RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte)...

of 116 /116
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA Bucureşti - - CENTRU DE EXCELENŢĂ – RAPORT de activitate - 2016 - BUCUREŞTI

Embed Size (px)

Transcript of RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte)...

Page 1: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA Bucureşti -

- CENTRU DE EXCELENŢĂ –

RAPORT de activitate

- 2016 -

BUCUREŞTI

Page 2: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

2

Page 3: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

3

CUPRINS

Pag.

1. Datele de identificare ale INCD 5

1.1.Denumirea 5

1.2. Actul de înfiinţare cu modificările ulterioare 5

1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori 5

1.4. Adresa 5

1.5. Telefon, fax, pagina web, e-mail: 5

2. Scurtă prezentare a INCD 6

2.1. Istoric 6

2.2. Structura organizatorică (organigrama, filiale, sucursale, puncte de lucru) INCD 7

2.3. Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificării CAEN şi UNESCO) a. Conform clasificării UNESCO b. Conform clasificării CAEN

8

2.4. Direcţii de cercetare-dezvoltare / obiective de cercetare / priorităţi de cercetare a. domenii principale de cercetare-dezvoltare b. domenii secundare de cercetare c. servicii / microproducţie

8

2.5. Modificări strategice în organizarea şi funcţionarea INCD 9

3. Structura de conducere a INCD 10

3.1. Consiliul de administraţie 10

3.2. Directorul general 10

3.3. Consiliul ştiinţific 10

3.4. Comitetul director 10

4. Situaţia economico-financiară a INCD 11

4.1. Patrimoniul stabilit pe baza situatiei financiare anuale la 31 decembrie 2016 4.2. Venituri totale, din care: Anexa 2

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri publice Anexa 2.1

- venituri realizate prin contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri private Anexa 2.2

- venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală) Anexa 2.3

- subvenţii / trasferuri 4.3. Cheltuieli totale 4.4. Profitul brut 4.5. Pierderea brută 4.6. Situaţia arieratelor 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice

11 11

14 15 15 15 15 15

5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 17

5.1. Total personal, din care: a. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare b. număr conducători de doctorat c. număr de doctori / doctoranzi

17

18

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal 19

Page 4: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

4

implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare

20

6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilităţi de cercetare 22

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare 22

6.2. Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate 33

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional 33

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim

36

7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare 37

7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare (Anexele: 3, 4, 5, 6, 7 şi 8) 37

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute 79

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare 79

7.4. Măsuri privind creşterea capacitatii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim

79

8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCD 80

8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:

dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu personalităţi / instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice;

înscrierea INCD în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele;

înscrierea INCD ca membru în reţele de cercetare / membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional;

participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale;

personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCD;

lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate;

membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi/sau naţionale

80

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale târguri şi expoziţii internaţionale tărguri şi expoziţii naţionale

85

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii etc. 85

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare: extrase din presa (interviuri) participare la dezbateri radiodifuzate / televizate

98

9. Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a INCD pentru perioada de certificare

99

10. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic al INCD 101

11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control şi modalitatea de rezolvare a acestora

103

12. Concluzii 104

13. Perspective / priorităţi pentru perioada următoare de raportare 105

ANEXA 1 106

Anexa la Raport CA 111

Page 5: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

5

1. DATE DE IDENTIFICARE

1.1. Denumirea

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA Bucureşti -

1.2. Actul de înfiinţare cu modificările ulterioare

HG 1308/1996; HG 823/2004; Acreditare pentru a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice conform Deciziei ANCS nr. 9634/14.04.2008 1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori

2421, conform anexa 1 din Pachet Informaţii al Programului CERCETARE DE EXCELENŢĂ – CEEX 2006:436 1.4. Adresa Bucureşti, Sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, CP 013813 1.5. Telefon: 021 269.32.69

Fax: 021 269.32.73 Pagina web: http://www.inma.ro E-mail: [email protected]

Page 6: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

6

2. SCURTĂ PREZENTARE A INCD

2.1. ISTORIC

EVOLUŢIA ORGANIZAŢIONALĂ OBIECTIVE 1927 - Înfiinţarea „STAŢIUNII DE ÎNCERCARE A MAŞINELOR ŞI UNELTELOR AGRICOLE“-

BĂNEASA în cadrul INSTITUTULUI PENTRU CERCETĂRI AGRONOMICE A ROMÂNIEI prin Legea de înfiinţare ICAR (M.O nr. 97/05.05.1927).

- Realizarea de cercetări ştiinţifice şi experimentale "asupra uneltelor şi maşinilor cele mai potrivite solului şi climei ţării";

- Încercarea maşinilor introduse în ţară.

1930 - Decizia nr. 2000/1930 a Directorului ICAR -

GHEORGHE IONESCU ŞIŞEŞTI privind normele de funcţionare şi rolul „STAŢIUNII DE ÎNCERCARE A MAŞINELOR ŞI UNELTELOR AGRICOLE“

- Înfiinţarea şi dotarea primului laborator de încercări maşini agricole;

- Reguli de cercetare experimentală şi alegerea tipurilor de maşini corespunzătoare agriculturii României;

- Stabilirea metodologiilor şi programelor de încercări; - Publicarea rezultatelor încercărilor maşinilor agricole; - Demonstraţii regionale cu maşinile agricole performante.

1952 - Înfiinţarea institutului de CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII - ICMEA prin transformarea STAŢIUNII DE ÎNCERCAREA MAŞINILOR Şl UNELTELOR AGRICOLE din Cadrul ICAR (HCM nr.543/16.04.1952).

- Elaborarea cerinţelor agrotehnice pentru maşinile şi uneltele corespunzătoare proceselor agricole;

- Elaborarea sistemelor şi a tipurilor de maşini necesare mecanizării proceselor din agricultură;

- Cercetarea experimentală şi îmbunătăţirea soluţiilor tehnice şi de fabricaţie.

1982 - Unificarea ICMEA Băneasa cu INSTITUTUL

PENTRU PROIECTARE MAŞINI AGRICOLE OTOPENI şi înfiinţarea INSTITUTULUI DE CERCETARE PROIECTARE ŞI INGINERIE TEHNOLOGICĂ PENTRU MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE ICPITMUA Băneasa (Decret Consiliul de Stat nr.386/27.10.1982.

- Cercetarea ştiinţifică, proiectarea, ingineria tehnologică şi realizarea de modele experimentale şi prototipuri de maşini şi utilaje agricole;

- Elaborarea tehnologiilor de mecanizare; - Elaborarea sistemelor de maşini şi utilaje pentru procesele

agricole.

1996 - Înfiinţarea INSTITUTULUI NAŢIONAL DE

CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE-INMA (HG 1308/25.11.1996, MO nr. 329/1996) în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 2008 - INMA a fost acreditat pentru a desfăşura

activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice în conformitate cu HG 551/2007, Decizia ANCS nr. 9634/2008 2010 – INMA a fost autorizat să desfăşoare activităţi de formare/calificare şi specializare / perfecţionare profesională, conf. Aut. seria B Nr. 2795310 din 17.02.2010;

- Cercetarea fundamentală legată de structura şi de rezistenţa

materialelor utilizate în construcţia echipamentelor tehnice; relaţia ET, plantă, mediu (aer, apă, sol);

- Cercetarea aplicativă în scopul fundamentării şi realizării de tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice performante destinate agriculturii şi industriei alimentare;

- Dezvoltarea tehnologică prin realizarea de modele experimentale şi prototipuri de echipamente tehnice;

- Standardizarea, tipizarea şi unificarea organologică a echipamentelor tehnice pentru agricultură CT 77;

- Testarea şi certificarea echipamentelor tehnice. - Demonstraţii practice, diseminare şi asistenţă tehnică la

implementare; - Incubare şi transfer tehnologic; - Perfecţionare şi instruire profesională; cariere ştiinţifice; - Fundamentarea parteneriatelor-consorţiilor, tematici pentru

proiecte finanţate din fonduri U.E. (PC7, EUREKA, COST, TRANS-BORDER etc.)

- Activităţi de calificare şi perfecţionare în cadrul centrului de

formare profesională.

2011 - INMA a fost autorizat sa desfăşoare activităţi de: - iniţiere pentru ocupaţia de MECANIC MAŞINI AGRICOLE, cod COR 723309, conf. Aut. Seria B nr. 0004500 din 24.03.2011; - perfectionare pentru ocupaţia SPECIALIST ÎN DOMENIUL PROIECTĂRII ASISTATE DE CALCULATOR, cod COR 251401, conf. Aut. Seria B nr. 0004501 din 28.04.2011;

2012 – INMA a fost autorizat prin Centrul de Evaluare şi Certificare Competenţe Profesionale

să desfaşoare activitati pentru calificarea „MORAR”, cod COR 816020, conf. Aut. Seria C nr.00260 din 31.08.2012

- Activităţi de formare profesională a adulţilor

Page 7: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

7

2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Organigrama

Sucursale la Cluj-Napoca şi Timişoara; Punct de lucru la Otopeni

Page 8: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

8

2.3. DOMENIUL DE SPECIALITATE AL INMA

a. Conform clasificării UNESCO

3313 – Tehnologia şi ingineria mecanică;

3102 – Ingineria agricolă (tehnologii şi echipamente);

3309 – Tehnologii/echipamente pentru industria alimentară;

3328 – Procese tehnologice;

3308 – Ingineria şi tehnologia mediului ambiant.

b. Conform clasificării CAEN

7219 – Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale;

7120 – Activitǎţi de testǎri şi analize tehnice;

6201 – Editare de programe;

6203 – Prelucrarea informaticǎ a datelor;

7022 – Activitǎţi de consultanţǎ pentru afaceri şi management.

2.4. DIRECŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE / OBIECTIVE DE CERCETARE / PRIORITĂŢI DE CERCETARE

2.4.1. Direcţii de cercetare-dezvoltare INMA desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă),

inovare şi dezvoltare în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară în contextul armonizării întregii activităţi a institutului la politicile aplicate de Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România.

a. domenii principale de cercetare-dezvoltare - Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi

tehnologii, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ, SIGURANŢĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ;

- Surse regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) tehnologii şi echipamente tehnice pentru utilizarea acestora în condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului;

- Dezvoltarea rurală şi creşterea calităţii vieţii prin transferul tehnologic şi demonstraţii ale rezultatelor cercetărilor realizate de institut;

- Întărirea bazei de cercetare (resurse umane, logistică, echipamente de cercetare) şi realizarea de parteneriate pentru racordarea la ERA, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european.

- Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal în domeniul tehnologiilor de mecanizare.

b. domenii secundare de cercetare - Evaluarea şi certificarea conformităţii echipamentelor tehnice din domeniul reglementat

şi nereglementat al U.E.;

- Efectuarea de inspecţii tehnice periodice pentru tehnologii de mecanizare şi ET pentru agricultură şi industria alimentară;

- Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat: INMA -ITA.

c. servicii/microproducţie - încercarea echipamentelor tehnice;

- certificarea conformităţii produselor;

- formare profesională şi evaluarea competenţelor;

- inspecţii tehnice periodice pentru toate tipurile de autovehicule;

- execuţie repere mase plastice.

Page 9: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

9

2.4.2. Obiective de cercetare

Valorificarea superioară potenţialului de producţie al trenurilor agricole prin fundamentarea, realizarea şi implementarea sistemelor tehnice inteligente de mecanizare şi automatizare a proceselor, adaptate schimbărilor climatice;

Promovarea dezvoltării bioindustriilor în spaţiul rural, în contextul creşterii valorii adăugate a produselor non-alimentare şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Consolidarea formării profesionale continuă şi dobândirea de noi competenţe pentru personalul din mediul rural.

2.4.3. Priorităţi de cercetare Dezvoltarea tehnologiilor de mecanizare şi a sistemelor tehnice inovative destinate

lucrărilor solului, înfiinţării, întreţinerii şi recoltării culturilor agricole, horticole, agrozootehnice şi agrosilvice în condiţiile conservării surselor de mediu, combaterii fenomenului de secetă şi a deşertificării;

Fundamentarea şi realizarea unor sisteme tehnice noi, inteligente specifice conceptului de „AGRICULTURĂ DE PRECIZIE” pentru valorificarea superioară a potenţialului de producţie a terenurilor agricole în condiţii de exploatare durabilă;

Dezvoltarea sistemelor tehnice expert pentru realizarea hărţilor virtuale de producţie, monitorizarea culturilor agricole şi aplicarea unui management corespunzător;

Fundamentarea şi realizarea de noi tehnologii de mecanizare şi automatizare a proceselor din agricultură şi industria alimentară: condiţionare, procesare, stocare şi depozitare a produselor agricole primare, non-agricole şi acvacultură în condiţii de eficienţă, siguranţă şi securitate;

Soluţii tehnice eficiente pentru dezvoltarea bioindustriilor în spaţiul rural pentru valorificarea superioară a bioresurselor non-alimentare;

2.5. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INCD - NU

Page 10: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

10

3. STRUCTURA DE CONDUCERE

3.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

1. Prof.dr.ing. PIRNĂ ION - preşedinte 2. Dr.ing. MURARU VERGIL - vicepreşedinte 3. Ec. CHITUC NICOLETA - membru 4. Ec. HAMPU MONICA MIRELA - membru 5. Ec. ISPAS ELENA - membru 6 Prof.dr.ing. VOICU GHEORGHE - membru 7. Conf.dr.ing. MAICAN EDMOND - membru 8. Jurist CÂRCEL CRISTINA - secretar 9. Dr.ing. POPA LUCREŢIA - invitat permanent

RAPORT al Consiliului de Administratie al INMA Anexa 1

3.2. DIRECTORUL GENERAL

Prof.dr.ing. PIRNĂ ION

RAPORT privind acivitatea Directorului General Anexa 1.1

3.3. CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

1. Dr.ing. Muraru Vergil - preşedinte 2. Dr.ing. Ciupercă Radu - vicepreşedinte 3. Dr.ing. Ganea Ioan - secretar 4. Prof.dr.ing. Pirnă Ion - membru 5. Dr.ing. Voicu Emil - membru 6. Dr.ing. Vlăduţ Valentin - membru 7. Ing. Ioniţă Ghiţă - membru 8. Dr.ing. Muraru Cornelia - membru 9. Dr.ing. Găgeanu Paul - membru 10. Dr.ing. Pop Augustin - membru 11. Drd.ing. Coţa Constantin - membru 12. Dr.ing. Constantin Nicolae - membru 13. Dr.ing. Drâmbei Petronela - membru 14. Dr.ing. Marin Eugen - membru 15. Dr.ing. Bădănoiu Bianca - membru 16. Dr.ing. Nedelcu Mihail - membru 17. Dr.ing. Matache Mihai - membru 18. Ing. Neagoe Valerica - membru 19. Dr.ing. Păun Anişoara - membru

3.4. COMITETUL DIRECTOR

1. Director General - Prof.dr.ing. Pirnă Ion - preşedinte 2. Director Ştiinţific - Dr.ing. Vlăduţ Valentin - membru 3. Director Economic - Ec. Rusu Mircea - membru 4. Şef Departament CDI - Dr. ing. Păun Anişoara - membru 5. Şef Departament Încercări - Dr.ing. Matache Mihai - membru 6. Departament Execuţie - Sing. Marian Mihai - membru 7. Şef Departament Informatică - Dr.ing. Muraru Vergil - membru 8. Şef Departament Proiecte-Relaţii Internaţionale - Dr.ing. Drâmbei Petronela - membru 9. Şef Departament I.T.A. - Dr.ing. Muraru Cornelia - membru 10. Şef Colectiv SMC - Dr.ing. Bădănoiu Bianca - membru 11. Şef Birou Financiar - Contabilitate - Ec. Gheorghe Mariana - membru 12. Şef Birou Adm., Personal, Organizare - Ing. Dumitru Cristinel - membru 13. Consilier Juridic - Cârcel Cristina - membru 14. Şef Birou Plan - Ing. Neagoe Valerica - secretar 15. Lider Sindicat liber INMA – Dr.ing. Popa Lucreţia - invitat permanent

Page 11: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

11

4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A INMA

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie 2016

2015 2016

Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie

916.856.406 534.426.613

Pe stuctură, patrimoniul se prezintă astfel:

31.12.2015 31.12.2016

Imobilizari necorporale 33.024 41818

Mobilizari corporale 909.893.128 527.373.014

Active circulante 6.930.254 7.011.781

Total PATRIMONIU 916.856.406 534.426.613

4.2. Venituri totale, din care:

2015 2016

Venituri totale 9.661.164 9.305.830

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice (repartizat pe surse naţionale şi internaţionale)

7.900.276 6.917.753

- Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri private (cu precizarea surselor)

739.308 22.589

- Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)

990.154 2.338.954

- Subvenţii / transferuri - -

- Venituri financiare 31.426 26.534

Situatia economico – financiară a INMA:

Venituri INMA (lei) 2015 2016

Venituri din CDI 8.639.584 6.940.342

Venituri din activitati economice 990.154 2.338.954

Venituri financiare 31.426 26.534

ANEXA 2

Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finanţate din fonduri publice

Anexa 2.1

Nr. Crt

Nr. Contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2016

(lei)

din care:

INMA Parteneri

PROGRAM PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE 1.033.359 684.350 349.009

1. 35

Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a

salciei energetice (SALIX VIMINALIS) 11entrifu

alternativa de 11entrif curata

Contractor

titular 341.328 254.154 87.174

2. 181 Tehnologie conservativa de prelucrare a solului Partener 247.500 247.500 -

Page 12: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

12

Nr. Crt

Nr. Contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2016

(lei)

din care:

INMA Parteneri

(ConsTillTech)

3. 182

Elaborarea unei tehnologii de reproducere în

extrasezon a sturionilor crescuti in sisteme cu

apa recirculata (acronim TESAR)

Contractor

titular 384.531 122.696 261.835

4 122

Cercetari interdisciplinare privind tratarea

semintelor cu hidrolizate de colagen in vederea

cresterii indicatorilor calitatii, reducerii

pesticidelor si dezvoltarea durabila a productiei

agricole, GERMOSTIM

Partener 60.000 60.000 -

PROGRAM IDEI 163.609,75 163.609,75 -

5. 284

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor fizico-

mecanice si structurii materialelor biodegradabile

pentru ambalare din materii prime autohtone

Contractor

titular 163.609,75 163.609,75 -

PLAN SECTORIAL AL MINISTERULUI AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

306.000 306.000

6. ADER

1.2.2

Elaborarea unui sistem integrat de producere de

sămânţă şi materiale de plantat, certificate ecologic,

la culturile de câmp: cereale, leguminoase pentru

boabe, oleaginoase, plante tehnice şi furajere, plante

aromatice şi medicinale

Partener 80.000 80.000 -

7. ADER

3.3.12

Creşterea competitivităţii tehnico-economice în

pomicultură prin tehnologii adaptate la condiţiile

pedoclimatice din România în vederea implementării

Subprogramului tematic Pomicol în perioada

2015 – 2020

Partener 13.000 13.000 -

8. ADER

6.2.2

Determinarea efectelor nutreturilor procesate

asupra mediului ruminal si performantelor

productive ale rumegatoarelor

Partener 40.000 40.000 -

9. ADER

13.1.3

Calculaţii specifice de costuri standard pentru

diferite tipuri de exploataţii agricole şi profile în

contextul accesării sprijinului PNDR 2014-2020

Partener 55.000 55.000 -

10. ADER

16.2.1

Cercetări privind determinarea proprietatilor termice,

fizice, a coeficientilor de caldura si de transfer de

masa a produselor horticole pentru optmizarea

tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanturi

frigorifice

Partener 33.000 33.000 -

11. ADER

16.3.1

Cercetări privind stabilirea influenţei aplicării

noilor sisteme şi tehnologii conservative de

lucrări agricole mecanizate pentru combaterea

efectelor secetei, păstrarea fertilităţii solurilor şi

creşterea cantitativă şi calitativă a producţiilorla

principalele specii de plante cultivate

Partener 85.000 85.000 -

PROGRAM NUCLEU 4.338.103 4.338.103 -

12 8N Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solarii

Contractor

titular 250.000 250.000 -

13 8N

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de

fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu

distributie in benzi, direct la randurile de pomi

Contractor

titular 200.000 200.000 -

14. 8N Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate,

Contractor

titular 420.000 420.000 -

Page 13: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

13

Nr. Crt

Nr. Contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2016

(lei)

din care:

INMA Parteneri

in panta

15. 8N

Sistem inteligent pentru controlul activ al

lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare

in culturile de camp, in functie de gradul de

infestare cu buruieni al acestora

Contractor

titular 380.000 380.000 -

16. 8N

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie

Contractor

titular 155.000 155.000 -

17. 8N

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura

Contractor

titular 330.000 330.000 -

18. 8N

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor

horticole destinate consumului in stare proaspata,

utilizand ozon in solutie apoasa

Contractor

titular 390.000 390.000 -

19. 8N

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor

Contractor

titular 416.793 416.793 -

20. 8N Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice

Contractor

titular 216.000 216.000 -

21. 8N

Contractor

titular 295.000 295.000 -

22. 8N

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor

Contractor

titular 170.000 170.000 -

23. 8N

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternativa

Contractor

titular 230.000 230.000 -

24. 8N Tehnologie inovativa de infiintare a culturilor de prasitoare prin mulcire utilizand folie degradabila

Contractor

titular 265.310 265.310 -

25. 8N Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata

Contractor

titular 385.000 385.000 -

26. 8N

Contractor

titular 235.000 235.000 -

PROGRAM 2 – CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE ROMANESTI PRIN CERCETARE,

DEZVOLTARE SI INOVARE: TRANSFER DE CUNOASTERE LA AGENTUL ECONOMIC “BRIDGE

GRANT”

100.000 100.000 -

27. 24BG

Optimizarea compozitiei amestecurilor de biomasa pentru obtinerea unor pelete de calitate superioara-(OPTI-BIO-PEL)

Partener 40.000 40.000 -

28. 78BG

Cresterea competitivitatii SC Artecom SRL prin optimizarea unui echipament de prelucrat solul in adincime-(SUB-SOIL)

Partener 30.000 30.000 -

29. 25BG

Cresterea competitivitatii SC IRUM REGHIN

SRL prin optimizarea tehnologiei de fabricare a

structurilor de 13entrifuga a operatorului

tractoarelor agricole forestiere (TESTCAB)

Partener 30.000 30.000 -

PROGRAM 2 – CRESTEREA COMPETITIVITATII 270.364 270.364 -

Tania
Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole
Tania
Tehnologie si echipamente inovative pentru cresterea calitatii materiei prime vegetale obtinute din plante medicinale si aromatice in vederea elaborarii unor produse ecologice competitive
Page 14: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

14

Nr. Crt

Nr. Contract

Denumire proiect Statut INMA

in proiect

Valoare totala 2016

(lei)

din care:

INMA Parteneri

ECONOMICE ROMANESTI PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE SI INOVARE: TRANSFER LA AGENTUL

ECONOMIC

30. 1PTE

Tehnologii combinate, analitice si experimentale,

de validare la oboseala si solicitari exceptionale

a echipamentelor si structurilor de rezistenta ale

vehiculelor feroviare (TCOSE-VF)

Partener 70.864 70.864 -

31. 25PTE Tehnologie imbunatatita de epurare prin flotatie a apelor puternic incarcate (APIFLOT-II)

Partener 49.500 49.500 -

32. 5PTE

Cresterea competitivitatii SC

ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA prin

asimilarea in fabricatie a unui Sistem de rulare

inteligent, destinat echipamentelor de transport

terestru general si tehnologic (SRIET)

Partener 150.000 150.000 -

PROGRAM OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020;

AXA PRIORITARA: CERCETARE, DEZVOLTARE

TEHNOLOGICA SI INOVARE IN SPRIJINUL

COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DESVOLTARII

AFACERILOR; ACTIUNEA 1.2.3 TIP PROIECT:

PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE

143.970,19 143.970,19 -

33 80

Transfer rapid de cunostinte si sprijin tehnico-

stiintific in realizarea de produse si tehnologii

competitive in intreprinderi specific domeniului

bioeconomie si producerii de bioresurse

Partener 143.970,19 143.970,19 -

PROGRAMUL COSME – EEN 429.687,85 429.687,85 -

34. 671782 Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network – PROSME

Partener 394.459,85 394.459,85 -

35. 674805 PROSME – Improving RO3 SMEs management of innovation – PROSME-INN

Partener 35.228 35.228 -

TRANSFER INTERREG EUROPE 115.826,04 115.826,04 -

36 CLUSTERIX 2.0 – New Models of Innovation for Strategic Cluster Partnerships (PGI00274)

Partener 115.826,04 115.826,04 -

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE 16.833,33 16.833,33 -

37. 20M Simpozion International «Agricultural and mechanical

engineering ISB – INMA TEH ̀2015’’, 27-28.10.2016 Titular 6.000 6.000 -

38. 963 Ziua Cercetatorului si Proiectantului din

Romania – 18 Noiembrie 2016 Partener 10.833,33 10.833,33 -

TOTAL CONTRACTE DE CERCETARE – DEZVOLTARE FINANTATE DIN FONDURI PUBLICE = 38 contracte

6.917.753,16 6.568.744,16 349.009

Venituri realizate prin contracte de cercetare – dezvoltare finantate din fonduri private

Anexa 2.2

Nr. Crt.

Nr. Contract

Denumire contract Valoare 2016

(lei)

1. 743

Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru

tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform

SAE J2267

8.052,66

2. 424

Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru

tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform

SAE J2267

8.103,78

Page 15: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

15

3. 1459

Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale unei instalaţii de obţinere a uleiurilor volatile, prin implementarea unei soluţii de alimentare şi extracţie alternativă

6.432,50

TOTAL 22.588,94

Venituri realizate din activitati economice (servicii, microproducţie, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală)

Anexa 2.3

Nr. Crt.

Nr. Contract

Denumirea contract Valoare

2016 (lei)

CONTRACTE PRIVIND EVALUAREA ÎN SCOPUL ACORDARII CERTIFICARII CONFORMITATII PRODUSELOR

75.131,89

1. 487P/

528 Dispozitiv rotativ pentru montaj MGR-1 1.641.23

2. 005(M)

104 Cabină pentru tractor articulate forestier TAF 2012 4.398,81

3. 496P

537 Maşină de stropit AGRIPLA, GD 3000; AGRIPLA GD 3500 12.529,60

4. 491P

532 Motopompe DWP 390H ; DWP 390K 855,73

6. 464(P)

505

Freză RS-1000; RS-1100; RS-1200; RS-1300; RS-1400; RS-1500; RS-1600;

RS-1700 7.303,91

7. 493P

534

Maşină de erbicidat autopropulsată marca CASE, model SPX Patriot 3330; SPX Patriot 3330 AIM Command

1.452,35

8. 494P

535

Cultivator Tigermate 200 26 ft ; Tigermate 200 40.5 ft ; Tigermate 200 50.5 ft

953.10

9. 011 M

110 Presă hidraulică tip PH 100 BR 6.400,34

10. 471(P)

511 Motocultor KDT 610C (fără accesorii) 805,99

11. 427 (P)

468 Pompă 15entrifugal cu motor termic model WTH 40 671,91

12. 428 (P)

469 Pompă 15entrifugal cu motor termic model WTH 60 671,91

13. 470(P)

512

Uşi frigorifice batante : HINDER 70 ; HINDER GV, HINDOR 90, HINDOR 120. ; glisante : SLIDER 70 ; SLIDER 90, SLIDER GV ; SLIDOR 120 ; tehnice : HINDON ; WINDON

13.367.96

14. 480(P)

521

Selectoare aerodinamice SAD : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ;7 ; 10 ; 10-01 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 70 ; 100 ; 150

3.555,22

15. 497P

538

Selectoare aerodinamice SAD : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7 ; 10 ; 10-01 ; 12 ; 15 ; 20 ; 30 ;

40 ; 50 ; 70 ; 100 ; 150 5.905,28

16. 444(P)

485 Familie de maşini de tratat seminţe MTS/PC (MTS-3 ; MTS-5 ; PC-20) 1.140,79

17. 486(P)

527 Maşină de erbicidat AgriPLA GD 4000 2.495,58

18. 495P

536 Maşină de stropit AGRIPLA, GD 2500 2.495,58

19. 476(P)

517 Motocultor (fără accesorii) KDT 910 PE 812,03

20. 489P

530 Maşină de erbicidat autopropulsată marca Challanger, model RoGator 1300 1.439,30

Page 16: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

16

Nr. Crt.

Nr. Contract

Denumirea contract Valoare

2016 (lei)

21. 490P

531 Motopompe DWP 186K ; DWP 188K 866,38

22. 491P

532 Motopompe DWP 390H ; DWP 390K 866,38

23. 482(P)

523

Maşină de erbicidat tractată: MET-1500; MET-2000; MET-2500; MET-3000; MET-4000

1.666,93

24. 483(P)

524

Maşină de stropit în vii şi livezi: ATOM-300; ATOM-400; ATOM-1000; ATOM-

1500 869,70

25. 484(P)

525 Moară cu ciocane universală:MCU-2,2; MCU-7,5; MCU-11; MCU-22; MCU-30 982,94

26. 485(P)

526 Moară structurală: MS-15; MS-18; MS-22; MS-30; MS-37; MS-45 982,94

27. TOTAL ITA

(74.842,35 ITA cu utilitati + 137.120,93 + 324.186,85)

536.150,13

28. VENITURI DIN PRESTARI SERVICII (servicii, microproducţie,

exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală) 1.727.671,98

TOTAL Venituri realizate din activitati economice 2.338.954

4.3. Cheltuieli totale

2015 2016

Cheltuieli totale 9.632.533 9.236.462

4.4. Profit brut

2015 2016

Profit brut 28.631,57 49.368

4.5. Pierderea brută: -

4.6. Situaţia arieratelor: - Strategia economico – financiară a institutului stabileşte reducerea până la eliminare a plăţilor restante. Astfel la data de 11.01.2017 institutul nu s-a înregistrat cu plăţi restante.

