Puntea 2013 04

of 28 /28
2013 • 4 comunicării în afaceri comunicării în afaceri Ora ş ul perfect în care Ora ş ul perfect în care s ă tr ă ie ş ti s ă tr ă ie ş ti

Embed Size (px)

description

Dacă doriţi să primiţi (gratis) PUNTEA şi sub formă tipărită, nu aveţi altceva de făcut decât să ne trimiteţi adresa dumneavoastră poştală pe adresa: [email protected]. PUNTEA, publicaţia în limba română din rândul magazinelor pentru comunicare în afaceri publicate de Editura Feliciter din Ungaria şi distribuite în străinătate, în 2014 a intrat în cel de-al 16-lea an de apariţie şi constituie o punte între mediile de afaceri din România şi Ungaria.

Transcript of Puntea 2013 04

Page 1: Puntea 2013 04

20

13

• 4

comunicării în afacericomunicării în afaceri

Oraşul perfect în care Oraşul perfect în care să trăieşti să trăieşti

Page 2: Puntea 2013 04

2

comunicării în afaceri

Apare în RomâniaAnul XV. Nr. 4.

Portal economic:

www.feliciter.net

Editor:

Editura Feliciter Kft.

E-mail: [email protected]

www.feliciter.hu

Editor responsabil:

Dr. Kováts Judit

Redactor şef:

Kováts Dénes

Sediu:

H-4400 Nyíregyháza,

Nyár u. 7., I. em.

Telefon: +36/42/506-824, 500-475,

500-474, 400-940, 506-823

Tel./fax: +36/42/504-930

Traducător

Sámy Edit

Colaborator:

Dankó Zsófi a

Duliczki Mária

Kotán Fruzsina

Kotrányi Anita

Kováts Viktor

Sochacki Klára

Szanyi Ildikó

Teski Szilvia

Parteneri:

• Ministerul Economiei Naţionale

(Budapesta)

• Ministerul Afacerilor Externe

(Budapesta)

• Ambasada Republicii Ungare,

Biroul Ataşatului Comercial (Bucureşti)

• Ofi ciul Naţional pentru Economie Externă

(Budapesta)

Design/grafi că:

Talpas Sándor

Tipar:

Grafi t Nyomda "R" Kft.

Toate drepturile rezervate!

Este interzisă reproducerea

integrală sau parţială a publicaţiei

fără permisiunea în scris a editurei!

Editura nu îşi asumă răspunderea

pentru conţinutul materialelor

publicitare!

Page 3: Puntea 2013 04

3

Cău t a ţ i

d e a f a c e r i d i n

p a r t e n e r

U n g a r i a ?

Citiţi şi !PUNTEA Economia Ungară

[email protected]

Dacă doriţi să citiţi regulat magazinul nostru, trimiteţi-ne adresa poştală, şi începând

cu numărul următor vi-l trimitem în mod gratuit:

eCarTec 2013

www.ecartec.com

MATERIALICA 2013

www.materialica.de

Lightweight Design for New Mobility!

cu conexe

Page 4: Puntea 2013 04

4

EMO Hanovra este fără îndoială târgul lider al

sectorului. Este târgul de top la nivel mondial în

sector și cel mai efi cient instrument de market-

ing în ramură, reunind producători și utilizatori

din toate ţările.

Expozanţii vin la EMO Hannover din toată

lumea și din toate segmentele legate de tehno-

logia prelucrării metalelor. Având cca. 60% de

expozanţi din afara Germaniei, EMO Hanovra

este cel mai internaţional târg la nivel mondial

pentru prelucrarea metalelor. Acest fapt este

cunoscut și recunoscut de experţii din domeniu,

fiind unul din motivele pentru care niciun alt

târg nu poate atinge caracterul internaţional al

publicului vizitator al târgului EMO Hanovra.

Expozanţii la EMO Hanovra își potrivesc de

mult ciclurile de inovare cu perioada târgului

lider mondial pentru prelucrarea metalelor. Ca

rezultat, aici sunt prezentate mai multe inovaţii

ca la oricare alt târg al industriei – fapt care face

ca EMO Hanovra să fie un punct de referinţă

pentru factorii de decizie din segmentul tehno-

logiei de producţie.

