Rap.nr.1 stadiu impl.pr.sens-iul'14

of 19 /19
ȘANSE EGALE și NEDISCRIMINARE pe criterii de GEN ID -127604 SENS pentru cariera TA!

Embed Size (px)

Transcript of Rap.nr.1 stadiu impl.pr.sens-iul'14

  • 1. ANSEEGALEiNEDISCRIMINARE pe criteriide GEN ID -127604SENS pentrucarieraTA!

2. ID -127604 SENS pentrucarieraTA!Transparen n utilizarea fondurilor europenePerioda de implementare proiect: 30.06.2014 29.12.2015 (18 luni)Valoareeligibil a proiectului: 2.169.250, 00 lei din care :A.F.N solicitat : 2.125.865 lei, iarContribuie solicitant: 43.385, 00 leiPartener1S.C.PAIDEA SRLBeneficiar:Asociaia Psihologilor GorjeniPartener2F.N.C.T.Ecaterina Teodoroiu 3. ID -127604 SENS pentrucarieraTA!O.S.1.Crestereacapacitatiideintegrarepepiatamunciiaunuinumarde325defemeidinJud.Gorj,princuprindereainprogramedeformareprofesionala,intr-unadinmeseriile: Lucratorincomert,Manichiuristpedichiurist,Ingrjitorbatraniladomiciliu,Frizer,Cofetar,Patiser,Ospatar.O.S.2.Dezvoltareade noicompetentesocio-profesionalepentruun numarde 206 de persoane(din categoria-femeisipersoaneapartinandaltorgrupurivulnerabile), princursuride initierein competentecheienecesarein dezvoltareacarierei: Comunicarein limbaengleza, Competentesocialesicivice- Dezvoltarepersonala, Manager proiect, Competentesocialesicivice-CompetenteAntreprenorialeOBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 4. ID -127604 SENS pentrucarieraTA!ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREA1.Managementulproiectului(S+P1+P2)L1L18.Activitatepermanenta. Coordonareaeficientaaproiectuluiprinutilizareaunorinstrumentesimetodedemonitorizarecevorasiguraurmarireastrictaarealizariiactivitatilordinproiectinconformitatecuprevederilelegalesicontractualesicugraficulactivitatilor:A1.1. Alcatuireaechipeide management sia echipeide implementare(L1). Este intrunitaechipade management siechipaexpertilorde implementare, suntintocmitedocumentelede personal, sunttransmiseatributiilespecificefiecaruipost in corelarecu fiecareactivitatein parte.In data de 01.07.2014, in prima sedintade proiect, s-au constituitechipade management siechipade implementarea proiectuluisiau fostadusela cunostiintaatributiiledin fiselede post. Activitatefinalizatain prima lunade implementare.PROGRESUL PROIECTULUI N PERIOADA RAPORTAT 5. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREA1.2. Organizaremetodologica(L1-6). Suntrealizateregulamentele, metodologiile, proceduride lucruatatpentruorganizareasifunctionareaechipeide implementaresipentrustabilirealimitelorde competentain implementareaactivitatilor, cat sipentruimplementareaefectivaa activitatilor. Suntstabiliteinstrumentelesiproceduride raportare, monitorizaresievaluarea expertilorsia implementariiactivitatilor; proceduride comunicareintreparteneri. Suntstabiliteprocedurilede recrutarea expertilorpetermenscurtsia expertilorpetermenlung.Peparcursulluniiiulieau fostadaptata/elaboratasiaprobataprocedurade inregistrarea grupuluitinta, plecandde la proceduraexistentain cadrulorganizatiei. De asemenea, s-a lucratla procedurade management sila procedurade comunicare, informare, sipublicitate, care urmeazaa fifinalizatein perioadaurmatoare.A1.3. Organizareadministrativagenerala. (L1-18). Activitateaurmareste: inchirierea, amenajareasiintretinereaspatiilorde birourisia salilorde curs; inregistrarea, inventariereasigestionareaechipamentelor, materialelor, bunurilor; coordonareateritorialaa bunurilor; ingrijiresiintretinerespatiisiechipamente.In perioadade raportareprezenta, Partenerul2 din proiecta pus la dispozitiabeneficiaruluiun biroude implementare, care a fostdotatcu mobiliersiechipamente, la un nivelminim de functionare, din dotareaexistentaa APSG - beneficiar.ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 6. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREA1.4. Monitorizarea(L118). Activitatecontinua. Vafievaluatprocesulde implementariea activitatilorproiectului, vorfipropusemodalitatide recuperarea activitatilorintarziate. Este evaluatpersonalulangajat, modulin care suntindeplinitesarcinileprevazutein fisapostului, respectareaprincipiiloregalitatiide sansesial nediscriminarii.In cadrulacesteiactivitati, a fostelaboratun instrument de urmarirea rezultatelorcetrebuieatinseprinproiectin prima lunade implementare, care urmeazaa fiactualizatin fiecareluna.A1.5. Activitatisuportin procesulde implementare(L1-18). Activitatipermanentedin domeniile: financiar, contabil, juridic; expertizacontabilasiaudit, resurseumane, secretariat, recrutareaexpertilorpeT.S sia expertilorpeT.L., recrutarelectori. Plata premiiloradresategrupuluitintaetc.A1.6. Activitatigeneralede coordonare(managementuluide proiect)(L1-18). Activitatirealizatede echipade management pentruatingerearezultatelorpropusesia indicatorilorde program. Coordonareaefectivaa personaluluisia activitatilor(sedinte, intalniride lucru, comunicari). RaportareAM/OI (CRC/RTF, acteaditionale, notificarietc). Organizareacadruluide desfasurarea cursurilor.In cadrulacesteiactivitatia fostdepusa, la solicitareaOIPOSDRU, o clarificaresio completarepentrudosarulde contractaresiridicareaclauzeisuspensive.ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 7. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREDe asemenea, a fostelaboratasidepusaNotificareanr 1, pentrunlocuireaUNUI expert petermenlung -expert formareprofesional, angajatal partenerului2 FundaiaNaionalpentruCopiiiTineretEcaterinaTeodoroiu ca urmarea demisieiacestuia.A2. Achizitiipublice(S+P1+P2) L1L18. Activitatecontinua.A2.1. Planificareaachizitiilor(L116) se stabilestenecesarulde achizitii(intocmireagraficuluide achizitii) siadaptareagraficuluide achizitiiin functiede necesitatisiexistentaresurselorfinanciarepentrurealizareaachizitiilor(actualizareagraficuluide achizitii).In cadrulacesteiactivitatiau fostplanificateachizitiiledin proiectin conformitatecu bugetul. Procedurade achizitiistabilitala nivelulorganizatieia fostutilizataca instrument cadrupentrurealizareaachizitiilordin proiect.A fost intocmit planulde achizitii(Anexa10), pentruCR 1.A2.2. DocumentaretehnicasiStudiude piata(L1-6). Stabilireaparametrilortehniciminimicetrebuiesafie regasitila echipamentelesibunurileachizitionate/subcontractate. Cercetareapieteiin vedereaidentificariicelormaibuneofertedin punctde vedereal raportuluicalitate-pret.ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 8. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREPeparcursulluniiiulie2014, in cadrulorganizatieibeneficiareAPSG, a fostrealizatasilansataprocedurade achizitiiserviciide audit financiar, procedurade achizitiiserviciide contabilitatesiexpertizacontabila.A2.3. Realizareaprocedurilorde selectie(L118), conform legislatiei(licitatie/ achizitiedirecta). Desfasurareasedintelor, atribuireacontractelor, receptiaproduselorsia serviciilorachizitionate, urmarireaderulariicontractelor(respectareclauzecontractualecantitatisipreturiofertate...).Peparcursulluniiiulie2014, in cadrulorganizatieibeneficiareAPSG, a fostrealizatadeschidereaofertelorpentruprocedurade achizitiiserviciide audit financiar, procedurade achizitiiserviciide contabilitatesiexpertizacontabila.A 3. Informaresipublicitate(S+P1+P2) L1L18. Promovareaproiectului, a finantatoruluisia asistenteifinanciarenerambursabile, precumsia activitatilorsirezultatelorobtinute. Activitatecontinua.A3.1. Realizarematerialede promovare(L12). Documentare, realizaretext siconcept grafic.In lunaiulie2014 afostrealizati obtinut aprobarea din partea OIR POS DRU SV Oltenia pentru macheta Antetului ce va fi folosit de ctre echipa de proiect n documentele eleborate/ intocmmitein cadrul acestuia. De asemenea, a fost realizata si macheta pt.subsol,continndID -127604 SENS pentrucarieraTA! 9. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREinformatiileesentialede identificare a proiectului, care va fi folosita de asemenea pe unele din materialeelaborate in cadrul proiectului,ori de cate ori va fi cazul. Au fost intocmitesi 2 materiale auxiliare pt.promovare/vizibilitateproiectsi anume un flyer( text + macheta2 buc/pagA4)pentru potentiali beneficiari ai programelor de formare, care vor fi derulate, si un Anunt care a fost/va fi in continuarefolosit/pus ladispozitia a ctor mai multe comuniti din jud. Gorj, pentrua fiafiat n ct maimultelocaii din comunitilerespective.A fostde asemenearealizatAnunuldespreimplementareaproiectului, n vederea promovrii/vizibilitii acestuia, ct i a asistenei financiare obinute&a finanatorului;A3.2. Comunicare(L1-18). Realizareasite-uluiproiectului(subcontractare). Rapoartesiinformaripesite-ulpartenerilorsipesiteulproiectului, privindimplementareproiectului.Comunicare online: peparcursulperioadeide raportare, Anunuldespreimplementareaproiectuluicat sicelpentruprimariiau fostpostatepesite-ulbeneficiarului.-a fostfacilitatacomunicareainternae-mailuriechipa;-S-au publicatpesite-ulhttp://apsg.eu/achizitiiinformaiilereferitoarela achiziiilepublice(serviciicontabilitatesiexpertizacontabilaproiect, serviciiaudit financiar);Comunicareoffline: Anuntulpentruprimriia fostafiat n 2 dintrecomunitilecu care au fostpurtatediscuii, sianume: OrasTurceniiCom.Turcinesti, n ora Turceni fiind publicat si in cele 3000 de exemplare ale Monitorului de Turceni, editat de catre primaria din localit.i distribuit gratuit cetatenilor, prin intermediul unuia dintre serviciile coordonate de CL si institutia Primarului din Turceni.ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 10. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTARES-arealizatoprezentarepowerpointncareaufostincluseprincipaleleinformaiicevorfifolositedeparteneriinproiect;-totincadrulactivitatiidecomunicareofflineafostelaboratsidraftulproceduriisistrategieidecomunicare,informaresipublicitateprecumsipurtatediscutiicustakeholderidin2comunitatipentruobtinereasprijinuluiinvedereapromovarii/cresteriivizibilitatiiproiectuluisisprijininidentificareadepersoaneapartinandgrupuluitinta,dinlocalit. respective(discutiiprotocoaledecolaborare...);A3.3. Organizareevenimentlansareproiect(L2-3). Vafiorganizatun evenimentde lansarea proiectului, cu invitatidin parteapresei, institutiilorrelevantepepiatamuncii.Activitateaurmeazaa se efectuain perioadaurmatoare, duparealizareaachizitieide organizareevenimente.A3.4. Conferintede presa(L4-18). Vafiiorganizata1 conferintaintermediarade presaevenimentintermediar, in scopulmediatizariirezultatelorproiectului.Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor.A3.5. Receptiasidistribuirea/expunerea-materialelorde promovare.(L3-18)Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor. ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 11. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREA3.6. Publicarecomunicatein presascrisa(L3-18). Comunicatein presascrisaregionalasilocala(2 in presaregionalasi3 in presalocala).Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor. (A fostpublicatun anuntin Monitorulde Turceni)A3.7. Organizareevenimentinchidereproiect(L17-18). Conferintavadiseminarezultateleobtinutein urmautilizariifinantariinerambursabile.Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor.A3.8. Elaborarematerial informativ(L2-4). Suntrealizatebrosuriinformative care safurnizezesuportinformational grupuluitinta: informare, formareprofesionala, consultantasiasistentaantreprenoriala, premiipentruparticipanti, concurs de premii, etc.Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor.A4. Autorizareaprogramelorde formare.(S+P1+P2) L2L12.A4.1. Elaboraresuportcurs(L2-12). Elaborarea, redactareasitiparireasuportuluide curs.Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor. ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 12. ACTIVITI IMPLEMENTATE N PERIOADA DE RAPORTAREA4.2. Elaboraredosarautorizare(L2-12). Intocmireadocumentatieiin vedereaautorizariiprogramelorde formareprofesionala; sia autorizariica furnizorde formareprofesionalain conformitatecu prevederileOG 129/2000 privindformareaprofesionalaadultilor, cu modificarilesicompletarileulterioare.Partenerul1 din proiecta realizatun draft de dosarde autorizare-Lucratorin comert. Activitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor.A4.3. Obtinereautorizatii(L2-12) -in vedereaorganizariiprogramelorde formareprofesionaleActivitateavafirealizataconform graficuluiactivitatilor.Toateactivitatile proiectului vorfiderulateasacum au fostprogramate, pentruinformarea, consiliereasiselectareain vedereaparticipariila programelede formarea Grupuluitintaalcatuitdin 531 persoane: -400 de femeisi-131 de persoaneapartinandaltorgrupurivulnerabile(ex.: Familii care au mai mult de doi copii; Familii monoparentale; Victime ale violenei n familie; Persoane care traiesc din venitul minim garantat; Persoane care locuiesc n comuniti izolate s.a);Identificarea persoanelor ce vor fi incluse in proiect se va realiza de toti partenerii, sicusprijinulautoritatilor locale (AJOFM, Autoritati Locale, Directiile de munca, etc.)ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 13. REZULTATE / REALIZRI ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTAREA1. Managementul proiectului (L1-18).A1.1. Alcatuireaechipeide management sia echipeide implementare:1 Proces verbal al sedintei de constituire a echipei; Echipa de manag.:3 pers.(manager -1, manager financiar -1, Asistentmanager-1); Echipaimplementare:10 pers. (Exp.comunicare-1, Exp.Gr.tinta: 5 pers.-2xS, 2xP1,1xP2, Coordonatorformareprofesionala-1 pers.xP2, Exp. formareprofesionala: 3pers-1xS, 2xP1); Administrativ: 2 pers-urmeazaa fiangajatein perioadaurmatoare; 13-Contractemunca, 13-Fisede post, 13 dosarepersonal ;A1.2. Organizaremetodologica(L1-6). Este elaborat1 set de proceduri(..)+ Instrum. de Monitorizareetc.-procedurade inregistrarea grupuluitinta, aprobata;-instrumentede monitorizare-tabelprivindrezultatelecetrebuieatinsein prima lunade implementare(actualizatlunar);-procedurade mangement;-procedura de achizitii,procedura managementului financiar, adaptate si personalizate proiectului ;-draft-uriprocedurade Comunicare, InformaresiPublicitatesiprocedura de formare profesionala;ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 14. REZULTATE / REALIZRI ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTAREA1.3. Organizareadministrativagenerala.(L1-18).Inchirieresiamenajarespatii: biroucoordonare; Salade curs 5(din care-Contracteinchirieresalacurs/practicapt.4 Saliin localitateaTirguJiu.). Realizare1registrude evidentamateriale, echipamente, spatii.-amenajare spatii: biroude implementare, beneficiar,dotatcu mobiliersiechipamente, la un nivelminim de functionare, din dotareaexistentaa APSG;A1.4. MonitorizareaRap.lunarede monitorizare18-1 rapoartlunar de monitorizare-realizatdupadepunereaCR.1A1.5. Activitatisuportin proccesulde implementare: 1. de secretariat (corespondenta, registratura, arhivareetc); 2. financiar-contabile(evidentecontabile, documentefinanciare/bancareetc); 3. resurseumane(fisede post, evidentadocum. de personal, recrutarepersonal, pontaj, salarizareetc); 4. Recrutarea: lectori48 posturi; evaluator: 46 post. 5. Expertizacontabila6 rapoarte; 6. Audit6 rapoarte. Administrativ: 2 pers.