4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte)

2015 2016

Politicile economice şi sociale implementate (costuri / efecte): - -

4.8. Evoluţia performanţei economice

2015 2016 Rata rentabilitatii financiare (RF = P net / C propriu), %

0,006 0,41

Rata solvabilitatii generale (RSG = A totale / D curente), %

243,65 169,59

Rata autonomiei financiare (RAF = C propriu / C permanent), %

130.89 172,53

Rata rentabilitatii economice (RE = P brut / C permanent), %

0,008 0,70

Productivitatea muncii W = CA / nr.mediu personal/12 luni), lei/persoana/luna

5.543 4.860

Page 17: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

17

5. STRUCTURA RESURSEI UMANE DE CERCETARE-DEZVOLTARE

5.1. Total personal, din care:

An 2015 2016

TOTAL PERSONAL 145 131

PERSONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE, din care: 116 102

a) personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare 68 59

b) număr conducători doctorat - -

c) număr de doctori 27 29

STRUCTURA PERSONALULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE GRADE PROFESIONALE

Personal care desfaşoară activitate de cercetare ştiinţifică

Personal care desfăşoară activitate de dezvoltare tehnologică

ATESTAT: 59

CS I 12 IDT I -

CS II 9 IDT II 4

CS III 15 IDT III 3

CS 11 IDT 5

NEATESTAT: 2

ACS 2 ING. 1

TOTAL 49 TOTAL 12

Structura personalului de cercetare dezvoltare cu studii superioare

Media de vârstă: 49,9 ani Situaţie existentă la 31.12.2016

Page 18: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

18

Număr de doctori: 29

Nr. crt. Nume şi prenume Grad profesional Anul susţinerii tezei

1. Alexandru Isabela CS III 1999

2. Bădănoiu Bianca CS II 2004

3. Brăcăcescu Carmen CS III 2011

4. Ciobanu Valeria CS III 2015

5. Cioica Nicolae CS I 2006

6. Ciupercă Radu CS II 1999

7. Cozar Onuc CS I 1999

8. Danciu Aurel CS II 2013

9. David Alexandru CS III 2015

10. Drâmbei Petronela CS I 2003

11. Ganea-Christu Ioan* IDT II 2009

12. Găgeanu Paul CS I 2002

13. Ivan Gheorghe IDT I 2009

14. Manea Dragoş CS II 2011

15. Matache Mihai IDT III 2016

16. Mateescu Marinela CS II 2004

17. Marin Eugen CS II 2004

18. Muraru-Ionel Cornelia CS I 1998

19. Muraru Vergil* CS I 2001

20. Nedelcu Ancuta CS II 2004

21. Nedelcu Mihail CS III 2010

22. Păun Anişoara CS I 2004

23. Pirnă Ion* CS I 1997

24. Pop Augustin CS I 2000

25. Popa Lucreţia CS II 2004

26. Sorică Cristian CS II 2011

27. Vişan Alexandra Liana CS III 2012

28. Vlăduţ Valentin* CS I 2004

29. Voicea Iulian CS III 2016

* Membru în comisii de susţinere doctorat

Doctoranzi: 23

1. Vlăduţoiu Laurenţiu 2. Andrei Sorin 3. Muscalu Adriana 4. Nagy Elena Mihaela 5. Sorică Elena 6. Radu (Cristea) Oana Diana 7. Mitu Mariana 8. Sima Daniela 9. Niţu Mihaela 10. Zaica Alexandru 11. Dumitraşcu Andrei 12. Pruteanu (Stanciu) Mirabela 13. Perşu Cătălin 14. Zaica Ana 15. Cujbescu Dan 16. David Evelin Anda 17. Ştefan Vasilica 18. Găgeanu Iuliana 19. Gheorghe Gabriel 20. Muraru Sebastian 21. Mircea Costin 22. Lazăr George 23. Petcu Albert

Page 19: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

19

5.2. Informaţii privind activităţile de perfecţionare a resursei umane (personal implicat în procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecţionare)

Activitatea pedagogică

Cadru didactic asociat: 13 - U.P. Bucureşti – Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice: prof.dr.ing. Pirnă Ion,

dr.ing. Vlăduţ Valentin, dr.ing. Păun Anişoara, dr.ing. Manea Dragoş, dr.ing. Mateescu Marinela; dr. ing. Găgeanu Paul; dr. ing. Ciupercă Radu; dr. ing. Nedelcu Ancuţa; dr. ing. Popa Lucreţia; dr. ing. Muraru Cornelia; dr. ing. Ganea-Christu Ioan;

- Universitatea Babes Bolyai Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie: prof.dr.ing. Cozar Onuc; - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Departmentul de Vehicule Rutiere şi

Transport: dr. ing. Cioica Nicolae.

Referenţi comisii de doctorat: 5 - Pirnă Ion, Vlăduţ Valentin, Cozar Onuc, Ganea-Christu Ioan, Muraru Vergil.

Ciclu de activităţi de instruire practică a studenţilor:

- Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: 31 studenţi (1 - licenţă; 30 - master).

Ciclu de activităţi de documentare şi consultanţă pentru licenţă / masterat / doctorat:

- Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice; - Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Alimentaţie şi Turism; - Universitatea din Craiova, Facultatea de Agricultură şi Horticultură; - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, Facultatea de

Agricultură.

Personal implicat în instruirea internă a personalului angajat în cadrul INMA Bucureşti, anul 2016: 8 cursuri / 54 cursanţi

- Instruirea personalului specializat în “Transmisii cu lanţ la maşinile agricole” /

28.04.2016 / 8 cursanţi / lector: dr. ing. Ivan Gheorghe;

- Instruirea personalului specializat în “Integrarea ecoproiectării în construcţia

maşinilor agricole” / 15.04.2016 / 12 cursanţi / lector: dr. ing. Ganea Ioan

- Instruirea personalului specializat în “Proiectare asistată pe calculator cu programul

Solid Works-simulare” / 19.05.2016 / 8 cursanţi / lector: dr. ing. Marin Eugen;

- Instruirea personalului specializat în ocupaţia “Sudor” pentru: Pregătirea operaţiei de

sudare/tăiere; Efectuarea procedeelor de sudare/tăiere; Realizarea operaţiilor post-

sudare; Aplicarea NPM şi PSI, realizată în 23.06.2016/ 2 cursanţi / lector - sing.

Marian Mihai;

- Instruirea personalului specializat în ocupaţia “Electrician” pentru: Controlul,

diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice; Aplicarea NPM şi PSI / 23.06.2016 /

1 cursant / lector – ing. Pop Florin;

- Instruirea personalului specializat în “Tehnici de evaluare a riscurilor în proiectarea şi

execuţia maşinilor şi instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare” /

28.06.2016 / 8 cursanţi / lector: dr. ing. Brăcăcescu Carmen

- Instruirea personalului specializat în “Proiectare CAD” / 15.09.2016 / 6 cursanţi /

lector: dr. ing. Marin Eugen

Page 20: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

20

- Instruirea personalului specializat în ocupaţia “Fochist” pentru: Aplicarea NPM şi PSI

şi a prescripţiilor tehnice ISCIR / 21.10.2016 / 1 cursant / lector – ing. Pop Florin;

Instruiri externe ale personalului angajat în cadrul INMA Bucureşti – 2 cursuri / 3

cursanţi

- Instruire “Training on inspection and Calibration of Pesticide Application Equipment in

professional use” / 10.06.2016 / organizat de European Commission DG Health and

Food Safety / Braunschweig, Germania/1 cursant / drd. Gheorghe Gabriel;

- Program de instruire specializată în domeniul eco-inovării / 31.05 - 02.06.2016 /

organizat de Centru National pentru Producţie şi Consum Durabile / 2 cursanţi /dr.ing.

Muraru-Ionel Cornelia; ing. Muraru Sebastian Lucian;

5.3. Informaţii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare

Apariţia rezultatelor performante ale cercetărilor dezvoltate în institut este posibilă datorită echipelor pluridisciplinare de cercetare (formare tehnică inginerească, tehnologică, agricolă, management etc) precum şi calitatea resursei umane.

În acest sens au fost implemnentate următoarele măsuri strategice: - Atragerea tinerilor în demersul cercetării-dezvoltării şi inovării specifice tehnologiilor de

mecanizare şi construcţiei echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară;

- Sprijinirea tinerilor în formare de cariere în cercetare ştiinţificearea unui mod corespunzător şi facil pentru desfăşurarea activităţilor, informare şi comunicare;

- Motivarea şi stimularea personalului concomitent cu implicarea calitativă şi responsabilă;

- Încurajarea specializării cercetătorilor prin doctorat, instruire şi perfecţionare; - Ocuparea posturilor şi funcţiilor în sistemul de cercetare promovat de institut se

realizează numai prin concurs. În INMA politica de personal se orientează către cultivarea profesionalismului, a valorilor intelectuale certe, a criteriilor de competitivitate internaţională. Politica de dezvoltare a resurselor umane include o serie de obiective strategice în cadrul cărora se individualizează direcţii de dezvoltare cu obiective specifice pentru optimizarea intregii activităţi a instituţiei. 1. Eficientizarea activităţii resurselor umane existente, ca obiectiv strategic, se va

realiza prin următoarele direcţii de dezvoltare: - ridicarea standardului de performanţă a cercetătorilor în corelatie cu cerinţele

naţionale/internaţionale; - integrarea reală şi riguroasă a doctoranzilor in activitatea de cercetare a

institutului; - eficientizarea personalului de susţinere printr-o organizare superioară şi

diversificarea formelor de cooperare şi comunicare; - orientarea permanentă spre rezultate la toate categoriile de personal; - diversificarea metodelor de motivare; - introducerea unor modalităţi specifice de recompensare a personalului de

cercetare –dezvoltare.

Page 21: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

21

2. Angajarea de personal nou, competitiv: - constituirea de colective de specialişti multidisciplinare, capabile de a aborda

domenii de frontieră, inter- sau pluridisciplinare (biologie-chimie-electronică-IT, etc);

- diversificarea formelor de recrutare şi selectie pentru atragerea de specialişti cu performanţă ştiinţifică competitivă;

- măsuri de integrare rapidă şi eficientă a tinerilor în structura şi obiectivele instituţiei prin asumarea culturii organizaţionale a instituţăăţ, prin masuri stimulatorii (facilitati acordate debutanţilor, motivare superioară prin activarea principiului avantajului comparativ).

3. Formarea continuă a personalului, conform desideratelor instituţiei şi specificului activităţilor

prestate: - politica flexibilă şi eficientă a specializării de profil prin activităţi de training, stagii

de pregătire şi formare, instruiri interne, schimburi de experienţă; - evaluarea periodică (anuală) a performanţelor, ca metodă de stimulare a

producţiei ştiinţifice sau a promovării în carieră; - identificarea unor metode mai eficiente pentru consultarea şi comunicarea cu

personalul; - evaluarea şi optimizarea permanentă a competenţelor;

INMA Bucureşti este autorizat ca furnizor de formare profesionala prin: Centrul de Formare Profesională - Autorizaţia de funcţionare seria B nr.

0002352/30.07.2008. Centrul de Evaluare şi Certificare Competenţe Profesionale - Autorizaţia de functionare

seria A nr. 00866/25.11.2010. 4. Implicarea în sănătatea ocupaţională a salariaţilor, ca o preocupare continuă şi o

componentă importantă a managementului resurselor umane din INMA se realizează prin:

- asigurarea evaluării periodice medicale a salariaţilor; - investigarea periodică a stării de satisfacţie profesională.

5. Managementul eficient al resurselor umane ale personalului de susţinere

(tehnico-administrativ): în strategia resurselor umane este necesară o preocupare continuă pentru eficientizarea muncii personalului auxiliar şi a celui tehnico-administrativ, ceea ce impune implementarea unui management al calităţii de nivel superior conform standardelor europene.

- desfăşurarea unor programe de training în vederea creşterii competenţei profesionale;

- proiectarea fişelor de post după criterii ştiinţifice în vederea implementării unui management al calităţii activităţii.

Page 22: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

22

6. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE, FACILITĂŢI DE CERCETARE

6.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare: Laborator de cercetari avansate pentru tehnologii de mecanizare a lucrǎrilor agricole; Laborator de cercetare – dezvoltare biocarburanţi; Laborator de cercetare – dezvoltare biogaz; Laborator de irigaţii şi tratamente fitosanitare; Laborator de cercetare-dezvoltare, valorificare plante medicinale; Laborator pentru evaluarea tehnologiilor de mecanizare; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii pentru creşterea superintensivă a peştilor în sisteme

recirculante - Sucursala Timişoara; Laborator de cercetare-dezvoltare biopolimeri - Sucursala Cluj; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii, instalaţii şi echipamente tehnice destinate depozitării

şi procesării seminţelor de cereale şi plante tehnice; Laborator de cercetare-dezvoltare tehnologii industrie alimentara – LCTIA; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii de mecanizarea lucrărilor solului, adaptate

schimbărilor climatice la nivel euroregional şi pentru înfiinţarea culturilor agricole în sistem conservativ; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru recoltarea, transportul şi manipularea produselor

agricole şi furajelor; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru recoltarea furajelor şi pregătirea hranei în zootehnie; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru fertilizarea solului, conform conceptului de agricultură durabilă; Laborator de cercetare-dezvoltare pentru lucrări de împăduriri şi înfiinţarea perdelelor forestiere

de protecţie a culturilor agricole.

LABORATOR DE CERCETĂRI AVANSATE PENTRU TEHNOLOGII DE MECANIZARE

A LUCRǍRILOR AGRICOLE

DESCRIERE Laboratorul are misiunea de a realiza cercetǎri avansate bazate pe tehnologia informaţiei,

inginerie computerizatǎ, modelare matematicǎ şi simulare numericǎ pentru tehnologiile de mecanizare a lucrǎrilor agricole şi domeniile adiacente şi conexe acestora. Activitatea secundara este reprezntata de participarea la toate celelalte teme de cercetare ale institutului (modelare matematică, simulare, optimizare, dezvoltare software, etc.).

Laboratorul dispune de dotare tehnicǎ de vârf: calculatoare PC de mare capacitate cu software licenţiat (MATHCAD, COSMOS/M, MATLAB, MATHEMATICA, AutoCAD CIVIL 3D, FLAC 6.0, LIMA 5.1, VERIS, inclusiv licenţe de Microsoft Office, Visual Studio şi Visual FoxPro pentru baze de date), laptop-uri, imprimante laser alb-negru si color A4 si A3, sonometru integrator, ministaţie meteo, penetrometru, umidometru, sistem analizǎ apǎ, GPS, echipament pentru mǎsurarea debitului de cereale la combine, unitate de comunicare mobilǎ cu facilitǎţi de GPRS, SMS şi internet. Pentru prezentarea activitǎţii, laboratorul dispune de aparaturǎ foto şi video performantǎ. CUVINTE CHEIE: tehnologia informaţiei, inginerie computerizatǎ, modelare matematicǎ, simulare numericǎ, optimizare, dezvoltare software DIRECŢII DE CERCETARE - interacţiunea tehnologii de mecanizare - agriculturǎ - mediu; - sisteme şi tehnologii clasice şi avansate pentru agricultura de precizie, sisteme şi tehnologii noi

şi avansate în agricultura durabilă; - sisteme informaţionale şi informatice destinate agriculturii, inclusiv baze de date; - modelarea matematicǎ şi simularea numericǎ a proceselor şi fenomenelor aferente

tehnologiilor de mecanizare a lucrǎrilor agricole pentru îmbunătăţire, optimzare, ecologizare; - analiza structurală; - probleme de mediu (eroziune, alunecari de teren, evoluţia materiei organice în sol în funcţie de

evoluţia parametrilor mediului); - servicii de procesare a datelor experimerntale şi modelare matematicǎ a proceselor investigate

pe cale experimentala; - agricultura de precizie; servicii de analiză a solului agricol.

Page 23: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

23

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE BIOCARBURANŢI

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de tehnologii moderne de obţinere a uleiurilor vegetale din seminţe oleaginoase (rapiţă, soia, floarea-soarelui, soia, in, ricin, dovleac, camelină etc.).

Instalaţia constă din trei module: pregătirea seminţelor, obţinerea uleiului şi purificarea uleiului, fiecare modul putând funcţiona independent, în cadrul fiecărui modul existând o interdependenţă, echipamentele tehnice funcţionând în sistem de interblocare şi asigură obţinerea uleiului pur fără a fi executată şi operaţia de degumare. CUVINTE CHEIE: instalatie pilot, biocarburant, independenta energetica, energie curată DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

procesării seminţelor oleaginoase; - identificarea de noi resurse pentru obţinerea resurselor de energie regenerabilă; - promovareaconceptului de INDEPENDENŢǍ ENERGETICǍ A FERMIERULUI ROMÂN şi

totodată reducerea consumului de combustibili clasici, mari poluatori ai mediului ca urmare a emisiilor de gaze cu efect de seră

- tehnologii noi de valorificare integrală a produselor secundare (şroturilor) rezultate la obţinerea uleiurilor vegetale;

- noi strategii de valorificare a rezultatelor cercetării în fermele mici şi mijlocii.

LABORATOR DE CERCETARE – DEZVOLTARE BIOGAZ

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea orientată către crearea de reţete noi de amestecuri în scopul obtinerii de biogaz, in diferite regimuri de fermentatie. Acesta dispune de o baza de cercetare moderna formata dintr-o instalatie pilot pentru obtinerea biogazului în fermele mici si mijlocii,dotata cu sistem de monitorizare si control, sistem de conversie a biogazului în energie electrica şi sistem de panouri fotovoltaice capabile să asigure independenţa energetică a instalatiei. Sistemul de monitorizare si control al statiei pilot de biogaz permite utilizatorului sa modifice parametri de functionare ai instalatiei cat si parametrii specifici procesului de fermentatie anaerobă. CUVINTE CHEIE: biogaz, instalatie pilot, independenta energetica, protectie mediu DIRECŢII DE CERCETARE - identificarea de surse noi de biomasa cu potential fermentativ pentru obtinerea de energie regenerabila; - realizarea de retete de biogaz cu diferite substraturi fermentative, pentru diferite regimuri de

fermentatie, pentru a veni in intampinarea cerintelor fermierilor mici si mijlocii - tehnologii de inactivare microbiana si virala a digestatului; - valorificarea sub forma de ingrasamant natural a digestatului rezultat in urma procesului de

fermentare anaeroba. - strategii de management privind valorificarea integrata a biogazului in fermele agricole mici si mijlocii.

Page 24: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

24

LABORATOR DE IRIGAŢII ŞI TRATAMENTE FITOSANITARE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetare-dezvoltarea şi nvestigarea sistemelor şi echipamentelor de irigaţii şi aplicare a tratamente fitosanitare în agricultură. Sistemul de investigare a proceselor de aplicare a irigaţiilor în agricultură cuprinde standuri de pompare automatizate de diferite puteri, un sistem de achiziţie date şi control cu staţie SCADA, traductoare de presiune, debit, temperatură şi un echipament de testare pentru determinarea coeficientului de variatie a picuratorilor liniilor de irigare prin picurare, curba debit - presiune si raspunsul la presiune hidrostatică. Sistem de investigare a proceselor de aplicare a tratamentelor fitosanitare a culturilor agricole cuprinde un echipament de testare maşini fitosanitare în cultura mare. echipament de testare maşini fitosanitare pentru vii şi livezi şi un stand combinat pentru testarea pompelor, manometrelor si calibrarea debitului maşinilor fitosanitare în cultura mare, vii şi livezi. CUVINTE CHEIE: irigaţii, tratamente fitosanitare, testare, protecţia mediului DIRECTII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

protecţiei culturilor agricole, în contextul unei agriculturi durabile; - creşterea preciziei de determinare a indicilor calitativi pentru irigaţii, în vederea implementării în

cadrul laboratorului INMA a cerinţelor din reglementările UE; - verificarea în scopul îndeplinirii condiţiilor pe care trebuie să le respecte maşinile pentru aplicat

tratamente fitosanitare în raport cu pericolele referitoare la securitatea operatorului care efectuează testarea, la pericolul potenţial de contaminare a mediului înconjurător şi la protecţia optimă a plantelor prin aplicarea unei cantităţi optime de substanţe fitosanitare;

- identificarea, realizarea si testarea unor noi sisteme de irigatie a culturilor agricole in contextul evolutiei crizei energetice si a pericolului tot mai evident de desertificare la nivelul Romaniei si zonei centrale a Uniunii Europene;

- elaborarea unor sisteme de management a procesului de irigare şi colectare a datelor şi a unor sisteme mecatronice de monitorizare a parametrilor procesului de irigare.

Page 25: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

25

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE, VALORIFICARE PLANTE MEDICINALE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea orientată către valorificarea completă a

plantelor medicinale şi aromatice sub formă de ceaiuri, uleiuri volatile, tincturi, aditivi alimentari,

etc. necesitând diversificarea şi modernizarea proceselor tehnologice şi realizarea de echipamente

tehnice cu parametri tehnico-economici ridicaţi. Pentru aceasta este necesar ca şi în ţară să existe

o ofertă cât mai diversificată de instalaţii tehnologice care să respecte normele şi reglementările în

vigoare în UE referitoare la calitate, la securitatea vieţii şi la protecţia mediului. În acest portofoliu

de oferte trebuie să se afle şi instalaţiile de prelucrare primară a acestei bogăţii naturale, plante de

cultură sau din flora spontană, ceea ce poate contribui la creşterea calităţii vieţii în mediul rural.

Echipamentele pentru procesarea primară a plantelor medicinale şi aromatice preiau succesiv

materialul vegetal supus procesării, echipamentele de prelucrare primară fiind aşezate în linie,

aceastea putând fi aşezate în diferite forme, funcţie de incinta amenajată sau disponibilă a celui

care utilizează aceste echipamente. Linia pentru procesarea primară a plantelor medicinale şi

aromatice următoarele echipamente:

maşina de tăiat plante;

transportor înclinat cu bandă;

sortator de plante tăiate;

percolator.

CUVINTE CHEIE: valorificare plante medicinale, extracte biologic active, suplimente alimentare

DIRECTII DE CERCETARE

- valorificarea superioară a resurselor vegetale locale;

- identificarea de surse noi de plante medicinale cultivate sau din flora spontană cu potenţial

benefic asupra sănătăţii umane;

- procesarea primară a diferitelor tipuri de plante medicinale cu obţinerea de diferite tipuri de

extracte bioactive ce conţin diferite tipuri de substanţe biochimice benefice pentru sanatatea

populaţiei umane;

- identificarea de noi substante bioctive cu rol benefic asupra sanatatii umane

- realizarea de extracte noi cu rol de suplimente alimentare;

- posibilitatea realizării ulterioare a unei game de utilaje cu diferite capacităţi de prelucrare

pentru adaptarea la condiţiile locale în ceea ce priveşte speciile de plante şi cantităţile care

trebuie procesate;

- strategii de management privind valorificarea superioară a plantelor medicinale de pe teritoruiul

României.

Page 26: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

26

LABORATOR PENTRU EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de studii şi cercetări în domeniul

tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor din agricultură (lucrările solului, înfiinţarea şi întreţinerea

culturilor agricole) adaptate la condiţiile regionale şi aliniate la conceptul de agricultură durabilă.

CUVINTE CHEIE: lucrări sol, înfiinţare, întreţinere, culturi agricole, agricultură durabilă.

DIRECŢII DE CERCETARE

- cercetări în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi

automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară adaptate conceptului de

agricultură durabilă;

- studii şi cercetări privind impactul tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor solului, înfiinţarea şi

întreţinerea culturilor agricole, în scopul adoptării acelor sisteme de folosinţa durabilă a

terenurilor agricole adaptate la condiţiile regionale, care să prevină sau să minimizeze

degradarea solului, să restaureze capacitatea productivă şi procesele vitale ale solurilor

degradate şi să asigure totodată şi creşteri ale producţiei agro-alimentare.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII PENTRU CREŞTEREA

SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR ÎN SISTEME RECIRCULANTE

DESCRIERE

Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de tehnologii noi pentru creşterea

superintensivă a peştilor într-un sistem recirculant cu optimizarea parametrilor tehnologici şi

asigurarea protecţiei sanitar-veterinare.

CUVINTE CHEIE: sisteme acvacole recirculante, sturioni, reproducere la şalău

DIRECŢII DE CERCETARE

- cercetare fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică în domeniul proceselor,

tehnologiilor şi echipamentelor tehnice din cadrul sistemelor acvacole, iar în cadrul sistemelor

acvacole în speţă cele recirculante.

- promovarea agriculturii sustenabile în scopul diversificării producţiei piscicole şi introducerea

pe piaţă a unor specii valoroase pentru care există cerere şi tradiţie în consum;

- folosirea pompelor de căldură, a celulelor solare şi a celor fotovoltaice ca sursă de energie

alternativă pentru încălzirea/răcirea apei şi pentru încălzirea/răcirea halei şi a anexelor;

- promovarea şi extinderea tehnologiilor elaborate şi a echipamentelor tehnice rezultate în

vederea înfiinţării de noi ferme în acvacultură din România pentru obţinerea materialului

piscicol destinat consumului şi populării în mediu natural.

Page 27: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

27

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE BIOPOLIMERI

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de reţete noi de amestecuri în scopul obţinerii din resurse regenerabile de materiale biodegradabile prietenoase mediului, de tipul bioplasticelor. Acesta dispune de o baza de cercetare moderna formata dintr-o instalatia de extrudare-laminare alcatuita din: extruder de laborator cu doi melci corotativi tip ZK25x30D, cu microprocesor de control cu posibilitatea reglarii si mentinerii temperaturii in cele cinci zone de lucru si in matrita; instalatie de granulare si instalatie de laminare, toate fabricate de firma Collins, Germania. In componnta instalatiei intra de asemenea un dozator volumetric pentru amidon, cu snec dublu, cu reglarea continua a debitului intre 0,3-10 kg/h, doua pompe dozatoare peristaltice pentru alimentarea componentilor lichizi, o instalatie de racire a valturilor si pompe de vid pentru degazare. In vederea efectuarii de analize si masuratori, laboratorul este dotat cu o balanta de precizie Partner, tip WLC 0,6/B1, aparat pentru masurarea punctului de topire Kruss KSP 1N, reometru programabil Brookfield, tip DV-III Ultra si o baie de circulare Brookfield, tip TC150SD. Sistemul de monitorizare si control al instalatiei permite utilizatorului sa modifice parametrii de functionare ai acesteia in acord cu materialele care compun reteta. CUVINTE CHEIE: biopolimeri, bioplastice, extrudare, laminare, protectie mediu DIRECŢII DE CERCETARE - realizarea de retete de bioplastice cu diferite compozitii; - cercetari in domeniul identificarii si controlului proceselor la nivel nanostructural, in special

privind compatibilitatea componentilor, transformarile fizico-chimice pe parcursul procesarii amestecurilor si biodegradabilitatea produselor finite;

- studii privind compararea produselor pe baza de materii prime biologice cu cele non-biologice în ceea ce priveste pretul, performanta, disponibilitatea si avantajele ecologice;

- diversificarea şi creşterea veniturilor fermierilor prin valorificarea potenţialului de produse pe baza de biopolimeri;

- studii privind comportamentul utilizatorilor de produse din resurse regenerabile biodegradabile si a perceptiei acestora privind avantajele realizarii si utilizarii lor;

- strategii de management privind valorificarea biopolimerilor in intreprinderile mici si mijlocii.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE TEHNOLOGII, INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE DEPOZITĂRII ŞI

PROCESĂRII SEMINŢELOR DE CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune efectuarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală,

aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de depozitare şi procesare a seminţelor de cereale şi plante tehnice, în contextul trasării unui lanţ alimentar sănătos şi are ca viziune o lume sănătoasă şi echitabilă. CUVINTE CHEIE: prelucrare primară, procesare seminţe, tratare chimică, procesare, depozitare; DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate obţinerii

materialului semincer; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate tratării

chimice a materialului semincer; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate obţinerii

nutreţurilor concentrate; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

depozitării seminţelor de cereale şi plante tehnice; - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate

procesării seminţelor de cereale.

Page 28: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

28

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE

TEHNOLOGII INDUSTRIE ALIMENTARA – LCTIA

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea-dezvoltarea de în scopul fundamentarii unor tehnologii

inovative in industria alimentara, care sa permita micilor intreprinzatori sa obtina produse noi, competitive pe piata. Laboratorul dispune de o infrastructura de cercetare complexa, compusă din echipamente moderne cu multiple functii: sistem de extractie Soxhlet, Rotavapor tip HEI- VAP BASIC 1 / G1B, refractometru manual Abbe, umidometru cu determinarea greutăţii hectolitrice, balanta analitica, cuptor de calcinare, etuva, sistem de sitare, viscozimetru rotational, bidistilator. CUVINTE CHEIE: industrie alimentara, tehnologii inovative DIRECTII DE CERCETARE - caracterizarea fizico-chimica a uleiurilor vegetale; - determinarea grasimilor din produsele agroalimentare; - determinarea caracteristicilor fizice (umiditate, cenusa, granulatie, densitate, viscozitate, indice

de refracţie, tensiune superficială) ale produselor agroalimentare; - cercetari in domeniul identificarii de alimente functionale; - identificarea de tehnologii inovative de procesare produse cu aplicatie directa in industria alimentara.

