R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore...

of 123 /123
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected] PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MECANICA CLASICA I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul I Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II Cod disciplină Nr. ore 2 2 28 14 I 6 UGS05OI01 II. Obiectivele disciplinei: Prezentarea într-o formă unitară a noţiunilor fundamentale de mecanică clasică şi a unor fenomene fizice specifice. Cunoaşterea unor metode de rezolvare a unor probleme simple de mecanica; III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei 10%); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale. V. Conţinutul cursului: Cap. 1. Elemente de cinematica şi dinamica punctului material: Relativitatea mişcării. Sisteme de referinţă Ecuaţii de mişcare. Viteza pe traiectorii, Vectorul viteză. Acceleraţia. Acceleraţia normală şi tangenţială Mişcarea circulară. Teorema Poisson Cap. 2. Cinematica mişcărilor relativă şi absolută: Mişcări absolute, relative şi de transport. Compunerea deplasărilor şi a vitezelor. Compunerea acceleraţiilor. Compunerea translaţiilor şi rotaţiilor Cap. 3. Principiile dinamicii: Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale. Noţiunea de forţă. Principiul fundamental. Greutatea şi masa. Principiul acţiunii şi reacţiunii transformarea Galilei. Principiul relativităţii în mecanica clasică. Cap. 4. Dinamica punctului material: Teorema impulsului. Momentul forţei. Momentul cinetic. Lucrul mecanic. Puterea. Teorema energiei cinetice. Energia potenţială. Conservarea energiei mecanice. Forţele de frecare. Problemele dinamici punctului material. Oscilatorul armonic. Cap. 5. Dinamica sistemului mecanic: Forţe interne. Teorema impulsului total. Teorema momentului cinetic total. Teorema energiei cinetice totale. Mişcarea centrului de masă. Teoremele de descompunere. Ciocniri . Masă variabilă UNIVERSITAS GALATIENSIS R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected] Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Embed Size (px)

Transcript of R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore...

Page 1: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MECANICA CLASICA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 14 I 6 UGS05OI01

II. Obiectivele disciplinei: Prezentarea într-o formă unitară a noţiunilor fundamentale de mecanică clasică şi a unor

fenomene fizice specifice. • Cunoaşterea unor metode de rezolvare a unor probleme simple de mecanica;

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei 10%); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: Cap. 1. Elemente de cinematica şi dinamica punctului material: Relativitatea mişcării. Sisteme de referinţă Ecuaţii de mişcare. Viteza pe traiectorii, Vectorul viteză. Acceleraţia. Acceleraţia normală şi tangenţială Mişcarea circulară. Teorema Poisson Cap. 2. Cinematica mişcărilor relativă şi absolută: Mişcări absolute, relative şi de transport. Compunerea deplasărilor şi a vitezelor. Compunerea acceleraţiilor. Compunerea translaţiilor şi rotaţiilor Cap. 3. Principiile dinamicii: Principiul inerţiei. Sisteme de referinţă inerţiale. Noţiunea de forţă. Principiul fundamental. Greutatea şi masa. Principiul acţiunii şi reacţiunii transformarea Galilei. Principiul relativităţii în mecanica clasică. Cap. 4. Dinamica punctului material: Teorema impulsului. Momentul forţei. Momentul cinetic. Lucrul mecanic. Puterea. Teorema energiei cinetice. Energia potenţială. Conservarea energiei mecanice. Forţele de frecare. Problemele dinamici punctului material. Oscilatorul armonic. Cap. 5. Dinamica sistemului mecanic: Forţe interne. Teorema impulsului total. Teorema momentului cinetic total. Teorema energiei cinetice totale. Mişcarea centrului de masă. Teoremele de descompunere. Ciocniri . Masă variabilă

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 2: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap. 6. Cinematică solidului rigid: Translaţia şi rotaţia. Produsul scalar şi produsul vectorial. Deplasarea sistemului de coordonate. Distribuţia vitezelor. Cap. 7. Statica solidului rigid: Statica punctului material. Deplasarea forţei. Compunerea forţelor paralele. Compunerea cuplurilor. Reducerea unui sistem de forţe. Condiţii de echilibru. Reducerea forţelor de inerţie. Teorema lui Guldin – Pappus Cap. 8. Gravitaţie: Legile lui Kepler. Legea atracţiei universale. Măsurarea constantei gravitaţionale. Problema a două corpuri. Mişcarea în câmp central. Masa inertă şi masa grea. Principiul echivalenţei. Cap. 9. Oscilaţii: Oscilaţii libere, amortizate, forţate (întreţinute). Compunerea oscilaţiilor paralele şi perpendiculare. Analiza armonică. Cap. 10. Elemente de teoria relativităţii: Postulatele teoriei relativităţii. Transformarea lui Lorentz. Grupul de transformări Einstein-Lorentz – consecinţe. Variaţia masei cu viteza. Legătura dintre impuls şi energie în relativitatea restrânsă. Cap. 11. Mecanica fluidelor: Statica fluidelor. Ecuaţia de continuitate. Ecuaţia lui Bernoulli. Vâscozitatea Formulele lui Poiseuille. Legea lui Stokes. Curgerea turbulentă F. Conţinutul seminariilor: 1. Probleme de cinematica 2. Probleme elementare de dinamica. 3. Probleme de oscilaţii si compunerea oscilaţiilor. 4. Probleme de mecanica fluidelor. 5. Probleme de statica solidului rigid 6. Rezolvarea unor probleme simple de gravitaţie. G. Bibliografie: 1. G. Murariu, Mecanica – note de curs, Bucureşti, 2007 2. G. Murariu, Culegere de probleme de mecanica, Bucureşti, 2007 3. A Hristev, Mecanica clasica si acustica, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1982. 4. M Sandu, Mecanica clasica, Ed. Bit, Bucureşti, 2002. 5. G.. Murariu si altii, Mecanica clasica. Lucrări de laborator, Ed. Fundaţiei Univ, 2004. 6. T. Cretu, Fizica – vol. I, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1983.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 3: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem.

II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Cod disciplină Anul de studiu

C S L C S C S L Sem. I

Sem. II

Sem. I Sem. II

Nr. ore

2 - 2 28 - 28 E 6 UGS05OI02

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea noţiunilor specifice cursului • Înţelegerea mecanismelor fizice ale proceselor calorice: tranziţii de fază, fenomene de transport, • Dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare a problemelor de fizică moleculară • Cunoaşterea unor tehnici variate de studiu a fenomenelor şi proceselor la nivel molecular • Dezvoltarea interesului pentru studiul aprofundat al fenomenele fizice • Dezvoltarea capabilităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate • Identificarea fenomenelor moleculare ce au loc în mediul înconjurător

III. Metode de predare – învăţare: • prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de

dezvoltare a gândirii critice

IV. Forme şi metode de evaluare: • evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale, evaluarea activităţilor practice, probe scrise,

practice şi teme de casă; • evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

• Gazul ideal – 3 ore • Teoria cinetico-moleculară a gazelor. Distribuţia lui Maxwell – 6 ore • Fenomene de transport în gaze: difuzie, conductibilitate, vâscozitate – 6 ore • Fenomene fizice în gaze rarefiate – 3 ore • Gaze reale – 6 ore • Tranziţii de fază – 6 ore. • Proprietăţile lichidelor. Dilatarea. Fenomene superficiale, ecuaţia de stare – 9 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 4: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

• Proprietăţile corpurilor solide. Proprietăţi termice şi calorice – 3 ore.

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: • Gazul ideal – 2 ore • Distrubuţia Maxwell – 2 ore • Gazul real – 2 ore • Fenomene de transport – 2 ore • Tranziţii de fază – 2 ore • Lichide – 2 ore • Solide – 2 ore

VII. Conţinutul lucrărilor de laborator / număr de ore pentru fiecare temă:

• Elemente de calculul erorilor, reprezentare şi prelucrare a datelor experimentale – 4 ore • Verificarea legilor gazului ideal – 4 ore • Metodă de măsură a gazelor la presiune constantă – 2 ore • Studiul dependenţei de temperatură a presiunii vaporilor saturanţi – 2 ore • Studiul vâscozităţii aerului – 4 ore • Studiul căldurilor specifice – 6 ore • Studiul conductibilităţii termice în solide – 2 ore • Studiul căldurilor latente – 4 ore

VIII. Bibliografie de elaborare a cursului

• V. Georgescu: Fizică moleculară şi căldură, Ed Univ Al. I Cuza, Iaşi, 1996 • D. Toma, Fizică moleculară ţi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • N. Bărbulescu, Fizică moleculară şi căldură, EDP, Bucureşti, 1970 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002

IX. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi1

• D. Toma, Fizică moleculară ţi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002 Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

1 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 5: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: ALGEBRA ŞI GEOMETRIE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul I

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 - - 28 14 E - 5 - UGS05OII03

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea fundamentelor algebrei şi geometriei analitice în perspectiva aplicărilor în practica disciplinei;

• Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor de

studiu individual;

• Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic;

• Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în disciplinele de

profil.

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea.

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe

scrise, practice evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului:

Cap1. Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta si liniar independenta. Baza, coordonatele unui vector intr-o baza, dimensiune. Schimbari de baze. Schimbarea coordonatelor unui vector la o schimbare de baza. 1.2 Aplicatii liniare. Nucleul si imaginea unei aplicatii liniare. Proprietati generale. Matricea unei aplicatii liniare. Modificarea matricei unei aplicatii liniare la o schimbare de baza. Vectori si valori proprii. Forma diagonala. 1.3 Forme liniare; proprietati. Forme biliniare. Matricea unei forme biliniare. Forme patratice. Reducerea formelor patratice la forma canonica.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 6: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

1.4 Spatii vectoriale euclidiene . Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gramm-Schmidt. Cap 2. Geometrie analitica. - 14 ore

2.1 Algebra vectoriala; notiunea de vector in spatiul geometric intuitiv. Produs scalar, produs vectorial, produs mixt, dublu produs vectorial. Repere. 2.2 Dreapta si planul in spatiu. Planul: reprezentari analitice; tipuri de ecuatii ale unui plan. Pozitii relative a doua plane plane. Distanta de la un punct la un plan. Distanta intre doua plane paralele. Fascicul de plane. Dreapta: reprezentari analitice ; tipuri de ecuatii ale unei drepte. Pozitii relative a doua drepte. Distanta intre doua drepte in spatiu. Pozitia unei drepte fata de un plan. 2.3 Sfera : reprezentari analitice. Pozitia unei drepte fata de o sfera. Pozitia unui plan fata de o sfera. Puterea unui punct fata de o sfera. Cercul. 2.4 Suprafete cilindrice de rotatie si conoide. Elipsoidul, hiperboloidul, paraboloidul. F. Conţinutul seminariilor:

Aplicaţii la temele de la curs. - 28 ore

G. Bibliografie:

1. S. Antohe, N. Codau, Algebra liniara si geometrie analitica, Univ. Galati 1979 2. S. Antohe, N. Codau, T Buhaescu, Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala, culegere de probleme, Galati 1986.

3. S. Ianus, Curs de geometrie diferentiala, Bucuresti 1981. 4. L. Nicolescu, Curs de geometrie, Bucuresti 1990. 5. T. Buhaescu, Geometrie, vol.1,2,3, Ed. Mongabit 2001.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 7: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: ANALIZĂ MATEMATICĂ

Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul I

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. Credite

Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 - - 28 14 E - 5 - UGS05OII04

Obiectivele disciplinei: • Cunoaşterea fundamentelor analizei matematice în perspectiva aplicărilor în practica

disciplinei; • Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor

de studiu individual; • Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic; • Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în

disciplinele de profil. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. Conţinutul cursului:

Cap. I. Convergenţă şi continuitate - 6 ore Şiruri şi serii de numere reale. Criterii de convergenţă. Şiruri în spaţiul Rk (k ≥ 2). Funcţii continue. Limita unei funcţii într-un punct. Cap. II. Derivabilitate şi diferenţiabilitate - 10 ore Derivabilitatea funcţiei reale de variabilă reală. Formula lui Taylor. Serii de puteri. Diferenţiabilitatea şi diferenţiabilitatea funcţiilor de mai multe variabile. Extreme libere şi cu legături. Elemente de teoria câmpurilor (gradient, divergenţă, rotor). Cap. III. Integrabilitate - 12 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 8: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Primitive. Metode de determinare a primitivelor. Integrala definită. Integrale improprii. Integrale curbilinii de speţa I şi II. Integrale curbilinii independente de drum. Integrale multiple (integrala dublă, triplă, de suprafaţă). Formule integrale. F. Conţinutul seminariilor:

Aplicaţii la temele de la curs. - 14 ore G. Bibliografie: 1. O. Stănăşilă – Analiză matematică, E.D.P., Bucureşti, 1981; 2. A. Precupanu – Analiză matematică, vol. I, II, Iaşi, 1987 ; 3. J. Crînganu – Analiză matematică, Galaţi, 2006 ; 4. S. Chiriţă – Culegere de probleme de matematici superioare, Bucureşti, 1989.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 9: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: INFORMATICĂ

Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul I

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. Credite

Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 14 14 E - 3 UGS05OI05

Obiectivele disciplinei:

Cursul prezintă noţiuni de bază despre sistem de calcul, algoritmi, reprezentarea informaţiei, precum şi elementele de bază ale limbajului C.

Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversatia euristica, explicatia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situatii

Forme şi metode de evaluare:

Evaluare continua prin metode orale, probe scrise, partiale, teme de casa Evaluare sumativa prin probe scrise sau orale

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. I. Structura unui sistem de calcul - 2 ore Componente hardware, componente software; sistem de operare: structura, componente. Cap. II. Codificarea informaţiei 2 ore Cap. III. Algoritmi 4 ore Probleme, reprezentare, algoritmi: definire, reprezentare, implementaere Cap. IV. Limbaj de programare. Elemente de bază ale limbajului C. - 2 ore Limbaj de programare. Compilare. Structura unui program C. Cap. V. Tablouri şi şiruri - 6 ore Tablouri unidimensionale. Şiruri de caractere. Tablouri multidimensionale. Pointeri. Operaţii aritmetice cu pointeri. Alocarea dinamică a memoriei. Cap. III. Funcţii - 6 ore Declaraţii de funcţii ; prototipuri. Definirea funcţiilor. Domenii de vizibilitate a variabilelor

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 10: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Recursivitate. Transferul parametrilor : prin valoare, prin referinţă. Funcţii din bibliotecile standard ale limbajului C. Cap. IV. Tipuri de date definite de utilizator - 2 ore Structuri; câmpuri de biţi. Uniuni. Enumerare. Cap. V. Operaţii de intrare-ieşire - 4 ore Stream-uri standard. Funcţii de intrare-ieşire pentru consolă. Funcţii de intrare-ieşire cu caracter general. Operaţii cu fişiere.

Bibliografie de elaborare a cursului

1. V. Anăstăsoaei - Programarea în limbajele C şi C++, Ed. Fundaţiei “Dunărea de Jos” Galaţi, 2002;

2. Cristea V.,Giumale C., Kalisz E.,Panoiu A. - Limbajul C standard, Editura Teora,Bucuresti,1992

3. Petrovici V.,Goicea F. - Programarea in limbajul C, Editura Tehnica,Bucuresti,1993 4. Catrina O.,Cojocaru I - Turbo C++, Editura Teora,Bucuresti,1993 5. Herbert Schilldt - C++ manual complet, Ed. Teora, Bucureşti, 1997

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. V. Anăstăsoaei - Programarea în limbajele C şi C++, Galaţi, 2002; 2. Herbert Schilldt - C++ manual complet, Ed. Teora, Buc., 1997;

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 11: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 2 3 28 42 - E - 6 UGS05OI06

II. Obiectivele disciplinei: Insuşirea noţiunilor fundamentale de Electricitate şi Magnetism, necesare pentru înţelegerea cursurilor din anii următori şi pentru exercitarea profesiei. III. Metode de predare – învăţare: - conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: - evaluarea iniţială, evaluare formativă, evaluarea sumativă, autoevaluarea V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1. Electrostatică. (3 ore) Câmpul electrostatic. Potenţialul electric. Fluxul câmpului electric. Capacitate condensatori. Energia câmpului electrostatic. Dipol electrostatic.

Cap. 2. Electrocinetica. (4 ore) Curentul electric. Tensiunea e.m. Rezistenţa electrică. Legea lui Ohm. Teoremele circuitelor de cc.

Cap. 3. Electromagnetismul. (4 ore) Inducţia câmpului magnetic. Legile Laplace - Biot şi Savart. Fluxul câmpului magnetic. Moment magnetic. Inductanţe. Energia câmpului magnetic. Inducţia electromagnetică.

Cap. 4. Câmp electric şi câmp magnetic în materie (3 ore) Condensatori cu dielectrici. Permitivitatea relativă.Câmp produs de un dielectric polarizat.

Legea lui Gauss pentru medii dielectrice. Ecuaţia Clausius Mossotti Curenţi de magnetizare. Câmpul magnetic al substanţei magnetizate. Curenţi liberi şi câmpul H.

Cap. 6. Ecuaţii Maxwell. (3 ore) Ecuaţia Maxwell – Ampere. Ecuaţii Maxvel în vid. Ecuaţiile maxvell în mediu material, în

absenţa surselor. Legi de material Cap. 7. Unde electromagnetice(3 ore)

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 12: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Ecuaţii de propagare pentru câmp şi potenţial. Unde plane şi sferice în vid. Energia asociată undei electromagnetice. Vectorul Poynting.

Cap. 8. Mişcarea particulelor încărcate în câmp electric şi magnetic (2ore) Mişcarea în câmp magnetic static. Mişcarea în câmp electric static. Mişcarea în câmp

electric şi magnetic. Spectrometrul de masă.Mişcarea în câmp magnetic variabil. Betatronul.

Cap. 9. Regimul tranzitoriu în circuitele electrice (2 ore) Circuit RC, Circuit RL. Circuit LC. Circuit RLC.

Cap.10. Curentul alternativ. (4 ore) Mărimi caracteristice.Teoria generală a circuitelor de c.a. Circuitul de c.a. R.L.C. Serie. Circuitul de c.a. paralel. Circuite cuplate. Puterea în c.a. Fenomene de rezonanţă în circuitele de c.a.

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Electrostatică. (2 ore) 2. Electrocinetica. (2 ore) 3. Electromagnetismul. (2 ore) 4. Câmp electric şi câmp magnetic în materie (2 ore) 5. Unde electromagnetice(2 ore) 6. Mişcarea particulelor încărcate în câmp electric şi magnetic (1ore) 7. Curentul alternativ. (3 ore) VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999. 3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982. 6. J. Ph. Perez: Electromagnetism, Masson, Paris, 1995. 7. Bo Thide: Electromagnetic field theory, Upsala, 1998. 8. Lorrain F.: Electromagnetic fields and waves, Ed. Freeman Company, New York, 2000. 9. Orfanidis S.J.: Electromagnetic waves and Antennas, Ed. Freeman Company, New York, 2003.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi2 1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999. 3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010 Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

2 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 13: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 - 0236/414871 int 315, fax 0236/319329 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: CHIMIE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem.

II

Cod disciplină

Nr. ore

3 3 42 42 E 8 UGS05OI07

II. Obiectivele disciplinei:

Însuşirea cunoştinţelor privind elemente de chimie generala, substante simple si substante compuse anorganice si organice.

III. Metode de predare – învăţare: Prelegerea combinată cu demonstratia, modelarea si conversatia euristica.

IV. Forme şi metode de evaluare: Examen scris, evaluare de progres prin lucrarile practice V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Prezentarea conţinutului disciplinei 1.Legile fundamentale ale chimiei. 3h 2. Structura atomului. 3h 3. Legaturi chimice. 3h 4. Stari de agregare. 3h 5. Tipuri de reactii chimice. 3h 6. Notiuni de Termochimie. 3h 7. Notiuni de Cinetica Chimica. 3h 8. Substante simple. 3h 9. Substante compuse. 3h 10. Hidrocarburi. 3h 11. Derivati ai hidrocarburilor. 3h 12. Substante organice cu rol fiziologic. 3h

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 14: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

13.Materiale anorganice folosite in tehnica. 3h 14. Materiale organice folosite in tehnica. 3h

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Lucrări practice 42 h 1.Notiuni generale de chimie. Element chimic. Substanta chimica. Masa moleculara, mol, volum molar. 3h 2.Substante compuse. Legea conservarii masei. Legea echivalentilor chimici. Aplicatii prin rezolvari de probleme. 3h 3. Balanta analitica. Cantarirea. Preparare solutii. 3h 4. Conversia energiei chimice în energie electrică. Element galvanic. 3h 5. Electroliza cu electrozi inerti. Electroliza cu anod solubil. 3h 6. Caldura de reactie. 3h 7. Viteza de reactie. Factorii care influenteaza viteza de reactie. 3h 8. Reactii chimice ale substantelor simple si substantelor compuse. 9h 9.Proprietati ale substantelor organice 9h 10.Colocviu, verificare finala prin aplicatii practice 3h

VII. Bibliografie de elaborare a cursului 1. Maria Cioroi, Chimie generala şi chimia mediului – analize în monitorizarea mediului,

Editura Ars Docendi, Bucureşti, ISBN 973-558-227-, 2005. 2. .Cioroi Maria, Elemente de chimie generala, Editura Fundatiei Universitare „Dunarea de

Jos din Galati”, 235 p, ISBN 973-627-194-3, 2005. 3. Constantinescu G. C., Roşca I., Negoiu m., Chimie anorganică, vol.I, Editura Tehnică,

Bucureşti, 1986. 4. Neniţescu C. D., Chimie generală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980. 5. Neniţescu C. D., Chimie organică, Vol I, II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1974. 6. Teoreanu I., Nicolescu L., Ciocea N., Moldovan V., Introducere în Ştiinţa Materialelor

Anorganice, Vol.I, II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1987.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi De studiat capitolele cu tematica cursului din bibliografia folosita la elaborarea cursului (1, 2, 4, 5). Titular disciplină: Conf. univ. dr. Maria Cioroi

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 15: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: ECUAŢII DIFERENŢIALE ALE FIZICII MATEMATICE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul II

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 28 14 E 5 UGS05OII08

II. Obiectivele disciplinei: Cunoaşterea metodelor de abordare a principalelor tipuri de ecuatii intalnite in fizica;

• Formarea unei imagini coerente asupra metodelor de rezolvare a principalelor tipuri de ecuatii intalnite in fizica;

• Cunoaşterea unor metode de descriere a soluţiilor ecuatiilor intalnite; III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia,

dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale,

probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: 1. Formularea la limita a unor probleme Ecuaţiile fizicii matematice Tipuri de ecuaţii în derivate parţiale. Clasificarea şi aducerea la forma canonică a ecuaţiilor diferenţiale de ordinul doi cu derivate parţiale. Probleme de fizică, ce duc la ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale. Metoda separării variabilelor. 2. Calculul variaţional. Calculul variaţional. Noţiune de variaţie a funcţionalei. Ecuaţia Euler. Ecuaţia Ostrogradski. Problema variaţională cu frontiere mobile. Probleme la extremum condiţionat. Metodele directe în calculul variaţional. 3 Funcţii speciale. Funcţii speciale. Funcţii generalizate. Formularea condiţiilor de frontieră. Ecuaţia diferenţială Bessel. Diferite tipuri de funcţii cilindrice. Corelaţia dintre funcţiile cilindrice de diferite tipuri. Relaţii recurente dintre funcţiile cilindrice. Funcţii Bessel de argument imaginar. Funcţii de ordine n/2. Reprezentarea integrală a funcţiilor cilindrice. Polinoame Legendre. Ecuaţia diferenţială Legendre. Relaţii recurente între polinoame Legendre. Ortogonalitatea şi norma polinoamelor Legendre. Funcţii sferice. Polinoame Hermite-Cebîşev. Ecuaţia diferenţială Hermite. Polinoame Cebîşev-Laguerre. Ecuaţia diferenţială Laguerre.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 16: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

4. Oscilaţii libere. Oscilaţii libere. Oscilaţii forţate a coardei omogene, fixate la capete. Noţiune de rezonanţă. Formule Green. Problema Cauchy pentru ecuaţia omogenă a undelor. Formula lui Poisson. Ecuaţia neomogenă a undelor. Probleme de propagare a căldurii şi difuzie a gazelor. Deducerea ecuaţiei propagării căldurii. Formularea condiţiilor de frontieră. Propagarea căldurii într-o bară omogenă finită şi infinită. Metoda separării variabilelor. Funcţia sursei pentru domenii finite şi infinite. Ecuaţia Laplace şi Poisson. Soluţionarea problemelor de limită prin metoda separării variabilelor. Funcţia Green a problemei Dirihlet. Potenţialul de volum, suprafaţă şi de strat dublu. Proprietăţile şi utilizarea lor. Ecuaţia Helmholtz. 5. Oscilaţii staţionare în domenii mărginite. Oscilaţii staţionare în domenii mărginite. Metoda perturbaţiilor. Rezolvarea ecuaţiilor neliniare.

F. Conţinutul seminariilor:

1. Metode elementare de integrare a ecuaţiilor diferenţiale de ordinul I. 2. Sisteme liniare de ordinul I. 3. Ecuaţii diferenţiale de ordin superior. 4. Studiul stabilităţii soluţiilor. 5. Ecuaţii cu derivate parţiale de ordinul I. 6. Rezolvarea unor probleme eliptice la limită. 7. Propagarea căldurii intr-o bară finită. 8. Ecuaţia coardei vibrante.

