RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1...

of 60 /60
Se aprobă: Ordonator de credite MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Secretar de Stat Tudor PRISECARU Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 - PN II Program: CAPACITATI Unitatea de conducere: UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINAŢARAEA ÎNVAŢAMANTULUI SUPERIOR A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII RAPORT DE ACTIVITATE 01.01.2013-31.12.2013 Elaborat de: Conducatorul de Program: Denumirea completă: UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINAŢARAEA ÎNVAŢAMANTULUI SUPERIOR A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII Reprezentantul autorizat: Funcţia: DIRECTOR GENERAL Numele şi prenumele: Adrian CURAJ Semnătura:___________________ Coordonator Program CAPACITATI Numele şi prenumele: Mircea SEGARCEANU Semnătura:___________________ Avizat Ministerul Educației Naționale: Directia Generala Programe Director General: Numele si prenumele : Rolanda PREDESCU Semnătura ................. Data............ Monitor de Program: Numele si prenumele : Simona MALUREANU Semnătura ............................ Data

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1...

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

Se aprobă:

Ordonator de credite

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Secretar de Stat

Tudor PRISECARU

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2007-2013 - PN II

Program: CAPACITATI

Unitatea de conducere: UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINAŢARAEA

ÎNVAŢAMANTULUI SUPERIOR A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII

RAPORT DE ACTIVITATE

01.01.2013-31.12.2013

Elaborat de:

Conducatorul de Program:

Denumirea completă: UNITATEA EXECUTIVĂ PENTRU FINAŢARAEA

ÎNVAŢAMANTULUI SUPERIOR A CERCETĂRII, DEZVOLTĂRII ŞI INOVĂRII

Reprezentantul autorizat: Funcţia: DIRECTOR GENERAL

Numele şi prenumele: Adrian CURAJ

Semnătura:___________________

Coordonator Program CAPACITATI

Numele şi prenumele: Mircea

SEGARCEANU

Semnătura:___________________

Avizat

Ministerul Educației Naționale:

Directia Generala Programe

Director General:

Numele si prenumele : Rolanda PREDESCU

Semnătura ................. Data............

Monitor de Program:

Numele si prenumele : Simona MALUREANU

Semnătura ............................ Data

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

2/60

Cuprins

1. Prezentarea Programului .................................................................................................... 3

1.1. Scopul Programului ..................................................................................................... 3

1.2. Obiective specifice ....................................................................................................... 3

1.3. Structura Programului .................................................................................................. 3

2. Instrumente de finanțare ..................................................................................................... 4

2.1. Programele de cooperare bilaterală ............................................................................. 4

2.2. Programul Cadru 7 ....................................................................................................... 7

2.3. Proiecte „ERC-like” ..................................................................................................... 9

2.4. Proiecte mari de investiții în infrastructura CD ......................................................... 12

2.4.1. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi

infrastructuri ..................................................................................................................... 12

2.4.2. Proiecte tip rețelizare/acces infrastructură ............................................................. 13

3. Anexe: .............................................................................................................................. 15

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

3/60

1. Prezentarea Programului

1.1. Scopul Programului

Dezvoltarea capacității naționale de cercetare și integrarea sistemului CDI din România în

mediul științific internațional. Programul susține proiecte care se adresează domeniilor

prioritare prevăzute în Strategia Națională de CDI pentru perioada 2007-2013.

1.2. Obiective specifice

- Dezvoltarea infrastructurii de cercetare în domeniile prioritare stabilite prin Strategia

Naţională CDI;

- Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare existente;

- Dezvoltarea infrastructurii de informare şi documentare ştiinţifică;

- Valorificarea potenţialului şi a resurselor CDI în plan regional;

- Susţinerea dialogului ştiinţă-societate;

- Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare;

- Participarea şi reprezentarea României la organizaţii ştiinţifice şi tehnice (ST)

internaţionale.

1.3. Structura Programului

Structura Programului Capacități, aflată în gestiunea UEFISCDI este următoarea:

- Modulul I - Proiecte de investiții în infrastructura CD;

- Modulul II - Proiecte suport pentru activitățile CDI;

- Modulul III - Proiecte de sprijinire a participarii Romaniei la proiecte internationale de

cercetare.

Scopul Modulului I este dezvoltarea capacităților naționale de cercetare și integrarea

sistemului CDI din România în mediul științific internațional, prin asigurarea accesului

entităților de cercetare românești la publicații și baze de date internaționale.

Modulul II are drept obiectiv creșterea calității sistemului CDI, a rolului său în mediul

economic și a percepției sale în societate.

Modulul III contribuie la susținerea financiară a proiectelor CDI cu participare românească în

următoarele programe internaționale:

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

4/60

- Programele de cooperare bilaterală;

- Programul Cadru 7;

- Proiecte „ERC-like”.

2. Instrumente de finanțare

2.1. Programele de cooperare bilaterală

Scop

Asigură dezvoltarea colaborării științifice și tehnice între echipe de cercetare de excelenţă din

România și țările cu care există acorduri de cooperare bilaterală, prin schimburi științifice și

tehnologice.

Condiții generale de participare

- Proiectul se desfăşoară în instituţii sau unităţi de cercetare-dezvoltare din România,

inclusiv în instituţii de învăţământ superior, numite în continuare instituţii gazdă. O

instituţie gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind ajutorul de stat;

- Instituţia coordonatoare de proiect trebuie să aibă un contract în derulare, finanţat din

fonduri publice, naţionale sau/şi din fonduri internaționale (PC7, Eureka, F4E, etc.)

având aceeaşi tematică de cercetare, sau similară, cu cea propusă in proiectul de

cooperare bilaterală (condiție eliminatorie);

- Fiecare propunere de proiect are doi coordonatori - un coordonator din România și un

coordonator din Austria, având ca responsabilități implementarea proiectului acceptat

la finanțare și raportarea către agențiile de finanțare;

- Depunerea propunerii de proiect se va face simultan, atât la UEFISCDI (agenția de

finanțare din România) de către coordonatorul din România, cât și la agenția de

finanțare din țara parteneră, de către coordonatorul din acea țară; nedepunerea

propunerii de proiect la ambele agenții de finanțare, până la termenul limită, atrage

după sine neeligibilitatea propunerii depuse.

Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

Fiecare propunere primită este evaluată atât de partea română cât si de partea din tara

partenera, utilizând propriile reguli. Procesul de evaluare a propunerilor de proiecte asigurat

de către UEFISCDI, presupune următoarele etape:

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

5/60

- Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI,

pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Numai propunerile de

proiecte declarate eligibile de ambele părţi intră în evaluare;

- Fiecare cerere de finanțare declarată eligibilă este evaluată, din punct de vedere al

calității, de către 2 experți evaluatori care acordă note conform fișei de evaluare

prevăzute în Pachetul de Informații al apelului;

- După încheierea procesului de evaluare de ambele părţi, pe baza rezultatelor obţinute

şi a bugetelor disponibile, lista finală de proiecte acceptate la finanţare este stabilită în

urma negocierilor din cadrul Comisiei Mixte bilaterale.

În tabelul de mai jos sunt prezentate țările cu care România este implicată în finanțarea acestui

tip de proiecte:

Nr.

Crt. Tara partenera Stadiul proiectelor

1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012

2 Austria

Proiecte in evaluare Competitia 2013

3 Belgia Proiecte in implementare Competitia 2011

4 Bulgaria Finalizat

5 China Proiecte in implementare Competitia 2012

6 Cipru

Proiecte in implementare Competitia 2011 si

Competitia 2012

7 Franta Proiecte in implementare 2013

8 Franta (CNRS) Proiecte in implementare Competitie 2012

Proiecte in evaluare Competitie 2013

9 Grecia Proiecte in implementare Competita 2011

10 Italia Proiecte in implementare Competitie 2012

11 Japonia Proiecte in implementare Competitia 2012

Proiecte in evaluare Competitie 2013

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

6/60

12 Republica

Moldova Proiecte in implementare Competitia 2012

13 Slovacia Proiecte in implementare Competitia 2012

14 Turcia Proiecte in implementare Competitia 2011 si

Competitia 2012

15 Slovenia Proiecte in implementare Competitia 2012

16 Ungaria Proiecte in implementare Competitia 2012

17 Vietnam Proiecte in evaluare Competitia 2012

18 Ucraina Proiecte in evaluare Competitia 2013

Proiecte cu derulare financiară în anul 2013, în urma Competițiilor din 2011 si 2012:

Nr.

Crt. Țara

Nr.

contracte

Buget planificat 2013

(lei)

Buget realizat

2013 (lei)

1 Argentina 6 108.200,00 66.948,05

2 Austria 18 295.350,00 102.073,07

3 Slovacia 15 154.604,00 110.109,51

4 Ungaria 19 247.369,00 140.108,73

5 Belgia 12 207.577,00 63.543,85

6 Grecia 20 222.418,00 114.330,15

7 Republica

Moldova 20 437.432,00 186.911,74

8 Franta

(Brâncuși) 24 346.218,44 194.046,76

9 Franta CNRS 1 27.000,00 27.000,00

10 Italia 10 162.749,00 64.390,98

11 Cipru 5 173.532,00 115.404,68

12 China 26 729.940,40 397.295,96

13 Turcia 15 299.871,00 162.238,83

14 Japonia 1 4.500,00 3.904,95

15 Slovenia 16 208.771,00 116.336,00

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

7/60

În tabelul de mai jos se regăsesc primele 5 instituții, în funcție de numărul de proiecte.

NR. CRT.

BENEFICIAR Numar proiecte

1

Universitatea "Babes Bolyai", Cluj Napoca

18

2 Universitatea "Alexandru Ioan

Cuza" Iasi 17

3 Universitatea din Bucuresti 14

4 Universitatea Politehnica

Bucuresti 13

5 Institutul Natonal de Cercetare si

Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

12

2.2. Programul Cadru 7

Scop

Susținerea participării organizațiilor CDI din România în proiecte finanţate prin Programul

Cadru de Cercetare al Comisiei Europene - FP 7. Prin acest instrument se asigură finanţarea

necesară acoperirii, până la nivel maxim, a cotei de participare ce revine partenerului român în

proiect.