Page 29: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

29

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII DE MECANIZAREA LUCRĂRILOR SOLULUI, ADAPTATE

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE LA NIVEL EUROREGIONAL ŞI PENTRU ÎNFIINŢAREA CULTURILOR AGRICOLE ÎN SISTEM CONSERVATIV

DESCRIERE Laboratorul de cercetare-dezvoltare are ca misiune la solicitarea fermierilor, promovarea

unor noi generatii de utilaje agricole si tehnologii, de mecanizare a lucrarilor solului, adaptate conditiilor climaterice în contextul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, care sa previna sau sa minimizeze degradarea solului, sa contribuie la restaurarea capacitatii productive si a proceselor vitale ale solurilor. CUVINTE CHEIE: utilaje agricole si tehnologii, degradarea solului, conditii climaterice. DIRECŢII DE CERCETARE - realizarea de proiecte de CD în parteneriat cu agenti economici în vederea transferului cercetarilor la

acesti agenti economici de produse cu pret de fabricatie competitiv si cu cerere de piata. - elaborarea tehnologiilor de mecanizare, de mare productivitate, privind decompactare si

aerarea, în profunzime, a solurilor deficitare concomitent cu administrarea de elemente nutritive; - promovarea sistemului de lucrari pentru conservarea solului prin care se asigura productii

competitive cantitativ si calitativ, cu costuri reduse si profit ridicat; - adaptarea sistemei de masini pentru lucrari de conservarea solului prin realizarea de organe

active si echipamente tehnice noi. - cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate înfiintarii

culturilor plante prasitoare în contextul unei agriculturi durabile; - cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate înfiintarii

culturilor de cereale paioase în sistem durabil; - elaborarea unei tehnologii de mecanizare a lucrarilor agricole, pentru promovarea în România

a plantei energetice Miscanthus, ca sursa regenerabilă.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU RECOLTAREA,

TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA PRODUSELOR AGRICOLE ŞI FURAJELOR

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea, fundamentarea si realizarea de sisteme si echipamente tehnice pentru recoltarea, transportul si manipularea produselor agricole şi horticole, abordate in contextul creşterii calităţii lucrărilor, creşterii siguranţei in exploatare, al eficientei energetice si reducerii consumurilor de forţa de munca si financiare. CUVINTE CHEIE: produselor agricole şi horticole, transport, recoltare DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru recoltarea

produselor agricole si horticole; - proiectarea modelelor experimentale si prototipurilor echipamentelor tehnice; - demonstrarea, diseminarea si transferul tehnologic al rezultatelor cercetarilor; - cresterea calitatii lucrărilor recoltare, transport si manipulare; - dezvoltarea de mijloace de recoltare, transport si manipulare in vederea realizarii sigurantei si

securitati totale în exploatare; - protectia solului, mediului si infrastructurii de transport; - utilizarea în componenta sistemelor a materialelor nepoluante; - eficientizarea energetica a sistemelor de recoltare, transport si manipulare; - realizarea de echipamente tehnice multifunctionale.

Page 30: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

30

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU RECOLTAREA FURAJELOR ŞI PREGĂTIREA HRANEI ÎN ZOOTEHNIE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea (fundamentală, aplicativă şi dezvoltare tehnologică) în domeniul tehnologiilor, proceselor si echipamentelor tehnice pentru recoltarea si conservarea furajelor, pregatirea si distribuirea hranei animalelor din fermele zootehnice si gospodarii individuale, pentru obtinerea de productii care sa corespunda exigentelor cererii de alimente sanatoase si de calitate superioara. CUVINTE CHEIE: conservarea furajelor , distribuirea hranei, ferme zootehnice. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetare stiintifica (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) asupra tehnologiilor de

mecanizare si echipamente tehnice adecvate pentru recoltarea, transportul si conservarea eficienta a plantelor furajere;

- cercetare stiintifica (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) asupra tehnologiilor de mecanizare şi echipamentelor tehnice adecvate pentru pregatirea si distribuirea hranei animalelor din fermele zootehnice sau gospodarii individuale;

- optimizarea sistemei de echipamente tehnice destinate zootehnie pentru lucrari de întretinere si pentru manipularea produselor;

- implementarea noilor tehnologii care sunt mai economice si au un impact minim asupra mediului.

Page 31: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

31

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FERTILIZAREA SOLULUI, CONFORM CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ DURABILĂ

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune cercetarea (fundamentala, aplicativa si dezvoltare tehnologica) în domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de fertilizare a solului conforme conceptului de agricultură durabilă, ecologică, cu impact favorabil asupra mediului şi sănătăţii consumatorilor. CUVINTE CHEIE: fertilizarea solului, gricultura durabila, ecologică. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate

fertilizarii solului cu îngrăşăminte chimice conform conceptului de agricultura durabilă, agricultura de precizie;

- cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrasaminte organice conform conceptului de agricultura ecologică;

- cercetarea si dezvoltarea proceselor, tehnologiilor si echipamentelor tehnice destinate fertilizarii solului cu îngrasaminte verzi conform conceptului de agricultura ecologică;

- implementarea tehnologiilor de fertilizare chimice si organice în conformitate cu orientarile actuale de dezvoltare a unei agriculturi durabile si ecologice;

- desfasurarea de activitati de diseminare pe scara larga a rezultatelor cercetarilor efectuate; - integrarea în platformele tehnologice din domeniu existente la nivel european.

LABORATOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU

LUCRĂRI DE ÎMPĂDURIRI ŞI ÎNFIINŢAREA PERDELELOR FORESTIERE DE PROTECŢIE A CULTURILOR AGRICOLE

DESCRIERE Laboratorul are ca misiune efectuarea de cercetari privind tehnologiile si echipamentele tehnice de mecanizare a lucrarilor de impadurire si infiintare a perdelelor forestiere in vederea protejarii culturilor agricole si combaterea fenomenului de seceta, precum si alte aspecte legate de protejarea florei spontane si valorificarea superioara a acesteia din arealele împadurite. CUVINTE CHEIE: perdele forestiere, lucrari de impadurire, protejarea florei spontane. DIRECŢII DE CERCETARE - cercetarea şi dezvoltarea unor tehnologii şi ET în vederea înfiinţării perdelelor forestiere în

teren total prelucrat; - cercetara si dezvoltarea unor tehnologii si ET in vederea infiinţării perdelelor forestiere în teren

prelucrat în benzi; - tehnologii pentru infiintarea pepinierelor.

Page 32: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

32

6.2. Laboratoare de încercări acreditate / neacreditate

6.2.1. Laboratoare de încercări acreditate

■ Departamentul Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultura şi Industria Alimentara – DI (Nr. certificat de acreditare LI 451/2010, conf. SR EN ISO/CEI 17025:2005):

- Laborator Încercări Tractoare şi Echipamente Tehnice pentru Agricultura şi Industria Alimentara – DITRMA; domeniul: determinări constructive; determinarea performanţelor; determinări de caracterizare a procesului de lucru; determinări de securitate şi protecţia muncii;

- Laborator Încercări Maşini de Stropit – LIMS; domeniul: încercări de determinare a performanţelor.

6.2.2. Laboratoare de încercări neacreditate - Laborator de Încercări la Rezistenţă a Componentelor Tehnice şi Organelor de Maşini - LIRCT; - Laboratorul de Încercări Motoare - LIM; - Laboratorul de Incercari Masini agricole si Remorci - LIMAR; - Laborator de incercari dinamice - LID.

6.3. Instalaţii şi obiective speciale de interes naţional

INSTALAŢIE DE ÎNCERCĂRI ÎN REGIM SIMULAT ŞI ACCELERAT, TIP HIDROPULS

Instalaţia de încercări în regim simulate şi accelerat tip Hidropuls, aparţinând INMA Bucureşti este o instalaţie unică la nivel naţional, ce poate executa expertize, analize şi optimizări ale: elementelor şi sistemelor ce permit asigurarea siguranţei şi securităţii în transportul de suprafaţă şi aerian, platformelor antiseism, echipamentelor din energetică cu aplicaţii speciale, maşinilor, echipamentelor agricole, din industria constructoare de maşini, etc.

Fig. 1 - Platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls constituie un complex de echipamente, aparate, subsisteme de acţionare electrică şi hidraulică, instalaţii şi construcţii auxiliare, destinate asigurării condiţiilor tehnice pentru încercări statice (rezistenţă la solicitări statice, deformări) şi dinamice (solicitări alternative sau pulsatorii pentru probe de anduranţă, vibraţii) şi are în componenţă: 1) patru agregate energetice care asigură sistemele de acţionare mecano-electro-hidraulice în scopul expertizării sistemelor testate.

Page 33: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

33

Fig. 2 - Agregatele de pompare Fig. 3 - Sistemul de monitorizare la agregatele de pompare

2) doisprezece cilindri hidraulici ce constituie elementele de execuţie pentru aplicarea solicitărilor

mecanice; cilindrii utilizaţi în cadrul INMA au capacităţi de aplicare a forţelor de 10, 25, 100 şi 250

KN, deplasarea (cursa) realizată fiind de maxim 200 mm (sau 100 mm faţă de poziţia de zero

mecanic) pentru toţi cilindrii.

Fig. 4 - Cilindri hidraulici, dispuşi pentru Fig. 5 - Cilindri hidraulici, dispuşi pentru acţionarea pe verticală acţionarea pe orizontală

3) doisprezece dulapuri de comandă (grupate 8 + 4), fiecare asigurând funcţiile de control pentru acţionarea a câte unui cilindru hidraulic; fiecare dulap de comandă conţine: - sistemul de comandă electronică pentru reglarea automată în cele două moduri de lucru privind

aplicarea solicitărilor; - acţionarea cu controlul forţei, deplasarea rezultând din deformaţiile plastice sau elastice ale

structurii solicitate, - acţionarea cu controlul deplasării, forţa rezultând din reacţiunea structurii încercate la o

deformaţie impusă; - aparate electronice de măsurare a parametrilor funcţionali: forţă, deplasare, presiune ulei; - echipamente electronice de protecţie la depăşirea limitelor normale ale parametrilor funcţionali; - instalaţia electrică şi electronică de acţionare a cilindrilor hidraulici.

Fig. 6 - Dulapurile de comandă - 12 Fig. 7 - Tablourile de comandă - 8 (8 - partea din spate şi 4 - partea din faţă) (privite de aproape)

Page 34: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

34

4) instalaţii şi construcţii auxiliare: - 3 platforme de încercare cu sisteme de izolare a vibraţiilor: S1 = 25 m2, m1 = 15t; S2 =

50 m2, m2 = 30t; S3 = 100 m2, m3 = 60t; - instalaţie hidraulică de alimentare şi distribuţie; - cameră de comandă; - instalaţii de ridicare şi transport (pod rulant, macarale); - dispozitive de montare pe stand a structurilor încercate.

Fig. 8 - Instalaţia hidraulică de alimentare şi distribuţie Fig. 9 - Camera de comandă a instalaţie de tip Hidropuls

Sistemele de achiziţie date

Sistemele de achiziţie de date au fost implementate pe instalaţia hidropuls pentru preluarea

controlului operatorului de către calculatoare tip desktop sau laptop, utilizând facilităţile asigurate

de producătorul instalaţiei prin conexiunile de intrări-ieşiri analogice şi digitale în interiorul

dulapurilor de comandă, si au permis realizarea următoarelor funcţii de control numeric:

- măsurarea forţei şi cursei;

- generarea semnalelor de referinţă (valori prescrise) pentru realizarea solicitărilor dorite;

- selectarea în trepte decadice a parametrilor de reglare (P, I, D);

- preluarea funcţiilor de semnalizare a funcţionării dulapurilor de comandă;

- semnalizarea intervenţiei protecţiilor.

Sistemele de achiziţie de date prevăd funcţii suplimentare faţă de cele de mai sus:

- preluarea unor fişiere de date prelucrate anterior şi aplicate ca semnale de comandă a

solicitărilor mecanice; aceste date pot rezulta din datele măsurărilor efectuate la

funcţionarea în condiţii reale a structurilor de încercat sau din realizarea unor semnale

complexe executate cu programe de calcul matematic (MATHCAD, NSOFT sau altele);

- preluarea unor semnale de măsură suplimentare de la traductori montaţi în alte puncte

de măsură decât cele de aplicare directă a solicitărilor asupra structurilor încercate;

- sincronizarea acţionării mai multor cilindrii la încercările cu puncte multiple de solicitare;

- prelucrarea semnalelor de măsură în timpul executării încercărilor: prelucrări aritmetice,

grafice, sau matematice complexe (transformate Fourier rapide);

- realizarea unor bucle de reglare de nivel superior (conţinând buclele de reglare

asigurate de dulapurile de comandă) pentru controlul solicitărilor în alte puncte ale

structurilor decât cele de aplicare directă;

Sistemele de achiziţie de date pe care instalaţia tip Hidropuls este prevăzută sunt

următoarele:

1. Sisteme achiziţie date tip fixe:

- calculatoare tip PC;

- plăci de achiziţie de date DAP 3200e/214, DAP 5200, cu module de intrări digitale, analogice,

ieşiri digitale şi ieşiri analogice:

16 intrări analogice, extensibile la 512;

2 ieşiri analogice, extensibile la 66;

16 intrări digitale, extensibile la 1024;

16 ieşiri digitale, extensibile la 1024;

accesorii: plăci terminale de intrări/ieşiri, cabluri de conectare.

Page 35: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

35

2. Sistem achiziţie date portabil format din:

modul achiziţie DATEKPCI-3110;

accesorii (STP3110, CAB307, CAB308);

modul extern achiziţie date CB2;

microcalculator portabil FUJITSU-SIEMENS C1110;

De asemenea in procesul de măsură si control e folosita o gama variata de traductoare şi

amplificatoare de semnal de ultima generaţie care permit efectuarea unor cercetări de calitate:

- Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50 kN, U2B/50 kN;

- Traductoare forţă pentru cilindrii hidraulici de 50kN, U2B/100 kN;

- Amplificatoare de măsură cu conectori AE 101;

- Traductori de deplasare WA/500 mml;

- Amplificatoare de măsură cu conectori MP 55;

Sisteme de reglare automată a forţelor şi deplasărilor

Cerinţa tehnică principală de comandă este de a asigura controlul continuu precis al

solicitărilor aplicate structurilor mecanice încercate (forţe şi deplasări) în punctele de solicitare,

pentru reproducerea fidelă a programului de încercare. Această cerinţă se realizează cu sisteme

de reglare automată care controlează electric servovalvele de admisie şi evacuare a uleiului

hidraulic din cilindrii de aplicare a solicitărilor, pentru a rezulta funcţia de variaţie în timp dorită, a

forţei sau deplasării.

Instalaţia Hidropuls din cadrul INMA poate realiza două moduri de lucru pentru încercările în

regim static sau dinamic ale structurilor mecanice:

1) Modul de lucru în forţă, când se impune o valoarea dorită a forţei aplicate, forţa fiind mărimea

controlată, iar deplasarea rezultând din caracteristicile de elasticitate şi plasticitate ale structurii

încercate.

2) Modul de lucru în deplasare, caz în care se impune o deformare a structurii, controlându-se

deplasarea elementelor structurii încercate în locul de contact, iar forţa rezultă din caracteristicile

de rezistenţă mecanică.

Sistemul de comandă al fiecărui dulap de acţionare a unui cilindru este constituit din două

sisteme de reglare independente, unul pentru reglarea forţei de acţionare asupra structurii

încercate şi celălalt pentru reglarea cursei (deplasării) cilindrului hidraulic. Cele două sisteme de

reglare sunt identice ca structură funcţională, diferenţa dintre ele constând în traductorii de măsură

diferiţi pentru asigurarea reacţiei negative, la unul doză de forţă cu traductor tensometric în punte

şi amplificator tensometric cu excitaţie în tensiune continuă, la celălalt traductor de deplasare

inductiv şi amplificator de măsură cu excitaţie în tensiune alternativă. Au fost considerate şi

perturbaţiile care pot apare datorită jocurilor în articulaţiile structurii încercate, în zonele de

asamblare cu şuruburi sau nituri, mai ales spre finalul probelor când aceste jocuri pot produce

perturbări importante, sistemul de comandă trebuind să compenseze vibraţiile suplimentare şi

"timpii morţi", fără a introduce oscilaţii proprii. Perturbaţiile pot apare şi datorită modului de montare

pe stand al structurii încercate, din jocurile în zonele de prindere şi aşezare, sau chiar din

deformarea dispozitivelor de prindere.

Aplicaţii realizate pe instalaţia HIDROPULS

Pe baza expertizei, analizei şi optimizării soluţiilor tehnice, ca rezultat al activităţilor de

cercetare, această infrastructură conduce la: design şi arhitectură modernă şi actualizată la

cererea pieţei de produse şi tehnologii (maşini, echipamente, instalaţii) competitive, cu costuri de

fabricaţie accesibile.

Datorită complexităţii instalaţiei şi posibilităţilor foarte diversificate de utilizare a acesteia,

domeniile de aplicaţii sunt multiple, dintre care se pot aminti:

- subansamble care concură la siguranţa circulaţiei pe drumurile publice (dispozitive de cuplare

de la tractoare şi remorci, dispozitive de cuplare a remorcilor agricole şi auto, dispozitive de

protecţie antirostogolire de la tractoare, bare antiîmpănare de la remorci, structuri de

rezistenţă, etc.);

- echipamente electrice (încercări antiseismice pentru transformatoare de forţă, pentru

întrerupătoare şi alte aparate specifice staţiilor de distribuţie energie electrică);

- echipamente pentru industria aeronautică (elemente de siguranţă, sisteme speciale pentru

avioane, etc.);

Page 36: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

36

- amortizoare auto / cu destinaţii speciale (industria de armament, seism, etc);

- maşini agricole (pluguri, grape cu discuri, maşini de stropit, prese de balotat paie, etc,);

- subansamble pentru maşini agricole (furtunuri distribuţie seminţe, suspensii remorci, etc.);

- echipamente, ansamble şi subansamble pentru transport: rame boghiu vagoane, automotoare,

remorci, etc.

Se pot efectua testări de rezistenta la anduranţă şi vibraţii pe diverse echipamente

tehnologice pentru a se verifica fiabilitatea si siguranţă în funcţionare a acestora. Astfel se pot

identifica si remedia eventualele defecte de proiectare si/sau execuţie evitându-se producerea

unor accidente tehnologice in funcţionare. De asemenea se pot testa echipamente de importanta

vitala (transformatoare electrice, etc.), verificându-se comportamentul acestora în caz de cutremur

(calamitate naturală).

Instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip hidropuls este singura din ţară ce

efectuează încercări de anduranţă în regim simulat pentru:

elementele de cuplare între vehiculele de tractare şi cisternele cu încărcături speciale (azot, O2,

acid sulfuric, biocarburanţi, etc.), care în caz de rupere pot produce accidente tehnologice şi

chiar dezastre;

echipamente tehnice (ET) de furnizare a distribuţiei energiei electrice, în caz de calamităţi

(seism);

tehnică de securitate şi siguranţă naţională (ansamble şi subansamble avioane de luptă, etc).

În domeniul pregătirii profesionale, creşterea competenţelor şi dezvoltarea carierelor în

cercetarea ştiinţifică, instalaţia de încercări în regim simulat şi accelerat, tip Hidropuls este

utilizată ca:

suport pentru demonstrarea experimentelor în realizarea tezelor de doctorat şi lucrări post-

doctoratură;

infrastructură pentru realizarea lucrărilor de dizertaţie în masterat, lucrări de laborator şi

demonstraţii;

practică pentru studenţi în domeniul ingineriei mecanice, mecatronică şi sisteme industriale.

6.4. Măsuri de creştere a capacităţii de cercetare-dezvoltare corelat cu asigurarea unui grad de utilizare optim

- asigurarea competentei necesare a personalului care deserveste si utilizeaza infrastructura de cercetare-dezvoltare astfel incat acesta sa asigure un grad de utilizare optim;

- asigurarea unui grad inalt de informare a personalului in ceea ce priveste ultimele noutati in materie de echipamente de cercetare astfel incat achizitionarea unor echipamente noi sa se faca in conditii total controlate;

- identificarea de noi oportunitati de cercetare cerute de piata care necesita completarea infrastructurii existente sau achizitionarea unor echipamente noi;

- stabilirea unor obiective strategice in planul anual de investitii care sa asigure cresterea capacitatii de cercetare dezvoltare prin achizitia de echipamente noi, state of the art, corelat cu cerintele pietii;

- contractarea de lucrari cu tertii care solicita realizarea de cercetari experimentale pentru validarea unor concepte, produse, idei, care implica folosirea optima a infrastructurii de cercetare;

- intensivizarea activităţii CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU CONCEPŢIA, REALIZAREA ŞI TESTAREA MAŞINILOR, INSTALAŢIILOR ŞI ECHIPAMENTELOR TEHNICE INTELIGENTE - CCCRT, în scopul micşorării perioadei de finalizare a implementării în mediul economic a rezultatelor cercetării institutului, prin investitţii în modernizarea şi consolidarea infrastructurii de cercetare cu echipamente high-tech.

Page 37: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

37

7. REZULTATELE ACTIVITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

7.1. Structura rezultatelor de cercetare-dezvoltare

Nr.

7.1.1 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate cotate ISI Anexa 3 27

7.1.2 Factor de impact cumulat al lucrărilor cotate ISI 2,003

7.1.3 Citări în reviste de specialitate cotate ISI -

7.1.4 Brevete de invenţie (solicitate / acordate) Anexa 4 14/10

7.1.5 Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate -

7.1.6 Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii Anexa 5

5/3/1

7.1.7 Lucrări ştiinţifice/tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI Anexa 6 52

7.1.8 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale Anexa 7 72

7.1.9

Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, modele experimentale noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

Anexa 8

20/7/1/ 28/18

7.1.10 Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale 0

7.1.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI: 27

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI

2015 2016

Număr 32 27

Anexa 3

Nr. crt. Articol Autori

1.

JOURNAL OF SPECTROSCOPY Vol. 2016

e: ISSN 2314-4939 p: ISSN 2314-4920 XRD investigation of some thermal degraded starch based materials,

Article ID 9605312, pag. 1-6 Factor impact = 0,814

Todica M. Nagy E. M. Niculaescu C.

Stan O. Cioica N.

Pop C.V.

2.

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Vol.21, No.5/2016 ISSN 1224-5984

Preliminary XRD and IR investigation of some starch based biodegradable systems, pag.11825-11831

Factor impact = 0,381

Todica M. Cioica N.

Olar L. Coţa C. Marin E. Nagy E.M.

3.

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Vol. 21, no. 2/2016, ISSN 1224 - 5984

Influence of different types of substrate on the anaerobic fermentation process, pag. 11281-11289 (IF: 0.404)

Moiceanu G., Voicu Gh., Dincă M.,

Ferdeş M., Paraschiv G.,

Vlăduţ V. Toma L.

4.

ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, Vol. 21, no. 5/2016, ISSN 1224 - 5984

Comparative study on biogas production using cow and swine manure mixed with Miscanthus x giganteus as substrate, pag. 11968-11973 (IF: 0.404)

Moiceanu G., Voicu Gh., Ferdes M.,

Paraschiv G., Dinca M.,

Vlăduţ V., Găgeanu I.,

Chitoiu M.

5.

AIP CONFERENCE PROCEEDINGS.: TIM 15-16 PHYSICS CONFERENCE, Vol. 1796, Nr. 1/2016 e: ISSN 1551 – 7616, p: ISSN 0094 – 243X

Plasticizers effect on native biodegradable package materials, pag. 040008 (1-6)

Cozar O. Cioica N. Coţa C. Nagy E.M.

Fechete R.

Page 38: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

38

6.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks on Agricultural

Engineering", Opatija, Croaţia, ISSN 1848-4425

Tangential threshing system with ventilator effect at the combine harvesters pag.129-143

Ivan Gh.

7.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks on Agricultural

Engineering", Opatija, Croaţia, ISSN 1848-4425

Mathematical modelling of granulated fertilizers distribution by centrifugation, pag.155-165

Petcu A. Cârdei P. Popa L. Ştefan V.

Gîrleanu I.C.

8.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks on Agricultural

Engineering", Opatija, Croaţia, ISSN 1848-4425

IR investigation regarding the degradation of native starch based films, pag 479-486

Nagy E. M.

Todica M. Coţa C.

Olar L.E. Cioica N.

Cozar O.

9.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING " Actual Tasks On Agricultural

Engineering ", Opatija - Croaţia

ISSN 1848-4425 Simulation of transportation stress of agricultural implements within laboratory,

pag. 119-127

Matache M.

Voicu Gh. Vladut V. Voicea I. Persu C.

10.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia

ISSN 1848-4425 Analysis of qualitative indexes for the process of mechanized harvesting of

chamomile inflorescences, pag.237-248

Muscalu A.

David L.

11.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING " Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia

ISSN 1848-4425 Energy consumption of a hammer mill when chopping miscanthus stalks,

pag. 215-223

Chiţoiu M. Voicu G.

Paraschiv G Moiceanu G.

Vlăduţ V. Matache M. Marin E. Bunduchi G. Danciu A. Voicea I. Găgeanu I.

12.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia

ISSN 1848-4425 Oil extraction using a vertical press with piston, pag. 249-258

Ionescu M. Voicu Gh.

Biriş S. Șt. Vlăduţ V.

Ungureanu N.

Ștefan E. M. Dincă M.

Matache M.

13.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia

ISSN 1848-4425 Influence of wheel load and tire inflation pressure on footprint area in static

regime, pag 99-110

Ungureanu N. Vlăduţ V.

Voicu Gh.

Biriş S. Șt. Ionescu M.

Dincă M.

Vlăduț D. I. Matache M.

14.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija – Croaţia, ISSN 1848-4425

Quality of thymus (Thymus Vulgaris) screening process in order to obtain bioactive extracts, pag. 299-310

Pruteanu A.

David L. Muscalu A. Vladut V.

Page 39: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

39

15.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia ISSN 1848-4425

Study on stress and strains distributions in agricultural cultivators using the finite element method, pag. 111118

Biriş S. Şt., Maican E.,

Vlăduţ V., Bungescu S.,

Ungureanu N., Vlăduţ D.I.

16.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia ISSN 1848-4425

Optimization of biogas production by the addition of green Miscanthus x giganteus in anaerobic digester, pag. 437446

Dincă M., Toma L.,

Ferdeş M., Voicu Gh.,

Paraschiv G., Moiceanu G.,

Vlăduţ V.

17.

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia ISSN 1848-4425

Optim Determination of soil resistance related to wear of a chisel share, pag. 187194

Vlăduţoiu L., Andrei T.,

Marin E., Vlăduţ V.,

Biriş S.Şt., Matache M.,

Fechete L., Dumitru I.,

Kiss I.

18

PROCEEDINGS OF THE 44th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks On Agricultural

Engineering", Opatija - Croaţia ISSN 1848-4425

Databases as support for environmental management and protection pag. 499 – 508

Muraru V. Cardei P. Muraru - Ionel C. Muraru S. Ticu T.

19.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Researches concerning impurities separation process from mass of cereal seeds

using vibrating sieves in air flow currents, pag.364-370

Brăcăcescu C. Găgeanu I.

Popescu S. Kemal C.S.

20.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Performances evaluation of direct seeder for grasslands, pag.198-203

Manea Dragos

Voicu Gheorghe Paraschiv Gigel

Marin Eugen

21.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Researches on obtaining higher qualitative indices for the sowing work,

engineering for rural development, pag. 1305 – 1311

Cujbescu D. Vlăduţ V.

Voicu Gh. Ungureanu N..

22.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Determination of subsoiler's traction force influenced by different working depth

and velocity, pag. 817-825

Croitoru Şt., Vlăduţ V., Marin E., Matache M.,

Dumitru I.

23.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Researches on optimizing the working process of machinery used for the

treatment of field crops, pag. 832-838

Niţu M., Matache M., Vlăduţ V.,

Imre K.

24.

PROCEEDINGS OF 15th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Engineering for Rural Development, Jelgava - Latvia

ISSN 1691-5976 Experimental research on the process of pelleting salix viminalis depending on

humidity and granulation, pag. 624-628

Găgeanu I.,

Voicu Gh., Bunduchi G., Brăcăcescu C.

25.

PROCCEDINGS OF 16TH INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE - SGEM

ISSN 1314 – 2704, ISBN 978-619-7105-58-2 Albena, Bulgaria, 30 June – 6 July 2016

E-learning system as support for improving the public awareness on environmental management and protection, pag. 255 – 262

Muraru V. Pirna I. Muraru – Ionel C. Ciobanu V. Muraru S.

Page 40: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

40

26.