EMO Hanovra prezintă o varietate inegalabilă de

produse și servicii din toate domeniile de pro-

ducţie, de la mașini-unelte și sisteme de produc-

ţie pentru tăiere și deformare care constituie

esenţa prelucrării mecanice, scule de precizie,

accesorii și tehnologie de control, până la ele-

mente și componente de sistem pentru produc-

ţia automată. Acestea asigură o deosebită atrac-

tivitate târgului EMO și atrag întregul spectru al

INFO: VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2013 Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74 [email protected] · www.emo-hannover.de

www.em

o-han

nover.d

e

Lufthansa Special –

per Flugzeug zur EMO Hannover

Exklusiv für die Besucher der EMO aus dem Ausland bietet

die Lufthansa einen Discount auf zahlreichen Flugstrecken an.

Weitere Informationen finden Sie unter

www.emo-hannover.de/lufthansaspezial

industri i lor uti l izatoare la

Hanovra.

Vizitatorii târgului EMO

sunt cei mai calificaţi specia-

liști, care sosesc aici din toată

lumea. Cunoștinţele aprofun-

date legate de industrie și

puterea lor de decizie sunt ine-

galabile. Acest fapt se datorea-

ză potenţialului de inovare al productivităţii și

efi cienţei, care le sunt prezentate la târg.

EMO Hanovra este organizat de Asociaţia

Germană a Constructorilor de Mașini-Unelte

(VDW) cu sediul în Frankfurt am Main, în numele

Asociaţiei Europene de Mașini-Unelte (CECIMO).

Economist Intelligence Unit (EIU) a realizat

topul orașelor. Melbourne din Australia a fost

denumit orașul perfect în care să trăiești, pe

locul doi s-a situat capitala Austriei, Viena, iar

pe locul trei Vancouver din Canada. Este intere-

sant că lista primelor zece clasate include patru

orașe din Australia și trei din Canada, alături de

câte unul din Austria, Finlanda și Noua

Zeelandă.

Au fost studiate 140 de orașe pe baza a 5

categorii: stabilitate, sistemul medical, cultura și

distracţia, educaţia și infrastructura. 28 de orașe

au coborât în clasament datorită unor caracte-

ristici negative. Amintesc, ca exemplu, modul de

viaţă neliniștit, stresant și problemele de politică

internă.

Capitala austriacă, Viena a urcat două poziţii

faţă de anul trecut, astfel a ajuns pe poziţia a

doua, în timp ce Vancouver și Toronto au rămas

pe locul trei, respectiv patru. Calgary și Adelaide

se situează ambele la egalitate pe locul cinci al

clasamentului. Budapesta se situează pe locul 50.

Potrivit clasamentului realizat de EIU, orașe-

le din top se afl ă în ţări bogate, de mărime mijlo-

cie și nu sunt insuportabil de dens populate.

În acest an au intervenit și schimbări impor-

tante în clasament. De exemplu Madrid a cobo-

rât 5 locuri, situându-se astfel pe pozi-

ţia 44. Bratislava însă a urcat de pe

locul 80 de anul trecut pe locul 63.

Potrivit analizei EIU, cele mai neplă-

cute orașe sunt Teheran, Da masc, Daka

(Bangladesh) și Douala (Ca merun),

care, în urma confl ictelor continue, au

primit cel mai mic punctaj în toate cate-

goriile.

Topul celor zece orașe în care e bine

să trăiești:

1. Melbourne, 2. Viena, 3. Vancouver, 4.

Toronto, 5. Calgary, 6. Adelaide, 7. Syd-

ney, 8. Helsinki, 9. Perth, 10. Auckland.

Oraşul perfect în care să trăieşti

Universul prelucrării

metalelor

Page 5: Puntea 2013 04

5

Ţesături de sârmă de metal şi material plastic cu scop industrial, de calitate excelentă, direct de la producător!

Soluţii moderne pentru tratarea suprafeţelor.

Soluţii moderne pentru tratarea suprafeţelor.

www.tshungary.huwww.hef-group.comwww.tshungary.hu

www.hef-group.com

Nitrurare cu tehnologia ®C.L.I.N. , acoperire PVD

cu plasmă în incintă vidată cu sisteme de

®acoperire CERTESS

Nitrurare cu tehnologia ®C.L.I.N. , acoperire PVD

cu plasmă în incintă vidată cu sisteme de

®acoperire CERTESS

Page 6: Puntea 2013 04

6

Compania producătoare de lentile de contact Saufl on CL Srl. crează 180 de

noi locuri de muncă în localitatea Gyál. Ministerul Economiei și Ministerul

Dezvoltării Naţionale acordă sprijin fi nanciar investiţiei pe baza unei decizii

unice a guvernului, pregătirea deciziei, respectiv elaborarea pachetului de

finanţare optimă au fost realizate de Agenţia Ungară prentru Comerţ

Exterior (HITA).

