RAPORT DE MEDIU Sarulesti. Buzau finalarpmgl.anpm.ro/files/arpm...

of 95 /95
RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau 1 CUPRINS INTRODUCERE INFORMATII GENERALE CAPITOLUL 1 CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG 1.1 Scopul si obiectivele principale ale PUG 1.2 Propuneri de organizare urbanistica 1.3 Relatia cu alte planuri si programe CAPITOLUL 2 ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG 2.1 Descrierea zonei de amplasament a comunei 2.1.1. Incadrarea in teritoriu a comunei 2.1.2. Relieful si caracteristicile geotehnice ale amplasamentului 2.1.3. Clima 2.1.4. Aer 2.1.5. Apa 2.1.6. Solurile 2.1.7. Flora si fauna 2.1.8. Zona destinata spatiilor verzi si sport 2.1.9. Factorul antropic 2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG CAPITOLUL 3 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA 3.1 Aer 3.2 Apa 3.3 Solurile 3.4. Flora si fauna 3.5 Patrimoniul cultural

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT DE MEDIU Sarulesti. Buzau finalarpmgl.anpm.ro/files/arpm...

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  1

  CUPRINS

  INTRODUCERE

  INFORMATII GENERALE

  CAPITOLUL 1

  CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG

  1.1 Scopul si obiectivele principale ale PUG

  1.2 Propuneri de organizare urbanistica

  1.3 Relatia cu alte planuri si programe

  CAPITOLUL 2

  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE

  PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG

  2.1 Descrierea zonei de amplasament a comunei

  2.1.1. Incadrarea in teritoriu a comunei

  2.1.2. Relieful si caracteristicile geotehnice ale amplasamentului

  2.1.3. Clima

  2.1.4. Aer

  2.1.5. Apa

  2.1.6. Solurile

  2.1.7. Flora si fauna

  2.1.8. Zona destinata spatiilor verzi si sport

  2.1.9. Factorul antropic

  2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG

  CAPITOLUL 3

  CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATA

  3.1 Aer

  3.2 Apa

  3.3 Solurile

  3.4. Flora si fauna

  3.5 Patrimoniul cultural

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  2

  CAPITOLUL 4

  ORICE PROBLEMA DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG

  CAPITOLUL 5

  OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL

  NATIONAL RELEVANTE PENTRU PUG

  5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel

  national, comunitar sau international

  5.2 Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului

  CAPITOLUL 6

  POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL

  IMPLEMENTARII PUG

  CAPITOLUL 7

  EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT

  TRANSFRONTIERA

  CAPITOLUL 8

  MASURI PROPUSE PRIN PUG PENTRU A PREVENI, REDUCE,

  COMPENSA EFECTELE NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI

  8.1 Masuri de prevenire si reducere a poluarii aerului

  8.2 Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei

  8.3 Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului

  8.4. Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra biodiversitatii

  8.5. Patrimoniul cultural

  CAPITOLUL 9

  EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI

  OPTIME

  CAPITOLUL 10

  DIFICULTATI INTAMPINATE

  CAPITOLUL 11

  DESCRIEREA MASURILOR DE MONITORIZARE

  CAPITOLUL 12

  REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  3

  INTRODUCERE

  La elaborarea Raportului de mediu s-au luat in considerare actele normative in

  vigoare cu referire la protectia mediului: legi, hotariri de guvern, ordine ministeriale.

  Conform HG 1076/2004 , raportul de mediu trebuie sa identifice, descrie si

  evalueze potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului

  sau programului , precum si alternativele acestuia , luand in considerare obiectivele si

  aria geografica ale planului sau programului.

  S-a elaborat prezentul Raport de Mediu, ca urmare a solicitarii Consiliului Local al

  Primariei Comunei Sarulesti - judetul Buzau, pentru obtinerea Avizului de Mediu

  pentru PUG – Comuna Sarulesti.

  Continutul Raportului de mediu pentru planul urbanistic zonal propus a fost

  stabilit in conformitate cu prevederile Anexei 2 la HG 1076/2004 si cu recomandarile

  Manualului pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri

  si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in colaborare cu

  Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

  Urmatoarele aspecte au fost abordate in cadrul Raportului de mediu pentru

  Planul Urbanistic General comuna Sarulesti :

  − Informatii cu caracter general privind evaluarea de mediu pentru planuri si programe;

  − Continutul si obiectivele principale ale Planului Urbanistic General propus (continutul

  si obiectivele principale ale planului, corelatii cu alte planuri sau programe existente);

  − Starea actuala a mediului in arealul de impact al Planului Urbanistic General;

  − Obiectivele de protectie a mediului relevante pentru planul urbanistic propus;

  − Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate punerii in

  aplicare a planului;

  − Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului;

  − Analiza alternativelor;

  − Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului;

  Documentatia PUG a fost elaborata de S.C. PROFESIONAL A.T. URBAN

  PROJECT – BUZAU S.A.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  4

  Planul urbanistic general, conţine strategia, priorităţile, reglementările şi

  servituţile de urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor din cadrul

  localităţii, în conţinutul documentaţiei regăsindu-se astfel tratarea următoarelor

  categorii de probleme:

  - determinarea (urmare analizei situaţiei existente), a principalelor disfuncţionalităţi şi

  priorităţi de intervenţie urbanistică, atât în teritoriu (extravilan), cât şi în cadrul localităţii

  (intravilan);

  - zonificarea funcţională a suprafeţelor de teren din localitate şi stabilirea regimului

  juridic al acestora printr-un sistem de reglementări şi servituţi adecvate;

  - determinarea volumului şi a structurii potenţialului uman, a resurselor de muncă care

  sunt caracteristice localităţii;

  - evidenţierea potenţialului economic al localităţii;

  - organizarea circulaţiei şi a transporturilor;

  - echiparea tehnico-edilitară;

  - reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului;

  - condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică.

  Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului

  a. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la:

  - gradul in care planul sau programul creeaza un cadru pentru proiecte si alte activitati

  viitoare fie in ceea ce priveste amplasamentul, natura, marimea si conditiile de

  functionare, fie in privinta alocarii resurselor;

  - gradul in care planul sau programul influenteaza alte planuri si programe, inclusiv pe

  cele in care se integreaza sau care deriva din ele;

  - relevanta planului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai

  ales din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile;

  - problemele de mediu relevante pentru plan sau program;

  - relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si

  comunitare de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea

  deseurilor sau de gospodarirea apelor).

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  5

  b. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special,

  la:

  - natura cumulativa a efectelor ;

  - riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu ;

  - valoarea si vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de caracteristicile

  naturale speciale sau patrimoniul cultural;

  - efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

  plan national, comunitar sau international ;

  - caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

  - depasirea standardelor sau a valorilor limita de calitate a mediului;

  - folosirea terenului în mod intensiv ;

  - efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe

  plan national, comunitar sau international.

  INFORMATII GENERALE

  1. Denumire proiect: Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Sarulesti, judet

  Buzau;

  2. Beneficiarul proiectului: Consiliul Local al Comunei Sarulesti, judet Buzau,

  tel:0238548206, primar Dragoiu Costica.

  3. Autorul atestat al raportului:Ionita Simona – Stanica, inregistrata in Registrul

  National al Elaboratorilor de studii pentru protectia mediului la pozitia 163.

  4. Proiectant general PUG: S.C. PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT –

  BUZAU S.A.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  6

  CAPITOLUL 1

  CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG

  1.1 Scopul si obiectivele principale ale PUG

  Proiectul de REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL al

  Comunei Sarulesti a fost realizat de SC PROFESIONAL A.T. URBAN PROJECT –

  BUZAU S.A. si cuprinde un numar de 4 capitole cu numeroase subpuncte in care sunt

  tratate atat aspectele actuale cat si cele viitoare din toate domeniile de dezvoltarea a

  comunei.

  PUG-ul debuteaza cu o INTRODUCERE in care se prezinta:

  • Date de recunoastere a documentatiei

  • Obiectul P.U.G.

  • Sursele de documentare

  In capitolul 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII se prezinta:

  • Istorie,evolutie

  • Elemente ale cadrului natural

  • Relatii în teritoriu

  • Activitati economice

  • Potentialul demografic

  • Reteaua rutiera Circulatia si transportul

  • Intravilan existent Zone functionale Bilant teritorial

  • Zone cu riscuri naturale

  • Echiparea tehnico - edilitara a teritoriului

  • Protectia mediului

  • Disfunctionalitati

  • Necesitati si oportunitati ale populatiei

  Capitolul 3 cuprinde PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA fiind prezentate:

  • Studii de fundamentare

  • Evolutie posibila, prioritati

  • Optimizarea relatiilor în teritoriu

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  7

  • Dezvoltarea activitatilor economice si sociale

  • Evolutia populatiei

  • Organizarea circulatiei

  • Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial

  • Masuri in zonele cu riscuri naturale

  • Dezvoltarea echiparii edilitare

  • Protectia mediului

  • Reglementari urbanistice

  • Obiective de utilitate publica

  Capitolul 4 –Concluzii Masuri in continuare

  La toate capitolele si subcapitole este tratata situatia existenta si viitoare precum

  si disfunctionalitatile existente.

  Sunt dezvoltate aspecte legate de populatie si evolutia acesteia in raport cu

  dezvoltarea viitoare a zonei din punct de vedere economic. Sunt prezentate retelele si

  dezvoltarea acestora in urma implementarii PUG din punct de vedere al locuirii,

  dotarilor tehnico edilitare si social culturale, transport, al serviciilor atât cele existente

  cat si cele ce urmeaza a fi realizate din diferite surse de finantare.

