor dotari minime si consumabile necesare in desfasurarea

  procesului didactic

  • Acreditarea periodica a programelor de studii de licenta: TPPA, CEPA si acreditarea definitiva IPA şi mărirea

  capacităţii instituţionale;

  • Diversificarea ofertei educaţionale prin propunerea unui program de master şi iniţierea a doua Cursuri

  postuniversitare

  • Implicarea în procesul de atragere de studenţi (marketing universitar) prin acţiuni concrete la nivelul liceelor şi a

  Inspectoratelor Şcolare Judeţeane, cu concursul companiilor de profil din zonă.

  • Stimularea creativităţii studenţilor prin participarea la concursuri şi manifestări ştiinţifice locale, naţionale,

  internaţionale.

  • Organizarea de activităţi de consiliere cu studenţii pe teme specifice de stimulare a practicii şi de intelegere a

  proceselor din mediul economic,

  • Stimularea participării studenţilor din anii II şi III la mobilităţi Erasmus, sau alte tipuri de mobilităţi internationale

  • Implicarea studenţilor de la masterat in activitati de cercetare , in organizarea de evenimente cu participarea

  absolventilor de succes in vederea eficientizarii a asociatiei Alumni,

  • Implicarea mai activă a studentilor in actul decisional al facultății.

  4

 • Activitatea didactica in perioda

  2012-2015 in raport cu obiectivele propuse

  5

  • Ocupate

  • Vacante

  • Licenta

  • Master

  • LICENTA

  • Studenti licenta

  • Locuri scoase/ocupate la admitere zi

  • Locuri scoase/ocupate la admitere ID

  • MASTER

  • Studenti master

  • Locuri scoase/ocupate la admitere

  • TOTAL STUDENTI

  • Licenta

  • Master

  • Doctorat

  Posturi

  didacticePrograme

  de studii

  Studenti Absolventi

 • Obiective manageriale cercetare

  • Abilitarea cadrelor didactice pentru conducere de doctorat ; promovarea cercetatorilor cu experienta in comisii

  nationale si international

  • Sstimularea publicatiilor ISI prin spijin material si uman - stimularea participarii la conferinte nationale si

  internationale

  • Implicarea si responsabilizarea studentilor pentru activitatea de cercetare prin cresterea numarului de cercuri

  • Dezvoltarea abilitaților de cercetare pentru absolvenții studiilor doctorale prin dezvoltarea studiilor postdoctorale

  • Elaborarea unei strategii pe termen mediu si lung privind cercetarea științifica din Facultate, evaluarea

  infrastructurii, resurselor umane si materiale;

  • Identificarea și susținerea domeniilor de vârf, cu potential pentru performanța în cercetare;

  • Susținerea eforturilor de cercetare ale centrelor, echipelor, în acord cu strategia elaborata;

  • Dezvoltarea unor cercetari interdisciplinare, în parteneriate intra, interuniversitare, sociale sau economice;

  • Creșterea autonomiei centrelor de cercetare în abordarea parteneriatelor si a valorificarii resurselor;

  • Gestionarea rezultatelor știintifice obtinute în facultate în vederea promovarii excelentei științifice si valorificarii

  acestora;

  • Elaborarea și prezentarea unei oferte coerente de servicii de cercetare și consultanța, acordate de facultate în

  beneficiul unor institutii publice si / sau private;

  • Încurajarea și recunoasterea cercetarii științifice fundamentale finalizate prin articole, participari la manifestari

  științifice, elaborare de lucrari;

  • Recunoașterea eforturilor pentru cercetare științifica depuse de cadrele didactice, cuantificarea și considerarea

  contribuțiilor lor la promovarea didactica;

  • Reflectarea, în procesul de învatamânt, a rezultatelor cercetarilor proprii;

  • Stimularea participării cu propuneri de proiecte naţionale şi internaţionale (prin organizarea de cursuri pentru

  realizarea proiectelor de cercetare stiintifica si desemnarea unor consultanti pentru redactarea proiectelor).

  6

 • Activitatea de cercetare

  in raport cu obiectivele propuse

  7

  • Centre de cercetare

  • Laboratoare de cercetare

  • Contracte de cercetare– PN II

  • - Mediuleconomic - Proiect Tempus

  •Publicatii: carti, manuale

  •Articole stiintifice- ISI - BDI

  •Brevete de inventie/Premii

  • UEFISCDI•BUASVM seriaFST

  Infrastructura

  de cercetare

  Finantarea

  activitatii de

  cercetare

  Valorificarea

  activitatii de

  cercetare

 • Obiective manageriale parteneriatul

  cu studenti si administrativ

  • Continuarea investitilor la noua baza didactica de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia alimentelor. Amenajarea

  spatiilor din cladirea veche ramase libere dupa mutarea birourilor la mansarda, conform planului strategic propus

  de catre Rector

  • Implicarea instituțiilor colaboratoare precum și a companiilor de profil în dotarea laboratoarelor didactice şi de

  cercetare prin abordarea unor lucrări şi teme de cercetare cu aplicabilitate practică imediată.