Péter Szijjártó, secretar de stat pentru afaceri externe și economie exter-

nă la Cancelaria primului ministru a arătat că guvernul își propune să profi te

din schimbările petrecute în lumea confruntată cu provocări și să întâmpine

perioada ulterioară crizei din cea mai puternică poziţie posibilă, pentru aceas-

ta are nevoie de aliaţi și din rândul marilor actori ai vieţii economice internaţi-

onale. Baza producţiei de lentile de contact a grupului englez de societăţi

este indiscutabil societatea ungară Saufl on – a adăugat acesta.

Secretarul de stat a arătat că producţia fi rmei se concentrează în direc-

ţia valorii adăugate ridicate și a tehnologiei de înalt nivel, și totodată 20 de

procente din totalul de materii prime necesare pentru Saufl on CL Srl. sunt

asigurate de furnizori ungari. Noua investiţie a întreprinderii contribuie la

creșterea ocupării forţei de muncă, la succesul sistemului de învăţământ

superior din Ungaria, cât și la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii,

respectiv și la crearea de locuri de muncă în mod indirect.

Potrivit lui János Peer, directorul executiv al Saufl on CL Srl., garanţia

succesului o constituie nivelul competitiv al salariilor, infrastructura cores-

punzătoare din toate aspectele și forţa de muncă califi cată. În prezent în

uzină lucrează cca. șapte sute de oameni și produc zilnic un milion de lenti-

le. Doresc să crească capacitatea anuală cu 35–40 de procente. Societatea

asigură formarea profesională continuă deoarece doresc să colaboreze cu

mai mulţi furnizori și în viitor să crească aprovizionarea materiilor prime din

Ungaria la 40–60 de procente.

Saufl on CL Srl. își dezvoltă în continuu punctul de lucru din Gyál înce-

pând din 2007. Valoarea investiţiei de acum depășește 10 milioane de euro,

capacitatea de producţie zilnică va crește la 1,4 milioane de lentile.

EXPOTEHNICA19–21 septembrie, Central Plaza Bacău

Tematica: inginerie mecanică, mașini-unelte și scule, organe de mașini,

echipamente de testare mecanică, angrenaje și transmisii mecanice,

echipamente de vidare și tratamentul suprafeţelor, sudură, armături și

accesorii, roboţi industriali, automatizări, tehnologii și produse aeronau-

tice, inginerie electrică, electronică, pompe, compresoare, echipamente

producere energie electrică și termică, echipamente și scule hidraulice și

pneumatice, aparate de masură, control și testare, echipamente și servi-

cii IT&C, echipamente pentru industria chimică, produse chimice organi-

ce și anorganice, produse din cauciuc, produse din mase plastice, uleiuri,

lacuri și vopsele, tuburi și ţevi din mase plastice / metal, echipamente

pentru producerea hârtiei, echipamente pentru tipografi i, sisteme de

supraveghere și securitate, sisteme de asigurare în muncă și PSI.

EXPO CASA 25–27 octombrie, Central Plaza Bacău

Materiale pentruconstrucţii; ceramică, marmură; lacuri, vopsele;

hidro, termo, fonoizolante; tâmplărie metalică, lemn, termopan.

Instalaţii ţevi, conducte, armâturi; încălzire şi climatizare;

electrice, aparate și corpuri de iluminat; echipamente energie solară,

geotermală, eoliană.

Amenajări finisări interioare și exterioare; şeminee, cămine

decora tive; articole sanitare; piscine, jacuzzi, saune; fântâni arteziene;

sisteme de securitate.

Decorative perdele, draperii; pardoseli, covoare, mochete; sticlă-

rie, porţelan, cristaluri; tablouri, sculpturi, obiecte de cult; servicii și

produse profesionale pentru curăţenie.

MOBEXPO25–27octombrie, Central Plaza Bacău

Mobilier din lemn și mobilier metalic; scaune, fotolii, canapele, saltele;

mobilier pentru birouri și spaţii publice; căsuţe și pavilioane din lemn;

mobilier terase și grădini; echipamente, mașini, utilaje, instalaţii; piese

de schimb, scule şi accesorii; decoraţiuni şi ornamente de interior; fur-

nire, blaturi; feronerie, elemente de asamblare; lacuri, vopsele, colo-

ranţi; adezivi, chituri; vată sintetică, spumă poliuretanică; exploatări

forestiere; proiectare, design.

Programul Expo Bacău

180 noi locuri de muncă

Page 7: Puntea 2013 04

7

Henkel a fi nalizat o investiţie de 4,6

miliarde de forinţi la Körösladány.