PROCCEDINGS OF SGEM VIENNA GREEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Vienna, Austria, 2 - 5 Nov. 2016

Book 6 Vol 3 ISBN 978-619-7105-79-7, ISSN 1314-2704,

DOI: 10.5593/sgem2016HB63 Using cad models in finite element analysis, pag. 151-160

Muraru V. Cardei P. Sfiru R.

27.

PROCCEDINGS OF SGEM VIENNA GREEN INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Vienna, Austria, 2 - 5 Nov. 2016

Book 6 Vol 3 ISBN 978-619-7105-79-7, ISSN 1314-2704,

DOI: 10.5593/sgem2016HB63 applications of finite element structural analysis in the microstructures field and

their specific issues, pag. 11-18

Cardei P. Muraru V., Sfiru R.

7.1.2. Factor de impact cumulate al lucrărilor ISI: 2,003

7.1.3. Citări în reviste de specialitate cotate ISI: - 7.1.4. Brevete de invenţie (solicitate / acordate) 14 / 10

Brevete de invenţie (solicitate / acordate) 2015 2016

Număr brevete de invenţie solicitate (cereri) 10 14

Număr brevete de invenţie acordate 5 10

Brevete de invenţie solicitate (cereri înregistrate): 14 Anexa 4

Nr.crt Titlu Autori Nr.reg.OSIM

1 APARAT DE TREIER CU EFECT DE VENTILATOR

Ganea-Christu Ioan Ivan Gheorghe Muscalu Adriana Brăcăcescu Carmen

A-00037 19.01.2016

2 INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ PENTRU DRAJAREA SEMINŢELOR

Manea Dragoş Gîdea Mihai

Epure Doru-Gabriel Gaidau

Carmen-Cornelia Stepan Emil

Epure Lenuţa Iuliana Marin Eugen Mateescu Marinela Marian Mihai

A-00221 28.03.2016

3 DISPOZITIV PENTRU DEPĂRTAREA COASTELOR LA ANIMALE MARI

Ganea-Christu Ioan Drăgolici Victor

Drăgolici Ecaterina Moise Sorina

A-00571 10.08.2016

4 INSTALAŢIE DE CONDIŢIONAT SEMINŢE

Păun Anişoara Ioniţă Ghiţă Milea Dumitru Ganea-Christu Ioan

A-00688 29.09.2016

5 SISTEM DE REGLARE A BURGHIULUI PENTRU EXECUTAREA DE LOCAŞURI DE PLANTARE PE TERENURI ÎN PANTĂ

Bogdanof Gabriel Vişan Alexandra Păun Anişoara Milea Dumitru

A-00705 05.10.2016

6 TEHNOLOGIE PENTRU CONDIŢIONAT SEMINTE

Păun Anişoara Ioniţă Ghiţă Ganea-Christu Ioan Marin Eugen

A-00887 23.11.2016

7 DISPOZITIV PENTRU MONTAT CUPLE DE FIXARE MATRIŢE EXTRUDER

Păun Anişoara Vlăduţ Valentin Ioniţă Ghiţă Milea Dumitru

A-00924 28.11.2016

8 SISTEM DE TRANSMITERE PENTRU MENŢINEREA MIŞCĂRII RELATIVE A MATERIALULUI PE SITE CILINDRICE

Găgeanu paul Manole Constantin

Paraschiv Gigel Costoiu Mihnea-C

Vlăduţ Valentin

A-00925 28.11.2016

Page 41: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

41

9 ECHIPAMENT PENTRU COMBATEREA ECOLOGICĂ A BURUIENILOR

Matache Mihai Muscalu Adriana Niţu Mihaela Pruteanu Augustina

A-01000 12.12.2016

10

SISTEM DE MONTARE RAPIDĂ ŞI DE AMORTIZARE A ŞOCURILOR AXIALE ALE BURGHIULUI DE EXECUTAT LOCAŞURI DE PLANTARE

Bogdanof Gabriel Vişan Alexandra Milea Dumitru Ciobanu Valeria

A-01001 12.12.2016

11

BUNCĂR DE ALIMENTARE CU CAPACITATE DE STOCARE REGLABILĂ PREVĂZUT CU MUŞCHI ARTIFICIALI FLUIDICI

Vişan Alexandra Ciobanu Valeria Milea Dumitru Păun Anişoara

A-01014 15.12.2016

12 SISTEM COMBINAT DE AMESTECARE ŞI TRANSPORT PENTRU CEREALE TRATATE

Vişan Alexandra Ciobanu Valeria Bogdanof Gabriel Milea Dumitru

A-01030 21.12.2016

13 SISTEM MULTICOMPARTIMENTAT CU AUTOCURĂŢIRE DE AERARE A APEI UZATE

Ştefanov Constantin Pop Augustin Ganea-Christu Ioan

A-01031 21.12.2016

14 SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE*

Sărăcin Ion Pandia Olimpia Ganea-Christu Ioan

A-00169 28.03.2016

* Titular USAMV Bucureşti

Brevete de invenţie acordate de OSIM: 5 brevete şi 5 Hotărâri de acordare

Nr. crt

Titlu Autori Nr. brevet

luna/an

1 ECHIPAMENT PENTRU RECOLTAT RIZOMI DE MISCANTHUS

Sorică Cristian Marian Marin Eugen Cojocaru Iosif Manea Dragoş

125946 5/2016

B

2 TOCĂTOR PENTRU BIOMASĂ AGRICOLĂ ŞI FORESTIERĂ

Tican Nicolae Ganea-Christu Ioan Danciu Aurel

126359 11/2016

B

3 SISTEM DE AMORTIZARE PENTRU BUNCĂRELE DE COLECTARE A PRODUSELOR VEGETALE SENSIBILE

Stanciu Lucian Cristea Mircea Cojocaru Iosif Ganea-Christu Ioan

Hot 4/268 30.09.16

4 DEPĂNUŞĂTOR ROTATIV

Stanciu Lucian Pirnă Ion Cojocaru Iosif Voicu Emil Ghioc Liviu

126265 5/2016

B

5 OBLON MOBIL CU SISTEM DE GHIDARE ÎNCORPORAT PENTRU MAŞINILE DE FURAJARE

Nedelcu Ancuţa Ciupercă Radu Popa Lucreţia Ştefan Vasilica

Hot.4/238 30.08.16

6 SISTEM SUPLIMENTAR DE ACTIONARE HIDROSTATICĂ PENTRU TRACTORUL DE 45 CP

Coţa Constantin Nagy Elena Mihaela Cioica Nicolae

Hot 4/267 30.09.16

7 ECHIPAMENT TEHNIC DE LUCRAT SOLUL ÎN BENZI, SEMĂNAT PLANTE PRĂŞITOARE, FERTILIZAT ŞI DISTRIBUIT

Marin Eugen Cojocaru Iosif Constantin Nicolae Sorică Cristian

Hot 4/149 30.05.16

8 ECHIPAMENT PENTRU PRELUCRAREA SECVENTIALĂ A SOLULUI

Ciupercă Radu Ciurel Gica Ivan Gheorghe Nedelcu Ancuţa

126314 06/2016

B

9 DISPOZITIV DE AERARE PENTRU SEMINŢELE DE CEREALE DEPOZITATE ÎN CELULE METALICE

Păun Anişoara Pirnă Ion Cojocaru Iosif Ganea-Christu Ioan

126266 5/2016

B

10 ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU DEFRIŞAT PLANTAŢII VITICOLE

Marin Eugen Pirnă Ion Sorică Cristian Manea Dragoş

Hot 4/266 30.09.16

7.1.5. Citări în sistemul ISI ale cercetărilor brevetate: -

Page 42: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

42

7.1.6. Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii

Anexa 5

Produse / servicii / tehnologii rezultate din activităţi de cercetare bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii 2015 2016

Număr PRODUSE omologate 7 5

Număr SERVICII omologate 4 3

Număr TEHNOLOGII omologate 2 1

7.1.6.1. PRODUSE OMOLOGATE: 5

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1

Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (SALIX VIMINALIS) ca sursa alternativa de energia curata( TCSE ) Contract nr. 35 /2.07.2012 Autoritatea contractanta: UEFISCDI (PARTENERIATE) CD : 583 / 2012 – 2016 Beneficiar: ASOCIATIA GREEN ENERGY POL DE COMPETITIVITATE IND-AGRO-POL Acord ferm de colaborare: 754 / 02.07.2012

Omologare produs: Echipament tehnic de infiintat salcie energetic, EIS Numar dosar: 210

Decembrie 2016

- Tipul purtat

- Sursa energetică, CP 80…150

- Numărul de randuri 2

- Lungimea butaşilor, mm 180…250

- Diametrul butaşilor, mm 5…25

- Disanţa între rânduri, cm 75

- Spatiul liber între două rânduri plantate, cm

150

- Distanta între doi butaşi (în lungul liniei), cm

785

- Dimensiunile de gabarit, mm

- lungimea: - în lucru 2915

-în transport 2915

- lătimea: - în lucru 2004

-în transport 2004

- înălţimea: - cu marcatoarele ridicate, mm 2020

- Masa, kg 1270

Domeniul de utilizare al echipamentului tehnic de înfiinţat salcie energetica cuprinde, tehnologii si produse menite sa rezolve şi să implementeze soluţii la probleme complexe socio -economice de prioritate naţională şi actualitate internaţională şi anume: înlocuirea surselor energetice fosile (cărbuni, petrol, etc.) cu surse alternative (arderea de culturi energetice), care au un ritm de creştere foarte accelerat (cca. 3cm/zi în timpul verii), cu o putere energetică mare (4900Kcal/Kg), ardere cu emisii de gaze aproape zero şi costuri de producţie foarte mici

Page 43: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

43

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

2

Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (SALIX VIMINALIS) ca sursa alternativa de energia curata. (TCSE) Contract nr. 35 /2.07.2012 Autoritatea contractanta: UEFISCDI (PARTENERIATE) CD : 583 / 2012 – 2016 Beneficiar: ASOCIATIA GREEN ENERGY POL DE COMPETITIVITATE IND-AGRO-POL Acord ferm de colaborare: 754 / 02.07.2012

Omologare produs: Echipament tehnic de taiat si tocat salcie energetic, ETSE-0 Numar dosar: 211

Decembrie 2016

- Tipul tractat

- Sursa energetică, CP 150

- Numărul de randuri de recoltat 2

- Diametrul plantelor, mm max 70

- Disanţa între rânduri, cm 75

- Spatiul liber între două rânduri plantate,

cm 150

- lăţimea maximă de lucru, mm 1500

- turaţia rotorului cu discuri, min-1 1063

- turaţia valturilor de tragere, min-1 49

- turaţia rotorului tocatorului cu cutite,

min-1 1000

- diametrul discului de debitat, mm 900

- diametrul rotorului de tocare, mm 1150

- diametrul rolei de tragere I, mm 700

- Dimensiunile de gabarit, mm

- lungimea: - în lucru 3505

-în transport 3685

- lătimea: - în lucru 4370

- în transport 4740

- înălţimea: 2876

- Masa, kg 3500

Maşina lucrează pe 2

rânduri la distanţa între ele

de 0,75 m, iar spaţiul liber

între două rânduri plantate

este de 1,5 m.

Maşina se utilizează la

recoltarea culturilor de

salcie energetică destinată

consumului energetic, la 3

ani după plantare.

Grosimea plantelor ce

urmează a fi recoltate şi

tocate este cuprinsă între

10 şi 60 mm. Pe lângă

culturile de salcie

energetică, maşina poate fi

folosită şi la recoltarea altor

culturi ale căror plante pot fi

folosite ca biomasă,

respectându-se condiţiile

impuse grosimii maxime

ale plantelor.

3 Cercetari interdisciplinare privind

tratarea semintelor cu hidrolizate de colagen in vederea cresterii indicatorilor calitatii, reducerii pesticidelor si dezvoltarea durabila a productiei agricole, GERMOSTIM Contract de cercetare nr. 112 / 26.07.2012 Autoritatea contractantă : UEFISCDI ( PARTENERIATE)

Omologare produs: Echipament pentru tratarea semintelor ETS Numar dosar: 208

Iulie 2016

- Alimentare: 220 V, 50Hz; - Motoreductor:

puterea motorului electric: 0,75 kW;

turația motorului electric: 2770 rot/min;

tipul reductorului: melc roată melcată;

raportul de reducere: 1:5; - Pompa:

tip cu diafragmă;

alimentare: 12 V cc;

Echipamentul tehnic pentru tratarea semintelor ETS este destinat testării, verificării şi validării tehnologiei de tratament la seminţele de cereale folosind amestec de pesticide și hidrolizate de colagen.

Page 44: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

44

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

CD : 584 / 2012 – 2016 Beneficiar : SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL Acord ferm de colaborare nr.14041 / 04.03.2014

debit max.: 8 l/min;

presiune max.: 4 bar; - Agitator:

tip: mecanic, cu paletă;

putere: 120 W;

capacitatea de agitare: max. 5 l;

viteza de agitare: reglabilă, rot/min 200-1000;

vâscozitatea lichidului: mPa*s până la 50000;

- Generator de aer cald:

putere: 3 kW;

debit max.: 250 m3/h;

diametru racord: 155 mm; - Unghi de înclinare cuva de semințe: -90° ... +90°; - Capacitatea rezervorului de mixare: 3,6 l; - Masa (în gol): 103 kg.

4

Echipament de plantat puieti forestieri pe un rind EPF-1 Contract nr. 1022/27.09.2016 CD: 9803/ 2016 – 2016 Beneficiar: FUNDATIA “PATRIMONIU”

Omologare produs: Echipament de plantat puieti forestieri pe un rind EPF-1 Numar dosar: 207

Iunie 2016 tipul sistemului tehnic, purtat

- sursa energetică, tractor 65 CP-100CP

- tipul brăzdarului, patină

- dimensiuni de gabarit:

- lungime, mm 3000

- lăţime, mm 1070

- înălţime, mm 2300

- număr secţii de plantare, buc 1

- adâncimea maximă de plantare, mm 300

- distanţa între puieţi pe rând, m

Varianta I (Z=16 dinti)

- 1 brat 4

- 2 brate 2

- 3 brate 1,4

- 4 brate 1

- 6 brate 0,75

Echipamentul de plantat

puieţi forestieri EPF1 este

destinat mecanizării

lucrărilor agrosilvice de

împădurire, realizate în

vederea refacerii fondului

forestier în zonele de şes şi

colinare, înfiinţării

perdelelor de protecţie,

precum şi pentru înfiinţarea

plantaţiilor în livezile

pomicole sau pepiniere

fiind deservit de un

operator. Echipamentul

realizează plantarea puieţilor

forestieri de foioase şi

Page 45: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

45

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

mod de plantare, semiautomat

- viteza de lucru (in functie de distanta dintre puieti

pe rand), km/h 0,20-3

- capacitatea de lucru pe schimb, plante

11500-15000

- tipul organelor de lucru brazdar prismatic

- masa utilajului, kg 720

răşinoase cu dimensiuni

cuprinse între 25-70 cm,

până la o adâncime de

max. 30 cm în teren

prelucrat în benzi cu

lăţimea de cca. 60 cm sau

prelucrat total.

Echipamentul este de tip

purtat pe mecanismul de

suspendare în trei puncte al

unui tractor cu putere

instalată de minim 80 CP.

5

Cercetari privind imbunatatirea performantelor tehnice ale unei instalatii de obtinere a uleiurilor volatile prin implementarea unei solutii de alimentare si extractie alternativa Contract nr. 1459/26.10.2015 CD: 657/2015-2016 Beneficiar: PFA IAKOB IOAN MARIA

Omologare produs: Instalatie de distilare cu alimentare alternativa IDA Numar dosar: 209

Septembrie 2016

- Generator de vapori de apă: - presiunea vaporilor 9 bar - rezervor de apă 27 l - consum de apă 0,7 l/min sau 42 l/oră - rezervor de motorină 20 l - consum de motorină 3,4 l/oră - Vas distilare 1: - capacitate 500 l - Vas distilare 2: - capacitate 1000 l - Vas de răcire: - capacitate 300 l - Separator de ulei volatil: - capacitate 17 l - Furtun de legatura: - temperatura de lucru intre -30 °C si +164°C - presiunea de lucru 7 bar

Instalaţia de distilare cu alimentare alternativă IDA este destinată extracţiei uleiurilor volatile din majoritatea plantelor aromatice prin metoda distilarării cu vapori de apă.

Page 46: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

46

1. Denumire produs: Echipament de plantat puieti forestieri pe un rând EPF-1 Nr. dosar omologare: 207

2. Denumire produs: Echipament pentru tratarea semintelor ETS

Nr. dosar omologare: 208

Page 47: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

47

3. Denumire produs: Instalatie de distilare cu alimentare alternativa - IDA

Nr. dosar omologare: 209

4. Denumire produs: Echipament tehnic de infiintat salcie energetic - EIS Nr. Dosar omologare: 210

Page 48: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

48

5. Denumire produs: Echipament tehnic de taiat si tocat salcie energetic, ETSE-0 Nr dosar omologare: 211

7.1.6.2. SERVICII OMOLOGATE: 3

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1 “Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network — PROSME” Numar contract : 671782 — PROSME Program: COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises, Call COS – WP 2014 – 2 - 1 Autoritatea contractanta: EASME –

Omologare serviciu : Realizare profile de colaborare transnationala in cadrul Enterprise Europe Network Numar dosar : 55

Decembrie 2016

Este un serviciu gratuit prin care se creeaza premisele identificarii de potentiale colaborari de afaceri/ parteneriate intre operatori economici din tarile membre ale Enterprise Europe Network – EEN (din Europa, America si Asia) care au potential de colaborare transnationala si care sunt interesati sa colaboreze la nivel international si consta atat in elaborarea de profile de colaborare

Elaborarea de profile de colaborare transnationala de tipul: de cercetare/ de afaceri/ tehnologice si publicarea acestor profile pe

Page 49: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

49

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

European Agency for Small and Medium Enterprise CD: 00638 / 2015-2016 Beneficiar: Clientii INMA in cadrul Enterprise Europe Network

transnationala de tipul: de cercetare; de afaceri (cerere si oferta de colaborare); tehnologice (cerere si oferta de colaborare), cat si in publicarea acestora pe platforma EEN. Conditii de eligibilitate:

Operatorii economici pentru care se INMA elaboreaza profilele de colaborare mentionate trebuie sa desfasoare activitati in regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud Muntenia;

Profilul de colaborare trebuie sa fie validat mai intai intern de un membru al consortiului PROSME aferent regiunilor mentionate si apoi validat de catre un evaluator extern desemnat la nivelul Comisiei Europene;

Punctajul acordat de evaluatorul extern trebuie sa fie de minim 10 puncte pentru ca profilul sa fie publicat pe platforma EEN si astfel sa fie vizibil pentru toti membrii Enterprise Europe Network.

platforma Enterprise Europe Network - EEN are ca scop identificarea pentru operatorii economici din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia de parteneri de cercetare/ de afaceri/ pentru transfer de tehnologie, din tarile membre EEN.

2 “Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network — PROSME” Numar contract : 671782 — PROSME Program: COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises, Call COS – WP 2014 – 2 - 1 Autoritatea contractanta: EASME – European Agency for Small and Medium Enterprise CD: 00638 / 2015-2016 Beneficiar: Clientii INMA in cadrul Enterprise Europe Network

Omologare serviciu : Realizare de acorduri de parteneriat (PA) transnationala in cadrul Enterprise Europe Network Numar dosar : 56

Decembrie 2016

Este un serviciu gratuit prin care se realizeaza acorduri de parteneriat transnational (PA) intre operatori economici din tarile membre ale Enterprise Europe Network – EEN (din Europa, America si Asia), acorduri care sunt publicate pe platforma EEN. Clasificare PA: de cercetare in cadrul unei oferte de proiect de CDI depusa de un consortiu european/international in cadrul unui program CDI finantat din fonduri publice la nivelul UE sau international; comercial; tehnologic (categoriile: tehnologie / know-how / inovare). Conditii de eligibilitate:

beneficiarii acestui serviciu din partea

Realizarea de acorduri de parteneriat transnational (PA) de tipul: de cercetare; comercial; tehnologic si publicarea acestora pe platforma Enterprise Europe Network - EEN are ca scop crearea si semnarea de parteneriate transnationale

Page 50: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

50

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

INMA trebuie sa desfasoare activitati in regiunile Bucuresti – Ilfov si Sud Muntenia;

cel puțin unul dintre semnatarii PA-ului trebuie să fi beneficiat de asistență directă de la cel putin un partener EEN;

beneficiarii trebuie sa fie din tari diferite EEN ;

tipul beneficiarilor: companie, antreprenor, organizație de cercetare, universitate, centru tehnologice, etc ;

sursa PA : brokeraj, company mission, profil de colaborare transnationala, expresie de interes, etc ;

PA-urile comerciale sau tehnologice trebuie semnate de ambii beneficiari;

PA-urile trebuie sa fie descrise pe platforma EEN pe care trebuie mentionat impactul estimat pentru ambii beneficiari;

PA-urile trebuie sa fie validate pe platforma EEN la nivelul Comisiei Europene.

intre operatorii economici care desfasoara activitati in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia care au potential de colaborare transnationala si operatori economici din tarile membre EEN, precum si publicarea acestor acorduri de parteneriat pe platforma EEN.

3 Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform SAE J2267 Contract nr. 743/19.07.2016 CD : 679 / 2016 – 2016 Beneficiar : SC ROTECA SRL ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol nr. 1552 / 08.11.2007

Omologare serviciu : Testarea si experimentarea in regim dinamic a grilajelor de protectie destinate echiparii cabinelor de protectie a operatorului echipamentelor tehnice autopropulsate Numar dosar : 54

Iulie 2016 Pentru realizarea testarii dinamice, se utilizeaza un obiect cazator cu masa de 226,9 Kg confectionat din otel, acesta fiind suspendat la 5,2 m fata de suprafata grilajului testat; in momentul impactului cu grilajul cabinei se atinge valoarea de 11574,62 J pentru energia disipata, valoare impusa prin SAE J2267. Determinarea conditiilor de incercare se realizeaza utilizand urmatoarele echipamente: • ruleta de 8 m; • Şubler 150mm; • Termohigrometru DH 50, Umiditate 5 - 95%, Temperatura -20 - 80ºC

Efectuarea incercărilor are scopul de determinare a rezistentei mecanice la loviri accidentale cu obiecte in miscare a grilajelor de protectie care echipeaza masinile autopropulsate forestiere.

Page 51: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

51

1. Denumire serviciu: Realizare profile de colaborare transnationala in cadrul Enterprise Europe Network

Nr. dosar omologare: 55

Page 52: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

52

2. Denumire serviciu: Realizare de acorduri de parteneriat (PA) transnationala in cadrul Enterprise Europe Network Nr. dosar omologare: 56

Page 53: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

53

3. Denumire serviciu: Testarea si experimentarea in regim dinamic a grilajelor de protectie destinate echiparii cabinelor de protectie a operatorului echipamentelor tehnice autopropulsate

Nr. dosar omologare: 54

Page 54: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

54

7.1.6.3. TEHNOLOGII OMOLOGATE: 1

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

1 Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice ( SALIX VIMINALIS )ca sursa alternativa de energia curata. (TCSE) Contract nr. 35 / 02.07.2014 CD : 583 / 2012 - 2016 Autoritatea contractantă : UEFISCDI Beneficiar : ASOCIATIA GREEN ENERGY Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Acord de colaborare nr. 754/02.07.2012 Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Omologare tehnologie: Tehnologie de cultivare si recoltare a salciei energetic, Salix viminalis Numar dosar: 51

Decembrie 2016

EIS ETSE

- Tipul purtat tractat

- Sursa energetică, CP 80…150 150

- Numărul de randuri 2 2

- Lungimea butaşilor, mm 180…250 -

- Diametrul butaşilor, mm 5…25 -

- Diametrul plantelor, mm - max 70

- Distanţa între rânduri, cm 75 75

- Spatiul liber între două rânduri plantate, cm

150 150

- Distanta între doi butaşi (în lungul liniei), cm

785 -

- lăţimea maximă de lucru, mm - 1500

- turaţia rotorului cu discuri, min-1 - 1063

- turaţia valturilor de tragere, min-1 - 49

- turaţia rotorului tocatorului cu cutite,

min-1 - 1000

- diametrul discului de debitat, mm - 900 - diametrul rotorului de tocare, mm - 1150 - diametrul rolei de tragere I, mm - 700

Culturile de salcie

energetică pot valorifica

terenurile în pantă, fixînd

solul şi îmbunătăţind

calitatea acestuia, pot

indeplini rol de bioremediere

a solurilor poluate extrăgînd

ionii ce se găsesc în exces

şi pot fi utilizate pentru

redarea circuitului productiv

a unor terenuri puternic

degradate (halde de steril,

soluri saline, erodate,

nisipoase, etc).

Cultura de salcie pentru biomasă poate fi recoltată

de în mod repetat 15-20 de ori înainte de a fi necesară

replantarea. Costul lucrărilor de îngrijire la salcie este

redus comparativ cu speciile agricole clasice, folosind

pesticide în cantităţi reduse. În afara utilizării

pentru producerea de

bioenergie şi alte

bioproduse, salcia este

ideală pentru numeroase

alte scopuri:

- tampon riveran – barieră

naturală ce împiedică

pătrunderea chimicalelor în

Page 55: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

55

Nr. crt.

Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare (luna )

Date tehnice Domeniu de utilizare

- Dimensiunile de gabarit, mm

- lungimea: - în lucru 2915 3505

- în transport 2915 3685

- lătimea: - în lucru 2004 4370

- în transport 2004 4740

- înălţimea:

- cu marcatoarele ridicate; 2020 -

- cu coşul rabatat; - 2876

- Masa, kg 1270 3500

rîuri şi lacuri,

- fitoremediere – salcia are

capacitatea dea curăţa solul

contaminat,

- reţinerea zăpezii – plantată

strategic salcia poate

împidica viscolirea zăpezii,

- managementul apelor

uzate – culturile de salcie

pentru biomasă au

capacitatea de a reţine

contaminanţii din apele

uzate.

Page 56: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

56

1. Denumire tehnologie: Tehnologie de cultivare si recoltare a salciei energetic, Salix viminalis Nr. dosar omologare: 51

Page 57: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

57

7.1.7. Lucrări ştiinţifice / tehnice în reviste de specialitate fără cotaţie ISI 52

Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate, fără cotaţie ISI

2015 2016

Număr 73 52

Anexa 6

Nr. crt.

REVISTA / ARTICOL / AUTORI

I. INMATEH – AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 48, nr. 1/2016 p ISSN 2068-2239; e ISSN 2068-4215

1. EXPERIMENTAL COMPARATIVE STUDY BETWEEN TWO TYPES 0F FORAGE DISTRIBUTING

MACHINES Nedelcu A., Popa L., Voicu Gh., Zaica A., Lazăr G., Petcu A, pag.21-28

II. INMATEH – AGRICULTURAL ENGINEERING, vol. 49, nr. 2/2016 p ISSN 2068-2239; e ISSN 2068-4215

2. MATHEMATICAL MODELLING OF THE THRESHING PROCESS MADE BY THE THRESHING

SYSTEMS WITH MULTIPLE ROTORS Ivan Gh., pag.83-90

III. BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA. AGRICULTURE, VOL. 73, Nr.1, 2016

ISSN e: 1843– 5246, p: 1843 – 5386

3. RHEOLOGICAL BEHAVIOR OF SOME LOCAL STARCH - BASED BIOPLASTICS

Nagy E. M., Todica M., Coţa C., Pop V. C., Olar L., Cioica N, pag. 59-63

IV. ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA - AGRICULTURE, MONTANOLOGY, CADASTRE SERIES, vol. 46, no. 2 /2016

Working Group No. 3 - FUNDAMENTALLY DISCIPLINES AND ENVIRONMENT AND PLANT MANAGEMENT

ISSN 1841-8317, ISSN CD-ROM 2066-950X SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCES - The 12th ANNUAL MEETING "DURABLE

AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE" 17-18 November 2016, Craiova

4. EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE TECHNICAL EQUIPMENT FOR HARVESTING

MISCANTHUS RHIZOMES Sorică E., Sorică C., Pruteanu A., Grigore I., pag. 562-567

5. EXPERIMENTAL RESEARCHES ON THE WORKING QUALITATIVE INDEXES OF TECHNICAL

EQUIPMENT FOR HARVESTING MISCANTHUS RHIZOMES Sorică E., Sorică C., Zaica Al., Brăcăcescu C., Grigore I., pag. 568-573

6. STAND FOR DETERMINING THE WEAR OF ACTIVE BODIES UNDER ACCELERATED REGIME Grigore I., Marin E., Sorică E., Sorică C., Danciu A., Vlăduţ V., Matache M., Ungureanu N., Gheorghe G.,

Mircea C., pag. 405-410

7.

STRUCTURAL ANALYSIS OF CONNECTING ROD OF SEPARATOR DRIVING MECHANISM WITH ECCENTRIC BELONGING TO TECHNICAL EQUIPMENT FOR HARVESTING

MISCANTHUS RHIZOMES Sorică C., Marin E., Sorică E., pag. 555-561

8. SEPARATION OF CHOPPED NETTLE MATERIAL ON PLANE SIEVE LENGTH

Pruteanu A., Matache M., Sorică C., Muscalu A., Niţu M., pag. 516-521

9.