  • Amenajarea adecvată conform noilor destinaţii şi igienizarea spaţiilor şi laboratoarelor vechi de la Departamentul

  IPA

  • Dotarea corespunzătoare a laboratoarelor existente şi a Staţiilor pilot, pe baza Planului de dezvoltare al

  Departamentului IPA, pe terment scurt, mediu şi lung, şi dezvoltarea de noi laboratoare de licenţă în vederea

  funcţionării acestora la standarde europene.

  • Amenajarea unei Sali de curs la subsolul cladirii de langa sera de foarte mare stringenta pentru studentii nostrii

  pentru a se organiza invățământ în sistem modular pentru studenții din anii III si IV

  • Creșterea capacității de producție pentru realizarea de venituri proprii

  • Organizarea unui spatiu pentru desfacerea produselor obtinute in Statiile de microproductie

  • Finalizarea demersurilor privind autorizarea din punct de vedere sanitar a statiilor de microproductie

  8

 • Activitatea cu studentii in raport cu

  obiectivele propuse

  9

  • Total locuri • Burse pentrustudenti

  • Locuri in tabere

  • Parteneriate cu mediuleconomic

  • Unitati de practica

  • Practica in statiile pilot USAMV Cluj Napoca

  • Workhop-uri

  • Parteneriat Supremia

  • Concursuri studentesti

  • Agronomiada

  • Ecotrophelia

  • Excursii studii

  • Consiliere cariera

  • Proiect social

  • Parteneriat ASTA

  Cazare Burse Practica

 • Relatii internationaleInternationalizare

  (Erasmus + / Tempus)

  • Din 30 cadre didactice STA 16 aplicanti pentru grant E+ (mobilitati 2014-2015) 53,33%

  • Acorduri InterInstitutionale incheiate pentru mobilitati 2014-2020 : 31 (cu tari EU)

  • Initiate un numar de peste 10 acorduri cu tari non-EU (pentru 2015-2020)

  • Programe de Msc in limba engleza – MCA, GNDA

  Erasmus +

  10

 • 0

  2

  4

  6

  8

  10

  12

  2012-2013 2013-2014 2014-2015

  11

  89

  Mobilitati Erasmus predareoutgoing

  mobilitati predare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2012-2013 2013-2014 2014-2015

  4 4 44

  2

  6

  Mobilitati Erasmus studiu licentasi master

  S

  M

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  2012 - 2013 2013- 2014 2014-2015

  1

  6

  1

  Plasament Erasmus studentilicenta si master

  S

  M

  00.5

  11.5

  22.5

  33.5

  4

  mobilitatiincoming

  studiu

  mobilitatiincoming

  plasament

  mobilitatiincomingteaching

  2

  1

  3

  4

  1

  4

  Mobilitati Erasmus incoming studiu, plasament si predare

  2013-2014

  2014-2015

  2015-2016

  Mobilitati internationale

 • Evenimente 2012-2015

  Doctor Honoris Causa

  Festivalul alimentului

  Parteneriat Coreea

  Cresterea vizibilitatii specialistilor IPA

  12

 • Dezvoltarea bazei materiale

  • Punerea in functiune a statiei pilot de

  tehnologia vinului

  • Infiintarea de laboratoare noi

  • Dotare statii pilot

  • Dotare laboratoare

  • Igienizare spatii didactice si statii pilot

  13

 • Va multumesc !14

 • Doctor Honoris Causa

  Prof.univ.dr. Petru Alexe

  15

 • Doctor Honoris Causa

  Prof.univ.dr. Klaus Schaller

  16

 • 1. Parteneri in proiectul Slow Food al CentruluiRatiu pentru Democratie

  2. Promovarea stiintei si tehnologiei alimentelor in mijlocele de informare media

  Workshop european de instruire Communicating Food Science at Cluj-Napoca

  Televiziuni regionale si nationale: Transilvania Live, Transilvania Look, TeleEuropa NOVA, Antena 1

  Presa locala si nationala: Ziua de Cluj, Faclia, Adevarul

  3. Organizarea expozitiei de produse alimentare – teme specialelicenta

  4. Participari la evenimente ale procesatorilor din industriaalimentara

  5. Oportunitati de colaborare in domenii de cercetare interdisciplinare

  Cresterea vizibilitatii specialistilor

  de industrie alimentara

 • BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL

  SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA.

  FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

  2013-2015 Indexat BDI

  • AGRICOLA

  • AGRIS

  • CAS

  • CiteFactor (Academic

  Scientific Journals)

  • DOAJ

  • FSTA

  • Google Scholar

  • Index Copernicus

  18

 • STRUCTURA POSTURILOR DIDACTICE

  DENUMIREA

  POSTULUI

  2015 2014 2013 2012

  OCUPATE VACANTE OCUPATE VACANTE OCUPATE VACANTE OCUPATE VACANTE

  Profesor 5 1 4 1 4 - 4 -

  Conferenţiar 6 3 7 0 4 - 4 -

  Şef lucrări 8 13 6 13 8 18 8 18

  Asistent 9 12 11 8 5 8 7 8

  TOTAL 28 29 28 22 21 26 21 26

  % din total posturi 49% 51% 56 % 44% 45% 55% 45% 55%

 • 20

  Programe de studii

  • LA NIVEL DE LICENŢĂ1. TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

  2. CONTROLUL ŞI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

  3. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

  • LA NIVEL DE MASTER1. SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII

  PRODUSELOR ALIMENTARE

  2. SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI

  3. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ALIMENTELOR (FQM)

  4. GASTRONOMIE, NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ ALIMENTARĂ

  5. GASTROMY, NUTRITION AND DIETETICS (lb.engleza)

  • LA NIVEL DE DOCTORAT1. AGRONOMIE

  2. BIOTEHNOLOGII

  3. MEDICINĂ VETERINARĂ

  Domeniul Ingineria Produselor alimentare

 • SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ABSOLVENŢI

  An universitar

  Total

  studenţi

  an IV

  Nr. absolvenţi

  din care:

  prezentaţi la

  examenul de

  licenţă

  din care:

  promovaţi la

  examenul de

  licenţă

  Nr. Studenţilor cu

  situaţia la

  învăţătură

  neîncheiată

  2015 109 100 99 98 9

  2014 124 110 107 107 14

  2013 149 132 129 129 17

  2012 140 127 118 118 13

  LICENŢĂ – ZI

  LICENŢĂ – ID

  An universitar

  Total

  studenţi

  an IVNr. absolvenţi

  din care:

  prezentaţi la

  examenul de

  licenţă

  din care:

  promovaţi

  examenul de

  licenţă

  Nr. Studenţilor cu

  situaţia la

  învăţătatură

  neîncheiată

  2015 11 7 6 6 4

  2014 21 16 13 13 5

  2013 26 24 22 22 2

  2012 17 17 17 17 -

  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 • SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ABSOLVENŢI

  MASTER - ZI

  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  Total studenti an II Nr. Studenţilor absolvenţi

  2015 96 69

  2014 97 97

  2013 95 92

  2012 73 53

  Total 361 311

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂNumărul de locuri scoase/ocupate la Admitere

  Licenţă ZI

  Numărul de locuri scoase la Admitere

  Domeniul:

  Ingineria Produselor Alimentare

  Nr. Locuri

  buget

  Nr. Locuri

  taxă

  TOTAL

  Locuri

  2015-2016- Admitere pe domeniu de studiu 91+8* 120 211+8*

  2014-2015 - Admitere pe domeniu de studiu 89+6* 121 210+6*

  2013-2014 - Admitere pe specializare 89+3* 101 190+3*

  Total 269+17* 342 611+17*

  Numărul de locuri ocupate la Admitere

  Domeniul:

  Ingineria Produselor Alimentare

  Nr. Locuri

  buget

  Nr. Locuri

  taxă

  TOTAL

  Locuri

  2015-2016- Admitere pe domeniu de studiu 91+8* 119 210+8

  2014-2015 - Admitere pe domeniu de studiu 89+6* 73 162+6*

  2013-2014 - Admitere pe specializare 89+3* 85 174+3*

  Total 269+17* 277 546+17*

  * Studenţi straini

 • STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂNumărul de locuri scoase/ocupate la Admitere

  Licenţă ID

  Numărul de locuri scoase la Admitere

  TPPA-ID

  Nr. Locuri

  taxă

  2015-2016 50

  2014-2015 50

  2013-2014 50

  Total 150

  Numărul de locuri ocupate la Admitere

  TPPA-ID

  Nr. Locuri

  taxă

  2015-2016 11

  2014-2015 17

  2013-2014 20

  Total 48

 • STUDII UNIVERSITARE DE MASTERNumărul de locuri scoase/ocupate la Admitere

  MASTER ZI

  Numărul de

  locuri scoase la

  Admitere

  Programe de studii

  Nr.

  Locuri

  buget

  Nr.

  Locuri

  taxă

  TOTAL

  Locuri

  2015-2016 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO, GNDA, GNDA –lb.eng 61 89 150

  2014-2015 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO, GNDA 61+2* 89 150+2*

  2013-2014 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO 60+1* 40 100+1*

  Total 182+3* 218 400+3*

  Numărul de

  locuri ocupate la

  Admitere

  Programe de studii

  Nr.

  Locuri

  buget

  Nr.

