Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

of 15 /15
Urcchiic r{c iiliruare ii sinl c{ouh buc6{,i der s!nn5 c{e 3,..S mrn cliametru, care se inclo;rie la cai:rtc li se pr:'[nd de partea din spate a corpului I. prin lipirr' t" TcLuiL llentt'u prd.jituri, T6,;ilc pentru copt prirjiturile sc tcnslt'ilicsc e{in lairl$r, cositorit5 salu neagrd 6i poi; errrera cliltirii* forrrc 5i dimen- sinni. 'L arra reprerzentatd in figur:a 25, de exempiu, sc execulA din tablS cositr:ritd de 0,4...0,5 mur grosiir.c. Se traseaz$ desfdsurata tlvii pc o bucatd d,e tablir d* 380 X SSil rnm (fig.25, b). Du1:ti cum se cbsertri. s-a lisat c margine cie 5 mm pentru a se putea inf5r<uia pcsir o sirrt't'1fi care va mdri rezistenla pele{ilo:' tir';ii. Sc tr:aseazfi aptii, in intcrioml contul'ului trasat, de jur itnpr:cjur:, loctrl de int, doire a tablei penti'u a se oh!in.^ lat,ui'i1c tllr'ii. riir",,inind la ftu:d lungir:rea cle 400 mm ;i llifiniea dc 25{i mm. 'fr.rir.le ;r"cr:slc dimensiuni se pot mocii{ici'l in fr,rncfic de dimeirsiu* nile li forma constluctivir :llesr: cle consir".rctorul anr:r'lor. 3e tai.e ctt foar.ficcc]e contulnl dcsfil;uratci, dui:ir ci]i'e sie c;'iecu1,* iiidreir{,area tirbkri, pirin lr"rvitnri .ugoarc cu cirl- cannl dc lenrn. inr:loir:c-a pclcfilor x: face cu aji-ttorul unui c)eEte lat. Ile c nicovalS imllroviziitS., cjare al:e muchiile ar-:cu!ite, pe muchia nicovalei siau cll un clclte lat se for- n:eaz[ :l-'rchiile i:e diagotraicle pii1..ral.{",:Xol dsj ilr colfuri, (;.r.r'c se scot in al:rri. Pe miisurii ee sc ridica perctii cu r"k.'gtele, colluriJc se pre.seaz5 pe nicorralS" Cind i:tretii sint t idim!,i conrplet, ficcare col[ se a;azi pr laiura miei n lilivii. Sc inclrcaptir ;ri:oi mucirijle de ,la flund prin lovitt-u'i (ru ciocflnril dc lcmn, agr:zir"icl t&va pc o supi'afatt netesi.l. Irentr:u {ormarea borc'lulii, se infiqoai'f, pc ficcare laturd q:lte o busrl[ dc sfu:ml arrincl d-iametrul dc 1..,2 mm, peste {i;lrr} sL1 r:;slli'tnge m:,ir:ginca ta}:lri, i}nlllne lirsalit. l'. Pilnii Pilniilc se pol confcclion.t diir Li"rl:Ia cosilorilii sau zin* tstd de circa 0,3 mm grosimc. Dr-ipir clln") sc rreclc in ligur"a 36, n, piiniff se cornpunc rlin urmlloarelc pirrfi:rolpul l" t,ubul ? pi miner:ul3" Pe o br-rcati cle tabla se traseazi dcsfiSr-u'rla corpului! care are forma eiin figura zfi, b. Cercul cr"t clian:etrul cte 75 mm se ciesfri5'rarl ciupl Ll]"I itrc de ccrc AB. ri riirui lun* gime este 3,i4 X 75: 25i:,5 mnr. l)e a-qemr..rreit, ccrcul r:u diametrul cle 15 mm sc desliiiSoarfl di,rpii r-rn arc de cere rtb a c&rui lungime est;e 3.1'4 X 15 * 4?,1 mm. R;rzele R lrj r" aie r:elor cloud ;rlcr: c1t. c(r.c se delcrminii clin ronstruclla lriii. 2$ + e'olet{i:r crislnl --,-.-'...--.\ +t ./-/ \ *J-- 9l' \ ill &>--a ri8 8, -*6 0 /"f "ffir -1 A e \! T lr* J,* \l ,ffi:iffi' 2;r $ tn L.) **r-* *_**J*_ ll Ir {i0 {F colcclia cristnl O 6n

Embed Size (px)

description

6

Transcript of Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Page 1: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Urcchiic r{c iiliruare ii sinl c{ouh buc6{,i der s!nn5 c{e

3,..S mrn cliametru, care se inclo;rie la cai:rtc li se pr:'[ndde partea din spate a corpului I. prin lipirr'

t" TcLuiL llentt'u prd.jituri,T6,;ilc pentru copt prirjiturile sc tcnslt'ilicsc e{in lairl$r,

cositorit5 salu neagrd 6i poi; errrera cliltirii* forrrc 5i dimen-sinni. 'L arra reprerzentatd in figur:a 25, de exempiu, scexeculA din tablS cositr:ritd de 0,4...0,5 mur grosiir.c.

Se traseaz$ desfdsurata tlvii pc o bucatd d,e tablir d*380 X SSil rnm (fig.25, b). Du1:ti cum se cbsertri. s-a lisatc margine cie 5 mm pentru a se putea inf5r<uia pcsir o sirrt't'1fi

care va mdri rezistenla pele{ilo:' tir';ii. Sc tr:aseazfi aptii, inintcrioml contul'ului trasat, de jur itnpr:cjur:, loctrl de int,doire a tablei penti'u a se oh!in.^ lat,ui'i1c tllr'ii. riir",,inindla ftu:d lungir:rea cle 400 mm ;i llifiniea dc 25{i mm. 'fr.rir.le;r"cr:slc dimensiuni se pot mocii{ici'l in fr,rncfic de dimeirsiu*nile li forma constluctivir :llesr: cle consir".rctorul anr:r'lor.3e tai.e ctt foar.ficcc]e contulnl dcsfil;uratci, dui:ir ci]i'e sie

c;'iecu1,* iiidreir{,area tirbkri, pirin lr"rvitnri .ugoarc cu cirl-cannl dc lenrn. inr:loir:c-a pclcfilor x: face cu aji-ttorul unuic)eEte lat. Ile c nicovalS imllroviziitS., cjare al:e muchiilear-:cu!ite, pe muchia nicovalei siau cll un clclte lat se for-n:eaz[ :l-'rchiile i:e diagotraicle pii1..ral.{",:Xol dsj ilr colfuri,

(;.r.r'c se scot in al:rri. Pe miisurii ee sc ridica perctii cur"k.'gtele, colluriJc se pre.seaz5 pe nicorralS" Cind i:tretii sintt idim!,i conrplet, ficcare col[ se a;azi pr laiura miei nlilivii. Sc inclrcaptir ;ri:oi mucirijle de ,la flund prin lovitt-u'i(ru ciocflnril dc lcmn, agr:zir"icl t&va pc o supi'afatt netesi.l.Irentr:u {ormarea borc'lulii, se infiqoai'f, pc ficcare laturdq:lte o busrl[ dc sfu:ml arrincl d-iametrul dc 1..,2 mm, peste{i;lrr} sL1 r:;slli'tnge m:,ir:ginca ta}:lri, i}nlllne lirsalit.

l'. PilniiPilniilc se pol confcclion.t diir Li"rl:Ia cosilorilii sau zin*

tstd de circa 0,3 mm grosimc. Dr-ipir clln") sc rreclc in ligur"a36, n, piiniff se cornpunc rlin urmlloarelc pirrfi:rolpul l"t,ubul ? pi miner:ul3"

Pe o br-rcati cle tabla se traseazi dcsfiSr-u'rla corpului!care are forma eiin figura zfi, b. Cercul cr"t clian:etrul cte75 mm se ciesfri5'rarl ciupl Ll]"I itrc de ccrc AB. ri riirui lun*gime este 3,i4 X 75: 25i:,5 mnr. l)e a-qemr..rreit, ccrculr:u diametrul cle 15 mm sc desliiiSoarfl di,rpii r-rn arc de cerertb a c&rui lungime est;e 3.1'4 X 15 * 4?,1 mm. R;rzele Rlrj r" aie r:elor cloud ;rlcr: c1t. c(r.c se delcrminii clin ronstruclla

lriii. 2$

+ e'olet{i:r crislnl

--,-.-'...--.\+t ./-/ \*J-- 9l' \ill &>--ari8 8, -*6 0/"f

"ffir-1 A e \!T lr*J,* \l

,ffi:iffi'2;r

$

tnL.)

**r-* *_**J*_llIr

{i0 {F colcclia cristnl O 6n

Page 2: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

ptezentat6 in figura 26, a. Cu aceste r&ze so {:ra..icard clincentrul 0 doud cercnri concentrice (fig. 16, b). pe cerculcxteriol se poartd 10 coalde cu o deschizdtr_rrir cle cornpasega15. cu 1/10 din lungirnea arcu"lui AB, adic& 13,6 mrn.lil'cui obfinui; va avr:a o lungime foarte apropiat$ de aceeaa :rrcului real AB, deoarece coarclele se deoseltelsr: fo*rtepnfin cle arcele respective. I)esi5;ur:rta corpului se com*pietr:azir tr;rsind r,rn adaos de 3 mm penl,ri: imbinai:eacorpulni qi 5 n"rm pentru ini,[i.irea mu:g-inii cu sirrnf" Dupirtr;ls:rrc. se taie coniur:ul colpului cur foar"Iccele, sc inLd.-re$te ru;irginea de 1a gura pilniei cu sirrni dt: 1...? mmgrosintc, sc infA;oar-i pe un doln conic ;i se ir:rbinl prinlipiuc cu cositor.