Între timp au decis și următoarea

investiţie importantă. Dezvoltarea

însoţită și de o creștere a numărului

de angajaţi primește prin două

concursuri de proiecte o subvenţie

totală de 907 milioane de forinţi

din fonduri europene.

Investiţia va asigura posibilita-

tea producerii în acestă uzină a

celui mai nou produs, al detergen-

tulu i sub formă de capsulă

PersilDuo-Caps. Noul produs este o

capsulă bi-camerală pentru com-

ponentele sub formă de gel, care se

dizolvă numai în apă.

„Uzina din Körösladány joacă

un rol foarte important în viaţa

întreprinderii. Nu avem obiective

de scurtă durată. Deja am decis și

în legătură cu următoarea extinde-

re, de mare valoare” – a precizat

Wolfgang Weber, directorul regio-

nal de producţie al Henkel. A adău-

gat: detergentul capsulă va fi fabri-

cat numai în Ungaria și de aici va fi

exportat în ţările ţintă. Produsele

fabricii din judeţul Békés sunt livra-

te în peste 25 de ţări, din Portugalia

până în Rusia.

„Dintr-o mică fabrică rurală

am devenit în decursul anilor un

centru de producţie internaţio-

nal. Suntem angajatorii determi-

nanţi în regiune, muncitorii vin la

lucru dintr-o rază de 20–30 de

k ilometri” – a anunţat Ágnes

Fábián, directorul executiv al

Henkel Ungaria. A mai arătat că

anul trecut au realizat un venit

din vânzări de 95 de miliarde de

forinţi, jumătate realizându-se pe

pieţele de export. În 2012 conser-

nul Henkel a înregistrat un venit

din vânzări de aproape 16,5 mili-

arde euro și venituri din exploata-

re de 2,3 miliarde euro.

Î n afară de Körösladány,

Henkel are un punct de lucru și la

Környe cu o fabrică de adezivi.

Acţiunile societăţii sunt cotate la

bursa germană.

Investeşte

Henkel

Page 8: Puntea 2013 04

8

Baján Gumi Kft.

Oferim anvelope de cauciuc noi şi second hand pentru autoturisme, autoutilitare, camioane, utilaje agricole şi maşini de teren în gamă largă de dimensiuni!

Montăm şi echilibrăm gratuit anvelopele de cauciuc cumpărate la noi!

În primele cinci luni ale anului, în Ungaria vânză-

rile la mașini noi au scăzut sub media europea-

nă, cu 3 procente. Însă, la nivel anual, înmatricu-

larea mașinilor de fi rmă arată o creștere – indică

o analiză a primei jumătăţi de an.

În Ungaria, în primele cinci luni ale anului

2013 au fost vândute 22 de mii de autoturisme,

cu 3 procente mai puţine comparativ cu perioa-

da similară a anului trecut. În Europa s-a înregis-

trat o scădere medie de 6,8 procente, în șase din

30 de ţări s-a înregistrat o creștere a numărului,

iar în 22 de ţări o scădere mai pronunţată decât

cea din Ungaria.

Optimismul fi rmelor

La fel ca înainte, în douăsprezece ţări europene

fi rmele cu fl otă mare sunt optimiste. Barometrul

Corporate Vehicle Observatory prognostizează

pe baza opiniilor a 3600 de persoane de decizie

din Europa o creștere a fl otelor în următorii trei

ani. 21 de procente din managerii întreprinderi-

lor cu peste 100 de angajaţi au fost de aceeași

părere și doar 11 procente din rândul acestora

se așteaptă la o reducere. Așteptările pozitive

sunt motivate și de faptul că proprietarii de fl ote

chestionaţi în Europa, în acest an au accentuat

în proporţie și mai mare decât anul trecut (43 de

procente) că mașina de firmă nu este doar un

mijloc de muncă al întreprinderii, ci are un rol

important și în motivarea și păstrarea forţei de

muncă valoroase.

Unii sunt de părere că și în Ungaria se acordă

o atenţie mai mare mașinilor de firmă.

Modifi cările legislative de anul trecut au orientat

atenţia a tot mai multe întrerinderi către avanta-

jele administrative și reducerea costurilor în cazul

outsourcing-ului managementului fl otei auto și

au avut efect pozitiv asupra vânzărilor flotelor

auto. Datorită impozitării favorabile, la achiziţio-

narea fl otelor auto pentru fi rme și în acest an mai

mulţi aleg soluţia închirierii durabile.

Maşinile de fi rmă preferate

O persoană particulară cumpără mașină nouă

atunci când vrabia își scoate sabia – a spus nu

demult un dealer din Ungaria la care (similar

celorlalţi actori ai pieţei) cumpărătorii sunt prac-

tic numai fi rme. Să vedem care sunt mărcile pre-

ferate de fi rme – potrivit datelor din iulie.

