Raport Evaluare Zid Cons

download Raport Evaluare Zid Cons

of 22

Transcript of Raport Evaluare Zid Cons

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  1/22

  S.C. SEVAL S.R.LPloiesti, tr .V.Costacher.43I29l t95l2005c .u .1 .11171579Tel. Fax:0244510949

  RAPORTDE EVALUAREFubrica imbuteliut u?a -'- "ICom.BdltreSti,atBdltreSti,udetulPruhovu

  Proprietar,S.C. ID CONS,S.R.T.Beneliciar:^S. .EUROIIVSOL ONSULTING .P.R.L.

  intocmit,Ing. Lil iana-Beldeanuffi;;,;E\s,/:o' prtorr,Huae^\Itc irl.tAlt* ,1l ' t"sion'\ 'aNr 10615 |

  August 012

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  2/22

  Raoort e evaluare Fabrica imbuteliatapap.lala' Com.BdlleSti,at BdlleSti'Prahova

  A.CUPRINS

  SINTEZA EVALUARII1. Rezultatele valuarii2. Opinia evaluatorului3. Declaratiede conformitatePREZENTARE GENERALA1. Obiectul aPoftuluideevaluare2. ScoPulevaluarii3. Dataevaluarii4. Metodologiade evaluare5. Ipotezesi conditii limitativeDESCRIEREA PROPRIETATI I1. Situatiauridica2. AmPlasament'Descr\ere ona'3. Date ehnicesi constructive3.1 ProPrietatimobiliare3.2. Bunurimobile

  D. EVALUAREAPROPRIETATLr1.AbordarePrincost1.1 ProPrietatimobiliare1.2.Bunurimobile2. AbordarePrin venit3. Rezultatele valuarii'Opiniaevaluatorului'

  ANEXE :Ia,2a:Caracteristiciconstructive.IJzura|tz\ca.lb. 2b: Determinareaostuluide nlocuirenetlc,2c: Valoarea erandament3: ComParatieerenexcedentar4:'Mijloace ixePoze

  B.

  C.

  Pag.213

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  3/22

  Raport de evaluare- Fabrica imbuteliat apa plalaCom'BdlleSti' satBdlleSti' Prahova

  A. SI]YTEZAEVALUARIIproprietateaevaluata, ituata n comunaBaltesti,satBaltesti, udetulPrahova, partineS.C.ZID CONSS.R.L'

  Scopulprezentului aportde evaluareesteestimarea alorii depialda proprietatiimobiliare n vederea dnzattt'Inspectiaproprietatii a fost efectuata n data de 07.08.2012,nprezenta eprezentantuluiroprietarului, iind investigateo seriede aspecteiegatede dieptul de proprietate,de stareaehnicasi conformarea ladirilor,loializarea amplasamentului n zona) vecinatati, piata imobiliara simobiliara ocala.Abordarea evaluarii este conform standardelor nternationalede

  evaluare-VS editia2011.Proprietatea valuate ecompunedin :Proorietatimobil are:- C1- Cladiresocialadministrativa Scd: 842'14mp- C2 -Fabricade mbuteliat Scd: 535,13mp- Terenaferent S: 19'535mPImobilizaricorporalemobileMijloace fixe aferenteabricii de mbuteliereapa conf.Anexa4)'

  1. RezultateleevaluariiLa dataevaluarii, n urmaaplicariimetodelorde evaluareprezentatein acest raport au fost obtinute urmatoarelevalori pentru proprietateaanalizata:

  ProprietatimobiliareDenumire Abordarecost venitC1- Cladiresocialadministrativa 698.600 471.900C2 -Fabricade mbuteliat 704.800 1.154.000Teren,S: 19.535 p 1684300Terenexcedentar, : 14.535mP 1.260.100TOTAL (lei) 3.087.700 2.886.000

  P a g . 3 /3

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  4/22

  ItIItRaport de wqluare - Fabrica imbuteliat apa plataC m. dy s,," a t "ri ," ; ;;r,"

  2. Opinia evaluatoruluiAvdnd in vedere scopul prezentului Raport de evaluare,caracteristicile proprietatii, ,.rritut.l. obtinuti p.in iplicareametodelorde evaluare, n opinia.evaluatorului, aloarea roprietatiiseobtine din valoareacomponenteimobiliare obtinutaprin abordarea rinvenit a careseadugauulour.umijloacelor ixe.-V propr :2 .886.000 5g3 767 3.469.767 le iV proprietate = 3.469.767 eiVal'oareaaportatanu contineTVA.