Tr-rbr-rl se execu.td in acelasi fe.l ca 5i corpr-rl. Dcsfirryr.i*a';rta tlrbuli-ri estc ind.icald in figura 26, c.. undt: se cibscrv*cir s-a lisat nn aclno.s lateral dc li r:rm pentru iurbinare ;iinc6 3 mm L:r pai:tea sr-rperioarl pentru r'irsfringere ch,rp6asarrbl:rlea coi'pulni piiniei cu tr-rbui, asi.fel incit s6 sel'ealizeze o bunii aplicale a acestuja pe crirpul pilniei.

lVlinerui se cr:nfecfioneaz;i din ilcelali {ci c1c i:;rirl.{. caqir. corpul s;i tuirul pilniel. Tabla se tari.c in forma unui tr"a-pez, cn aderosuri latelale. car"e prin rdsir.ingcre sf, cirprinclael sirmd de intdrir:e. in figura 26, d este leplezentutA csecfiune prin miner, din care se vede a$ezareil sirrnei tlqintbrir:e. indoirea nrinerului la o formir cor.espunzltirart:se face cu cle;tele, urmlrind descriul minelului execulat1:r scara 1 : 1 (in mitrimel natur-alii).

Asarnblarea pilniei se face astfcl : r.orpui sc irnbinieu tubr.rl prin lipire cu cositor. di.rp[ care se lipegto ryi mi-nerul de corp, de itsemenea cu cogitor'.

lJr:.eori, printr-rrn dispozltiv foar.te simplu. se pot rea-liz;r cu uqurinfil operalii care in mod obiqinuit sint diticilde executart. Astfel. de exemplu. um1:lerea sau complctareacu ulei a cutiei cie viteze la. uncie autoturisme (Fiat Bb0,Dacia 1100, Renar-rlt 10 gi aitel$ este o opela{ie greoaiedeoarece bulonul de umplere are o pozi{ie incomoclii, sul:caroseria erutomobilului" Folosind insi o piinie pentruturnat ulei, cum este cca reprezentati in figura 2?, ,so*.fenil amator va putea executa singur unlplclrea cu u]€i

il; <, )!

n cutiei de viteze saui turnarea uleiului i;l ni*1ol Jiilir strr,lr-ger"i sau viirsare pe capacul motr:rru}-li.

O astfei cie pilnie 2 (fig. 27, a), dr cirr:a I li0 ir:nl lun-girne 6i 10 rnm diametru, se fi,xeazil inii"-un bulon lnctillicJilclnl, 1, dinire cele utiiizate pcnt'rli inchiderreir k;ido;lnclorditr milteritri plastic in care se pislreaz;i r-rlciul minei:al.

Pilni;r sc confecfioneazd din l,abl5 sr"rblirc. cie 0,3'_0,-1 nrln gr:osime, eventual dintr-o cutie gcal;i de ronsenre"ilupd. ce se indreaptd. bine tabla, se traseazd pe tabll ctr*s*fir;rrrn,ta pilniei, car:e este un dreptnnghi de cii"ciL X00 mn-llnngime qi 36,5 mrn 15!ime (s-a previi.zut o nr.nrgine cJe

5 inur ** zr)na haguratd din figura 27, b *- pentlri ;tsilln*bLare), la care se arJaugd desf5;urata thieturii la ;l5o a e-.a-pitrr}-ri. Iyr acest scop se imparte jurndtate ciin cirrun:l-fcrinla cercului de bazd al cilindrului pilnici in {i p},r!.iegaLe, apci prin aceste puncte (numerotaie de La 1 ia fJ)$,,j ciuc verii.cale care intersecteaz5 suprafa!,? sci.lior"uttr.d

eir"eapl,S AB se m*.soard lungirnea cercului de baz$ {3,14,X1$:31,4 mm), care se imparte in 12 pfirti cgair:] Iu"in

I

l

62 O colec(ia cristal O .t colec{ia cristal frnt.,J

Page 3: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

punetele l, e, 3.." trL, 12. Apui scr eluc perpendiculare pe:Iinla AB din aceste puncte, carc se vor i.rrtersecta in purlr:-tele I", 2",3".," 6" eu liniile paralele la linia AB duse dinpunetele 1',2',3'".,6'cle pe linia iWN" Urmind punctele:7"r 2",3""".6" se obtine o jurn[tate din ilesfdgurata sec-liunii cr:rptilui pllniei, cealait& jumdtzrte fiind simetri"ch.

DupE trasarea desfd;uratei eoi'pului pilniei 3, se taieconturul cu fcalfecele cle tabld, apoi se cui-'beaz5. cilindrie,pl'in ciocbnir"e pe un dorn eilindric sau o tear'* de climen-siuni apiopiate cu cele ale pliniei" Marginile pilnici sri$uprapun ryi se lipesc cu cositor,

Fentru fixalca pilniei de bu;onui 1, accsta se gerireFteuu un burghiu de 10 mm di;rmetni, a1:oi se introduce e:r-paitul pilniei;i se lipegte cu cositor.

Utilizarea pilniei pentru turnat ulei sc face prin deiEu-rubarca bu;oni-th-ri Lridonului de r-rlei pe care vrem sfl tl tul"-niim ;i irrlocuirc:r acestuia cu bu,Sonul prevS.z;urt cu pilnic.

61. ScnJr?

Scafa se fo).oseq'Le pi:nl-r'u a Iulr rJintr'*ii cutic, un si.r{r

ul,c., rnateriale sub formi clc praf sau gl'5.iln-te, cnm al fimAiai, zahdr, ar-ez. griq etc. O -ccatd (fig. 28. $ are ilorm;in-ir:.ui cilindru tiiat, prerrdziit crt un minel:"

Corpul scalei se e:<ec:-rtf;. din tablH cositorith sau zin-catfl de 0.3.,. 0,5 mm gri:sime. Duph indreptarea tabletise trascazi desfiigrirata ecirpr:lui care are aspec|-ll dinfigr"ira 28, b" Pentm oblinerea desfd;ur;ltei cor.pulrii srin:parte circuml.lelinla cercului de bazii in Xl pirrli egaieprin punclele notate clc la J la 13 {fig" }8, a}. Prin acrstt:puncte se dlie verticale. carc vor" t6iil suprafa{a secficnat.sa cilitrdruiui (in figr-rrii linia AEj in punctcle 1", 2", 3" etc.Pe o lini.r: c{r'eapt$ A'13' {fig. 28, b} se a$eaz$ lungimea cer,*cui-ui de baz& egal& eu 3,14 fi 80:251 mm" care se impartt:In 12 p&rii egale ca ;i eercul de baz6. Prin punetele dedirriziune se duc per"pe.ndicnlare pe linia A'B'f pe care seagazd in$lfimile respective Ii,1, Iz2 eic. ale punctelor I', A'r:te" Se unese apoi extremit[liie perpendiculareior (J",2", &'l ete.) ,si se obtine e ui'ba desfdqurat5 a secfiunii cor*pului seafei. ta unul c{in eapele se prevdd 5 mr:r pentrnasarnbi.are" Se t;rie apoi cn o foarfecd r:onturul desf5surateicorputuli, se indr:aie ciiindric pe uil clorir gi ser lipepter inlungLr- gctro'ntorur'i cu cosiLur.

rjg 28

Pentru eliec'Jtii.rea f unCului se tllrseazii ilr-:lf"-t'ryur';1a aces-

tilia sr-;-Jr forma tinui cerc cu cliarirr:|rlii d"e 90 rn:ir 9i liniaoii- i"*"iru 3 marginilcr plicii, care esic Lrn ce'c r:tr i1i;rneli:.ilr,lc- 80 rnm. Se taie discul de tab16 cu dliarnetrui de 9iJ mmpi se indoaie marginile' Minerui se cxecutd clintr-o truc:rl.it de tablA ser: diu bi:iotd"e circa 0,5 n-lrn grosime, care se incioaie cilinclric p{i 1rn

clorn, i:lr unul din capete se incovonie la 90o peutl"'; a se

pi.rtea lipi de fundul scafei.' as,:"mltarea elementelor componenLe atre scafti se faceprin lipire cu cositor. Fundul scafei sc asainbleaz$ cu criiputr,

iar minerul cu func1ul,

5.3. Olsiectc din degeuri de tablfi ncagri

a. $ysac'Lrl"

$e".f"f este o striid sirnplrl, crye se poate proru'ra clin

orice magtzi.lr tip ,,Ferolrrc*ai;', ,l*t se poate execuLa pi

s 1011 12

fi'{ l} cotecliu eristrl +5 ; O comoare din", nimicurl

O colectia eristal S 65

Page 4: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Tli rr 9O

{:u rnijloilce ptroprii, dintr-o bucat5 dte lal}1d dc 0,6...0,8 :ntngrosime. UrmArinri for"ma ;i dimensiuniie 9pac1u.lui preze?-i;tt ir:r iigura 29, se constaLa cd este l"lecesarfi o flsie de taj:16de ?0).1210 mm. Se traseazA pe *rceasta conl,urul rypa"ciutlui,apui se decr-rpeaz5 prin taiere cu dalta $1 ciocani.el' Se fini-se;rzi fr;lnea gp:icluiui prin pilire ;i se curbeazd, coada" Ca-pii'Luri cozii se ascute Ja rril'f.

h'finei:ul 2 se conferiirrneazH dintr-o i:ucat5 de lemn ro-tunri, cal-e se rotr-lt-ljegte la capirt cu ria;peLul"' Se executH,cu o

"1etrt5 sublire, o crestAtur5 in rninei:' 9i in aeeasta $e

inti"ocl"uce for{at virful ascr,rfit al cozii qp:rclului'

h. Plcicr, l.iti cu udresn Laculn$ei

Fentru confeciionarea unei plEcule pe care sd se poa{.&

insclie ricnu:i:rirea strAzii gi nuindruir-ri locuintei, este ne-ccsai:A o br-rcata de tal:lir de circa 100Xi?0 mm, groas6cle i],5.."1, mm. Dripa ce se decr-rpeaza ccnturtli dreptun-ghilila-r, r:u fc.arfecele sau prin taiere ctt clalta 9i ciocanr-r-l,se pilesc cu grijS m'"rchiile pentrtt inlbttirarea ba"rurilor, iarla cr:le pentru colluri se d* ci[e o gaur6 de circa 3 mmii;r.mciru {fig.30), cu un bnrghiu cot'cspunzf,tor.

