r:· ... - STAS 10101/1 78 ,,Actiuni in constructii. Greutati tehnice i incarcari...

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of r:· ... - STAS 10101/1 78 ,,Actiuni in constructii. Greutati tehnice i incarcari...

 • INSTRUCTIUNI 'J:EHNICE PENTRU PROIECTAREA GRINZILOR PENTRU CAI DE

  RULARE METALICE

  I. PREVEDERl GENERALE

  . Domeniul de aplicare

  lndkativ:

  P. 107-79

  .1.1. Prezentele instructiuni tehnice cuprind prevederi privind . proiectarea structurilor din otel destinate cailor de rulare p�ntru poduri rulante �i pentru alte instalatiii de ridicat, in conformitate cu prevederile din STAS 10108/0-78.

  Definitii

  1.2. In intelesul prezentelor i.nstructiuni se denumesc (fig. I): - grind a de rulare sau grinda princi pala-grinda pc care circula

  instalatiile de ridicat; - grinda de frinare :-- grinda care preia. fortele orizontale

  transversale pe directia caii, ·produse de functionarea instalatiilor de ridicat;

  - grinda secundara - grinda care impreuna cu cea priuci­ pala sustine grinda de frtnare, la caile de pe sirurile marginale de stflpi (fig. 1 a);

  - ansamblul ca.ii de rulare '_ ansamblu format din una sau doua grinzi principale (pe care se monteaza �ina de rulare, cu ex­ ceptia sifoatiei cind instalatiile de ridicat circula pe talpa infe0

  60

  I

  rioara), la care se adauga dupa caz grinda de frinare, grinda secun­ dara 1?i eventual alte. contravintuiri. (de exemplu contravintuirea orizontala care., leaga talpile inferioare ale grinzilor· verticale).

  Actiuni

  1.3. La proiectarea ansamblului cailor de rulare din otel, inearcarile se vor lua in conformitate cu urmatoarele ,standarde:

  · · � STAS -10101/0A-77 ,,Actiuni in constructii. Clasificarea �i · gruparea actiunilor pentru constructii civile �i industriale";

  - STAS 10101/1�78 ,,Actiuni in constructii. Greutati tehnice �i incarcari permanente": ..

  - STAS 10101/20-78 ,,Actiuni in constructii. Actiunea vintu­ lui" (cu precizarea ca la consider area actiunii vintului asupra estacadelor deschise ·trebuie sa se tina seama �i de prevederile STAS 10101/2A2-78, punctele 3.1 �i 3.2);

  - STAS 10101/� Al-78 ,,Actiuni in constructii. Actiuni dato­ rite procesului de exploatare pentru constructii ci vile �i indus­ triale";

  - STAS 10101/2A2-78 ,hctiuni in constructii. Actiuni dato­ rite procesului de exploatare. lncarcari datorite podurilor rulante".

  1n calcului la starea limita ultima de reiistenta, la determi- . narea eforturilor unitare cre produse de actiunea locala a fortelor verticale transmise de rotile poduri !or rulante, coeficientii dina­ mici se vor lua intotdeauna corespunza tor grupei de functi onare indiferent de nurnarul de poduri incarcate care se considera ca actioneaza simultan .. In schirnb, la dete rmjnarea celoralalte efor-

  . turi unitare (produse de solicitarile de ansamblu), coeficientii di­ namici 'Yse scad.cuO,l, in cazul cind se considerai:a i n a c e e a� i d e s c h i d e r e a u n e i g r i n z i d e r u I a r e acti oneaza simultan doua poduri incarcate.

  · La calculul 'grinzilor principale cu deschideri pi na la 18 m inclusiv, se poate tine seama in, mod aproximativ de efectul greu­ tatii proprii a grinzii principale, a �inei, a grinzii de.frinare, de efectul incarcarii utile de pe platforma etc., multip licind cu coe­ ficientul �

  1 valoarea de calcul a momentului Mr produs 'deJncar­

  carea mobila, respectiv cu � 2

  valoarea·de calcul a fortei taietoare T P produse.de·tncarcarea inobila. Valorile Mp �i Tp sint calculate cu consider'ar,e-a cbefi'.cientilor dii;iarnici, iar �l si �2 se iau din ta- befol r:· ,,._..' ' - : ·

  61