  Imobilizari corporalemobileNr.crt. Obiect valuat Valoare

  1z

  E-qmpaPSA-17l380V 1 .743PompaSP 5A-17l380V 1 .7564

  Rezervor mc 20.098StatieepurareAquaclean 6 .988o

  ;

  Statie purare quaclean 6.988Echipamentratare paPaletizoremautomat J 123239.452Rezervor1 mc 3.405I

  1 0Mixer 43.773Masinaeetchetat 43.4311 Masinaautomabdebaxat 39.4941213 Ikjet 4.646Pa etizor em automatMJ 5 .2661 4 nsr.suflat t.petMSp 2 0 67.U6t c lmprimantaideoiet 3.4491 6 nst.sullat t.DetMSO2 n 79.4534 aI TG Matrib dubta l[/ lonobloc 28 5.934124 .714

  20 121 l '-e rnpacm c_]3-Iranspalet DJ 1000f ransformator stalpi uminaTotat tei)

  2.3441.59299.560583.767

  Pag.4l13

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  5/22

  Raport de evaluare- Fabrica imbuteliat apa plataCom.B dltesti,sat Bdtlesti' PrahoYa

  3. Declaratiede conformitateIng.Li l ianaBeldeanu'membruti tularLNEAR,nr. legit imatiel06l5,

  declarpJpropria raspundere rmatoarele:) prezentarile faptelor din raport sunt corecte si reflecta cele maipertinentecunostintealeevaluatorului;

  Prezentaten raPort;

  raportului;internationalede evaluare IVS editia20ll;profesionala;

  de proPrietate areesteevaluata;membru itular LINEAR, nr' legitimatie 10614'persoana elegatadeevaluator;elaborare PrezentuluiaPotl'

  Ing. LilianaBeldeanu

  cu standardelede calificare

  P a g . 5 / 3

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  6/22

  Raport de evaluare- Fabrica imbuteliat apaplataCom.Bdlleqti,sat B dl\eSti,Prahova

  B. PREZENTARE GE]VERALA1. Obiectul raportului de evaluare

  Obiectul prezentului raport de evaluare il constituie proprietateaS.C.ZID CONS S.R.L., situata n comunaBaltesti, sat Baltesti, udetulPrahova, ompusa in:Proprietatimobiliare- C1- Cladire ocialadministrativa Scd: 842.14mp- C2 - Fabrica e mbuteliat Scd: 535,13 p- Terenaferent S : 19.535mpImobilizaricorporalemobile:Mijloace fixe aferenteabricii de mbuteliere pa conf.Anexa ).

  2. ScopulevaluariiScopulprezentului aporl de evaluareesteestimarea ulorii depialda proprietatii mobiliare n vederea dnzari.Prezentul aport de evaluare e adreseaza .C.ZID CONS S.R.L. ncalitatede client si S.C.EUROINSOLCONSULTING S.P.R.L. n calitatede destinatar.Pentruorice alt scopdec6tcel declaratmai sus,proprietatea oateaveao valoarediferita.

  3. Data evaluariiInspectia roprietatiia fostefectuatan data:07.08.2012.Data a carevaloarea stimata ste alabila,este07.08.2012.CursvalutarB.N.R. 4.5378leilEUR

  4. Metodologiade evaluare olositaEvaluarea ealizataconformprezentului aport reprezintao estimarea valorii depiuta in vederea ichidariiVsloarea de piato estesuma estimatapentru care un activ ar putea

  fi schimbat, a data evaluarii, intre un cumparator hotardt si un vdnzatorhotardt, intr-o tranzactie nepartinitoare,dupa un marketing adecvatsi tncare partile au actionat iecare tn cunostinta de cauze,prudent si faraconstrdngere.Conform standardelornternationalede evaluare VS 201I, pentruestimarea alorii depiald, se olosescurmatoarele bordari:Abordarea prin pia{i oferd o indicalie asupra valorii princompararea ctivului subiect, u active denticesau similare,al cdrorpre!secunoaqte.