Sie aqaz5 a.poi Labia pe o .st-iprafafi ne'r'*dd (o 1-uc;i'rb dt:

,,,,,r*l.ri6, placii rtc.i 6i se indreapt5 prin lovitriri ufloane

,1,, ,in'-.io|,,,'t Jc ':rntr;

pr'i* rtipcrroar[ a i:liiuul''i (pt'

( rlt'se va insriic nd|csu) se lreat'h b:nc crt lljli1{'';1nl r';"l'/ir

l'iuii, pin$ clispirrc criee ui:ixrd dc rug4inA' -

Fentru a sn putea s.ili* uOt*"'pe pidcr-rI,i se \rfi {:or:fere -

lrlirl in Frl;tii,bil un ;ablotr' i'l a"lsl suc))l rjc iij; li'. lllitlrirui adreia pc o bucatdt dc hiLrtie subiite sal P!J;l! i1':]ii"r,i,r,.."u ca denumirea strfzii s6 sc tncadreze in d-ir-ilenbr!-i|ilie

r-rg--tit" *ie *aAtutui, folcsincl^htere*rnari de t-ipar' a's:r

(.'1.irn se arati exempiiti.ntit in figur:a 3tr" Apoi se -inloalceitirii* p* dos qi se copiazi litci'r'lc li ritLcle ca si cind accstea

nr fi reflectate !n "ir't'*ii, i* pe fa{a pe cal'e a iost sr:ris6

:ilit.ial adi'esa sc frcaca cu Lr!l cl'cil]n negcu ino:Il " Se.tuit

,lt*i,'-t" carlon st-r-b1ire, cle clcsili, o Jru.cai;i eare va tl t()i"-

:;irA ca ;alrlon ' po uGo.i* se a1;lica hirtia et*-qillit,,1']l^ijl':,

,.,, oo|f"" frccai5 Cu creionul in;1us;i se ctlpiezii llLcrcl{'i';

;,;',{'i;';'ili;;;" ;i cincl s-ir {olosi un ind'sri' cr'r "foarfecd se decupeazi contulul l.iterelor 9i cifretror",. asi-

c,;rind llniiiol"., groii*" corcrspLtnzitoarc 1i avind gr iii-r. t"';t'

;?' "il"r"iiiittiioi;fi "ilt*rorc'; huclc inchise (A' B' D' o' P' n)

*5 se p6streze mici e""1,i A"f"gtilur* intre bucleie respecitr'":

qi restul materialuLui sablonuiui'Se vopseqte "" ",ipt""

ae tllei albd intreaga sui:r:afa!6'

* plJ",r,t"i, apoi se 1as5 sd se uslrce' Opera{ia se" poiiltr

r-fr-t"-f""a * d*ta, apoi s" "apiici"Sablonul ;i se inscr:ier

:rclresa folosind ""g'**-a* ulel cle culoare neagr5" ir"ll'r-nnnl'

sau ciot-td straturi,'--Prffi6- "t

-idt*** se fixeazb p* ,p*llttl-" f.:'ti.i-."il

poiirtd ori pe garcl, cu cuie sau cu bncalelF dL- sll'ln'''

dug,S caz.

c. GriLtar pentru, qt;ers pi'ciawe\'e

Grdtarele pentru noroi sau zhpadd se a;azi in mr-rd

*hisnuit Ia intrarea iocuin{ei, eventual peste o bucati r'[e

t*nia tu* de linoleum. Iln astfel de glatar' "pTe:z-er't1l-.tl'

ii[*io 31, sc confecficneazi drrrtr-o br-lcatd dc l.alil"a ncag,i;r,

;;i,d ai -g,S.."0,g

mnr. Sc colorcn;zd tnblit ptnL'Ll li;tsrtL.''

Fifir-*a'" .i*iA'opoi cu un ac cle i,rasat se ins*;i':rrr5 *n.jr.eol,tttst i de 290X400 mln 6i in interiorul acesIuiir

;,,,;'t;;i;"ehiu*i .u ai*"t'tiurtilt:.1 5X360 u'in1' .'ie [','ie

:,fii,i o" o rlaiti ;i u* ciot,a' crntrr.ul r:xtc'io' ul qr'atfl'Li l'r'

str. FLOffilt[\Ir. 18

hU + eolee{ia cristatr *

Fis. 3{]

S colec{ia r:rlstal e 67

Page 5: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

rcrc:mm

ffi

Fig. 31

(dreptr-rnghiul mare) qi lat',lrile ob, bc-.91- cC ale fiec$rui*reptungii interior. Dup[ aceasia .se inrlcaie, in aceeaqi

pnui", c51e opt dreptunghiuri irrtcricare de ta-llfi, fiecareAupa'muchia- arl, ala curn se obsenrd din fig'r-rrd' Pen!19a s"e realiza aceasti rffs'lr:ingere a elreptunghiurilcr Ce tabldse cioclnegte u;or fiec:lre fi;ie p1n5 se deschlcl'e pulin,apoi cu un clegte patcnl se inclcaie pe toai;A L'in,qlrireir,

J,irpa .ut* se lndoaie d"tii*itrv Ia un u'1i;i C': {Ii"' .l:rinelocanire pe rnr_rchia nnci scinrii.lri fixate ifl menl;1'line." ltlh;est fe), ii*.not clreptutrglii de tabiii rlbcd crplt1 o f.oz1triq

irerpendicu.lari fali^cle ccrp'"1l pri*cipa) atr grlitarutrui si

i.rn.Hill* Tlc "u'or p.tiea p:c-'d6ie rg.z'irea t5lp-ii inc51'{,5mjntei'DupI te;:minirea- ci:craliei cl'e irrdoii:e' gritair.l se pcatc

colora,'foiosincl una 4in mctodcl.e de colorilrc a n:etalc'ltlrinriicate in caPiloiul 4.1.

d. Str'P,ort "Pentru sij'oa,neSupoitul ientru sifoarie reprczerrtat in figuia Q"2 "tqu" *tp 1 pi un rr:r.iner 2 articr-rlal cr-r p16cr"i!e1e 3 9i 4' Corpul

s,;portului' este prev;izut, cu, p*!ry- gti:-lr:i in care se pctintroduce ciocr-rl 9i minerul a douii sifoane'

La confeclionarea acestui suport slnt necesare o bucat5de tabl5 de 0,b...1 mm grnsitne ,si c bucat6 de sir:md de cirea150 mm, groasi de 4...5 mm.

Pentru executar"ea corpului 1 al supcrtului, se coloreazfltabla cu cret6, apoi se traseaz* L1n dreptunghi .dr:180X160 m* qi in" interiorul acestuia conti;rul a patru

at;i ovale, conform colelor din figurd I se clecupeazd'

68 O colec{ia cristal S

frid Qt

drepti:ngl;ir,il dr: ta-iriir prin tiricre cu dalia Ei ciocanul,;pci se piit::;c i;cate bavtr.l'iie. Cu un burgiriu clc 1$ mm dia-rnelru se i,:r.ecutd 4 gir,rii, care se pilesc pinX, se c'nline unrival akingit. a;a clirrl se nb:;ervii in frg'.lr[ ; pe r:ruchiamenghinci sau a i";nci sclndui'i fixal-e in menghi.nil seindc;:ie 1.a"'*1;l in folrr:li de U. plin ciocnire.

l\[inerul ? se conferlioneaz6 riin sirm5, cere: se indreaptdprin ciocinire, a]:ci se curl:ea":,:5 l:r fcrnur ciin figui:i. PIi-culeia 3 ;i 4 sinL jrb::i.icc gi se execi.lt;i dirl cite o bucflicArie tabiS c-ie i3!.3{} ri:rr, cie 0.8.""1 mm g-;i'osin:e. Dup,5 ce selrascr.::E gi se ck-:ri-rpc"azri corrLul'u,].. se piiesc rnr-rchiile. apoise curbea:r5 i,ai;la pi:';n r:icciiniir:, prentlLl a se ob!ine osemii:i.rcl5 L-Ll ril,le dr,' cr;i'l;,,ri:,i ch .i nli:-t.

Feninr monil,lcri si;-portului, sc lipr:,.rte cu cositor pid-cr-rla 3 pD Lroi'p::.l cle tr'oia i. s,: inirorlr-ice c;ip5.tu1 rn.lneruluicle s4rm:i ?, apci se a;a.zii piicu,ie 4 peslr: ce151ait capit almincrului ;i se lipr:ile. cle agciucllca, pe corpul de tabll.ilup5 asai;li:.la::e, inlie.g .rr"tpr:riul se poate colora conforrarnel,oii.,:io1' 1: l'ezc'rilat* i;r ciii:ii';iuil 4. 1. .

e. Srpoll de rufeSt-lportr.rJ C,; r'ufe leplezental in fig,ura 33 se folosegte

in casd, aiiln;rt dt cllori{i:r. }lufcle tlcbuit' sd fje insi binestoar-se, pentru a nu pita pardcseala, ori st: asazd sr"lb su-port un liglrcan gol. S,"iporlul r:uprlnde doui brate identiceintre care sc intind sforile pe cilre se atirni rufetre.