METHODOLOGY FOR ESTIMATING FUEL CONSUMPTION AND PRODUCTION NORMS (WORKING CAPACITY) BY POWER CLASSES, DEPENDING ON THE AGRICULTURAL WORK

IN HILLY AREAS Cujbescu D., Matache M., Bolintineanu Gh., Danciu A., Voicea I.,Vlad C., Găgeanu I., Vlăduţ V., pag. 350 – 356

10. HARVESTING TECHNOLOGIES FOR MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

Muscalu A., Barsan M., Pruteanu A., Vladut V.,Bobit D., pag. 488-493

11. STUDY ON QUALITY AND SAFETY OF WHITE JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS

TUBEROSUS), FRESHLY HARVESTED, AS SOURCE OF RAW MATERIAL FOR FUNCTIONAL

Page 58: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

58

FOODS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS Popescu C., Popescu (Popiniuc) C., Manea Şt., Calin O., Morgovan C., Vlăduţ V., Dune A., Ardelean S., pag.

214-223

12.

STUDY ON QUALITY AND SAFETY OF WHITE TOPINAMBUR (HELIANTHUS TUBEROSUS), DRY, AS SOURCE OF RAW MATERIAL FOR FUNCTIONAL FOODS AND PHARMACEUTICAL

PRODUCTS Popescu C., Popescu (Popiniuc) C., Manea Şt., Calin O., Morgovan C., Vlăduţ V., Dune A., Ardelean S., pag.

224-233

13. ASPECTS ON BIOMASS PELLETIZING

Găgeanu I., Voicu Gh., Vlăduţ V., Grigore I., pag. 371-378

14. ASPECTS ON OBTAINING THE RAW MATERIAL FOR PELLETIZING

Găgeanu I., Chiţoiu M., Găgeanu G., Vlăduţ V., Voicu Gh., Bunduchi G., Grigore I., pag. 379-382

15. METHODS FOR OIL OBTAINING FROM OLEAGINOUS MATERIALS

Ionescu M., Vlăduț V., Ungureanu N., Dincă M., Zăbavă B.St., Ștefan M., pag. 411-417

16. THEORETICAL RESEARCHES ON THE FORCES AND STRESSES IN COUPLING DEVICES –

REVIEW Mircea D.I., David L., Paraschiv G., Biriş S.Şt., Vlăduţ V., Grigore I., Găgeanu I., pag. 476-487

17. PRODUCTION STATUS OF BIOMASS PELLETS – REVIEW

Ungureanu N., Paraschiv G., Ionescu M., Zăbavă B.Șt., Vlăduț V., Grigore I., pag. 574-581

18.

THEORETICAL RESEARCH ON THE WORKING PROCESS OF COMPLEX AGGREGATES FOR SOIL TILLAGE – REVIEW

Vlăduţ D.I., David L., Biriş S.Şt., Paraschiv G., Kabas O., Selvi K.C., Cujbescu D., Ungureanu N., Boruz S., Vlăduţ V., Marin E., Grigore I., pag. 601-610

19. EXPERIMENTAL STUDY OF THE SEDIMENTATION OF SOLID PARTICLES IN WASTEWATER

Zăbavă B.Șt., Ungureanu N., Vlăduț V., Dincă M., Voicu Gh., Ionescu M., pag. 611-617

20

ANALYTICAL CALCULATION OF WATER RETENTION CAPACITY, SPECIFIC FOR FORESTRY TERRACES SITUATED ON SLOPE DEGRADED LANDS

Tudosoiu C., Achim Elena, Ganea-Christu I. pag. 382-390 (vol.1)

21 STUDY ON AN APPLICATION FOR TREATMENT PLANT EQUIPMENT IN FORESTRY SEED

Saracin I., Pandia OLIMPIA, Nețoiu C., Ganea I., Sărăcin I.A., Iordache V., pag.547-554

V. ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA - AGRICULTURE, MONTANOLOGY,

CADASTRE SERIES, vol. 46, no. 2 /2016 Working Group No. 4 – MANAGEMENT, AGRICULTURE MECHANIZATION AND CADASTRE

ISSN 1841-8317, ISSN CD-ROM 2066-950X SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCES - The 12th ANNUAL MEETING "DURABLE

AGRICULTURE – AGRICULTURE OF THE FUTURE" 17-18 November 2016, Craiova

22. ASPECTS ON MECHANICAL FILTERING IN AQUACULTURE SYSTEMS

Andrei S., Pop A., Găgeanu I., Laza E., Cujbescu D., Voicea I., Vlăduţ V., pag. 296-305

23. CONSIDERATIONS ON THE USE OF ELECTRIC MOTORVIBRATORS AS DRIVE SYSTEMS

FOR GRAVITATIONAL SEPARATORS Brăcăcescu C., Păun A., Sorică C., Mircea C., pag.314-318

24. CONSIDERATION ON THE TECHNOLOGIES FOR PRUNING COMMON GRAPE VINE-REVIEW

Epure M., Găgeanu I. ,Dumitru C., pag.365-370

25. VEGETABLE OILS, ALTERNATIVE ENERGY SOURCE WITH WIDE USE IN VARIOUS FIELDS

Găgeanu P., Zaica AL., Brăcăcescu C., Bunduchi G., Gageanu I., pag.383-391

26. REED HARVESTING EQUIPMENT IN THE COUNTRY AND WORLDWIDE

Ivan Gh., pag.430-435

27

SOLIDWORKS 3D PARAMETRIC MODELLING TECHNIQUE FOR ROOT CUTTING EQUIPMENT DECLINING GROWTH OF SHOOTS IN ORCHARDS

Mateescu M., Marin E., Vlăduț V., Manea D., Gheorghe G., Cârdei P., Tudor A., Boruz S., Sărăcin I., Stoian

F., pag. 436-443

28

CONSIDERATION REGARDING THE IMPORTANCE OF ARTICHOKE CROP IN ORDER TO CAPITALIZE IT AS BIOMASS

Mircea C., Sorică E., Danciu A., Grigore I., Vişan A.L., Ciupercă R., Ciobanu V.G., Brăcăcescu C.,

pag.471-475

VI. SCIENTIFIC BULLETIN, series D, Vol. 78, Iss. 1, 2016, U.P. Bucharest ISSN 1454-2358

29 ANALYSIS OF CONVECTIVE DEHYDRATION OF APPLES

Ingeaua M., Prisecaru T., Pirna I., Sorica C., pag. 241-252

Page 59: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

59

30 INFLATION PRESSURE AND STATIC LOAD EFFECTS ON CONTACT CHARACTERISTICS AT

SOLID SOIL – TIRE INTERFACE Ungureanu N., Voicu Gh., Vlăduţ V., Biriş S.Şt., Matache M., pag. 253-264

31 THEORETICAL RESEARCHES ON KINEMATICS OF CAM-ROCKER MECHANISMS FROM

SEED DRILLS TRANSMISSION

Manea D., Voicu Gh., Paraschiv G., Marin E., pag.199-210

VII. SCIENTIFIC BULLETIN, series D, Vol. 78, Iss. 2, 2016, U.P. Bucharest ISSN 1454-2358

32. ACCELERATED TESTING OF AGRICULTURAL MACHINERY WITH VARIABLE AMPLITUDE

LOADING Matache M., Voicu Gh., Cârdei P., Persu C., pag. 189-198

VIII. SCIENTIFIC BULLETIN, series D, Vol. 78, Iss. 3, 2016, U.P. Bucharest ISSN 1454-2358

33. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE PROCESS OF BIOMASS

BRIQUETTING Voicea I., Voicu Gh., Cârdei P., Vlăduț V., Găgeanu I., Daraban A., pag. 203-214

IX. The 11th International Conference on Physiscs of Advanced Materials-ICPAM 11, Cluj-Napoca, 8-14 septembrie 2016

34. IR INVESTIGATION OF SOME DEGRADED STARCH BASED BIOPOLYMERS

Nagy E. M.,Todica M., Cioica N., Coţa C., Niculaescu C,

X. BULETIN AGIR, An XXI, nr.4 / 2016, ISSN-L 1224-7928; ISSN 2247-3548

35. AVANTAJELE UTILIZARII BOABELOR UMEDE DE PORUMB APLATIZATE ÎN HRANA

ANIMALELOR Ciobanu V. G., Vişan A. L., Ganea I. C., Ancuţa Nedelcu, pag 42-47

36. CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE ÎN

PANTĂ Vişan A.L., Bogdanof G.C., Milea D., Ciobanu G.V., pag. 62-67

XI. REVISTA TECHNOMARKET nr. 1 / 2016, Editura ArTech Bucureşti, România

ISSN 2360-4085

37. ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE PRĂŞITULUI ÎNTRE PLANTE

Gheorghe Gabriel Valentin, pag.16-17

XII. REVISTA TECHNOMARKET nr. 2 / 2016, Editura ArTech Bucureşti, România

ISSN 2360-4085

38. UTILIZAREA OZONULUI ÎN CADRUL DIVERSELOR PROCESE DE DECONTAMINARE

Sorică C., Pruteanu A., Birsan M., pag. 36-37

39. ECHIPAMENTE DE SEMĂNAT PE SUPRAFEŢE MICI ŞI MEDII

Muscalu A., Marin E., Pruteanu A., pag. 23-27

40. TEHNOLOGIILE ŞI TIPURILE DE DIGESTOARE FOLOSITE PENTRU OBŢINEREA DE

BIOENERGIE (BIOGAZ) PRIN METANOGENEZA AVANSATĂ A DEŞEURILOR AGRICOLE Voicea I., Vlăduţ V., Matache M., Kabas Ö., Selvi K.Ç., Dincă M., Moiceanu G., Ungureanu N., pag. 38-41

XII. REVISTA TECHNOMARKET nr. 3 / 2016, Editura ArTech Bucureşti, România

ISSN 2360-4085

41. ECHIPAMENTE DE RECOLTAT FRUCTE MICI Petcu A.S., Popa L., Ştefan V., Gîrleanu C.I., pag.18

42. TEHNOLOGII DE INFIINŢARE A CULTURILOR AGRICOLE UTILIZÂND FOLII PENTRU

MULCIRE Gheorghe G., Mateescu M., Marin E., Manea D., Persu C., pag.22-23

43. MASINI ȘI ECHIPAMENTE DE APLATIZAT/FULGUIT CEREALE ÎN STARE UMEDĂ

Ciobanu V., Păun A., Mircea C., pag.30-32

Page 60: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

60

XIII. REVISTA TECHNOMARKET nr. 4 / 2016, Editura ArTech Bucureşti, România

ISSN 2360-4085

45. MAȘINI PENTRU PREGĂTIREA SOLULUI ÎN SILVICULTURĂ

Bogdanof G., Vişan A.L., Mircea C., pag.10

45. ECHIPAMENTE DE RECOLTAT STUF

Ivan Gh., Mircea C., pag.14-15

XIV. REVISTA TECHNOMARKET nr. 5 / 2016, Editura ArTech Bucureşti, România

ISSN 2360-4085

46. ECHIPAMENTE DE RECOLTAT STUF

Ivan Gh., Mircea C., pag.18-19

XV. TRACTORS AND POWER MACHINES 1 (TRAKTORI I POGONSKE MAŠINE) UDK 631.372, December 2016, Novi Sad – Serbia

XXIII Scientific Meeting "DEVELOPMENT DIRECTIONS OF TRACTORS AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES", December 2016

Godina 21:1/2016 (vol. 21, no. 1/2016) ISSN 0354-9496

47.

METHODOLOGY TO ESTIMATE THE FUEL CONSUMPTION AND PRODUCTION NORMS (WORKING CAPACITY) BY POWER CLASSES, DEPENDING ON THE AGRICULTURAL WORK,

IN MOUNTAINOUS AREA Cujbescu D, Matache M., Bolintineanu Gh., Vlăduţ V., Voicea I., Persu C., Vlad C., pag. 6-11

48. EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE ENERGETIC INDEXES OF TECHNICAL

EQUIPMENT FOR MISCANTHUS RHIZOMES HARVESTING Sorică E., Vlăduţ I., Sorica C., Matache M., Grigore I., pag. 48-57

49. EXPERIMENTAL STAND FOR TESTING DIFFERENT SOWING SECTIONS

Cujbescu D., Marin E., Matache M., Bolintineanu Gh., Vladut V., Voicea I., Persu C., Ungureanu N., Mircea C., pag. 58-63

50. BIOGAS AND BIOHYDROGEN, THE FUEL SOURCE OF THE FUTURE

Dincă M., Paraschiv G. Ungureanu N., Ionescu M., Vlăduţ V., Zăbavă B., pag. 12-17

51. SOIL COMPACTION AS INDICATED BY PENETRATION RESISTANCE ON A STUBBLE FIELD,

INFLUENCED BY MOISTURE AND REPEATED PASSES Ungureanu N., Vlăduţ V., Dincă M., Vlăduț D.I., Zăbavă B.Șt., Cujbescu D., pag. 71-79

52. EXPERIMENTAL STUDY OF COAGULATION – FLOCCULATION PROCESS OF FINE AND

COLLOIDAL IMPURITIES IN A RIVER FROM NEHOIU, ROMANIA Zăbavă B.Ș., Ungureanu N., Vlăduț V., Dincă M., Voicu Gh., pag. 80-86

7.1.8. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale: 72

Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale

2015 2016

Număr 92 72

Anexa 7

Nr. crt.

Conferinţă / articol / autori

I. The 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMAL EQUIPMENT, RENEWABLE ENERGY AND RURAL DEVELOPMENT, TE-RE-RD

2-4 June 2016, Golden-Sands, Bulgaria Section 2: RURAL DEVELOPMENT AND RENEWABLE ENERGY

ISSN 2457 – 3302, ISSN-L 2457 – 3302

1. DECONTAMINATION TECHNOLOGIES FOR POLLUTED SITES

Mircea C., Moise S., Zaica A., Zaica Al., Petcu A., Persu C., Cujbescu D., Andrei S., Sugar I.R., pag. 321-327

Page 61: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

61

2. PLANTING ORCHARDS BY DIFFERENT TECHNOLOGIES,

Popa L., Marin E., Vlăduţ V., Nedelcu A., Petcu A.S., Ştefan V., Lazăr G., Zaica A., pag.379-384

3.

EXPERIMENTAL DETERMINATIONS OF THE PHYSICAL PROPERTIES OF ALFALFA AND CUSCUTA SEEDS - SEPARATION METHODS

Ciobanu V., Păun A., Vişan A.L., Bunduchi G., pag. 193-199

4.

RURAL DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF FORESTATION TECHNOLOGIES FOR SLOPING DEGRADED TERRAINS EXPERIMENTAL DETERMINATIONS OF THE PHYSICAL

PROPERTIES OF ALFALFA AND CUSCUTA SEEDS - SEPARATION METHODS Vişan A.L., Bogdanof G.C-tin., Milea D-tru., pag. 429-434

5. THE BENEFITS OF USING FILMS FOR SOIL MULCHING

Gheorghe G., Persu C., Vlăduţ V., Marin E., Andrei S., Manea D., Cujbescu D., Mateescu M., pag. 277-282

6. APPLICATIONS OF IMAGE PROCESSING ALGORITHMS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Persu C., Matache M., Cujbescu D., Gheorghe G., Mircea C., Ionescu M., Ungureanu N., Găgeanu I., Selvi K.Ç., Andrei S., pag. 373-379

7. RESEARCHES ON THE HIGH HARVESTING OF CHAMOMILE INFLORESCENCES

Muscalu A., David L., Pruteanu A., Andrei S., pag. 355-360

8.

ENERGETIC RECOVERY FROM THE HERBACEOUS PLANT AGRIMONIA EUPATORIA IN THE FORM OF BRIQUETTES

Voicea I., Ungurenu N., Vladut V., Găgeanu I., Matache M., pag. 445-448

9. CURRENT APPLICATIONS OF OZONE IN FOOD INDUSTRY

Pruteanu A., Sorica C., Popescu C., pag 385-390

10.

CONSIDERATIONS REGARDING INSPECTION AND CALIBRATION OF PESTICIDE APPLICATION EQUIPMENT IN PROFESSIONAL USE

Cujbescu D., Vlăduţ V., Matache M., Voicea I., Persu C., Nitu M., Vlad C., Kabas O., Selvi K.Ç., Mircea C., Andrei S., pag. 237-242

11.

CONSIDERATIONS REGARDING THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE COUPLINGSYSTEMS USED TO TOW AGRICULTURAL MACHINERY

Mircea D.I., Biriş S.Șt., Kabas O., Selvi K.Ç., Vlăduţ V., Matache M., Persu C., Duţu I.C., Dumitru I., Kiss I., Fechete L., Sugar I.R., Andrei S., pag. 327-334

12.

STUDY ON THE INFLUENCE OF MECHANICAL VIBRATIONS TO THE ENERGYREQUIRED FOR SOIL TILLAGE

Biriş S. Şt, Ungureanu N., Vlăduţ V., pag. 203-208

13. EXPERIMENTAL RESEARCH ON VARIOUS TYPES OF BIOMASS PELLETS

Găgeanu I., Voicu Gh., Vlăduţ V., Voicea I., pag. 273-276

14. A REVIEW ON THE DURABILITY OF BIOMASS PELLETS

Ungureanu N., Vlăduţ V., Biriş S.Şt., Dincă M., Ionescu M., Zăbavă B.Şt., Munteanu M.G., Voicea I., pag. 417-422

15. 3D MAPS OF PRESSURE DISTRIBUTION AT SOIL - TIRE INTERFACE

Ungureanu N., Vlăduţ V., Biriş S.Şt., Voicu Gh., pag. 389-394

16.

ASPECTS REGARDING THE INCREASE OF DURABILITY FOR ACTIVE WORKING BODIESOF EQUIPMENT FOR WORKING THE SOIL IN A CONSERVATIVE SYSTEM

Vlăduţ D.I., David L., Marin E., Biriş S.Şt., Voiculescu I., Maican E., Ungureanu N., Vlăduţ V., Kabas O., Duţu I.C.,

Selvi K., Kiss I., Gheorghe G., Găgeanu I., Andrei S., pag. 439-444

17.

ASPECTS REGARDING THE WORKING PROCESS OF THE SIMPLE PRESS WHEELSOF THE PLANTERS AND SEEDERS

Voicu Gh., Dincă M., Vlăduţ V., Poenaru I.C., Paraschiv G., Tudor P., pag. 449-454

II. International Symposium „AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING, ISB- INMA TEH’ 2016, Bucuresti, 30 Oct - 1 Nov 2016

ISSN 2344-4118 CD-ROM: ISSN 2344 – 4126; ISSN-L 2344 – 4118

18. CONSIDERATIONS ON CEREAL SEEDS TREATMENT USING A ROTATING DRUM EQUIPMENT

Zaica Al., Manea D., Păun A., Niţu M., Zaica A., Sorică C., pag.281-287

19. CONSIDERATIONS REGARDING THE REED HARVESTING TECHNOLOGIES

Ivan Gh., PhD. Eng. Brăcăcescu C., Găgeanu I., Mircea C., pag.383-390

20. ECONOMICAL IMPORTANCE OF LIVESTOCK FEEDIG WITH WET FLATTENED CORN GRAINS

Ciobanu V., Vişan A. L., Păun A., Ciupercă R., Bunduchi G., pag. 425 – 432

21. CONSIDERATIONS FOR BIOFILTERS USE IN AQUACULTURE

Andrei S., Pop A., Laza E., Păun A., Muscalu A., Mircea C., pag.441-446

22.

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR DEGRADED SLOPE LANDS AFFORESTATION TO ESTABLISH GREEN INFRASTRUCTURE

Vişan A. L., Bogdanof G.C., Milea D., Mircea C., pag.481-487

23. STUDIES AND RESEARCES ON LETTUCE GROW IN AQUAPONIC CULTURES

Laza E-A, Andrei S., pag.489-492

Page 62: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

62

24.

CURRENT TRENDS IN TECHNICAL EQUIPMENT FOR SEPARATING IMPURITIES FROM CEREAL SEEDS, THEIRS CONSTRUCTIVE AND FUCTIONAL PARAMETERS Brăcăcescu C., Ganea C., Pruteanu A., Găgeanu I., Sorică C., pag.553-560

25. CONSIDERATIONS REGARDING RECIRCULATING ACVACOLE SYSTEMS

Andrei S., Laza E., Păun A., Marian M., pag.607-612

26.

CONSIDERATIONS REGARDING FORESTRY SEEDLINGS PLANTING TECHNOLOGY Mircea C., Ciupercă R., Bogdanof G., Vişan A.L., Ciobanu V.G., Persu C., Cujbescu D., Sorică C., Sorică E.,

pag.625-628

27.

FINITE ELEMENT METHOD USE IN THE CALCULATION AND OPTIMIZATION OF THE ACTIVE PARTS OF MULCH FILMS APPLYING EQUIPMENT

Gheorghe G., Persu C., Matache M., Mateescu M., Cujbescu D., pag.629-634

28.

INNOVATIVE METHOD OF IMPLEMENTING THE ALGORITHMS FOR PROCESSING IMAGES IN PRECISION AGRICULTURE

Gheorghe G., Persu C., Matache M., Mateescu M., Cujbescu D., pag.675-680

29.

SUPERIOR CAPITALISATION OF SOYBEAN SEEDS IN ANIMAL FEED USING DRY EXTRUSION PROCESSING

Păun A., Mil;ea D., Ioniţă Gh., Găgeanu P., Brăcăcescu C., Nedelcu A., pag.691-696

30. STDY ON FODDER HUMIDITY LOSS UNDER THE INFLUENCE OF THE AERATION AGENT

Zaica A., Nedelcu A., Ciupercă R., Popa L., Zaica Al., Sorică C., pag. 723-730

31.

INSTALLATION FOR PRODUCING ORGANIC CERTIFIED SEEDS AND PLANTING MATERIAL FOR FIELD CROPS

Păun A., Marin E., Milea D., Bogdanof G., Ioniţă Gh., Bunduchi G., pag.731-736

32. CONSIDERATION ON ALLLYING PHOTOVOLTAIC SYSTEMS IN AGRICULTURE

Epure M., Găgeanu I., Sorică C., pag.741-744

33. INTELIGENT ROLLING SYSTEM FOR ROAD TRANSPORT MEANS. A REVIEW

Ciupercă R., Mindru D.St., Iftime M., Nedelcu A.,Zaica A., Matache M., Vişan A., Popa L. , pag.753-756

34.

MECHANICAL PROCESSING OF CAMELINA SEEDS FOR ASSURING THE REQUIRED CONDITIONS AT SUPERIOR CAPITALIZATION OF BYPRODUCTS

Nedelcu A., Găgeanu P., Popa L., .Ciupercă R., Zaica A. Bunduchi Gh., pag. 757-762

35. SPECIFIC TECHNOLOGIES AND TECHNICAL EQUIPMENT USED IN ORCHARDS

Popa L, Nedelcu A., Ştefan V., Tanăsescu N., Chitu E.,Ciupercă R., Zaica A., Veringă D., pag.763-770

36.

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON PLANTING ENERGY WILLOW USING THE EIS TECHNICAL EQUIPMENT

Găgeanu P., Marin E., Găgeanu I., Gheorghe G., pag. 791-794

37.

MANAGEMENT OF AGRO-ZOOTECHNICAL BIOMASS IN SMALL FARMS. ROMANIAN CASE STUDY

Deac T., Nagy E.M., Coţa C., Cioica N., Gyorgy Z., pag. 795-802

38. STUDY ON IRRIGATION SYSTEMS IN AREAS THREATENED BY DESERTIFICATION-REVIEW

Manea D., Dumitraşcu A., Marin E., Mateescu M., Gheorghe G., Dumitru I., pag.803-812

39.

OBTAINING BIOMASS FROM ENERGY WILLOW, A SOURCE OF THERMAL NERGY FOR RURAL AREAS

Găgeanu P., Găgeanu I., Milea D., Bogdanof G., pag.813-820

40.

TENDENCIES IN ACHIEVING COMPOSITE MATERIALS FOR REDUCING THE IMPACT ON THE ENVIRONMENT

Gyorgy Z., Nagy E.M., Coţa C., Cioica N., pag. 821- 826

41.

CONSIDERATIONS ON EQUIPMENT USED AT WORLD LEVEL FOR MISCANTHUS RHIZOMES HARVESTING

Sorică E., Sorică C., Grigore I., Rosu (Nitu) M., Zaica A., Birsan M., Zaica Al., pag. 635 – 642

42. CONSIDERATIONS ON RECOVERING PHOSPHORUS FROM ANIMAL MANURE

Danciu A., Găgeanu G., Grigore I., Cristea (Danciu) M.A., Sorică C., Dumitru I., Oprescu M.R., pag. 331 – 342

43.

PELLETIZING TRANSFORMATION OF POULTRY MANURE INTO ENVIRONMENTALLY SAFE FERTILIZERS

Grigore I., Sorică E., Danciu A., Sorică C., Muscalu A., Dumitru I., Caba I.L., pag. 669 – 674

44.

SUPERIOR CAPITALIZATION OF LAVENDER BY OBTAINING VOLATILE OILS APPLYING STEAM DISTILLATION

Grigore I., Sorica C., Vladut V., Matache M., Cujbescu D., Sorica E., Dumitru I., Oprescu M.R., pag. 713-716

45.

CONSIDERATIONS ON THE USE OF OZONE WITHIN DIFFERENT DECONTAMINATION PROCESSES

Sorică C., Sorică E., Pruteanu A., Grigore I., Brăcăcescu C., Muscalu A., Epure M., Găgeanu I., pag. 681-690

46.

INFLUENCE OF SOME PARAMETERS ON EFFICIENCY OF SIFTING PROCESS OF MEDICINAL PLANTS

Pruteanu A., Sorică C., Muscalu A., Brăcăcescu C., Danciu A., Birsan M., Ciobanu V., pag. 643-648

Page 63: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

63

47. TECHNOLOGIES FOR THERMAL CONTROL OF WEEDS

Muscalu A., Bobit D., Matache M., Barsan M., Pruteanu A., Sorică C., pag. 391-400

48.

EXPERIMENTAL RESEARCH ON WORKING QUALITATIVE INDICATORS OF THE COMBINED SEPARATOR

Birsan M., Casandroiu T., Sorică C., Bunduchi G., Ciobanu V., Rosu (Nitu) M., Zaica A.,Pruteanu A., pag.

745-752

49.