  Sunt prezentate masuri pe termen scurt, mediu si lung, ce decurg din PATN si

  PATJ, in ce priveste echiparea tehnico -edilitara, a protectiei a mediului, masuri ce vor

  conduce la o crestere considerabila a calitatii vietii a locuitorilor din comuna

  PUG a fost elaborat în scopul:

  1. Stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si

  dezvoltare urbanistica a localitatilor;

  2. Utilizarii rationale si echilibrate a terenurilor necesare functiunilor urbanistice;

  3. Precizarii zonelor cu riscuri naturale (alunecari de teren, inundatii, neomogenitati

  geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent);

  4. Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia în folosul

  localitatii;

  5. Cresterea calitatii vietii, cu precadere în domeniile locuirii, dotarilor aferente

  locuirii si serviciilor;

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  8

  6. Fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica;

  7. Asigurarii suportului reglementar (operational) pentru eliberarea certificatelor de

  urbanism si autorizatiilor de construire;

  8. Corelarii intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spatiului.

  Obiectivele lucrarii constau in:

  • reaşezarea localităţii, în vatra ei firească, prin includerea în intravilanul

  existent a tuturor suprafeţelor construite situate pe teritoriul administrativ al

  localităţii;

  • asigurarea in cadrul intravilanului propus a suprafetelor necesare dezvoltarii

  functiunilor localitatii;

  • materializarea programului de dezvoltare a localităţii în P.U.G.;

  • propuneri de perspectiva privind dezvoltarea activitatilor economice si

  evolutia populatiei;

  • armonizarea interesului public cu cel privat;

  • propuneri pentru obiective de utilitate publica si asigurarea amplasarii

  acestora;

  • obiectivele propuse vor fi realizate respectand dreptul de proprietate;

  • respectarea masurilor de protectia mediului;

  • instituirea de masuri speciale de protectie si reglementari specifice pentru

  zonele de rezervatii naturale.

  Planul urbanistic general se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a

  localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii publice ale localitatii, in

  vederea implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.

  Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei urmareste, prin

  introducerea in cadrul documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si

  permisivitatilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea

  conditiilor de autorizare a noilor constructii, crearea premiselor spatiale pentru

  desfasurarea activitatilor economice si sociale in acord cu obiectivele de dezvoltare

  judetene. De asemenea vor fi accentuate implicatiile dezvoltarii urbanistice asupra

  sistemului de circulatii si a retelei de infrastructura edilitara, fiind conturate masurile

  pentru dezvoltarea armonioasa a localitatii.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  9

  PUG Sarulesti stabileste directiile evolutiei comunei in concordanta cu alte

  planuri si programe astfel incat sa atinga urmatoarele obiective:

  1.Organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului

  • stabilirea, delimitarea teritoriului si stabilirea bilantului teritorial aferent;

  stabilirea si delimitarea zonelor construibile, extinderea suprafetelor

  perimetrului construibil prin introducerea in intravilan; Acolo unde terenul

  prezinta alunecari, s-a propus scoaterea terenurilor din intravilan.

  Comuna Sarulesti asezata intr-o zona de deal cu denivelari destul de

  mari , doreste sa extinda intravilanul acolo unde sunt platouri orizontale

  de teren pentru a fi construibile.

  • stabilirea si delimitarea zonelor cu interventie temporara si definitiva de

  construire

  • stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan ;

  • formele de proprietate si circulatia juridica a terenului;

  2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

  • Cai de comunicatii si transport

  • Dotari hidroedilitare

  • Infrastructura tehnico-edilitara

  3. Extinderea zonei de institutii publice si servicii

  4. Stabilirea zonelor protejate a monumentelor istorice

  5.Protectia mediului si sanatatii populatiei

  • Se vor mentine si se vor intretine spatiile verzi pe o suprafata de 42 600

  mp pentru intreaga comuna.

  • Se va asigura un management corespunzator al deseurilor

  Planul Urbanistic General avizat şi aprobat conform legii, devine instrument de

  lucru al Consiliului Local în eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de

  construire, la fundamentarea unor investiţii de la bugetul statului, in alte activităţi ale

  compartimentului tehnic de resort.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  10

  Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa

  Comuna Sarulesti se afla situata la o distanta de cca 50 km spre nord de Mun.

  Buzãu, pe drumurile judeteane DJ 204C, DJ 220 si are in componenta sa urmatoarele

  sate : Săruleşti, Cărătnău de Jos, Cărătnău de Sus, Goicelu, Valea Largă, Valea

  Stânei, Sările - Cătun .

  Comuna Sarulesti se invecineaza cu :

  - la N cu com.Bisoca,

  - la E si NE cu com. Valea Salciei,

  - la S cu com. Margaritesti,

  - iar la V si SV cu com. Vintila Voda.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  11

  Comuna Sarulesti apare ca forma de organizare administrativ – teritoriala dupa

  anul 1964 . Satele componente ale comunei Sarulesti sunt de tip insiruit in lungul

  drumurilor si cu ulite tentaculare care converg catre acestea , forma specifica

  asezarilor de deal si munte.

  Comuna Sarulesti este traversata de drumurile judetene DJ 204 C , DJ 220 si de

  drumurile comunale DC 161, DC 104, DC 103 si DC 234 .

  Datorita faptului ca aceasta comuna este traversata de drumurile judetene si

  celelalte drumuri comunale le permit locuitorilor comunei Sarulesti relatii usoare cu

  municipiul Buzau , resedinta de judet si cu celelalte localitati din inprejurimi (putandu-

  se stabili relatii de natura economica, culturala , etc).

  Drumul judetean DJ 204 C strabate comuna in partea de vest, traverseaza

  localitatea Sarulesti si face legatura la S -V cu teritoriul administrativ al comunei Vintila

  -Voda si teritoriul administrativ al comunei Bisoca la Nord.

  Drumul judetean DJ 220, leaga drumul judetean DJ 204 C cu teritoriul administrativ

  al comunei Valea Salciei merge paralel cu valea paraului Goicelu si permite accesul

  catre cele trei nuclee a satului Goicelu.

  Drumul comunal DC 104, face legatura satului Valea Larga cu satul Sarulesti si

  drumul judetean DJ 204 C.

  Drumul comunal DC 103, face legatura satului Valea Stanei cu satul Sarulesti si

  drumul judetean DJ 204 C.

  Drumul comunal DC 234, face legatura satelor Caratnaul de jos si Caratnaul de

  sus cu satul Sarulesti si drumul judetean DJ 204 C.

  Drumul comunal DC 161, face legatura satului Sarile Catun cu satul Sarulesti si

  drumul judetean DJ 204 C.

  Suprafaţa administrativă a comunei este de 3366,63 ha, cu o populaţie conform

  Anuarului statistic in anul 2010 – de 1470 locuitori.

  Activitatile economice specifice ale comunei Sarulesti sunt indeosebi de tip

  agricol, comercial si a prestarilor de servicii ce sunt realizate prin societati

  comerciale, regii autonome, societati agricole, asociatii familiare si intreprinzatori

  particulari.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  12

  Cai de comunicatie si transport

  SITUATIE EXISTENTA

  - Drumuri Judetene

  RETEAUA DE DRUMURI JUDETENE, Comuna SARULESTI

  Denumirea Drumului

  Traseul Km. de Intrare

  Km.de Iesire

  Lungimea (Km.)

  DJ 204C

  Hotar Bisoca-Sarulesti- Hotar Vintila Vodã

  75+680

  81+770

  6.09

  DJ220

  Hotar Valea Salciei- Goicelu- Sarulesti(DJ 204C)

  89+610

  93+700

  4.09

  1. Drumul judedetean DJ 204C

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 75+680 - 81+770 prin intravilanul

  satului Sarulesti intre pozitiile kilometrice 78+440 - 81+770, cu o lungime totala de 6.09

  km.

  In profil longitudinal drumul se prezintã intro insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte.

  - îmbrãcãminte - din asfalt, (imbatranit cu multe fisuri)

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 6.09 km.

  - Lãtimea platformei, Bp = 7.00 - 8,00 m, (benzi de circulatie = 2 buc. x 3,00 m, si

  acostamente = 2 buc. x (0.50-0.70) m.

  - Lãtimea pãrtii carosabile, Bc = 6,00 m, (2 buc. benzi de circulatie, cu lãtimea de

  3,00 m).

  - Numãrul de benzi de circulatie = 2 buc. x 3,00 m/buc.

  - Lãtimea benzii de circulatie = 3,00 m.

  - Acostamente = 2 x (0.50- 0.70) m,

  2. Drumul judedetean DJ 220

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 89+610- 93+700 prin intravilanul

  satului Goicelu si sarulesti, intre pozitiile kilometrice 92+150-93+440 si sat De Goicelu

  intre pozitiile kilometrice 89+910-90+660, cu o lungime totala de 4.09 km.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  13

  In profil longitudinal drumul se prezintã intro insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte.

  - îmbrãcãminte - din balast si pãmânt

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 6.09 km.

  - Lãtimea platformei, Bp = 7.00 - 8,00 m, (benzi de circulatie = 2 buc. x (2- 2.5) m,

  si acostamente = 2 buc. x (0.50-0.70) m.

  - Lãtimea pãrtii carosabile, Bc = 6,00 m, (2 buc. benzi de circulatie, cu lãtimea de

  3,00 m).

  - Numãrul de benzi de circulatie = 2 buc. x (2-2.5) m /buc.

  - Lãtimea benzii de circulatie = (2-2.5) m.