  Locuri

  taxă

  TOTAL

  Locuri

  2015-2016 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO, GNDA, GNDA –lb.eng 61 57 118

  2014-2015 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO, GNDA 61+2* 32 93+2*

  2013-2014 MCA-lb.eng., SPCCPA, SAPCO 60+1* 36 96+1*

  Total 182+3* 125 307+3*

 • SITUAŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI

  LICENŢĂ ZI/ID EVOLUTIV

  LICENŢĂ-ZI FORMA DE

  FINANŢARE

  01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012

  CEPA

  BUGET 68 105 178 200

  TAXA 16 28 47 75

  TPPA

  BUGET 68 101 126 113

  TAXA 18 37 66 67

  IPA

  BUGET 243 173 96 73

  TAXA 175 91 39 15

  TOTAL -ZI 588 535 552 553

  LICENŢĂ-ID FORMA DE

  FINANŢARE

  01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012

  TPPA TAXA 64 77 76 114

  TOTAL -ID 64 77 76 114

 • SITUATIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI

  MASTER ZI - EVOLUTIV

  MASTER-ZI FORMA DE

  FINANŢARE

  01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012

  MCA-lb.eng.

  BUGET 33 37 40 39

  TAXA 3 4 7 8

  SPCCPA

  BUGET 30 36 37 41

  TAXA 17 15 16 8

  SAPCO

  BUGET 31 35 40 43

  TAXA 51 48 54 53

  GNDA

  BUGET 30 15 - -

  TAXA 10 1 - -

  TOTAL 205 191 194 192

 • SITUATIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI

  RAPORT TOTAL -EVOLUTIV

  01.10.2015 01.10.2014 01.10.2013 01.10.2012

  LICENŢĂ, ZI 588 535 552 553

  LICENŢĂ, ID 64 77 76 114

  MASTER 205 191 194 192

  DOCTORAT 17 19 15 14

  POSTDOC. 0 4 0 4

  TOTAL 874 826 837 877

 • Studii Universitare de Doctorat USAMVCN

  Titlul de doctor

  Cond. Ştiinţific.

  Anul

  susţinerii

  tezei de

  doct.

  Prof.dr.Carmen

  Socaciu

  Prof.dr. Sevatiţa

  Muste

  Prof.dr. Maria

  Tofană

  Total/an

  2015 3 1 2 6

  2014 3 3 1 7

  2013 0 2 2 4

  2012 4 1 1 6

  Total/cond.

  ştiinţ.