CALCULATING METHODOLOGY OF FUEL CONSUMPTION FOR DIFFERENT VEGETABLE CROPS IN PLAINS, HILLS AND MOUNTAINS

Cujbescu D., Matache M., Vlăduţ V., Bolintineanu Gh., Danciu A., Voicea I., Mircea C., Vlad C., Dumitru I.,

pag. 343-350

50

GENERAL CONDITIONS OF WORK FOR SUBSTANTIATING A CALCULUS METHODOLOGY OF FUEL CONSUMPTION

Cujbescu D., Matache M., Vlăduţ V., Bolintineanu Gh., Danciu A., Persu C., Vlad C., Ungureanu N., Oprescu M.R., pag. 351 – 360

51

BIOREACTOR SYSTEMS FOR WASTE TREATMENT USED IN ORDER TO ACHIEVE BIOGAZ BY DRY DIGESTION

Voicea I., Cujbescu D., Niţu (Roşu M.), Persu C., Matache M., Vlăduţ V., Dincă M., Moiceanu G., Ungureanu N., Toma L., Dumitru I., pag. 407-412

52

INTEGRATED WASTE MANAGEMENT Voicea I., Cujbescu D., Niţu (Roşu M.), Persu C. , Matache M., Vlăduţ V., Dincă M., Moiceanu G., Ungureanu

N., Toma L., Oprescu M.R., pag. 413-424

53

RESEARCHES REGARDING THE INFLUENCE OF THE NOZZLE WORKING PRESSURE ON SPRAYING MACHINES DISTRIBUTION UNIFORMITY

Roşu (Niţu M.), Căsăndroiu T. , Matache M. , Cujbescu D. , Vlăduţ V, Sorică E., pag. 661-668

54

THE INFLUENCE OF GRINDING DEGREE ON THE ACTIVE PRINCIPLES CONTENT OF THE INDIGENOUS SPECIES PORTULACA OLERACEA

Popescu (Popiniuc) C., Popescu C. Manea Şt., Găgeanu G., Găgeanu I., Voicea I., Vlăduţ V.,

Abbas H., Dune A., Lupuleasa D., pag. 183-194

55

NEW TREND IN THE APPLICATION OF NANOTECHNOLOGY IN WASTEWATER TREATMENT – CeO2 PHOTOCATALYST

Covaliu I.C., Ionescu M., Paraschiv G. , Biriş S.Şt. , Matei C., Toma L., Matache M. G., pag. 567-570

56 THE INFLUENCE OF HARVESTING PROCEDURE ON THE PROPOLIS QUALITY AND SAFETY

Abbas H., Popescu C., Mircea C., Vlăduţ V., Popiniuc C., Lupuleasa D., pag. 207-218

57

EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE WORKING PROCESS OF COMPLEX AGGREGATES FOR SOIL TILLAGE - REVIEW,

Vlăduţ D.I., David L., Biriş S.Şt., Kabas O., Selvi K. C., Cujbescu D., Ungureanu N., Vlăduţ V., Marin E., Dumitru I.,

pag. 311-330

58

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF POWER CONSUMPTION FOR MIXING OF SOLID-LIQUID SYSTEMS

Ungureanu N., Vlăduţ V., Dincă M., Muşuroi G., Zăbavă B.Şt., pag. 499-508

59

RESEARCHES ON DETERMINING THE WEAR OF ACTIVE PARTS OF CHISEL TYPE IN HEAVY SOILS

Vlăduţ V., Biriş S., Bungescu S., Marin E., Persu C., Grigore I., Ungureanu N., Gheorghe G., Voicea I., Ilea R., Hărmănescu M., Cujbescu D., Bolintineanu Gh., Dumitru I., pag. 515-522

60 APPLICATIONS OF FREE VIBRATIONS TO MACHINERY FOR SEEDBED PREPARATION

Biriş S.Şt., Ungureanu N., Gheorghiţă N.E., Covaliu I.C., Vlăduţ V., pag. 601-606

61

EXPERIMENTAL RESEARCHES ON FORCES AND STRESSES INSIDE COUPLING DEVICES – REVIEW

Mircea D. I., David L, Biriş S.Şt., Savin L., Atanasov A., Ciupercă R., Găgeanu I., Vlăduţ V., Neacşu Fl.,

pag. 697-708

62

COMBINED EQUIPMENT FOR DIGGING, RESTORING AND CLEANING NEARBY FORESTRY ROADS DITCHES

Tudosoiu C., Moise Sorina, Ganea-Christu I., pag. 371-374

63

USING ANALYSIS MULTI-ADVANCED CRITERIA (FRISCO) APPLY TO RETROFITTING MAINTENANCE AND REPAIR OF FOREST ROADS

Tudosoiu C., Ganea-Christu I., pag. 433-440

64

THERMO-MECHANICAL TREATMENT PROCESS OF Al ZnMgCu ALLOY AND OPTIMIZATIO OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS

Pandia O., Sărăcin I., Neacşu M., Ganea-Christu I., pag. 535-540

65

RESEARCHES ON THE PHYSICAL CHARACTERISTICS FOR VARIOUS TYPES OF BIOMASS Găgeanu I., Găgeanu G., Vlăduţ V., Sorică C., pag. 709-712

Page 64: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

64

III. 11th International Conference on Physiscs of Advanced Materials-ICPAM 11, Cluj- Napoca, 8-14 septembrie 2016

66 IR INVESTIGATION OF SOME DEGRADED STARCH BASED BIOPOLYMERS

Nagy E. M.,Todica M., Cioica N., Coţa C., Niculaescu C,

IV. PROCEEDINGS OF 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON HYDRAULICS AND PNEUMATICS - HERVEX, Baile Govora, 9-11 November 2016

ISSN 1454 - 8003

67

INTELLIGENT SYSTEM FOR THE ACTIVE CONTROL OF WORKS FOR APPLYING PHYTOSANITARY TREATMENTS

Persu C., Cujbescu D., Matache M., Gheorghe G., Voicea I., pag. 364-367

68

INTEGRATED SYSTEM FOR OBTAINING EXTRACTS ACTING AS BIOFERTILIZERS / FOLIAR BIOINSECTICIDES IN ORGANIC FARMING

Voicea I., Vlăduţ V., Matache M., Persu C., Cujbescu D., Ungureanu N., pag. 335-339

V. FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ,, RESEARCH PEOPLE AND ACTUAL TASKS ON MULTIDISCIPLINARY SCIENCES’’, Lozenec, Bulgaria

ISSN 1313-7735

69

RESEARCHES CONCERNING THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE PRODUCT OBTAINED FROM THE MECHANIZED HARVESTING OF THE CAMOMILE INFLORESCENCES

Muscalu A., David L., Pruteanu A., pag. 227-232

VI. 7th CASEE Conference "The Role of Life Sciences in Europe’s 2020 Strategy” 23 - 24 Mai 20166

Organizatori: CASEE Board, USAMVB Timişoara WORK-SHOP- Creşterea sturionilor în Romania - prezent şi perspective, 25 Mai 2016

70

INSTALAŢII DE REPRODUCERE ÎN EXTRASEZON A STURIONILOR CRESCUŢI ÎN SISTEME CU APĂ RECIRCULATĂ

Pop A, Grozea A., Andrei S., Laza E., Ştefanov C.

71

IMPROVEMENTS FOR RECIRCULATED ACVACOL SYSTEMS BY ADOPTING MEASURES FROM EXISTING UPGRADED FACILITIES Andrei S., Grozea A., Pop A., Laza E.

VII. The International conference: AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE, USAMV Bucharest, 9-11 iunie 2016

72

SECTION FOR MACHINE OF SEEDLING PLANT IN NUTRITIVE POTS: PRECISE, FAST AND SECURE

Olimpia Pandia, Ion Sărăcin, Ioan Ganea-Christu

7.1.9. Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodologii şi planuri tehnice, modele experimentale noi sau perfecţionate, comandate sau utilizate de beneficiar

DENUMIRE REZULTAT 2015 2016

Studii prospective şi tehnologice 9 20

Normative 3 7

Proceduri 4 1

Metodologii 11 7

Planuri tehnice noi sau perfecţionate 11 28

Modele experimentale 9 18

Page 65: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

65

Anexa 8

7.1.9.1. STUDII PROSPECTIVE ŞI TEHNOLOGICE 20

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solaria Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 662 / 2016 Beneficiar: SC SERVOPLANT SRL Document de transfer nr. 1012/20.09.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind sistemele tehnologice inteligente de irigare

Aprilie 2016

2.

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distributie in benzi, direct la randurile de pomi Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 663 / 2016 Beneficiar: SC ARTECOM SRL Document de transfer nr. 1077/10.10.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele de fertilizare în sistem ecologic în plantațiile pomicole

Aprilie 2016

3.

Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, in functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 665 / 2016 Beneficiar : SC SERVOPLANT SRL Document de transfer nr. 1020/26.09.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile actuale de sisteme inteligente pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp in functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora.

Aprilie 2016

4

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 666 / 2016 Beneficiar : SC ARTECOM SRL Document de transfer nr. 1011/20.09.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile inovative pentru întreținerea plantațiilor pomicole

Aprilie 2016

5.

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 667 / 2016 Beneficiar : SC SERVAGROMEC Cluj SA Document de transfer nr. 1025/28.09.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind metodele de producere si caracterizare a materialelor compozite biodegradabile pe baza de amidon cu insertie de fibre natural

Aprilie 2016

6.

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternative Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 673 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Document de transfer nr. 1280/29.12.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile de recoltat stuf

Aprilie 2016

Page 66: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

66

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

7.

Tehnologie inovativa de infiintare a culturilor de prasitoare prin mulcire utilizand folie degradabila Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 674 / 2016 Beneficiar : Baneficiar: SC SERVAGROMEC Cluj SA Document de transfer nr. 1068/05.10.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile de înființare a culturilor agricole utilizând folii cu degradare accelerată pentru mulcire

Aprilie 2016

8

Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 675 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Document de transfer nr. 1288/09.12.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile și tipurile de digestoare folosite pentru obținerea de bioenergie (biogaz) prin metanogeneza avansată a deșeurilor agricole

Aprilie 2016

9

Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 678 / 2016 Beneficiar : MECANIKKA DEUTSCHE TRAKTOREN AG Romania SRL Document de transfer nr. 1123/26.10.2016

Studiu prospectiv: State

of the art in domeniul

conceptiei si dezvoltarii

sistemelor tehnice pentru

lucrarile agricole si pentru

procesele din industria

alimentara si

fundamentarea de metode

noi

Iulie 2016

10

Optimizarea compozitiei amestecurilor de biomasa pentru obtinerea unor pelete de calitate superioara Contract nr. 24BG/2016 Autoritatea contractanta : UEFISCDI - UPB CD : 686 / 2016 - 2018 Beneficiar : SC NESS PROIECT EUROPE SRL Acord de colaborare nr. 1088/12.10.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind tehnologiile si amestecurile utilizate pentru peletizarea biomasei

Decembrie 2016

11

Cresterea competitivitatii SC Artecom SRL prin optimizarea unui echipament de prelucrat solul in adincime Contract nr. 78BG/2016 Autoritatea contractanta : UEFISCDI - UPB CD : 687 / 2016 - 2018 Beneficiar : SC ARTECOM SRL Acord de colaborare nr. 1089/12.10.2016

Studiu prospectiv: Studiu prospectiv privind realizarile si cercetarile in domeniul echipamentelor de prelucrare adanca a solului – deep tillage

Decembrie 2016

12

Cresterea competitivitatii SC IRUM REGHIN SRL prin optimizarea tehnologiei de fabricare a structurilor de protectie a operatorului tractoarelor agricole forestiere Contract nr. 25BG/ 2016 Autoritatea contractanta : UEFISCDI - UPB CD : 690 / 2016 - 2018 Beneficiar : SC IRUM REGHIN SRL Acord de colaborare nr. 1050/12.10.2016

Studiu prospectiv privind solutiile constructive modern utilizate pe plan mondial pentru fabricarea structurilor de protective a operatorului:

Decembrie 2016

13

Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale unei instalaţii de obţinere a uleiurilor volatile, prin implementarea unei soluţii de alimentare şi extracţie alternativă Contract nr. 1459/26.10.2015 CD : 657 / 2015 – 2016 Beneficiar : PFA IAKOB IOAN MARIA

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind procedee de extractie a principiilor active din plante medicinale

Februarie

2016

Page 67: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

67

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

14

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 664 / 2016 Beneficiar : SC RURIS IMPEX SRL Document de transfer nr. 970/08.09.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind tehnologiile actuale de împădurire a terenurilor degradate

Aprilie 2016

15

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate

consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa

Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 668 / 2016 Beneficiar : SC CALORIS GROUP SA Document de transfer nr. 1069/06.10.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind metode de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata

Mai 2016

16

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 669 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Document de transfer nr. 1289/09.12.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind procesarea seminţelor de soia

Aprilie 2016

17

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 670 / 2016 Beneficiar : SC EUROCAR SRL Document de transfer nr. 1262/06.12.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind dezvoltarea unei instalatii de denitrificare din culturile acvaponice

Aprilie 2016

18

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 671 / 2016 Beneficiar : SC NUTRACEUTICAL SRL Document de transfer nr. 977/13.09.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind tehnologia si echipamentele utilizate pentru cultivarea in sistem ecologic a plantelor medicinale si aromatice

Aprilie 2016

19

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 672 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Document de transfer nr. 1291/09.12.2016

Studiu tehnologic: Studiu tehnologic privind aplatizare si insilozare a cerealelor prin conservare in stare umeda

Aprilie 2016

20

Tehnologie imbunatatita de epurare prin flotatie a apelor puternic incarcate Contract nr. 25 PTE/ 2016 Autoritatea contractanta : UEFISCDI CD : 689 / 2016 - 2018 Beneficiar : DFR SYSTEM SRL Acord de colaborare nr. 6377/19.10.2016

Studiu tehnologic: Studiul tehnologic privind procesul de epurare a apelor uzate prin flotatie

Decembrie 2016

Page 68: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

68

7.1.9.2. NORMATIVE 7

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 4254-11 :2010 Masini agricole.Securitate.Partea 1 : Cerinte generale (verificare tehnica)

Noiembrie 2016

2

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 15695-1 :2009 Tractoare agricole si pulverizatoare autopropulsate. Protectia operatorului (conductorului) contra substantelor periculoase. Partea 1 : Clasificarea cabinelor, cerinte si metode de incercare (verificare tehnica)

Noiembrie 2016

3

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 15695-2 :2009 Tractoare agricole si pulverizatoare autopropulsate. Protectia operatorului (conductorului) contra substantelor periculoase. Partea 2 : Filtre, cerinte si metode de incercare (verificare tehnica)

Noiembrie 2016

4

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 5395-2 :2003 Masini pentru gradinarit. Cerinte de securitate pentru cositori de gazon echipate cu motor cu ardere interna. Partea 2 : Cositori de gazon cu conducator pedestru – (Traducere)

Noiembrie 2016

5

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 16230-1:2015 Tractoare si masini agricole. Securitatea componentelor si sistemelor electrice si electronice de inalta tensiune Partea 1 : Cerinte generale – (Traducere)

Noiembrie 2016

Page 69: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

69

6

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 16231-1:2013 Masini agricole autopropulsate. Evaluarea stabilitatii. Partea 1: Principii – (Traducere)

Noiembrie 2016

7

Lista standardelor, costuri, termene de executie Contract de cercetare nr. 84/ 06.09.2016 Autoritatea contractanta : MECMA CD: 684/ 2016 – 2016 Beneficiar : ASRO

Normativ: EN ISO 16119-4: 2015 Masini agricole si forestiere. Cerinte de mediu pentru masinile de stropit. Partea 4: Masini de stropit fixe si semimobile (Verificare tehnica)

Decembrie 2016

7.1.9.3. PROCEDURI 1

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1.

Cercetari interdisciplinare privind tratarea semintelor cu hidrolizate de colagen in vederea cresterii indicatorilor calitatii, reducerii pesticidelor si dezvoltarea durabila a productiei agricole, GERMOSTIM Contract de cercetare nr.112 / 26.07.2012 Autoritatea contractantă : UEFISCDI CD : 584 / 2012 - 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Procedura de incercari a echipamentului tehnic pentru tratarea semintelor

Iulie 2016

7.1.9.4. METODOLOGII 7

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) 1 “Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network

— PROSME” Numar contract : 671782 — PROSME Program: COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises, Call COS – WP 2014 – 2 - 1 Autoritatea contractanta: EASME – European Agency for Small and Medium Enterprise CD: 00638 / 2015-2016 Beneficiar: Clientii INMA in cadrul Enterprise Europe Network

Metodologie de realizare profile de colaborare transnationala in cadrul Enterprise Europe Network

Decembrie 2016

2 “Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network — PROSME” Numar contract : 671782 — PROSME Program: COSME - Europe’s programme for small and medium-sized enterprises, Call COS – WP 2014 – 2 - 1

Metodologie de realizare acorduri de parteneriat (PA) transnational in cadrul Enterprise Europe Network

Decembrie 2016

Page 70: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

70

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) Autoritatea contractanta: EASME – European Agency for Small and Medium Enterprise CD: 00638 / 2015-2016 Beneficiar: Clientii INMA in cadrul Enterprise Europe Network

3 Cercetări privind determinarea proprietatilor termice, fizice, a coeficientilor de caldura si de transfer de masa a produselor horticole pentru optmizarea tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanturi frigorifice Contract de cercetare ADER 16.2.1 / 07.10.2015 Autoritatea contractanta: MINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE CD : 655/ 2015 - 2018 Beneficiar: ICDIMPH - HORTING Acord de colaborare nr. 1408/16.10.2015

Metodologie de experimentare Echipament de congelare rapida – ECR 0

Noiembrie 2016

4 Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 678 / 2016 Beneficiar : IND - AGRO – POL Document de transfer nr. 1159/04.11.2016

Metodologie de conceptie a modelelor CAD – CAM in vederea conversiei la modelul pentru analiza structural

Septembrie 2016

5 Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform SAE J2267 Contract nr. 743/19.07.2016 CD : 679 / 2016 – 2016 Baneficiar : SC ROTECA SRL

Metodologie de testare si experimentare in regim dinamic a grilajelor de protectie destinate echiparii cabinelor de protectie a operatorului echipamentelor tehnice autopropulsate

Iulie 2016

6 Tehnologii combinate, analitice si experimentale, de validare la oboseala si solicitari exceptionale a echipamentelor si structurilor de rezistenta ale vehiculelor feroviare Contract nr. 1PTE / 2016 Autoritatea contractanta : UEFISCDI CD : 688/ 2016-2018 Beneficiar : SC SOFTRONIC SRL

Metodologie de testare la oboseala si solicitari exceptionale a ramelor de boghiu prin date de la incercari de oboseala

Decembrie 2016

7

Cercetari privind imbunatatirea performantelor tehnice ale unei instalatii de obtinere a uleiurilor volatile prin implementarea unei solutii de alimentare si extractie alternativa Contract nr. 1459/26.10.2015 CD: 657/2015-2016 Beneficiar: PFA IAKOB IOAN MARIA

Metodologie de experimentare instalatie de distrilare cu alimentare alternativa , IDA

Februarie 2016

7.1.9.5. PLANURI TEHNICE 28

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna)

1. Promovarea in Romania a tehnologiei de cultivare a salciei energetice (SALIX VIMINALIS )ca sursa alternativa de energia curata.

Plan tehnic pentru: Echipament tehnic de infiintat plantatie de

Iunie 2016

Page 71: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

71

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) (TCSE) Contract de cercetare nr. 35 /02.07.2012 Autoritatea contractantă : UEFISCDI ( PARTENERIATE ) CD: 583/ 2012 – 2016 Beneficiar : SC MECANICA CEAHLAUL SA

salcie EIS-0

2.

Determinarea efectelor nutreturilor procesate asupra mediului ruminal si performantelor productive ale rumegatoarelor Contract de finantare nr. 6.2.2 / 2015 Autoritatea contractanta: MINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE CD: 647 / 2015 – 2018 Beneficiar: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRITIE ANIMALA BALOTESTI –INCDBNA-IBNA Acord de colaborare nr. 5051/30.07.2015

Plan tehnic pentru: Matrita pentru vulcanizat garniture din silicon pentru canule MVS III -0

Octombrie 2016

3.

Cercetări privind determinarea proprietatilor termice, fizice, a coeficientilor de caldura si de transfer de masa a produselor horticole pentru optmizarea tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanturi frigorifice Contract de cercetare ADER 16.2.1 / 07.10.2015 Autoritatea contractanta: MINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE CD : 655/ 2015 - 2018 Beneficiar: ICDIMPH-HORTING Acord de colaborare nr. 1408/16.10.2015

Plan tehnic pentru: Echipament de congelare rapida ECR-0

Martie 2016

4.

Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solaria Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 662 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Sistem tehnologic inteligent de irigare

Iulie 2016

5.

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distributie in benzi, direct la randurile de pomi Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 663 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Masina pentru distribuit ingrasaminte organice MGL 3-0

Noiembrie 2016

6.

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru lama motocultor LM-0

August 2016

7.

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016

-Plan tehnic pentru freza motocultor FM-0

August 2016

Page 72: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

72

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

8.

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru burghiu motocultor BM-0

August 2016

9.

Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, in functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 665 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare-SITF

Iunie 2016

10.

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 666 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Echipament tehnic pt. lucrarea solului pe randul de pomi fructiferi, concomitant cu taierile de radacina pentru moderarea cresterii de lastari si fertilizarea foliara de precizie

Iunie 2016

11.

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate

consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa

Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 668 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Echipament pentru decontaminare cu ozon in solutie apoasa

August 2016

12.

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 669 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru:Instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia IVSS

Octombrie 2016

13.

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI

Plan ternic pentru: Transportor elicoidal inclinat TEI 85-0

Octombrie 2016

Page 73: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

73

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) CD : 669 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

14.

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 669 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Sistem alimentare SA-0

Octombrie 2016

15.

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 669 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Extruder EX-0

Octombrie 2016

16.

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 669 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Transportor mobil cu banda TMB 150

Octombrie 2016

17.

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 670 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Instalatie de denitrificare din culturi acvaponice -IDCA

Iunie 2016

18.

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 670 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Subsistem hidro-ponic din cadrul instalatiei de denitri- ficare din culturi acvaponice - IH

Iunie 2016

19.

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016

Plan tehnic pentru: Echipament de recoltat plante medicinale ERPM-0

August 2016

Page 74: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

74

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 671 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

20.

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 671 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Echipament de semanat plante medicinale si arometice SPM-0

August 2016

21.

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 671 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Echipament tehnic de combatere termica a buruienilor ECT-O

August 2016

22.

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 672 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Instalatie de aplatizat in vederea insilozarii cerealelor in stare umeda IAICU - 0

Octombrie

2016

23.

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 672 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Buncar stocare saci “tunel” BCS – 5.0

Octombrie

2016

24.

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 672 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR

Plan tehnic pentru: Transportor elicoidal TEV – 3.0

Octombrie

2016

Page 75: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

75

Nr. crt.

Proiect Contract de cercetare / Contract comercial

Beneficiar Rezultat

Termen de raportare / Predare

(luna) Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

25.

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternativa Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 673 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Masina de recoltat stuf MRS - O

Septembrie 2016

26.

Tehnologie inovativa de infiintare a culturilor de prasitoare prin mulcire utilizand folie degradabila Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 674 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Echipament de înfiintare a culturilor de prasitoare si aplicat folii degradabile

August 2016

27.

Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 675 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007

Plan tehnic pentru: Instalatie experimentala modulata pentru obtinere bioenergie prin metanogeneza avansata a deseurilor agricole (MGA)

Iulie 2016

28.

Cresterea competitivitatii SC ELECTROPUTERE VFU PASCANI SA prin asimilarea in fabricatie a unui Sistem de rulare inteligent, destinat echipamentelor de transport terestru general si tehnologic Contract nr. 5PTE/ 2016 Autoritatea contractantă : UEFISCDI CD : 691/ 2016 - 2018 Beneficiar : SC ELECTROPUTERE PASCANI SA

Plan tehnic: sistem de rulare

Decembrie 2016

7.1.9.6. Modele experimentale 18

Nr. Crt.

Proiect Contract Comanda internă Beneficiar

Rezultat

Luna

1 Cercetari interdisciplinare privind tratarea semintelor cu hidrolizate de colagen in vederea cresterii indicatorilor calitatii, reducerii pesticidelor si dezvoltarea durabila a productiei agricole, GERMOSTIM Contract de cercetare nr. 112 / 26.07.2012 Autoritatea contractantă : UEFISCDI ( PARTENERIATE ) CD : 584 / 2012 – 2016 Beneficiar : SC PROBSTDORFER SAATZUCHT ROMANIA SRL Acord ferm de colaborare nr.14041 / 04.03.2014

Model experimental: - Model experimental de tratare a semintelor destinat instalatiei pilot

Iulie 2016

Page 76: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

76

2 Elaborarea unui sistem integrat de producere de sămânță şi materiale de plantat, certificate ecologic, la culturile de câmp: cereale, leguminoase pentru boabe, oleaginoase, plante tehnice şi furajere, plante aromatice şi medicinale Contract de cercetare ADER 1.2.2 / 29.09.2015 Autoritatea contractanta : MINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE CD : 654/ 2015 - 2018 Beneficiar: INCDA Fundulea Acord de colaborare nr. 122.4/29.09.2015

Model experimental: -Instalatie de conditionat seminte ICS-0

Noiembrie 2016

3 Cercetări privind determinarea proprietatilor termice, fizice, a coeficientilor de caldura si de transfer de masa a produselor horticole pentru optmizarea tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanturi frigorifice Contract de cercetare ADER 16.2.1 / 07.10.2015 Autoritatea contractanta : MINISTERUL AGRICULTURII si DEZVOLTARII RURALE CD : 655/ 2015 - 2018 Beneficiar: ICDIMPH-HORTING Acord de colaborare nr. 1408/16.10.2015

Model experimental: -Echipament pentru congelare rapida ECR-0

Iunie 2016

4 Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale unei instalaţii de obţinere a uleiurilor volatile, prin implementarea unei soluţii de alimentare şi extracţie alternativă Contract nr. 1459/26.10.2015 CD : 657 / 2015 – 2016 Beneficiar : P.F.A. IAKOB IOAN MARIA

Model experimental: - Echipament pentru alimentare alternativa, EAA-1000

Februarie 2016

5 Echipament de recoltat lavanda Contract nr. 76 / 26.01.2016 CD : 660 / 2016 – 2016 Beneficiar : PALAMARIUC ALEXANDRU

Model experimental: -Echipament de recoltat lavanda

Aprilie 2016

6 Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solaria Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 662 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007 Benenficiar: ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Sistem tehnologic inteligent de irigare

Decembrie 2016

7 Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007 Benenficiar: ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Lama motocultor LM-0

Noiembrie 2016

Page 77: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

77

8 Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007 Benenficiar: ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Freza motocultor FM-0

Noiembrie 2016

9 Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 664 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007 Benenficiar: ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Burghiu motocultor BM-0

Noiembrie 2016

10 Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, in functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 665 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007 Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.

Model experimental: -Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare SITF

Decembrie 2016

11 Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 667 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1556 / 12.11.2007 Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Realizare materiale compozite biodegradabile

Decembrie 2016

12 Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 668 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental: -Echipament tehnic pentru decontaminare cu ozon in solutie apoasa

Decembrie 2016

Page 78: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

78

13 Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 669 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Model experimental: -Transportor elicoidal inclinat TEI 85-0

Decembrie 2016

14 Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 669 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Model experimental: -Sistem alimentare SA 0

Decembrie 2016

15 Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : A.N.C.S.I. CD: 669 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Model experimental: -Transportor mobil cu banda TMB 150

Decembrie 2016

16 Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 671 / 2016 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007

Model experimental:

-Echipament de semanat pt. plante medicinale si aromatice

Noiembrie 2016

17 Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive Contract nr. 8N/09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD: 671 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS

Model experimental: -Echipament de recoltat plante medicinale

Noiembrie 2016

Page 79: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

79

Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

18 Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata Contract de cercetare nr. 8 N / 09.03.2016 Autoritatea contractantă : ANCSI CD : 675 / 2016 Beneficiar : ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE - ASAS Protocol de colaborare nr. 1552 / 08.11.2007 Beneficiar : PATRONATUL CONSTRUCTORILOR DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE DIN ROMANIA - PACTMAR Protocol nr. 1556 / 12.11.2007

Model experimental: -Instalatie modulata pentru obtinerea de bioenergie prin metanogeneza avansata uscata si umeda

Septembrie 2016

7.1.10. Drepturi de autor protejate ORDA sau în sisteme similare legale: -

7.2. Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate şi efecte obţinute

REZULTAT Denumire contract Beneficiar Brevet / Cerere brevet

Efecte obţinute

Raport testare

Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform SAE J2267

SC ROTECA SRL

-

- verificarea rezistenţei la solicitări dinamice a unor piese speciale; - creşterea veniturilor INMA

Raport testare

Cercetari privind determinarea rezistentei grilajelor unei cabine pentru tractoare forestiere prin incercari dinamice de rezistenta OFPS conform SAE J2267

SC ROTECA SRL

-

- verificarea rezistenţei la solicitări dinamice a unor piese speciale; - creşterea veniturilor INMA

Raport testare

Cercetări privind îmbunătăţirea performanţelor tehnice ale unei instalaţii de obţinere a uleiurilor volatile, prin implementarea unei soluţii de alimentare şi extracţie alternativă

SC IRON & STEEL ERL

-

- evaluarea comparativă a consumului de combustibil pe motor termic diesel; - creşterea veniturilor INMA

7.3. Oportunităţi de valorificare a rezultatelor de cercetare

Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;

Programul MADR de reconversie şi replantare în pomicultură 2014-2020;

Programului Naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale (http://ape-paduri.ro/ordonanta-de-urgenta-privind-aprobarea-programului-national-de-realizare-a-perdelelor-forestiere-pentru-protectia-autostrazilor-si-drumurilor-nationale/);

Sistemul Naţional de Perdele Agro-forestiere (Legea Nr.289 din 15.05.2002 privind perdelele forestiere de protecţie);

Orizont 2020 – Reindustrializarea sectoarelor cu valoare adăugată seminificativă a ţărilor membreer UE;

Întocmirea ofertelor de inovare, specifice măsurii 16.1 "Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO", Plan de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

Page 80: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

80

7.4. Măsuri de creştere a gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor cercetării

Intensificarea participării INMA la toate târgurile / saloanele regionale, naţionale şi internaţionale;

Multiplicarea parteneriatelor INMA - IMM-uri inclusiv în domeniile adiacente (exploatare tehnologii şi echipamente tehnice, mentenanţă, refabricare);

Creşterea numărului de demonstraţii practice la potenţialii utilizatori/beneficiari;

Intensificarea activităţii de incubare a IMM-urilor din domeniul de activitate al INMA;

Conectarea compartimentului de marketing al INMA şi a incubatorului INMA-ITA la reţeaua ENTREPRISE EUROPE NETWORK;

Intensificarea participării la evenimente de brokeraj şi/sau licenţiere;

Creşterea numărului de parteneriate cu fermierii şi asociaţiile agricole în scopul transferului direct a ofertelor de inovare, focalizate pe tehnologii de mecanizare.