  - Drumuri Comunale

  RETEAUA DE DRUMURI COMUNALE, Comuna SARULESTI

  Denumirea drumului

  Traseul

  Km. de Intrare

  Km. de Iesire

  Lungimea (Km.)

  DC 103

  Sarulesti(DJ.204C)-Valea Stanei-Hotar Valea Sãlciei

  0+000

  4+330 4.33

  DC 104

  Sarulesti(DJ 204C)-Valea Larga- Hotar Bisoca

  0+000

  6+110

  6.11

  DC 161

  Sarulesti(DJ.204C)-Sarile

  Catun-Hotar Bisoca

  0+000

  4+510

  4.51

  DC 234

  Hotar Vintila Voda-

  Caratnaul de Jos- Caratnaul de Sus-Hotar

  Margaritesti

  0+600

  5+400

  4.80

  1. Drumul Comunal DC 103

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 0+000-4+330 prin intravilanul satului

  Sarulesti, Valea Stanei, Hotar Valea Sãlciei, cu o lungime totala de 4.33 km.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  14

  In profil longitudinal drumul se prezintã intr-o insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte

  - îmbrãcãminte — balast si pãmânt

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 4.33 km.

  - Lãtimea platformei, Bp = 5.00 - 6,00 m

  - Lãtimea pãrtii carosabile, Bc = 4-5 m, .

  - Lãtimea benzii de circulatie = 3,00 m.

  - Acostamente + santuri = lipsa sau insuficiente

  2. Drumul Comunal DC 104

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 0+000- 6+1 lOprin intravilanul satului

  Sarulesti, Valea Larga, Hotar Bisoca, cu o lungime totala de 6.11 km.

  In profil longitudinal drumul se prezintã intr-o insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte

  - îmbrãcãminte - balast si pãmânt

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 6.11 km.

  - Lãtimea platformei, Bp = 5.00 - 6,00 m

  - Lãtimea pãrtii carosabile, Bc = 4-5 m, .

  - Lãtimea benzii de circulatie = 3,00 m.

  - Acostamente + santuri = lipsa sau insuficiente

  3. Drumul Comunal DC 161

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 0+000-4+510 prin intravilanul satului

  Sarulesti, Sãrile Cãtun, Hotar Bisoca, cu o lungime totala de 4.51 km.

  In profil longitudinal drumul se prezintã intr-o insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte

  - îmbrãcãminte - balast si pãmânt

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 4.51 km.

  - Lãtimea platformei, Bp = 5.00 - 6,00 m

  - Lãtimea pãrtii carosabile, Bc = 4-5 m, .

  - Lãtimea benzii de circulatie = 3,00 m.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  15

  - Acostamente + santuri = lipsa sau insuficiente

  4. Drumul Comunal DC 234

  Strãbate teritoriul comunei Sarulesti intre km. 0+600- 5+400 prin intravilanul satului

  Caratnaul de Jos, caratnaul de Sus, Hotar Margaritesti, cu o lungime totala de 4.80 km.

  In profil longitudinal drumul se prezintã intro insiruire de curbe, pante si rampe

  specifice zonei de deal-munte

  - îmbracaminte — balast si pamant

  - Lungimea totalã a tronsonului de drum, L total = 4.80 km.

  - Latimea platformei, Bp = 5.00 - 6,00 m

  - Latimea pârtii carosabile, Bc = 4-5 m, .

  - Latimea benzii de circulatie = 3,00 m.

  - Acostamente + santuri = lipsa sau insuficiente

  Alimentare cu apa si canalizare

  SURSA DE APĂ, GOSPODARIA DE APA

  In prezent localitatile componente comunei Sarulesti (loc. Sarulesti, Valea

  Larga, Valea Stinei, Goicelu, catunul Sarile, Caratnau de Sus si Caratnau de Jos), nu

  dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apã potabilã, locuitorii aprovizionându-

  se cu apã din puturi de micã adâncime si din izvoare.

  Singura sursã de apã care poate întruni calitatile de potabilitate sunt forajele cu

  adâncimea de cca. 100 m, conform studiului hidrogeologic preliminar întocmit pentru

  comuna Sarulesti.

  CANALIZAREA

  In prezent in localitatile aferente comunei Sarulesti, nu exista sisteme

  centralizate de canalizare. Locuitorii evacueaza apele uzate in bazine vidanjabile,

  puturi absorbante sau w.c.-uri uscate, care nu sunt eficiente, permitind infiltrarea apelor

  uzate in sol si implicit poluarea cu detergenti, grasimi, fenoli, etc. a pinzei freatice.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  16

  Gestiunea deseurilor

  Cele 3 platforme de deşeuri menajere din comuna au fost închise, conform HG

  nr. 1274/2005, urmându-se o procedură simplificată, spaţiile de depozitare s-au

  ecologizat, iar zonele respective s-au reintrodus în circuitul agricol.

  La nivelul comunei Sarulesti, problema gestiunii deseurilor este rezolvata

  prin urmatoarele actiuni:

  Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata - astfel

  administratia publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator de

  servicii publice, SC ECOSERVICE S.A. Beceni, caruia i s-a încredintat (în baza unui

  contract de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisa a serviciilor de salubritate.

  Astfel deseurile menajere sunt ridicate din poarta in poarta, pe baza unui program

  stabilit prin contract.

  Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere

  se face în recipiente acoperite, dimensionate corespunzator. Reziduurile nu se

  colecteaza direct în recipient, ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient, care are

  un volum puţin mai mare decât volumul recipientului.

  In privinta deseurilor valorificabile, la nivelul comunei sunt amenajate 4

  platforme de colectare selectiva temporara a deseurilor valorificabile din material

  plastic si propuse a fi amenajate inca 3 platforme.

  Deseurile valorificabile sunt ridicate si transportate periodic de catre firma

  autorizata de salubritate SC ECOSERVICE S.A. Beceni, in baza unui contract de

  prestari servicii.

  Cele 4 platforme amenajate de colectare selectiva temporara a deseurilor

  valorificabile sunt amplasate in satul Sarulesti, iar cele 3 propuse vor fi

  amenajate in satele: Goicelu, Valea Larga, Valea Stanei, in apropierea scolilor.

  In privinta deseurilor agrozootehnice, compostarea si depozitarea si valorificarea

  acestora se realizeaza individual in fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile

  proprii pentru mineralizare si utilizare ca fertilizant impreuna cu resturile vegetale, pe o

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  17

  platforma speciala. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 10,00m

  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa ( puturi forate);

  Deseurile de animale moarte, vor fi depozitate într-o ladã frigorificã (existentã,

  aflatã în administrarea primãriei) si eliminate de o firmã specializatã/autorizatã (SC

  PROTAN SA PLOIESTI);

  In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua masuri

  pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare

  (masuri pentru control fluxului de deseuri în scopul mentinerii unei evidente a

  cantitatilor generate, reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a

  lucrarilor de constructii (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de

  deseuri), prin asigurarea si prin amenajarea de spatiu de depozitare temporara pentru

  aceste tipuri de deseuri.

  Alimentare cu energie electrica

  In prezent comuna Sarulesti cu satele componente (Valea Larga ,Goicelu de

  sus ,Goicelu de Jos,Sarulesti,Caratnau de Jos ,Caratnaul de Sus, Valea Stinei) este

  racordata la Sistemul Energetic national prin linii electrice de medie tensiune de 20

  KV de tip aerian, montate pe stalpi de beton si avand traseul atat in afara, cat si in

  interiorul zonelor construite.

  Prin intermediul posturilor de transformare aeriene se alimenteaza

  retelele electrice de joasa tensiune care deservesc toata gama de consumatori din

  localitate. Posturile de transformare de pe teritoriul comunei au o putere instalata

  totala de P=1200 KVA.

  Retelele de joasa tensiune sunt de tip aerian, pe stalpi din beton.

  Retelele de joasa tensiune sunt realizate in sistem clasic cu conductoare

  independente, precum si cu conductoare torsadate pentru prelungirile de retea

  sau pentru cele care au fost modernizate.

  In ambele cazuri conductoarele sunt realizate din aluminiu.

  Bransamentele sunt realizate preponderent aerian celor vechi in sistem clasic,

  cele noi cu conductoare torsadate.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  18

  Bransamentele in cablu subteran deservesc indeosebi dotarile si sunt

  amplasate in incintele acestora.

  Puterea instalata in posturile de transformare ramane deocamdata constanta,

  urmand a se mari dupa aparitia de noi consumatori casnicisi economici pe teritoriul

  comunei.

  Telefonie

  In prezent, comuna Sarulesti este racordata la reteaua telefonica nationala,

  prin cablu de fibra optica conectat la centrala telefonica digitala, situata in

  localitatea Sarulesti si care are un numar total de 150 de abonati.

  Liniile telefonice sunt de tip aerian, montate pe stalpi de beton.

  Comuna nu detine retele de radioficare si TV cablu.

  Alimentarea cu energie termica

  Incalzirea locuintelor se face in prezent cu sobe pe combustibil solid sau

  centrale termice proprii cu combustibil lichid sau solid.

  Alimentarea cu gaze naturale

  In prezent pe raza localitatilor comunei Sarulesti nu sunt retele de gaze.

  1.2 Propuneri de organizare urbanistica

  Propunerile privind organizarea viitoare social-economica si urbanistica a

  comunei Sarulesti au tinut seama de necesitatile si optiunile populatiei in contextul

  situarii acesteia intr-o zona cu potential ridicat agricol. Au fost consultate autoritatilor

  locale si analizate propunerile pentru dezvoltarea de unitati economice si crearea de

  noi locuri de munca, precum si alte sugestii facute pe parcursul consultarilor din

  perioada elaborarii Planului Urbanistic General.

  Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care

  reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel:

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  19

  � starea mediocrã a cãilor de comunicatie rutierã;

  � necesitatea unor noi drumuri de acces;

  � necesitea stabilirii intravilanelor satelor prin extinderea vetrelor sau

  retragerea acestora tinand cont de zonele de interes si de zonele in

  care terenul prezinta riscuri naturale;

  � nu este pus in valuare cadrul natural al zonei;

  � drumuri existente de exploatare din pamant si balast;

  � slaba echipare edilitara a satelor componente a comunei Sarulesti;

  � lipsa locurilor special amenajate pentru depozitarea ecologica a

  gunoiului de greajd din gospodariile populatiei.

  Obiectivele pe termen mediu de dezvoltare ale administratiei comunale

  prevad:

  • Imbunătăţirea legăturilor carosabile in localitate - modernizare drumuri

  principale şi secundare;

  • Introducerea în intravilan a unei suprafete de 24,99 ha , terenuri pretabile

  pentru construcţii,

  • Retragerea din intravilan a unei suprafete de 6,34 ha, acolo unde terenul

  prezinta alunecari;

  • Mentinerea si intretinerea spatiilor verzi in suprafata de 42600 mp pentru

  intreaga comuna;

  • Realizarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa, canalizare si statie

  de epurare pentru fiecare localitate.

  • Extinderea retelei de energie electrica;

  • Realizarea unor pensiuni agroturistice in locuintele private;

  • Dezvoltarea activitatilor economice;

  Evolutie posibila. Prioritati

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  20

  Existenta unei baze materiale valoroase pentru practicarea activitatilor agricole,

  precum si a activitatilor din domeniul zootehnic, nu ofera suficiente resurse de

  dezvoltare, fara canalizarea eforturilor locale catre asigurarea infrastructurii necesare

  dezvoltarii (crestere, accesibilitate, cresterea performantelor sistemului educational

  precum si diversificarea ofertei locale privind cu precadere echipamentele publice si

  serviciile existente).

  De asemenea, accentul trebuie pus pe protejarea factorilor de mediu, dar si

  asigurarea elementelor necesare pentru o dezvoltare armonioasa a domeniului agricol

  (sustinerea microfermelor si fermelor prin programe specifice adresate mediului rural,

  protectia solurilor si sistemelor de imbunatatiri funciare, limitarea extinderii necontrolate

  a intravilanelor localitatilor precum si evitarea fragmentarii terenurilor agricole si

  incurajarea asocierii proprietarilor).

  Din aceasta perspectiva, accentul se opune la nivel local, pe langa masurile

  economice si sociale ce se impun a fi luate in vederea unei dezvoltari durabile a

  comunei, si pe asigurarea cadrului spatial necesar unei astfel de dezvoltari (reabilitare

  retea de comunicatii, dotare edilitara a localitatii, asigurarea unui management durabil

  al deseurilor, asigurarea premizelor de dezvoltare spatiala a activitatilor).

  Concomitent oportunitatilor de dezvoltare, au fost luate in considerare

  asigurarea cadrului necesar (zonare functionala, cai de comunicatie si echipare

  edilitara) a activitatilor economice.

  Necesitatea de a rezolva cererea de spatii pentru dezvoltarea unor activitati

  economice, precum si crearea unor noi locuri de munca, si cererea de dezvoltare a

  unor noi zone rezidentiale si echipamente rezidentiale ale cartierelor componente, au

  condus la extinderea pentru perspectiva a intravilanului cu o suprafata de 24,99 ha.

  Acolo unde terenul prezinta alunecari, s-a propus scoaterea terenurilor din

  intravilan. Comuna Sarulesti asezata intr-o zona de deal cu denivelari destul de mari,

  doreste sa extinda intravilanul acolo unde sunt platouri orizontale de teren pentru a fi

  construibile. A fost retrasa din intravilan o suprafata de 6,34 ha.

  Stabilirea suprafetelor de intravilan pentru satele componente ale comunei

  Sarulesti a tinut cont de conditiile socio-economice precum si de cerintele

  beneficiarului .

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  21

  Zonificarea, intravilanul propus comparativ cu cel existent :

  BILANT TERITORIAL EXISTENT INTRAVILAN SAT SARULESTI

  EXISTENT

  Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent %

  1. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  89.11 88.20%

  2. ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC, COMERT

  1.40 1.38 %

  3. ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE

  0.06 0.05%

  4. ZONA GOSPODARIE COMUNALA BISERICA+CIMITIR

  0.83 0.82 %

  5. SPATII VERZI AGREMENT SPORT 1.44 1.43% 6. ZONA CAI DE COMUNICATII

  RUTIERE 8.19 8.12 %

  TOTAL TERITORIU ZONA

  STUDIATA

  101.03

  100 ,00 %

  BILANT TERITORIAL EXISTENT INTRAVILAN SAT GOICELU

  EXISTENT Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

  COMPLEMENTARE

  48.71 91.68

  2 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE

  INTERES PUBLIC, COMERT

  0.22 0.41

  3 ZONA UNITATI INDUSTRIALE

  DEPOZITARE

  0.06

  0.11

  4 ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE 0.02 0.03

  5 ZONA GOSPODARIE COMUNALA

  BISERICA+CIMITIR

  0.33 0.62

  6 SPATII VERZI AGREMENT SPORT 0,62 1,16

  7 ZONA CIRCULATII RUTIERE 3.18 5.99

  TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

  SAT GOICELU

  53.14

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  22

  BILANT TERITORIAL EXISTENT INTRAVILAN

  SATELE: VALEA STANEI, CARATNAUL DE JOS, CARATNAUL DE SUS

  VALEA STANEI CARATNAUL DE JOS CARATNAUL DE SUS

  Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata

  (Ha)

  Procent

  % Suprafata

  (Ha)

  Procent

  % Suprafata

  (Ha)

  Procent

  %

  1 ZONA LOCUINTE SI

  FUNCTIUNI

  COMPLEMENTARE

  50.57 93.08 26.48 92.39 13.53 95.00

  2 ZONA INSTITUTII SI

  SERVICII DE INTERES

  PUBLIC, COMERT

  0.11 0.20 0.35 1.23 - -

  3 SPATII VERZI AGREMENT

  SPORT

  0,39 0.72 0,20 0,69 0,14 0,99

  4 ZONA SUB APE - - 0,20 0.69 - -

  5 ZONA CAI DE

  COMUNICATII RUTIERE

  3.26 6.00 1.43 5.00 0.57 4.01

  TOTAL INTRAVILAN

  EXISTENT

  54.33

  100 ,00 %

  28.66

  100 ,00 %

  14.24

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  23

  BILANT TERITORIAL EXISTENT INTRAVILAN SAT VALEA LARGA

  EXISTENT Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

  COMPLEMENTARE

  53.87 91.16

  2 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE

  INTERES PUBLIC, COMERT

  0.13 0.21

  3 SPATII VERZI AGREMENT SPORT 0,98 1,63

  4 ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE 4.78 8.00

  TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

  SAT VALEA LARGA

  59.76

  100 ,00 %

  BILANT TERITORIAL EXISTENT INTRAVILAN SAT SARILE - CATUN

  EXISTENT Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  7. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  2.19 96.05 %

  8. ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE 0.09 3.95 % TOTAL INTRAVILAN SAT SARULESTI

  EXISTENT

  2.28

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  24

  BILANT TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN SAT SARULESTI

  EXISTENT

  Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent %

  1 ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI

  COMPLEMENTARE 100.27 89.29%

  2 ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE

  INTERES PUBLIC, COMERT 1.40 1.24%

  3 ZONA UNITATI

  AGROZOOTEHNICE 0.06 0.05 %

  4 ZONA GOSPODARIE COMUNALA

  BISERICA+CIMITIR 0.83 0.74%

  5 SPATII VERZI AGREMENT SPORT 1.56 1.38%

  6 ZONA CAI DE COMUNICATII

  RUTIERE 8.19 7.30 %

  TOTAL TERITORIU ZONA

  STUDIATA

  112.31

  100 ,00 %

  BILANT TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN SAT GOICELU

  PROPUS Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  9. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  48.65 91.56

  10. ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC, COMERT

  0.22 0.41

  11. ZONA UNITATI INDUSTRIALE DEPOZITARE

  0.06

  0.11

  12. ZONA UNITATI AGROZOOTEHNICE 0.02 0.03 13. ZONA GOSPODARIE COMUNALA

  BISERICA+CIMITIR

  0.33 0.62

  14. SPATII VERZI AGREMENT SPORT 0.68 1.28 15. ZONA CIRCULATII RUTIERE 3.18 5.99 TOTAL INTRAVILAN PROPUS

  SAT GOICELU

  53.14

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  25

  BILANT TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN

  SATELE: VALEA STANEI, CARATNAUL DE JOS, CARATNAUL DE SUS

  VALEA STANEI CARATNAUL DE JOS CARATNAUL DE SUS

  Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata

  (Ha)

  Procent

  % Suprafata

  (Ha)

  Procent

  % Suprafata

  (Ha)