G. Bibliografie: 1. E Rogay, Ecuaţii diferenţiale, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1982. 2. V.Barbu, Probleme la limită pentru ecuaţii cu derivarte parţiale, Ed. Academiei, Bucureşti,

1993. 3. H. Brezis, Analyse functionelle. Theorie et applications, Masson, Paris, 1983. 4. S.G. Mihlin, Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti,

1983. 5. V.S.Vladimirov, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1980.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 17: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: PROGRAMAREA ÎN LIMBAJELE C ŞI C++

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. Credite

Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 28 E 5 UGS05OII09

Obiectivele disciplinei:

Cursul prezintă elementele de bază ale limbajelor C şi C++, precum şi unele tehnici de programare.

Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversatia euristica, explicatia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situatii

Forme şi metode de evaluare:

Evaluare continua prin metode orale, probe scrise, partiale, teme de casa Evaluare sumativa prin probe scrise sau orale

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. I. Structura unui program în limbajul C - 4 ore Elementele de bază ale limbajului. Tipuri de date simple; constante,variabile; operatori şi expresii. Instrucţiuni . Cap. II. Tablouri şi şiruri - 6 ore Tablouri unidimensionale. Şiruri de caractere. Tablouri multidimensionale. Pointeri. Operaţii aritmetice cu pointeri. Alocarea dinamică a memoriei. Cap. III. Funcţii - 6 ore Declaraţii de funcţii ; prototipuri. Definirea funcţiilor. Domenii de vizibilitate a variabilelor Recursivitate. Transferul parametrilor : prin valoare, prin referinţă. Funcţii din bibliotecile standard ale limbajului C.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 18: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap. IV. Tipuri de date definite de utilizator - 2 ore Structuri; câmpuri de biţi. Uniuni. Enumerare. Cap. V. Operaţii de intrare-ieşire - 4 ore Stream-uri standard. Funcţii de intrare-ieşire pentru consolă. Funcţii de intrare-ieşire cu caracter general. Operaţii cu fişiere. Cap. V. Tehnici de programare - 6 ore

Recursivitate. Nedeterminism şi revenire. Programare dinamică Bibliografie de elaborare a cursului

6. V. Anăstăsoaei - Programarea în limbajele C şi C++, Ed. Fundaţiei “Dunărea de Jos” Galaţi, 2002;

7. Cristea V.,Giumale C., Kalisz E.,Panoiu A. - Limbajul C standard, Editura Teora,Bucuresti,1992

8. Petrovici V.,Goicea F. - Programarea in limbajul C, Editura Tehnica,Bucuresti,1993 9. Catrina O.,Cojocaru I - Turbo C++, Editura Teora,Bucuresti,1993 10. Herbert Schilldt - C++ manual complet, Ed. Teora, Bucureşti, 1997 11. Tudor Sorin - Bazele programării în C++, Ed. L&S InfoMat, Bucureşti, 1997

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. V. Anăstăsoaei - Programarea în limbajele C şi C++, Galaţi, 2002; 2. Herbert Schilldt - C++ manual complet, Ed. Teora, Buc., 1997;

Lect.drd. Vasile Anăstăsoaei

Page 19: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul

Sem. I Sem. II Total ore Forme de

verificare Nr. credite Anul

de studiu

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 28 V V 2 2 UGS05OI10

A. Obiectivele disciplinei: . Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate; - dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului din domeniul stiintelor exacte; -deprinderea abilitatii de documentare in limba engleza, in domeniul de specialitate. Instrumental-aplicative - comunicarea orala pe teme de specialitate; - folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate. Atitudinale - manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba engleză ca şi componentă în formarea generală ; - constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina - valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină.

II. Metode de predare – învăţare:

- conversatia, explicatia, simularea de situatie

III. Forme şi metode de evaluare: - test lexico-gramatical pe text de specialitate - test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate - tema de casa

IV. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 20: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

- V. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Introducere în studiul limbilor străine în scopuri profesionale / cu obiective specifice 1. Cultură şi civilizaţie anglofonă. Terminologie de bază din domeniul culturii şi civilizaţiei. Polisemie şi omonimie. 2 ore 2. Categorii verbale (timp, mod, aspect). 4 ore 3. Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv, adjectiv, substitute). 4 ore 4. Elemente de lexicologie şi vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea 2 ore (trunchiere şi siglare). 5. Sintaxa frazei (completiva directă, circumstanţa). Constrângeri modale în 4 ore subordonate. 6. Introducere în corespondenţa generală. Formule tip. Elemente de bază ale scrisorii oficiale. Formularistică. 6 ore 7. Comunicare şi prezentare orală. Funcţii de limbaj / formule tip. Sinonimie, 6 ore antonimie.

VI. Bibliografie pentru elaborare programei: 1. Cook, G., Academic Writing, OUP, 1999. 2. Farrington, Olivia, Dificultăţi şi capcane ale limbii engleze, Teora, Buc., 1998. 3. Pawlowska, B., Kempiski, Z., Teste de limba engleză, Teora, Buc., 1997. 4. Galea, I., Stanciu, V., English with Tears, Dacia, Cluj, 1999. 5. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 6. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 7. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995.

VII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi3 1. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 2. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 3. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

3 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 21: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: LIMBA FRANCEZĂ

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 28 V V 2 2 UGS05OI10

A. Obiectivele disciplinei: . Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate; - dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului din domeniul stiintelor exacte; -deprinderea abilitatii de documentare in limba franceză, in domeniul de specialitate. Instrumental-aplicative - comunicarea orala pe teme de specialitate; - folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate. Atitudinale - manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba franceză ca şi componentă în formarea generală ; - constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina - valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină.

Metode de predare – învăţare:

- conversatia, explicatia, simularea de situatie,

Forme şi metode de evaluare: - test lexico-gramatical pe text de specialitate - test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate - tema de casa

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: -

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 22: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

Introducere în studiul limbilor străine în scopuri profesionale / cu obiective specifice 1. Cultură şi civilizaţie francofonă. Terminologie de bază din domeniul culturii şi civilizaţiei. Polisemie şi omonimie. 2 ore 2. Categorii verbale (timp, mod, aspect). 4 ore 3. Categorii nominale (predeterminanţi, substantiv, adjectiv, substitute). 4 ore 4. Elemente de lexicologie şi vocabular. Formarea cuvintelor. Abrevierea 2 ore (trunchiere şi siglare). 5. Sintaxa frazei (completiva directă, circumstanţa). Constrângeri modale în 4 ore subordonate. 6. Introducere în corespondenţa generală. Formule tip. Elemente de bază ale scrisorii oficiale. Formularistică. 6 ore 7. Comunicare şi prezentare orală. Funcţii de limbaj / formule tip. 6 ore Sinonimie, antonimie.

Bibliografie pentru elaborare programei: Chamberlain, Alain, Steele Ross, 1991, Guide pratique de la communication, Didier, Français langue étrangère Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica Adam, Jean-Michel, 1990, Eléments de linguistique textuelle. Théorie et pratique de l’analyse textuelle, Bruxelles: Mardaga Adam, Jean-Michel, 1992, Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication, dialogue, Nathan Université Rata, Georgeta, 1994, De la vie à l’expression personnelle, guide pratique de conversation, Iasi: Editura Fundatiei „Chemarea” Gancz, Andrei, Franchon, Marie-Claude, Gancz, Margareta, 1999, Dictionar francez-roman al comunicarii, Bucuresti, Editura Corint *** Ghid roman- francez al actelor de vorbire. Bucuresti: Editura Corint Tutescu, Mariana, 1996, Du mot au texte, Bucuresti, Editura Cavallioti Grévisse, Maurice, 1990, Précis de grammaire française, Duculot Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Editura Gramar 100+1 Ribière, Mireille, Thalia, Marriott, 1999, Gramatica limbii franceze pentru avansati, Bucuresti: Teora Christensen, Marie-Hélène, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica Christensen, Marie-Hélène, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Bucuresti: Editura Gramar 100+1

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 23: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MECANICA CLASICA IIA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. Credite

Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 14 14 E - 2 UGS05OpI01

II. Obiectivele disciplinei: Prezentarea într-o formă unitară a noţiunilor fundamentale de mecanică clasică şi a unor

fenomene fizice specifice. • Cunoaşterea unor metode de rezolvare a unor probleme simple de mecanica;

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei 10%); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: Cap. 1. Probleme de cinematica şi dinamica punctului material: Probleme de relativitatea mişcării. Ecuaţii de mişcare. Cap. 2. Cinematica mişcărilor relativă şi absolută: Mişcări absolute, relative şi de transport. Compunerea deplasărilor şi a vitezelor. Compunerea acceleraţiilor. Compunerea translaţiilor şi rotaţiilor Cap. 3. Probleme de dinamică: Probleme elementare de dinamica punctului material. Cap. 4. Probleme de dinamică a sistemului mecanic: Probleme elementare de conservare a momentului cinetic şi impulsului mecanic total. Mişcarea centrului de masă. Teoremele de descompunere. Ciocniri . Masă variabilă Cap. 5. Probleme de cinematica solidului rigid: Probleme elementare de distribuţia vitezelor. Cap. 6. Probleme de cinematica statica solidului rigid: Probleme elementare de statica punctului material. Probleme elementare de compunerea forţelor paralele Cap. 7. Probleme de gravitaţie: Probleme elementare de mişcarea în câmp central. Cap. 8. Probleme de oscilaţii: Probleme elementare de oOscilaţii libere, amortizate, forţate (întreţinute). Compunerea oscilaţiilor paralele şi perpendiculare. Analiza armonică. F. Conţinutul seminariilor:

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 24: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

1. Probleme de cinematica 2. Probleme elementare de dinamica. 3. Probleme de oscilaţii si compunerea oscilaţiilor. 4. Probleme de mecanica fluidelor. 5. Probleme de statica solidului rigid 6. Rezolvarea unor probleme simple de gravitaţie. G. Bibliografie: 1. G. Murariu, Mecanica – note de curs, Bucureşti, 2007 2. G. Murariu, Culegere de probleme de mecanica, Bucureşti, 2007 3. A Hristev, Mecanica clasica si acustica, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1982. 4. M Sandu, Mecanica clasica, Ed. Bit, Bucureşti, 2002. 5. G.. Murariu si altii, Mecanica clasica. Lucrări de laborator, Ed. Fundaţiei Univ, 2004. 6. T. Cretu, Fizica – vol. I, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1983.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 25: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MECANICA CLASICA II B

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. Credite

Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 - - 14 14 E - 2 - UGS05OpI01

II. Obiectivele disciplinei: Prezentarea într-o formă unitară a noţiunilor fundamentale de mecanică clasică şi a unor

fenomene fizice specifice. • Cunoaşterea unor metode de rezolvare a unor probleme simple de mecanica;

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei 10%); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: Cap. 1. Elemente de calcul variaţional utilizate în cinematica şi dinamica punctului material: Exemple şi probleme de cinematica şi dinamica utilizând metode variaţionale. Ecuaţii de mişcare. Cap. 2. Elemente de calcul variaţional utilizate în cinematica şi dinamica a sistemului mecanic: Probleme elementare de conservare a momentului cinetic şi impulsului mecanic total utilizând metode variaţionale. Mişcarea centrului de masă. Teoremele de descompunere. Ciocniri . Masă variabilă Cap. 3. Elemente de calcul variaţional utilizate în statica solidului rigid: Probleme elementare de statica punctului material. Probleme elementare de compunerea forţelor paralele Cap. 4. Probleme de gravitaţie: Probleme elementare de mişcarea în câmp central. F. Conţinutul seminariilor: 1. Probleme de cinematica 2. Probleme elementare de dinamica. 3. Probleme de oscilaţii si compunerea oscilaţiilor. 4. Probleme de mecanica fluidelor. 5. Probleme de statica solidului rigid

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 26: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

6. Rezolvarea unor probleme simple de gravitaţie. G. Bibliografie: 1. G. Murariu, Mecanica – note de curs, Bucureşti, 2007 2. G. Murariu, Culegere de probleme de mecanica, Bucureşti, 2007 3. A Hristev, Mecanica clasica si acustica, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1982. 4. M Sandu, Mecanica clasica, Ed. Bit, Bucureşti, 2002. 5. G.. Murariu si altii, Mecanica clasica. Lucrări de laborator, Ed. Fundaţiei Univ, 2004. 6. T. Cretu, Fizica – vol. I, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1983.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 27: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ IIA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem.

II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Cod disciplină Anul de studiu

C S L C S C S L Sem. I

Sem. II

Sem. I Sem. II

Nr. ore

1 1 - 14 14 - E - 2 UGS05OpI02

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea noţiunilor specifice cursului • Înţelegerea mecanismelor fizice ale proceselor calorice: tranziţii de fază, fenomene de transport, • Dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare a problemelor de fizică moleculară • Cunoaşterea unor tehnici variate de studiu a fenomenelor şi proceselor la nivel molecular • Dezvoltarea interesului pentru studiul aprofundat al fenomenele fizice • Dezvoltarea capabilităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate • Identificarea fenomenelor moleculare ce au loc în mediul înconjurător

III. Metode de predare – învăţare: • prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de

dezvoltare a gândirii critice

IV. Forme şi metode de evaluare: • evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale, evaluarea activităţilor practice, probe scrise,

practice şi teme de casă; • evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

• Mişcare browniană – 2 ore • Fenomene fizice în gaze rarefiate. Tehnici de vid – 4 ore • Gaze reale. Stări metastabile – 4 ore • Temperaturi joase – 4 ore

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

• Distrubuţia Maxwell – 4 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 28: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

• Gazul real – 4 ore • Fenomene în gaze rarefiate – 2 ore • Lichide – 2 ore • Solide – 2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

• V. Georgescu: Fizică moleculară şi căldură, Ed Univ Al. I Cuza, Iaşi, 1996 • D. Toma, Fizică moleculară şi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • N. Bărbulescu, Fizică moleculară şi căldură, EDP, Bucureşti, 1970 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi4

• D. Toma, Fizică moleculară şi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002 Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

4 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 29: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA MOLECULARĂ ŞI CĂLDURĂ - IIB

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem.

II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Cod disciplină Anul de studiu

C S L C S C S L Sem. I

Sem. II

Sem. I Sem. II

Nr. ore

1 1 - 14 14 - E 2 UGS05OpI02

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea noţiunilor specifice cursului • Înţelegerea mecanismelor fizice ale proceselor calorice: tranziţii de fază, fenomene de transport, • Dezvoltarea aptitudinilor de rezolvare a problemelor de fizică moleculară • Cunoaşterea unor tehnici variate de studiu a fenomenelor şi proceselor la nivel molecular • Dezvoltarea interesului pentru studiul aprofundat al fenomenele fizice • Dezvoltarea capabilităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor acumulate • Identificarea fenomenelor moleculare ce au loc în mediul înconjurător

III. Metode de predare – învăţare: • prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de

dezvoltare a gândirii critice

IV. Forme şi metode de evaluare: • evaluare continuă (pondere 40%) prin metode orale, evaluarea activităţilor practice, probe scrise,

practice şi teme de casă; • evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

• Fenomene de transport în gaze – 6 ore • Tranziţii de fază – 6 ore • Aplicaţii – 2 ore

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

• Distrubuţia Maxwell – 2 ore • Fenomene de transport – 4 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 30: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

• Tranziţii de fază – 4 ore • Lichide – 2 ore • Solide – 2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

• V. Georgescu: Fizică moleculară şi căldură, Ed Univ Al. I Cuza, Iaşi, 1996 • D. Toma, Fizică moleculară ţi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • N. Bărbulescu, Fizică moleculară şi căldură, EDP, Bucureşti, 1970 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi5

• D. Toma, Fizică moleculară ţi căldură, Ed Fund. Univ. Dunarea de Jos, 1999 • D. Toma, G. Murariu, M. Voiculescu, Lucrări practice de fizică moleculară şi căldură, Ed Fund Univ,

Dunărea de Jos, Galaţi, 2002 Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

5 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 31: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ELECTRICITATE SI MAGNETISM IIA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 1 2 14 28 - E - 3 UGS05OpI06

II. Obiectivele disciplinei: Insuşirea noţiunilor fundamentale legate de propagarea undelor electromagnetice, necesare pentru înţelegerea cursurilor din anii următori şi pentru exercitarea profesiei. III. Metode de predare – învăţare: - conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: - evaluarea iniţială, evaluare formativă, evaluarea sumativă, autoevaluarea V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1. Unde electromagnetice plane. (2 ore) Unde electromagnetice în spaţiul liber. Unde electromagnetice în medii neconductoare. Unde electromagnetice în medii conductoare.

Cap. 2. Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice. (3 ore) Ecuaţiile Fresnel. Reflexia totală. Reflexia şi refracţia la suprafaţa unui conductor.

Cap. 3. Ghiduri de unde. (3 ore) Linia coaxială. Ghidul rectangular. Problema cu valori proprii. Unde ghidate

Cap. 4. Radiaţie(3 ore) Potenţialele V şi A

r şi câmpurile E şi B

r r. Radiaţia dipolului. Antena jumătate de undă.

Antena dipol magnetic VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Unde electromagnetice plane. (3 ore) 2. Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice. (4 ore) 3. Ghiduri de unde. (4 ore) 4. Radiaţie (3 ore)

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 32: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999. 3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982. 6. J. Ph. Perez: Electromagnetism, Masson, Paris, 1995. 7. Bo Thide: Electromagnetic field theory, Upsala, 1998. 8. Lorrain F.: Electromagnetic fields and waves, Ed. Freeman Company, New York, 2000. 9. Orfanidis S.J.: Electromagnetic waves and Antennas, Ed. Freeman Company, New York, 2003.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi6 1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999. 3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

6 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 33: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ELECTRICITATE SI MAGNETISM IIB

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 1 2 14 28 - E - 3 UGS05OpI06

II. Obiectivele disciplinei: Insuşirea noţiunilor fundamentale legate de circuitele electrice, necesare pentru înţelegerea cursurilor din anii următori şi pentru exercitarea profesiei. III. Metode de predare – învăţare: - conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: - evaluarea iniţială, evaluare formativă, evaluarea sumativă, autoevaluarea V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1. Circuite de curent continuu. (8 ore) Teoremele reţelelor de curent continuu. Punţi de curent continuu. Aplicaţii numerice

Cap. 2. Circuite de curent alternativ. (6 ore) Teoremele Thevenin şi Norton. Punţi RLC. Punţi de rezonanţă. Aplicaţii numerice.

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Teoremele reţelelor de curent continuu – aplicaţii numerice. (3 ore) 2. Punţi de curent continuu - aplicaţii numerice. (4 ore) 3. Teoremele Thevenin şi Norton în c.a. – aplicaţii numerice. (4 ore) 4. Punţi de rezonanţă – aplicaţii numerice(3 ore) VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 34: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982. 6. J. Ph. Perez: Electromagnetism, Masson, Paris, 1995. 7. Bo Thide: Electromagnetic field theory, Upsala, 1998. 8. Lorrain F.: Electromagnetic fields and waves, Ed. Freeman Company, New York, 2000. 9. Orfanidis S.J.: Electromagnetic waves and Antennas, Ed. Freeman Company, New York, 2003.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi7 1. E. M. Purcell, Cursul de fizică Berkley, Electricitate şi magnetism, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982. 2. Mândreci, O. Călţun, Cr. Păpuşoi, L. Spînu, Electricitate, magnetism şi elemente de electronică, Editura Universităţii “A. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 1999. 3. V. Tutovan, Electricitate şi magnetism, Vol I şi II, Editura Tehnică, Bucureşti, 1983. 4. F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, Fizică, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983. 5. Nicula Al., Cristea Gh.. : Electricitate şi magnetism, E.D.P., Bucureşti, 1982.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

7 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 35: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MECANICĂ TEORETICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 - - 28 28 E - 6 - UGS05OIII01

II. Obiectivele disciplinei:

1.1.Introducerea formalismului lagrangean şi hamiltonian şi familiarizarea studenţilor cu utilizarea acestora în rezolvarea unor categorii largi de probleme din fizică;

1.2. folosirea acestora, pe baza cunoştinţelor deja acumulate, pentru deducerea unor ecuaţii sau teoreme care au fost sau urmează a fi introduse pe parcursul anilor de studiu;

1.3. introducerea elementelor generale de mecanică teoretică, dinamica mediilor elastice deformabile precum şi a unor elemente de mici oscilaţii, aplicabile în multe din domeniile fizicii, macro- sau microscopice

III. Metode de predare – învăţare: - conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: - evaluarea iniţială, evaluare formativă, evaluarea sumativă, autoevaluarea V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Cinematica solidului Rigid (3 h)

1.1. Mişcarea de tranzlaţie 1.2. Mişcarea de rotaţie 1.3. Mişcarea plan paralelă 1.4. Mişcarea rigidului cu punct fix

2. Cinematica solidului Rigid (4 h) 2.1. Momentul de inerţie, momentul cineti şi energia cinetică de rotaţie 2.2. Centrul de masă, teorema Steiner 2.3. Rotaţia în jurul unei axe fixe

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 36: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

2.4. Pendulul fizic 3. Principiile mecanicii analitice (3 ore) 3.1. Principiul lui D’Alembert 3.1.1. Legături. Forţe de legătură. Deplasări reale şi virtuale 3.1.2. Ecuaţia de mişcare 3.1.3. Principiul lui d’Alembert. 3.2. Coordonate generalizate 3.3 Ecuaţiile lui Lagrange 3.4. Principiul lui Hamilton 3.4.1. Ecuaţiile Lagrange deduse din principiul lui Hamilton 2.5. Integrale prime ale mişcării. 4. Formalismul lagrangean aplicat în mecanică (6 ore) 4.1. Problema celor două corpuri 4.2. Mişcarea în câmp central de forţe 4.2.1. Ecuaţia lui Binet 4.2.2. Analiza traiectoriilor 3.2. Problema lui Kepler 3.4. Mici oscilaţii 3.4.1. Ecuaţia micilor oscilaţii în coordonate normale 3.4.2. Micile oscilaţii ale unei molecule 5. Formalismul hamiltonian (4 ore) 5.1. Parantezele lui Lagrange

5.1.1. Transformări canonice 5.3 Funcţia lui Hamilton. Ecuaţiile canonice 5.4 . Ecuaţia Hamilton-Jacobi.

5.4.1. Metoda separării timpului 5.4.2. Metoda separării variabilelor ciclice. 5.4.3. Metoda separării variabilelor

5.5 Aplicaţii ale formalismului hamiltonian. 5.5.1. Particula liberă 5.5.2. Oscilatorul liniar armonic 7. Mecanica mediilor deformabile (8 ore) 7.1. Metode de studiu ale mişcării fluidelor 7.2. Dinamica mediilor continue deformabile

7.2.1. Forţe care acţionează asupra unui fluid 7.2.2. Simetria tensorului tensiunilor 7.2.3. Teoreme ale mediilor continue deformabile 7.3. Ecuaţii de mişcare 7.3.1. Ecuaţia de continuitate 7.3.2. Ecuaţia Cauchy 7.3.3. Deformarea unui mediu continuu în jurul unui punct 7.4. Modele de mediu continuu deformabil 7.5.1. Mediul elastic 7.5.2. Ecuaţiile de mişcare. Ecuaţiile Lame 7.5. Fluidul ideal 7.5.1. Descompunerea mişcării unui fluid ideal 7.5.2. Ecuaţia lui Helmholtz 7.5.3. Ecuaţia lui Lagrange – Bernoulli 7.5.4. Ecuaţia energiei 7.6. Fluidul vâscos 7.6.1. Ecuaţia Navier-Stokes 7.6.2. Ecuaţia energiei pentru fluidul vâscos

Page 37: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Aplicarea formalismului lagrangean la rezolvarea unor probleme 2. Aplicarea formalismului hamiltonian la rezolvarea unor probleme 3. Pendulul lui Foucault 4. Rezolvarea unor probleme de mici oscilaţii 5. Rezolvarea unor probleme de medii fluide 6. Stuidul propagării undelor prin medii fluide VII. Bibliografie de elaborare a cursului 1. L. Burlacu, I. Merches, Mecanică analitică, Editura didactică şi pedagogică,

Bucureşti,1986. 2. M. Sandu, Mecanică teoretică, Ed. Did. Ped., Bucureşti, 2002 3. V. Novacu, Bazele teoretice ale fizicii, Mecanica clasică, Ed. Teh., 1990 4. *** Fizică mecanică pentru perfecţionarea profesorilor, Ed. Did. Ped., 1983 5. I. Ţăposu, Mecanică analitică şi vibraţii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi8

1. M. Sandu, Mecanică teoretică, Ed. Did. Ped., Bucureşti, 2002 2. V. Novacu, Bazele teoretice ale fizicii, Mecanica clasică, Ed. Teh., 1990 3. *** Fizică mecanică pentru perfecţionarea profesorilor, Ed. Did. Ped., 1983 4. I. Ţăposu, Mecanică analitică şi vibraţii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

8 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 38: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 - Nr. telefon / fax: 0236414871/ 0236461353 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: OPTICA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu C

S L C S C S L Sem. I Sem.

II Sem. I Sem.

II

Cod disciplină

Nr. ore

2 - 2 - - 28 - 28 E - 6 - UGS05OIV02

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoasterea ecuatiilor lui Maxwell, a marimilor fizice ce caracterizeaza undele electromagentice, a fenomenelor fizice care au loc in urma interactiunii radiatiei optice cu substanta, a principiilor de baza in optica geometrica;

• Explicarea si interpretarea fenomenelor fizice: reflexie, refractie, interferenta, difractie; • Cunoasterea dispozitivelor experimentale cu ajutorul carora putem studia fenomenele

fizice: interferenta, difractia, difuzia, reflexie, refractie; • Dezvoltarea de abilitati de utilizare a aparaturii de laborator, de efectuare a lucrarilor

practice si de interpretare a rezultatelor experimentale obtinute; III. Metode de predare – învăţare:

prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

IV. Forme şi metode de evaluare:

evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Propagarea undelor electromagnetice optice/ 3 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 39: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Ecuatiile lui Maxwell. Propagarea undelor electromagnetice in vid. Unde electromagnetice plane in vid. Unde electromagnetice plane armonice sferice in vid. Caracterul periodic al undelor electromagnetice optice.