  Pag.61 3

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  7/22

  IIIII

  Raporto"*",,*".#f:;::::,r;r;1,:;i,,ii:lAbordarea prin venit oferd o indicalie asupravalorii, prin

  convertirea fluxurilor de numerar viitoare intr-o singurd valoare acapitalului.Abordarea prin cost oferd o indicalie asupra valorii, prinutilizareaprincipiuluieconomicconform cdruiaun cumpdrdtornu va pl6timai mult pentru un activ, decAtcostul necesaroblinerii unui activ cuaceeaqi tiiitate, fie prin cumpdrare,ie prin construire.Pentrudeterminarea alorii bunurilorevaluatea fost aplicata:- Abordareaprin venit pentrucomponentamobiliara

  - Abordareaprin cost atatpentru componentamobiliara catpentru mobilizarile orporalemobile

  5. Ipotezesi conditii limitativeLa baza evaluarii stau o serie de ipoteze si conditii limitative,prezentaten cele din urmeaza. op\nia evaluatorului este exprimata nconcordanta u acestepotezesi concluzii,precumsi cu celelalte precieridin acest aport.Principalele potezesi limite de care s-a tinut seaman elaborarea

  prezentului aportde evaluare unturmatoarele:- Evaluareas-a bazatpe datele din documentelepuse la dispozilie debeneficiarqi a celoroblinutecaurmarea inspecliei a fala ocului'- inbutu informaliilorprimite, proprietatea fost consideratdn procesulevaludriica fiind lipsitdde sarcini.- Se presupuneca propri elatea e conformeazauturor reglementarilorsirestrictiilor de tonui" si utilizare,in afaracazului n carea fost identificatao non-conformitate, escrisa i luata n consideraren prezentul aport'- Nu s-a realizatoexpertiza ehnicaa cladirilor nici nu s-au nspectataceleparti care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acesteafiindconsideraten stare ehnicabuna.Acest raport nu exprima opinia asuprastarii tehnice a partilor neinspectatesi nu trebuie inteles ca ar validaintegritatea tructuriisausistemuluicladirilor'- N; s-a efectuatnici o investigatiereferitoare la prezentasau absentasubstantelor oluantesi, prin urmare,nu se poateoferi nici o asigurareapotentialului mpact asupraevaluarii.Evaluatorula presupus a nu suntnici un fel de substante oluante,carear puteacontaminaproprietateasiafecta aloarea cesteia.-Aspectele unctionaleale bunurilormobile au fost analizate i preluatecadateprimare n efectuarea valuarii'- Evaluatorul se consideradegrevatde raspunderea xistenteiunor viciiasounseprivind obiectul evaluarii, factorii de mediu, necesitati de

  Pag.7l13

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  8/22t

  Raport de evaluare* Fabrica imbuteliat apaplataCom.BdlyeSti, qt Bdll eSti,Pr ahovaconformare a cerintelede clasificare,care ar putea nfluenta n vreun sensvaloarea bunului in cauza, fapt pentru care evaluatorul nu este cel inmasurasa garantezestareaehnico-functionala au economicaa bunurilormobile analizate.- Bunurile mobile au fost evaluate n stareasi configuratia prezentata ebeneficiar.- Evaluatorulconsidera a presupunerile fectuatea aplicareametodelorde evaluareau fost rezonabilen lumina faptelorce sunt disponibile a dataevaluarii.- Evaluatorula utilizat in estimarea alorii numai informatiilepe care e-aavut la dispozitieexistdndposibilitatea xistenteisi a altor informatii decareevaluatorulnu a avut cunostinta.- Intrarea n posesiaunei copii a acestuiraport nu implica dreptul lapublicarea acestuia.- Nici prezentul aport,nici parli ale sale in specialconcluziireferitor avalori, identitateaevaluatorului)nu trebuiepublicatesau mediatizate araacordulprealabilal evaluatorului.- Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopuluideclarat.Nu se acceptanici o responsabilitate acaeste ransmisunei altepersoane, fie pentru scopul declarat, fie pentru aIt scop, in nici ocircumstanta.