  Procent

  %

  1 ZONA LOCUINTE SI

  FUNCTIUNI

  COMPLEMENTARE

  53.20 93.30 21.44 89.90 13.47 94.59

  2 ZONA INSTITUTII SI

  SERVICII DE INTERES

  PUBLIC, COMERT

  0.11 0.20 0.35 1.48 - -

  3 ZONA UNITATI AGRICOLE - - 0.13 0.54 - -

  4 SPATII VERZI AGREMENT

  SPORT

  0,45 0,78 0,30 1,26 0,20 1,40

  5 ZONA SUB APE - - 0.20 0.83 - -

  6 ZONA CAI DE

  COMUNICATII RUTIERE

  3.26 5.72 1.43 5.99 0.57 4.01

  TOTAL INTRAVILAN

  PROPUS

  57.02

  100 ,00 %

  23.85

  100 ,00 %

  14.24

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  26

  BILANT TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN SAT VALEA LARGA

  PROPUS Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  16. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  51.69 88.78

  17. ZONA INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC, COMERT

  0.13 0.22

  18. ZONA GOSPODARIE COMUNALA, BISERICA+CIMITIR

  0.46 0.78

  19. SPATII VERZI AGREMENT SPORT 1.05 1.80 20. ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE 4.90 8.42 TOTAL INTRAVILAN PROPUS

  SAT VALEA LARGA

  58.23

  100 ,00 %

  BILANT TERITORIAL PROPUS INTRAVILAN SAT SARILE – CATUN

  EXISTENT Nr

  Crt

  ZONE FUNCTIONALE Suprafata (Ha)

  Procent

  %

  21. ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  5.44 96.11 %

  22. ZONA APE 0.07 1.24 % 23. ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE 0.15 2.65 % TOTAL INTRAVILAN SAT SARULESTI

  PROPUS

  5.66

  100 ,00 %

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  27

  1.3 Relatia cu alte planuri si programe

  H.G. 1706/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru

  planuri si programe, impune ca în Raportul de mediu să fie incluse informatii cu privire la

  alte planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica măsura în care s-a tinut cont

  de obiectivele de protectie a mediului la nivel national, dar si a modului în care aceste

  obiective au fost luate în considerare la elaborarea planului de urbanism.

  Prezentul PUG comuna Sarulesti evidentiaza situatia actuala, problemele si

  propunerile de dezvoltare urbanistica a comunei Sarulesti si a localitatilor componente, din

  punct de vedere al amenajarii teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare

  a Teritoriului Judetului Buzau (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a

  Teritoriului National (PATN) .

  Pentru abordarea problemelor de mediu ale comunei relevante au fost luate in

  considerare:

  - Strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare sud-est; Unul dintre obiectivele

  specifice ale acestei strategii este: Crearea de noi oportunitati de crestere economica

  durabila si de crestere a calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si

  promovarea politicii de mediu;astfel se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si

  control a factorilor de mediu, (inclusiv inlaturarea efectelor negative asupra mediului,

  imbunatatirea generala a factorilor de mediu prin protejarea factorilor de mediu a

  biodiversitatii, pastrarea si extinderea zonelor impadurite, a parcurilor si zonelor verzi)

  Obiectivele planului urbanistic propus se inscrie pe deplin printre prioritatile de dezvoltare la

  nivel regional.

  - Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) judetul Buzau . PLAM este un

  document strategic oficial, fiind complementar celorlalte activităţi de planificare ale

  autorităţilor administraţiei publice locale. Acest document reprezintă opinia comunităţii in

  ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile identificate ca fiind

  prioritare pentru soluţionarea acestora. Scopul acestui document este dezvoltarea unei

  viziuni a comunităţii asupra mediului, evaluarea problemelor şi aspectelor de mediu din

  judet, stabilirea priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  28

  problemelor şi aspectelor principale de mediu precum şi implementarea acţiunilor care să

  conducă la o identificare reală a mediului şi a sănătăţii publice. Planul Local de Acţiune

  pentru Mediu Buzau are ca obiective majore:

  •identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu,

  •imbunătăţirea condiţiilor locale de mediu,

  •promovarea conştientizării publicului şi implicarea acestuia in elaborarea şi

  implementarea programului,

  •promovarea parteneriatului intre autorităţile locale şi alte sectoare ale comunităţii,

  •intărirea capacităţii instituţiilor locale in administrarea şi implementarea programelor

  pentru protecţia mediului,

  •implementarea mai eficientă a legislaţiei.

  Procesul de elaborare şi de implementare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu asigură

  un excelent inceput pentru dezvoltarea durabilă la nivel local-judeţean.

  O mare parte dintre prevederile PLAM - judetul Buzau si anume actiunile preconizate

  in cadrul categoriilor de probleme PM-01 Calitatea si cantitatea apei potabile; PM-02

  Calitatea apelor de suprafata; PM-03 Pericole generate de catastrofe/fenomene

  naturale/antropice; PM- 04 ape menajere si industriale; PM-05 Poluarea atmosferei;

  PM-06 Poluare sol si apa subterana; PM-07 Urbanizarea mediului; PM-08 Gestionarea

  deseurilor; PM-10, Degradarea mediului; PM-11 Educatia ecologica; PM-12

  Transporturile se regasesc analizate in PUG-ul comunei Sarulesti.

  - Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor –judetul Buzau ;

  - Strategia Nationala de gestionare a deseurilor ;

  - Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 2 S-E;

  Obiectivele stabilite în cadrul PJGD , îndeplinesc urmatoarele criterii:

  • urmaresc principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste,

  Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul

  Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  29

  • se bazeaza pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deșeurilor la sursa, reutilizarea

  si reciclarea acestora, utilizarea deșeurilor ca sursa de energie, eliminarea finala a

  deșeurilor prin incinerare sau depozitare;

  • urmaresc transformarea problemelor identificate în teritoriu în obiective de rezolvat;

  • iau în considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si în

  special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse

  (generatori de deșeuri, prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);

  • sunt în concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de

  Gestionare a Deșeurilor si Planul National de Gestionare a Deșeurilor), la nivel regional

  (Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 2 Sud-Est) si cu legislatia

  europeana si nationala.

  Tintele propuse îndeplinesc urmatoarele criterii:

  • exprima fiecare obiectiv stabilit într-o forma cuantificabila (cantitate si timp);

  • sunt egale cu tintele stabilite la nivel regional si national;

  În alegerea alternativelor pentru colectarea, tratarea si eliminarea deșeurilor municipale

  trebuie sa se tina cont de specificul judetului.

  La introducerea colectarii deșeurilor în mediul rural trebuie sa se tina seama de

  caracteristicile locale, de infrastructura de drumuri existenta, de amplasarea localitatilor

  unele fata de altele si respectiv fata de statiile de transfer si de depozitele zonale existente

  sau cele proiectate. Prin implementarea PUG problema gestiunii deseurilor va fi rezolvata

  tinand cont de obiectivele si tintele prevazute in PJGD Buzau, astfel:

  Cele 3 platforme de deşeuri menajere din comuna au fost închise, conform HG nr.

  1274/2005, urmându-se o procedură simplificată, spaţiile de depozitare s-au ecologizat, iar

  zonele respective s-au reintrodus în circuitul agricol.

  Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata - astfel administratia

  publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator de servicii publice, SC

  ECOSERVICE S.A. Beceni, caruia i s-a încredintat (în baza unui contract de delegare a

  gestiunii) gestiunea propriu-zisa a serviciilor de salubritate. Astfel deseurile menajere sunt

  ridicate din poarta in poarta, pe baza unui program stabilit prin contract.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  30

  Colectarea la locul de producere, in fiecare gospodarie, a reziduurilor menajere se

  face în recipiente acoperite, dimensionate corespunzator. Reziduurile nu se colecteaza

  direct în recipient, ci într-o pungă de polietilenă aflată în recipient, care are un volum puţin

  mai mare decât volumul recipientului.

  In privinta deseurilor valorificabile , in comuna sunt amenajate 4 platforme de

  colectare selectiva temporara a deseurilor valorificabile din material plastic. Acestea fiind

  ridicate si transportate de catre firma autorizata de salubritate SC ECOSERVICE S.A.

  Beceni, in baza unui contract de prestari servicii.

  In privinta deseurilor agrozootehnice, compostarea si depozitarea si valorificarea

  acestora se realizeaza individual in fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii

  pentru mineralizare si utilizare ca fertilizant impreuna cu resturile vegetale, pe o platforma

  speciala. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 10,00m distanta de locuinta

  proprie si din vecinatati si de sursele de apa ( puturi forate);

  Deseurile de animale moarte, vor fi depozitate într-o ladã frigorificã (existentã, aflatã în

  administrarea primãriei) si eliminate de o firmã specializatã/autorizatã (SC PROTAN SA

  PLOIESTI);

  In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua masuri

  pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri

  pentru control fluxului de deseuri în scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate,

  reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de autorizare a lucrarilor de constructii

  (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri), prin asigurarea si

  prin amenajarea de spatiu de depozitare temporara pentru aceste tipuri de deseuri.

  CAPITOLUL 2

  ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE

  PROBABILE IN SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG

  2.1. Descrierea zonei de amplasament a comunei

  2.1.1. Incadrarea in teritoriu a comunei

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  31

  Situată la o distanta de cca. 50 km fata de municipilul Buzau, comuna Sarulesti are

  în componenţă un 7 sate: Săruleşti, Cărătnău de Jos, Cărătnău de Sus, Goicelu, Valea

  Largă, Valea Stânei, Sările - Cătun.

  Comuna Sarulesti se invecineaza cu :

  - la N cu com.Bisoca,

  - la E si NE cu com. Valea Salciei,

  - la S cu com. Margaritesti,

  - iar la V si SV cu com. Vintila Voda.