Condiții generale de participare

- Propunerea de proiect internațională pentru care este solicitată cofinanțarea este

evaluată pozitiv și finanțată de către Comisia Europeană;

- Proiectul se desfăşoară într-o instituţie sau unitate de cercetare-dezvoltare din

România, inclusiv într-o instituţie de învăţământ superior, numită în continuare

instituţie gazdă. Instituţia gazdă nu poate fi o întreprindere, în sensul legislaţiei privind

ajutorul de stat;

- Activităţile pentru susţinerea participării în proiecte internaţionale de cercetare sunt

cele prevăzute în contractul cu Comisia Europeană;

Valoarea finanțării publice este stabilită în funcție de valoarea contractului internațional PC7

pentru partenerul român, astfel:

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

8/60

- maxim 25% din bugetul partenerului român aferent activităţilor de cercetare

fundamentală şi aplicativ industrială (RTD activities);

- maxim 50% din bugetul partenerului român, aferent activităţilor de cercetare

experimentală (DEMO activities);

- maxim 80% din costurile anagajate de partenerul român la categoria « pachete de lucru

nefinanțate de Comisia Europeană », dacă aceste costuri sunt precizate în contractul

încheiat cu Comisia sau maxim 150.000 lei/an dacă aceste costuri nu sunt precizate în

contractul încheiat cu Comisia. În limita acestor sume se pot efectua cheltuieli inclusiv

pentru activităţi suport pentru proiectele de infrastructuri. De aceea prin acest

instrument se asigură finanțare numai pentru acei participanți care au avizul ANCS

pentru depunerea propunerii de proiect la PC7-Infrastructuri – Construcția de noi

infrastructuri – faza pregătitoare.

Calendarul Competiției

Depunerea propunerilor de proiecte la acest subprogram se face în mod continuu.

Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

- Cererile de co-finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI,

pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate. Cererile de finanțare

primite în decursul unei luni sunt verificate, iar rezultatele se afișează în a doua

jumătate a lunii următoare;

- După încheierea procesului de verificare a eligibilităţii, pe baza rezultatelor obținute și

a bugetelor disponibile se întocmește lista finală de proiecte acceptate la finanţare;

- Data prevăzută pentru începerea proiectelor aprobate este luna imediat următoare

afişării listei proiectelor acceptate la finanţare.

Date la nivelul anului 2013

Au fost finanțate un număr de 49 noi propuneri de proiecte, alături de cele 87 de proiecte

aflate deja în derulare din competițiile organizate în anii anteriori.

În tabelul de mai jos se regăsesc primele 5 instituții, în funcție de numărul de proiecte.

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

9/60

NR. CRT.

BENEFICIAR Numar

proiecte

1 Universitatea Politehnica

Bucuresti 6

2 Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli"- INCAS Bucuresti

6

3 Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar

5

4 Universitatea din Bucuresti 5

5 Universitatea Babes-Bolyai Cluj-

Napoca 5

2.3. Proiecte „ERC-like”

Scop

Susținerea cercetătorilor români cu rezultate excelente obținute în competițiile organizate de

European Research Council (ERC), în vederea implementării proiectelor lor în România.

Obiective

- Afirmarea prestigiului cercetării ştiinţifice din România cuantificat prin rezultate

ştiinţifice de nivel internaţional;

- Creşterea capacităţii cercetătorilor români de a participa cu succes la competiţiile

internationale;

- Implementarea principiului “finanţarea urmează performanţa” în cercetare.

Rezultate așteptate

- Creşterea capacităţii de a candida cu succes la urmatoarele competitii organizate de

ERC;

- Obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă reflectate în creşterea numărului de

publicaţii cu înalt impact internaţional, precum şi în creşterea numărului de invenţii

brevetate, aplicate în economie.

Condiții generale de participare

- Directorul de proiect, cercetator roman, impreuna cu institutia gazda din Romania a

participat, in calitate de PI, la una din competitiile organizate in 2011 de ERC

(Starting Grants sau Advanced Grants);

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

10/60

- Propunerea de proiect, in urma procesului international de evaluare organizat de ERC,

a obtinut cel putin punctajul pragului de calitate impus necesar trecerii in etapa II de

evaluare, atat pentru Principal Investigator cat si pentru Research Project;

- Directorul de proiect poate beneficia o singura data de finantare pentru un proiect de

tip „ERC - like”;

- Institutia gazda se incadreaza in definitia organizatiei de cercetare conform Cadrului

Comunitar pentru Ajutor de Stat de Cercetare Dezvoltare si Inovare.

Sunt finanțate două tipuri de proiecte:

- Proiecte tip 1 – „Grant Suport” („Bridge Grant”) - proiecte care au obținut cel puțin

punctajul pragului de calitate impus necesar trecerii în etapa II de evaluare, atât pentru

Principal Investigator cât și pentru Research Project. Finanțarea maximă acordată

pentru un proiect de acest tip 1.500.000 lei. Directorul de proiect propune un proiect

de cercetare, parte a cererii de finantare depusa la ERC, corespunzator bugetului alocat

din finantare nationala.

- Proiecte tip 2 – „Grant de excelenta” („Excellence Grant”) - proiecte care în etapa II

de evaluare la ERC au obținut un punctaj corespunzător calificativului excepțional, dar

care datorită limitării bugetului ERC nu au primit finanțare. finantarea maxima

acordata pentru un proiect de acest tip 7.000.000 lei. Directorul de proiect va

implementa proiectul conform cererii de finantare depusa la ERC.

Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte

- Cererile de finanțare sunt verificate de către personalul administrativ al UEFISCDI,

pentru a se asigura că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate;

- Agentia finantatoare nu organizeaza propria evaluare, iar decizia de finantare se

bazeaza exclusiv pe rezultatele procesului international de evaluare organizat de ERC.

Lista proiectelor tip 1 – „Grant Suport” cu buget planificat in 2013:

Nr.

Crt Institutie Buget planificat 2013

Buget realizat pana la

2013

1

Universitatea

"Alexandru Ioan

Cuza" Iasi

811.518,00

806.752,20

2

Universitatea

"Babes Bolyai",

Cluj Napoca

753.250,00

753.250,00

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

11/60

3

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Electrochimie si

Materie

Condensata

Timisoara

518.122,00

518.122,00

4

Institutul National

de Cercetare-

Dezvoltare pentru

Fizica Laserilor,

Plasmei si

Radiatiei

276.000,00

276.000,00

5

Universitatea

"Alexandru Ioan

Cuza", Iasi

805.725,00

805.058,05

6

Institutul de

Biologie si

Patologie

Celulara "Nicolae

Simionescu"

800.000,00

800.000,00

7

Universitatea de

Medicina si

Farmacie din

Craiova

713.720,00

713.713,95

8 Universitatea din

Bucuresti 1.060.616,25

1.060.616,25

9

Centrul

international de

Biodinamica

777.187,00

777.187,00

TOTAL 6.516.138,25 6.510.699,45

La Proiecte tip 2 – „Grant de excelenta” a fost depus și acceptat la finanțare proiectul cu

titlul „Modele Structurate pentru Recunoașterea Vizuală pe Scară Largă – STRUCTVIS”,

director de proiect Prof. Dr. Cristian Sminchisescu de la Institutul de Matematică "Simion

Stoilow" al Academiei Române. Bugetul alocat proiectului este de 6.858.755 lei, pentru

perioada 2012-2015.

Lista proiectelor tip 2 – „Grant de Excelenta” cu buget planificat in 2013:

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

12/60

Nr.

Crt Institutie Buget planificat 2013

Buget realizat pana la

30 iunie 2013

1

Institutul de

Matematica

"Simion Stoilow"

al Academiei

Romane

3.032.624,00

3.032.624,00

2.4. Proiecte mari de investiții în infrastructura CD

2.4.1. Proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii CD existente și crearea de noi

infrastructuri

Scop

Îmbunătățirea capacității de cercetare și a capacității de a utiliza și oferi servicii științifice și

tehnologice specializate pentru domenii de înaltă tehnologie, în instituțiile publice CD și

instituțiile de învățămâns superior.

Proiecte finanțate

În urma apelului comun POS CCE-A2-O2.2.1-2007-1 au fost finanțate un număr de 7

proiecte, dintre care UEFISCDI a preluat 6 dintre acestea. Situația bugetară a acestora este

prezentată mai jos.

Lista proiectelor de investitii in infrastructura de CD:

Nr.

Crt Institutie Buget planificat 2013

Buget realizat pana la

30 iunie 2013

1

Universitatea de Medicina si

Farmacie din Craiova

12.463.824,00

12.431.001,33

2

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare pentru

Turbomotoare - COMOTI

350.864,00

350.864,00

3

Universitatea "Babes Bolyai",

Cluj Napoca

15.167.304,00

15.167.304,00

4

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare pentru

Fizica si Inginerie Nucleara

"Horia Hulubei" - IFIN HH

Bucuresti

6.018.008,00

6.018.008,00

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

13/60

5

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare pentru

Fizica Laserilor, Plasmei si

Radiatiilor - INFLPR

22.700.000,00

22.700.000,00

TOTAL 56.700.000,00

56.667.177,33

2.4.2. Proiecte tip rețelizare/acces infrastructură

Scop

Consolidarea capacităţii naționale de cercetare prin dezvoltarea infrastructurii de

informare/documentare științifică și tehnologică, infrastructură de cercetare cu utilizatori

multipli, în vederea creșterii performanței și vizibilității științei și tehnologiei românești si a

integrării sistemului CDI din România în mediul ştiinţific internaţional.

Obiective

- Dezvoltarea unei infrastructuri de interes naţional pentru informare/documentare

științifică;

- Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii şi serviciilor de IC&T pentru documentare

științifică și tehnică;

- Crearea și dezvoltarea depozitului național de publicații științifice (national

repository), inclusiv prin achiziționarea de arhive de la principalii editori

internaționali;

- Asigurarea accesului pentru entitățile românești de cercetare și accesului mobil pentru

cercetătorii din România la publicații și baze de date internaționale on-line, pentru

documentare științifică și tehnică.

Indicatori de monitorizare și evaluare privind impactul proiectului și sustenabilitatea expost

Indicatori de realizare

Indicatori de realizare Unitate de măsură

Achizitia a minim 11 platforme cu reviste de

specialitate in text integral Nr.

Achizitia a minim 2 baze de date

bibliometrice

Nr.

Oferirea accesului la resurse electronice de

informare/documentare on-line pentru minim 90

Nr.

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

14/60

de beneficiari, institutii/organizatii diferite din

sistemul CDI.

Sesiuni de informare asupra proiectului si a

utilizarii componentelor sale

Nr.

Studii comparative cu alte tari UE privind accesul

la instrumente de informare stiintifica (reviste si

baze de date)

Nr.

Realizarea unui studiu comparativ pentru

valorificarea accesului la SEIS

Nr.

Realizarea unei strategii pe minim 5 ani privind

solutiile pentru sustinerea activitatilor proiectului DA/NU

Realizarea unei platforme de tip campus virtual DA/NU

Realizarea unui depozit național (national

repository) cu documente descarcate din resursele

electronice abonate

DA/NU

Dezvoltarea unei infrastructuri care să susțină

depozitul national de date și documente (national

repository)

DA/NU

Indicatori de rezultat

Indicatori de rezultat Unitate de măsură

Nr. de institutii care au utilizat platformele de

cercetare-informare Nr.

Rata accesului public la publicatii in text integral

(nr. articole accesate / nr. articole oferite) %

Nr. mediu de accessari lunare a instrumentelor

oferite Nr.

Costul mediu pe articol accesat/downloadat Lei/articol

Lista proiectelor de investitii in infrastructura de CD - Proiecte de tip retelizare/acces

infrastructura :

Nr.