Sunt mărci care acoperă 70–90 de procente din

achiziţiile de mașini făcute de fi rmele din Ungaria.

Firmele cumpără cu precădere mașini Diesel.

Potrivit informaţiilor primite de la JATO

Dynamics, în timp ce în 2010 autoturismele

Diesel au reprezentat 36 de procente, anul tre-

cut această cifră a fost de 40,6 procente, iar în

prima jumătate a acestui an 41,8 procente.

Poate datorită acestui fapt, comparativ cu prima

jumătate a anului trecut consumul de benzină a

scăzut până la fi nele lunii iunie cu 3,83 procente,

la 723,6 milioane de litri, iar cel al motorinei a

crescut cu 0,29 procente, la 1104,5 litri.

Toate acestea în ciuda faptului că scad reali-

zările transportatorilor autohtoni exprimate în

tone marfă pe kilometru, iar vânzările la motori-

nă cresc. În plus, nici transportatorii turci, nici cei

din Uniunea Europeană nu fac plinul în Ungaria.

Ţările membre au semnat un acord de reciproci-

tate privind restituirea TVA-ului potrivit căruia

TVA-ul trebuie restituit în termen de patru luni,

în caz contrar se vor plăti penalităţi de întârziere.

Potrivit informaţiilor deţinute de Asociaţia

Transportatorilor Rutieri din Ungaria, în timp ce

în Austria cererile sunt procesate și taxa este

restituită celor în drept în medie în decurs de o

lună, Ungaria se achită de această obligaţie în

general în termen de 8 luni. Transportatorilor nu

le convine nici cu penalităţile de întârziere să

aștepte opt luni pentru bani, astfel preferă să

cumpere carburantul în Austria.

Numărul mașinilor și ponderea clienţilor-fi r-

mă în funcţie de mărcile de mașină cel mai bine

vândute:

Opel: 720 bucăţi, 69,86%

Ford: 647 bucăţi, 85,63%

Skoda: 604 bucăţi, 84,11%

Volkswagen: 579 bucăţi, 78,07%

Fiat: 409 bucăţi, 92,18%

Toyota: 322 bucăţi, 62,73%

Suzuki: 309 bucăţi, 51,78%

Dacia: 287 bucăţi, 51,92%

Renault: 248 bucăţi, 72,18%

Peugeot: 227 bucăţi, 86,78%

Maşinile second-hand

preferate

A crescut din nou numărul mașinilor second-

hand vândute în Ungaria, Opel Astra și Suzuki

Swift sunt cele mai căutate. Poate și din motivul

că ambele mărci sunt în număr mare, ambele

sunt mărci populare și ca mașini noi.

Un sfert din vânzări s-au limitat la vânzarea-

cumpărarea a șase modele, între acestea Opel

Astra și Suzuki Swift se situează în mod pronun-

ţat în vârful clasamentului: fiecare a șaptea

mașină este una din aceste două tipuri. Acestea

sunt urmate de Ford Focus, Volkswagen Golf,

Opel Corsa și Volkswagen Passat.

Este interesant că în timp ce vânzările la

mașinile mai vechi de nouă ani au crescut cu

peste zece procente, au fost vândute cu un sfert

mai puţine mașini cu o vechime de 3-5 ani, com-

parativ cu anul precedent. Sub aspectul preţuri-

lor, nivelul de anul trecut a fost păstrat mai ales

de mașinile de categorie mijlocie și superioară,

monovolumice și mari, în timp ce mașinile de

categorie mijlocie-joasă au fost mai ieftine în

medie cu cinci procente, iar cele mini și mici cu

nouă procente, faţă de acum un an. În cea de-a

doua jumătate a anului volumul de vânzări la

mașinile noi nu va fi capabil să depășească nici pe

mai departe nivelul de anul trecut, destul de scă-

zut, deci nu se poate aștepta o împrospătare a

mașinilor schimbate datorată acestor tranzacţii.

Industria auto în centrul atenţiei

Page 9: Puntea 2013 04

9

KONECRANES Kft. H-1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.Tel.: +36/1/555-5270 Fax: +36/1/555-5290 www.konecranes.com

Utilizare: terminale de containere

Stivuitoare de tonaj mare, de 10-60 t:

Stivuitoare cu furci SMVManipulatoare de containere SMV

KONECRANES stă la dipoziţia clienţilor şi în România cu produsele şi serviciile sale de nivel mondial!