2. Generarea radiatiilor optice/ 2 ore

Radiatia emisa de un sistem atomic. Structura campului electromagnetic emis de un dipol electric punctiform. Emisia fortata. Emisia spontana.

3. Interactiunea radiatiilor optice cu substanta/ 4 ore

Difuzia radiatiilor optice. Absorbtia si dispersia radiatiilor optica.

4. Reflexia si refractia undelor electromagnetice optice plane/ 3 ore

Legile reflexiei si refractiei. Coeficientii Fresnel. Starea de polarizare a radiatiilor reflectate si transmise. Reflexia totala.

5. Optica geometrica/ 6 ore

Principii de baza ale opticii geometrice. Dioptrul sferic. Dioptrul plan. Oglinzi. Sisteme optice centrate. Lentile. Lentile subtiri. Sisteme optice centrate formate din doua lentile subtiri. Constructii de imagini in sisteme optice centrate. Prisma optica. Defectele sistemelor optice centrate.

6. Interferenta radiatiilor optice/ 5 ore

Notiuni de baza. Interferenta radiatiilor optice emise de o sursa. Interferenta a doua fascicule de radiatii optice generate de o sursa punctiforma. Obtinerea campurilor de interferenta. Interferenta radiatiilor reflectate in vecinatatea suprafetelor de separatie ale straturilor subtiri de substanta. Aplicatii ale fenomenului de interferenta.

7. Difractia radiatiilor optice/ 5 ore

Notiuni de baza. Aproximatia Fresnel. Aproximatia Fraunhofer. Difractia Fraunhofer in cazul unui ecran plan, opac, in care exista zone transparente. Difractia Fraunhofer in cazul unui ecran plan, opac, in care exista un orificiu circular transparent. Difractia Fraunhofer in cazul unui ecran opac in care exista un domeniu dreptunghiular transparent. Difractia Fraunhofer in cazul unei fante liniare. Retele de difractie.

VI. Conţinutul lucrarilor de laborator / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Determinarea distantei focale a lentilelor convergente, a lentilelor divergente/ 2 ore

2. Polarizarea radiatiilor optice. Verificarea legii lui Malus/ 2 ore 3. Studiul rotirii planului de vibratie a luminii polarizate de catre substante optic

active cu ajutorul polarimetrului/ 2 ore 4. Determinarea indicelui de refractie a unei prisme optice. Determinarea distantei

focale si a oglinzilor sferice/ 2 ore 5. Determinarea indicelui de refractie a solutiilor cu ajutorul refractometrului Abbé/ 2

ore 6. Determinarea indicelui de refractie a solidelor prin metoda Chaulnes/ 2 ore 7. Studiul difuziei luminii/ 2 ore 8. Studiul retelei de difractie/ 2 ore

Page 40: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

9. Determinarea lungimii de unda a unui laser cu ajutorul fenomenului de difractie/ 2 ore

10. Determinarea razei de curbura a unei lentile cu ajutorul inelelor lui Newton/ 2 ore 11. Biprisma Fresnel/ 2 ore 12. Studiul microscopului optic. Determinarea grosismentului/ 2 ore 13. Studiul astigmatismului si a aberatiei de sfericitate/ 2 ore 14. Determinatea intensitatii luminoase a unei surse cu ajutorul fotometrului Lummer-

Brodhum/ 2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. M. Praisler, Note de curs 2. D.O. Dorohoi, Optica. Teorie, experiente, probleme rezolvate. Editura „Stefan

Procopiu”, Iasi, 1995; 3. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003; 4. G.C. Moisil, E. Curatu, Optica. Teorie si aplicatii, Editura Tehnica, Bucuresti,

1986; 5. I.I. Popescu, Optica, Universitatea Bucuresti, 1988; 6. G. Hutanu, De la optica clasica la optica moderna, Editura Stiintifica si

Enciclopedica, Bucuresti, 1984; 7. T. Cretu, Fizica generala, Vol. I, Editura Tehnica, 1984; 8. V. Pop, Bazele opticii, Intreprinderea Poligrafica, Iasi, 1988.

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi9 1. M. Praisler, Note de curs 2. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

9 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 41: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 - Nr. telefon / fax: 0236414871 Email:[email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: MECANICĂ CUANTICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Fizică informatică

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 - - 28 14 E - 6 - UGS05OIII04

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul cu titlul Mecanică cuantică are drept obiectiv iniţierea studenţilor în metodologia de studiere a microcosmosului şi prezintă principalele aspecte privind utilizarea unor metode matematice tipice acestei discipline. Mecanica cuantică reprezintă instrumentul fundamental de investigare în fizica cuantică, utilizând un aparat matematic destul de abstract, dar deosebit de eficace şi larg recunoscut în lumea ştiinţifică care se ocupă de studiul microcosmosului. Pentru înţelegerea mecanicii cuantice se face mai întâi o prezentare a principalelor rezultate referitoare la radiaţia termică, ipoteza cuantelor şi ipoteza ondulatorie, continuând cu aspecte legate de dualismul undă-corpuscul. Apoi, se trece treptat la noţiuni mai complicate legate de ecuaţia lui Schrödinger, ecuaţia de continuitate, interpretarea funcţiei de undă, unele aplicaţii ale ecuaţiei lui Schrödinger, după care se prezintă la elemente legate de mecanica matriceală. În finalul cursului, se prezintă o serie de aspecte legate de sistemele de particule, ca o generalizare a noţiunilor prezentate în cazul unei particule.

III. Metode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metode moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a structurii fine a materialelor.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Cap.1. Ecuaţia lui Schrödinger: Introducere , Dualismul undă – corpuscul, Ecuaţia lui Schrödinger , Funcţia de undă, Ecuaţia de continuitate, Proprietăţi ale funcţiei de undă, Aplicaţii ale ecuaţiei lui Schrödinger: Particula liberă, Oscilatorul cuantic liniar armonic, Rotatorul, Efectul tunel, Factorul lui Gamow ,Potenţialul Krönig-Penney. Cap.2. Formalismul matematic al Mecanicii Cuantice: Operatori în mecanica cuantică, Comutatori, Noţiunea de grup, Grupuri Lie şi algebre Lie, Proprietăţile comutatorilor, Formalismul Dirac, Vectori de stare, Vectori bra şi vectori ket, Valoarea medie a unei observabile, Definiţia valorii medii, Variaţia în timp a valorii medii, Teoremele lui Ehrenfest, Mecanică matriceală, Reprezentarea matriceală a operatorilor, Observabile ca matrice, Oscilatorul cuantic liniar armonic în mecanica matriceală. Cap. 3. Teoria cuantică a momentului cinetic: Momentul cinetic orbital, Noţiuni generale, Observabila moment cinetic orbital în coordonate carteziene, Observabila moment cinetic orbital în coordonate sferice, Funcţii proprii şi valori proprii ale operatorului moment cinetic orbital, Momentul cinetic propriu, Noţiuni generale, Teoria

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 42: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

semiempirică a spinului, Spaţiul spin, Ecuaţia lui Pauli, Momentul cinetic total, Introducere, Relaţii de comutatori, Funcţii proprii şi valori proprii ale operatorului moment cinetic total, Reprezentări matriceale.

VI. Bibliografie de elaborare a cursului 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004

VII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi10 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004. 5. C. Gheorghieş, Mecanică cuantică. Bariere şi gropi de potenţial, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003. 6. G. Cone, G. Macarie, Bazele experimentale ale fizicii cuantice, Lito IPB, 1979. 7. S. Brandt, H. Dahmen, Mecanica cuantică în imagini, Ed. Teh., Bucureşti, 1998. 8. V. Florescu, Mecanica cuantică, vol. I, 1979, vol. II, 1981, Lito Univ. Bucureşti. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 43: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 - Tel- 0236 460780 int: 357. E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: BAZE DE DATE

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C S C S Sem. I Sem. II Sem

. I Sem.

II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 - - 28 28 E - 5 - UGS05OIII05

Obiectivele disciplinei: • Familiarizarea cu noţiunile si conceptele fundamentale din teoria bazelor de date,

accentul fiind pus pe modul de organizare a datelor si structurile utilizate in acest scop. • Studenţii îşi însuşesc modul de lucru in sistemele de gestiune a bazelor de date xBase,

precum si realizarea de programe pentru baze de date. • Pregătiţi ca buni utilizatori de sisteme de gestiune a bazelor de date si programatori de

aplicaţii pentru acestea. • Formarea unor deprinderi de a folosi raţionamente riguroase precum şi a deprinderilor

de studiu individual; • Formarea unei concepţii sistemice asupra disciplinei şi aparatului matematic; • Cunoaşterea metodelor de cercetare în domeniu, precum şi aplicarea acestora în

disciplinele de profil; • Promovarea calităţilor atitudinale şi aptitudinale specifice carierei didactice; • Dezvoltarea interesului pentru profesiunea didactică şi îndeosebi pentru pregătirea

pedagogică a studentului, înţelegerea acesteia ca o componentă esenţială a reformei învăţământului în România.

Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale. Conţinutul cursului:

Cap. I Coceptul de Sistem de Baze de Date. – 2 ore Evoluţia Sistemelor de Baze de Date. Arhitectura unui SGBD. Tendinţe viitoare în Sistemele de Baze de Date. Cap. II Modelarea Bazelor de Date – 4 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 44: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Introducere în ODL. Diagrama Entitate – Legătură. Principii de proiectare. Subclase. Modelarea restricţiilor. Modele de interes istoric. Cap. III Modelul Relaţional al Bazelor de Date - 4 ore Bazele modelului relaţional. De la proiectarea ODL Design la proiectarea relaţională. De la diagrama E/L la proiectarea relaţională. Dependenţe funcţionale. Reguli de inferenţă pentru dependenţe funcţionale. Proiectarea schemelor de baze de date relaţionale. Cap. IV Operaţii în Modelul Relaţional - 4 ore

Algebra relaţională. Logică pentru relaţii. Extensii ale modelului relaţional. Cap. V Limbajul de baze de date SQL - 6 ore Interogări simple în SQL. Interogări care presupun mai multe relaţii. Subinterogări. Duplicate. Agregare. Modificarea bazelor de date. Definirea unei scheme de relaţie în SQL. Definirea vederilor. Valori nule şi outerjoin-ul. Cap. VI Aspecte de sistem ale limbajului SQL - 2 ore

SQL in a Programmimg Environment.Transactions in SQL. Cap. VII SGBD – ul Oracle - 6 ore Arhitectura SGBD –ului Oracle . Limbajul de manipulare a datelor (DML). Instrucţiunea SELECT . Bazele PL/SQL.

F. Conţinutul seminariilor: Aplicaţii la temele de la curs. - 14 ore Lucrări practice - 28 ore Contextul de lucru FoxPro. Comenzi de lucru cu baze de date. Programe

G. Bibliografie: 1. Ullman, J.D., Widom, J., „A first course in database systems”, Prentice Hall International, Inc., 1997. 2. Date, C. J., „Baze de date”, Editura Plus ,2005. 3. Fotache, M., Strambei C., Cretu L., „Oracle 9i - Ghidul dezvoltarii aplicaţiilor profesionale” , Polirom, Iasi, 2003. 4. Felea, V., „Baze de date relaţionale. Dependenţe”, Ed. Universitatii Iasi,1995. 5. Lungu, I., Muşat, N., Roşca, I., Sabău, Gh., „Baze de date relaţionale. Utitlizarea lui SQL-PLUS” , Ed. All, Bucuresti, 1992.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010 Şef departament

Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 45: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: TERMODINAMICA SI FIZICA STATISTICA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 28 E 6 UGS05OIV06

II. Obiectivele disciplinei: - Cunoaşterea si utilizarea adecvata a noţiunilor si teoremelor din termodinamica si fizica statistica - Cunoaşterea si utilizarea adecvata a noţiunilor si teoremelor la rezolvare a principalelor tipuri de probleme

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: Capitolul I Noţiuni fundamentale de termodinamică fenomenologică 1.1 Sistem termodinamic 1.2 Starea unui sistem. Parametrii de stare macroscopici 1.2.1 Starea de echilibru macroscopic 1.3 Proces termodinamic 1.4 Căldură. Lucrul mecanic 1.5 Energia internă Capitolul II Primul principiu al termodinamicii 2.1 scheme clasice de tratare a principiului I al termodinamicii 2.1.1 Tratarea Clausius 2.1.2 Schema Poincaré de tratare a principiului I… 2.1.3 Schema Planck 2.1.4 Schema Carathéodory - Born……. 2.1.5 Încercări recente de tratare a principiului I . 2.2 Formulările principiului I 2.3. Aplicaţii ale primului principiul al termodinamicii la gazul ideal. . 2.3.1. Transformarea politropă… 2.3.2. Transformarea adiabatică… 2.3.3. Transformarea izotermă. 2.3.4. Transformări izocore şi izobare.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 46: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Capitolul III. Principiul al doilea al termodinamicii 3.1 Ciclul Carnot 3.2 Temperatura termodinamică… 3.3 Integralele lui Clausius 3.3.1 Integralele lui Clausius pentru procese ciclice reversibile 3.3.2 Integrala lui Clausius pentru procese ciclice ireversibile… 3.4 Configuraţia termodinamică spaţială. Principiul energiei minime… 3.5 Teorema Carathèodory 3.6 Metode de calcul al variaţiei entropiei în procesele reversibile 3.6.1 Variaţia entropiei în procesele reversibile 3.6.2 Importanţa entropiei în studiul proceselor reversibile… 3.7 Metode de lucru în termodinamica proceselor reversibile 3.7.1 Metoda ciclurilor termodinamice 3.7.2 Metoda potenţialelor termodinamice 3.7.3 Unele aplicaţii ale potenţialelor termodinamice 3.8. Principiul II aplicat în cazul proceselor ireversibile 3.8.1 Noţiuni generale 3.8.2. Formularea locală a principiului II Capitolul IV Principiul al treilea al termodinamicii 4.1. Teorema lui Nernst… 4.2. Consecinţele celui de al treilea principiu al termodinamicii Capitolul V Domenii de aplicabilitate ale principiilor termodinamicii 5.1. Termodinamica fenomenologică a radiaţiei 5.2. Termodinamica dielectricilor 5.3 Efectul Joule - Thomson 5.4 Detenta Joule 5.5 Maşini termice 5.5.1. Randamentul şi eficacitatea unei maşini termice 5.5.2 Exemple de motoare termice cu combustie internă 5.5.3 Maşini frigorifice Capitolul VI Sisteme termodinamice deschise 6.1 Expresiile funcţiilor de stare 6.2 Mărimi molare parţiale… 6.3 Echilibrul chimic 6.4 Tranziţii de fază… 6.4.1 Aspecte generale privind tranziţiile de fază. 6.4.2 Clasificarea tranziţiilor de fază 6.4.3 Tranziţii de fază de ordinul I… 6.4.3.1 Relaţia Clapeyron – Clausius… 6.4.3.2 Aplicaţii ale ecuaţiei Clapeyron – Clausius 6.4.3.3 Punctul triplu 6.4.3.4 Regula fazelor 6.4.4 Tranziţii de fază de ordinul II 6.4.4.1 Aspecte generale privind tranziţiile de fază de ordinul II... 6.4.4.2 Relaţiile lui Ehrenfest B - ELEMENTE DE FIZICĂ STATISTICĂ Capitolul VII Noţiuni fundamentale de fizică statistică 7.1 Descrierea microscopică şi macroscopică a unui sistem. 7.2 Elemente de teoria probabilităţilor. 7.3. Entropia şi probabilitatea stării. 7.3.1. Definiţia microscopică a lui Boltzmann. 7.3.2 Definiţia statistică modernă pornind de la teoria informaţiei 7.4 Spaţiul fazic.… 7.5 Distribuţia statistică. Teorema lui Liouville. 7.6 Ipoteza ergodică… 7.7 Postulatele fizicii statistice. Capitolul VIII Ansambluri statistice de echilibru. Statistica Gibbs

Page 47: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

8.1 introducere. 8.2 Ansamblul microcanonic. 8.2.1 Distribuţia microcanonică.. 8.2.2 Entropia unui sistem izolat.. 8.2.3 ECHILIBRUL STATISTIC ÎNTRE SUBSISTEMELE UNUI SISTEM IZOLAT 8.2.4 Aplicaţii ale ansamblului microcanonic… 8.2.4.1. Studiul statistic al paramagnetismului 8.2.4.2. Studiul gazului perfect monoatomic. Paradoxul lui Gibbs… 8.3 Ansamblul canonic . Sisteme în contact cu un termostat 8.3.1. Distribuţia canonică… 8.3.2. Funcţia de partiţie şi funcţiile termodinamice… 8.3.3 Funcţia de partiţie pentru un ansamblu format din N particule independente. 8.3.4 Teorema echipartiţiei energiei pe grade de libertate.… 8.3.5 Studiul gazului perfect monoatomic. 8.4 Sisteme deschise. Ansamblul canonic generalizat… 8.4.1. Distribuţia macrocanonică…… 8.4.2 Funcţia de partiţie macrocanonică şi funcţiile termodinamice… 8.4.3 Ansamblul canonic generalizat 8.5 Interpretarea statistică a principilor termodinamicii… 8.6 Evoluţia unui sistem termodinamic… Capitolul IX Statistica sistemelor de particule identice fără interacţiuni 9.1 Consideraţii generale 9.2 Descrierea unui sistem de particule identice, independente şi indiscernabile 9.3 Statistica Fermi – Dirac 9.3.1 Distribuţia Fermi – Dirac 9.3.2 Funcţii termodinamice 9.4. Statistica Bose – Einstein 9.4.1 Distribuţia Bose – Einstein 9.4.2 Funcţii termodinamice 9.5 Statistica Maxwell – Boltzmann, Limita clasică a statisticilor cuantice 9.5.2 Distribuţia Maxwell – Boltzmann 9.6 Unele aplicaţii ale statisticilor cuantice 9.6.1 Studiul radiaţiei termice 9.6.2 Gazul de fononi. Modelul lui Einstein 9.6.3 Studiul stărilor cuantice în cazul gazului perfect F. Conţinutul seminariilor: 1. Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii. 2. Aplicaţii ale principiului II al termodinamicii. Motoare termice 3. .Aplicaţii simple ale principalelor tipuri de ansambluri statistice G. Bibliografie: 1. D..Toma, G.Murariu, “Elemente Termodinamică Fenomenologică şi Fizică Statistică – note de

curs”, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos” Galaţi - 2005 – 2. Gh. .Ciobanu, Fizica Statistica, Ed. pedagogica, Bucureşti, 1986. 3. Gh. Ciobanu, O. Gherman, Fizica Statistica, Ed. Pedagogica, Bucureşti, 1983

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 48: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ELECTRODINAMICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore

Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

Cod disciplină

II 2 2 28 28 E 6 UGS05OIV07

II. Obiectivele disciplinei:

Disciplina urmăreşte amplificarea cunoştinţelor de fizică din liceu printr-o tratare unitară a noţiunilor fundamentale de fizică teoretică, formarea unei gândiri logice şi cunoaşterea realizărilor şi a problematicii în domeniu. Fiind un curs teoretic, se urmăreşte tratarea fenomenelor electromagnetice pe baza principiilor fizice stabilite ca urmare a faptelor experimentale. Tratarea tematicii se realizează în cadrul teoriilor din fizica clasică şi modernă, insistându-se pe diverse modele şi metode de lucru absolut necesare în abordarea noilor domenii de cercetare. Are drept obiective studierea şi explicarea conceptelor fundamentale şi buna înţelegere a legilor electromagnetismului şi a teoriei relativităţii, rezumând cuceririle ştiinţifice din domeniu şi prezentând bazele teoretice ale unor aplicaţii practice ce vor fi întâlnite de studenţi la disciplinele de specialitate şi/sau în tehnica de profil. Prin conţinutul său, disciplina îşi propune să asigure studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi:

- Analiza fenomenelor electromagnetice care se desfăşoară la nivel macroscopic - înţelegerea procedeelor de definire a diferitelor mărimi fizice şi parametri de stare; - abstractizarea, generalizarea şi idealizarea - pune bazele teoretice ale cursurilor ulterioare şi facilitează abordarea acestora de către

studenţi prin dezvoltarea capacităţilor intelectuale de analiză, sinteză şi comparaţie. III. Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. Cunoştinţele se completează la laborator, când are loc participarea directă a studenţilor la dezbaterea lucrărilor, pregătirea condiţiilor de lucru, efectuarea lucrărilor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor.

IV. Forme şi metode de evaluare:

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 49: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

a) În timpul semestrului studentul va avea de efectuat două rapoarte intermediare, pentru finalizarea fiecăruia având alocate două săptămâni. Evaluarea în timpul semestrului constă în stabilirea unei medii a rezultatelor obţinute pe baza notării fiecăreia din cele două rapoarte intermediare.

b) Evaluarea parţială constă în examinarea pe bază de test la jumătatea semestrului a nivelului de însuşire a cunoştinţelor predate până la data susţinerii evaluării parţiale. c) Evaluarea finală constă în examinarea pe bază examen scris, la care studentul are de răspuns la patru chestiuni teoretice şi două aplicaţii.

Prezentarea la examen este condiţionată de finalizarea rapoartelor intermediare. Nota finală va reprezenta media ponderată a rapoartelor intermediare cu o pondere de 30%, nota de la evaluarea parţială cu o pondere de 30% şi nota de la examinarea finală cu o pondere de 30%. 10% din nota finală va fi reprezentată de frecvenţa la activităţile programate în orar.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Conţinutul cursului: Cap.1 Câmpul electromagnetic macroscopic. Ecuaţiile lui Maxwell. Potenţiale

electrodinamice. (4 ore) - Câmp şi substanţă. - Câmpul electromagnetic. - Ecuaţiile lui Maxwell în medii macroscopice. - Potenţialele electrodinamice ale câmpului macroscopic.

Cap.2 Elemente de teoria relativităţii restrânse. (8 ore) - Postulatele de bază ale teoriei relativităţii restrânse. - Relaţiile de transformare Lorentz. - Universul lui Minkovski. Intervalul spaţiu-timp. - Sistem de referinţă propriu. Timp propriu. - Cvadrivectorul viteză. - Relaţiile de transformare Lorentz speciale în geometria lui Minkovski. - Elemente de cinematică relativistă. - Elemente de dinamică relativistă.

Cap.3 Câmpul electrostatic. Proprietăţi. (4 ore) - Câmpul electrostatic în spaţiul liber. Proprietăţi. - Potenţialul electrostatic. - Intensitatea câmpului electrostatic. - Câmpul electric în medii dielectrice.

Cap.4 Câmpul magnetic staţionar. Proprietăţi. (4 ore) - Câmpul magentic staţionar - Relaţia dintre potenţialul vector şi densitatea de curent. - Forţele exercitate de un câmp magnetic asupra circuitelor electrice. - Câmpul magnetic în medii materiale magnetizabile.

Cap.5 Câmpul electromagnetic variabil. (4 ore) - Unde electromagnetice. - Ecuaţii de propagare a potenţialelor electrodinamice. - Radiaţia electromagnetică în cazul unei distribuţii de sarcini electrice.

Cap.6 Câmpul electromagnetic macroscopic în relativitatea restrânsă. (4 ore) - Tensorii câmpului electromagnetic macroscopic. - Cvadrivectorul potenţial şi relaţiile de transformare.

VI. Conţinutul seminarului/număr de ore pentru fiecare /temă: 1:(4 ore) Câmpul electromagnetic macroscopic. Ecuaţiile lui Maxwell

Page 50: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

2:( 4 ore) Potenţiale electrodinamice. 3:(4ore) Elemente de teoria relativităţii restrânse.

4:( 4 ore) Câmpul electrostatic. Proprietăţi. 5:( 4 ore) Câmpul magnetic staţionar. Proprietăţi. 6:( 4 ore) Câmpul electromagnetic variabil. 7:( 4ore) Câmpul electromagnetic macroscopic în relativitatea restrânsă.

VII. Bibliografie de elaborare a cursului 1. J. D. Jackson – “Electrodinamica clasică”, vol 1+2, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1991. 2. V. Novacu – “Bazele teoretice ale fizicii”, vol 2 “Electrodinamica”, Ed. Tehnică,

Bucureşti, 1993. 3. M. Vasiu -“Electrodinamica şi teoria relativităţii”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1979. 4. S. Codreanu, M. Vasiu, -“Probleme de teoria relativităţii şi electrodinamică”, Univ. Babeş-

Bolyai, Cluj-Napoca, 1981. 5. P. Lorrain, D. Corson, Electromagnetic fields and waves, 2nd Edition, CBS

Publisher&Distributors, New Delphi, India1986

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. L. Moraru, Probleme de electrodinamică şi teoria relativităţii, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos”, Galaţi, (121 pag), ISBN 973-627-018-1, 2003(cap. 1, 3, 4, 6, 7) 2. L. Moraru, Electrodinamica şi teoria relativităţii, Editura Oficiului de Informare Documentară pentru Industrie, Cercetare, Management, Bucureşti, (172 pag), ISBN 973-8352-77-0, 2002

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 51: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: SISTEME DE OPERARE

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. Credite 5

Anul de studiu C L C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 28 E 6 UGS05OIII08

Obiectivele disciplinei:

Cursul prezintă locul şi rolul sistemului de operare în cadrul unui sistem de calcul, evidenţiind caracteristicile si funcţiile pe care le are un sistem de operare modern.

Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversatia euristica, explicatia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situatii

Forme şi metode de evaluare:

Evaluare continua prin metode orale, probe scrise, partiale, teme de casa Evaluare sumativa prin probe scrise sau orale

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. I. Prezentare generală 2 ore Sisteme de calcul. Sisteme de operare. Scurt istoric. Cap. II. Noţiunea de process 6 ore Procese. Comunicarea între procese. Planificarea proceselor. Fire de execuţie. Cap. III. Organizarea si gestionarea memoriei 4 ore Metode de organizare a memoriei. Gestionarea memoriei. Cap. III. Organizarea si gestionarea fişierelor 4 ore Metode de organizare a fişierelor. Gestionarea fişierelor. Cap. IV . Planificarea activităţii procesorilor 12 ore

Concepte de bază. Criterii de planificare. Algoritmi de planificare

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 52: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Bibliografie de elaborare a cursului

1.A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne – Operatig system concepts, John Wiley&Sons, 2002 2. A. Tanenbaum – Modern Operating Systems, Pretince Hall, 2002 3. H.Georgescu, O Bâscă - Sisteme de operare, Lit. Univ. Bucureşti, 1987 4. Peter Norton – Ghid complet pentru Windows 95, Ed. Teora, Bucureşti,1998

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. A. Tanenbaum – Modern Operating Systems, Pretince Hall, 2002 2. Peter Norton – Ghid complet pentru Windows 95, Ed. Teora, Bucureşti,1998

Lect.drd. Vasile Anăstăsoaei

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 53: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA ATOMULUI ŞI A MOLECULEI

A.Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem I Sem II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de

studiu

C L C L C L Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 2 2 28 28 - E 5 UGS05OIV09

B. Obiectivele disciplinei:

- Să asigure fondul necesar pentru înţelegerea aprofundată a unor experimente, efecte şi fenomene ale fizicii contemporane care, pe de o parte, au constituit fundamentarea principiilor de bază ale mecanicii cuantice iar pe de altă parte au stat la baza dezvoltării spectroscopiei şi fizicii stării solide.

- Să ofere studenţilor universitari elementele esenţiale - teoretice şi experimentale - ale fizicii atomului şi moleculei pentru a înţelege principalele proprietăţi ale materiei şi pentru a stăpâni legităţile care guvernează structura internă a sistemelor atomice, indispensabile în aplicaţiile fizicii atomului şi moleculei în aproape toate domeniile ştiinţifice şi tehnice

C. Metode de predare-învăţare : prelegerea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia,

abstractizarea, generalizarea, formarea de deprinderi practice, studiul bibliografiei.

D.Forme şi metode de evaluare: -evaluare continuă (pondere 40%) prin discuţii, evaluarea realizării lucrărilor practice de laborator, prezentarea unui referat pe o temă la alegere din tematica disciplinei; - evaluare sumativă (pondere 60%) prin proba scrisă finală de examinare.

E.Conţinutul cursului:

Cap.1. CUANTIFICAREA SARCINII ELECTRICE. DETERMINAREA MĂRIMILOR CARACTERISTICE PARTICULELOR ÎNCĂRCATE ELECTRIC ( 4 ore) 1.1. Mişcarea particulelor încărcate electric în câmpuri electrice şi magnetice.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 54: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

1.2. Metode de determinare a sarcinii elementare şi a sarcinii specifice a electronului 1.3. Dependenţa masei particulelor de viteză 1.4. Monocromatoare de particule

1.5. Determinarea experimentală a masei ionilor. Spectrometre şi spectrografe de masă. 1.6. Acceleratoare de particule.

Cap. 2. BAZELE TEORETICE ŞI EXPERIMENTALE ALE FIZICII CUANTICE. DUALISMUL UNDĂ-CORPUSCUL ( 5 ore) 2.1. Radiaţia termică: legile radiaţiei termice; ipoteza cuantelor şi legea lui Planck. 2.2. Efectul fotoelectric extern. Aplicaţii. 2.3. Caracteristicile corpusculare ale fotonilor. Interacţia fotonilor cu sistemele atomice.

2.4. Radiaţia Röentgen. Efectul Compton 2.5. Natura ondulatorie a microparticulelor. Unde de Broglie. Viteză de fază şi de grup. Verificarea experimentală a naturii ondulatorii. Interpretarea funcţiei de undă. 2.6. Relaţia de incertitudine a lui Heisenberg. Cap. 3. MODELE ALE ATOMULUI. SPECTRE ATOMICE ( 4 ore) 3.1. Modelul atomic saturnian al lui Nagaoka şi al “budincii cu stafide” al lui Thomson

3.2. Metoda ciocnirilor în fizica atomică. Secţiunea eficace de interacţie. Împrăştierea coulombiană. Modelul atomic planetar al lui Rutherford.

3.3. Modelul atomic semicuantic al lui Bohr. Spectrul hidrogenului şi a atomilor hidrogenoizi. Experimentul Franck şi Hertz. 3.4. Modelul Bohr – Sommerfeld nerelativist. Corecţii relativiste. 3.5. Spectrele metalelor alcaline. Cap. 4. TEORIA CUANTICĂ NERELATIVISTĂ A ATOMILOR ( 4 ore) 4.1. Operatori în mecanica cuantică. Funcţii şi valori proprii. Ecuaţia lui Schrodinger. Ecuaţia de continuitate.

4.2. Momentul cinetic orbital în tratare cuantică 4.3. Atomii hidrogenoizi în tratare cuantică 4.4. Momentul magnetic orbital al electronului 4.5. Spinul electronului. Momentul magnetic de spin. Cap. 5. ATOMI CU MAI MULŢI ELECTRONI DE VALENŢĂ ( 4 ore) 5.1. Principiul identităţii particulelor. Stări simetrice şi antisimetrice. 5.2. Principiul lui Pauli. 5.3. Aproximaţia câmpului central mediu. 5.4. Teoria cuantică a atomului cu doi electroni. Atomul de heliu. 5.5. Configuraţii electronice. Tabelul periodic al elementelor. 5.6. Momentul cinetic total al atomilor cu mai mulţi electroni de valenţă. Cuplaje electronice (L-S şi J-J). Modelul vectorial al atomului. 5.7. Momentul magnetic efectiv al atomului. Factorul Landé.

5.8. Spectre caracteristice de radiaţii X. Legea lui Moseley. Cap. 6. ATOMII ÎN CÂMPURI ELECTRICE ŞI MAGNETICE ( 2 ore)

6.1. Efectul Zeeman normal şi anomal. Efectul Paschen-Back. 6.2. Efectul Stark

Cap. 7. ELEMENTE DE TEORIE CUANTICĂ A MOLECULEI. SPECTRE MOLECULARE ( 5 ore) 7.1. Natura legăturilor chimice (legături covalente, ionice, Van der Waals). 7.2. Proprietăţi de simetrie ale moleculelor. 7.3. Mişcarea nucleară a moleculei biatomice. Aproximaţia Born-Opperheimer. 7.4. Mişcarea de rotaţie şi vibraţie a moleculei poliatomice. 7.5. Mişcarea electronilor: metoda legăturii de valenţă şi metoda orbitalilor moleculari

7.6. Structura spectrelor moleculare. Spectre de rotaţie, vibraţie şi electronice.

F. Lucrări practice de laborator (2 ore pentru fiecare lucrare):

1. Determinarea sarcinii electronului prin metoda de tip Millikan

Page 55: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

2. Determinarea sarcinii specifice a electronului prin metoda focalizării fasciculului în câmp magnetic longitudinal şi prin metoda magnetronului.

3. Determinarea constantei Stefan-Boltzmann din legea radiaţiei corpului negru. 4. Studiul legii transportului de energie prin radiaţie. 5. Studiul legilor efectului fotoelectric extern. 6. Determinarea constantei lui Planck şi a lucrului de extracţie a fotoelectronilor din studiul

efectului fotoelectric extern şi stabilirea legii de distribuţie după energii a fotoelectronilor. 7. Studiul dependenţei intensităţii radiaţiilor de frânare de numărul atomic al ţintei. 8. Studiul spectrului hidrogenului în domeniul vizibil. Determinarea constantei lui Rydberg şi

a masei electronului. 9. Determinarea primului nivel energetic excitat al atomilor de mercur cu ajutorul experienţei

Franck şi Hertz. 10. Spectrometria radiaţiilor electromagnetice de energie mare. 11. Prelucrarea pe calculator a spectrelor energetice de radiaţii X caracteristice. Verificarea

legii lui Moseley pentru seriile K şi L. 12. Studiul spectrelor de emisie cu ajutorul monocromatorului. Studiul spectrului heliului,

sodiului şi a spectrelor moleculare N2, CO2 şi O2. 13. Interpretarea spectrelor de masă. Identificarea speciilor de ioni.

G. Bibliografie de elaborare a cursului

H. Bibliografie minimală 1. Alexandrina Nat, Fizică atomică şi nucleară, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 1998. 2. Antoaneta Ene, Alexandrina Nat, Îndrumar de laborator de Fizică atomică şi nucleară,

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, 1999. 3. Şt. Muscalu, Fizica atomică şi nucleară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975. 4. Max Born, Fizica atomică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973 5. T. Creţu, Şt. Tudorache, Fizica atomului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985. 6. S. Schonland, La simétrie moléculaire, Gauthiers-Villars, Paris, 1971. 7. Nat, A., Ene, A., Probleme de fizica atomica, Editura Fundatiei Universitare Dunarea de Jos, Galati, 2001, 159

pagini, ISBN 973-8139-65-1. 8. Alexandrina Nat, Antoaneta Ene, Fizică atomică şi nucleară. Culegere de probleme, Editura

Cartea Universitara, Bucuresti, 2003/2004, 353 pagini, ISBN 973-7956-12-5.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 56: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: METODE NUMERICE ŞI SIMULARE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 28 E 5 UGS05OIV10

II. Obiectivele disciplinei: - - Cunoaşterea si utilizarea adecvata a noţiunilor, teoremelor din cadrul analizei numerice - Cunoaşterea si utilizarea adecvata a teoremelor si procedeelor la rezolvare unor probleme din cadrul analizei numerice

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: 1. Mărimi aproximative: Erorile mărimilor aproximative. Reguli de rotunjire a numerelor. Stabilirea numărului de cifre exacte Erorile rezultante în urma efectuării unor operaţii matematice cu numere aproximative. Interpolarea. Extrapolarea. Metode de interpolare. 2. Reprezentarea datelor prin grafice: Grafice cantitative şi calitative. Scări funcţionale. Exemple de folosire a scărilor funcţionale 3. Reprezentarea datelor prin corelaţii: Formule raţionale şi formule empirice. Alegerea formei adecvate pentru o corelaţie empirică. Evaluarea constantelor. Concordanţa unei funcţii empirice cu un şir de date. 4. Metode de rezolvare numerica a ecuatiilor algebrice si diferentiale 5. Metoda celor mai mici pătrate.: Aspecte generale. Cazul linear. Metoda celor mai mici pătrate în cazul funcţiilor de ordin doi. Aspecte privind cazul general. 6. Scheme cu diferenţe finite pentru ecuaţii cu derivate parţiale F. Conţinutul seminariilor: 1. Calculul principalelor mărimi ce caracterizează un set de date cu ajutorul programului Excel, 2. Reprezentarea grafică a datelor experimentale. Exemple de reprezentări cu ajutorul

programului Excel 3. Metode de testare a corelaţiilor între seturi date experimentale. 4. Funcţia de distribuţie Gauss. Evaluarea valorii adevărate dintr-un set de date experimentale

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 57: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

5. Relaţia dintre indicele de precizie şi eroarea pătratică medie Mărimi principale ale funcţiilor de distribuţie.

6. Metoda celor mai mici pătrate. Cazul linear 7. Metoda celor mai mici pătrate. Cazul parabolic 8. Metode de interpolare. Exemple. - G. Bibliografie: . R.L. Burden, J.D. Faires, A.C. Reynolds, Numerical Analysis, Prindle, Weber & Schmidt, Boston, Massachusettes, 1981 2. G. Murariu, Analiza numerica (manuscris in pregatire; va apare 2007) 3. Ileana Toma, Iuliana Iatan, Analiza numerica - curs, aplicatii, algoritmi in pseudocod si programe de calcul,Ed. Matrixrom, (2006)

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 58: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ

B. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 28 V V 2 2 UGS05OIII12

A. Obiectivele disciplinei: .

Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate; - dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului din domeniul stiintelor exacte; -deprinderea abilitatii de documentare in limba engleză, in domeniul de specialitate. Instrumental-aplicative - comunicarea orala pe teme de specialitate; - folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate; - comunicare scrisa (redactare de CV, scrisoare de candidatură, scrisoare de recomandare in limba engleza) Atitudinale -manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba engleză ca şi componentă în formarea generală ; - constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina - valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină.

B. Metode de predare – învăţare:

- conversatia, explicatia, simularea de situatie

C. Forme şi metode de evaluare: - test lexico-gramatical pe text de specialitate - test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 59: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

- tema de casa - redactarea de CV, scrisoare de candidatura si recomandare - test oral pentru exprimarea reperelor de cantitate, a datei si orei

D. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: -

E. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Elemente de comunicare profesională: structuri lingvistice şi vocabular 1. Tipuri textuale (informativ, explicativ, descriptiv, narativ, argumentativ, directiv) 4 ore 2. Terminologie de specialitate. Derivarea. 2 ore 3. Terminologie de specialitate. Compunerea. Sintagme complexe. Colocaţii. 4 ore 4. Timpuri verbale fundamentale. 4 ore 5. Modalitatea (verbe modale şi moduri; aspectualitate). 2 ore 6. Corespondenţă oficială şi documente profesionale (CV, scrisoare de intenţie, 6 ore scrisoare de recomandare, cerere de informaţii / ofertă). 7. Comunicare orală profesională: exprimarea datei, orei, cantităţii. 6 ore

F. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Cook, G., Academic Writing, OUP, 1999. 2. Farrington, Olivia, Dificultăţi şi capcane ale limbii engleze, Teora, Buc., 1998. 3. Pawlowska, B., Kempiski, Z., Teste de limba engleză, Teora, Buc., 1997. 4. Galea, I., Stanciu, V., English with Tears, Dacia, Cluj, 1999. 5. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 6. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 7. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995.

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi11

1. Timar, E., Limba engleză în teste şi exerciţii, Teora, Buc., 1998. 2. Naylor, H., Hagger, S., Paths to Proficiency, Longman Group UK Ltd., 1992. 3. Misztal, M., Test Your Vocabulary, Teora, Buc., 1995 Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

11 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 60: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: LIMBA FRANCEZĂ

Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul

Sem. I Sem. II Total ore Forme de

verificare Nr. credite Anul

de studiu

C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I

Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 28 V V 2 2 UGS05OIII12

H. Obiectivele disciplinei: .

Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare - cunoasterea si utilizarea adecvata a terminologiei de specialitate, precum si a structurilor gramaticale aplicate si aplicabile limbajului de specialitate; - dobandirea competentelor lingvistice implicate in procesul de interpretare si traducere a textului din domeniul stiintelor exacte; -deprinderea abilitatii de documentare in limba franceză, in domeniul de specialitate. Instrumental-aplicative - comunicarea orala pe teme de specialitate; - folosirea diverselor acte de limbaj adecvate în potenţiale situaţii de comunicare profesională din domeniul de specialitate; - comunicare scrisa (redactare de CV, scrisoare de candidatură, scrisoare de recomandare in limba franceza) Atitudinale -manifestarea unor atitudini pozitive faţă de pregătirea în limba franceză ca şi componentă în formarea generală ; - constientizarea rezultatelor studiului individual asistat si neasistat in formarea de limba straina - valorificarea optima si creativa a propriului potential in pregătirea la limba străină.

Metode de predare – învăţare:

- conversatia, explicatia, simularea de situatie

Forme şi metode de evaluare: - test lexico-gramatical pe text de specialitate

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 61: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

- test de realizare a actelor de comunicare la nivel de a fi înţeles pe teme uzuale si de specialitate - tema de casa - redactarea de CV, scrisoare de candidatura si recomandare - test oral pentru exprimarea reperelor de cantitate, a datei si orei

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: -

Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: Elemente de comunicare profesională: structuri lingvistice şi vocabular 1. Tipuri textuale (informativ, explicativ, descriptiv, narativ, argumentativ, directiv). 4 ore 2. Terminologie de specialitate. Derivarea. 2 ore 3. Terminologie de specialitate. Compunerea. Sintagme complexe. Colocaţii. 4 ore 4. Timpuri verbale fundamentale. 4 ore 5. Modalitatea (verbe modale şi moduri; aspectualitate). 2 ore 6. Corespondenţă oficială şi documente profesionale (CV, scrisoare de intenţie, 6 ore scrisoare de recomandare, cerere de informaţii / ofertă). 7. Comunicare orală profesională: exprimarea datei, orei, cantităţii. 6 ore

Bibliografie de elaborare a cursului Chamberlain, Alain, Steele Ross, 1991, Guide pratique de la communication, Didier, Français langue étrangère Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica Adam, Jean-Michel, 1990, Eléments de linguistique textuelle. Théorie et pratique de l’analyse textuelle, Bruxelles: Mardaga Adam, Jean-Michel, 1992, Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication, dialogue, Nathan Université Rata, Georgeta, 1994, De la vie à l’expression personnelle, guide pratique de conversation, Iasi: Editura Fundatiei „Chemarea” Gancz, Andrei, Franchon, Marie-Claude, Gancz, Margareta, 1999, Dictionar francez-roman al comunicarii, Bucuresti, Editura Corint *** Ghid roman- francez al actelor de vorbire. Bucuresti: Editura Corint Tutescu, Mariana, 1996, Du mot au texte, Bucuresti, Editura Cavallioti Grévisse, Maurice, 1990, Précis de grammaire française, Duculot Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Editura Gramar 100+1 Ribière, Mireille, Thalia, Marriott, 1999, Gramatica limbii franceze pentru avansati, Bucuresti: Teora Christensen, Marie-Hélène, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora

G. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi Ghidu, George, 1983, Conjugarea verbelor franceze, Bucuresti: Editura Stiintifica si Enciclopedica Christensen, Marie-Hélène, Fuchs, Maryse, Korach, Catherine Schapira, 2004, Gramatica limbii franceze de la A la Z, Bucuresti: Teora Saras, Marcel, Stefanescu, Mihai, Gramatica limbii franceze prin exercitii, 2000, Bucuresti: Editura Gramar 100+1

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 62: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: PRACTICA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

90 V 3 UGS05OIV13

II. Obiectivele disciplinei: Prezentarea într-o formă unitară a noţiunilor si tehnicilor fundamentale utilizate in

laboratoarele de măsurători fizice si chimice. • Cunoaşterea unor metode si tehnici fundamentale;

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea,

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă (semestrul I - proiect pe o temă la alegere din tematica disciplinei); evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului: - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor mecanice - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor termice. - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor electrice - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor optice F. Conţinutul seminariilor: - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor mecanice - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor termice. - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor electrice - Tehnici de laborator in studiul fenomenelor optice- G. Bibliografie: 1. G. Murariu, D. Toma, N. Tigau, “Modelarea Fenomenelor Fizice - Lucrări de Laborator”,

Editura Universităţii Bucureşti 2005. 2. G. Murariu, , “Modelarea si Simulare- Lucrări de Laborator”, Editura Universităţii Bucureşti

2006 3. V.S.Vladimirov, Ecuaţiile Fizicii Matematice, Ed. Ştiinţifica şi Enciclopedica, Bucureşti, 1980.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 63: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 64: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: OPTICA II A

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu C

S L C S C S L Sem. I Sem.

II Sem.

I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 2 - - - 14 28 - E - 3 - UGS05OpIV02

II. Obiectivele disciplinei:

• Insusirea aplicatiilor fenomenelor fizice: reflexie, refractie, interferenta, difractie, polarizare;

• Cunoasterea dispozitivelor experimentale cu ajutorul carora putem studia fenomenele fizice: interferenta, difractia, difuzia, reflexie, refractie;

• Aplicarea notiunilor invatate in rezolvare de probleme. III. Metode de predare – învăţare:

prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

IV. Forme şi metode de evaluare:

evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

8. Energia transportata de radiatiile optice. Marimi si unitati energetice. Aplicatii/1 ora

9. Caracteristici ale radiatiilor optice/2 ore

Starea de polarizare a radiatiei emise de o sursa termica. Coerenta radiatiilor optice. Compozitia spectrala a radiatiilor optice. Marimi energetice spectrale.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 65: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

10. Propagarea undelor electromagnetice optice armonice in substante dielectrice si

omogene. Procedee experimentale de obtinere a luminii polarizate/ 4 ore

Propagarea undelor electromagnetice optice plane in substante dielectrice omogene izotrope. Propagarea undelor electromagnetice optice plane in substante dielectrice omogene anizotrope. Radiatii optice total polarizate. Schimbarea starii de polarizare a radiatiilor optice.

11. Aplicatii ale reflexiei si refractiei undelor electromagnetice optice plane/3 ore

Aplicatii ale fenomenului de reflexie totala. Actiunea unei lame transparente omogene, izotrope asupra radiatiilor optice. Actiunea unei lame absorbante omogene, izotrope asupra radiatiilor optice. Filtre optice.

12. Aparate optice/ 4 ore

Aparate optice cu imagini finale virtuale. Aparate optice cu imagini finale reale.

VI. Conţinutul seminariilor/număr de ore pentru fiecare temă:

1. Ecuatiile lui Maxwell. Unde electromagnetice plane in vid. Aplicatii/2 ore 2. Campul electromagnetic emis de un dipol electric punctiform. Aplicatii/2 ore 3. Radiatii optice total polarizate. Schimbarea starii de polarizare a radiatiilor optice.

Aplicatii/2 ore 4. Difuzia radiatiilor optice. Aplicatii/2 ore 5. Legile reflexiei si refractiei. Coeficientii Fresnel. Aplicatii/2 ore 6. Starea de polarizare a radiatiilor reflectate si transmise. Reflexia totala. Aplicatii/2

ore 7. Dioptrul sferic si dioptrul plan. Oglinzi. Constructii de imagini in sisteme optice

centrate. Aplicatii/2 ore 8. Lentile. Lentile subtiri. Sisteme optice centrate formate din doua lentile subtiri.

Constructii de imagini in sisteme optice centrate. Aplicatii/2 ore 9. Prisma optica. Aplicatii/2 ore 10. Interferenta luminii. Inelele lui Newton.Aplicatii/2 ore 11. Dispozitive de obtinere a fasciculelor coerente. Aplicatii/2 ore 12. Difractia Fraunhofer in cazul unei fante liniare. Aplicatii/2 ore 13. Retele de difractie. Aplicatii/2 ore 14. Aparate optice cu imagini finale virtuale. Aplicatii/2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. M. Praisler, Note de curs 2. D.O. Dorohoi, Optica. Teorie, experiente, probleme rezolvate. Editura „Stefan

Procopiu”, Iasi, 1995. 4. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003. 5. G.C. Moisil, E. Curatu, Optica. Teorie si aplicatii, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986; 6. G. Hutanu, De la optica clasica la optica moderna, Editura Stiintifica si Enciclopedica,

Bucuresti, 1984;

Page 66: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi12 1. M. Praisler, Note de curs 2. D.O. Dorohoi, Optica. Teorie, experiente, probleme rezolvate. Editura „Stefan

Procopiu”, Iasi, 1995 3. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

12 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 67: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: OPTICA II B

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu C

S L C S C S L Sem. I Sem.

II Sem.

I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 2 - - - 14 28 - E - 3 - UGS05OpIV02

II. Obiectivele disciplinei:

• Insusirea aplicatiilor fenomenelor fizice: reflexie, refractie, interferenta, difractie, polarizare;

• Cunoasterea dispozitivelor experimentale cu ajutorul carora putem studia fenomenele fizice: interferenta, difractia, difuzia, reflexie, refractie;

• Aplicarea notiunilor invatate in rezolvare de probleme. III. Metode de predare – învăţare:

prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei.

IV. Forme şi metode de evaluare:

evaluare continuă ( pondere 30% ) prin metode orale, probe scrise, practice şi teme de casă; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

13. Energia transportata de radiatiile optice. Marimi si unitati energetice. Aplicatii/1 ora

14. Caracteristici ale radiatiilor optice/2 ore

Starea de polarizare a radiatiei emise de o sursa termica. Coerenta radiatiilor optice. Compozitia spectrala a radiatiilor optice. Marimi energetice spectrale.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 68: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

15. Propagarea undelor electromagnetice optice armonice in substante dielectrice si

omogene. Procedee experimentale de obtinere a luminii polarizate/ 4 ore

Propagarea undelor electromagnetice optice plane in substante dielectrice omogene izotrope. Propagarea undelor electromagnetice optice plane in substante dielectrice omogene anizotrope. Radiatii optice total polarizate. Schimbarea starii de polarizare a radiatiilor optice.

16. Aplicatii ale reflexiei si refractiei undelor electromagnetice optice plane/3 ore

Aplicatii ale fenomenului de reflexie totala. Actiunea unei lame transparente omogene, izotrope asupra radiatiilor optice. Actiunea unei lame absorbante omogene, izotrope asupra radiatiilor optice. Filtre optice.

17. Aparate optice/ 4 ore

Aparate optice cu imagini finale virtuale. Aparate optice cu imagini finale reale.

VI. Conţinutul seminariilor/număr de ore pentru fiecare temă:

1. Ecuatiile lui Maxwell. Unde electromagnetice plane in vid. Aplicatii/2 ore 2. Campul electromagnetic emis de un dipol electric punctiform. Aplicatii/2 ore 3. Radiatii optice total polarizate. Schimbarea starii de polarizare a radiatiilor optice.