Crt Institutie Buget planificat 2013

Buget realizat pana la

2013

1.

Asociatia Universitatilor,

Institutelor de Cercetare-

Dezvoltare si Bibliotecilor

Centrale Universitare din

Romania

30.000.000,00

24.679.380,68

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

15/60

3. Anexe:

Anexa 1: Inventarul complet al Proiectelor de Cooperare Bilaterală cu derulare în 2013

Anexa 2: Inventarul complet al Proiectelor de co-finanțare PC7 contractate 2013

Anexa 3: Inventarul complet al Proiectelor de co-finanțare PC7 în continuare

Anexa 4: Inventarul complet al Proiectelor „ERC-like”

Anexa 5: Inventarul complet al Proiectelor de mari investiții în infrastructura CD preluate

Anexa 6: Inventarul complet al Proiectelor de mari investiții în infrastructura CD contractate

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

Anexa 1 - Inventarul complet al Proiectelor de Cooperare Bilaterală cu derulare în 2013

Nr.

Crt.

Cadrul de

cooperare

Nr.

Contract Beneficiar Nume Prenume

Buget

contractat

2013 (lei)

Buget

decontat 2013

(lei)

1 Bilaterale/Cipru 560 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Topala Ionut 17.922.00 17.882.80

2 Bilaterale/Cipru 561 Universitatea ''Vasile Alecsandri" ,

Bacau Mata Liliana 51.849.00 46.818.00

3 Bilaterale/Cipru 562

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare in Domeniul Patologiei si

Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" ,

Bucuresti

Daciana Marta 20.000.00 14.856.00

4 Bilaterale/Cipru 563 Universitatea din Bucuresti Ionica Elena 30.761.00 8.844.47

5 Bilaterale/Cipru 564 Institutul de Geodinamica "Sabba S.

Stefanescu" al Academiei Romane Dobrica Venera 53.000.00 27.003.41

6 Bilaterale/Italia 635 Academia Tehnica Militara Simion Stefan 4.200.00 844.00

7 Bilaterale/Italia 636 Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu Oancea Simona 20.134.00 8.930.85

8 Bilaterale/Italia 637

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Tehnologii

Criogenice si Izotopice - ICSI Ramnicu

Valcea

Ebrasu Daniela 19.260.00 7.927.46

9 Bilaterale/Italia 638

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Inginerie Electrica -

ICPE-CA

Budrugeac Petru 16.405.00 8.906.58

10 Bilaterale/Italia 639 Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Geologie si Stanica Adrian 15.000.00 2.858.59

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

17/60

Geoecologie Marina - GEOECOMAR

11 Bilaterale/Italia 640 Universitatea Politehnica Bucuresti Ionescu Luiza-Anca 16.400.00 9.340.78

12 Bilaterale/Italia 641

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Pascu Lucian-

Mihail 19.100.00 6.659.00

13 Bilaterale/Italia 642 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Miclea Liviu 17.050.00 7.016.91

14 Bilaterale/Italia 643 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Mitoseriu Liliana 19.400.00 5.757.20

15 Bilaterale/Italia 644 Universitatea din Bucuresti Andruh Marius 15.800.00 6.149.61

16 Bilaterale/Franta 700 Universitatea din Craiova Roventa Ionel 14.000.00 12.430.30

17 Bilaterale/Franta 701 Universitatea din Craiova Selisteanu Dan 15.900.00 5.053.28

18 Bilaterale/Franta 702 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Benea Lidia 18.000.00 17.802.11

19 Bilaterale/Franta 703 Centrul International de Biodinamica Vasilescu Alina 14.050.44 8.100.19

20 Bilaterale/Franta 704 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Tiplea

Ferucio-

Laurentiu 12.000.00 2.095.07

21 Bilaterale/Franta 705 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca

Beldean-

Galea

Mihail-

Simion 15.000.00 8.305.91

22 Bilaterale/Franta 706 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Bahrim Gabriela-

Elena 18.000.00 12.219.44

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

18/60

23 Bilaterale/Franta 707

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Chimie si

Petrochimie - ICECHIM

Peteu Serban 17.900.00 4.647.25

24 Bilaterale/Franta 708 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Grosu Ion 18.000.00 8.578.47

25 Bilaterale/Franta 709

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Popescu George-

Viorel 17.187.00 8.328.90

26 Bilaterale/Franta 710 Universitatea Tehnica "Gheorghe

Asachi" Iasi Ungureanu Adrian 15.750.00 9.895.19

27 Bilaterale/Franta 711 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Chicinas Ionel 11.500.00 8.847.53

28 Bilaterale/Franta 712 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Gurlui Silviu 10.000.00 5.358.09

29 Bilaterale/Franta 713

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Miu Lucretia 17.450.00 9.721.16

30 Bilaterale/Franta 714 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Iacomi

Felicia-

Dacia 18.000.00 13.265.79

31 Bilaterale/Franta 715 Universitatea din Craiova Cioatera Nicoleta 16.500.00 4.518.32

32 Bilaterale/Franta 716 Universitatea din Bucuresti Parvulescu Vasile 10.980.00 4.016.00

33 Bilaterale/Franta 717 Universitatea din Bucuresti Bala Camelia 8.700.00 3.830.00

34 Bilaterale/Franta 718 Universitatea Politehnica Bucuresti Pop Florin 9.852.00 5.588.62

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

19/60

35 Bilaterale/Franta 719 Institutul de Cercetaƒri Eco-Muzeale

Tulcea Ailincai

Sorin-

Cristian 18.000.00 6.142.27

36 Bilaterale/Franta 720

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Geologie si

Geoecologie Marina - GEOECOMAR

Oaie Gheorghe 17.969.00 14.941.76

37 Bilaterale/Franta 721

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM

Crisan Ovidiu 12.500.00 9.160.49

38 Bilaterale/Franta 722 Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Harabagiu Valeria 11.880.00 5.392.70

39 Bilaterale/Franta 723 Statiunea de Cercetare-Dezvoltare

pentru Pomicultura Bistrita Zagrai Ioan 7.100.00 5.807.92

40 bilaterale/Franta

CNRS 726

Institutul de Biochimie al Academiei

Romane Popescu Ioan-Costin 27.000.00 27.000.00

41 Bilaterale/Turcia 540 Universitatea din Oradea Cavalu Simona 20.320.00 12.464.00

42 Bilaterale/Turcia 541 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Carol Davila", Bucuresti Uivarosi Valentina 8.400.00 7.619.67

43 Bilaterale/Turcia 596

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Miu Lucretia 24.040.00 9.230.14

44 Bilaterale/Turcia 597

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Mihailescu Ion 10.140.00 8.866.78

45 Bilaterale/Turcia 598

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Morjar Ion 20.674.00 18.121.68

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

20/60

46 Bilaterale/Turcia 599

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Vladescu Alina 17.484.00 7.599.96

47 Bilaterale/Turcia 600 Universitatea Tehnica "Gheorghe

Asachi" Iasi Blaga Mirela 25.907.00 14.527.00

48 Bilaterale/Turcia 601

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Albu Madalina-

Georgiana 26.012.00 20.645.87

49 Bilaterale/Turcia 602

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Gaidau Carmen 21.500.00 13.374.11

50 Bilaterale/Turcia 603

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM

Moldoveanu Valeriu 17.800.00 4.874.68

51 Bilaterale/Turcia 604 Universitatea din Bucuresti Badea Irinel

Adriana 26.360.00 6.664.60

52 Bilaterale/Turcia 605 Universitatea Politehnica Bucuresti Ciuprina Gabriela 27.200.00 5.613.15

53 Bilaterale/Turcia 606 Universitatea Politehnica Bucuresti Cocarta Diana

Mariana 28.002.00 15.482.99

54 Bilaterale/Turcia 607 Scoala Nationala de Studii Politice si

Administrative - SNSPA Stănciugelu Irina 6.654.00 3.537.00

55 Bilaterale/Turcia 608 Statiunea de Cercetare Dezvoltare

pentru Pomicultura Constanta Paltineanu Cristian 19.378.00 13.617.20

56 Bilaterale/China 609

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM

Amarande Luminita 17.960.00 -

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

21/60

57 Bilaterale/China 610 Universitatea Tehnica "Gheorghe

Asachi" Iasi Plesca Adrian 27.440.00 26.600.00

58 Bilaterale/China 611

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Inginerie Electrica -

ICPE-CA

Mateescu Carmen 25.000.00 22.682.00

59 Bilaterale/China 612 Institutul de Economie Mondiala Campean Virginia 56.550.00 42.014.72

60 Bilaterale/China 613

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM

Pintilie Lucian 25.000.00 -

61 Bilaterale/China 614 Universitatea Politehnica Bucuresti Bulmau Cora 16.547.00 16.547.00

62 Bilaterale/China 615

Institutul Nationa de Cercetare-

Dezvoltare in Constructii, Urbanism si

Dezvoltare Teritoriala Durabila

"URBAN INCERC"

Georgescu Emil-Sever 23.516.00 15.990.35

63 Bilaterale/China 616

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Simion Demetra 19.707.00 18.486.00

64 Bilaterale/China 617 Universitatea din Bucuresti Mihailescu Dan-Florin 23.400.00 21.760.00

65 Bilaterale/China 618 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Bahrim Gabriela 64.520.00 36.076.20

66 Bilaterale/China 619 Institutul de Cercetare, Dezvoltare

pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni Budan Sergiu 20.495.00 6.881.90

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

22/60

67 Bilaterale/China 620 Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cozma Vasile 27.500.00 24.017.73

68 Bilaterale/China 621

Laboratorul Central pentru Calitatea

Semintelor si a Materialului saditor

Bucuresti - Banca de Resurse Genetice

Vegetale Suceava

Strajeru Silvia 41.548.00 29.780.68

69 Bilaterale/China 622 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Dediu Lorena 27.030.00 -

70 Bilaterale/China 623 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Moga Liliana-

Mihaela 27.000.00 15.881.98

71 Bilaterale/China 624 Universitatea de Stiinte Agricole si

Medicina Veterinara Bucuresti Cimpeanu Mihai-Sorin 29.000.00 13.034.00

72 Bilaterale/China 625 Universitatea de Stiinte Agricole si

Medicina Veterinara Bucuresti Stanica Florin 25.434.40 9.757.33

73 Bilaterale/China 626 Institutul de Cercetare, Dezvoltare

pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni Coman Mihail 30.000.00 23.995.64

74 Bilaterale/China 627

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Chimie si

Petrochimie - ICECHIM

Peteu Serban-

Florin 28.190.00 6.944.00

75 Bilaterale/China 628

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Electrochimie si

Materie Condensata - INCDEMC

Timisoara

Segneanu Elena 16.112.00 9.871.65

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

23/60

76 Bilaterale/China 629

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM

Badica Petre 19.352.00 16.641.80

77 Bilaterale/China 630

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Miclean Mirela 19.000.00 8.289.15