8. MĂSURI DE CREŞTERE A PRESTIGIULUI ŞI VIZIBILITĂŢII INCD

8.1. Prezentarea activităţii de colaborare prin parteneriate:

dezvoltarea de parteneriate la nivel naţional şi internaţional (cu personalităţi / instituţii / asociaţii profesionale) în vederea participării la programele naţionale şi europene specifice: - ReNITT - Reţeaua Naţională pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; - ASRO - Asociaţia de Standardizare din România; - RENAR - Asociatia de Acreditare din Romania; - RAR – Registrul Auto Român; - CNCPIR – Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Intelectuală din Romania; - ASAS – Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” - SIR – Societatea Inventatorilor din România; - BIOCARO – Platforma pentru Biocarburanţi din Romania; - AROTT – Asociaţia Română de Transfer Tehnologic; - ROCASCO - Comitetul pentru Evaluarea Conformităţii; - CT 77 – Comitetul tehnic - Maşini şi utilaje Agricole; - Platforma Tehnologică FOOD for LIVE; - Platforma MANUFUTURE; - EHEDG - THE EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING & DESIGN GROUP – Frankfurt, Germany; - S.C. MASCHIO GASPARDO România SRL; - AQUAPROIECT SRL; - NESS PROIECT SRL; - SC ARTECOM SA; - SC IRUM Reghin SA; - DFR SYSTEM SRL; - SC SOFTRONIC SRL; - SC ELECTROPUTERE VFU Paşcani; - SC TEHNOFAVORIT SA Bonţida; - S.C. MIAGHI IMPEX SRL Brăila; - S.C. CRICOSERV SRL Ploieşti. - MEMORANDUM OF UNDERSTANDING on co-operation in the field of the agro-

industrial clusters development and cluster and innovation policies support within the Danube Region countries - Danu4AgroInd (Danube Agro-Industrial Clusters Network) – Parteneri din Germania, Romania, Croatia, Slovacia, Ungaria, Serbia , Republica Moldava;

- PARTNERSHIP AGREEMENT for the project proposal “SOIC - Clusters as drivers of social innovation” depusa in cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014 – Parteneri din Romania (INMA, Universitatea Maritima “Mircea cel Batran” Constanta, SC INNO CONSULT SRL) si Norvegia (Oxford Researc AS);

Page 81: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

81

- ACORD DE PARTENERIAT privind implementarea proiectului de cercetare «CERCETARI IN VEDEREA INTRODUCERII IN FABRICATIE A UNEI GAME DE VIBROCOMBINATOARE PERFORMANTE, ADAPTATE EXPLOATATIILOR DIN ROMANIA» din cadrul POS CCE Op.1.3.3 – Parteneri: Clusterul IND-AGRO Vest, INMA, UPB, USAMV Timisoara, Universitatea “Vasile Goldis” Arad;

- ACORD DE PARTENERIAT pentru crearea polului de competitivitate IND-AGRO-POL si privind pachetul integrat de proiecte depus de IND-AGRO-POL in cadrul POS CCE Op 1.3.1; Parteneri:

Patronatul Constructorilor de Tractoare si Masini Agricole din Romania – PACTMAR;

Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Tractoare si Masini Agricole din Romania – APIMAR;

Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din Romania – SIMAR; SC COMPOZITE SRL; SC IMS WERKZEUGBAU SRL; SC DIEM SRL; SC GRUP ROMET SA; SC MECANO FUC SA NEGRESTI; SC RANCON SRL; SC RANCON RECICLARE SRL; SC MIAGHI IMPEX SRL; SC METATECH-CD SRL; SC OMP SRL; SC MAT SA; SC ISLAZ SA; SC RURIS IMPEX SRL; SC OLTEANU-IGNATOVICI SRL; SC INSTIRIG SA; SC SERVOPLANT SRL; SC GEDA PRODEXIM SRL; SC PROFILAM EXIM SRL; SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL; SC Universal Exim SRL; SC Valtec Tractors SRL; Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Masini si Instalatii destinate

Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA; Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV; Institutul de Cercetari pentru Hidraulica si Pneumatica INOE IHP; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA; Institutul de Stiinte Biologice – INSB; Institutul de Cercetari Electrotehnice – ICPE SA; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronica si Tehnica Masurarii; Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP; Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanica; Universitatea Politehnica din Bucuresti – UPB; SC IPA SA CIFATT Craiova; Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - USAMV Iasi; Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini - SC ICTCM SA; Institutul Roman de Cercetari Economico-Sociale si Sondaje – IRECSON; ADR Sud-Est; ADR Nord-Est; Camera de Comert Industrie si Agricultura Timis; Camera de Comert Industrie si Agricultura Arad; Fundatia pentru Democratie, Cultura si Libertate – FDCL; SC INPULSE PARTNERS SRL;

Page 82: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

82

Institutul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii; Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi; Camera de Comert, Industrie si Agricultura Brăila; Camera de Comert si Industrie Bucuresti; Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic – AroTT; SC Inno Consult SRL; Camera de Comert Industrie si Agricultura Brasov;

înscrierea INCD în baze de date internaţionale care promovează parteneriatele: - ELSEVIER / SciVerse SCOPUS; - ULRICHS Web Global Serials Directory; - CABI; - SCIPIO; - INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; - PROQUEST; - Elektronische Zeitschriftenbibliothek; - CiteFactor; - Google Scolars

înscrierea INCD ca membru în reţele de cercetare / membru în asociaţii profesionale de prestigiu pe plan naţional / internaţional: - SIMAR – Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din România – 40; - AGIR – Asociaţia Generală a Inginerilor din România – 8; - EurAgEng - European Society of Agricultural Engineers - 27; - CIGR – International Commision of Agricultural and Biosystems Engineering- 27 - ATENEO - International Center of High Education, Scientific Research and

Didactics (Centru International de Studii Superioare, Cercetare Științifică și Pedagogie) – Italia - 1;

- UASRO - International University Association for Science and Technology of Romanian – 1;

- ASABE – American Society of Agricultural and Biological Engineering – 1; - ARTENS – Asociaţia Română de Tensometrie – 1.

participarea în comisii de evaluare concursuri naţionale şi internaţionale: - Comisia nr. 12 - Manifestări Ştiinţifice şi Expoziţionale; - Comisia Experţi FP7 - Evaluatori; - Comisia Experţi UEFISCDI, EUREKA, etc.

personalităţi ştiinţifice care au vizitat INCD:

- Ana Sibilla – EASME European Agency for Small and Medium Sized Enterprises, - Belgium; - Thomas Lammer Gamp – ESCA – European Secretariat for Cluster Analysis, VDI/VDE Germania; - Giorgio Agus – De.I.MA. SNC, Italia; - Francesco Petretto – I.A., Italia; - Salvatore Masuri – Jirifai, Italia; - Pietro P.– Armida, Italia; - Roberto Tola – Linea NOA, Italia; - Pierluigi Caria – Caria Construzioni, Italia; - Marcello Onida Murgia – Tecnotel, Italia.

Page 83: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

83

lecţii invitate, cursuri şi seminarii susţinute de personalităţi ştiinţifice invitate: Business. Clusters. Innovation

- Peer review of cluster policy realizat în 2016 de VDI/VDE Germania la nivelul ţărilor: România, Austria, Franţa, Danemarca, Belgia, Suedia, Spania, Ungaria, Cehia; - Cluster Manager Training organizat la Bucureşti de Innovation Norway în perioada 3-4.11.2016; - Norwegian – Romanian partnerships in projects Seminar within the Green Industry Innovation Programme Romania, organizat la Bucuresti de Innovation Norway in 13.11.2016; - Brokeraj EEN „Brokerage Event – Clusters as drivers of value chain development across the Danube Region”, organizat la Galati cu entitati din Romania, Serbia, Germania, Ungaria, Cehia, Italia in perioda 5-6.10.2016; - Company mission EEN organizat la Bucuresti cu entitati din United Kingdom, in 1-2.03.2016; - Workshop „Innovation, innovation management – processes, managerial tools – and support of inovation in Horizon 2020 especially SME instrument” organizat la Bucuresti in data de 28.04.2016 impreuna cu EASME - European Agency for Small and Medium Sized Enterprises, Belgium; - Seminar „Romanian Clusters Striving for Excellence”, organizat de CLUSTERO – Asociatia Clusterelor din Romania impreuna cu VDI VDE IT/ ESCA, Germania, la Bucureşti în data de 6.05.2016; - Training „Creating Impact within Enterprise Europe Network – Decentralised Training” organizat la Tmisoara in data de 17-18.05.2016 cu entitati din Belgia, Bulgaria, Danemarca, Croatia, Ungaria, Italia, Polonia, Romania, Turcia si Suedia. - Instruire în domeniul eco-inovării (strategia de ecoinovare, eco-concepţie, metodologii de evaluare a ciclului de viaţă - LCA şi mentalitate) organizată la Timişoara în perioada 22-24.02.2016 de Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD), Asociaţia Clusterelor din România (Clustero) şi Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia (Adegeve); - Instruire în domeniul economiei circulare organizată la Bucureşti în perioada 31.05-2.06.2016 de Centrul Naţional pentru Producţie şi Consum Durabile (CNPCD), Asociaţia Clusterelor din România (Clustero) şi Asociaţia Genoveză pentru Dezvoltarea Economiei Circulare din Elveţia (Adegeve).

membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective editoriale internaţionale şi/sau naţionale:

Membri în colectivele de redacţie şi editoriale 2015 2016

Conferinţe/simpozioane internaţionale şi/sau naţionale 14 18

Reviste recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date) 15 20

Page 84: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

84

Nr. crt.

NUME REVISTA / CONFERINŢA / SIMPOZIONUL

Conferinţe/simpozioane internaţionale şi/sau naţionale

1. Vlăduţ Valentin

TRAKTORI I POGONSKE MASINE JOURNAL OF SCIENTIFIC SOCIETY OF POWER MACHINES,

TRACTORS AND MAINTENANCE December 2016, Novi Sad, Serbia

2. Vlăduţ Valentin

International Scientific Conference on "ENVIRONMENT AND BIODIVERSITY" - ECOLOGICA

Belgrad – Serbia

3. Vlăduţ Valentin The Second International Symposium on Agricultural Engineering,

ISAE' 2015, 9th-10th October 2015, Belgrade–Zemun, Serbia

4. Vlăduţ Valentin

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

28th 29th October 2016, Bucharest, Romania

5. Pirnă Ion 6. Popa Lucreţia 7. Găgeanu Iulia 8. Ganea Ioan 9. Păun Anişoara

10. Matache Mihai 11. Moise Sorina 12. Drâmbei Petronela 13. Radu Dana 14. Barbu Mihaela 15. Chiriţescu Marian

16. Vlăduţ Valentin

SCIENTIFIC SYMPOSIUM WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

„SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE- Second edition” Craiova, 12-13 November 2016,

ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA - AGRICULTURE, MONTANOLOGY, CADASTRE

17. Vişan Alexandra International Conference on Biomedical Engineering and

Biotechnology - ICBEB

18. Vişan Alexandra American Association for Science and Technology - AASCIT

Journal

Reviste recunoscute ISI (sau incluse în baze internaţionale de date)

1. Vlăduţ Valentin ACTA TECHNICA CORVINIESIS - BULLETIN OF ENGINEERING Hunedoara, România, ISSN: 2067-3809 2. Matache Mihai

3. Vlăduţ Valentin ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA -

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING Hunedoara, România, ISSN 1584-2673

4. Matache Mihai

5. Pirnă Ion

INMATEH - AGRICULTURAL ENGINEERING Bucureşti, România

ISSN: 2068 – 2239; ISSN: 2068 – 4215

6. Vlăduţ Valentin 7. Drâmbei Petronela 8. Muraru Vergil 9. Nedelcu Mihail

10. Barbu Mihaela 11. Ţicu Tania 12. Popa Lucreţia 13. Cârdei Petru 14. Cioica Nicolae 15. Vlăduţ Valentin 4th International Conference on Thermal Equipment,

Page 85: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

85

16. Pirnă Ion Renewable Energy and Rural Development, TE-RE-RD 2016

17. Gheorghe Gabriel 18. Găgeanu Iulia

19. Vlăduţ Valentin

HUNGARIAN AGRICULTURAL ENGINEERING, Gödölló, Hungary

HU ISSN 0864-7410 (Print); HU ISSN 2415-9751 (Online) DOI: 10.17676/

20. Vlăduţ Valentin

PROCEEDINGS OF THE 44 th INTERNATIONAL SYMPOSIUM

ON AGRICULTURAL ENGINEERING "Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija – Croaţia

8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale

Târguri şi expoziţii 2015 2016

internaţionale 7 6

naţionale 4 6

târguri şi expoziţii naţionale: 6 târguri pentru agricultură şi industria alimentară:

- Zilele agriculturii româneşti – Bucureşti, 16 februarie 2016 - Ziua mondială a apei – AGIR, 27 martie 2016 - AGRO - Piteşti, 12-15 mai 2016 - AGROIAL PARTENER & ZIUA OREZULUI – Slobozia 21-23 septembrie 2016 - AgriCultura - Brăila, 29 septembrie – 2 octombrie 2016 - INDAGRA – ROMEXPO, Bucureşti, 2 – 6 noiembrie 2016

târguri şi expoziţii internaţionale 6

Nr. crt.

Denumire Salon / Târg

1. Salonul internaţional de inventică PROINVENT Cluj-Napoca, 2016

2. Targul international “INVEST-INVENT SIR” IASI 2016 3. Salonul internaţional de invenţii Geneva 2016

4. Salonul Internaţional de invenţii şi inovaţii “Traian Vuia” Timişoara 2016 5 Salonul Internaţional INVENTICA Iaşi 2016 6. Salonul international de inventii INNOVA, BRUXELLES, 2015

8.3. Premii obţinute prin proces de selecţie / distincţii, etc.

Premii obţinute prin proces de selecţie 2015 2016

internaţionale 46 48

naţionale - 1

Nr. crt

Denumire Salon / târg / concurs

Premii

1

Salonul internaţional de inventică

PROINVENT Cluj-Napoca

23 – 25 martie 2016

7 Diplome de excelenţă şi medalie de aur cu menţiune specială

1. ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU COSIT ŞI STRIVIT FURAJE VERZI

2. ECHIPAMENT MODULAT PENTRU ÎNTREȚINEREA CULTURILOR DE PLANTE ENERGETICE

Page 86: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

86

3. INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ DE IRIGARE ŞI FERTIRIGARE PRIN PICURARE ŞI/SAU MICROASPERSIE

4. APARAT DE DISTRIBUȚIE MECANIC, PENTRU SEMINȚE MICI ȘI FOARTE MICI, PE UN RÂND

5. ECHIPAMENT COMPLEX PENTRU MULCIT

6. INSTALAŢIE DE VENTILARE A FÂNULUI VRAC CU AER RECE ŞI AER CALD

7. ECHIPAMENT MODULAT DE AFÂNAT SOLUL, MODELAT PE STRAT ȘI SEMĂNAT

7 Diplome de excelenţă şi medalie de aur 1. SISTEM DE REGLAJ AUTOMAT A NORMELOR DE ÎNSĂMÂNȚARE 2. SISTEM AUTOMAT INDEPENDENT ENERGETIC DE MENŢINERE A UNUI MICROCLIMAT CONTROLAT 3. MAȘINĂ DE DESCUSCUTAT CU TAMBURI MAGNETICI 4. INSTALATIE DE DECONTAMINARE A SUPRAFETELOR EXTERIOARE ALE PRODUSELOR HORTICOLE 5. SISTEM DE DIRIJARE AUTOMATĂ PE BRAZDĂ A UNUI VINDROVER TRACTAT 6. DISPOZITIV PNEUMATIC DE NUMĂRARE SEMINŢE DE CEREALE PENTRU DETERMINAREA GERMINAŢIEI 7. SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE

2 Premii speciale Asociaţia “Justin Capră”

MAȘINĂ DE DESCUSCUTAT CU TAMBURI MAGNETICI

Asociaţia „Corneliu Group” SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE

2 Salonul internaţional de invenţii Geneva – Elveţia

13 – 15 aprilie 2016

Diplomă şi medalie de argint ECHIPAMENT PENTRU AFANARE PROFUNDA, MĂRUNŢIRE, TASARE

ŞI NIVELARE A SOLULUI

Marin Eugen, Constantin Nicolae, Manea Dragoş, Sorică Cristian M.

3

Salonul Internaţional de invenţii şi inovaţii

“Traian Vuia” Timişoara

25 – 27 mai 2016

Diplomă şi Medalie de aur 1. PNEU ADAPTIV PENTRU ROTI DE REMORCI AGRICOLE

Biris Sorin-Ştefan, Ganea-Christu Ioan, Vlăduţ Valentin 2. PROCEDEU DE MONTARE A RAMELOR FERESTRELOR PVC CU GEAM TERMOPAN

Ganea-Christu Ioan, Ganea-Christu Iris, Jernoiu Marius Aurel 3. SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE I. Sărăcin, O. Pandia, I. Ganea-Christu 4. DISPOZITIV DE AERARE PENTRU SEMINŢELE DE CEREALE DEPOZITATE ÎN CELULE METALICE

Păun Anişoara, Pirnă Ion, Cojocaru Iosif, Ganea-Christu Ioan 5. APARAT DE TREIER CU EFECT DE VENTILATOR

Ganea-Christu I., Ivan Ghe., Muscalu A., Brăcăcescu C. 6. SISTEM CU APĂ RECIRCULANTĂ PENTRU CREŞTEREA PUIETULUI

DE ŞALĂU

A.Grozea, A. Pop & colab

Diplomă şi Medalie de argint 1. ECHIPAMENT INTELIGENT DE PRĂŞIT PE RÂND ŞI ÎNTRE RÂNDURI Gheorghe G., Persu I.C., Manea D., Marin E. 2. DISPOZITIV DE DISTRIBUŢIE PENTRU SEMĂNĂTORILE DE PRECIZIE CU CONTROL GPS

Muraru Vergil, Pirnă Ion, Muraru Cornelia, Ganea-Christu Ioan, Sfîru Raluca, Ţicu Tania 3. SISTEM SUPLIMENTAR DE ACŢIONARE HIDROSTATICĂ PENTRU TRACTORUL DE 45 CP

Page 87: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

87

Coţa Constantin, Nagy Elena, Cioica Nicolae 4. ECHIPAMENT MODULAT DE AFÂNAT SOLUL, MODELAT PE STRAT ŞI SEMĂNAT

Mateescu M., marin E., Păun A., Manea D., Gheorghe G.

Diplomă şi Medalie de bronz 1. ECHIPAMENT COMPLEX PENTRU MULCIT Popa L., Paraschiv G., Ciupercă R., Ştefan V. 2. SISTEM CU DUBLĂ CURĂŢIRE A SITELOR CALIBROARELOR CILINDRICE

Găgeanu P., Zaica Al., Ivancu B., Găgeanu I. 3. TAMBUR CU LAME REGLABILE PENTRU DISTRUS RESTURI VEGETALE

David A.D., Paraschiv G., Marin E., Vlăduţ N.V., Mateescu M. 4. ECHIPAMENT PENTRU RECOLTAT RIZOMI DE MISCANTHUS

Sorică C., Marin E., Cojocaru I., Manea D.

Premiul special USAMV a Banatului SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE

I. Sărăcin, O. Pandia, I. Ganea-Christu

Premiu Special Republica Moldova Şi Medalia AGEPI SISTEM CU APĂ RECIRCULANTĂ PENTRU CREŞTEREA PUIETULUI

DE ŞALĂU

A.Grozea, A. Pop & colab

4

Salonul internaţional al Cercetării, Inovării şi

Transferului Tehnologic INVENTICA

Iaşi, 29 iunie- 1 iulie 2016

4 Diplome şi Medalii de aur 1. MAȘINĂ DE DESCUSCUTAT CU TAMBURI MAGNETICI

A. Pop, S-G. Andrei, A. Baumchen, I. Ganea-Christu

2. ECHIPAMENT PENTRU RECOLTAT RIZOMI DE MISCANTHUS

C.Sorică, E. Marin, I.Cojocaru, D. Manea

3. SISTEM DE REGLAJ AUTOMAT A NORMELOR DE ÎNSĂMÂNȚARE Cherciu D., Istrate B., Marin E., Manea D.

4. SISTEM DE DIRIJARE AUTOMATĂ PE BRAZDĂ A UNUI

VINDROVER TRACTAT Cherciu D., Istrate B., Marin E., Ciupercă R.

Premiu Special OSIM şi Medalia Jubiliară ECHIPAMENT PENTRU RECOLTAT RIZOMI DE MISCANTHUS

C.Sorică, E. Marin, I.Cojocaru, D. Manea

5 Târgul internaţional INVEST – INVENT

Iaşi, 15-17 septembrie 2016

8 Diplome şi Medalie de aur 1. DISPOZITIV PENTRU DEPARTAREA COASTELOR LA ANIMALE MARI

Ganea-Christu Ioan, Drăgolici Victor, Drăgolici Ecaterina, Moise Sorina 2. PROCEDEU DE MONTARE A RAMELOR FERESTRELOR PVC CU GEAM TERMOPAN

Ganea-Christu Ioan, Ganea-Christu Iris, Jernoiu Marius Aurel 3. INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ DE IRIGARE ŞI FERTIRIGARE PRIN PICURARE ŞI/SAU MICROASPERSIE

Eugen MARIN, Ion PIRNĂ, Dragoș MANEA, Mihai MATACHE, Cristian-Marian SORICĂ 4. INSTALAŢIE DE VENTILARE A FÂNULUI VRAC CU AER RECE ŞI AER CALD

Ancuţa NEDELCU, Radu CIUPERCĂ, Mihai Gabriel MATACHE, Lucreţia POPA, Valeria-Gabriela CIOBANU, George LAZĂR 5. ECHIPAMENT INTELIGENT DE PRĂŞIT PE RÂND ŞI ÎNTRE RÂNDURI

Gabriel-Valentin GHEORGHE, Ioan-Cătălin PERSU, MANEA Dragoș, Eugen MARIN 6. DISPOZITIV DE CUPLARE LA TRACTOR A MASINILOR AGRICOLE SEMIPURTATE

Lucreţia POPA, Radu CIUPERCĂ, Albert Silviu PETCU, Vasilica ȘTEFAN 7. ECHIPAMENT MODULAT DE AFÂNAT SOLUL, MODELAT PE STRAT ȘI SEMĂNAT

Marinela MATEESCU, Eugen MARIN, Anișoara PĂUN, Dragoș MANEA, Gabriel GHEORGHE

Page 88: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

88

8. SECŢIE DE PLANTAT RĂSADURI DIN GHIVECE

I. Sărăcin, O. Pandia, I. Ganea-Christu

6

INNOVA – EUREKA

Bruxelles, Belgia 17-19 noiembrie 2016

Diploma şi Medalie de argint Premiu special China

INSTALAŢIE AUTOMATIZATĂ DE IRIGARE ŞI FERTIRIGARE PRIN PICURARE ŞI/SAU MICROASPERSIE

Marin Eugen, Pirnă Ion, Manea Dragoş, Matache Mihai, Sorică Cristian-M

7 Premiile AGIR

Bucureşti septembrie 2016 Maşina de regenerat pajişti

Total: 49

Salonul internaţional de inventică PRO INVENT 2016, Cluj Napoca, 23-25 martie

Page 89: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

89

Salonul internaţional de Invenţii şi Inovaţii “Traian Vuia” 2016 Timişoara, 25-27 mai

Page 90: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

90

* Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic INVENTICA Iaşi, 1 iulie 2016

Page 91: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

91

International Fair of Inventions and Practical Ideas INVENT –INVEST - Iaşi, 18 septembrie 2016

Salonul internaţional de invenţii INNOVA – Eureka

Bruxelles, Belgia, 19-21 noiembrie 2016

Page 92: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

92

Premiile AGIR 2016

Page 93: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

93

Participarea INMA la târguri şi expoziţii naţionale

Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

Piteşti, 12 – 15 mai 2016

Târgul Naţional pentru Agricultură şi Industrie Alimentară

AGROIAL PARTENER 2016

Slobozia 21 – 23 septembrie

Page 94: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

94

Târgul Naţional AgriCultura, Brăila, 29 septembrie - 2 octombrie 2016

Târgul Internaţional pentru Industrie şi Agricultură – INDAGRA Bucureşti, ROMEXPO, 2 – 6 noiembrie 2016

Page 95: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

95

INMA Bucureşti a organizat pe 25 martie 2016

Conferința Națională cu tema:

”TRANSFERUL RAPID AL REZULTATELOR CERCETĂRILOR DIN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR ȘI ECHIPAMENTELOR DE MECANIZARE ȘI AUTOMATIZARE

ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI”

împreună cu Coaliția Română pentru Educație în Inginerie – CREDING și Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică – SRAIT

şi o Masă rotundă, cu tema:

”Agricultura românească, încotro?”

Page 96: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

96

Simpozionul internaţional

AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING - ISB-INMA TEH 2016 -

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti / 27 - 28 octombrie 2016

Aspecte din timpul desfăşurării simpozionului

Sesiunea de Brokeraj – Sala D 101 - ISB

Primirea participanţilor

Deschiderea Simpozionului Amfiteatrul AN 010 – UPB

Page 97: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

97

Prezentarea lucrărilor pe secţiuni

Page 98: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

98

Simpozion CERCETAREA, DEZVOLTAREA ŞI INOVAREA

– SUPORT PENTRU COMPETITITVITATE ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE SOCIALĂ

Ziua cercetătorului şi proiectantului din România INMA - 19 noiembrie

8.4. Prezentarea activităţii de mediatizare:

extrase din presa (interviuri) participare la dezbateri radiodifuzate / televizate

Activităţi de mediatizare 2015 2016 Număr 1 6

1. Revista “TechnoMarket” nr. 9, 10, 11, 12, 13 / 2016

2. Buletin AGIR 4/2016, proceedings Simpozionul ştiinţific: PROGRESUL TEHNOLOGIC – REZULTAT AL CERCETĂRII”, Ediţia a IX-a, AGIR, Bucureşti, 22 mai 2016

Page 99: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

99

9. PREZENTAREA GRADULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR STABILITE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INCD PENTRU PERIOADA DE

CERTIFICARE

În conformitate cu direcţiile strategice de acţiune formulate de Consiliul Ştiinţific şi aprobate de Consiliul de Administraţie, INMA şi-a propus pentru perioada 2014 - 2020 întărirea capacităţii de cercetare a departamentelor, laboratoarelor şi colectivelor de cercetare: Resurse umane:

susţinerea mobilităţii cercetătorilor la instituţii similare din UE; angajarea de absolvenţi, masteranzi în domeniul de specializare al institutului; angajarea de specialişti în agricultură şi biotehnologie; angajarea de specialişti în automatizări, reţele comunicare şi electronică pentru

echipamente tehnice; participarea fiecărui cercetător la cel puţin o formă de instruire profesională şi/sau

de asigurare a calităţii; motivarea personalului prin bonusuri salariale pe măsura implicării calitative şi

responsabile în desfăşurarea proceselor de cercetare-dezvoltare pentru următoarele activităţi: conducerea de proiecte internaţionale / naţionale, participarea la proiecte internaţionale, realizarea de „cereri brevete de invenţie“.

Baza materială de cercetare: Utilizarea eficientă a dotărilor actuale prin:

Extinderea domeniului de utilizare a instalaţiilor de testare şi experimentare prin creerea şi implementarea de noi metode;

Realizarea şi implementaea procedurilor noi armonizate cu standardele ISO şi EN în domeniul securităţii şi protecţiei mediului pentru echipamentele tehnice din agricultură şi industrie alimentară;

Dezvoltarea laboratoarelor integrate, precum: - Centrul de cercetare integrat, care să execute activităţi de cercetare în

domeniile de specializare inteligente; - Laboratorul de cercetare, testare şi măsurare a parametrilor produselor

agricole (seminţe) şi a derivatelor lor procesate; - Laboratorul de cercetare şi evaluare a tehnologiilor de mecanizare şi

echipamentelor tehnice specifice lucrărilor agricole; - Laboratorul de bioenergii; - Laboratorul de analize şi testarea materialelor care să execute analize,

microproducţie; - Laboratorul de Biotehnologii Agroalimentare

Participarea la cel puţin 3 tipuri de încercări interlaboratoare în domeniul mecanică – acţionări hidrostatice – electrice.

respectiv transferul tehnologic al rezultatelor cercetărilor obţinute din activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate în cadrul INMA, reprezentate prin:

documentatii (studii de documentare, fezabilitate si impact, proiecte echipamente tehnice, standarde produse, instructiuni si manuale tehnice de operare);

cereri / brevete de inventie; tehnologii de mecanizare si automatizare a proceselor; modele functionale, experimentale, prototipuri de echipamente tehnice si

instalatii; comunicari ştiinţifice, articole, cărţi.

prin valorificarea acestor rezultate tehnico-ştiinţifice direct în circuitul economic (agenţi economici, fabricanţi de echipamente tehnice, servicii in agricultură), diseminarea de informaţii ştiinţifice, experienţă şi bună practică, implicarea în parteneriate inovative, organizare/participare sesiuni ştiinţifice şi work-shop-uri, conferinţe şi mese rotunde, publicarea de articole şi cărţi, participări la târguri şi expoziţii interne / internaţionale.