  2.1.2. Relieful amplasamentului

  Judetul Buzau concentreaza intre limitele sale toate cele trei principale forme de

  relief, care se dispun structural sub forma generala a unui amfiteatru ce coboara in trepte

  de la zona muntoasa din nord catre zona de campie din sud prin intermediul unei zone

  mediane subcarpatice.

  ZONA DE MUNTE cuprinde in limitele sale muntii propriu-zisi ai Buzaului (exceptind

  masivul Ciucas) si o portiune din versantul apusean al muntilor Vrancei. Ambele

  subdiviziuni sunt identice ca structura si aspect geografic.

  Muntii Buzaului cuprind de la est catre vest masivele: Ivanet, Penteleu, Podul Calului, Siriu

  si Monteoru, primii patru fiind si cei mai interesanti sub aspect peisagistic si deci si turistic.

  Muntii Vrancei, situati la limita de nord-est a judetului, sint alcatuiti din versantul apusean al

  masivelor:Lacaut,Goru,Giurgiu,siFuru.

  Ca structura geologica, muntii judetului Buzau sunt alcatuiti din roci putin dure, de virsta

  paleogena, adica din alternante de: gresii, marne, sisturi, ceea ce explica intr-o buna

  masura altitudinea lor redusa : Lacaut-1777 m, Goru-1784 m, Giurgiu-1720 m, Furu-1414

  m, Penteleu-1772 m, Crucea Fetii-1578 m, Podu Calului-1440 m, Bocirnea-1659 m, Maliia-

  1663m,Monteoru-1345m,siIvanet191m.

  Zona montana cuprinde citeva bazine depresionare intramontane ca: Nehoiu-Nehoiasi-

  Bisca, Gura Teghii, unde in ciuda eroziunilor si a instabilitatii solului, s-au format centre

  rurale cu o populatie numeroasa.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  32

  ZONA SUBCARPATICA, cu altitudini intre 400-800 m, ocupa partea centrala a judetului,

  alcatuind o succesiune spectaculoasa de culmi si depresiuni cu valori inedite de peisaj, si

  este constituita din formatiuni geologice neogene, cutate, unde predomina argile, marne,

  nisipuri, gresii iar in unele parti calcare sarmatice si conglomerate. Unele culmi au o

  alungire sud-vest catre nord-est, cum sint cele sudice si cele estice; altele, in special cele

  din centru, datorita riurilor si eroziunii, au fost strapunse de ape si fragmentate. Subcarpatii

  din zona Buzaului sint grupati in patru unitati deluroase, delimitate de apele curgatoare si

  individualizate prin structura geologica si pozitie geografica.

  Grupa centrala este cuprinsa intre vaile Buzaului si Slanic, cu altitudinile maxime in Dealul

  Blidisel-821 m si Virful Botanul-799 m.

  Eroziunea produsa de apele Saratel, Balaneasa, Sibiciu si Rusavatul a dus la divizarea intr-

  o serie de subunitati, ca dealurile Muscelului, Dilma, Bocului si Piclelor unde se afla vulcanii

  noroiosi.

  Din aceasta grupa face parte si culoarul depresionar Ratesti-Scortoasa-Vintila Voda, care

  incepe din Valea Buzaului de la satul Ratesti si se intinde pana la comuna Vintila Voda.

  Grupa sudica de dealuri ia contact brusc cu cimpia si se impune prin masivitate, inaltime,

  structura geologica fiind reprezentata prin Dealul Istrita (750 m), din calcare si gesii

  sarmatice , si Dealul Ciolanul, tot asa de masiv care se intinde paralel cu cel dintii.Intre

  aceste dealuri drenate se afla depresiunea Niscovului, strabatuta de riul Niscov, ale carui

  ape, inverile secetoase, se pierd in conul de dejectie format la varsarea in raul Buzau.

  Grupa estica de dealuri este delimitata de vaile Slanic si Ramnic. Aici se remarca dealurile

  Bisocii(970m),Blajanilor, Budei si Capatinei.

  In fine, grupa vestica este constituita dintr-o serie de dealuri relativ inalte si cu structura

  geologica diferita ; Cornetel (827 m), Priporul (823 m), si culmea Salcia (717 m) care se

  continua in judetul Prahova.

  La Subcarpatii Buzaului se aduga depresiunile Patirlagele, Cislau, Pirscov si in extremitatea

  nordica depresiunea Sibiciu-Lopatari, care separa Subcarpatii de zona montana si cuprinde

  asezari rurale infloritoare.

  CAMPIA acopera sudul si estul judetului printr-o serie de subdiviziuni desprinse din Campia

  Romana, si anume : Cimpia Gherghitei, Cimpia Baraganului de Mijloc, Cimpia Buzaului,

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  33

  Cimpia Calmatuiului si Cimpia Ramnicului (numite in ordine de la vest catre est).

  Trecerea la zona colinara se face lent la est de Buzau si mai brusc la vest prin pantele

  abrupte ale Dealului Istrita.

  Figura 2.1.2.1. Unitatile de relief ale Romaniei

  Localitatile comunei Sarulesti sunt situate in zona de curbura, din marea unitate

  structurala a Subcarpatilor Orientali, respectiv zona deluroasa, cu altitudini cuprinse intre

  300-650 m. Datorita rezitentei reduse a rocilor din zona, terenul este supus la procese de

  eroziune care genereaza formele de relief bine rotunjite, cu vai sapate adanc in cuprinsul

  rocii de baza si cu numeroase alunecari de teren.

  Mentionam faptul ca atat roca de baza din zona, cat si formatiunile acoperitoare,

  sunt roci de natura argiloasa, slab cimentate fapt ce in prezenta apei se imbiba cu apa, se

  ingreuneaza, ceea ce determina modificarea starii de echilibru a masivelor de pamant,

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  34

  generand procese fizico-geologice, alunecari de teren, ceea ce reprezinta o caracteristica

  importanta a zonei.

  2.1.3. Clima

  Comuna Sarulesti se incadreaza in clima temperat continetala , temperatura medie

  anuala 13 grade C, viteza vantului 3,5 m/sec , precipitatii admosferice medii 35 l/mp .

  Ploi torentiale, brume tarzii, seceta prelungita . Valuri de caldura, vara atingand temperaturi

  de pana la 40 grade C cu umiditate relativ redusa.

  Pentru comuna Sarulesti sarcinile climatice au valorile:

  - sarcina data de vant Qref = 0,70 KN/mp calculata la inaltimea de 10 m deasupra

  terenului conform NP-082-2005;

  - sarcina data de zapada Gv = 2,00 KN/mp conform CR-1-3-2005;

  Teritoriul judetului Buzau se inscrie in regimul de clima temperat continentala, care prezinta

  o serie de particularitati si nuante in raport cu zonele de relief.

  Regimul termic se carcterizeaza prin valori maxime inregistrate in zona de campie, care

  descresc pe masura ce ne deplasam spre zona montana.

  Sub raport termic, particularitati interesante prezinta si fenomenul de inghet. Acesta apare

  cel mai devreme in vaile si depresiunile subcarpatice, datorita stratificarii aerului rece si a

  aparitiei inversiunilor de temperatura, si persista aici pina in a doua decada a lunii aprilie.

  Cel mai tarziu, inghetul apare in cea de a doua decada a lunii noiembrie pe pantele

  dealurilor cu expunere sudica, durad catre finele lunii martie.

  Regimul precipitatiilor conduce catre valori medii anuale ce depasesc 800 mm. Ploile cele

  mai frecvente cad in intervalul aprilie-septembrie (Siriu-160 mm), cu un virf in luna iunie (72-

  100 mm). n cealalta jumatate a anului precipitatiile sut mult mai reduse (ianuarie, sub 28

  mm la campie; 28,7 mm la deal si 35,3 mm la munte).

  Treptele de relief ca si pozitia judetului la Curbura Carpatilor determina o serie de nuantari

  climatice locale pe fondul climatului temperat continental ce conduce la individualizarea a 3

  tipuri principale declimat de munti, deal si camp.

  Climatul: montan - caracterizat prin temperaturi medii anuale de 4-6 grade cu precipitatii

  bogate : de deal - caracterizat prin temperaturi medii anuale de 8 - 10 grade cu precipitatii

  de 600-700 mm/an : de camp - caracterizat printr-un continentalism montan accentuat cu

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  35

  veri fierbinti si ierni geroase cu viscole cauzate de Crivat.

  Pantele sudice ale Carpatilor de Curbura supuse descendentelor maselor de aer oceanic

  generand vanturi de tip.

  Modificarile antropice vizibile cu deosebire in jurul constructiilor hidrotehnice unde au aparut

  fenomenede relif antropic cariere, tuneluri, canale.

  Lantul carpatic un obstacol national in calea maselor de aer si a fronturilor atmosferice.

  Acest baraj natural modifica directiile de inaintare a maselor de aer ca si a celor

  termodinamici.

  Regimul eolian in general este influentat de masele de aer din Vest.

  Iarna in zona de camp si la poalele subcarpatilor apare Crivatul. O caracteristica locala

  prezenta fenomenului pe versantii Buzaului dar si-n zona dealurilor Istrita, Ciolanu

  evidentiati prin cultura vitei-de-vie.

  Figura 2.1.3.1. Unitatile climatice si topoclimatice din Romania

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  36

  2.1.4. Aer

  Pe teritoriul comunei Sarulesti nu au fost semnalate obiective industriale care prin

  procesele de ardere sau de productie sa afecteze semnificativ calitatea aerului.