78 Bilaterale/China 631

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Miu Lucretia 25.800.00 5.127.90

79 Bilaterale/China 632 Centrul de Chimie Organica "Costin D.

Nenitescu" al Academiei Romane Dragutan Ileana 48.700.00 1.753.53

80 Bilaterale/China 633

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Inginerie Electrica -

ICPE-CA

Kappel Wilhelm 20.499.00 2.599.40

81 Bilaterale/China 634

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

Constanta

Boicenco Laura 24.640.00 22.563.00

82 Bilaterale/Japonia 725

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Albu Madalina 4.500.00 3.904.95

83 Bilaterale/Argentina 727 Centrul de Chimie Organica "Costin D.

Nenitescu" al Academiei Romane Dragutan Ileana 28.000.00 14.466.86

84 Bilaterale/Argentina 728 Institutul de Biologie Bucuresti al

Academiei Romane Zamfir Medana 25.000.00 14.612.50

Page 24: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

24/60

85 Bilaterale/Argentina 729 Universitatea Politehnica Bucuresti Demetrescu Ioana 4.500.00 2.856.00

86 Bilaterale/Argentina 731 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Groza Adrian 18.000.00 12.814.43

87 Bilaterale/Argentina 732 Universitatea "Ovidius" din Constanta Cagalniceanu Dan 12.700.00 10.759.76

88 Bilaterale/Argentina 733

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare in Microtehnologii - IMT

Bucuresti

Kusko Mihaela 20.000.00 11.438.50

89 Bilaterale/Slovacia 645 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Rapeanu Gabriela 12.200.00 12.121.06

90 Bilaterale/Slovacia 646 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Topala Ionut 12.200.00 11.084.68

91 Bilaterale/Slovacia 647 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Szabo Lorand 11.000.00 4.128.24

92 Bilaterale/Slovacia 648 Institutul de Cercetari si Amenajari

Silvice - ICAS Popa Ionel 6.000.00 3.878.52

93 Bilaterale/Slovacia 649

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Senila Marin 6.500.00 4.826.33

94 Bilaterale/Slovacia 650

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Electrochimie si

Materie Condensata - INCDEMC

Timisoara

Segneanu Adina-

Elena 10.392.00 2.912.47

95 Bilaterale/Slovacia 651 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Carol Davila", Bucuresti Mocanu

Maria-

Magdalena 7.080.00 6.560.32

Page 25: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

25/60

96 Bilaterale/Slovacia 652 Complexul Național Muzeal Astra,

Sibiu Anghel

Ștefan-

Ciprian 11.440.00 11.440.00

97 Bilaterale/Slovacia 653 Universitatea Politehnica Timisoara Marsavina Liviu 12.200.00 2.741.24

98 Bilaterale/Slovacia 654 Universitatea Politehnica Bucuresti Rebican Mihai-

Iulian 11.350.00 10.081.49

99 Bilaterale/Slovacia 655 Universitatea Tehnica "Gheorghe

Asachi" Iasi Ciobanu Romeo 12.200.00 7.063.00

100 Bilaterale/Slovacia 656

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Tehnica, IFT

Iasi

Savin Adriana 9.500.00 9.313.45

101 Bilaterale/Slovacia 657 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Grigore T. Popa", Iasi Hancianu Monica 12.200.00 8.316.48

102 Bilaterale/Slovacia 658

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie

Animala Balotesti - INCDBNA

Dragomir Catalin 9.042.00 7.572.39

103 Bilaterale/Slovacia 659 Universitatea din Oradea Ilies Alexandru 11.300.00 8.069.84

104 Bilaterale/Ungaria 660 Universitatea din Bucuresti Parvulescu Vasile 15.700.00 948.00

105 Bilaterale/Ungaria 661 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Danciu Virginia 14.692.00 9.689.27

106 Bilaterale/Ungaria 662

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Chimie si

Petrochimie - ICECHIM

Peteu Serban 15.458.00 2.319.42

107 Bilaterale/Ungaria 663 Universitatea "Stefan cel Mare",

Suceava Persoiu Aurel 15.700.00 15.700.00

108 Bilaterale/Ungaria 664 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Muresan

Liana-

Maria 14.060.00 5.286.82

Page 26: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

26/60

109 Bilaterale/Ungaria 665 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Victor Babes", Timisoara Dehelean

Cristina-

Adriana 7.680.00 5.131.60

110 Bilaterale/Ungaria 667 Universitatea din Bucuresti Ciucu Anton-

Alexandru 15.700.00 6.639.81

111 Bilaterale/Ungaria 668 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Szekely Gyongyi 8.100.00 3.852.64

112 Bilaterale/Ungaria 669 Institutul de Chimie Timisoara al

Academiei Romane Ilia Gheorghe 15.000.00 2.216.59

113 Bilaterale/Ungaria 670

Universitatea de Stiinte Agricole si

Medicina Veterinara a Banatului,

Timisoara

Cziszter Ludovic-

Toma 6.352.00 6.352.00

114 Bilaterale/Ungaria 671

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Badea Elena 15.700.00 15.696.70

115 Bilaterale/Ungaria 672 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Bucataru Ioan 15.700.00 6.173.57

116 Bilaterale/Ungaria 673 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Ilea Petru 15.700.00 12.611.50

117 Bilaterale/Ungaria 674 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Victor Babes", Timisoara Soica

Codruta-

Marinela 5.525.00 5.525.00

118 Bilaterale/Ungaria 675 Universitatea din Bucuresti Mihailescu Dan-Florin 15.500.00 4.534.17

119 Bilaterale/Ungaria 676

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Craciun Valentin 10.710.00 5.239.84

120 Bilaterale/Ungaria 677 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Victor Babes", Timisoara Dumitrascu Victor 9.060.00 8.039.98

Page 27: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

27/60

121 Bilaterale/Ungaria 678 Institutul Oncologic „Prof. Dr. I.

Chiricuta”, Cluj Napoca Virag Piroska 15.332.00 8.451.82

122 Bilaterale/Ungaria 679 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Pap

Peter-

Laszlo 15.700.00 15.700.00

123 Bilaterale/Belgia 585 Institutul de Chimie Organica "Ilie

Murgulescu" Parvulescu Viorica 10.450.00 5.554.83

124 Bilaterale/Belgia 586 Centrul de Chimie Organica "Costin D.

Nenitescu" al Academiei Romane Dragutan Ileana 20.000.00 4.724.33

125 Bilaterale/Belgia 587 Universitatea "Stefan cel Mare",

Suceava Rotaru Aurelian 9.825.00 4.822.64

126 Bilaterale/Belgia 588 Universitatea "Stefan cel Mare",

Suceava Vatavu

Daniel-

Radu 7.312.00 7.312.00

127 Bilaterale/Belgia 589

Universitatea de Stiinte Agricole si

Medicina Veterinara Ion Ionescu de la

Brad, Iasi

Bucur Daniel 27.451.00 12.696.93

128 Bilaterale/Belgia 590 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca

Petrescu-

Mag

Malina-

Ruxandra 22.428.00 1.912.19

129 Bilaterale/Belgia 591 Universitatea Tehnica de Constructii,

Bucuresti Sarghiuta Radu 11.028.00 8.385.88

130 Bilaterale/Belgia 592 Universitatea "Valahia" din Tirgoviste Stegaroiu Ion 25.947.00 3.402.16

131 Bilaterale/Belgia 593 Institutul de Stiinte Spatiale - Filiala

INFLPR Echim

Mihai-

Marius 30.000.00 7.606.80

132 Bilaterale/Belgia 594 Universitatea de Științe Agricole și

Medicină Veterinară Cluj-Napoca Cozma Vasile 14.416.00 -

133 Bilaterale/Belgia 595 Universitatea din Bucuresti Otoiu Daminana 19.080.00 4.719.00

Page 28: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

28/60

134 Bilaterale/Belgia 724 BE Universitatea Politehnica Bucuresti Dumitrescu Ovidiu 9.640.00 2.407.09

135 Bilaterale/Moldova 680 MD Universitatea din Bucuresti Pahontu Elena-

Mihaela 17.170.00 3.447.95

136 Bilaterale/Moldova 681 MD Universitatea Tehnica Cluj Napoca Groza Adrian-

Petru 31.640.00 11.405.12

137 Bilaterale/Moldova 682 MD Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Zbancioc Gheorghita 14.500.00 1.913.58

138 Bilaterale/Moldova 683 MD Universitatea Politehnica Bucuresti Rau Ileana 29.760.00 5.114.70

139 Bilaterale/Moldova 684 MD Universitatea de Medicina si Farmacie

"Victor Babes", Timisoara Raica Marius 30.000.00 25.435.48

140 Bilaterale/Moldova 685 MD Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Deleanu Calin 23.500.00 12.388.97

141 Bilaterale/Moldova 686 MD Universitatea Politehnica Bucuresti Enachescu Marian 29.880.00 10.225.88

142 Bilaterale/Moldova 687 MD Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Harabagiu Valeria 16.800.00 8.517.35

143 Bilaterale/Moldova 688 MD

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Electrochimie si

Materie Condensata - INCDEMC

Timisoara

Vlazan Paulina 18.100.00 1.468.77

144 Bilaterale/Moldova 689 MD

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Dascalu Traian 26.800.00 12.901.95

145 Bilaterale/Moldova 690 MD Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Cazacu Maria 22.050.00 10.529.18

146 Bilaterale/Moldova 691 MD Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Inginerie Electrica - Patroi

Eros-

Alexandru 21.580.00 6.137.22

Page 29: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

29/60

ICPE-CA

147 Bilaterale/Moldova 692 MD Scoala Nationala de Studii Politice si

Administrative - SNSPA Toderas Nicolae 28.400.00 10.699.95

148 Bilaterale/Moldova 693 MD

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Mihailescu Ion 25.680.00 8.728.51

149 Bilaterale/Moldova 694 MD

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

Bucuresti-Centrul de Cercetari

Biologice ''Stejarul'' Piatra Neamt

Danila Doina 16.500.00 14.980.00

150 Bilaterale/Moldova 695 MD

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Elisa Mihail 23.015.00 11.511.61

151 Bilaterale/Moldova 696 MD Institutul de Cercetari si Amenajari

Silvice - ICAS Netoiu Constantin 20.000.00 11.379.74

152 Bilaterale/Moldova 697 MD Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Luca Dumitru 16.909.00 1.766.49

153 Bilaterale/Moldova 698 MD Institutul de Cercetare, Dezvoltare

pentru Pomicultura Pitesti-Maracineni Ancu Irina 12.848.00 6.895.27

154 Bilaterale/Moldova 699 MD

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Stiinte Biologice

Bucuresti-Centrul de Cercetari

Biologice ''Stejarul'' Piatra Neamt

Gille Elvira 12.300.00 11.464.02

155 Bilaterale/Grecia 565

Universitatea de Stiinte Agricole si

Medicina Veterinara a Banatului,

Timisoara

Poiana Mariana-

Atena 14.710.00 13.691.00

156 Bilaterale/Grecia 566 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Astilean Simion 8.220.00 4.387.43

Page 30: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

30/60

157 Bilaterale/Grecia 567 Universitatea ''Gheorghe Asachi" Iasi Olariu Marius 18.864.00 16.243.00

158 Bilaterale/Grecia 568

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Nicolae Doina 6.980.00 4.332.00