Page 100: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

100

Gradul de atingere a obiectivelor strabilite prin strategia de dezvoltare a institutului Astfel, în privinţa resursei umane, pentru susţinerea mobilităţii cercetătorilor la instituţii similare din UE, au fost încurajaţi şi susţinuţi cercetătorii să depune oferte de proiecte în cadrul programelor bilaterale. Având în vedere că media de vârstă a cercetătorilor din cadrul institutului este ridicată, au fost angajaţi noi tineri absolvenţi (masternazi) în domeniile de specializare a institutului concomitent cu angajarea de specialişti cu experienţă atât în domeniul de specializare principal al INMA – inginerie mecanică, cât şi în alte domenii: agricultură, horticultură, etc., urmărindu-se atragerea de noi specialişti din domenii conexe: biotehnologie, automatizări, reţele comunicare şi electronică pentru echipamente tehnice. Pentru creşterea gradului de perfecţionare al cercetătorilor s-a stabilit o politică de instruire care să aibă în vedere participarea fiecărui cercetător din cadrul institutului la cel puţin o formă de instruire profesională şi/sau de asigurare a calităţii, inclusiv la cursuri de instruire interne pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de limba engleză (abilităţilor de comunicare şi prezentare). Având în vedere că obţinerea performanţelor nu se poate obţine fără o motivare corespunzătoare, s-au stabilit fişe de evaluare a performanţelor personalului, pr baza cărora se pot obţine bonusuri salariale pe măsura implicării calitative şi responsabile în desfăşurarea proceselor de cercetare-dezvoltare, luând în considereare factori precum: conducerea de proiecte internaţionale, naţionale, participarea la proiecte internaţionale dar şi realizare de indicatori precum: cereri de brevete / brevete de invenţie / articole ISI şi BDI / premii, diplome şi medalii / planuri tehnice / proceduri şi metodologii / normative/ etc. Referitor la baza materială de cercetare s-a urmărit o utilizare mai eficientă a dotărilor actuale prin extinderea domeniului de utilizare a instalaţiilor de testare şi experimentare prin implementarea de noi metode / proceduri acreditate (ex: testarea boghiurilor trenurilor), realizarea şi implementaea procedurilor noi armonizate cu standardele ISO şi EN în domeniul securităţii şi protecţiei mediului pentru echipamentele tehnice din agricultură şi industrie alimentară, conform unor cerinţe ale beneficiarilor (ex: testarea structurilor de protecţie ale tractoarelor forestiere). Pentru menţinerea competenţelor în regim acreditat s-a urmărit participarea la cel puţin 3 tipuri de încercări interlaboratoare în domeniile încercărilor acreditate. Concomitent s-a urmărit şi dezvoltarea laboratoarelor integrate prin dotarea cu noi echipamente a laboratoarelor deja existente, respectiv crearea de noi entităţi (Centru de cercetare integrat, care să execute activităţi de cercetare în domeniile de specializare inteligente) şi laboratoare care să permită abordarea unor teme de cercetare în concordanţă cu noile domenii de specializare stabilite în Strategia Naţională de Cercetare 2014-2020 cât şi în Strategia Europa 2020. Având în vedere că o cercetare realizată fără un transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor obţinute din activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare desfăşurate în cadrul acesteia, INMA şi-a propus ca o parte cât mai mare din rezultatele obţinute ca urmare a cercetărilor efectuate (ex: documentatii (studii de documentare, fezabilitate si impact, proiecte echipamente tehnice, standarde produse, instructiuni si manuale tehnice de operare), cereri / brevete de inventie, tehnologii de mecanizare si automatizare a proceselor, servicii, modele functionale, experimentale, prototipuri de echipamente tehnice si instalatii; ghiduri, cărţi, etc.) să fie transferate în vederea valorificării acestora direct în circuitul economic (agenţi economici, fabricanţi de echipamente tehnice, servicii in agricultură), respectiv prin diseminarea de informaţii ştiinţifice, experienţă şi bună practică, implicarea în parteneriate inovative, organizare/participare sesiuni ştiinţifice şi work-shop-uri, conferinţe şi mese rotunde interne şi internaţionale, publicarea de articole şi cărţi, participări la târguri şi expoziţii interne / internaţionale.

Page 101: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

101

10. SURSE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE DIN PATRIMONIUL ŞTIINŢIFIC ŞI TEHNIC AL INCD

Arhiva tehnică – 1000 proiecte

Biblioteca – 11.000 cărţi şi reviste tehnice de specialitate Baze de date

Pagina web: inma.ro; inmateh.eu

Page 102: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

102

* Revista institutului, «INMATEH – Agricultural Engineering» recunoscută CNCSIS categoria B+ cu numărul 737/11949/2009, având codurile

on line: ISSN 2068-2239 şi print: ISSN 2068-4215, şi-a continuat apariţia planificată editându-se numerele 48, 49 şi 50 / 2016.

Revista a fost indexată în următoarele baze de date internaţionale:

ULRICHS mai - 2010

CABI Trim. III - 2011

Platforma Editoriala Romana SCIPIO - 2011

ELSEVIER /SciVerse SCOPUS - Nr.1 / 2012

Index Copernicus International - 2012

Elektronische Zeitschriftenbibliothek

Nr. 2 2014

EBSCO Nr. 2 2014

citefactor.org Nr. 3 2014

OAJI

Open Academic

Journals Index

Scientific Indexing

Services (SIS)

şi se poate accesa on-line pe adresele: http://www.inma.ro/inmateh-agricultural%20engineering

http://www.inmateh.eu

Page 103: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

103

11. MĂSURILE STABILITE PRIN RAPOARTELE ORGANELOR DE CONTROL ŞI MODALITATEA DE REZOLVARE A ACESTORA

Măsuri stabilite prin rapoartele organelor de control: Ca urmare a controlului Curţii de Conturi-Camera de Conturi Bucureşti, efectuat în anul 2016, s-au stabilit măsuri cu privire la neînregistrarea în evidenţa financiar-contabilă şi neraportarea privind situaţiile financiare încheiate, a valorii terenurilor proprietate publică a statului; înregistrarea în perioada 2013-2015 a unor cheltuieli de amortizare supradimensionate precum şi măsuri cu privire la virarea către bugetul de stat a cotei-părţi de 50% din sumele încasate cu titlul de chirie, potrivit Legii nr. 213/1999 consolidată. Modalitatea de rezolvare a acestora:

In ceea ce priveşte deficienţele constatate rezultate din neînregistrarea în evidenţa financiar-contabilă şi neraportarea privind situaţiile financiare încheiate, a valorii terenurilor proprietate publică a statului, în valoare totală de 899,063 mii lei, deţinute în administrare de INMA, precum şi înregistrarea în perioada 2013-2015 a unor cheltuieli de amortizare supradimensionate cu valoarea 851 mii lei, ca urmare a calculării şi înregistrării de cheltuieli cu amortizarea pentru clădirile proprietate publică a statului pe care INMA le administrează, acestea au fost remediate integral în timpul derulării controlului efectuat de Curtea de Conturi în peroada 11.01.2016-19.02.2016.

In privinţa virării la bugetul de stat a sumei de 1359 mii lei reprezentând cota parte cuvenită bugetului statului din contravaloarea veniturilor încasate în perioada 2013-2015 prin inchirierea spaţiilor proprietate publică a statului, administrate de institut, INMA a respectat Angajamentul de plată nr.173/18.02.2016 depus în dosarul nr.12/2016 constituit la Curtea de Conturi, achitând suma de 37.748 lei în fiecare lună.

Page 104: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

104

12. CONCLUZII Rezultatele tehnico-ştiinţifice obţinute de INMA - SINTEZĂ

Nr. crt.

Denumire indicator Realizat

1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI 27

2. Cărţi / capitole

Revista INMATEH – Agricultural Engineering / 2016

1

Nr. 48, 49, 50

3. Cereri de brevete INMA înregistrate

Brevete eliberate de OSIM

14

10

4.

Produse omologate

Servicii omologate

Tehnologii omologate

Studii prospective şi tehnologice

Normative

Proceduri

Metodologii

Planuri tehnice

Modele experimentale

5

3

1

20

7

1

1

28

18

5. Lucrări ştiinţifice / tehnice publicate în alte reviste de specialitate,

fără cotaţie ISI (BDI şi alte jurnale internaţionale) 52

6. Comunicări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale 72

7.

Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute ISI

(sau incluse în baze internaţionale de date) şi în colective

editoriale internaţionale şi/sau naţionale

20

8. Participarea INMA la târguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale

Distincţii şi premii

12

49

Page 105: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

105

13. PERSPECTIVE / PRIORITĂŢI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE DE RAPORTARE

Priorităţile anului 2017, pentru activităţile de CDI, sunt focalizate asupra:

finalizării testărilor echipamentelor specifice pentru utilizarea superioară a biomasei de

cultură (miscanthus, camelină, ricin etc) şi a biomasei rezultate ca produs secundar al

culturilor agricole de bază;

continuarea cercetărilor pentru realizarea tehnologiilor întegrate de mecanizare şi

automatizare a proceselor de prelucrare a plantelor medicinale de cultură sau

endemice;

continuarea cercetărilor pentru realizarea metodologiilor/procedurilor specifice de

evaluare a calităţii tehnologiilor de mecanizare utilizate în agricultură (impact pe termen

mediu şi lung);

fundamentarea tehnică a elementelor tehnologice de mecanizare şi automatizare a

proceselor agricole aferente culturilor de biomasă, horticultură, prelucrarea primară a

produselor agricole;

transferul tehnologic al rezultatelor cercetărilor la agenţii economici interesaţi (SC

RURIS SRL Craiova, SC ELECTROPUTERE SRL Paşcani, SC SOFTRONIC SRL, DES

SYSTEM SRL ş.a.;

derularea proiectelor contractuale în programele naţionale, transfrontaliere (Bulgaria,

Ungaria) şi pregătirea de noi propuneri;

identificarea de parteneri noi şi realizarea de propuneri în cadrul programelor:

HORIZON 2020, Program Operational Copetitivitate (POC), RO-BG, EUREKA,

ERASMUS+, RO-HU, SUERD, Sees Food etc;

diseminarea rezultatelor: organizarea de simpozioane internaţionale şi promovarea

revistei institutului „INMATEH - Agricultural Engineering” în noi baze de date internaţionale;

înregistrarea unor soluţii tehnice originale la OSIM;

sprijinirea formării profesionale continue a personalului din sectorul agroalimentar, la

solicitarea angajaţilor, prin Centrele de Formare şi Evaluare Profesională ale

institutului;

continuarea şi întărirea legăturilor cu universităţile din ţară pentru sprijinirea acestora în

vederea efectuării stagiilor de practică pe termen scurt şi lung în cadrul institutului;

investiţii pentru modernizarea bazei de cercetare: standuri de testare, sisteme şi staţii

pilot, etc.;

extinderea ofertei de servicii tehnico-ştiinţifice pentru produsele din domeniul

materialului rulant şi echipamentelor speciale.

Page 106: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

106

ANEXA 1

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE INMA - 2016

Cap.1. Introducere

Consiliul de Administratie numit in conformitate cu Ordinul Ministrului

delegat pentru Invatamant Superior, Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica

nr. 87/24.02.2014, modificat prin Ordinul MENCS nr.4611/2016 si Ordinul MENCS

nr.5161/2016 este format din:

Pirna Ion Director General INMA

Muraru Virgil - Presedinte Consiliul Stiintific INMA

Chituc Nicoleta - Reprezentant Ministerul Educatiei Nationale

Hampu Monica Mirela- Reprezentant Ministerul Finantelor Publice

Ispas Elena - Reprezentant Ministerul Muncii , Familie, Protectiei Sociale, si

Persoanelor Varstnice

Voicu Gheorghe - Specialist Universitatea Politehnica Bucuresti

Maican Edmond - Specialist Universitatea Politehnica Bucuresti

Activitatea Consiliului de Administraţie al INMA în anul 2016 s-a desfaşurat

în conformitate cu atribuţiile stabilite prin H.G. 823/2004 privind Regulamentul de

Organizare şi Funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru

Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare –INMA si cu

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie al INMA.

La şedinţele Consiliului de Administratie în care au fost dezbãtute soluţii de

eficientizare a activitaţilor de cercetare-dezvoltare-inovare pe anumite direcţii de

abordare au fost invitaţi conducãtorii departamentelor si laboratoarelor de CDI .

In baza hotãrârii Consiliului de Administraţie, Directorul Stiintific si Directorul

Economic, Consilierul Juridic şi reprezentantul salariaţilor din institut au participat la

toate şedinţele.

In cadrul dezbaterilor din şedintele Consiliului de Administratie membrii

numiti prin Ordinul Ministrului delegat pentru Invatamant superior, Cercetare

Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica nr. 87/24.02.2014 modificat prin Ordinul

MENCS nr.4611/2016 si Ordinul MENCS nr.5161/2016, au avut o participare

activã, din care au rezultat propuneri in scopul realizarii obiectivelor curente şi de

perspectivã .

Cap.2. Managementul instituţional

In anul 2016 managementul instituţional al INMA s-a desfăşurat în

conformitate cu prevederile HG 823/2004, care specifică la art.6; 11; 21; 24 şi 25

atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie, Comitetul de Direcţie şi

Directorul General.

Page 107: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

107

Toate întâlnirile lunare planificate în 2016 ale membrilor Consiliului de

Administraţie au avut loc şi s-au desfăşurat în condiţii optime asigurându-se un

climat corespunzător de analiză, dezbatere şi decizie.

Au fost discutate, îmbunătăţite şi validate direcţiile de acţiune şi planurile de

măsuri iniţiate de Comitetul de Direcţie, Consiliul Ştiinţific sau reprezentanţii

salariaţilor. Sistemul de comunicare a deciziilor luate în Consiliul de Administraţie a

fost operativ, transparent şi complet prin participanţii la întâlniri dar şi în mod

organizat în şedinţa operativă din ziua de luni a fiecărei săptămâni.

Colaborarea bună între organele de conducere a institutului ca şi între membrii

acestora a condus la identificarea şi promovarea unor mecanisme pentru stimularea

apariţiei de noi direcţii de cercetare corelate cu cerinţele pieţei (mediu economic,

mediu de afaceri, solicitări din partea autorităţilor, etc) în contextul evoluţiei cadrului

legislativ al domeniului CDI la nivel naţional, european sau internaţional.

Ca structură a problematicilor analizate la întâlnirile membrilor Consiliului de

Administraţie se pot menţiona:

Activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare a INMA (domenii,

abordare, parteneriate, oportunităţi);

Managementul resurselor umane (formare profesională, cariere,

responsabilizare);

Activitatea economico-financiară;

Parteneriate, vizibilitate şi reclamă.

Cap.3. Activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare pe plan naţional şi

internaţional desfăşurate de INMA

Trimestrul I:

Informare asupra directiilor de actiune pentru acoperirea capacitatii de lucru a

institutului.

Analiza perspectivelor de formare a parteneriatelor si fundamentarea ofertelor

de proiecte in scopul participarii INMA in diverse competitii /programe.

Analiza oportunitatii INMA de a deveni membru fondator in cadrul

Patronatului din Industria Constructiilor de Masini si Instalatii pentru

Agricultura-PICMIA

Trimestrul II:

Analizarea indeplinirii criteriilor de performanta si raportarea trimestriala

privind activitatea INMA

Analiza infrastructurii de cercetare a INMA

Informare asupra portofoliului de oferte de proiecte si parteneriate.

Previziuni de participarea INMA in parteneriate de lucru.

Trimestrul III:

Analiza rezultatelor participarii INMA la diverse competitii.

Analiza indeplinirii criteriilor de performanta si raportare trimestriala privind

activitatea realizata de INMA Bucuresti;

Page 108: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

108

Analiza rezultatelor tehnico-stiintifice ale INMA pe semestrul I 2016;

Informare asupra notificarii de brevete, brevete, articole si manifestari

stiintifice;

Pregatirea participarii INMA la Salonul International de inventii –Bucuresti

2016.

Trimestrul IV:

Analiza indeplinirii criteriilor de performanta si raportare trimestriala privind

activitatea INMA;

Analiza stadiului de participare a INMA cu oferte de proiecte in domeniul

agriculturii si industriei alimentare-2017;

Informare privind rezultatele tehnico-stiintifice si marketing ale INMA pe anul

in curs;

Informare asupra participarii INMA la Forumul Inovarii;

Informare privind rezultatele tehnico-stiintifice, reclama si marketing ale

INMA pe trimestrele I, II si III-2016.

Cap.4. Activitatea financiar contabilă

Analizarea şi avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, care

s-a depus la Ministerul de resort, respectiv analizarea şi avizarea

situaţiilor financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului

coordonator, şi aprobarea raportului de gestiune asupra activităţii

desfăşurate de INMA în anul 2015;

Analiza si aprobarea bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2015;

Analiza situatiei economico-financiare a INMA pentru anul 2016;

Analiza si aprobarea cererii de prelungire a liniei de credit deschisa la

BCR pentru activitatea curenta si a persoanelor desemnate in vederea

semnarii actelor la banca.

Analiza si aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru

anul 2017.

Aprobarea procedurii privind incadrarea angajatilor in activitatea de

cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau dezvoltare tehnologica.

Cap.5. Managementul resurselor umane

Aprobarea mandatului pentru negocierea contractului colectiv de muncă

al INMA;

Analiza si aprobarea modificarilor la Contractul Colectiv de Munca

aplicabil la nivelul institutului ;

Analiza si aprobarea reinnoirii Contractului Colectiv de Munca aplicabil

la nivelul institutului in anul 2016;

Analiza performantelor personalului INMA –semestrul I 2016;

Derularea activitatii de specializare prin doctorat a personalului INMA

Page 109: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

109

Aprobarea criteriilor şi comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor

vacante din cadrul INMA:

- Informare cu privire la desfasurarea procesului de evaluare a

dosarelor de concurs pentru grade stiintifice

- Informare privind rezultatele concursului ACS, CS ; CSIII, CSII,

CS I, IDT I

- Aprobarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului de

CS ; CSIII, CS I, IDT I, Sef Departament CDI, Sef Departament

Incercari, Sef Departament Executie si Sef Laborator Incercari

Tractoare si Echipamente Tehnice pentru Agricultura si Industrie

Alimentara.

-Analiza activitatii directorului general al institutului din punct de

vedere managerial.

Cap.6. Activităţi conexe

Aprobarea raportului de activitatea al institutului pe anul 2015 .

Informare privind stadiul pregatirilor de iarna.

Cap.7. Program de activitate 2017:

Nr.

Crt.

Ordinea de zi /Tematica analizata : Data sedintei:

1. 1. Analiza preliminara a rezultatelor exercitiului financiar-contabil

pe anul 2016.

2. Prezentarea acoperirii financiare a capacitatii institutului pentru

anul 2017.

3. Diverse

a) Mandatarea Directorului General al INMA in vederea negocierii

Contractului Colectiv de Munca aplicabil la nivelul institutului in

anul 2017.

27.01.2017

2. 1.Prezentarea , analiza si avizarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2017

2. Analiza directiilor de actiune pentru acoperirea capacitatii de

lucru a institutului.

3.Diverse.

24.02.2017

3. 1. Analiza si aprobarea bilantului contabil incheiat la data de

31.12.2016.

2. Analiza rezultatelor cercetarilor INMA din anul 2015.

3.Diverse.

31.03.2017

4. 1. Analizarea indeplinirii criteriilor de performanta si raportarea

trimestriala privind activitatea INMA

2. Analiza nivelului infrastructurii de cercetare a INMA

3.Diverse.

28.04.2017

5. 1.Informare asupra portofoliului de oferte de proiecte si parteneriate.

2.Previziuni de participarea INMA in parteneriate de lucru.

3.Diverse.

26.05.2017

6. 1.Informare asupra modificarilor la Contractul Colectiv de Munca 30.06.2017

Page 110: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

110

aplicabil la nivelul institutului in 2017.

2. Analiza nivelului calitativ al serviciilor tehnico-stiintifice

desfasurate de INMA .

3.Diverse.

7. 1.Analiza rezultatelor participarii INMA la diverse competitii.

2. Analiza indeplinirii criteriilor de performanta si raportare

trimestriala privind activitatea realizata de INMA Bucuresti.

3.Diverse.

28.07.2017

8. 1.Analiza rezultatelor tehnico-stiintifice ale INMA pe semestrul I

2017.

2. Analiza performantelor personalului INMA –semestrul I 2017

3.Diverse.

31.08.2017

9. 1. Informare asupra notificarii de brevete, brevete, articole si

manifestari stiintifice.

2.Pregatirea participarii INMA la Salonul International de inventii –

Bucuresti 2017.

3.Diverse.

29.09.2017

10. 1. Analiza stadiului realizarii investitiilor pe anul 2017.

2. Informare privind stadiul pregatirilor de iarna.

3. Analiza indeplinirii criteriilor de performanta si raportare

trimestriala privind activitatea INMA.

4.. Diverse.

27.10.2017

11. 1. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2017, rectificat.

2. Informare privind rezultatele tehnico-stiintifice, reclama si

marketing ale INMA pe trimestrele I, II si III-2017.

3. Diverse.

29.11.2017

12. 1. Analiza situatiei economico-financiare a INMA pentru anul 2017.

2. Analiza activitatii directorului general al institutului din punct de

vedere managerial.

4. Diverse.

15.12.2017

Cap.8. Diverse

Presedintele Consiliului de Administratie,

Prof. Dr. Ing. Pirna Ion

Page 111: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

111

Anexa la Raport CA

ANALIZA ACTIVITĂŢII DIRECTORULUI GENERAL DIN PUNCT DE VEDERE MANAGERIAL

03.01.2016 – 15.12.2016

- RAPORT -

În conformitate cu ordinul de numire, în funcţia de director general al INMA

Bucureşti nr. 5911/13.11.2008 şi a ofertei manageriale, nivelul criteriilor de performanţă managerială, pentru perioada 03.01.2016 – 15.12.2016 se prezintă astfel: Criteriul 1 - MANAGEMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR

In conformitate cu „Strategia de dezvoltare instituţională a INMA, 2014 – 2020” menţinerea eligibilităţii financiare şi accesul la sursele de finanţare (programe naţionale, internaţionale, contractare specifice cu agenţii economici) este vitală pentru instituţia noastră şi reprezintă factorul de stabilitate şi echilibru în desfăşurarea tuturor acţiunilor.

Activitatea de management a fost focalizată pe trei direcţii: - analiza şi evidenţierea valorică a contractelor ferme şi monitorizarea strictă a

obiectivelor acestora; - analiza şi nominalizarea ofertelor de proiecte valoroase pentru a participa în

competiţii; - formarea şi întărirea parteneriatelor în consorţii puternice şi credibile. Derularea proiectelor în anul 2016 a fost realizată ţinându-se seama de specificul

etapelor (studiu, concepţie, realizare fizică a modelelor funcţionale, testare, demonstraţii practice, diseminare + proprietate intelectuala) la nivelul echipelor de proiect. Numirea directorilor de proiect a fost stabilită prin decizii interne, aceştia având autoritatea deplină şi sprijin pentru implementarea soluţiilor tehnico - ştiinţifice, validate de Consiliul Ştiinţific – CS INMA şi cu sprijinul Direcţiei Economice pentru asigurarea Managementului Financiar.

Analiza stadiului de derulare a contractelor aferente proiectelor de cercetare – dezvoltare şi inovare, inclusiv aspectul financiar, a fost realizată la începutul fiecărei săptămâni pentru armonizarea şi sprijinirea derulării diverselor activităţi conform graficelor de monitorizare.

Caracteristicile economico – financiare estimate ale exerciţiului financiar 2016 se

prezintă astfel: - nr. angajaţi - 145 / 01.01.2016 – 131 / 31.12.2016 - venituri totale - 9.305.830 lei - cheltuieli totale - 9.256.462 lei

Criteriul 2 – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

- lei -

A. VENITURI 2015 2016

2016 Observatii

1. Câştigul mediu lunar pentru personal C-D

2.909 3.014

2. Total personal 145 131

3. Ponderea personalului 80 77,86

Page 112: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

112

de CD în total personal INCD (%)

B. GESTIONAREA OPORTUNITĂŢILOR PTR. DEZVOLTAREA CARIEREI PERSONALULUI DE CDI

1. Ponderea CS I şi CS II în total personal CD

16,67

19,83

2. Ponderea personalului implicat în procese de formare doctorală şi de masterat în total persoane CD

23 22,55 O parte dintre masteranzi şi-au finalizat studiile, iar dintre doctori au finalizat stagiul de doctoratură

3. Ponderea cercetătorilor tineri în totalul cercetătorilor

34,67 35,29 24/68

- O parte din tineri au depăşit vârsta de 35 ani; - O parte din tineri s-au îndreptat spre alte locuri de muncă.

C. EVOLUTIA STRUCTURII RESURSEI UMANE DE CERCETARE DEZVOLTARE

Doctori 28 29

Doctoranzi 28 23

CS I 11 12

CS II 10 9

CS III 14 15

CS 16 11

ACS 7 2

IDT I 1 -

IDT II 6 4

IDT III 3 3

IDT 5 5

Inginer 2 -

Criteriul 3 – PROIECTE DERULATE ÎN 2016

3.1. Participarea INMA la colaborări internaţionale: Institutul nostru participă într-un parteneriat mai larg în cadrul Programului COS ME EEN – Europe’s programs for small and medium – sized enterprise în următoarele proiecte:

- Promotion of RO3 SMEs through Enterprise Europe Network – PROSME; - Improving RO3 SMEs management of innovation – PROSME – INN.

3.2. Proiecte naţionale:

a) Programul Operaţional Competitivitate: - Transfer rapid de cunoştinţe şi sprijin tehnico-ştiinţific în realizarea de produse

şi tehnologii competitive în întreprinderi specifice domeniului bioeconomie şi producerii de bioresurse/ BIOPROD;

b) Programul Bridge Grant – 2016: - Optimizarea compoziţiei amestecurilor de biomasă pentru obţinerea unor

pelete de calitate superioară; - Creşterea competitivităţii SC ARTECOM SRL prin optimizarea unui

echipament de prelucrat solul în adâncime;

Page 113: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

113

- Creşterea competitivităţii SC IRUM SA Reghin SRL prin optimizarea tehnologiei de fabricaţie a structurilor de protecţie a operatorului tractoarelor agricole forestiere.

c) Programul Transfer la operatorul economic – PTE 2016: - Tehnologii combinate analitice şi experimentale de validare la oboseală şi

solicitări excepţionale a echipamentelor şi structurilor de rezistenţă ale vehiculelor forestiere;

- Creşterea competitivităţii SC Electroputere VFU Paşcani prin asimilarea în fabricaţie a unui sistem de rulare inteligent, destinat echipamentelor de transport terestru general şi tehnologic.

d) Programul Parteneriate: - Promovarea în România a tehnologiei de cultivare a salciei energetice

(SALVIX VIMINALIS) ca sursă de energie curată. e) Programul Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2020: - Cercetări privind determinarea proprietăţilor termice, fizice a coeficienţilor de

căldură şi de transfer de masă a produselor horticole pentru optimizarea tehnologiilor de congelare aplicabile pe lanţuri frigorifice – proiect de execuţie + realizare model experimental;

- Calculaţii specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploataţii agricole şi profile în contextul accesării sprijinului PNDR 2014 – 2020, calculare costuri standard şi normative de protecţie şi de consum pentru câmpie;

- Creşterea competitivităţii tehnico-economice în pomicultură prin tehnologii adaptate la condiţiile pedoclimatice din România în vederea implementării Subprogramului Pomicol în perioada 2015 – 2020 – participare experimentări;

f) Programul NUCLEU - TIASIA: - Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare în sere şi solarii -

studiu; - Tehnologie şi echipament tehnic inovativ de fertilizare în sistem ecologic în

livezi cu distribuţie în benzi, direct la rândurile de pomi – studiu; - Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrărilor de realizare a tratamentelor

fitosanitare în culturile de câmp, în funcţie de gradul de infestare cu buruieni a acestora – studiu + proiect de execuţie;

- Tehnologie inovativă de întreţinere a plantaţiilor pomicole în zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri la rădăcină şi fertilizare foliară de precizie – studiu + proiect de execuţie;

- Cercetări privind îmbunătăţirea proprietăţilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate în agricultură – studiu + tehnologii;

- Tehnologie de tratare post recoltare a produselor horticole destinate consumului în stare proaspătă, utilizând ozon în soluţie apoasă – studiu + proiect execuţie parţial;

- Tehnologie inovativă şi instalaţie pentru valorificarea superioară a seminţelor de soia în hrana animalelor – studiu;

- Tehnologie şi instalaţie denitrificatoare inovativă pentru culturile acvaponice – studiu + proiect de execuţie;

- Tehnologie şi echipamente inovative pentru creşterea calităţii materiei prime vegetale obţinute din plante aromatice şi medicinale, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive – studiu;

- Tehnologie inovativă şi ET destinat valorificării superioare a cerealelor prin optimizare în vederea utilizării acestora în hrana animalelor – studiu;

Page 114: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

114

- Tehnologie inovativă şi ET pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede în vederea utilizării ca sursă pentru producerea de energie alternativă – studiu;

- Tehnologie inovativă de înfiinţare a culturilor prăşitoare prin mulcire utilizând folie diodegradabilă – studiu;

- Tehnologie inovativă pentru obţinerea biogazului prin metanogeneză avansată – studiu.

Toate activităţile corespunzătoare etapelor proiectelor derulate s-au desfăşurat conform planificării şi au fost validate de Comisia de Avizare a Consilului Stiinţific din INMA.

Rezultatele derulării acestor proiecte s-au concretizat în: - studii tehnologice şi prospective – 20; - normative – 7; - planuri tehnice – 28; - metodologii – 1; - modele experimentale – 18; - brevete obţinute – 5; - notificări brevete – 14.

3.3. Situatia brevetelor

Specificaţie 2016

Număr de cereri de brevete înregistrate 14

Număr de brevete eliberate 5

+ 5 Hotarâri de acordare

DIRECTOR GENERAL,

Prof.dr.ing. Pirnă Ion

Page 115: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

115

Page 116: RAPORT de activitate - 2016 · 4.7. Politicile economice şi sociale implementate (costuri/efecte) 4.8. Evoluţia performanţei economice 11 11 14 15 15 15 15 15 5. Structura resursei

INMA Bucureşti RAPORT ANUAL 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

116

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

- INMA -

ROMÂNIA, Bucureşti, Cod postal 013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.6, sector 1, RO78RNCB0072026604710001 deschis la BCR Filiala Sector 1 Bucureşti,

Cod Unic de Înregistrare 2795310, Atribut fiscal R, J40/190/97; Tel. 021 269 3259, Fax: 021 269 3273

E-mail: [email protected], http:\\www. inma.ro