  P a g . 8 / 3

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  9/22

  5Raport de evaluare Fabrica imbule.liat1pa plata' Com'BdlleSti' satBdl{eSti'Prahova

  C. DESCRIEREA PROPRIETATIIl. Situatia uridica'

  Propr ie ta teaevaluataapar t ineS.C.ZIDCONSS.R.L. ,careddreptulde proprietatecompletasupraei'Documentelepuse la dispozitia evaluatorului de catre proprietar

  sunt: -Autorizal iedeconstru|renr.24128.12.2009-ProcesVerbalderecept ie f ina lad in0g.02.2010- contract de vdnzare .,r*putute' incheierede autentificare r'5651 7.03.2008- Contractde vdnzare cumparare'ncheierede autentificare r'4lrl 26.02.2008- Act de dezmembrare,ncheiere de autentificare nr'1652r.0r.2011- Inchei re r.467l 4'02'2011- Listamijloacelor ixe d\n 06'2012- Relevee onstructii

  2. Amplasament.Descrierea onei'Proprietateastudiataeste situata n

  comunajudetul Prahova.3. Date tehnicesi constructive

  3.1.ProPrietati mobiliareCaracteristicileehnicesi estimarea raduluiceledouacladiri se egasescn Anexele1as\2a'

  Baltesti.sat Baltest

  IItItIttIIItIIIIIIt

  de uzura ftzica Pent

  3.2.Bunuri mobileImobilizarilecorporalemobilereprezintamijloacele

  ixe cu careesdotata abricade mbutelierepentrurealizarea rocesuluide productie

  Denumire , dalasi pretul de achizitie se regasesc n Anexa nr''

  P " o Q / 1 1I s 3 . ' , \ r

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  10/22

  Raport de evaluare- Fabrica imbuteliat apa plataCon. Bdl yeSti,at Bdlle$ti,Prahovq

  E. EVALUAREA PROPRIETATII1. Abordareaprin cost.

  1.1.Proprietati mobi l iareAre la baza estimarea alorii proprietatii imobiliare prin aflareavalorii ramaseactualea constructiilo r a data evaluarii. a care se adausavaloarea epiataa terenului onsideratiber.Pebazaacesteimetodologii, valuarea uprindeurmatoarele tape:Stabilirea valorii de inlocuire in functiede caracteristic ileehnico-economice i gradulde dotareal cladirilor a nivelul dateide 07.08.2012.Costul de tnlocuire reprezinta costul estimat de construire, lapreturile de la data evaluarii, a unei cladiri cu utilitati echivalente u aleclqdirii evaluate, folosind materiale moderne, normative si planuriactualizate.Determinarea alorii ramase ctuale a acelasinivel de preturi,prinestimareaeprecieriiacumulate.Deprecierea - reprezinta o pierdere de valoare fald de costul detnlocuire/ reconstrucliece poate apqre din cauze izice, functionale sau

  exlerne.Deprecierea izica, rezultadin uzura fizicd pe parcursuldurateidetimp consumate i lipsa ucrdrilornecesare e reparaliisi intrelinere.Depreciereaunc{ionaldeste cauzatd e inovaliile tehnologice,careproducactive noi, aptesd urnizezeactivemoderneechivalente.Depreciereaeconomicdlextern6, rezulta din influenle externe careafecteazdaloareaproprietd{ii n cauzd,.Calcululcostuluide nlocuirenetpentru iecareconstructie -a acutin fiseleAnexa 1bsi 2b, obtinandu-sermatoarelealori:V ct :698.600 leiY cz - 704.800 eiPentrucalcululvalorii de piataa terenului n suprafata e 19.535mps-aaplicat Abordarea prin piata.Aceasta abordarecomparasubiectulevaludrii cu pre{ul altui dreptasupraproprietdlii imobiliare, care a fost recent tranzaclionatsau carepoate i disponibil pe pia\d,, tabilindunitati de comparalieadecvatd.