159 Bilaterale/Grecia 569

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie

Animala Balotesti - INCDBNA

Marin Daniela 9.350.00 7.631.98

160 Bilaterale/Grecia 570 Universitatea "Valahia" din Tirgoviste Teodorescu Gabriela 9.420.00 5.487.46

161 Bilaterale/Grecia 571 Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Vasile Cornelia 12.550.00 7.530.91

162 Bilaterale/Grecia 572

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Tehnica, IFT

Iasi

Nicoleta Lupu 18.290.00 5.430.57

163 Bilaterale/Grecia 573 Universitatea din Bucuresti Pirvulescu Vasile 5.889.00 5.889.00

164 Bilaterale/Grecia 574

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Stiinte Biologice -

INCDSB

Radu Gabriel-

Lucian 20.000.00 -

165 Bilaterale/Grecia 575

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”

Constanta

Zaharia Tania 11.864.00 10.993.30

166 Bilaterale/Grecia 576 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Lutic Doina 16.550.00 6.168.24

167 Bilaterale/Grecia 577 Universitatea din Bucuresti Ristoiu Violeta 12.900.00 4.995.84

168 Bilaterale/Grecia 578 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Danciu Virginia 10.290.00 2.599.56

Page 31: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

31/60

169 Bilaterale/Grecia 579 Institutul de Cercetare Dezvoltare

pentru Protectia Plantelor Bucuresti Drosu Sonica 7.200.00 6.615.33

170 Bilaterale/Grecia 580 Universitatea din Bucuresti Mihailescu Dan-Florin 3.950.00 2.332.14

171 Bilaterale/Grecia 581 Universitatea din Craiova Badica Costin 15.804.00 4.483.04

172 Bilaterale/Grecia 582 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Todoran Nicolae-

Eneia 6.450.00 3.310.61

173 Bilaterale/Grecia 583 Institutul de Biologie si Patologie

Celulara "Nicolae Simionescu" Simionescu Maya 6.173.00 2.208.74

174 Bilaterale/Grecia 584 Centrul de Chimie Organica "Costin D.

Nenitescu" al Academiei Romane Filip Petru 6.964.00 -

175 Bilaterale/Austria 542 Universitatea din Oradea Trip Simona 14.605.00 10.514.81

176 Bilaterale/Austria 543

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice

si Moleculare- INCDTIM CLUJ

Magdas Dana-Alina 20.250.00 1.347.48

177 Bilaterale/Austria 544 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Pisla Doina 13.790.00 7.035.32

178 Bilaterale/Austria 545

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Levei Erika-

Andrea 15.000.00 6.821.00

179 Bilaterale/Austria 546

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Simedru Dorina 9.500.00 5.772.88

180 Bilaterale/Austria 547 Institutul de Chimie Fizica "Ilie

Murgulescu" al Academiei Romane Ionita Gabriela 14.840.00 9.288.99

Page 32: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

32/60

181 Bilaterale/Austria 548

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare in Domeniul Patologiei si

Stiintelor Biomedicale "Victor Babes" ,

Bucuresti

Ceafalan Laura-

Cristina 9.000.00 1.800.00

182 Bilaterale/Austria 549

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Textile Pielarie , Sucursala

Institutul de Cercetare Pielarie

Incaltaminte - ICPI Bucuresti

Miu Lucretia 26.935.00 6.439.45

183 Bilaterale/Austria 550 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Costin Claudiu 15.500.00 2.949.74

184 Bilaterale/Austria 551

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Radvan Roxana 11.080.00 6.252.00

185 Bilaterale/Austria 552 Institutul Oncologic „Prof. Dr. I.

Chiricuta”, Cluj Napoca Irimie Alexandru 7.000.00 3.201.21

186 Bilaterale/Austria 553 Universitatea Tehnica "Gheorghe

Asachi" Iasi Schreiner Cristina 16.201.00 7.680.00

187 Bilaterale/Austria 554 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Bucur Ioan 26.980.00 7.505.33

188 Bilaterale/Austria 555 Universitatea Politehnica Bucuresti Predescu Cristian 39.140.00 12.616.62

189 Bilaterale/Austria 556 Universitatea de Arte "George Enescu"

Iasi Marincas Octaviana 7.169.00 4.055.34

190 Bilaterale/Austria 557 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Dimitriu

Dan-

Gheorghe 22.000.00 3.402.73

191 Bilaterale/Austria 558

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Electrochimie si

Materie Condensata - INCDEMC

Timisoara

Lazau Carmen 19.120.00 685.00

Page 33: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

33/60

192 Bilaterale/Austria 559 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Truta-Popa

Lucia-

Adina 7.240.00 4.705.17

193 Bilaterale/Slovenia 524 Institutul de Chimie Fizica "Ilie

Murgulescu" al Academiei Romane Gartner Mariuca 11.400.00 3.155.00

194 Bilaterale/Slovenia 525 Institutul de Chimie Macromoleculara

"Petru Poni" ,Iasi Vasile Cornelia 20.800.00 5.703.01

195 Bilaterale/Slovenia 526

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Levei Erika-

Andrea 12.500.00 11.031.04

196 Bilaterale/Slovenia 527

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Optoelectronica -

INOE 2000

Senila Marin 7.550.00 7.285.14

197 Bilaterale/Slovenia 528 Universitatea Tehnica Cluj Napoca Vaida Calin 13.640.00 5.524.26

198 Bilaterale/Slovenia 529 Universitatea "Babes Bolyai", Cluj

Napoca Badescu Gabriel 10.101.00 3.264.74

199 Bilaterale/Slovenia 530 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Rapeanu Gabriela 17.200.00 17.119.29

200 Bilaterale/Slovenia 531 Universitatea "Dunarea de Jos", Galati Bahrim Gabriela 17.200.00 17.153.36

201 Bilaterale/Slovenia 532

Institutul National de Cercetare,

Dezvoltare pentru Tehnologii

Criogenice si Izotopice - ICSI Ramnicu

Valcea

Varlam Carmen 10.000.00 9.873.26

202 Bilaterale/Slovenia 533 Universitatea Politehnica Bucuresti Berger Daniela 12.430.00 4.450.20

203 Bilaterale/Slovenia 534 Institutul de Matematica "Simion

Stoilow" al Academiei Romane Purice Radu 7.200.00 -

Page 34: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

34/60

204 Bilaterale/Slovenia 535

Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare pentru Electrochimie si

Materie Condensata - INCDEMC

Timisoara

Segneanu Adina 18.950.00 703.00

205 Bilaterale/Slovenia 536 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"

Iasi Mitoseriu Liliana 10.000.00 8.696.42

206 Bilaterale/Slovenia 537 Universitatea de Medicina si Farmacie

"Carol Davila", Bucuresti Moisescu Mihaela 10.360.00 9.882.49

207 Bilaterale/Slovenia 538 Universitatea din Bucuresti Mihailescu Dan-Florin 22.100.00 7.050.47

208 Bilaterale/Slovenia 539

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor - INFLPR

Lungu Cristian 7.340.00 5.444.32

TOTAL 3.625.531.84 1.864.643.26

Page 35: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

35/60

Anexa 2 - Inventarul complet al Proiectelor de co-finanțare PC7_contractate in 2013

Nr.

Crt.

Director proiect

Titlu proiect Institutia

Nr.

Contract

Buget

contractat

2013 (lei)

Buget

decontat 2013

(lei) Nume Prenume

1 Stanica Adrian

More than water; dealing with the

complex interaction of water with

environmental elements,

sediment, structures and

ice/HYDRALAB IV

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Geologie si

Geoecologie Marina -

GEOECOMAR 206EU 42.460.00 42.460.00

2 Ilin Corina

Low Carbon at Work: Modelling

agents and organisations to

achieve transition to a low carbon

Europe/ LOCAW

Universitatea de Vest,

Timisoara 207EU 298.421.00 298.421.00

3 Badea Ovidiu

Operationalisation of natural

capital and ecosystem services:

From concepts to real-world

application

Institutul de Cercetari si

Amenajari Silvice - ICAS 208EU 19.052.00 19.052.00

4 Micu Dragos

Towards Coast to Coast

NETworks of marine protected

areas (from the shore to the high

and deep sea), coupled with sea-

based wind energy

potential/CoCoNET

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Marină “Grigore

Antipa” Constanta 209EU 280.862.00 280.862.00

5 Pirciog Speranta

Mobilising the Potential of Active

Ageing in Europe/MOPACT

Institutul National de Cercetare

Stiintifica in Domeniul Muncii

si Protectiei Sociale -

INCSMPS 216EU 16.961.00 16.961.00

Page 36: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

36/60

6 Ioana Mihai

Concurrent Tuberculosis and

Diabetes Mellitus; unraveling the

causal link, and improving

care/TANDEM

Universitatea de Medicina si

Farmacie, Craiova 217EU 175.844.00 175.844.00

7 Muresan Cornelia

Changing families and

sustainable societies. Policy

contexts and diversity over the

life course and across

generations/FamiliesAndSocieties

Universitatea "Babes Bolyai",

Cluj Napoca 218EU 5.606.00 5.606.00

8 Nae Catalin High Altitude Ice Crystals/ HAIC

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Aerospatiala "Elie

Carafoli"- INCAS Bucuresti 219EU 113.079.00 113.079.00

9 Dragoi Marian

FORest Management strategies to

enhance the MITigation potential

of European forests/ FORMIT

Universitatea "Stefan cel Mare,

Suceava 220EU 25.622.00 25.622.00

10 Jurcoane Stefana

Initiative Towards A sustainable

Kerosene for Aviation/ITAKA

Asociatia Centrul de

Biotehnologii Microbiene

Biotehgen 236EU 53.428.00 53.428.00

11 Matei Florentina

Initiative Towards A sustainable

Kerosene for Aviation/ITAKA

Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina

Veterinara Bucuresti 237EU 33.392.00 33.392.00

Page 37: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

37/60

12 Marincas Octaviana

Measurement, Effect Assessment

and Mitigation of Pollutant

Impact on Movable Cultural

Assets – Innovative Research for

Market Transfer/MEMORI

Universitatea de Arte "George

Enescu", Iasi 238EU 209.000.00 209.000.00

13 Slusanschi Emil-Ioan

Low EMF Exposure Future

Networks/LEXNET

Universitatea Politehnica

Bucuresti 239EU 114.472.00 114.472.00

14 Baban Adriana

COMparative POlice Studies In

The EU/COMPOSITE

Universitatea "Babes Bolyai",

Cluj Napoca 247EU 22.919.00 22.919.00

15 Dragoman Mircea

Carbon based smart systems for

wirless applications/NANO-RF

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare in Microtehnologii

- IMT Bucuresti 201EU 136.920.00 136.920.00

16 Chefneux Mihaela

RetroKit - Toolboxes for

Systemic retrofitting/RetroKit

Institutul de Cercetari

Electrotehnice - ICPE 203EU 135.000.00 135.000.00

17 Chirica Ionel

Adaptive and smart materials and

structures for more efficient

vessels/Adam4Eve

Universitatea "Dunarea de

Jos", Galati 210EU 10.648.00 10.639.16

18 Hrin Rodica

A Measurement Tool to

determine the quality of the

Passenger Experience/METPEX

SC Integral Consulting R&D

SRL 213EU 130.914.00 130.914.00

19 Nichersu Iulian

People for Ecosystem based

Governance in Assesing

Sustainable

development/PEGASO

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare "Delta Dunarii",

Tulcea 214EU 41.443.56 41.443.56

20 Nafornita Ioan

Advanced Radar Tracking and

Classification for Enhanced Road

Safety/ARTRAC

Universitatea Politehnica

Timisoara 223EU 141.784.00 141.755.00

Page 38: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

38/60

21 Nedevschi Sergiu

Plug and Navigate Robots for

smart factories/PAN-ROBOTS

Universitatea Tehnica Cluj

Napoca 224EU 176.474.00 176.474.00

22 Traian Petrisor

European development of

superconducting tapes:

integrating novel materials and

architectures into cost effective

processes for power application

and magnets/EUROTAPES

Universitatea Tehnica Cluj

Napoca 225EU 172.376.00 172.376.00

23 Anton Eugen

Towards a clean, Litter-Free

European marine Enviroment

through Scientific Evidence,

Innovative Tools and

Good/CLEANSEA

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare Marina

"Grigore Antipa" Constanta 226EU 8.620.93 8.620.93

24 Voicilas

Dan-

Marius

International comparisons of

product supply chains in the

agrifood sectors: determinants of

their competitiveness and

performance on EU and

international markets/COMPETE

Institutul de Economie Agrara

al Academiei Romane 240EU 36.828.00 36.828.00

25 Porumb

Radu

Florin

Integrarea pe scara larga a

resurselor regenerabile in retelele

electrice inteligente si durabile de

tip insular/SINGULAR

Universitatea Politehnica

Bucuresti 241EU 45.100.00 45.100.00

Page 39: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

39/60

26 Chereches

Razvan

Mircea

Research into Policy to Enhance

Physical Actitivity/REPOPA

Universitatea "Babes Bolyai",

Cluj Napoca 248EU 53.487.00 53.486.46

27 Petcu Andreea

Tangential Impulse Detonation

Engine/TIDE

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru

Turbomotoare - COMOTI 249EU 16.020.00 16.020.00

28 Nae Catalin

Efficient Systems and Propulsion

for Small Aircraft - ESPOSA

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Aerospatiala "Elie

Carafoli"- INCAS Bucuresti 204EU 179.409.63 179.409.63

29 Cazacu Maria

New mechanisms and concepts

for exploiting electroactive

Polymers for Wave Energy

Conversion/PolyWEC

Institutul de Chimie

Macromoleculara "Petru

Poni", Iasi 205EU 106.697.00 106.697.00

30

Comanescu Brandus

Reclamation of Gallium, Indium

and Rare-Earth Elements from

Photovoltaics, Solid-State

Lighting and Electronics Waste /

RECLAIM SC Optoelectronica SA 227EU 80.012.00 80.012.00

31 Mihu Ioan P.

Integrated Intelligent Learning

Environment for Reading and

Writing / ILearnRW

Universitatea "Lucian Blaga"

din Sibiu 228EU 67.313.00 67.313.00

32 Teodorescu Eliza

Solar system plasma Turbulence:

Observations, inteRmittency and

Multifractals / STORM

Institutul de Stiinte Spatiale -

Filiala INFLPR 229EU 106.200.00 106.200.00

Page 40: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

40/60

33 Vuluga Zina

The Electric Vehicle

revOLUTION enabled by

advanced materials highly

hybridized into lightweight

components for easy integration

and dismantling providing a

reduced life cycle cost logic /

EVOLUTION ICECHIM 230EU 114.171.00 114.171.00

34 Coculescu Mihail

Genetic and environmental

factors of insulin resistance

syndrome and its long-term

complications in immigrant

Mediterranean populations /

MEDIGENE

Universitatea de Medicina si

Farmacie "Carol Davila",

Bucuresti 231EU 49.973.41 49.973.41

35 Stefan Adriana

Development of

multifunctionalThermal Barrier

Coatings and modelling tools for

high temperature power

generation with improved

efficiency / TheBarCode

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Aerospatiala "Elie

Carafoli"- INCAS Bucuresti 232EU 43.809.95 43.809.95

36 Nedelcu Ion

Increasing Resilience through

Earth Observation - IncREO

Agentia Spatiala Romana -

ROSA 233EU 29.444.00 29.444.00

Page 41: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

41/60

37 Anghelita Paula

Cost-effective and sustainable

Bio-Renewable Indoor Materials

with high potential for

customization and creative design

in Energy Efficient buildings

/ BRIMEE

Institutul de Cercetari

Electrotehnice - ICPE 234EU 13.500.00 13.500.00

38 Piticescu

Roxana

Mioara

A FAST process and production

system for high-throughput,

highly flexible and cost-efficient

volume production of

miniaturised components made of

a wide range of materials / Micro-

FAST

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare pentru Metale

Neferoase si Rare - IMNR 235EU 32.793.00 32.793.00

39 Nae Catalin

Aero-Thermodynamic Loads on

Lightweight Advanced Structures

II Aero-Thermodynamic Loads

on Lightweight Advanced

Structures II / ATLLAS II

Institutul National de Cercetare

Dezvoltare Aerospatiala "Elie

Carafoli"- INCAS Bucuresti 245EU 53.889.00 53.889.00

40 Scortescu Mihaela

Simulation based control for

Energy Efficiency building

operation and maintenance /

Energy IN TIME

Institutul de Cercetari

Electrotehnice - ICPE 246EU 18.000.00 18.000.00

41 Hanganu Diana

Operational Potential of

Ecosystem Research

Applications/OPERAs

Fundatia pentru Tehnologia

Informatiei Aplicata in Mediu,

Agricultura si Schimbari

Globale - TIAMASG 202 EU 112.320.00 112.320.00

Page 42: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

42/60

42 Tabrea Adrian

Innovative strategies, methods

and tools for occupational risks

management of manufactured

nanomaterials (MNMs) in the

construction

industry/SCAFFOLD

Institutul de Cercetari pentru

Echipamente si Tehnologii in

Constructii - ICECON S.A. 211EU 74.955.40 74.955.40

43 Gardu Radita

Novel Nano-enabled Energy

Efficient and Safe HVAC duets

and systems contributing to an

healthier indoor

environment/NANO-HVAC

Institutul de Cercetari pentru

Acoperiri Avansate - ICAA

S.A. 212EU 87.020.00 87.020.00

44 Petcu Dana

MOdel-Driven Approach for

design and execution of

applications on multiple

Clouds/MODAClouds Institutul e-Austria Timisoara 215EU 215.820.00 215.820.00

45 Jipa Alexandru

Design of a pan-European

Infrastructure for Large

Apparatus studyng Grand

unification, Neutrino

Astrophysics and Long Baseline

neutrino Oscillations (Laguno-

lbno) Universitatea din Bucuresti 221EU 51.566.00 51.566.00

46 Vadineanu Angheluta

Operationalisation of Natural

Capital and EcoSystem

Services:From Concepts to Real-

world Applications (OPENNESS) Universitatea din Bucuresti 222EU 44.100.00 44.099.25

Page 43: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

43/60

47 Dan Adrian

Social Innovation-Empowering

the Young for the Common Good

(SOCIETY) Universitatea din Bucuresti 242EU 42.452.66 42.453

48 Raiciu Costin

Trilogy 2:Building the Liquid Net

(T2)

Universitatea Politehnica

Bucuresti 243EU 144.900.00 144.900.00

49 Mares Constantin

Infrastructure for the European

Network for Earth System

modelling-Phase 2-IS-(ENES2)

Institutul National de

Hidrologie si Gospodarire a

Apelor - INHGA 244EU 31.332.00 29.020.91

TOTAL 4.216.411.54 4.214.061.32

Page 44: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

44/60

Anexa 3 - Inventarul complet al Proiectelor de co-finanțare PC7_in continuare

Nr.

Crt.

Director proiect Titlu proiect Institutia

Nr.

Contract

Buget

contractat

2013 (lei)

Buget decontat

2013 (lei) Nume Prenume

1 Piticescu Radu

SUPERSONIC - Depunerea

supersonica a suprafetei

nanostructurate

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Metale Neferoase si

Rare - IMNR

28EU 5.282.00 5.282.00

2 Nedelcu Ion Towards an operational

GMES land monitoring core

Agentia Spatiala Romana

- ROSA 52EU 23.341.00 23.341.00

3 Nicolae Doina

Demonstration of LIDAR

based clear air turbulence

detection

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Optoelectronica -

INOE 2000

62EU 14.287.77 14.287.77

4 Teodor Sorin

Building capacity for a Black

Sea catchment observation

and assessment system

supporting sustainable

development

Institutul National de

Hidrologie si Gospodarire

a Apelor - INHGA

69EU 6.616.00 6.221.42

5 Bouriaud Olivier Greenhouse gas management

in European land use system

Institutul de Cercetari si

Amenajari Silvice - ICAS 70-1EU 38.295.75 38.295.75

6 Petcu Romulus

Optimisation for low

environmental noise impact

aircraft

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Turbomotoare -

COMOTI

71EU 37.583.00 37.583.00

7 Timofte Florin

Options for delivering

ecosytem-based marine

management

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

Marină “Grigore Antipa”