Fiecarc bra! al sLipl'n'llilui c,"iprinrl.e (fig. 33) : pirghiileI Ei 2, c;:pacul 3 gi cir.iip;eJc 4. Firghiiie gi capacul se con-filc{ioneazi d.in t;abl5 rie L},4.."0,6 mm grosime. Se taie cudalta gi se dei:ervuleaz6 pi:in pilire patru tiEii cle 40 X 620

I colec{ia cristal O -69

Page 6: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Ii'ig" 33

m1n (pent,r;-l reperelle I Ei ?J Ei rloub dreptunghiur."i de70 X 190 mrn (pentm repe;:ul 3J. Se rotilniesc pi'in pilirecapetele pirghiilor I gi 3. Cu un burghiu de 2---3 rnrn di.**ff.etru, se executd in fiecare bueal5 de tabld trei gauri, aier-gind ast.fel pozi{iile centrelor gilurilo::, lncit sd coincid:iIa suprapunerea capacutrui 3 peste plrghiile t qi 2. Se in*dcaie fiecare repert Ia farma clin figurA, a"p,oi se asamblee"z;ipirgiriile cu eapac'Lrl prin nituire, folcsind ca nituri hr.rcdlclede sil'mi c5rc"rra li se turtese capetele pri.n cioclni e. Sr;lJ:l

talrlele care se niluesc se er$azii o contra"piesS (o buc:rtd degin5, u-n ciocan mai greu etc.). ln cele dou* pirghii i gi ?deoCatir., se exeeut6 ;apte gauri cu un burghiu de 2.,.3 n::xcliamr:1.ru, d.in care in doud gAuri se introcli-tc nituri pentruasarnblare, iilr in ceLeiaite cinci se vor intr:oduce sforilepentru rufe. Cirligele 4 se fac din sirmii de 6 mm grosime,din care se taie patrtt hr:cA{i de circa 350 r:nm fiecare.Sirmele se indoaie la 90';i se fixeaz$ de eapacui snportu*1ui prin lipire cu cositar"

f.. Su,Tsort de fier de cfrLcat

Aceste suporturi se folosese pentru snstJ.nerea fieruiuidc cAieat in stare fierbinle sau reee" $uportul prezentat infigura 34 se fixeaz.f, pe peretc prin cule sai"l 6unubul"i,

;{) e cotrec-tic rrisiat *

rl,rllslrptra unei mese de c61eat. Fierul cle c$leat se agax$ pen.rport in pozifie veriiealS, eu vlrfui in jos, iar 6nurul seirrf'tqroari pe cirligul suportului ar]ume prer'&zut in acest:rcop. Suportul este constituit etln tija I de suslit'lere, car-r:rrsa 2 9i cdptuqeala de faiantd .3.

Tija de susli.nere I se face dintr-o fhie de tab15 (sauluurdd de metai) de 0,8...1 mrn grosime, din care se taiecr-l dalta o bucatd de 50 X 540 mm. Cu un burghiu de 3 rnnrdiametru se dau in tabl* patru gauri pentru fixare pe pe-l"ete 6i trei gduri- pentnu asambiare cu earcasa 2. Se lndoaieilpo!, prin ciocdnireo la forma din figurS.

earcasa 2 se confectioneazS din tabl6 de aceea;i gro-skne, fi.ind necesar6 o bucatd de circa 200 X 200 mrn. Set.raseazi pe tabt6 conturul carcasei, care este .un trapezlsoscel cu bazele de 200 mm gi, respccliv, 150 mm giInbl{imea de 180 rnrn, apoi se taie, se debavurcaza prin6:iiire qi se lndoaie marginile la circa 60o. Cu un i:urgi:tltlcle 3 mm dianletru se dau trei gduri pentru asaml:lare'-u"ti1'a 1"

F ig. ii,{

ry eoleefi* cristal ?n

Page 7: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Dup:i ce se asarilbleaz;r carcirlil ,ci iijir cu ajulorul rinnrnituri dln sii"rn[, se asazd 1:e fun'J,-,ri c;rrcirsei clouf bucilti,ile {aian{;i, .t:iiaj,e Ia forma cc;:esp"rLnzi,tr;iire cu aju.iorulfalcilor unui cieirtc.

g. Stiz,-;.l,g d,tcl;o' e d.e but"uien i,Pentru smuigerea buri:ienilor dinire {li;r:ile sau" iegumele

din curte sau din fa'ia casei se pr-:ate fclosi un smr-rig5lorca cel di.n f.gura 35, a. Smuigirtor".ll se confecfioneal;Jr din1,ab1i de circa 2 nlm grosimr:. Fsirtru aceasta, se t::lseaziiconturul desfdguratci srnulgiitorril.ui, care apoi se decupeazdprin tbie:'e cr-r. ferli;tr'Aul sau cu dal:ia.

Pentlu oblinerea dinfilor se taie cu feristr$ul 10 crest5-turi, apoi cu o d:rlt[ ingiistd se r€teaz5 golurile respective.L)upi execut:r"rea r,iin!i1or", se fixmzf;. tn rner:.ghini $i se in*doaie ia fo::ma din f:gur* pr}.n loviti-i,ii cr-r ciocanul. Cu opitrd se tegesc mr"lchiile gi se ascut dinfii. l\{inerul se con-feclicne,lz5. din leiln, plin pilire. Se execut6 cu dalta s'-ib{i"reo crestd.tr-rrd in niiner gi sr infepenelte smulgiitorr-rl inrniner, prin pi:esare.

lln alt iip de smulqEior d,e bu;:uieni este reprezentat infigura 35, b. Acest snr.u1g5"'lor are doui culite semitron-conice acli.cnate de tijcle 3 gi 4 ale cdror capete sintlntroduise cu joc, in ruir:.el'-rl 5. La capdtr-rl tijei 5 e:te unbuton-piuiifH 6, pe care se apasH cr-r c.l,egetul mi'inii carcline mlnerul ;i asrfel se de-qfac putin cele cicuA ct-tlile I qi lltsentru arti.cularea cu{,ite}or s€ rr.{lnteaz5, cu ioc, ineiul 7,

rie. 35

Srnulgerea bur"uineilor se face astfel : se desfac p'"ttin cu*1,il,ele, se asiaz5 daasupra plantei, se impinge puternic penh'ua pi.i::'unde culitele ln p5:riint, apoi se trage in sus. Llatorit*r:oni.cit5.!Li, br,rruiana se smulge din r6dicini lmpreun* r:';t

pi:rrirr t ii'l cup.'ins inti'c cu !ilc.Irentru.l ccnfeci,ionarea cr"rlitelol:, pB o bucati de tabli{

de 8,;5...0,8 nxi:r'1. grosil:ne s€ tras€azd mai iritii desfli;urili':ltrunchi.ului de ccn {fig. 35, c). $e desenea:25 ua ceuc cu razilJt : 60 rnm qi ln iniericrul. acesti;la alt ce::c cti uazar: .3fi rnm, iar pe aceste d.cuh ccr,ci-lri re eielirniLeazii*rcele de cerc AEC:3,14 60: ISB rrm

"ri 4bs.-=

=-- 3,14 30 ': 9,'l mm. Se decupeezS, prin iiiere cu daitr,desfaqurata fiec5::ui culrt, {inind s€a.trla gi ce aciatosr;r'iie r."-cesaie pentru a se pulea s$prapiine c;petcle {riesr,:niltr'lhagurat), respectiv segnentele : A'Ebtt' 9r 8Cc'b. Fr';lgme::-1.ele cle tabhi se debavureazd prin p:.trfu"e ;i se curberi:zit prillciocilnire rigoarii pe un clorn conic firat in menghinEr. Capi-tul inferior al culitelor se ascute puftn, prin pilir"e.

Tijele 3 gi 4 se fac din sirmi {vergoii) cle 4...5 :r:r:r-r"

grosime. Se taie doui }:ucili de 2?0 illm si se lncloaie iilforma din f1gr"rr6. Cu ajutcrul unei filiere, capfl'cul tr:rciadin tije se frleteazA pe o porfiu.ne dle ? mm, penii'u a si:putea inquru"ba pe ea i:iu.liia-br.licn 6.

ii,{inerul 5 se confcclioneaz5. clin lenm. Se rotunjeEte citraqpelr-11 ;i se gfr.r-rregte. Gaula tri:l:rrie si .fie sr-rficient d*larg* pentru a putea pdtrunde capetele tiielor.

AsaniliLt/ea se face asifel : se iniro{iitc capetele tiiel-trin miner, apoi celelalte capete r+e lipesc pe culite ; se in-$urubeaz6 butcnul 6 ,' se stringe cu cle;tele ineh-rl 7 co'n-feclionat din sirmi de 4...6 mm gr*sime ; se i'riicselleintreg aparatutr.

h. IVl:isuleIn cazul ctnd se pot recupera clteva bucdli cle t;:bi5

de 1,0",.i.,5 rnm g::osine d"e Ia un butoi de tabiS deterioraf"de la urn frigicler scos din uz sau cle la orice a1t obiect clintablf,, acestea se pot folosi pentru constluii'ea unor misil{efantezi, foarte mcderne, aSB- cum sint, r1e cxemplu, ccle iinfigura 36. Ambele rndsule sint constit-r-iite din picioarelemetalice 1 ryi 2 Ei tiblia de sticld 3.