  Printre ale surse fixe mentionam:

  - sistemele de incalzire locale;

  - activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul comunei;

  Surse mobile: - circulatia pe drumurile judetene si pe drumurile locale (autovehicule

  de diferite tipuri si tonaje, utilaje agricole, transport in comun).

  2.1.5. Apa

  Localitatile comunei Sarulesti sunt dezvoltate pe cursurile unor torenti cu mare

  putere de eroziune in perioadele cu precipitatii abundente.

  Principalul colector este paraul Pecineaga, ce aduna apele din Valea Caratnaului, Valea

  Stanei, Goicelu, Valea Larga si din torentii mai mici.

  Pe faliile din gresii, migreazã apa la suprafatã prin izvoare la zi cu debit relativ constant,

  apa potabila fiind captatã si folosita de localnici. Apar si surse mai mici, din infiltrarea in

  materialul deluvial al apelor din precipitatii.

  2.1.6. Solurile

  Din punct de vedere geologic, in comuna se intalnesc formatiuni litologice de varsta

  neogena, in special pliocenul cu etajele dacian si levantin in sud-estul comunei. Atat roca

  de baza din zona, cat si formatiunile acoperitoare, sunt roci de natura argiloasa, slab

  cimentate fapt ce in prezenta apei se imbiba cu apa, se ingreuneaza, ceea ce determina

  modificarea starii de echilibru a masivelor de pamant, generand procese fizico-geologice,

  alunecari de teren, ceea ce reprezinta o caracteristica importanta a zonei.

  Litostratigrafia

  Comuna este dezvoltata in zona dealurilor subcarpatice, fiind traversata de torenti cu

  putere de eroziune ridicata, in perioadele cu precipitatii ridicate.

  Terenul se constituie din roca de baza si formatiunile acoperitoare.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  37

  Gresiile si marnele formeaza roca de baza, iar argilele cu intercalatii nisipoase si

  marnoase sunt formatiuni acoperitoare. Grosimea acestora din urma este variabila, la baza

  pantei fiind dezvoltate mai mult.

  Din punct de vedere al zonelor de risc, in prezent precizãm cã unele sectoare de

  teren sunt afectate de alunecari de teren, suprafetele de alunecare fiind la contactul dintre

  roca de baza si formatiunea acoperitoare, precum si fenomene de curgeri si eroziuni care

  pot fi provocate in perioadele cu precipitatii abundente de paraul Pecineaga si afluentii

  acestuia, avand caracter torential.

  Zonele de risc intalnite in localitatile Sarulesti, Valea Larga si la confluenta dintre

  paraul Pecineaga si paraul Valea Stanei, sunt marcate pe planul de incadrare al comunei

  anexat.

  Tectonica

  Conform reglementării tehnice "Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de

  proiectare pentru clădiri" indicativ P 100-1/2006, zonarea valorii de varf a acceleraţiei

  terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice având intervalul

  mediu de recurenţă IMR = 100 ani, are o valoare ag = 0,28g.

  Valoarea de vârf a acceleraţiei pentru componenta verticală a miscării terenului avg

  se calculează ca fiind:

  avg = 0,7 ag

  unde:

  avg = acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării

  terenului) .

  ag = acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta verticală a mişcării

  terenului).

  Perioada de control (colţ) Tc a spectrului de răspuns reprezinta graniţa dintre zona

  de valori maxime în spectrul de acceleraţii absolute şi zona de valori maxime în spectrul de

  viteze relative. Pentru zona studiata perioada de colţ are valoarea Tc= 1.6 sec.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  38

  2.1.7. Flora si fauna

  Din total suprafata comuna, 55,69% o constitue terenul ocupat de pasuni si fanete.

  Teren arabil cultivat cu ceriale (grau , porumb si floarea soarelui) este doar de 3,

  Padurile in suprafata de 1174,00 Ha (34,88% din terenul administrativ al comunei) aduc un

  aport benefic economic si potentialului climatic pozitiv al mediului. Acestea sunt alcatuite

  din arbori specifici regiunii de dealuri , stejar, anin, tei, carpen , ulm si frasin.

  2.1.8. Zona destinata spatiilor verzi si sport

  Se propune mentinerea spatiilor verzi existente si realizarea de noi suprafete

  plantate , plantatii joase si inalte in incintele institutiilor si celorlalte cladiri;

  Se propune amenajarea de terenului de sport existent si dezvoltarea scuarelor

  din jurul monumentelor comemorative din localitati.

  Se propune intretinerea si crearea de noi spatii verzi in lungul strazilor din cele 7

  intravilane ale comunei Sarulesti.

  Un aport deosebit in ceea ce priveste spatiul verde il aduc spatiile plantate joase si

  inalte din incintele individuale ale gospodariilor.

  Spatiile verzi pentru fiecare sat component sunt amplasate in incintele

  institutilor existente si de-a lungul drumurilor pe ambele parti ale acestora ( in medie 1m

  latime pe o parte si 1m latime pe cealalta parte ) :

  Sarulesti

  - Spatii verzi in incinta primariei scoala si biserica S = 1400 mp

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 14200 mp

  7100 ml x 2m latime = 14200 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE = 15600 mp

  Caretnaul de jos

  - Spatii verzi in incinta scolii si canton silvic S = 650 mp

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 2350 mp

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  39

  1175 ml x 2m latime = 2350 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE = 3000 mp

  Caretnaul de sus

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 2000 mp

  1000 ml x 2m latime = 2000 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE = 2000 mp

  Valea Stanei

  - Spatii verzi in incinta scoala. S = 450 mp

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 4050 mp

  2025 ml x 2m latime = 4050 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE = 4500mp

  Goicelu

  - Spatii verzi in incinta scoala si biserica . S = 1200 mp

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 5600 mp

  2800 ml x 2m latime = 5600 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE = 6800 mp

  Valea Larga

  - Spatii verzi in incinta bisericii . S = 650 mp

  - Suprafata spatii verzi plantate de-a lungul drumurilor S = 9850 mp

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  40

  4925 ml x 2m latime = 9850 mp

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

  TOTAL SPATUI VERDE S = 10500 mp

  TOTAL SPATUI VERDE COMUNA S = 42600 mp.

  Spatiile verzi existente in intravilanele celor sapte sate componente ale

  comunei Sarulesti respecta prevederile OUG 114/2008 avand peste 26mp /locuitor si

  anume:

  42600 mp/1470 locuitori = 28,97 mp spatiu verde/locuitor.

  In afara spatiilor verzi amenajate in mediul rural mai mult de jumatate din suprafata

  terenurilor detinute de proprietari in intravilan sunt spatii verzi plantate – plantatii joase si

  inalte care aduc un aport important la imbunatatirea factorilor de mediu.

  Conform OUG 114/2007 schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii

  verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor

  acestora ori stramutarea lor este interzisa, indiferent de regimul juridic al acestora.

  Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele

  obligatii:

  a) sa nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;

  b) sa respecte regulile de aparare impotriva incendiilor pe spatiile verzi;

  c) sa nu produca taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor, deteriorari ale

  aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de

  pasari si adaposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale

  existente pe spatiile verzi;

  d) sa nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

  Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au urmatoarele obligatii:

  a) sa asigure integritatea, refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor;

  b) sa contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecarilor de teren,

  combaterea salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii

  solului pe baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  41

  gospodarirea apelor;

  c) sa coopereze cu autoritatile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale

  autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice

  locale la toate lucrarile preconizate in spatiile verzi si sa faca propuneri pentru

  imbunatatirea amenajarii acestora;

  d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.

  Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:

  a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitatii lor;

  b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul,

  schimbarile climatice, mentinerea peisajelor in scopul ocrotirii sanatatii populatiei, protectiei

  mediului si asigurarii calitatii vietii;

  c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitatii spatiilor verzi;

  d) elaborarea si aplicarea unui complex de masuri privind aducerea si mentinerea spatiilor

  verzi in starea corespunzatoare functiilor lor;

  e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor

  acoperite cu vegetatie;

  f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea in categoria spatiilor verzi

  publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

  Trebuie avut in vedere ca persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru

  constructia si amplasarea in spatiile verzi a obiectivelor pentru activitati economice si

  socioculturale sunt obligate sa obtina avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de

  legislatia in vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de

  desfasurare a activitatii ulterioare se determina in baza unor proiecte de specialitate, de

  amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca

  suprafetele cumulate ale acestor constructii sa nu ocupe mai mult de 10% din suprafata

  spatiului verde respectiv.

  Factorul antropic

  Populatia

  Numarul locuitorilor si repartitia lor in teritoriu a variat in decursul ultimilor ani,

  datorita indicatorilor demografici determinanti: miscarea naturala si miscarea migratorie.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  42

  Denumire sat

  2010

  Sarulesti locuitori 555 gospodarii 241 Caratnaul de jos locuitori 75 gospodarii 32 Caratnaul de sus locuitori 55 gospodarii 24 Valea Stanei locuitori 151 gospodarii 66 Goicelu locuitori 240 gospodarii 104 Valea Larga locuitori 377 gospodarii 164 Sarile Catun locuitori 17 gospodarii 8 Total comuna locuitori 1470 gospodarii 639

  Miscarea naturala si migratorie a populatiei

  Asezarea geografica a comunei Sarulesti la 50 Km fata de municipiul Buzau si

  oportunitatile de deplasare cu mijloacele de transport in comun determina deplasarea

  zilnica a unui numar mic de locuitorilori din satele comunei Sarulesti spre locurile de munca

  la societatile economice din municipiul Buzau. Datorita conditiilor socio – economice din

  ultimii ani tot mai multi locuitori si-au pierdut locurile de munca de la orase intorcandu-se la

  activitatile agricole din comuna. In anul 2010 mai sunt 5 navetisti.