  Pag. 0 /13

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  11/22

  Raportdeevaluare*Fabric.amtiyl\ ayaplata' Com.Bdl1eSti,stBdlleyti,Prahova

  Stabilireavalorii de piata s-a facut luand in calcul pretul unitar de19EUVmp .v,.,"n19.535 mp x 19EUR/mp 4,5378Iei/EUR:1.684.272Le\Vt...n 1.684.300ei (rotunjita)

  Valoarea otalaa componenteimobiliare,obtinuta n abordarea rincosteste:Denumire ValoareC1- Cladiresocialadministrativa 471.900C2 -Fabricade mbuteliat I .154.000Teren,S: 19.535 p 1.684.300TOTAL (lei) 3.310.200

  1.2.Bunuri mobileMetoda consta in stabilirea costului de inlocuire si estimarea

  deprecierii acumulate. n u.-a acestorarezulta costul de inlocuire net(valoarea amasaactuala)a bunurilor la dataevaluarii.Costul de tnlocuire se referd la sumade banipe care o persoandseasteaptdsd o pldteascdpentru un obiect cu aceeagivechime,mdrime',rloir" Si conityie, nsdcreat prin metodemodernede reqlizqre.Pentru cazulde fata, costul de inlocuire a fost estimat la nivelul

  costuluide achizitieactualizatcu indicelepreturilor de consumcomunicatde InstitutulNationalde Statistica'pierdere de valoare ata de costuldeDeprec ie rea- reprez in taop ie rderedeva loareJa [aaeCinlocuire ce poate apare din cauze u!.ce, functionale sau externe'

  Deprecierea ftzica, rezultadin uzura fizicd pe parcursul duratei detimp consumate i lipsa ucrdrilornecesare erepara{iisi intrelinere'Depreciereauncliona16 stecauzatdde progresul ehnologic,careproduceactive noi cu costurimai mici dar cu aceleasi aracteristici au

  caracteristiciuPerioare.Depreciereaeconomicdlextern6,rezultadin influenle externecareafecleaz|"aloareaproprietSlii n cauz6. n cazulde fata principala aauzaexternaeste faptul ca bunurile ce urmeazaa fr eventual vdndutedevin,,secondhand"pierzflndastfelgarantiaproducatorului.Estimarea deprecierii se face in mod adecvat prin metoda

  segregirii, prin care se analizeaz[separat iecare cauz6' deprecierii,secuantificdqi apoiseaplicdcostuluide nlocuire'P a g . 1 /1 3

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  12/22

  Itt:tTIITtItIIIIIIII

  Raort " *T "-;;t:;: :#t; ;';i,"; :;:::Calculul valorii de inlocuire (costul de inlocuire brut) si a valoriiramaseactuale costulde inlocuire net) la datade 07.08.2012, -a facutconformurmatoarelorormulede calcul:- Costulde nlocuirebrut - (CIB)CIB : Cost storicx kk: indice actualizareindicelepreturilor de consum)- Costulde nlocuirenet (CIN)CIN: CIB x (l-Dfizl 100) (1-Df/ 100) (1-De/ 100)Calculul costului de inlocuire net pentru bunurile evaluate seregasesten Anexa nr. 4.Valoarea totala a bunurilor mobile la dataevaluarii, obtinutaprinabordarea rin cost,este

  V nu :583.767 ei

  2. Aborda-reaprin venitSub denumireagenericdde abordareprin venit sunt utilizatediversemetodepentru indicareavalorii, toate acesteaavAndca o caracteristicdcomund faptul cd valoarea se bazeazd"e un venit realizat sau pe unulprevizionat, care fie este generat, fie ar putea fi generat de titularuldreptului. Fluxul de venit identificat este utrlizat apoi pentru a indicavaloarea rintr-unprocesde capitalrzare..