Peniru misuta din figura 36, a sint neeesare doud bu;cdli 1 9i 2 de tabld de 300 X l.800 rnm (Ori patru buc$li

lz S eolec{ia cristal t O colec{ia crista! C ?S

Page 8: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

-+, /z\,7\a t

l*---o*o*-'

Fig. s6

de 300 X 900 nlnl), care se inn5tlesc prin nitur.r clin sirmir.DacA fiq;iile de tahld sint mai scnrte, se calculeaza citesint necesare pentru ca, prin innActrire, si se oblina o'bucatd de circa 300 X 3 600 mm. Tabla se taie cu daltan sedEbavureazi prin pilire qi se curLreaza sub forma unui $intr:rs, prin citrcdnire pe marginea unui dorn rctund fixat?n menghiir&" La partea snperioard a acestui picior metalic*l r:r:l6sutei :llr executd doud gauri de 6 mrn diametl.u, carevrx' fclosi pcntru- asarnblare cu tdblia 3" Tabia se vopsegteori se csioreo-2f, folosind una din metodele prezentate an-t"rrrior (cap. 4,1). TBbiia se confeclioneazi din sticl5 de{3--.-1 0 ntm groslme in care se dau douA gdr-rri d_e 6 mm clia-mr:truu astfel pozifionate incit sE corespuncld cu gdur.iledin piciorul c'l"e tai:15. Geamul se procura din cornei! gatagtLrrit ori se giurrSte eu mijloace proprii dacd sintem dotali(:Lr Llr"I l"rur:ghiu cu v:tl"f de diamant ori cu virf prevbzut cupiricut6 vidia. Asarnhtrarea m5sulei se face ci-l aiutorr.ll ac.lo.16 guruburi t;u eap inecat 6i pitili!5.

Peintru niitsulir rrin figui"a 36,b, picioarele se construiesc;:iiu dnuii bueiili de t;,rLrld dc 400 X 700 mm, car.e taie cur{llia, st cle}:avi-rrr:azf, prin pilire gi se curbeaz6 prin cio-

ili-]t_{

ml

canire la forrna din figur'6. [n f.i.ecare din ce].e rXoud pirioat:eI qi 2 se execuid cite o crestat'r-li'i de 200 ulm, respectivpinA ia jumatate din ialirnea ia'oiei (fig. 36, c). Cr lstdturileseilvesc la asamblarea picioareior. Ceie ciou5 picioare clcti,Lbld se vopsesic ori se coktreazd, conform metodelor pre-zentate in capitolul 4.1. T'r,I"bija 3 este un geam rotr.mdde 8...1S mm grosime, care se ag;lzei liher peste picionr.elerncteli<.'e.

i,. Dispazdtiu peniru prd3i.t rilunePrdiirea alunelor, castanelor, rniezr-rr:ilor de nuci, boer.*

belor cle cafea etc. se poate i'ealiza cu uqurin{d prin folosir:r_,aunui dispozitiv ca cei reprezentat in figura 3?. Acest dis*pozii;iv este o cutie circular5 de tabl5", in cat:e se introd-ut:lJ.unele, castanele etc., care sint rotite per';nanent d"r: oraletd interioarS, in tirnp ce cutia stA pe o plitl incins:i.

Dispozltivul are un perete circular 1, fundul ?, capa-:r:.1 Jl, ugita 4, paleta interiord 5, n:lnerul cie actionare 6;i buionul 7. In afara minerului, toate celelalte pirrli alelispozitivr-llui se' confeclioneazA din tabld de 0,5...0,8 mrn,lin care se taie : o bucat;i dreptunghilarir de 80 X 628 mn"llare se curbeazd prin ciocAnire (pentrr"l rcperul Ij, cloud

2"

I llIn-{. il

tt \rll

?+ O eoler:fir.r eristal S,

Sig. 3?

t colee{ia *ristal C ?$

Page 9: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

onciril crcula;:e cu dia.n-retrul de 200 mm (pentru reperele2;i 3J, Lrn sector de cerc cu rarza Ce 110 mrn Ei deschideieade 60o (pentru repcrul 4J si i-rn dreptunghi cle 80 \ 200 mm{p,entru reperul SJ. In cliscr-rl care va juca rolul capaci:luise decupeazd o fereastri de forma u-gilei 4, clar de dimen-siuni cu circa 5 mrn mai n:uci qi se d.5 o gauri de 4 mm dia-rieetru, penl'r'u i:5trr-lnderea n:inerului de aclionare. Intabla din care s€ cirline ugila se dau douii glnr:i de 4 rr:itlle.liametru, una pentru pdtrnnderea mlnerrilui c)e acticnareqi "rlta pentru fixarea butr:rnu.lui 7. lir centrui discului dinL'r,re se face funcir-rl 2 se d[ ,* gaurd, de asemenea de 4 mrndiametru, pentru n pitrunde virful mlne!::r-liui de aclicnare"

Asamblar:ea. se {acre astfel :

* se irnh,inii ca!:eteie peretelui circulp"r I plin nitr:ridin sirmS; in acesl scop se clar,r, r"aai iniii, girurile de nitnecesare ;

- se imbind plin lipj r-c fl'n.Jtrl 2 cu peretele circi-:"lar I ,'

- se imbind plin lipire palela 5 cu minerul 6 (careesfe o bucatd de silnlfi ric 4 nrm grosimc pi 200 inn:. lul:'giure,indoiti la 90") ;

* "re introducc paleia ln interiorul curtiei, apci se

a5azi capacui 3 si se imbini pL"in lipire cu peretelc cir-cular I ;

- se introduce butonul i (c hucai.S de sirmir de 4 mtndiametru ;i circa !0 r:rm lungirnt'.) in oiifir:iul anllirlij pre-v;izut a1 ugi{ei ;i sr-': fixeiizii pi:in lipile :

-- sg llonfeazb :-r;i{a 4 dcilsr-tpri-r. capacului il, intr:orJ"Lt-

cind minerul de acfionare 6 prin *i'ificii.r.1 anr-lme exocLltataI uqi[ei.

j" Cutie pentru spd.:l,at piese

In cazul efecl,-rrrii unor rcpalefii la unelc din mijk:a-cele proprii de tlanspurt sar-r la ctiferii.e mecanismc gi clispo-ziiive folosite in gospodirie, est€ necesilrJ dcn'ioutarea pi.e-selor cornponente respective 5i cur5lirea lor de Ltlei, vase-iin5, noroi etc. prin spi-ilare in pei;roi iaml:ant, ntolorin5,benzind etc. Pentru indeirlinirea opera"liei cle: sp5.ir"r.'r: inb'..ine condilii gi fiirI n-rurcllrirca unor vasL' (r'eri1:ici::te)care in mod curent au alte utilizdri, se po:rte uliiiza o

fl

e',ttic sper:ial5 pentr,.;. spSL:i in::l,Lte pe un g;r[tar de sr-islinere.

l.'ig. 3B

cer:e se intrsdltc piesele, a.ge-

fa,r1i* nanl-.r, enill;;l nie:e Se CCnfeCtiOneaZi rlin tal:l*cie 0,4.,.0,{i lril1 gi'arsin1e, pe ciii'e se trasr:::,:5 '-lesf;;:ir-tr;ii.aftcesteial Ce fclin:l unu"i ck'eplunghi cu ciirtrcnsiuliie410 X 5l0 l::-rn {fig. 38, a}" Dupri ce se ilei:rpeazd rir'':i:iutl-giiir-il cie {:ab15 cu. fi:i,i'fereL+ C-c ta"bi5 s!.Lr (-r-l o cl:iu:r pl'incricciinire, se cregieazi ,le*a hu:,;qr-ll li.niilcr a,J",

'bb' , cc' giri.-J' ; npoi se inC,-:aie pi"in ciocli:iie cu nr-r ciocAn cle It'r:ir-1,ps muchia ui:lsj nicorl:ile sair, a Lrnei scindi;.rl groase fi:<ai.ein mer:ghin, d.e-a lr"rngr-al U.niilcrr u'b', L't'c', t:'$' gr d'rs,".

DupH accca se suil;:al;',11n col.l ulitre prin indnirc ia 9Co;i,;eii1":esc cu cosilor. Pentru a sr: vcrilica etlintqeitiitc;.i inirinir*lili-ii: La colluri, cutia sc umple cu ap;i ; eiac5 txisli. preiin-geri se adtl-.tgi material de .111:itur5.

Grdt;*"ul pe car".) se a$azd pieseie pen"tm spir.lare eslereprezentai in figr,ira 38, b. Se obliue dinir-o bi;caFi cie

tabl$ de 3S0 X 2{30 mm, in care se excclrtd t.ltr ni'lmir oai'e-care de g5ur.i cr-t ajuttru.l unui l:urghiu de 3...4 mm ciia-nreiru. Fa!6 de d.L:rensiunile indicate in figr-rr6, s-au pre-r.'5zut ciie 15 mm aclaos pentru intdrirea r:rarginilor gi'5.'tarului ; ln acest scop se risf::ing marginile gritarului qi

se curbeaz6 prin ciocfinire (fig. 38, c), peste patrr: bucrilicle sirm5 de 3 mm diameti:u : doud &e 245 n:m ;i dor,l5" de345 mm lungime. Apoi se lipesc de grdtar patr:u urechi(fig. 38, b), confecfionate din sirmf de 3"..6 mnr glosime,stabilinclu-se astfel lungimea acestora incit intre grltar 9ifund.ul cuiiei s# r5ilin6 un spa{iu de circa 20 mrn.

*i9iL+-- lJr'r-.. -rLi--I I' rl"l

-l-L.--- ----*tI r- o; IIrrllrrllrrl

ll r I!rilll r IJ*.-::'lr1

dc

tr*;*-13I tt+ - i1

t i f t + .- !t'rfi+ ' r 1 i + y'.f

+tlL1t;-llt", t t:",{

rir -- !--. .-" u

?S O colec{ia aristal e + colec{ia eristal O 7?