Aplicatii/2 ore 4. Difuzia radiatiilor optice. Aplicatii/2 ore 5. Legile reflexiei si refractiei. Coeficientii Fresnel. Aplicatii/2 ore 6. Starea de polarizare a radiatiilor reflectate si transmise. Reflexia totala. Aplicatii/2

ore 7. Dioptrul sferic si dioptrul plan. Oglinzi. Constructii de imagini in sisteme optice

centrate. Aplicatii/2 ore 8. Lentile. Lentile subtiri. Sisteme optice centrate formate din doua lentile subtiri.

Constructii de imagini in sisteme optice centrate. Aplicatii/2 ore 9. Prisma optica. Aplicatii/2 ore 10. Interferenta luminii. Inelele lui Newton.Aplicatii/2 ore 11. Dispozitive de obtinere a fasciculelor coerente. Aplicatii/2 ore 12. Difractia Fraunhofer in cazul unei fante liniare. Aplicatii/2 ore 13. Retele de difractie. Aplicatii/2 ore 14. Aparate optice cu imagini finale virtuale. Aplicatii/2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. M. Praisler, Note de curs 2. D.O. Dorohoi, Optica. Teorie, experiente, probleme rezolvate. Editura „Stefan

Procopiu”, Iasi, 1995. 7. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003. 8. G.C. Moisil, E. Curatu, Optica. Teorie si aplicatii, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986; 9. G. Hutanu, De la optica clasica la optica moderna, Editura Stiintifica si Enciclopedica,

Bucuresti, 1984;

Page 69: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi13 1. M. Praisler, Note de curs 2. D.O. Dorohoi, Optica. Teorie, experiente, probleme rezolvate. Editura „Stefan

Procopiu”, Iasi, 1995 3. S. Sahlean, S. Gosav, Optica - Indrumar de lucrari practice. Editura Fundatiei

Universitare „Dunarea de Jos” Galati, 2003. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

13 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 70: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 Email:[email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: MECANICĂ CUANTICĂ IIA

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Fizică informatică Anul II

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 - - 14 14 E - 2 - UGS05OIII04

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul cu titlul Mecanică cuantică are drept obiectiv iniţierea studenţilor în metodologia de studiere a microcosmosului şi prezintă principalele aspecte privind utilizarea unor metode matematice tipice acestei discipline. Mecanica cuantică reprezintă instrumentul fundamental de investigare în fizica cuantică, utilizând un aparat matematic destul de abstract, dar deosebit de eficace şi larg recunoscut în lumea ştiinţifică care se ocupă de studiul microcosmosului. Pentru înţelegerea mecanicii cuantice se face mai întâi o prezentare a principalelor rezultate referitoare la radiaţia termică, ipoteza cuantelor şi ipoteza ondulatorie, continuând cu aspecte legate de dualismul undă-corpuscul. Apoi, se trece treptat la noţiuni mai complicate legate de ecuaţia lui Schrödinger, ecuaţia de continuitate, interpretarea funcţiei de undă, unele aplicaţii ale ecuaţiei lui Schrödinger, după care se prezintă la elemente legate de mecanica matriceală. În finalul cursului, se prezintă o serie de aspecte legate de sistemele de particule, ca o generalizare a noţiunilor prezentate în cazul unei particule.

III. Metode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metode moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a structurii fine a materialelor.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Cap.1. Ionul hidrogenoid: Introducere, Definiţe, Ecuaţia lui Schrödinger pentru ionul hidrogenoid, Soluţia ecuaţiei lui Schrödinger, Discuţii. Cap.2. Factorul lui Gamow: Bariere şi gropi de potenţial, Tipuri, forme, caracteristici, Determinarea transparenţei şi reflectanţei unei bariere de potenţial. Cap. 3. Potenţialul Kronig-Penney: Introducere, Ecuaţia lui Schrödinger pentru un potenţial periodic, Soluţia ecuaţiei, Discuţii Aplicaţii. Cap. 4. Sisteme de particule. Introduce. Ecuaţia de continuitate. Sisteme de particule identice. Aproximaţia Born-Oppenheimer. Ecuaţia Hartree-Fock. Molecula de hidrogen. Starea fundamentală. Interacţiunea spin-spin. Interacţiunea spin-orbită. Cuplajul a două momente cinetice.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 71: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VI. Bibliografie de elaborare a cursului 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004

VII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi14 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004. 5. C. Gheorghieş, Mecanică cuantică. Bariere şi gropi de potenţial, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003. 6. G. Cone, G. Macarie, Bazele experimentale ale fizicii cuantice, Lito IPB, 1979. 7. S. Brandt, H. Dahmen, Mecanica cuantică în imagini, Ed. Teh., Bucureşti, 1998. 8. V. Florescu, Mecanica cuantică, vol. I, 1979, vol. II, 1981, Lito Univ. Bucureşti. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 72: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 Email:[email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: MECANICĂ CUANTICĂ IIB

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Fizică informatică

Anul II Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

1 1 - - 14 14 E - 2 - UGS05OIII04

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul cu titlul Mecanică cuantică are drept obiectiv iniţierea studenţilor în metodologia de studiere a microcosmosului şi prezintă principalele aspecte privind utilizarea unor metode matematice tipice acestei discipline. Mecanica cuantică reprezintă instrumentul fundamental de investigare în fizica cuantică, utilizând un aparat matematic destul de abstract, dar deosebit de eficace şi larg recunoscut în lumea ştiinţifică care se ocupă de studiul microcosmosului. Pentru înţelegerea mecanicii cuantice se face mai întâi o prezentare a principalelor rezultate referitoare la radiaţia termică, ipoteza cuantelor şi ipoteza ondulatorie, continuând cu aspecte legate de dualismul undă-corpuscul. Apoi, se trece treptat la noţiuni mai complicate legate de ecuaţia lui Schrödinger, ecuaţia de continuitate, interpretarea funcţiei de undă, unele aplicaţii ale ecuaţiei lui Schrödinger, după care se prezintă la elemente legate de mecanica matriceală. În finalul cursului, se prezintă o serie de aspecte legate de sistemele de particule, ca o generalizare a noţiunilor prezentate în cazul unei particule.

III. Metode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metode moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a structurii fine a materialelor.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Cap.1. Ionul hidrogenoid: Introducere, Definiţe, Ecuaţia lui Schrödinger pentru ionul hidrogenoid, Soluţia ecuaţiei lui Schrödinger, Discuţii. Cap.2. Factorul lui Gamow: Bariere şi gropi de potenţial, Tipuri, forme, caracteristici, Determinarea transparenţei şi reflectanţei unei bariere de potenţial. Cap. 3. Potenţialul Kronig-Penney: Introducere, Ecuaţia lui Schrödinger pentru un potenţial periodic, Soluţia ecuaţiei, Discuţii Aplicaţii. Cap. 4. Sisteme de particule. Introduce. Ecuaţia de continuitate. Sisteme de particule identice. Aproximaţia Born-Oppenheimer. Ecuaţia Hartree-Fock. Molecula de hidrogen. Starea fundamentală. Interacţiunea spin-spin. Interacţiunea spin-orbită. Cuplajul a două momente cinetice.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 73: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VI. Bibliografie de elaborare a cursului 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004

VII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi15 1. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2005 2. I. Gotlieb, M. A. Dariescu, C. Dariescu, Mecanică cuantică, Ed. Bit, Iaşi, 1999 3. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Curs pentru uzul studenţilor, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003 4. C. Gheorghieş, Introducere în mecanică cuantică, Culegere de probleme rezolvate, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004. 5. C. Gheorghieş, Mecanică cuantică. Bariere şi gropi de potenţial, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2003. 6. G. Cone, G. Macarie, Bazele experimentale ale fizicii cuantice, Lito IPB, 1979. 7. S. Brandt, H. Dahmen, Mecanica cuantică în imagini, Ed. Teh., Bucureşti, 1998. 8. V. Florescu, Mecanica cuantică, vol. I, 1979, vol. II, 1981, Lito Univ. Bucureşti. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 74: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 Email:[email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: FIZICA SOLIDULUI ŞI SEMICONDUCTORILOR

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Fizică informatică

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

28 28 - - 28 28 E - 6 - UG-S-05-OV 01

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul cu titlul Fizica solidului şi semiconductorilor are drept obiectiv prezentarea principalelor aspecte legate de starea solidă a materiei care au impact ştiinţific şi tehnologic în microelectronică, electronică cuantică, tehnica de transmitere şi prelucrare a informaţiei, optoelectronică modernă sau elementele de automatizare. In vederea prezentării noţiunilor specifice corpului solid şi semiconductorilor se utilizează noţiunile de mecanică cuantică căpătate de către studenţi în anul anterior predării acestei discipline.

III. Metode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metode moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a structurii fine a materialelor.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Capitolul 1, Structura cristalină ideală: Reţeaua cristalină, Sisteme cristalografice, notaţii cristalografice, distanţe interplanare, Reţeaua reciprocă, Difracţia în concepţia Laue şi concepţia Bragg, Sfera Ewald. /2 ore Capitolul 2, Structura cristalină reală: Defecte termice, Defecte structurale: defecte punctiforme, defecte liniarforme, defecte bidimensionale/ 2 ore. Capitolul 3, Proprietăţi mecanice: Vibraţia reţelei cristaline: reţeaua monoatomică unidimensională, reţeaua biatomică unidimensională, Vibraţia reţelei tridimensionale, Distribuţia modurilor de vibraţie. Cuantificarea vibraţiilor, Fononi./ 2 ore. Capitolul 4, Proprietăţi termice: Călduri molare, Teoria căldurilor specifice: Modelul gazului ideal, Modelul Debye, Modelul Einstein, Conductibilitatea termică, Dilatarea termică. Efecte armonice, Efecte anarmonice./ 2 ore. Capitolul 5, Studiul electronilor: Modelul Drude, Modelul Lorentz, Modelul electronilor liberi, Modelul electronilor cvasiliberi, Modelul electronilor puternic legaţi, Modelul plasmonilor, Modelul Kronig-Penney, Zone Brillouin, Suprafaţa Fermi, Clasificarea solidelor: metale, semiconductori, dielectrici, Masa efectivă a electronului./ 2 ore. Capitolul 6, Proprietăţi electrice: Conductibilitatea electrică, Legea Wiedemann - Franz, Emisia termoelectrică, Diferenţa de potenţial de contact, Efecte termoelectrice./ 2 ore.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 75: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Capitolul 7, Proprietăţi magnetice: Originea proprietăţilor magnetice, Susceptibilitate magnetică, Diamagnetismul, Paramagnetismul , Feromagnetismul, Anti-feromagnetismul şi ferimagnetismul, Unde de spin, Magnoni./ 2 ore.

VI. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Obţinerea spectrului de difracţie de radiaţii X de la o probă cristalină. 2. Determinarea parametrului de reţea cristalină 3. Analiza SEM a unei probe aflate în stare solidă 4. Studiul efectului Hall 5. Studiul efectului magnetorezistiv 6. Determinarea temperaturii Curie a metalelor feromagnetice 7. Studiul substanţelor feromagnetice 8. Studiul efectului fotoconductiv 9. Determinarea potenţialului de contact metal-semiconductor 10. Determinarea energiei de activare termică a semiconductorilor 11. Studiul diodei semiconductoare 12. Depunerea electrolitică a straturilor subţiri 13. Depunerea prin tehnica PVD şi CVD a straturilor subţiri. 14. Colocviu de laborator.

VII. Bibliografie de elaborare a cursului 1. Gheorghieş C., Ţigău, N. Velican N., Fizica Corpului Solid. Culegere de probleme, Ed. „Fundaţiei universitare, Galaţi, 2002 2. Gheorghieş C., L. Gheorghieş, L., Chirilă R, Roentgenografie. Culegere de probleme rezolvate. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1994. 3. C. Gheorghieş, Fizica solidului şi semiconductorilor, versiune electronică, 2007 4. C. Kittel, Fizica corpului solid, Ed. Tehnica, Bucureşti, 1971 5. I. Munteanu, Fizica corpului solid, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2005 6. N. Velican, Fizica stării solide, Ed. Fundaţia Universitară „ Dunărea de Jos” din Galaţi, 2004 7. N. Ţigău, C. Gheorghieş, Fizica corpului solid. Aplicaţii practice, Ed. Ars Docendi, Bucureşti, 2004. 8. I.D. Bursuc, N. Suliţanu – Solidul. Fenomene, teorii, aplicaţii, Ed.Şt. Buc., 1991. 9. I. I. Nicolaescu – Introducere în fizica corpului solid –Edit.Cultura, 1997 10. Burzo E., Fizica fenomenelor magnetice, Ed. Academiei Române, Bucureşti, vol. I (1979), vol.II (1981), vol.III (1983). VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi16 1. C. Kittel, Fizica corpului solid, Ed. Tehnica, Bucureşti, 1971 2. I. Munteanu, Fizica corpului solid, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2005 3. N. Velican, Fizica stării solide, Ed. Fundaţia Universitară „ Dunărea de Jos” din Galaţi, 2004 4. C. Gheorghieş, Fizica solidului şi semiconductorilor, versiune electronică, 2007

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 76: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: FIZICA NUCLEULUI

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ

Anul III Sem.I Sem.II

Total ore

Forma de verificare Nr. credite Anul de

studiu C LP C LP C LP Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II Cod disciplină

Nr. ore 2 2 - - 28 28 E - 6 - UGS05OV02 B. Obiectivele disciplinei:

• Pregătirea studenţilor în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare a fizicii şi în interconexiune cu celelalte capitole ale fizicii, prin accesul la unele cunoştinţe contemporane de fizică.

• Dezvoltarea capacităţii intelectuale prin analizarea, abstractizarea şi sinteza fenomenelor care au loc la nivelul nucleelor atomice.

• Formarea de deprinderi practice şi diferenţierea proprietăţilor şi fenomenelor nucleare prin experimentarea efectelor lor.

C. Metode de predare – învăţare: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, abstractizarea, construirea modelelor, formarea de deprinderi de aplicare a cunoştinţelor, studiul bibliografiei. D. Forme de evaluare: - evaluare continuă (pondere 30%) prin aprecierea activităţii la lucrările practice şi a prelucrării datelor experimentale; - evaluarea sumativă (pondere 70%) prin colocviul final de laborator şi probe scrise/orale din materia predată la curs. E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

I. Caracteristicile generale ale nucleelor atomice şi ale forţelor nucleare( 4 ore)

Dimensiunile nucleului .Momentul electric cuadrupolar al nucleului.Spinul şi momentul magnetic al nucleului.Paritatea .Spinul izotopic (izospinul).Energia de legătură a nucleului.Proprietăţile forţelor nucleare. Teoria mezonică a forţelor nucleare

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 77: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

II. Modele nucleare (2 ore)

Modelul picătură.Modelul de „gaz” Fermi nuclear.Modelul păturilor nucleare. Modelul generalizat (colectiv) al nucleului.

III. Radioactivitatea (4 ore)

Legile dezintegrărilor radioactive.Teoriile dezintegrărilor α, β şi γ.

IV. Reacţii nucleare(4 ore)

Secţiunea eficace.Legi de conservare în reacţiile nucleare.Fisiunea nucleară şi fuziunea termonucleară.

V. Interacţia radiaţiilor cu substanţa (4 ore)

Interacţia particulelor încărcate cu substanţa.Interacţia radiaţiilor γ cu substanţa. Interacţia radiaţiilor nucleare cu materia vie.

VI. Detectarea şi măsurarea radiaţiilor nucleare ( 2 ore)

Consideraţii generale.Detectoare de radiaţii nucleare bazate pe colectarea ionilor în gaze. Detectoare cu scintilaţie. Detectoare cu semiconductori.Circuite electronice asociate. Spectrometre. Detectarea neutronilor

VII. Aplicaţiile radiaţiilor şi a izotopilor radioactivi ( 6 ore)

Analize radiometrice bazate pe măsurarea radioactivităţii naturale.Utilizarea proprietăţilor ionizante ale radiaţiilor nucleare.Utilizarea proprietăţilor penetrante ale radiaţiilor nucleare. Dispozitive de măsură prin retroîmprăştiere. Spectroscopia Mössbauer. Excitarea fluorescenţei de raze X. Microscopie electronică. Metode neutronice de analiză.

VIII. Principii şi concepte de bază ale dozimetriei ( 2 ore)

Mărimile dozimetrice. Protecţia contra radiaţiilor nucleare.

F. Lucrări practice de laborator/ număr de ore pentru fiecare temă:

I. Detecţia radiaţiilor nucleare 1. Determinarea caracteristicii de numărare a contorului Geiger-Muller şi vizualizarea

pulsurilor la osciloscop. 2. Determinarea timpului de rezoluţie al instalaţiei de numărare prin metoda celor două

surse. 3. Determinarea eficacităţii totale de detecţie a contorului Geiger-Muller şi a detectorului

cu scintilaţie prin metoda geometriei cunoscute. 4. Determinarea rezoluţiei energetice şi a timpului mort a detectorului cu cristal de

NaI(TI) utilizând spectrometria radiaţiilor γ. II. Metrologia radionuclizilor

1. Determinarea activităţii unei surse γ-radioactive utilizând spectrometria radiaţiilor γ. 2. Determinarea activităţii unui radionuclid prin metoda comparaţiei.

III. Determinarea energiei radiaţiilor nucleare 1. Determinarea energiei particulelor α prin măsurarea parcursului acestora în plăcile

nucleare. 2. Determinarea energiei maxime a spectrului radiaţiilor β emise de un radionuclid prin

absorbţia totală în aluminiu. 3. Determinarea energiei maxime a spectrului radiaţiilor β prin măsurarea grosimilor de

înjumătăţire în aluminiu. 4. Analiza spectrelor β complexe. 5. Spectrometria radiaţiilor γ.

Page 78: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

6. Determinarea energiei radiaţiilor γ prin metoda semiabsorbţiei. IV. Interacţia radiaţiilor cu substanţa

1. Interacţia radiaţiilor γ cu substanţa. Determinarea coeficientului de absorbţie fotoelectrică a radiaţiei γ.

2. Studiul retroîmprăştierii radiaţiilor β. 3. Studiul radiaţiei de frânare. 4. Determinarea variaţiei densităţii unui material neomogen prin absorbţia

radiaţiilor γ. 5. Studiul efectului Compton.

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. A. Nat, Fizică atomică şi nucleară, Galaţi, 1998. 2. A. Ene, A. Nat, Îndrumar de laborator de Fizică atomică şi nucleară, Galaţi, 1999. 3. A. Nat, A. Ene, Fizică atomică şi nucleară – culegere de probleme, Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2003. 4. St. Muscalu, Fizica atomică şi nucleară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975. 5. K.N. Muhin, Fizica nucleară experimentală (2 volume), Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981. 6. Antoaneta Ene, Metode radiometrice de analiza multielementală, Editura Cartea Universitara, Bucuresti, 2005 7. M. Oncescu, I. Panaitescu, Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor Roentgen şi gamma, Ed. Academiei Române, 1992. 8. E. Rodean, Aparate şi metode de măsură, analiză şi control cu radiaţii, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1986. 9. R.C. Stanley, Applied Physical techniques, London, Butterworths, 1973. 10. T. Născuţiu, Metode radiometrice de analiză, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1971.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. A. Nat, Fizică atomică şi nucleară, Galaţi, 1998. 2. A. Ene, A. Nat, Îndrumar de laborator de Fizică atomică şi nucleară, Galaţi, 1999. 3. A. Nat, A. Ene, Fizică atomică şi nucleară – culegere de probleme, Ed. Cartea universitară, Bucureşti, 2003. 4. K.N. Muhin, Fizica nucleară experimentală (2 volume), Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 79: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: SPECTROSCOPIE SI LASERI

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 - - 28 28 E - 6 - UGS05OV03

II. Obiectivele disciplinei:

• Diversificarea cunostintelor privind aplicarea principalele metode de analiza spectroscopica

• Formarea aptitudinilor de operare a principalelor tipuri de spectrometre • Formarea abilitatilor de interpretare a rezultatelor analizelor

III. Metode de predare – învăţare:

• Prelegerea • Studii de caz si cercetare bibliografica • Prezentarea unor studii de caz de catre studenti • Prelucrarea datelor experimentale prin lucru independent

IV. Forme şi metode de evaluare:

• Observarea curenta • Evaluarea prezentarii unui studiului de caz • Colocviu de laborator pentru evaluarea aptitudinilor practice de operare a

instrumentelor de analiza si control, de prelucrare a datelor si de interpretare a acestora • Examinare scrisa pentru evaluarea cunostintelor teoretice

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

1. NOTIUNI DE BAZĂ ALE SPECTROSCOPIEI………………………….……….4 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 80: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Spectroscopia, tehnică de cercetare a structurii, compoziţiei şi proprietăţilor materiei. Nivele de energie. Tipuri de nivele energetice şi tranziţiile corespunzătoare. Tranziţii sub acţiunea câmpului electromagnetic. Probabilităţi de tranziţie optică. Teoria lui Einstein. Intensitatea liniilor spectrale. Coeficienţi de absorbţie.Legea atenuării radiaţiei prin substanţă. Legea lui Beer. Tipuri de spectre. Moduri de măsurare spectroscopică.

2. SPECTRE DE ROTAŢIE…………………………………………………………….4 ore

Mişcarea de rotaţie a moleculelor. Modelul clasic al rotatorului rigid aplicat rotaţiei unei molecule biatomice. Modelul cuantic al rotatorului rigid aplicat rotaţiei unei molecule biatomice. Modelul cuantic al rotatorului liber aplicat rotaţiei unei molecule biatomice. Efectul centrifugal. Intensitatea liniilor de rotaţie. Tehnici de înregistrare a spectrelor de rotaţie. Aplicaţii.

3. SPECTRE DE VIBRAŢIE.. ………………………………...……………………….4 ore

Mişcarea de vibraţie a moleculelor. Modelul clasic al oscilatorului aplicat vibraţiei armonice a unei molecule biatomice. Modelul cuantic al oscilatorului aplicat vibraţiei armonice a unei molecule biatomice. Modelul cuantic al oscilatorului aplicat vibraţiei anarmonice a unei molecule biatomice. Spectrul de rotaţie-vibraţie al unei molecule biatomice. Intensitatea benzilor de vibraţie. Tehnici de înregistrare a spectrelor de roto-vibraţie. Spectroscopia în infraroşu. Spectre de rotaţie experimentale. Validitatea modelelor teoretice. Aplicaţii.

4. SPECTRE DE DIFUZIE COMBINATĂ…………………………………………….2 ore

Teoria efectului Raman. Legătura spectrelor Raman cu spectrele IR. Intensitatea benzilor de difuzie simplă şi combinată. Tehnici de înregistrare a spectrelor de difuzie combinată. Spectroscopia Raman. Aplicaţii.

5. SPECTRE ELECTRONICE…………………………………….…………………….4 ore

Teoria spectrelor electronice. Intensitatea benzilor electronice. Structura fină de vibraţie. Principiul Franck - Condon. Tehnici de înregistrare a spectrelor UV-VIZ. Aplicaţii.

6. SPECTRE DE LUMINISCENŢĂ………………………………...………………….2 ore

Teoria spectrelor de fluorescenţă. Spectre de fluorescenţă în lumină polarizată. Tehnici de înregistrare a spectrelor de polarizare a fluorescentei. Aplicatii ale spectrelor de polarizare a fluorescentei. Spectre de fosforescenta.

7. SPECTRE DE EMISIE ATOMICA……………………………….………………….4 ore

Teoria spectrelor de emisie atomica. Tehnici de inregistrare a spectrelor de emisie atomica. Aparatura de inregistrare a spectrelor de emisie. Aplicatii

8. LASERI..........................................................................................................................4 ore Teoria emisiei laser. Constructia si functionarea principalelor tipuri de laseri. Aplicatii

VI. Lucrări de laborator / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Prelucrarea datelor experimentale (2 ore) 2. Studiul legii atenuarii radiatiei prin substanta (2 ore) 3. Receptori optici I: celula fotoelectrica (2 ore) 4. Receptori optici II: fotorezistenta (2 ore) 5. Studiul spectrelor cu ajutorul spectroscopului (2 ore) 6. Analiza calitativa a spectrelor IR (2 ore)

Page 81: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

7. Analiza cantitativa a spectrelor IR (2 ore) 8. Analiza calitativa a spectrelor UV-VIZ (2 ore) 9. Analiza cantitativa a spectrelor UV-VIZ (2 ore) 10. Studiul spectrelor de emisie cu ajutorul monocromatorului (2 ore) 11. Analiza spectrala calitativa in arc (2 ore) 12. Analiza spectrala cantitativa in scanteie (2 ore) 13. Flamfotometrie (2 ore) 14. Colocviu de laborator (2 ore)

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (166 pagini) ISBN 973-99424-2-3.