  10 7 6 23

 • INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

  Nr DENUMIREA CENTRULUI / LABORATORULUI

  DE CERCETARE

  DIRECTOR

  CENTRE DE CERCETARE

  1. CENTRUL DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI

  BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA

  Prof.univ.dr. Carmen SOCACIU

  2. CENTRUL DE CERCETARE PRIVIND CALITATEA

  SI SIGURANTA ALIMENTULUI

  Conf.univ.dr. Elena MUDURA

  LABORATOARE DE CERCETARE

  1. LABORATOR DE CERCETARE NUTRITIE

  MOLECULARA SI PROTEOMICA

  Sef lucr.dr. Ramona

  SUHAROSCHI

  2. LABORATORUL DE INCERCARI PENTRU

  CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTULUI

  Sef lucr.dr. Sonia SOCACI

 • Programul national PN II

  31

  -

  100,000

  200,000

  300,000

  400,000

  500,000

  600,000

  700,000

  800,000

  900,000

  2012 2013 2014 2015

  Programul PN II -PD

  Programul PNII – CI

  Programul PN-II-PT-PCCA

  Programul PNII – RU - TE

  714.700

  482.751

  583.279

  806.998

 • Contracte cu mediul de afaceri

  32

 • Finatare Tempus

  33

 • Articole Web of Science

  34

 • Articole BDI

  35

 • Publicatii didactice si stiintifice

  36

 • Cereri brevete/Premii

  37

 • Premierea rezultatelor cercetarii

  PN-II-RU-PRECISI

  38

 • INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

  Nr DENUMIREA CENTRULUI / LABORATORULUI

  DE CERCETARE

  DIRECTOR

  CENTRE DE CERCETARE

  1. CENTRUL DE CERCETARE IN BIOCHIMIE SI

  BIOTEHNOLOGIE AGROALIMENTARA

  Prof.univ.dr. Carmen SOCACIU

  2. CENTRUL DE CERCETARE PRIVIND CALITATEA

  SI SIGURANTA ALIMENTULUI

  Conf.univ.dr. Elena MUDURA

  LABORATOARE DE CERCETARE

  1. LABORATOR DE CERCETARE NUTRITIE

  MOLECULARA SI PROTEOMICA

  Sef lucr.dr. Ramona

  SUHAROSCHI

  2. LABORATORUL DE INCERCARI PENTRU

  CALITATEA SI SIGURANTA ALIMENTULUI

  Sef lucr.dr. Sonia SOCACI

 • Premii

  40

  Technology and Innovation Award 2015,

  Institutul Aspen Romania

  Diploma de Excelenta in cadrul concursului national Tineri

  Cercetatori in Stiinta si Inginerie, 2015

  Danubius Young Scientist Award 2014,

  Viena

 • CAZAREA STUDENTILOR FSTA

  2012-2015

  CAMINE

  AGRONOMIA 60%

  CAMIN XII 28%

  CAMIN XV 12%

 • BURSE PENTRU STUDENTI

  2012-2015

  An Numar Burse

  acordate

  Valoare

  totala,

  lei

  % din total studenti

  bugetati

  Sem I Sem IISem I Sem II

  2012 110 89 185600 22,25 16,89

  2013 77 107 171600 15,34 21,31

  2014 71 108 336517 14,66 22,31

  2015 93 152 270089 18,41 30,10

 • Locuri Total locuri cereri rezolvate

  mare munte

  2012 10 4 14 38,88 %

  2013 9 2 11 100%

  2014 8 2 10 50%

  2015 8 1 9 90%

  TABERE STUDENTESTI

  2012-2015

 • PARTENERIATE CU MEDIUL ECONOMIC

  2012-2015

  PRACTICA

  • 500 de parteneriate cu unitati de I.A. din regiunea NV si Centru

  • Statiile pilot USAMVCN

  • Ferme specializate Germania, Anglia

  WORK

  SHOP

  • 13 Workshopuri: Tehnologia carnii, Tehnologiaproduselor zaharoase, Tehnologia panificatiei, Tehnologia berii, marketing-ambalaje, arta degustarii

  VIZITE DE STUDIU SI

  DOCUMENTARE

  • Excursii de studii si documentare discipline tehnologice

 • Anul de studiu/

  Specializari

  (CEPA, TPPA, IPA)Unitatea de practica

  I, II

  Cosm-Fan-Preparate carne

  SC. Napolact

  Sc. Prodvinalco SA

  Sc. Bonas SRL

  Sc. Paneteria SRL

  SC. Cina

  SC Everest SRL

  SC AgroTransilvania SA

  SC. Casa Pane Dolce SRL

  Agro Transilvania

  SC Ioasim SRL

  SC. Amaretto SRL

  Sc. Oncos SRL

  Unitati de industrie alimentara (pe baza de conventie

  individuala)

  SamMills

  Hypermarchet Auchan-brutarie, carmangerie, gastronomie

  III

  Statia pilot panificatie

  Statia pilot bere

  Statia pilot preparate carne

  Statia pilot produse lactate

  Statia pilot vinificatie

  IVUnitati de industrie alimentara (pe baza de conventie

  individuala)

 • POSDRU/109/2.1/G/81441 AGROPRACTICE

  Facultatea de ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

  Specializări: CEPA, TPPA, IPA -54 studenti

  ACTIVITATEA DE PRACTICĂ

  2012-2013

  Consiliere si orientare profesionala

  Initierea teoretica si practica in specificul fermei mixte

  (SDE Cojocna)

  Intalnirea open-space (partenerii de practica)

  Stagii de practica

  Ateliere de diseminare a bunelor practici

  Sesiuni de consiliere cu privire la legislatia muncii

  Concurs de eseuri

  Asistent-manager: Prof.dr. Sevastita Muste

  Supervizor practica: sl.dr. Adriana Paucean

  Expert activitate inovatoare: sl.dr. Dan Salagean

  Secretar grup tinta As. Dr. Vlad Muresan

 • Statii pilot FSTA

 • 60

  OBIECTIVE STATIILE PILOT LEGATURA STUDENTILOR CU MEDIUL ECONOMIC

  SCHIMB DE EXPERIENTA INTRE GENERATII

  ABSOLVENTII IMPARTASESC DIN EXTERIENTA PROPRIE

  INTER SI TRANSDISCIPLINARITATE:TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE

  TEHNOLOGICE, MATERII PRIME, ADITIVI, MICROBIOLOGIE, ANALIZA

  SENZORIALA, AMBALAJE, CONTROL ALIMENTE, MARKETING

  GRUP TINTA

  STUDENTI LICENTA, MASTERANZI, DOCTORANZI

 • Practical demonstrations with Mazzetti Renato’s equipment

  INVITATI: ing. Walter Mazzetti, ing. Dan Irod

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE GRUP TINTA: STUDENTI, MASTERANZI

  Prof.dr. Racolta Emil

  As.dr. Vlad Muresan

  PRODUSE ZAHAROASE

  Advanced processing technology on confectionery

  2013,2014,2015

 • „Inovaţia în fabricarea produselor de panificaţie şi patiserie –

  aplicaţii ale premixurilor 2013,2014, 2015

  SC VIADAN, SC NAPOSIGAL QUALITY SRL

  CADRE DIDACTICE:

  Sl. Dr. Simona Man

  Conf.Dr. Adriana Paucean

  PANIFICATIE-PATISERIE

  INVITATI

  ing. Irina Glomnicu

  ing. Adrian Sălagian

 • 63

  Diversificarea sortimentală a produselor de panificaţie -

  patiserie ȋn relaţie cu tendinţele de consum şi aspectele

  tehnologice moderne

  2014 SC PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL

  CADRE DIDACTICE:

  Sl. Dr. Simona Man

  Conf.Dr. Adriana Paucean

  “PASIUNE PENTRU MESTESUGUL PAINII”

  INVITAT ING. ANDREI CHIOREAN ABSOLVENT TPPA

 • 64

  „Fabricarea produselor de panificaţie-

  patiserie – Demonstraţii practice”

  2015 LA CASA

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE

  Sl. Dr. Simona Man

  Conf.Dr. Adriana Paucean

  TRAINERI: ABSOLVENTI FSTA

  ING. CHIS SIMONS

  ING. BOTA MONICA

  ING. HULPE RAMONA

 • 2013 Actualităţi şi perspective, tendinţe şi provocări în Industria cărnii

  Parteneri: SC VITALIM INGREDIENTE SRL, S.C. SUPREMIA Grup S.R.L., S.C. ALMI-

  ROM S.R.L.