  Pentru calculul valorii de capitalizare s-a considerat pentrufiecare cladire un necesarde teren aferentpentru buna desfasurareactivitatii.Astfel, pentru cladirea C1 - Cladirea social administrativa, -aalocat o suprafatade 2000 ffip, rar pentru cladirea C2 - Fabricaimbuteliere, s-a alocat o suprafatade 3000 mp. Restul terenului insuprafatade 14.535mp s-a considerat eren excedentarcarepoate fi

  valorificat separat.Valorile de capitalizare le celordouacladiri s-aucalculaten fiseleanexa r.1csi 2c, obtinandu-sermatoarelealori:V ct :471.900 eiY cz:1.154.000ei

  Pentrucalcululvalorii depiataa terenului excedentarn suprafata e14.535mp s-aaplicat Abordarea prin piata.

  Pag. 2l 13

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  13/22

  R p ro" *"[:; {;i:;: ::,r; -;,;i,,';;fr"Aceastaabordarecomparasubiectulevaludrii cu prelul altui dreptasupraproprietdlii imobiliare, care a fost recent tranzaclionatsau carepoate i disponibil pe piald,, tabilindunitati de comparalieadecvatd.Au fost selectate i analizate roprietaticomparabile terenuri ibere)oferite spre ranzactionare, ituate nzona sau n zoneconsiderate imilare.Calcululvalorii depiataa terenuluiexcedentar -a acut n fisa anexanr.3, rezultandurmatoarea aloare

  Vt...n excedentar1.260.100 lei (rotunjita)Valoarea otalaa componenteimobiliare,obtinuta n abordarea rinvenit este:f)enumire ValoareC1- Cladiresocialadministrativa 471.900C2 -Fabricade mbuteliat 1.154.000Terenexcedentar, : 14.535mp 1.260.100TOTAL (lei) 2.886.000

  3. Rezultatele valuarii.Opinia evaluatoruluiAvAnd in vedere scopul prezentului Raport de evaluare,caracteristicile proprietatii, rezultatele obtinute prin aplicareametodelorde evaluare, n opinia evaluatorului, aloarea roprietatiiseobtine din valoareacomponentei mobiliare obtinutaprin abordarea rinvenit a carese aduga aloareamijloacelor ixe.V propr : 2 .886.000 583.7673.469.767le iV propri etate 3.469.7 7 lei

  Intocmit,Ing. Liliana Beldeanu

  Pag. 3 l 13

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  14/22

  IIII

  Anexa a Cl - CladiresocialadministrativaA. Caracteristici ehniceSuprafataconstruita 442,6 mpSuprafata onstruitadesfasurata 842,L4 mpSuprafatautila 73O,27mpRegim naltime pafter + etajStare ehnica f bunaAnulconstructiei 2009Structura Fundatii betonSuprastructura zidarieportanta din caramida

  samburisicenturidin betonarmatolansee in betonsi lemn

  Finisaje pardose/ivopsttofltplacajetamplarie

  Instalatii racorduri ene g e e ectrica, apa,cana za e, gazeincalziresistem ventilatie

  Amenajariexterioare imprejmuire dapavaje platforme betonateiluminatexterior daB. Uzura izicaElement Pondere uzura element uzura partiala cladireStructura 60o/o 5o/o 3o/oAnvelopa 2Oo/o Oo/o Oo/oFinisaie 8o/o Oo/o Oo/ofnsblatii 72o/o Oo/o Oo/oTOTAL 3o/o

  Inchideri sicompaftimentariInchideri zidarieportantadin caramidaacoperis sarpantasi asterealadin lemnCompartimentari zidarie portanta din caramida

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  15/22

  Anexa1b Oeterminarea ostuluide inlocuirenetle r - Ctad i re ocia ladmin is t ra t iva IPentru eterminareaostuluie reconstructieevautilizaCatalogulCLADIRIREZIDENTIALE

  S-au reluat rmatoarelealori e nlocuire nitare entru:

  corectii e similitudineu obiectul

  Valoare orectata c =

  Caculul deprecieriitota eunde:

  , , r :--.'.,r2009-=, editatde IROVAL

  960.335

  D = Gu + Df (l-Gu) + De (l-Gu)6u= gradul e uzuraizica-Structurade rezistenta-Inchiderisi compaftimentari-Finisaje-Instalati iDf = depreciereaunctionalaDe= deoreciereaconomica

  Gu 3o/oDf 1Oo/oDe 15o/oDeoreciereaotalaD = 27o/oCostul e reconstructieet se determina stfel:

  lei,EUR

  afataconstruitaAc)=desfasurataAcd)=

  Denumire cost nitar suorafatacostelementFSUBTOT 850,00 442,60 376.210.00SZIDCAR3OPS 734.30 442,60 325.001,18BZIDCAR3M 354,50 442.64 156.901,70INVTL 340,40 300.30 r02.222,12Cost le i 960.33s,0C

  IEUR= 4,5378lei

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  16/22

  tItIIttttttttttItII

  Anexa lc - Valoare de randament Cl - Cladire social administrativa

  A. CALCUL VENITURI simbor rormura u/M valSuprafatatila Su mp 730,2Chiria edieunara Ch EU/mp 2,0Graduleocupare GO o/o B5o/Venitulbrut anual VBA SuxChixGOx12 EU 14.gggB.CALCUL HELTUIELIValoaree nlocuire Vra EU 154.00Impozit Im 1,50/ox ra EU 2.31Asigurare As 0,07o/o Vra EU 10Reparatii Rep 2olo VBA EU 298Cheltuielidministrare Cad 1% x VBA EU 745Total CHELTUIELI NUALE ch Im+As+Rep+Cad EU 3.46rC. CALCUL ALOARECLADIREVenit etanual VNA VBA- Ch EU Lr.43Rata ecapitalizare c o/o Llo/oVALOARECLADIRE Vcla VNA/c EU 704.000Curs eu/EU curs lei/EU 4,5378VALOARECLADIRE Vcla lei 47l.goo

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  17/22

  Anexa2a C2 - Fabrica de imbuteliatracteriHala BirouriSuprafata onstruita mp) 535,13 399,5 135,63Suprafata tila (mp) 5L2r2g 385111 L27,18Regim naltime P+1

  Stare ehnica foafte bunaAnulconstructiei 2008

  Uzura

  stici tehnice.SuSuRestAnst

  fnco

  Fit

  fn

  AnexB.

  !

  Structura Fundatii betonSuprastructura cadrecu stalpisigrinzimetalice hala;stalpi, grinzi,siplanseebetonarmat- birourioane metaliceolanseedin betonfnchideri sicompartimentari

  Inchideri oanouri zolante tabla si spumapoliuretan, pereti cortina cugeamtermopanacoperis oanourizolante tablasi spumapoliuretanCompaftimentari zidariede caramida,pereti drn sips-cartonFinisaje oardoseli sape epoxidice,sape in moftar,qresieantiderapan a.covorpVC.vopsitorii lavabileolacaje faianta, tavane falsetamplarie aluminiu ugeam ermopanInstalatii racorduri energieelectrica,apa, gazeincalzire centrale termicaproprie calduraapa calda, centralaapa calda,boilen calorifereAlsistem ventrlatre uctAmenajariexterioare imprejmuire daalei si drumuri betonate uo

  iluminat exterior da

  Element Pondere uzura element uzurapaftialacladireStructura 5Oo/o 2o/o 7'Oo/oAnvelopa 22o/o 2o/o O,4o/oFinisaie 8o/o 2o/o o,20/oInstalatii 20o/o 2o/o 0,40/oTOTAL 2o/o

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  18/22

  Determinarea ostuluide inlocuirenet

  Pentru eterminareaostutui e econstructieevautilizaCatalogul =; i ,i r_=201pr,, editatde IROVALCosturi e reconstructie-osturide inlocuireCladirindustriale,omerciale iaqricole onstructii Pecialer ' : - : - ; - . - : . , : - ' . _ , i