KONECRANES SA. Timisoara, str.C.Brediceanu nr 21CTel.: +40/256-203514Fax:+ 40/256-200155www.konecranes.com

Utilizare:

service etc.

Subansamble pentru macarale:- echipamente de ridicat:

electropalane, palane

Service-ul, moderni-zarea macaralelor în

Cu mai puţin de 16 luni după inaugurarea ofi cială a uzinei, în luna august a ieșit de pe banda uzinei

Mercedes-Benz din Kecskemét mașina cu numărul o sută de mii. Mașina Mercedes-Benz CLA produ-

să în exclusivitate la Kecskemét, de culoare albă, execuţie jubiliară, cu tapiţerie de piele a ajuns la un

proprietar din Ungaria.

Modelul CLA este o mașină cu cel mai bun coefi cient de rezistență aerodinamică la înaintare în

lume (cw 0,22), cu un design coupé de avangardă și, la cerere, cu sistem de tracţiune integrală

4MATIC, cu care marca a creat o nouă categorie. Uzina din Kecskemét produce împreună cu cea din

Rastatt modelele noii generaţii de mașini compact. Producţia comună oferă posibilitatea de a folosi

în mod fl exibil și optim capacitatea de producţie a celor două uzine.

Uzina din Kecskemét a fost inaugurată în martie 2012 și de atunci produce mașinile de clasă B

cu una din cele mai moderne, ecologice tehnologii, iar din ianuarie 2013 a introdus cel de-al doilea

model, coupé-ul CLA compact cu patru uși. Între timp numărul angajaţilor a crescut la peste 3000

de persoane, uzina devenind cea mai atractivă întreprindere din regiune – acest fapt se datorește

nu în ultimul rând pregătirii profesionale de înalt nivel a angajaţilor uzinei, cât și acelei iniţiative de

pionierat potrivit căreia întreprinderea, împreună cu parteneri din Ungaria – după modelul german

– a introdus sistemul de pregătire profesională dual și învățământul superior dual.

Numărul o sută de mii a

ieşit de pe bandă

Opel Ungaria își extinde în continuare uzina

de motoare din Szentgotthárd cu o nouă

investiţie, de 60 milioane euro. Cu această

investiţie suplimentară uzina va fi capabilă

să producă cu 70 de mii de motoare mai

mult decât cifra preconizată până acum și va

înfiinţa 100 de noi locuri de muncă. Își lăr-

gește și paleta de produse, va fabrica și

motoare de 1,8 litri. Investiţia totală a noii

uzine de motoare Flex a societăţii Opel

Ungaria se va apropia astfel de 700 milioane

de euro.

Investiţie

Opel

Page 10: Puntea 2013 04

10

UȘI CU CADRU DE ALUMINIUELEMENTELE INDISPENSABILE ALE MOBILEI MODERNE PENTRU BUCĂTĂRIE, SUFRAGERIE, BAIE ȘI BIROURI

Uși cu cadru de aluminiu

Mese din aluminiu deosebite

Prelucrarea profi lelor din aluminiu

Iluminare cu leduri

Etajere luminoase

+36 22 50 80 10 | www.mote.hu |

MOTE Kft. H-8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 17.Tel.: Fax: +36 22 50 80 11 Internet: E-mail: [email protected]

Hilti Szerszám Srl. a făcut dezvoltări la punctul său de lucru din Kecskemét

în valoare de peste 715 milioane de forinţi, cu fi nanţarea Uniunii Europene

de 210 milioane de forinţi.

Potrivit comunicatului fi rmei, cu ajutorul fi nanţării câștigate la con-

cursul de proiecte intitulat „dezvoltarea tehnologică complexă a întreprin-

derilor” au achiziţionat mașini și linii de producţie noi. În hala nouă,

modernă societatea produce noi produse folosind tehnologii moderne.

Ca rezultat al dezvoltărilor se nasc în continuu noi produse, producţia de

serie a acestora se face la punctul de lucru din Kecskemét.

Hilti Szerszám Srl. este producătorul produselor de mare prestigiu

Hilti și are o poziţie puternică pe piaţa producţiei de mașini-unelte. Hilti

AG este acţionarul 100% al societăţii și asigură și fi rmei ungare baza profe-

sională de desfacere, sprijinul profesional și tehnologic. Filiala ungară a

sosit în 1989 la Kecskemét, în 2012 venitul din vânzări a depășit 4 miliarde

de euro. În urma dezvoltărilor, azi numărul angajaţilor depășește 130 de

persoane. Filiala din Kecskemét acoperă cerinţele pieţei ungare, dar cea

mai mare parte a producţiei se îndreaptă la export, este valorifi cată prin

intermediul reţelei fi rmei mamă.