Page 10: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

.H'ir:sele carel t,rerbuie sp6Xate se" aqaz6 pe gralar gi sectlfiundd odal;i cu ncesta in tichidui din cut,ie. Dup5. cltvati::np sc r"icJi*5- griilarul, iar lichidui impreuna cu murdilria-{e s{:i.,r.fg prful gaurile elin g.'atar: in cutie.

5.4. CIbiectu: din de5euli de henzi melaliee

, ir. Cldp.qu,ri pentru gXh,eagii

Fc r:rerne frignroasa, ghea{a gi poleiul repr.ezintS prin-ei;lalii factori cl* pi:oducere a acci.dentelor, in special prina&derea pietoniior. in sccpr.rl crepterii stabilitalii. se poatetntrebu,inla o pereche de clipsuri, portabile in serviet5 cri[n.t,r-o sacoqd, care se monteazd cu uqurinl$ pe taipa in-cr:il!*rnintei"

Din figura 3"9 rezult5 elementele componente ale ulrir.'rastfel eie clipsuri qi anume: Einele zimiate l,clernele 2pi eoi.lrda eiaslica 3.

$inele I sint doud bucdti de banda metalic5 de2"*2,5 mm grosime, 120 mrn lungime gi circa 20 mm ld-$ime. Se rotuinjesc capeteie prin pilire, apoi se execut5, totprin pilire, ia mijloc, o degajare oblicd (fig. 3g, b), astfel

inciL cele- dou5 qine sa rolxlll.ze.u"n X pl'in sr-rplapunei.e.ilri' strprafe{ele lor cie coi:ltact cu si:1ul sd fir: in aceta.gi plan.l-., taatd suprafala de contact cu so1ui a qlnelai: $eflr{:, eu rnuchia unei pile, cr-estltur:i care ,-or consiltu!zirn!,ii. l,a capetele qinelor qi la rnijloc, se dau cite o gauriidc 3 mm diametru.

Clr:n:ele 2 se ccnfeclior:earfi din fipii cle tablA de 0,6.."!,3 rnm grcsime din eare ser taie patru dreptunghriuri c{e2{i X 30 rnm. Acestea se irrdoaie la 90. 9i se gburesc la unur.lriill capete pentru asain'olare cu ginrie. Asamblarea r:le*n"lelor cu qinele gi a ginelor ?ntre ele se far:e cu aiutcrulunor nituri din sirmd, cd,rora Ii se turtssc capeteier pr:imlovrIru'; cu ciclcanu].

b. Et a.jerd. dcmonttibildO eta jer5 demoniabild gi ugor de eonfecfionat est*

prezentatd in figura 40. Aceasta este constituitA din pl::i,-h:l;rcle sustiner:e I, bralele 2, intAriturile J 6i rafti;rile 4.

?oate elementele metalice eolr:ponente ue executb tlil:,br"ndd de metal de 2...3 mm grosime qi 10.."80 rnn: iil{iir:e.clin erare se raie urmd.toarele :

*- 2 br"rc5!i X 440 n:rrn, pentru rcperul I ;*' 4 irucafi X 20q mrn, pentru reper-lt ? ;:- 4 bucili X S00 mm, pentru reperr-rl il"-

4r ,-q\!

\t--.-

T*2 I

I

".-3 I

I

C)

$I

^1Ftli

al

.nt!, I---1 I

i

"i_llener 1.

eris{.:rl * ?S7E O colee{ia cristal O

fl8. S9"o Fic, 40

C eoSeetia

Page 11: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

Fiecare buc;:1,;i rie bs:nc'lb se debavureaz& prin piiire,apoi se trasea::ii $i se i;rcir:lie, plin cloclinire, 1a filrmacir:espr-lnzf,toar:e din iigi-ir"a. Cu rln hirrgiiiu de 4 n:rn dia-metrir se e:le c'-ttii gau'ile de as;ln:lblare nece$a!:e, iar inpirghiile de s,-ts{ineie 1 se Cau. itr. pb:s, cite o gar-rr} pentrutirnit"u etajerei pe perete' "Ioate rcpeicle se litJF:resc oli se

coloreazi fblosiri'l una din i:r-^tocieie prezentate in capi-tolul 2tr. 1.

Asambiarea elemsntelrir met:llice c,:mpcnente atre eta*jerei se re;ilizeazir cu aj i.li,oi:ul' i;lior Euit',lluri ll{'l cit piu*iitA. gratci. etajei:ei se fixeazf, pe pet:eie f*ir;sinr-l criie qli

dibh-rri. iiaftur;i"e s,: fac ctrin scindui'6, piacaj, geam, rlLrp[caz, la dimensiutrile 1S0)(800 mm"

c. S'upcrf dtz tltxtSi-ri:ilrt,.t1 dle ii$ri din figur"ri 4r' :e tor:-,nl'ltt'ii lt Iic;r'll-

rel,:: I, bi:alc1tl I ;i taiei"rli 3. Fc i;rlli' s,: i'ti;iiza o far'.l u-rica;-'ti cr-l girii''eciLll cir: liorj'

Ficioarelc' gi'oraicie :;',tpt:rti-llr"ti se ci;:rfr::..ii;n*ilzii ditrban,l;i mt'ialicit,:le ciri::i I mlrl fl"r-,':':line;i 2il.'.'till nli:i J'llirnr'r

c-.r.'i clin filj.i cu ncclc;l5i elir::i,riirllur:i, 1.il;'tc din 1i'ibll' SinL

nt{:c.-jtre li'ci b:iliiii rir: J;:ild5 cie iriit-} tnn"r i',tngi:!fc' perl*ti'u reperul l, 5i tl'ei l:ucj'rii tia .1 lJil mlrr l'r-;ngirr:r:" pi:litlurepc|r-iJ *, iliilLc|iali.li sc lrriil"trapiil., lil drbat'ri|ea:;ii 1i ;"e

r r',rscr.zf.. Apoi picioarele se curbeazi Ia forma din figurd'

,,r'rn cit;cAnire pe 'un tloon rotuncl fixat in ffienghina;rj,,n1trL1 fi:rarea bralelor, in fiecare picior se executi cite

], 'i,ji'"u'a? ;i;;;i;';;;tru. RralrJeie taie Ia un capit in',,,ii1,

?J'-rzo;,"^".ii.i iricit se ajusLeazir lntre ele ca in; ,l;; ;;,;.H ]i;;;'" b'a! se el:;ecuti' la capctc' cite-o

i;;;TiJ i"'s-** oio*"tuu, pcntt'u asaml;lat'e cu plcioarele

;itu lalcr'ui' -Talerul este un clisc cu cliametrul de 140 mm' Se decu-

i,, "r,i iili tout,i n" tr 4" 0,{i l':'}111 cu' foarlct'c'lc salr ctl

l. ,i;;.i,;"ca;rul. s" *-,1;r,irea,n i.abla nIir: uil.ile. se tra-

r;.*zii cent'ete g:r'-r"ilit -JJti; t,;niblutl" cu bralclc ryi se

"".*"tl giurilecr-r un l:rurgiiiu tle 3 ri:n: diatnetru'irnbinarea *r"*""l"li# cc:r:poirer:'ie ale supr"rtului se

t,r""-"., n;.ttornl rrncr nitt:r:i dri:i s?lmf ori cu qurul:uri cu

i,iuiit;t. Ilt-ipa a:il't':l:l:r'i' slrpirl'1t1rt 5; 1{rf3(':'tc cu vcpsca

t.ll. r.r'lci. sar,l S* aui,rratr., t,orrL';'.il ,'-:r-lirtlr-lioil ;r:'':':tntatc incapitolr.rl 4. 1.

cI" hli (tst$fr rttu.ndriIl{alril,a d-rn figr-ira {1 se p"1.14 l':;rcuta clin figii 'de tabli

ori plati;:-rrilir de 2.5...11 lnni gt'o-ointc ;i circa 40 nim 15!ime^)rlpil r:um se cir:tr;';i,i tiin f igr-;-l';r. rliluia-are cllruA picioareI ;i;, in forn":i de U 1i iu.:rutii.rl:1-: la f,lilo, as;rli:bh1.e pr-in-tr:*;in nit 3.'i:est,e cl-p-]r,',r':le ilirii:ji': ilr'.: nilli:*;l:eit-;l: se aqazao phci'" cle stltlA s;l'; dc cctanii;-;J', ii. r:llr': se ijxeazi cLl

p:ltn-r coil,:"re 4, n:cnta"te prin ;r-:L;r"ii;;'li'i)t.l rLi pir-i1i lii 5

Ilrril,r:u ci:ili.c',:ficnarrta picit;'areLoi'se ia1c cr,r {eristrdulcle r.rrlrrI drrr-Lit bi:.c5.ii cle pii,i1."i:;:i:dir cie cir"ca 1 2'1il r:rrn fie-cars, cifrc si: lndoa.ie ln ftrn:ii cl.r: tJ, pi'itr ciociriile, dr-ip6cai'e s€ cr-rrberazi c;rpttel'.: la 90' ; l;: mij;ociil ficcir:ei bt-tciitise dil cil.e o gilur'5 de 6 mm pri)nli'u a sc pi-r.ir:a introduce-uri rrit de asambla.re ;'i:'-lcnta din cal'e se facc piciorui I se

cillbcr;ir1i:] pr-rlin la ilijlar:' dup;i cr-irn sc' vede in figu-t''d:ap";i" se tnoniea.:a;i ",;rr:tiizr;riu pii:icartie, s3 prrne- deasr"rpr;:t