Constanta

73-1EU 3.297.00 3.297.00

Page 45: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

45/60

8 Mares

Constantin

Infrastructura pentru Reteaua

Europeana de Modelare a

Planetei Pamant

Institutul National de

Hidrologie si Gospodarire

a Apelor - INHGA

76EU 5.417.00 5.417.00

9 Cecilia Alexandri

Exploring the Future of

Global Food and Nutrition

Security/FoodSecure

Institutul de Economie

Agrara al Academiei

Romane

198EU 36.926.00 36.926.00

10 Ichim Mihael-

Cristin

Assessing and monitoring the

impacts of genetically

modified plants (GMPs) on

agro-ecosystems/ AMIGA

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Stiinte Biologice -

INCDSB

199EU 65.839.00 65.839.00

11 Morjan Ion

MagProLife - Advanced

Magnetic nanoparticles

deliver smart Processes and

products for Life

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor -

INFLPR

82EU 25.000.00 25.000.00

12 Turcu Rodica

MagProLife - Advanced

Magnetic nanoparticles

deliver smart Processes and

products for Life

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Tehnologii

Izotopice si Moleculare-

INCDTIM CLUJ

83EU 28.572.00 28.572.00

13 Radulescu Clara

SONO - Linie pilot cu

ultrasunete pentru producerea

de textile medicale

antibacteriene si antifungice

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Textile si Pielarie-

INCDTP Bcuresti

85EU 97.980.00 97.980.00

14 Vekas Ladislau

MagProLife - Advanced

Magnetic nanoparticles

deliver smart Processes and

products for Life

Academia Romana-

Filiala Timisoara 86EU 51.455.00 51.455.00

Page 46: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

46/60

15 Dascalu Dan

NanoSustain - Development

of sustainable solutions for

nanotechnologiy-based

products based on hasard

characterisation and LCA

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare in

Microtehnologii - IMT

Bucuresti

88EU 27.537.00 27.537.00

16 Rosca Marcel

Advanced ground source heat

pump systems for heating and

cooling in mediterranean

climate

Universitatea din Oradea 94EU 124.245.00 124.237.16

17 Cozman Doina WE-STAY

Universitatea de Medicina

si Farmacie "Iuliu

Hatieganu" Cluj

104EU 5.662.00 5.571.00

18 Cristea Valentin

Enabling innovation in the

internet architecture through

flexible flow-processing

extention

Universitatea Politehnica

Bucuresti 104-1 EU 77.350.00 75.982.00

19 Slusanschi Emil Trustworthy wireless

industrial sensor networks

Universitatea Politehnica

Bucuresti 105-2 EU 76.742.64 76.742.64

20 Petcu Dana Open-source API and

platform for multiple clouds

Institutul e-Austria

Timisoara 106-1 EU 32.000.00 32.000.00

21 Marinov Mihai

Biologia si controlul

infectiilor transmise de

vectori in Europa - EDENext

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

"Delta Dunarii", Tulcea

167 EU 54.669.00 54.669.00

22 Chirica Ionel

MOVE IT! - Modernizarea

navelor pentru transportul de

marfuri pe ape interioare

Universitatea "Dunarea de

Jos", Galati 168 EU 29.362.50 29.362.50

Page 47: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

47/60

23 Damian Axente

Combustibili avansati pentru

reactori de generatia IV:

reprocesare, dizolvare

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Tehnologii

Izotopice si Moleculare-

INCDTIM CLUJ

169 EU 76.183.29 76.183.29

24 Staras Mircea

Refacerea fluviilor pentru

managementul efectiv al

bazinelor hidrografice

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

"Delta Dunarii", Tulcea

170 EU 72.197.00 72.197.00

25 Ursu Danut-

Vasile

Development of A Long

Term Creep Monitoring

Image Based Technique

SC Pro Optica SA 171 EU 160.000.00 160.000.00

26 Ursu Danut-

Vasile

Development of Advanced

Shearography System for On-

Site Inspection of Wind

Turbine Blades

SC Pro Optica SA 172 EU 141.331.00 141.331.00

27 Baban Adriana

Improving quality and safety

in the hospital: The link

between organisational

culture, burnout and quality of

care ORCAB

Universitatea "Babes

Bolyai", Cluj Napoca 173 EU 50.148.00 50.148.00

28 Vadineanu

Angheluta

Biodiversity and Ecosystem

Services: Arguments for our

future Environmnet

Universitatea din

Bucuresti 174 EU 35.500.00 35.488.00

29 Sporea Dan

Creative Little Scientist:

Enabling Creativity trough

science and mathematics in

preschool and first years of

primary education/Creative

Little Scient

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Fizica Laserilor,

Plasmei si Radiatiilor -

INFLPR

176EU 47.857.00 47.857.00

Page 48: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

48/60

30 Sin Mihaela

Accurate Nuclear Data for

Nuclear Energy

Sustainability/ANDES

Universitatea din

Bucuresti 177EU 9.988.00 9.961.52

31 Zaharie Gabriela

Dobutamine for NEO-natal

CIRCulatory failure defined

by novel biomarkers

Universitatea de Medicina

si Farmacie "Iuliu

Hatieganu" Cluj

178EU 75.242.00 75.242.00

32 Petrovici Mihai Fizica Hadronica3 - FH3

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Fizica si Inginerie

Nucleara "Horia Hulubei"

- IFIN HH Bucuresti

179EU 279.455.00 279.455.00

33 Melinte Mihaela

Towards coast to coast

networks of marine protected

areas (frim the shore to the

high and deep sea), copled

with sea based wind energy

potential - COCONET

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Geologie si

Geoecologie Marina -

GEOECOMAR

180EU 82.050.00 82.050.00

34 Nedelcu Ion Egnos Extension to Eastern

Europe Applications

Agentia Spatiala Romana

- Rosa 182EU 99.925.00 99.925.00

35 Stanica Adrian

Architecture and roadmap to

manage multiple presures on

lagoons - ARCH

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Geologie si

Geoecologie Marina -

GEOECOMAR

188EU 53.504.00 53.504.00

36 Iovea Mihai

Development of an

automated digital radiography

system for the inspection of

plastic electronics -

PlastronicsSpec

Accent PRO 2000 SRL 189EU 459.280.00 321.496.00

Page 49: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

49/60

37 Iovea Mihai

Automated inspection for

sintered parts by non-

destructive techiniques for

improved quality in

production - AutoInspect

Accent PRO 2000 SRL 190EU 414.878.00 307.537.00

38 Oaie Gheorghe

Policy-oriented marine

Environmental Research in

the Southern European Seas -

PERSEUS

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Geologie si

Geoecologie Marina -

GEOECOMAR

191EU 81.680.00 81.680.00

39

Marmureanu Gheorghe

Strategies and tools for real

time earthequake risk

Reduction - REAKT

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Fizica Pamantului -

INCDFP

192EU 54.341.00 54.341.00

40 Moldovan Carmen

Partner Network for a

Clinically Validated Multi-

Analyte Lab-on-a-Chip

Pltaform

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare in

Microtehnologii - IMT

Bucuresti

193EU 95.265.00 95.265.00

41 Roceanu Ion Game and learning alliance -

Network of Excellence

Universitatea Nationala de

Aparare "Carol I"

110EU/criss 35.591.00 35.591.00

42 Ionita Achim

Aircraft and rotorcraft pilot

coupling-tools and techniques

for alle

SC STRAERO SA 111EU 64.500.00 64.500.00

43 Ionescu

Constantin

European plate observing

system - EPOS

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Fizica Pamantului -

INCDFP

112EU 12.847.00 12.847.00

44 Parvulescu Vasile

SYNFLOW - Inovative

Systesis in Continous-Flow

Processes for Susteneble

Universitatea din

Bucuresti 113EU 112.801.00 112.792.53

Page 50: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

50/60

Chemical Production

45 Spiridon Iuliana

AFORE - Forest

biorefineries: Added-value

from chemicals and polymers

by new integrated separation,

fractionation and upgrading

technologies

Institutul de Chimie

Macromoleculara "Petru

Poni", Iasi

119EU 90.000.00 90.000.00

46 Marginean Nicolae ENSAR

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Fizica si Inginerie

Nucleara "Horia Hulubei"

- IFIN HH Bucuresti

121EU 48.015.20 48.015.20

47 Vadineanu

Angheluta

Vision of land use transitions

in Europe

Universitatea din

Bucuresti 123EU 65.000.00 64.972.30

48 Vadineanu

Angheluta

Science-policy interfaces for

biodiversity: research, action

and learning - SPIRAL

Universitatea din

Bucuresti 123-1EU 15.986.40 15.978.72

49 Ceausu Emanoil ERINHA Spitalul Clinic"Victor

Babes" 124EU 19.317.00 19.317.00

50 Oaie Gheorghe EUROFLEETS

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Geologie si

Geoecologie Marina -

GEOECOMAR

125EU 1.968.00 1.968.00

51 Pintilie Lucian IFOX - Interfacing Oxides

Institutul National de

Cercetare, Dezvoltare

pentru Fizica Materialelor

- INCDFM

127EU 145.000.00 145.000.00

Page 51: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

51/60

52 Fagadar Eugenia

SOMABAT - Development

of novel Solid Materials for

high power Li polymer

BATteries. Reciclability of

components

Institutul de Chimie

Timisoara 128EU 73.849.00 73.849.00

53 Banabic Dorel

VFF - Holistic, extensible,

scalable and standard Virtual

Factoriy Framwork

Universitatea Tehnica

Cluj Napoca 129EU 25.469.88 25.469.88

54 Sima Mihaela Enabling climate information

services for Europe

Institutul de Geografie al

Academiei Romane 140EU 84.000.00 84.000.00

55 Mic Rodica-

Paula

Enabling elimate information

services for Europe

Institutul National de

Hidrologie si Gospodarire

a Apelor - INHGA

142EU 48.530.00 48.530.00

56 Bouriaud Laura

Models for adaptive forest

management in europe -

MOTIVE

Universitatea Stefan cel

Mare din Suceava 142-1EU 8.880.00 8.801.60

57 Bouriaud Olivier

Functional significance of

forest biodiversity in europe -

FunDivEUROPE

Universitatea Stefan cel

Mare din Suceava 142-2EU 74.416.30 74.416.16

58 Hrin Rodica

Passenger Station and

Terminal Design for Safety,

Security and Resilience to

Terrorist Attack -

SECURESTATION

Integral Consulting R&D 143EU 41.556.00 41.556.00

59 Piticescu Radu

Materiale pe baza de alcooli

zaharati pentru aplicatii in

stocarea sezoniera

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Metale Neferoase si

Rare - IMNR

175EU 106.889.00 106.889.00

60 Dascalu Traian

The integrated initiative of

European Laser Research

Infrastructures - LASERLAB

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Fizica Laserilor,

184EU 60.905.76 60.905.76

Page 52: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

52/60

Plasmei si Radiatiilor -

INFLPR

61 Silaghi

Gheorghe-

Cosmin

Rules, Expectations &

Security through Privacy-

Enhanced Convenient

Technologies

Universitatea "Babes

Bolyai", Cluj Napoca 185EU 47.715.80 47.625.60

62 van Staden Raluca-

Ioana

Evaluarea amestecurilor in

dezvoltarea neurotoxicitatii la

copii - DENAMIC

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Electrochimie si

Materie Condensata -

INCDEMC Timisoara

186EU 18.486.10 18.486.10

63 Stanciu Gheorghe Label Free Nanoscopy Using

Infra Red

Universitatea Politehnica

Bucuresti 187EU 410.750.00 410.750.00

64 Bica Ioan

An integrated framework of

methods, technologies, tool

policies for improvement of

brownfield

Universitatea Tehnica de

Constructii, Bucuresti 144EU/oli 133.837.60 132.927.11

65 Teodor Necsoiu

AMISA - Architecting

Manufacturing Industries and

systems for Adaptablility

SC Optoelectronica SA 146-1EU 220.567.00 220.567.00

66 Ceianu Cornelia

Biology and Control of

Vector-Borne Infections in

Europe

Institutul National de

Cercetare, Dezvoltare

pentru Microbiologie si

Imunologie "Cantacuzino"