Şi Hilti face dezvoltări

Page 11: Puntea 2013 04

11

PR

672

HU

Magasfeszültség megelőző rendszer Tűz elleni védelem

BROAȘTE DE SECURITATE DIGITALE DE CALITATE PREMIUM

Broaștele de ușă Milre și-au demonstrat deja calităţile extraordinare în nu-meroase ţări ale lumii, fiind confirmate de specialiști și piaţă prin aprecie-rile primite și numărul în continuă creștere al utilizatorilor mulţumiţi.

Aceste broaște de categorie de vârf sunt adecvate nu numai pentru protecţia casei, sunt foarte eficiente și pentru hoteluri, birouri, obiective sportive, spitale, școli, asigu-rând securitate maximă utilizatorilor.

În calitatea noastră de distribuitori exclusivi căutăm parteneri retaileri în următoarele ţări: România, Serbia, Croaţia, Slovenia, Austria, Slovacia și Cehia.

[email protected]

PREMIUM QUALITY KFT. H-6726 Szeged, Bérkert u. 10.HUNGARY

Page 12: Puntea 2013 04

12

W W W. H I TA . H U

Agenţia Ungară pentru Comerţ

Exterior (Hungarian Investment

and Trade Agency – HITA), înfi inţată

de Guvernul Ungar, are sarcina de

a sprijini activitatea de comerţ

exterior a întreprinderilor mici şi

mijlocii autohtone, iar pe de altă

parte de a promova investiţiile

fi rmelor străine în Ungaria.

Specialiştii în dezvoltare economică

ai Agenţiei stau cu plăcere la

dispoziţia companiilor străine care

doresc să investească în Ungaria,

cât şi a fi rmelor din ţară care doresc

să exporte, cu informaţii la zi şi

consultanţă în dezvoltarea afacerilor.

Căutaţi-ne

cu încredere,

aşteptăm interesul

dumneavoastră!

NEMZETIKÜLGAZDASÁGIHIVATAL

Ungaria, poartă spre Europa

Investiţii

Cele mai importante pieţe imobiliare din Europa Centrală, Polonia, Cehia,

Slovacia, Ungaria și România au încheiat cel de-al doilea trimestru cu

investiţii în valoare de 631 milioane euro. În prima jumătate a anului, în

regiune au fost făcute investiţii în valoare de 1,73 miliarde euro, ceea ce

reprezintă o creștere de 24 de procente faţă de prima jumătate a anului

precedent – a anunţat compania de consultanţă imobil iară

Cushman&Wakefi eld.

Piaţa lideră a investiţiilor este pe mai departe Polonia, unde au fost

făcute 72 de procente din investiţiile totale în cel de-al doilea trimestru al

anului, în timp ce Cehia și Slovacia au atras doar câte 100 de milioane de

euro. În ultimul trimestru în România și Ungaria nu au fost investiţii însem-

nate, cu toate că în Ungaria, în primele trei luni ale anului au fost făcute

relativ multe investiţii, în valoare de 159 milioane de euro.

Investitorii preferă pe mai departe piaţa birourilor, unde, în cel de-al

doilea trimestru, s-au orientat 50 de procente din investiţii. Activitatea

pieţei imobilelor industriale a scăzut faţă de cele

două trimestre anterioare, astfel a atins

doar 10 procente din investiţiile totale.

Page 13: Puntea 2013 04

13

Cel de-al doilea oraș ca număr de locuitori din zona Hajdúság poate fi accesat

ușor de oaspeţii dornici de recreere, cu trenul sau cu mașina, dar și pe calea

aerului, aeroportul său poate primi avioane mici.

Numeroase săpături atestă că pe teritoriul localităţii Hajdúszoboszló au

trăit oameni deja în timpul descălecării. Potrivit primei atestări scrise, pe vre-

mea regelui Géza I se numea Szoboszlóvásár (Târgul Szoboszló). Invazia tăta-

rilor a distrus orașul în dezvoltare, care apoi la începutul secolului al XVI-lea a

fost populat de István Bocskai, voievodul Ardealului și Ungariei cu oștenii săi

„hajdú”. De aici provine prefi xul denumirii orașului de origine slavă „Hajdú”.