r: bricai.a de p}.acaj. se verifici planeilatea slrprafelei ac-es-

ti-rra, pi se fac e,vcutuille corijiri aie curburii picioarelol".Din ectlaqi u:aleri:tl se taie patru huc;iii de cirr:a 80 mur

lungime. pcnl-rLi conieclionarea culiilrclo:r (fiig" 42, b).; sc'pile*sc taale havur'llt. la unul din c:ipcte ^';e d;i o gaurd de,l mrn, ;"ptii se indoaie la, glJn pl'ili cilcd:riie pe ma-lrginea

mcrighinei sau a unei gine' Se a'r37;5 pi'ovizoriu fiecare

80 @ *o!ec{ia cristal S

Frg. 4l

20i

S colec{ia cristal + 81

Page 12: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

i;:llltll

Fia 42

rerllar pe cite un capbt atr picioarelor I $i 2, se pun dedesiibtbuc5lele de placaj sau carton de aceea$i grosime ca a placii6 gi prin gaurile din collare se inseamne gAurile corespun*zitoare care trebuie date in capetele picioarelor : apoi cr-l

un burghiu de 4 mm diarnetru se execute ceie patru gAuri.Se pilesc bine toate bar.urile, se asambieaza picicarele t gi3 cu un nit de 6 mni grosime, se asazd deasupra pl.aca desticli sau de cerainiea 6 $i se fixeaz6. pe rind fie'care cc;lir'tr,cr"r ajutorul unui Surub M4 cu pir.rtrifb" Partea rnetalica am6su,!.ei se poate colora in prealabil, cernform rnetodeiorprezentate in capitolul 4. 1.

e. Str,pct'f pen"tru lemtneIn cazutr in care locuinta este inc$lzitd cu lemnc, sc.

pi:ate folosi, pentru asezarea lemnelor iingd sob5. unsuport metalic ca cei prezentat in figura 43. Aspectulelegant al unui astfel de suport contribuie la ami:ianlapldcut6 a locuintei, fiind preferabil fata de obisnuitele lazide lemne. Suportul metalie sc eompune rlin lonjeroanele J,transvcrsalcle 2 qi picioarele 3"

Supcri,ul cle lemne se cont,ruielte in ?ntregime dinbandt'l metalict recuperatE, de exemplu, cle tra un butoi

E2 $ eoleeqia criskl C

Fig. 43

vt-:chi, riri, in lipsd, din figii de tabld de 0,8---1,00 mm gro-rii'ne $i 1i0 mm i6[irne. Sint necesare urrn;itoar-ele eanti-!1l i 6la- ntaterlai :

4 bucA{i X I 200 mm, pentru reperul I ;5 bucali X 250 mm, pentru reperul 3 ,.

2 bucd{i X 800 mm, pentru reperul 3.- 2 bucdti X 800 mm, pentru reperulEupa ce se taie qi se debavureazd. prin pilire, tronjeroa-

nele pi picioarele se curbeaz6 prin ciocdnire pe un dornrotune-i. Se va urmSri cu atenlie ca piesele aeeluiaqi repers"l fie iclentice. pentru a se asigura estetica de ansarnbiu aobiectuliti, Toate reperele se gAuresc cu un burghiu r}a4 mm cliametru. in acest scop, se traseazd gi se gluresc maiintii transversalele (reperul 3), dupd care, folosindu-ie peacestea ca gablon, se traseazi Ei se g5uresc Ionjeroanele{reperul I) qi picioarele (reperul 3),

Asamblarea se face cu guruburi M4 cu piuli!fl ori cumituri clin sirmA" Suportul gata asarnblat se vopselte sause coLcireazE, eonform metodelor prezentate anterior(r"ap. 4. 1.).

f. Scoun de grddindScaune sau bd:nci de grddind se considerd acele obiec:te

de ncest fel care se amplaseazA in aer liber, respectiv ingr;idin5" in curte, in fafa casei sau chiar in fala blocului.lJin rnarea varietate de eonstrucfii posibiie se prezintS, cl_e

t' eolec{ia cristal $ Bg

Page 13: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

eiH

F'is. 44

exemplu, ?n figu|a 4.4 un exemplu de sra*n ca.re se poatee:xecuta din platbandd, i"c,cuperata cie la o bcr::ierd, uni:utoi, o ei,ajeri veciie €)tc.

Scaunul. are dor_;.i ptcicrrre cilmnrise fiecare din citedr:ud pdrli X qi 2, o pirghie de ci:n-qol icl;lre J, e speteaz6rompus6, dc al,:rlrerne;:, dln doi"li pari.i 4 gi S, si ir:izi.rituraS ; de-a hrngul spetezei scar-inului (care constituie totoclatiEi i;$i:l.ia acestural se fixe;lzd pri.n guruiruri clteva stinghiicle lemn.

Fentru confecfionar:ea scheletului metalic al scaunuluisr: folose$te platbandd de circa Z mm grcsinie gi 3C-40 mml6!ime, din rare se taie cu fer.dstr.fi.ul cle mini urrnAtoarelecantitifi :

* 4 bucdli de 480 mm fiecare, pentm repcrele 1 ;;i 2 ;*. 2 bucdti de Xj00 rrm, pentru reperele S qi 6 ;

;-- 2 bucdli de tr 000 mnr fiecare, penlru reperele 4 qi 5 ;

84 3 colec{ia cristal O

Fierai"e tiu"cata fle maicrial se prinde iir meragirini gi seyriitsic l:a.ruritre, dupd care bucalile clin cai'e se ccnfec{io-rrcirii. repcrele 7,2,4 ai 5 se cur'oeaz5 prin ciocinire. pinit ,;.rtir fo; ma d;r'l Iigui'a.. in vccl.-ica irnbinlrii pdi'{ilor ccm-1;r;.rtriie aie scaun';lt-li se exccuta gdi,rri cLr un burghiu de(j mm diarnetru, la distan{eie aritate in figurS. Assmbla-lea tuturor elernentelcr se fa.ce cu Euruburi M6 6i piitlitesau clr nitu.ri Ce eiin-rensiuni corespunz5toare, prin ciocdnire.Stinghiiie d.e lemn care se monteazA pe cadlul metalic seLriie cu fer:istr$ul de mini 1a h-ingirnea dc 400 mF;1 fi€care(9 huc6!i), se curS!6 cle a;ci:ii cu ragpeh;l, apoi se freacSl,;ine cu hlrtie al:razivi qii se g5r-lresc cu un bur"gliiui de(i mm cliameti:u, perrlru a putea fi fixatc prin Euruburisaii nituri. I)upa nronti-,r'ea siincllirilol de Lenin, se vopscgteintreg scaunul c"Li vopsea cle u1ei, apiicati in cileva st.l'atr"tri.

g. Frcsd de mindUna din mel,odele obitnr,rite ck: ilrrliinare a piescior se

lLtr";'.r:a.26, pe frecarea ce1'e aFare inl.l'e sup:'afelelc dl cuirl.:rctule acestora, prin piesarea pieselor intre ele. Asi,iei ileirnbindri se realizea.-15., dc exenrplu. in cazr-r1 irir:riti*'ji rul*rr:cnfilor pe arb<xi, in cazui mr:ntdrii unor"iiu.cse seru cilpir"ce!Ir"r cazu,l fi*rirrii uncr i:rele sau pir:se elc. Cu ccazla repard-i:ii r-lnor a"sifcl de pLese. ia difcritt n:etenismn: $r dill:r.rzi-tii.e din gospodSrie, c?;:lcl este nc,cesarI di.t-ci dcsfai:el.eairuli:iniir-ii respcciive, demcntarea trebuie e.:fe cl.uati clr1r,t'ii5, pcntru ca sd rru se prr:durci deleliol;trea pie sr.Lrr. Infr,r{}pul evilArii pl'acticti ddunitoare a deniontiiiii prr.:selorpr':n lovire cu cic:c-iri-il. cu aji-rtol.r'r"l da11i1cr sau dornurilor,s{,r reLrorr-}altC[ fcrlcr:irea Linor prr,sr: de ruind cum este,dc exempiu. cea replczentat,I ir-r figr-rra 45.

Durpd clim sc c;bselvi din fig;ura 4b. d, presa de rnind seinircbuinleasf, in felul urmS-toi, : se princle piesa care ses!:{)ii'l.r} {dr: exemplu, o "lruc;ii) intre I'irfuriLe a doua cirlige1 1i 2, {ix;rte intr'-o piac5" 3. iar cu ajr-rtorul unni :lurr_rb 4,rl'' as"m*r-t*a montal ir:. 1-.1s,* J. se apasd pe cai:atul ceLei-lrrll.er piesc (de exe;nplu. arborele) ; datorita sensului con-Llrr d* ac{ionarc a forpelor care apar, se produce dernon-{ ;u'ca pieseior respective"

s,l'

d'ltt/

SepeieicAcj$F*- *-i.58----- .-lt.___.-__ lL__-._*___ _i_,1 Eepeiela 1 +' ?t."l *

N4d-

i*----3r1t - *j -"

O colee{ia cristal & 85

Page 14: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

l),,j.ri,r1-1 i:ii;itii?r€a cirligeletr l gi 2. Cu Lrir br,"rghiu dell.4 rirrr se cxecutd gaut'a care unncazA si se llilcl"c;:e" iar{:rt urr Lrurghiu de 8 rrrm se dau mai multe gduri aidturate,rn interiorui r:onturului tras;lt ai ferestr.elor e.iun;:ite. CelerlouS ferrestre se finiseaza'prtn pilire cu o pila lati gi o piiiii atund.A. 5e fixeazS apoi placa in menghina 9i cu unl arod N{l B se filei.eazd gaLir-a din cenirul plicii, acfio-r rirrci clr-ipa (dispozitivrii eie nr:indere in care este fixatt,aroCul) cu inultA atenlie, rir:o;:rece iiletar"ra rnanr,rald alinei gduri atit de mari e..:te ciestr-ii de giccaie. tr;velrtual,f ientru fiietare, se poate duce pia.ca ia o cooperaiivi.