  Populatia comunei Sarulesti este in anul 2011 de 1470 din care 772 barbati si 698 femei.

  Populatia pe sate este:

  SATUL SARULESTI:

  Are in prezent 555 locuitori din care - barbati - 280

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  43

  - femei - 275 CARATNAUL DE JOS

  Are in prezent 75 locuitori din care - barbati - 45

  - femei - 30 CARATNAUL DE SUS: Are in prezent 55 locuitori din care - barbati - 30

  - femei - 25 VALEA STANEI Are in prezent 151 locuitori din care - barbati - 85

  - femei - 66 GOICELU Are in prezent 240 locuitori din care - barbati - 128

  - femei - 112 VALEA LARGA

  Are in prezent 377 locuitori din care - barbati - 197

  - femei - 180 SARILE CATUN

  Are in prezent 17 locuitori din care - barbati - 7

  - femei - 10 Comparand datele din prezent (Conform anuarului statistic 2011) cu rezultatele

  recensamantului din 2002, observam ca populatia comunei Sarulesti judetul Buzau este in

  scadere.

  Recensamant 2002 – comuna Sarulesti Anuar statistic 2011- comuna Sarulesti

  Populatia: 1578 locuitori (798 barbati si 780

  femei)

  Populatia: 1470 locuitori (772 barbati si 698

  femei)

  Relatia localitatii cu zona de influenta

  O relatie economica cu zona de influenta este aportul adus de producatorii de

  produse agroalimentare de lapte, brazeturi, oua, carne, fructe si legume catre pietele

  agroalimentare a oraselor invecinate in schimbul produselor industriale.

  Relatiile cu zona de influenta consta in schimbul produselor agricole realizate in zona

  cu produsele industriale realizate de societati comerciale din orasele invecinate.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  44

  Comuna Sarulesti este traversata de drumurile judetene DJ 204 C , DJ 220 si de

  drumurile comunale DC 161, DC 104, DC 103 si DC 234 .

  Datorita faptului ca aceasta comuna este traversata de drumurile judetene si

  celelalte drumuri comunale le permit locuitorilor comunei Sarulesti relatii usoare cu

  municipiul Buzau, resedinta de judet si cu celelalte localitati din inprejurimi (putandu-se

  stabili relatii de natura economica, culturala , etc).

  Economia

  Activitatile economice specifice ale comunei Sarulesti sunt indeosebi de tip agricol,

  comercial si a prestarilor de servicii ce sunt realizate prin societati comerciale, regii

  autonome, societati agricole, asociatii familiare si intreprinzatori particulari.

  Zona este cunoscuta in deosebi pentru activitatea sa de crestere a animalelor si

  agricola de cultivare a terenului . Comuna Sarulesti detine o suprafata administrativa de

  3366,63 ha din care:

  - Suprafata terenului agricol este de 2049,63 ha , in procent de 60,89 % din total teritoriu

  administrativ al comunei Sarulesti.

  - Suprafata terenului neagricol este de 1317,00 ha, in procent de 39,11 % din total teritoriu

  administrativ al comunei Sarulesti.

  Suprafata agricola cuprinde:

  - suprafata de 124,96 ha terenul arabil,

  - suprafata de 50,00 ha vii – livezi,

  - suprafata de 1874,67 ha pasune – fanete.

  Suprafata neagricola cuprinde:

  - Curti constructii 55,00 ha

  - Padure in suprafata de 1174,00 ha

  - Drumuri in suprafata de 45,00 ha

  - Ape in suprafata de 5,00 ha

  - Neproductiv in suprafata de 38,00 ha

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  45

  TOTAL SUPRAFATA COMUNA

  SARULESTI 3366.63

  100.00

  Suprafata (Ha) Procent %

  SUPRAFATA TEREN AGRICOL 2049,63 60.89

  ARABIL 124,86 3.72 VII - LIVEZI 50,00 1.48

  DIN CARE TEREN

  PASUNE - FANETE 1874.67 55.69

  SUPRAFATA TEREN NEAGRICOL 1317.00 39.11 CURTI

  CONSTRUCTII 55.00 1.64

  PADURE 1174.00 34.88 DRUMURI 45.00 1.33

  DIN CARE TEREN

  APE 5.00 0.14 NEPRODUCTIV 38,00 1,12

  Terenurile agricole sunt in mare parte terenuri cu pasune si fanete ( 55,69 % ) si in

  suprafete mai mici cu cereale, grau si porumb, care constitue hrana pentru sectorul

  zootehnic, ce va cunoaste in continuare o deosebita dezvoltare.

  Activitatile agricole in cadrul asociatiilor agricole si in gospodariile individuale constau

  in :

  1. Pasunatul pe terenurile cu pasune si faneata (1874,67 ha);

  2. Cultivarea vitei de vie si livezi ( 50,00 ha);

  3. Cresterea animalelor bovine si ovine pentru carne si lapte;

  4. Cresterea pasarilor pentru carne si oua;

  5. Cresterea porcinelor pentru carne;

  6. Cultivarea cerealelor: grau, porumb si floarea soarelui.

  2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG

  Prin analiza situatiei existente privind starea mediului , situatia socio-economica

  s-au identificat o serie de aspecte privind evolutia probabila a componentelor de mediu

  (apa, aer, sol, biodiversitate) in situatia neimplementarii obiectivelor propuse prin PUG. S-a

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  46

  avut in vedere faptul ca un P.U.G. creeaza un cadru pentru modernizarea si dezvoltarea

  zonei prin mijloace specifice. Un astfel de plan poate genera presiuni asupra unor

  componente de mediu, iar pe de alta parte poate solutiona prin mijloace urbanistice

  anumite probleme de mediu existente.

  In continuare este prezentata sub forma tabelara evolutia factorilor de mediu :apa,

  aer, sol, biodiversitate , sanatatea populatiei, peisaj, mediu social si economic , in situatia

  neimplementarii PUG al comunei Sarulesti.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  47

  Factor de

  mediu

  Aspect identificat

  Propuneri PUG

  Efecte in cazul neimplementarii

  Apa Inexistenta unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate care sa fie tratate in cadrul unei statii de epurare;

  Realizarea unor sisteme de canalizare, fiecare avand in componenta: colector principal – ce traverseaza localitatea, colector secundar-aferent drumurilor locale, statie de epurare modulara, colector de decsarcare in emisar. Amenajarea de santuri si rigole pe marginea drumurilor pentru colectarea apelor pluviale din zonele de locuit

  Neimplementarea PUG al comunei va conduce la degradarea calitatii apelor de suprafata si subterana datorita lipsei sistemului centralizat de evacuare si tratare a apelor uzate.

  Aer a.Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ: b.Folosirea de combustibil solid pentru incalzirea locuintelor si la necesitati gospodaresti

  Modernizari de strazi principale si secundare din intravilan prin executarea unor lucrări de reabilitare a acestora conform normelor de specialitate a profilelor drumurilor şi modernizarea sistemelor rutiere .

  In situatia neimplementarii prevederilor PUG evolutia calitatii aerului va fi normala,nu vor aparea modificari; prin lucrarile de reabilitare a drumurilor va scade consumul de combustibil implicit emisiile poluanti in atmosfera.

  Sol Inexistenta sistemului de colectare si tratare a apelor uzate

  Realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate , prevazuta cu statie de epurare ; Gestionarea corespunzatoare a deseurilor provenite din demolari si a punctelor de colectare selectiva a deseurilor valorificabile ;referitor la deseurile menajere acestea sunt ridicate din poarta in poarta de catre

  Neimplementarea PUG va conduce la degradarea solului datorita deversarii necontrolate de ape uzate menajere; datorita managementui defectuos al deseurilor , exploatarii necorespunzatoare a foselor existente.

 • RAPORT DE MEDIU PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Sarulesti, jud.Buzau

  48

  operatororul de servicii publice autorizat.

  Sanatatea populatiei

  Inexistenta sistemului de colectare si tratare a apelor uzate

  Realizarea unui sistem centralizat de colectare a apelor uzate , prevazuta cu statie de epurare ; Amenajarea de santuri si rigole pe marginea drumurilor pentru colectarea apelor pluviale din zonele de locuit.

  Neimplementarea PUG va avea o influenta negativa asupra starii de sanatate si confort a populatiei, posibilitatea aparitiei unor boli specifice datorita lipsei dotarilor corespunzatoare de utilitate publica.

  Riscuri naturale

  Eroziuni teren Delimitarea zonei cu riscuri naturale, respectiv terenurile aferente localitatilor Sarulesti, Valea Larga si la confluenta dintre raul Pecineaga si paraul Valea Stanei. Instituirea interdictiei de construire in zonele cu risc.

  Neadoptarea de măsuri preventive în cadrul amenajării teritoriului cu scopul prevenirii riscurilor naturale în zonele cele mai expuse va conduce la menţinerea sau înrăutăţirea situaţiei în aceste zone (alunecări de teren, eroziuni).

  Biodiversitate Pe teritoriul comunei nu a fost semnalata prezenta speciilor rare sau endemice, nu s-au identificat arii speciale de protectie a biodiversitatii.

  Planul nu prevede masuri speciale Flora si fauna din comuna nu va fi afectata de neimplementarea planului

  Patrimoniu arhitectonic , arheologic si cultural

  Pe teritoriul Comunei Sarulesti figureaza doua monumente istorice care figureazã in actuala Lista a Monumentelor Istorice protejate co