-1 Registru evidenta documente;-7dosare de personal pentru expertii pe termen lung, angajati ai beneficiarului-5dosare de personal pentru expertii pe termen lung, angajati ai P1.-2 dosare de personal pentru expertii pe termen lung, angajatialP2 (unul-demisionat)-1 rap. de exterizacontabila; -1 rap. de audit;-Administrativ: 2 pers.-persoanelein cauzaau fostangajatedupadata de 1 august 2014 sivorfiraportatein CR.2.ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 15. REZULTATE / REALIZRI ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTAREA1.6. Activitatigeneralede coordonare(managementuluide proiect)(L1-18). Sedinte, activitatide management siadministrative 36 sedinte, cate2/luna-36 de minute de sedinta; rapoartede activitatelunareaferentefiecareipersoanaangajatain proiect, maiputinpersonaluladministativ; graficede desfasurarea activitatiloractualizate. Intocmireaa 6 -CRC/RTF, notificariacteaditionale;-1 completare& 1 clarificaresolicitatela dosarulde contractarein vederearidicariiclauzeisuspensivedecatreOIRPOSDRU SV Oltenia;-graficul cererilor de rambursare, v.1.;-6 sedintede echipa; -6 minute de sedinta, in prima lunade implementare;-13 Rapoartede activitatelunaresifisede pontaj, aferentefiecareipersoaneangajatain proiect;-1 notificare;A2. Achizitiipublice2 dosareA2.1. Planificarea achizitiilor1 plan de achizitiiA2.2. Documentare tehnica si Studiu de piata-2dosare: serviciide contabilitatesiexpertiza contabila, audit financiar; ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 16. REZULTATE / REALIZRI ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTAREA2.3. Realizarea procedurilor de selectie-9 sedintede selectie, 9 contractede achizitiesemnate; Note de receptiea bunurilorsiserviciilor-2 anunturiref.la cele2 achizitii(serviciide audit sicontabilitate& expertizacontabila)-nu au fostsemnatecontractein lunaiulie2014.-A 3. Informare si publicitate.A3.1. Realizare materiale de promovare-elaborare Anunt privind implementareaproiectului;-machetasemnturacompusa(antet-cu textProiectcofin. ..peun sg.rand.) aprobatade OIR-machetadocumentuluicu antetsisubsolcevafifolositde echipade proiect;-1 material de informareinterna-prezentareppt.;-2 materialeaux.de promovare/informareexterna: flyer-Opp. pt.carieraTA! + Anuntprimarii ;GT);ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 17. REZULTATE / REALIZRI ATINSE IN PERIOADA DE RAPORTAREA3.2. Comunicare-anuntul privind implementareaproiectuluisiAnuntprimariipostat pe site-ul beneficiarului-http://apsg.eu/category/proiecte/sens;-draft procedurade Comunicare, informaresipublicitate;-8 e-mailuriechipaproiect; (facilitarecomunicareinterna);-AfisareAnuntprimarii-in 2 localit.din Gorj, sianumeOrasTurcenisiCom. Turcinesti;-publicareanuntin Monitorulde Turceni;-discutiipozitivecu stakeholderiidin cele2 localit.pt. protocoalede colaborare(vizibilitate& GT.)A4.3. Autorizareprograme de FPC/programe de initiere si perfectionare:-draft dosarde autorizarept. programulde formare-Lucratorin comertID -127604 SENS pentrucarieraTA! 18. Realizat,Expert comunicareSrbuElena Irinaaugust 2014ID -127604 SENS pentrucarieraTA! 19. faraCONTACTASOCIAIA PSIHOLOGILOR GORJENIStr.Tudor Vladimirescu, nr.36, etaj 1,Tel/fax: 0253213041E-mail: [email protected]/[email protected] gmail.comwww.apsg.eu/ https://www.facebook.com/PsihologiBlendeaIon MariusMANAGER PROIECTID -127604 SENS pentrucarieraTA!