As:imhiar:e;r consta in nloit1,area u-nui surub I,,{ig (fig,45, b) de circa 60 nim li-rnllrne in p,laca J, introi:lilcere-ac:irligelor I gi 3, prin fer'*silele plilcii qi rctii:ea cirlig,erlorau,9Co-pentru ca perelii fer:estrelor sa piltruncld in dega-j6rile Eilin i:apetele cirligelo;:.

Cirligrie se pot depiasa in tri;ngr,:l ferestrelor cr-l distanlaconven:rbili pentru a putea cuprirrde itrtre rrirfuri piesacilre se dcmonteaz5.

h. Ilispozitr,ue d.e fixare a pzl,onil.rtr anfenei de r(JdiaAntena de receplie radio se poate con-iecijona djn sil.m$

1i{5 cle bronz ori din sirmA moncfilard de cupru, alumjniusau fier galvanlzat, putind avea di.{.erite forme .si h.;ngir:nicle 10...20 m. De abicei antena se ampiaseazd orizontai peacaperigul ioculrrtei" or.ientarea ei neavind influen{d asu-pi'a eficacitSfii cle captare a undelor. F.olosirea unei anteneirnproviza.te dintr-o sirmd legata tle o conduct5. burlan,calorifer etc., este nu numai nefoiositoare, ci chiar d5r;nd-toare calitdfii recepfiei"

Dupd curn se observS, in figura 4G, aqtena I se tntincletntre doi stilpi el.e sus{inere 2 qi 3 prin interrnediul u.nor

Fie. 45

Fiecare cirlig se poa,te ob{ine din platbandd sau tablicle 4...6 rnrn grosime qi tr6 mm ialime, recu,perat6 de laun obiect vechi oarecare, din care se taie o bucatd decirca 110 mm h-lngime. Dupd ce se incireaptA materialulprin cioc6.nire pe o placA saLl o nicovalA, se traseazd launul riin capetele platbandei doui degarAri dreptutrghiu*lare (fig. 45, c) $i se executa degaiSrile prin pilire cuajuterrul unei pile pdtrate sau dreptunghiuiare. Apoi cel5-lalt eapat se curbeaza gi se turteqte pulini prin ciocinlrepe o nicovaLd.

Placa 3 trebuie sH fie suficient de rezistent6 pentru anu se deforma in timpul executArii operarfiei de depre'sar:e,deoarece ea preia toate eforturile. De aceea, se confee-gioneazl din tablS de circa 10 mm grosime 5i 50 mn:trA{ime, .errentual diirtr-o bucatd de arc de autoturism,din eare se taie o bucatd de l?0 mm lungime. Materialul seindr:eaptd prin ciocf,niren pe o nicova16, apoi se traseaz&ccrntrLll g6urii filetate, necesare penl,ru montarea $uruSru-Xul 4, pi eontururl eeior d.ou& ferestre al.ungite neeesarq

luFU

H

ilttiltlil

rJl

E6 O colee{ia eristal O

Fig.46

O eolytia cristal * 8?

Page 15: Raducu, Viorel - O Comoara Din Nimicuri_Part3

izcl:rtorale (oud.) de pnrt.ele.n 4 ; de anten$ se leag6 condue-1,orui ical:}ul) cle.cuba::ire 5, a cdrui lungime trehuie s.l fiesuficier:ltd ilerrin.l;i ajunge pii:.5 la ap*ratu1 C.e rar.lic; sl,ilpiirli' sr.r-:-linere se ancoreazd J:ine lu sirmeie 6 Ei 7. Pentru r:asI tcn:i s5" aij;5 pelformanle lline trebi;Lie s5 fie mont*tir*ii. r.ia-i lus fa{6 cle ol:ii:itele din jr"rr (ci:"ca 4 m drasupraacrrer':lr-riiior nieialice ;i circa 2 il in cazLr1 acoperigurilcrnc:nei,alice), avinrl grijfl sA rrlr fie in lprlpi,,'r-c t:i;iistr.i:cliisar.l a.:l:lri cu. inillinre:.r m.:i rnar.e cX i-, ani,enei"

il,:pZr ce se a1ege lccul de anlplasai:e a pil,rniXor de sus-linere il. :;nteneL, ca;:e pot,fi din lemn sau rnt'i:rl, acegiiase anccreazd kiine cu silrnd de ccr;urile clc fiim, cle lialus-tr;rlc sa.r eJte p'"lncte fixc ori, uncori, se infig in pimint.ln ii;url" -47 sint plezc:n|ate citc.,'a i;ttiufii c{ri1!rti'uct;\:fperrlru {i,qare;r irilcnilr-ri ar:.irnei cin:: rariio. I,,|sp*r:itilrr--Le ar-t

Fig. .1?

unul sau doilS bratr: (anccre) L1e slr.:it'inel'e {i} qi unul saurirai n]!,ille cuiiele {2i" Iiirueirsiuniie din figr-rr'fl sint oi-jt'il-lilLive, ele pu.iinci fi adapi"aLe ia condi-1iile cr:r:crete ln taier.irr.;-eaz5. s5. ser rnonicze aritex"la.

Bra.{ele de s'"tslinere ciin figur'i,lr:47, a, h, pi c Ei c*lie-rr:l*. riin figur"a 4?, d rie pt:l confeci.iona clin banCe iler

r:x,'L;ll ile 1...2 t:::m grosii:te ::i 2i1"""40 r*rn lii.iime. $e taiei.;anda i;r cliuierrsi.ir.niie nec,::;;:1rfl, apr-ti se lnr-l.calie prln cio-r iririre la fcxrrre respei--trv$ din iigurr6. Cu. un br"lrgtriu cle(i mm di;lncrtru *e Cau g;*l;;."ile i:entru fiL;are pi irentlu;.1 :; iin'i i: li.i ]': e.

C.riie"-'cle di.r irqr-, r'.ic"lT" I r! b st fac ciir": J;a.l't rr,'.r"ncl5r.le 6.."8 ni!:1, ceLe ..e cd.l'br:rzir la l iilj' Ei se fiiete;r;5 1a

r:e.pete pentlu a piLtl-:a fi fixatc cu s-jLit*l'ljl nncr piul:1;eole rli;ii'ime coi-.sjf1"ii1ziitl;;;::e" in caz'"i1 stii-t{ir.'i qiin :f igr-i.ril,,1'i" a, ii'rt;:l pilcnr:.l ar.ien,:i qi br:li"r,rl cle sLtsfinere se ini:'ri-l-:i..rlle o i:iesi dt'Ietrri:3, cFi.re Life c {a!6 sr:oi:i.t:5, cor€rspl:n-';iiioare foi:rnei rot';nde a pilt-.i:r-t1ui antenei.

l3l:!c,:le de slrs!.ii-rere 1 ,iin tigr.lra 4?, d se ccnfec'l,ic'neazil,:.lin tablii r,1er ciri:a 1 ntn, dir: care se taie dcud dreptur"-qlii:-rri d,e i50XIc0 mm.'fe.l:ia se incloaic 1a "90o, apoi. se

i::recv,i6 cil.e opt gitLlri cu- diainetru.l de 6 mn"l, pr:irtn; fi:qaref,e pr.'rr{t1.il sa'.t pe ziCirie;qi Frntvu as"'1"ililltrare cu cr,rLicreie 2.'

irnblnarea r:ierLentelol' cori:rptlnerrte ille riisi:ozlti''reitrrle :.;,-isi;.n::re a anlr:nei se faie cu aji-tti-rrui li-ncr qi-r-rlii:urili,i{j cu ;;iuli{r1. Fe.rnii:u prcli,eiai:e ciilr|r"a l:L}Sinii, i:e d;s1:o.'li*i,ive se poate aplica Linul $all nlai multe sll'aturi "Jc vo1::reilrle Lrlei.

IlupS fi;rarea pilonilor de suli.incre, se fixeazzl aritcrta.rr pcrille ol'izr;nl,i',li, blne !rr.tiris5, prin intcrinedir-il a citel,rei izule-tcare cle porieian la fj"eco.l'e caphl', care iuigurdrl bi-rnd izolare a extremiti'9ilor antetlei. I:zolatoerele se

rnonteaz5 la circa 20 mm unui d.e aLtr:1. Pentru legi:l\r-railinti:e izclatoaie ;i fixarea cl.e stllpi se {oloseste sir:m.[ir;.oalc cl,o: i. *-2 rnil grosLn:e. Ele ccnecteazl apci cilb]t;l (con*rli.ir:l.i:,i:ul) rle cci:crtre, cal:e es1,e o krncat.d de sirrnS-li!5, i:ro-lrrlS, i:t-r t.u-r ltrvi-'liq de rcatcri;t"1 piastic sau caucillc: inlcest sccp crrpil.ti;l r:r:ncl,uctoli-rlui c1e coborire se curEld culu{itul. se infi,;c;'i"5 pr-r|ln pe antenS Ei se lipefie. cull iil,rrr'. {accastir operafie se poale face mr-rit inai utor in;}-irte 6e iixa"enr concluctorului orii:tlntal ai atltenei). Tra'se';lclrblul",-ti de cobeit'ire pin{ la radicireceptc}r se stabitreqte ast-

rt"I

s8 S eolec{ia cristal O e eoleefia cristal A ES