147-1EU 65.962.00 65.962.00

67 Dragomir Catalin Sustainable organic and low-

imput dairyng

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Biologie si Nutritie

Animala Balotesti -

INCDBNA

150EU 39.436.00 39.436.00

Page 53: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

53/60

68 Mamut Eden

Eco innovative reffiting

technologies and processes

for shipbuilding industry

promoted by European Repair

Shipyards

Universitatea Ovidius din

Constanta 151EU 105.087.00 56.879.86

69 Dumitru Sandu The Europeanisation of

Everyday Life

Universitatea din

Bucuresti 153EU 73.439.80 73.439.80

70 Muller

Alexandru

Smart integration of

GaN&SiC high power

electronics for industrial and

RF applications

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare in

Microtehnologii - IMT

Bucuresti

154EU 79.202.00 79.202.00

71 Muller

Alexandru

Nanostructured materials and

RF MEMS/MMIC

technologies for highly

adaptive and reliable RF

systems

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare in

Microtehnologii - IMT

Bucuresti

155EU 114.989.00 114.989.00

72 Musat Viorica

Printable Organic-Inorganic

Transparent Semiconductor

Devices

Universitatea "Dunarea de

Jos", Galati 156EU 89.060.00 89.060.00

73 Ciobanu Silviu Future internet applied to

public in smart citties MIRA TELECOM SRL 157EU 33.520.49 33.520.49

74 Kusko Mihaela

NanoValid - Development of

reference methods for hazard

identification, risk assesment

and LCA of engineered

nanomaterials

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare in

Microtehnologii - IMT

Bucuresti

158EU 43.890.00 43.890.00

75 Simion Laurentiu

Assessment tehnologies for

ICT in multimodal transport

from user behavior to CO2

reduction

SC TEAMNET SA 159EU 79.816.00 79.816.00

Page 54: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

54/60

76 Pauna Carmen-

Beatrice

"Financing systems" effects

on the quality of Mental

health care in Europe

Institutul de Prognoza

Economica 160EU 30.707.00 -

77 Cojocaru George

Climate change integrate

assessment methodology for

cross-sectoral adaptation and

vulnerability in europe -

CLIMSAVE

Fundatia pentru

Tehnologia Informatiei

Aplicata in Mediu,

Agricultura si Schimbari

Globale - TIAMASG

161EU 51.762.00 51.762.00

78 Szentagotai Aurora

A Computational Distributed

System to Support the

Tretment of Patients with

Major Depression

Universitatea "Babes

Bolyai", Cluj Napoca 162EU 88.524.00 88.524.00

79 Covaciu Claudia-

Eugenia

Fungi in the setting of

inflammation, allergy and

autoimmune

diseases;Translating basic

science into clinical practices

Universitatea din Oradea 163EU 35.842.55 35.740.78

80 Panaitescu Carmen

Regenerating Bone defects

using New biomedical

Engineering approaches

Universitatea de Medicina

si Farmacie "Victor

Babes", Timisoara

164EU 38.456.97 38.456.97

81 Silaghi

Gheorghe-

cosmin

Scalable measures for

automated technologies -

SMART

Universitatea "Babes

Bolyai", Cluj Napoca 165EU 54.169.00 54.049.60

82 Florean Gabriel-

Florin

Efficient Systems and

Propulsion for Small Aircraft

(ESPOSA)

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

pentru Turbomotoare -

COMOTI

181EU 657.501.37 657.501.37

83 Anghelache Gabriel Libralato Engine Prototype

(LIBRALATO)

Universitatea Politehnica

Bucuresti 183EU 33.759.96 33.753.00

Page 55: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

55/60

84 Iovea Mihai

Development of Novel X-

ray Inspection Systems for

Fast Automated Detection of

Counterfeit PCB Components

(CHIPCHEEK)

Accent PRO 2000 SRL 194EU 298.611.12 95.926.20

85 Stefan Adriana

Hybrid ablative development

for re-entry in planetary

atmospheric thermal

protection (HYDRA)

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

Aerospatiala "Elie

Carafoli"- INCAS

Bucuresti

196EU 69.043.28 69.043.28

86 Oros Andra

Policy-oriented marine

Environmental Research for

the Southern European

Seas(PERSEUS)

Institutul National de

Cercetare Dezvoltare

Marină “Grigore Antipa”

Constanta

197EU 89.173.82 89.173.82

87 Constantin Daniela-

Luminita

Growth-Innovation-

Competitivenness:Fostering

Cohesion in Central and

Eastern Europe(GRINCOH)

Academia de Studii

Economice Bucuresti 200EU 29.705.00 29.705.00

TOTAL 7.324.820.35 6.794.845.18

Page 56: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

56/60

Anexa 4 - Inventarul complet al Proiectelor „ERC-like”

Nr.

Crt.

Nr.

Contract Nume Prenume Titlu proiect Institutie TOTAL

Buget

2013

Decontat

2013

1 1-ERC Barbu Viorel

Metode

interconectate in

analiza ecuatiilor

cu derivate partiale

deterministe si

stochastice

Universitatea

"Alexandru Ioan

Cuza" Iasi

1.500.000.00 811.518.00 806.752.20

2 2-ERC Cormos Calin-

Cristian

Sisteme inovative

pentru captarea

dioxidului de

carbon aplicabile

proceselor de

conversie a

energiei

Universitatea "Babes

Bolyai", Cluj

Napoca

1.495.000.00 753.250.00 753.250.00

3 3-ERC van Staden Raluca-

Ioana

Stochastic

Approach of Early

Diagnosis of

Cancer

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Electrochimie

si Materie

Condensata

Timisoara

1.500.000.00 518.122.00 518.122.00

4 4-ERC Spineanu Florin

Dincolo de

reprezentarea

curenta a

organizarii

spontane in fluide

si plasma: o

abordare bazata pe

teorie de camp

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare

pentru Fizica

Laserilor, Plasmei si

Radiatiei

821.000.00 276.000.00 276.000.00

Page 57: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

57/60

5 5-ERC Corbea-

Hoisie Andrei

Impulsul

Iluminismului in

unele traduceri

romanesti din

secolul al XVIII-

lea

Universitatea

"Alexandru Ioan

Cuza", Iasi

1.480.026.00 805.725.00 805.058.05

6 6-ERC Georgescu Adriana

Microparticulele

plachetare

circulante si

celulele endoteliale

progenitoare in

ateroscleroza

vasculara: noi

implicatii

patofiziologice si

terapeutice

Institutul de Biologie

si Patologie Celulara

"Nicolae

Simionescu"

1.500.000.00 800.000.00 800.000.00

7 7-ERC Saftoiu Adrian

Real-time

Evaluation of

Treatment Effects

in Advanced

ColorecTal

Carcinoma-

REACT

Universitatea de

Medicina si

Farmacie din

Craiova

1.494.940.00 713.720.00 713.713.95

8 8-ERC Coman Simona-

Margareta

Noi sisteme

catalitice

heterogene bazate

pe lichide ionice si

organocatalizatori

pentru epoxidarile

asimetrice

Universitatea din

Bucuresti 1.500.000.00 1.060.616.25 1.060.616.25

Page 58: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

58/60

9 9-ERC Gaspar Szilveszter

Monitorizarea

spatiului

extracelular cu

nanomotoare

catalitice-

EXTRACELL

Centrul international

de Biodinamica 1.500.000.00 777.187.00 777.187.00

10 10-ERC Sminchisescu Cristian

Modele Structurate

pentru

Recunoasterea

Vizuala pe Scara

Larga -

STRUCTVIS

Institutul de

Matematica "Simion

Stoilow" al

Academiei Romane

6.858.755 3.032.624 3.032.624.00

TOTAL 19.649.721.00 9.548.762.25 9.543.323.45

Page 59: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

59/60

Anexa 5 - Inventarul complet al Proiectelor de mari investiții în infrastructura CD preluate*

Nr.

Crt. Nr./Data contract Titlu proiect Institutie coordonatoare Director de proiect

Buget 2013

(lei)

Buget decontat

2013 (lei)

2 3 PM/13.10.2008

Centru de cercetare si

tratament in

gastroenterologie bazat

pe metode imagistice si

studii moleculare

(TARGET)

UMF Craiova Tudorel Ciurea 12.463.824.00 12.431.001.33

3 5 PM/20.10.2008

Modernizarea si

dezvoltarea bazei

logistice pentru un

complex de

experimentare

turbomotoare

(EXTURBO)

INCD Turbomotoare COMOTI Valentin Silivestru 350.864.00 350.864.00

4 6 PM/20.10.2008 Retea integrata de

cercetari interdisciplinare Universitatea Babes Bolyai Paul Serban Aghachi 15.167.304.00 15.167.304.00

5 7 PM/29.10.2008

Dezvoltarea

infrastructurii pentru

cercetari de frontiera in

fizica nucleara si

domenii conexe

IFIN HH Bucuresti Nicolae Victor Zamfir 6.018.008.00 6.018.008.00

6 8 PM/I/26.11.2008

Centru integrat de

tehnologii avansate cu

laser (CETAL)

I.N.F.L.P.R. Constantin Grigoriu 22.700.000.00 22.700.000.00

TOTAL 56.700.000.00 56.667.177.33

* finanțarea a început în 2010

Page 60: RAPORT DE ACTIVITATE - uefiscdi.gov.ro PNCDI II... · Tara partenera Stadiul proiectelor 1 Argentina Proiecte in implementare Competitia 2012 2 Austria Proiecte in evaluare Competitia

60/60

Anexa 6 - Inventarul complet al Proiectelor de mari investiții în infrastructura CD contractate

Nr.

Crt

.

Nr.

contrac

t

Titlu proiect

Institutie

coordonatoar

e

Directo

r de

proiect

Data

semnarii

contractulu

i

Data

finalizarii

contractulu

i

Valoare totala

contractata

(lei)

Valoare

buget 2013

(lei)

Valoare

decontata 2013

(lei)

1

1 IM-

ANELI

S PLUS

Asigurarea

accesului

electronic

national la

literatura

stiintifica pentru

sustinerea si

promovarea

sistemului de

cercetare si

educatie din

Romania/ANELI

S PLUS

Asociatia

Universitatilor,

Institutelor de

Cercetare-

Dezvoltare si

Bibliotecilor

Centrale

Universitare

din Romania

Șerban

Agachi 10-May-13 5-Dec-15 120.000.000.00 30.000.000.00

24.679.380.68

TOTAL 120.000.000.0

0 30.000.000.0

0

24.679.380.68