2. Iova, I., "Spectroscopie şi laseri", Editura Universităţii Bucureşti, 1984 3. Truţia, A TH. , "Lucrări practice de spectroscopie optică", Editura Universităţii Bucureşti,

1976. 4. Butucelea, A., "Tehnici noi în spectroscopie", Editura ştiinţifică şi enciclopedică Bucureşti

1984. 5. Mager, S., "Analiza structurală organică", Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,

1979. 6. Baiulescu, G. E., Năşcuţiu, T., "Metode fizice de analiză a urmelor", Editura tehnică,

Bucureşti, 1974. 7. Eliaşevici, M.A., " Spectroscopie atomică şi nucleară", Editura Academiei, 1966. 8. George, W.O., McIntyre, "Infrared Spectroscopy", J.Wiley and Sons, 1991. 9. Willard, H.H., "Methodes physiques de l' analyse chimique", Dunod, Paris, 1989. 10. Andrews, D.L., (ed), "Perspectives in Modern Spectroscopy", Springer Verlag, 1992. 11. Willard, H.H., "Instrumental Methods of Analysis", D. Van Nostrand Co., 1990. 12. Cross, A. D., "Practical Infrared Spectroscopy", Butterworths, London, 1988. 13. Baumann, R.P., "Absorption Spectroscopy", J.Wiley ans Sons, New York, 1977. 14. Williams, D.H., Fleming, I., "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry", McGraw-Hili

Book Co., London, 1988 15. Luca, E., Bărboiu, V., "Analiza structurală prin metode fizice", Editura Academiei, 1984. 16. Lupu, I., Grigorescu, F., Lupu, L., "Analiza instrumentală în metalurgie şi construcţii de

maşini", Editura tehnică, 1986. 17. Pumnea, C., "Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice", Editura

tehnică, 1988. 18. Baloescu, C., Sterescu, M., "Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la controlul

medicamentelor", Editura medicală, 1975. 19. S. Gosav, M. Praisler, J. Van Bocxlaer, A.P. De Leenheer and D.L. Massart, “Class Identity

Assignment for Amphetamines Using Neural Networks and GG-FTIR Data”, Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64 (2006) 1110 – 1117, ISSN 1386-1425.

20. S. Gosav, M. Praisler, D.O. Dorohoi, G. Popa, “Automated identification of novel amphetamines using a pure neural network and neural networks coupled with principal component Analysis”, Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 821-825, ISSN 0022-2860.

21. M. Praisler, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Automated recognition of ergogenic aids using Soft Independent Modeling of Class Analogy (SIMCA)", Turkish Journal of Analytical Chemistry, 26-1 (2002) 45-58 (Turcia) ISSN 1300-0527

22. M. Praisler, I. Dirinck, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Pattern Recognition Techniques Screening for Drugs of Abuse with Gas Chromatography -Fourier Transform Infrared Spectroscopy", Talanta -The International Journal of Pure and Applied Chemistry, 53 (2000) 177-193 (Belgia) ISSN 0039-9140.

23. M. Praisler, I. Dirinck, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Exploratory Analysis for the Automated Identification of Amphetamines from Vapour-Phase FTIR Spectra", Analytica Chimica Acta (Olanda), 404 (2000) 303- 317 ISSN 0003-2670.

Page 82: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi a. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos"

Galati (166 pagini) ISBN 973-99424-2-3. b. Butucelea, A., "Tehnici noi în spectroscopie", Editura ştiinţifică şi enciclopedică

Bucureşti 1984. c. Mager, S., "Analiza structurală organică", Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,

1979. d. Luca, E., Bărboiu, V., "Analiza structurală prin metode fizice", Editura Academiei,

1984. e. Pumnea, C., "Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice",

Editura tehnică, 1988. f. Baloescu, C., Sterescu, M., "Metode spectrofotometrice de absorbţie aplicate la

controlul medicamentelor", Editura medicală, 1975. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 83: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail:

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: ELECTRONICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

28 28 - - 28 28 E - 6 -

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea fenomenelor şi principiilor care stau la baza descrierii funcţionării dispozitivelor electronice.

• Cunoaşterea rolului de bază al fiecărui dispozitiv electronic într-un circuit. • Cunoaşterea funcţionării circuitelor electronice de bază. • Formarea abilităţilor de a identifica componentele electronice dintr-un circuit

electronic. • Formarea abilităţilor de a utiliza aparatura electronică de măsură şi control specifică. • Aprofundarea cunoştinţelor teoretice prin construirea şi verificarea funcţionarii corecte

a montajelor electrice şi electronice. III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea,

problematizarea, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 30 %) prin metode orale, probe

scrise şi practice; evaluare sumativă (pondere 70%) prin probe scrise şi orale. V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap.1 Conducţia electrică în semiconductori (4 ore):

Modelul benzilor de energie, Conducţia electrică în semiconductorii intrinseci şi extrinseci, Distribuţiile energetice şi concentraţiile electronilor şi golurilor în semiconductorii intrinseci şi extrinseci, Curenţi de difuzie şi de drift în semiconductori, Fenomene de generare şi recombinare a purtătorilor de sarcină în semiconductori, Ecuaţia de continuitate. Lungimea de difuzie.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 84: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap. 2 Diode semiconductoare (4 ore): Procese fizice în joncţiunea pn, Polarizarea joncţiunii pn, Caracteristica statică a joncţiunii pn, Comportarea joncţiunii pn în regim variabil la semnale mici, Tipuri de diode semiconductoare, Contactul metal-semiconductor. Cap. 3 Tranzistoare bipolare (4 ore): Structura fizică şi funcţionarea tranzistorului bipolar, Expresiile curenţilor în tranzistorul bipolar, Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar, Stabilizarea punctului static de funcţionare al tranzistorului bipolar, Regimul dinamic la semnal mic al tranzistorului bipolar, Parametrii dinamici la semnal mic şi joasă frecvenţă ai tranzistorului bipolar, Analiza regimului dinamic prin intermediul schemelor echivalente, Dispozitive semiconductoare multijoncţiune: dioda pnpn, tiristorul, diacul, triacul. Cap. 4 Tranzistoare unipolare cu efect de câmp (4 ore): Tranzistorul unijoncţiune, Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă joncţiune (TECJ), Parametrii de semnal mic şi schema echivalentă a TECJ, Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă izolată (TECMIS), Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă metal-oxid-semiconductor (TECMOS) cu canal indus, Tranzistorul cu efect de câmp cu poartă metal-oxid-semiconductor (TECMOS) cu canal iniţial, Parametrii de semnal mic şi schema echivalentă a TECMOS. Cap. 5 Dispozitive fotoelectrice şi optoelectronice (3 ore): Absorbţia radiaţiei electromagnetice în semiconductori. Dispozitive optoelectronice bazate pe efectul fotoelectric extern. Fotorezistenţa. Fotodioda, Fotoelementul, Dioda electroluminiscentă (LED). Cap. 6 Amplificatoare electronice (5 ore): Clasificarea amplificatoarelor electronice, Amplificatoare de curent alternativ, Amplificatoare de tensiune, Amplificatoare de putere, Amplificatoare de curent continuu, Amplificatoare diferenţiale, Amplificatoare operaţionale, Reacţia negativă în amplificatoare. Cap. 7 Circuite de redresare şi stabilizare (4 ore): Redresoare monofazate monoalternanţă cu sarcină rezistivă, Redresoare dublă alternanţă cu sarcină rezistivă, Filtrarea tensiunii redresate, Stabilizatoare electronice, Stabilizatoare cu reacţie, Stabilizatoare de tensiune şi curent, Stabilizatoare de tensiune integrate.

VI. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare lucrare:

1. Laborator introductiv (2 ore) 2. Măsurători efectuate cu osciloscopul catodic (2 ore). 3. Studiul diodei semiconductoare (2 ore). 4. Studiul diodei Schottky (2 ore). 5. Studiul stabilizatoarelor electronice cu diodă Zener (2 ore). 6. Stabilizatoare electronice de tensiune cu circuite integrate (2 ore) 7. Studiul unei surse de curent continuu (2 ore) 8. Studiul unui amplificator operaţional (2 ore) 9. Determinarea caracteristicilor unui amplificator de curent alternativ (2 ore) 10. Determinarea parametrilor hibrizi ai tranzistorului bipolar (2 ore) 11. Regimul dinamic al tranzistorului bipolar (2 ore) 12. Studiul fotodiodei (2 ore) 13. Studiul tiristorului (2 ore) 14. Colocviu de verificare a cunoştinţelor de laborator (2 ore)

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. N. Ţigău, Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor, Ed. Ars Docendi,

Bucureşti, 2006.

Page 85: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

2. D. Dascălu, a. Rusu, M. Profirescu, I. Costea, Dispozitive şi circuite electronice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982.

3. I. Spânulescu, Dispozitive semiconductoare şi circuite integrate analogice, Editura Victor, Bucureşti, 1998.

4. N. Gherbanovschi, O.S. Stoican, Electronică fizică şi aplicaţii, Editura Academiei, Bucureşti, 1994.

5. Ghe.I. Rusu, G.M.G. Rusu, Bazele fizicii semiconductorilor, Vol. I, Ed. Tehnică Ştiinţifică şi Didactică CERMI, Iaşi, 2005.

6. N. Velican, Fizica corpului solid, Ed. Fundaţiei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Galaţi, 2002.

7. Fl.M. Tufescu, Dispozitive şi circuite electronice, Partea I-a, Ed. Universităţii „ Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 2002.

8. F.M. Tufescu, Dispozitive şi circuite electronice, Vol. II, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, 2005.

9. D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2003. 10. E. Ceangă, A. Saimac, E. Banu, Electronică industrială, Ed. Did. Ped., Bucureşti, 1981. 11. I. Spânulescu, R. Pârvan, Principiile fizice ale microelectronicii, Ed. Ştiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1981. 12. R. Pringer, Gh. Samachişă, S. Cserveny, Dispozitive electronice, Ed. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1976. 13. I. Spânulescu, Celule solare, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983. 14. I. Pop, M. Crişan, Fizica corpului solid şi a semiconductorilor, Ed. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1983. 15. R.A. Smith, Semiconductors, Second Edition, Cambridge University Press, 1978. 16. C. Ngo, H. Ngo, Introduction a la physique des semiconducteurs, Ed. Dunod, Paris, 1998.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi17

1. N. Ţigău, Elemente de fizică generală şi fizica semiconductorilor, Ed. Ars Docendi,

Bucureşti, 2006. 2. D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2003. 3. N. Velican, Fizica corpului solid, Ed. Fundaţiei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,

Galaţi, 2002. 4. E. Ceangă, A. Saimac, E. Banu, Electronică industrială, Ed. Did. Ped., Bucureşti, 1981. 5. R. Pringer, Gh. Samachişă, S. Cserveny, Dispozitive electronice, Ed. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1976.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 86: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Fizica plasmei

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul II Sem. I Sem.

II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Cod disciplină Anul de studiu

C S L C S C S L Sem. I

Sem. II

Sem. I Sem. II

Nr. ore

1 1 10 10 - V 3 UGS05OVI05

II. Obiectivele disciplinei:

• Cunoaşterea noţiunilor de plasmă • Înţelegerea mecanismelor fizice ale proceselor din plasmă • Identificarea stării de plasmă în natură şi a caracteristicilor acestora • Cunoaşterea unor tehnici de studiu a fenomenelor şi proceselor din plasmă • Identificarea aplicaţiilor plasmei

III. Metode de predare – învăţare: • prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de

dezvoltare a gândirii critice

IV. Forme şi metode de evaluare: • evaluare continuă (pondere 50%) prin metode orale, evaluarea activităţilor practice, probe scrise,

practice şi teme de casă; • evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise/orale

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

• Procese elementare în gaze ionizate – 2 ore • Modele (MHD, unifluid, uniparticulă) pentru studiul plasmei – 4 ore • Mişcarea particulelor în plasmă – 2 ore • Noţiuni de fizica descărcărilor în gaze – 2 ore

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: • Ecuaţii de transport şi ale energiei în plasmă – 4 ore • Capcana magnetică, oglinda magnetică, invarianţa adaiabatică – 4 ore • Plasme de laborator, circumterestre şi spaţiale – 2 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 87: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

• I. I. Popescu, Bazele fizicii plasmei, Ed Teh, 1987 • ***** Optica, fizica plasmei, fizica atomică şi nucleară, EDP; 1983 • Popescu, I. I., Iova, I. Toader, E., Fizica plasmei şi aplicaţii, ESE, 1981

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi18

• ***** Optica, fizica plasmei, fizica atomică şi nucleară, EDP; 1983

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

18 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 88: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: RETELE DE CALCULATOARE SI ADMINISTRARE

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. Credite 5

Anul de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 2 28 28 E 5 UGS05OVI06

Obiectivele disciplinei:

Cursul prezintă elementele de bază ale reţelelor de calculatoare, modalităţi de conectare şi de transfer de date între calculatoare, probleme de administrare şi securitate a reţelelor

Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversatia euristica, explicatia, dezbaterea, problematizarea, simularea de situatii

Forme şi metode de evaluare:

Evaluare continua prin metode orale, probe scrise, partiale, teme de casa Evaluare sumativa prin probe scrise sau orale

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1. Introducere 4 ore Tipuri de reţele. Topologii de reţea:magistrala, stea, inel Cap. 2. Transmiterea datelor in reţea 4 ore Mediul de transmisie. Placa de reţea. Transmiterea datelor. Protocoale. Plasarea datelor pe cablu. Metode de acces. Arhitecturi de reţea Cap. 3. Sisteme de operare de reţea 4 ore Prezentare generală. Modele de organizare a reţelei: modelul centralizat, modelul client/server. Administrarea reţelei: administrarea utilizatorilor, administrarea resurselor, protecţia datelor în reţea, modele de securitate, creşterea nivelului de securitate, evitarea pierderii datelor. Cap. 4. Reţele de mare suprafaţă (WAN) 4 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 89: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Dispozitive de conectare: modemul in comunicaţiile de reţea, repetoare, punţi, routere, broutere, porţi de interconectare. Transmisii în reţele WAN. Cap. 5. Reteaua Internet 12 ore Model de referinţă. Protocoale. Servicii Internet. Securitatea reţelei.

Bibliografie de elaborare a cursului

1. A. Tanenbaum - Reţele de calculatoare, Prentice-Hall, Inc., 1996 2. V. Anăstăsoaei - Reţele de calculatoare, Ed. Evrika, 2003 3. Microsoft PRESS – Bazele reţelelor de calculatoare, Ed. Teora, Bucureşti, 1999 4. Drew Heywood - Secrete Windows NT Server 4, ED. Teora, Bucureşti, 1996 5. Larry Peterson, Bruce Davie – Reţele de calculatoare, o abordare sistemică, Ed. All, Bucureşti, 2001

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1. V. Anăstăsoaei - Reţele de calculatoare, Ed. Evrika, 2003 2. A. Tanenbaum - Reţele de calculatoare, Prentice-Hall, Inc., 1996

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 90: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

Disciplina: ELEMENTE DE GEOFIZICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S/L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 2 2 20 20 E - 6 UGS05OPVI01

II. Obiectivele disciplinei:

• Introducerea noţiunilor de bază din geofizică (fizica pământului, hidrosfera, atmosferă).

• Aplicare cunoştinţelor la studiul câmpurilor geofizice şi înţegerea rolului lor în viaţa de zi cu zi.

• Înţelegerea mecanismelor fizice ale producerii seismelor • Cunoaşterea proceselor atmosferice şi ale interacţiunii acestora cu alte părţi

componente ale mediului • Cunoaşterea unor tehnici variate de studiu a proceselor atmosferice. • Introducerea unor noţiuni de meteorologie • Dezvoltarea capacităţii de a explica procesele geofizice

III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, metode de dezvoltare a gândirii critice

IV. Forme şi metode de evaluare:

• evaluare continuă (pondere 50%) prin metode orale, evaluarea activităţilor practice, probe scrise, practice şi teme de casă;

• evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului:

• Structura şi forma Pământului, legi al gravitaţiei – 2 ore • Câmpurile geotermic, geoelectric şi geomagnetic – 2 ore • Elemente de seismologie – 4 ore • Hidrosfera. Curenţi oceanici – 4 ore • Compoziţia si structura atmosferei – 2 ore

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 91: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

• Procese adiabatice ale atmosferei – 2 ore • Umiditate, ceata si norii – 2 ore • Dinamica atmosferei – 2 ore • Absorbţia, reflexia, emisia radiaţiei, bugetul radiativ al Pământului. Fenomene optice –

4 ore • Fenomene electrice – 2 ore • Elemente de meteorologie – 2 ore

VI. Seminar/Laborator

• Statistica, regresii, corelaţii – 4 ore • Propagarea undelor în medii terestre – 2 ore. • Legea gravitaţiei. Maree – 2 ore • Tipuri de vânturi – 2 ore • Măsurarea umidităţii – 2 ore • Măsurarea temperaturilor – 2 ore • Studiul tranziţiilor de fază ale apei – 2 ore • Elemente de meteorologie – 2 ore

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

Moţiu, A. Tratat elementar de fizica globului, Ed Dacia, 1987 Salby, G, Fundamentals of atmospheric physics, Academic Press, NY, 1996 Seinfeld, J. and S. Pandis, Atmospheric chemistry and physics, John Wiley and Sons, 1998 Draghici, I., Dinamica atmosferei, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1988 Borşan, D., Fizica atmosferei şi poluarea aerului, Buc, 1998 Ştefan, S., Fizica atmosferei, vremea şi clima, Buc., 2005 *** Journal of Geophysical Research, anii 2000-2006 *** Geophysical Research Letters, anii 2000-2006

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi19 Voiculescu, M: Fizica atmosferei, IFR, 2006 Borşan, D., Fizica atmosferei şi poluarea aerului, Buc, 1998

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

19 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 92: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285

E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA MEDIULUI

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 2 2 20 20 - E - 6 UGS05OPVI01

II. Obiectivele disciplinei:

• Diversificarea cunostintelor privind fenomenele fizice din ecosisteme, principalele marimi fizice ce pot caracteriza starea ecosistemelor si metodele de masura a acestora folosite pentru monitorizarea calitatii mediului

• Formarea aptitudinilor de operare a principalelor tipuri de metode de masura si a instrumentelor de masura si analiza aferente

• Formarea abilitatilor de interpretare a rezultatelor analizelor III. Metode de predare – învăţare:

• Prelegerea • Studii de caz si cercetare bibliografica • Prezentarea unor studii de caz de catre studenti • Lucrari de laborator • Prelucrarea datelor experimentale prin lucru independent

IV. Forme şi metode de evaluare:

• Observarea curenta • Evaluarea prezentarii unui studiului de caz • Colocviu de laborator pentru evaluarea aptitudinilor practice de operare a instrumentelor de analiza si

control, de prelucrare a datelor si de interpretare a acestora • Examinare scrisa pentru evaluarea cunostintelor teoretice

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

2. MEDIUL ACVATIC.........................................................................………………………….……….2 ore Importanta ecologica a apei. Compozitia naturala a apei. Poluarea apei.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 93: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

2. PROPRIETATILE FIZICE ALE FLUIDELOR SI METODE FIZICE DE MASURA A ACESTORA..................................................................................................................................2

ore Densitatea. Ecuatia de stare. Greutatea specifica. Vascozitatea. Miscari laminare si miscari

turbulente. Constantele critice. Cavitatia. Efectul dizolvarii substantelor asupra punctelor de solidificare si de fierbere. Suspensii. Sedimente. Turbiditate.

3. COLORIMETRIA. Aplicatii colorimetrice pentru determinarea calitatii apei...........................................2 ore 4. SPECTROFOTOMETRIA DE ABSORBTIE ATOMICA.

Aplicatii pentru determinarea calitatii apei........................................................................................2 ore

5. MEDIUL ATMOSFERIC............................................................................................................................2 ore

Importanta aerului. Compozitia naturala a aerului atmosferic. Structura pe verticala a atmosferei. Legile de variatie a presiunii atmosferice cu altitudinea in stratosfera si in troposfera.

6. POLUAREA AERULUI..............................................................................................................................2 ore Natura agentilor poluanti, surse de poluare a aerului, factori ce influenteaza poluarea aerului. Umiditatea aerului. Densitatea aerului uscat si a celui umed.

7. PROPRIETATILE FIZICE ALE SUSPENSIILOR (AEROSOLILOR ) DIN AER. .................................2 ore Metodologia de cercetare a poluarii aerului: stabilirea naturii emisiilor poluante, stabilirea ariei de raspandire a apoluantilor, determinarea nivelului de poluare a aerului. Metode de recoltare a probelor de aer

8. METODE DE DETERMINARE A POLUANTILOR ATMOSFERICI.................................................4 ore

Metode de determinare a poluantilor atmosferici cu actiune iritanta. Metode de determinare a poluantilor atmosferici cu actiune fibrozanta. Metode de determinare a poluantilor atmosferici cu actiune asfixianta. Metode de determinare a poluantilor atmosferici cu actiune sistemica. Metode de determinare a poluantilor atmosferici cu actiune cancerigena. Metode indirecte de determinare a poluantilor atmosferici.

9. DETERMINAREA PROPRIETATILOR FIZICE SI MECANICE A SOLULUI................................2 ore

Determinarea marimii granulelor din sol prin metoda sedimentarii si prin metoda sitelor. Permeabilitatea pentru aer si pentru apa a solului si metode de determinare. Selectivitatea solului. Capilaritatea solului si metode de determinare. Temperatura solului si metode de determinare. Umiditatea solului si metode de determinare.

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: SEMINAR

1. Legile transportului si difuziei poluantilor in apele subterane (2 ore) 2. Standarde nationale si europene ale calitatii apelor (2 ore) 3. Legile transportului si difuziei poluantilor in atmosfera (2 ore) 4. Standarde nationale si europene ale calitatii aerului (2 ore) 5. Standarde nationale si europene ale calitatii solului (2 ore)

LABORATOR 1. Studiul turbiditatii apelor (2 ore) 2. Colorimetrie: analiza calitativa si cantitativa (2 ore) 3. Spectrofotometria de absorbtie atomica (2 ore) 4. Determinarea permeabilitatii pentru apa si a capilaritatii solului. (2 ore) 5. Colocviu de laborator (2 ore)

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Praisler M., "Fizica mediului ambiant", manuscris in curs de publicare (248 pagini). 2. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (166

pagini) ISBN 973-99424-2-3. 3. Praisler M., 2002, "Analiza informatizata a datelor experimentale prin metode statistice", volum

multimedia, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (100 pagini) ISBN 973-8352-66-5.

4. Iova, I., "Spectroscopie şi laseri", Editura Universităţii Bucureşti, 1984. 5. Truţia, A TH. , "Lucrări practice de spectroscopie optică", Editura Universităţii Bucureşti, 1976. 6. Butucelea, A., "Tehnici noi în spectroscopie", Editura ştiinţifică şi enciclopedică Bucureşti 1984.

Page 94: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

7. Mager, S., "Analiza structurală organică", Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1979. 8. Baiulescu, G. E., Năşcuţiu, T., "Metode fizice de analiză a urmelor", Editura tehnică, Bucureşti, 1974. 9. Eliaşevici, M.A., " Spectroscopie atomică şi nucleară", Editura Academiei, 1966. 10. Willard, H.H., "Methodes physiques de l' analyse chimique", Dunod, Paris, 1989. 11. Willard, H.H., "Instrumental Methods of Analysis", D. Van Nostrand Co., 1990. 12. Baumann, R.P., "Absorption Spectroscopy", J.Wiley ans Sons, New York, 1977. 13. Williams, D.H., Fleming, I., "Spectroscopic Methods in Organic Chemistry", McGraw-Hili Book Co.,

London, 1988 14. Luca, E., Bărboiu, V., "Analiza structurală prin metode fizice", Editura Academiei, 1984.

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 15. Praisler M., "Fizica mediului ambiant", manuscris in curs de publicare (248 pagini). 16. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (166

pagini) ISBN 973-99424-2-3. 17. Praisler M., 2002, "Analiza informatizata a datelor experimentale prin metode statistice", volum

multimedia, Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (100 pagini) ISBN 973-8352-66-5.

18. Baiulescu, G. E., Năşcuţiu, T., "Metode fizice de analiză a urmelor", Editura tehnică, Bucureşti, 1974. 19. Luca, E., Bărboiu, V., "Analiza structurală prin metode fizice", Editura Academiei, 1984. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 95: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: BIOFIZICĂ A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem I Sem II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de

studiu

C S C S C S Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Cod disci-plină

Nr. ore

- - 2 2 20 20 - E 6 UGS05OPVI01

B.Obiectivele disciplinei:

♦ Imbogaţirea cunoştinţelor celor interesaţi de înţelegerea semnificaţiei şi importanţei teoretice şi practice a fenomenelor fizice din lumea vie;

♦ Trecerea în revistă a problemeleor principiale dintr-un domeniu interdisciplinar, de sinteză care prezintă o pluralitate de preocupări cu multiple aspecte aplicative şi de investigare teoretică de înalt nivel;

♦ Pregătirea şi dezvoltarea preocupărilor stiinţifice de vărf cu deschidere spre multe domenii ştiinţifice.

C. Metode de predare-învăţare : prelegerea, explicaţia, demonstraţia, conversaţia, construirea

modelelor, formarea de deprinderi şi aptitudini practice. D.Forme şi metode de evaluare:

-evaluare continuă (pondere 50% ) prin metode orale şi 1-2 referate pe o temă la alegere din tematica disciplinei; - evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise.

E.Conţinutul cursului: I. Aspecte ale studiului sistemelor biologice (2 ore)

Descrierea generală a sistemelor biologice.Energetica lanţurilor trofice.Echilibrul biocenotic.Aspecte ale termodinamicii în biologie.

II. Elemente de teoria informaţiei (2 ore) Informaţia.Structurarea informaţiei. Transmiterea informaţiei. Sisteme de reglare automată. Sisteme de comandă în circuit deschis. Sistem cibernetic (sistem cu reacţie negativă, sistem cu

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 96: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

reacţie pozitivă, circuit cu reglare cu prag, sisteme cu bucle de reacţie multiple).Comportarea dinamică a unui sistem.