  2014 Studii privind obţinerea preparatelor din carne cu condimente şi aditivi

  comercializaţi de S.C. ALMI-ROM S.R.L.

  2015 "Diversificarea sortimentală a produselor din carne în relaţie cu tendinţele de

  consum şi aspectele tehnologice actuale“ SC ALMI-ROM SRL

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE

  Sef lucr. Dr. Dan Salagean

  Conf. dr. Dorin Tibulca

  PREPARATE DIN CARNE

  2013-2015

 • „Cafea espresso - Impactul tehnologiilor avansate de procesare”

  2015, Caffè River România/FSTA

  66

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE:

  SEF LUCR.DR. LAURA STAN

  SEF LUCR.DR. CRISTINA SEMENIUC

 • "MANAGEMENT Sl MARKETING CU PASIUNE”

  2015

  67

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE:

  SEF LUCR.DR. STAN LAURA

  SEF LUCR. DR. JIMBOREAN MIRELA

  INVITATI:

  Dana GOGU,FAG ARTIGRAFICHE

  S.P.A.-Aplicabilitatea conceptelor

  de marketing în domeniul

  ambalajelor

  Gratia DEZMIREAN, Absolvent

  USAMV Cluj-Napoca, Pasi spre

  înfiin tarea unei firme

  Laura BUDIU, USAMV Cluj-Napoca

  Consiliere în cariera

 • 68

 • BREW WORKSHOP

  2015

  CADRE DIDACTICE ORGANIZATOARE:

  ELENA MUDURA, TEODORA COLDEA,

  ANDREI BORSA

  INVITATI: BRASERIA TĂTAR ŞI VRĂJITORII DIN ORZ

 • Senior Experten Service2015PANIFICATIE-PATISERIE

  70

  PROIECT DE ASISTENTA TEHNICA SI TRAINING FINANTAT DE GUVERNUL

  GERMANIEI

  Senior Expert: Mr. Manfred Krieger

  Echipa proiectului:

  Sevastita Muste-reprezentant oficial FSTA

  Adriana Paucean-director proiect

  Staff tehnic Simona Man, Leopold Loredana

  Andrei Borsa, Botos Daniel

 • PARTENERIAT SC. SUPREMIA-GROUP

  PROGRAMUL DEBUT IN CARIERA

  destinat studentilor si tinerilor absolventi

  • 2013

  • STAGII DE PTACTICA : 26

  STUDENTI

  • 4 ABSOLVENTI –BURSE PLATITE 3

  LUNI

  2014 GEORGIANA FOSTOC

  CASTIGATOAREA CU TEMA

  Gestionarea produselor alergene/non-

  alergene.

  ANGAJATA DEPARTAMENTUL CTC

  2015 2 STUDENTI INTRATI IN COMPETITIE

 • CONCURSURI STUDENTESTI

  • FAZA NATIONALA A CONCURSULUI- 9-11 MARTIE 2012

  "PRACTICA SA ÎNVETI, ÎNVATA SA PRACTICI!“ POSDRU/60/2.1/S/20143

  • Laureaţii:

  • PETRUȚ GEORGIANA SMARANDA (USAMV, TPPA,Cluj)-locul I

  • NECHITA ANDREEA ȘTEFANA (USAMV,CEPA, Cluj)-locul II

  • DOCHIȚOIU RAMONA-ANDREEA (USAMV, CEPA,Cluj) -Mențiune

 • AGRONOMIADA

  CONCURSURI STUDENTESTI

  Locatie Disciplina Student Premiu Coordonator

  2012

  Bucuresti

  Tehnologia

  panificatiei

  Stan Diana

  Petrut Georgiana

  I

  III

  Paucean Adriana

  Biochimie

  alimentara

  Plesca Victor III Stanila Andreea

  Muresan Crina

  2013

  Timisoara

  Tehnologia vinului Pop Ana II Mudura Elena

  Control produse

  vegetale

  Mihali Petruta

  Hotfoludi Sanda

  Muresan Crina

  2014

  Iasi

  Tehnologia

  laptelui

  Apetrea Loredana

  Anton Maria

  I

  III

  Jimborean Mirela

  2015

  Cluj

  Tehnologia

  uleiului

  Gherasim Cristina

  Barta Tunde

  I

  II

  Racolta Emil

  Vlad Muresan

  Control alimente Catrinoi Bogdan I Muresan Crina

  Semeniuc Cristina

 • International ECOTROPHELIA EUROPE 2015

  Food Innovation Student Awards

  Faza nationala Timisoara sub egida ASIAR

  74

  19 echipe participante din 12 Universități

  LOCUL AL III-LEA

  Studenti: Andreea PUŞCAŞ, Nadejda

  PÎNZARI, Cristina GHERASIM;