  Hala Birouri

  -aupreluat rmatoarelealoride inlocuirenitare entru:

  corectiiesimilitudineuobiectul

  Valoareorectatac=

  Calcululdeprecieriitota= Gu + Df (l-Gu) + De(l-Gu)unde: 6u=gradul euzuralzica

  a98.927 le i

  -Structura e rezistenta-Inchideri i comPaftimentari-Finisaje-Instalati iDf = depreciereaunctionalaDe= deoreciereaconomica

  Costul e reconstructieet sedeterminaastfel:lei,EUR

  )enumire ^ost lei/mo) cost lei/mp)3ESPZN2D14 7622.73CLBTIPB 883,7FIEPZN2D r30,2FICLBTIPB 141,5ELEPZN2D 26.9 IECLBTIPB r07.7SEPZN2D t5.2 ISCLBTIPB r32IEPZN2D 25,9Cost unitar le i /mp 1.820.90 L.264,30Cost lei 727.450 L7L.477

  oo

  Gu 2o/oDf t0o/oDe 10o/oDeoreciereaotalaD = 22o/o

  IEUR= 4,5378lei

  Suprafata onstruitaAcd;=

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  19/22

  Anexa 2c -Yaloare de randament C2 - Fabrica de imbuteliat

  ,rr val5upraratattta Su mp 5r2,2Chiria edieunara ch EU/mp 6Gradul eocupare GO o/o B5o/Venitulbrut anual VBA SuxChixGOx12 EU 31.352B.CALCUL HELTUIELIvdtoare e Intocutre Vra EU 155.30Impozit Im 1,50/ox ra EU 2.33Asigurare As 0,07o/o Vra EU 109Reparatii Rep 2o/o VBA EU 627Cheltuieladmn strare Cad 1olo VBA EU 3L4TotalCHELTUIELINUALE ch Im+As+Rep+Cad EU 3.379C. CALCULVALOARECLADIREventr etanual VNA VBA Ch EU 27.973Bqlqdecapitalizare c o/o LIo/oUALOARE LADIRE Vcla VNA/c EU 254.303Curs eu/EU curs lei/EU 4,5378VALOARECLADIRE Vcla lei 7.754,000

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  20/22

  ANEXA3 ComparatieerenexcedentarElement e comparat ie Terendeevaluat

  Proprietatiom arabie1 2

  rret de vanzate EUR/mp ) 8 4 10Drept eproprietateransmis Integral lntegral Integral Integral

  Corectie 0,00 0,00 U . U LCondit i i e inantare La piata La oiata La piata La piataCorectie 0,00 0,00 0.0cConditii e vanzare Oferta Oferta OfertaCorectie -1 ,2 - u ,b - 1 , 5Pret corectal 6,8 3,4 8,5Condi t i i deia ta 08,2012 08,2012 08.2012 08.2012Corectie 0,0 0 ,0 0.cPret corectal 6,8 3,4 8,5Localizare intrare simi lara inferioara similaraCorectie 0,c '1 f n rPret corectal 6.8 4,4 8,{Suprafatamp ) 14.535 1463 2960 1200Corectie 0,0 0 ,0 0,0Pret corecta 6,8 4.4 8,5Frontstradal-atime m) aprox75 m 38 10 4CCorectie F 4 8 , 9 4. tPret corectal 1 1 . 9 13.3 13 .3Utilitati pe teren adiacent adiacen adiacenlCorectie 2 .0 z , u 2 .0Pret corectal 13,9 15,3 1s,3Potential xploatare cvifer pe teren adiacent adiacent adiacenlCorectie J , C 3,8 3,8Pret corectal '17,3 19,1 19.13orectie eta otala o ? 1 5 . 1 9,1Corectie ruta otala 11,7 16 ,3 12,1147% 408o/o 121o /cCorectiiConditiide vanzare Pentru orectia ferenta onditiilor e vdnzare, -a aplicat reducere

 • 7/28/2019 Raport Evaluare Zid Cons

  21/22

  o ( E ( !EE-gSEH

  cf)$\(olf)f.* oN

  @t ^

  @

  , ;cf)Ncf)N

  Nlr)$lr)osca

  ;