III. Orgamismului viu-sistem cibernetic (4 ore). Entropia informaţională. Redondanţa. Relaţia între entropia informaţională şi cea

termodinamică. Interpretarea termodinamică şi cibernetică a stării de boală. Transmiterea şi utilizarea informaţiei în sistemele biologice. Sisteme de reglare a unor parametri biologici (reglarea: presiunii arteriale, a concentraţiei ionilor Ca2+ ,a oxigenării tisulare, a osmolarităţii fluxului extracelular, al glucozei din sânge).Termoreglarea- descriere calitativă şi cantitativă.

IV.Elemente de electrofiziologie (4 ore) Membrana celulară – proprietăţi electrice şi biochimice. Măsurarea parametrilor membranei. Potenţialul de repaus. Potenţialul de acţiune. Propagarea potenţialului de acţiune. Inregistrarea biopoteţialelor. Electrocardiograma. Principiile şi tehnica înregistrării elecrocardiogramei. Activitatea bioelectrică a creierului. Inregistrarea electroencefalogramei. Biocurenţi cerebrali. Potenţialul evocat. Activitatea electrică şi psihică a creierului. Biopotenţiale musculare. Electromiograma normală şi cea din stări patologice. Activitatea electrică a glandelor. Electoretinograma. Electrodermograma.

V. Modelarea cibernetică a unor mecanisme la nivelul membranei celulare (2 ore) Fluxuri membranare şi polarizarea membranei (transportul pasiv, transportul activ, poteţialul de repaus şi generarea potenţialului de acţiune). Prelucrarea informaţiei în transmisia sinaptică. Transmiterea informaţiei prin semnale chimice.

VI. Prelucrarea informaţiei în analizori (4 ore) Modelul cibernetic al recepţiei auditive (modelul urechii medii, modelul urechii interne).Modelul cibernetic al analizorului vizual (modelarea recepţiei vizuale ). Modelul cibernetic a procesării informaţiei în retină.

VII.Mecanismele mişcării în lumea vie (4 ore) Mişcări active necontractile. Mecanismul contractil. Energetica contracţiei. Particularităţi ale contracţiei la diferite tipuri de muşchi. Controlul neuro – umoral al activităţii musculare. Probleme de hemodinamică.

VIII. Elemente de biofizică a factorilor ambianţi (6 ore) Influenţa temperaturii asupra sistemelor biologice. Efectul temperaturii asupra transformărilor moleculare. Efectele nocive ale temperaturilor excesive (ridicate şi scăzute ).Influenţa radiaţiilor electromagnetice neionizante asupra organismelor. Interacţiunea primară a radiaţiilor ionizante cu materia.Dozimetria radiaţiilor. Utilizarea biologică şi medicală a radiaţiilor ionizante. Protecţia împotriva radiaţiilor ionizante.

F. Conţinutul seminariilor: 1. Starea apei în sisteme biologice (2 ore); 2. Celula. Sintetizarea proteinelor cu aminoacizii în ordine predeterminată (2 ore); 3. Energia liberă şi criteriul de spontaneitate a proceselor moleculare (2 ore); 4. Principalele căi de menţinere a entropiei scăzute în sistemele vii (2 ore); 5. Transmiterea şi utilizarea informaţiei în sistemele biologice (2 ore); 6. Abordarea cibernetică a metabolismului glucidic fiziologic şi în diabetul zaharat( 2

ore); 7. Modelarea matematică a sistemelor biologice de control (2 ore); 8. Funcţia ototopică diferenţial –temporală (2 ore); 9. Model probabilistic al percepţiei imaginilor (2 ore); 10. Membrane, fenomene de transport şi bioenergetică celulară (2 ore) ; 11. Mecanismele biofizice ale funcţionării receptorilor biologici (2 ore); 12. Natura şi funcţiile generale ale mişcării ( 2 ore); 13. Mişcări fiziologice (2 ore); 14. Influenţa conditiilor de iradiere asupra efectelor biologice ale radiaţiilor

ionizante(2 ore).

Page 97: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

G. Bibliografie

1. A. Nat, Biofizica medicală, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2005. 2. D.Creangă: Elemente de radiobiofizică, , Ed. Cermi, 2005, Iaşi. 3. S. Herman.Modelarea cibernetică în medicină, Ed. Eonia, Bucureşti 2002; 4. D.G. Mărgineanu, M.I. Isac, C. Taraba: Biofizică, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti

1980; 5. M.D.Nicu, N.Opriţa: Biotehnologie , Ed.didactică şi pedagogică, Bucureşti , 1979; 6. C.Wittenbeger, M. Keul: Mecanismele mişcării în lumea vie Ed. Academiei Române,

Bucureşti , 1987,.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 98: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA MATERIALELOR

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul

Sem. I Sem. II Total ore Forme de

verificare Nr. credite Anul

de studiu C L C L C L Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

Cod disciplină

III 2 1 20 10 V 5 UGS05OPVI02

II. Obiectivele disciplinei:

Disciplina urmăreşte, printr-o tratare unitară a noţiunilor fundamentale de fizică teoretică şi experimentală, prezentarea unor fenomene, proprietăţi şi efecte specifice fizicii materialelor. Se urmăreşte explicarea teoretică a chestiunilor prezentate precum şi aplicaţiile practice ce decurg din implicaţiile experimentale ale noţiunilor respective. Abordarea disciplinei se face teoretic şi prin aplicaţii. Are un caracter interdisciplinar, corelând cunoştinţele de fizică teoretică însuşite în primii ani de studiu cu studiile teoretice şi practice ale proprietăţilor materialelor. Această disciplină armonizează teoria fizică şi cunoştinţele matematice acumulate prin aplicare la studiul materialelor. Prin conţinutul său, disciplina îşi propune să asigure studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi:

- înţelegerea procedeelor de definire a diferitelor mărimi fizice şi parametri de stare; - abstractizarea, generalizarea şi idealizarea - instruieşte studenţii în utilizarea aparaturii ce se foloseşte în practică - materializarea cunoştinţele teoretice dobândite la curs prin studiul în laborator a proprietăţilor

fizice ale materialelor - familiarizarea cu metodele de prelucrare statistică a datelor experimentale şi cu interpretările

corecte ale acestora. III. Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. Cunoştinţele se completează la laborator, când are loc participarea directă a studenţilor la dezbaterea lucrărilor, pregătirea condiţiilor de lucru, efectuarea lucrărilor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor.

IV. Forme şi metode de evaluare: b) În timpul semestrului studentul va avea de efectuat cinci rapoarte intermediare, pentru

finalizarea fiecăruia având alocate două săptămâni. Evaluarea în timpul semestrului constă în stabilirea unei medii a rezultatelor obţinute pe baza notării fiecăreia din cele cinci rapoarte intermediare.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 99: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

b) Evaluarea parţială constă în examinarea pe bază de test la jumătatea semestrului a nivelului de însuşire a cunoştinţelor predate până la data susţinerii evaluării parţiale. c) Evaluarea finală constă în examinarea pe bază examen scris, la care studentul are de răspuns la patru chestiuni teoretice şi două aplicaţii.

Prezentarea la examen este condiţionată de finalizarea rapoartelor intermediare. Nota finală va reprezenta media ponderată a rapoartelor intermediare cu o pondere de 30%, nota de la evaluarea parţială cu o pondere de 30% şi nota de la examinarea finală cu o pondere de 30%. 10% din nota finală va fi reprezentată de frecvenţa la activităţile programate în orar.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

II. Conţinutul cursului: Cap.1 Structura solidelor. (2 ore)

- Tipuri de legături atomice. - Structura cristalină; reţele Bravais. - Imperfecţiunile reţelei; defecte punctiforme şi liniare. - Materiale amorfe.

Cap.2 Obţinerea materialelor: (2 ore) - Mecanisme de creşterea cristalelor; - Materiale necristaline. - Semiconductori amorfi. - Materiale plastice. - Metode de impurificare a materialelor semiconductoare.

Cap.3 Proprietăţi mecanice ale materialelor: (2 ore) - Proprietăţi elastice şi plastice. - Ruperea materialelor; modelul Griffith. - Defecte induse de radiaţii

Cap.4 Proprietăţi termice. (4 ore) - Statistici ce descriu proprietăţile termice ale materialelor - Căldura specifică; căldura specifică anomală. - Dilatarea termică. - Conductibilitatea termică. - Efecte termoelectrice.

Cap.5 Proprietăţi electrice. (4 ore) - Metale. - Semiconductori. - Compuşi ai metalelor de tranziţie. - Semiconductori magnetici. - Materiale amorfe.

Cap.6 Dielectrici. (4 ore) - Mecanismul de polarizare. - Câmpul local; relaţia Clausius-Mosotti. - Relaxarea dielectrică. - Piezoelectricitatea; materiale piezoelectrice. - Feroelectricitatea; materiale feroelectrice.

Cap.7 Proprietăţi magnetice. (4 ore) - Diamagnetismul. Paramagnetismul. Feromagnetismul. - Anizotropia magnetică. - Domenii feromagnetice; explicaţia microscopică a feromagnetismului. - Materiale feromagnetice; aplicaţii. - Antiferomagnetismul. - Ferimagnetismul. Domenii ferimagnetice; bule magnetice; ceramici magnetici.

Materiale ferimagnetice; aplicaţii Cap.8 Proprietăţi optice. (3 ore)

- Indici de refracţie. - Absorbţia (materiale ionice, semiconductori, metale). - Reflexia.

Page 100: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

- Birefringenţa naturală. Birefringenţa indusă. - Procese secundare (emisia fotoelectrică, fotoconductivitatea, fotoluminiscenţa ). - Laseri.

Cap.9 Supraconductivitatea. (3 ore) - Stări fără rezistenţă şi stări supraconductoare. - Supraconductivitatea. - Efect Meissner; adîncimea de pătrundere. - Stări intermediare; lungime de coerenţă. - Supraconductoare de tipul II. - Materiale supraconductoare; aplicaţii.

VI. Conţinutul laboratorului/număr de ore pentru fiecare /temă:

1:(2 ore) Determinarea coeficientului termoelectric al termocuplului cromel-alumel. 2:(2 ore) Studiul conductibilităţii electrice a metalelor. 3:(2 ore) Studiul dilatării termice a metalelor. 4:(2 ore) Studiul proprietăţilor feroelectrice a bobinei toroidale. 5:(2 ore) Studiul fenomenelor de străpungere a joncţiunii p-n.

VII. Bibliografie de elaborare a cursului

1. M. C. Lovell, A. J. Avery, M. W. Vernon, " Physical Properties of Materials ", Ed. Van Nostrand Reinhald Company, 1972 2. L. H. Van Vlack, " Elements of Materials Science and Engineering ", Addison-Wesley Publishing Company, 1980 3. S. H. Maron, J. B. Lando, " Fundamentals of Physical-Chemistry ", Macmillan Publishing Co. Inc., 1974 4. N. Geru, " Teoria structurală a proprietăţilor metalelor ", Ed. Did. Ped. , Bucureşti, 1980 5. N. E. Dowling, „Mechanical behavior of materials” 3rd edition, Pearson Prentice Hall Publisher, Upper Saddle river, NJ, 2006

I. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi20 1. Luminiţa Moraru, Fizica materialelor, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2000

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

20 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 101: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: MATERIALE AVANSATE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 20 10 V 5 UGS05OPVI02

II. Obiectivele disciplinei:

- dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul materialelor noi, micro şi nanotehnologii. - formarea la student a unor capacităţi intelectuale de analiză, sinteză şi comparaţie. - cunoaşterea principalelor clase de materiale avansate.

- stabilirea unor interdependenţe dintre structura internă şi proprietăţi pentru fiecare clasă de materiale.

- stabilirea performanţelor de utilizare pentru fiecare clasă de materiale. III. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, demonstraţia şi

observarea didactică , explicaţia, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, studiul bibliografiei.

IV. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă ( pondere 20% ) prin metode orale,

probe scrise, practice şi teme de casă (15% ); evaluare sumativă (pondere 60%) prin probe scrise/orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap.1 Introducere-1 oră Cap. 2. Materiale compozite - 6 ore

2.1. Compozite cu armătură granulară. 2.2. Compozite cu armătură fibroasă. 2.3. Compozite cu armătură laminată. 2.4 Proprietăţile materialelor compozite (legea amestecurilor, proprietăţi mecanice,

proprietăţi tribologice ale compozitelor, stabilitatea dimensională la variaţia temperaturii).

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 102: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap. 3. Materiale ceramice - 3 ore

3.1. Ceramica oxidică. 3.2. Ceramica non-oxidică. 3.3. Ceramica refractară şi ceramica avansată. 3.4. Lianţi, pigmenţi, abrazivi.

Cap. 4. Materiale polimerice- 3 ore III.1. Polimeri clasici. III.2. Tehnopolomeri. III.3. Superpolimeri.

Cap. V. Nanomateriale-2 ore

V.1. Nanoparticule (0-D) V.2. Nanosârme, nanofilamente, nanotuburi (1-D) V.3. Filme (2-D)

Cap.VI Filme - 4 ore VI.1. Procese de depunere a filmelor VI.2. Structura precursorilor. VI.3. Influenţa condiţiilor de depunere asupra microstructurii filmului. Cap.VII Materiale rezistente la diferiţi factori-2 ore VII.1.Materiale rezistente la temperatură înaltă. VII.2.Materiale înalt rezistente mecanic şi la coroziune.

VII.3.Materiale rezistente la radiaţie. Cap.7 Biomateriale-3 ore

7.1. Biomateriale pentru ortopedie, ORL, chirurgie maxilo-facială. 7.2. Materiale pentru stomatologie. 7.3. Biostructuri cu calităţi noi prin mecanisme specifice de cuplare a polimerilor

naturali şi sintetici. 7.4. Metode noi de identificare, extracţie, purificare şi caracterizare.

Cap.8 Materiale inteligente(materiale cu memoria formei)- 2 ore

8.1. Concept, definiţie, structură, clasificare, fenomene, proprietăţi şi aplicaţii. 8.2. Materiale inteligente cu aplicaţii în construcţii, medicină, electronică. 8.3. Designul şi analiza sistemelor şi structurilor inteligente. Cap.9. Domenii de utilizare ale materialelor avansate. Sinteză-2 ore

F. Conţinutul lucrărilor de laborator / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Prezentarea laboratorului, a ciclului de lucrări şi a măsurilor de protecţie a muncii - 2 ore 2. Materiale zeolitice – schimbători de ioni -2 ore 3. Calculul pieselor din materiale cu memorie a formei.Aplicaţii-2ore 4. Determinarea rezistenţei la şoc a materialelor stratificate-2 ore 5. Design-ul si procesarea computerizată a materialelor compozite. 6.Simulare şi modelare computerizată pentru materiale avansate cu proprietăţi electrice,

optice, magnetice, termomecanice 7. Verificarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul lucrărilor de laborator- 2ore

Page 103: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Christiana Popescu, A. Ifrim, S. Cedighian, Materiale electrotehnice; Proprietăţi şi utilizări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1976.

2. David Segal, Chemical synthesis of advanced ceramic materials, Cambridge University Press, 1988.

3. D. Constantinescu, D.S. Vasilescu, N. Ciocea , Ştiinţa materialelor, EDP, Bucureşti, 1983.

4. Donald R.Askeland, The Science and engineering of materials, PWS-Kent Publishing Company 1984.

5. James S.Reed, Principles of Ceramics Processing, John Wiley&Sons Inc., 1994. 6. Louis A.Pilato, Michael J.Michno, Advanced Composite Materials, Berlin 1994. 7. S. Petrescu, I.M. Popa, Maria Baciu, C. Baciu, Ştiinţa materialelor, Editura „Gh.

Asachi” Iaşi, 1995. 8. Florin Ştefănescu, Gigel Neagu, Alexandrina Mihai, Materialele viitorului se fabrică azi.

Materiale Compozite, EDP, Bucureşti, 1996. 9. Gh. T. Pop, Ioan Carcea, Materiale compozite anorganice, Editura Tehnica-Info,

Chişinău, 2001. 10. Gh. Pop, M. Chiriţă, Monica Pop Rostami, Materiale bioceramice, Edit. Tehnopress,

Iaşi, 2003.

11. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi 1.S. Petrescu, I.M. Popa, Maria Baciu, C. Baciu, Ştiinţa materialelor, Editura „Gh.

Asachi” Iaşi, 1995. 2.Florin Ştefănescu, Gigel Neagu, Alexandrina Mihai, Materialele viitorului se fabrică

azi. Materiale Compozite, EDP, Bucureşti, 1996. 3.Gh. T. Pop, Ioan Carcea, Materiale compozite anorganice, Editura Tehnica-Info,

Chişinău, 2001. 4. Gh. Pop, M. Chiriţă, Monica Pop Rostami, Materiale bioceramice, Edit. Tehnopress,

Iaşi, 2003.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 104: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: FIZICA RADIAŢIILOR PENETRANTE

A.Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem I Sem II

Total ore Forme de verificare

Nr. credite Anul de

studiu

C L C L C L Sem I

Sem II

Sem I

Sem II

Cod disci-plină

Nr. ore

- - 2 1 20 10 - E 5 UGS05OPVI03

B. Obiectivele disciplinei: -Familiarizarea cu problematica şi solutiile pe care le oferă radiaţiile penetrante intr-o serie de aplicaţii importante pentru economie şi pentru cercetare; -Cunoaşterea unor metode de analiză nedestructivă de mare sensibilitate şi precizie având la bază utilizarea radiaţiilor penetrante, -Aprofundarea şi sistematizarea unor cunoştinţe dobândite la alte discipline de specialitate cu scopul de a reliefa multiplele posibilităţi de utilizare a lor şi al stimulării extinderii acestor cunoştinţe în ciclul următor de studiu, de master. C. Metode de predare-învăţare : explicaţia, demonstraţia, prelegerea, conversaţia,

abstractizarea, generalizarea, formarea de deprinderi practice ,studiul bibliografiei.. D.Forme şi metode de evaluare:

-evaluare continuă (pondere 30% ) prin discuţii, evaluarea realizării lucrărilor practice de laborator, prezentarea unui referat pe o temă la alegere din tematica disciplinei; - evaluare sumativă (pondere 70%) prin proba scrisă finală de examinare.

E.Conţinutul cursului: I.Radiaţii nucleare (6 ore)

Clasificarea radiaţiilor nucleare. Radiaţii corpusculare. Radiaţii electromagnetice. Surse de radiaţii nucleare. Instalaţii generatoare de radiaţii.Acceleratoare de particule. Instalaţii Röntgen. Măsurarea caracteristicilor surselor de radiaţii penetrante. Mărimi caracteristice fasciculelor de radiaţii corpusculare şi electromagnetice penetrante.

II. Interacţiunea radiaţiilor penetrante cu substanţa. (4 ore). Procese primare de interacţiune a radiaţiilor nucleare cu substanţa. Procese secundare de

interacţie a radiatiilor penetrante cu substanţa. Efectele interacţiunii asupra fasciculului de radiaţii. Efectele interacţiunii asupra substanţei.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 105: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

III.Elemente de dozimetrie şi de radioprotecţie (4 ore) Efectele radiaţiilor penetrante asupra substantei vii. Dozimetria –mărimi fundamentale.Sistemul röntgenologic. Sistemul radiobiologic. Măsuri de radioprotecţie. Expunerea profesională şi a populaţiei.

IV. Determinarea şi măsurarea radiaţiilor penetrante ( 6 ore) Consideraţii generale. Detectoare bazate pe colectarea ionilor în gaze. Detectoare cu semiconductoare şi cu scintilaţie. Contori Cerenkov. Camerele cu fisiune . Detectoare cu autoalimentare. Caracterul statistic al determinărilor. Prelucrarea analogică a semnalelor obţinute de la detectoare.Criterii de selectare a detectoarelor.

V.Aplicaţiile radiaţiilor penetrante (8 ore) Utilizarea proprietăţilor ionizante ale radiaţiilor nucleare. Utilizarea proprietăţilor penetrante ale radiaţiilor. Dispozitive de măsură prin retroîmprăştiere. Utilizarea izotopilor radioactivi ca trasori. Metode de analiză prin fluorescenţă de radiaţii X. Reactori nucleari. Spectroscopia Mössbauer.

F. Lucrări practice de laborator (2 ore pentru fiecare lucrare):

1. Identificarea unui radioizotop prin radiaţia γ emisă; 2. Determinarea grosimii crustei de pe conductele instalaţiilor termice prin retroîmprăştierea

γ; 3. Determinarea grosimii straturilor depuse prin retroîmprăştiere β ; 4. Determinarea concentraţiei de grăsime din carne prin măsurarea radioactivităţii K40 , 5. Determinarea factorului billd-up pentru diferite materiale; 6. Determinarea densităţii suspensiilor mecanice din lichide prin măsurători γ; 7. Studiul curgerii unui gaz utilizând o metodă radiometrică.

G. Bibliografie minimală 1. E. Rodeanu: Aparate şi metode de măsură şi control cu radiaţii, Ed. Academiei

Române, Bucureşti 1986; 2. T. Năşcuţiu: Metode radiometrice de analiză, Ed. Academiei române, Bucureşti 1971; 3. M.Oncescu,I.Panaitescu: Dozimetria şi ecranarea radiaţiilor Röentgen şi gamma, Ed.

Academiei Române, Bucureşti, 1992; 4. A. Nat :Fizică atomică şi nucleară, Galaţi 1998; 5. K.N.Muhin :Fizică nucleară experimentală (2 volume) Ed. Tehnică , Bucureşti, 1981

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 106: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: CONTROL NEDISTRUCTIV

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul III

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 20 10 E 5 UGS 05 OPV IO3

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul intitulat Control nedistructiv are drept obiectiv prezentarea principalelor aspecte legate de metodele de control nedistructiv ale materialelor, şi anume: prezentarea principiilor de lucru, a părţilor componente, a tehnicilor de lucru cât şi unele aplicaţii în ştiinţă şi inginerie. Se prezintă şi unele modalităţi de interpretare ştiinţifică a unor fenomene şi procese fizice din domeniul stării condensate a materiei sau chiar a celei aflate în stare lichidă, fără a se distruge preparatul de analizat

III. Metode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metodele moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a stării condensate.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Sala SA 002. Cap.1. Defecte în materiale/ 4 ore Cap.2. Controlul materialelor cu cu radiaţii X./ 6 ore. Cap.3. Controlul materialelor cu radiaţii gama./ 4 ore. Cap.4. Controlul materialelor cu lichide penetrante/ 2 ore. Cap.5. Controlul materialelor cu curenţi turbionari./ 4 ore. Cap.6.Contolul materialelor cu pulberi magnetice./ 2ore. Cap.7. Controlul materialelor cu unde de suprafaţă./ 4 ore Cap. 8. Controlul materialelor cu neutroni./ 2 ore.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 107: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

VI. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Instalaţii de defectoscopie cu RX/ 2 ore. Sala SA 002 2. Instalaţii de defectoscopie cu radiaţii gama./ 2 ore Sala SA 002 3. Instalaţie de control cu curenţi turbionari. / 2 ore Sala SA 002 4. Investigarea materialelor cu ultrasunete. / 2 ore Sala SA 002 5. Investigarea difractometrică a materialelor./ 2 ore. Sala K 011 6. Investigarea cu lichide penetrante a unei îmbinări./ 2 ore Sala SA 002 7. Investigarea cu pulberi magnetice a unei îmbinări./ 2 ore Sala SA 002 VII. Bibliografie de elaborare a cursului

Bibliografie 1. C. Gheorghieş, Metode fizice de control nedistructiv, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1999 2. C. Pumnea, ş. a. Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice, 3. P. E. J. Flewit , R. K. Wild, Physical methods for materials characterization, IOP, Ltd.,

London, 1994. 4. D. R. Mocanu, Încercarea materialelor, vol 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi21

1. C. Pumnea, ş. a. Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice, 2. D. R. Mocanu, Încercarea materialelor, vol 3, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986

3. C. Gheorghieş, Metode fizice de control nedistructiv, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1999 Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 108: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: Acustică fizică

Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul Sem. I Sem. II

Total ore

Forme de verificare

Nr. credite Anul de studiu C L C L C L Sem.I Sem.II Sem.I Sem.II

Cod disciplină

III 2 1 20 10 E 5 UGS05OPVI03 Obiectivele disciplinei:

Disciplina urmăreşte, printr-o tratare unitară a noţiunilor fundamentale de fizică teoretică şi experimentală, prezentarea principiilor fundamentale ale generării, transmisiei şi recepţiei undelor ultrasonore. Se urmăreşte aplicarea acestor principii pentru analizarea vibraţiei corpurilor solide. Abordarea disciplinei se face teoretic şi prin aplicaţii. Această disciplină armonizează teoria fizică şi cunoştinţele matematice acumulate prin aplicare la studiul câmpurilor ultrasonore. Prin conţinutul său, disciplina îşi propune să asigure studentului prin activităţile de curs şi laborator următoarele cunoştinţe şi abilităţi:

- înţelegerea procedeelor de definire a diferitelor mărimi fizice şi parametri de stare; - abstractizarea, generalizarea şi idealizarea - instruieşte studenţii în utilizarea aparaturii ce se foloseşte în practică - materializarea cunoştinţele teoretice dobândite la curs prin studiul în laborator a

mecanismelor de propagare a undelor ultrasonore - familiarizarea cu metodele de prelucrare a datelor experimentale şi cu interpretările corecte

ale acestora. Metode de predare – învăţare:

Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, ateliere de lucru, metode de dezvoltare a gândirii critice, portofoliul, studiul documentelor curriculare şi al bibliografiei. Cunoştinţele se completează la laborator, când are loc participarea directă a studenţilor la dezbaterea lucrărilor, pregătirea condiţiilor de lucru, efectuarea lucrărilor, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor.