  Coordonatori: Assist. Vlad MUREȘAN, PhD;

  Assist. Laura STAN, PhD; Lecturer Simona

  MAN, PhD; Prof. Emil RACOLȚA, PhD Diploma de Excelenta

  Acordata USAMV Cluj

  Promovarea creativitatii studentesti in

  lansarea produselor noi

 • FESTIVALUL ALIMENTULUI

  2012-2015

  Expozitie cu produsele de licenta ale studentilor TPPA, CEPA, IPA

  Mediatizare in mass-media: audiovizual si presa scrisa

  Parteneriat cu Primaria Cluj si Mediul economic

 • 76

  PARTENERI: CHR ROMANIA, LA CASA,

  TOROCKOI, SAMMILLS, ALMI-ROM,

  AMYLON, HUTTON,COSM FAN, RESTAURANT

  TOKYO, PRIMARIA CLUJ NAPOCA

 • 77

  EXCURSII DE STUDIU

  Excursii de studiuTransavia- procesare carne

  Prefera- fabrica conserve

  Coltesti- procesare lapte

  LaLorraine-panificatie

  Boromir-produse zaharoase

  Ardealul- ulei

  Tereos Ludus- zahar

  Agrana Oradea-zahar

  Esarom Sibiu

  Albacher-bere

  Timisoreana-bere

  Cramele Recas

  Sucmerom SA Reghin

  Expozitia internationala de solutii

  si tehnologii pentru panificatie,

  cofetarie, patiserie, gelaterie,

  ciocolaterie, cafea si alimentatie

  publica (GASTROPAN) 2013-2015

 • Excursii de studii

 • Consiliere pentru cariera a absolventilor

  TPPA, CEPA

  • Invitat Sl.dr. Nicoleta Gudea

  • Teme discutate

  – Cum redactez CV-ul?

  – Cum ma prezint la interviu?

  – Posibile intrebari si raspunsuri

  • Activitate interactiva cu intrebari din

  partea studentilor

 • PROIECT SOCIAL

  2015 SCOALA DE BUCATARI IN PARTENERIAT CU ASOCIATIA ADI HADEAN

  10 TINERI PASIONATI DAR FARA POSIBILITATI MATERIALE

  FSTA asigura suportul teoretic pe perioada semestrului I

  13 cadre didactice desfasoara activitati didactice benevol

  Acces la infrastructura facultatii (laboratoare, statii pilot)

  Pregatirea teoretica in restaurante sub patronajul asociatiei Adi Hadean

 • 81

  PARTENERIA FSTA – ASOCIATIA STUDENTILOR ASTA

  2013-2015

  Implicare in organizarea Festivalului

  Alimentului

  Ziua mondiala a alimentatiei “We

  love eating”, organizata in parteneriat

  cu Primaria Cluj, in scoli si gradinite-

  octombrie 2014

  Targ caritabil de Craciun si Concert

  caritabil de Colinde- dec. 2014

 • Activitatea 1. Pictura pe sticlă

  Activitatea 2. Martie-Mărţişor

 • 1. Parteneri in proiectul Slow Food al CentruluiRatiu pentru Democratie

  2. Promovarea stiintei si tehnologiei alimentelor in mijlocele de informare media

  Workshop european de instruire Communicating Food Science at Cluj-Napoca

  Televiziuni regionale si nationale: Transilvania Live, Transilvania Look, TeleEuropa NOVA, Antena 1

  Presa locala si nationala: Ziua de Cluj, Faclia, Adevarul

  3. Organizarea expozitiei de produse alimentare – teme specialelicenta

  4. Participari la evenimente ale procesatorilor din industriaalimentara

  5. Oportunitati de colaborare in domenii de cercetare interdisciplinare

  Cresterea vizibilitatii specialistilor

  de industrie alimentara

 • SLOW FOOD ON CAMPUS

  2012

 • SLOW FOOD ON CAMPUS

  Teatre culinare Agraria 2012

  STUDENTI PARTICIPANTI:

  BOTOS DANIEL-IV TPPA

  “DEMONSTRATIE DE PREPRARE A

  ALUATURILOR”

  KADAR CSABA- IV CEPA

  SHOW CULINAR- TERINA DE CAPRIOARA

  LUNDU DIANA- III TPPA

  PRODUSE DE COFETARIE

  TARNOVEAN MIRCEA- IV TPPA

  Degustarea berii student

 • STATIA PILOT DE VINIFICATIE 2013-2015

  PRESAREA

  • Filtru cu rame și plăci Stația pilot de Tehnologia vinului – suma de 2000 RON

  • Dotare mobilier Laborator Tehnologii fermentative – suma de 1000 RON

  • Dotare mobilier prezentare produse –Stațiile pilot de Tehnologia berii și a vinului – suma de 2000 RON

  FERMENTAREA-MATURIZAREA

  IMBUTELIEREA

 • LABORATOR Depozitarea produselor alimentare

  2012-2013

 • LABORATOR MICROBIOLOGIE SI PREGATIRE MEDII

  2014

  SUMA: 34 358 RON

  COORDONATOR

  CONF. DR.