Forme şi metode de evaluare: c) În timpul semestrului studentul va avea de efectuat două rapoarte intermediare, pentru

finalizarea fiecăruia având alocate două săptămâni. Evaluarea în timpul semestrului

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 109: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

constă în stabilirea unei medii a rezultatelor obţinute pe baza notării fiecăruia din cele două rapoarte intermediare.

b) Evaluarea parţială constă în examinarea pe bază de test la jumătatea semestrului a nivelului de însuşire a cunoştinţelor predate până la data susţinerii evaluării parţiale. c) Evaluarea finală constă în examinarea pe bază examen scris, la care studentul are de răspuns la patru chestiuni teoretice şi două aplicaţii.

Prezentarea la examen este condiţionată de finalizarea rapoartelor intermediare. Nota finală va reprezenta media ponderată a rapoartelor intermediare cu o pondere de 30%, nota de la evaluarea parţială cu o pondere de 30% şi nota de la examinarea finală cu o pondere de 30%. 10% din nota finală va fi reprezentată de frecvenţa la activităţile programate în orar.

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

III. Conţinutul cursului: Cap.1 Oscilaţii şi unde elastice: (6 ore)

- Oscilaţii mecanice - Oscilaţii întreţinute - Regimul tranzitoriu al unui oscilator - Puterea furnizată sistemului oscilant întreţinut - Rezonanţa mecanică - Dependenţa de frecvenţă a rezonanţei mecanice - Unde elastice. Unde sonore - Viteza de propagare a undelor sonore - Presiunea sonoră. Intensitatea sonoră - Reflexia şi transmisia undelor - Incidenţa oblică. Conversia de mod - Atenuarea undelor ultrasonore

Cap.2 Coarda vibrantă: (8 ore) - Unde transversale într-o coardă - Ecuaţia 1-dim a undelor - Soluţia generală a ecuaţiei undelor - Condiţii iniţiale şi de frontieră - Reflexia pe frontiere - Vibraţiile forţate ale unei corzi infinite - Vibraţiile forţate ale unei corzi de lungime finită - Moduri normale de vibraţie ale corzii vibrante fixate la ambele capete - Condiţii de frontieră reale pentru coarda vibrantă - Energia de vibraţie a corzii vibrante

Cap.3 Unde acustice (2 ore) - Câmp acustic. Tipuri de unde - Unde longitudinale plane - Unde sferice. Ecuaţia undelor - Unde cilindrice. Aplicaţii

Cap.4 Mărimi acustice (2 ore) - Impedanţa acustică specifică - Densitatea de energie - Intensitatea acustică

Cap.5 Radiatori acustici (4 ore) - Sfera pulsantă - Radiaţia dipolului acustic - Sursa acustică liniară - Factorul de directivitate. Forma fasciculului

Page 110: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

- Radiaţia acustică a pistonului vibrant Cap.6 Transformatoare acustice (4 ore)

- Caracterizarea generală a sistemelor acustice - Calculul transformatoarelor acustice - Constantele caracteristice materialelor pasive utilizate în construcţia

transformatoarelor acustice

Conţinutul laboratorului/număr de ore pentru fiecare /temă: 1:(2 ore) Prezentarea traductorilor acustici 2:(2 ore) Tehnici de măsură folosind traductori acustici 3:(2 ore) Măsurări şi control cu ultrasunete 4:(2 ore) Studiul compunerii undelor acustice longitudinale plane şi paralele 5:(2 ore) Studiul compunerii oscilaţiilor perpendiculare

Bibliografie de elaborare a cursului

1. Creţu T., Fizică generală, vol. I, II, III, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1986 2. T. Bohăţiel, E. Năstase, Defectoscopie ultrasonică fizică şi tehnică, Ed. Tehnică,

Bucureşti, 1980 3. E. Bădărău, M. Grumăzescu, Bazele Acusticii Moderne, Editura Academiei, Bucureşti,

1974. 4. R.E. Apfel, „Methods of Experimental Physics” vol 19 Ultrasonics, Academic Press,

Harcourt Brace Jovanovich Publishers, New York, 1981. 5. David T. Blackstock, Fundamentals of Physical Acoustic, John Wiley&Son, Inc, 2000 6. Emmanuel Papadakis, Ultrasonic Instruments and Device, Academic Press, San Diego,

2000 7. P. Filippi, D. Habault, J.P.Lefebvre, A. Bergassoli, Acoustic: Basic Physics, Theory

and Methods, Academic Press, 1999

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi22 1. 2001Tudose C., Vieriu P., Moraru L., Dănilă E., Ţigău N.,”Lecţii de Fizică”, Ed. Academica, Galaţi, 1998 (capitolul 3) 2. Luminiţa Moraru, Unde acustice şi vibraţii, Editura Fundaţiei Universitare “Dunărea de Jos”, Galaţi, 2004 (capitolele1, 2, 3, 4, 5, 7)

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

22 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru studenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atingerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 111: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ

Disciplina: INTRODUCERE ÎN MICROSCOPIE ELECTRONICĂ

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ: Anul III

Sem. I Sem. II Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul

de studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1 20 10 E 5 UGS05OPVIO3

II. Obiectivele disciplinei:

Cursul intitulat Introducere în microscopie electronică are drept obiectiv prezentarea principalelor aspecte legate de microscopia electronică, şi anume: prezentarea principiilor de lucru, a părţilor componente, a tehnicilor de lucru cât şi unele aplicaţii în ştiinţa şi ingineria materialelor. Se prezintă şi unele modalităţi de interpretare ştiinţifică a unor fenomene şi procese fizice din domeniul stării condensate a materiei sau chiar a celei aflate în stare lichidă, fără a se distruge preparatul de analizat

III. MMetode de predare – învăţare: În procesul de predare se apelează la metodele moderne acceptate şi recomandate de metodologia europeană, ponderea ocupând-o prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, studiul de caz, problematizarea, simularea de situaţii, metode de lucru în grup, individual şi frontal, apelându-se la prezentarea simulată pe computer a unor tehnici de investigaţie a stării condensate.

IV. Forme şi metode de evaluare: Există mai multe forme de evaluare care pot fi sistematizate în: evaluare continuă cu o pondere de aproximativ 30-40% şi care prin metode orale, lucrări scrise, practice şi teme de casă pe un subiect ales şi o evaluare sumativă, cu o pondere de cca. 60-70%, prin probe scrise sau orale.

V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: Cap.1. Principii fizice ale microscopiei electronice./ 2 ore. Cap.2. Interacţia fascicolului primar de electroni cu substanţa./ 2 ore. Cap.3. Tipuri de semnale în microscopia electronică. Electroni secundari, electroni retrodifuzaţi, recombinarea, electroni Auger./4 ore. Cap.4. Părţile componente ale unui microscop electronic şi caracteristici funcţionale. Sistemul de vid. Sistem de procesare a semnalelor. Tunul de electroni. Lentile electromagnetice./ 4 ore. Cap.5. Tehnici de lucru în microscopie electronică. Reflexie şi emisie. Curenţi absorbiţi. Lentile electrice şi lentile magnetice./ 4 ore.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 112: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap.6. Pregătirea probelor pentru analiză./ 4 ore. Cap.7. Tehnici de analiză elementală în microscopia electronică. Microscopie ESEM, Detectori utilizaţi în ESEM. Analiză cu radiaţii X în ESEM. Spectrometre cu RX./ 4 ore. Cap.8. Aplicaţii ale microscopiei electronice./ 4 ore

VI. Conţinutul laboratoarelor / număr de ore pentru fiecare temă: 1.Investigarea materialelor metalice prin SEM./ 2 ore. Sala SA 05 2.Investigarea materialelor ceramice prin SEM./ 2 ore. Sala SA 05. 3.Investigarea materialelor polimerice prin SEM./ 2 ore. Sala SA 05 4.Investigarea materialelor pulverulente./ 2 ore. Sala SA 05. 5. Investigarea straturilor subţiri prin ESM şi TEM./ 2 ore. Sala SA 05. 6.Investigarea ţesuturilor biologice./ 2 ore. Sala SA 05. 7. Colocviu de laborator VII. Bibliografie de elaborare a cursului

Bibliografie 4. D. Bojin, ş. a. Microscopie electronică de baleiaj şi aplicaţii, Ed. AGIR, Bucureşti, 2005, 5. C. Pumnea, ş. a. Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice, 6. P. G. Ploaie, Introducere în microscopia electronică cu aplicaţii la biologia celulară şi

moleculară, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979. 7. P. E. J. Flewit , R. K. Wild, Physical methods for materials characterization, IOP, Ltd.,

London, 1994. 8. FEI Company, Quanta 200 Microscope, Amsterdam, Holland, 2006

VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi23

1. C. Pumnea, ş. a. Tehnici speciale de analiză fizico-chimică a materialelor metalice, 2. P. G. Ploaie, Introducere în microscopia electronică cu aplicaţii la biologia celulară şi moleculară, Ed. Academiei, Bucureşti, 1979.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 113: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ ŞI CHEMOMETRIE

IX. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul I Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C L C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

- - 2 2 20 20 - E - 6 UGS05OPVI04

Obiectivele disciplinei:

• Diversificarea cunostintelor privind aplicarea principalele metode chemometrice la studiul datelor spectrale

• Formarea aptitudinilor de operare a aplicatiilor software chemometrice • Formarea abilitatilor de interpretare a rezultatelor analizelor • Intocmirea unui proiect de analiza chemometrica a datelor spectrale

Metode de predare – învăţare:

• Prelegerea • Studii de caz (cercetare bibliografica, proiect) • Prezentarea unor studii de caz de catre studenti • Prelucrarea datelor experimentale prin lucru independent

Forme şi metode de evaluare:

• Observarea curenta • Evaluarea prezentarii unui studiu de caz de catre studenti • Colocviu de laborator pentru evaluarea aptitudinilor practice de operare a

instrumentelor de analiza si control, de prelucrare a datelor si de interpretare a acestora • Examinare scrisa pentru evaluarea cunostintelor teoretice

Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

3. Caracteristicile metodelor spectrale: exactitatea, precizia, selectivitatea, sensibilitatea, limita de detectie, rapiditatea. Modalitati de calcul si comparatie a caracteristicilor. (2 ore)

4. Analiza componentelor principale. (2 ore)

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 114: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

5. Aplicatii ale PCA pentru analiza datelor spectrale(2 ore) 6. Recunoasterea tendintelor (Pattern recognition) (2 ore) 7. Aplicatii ale PR pentru analiza datelor spectrale (2 ore) 8. Retele neuronale artificiale (2 ore) 9. Aplicatii ale ANN pentru analiza datelor spectrale (2 ore)

Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: LABORATOR

6. Operare software The Unscrambler pentru analiza datelor prin metoda PCA (4 ore) 7. Operare software The Unscrambler pentru analiza datelor prin metoda PR (4 ore) 8. Operare software EasyNN pentru analiza datelor prin metoda ANN (4 ore) 9. Colocviu de laborator (2 ore)

PROIECT 1. Masuratori experimentale in laboratorul de spectroscopie (4 ore) 2. Formarea unei baze de date spectrale (4 ore) 3. Analiza chemometrica a datelor (4 ore) 4. Interpretarea rezultatelor (2 ore)

Bibliografie de elaborare a cursului

1. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati

(166 pagini) ISBN 973-99424-2-3. 2. Praisler M., 2002, "Analiza informatizata a datelor experimentale prin metode statistice",

Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (100 pagini) ISBN 973-8352-66-5. 3. D. Ceausescu, 1982, „Utilizarea statisticii matematice in chimia analitica”, Editura tehnica. 4. D.L. Massart, B.G.M. Vandeginste, L.M.C. Buydens, S. De Long, P.J. Lewi, and J. Smeyers-Verbeke, 1997, “Data Handling in Science and Technology: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics”, Part A, Amsterdam, Elsevier. 5. D.L. Massart, B.G.M. Vandeginste, L.M.C. Buydens, S. De Long, P.J. Lewi, and J. Smeyers-Verbeke, 1998, “Data Handling in Science and Technology: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics”, Part B, Amsterdam, Elsevier. 6. J.W. Einax, H.W. Zwanziger, S. Geis, 1997, “Chemometrics in Environmental Analysis”, VCH Press. ISBN 3-527-28772-8. 7. R. Brereton, 1990,“Chemometrics”, Ellis Horwood Ltd Press, ISBN 0-13-131350-9. 8. Shayne Gad, 1998, „Statistics and experimental design for toxicologists”, CRC Press. 9. S. Gosav, M. Praisler, J. Van Bocxlaer, A.P. De Leenheer and D.L. Massart, “Class Identity Assignment for Amphetamines Using Neural Networks and GG-FTIR Data”, Spectrochimica Acta A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64 (2006) 1110 – 1117, ISSN 1386-1425. 10. S. Gosav, M. Praisler, D.O. Dorohoi, G. Popa, “Automated identification of novel amphetamines using a pure neural network and neural networks coupled with principal component Analysis”, Journal of Molecular Structure, 744-747 (2005) 821-825, ISSN 0022-2860. 11. M. Praisler, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Automated recognition of ergogenic aids using Soft Independent Modeling of Class Analogy (SIMCA)", Turkish Journal of Analytical Chemistry, 26-1 (2002) 45-58 (Turcia) ISSN 1300-0527 12. M. Praisler, I. Dirinck, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Pattern Recognition Techniques Screening for Drugs of Abuse with Gas Chromatography -Fourier Transform Infrared Spectroscopy", Talanta -The International Journal of Pure and Applied Chemistry, 53 (2000) 177-193 (Belgia) ISSN 0039-9140. 13. M. Praisler, I. Dirinck, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, D.L. Massart, "Exploratory Analysis for the Automated Identification of Amphetamines from Vapour-Phase FTIR Spectra", Analytica Chimica Acta (Olanda), 404 (2000) 303- 317 ISSN 0003-2670.

Page 115: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

14. Praisler M., 1999, "Spectroscopie", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (166 pagini) ISBN 973-99424-2-3.

15. Praisler M., 2002, "Analiza informatizata a datelor experimentale prin metode statistice", Editura Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos" Galati (100 pagini) ISBN 973-8352-66-5.

16. S. Gosav, M. Praisler, "Hierarchical analysis of amphetamines by coupling neural networks with principal component analysis", Anal. Univ. "Dunarea de Jos" Galati, Fascicula II (Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics), (2003) 155-167. 17. S. Gosav, M. Praisler, "Spectroscopic analysis of a hierarchical system of neural networks", Anal. Univ. “Dunarea de Jos” Galati, Fascicula II (Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics), (2003) 171-176. 18. M. Praisler, S. Gosav, "Exploratory analysis for the identification of amphetamines using neural networks and GC-FTIR data", Anal. Univ. "Dunarea de Jos Galati, Fascicula II (Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics), (2002) 83-95. 19. M. Praisler, S. Gosav, "Training set analysis for neural network systems classifying GC-FTIR spectra of amphetamines", Anal. Univ. "Dunarea de Jos Galati, Fascicula II (Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics), (2002) 97-110. 20. M. Praisler, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer and D. L. Massart, "Structural Identification of Sympathomimetic Amines with GC-FTIR Spectroscopy", Anal. Univ. "Dunarea de Jos Galati, Fascicula II (Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics), XIX (2001) 21-30. Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

Page 116: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: TEHNOLOGII SPECIFICE PENTRU E-LEARNING

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1S 1P

- - 28 28 V+P - 6 - UGS05OPV05

II. Obiectivele disciplinei: - familiarizarea cu etapele de realizare a unei lecţii pt e-learning; - cunoaşterea principalelor tipuri de lecţii pt e-learning; - cunoaşterea modului de utilizare şi exploatare a lecţiilor pt e-learning. III. Metode de predare – învăţare: Conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: Teste, teme de casă, referate, studii de caz, iniţială, sumativă, formativă şi autoevaluare V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – Modalităţi de integrare în procesul didactic (4 h)

1.1. TIC la intersecţia cu educaţia 1.2. Competenţe necesare 1.3. TIC şi învăţarea prin cooperare

2. Dezvoltarea softului educaţional (4 h) 2.1. Prezentare generală 2.2. Prezentare platforma integrată AEL

3. Internetul – mijloc de explorare şi comunicare (4 h) 3.1. Proiecte colaborative cu utilizare Internet 3.2. Aspecte pedagogice

4. Proiectarea conţinuturilor didactice (16 h) 4.1. Proiectarea obiectivelor 4.2. Taxonomia Bloom revizuită

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 117: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

4.3. Proiectarea lecţiei pt e-learning 4.4. Proiectarea unui laborator virtual 4.5. Proiectarea acţivităţii de evaluare pt e-learning

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

10. Modalităţi de integrare a TIC în procesul didactic (1h) 11. Dezvoltarea softului educaţional (1h) 12. Modalităţi de integrare a internetului în procesul didactic (2h) 13. Obiective: niveluri de formulare, diferenţiere, operaţionalizarea obiectivelor,

taxonomii (6 h) 14. Proiectarea lecţiei pt e-learning (4 h)

VII. Bibliografie de elaborare a cursului - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC,

2002 - E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005 - ***, Platforma AEL – Ghid de utilizare VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi24

- ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC, 2002

- E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

24 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 118: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: INTRODUCERE ÎN MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR FIZICE

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1S 1P

- - 28 28 V+P - 6 - UGS05OPV05

IX. Obiectivele disciplinei: - familiarizarea cu etapele de realizare a unui model; - cunoaşterea principalelor tipuri de modelare; - cunoaşterea modului de utilizare şi exploatare a modelelor in fizică. X. Metode de predare – învăţare: Conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată XI. Forme şi metode de evaluare: Teste, teme de casă, referate, studii de caz, iniţială, sumativă, formativă şi autoevaluare XII. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:

Cap. 1. Modelare prin analogie (8 ore) Analogia ca principiu de modelare. Analogii electro – mecanice. Funcţia exponenţială. Fenomene de saturare. Ecuaţii de bilanţ pentru mărimi extensive. Mărimi conservative.Ecuaţii de propagare de primul ordin. Cap. 2. Tipuri de ecuaţii fundamentale în fizică (2 ore)

- ec. diferenţiale de ordinul I - ec. diferenţiale de ordinul II

Cap. 2. Modelare prin similitudine (2 ore) Similitudine statică. Similitudine dinamică. Cap. 3. Modelare ideală. (2 ore)

Idealizarea ca metodă de modelare. Modelul gazului ideal.

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 119: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

Cap. 4. Teoria grupurilor aplicată în fizică (8 ore)

Transformari de simetrie. Simetrii punctuale. Grup de simetrie. Grupuri punctuale de rotaţie proprie în cristalografie şi fizică moleculară. Grupuri magnetice şi de culoare Cap. 5. Aplicaţii fundamentale a teoriei reprezentărilor grupurilor. (6 ore) Reguli de selecţie impuse de consideraţii de simetrie. Reprezentări tensoriale. Teorema Wigner. Simetrie cristalină de translaţie. Vibraţii moleculare

XIII. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Modelare şi simulare fenomene electrice (4 h) 2. Modelare şi simulare fenomene mecanice (4 h) 3. Modelare şi simulare fenomene optice 4. Teoria grupurilor – aplicaţii

XIV. Bibliografie de elaborare a cursului

- C. Rusescu, C. Tudose, Modele şi modelare în fizică. - G. Bisset, Ttheorie des groupes en physique, Masson, Paris, 2000. - M. Hulin, O. Betbeder, Theorie des groupes appliquee a la physique, Les Editions de Physique, Paris, 1998. - P. Vladimirov, Ecuaţiile fizicii matematice, EDP, Bucureşti, 1982.

XV. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi25 - C. Rusescu, C. Tudose, Modele şi modelare în fizică. - G. Bisset, Ttheorie des groupes en physique, Masson, Paris, 2000. - M. Hulin, O. Betbeder, Theorie des groupes appliquee a la physique, Les Editions de Physique, Paris, 1998.

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

25 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 120: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: TEHNOLOGII WEB

I. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1S 1P

- - 28 28 V+P - 6 - UGS05OPV05

II. Obiectivele disciplinei: - familiarizarea cu etapele de realizare a unor aplicatii WEB; - cunoaşterea principalelor tipuri de aplicatii WEB; - cunoaşterea modului de utilizare şi exploatare a aplicatii WEB. III. Metode de predare – învăţare: Conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată IV. Forme şi metode de evaluare: Teste, teme de casă, referate, studii de caz, iniţială, sumativă, formativă şi autoevaluare V. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – Modalităţi de integrare în procesul didactic (4 h)

1.4. Aplicatii WEB la intersecţia cu educaţia 1.5. Competenţe necesare 1.6. Aplicatii WEB şi învăţarea prin cooperare

2. Dezvoltarea softului educaţional (4 h) 2.3. Prezentare generală 2.4. Prezentare platforma integrată AEL

3. Internetul – mijloc de explorare şi comunicare (4 h) 3.3. Proiecte colaborative cu utilizare Internet 3.4. Aspecte pedagogice

4. Proiectarea conţinuturilor didactice (16 h) 4.6. Proiectarea obiectivelor 4.7. Taxonomia Bloom revizuită

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 121: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

4.8. Proiectarea lecţiei prin aplicatii WEB 4.9. Proiectarea unui laborator virtual 4.10. Proiectarea acţivităţii de evaluare prin aplicatii WEB

VI. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

1. Modalităţi de integrare ale aplicatiilor WEB în procesul didactic (1h) 2. Dezvoltarea softului educaţional (1h) 3. Modalităţi de integrare a internetului în procesul didactic (2h) 4. Obiective: niveluri de formulare, diferenţiere, operaţionalizarea obiectivelor,

taxonomii (6 h) 5. Proiectarea lecţiei prin aplicatii WEB (4 h)

VII. Bibliografie de elaborare a cursului - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC,

2002 - E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005 - ***, Platforma AEL – Ghid de utilizare VIII. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi26

- ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC, 2002

- E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

26 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.

Page 122: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI FACULTATEA DE STTINTE CATEDRA / DEPARTAMENTUL - DEPARTAMENTUL de FIZICA CHIMIE si MEDIU Adresa: str. Domneasca, nr. 111, Galati - cod 800201 Nr. telefon / fax: 0336 130 251/0336 130 285 E-mail: [email protected]

PROGRAMA ANALITICĂ Disciplina: PROGRAMARE ORIENTATĂ OBIECT

IX. Locul disciplinei în planul de învăţământ:

Anul III Sem. I Sem. II

Total ore Forme de verificare Nr. credite Anul de studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II

Cod disciplină

Nr. ore

2 1S 1P

- - 28 28 V+P - 6 - UGS05OPV05

X. Obiectivele disciplinei: - familiarizarea cu etapele de realizare a unor aplicatii orientate obiect; - cunoaşterea principalelor tipuri de aplicatii orientate obiect; - cunoaşterea modului de utilizare şi exploatare a aplicatii orientate obiect. XI. Metode de predare – învăţare: Conversaţia, prezentarea, problematizarea, învăţarea prin descoperire dirijată XII. Forme şi metode de evaluare: Teste, teme de casă, referate, studii de caz, iniţială, sumativă, formativă şi autoevaluare XIII. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă: 1. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – Modalităţi de integrare în procesul didactic (4 h)

1.7. Aplicatii orientate obiect la intersecţia cu educaţia 1.8. Competenţe necesare 1.9. Aplicatii orientate obiect şi învăţarea prin cooperare

2. Dezvoltarea softului educaţional (4 h) 2.5. Prezentare generală 2.6. Prezentare platforma integrată AEL

3. Internetul – mijloc de explorare şi comunicare (4 h) 3.5. Proiecte colaborative cu utilizare Internet 3.6. Aspecte pedagogice

4. Proiectarea conţinuturilor didactice (16 h) 4.11. Proiectarea obiectivelor

UNIVERSITAS

GALATIENSIS

R O M Â N I A

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

Strada Domnească nr. 47, cod poştal 800008 Galaţi, România E-mail: [email protected]

Tel.: (+4) 0336-130.109; 0336-130.108; 336-130.104 Fax: (+4) 0236 - 461.353 www.ugal.ro

Page 123: R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCET RII, … ·  · 2011-10-04Algebra liniara. - 14 ore 1.1 Spatii vectoriale. Subspatii vectoriale. Sisteme de generatori. Liniar dependenta

4.12. Taxonomia Bloom revizuită 4.13. Proiectarea lecţiei prin aplicatii orientate obiect 4.14. Proiectarea unui laborator virtual 4.15. Proiectarea acţivităţii de evaluare prin aplicatii orientate obiect

XIV. Conţinutul seminariilor / număr de ore pentru fiecare temă:

6. Modalităţi de integrare ale aplicatiilor orientate obiect în procesul didactic (1h) 7. Dezvoltarea softului educaţional (1h) 8. Modalităţi de integrare a internetului în procesul didactic (2h) 9. Obiective: niveluri de formulare, diferenţiere, operaţionalizarea obiectivelor,

taxonomii (6 h) 10. Proiectarea lecţiei prin aplicatii orientate obiect (4 h)

XV. Bibliografie de elaborare a cursului - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC,

2002 - E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005 - ***, Platforma AEL – Ghid de utilizare XVI. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi27

- ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în procesul didactic, CNC, 2002 - ***, Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor – ghid pt formatori şi cadre didactice, CNC, 2002

- E. Noveanu, O. Istrate, Proiectarea pedagogică a lecţiilor vol. I, II şi III, Preprint, 2005

Data aprobării programei analitice în catedră / departament: 24.09.2010

Şef departament Conf. univ. dr. Gheorghe Zgherea

27 Este de preferat ca bibliografia minimală de studiu pentru surdenţi să identifice cu claritate şi precizie capitolele pe care studenţii le au de parcurs pentru atnigerea obiectivelor de predare şi învăţare, eventual fiind particularizată în funcţie de tematica cursurilor şi seminariilor.