  ANCA ROTAR

  CECURI DE INOVARE

  PN-II-IN-CI-2013-1-0027

  PN-II-IN-CI-2013-1-0048

  PN-II-IN-CI-2013-1-0089

 • 89

  LABORATOR ANALIZA SENZORIALA

  2013-2015

  SALA PREGATIRE PROBESALA CALCULATOARE

 • LABORATOR

  TEHN. PROD. ZAHAROASE / TEHN. ULEIULUI

  2013

  Dotari existente

  • Balanta tehnica

  • Refractometru Zeiss

  • Polarimetru B&S

  • Etuva

  • Baie de apa

  • Sticlarie de laborator

  • Bec de gaz

  • 1 Flipchart

  • 20 scaune / 5 mese laborator

 • Masina de laminat aluat

  2500 EURO

  Analizor lapte

  4200 EURO

  STATIA PILOT PANIFICATIE

  2013STATIA PILOT LAPTE

  2013

 • 92

  DOTARE LABORATOR

  DEPOZITAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

  Analizor de textura

  Brookfield CT 3 (13.778 €)

  accesorii incluse:

  • software pentru PC;

  • masa de lucru cu suport pentru

  fixarea probelor;

  • set de sonde pentru testari

  generale;

  • celula pentru extrudare dubla;

  • sonde pentru teste de perforare cu

  diametru maxim 12.7mm,;

  • lama de forfecare pentru teste de

  taiere-forfecare;

  • dispozitiv pentru teste de

  determinare a tartinabilitatii;

  • cablu si sonda de temperatura;

  • indicator de nivel cu bula.

 • 93

  STATIA PILOT CARNE

  - ACHIZITIA UNEI CELULE DE FIERBERE-AFUMARE

  - IGIENIZARE

  - Total 45.000 lei

 • PNII-RU-PD 106/2010-2013

  METODE VALIDATE DE EVALUARE A CALITATII

  PROPOLISULUI ROMANESC

  Director Asistent dr. Laura Stan

  ECHIPAMENTE ACHIZITIONATE PRIN

  PROIECT PRACTICA POSDRU NR.

  81441, 2012-2013

  ”Practica investitie pentru viitorii

  specialisti in agricultura”

  Director Prof. dr. Sevastita Muste

  Denumire Valoare, lei

  Echipamente IT 39630

  Birotica 2000

  Aparatura de

  masura laborator

  47700

  Mobilier si accesorii 12775

  Unelte si utilaje

  pentru agricultura

  1200

  Echipamente de

  protectie

  16225

  TOTAL 119530

  DenumireValoare totala

  (lei)

  Laptop 4296.95

  Calculator

  (Desktop)2346.08

  Tastatura, mouse79.61

  Monitor 603.86

  Imprimantă

  multifuncţională 1798

  Videoproiector 1796.76

  Agitator magnetic 1319.36

  Agitator vortex 751.44

  Cronometru

  laborator125.24

  Combină frigorifică 1362.76

  Congelator 1786.705

  Ladă frigorifică 1786.705

 • Denumire Valoare, lei

  Balanta portabila

  400 g

  1,726.33

  Adaptor balanta 1,450.80

  Termometru 1,271.51

  Rasnita laborator 851.24

  TOTAL 5299.88

  PN-II-IN-CI-2012-1-0009, Cecuri inovare cu

  beneficiar SC. Proplanta. SRL,

  Microincapsularea probioticelor in diferite

  matrici naturale si testarea viabilitatii in vitro

  Dir. Proiect Dr. Dan Vodnar

  PN-II-IN-CI-2012-1-0157, Cecuri

  inovare, Sistem de management al

  sigurantei si securitatii alimentare,

  aplicat in tehnologia de obtinere a

  jeleurilor cu probiotice

  microincapsulate

  Dir. Dr. Pop Oana

  Denumire Valoare, lei

  Recipient

  incubare

  anaeroba 2.5L

  14138

 • 96

  REAMENAJAREA LABORATORULUI DE ADITIVI ALIMENTARI

  RENOVAREA CASEI SCARILOR,

  IGIENIZAREA LABORATOARELOR DE CONTROL ALIMENTE

  IGIENIZAREA HOLULUI ETAJ I

 • 97

  PARTENERIAT USAMVCN – COREEA

  Semnarea acordului de colaborare cu

  The KOREA Vocational College of

  Food and Agriculture in Seoul și

  College of Agriculture and Life

  Sciences, Kyungpook National

  University, Cluj Napoca, 29 octombrie

  2014

  Vizita delegatiei USAMVCN in Coreea

  - identificarea de oportunitati de

  cercetare:soia, cartof dulce

  - Identificarea de oportunitati pentru

  mobilitati studenti