Construcţia căii ferate în secolul al XIX-lea a dus la dezvoltarea orașului și

populaţiei acestuia. Dezvoltarea localităţii Hajdúszoboszló a prins cu adevărat

avânt atunci când în 1925 geologul Ferenc Pávai Vajna a căutat zăcăminte de

gaz metan și a găsit și apă termală. Efectul benefi c al apei cu temperatura de

73 oC a devenit cunoscut numai după ce localnicii au început să spele și să

facă baie în gropile pline cu apa care ieșea la suprafaţă. S-au vindecat pe rând

de afecţiunile dureroase de care sufereau și și-au dat seama că nu este o

minune cerească, ci efectul apei termale, al naturii. Vestea apei termale s-a răs-

pândit repede și s-au construit numeroase hoteluri pentru servirea oaspeţilor

care veneau aici în număr mare. Azi turismul este cea mai importantă sursă de

venit a localnicilor. Astfel, în decurs de o jumătate de veac Hajdúszoboszló a

devenit dintr-un orășel liniștit de câmpie o staţiune balneară efervescentă.

Hajdúszoboszló este bogat în monumente istorice, cel mai valoros

monument fi ind biserica reformată împreună cu ruinele peretelui fortifi caţiei

care îi aparţine. Biserica orașului a servit ca fortifi caţie, fi ind apărată de perete-

le fortifi caţiei, dar și de un șanţ cu apă. Până azi s-a păstrat și un bastion circu-

lar al peretelui ridicat în secolul al XV-lea. Biserica, construită pe ruinele datând

din Evul Mediu, a fost ridicată în secolul al XVIII-lea în stil clasicist. Colecţia de

istorie a orașului de la Muzeul István Bocskai prezintă vizitatorilor istoria locu-

lui de la începuturile sale. Alte expoziţii ale muzeului prezintă o colecţie inte-

resantă de insecte și fl uturi, picturi și compoziţii cu clopote. Parcul din faţa

băilor găzduiește o adevărată delicatesă artistică. Casa clopotelor proiectată

de arhitectul Zoltán Rácz expune clopote executate dintr-un aliaj de aluminiu

special. În rândul celor aproape cincizeci de clopote se afl ă și Clopotul Lumii

realizat pentru Expoziţia Mondială. Atracţia vizuală a Casei clopotelor este

colorată de jocul sonor al clopotelor.

Băile termale din Hajdúszoboszló îi atrag nu numai pe cei care doresc să

se vindece, în perioada sezonului de vară sunt asaltate de oaspeţii sosiţi la

Hajdúszoboszló

vă aşteaptă!

ștrandul afl at în parcul de 30 de hectare și deschis de la 1 mai până în 30 sep-

tembrie.

Datorită dezvoltărilor, capacitatea de tratament asigurată în clădirea

modernă de două niveluri a băilor termale s-a dublat. Au fost construite patru

bazine noi în aer liber, dotate cu diferite atracţii pentru revigorarea celor sosiţi

aici. Sala acoperită a băilor dispune de trei piscine cu apă termală medicinală.

Băile oferă bolnavilor peste patruzeci de tipuri de tratamente. Printre altele

masaje, tratament cu nămol, băi cu greutăţi, masaj subacvatic, gimnastică

acvatică, diferite tratamente de electroterapie, dar și cel mai modern trata-

ment cu soft-laser.

Hotelurile din Hajdúszoboszló oferă o multitudine de servicii într-un

mediu plăcut.

Page 14: Puntea 2013 04

Tortul cu miere de la Milota a câștigat în acest

an titlul de Tortul Ungariei, tortul fără zahăr al

Ungariei este tortul cu straturi de spumă de

coacăze roșii-mere, iar pâinea din grâu spelt cu

iaurt a câștigat competiţia pâinilor ţinută de

ziua Sfântului Ștefan.

În acest an nucile au constituit materia

primă stabilită pentru tortul ţării. Tortul câștigă-

tor preparat de Szilárd Bacskó și cofetăria

Major din Budapesta are două creme – cu miere

și cu praline –, între care se întinde un strat sub-

ţire, crocant. Fiecare tort va conţine 300 grame

de nuci.

Pâinea din grâu spelt cu iaurt este făcută

din dospeală și are numai ingrediente naturale.

Pâinea căștigătoare a fost făcută de Gábor

Rábai, proprietarul uzinei Pékmester Bt. din

Monor, împreună cu fi ul acestuia, Gábor Rábai

junior.

O felie din tortul stratificat cu spumă de

coacăze roșii-mere făcut de László Nándori

are 130 de calorii, desertul nu conţine zahăr

rafi nat, făină albă, aditivi artifi ciali și nici con-

servanţi.

Tortul Ungariei

din acest an

Page 15: Puntea 2013 04

2

PUNTEA – AGRICOLĂ

Hala pentru vânzare și depozitul

frigorifi c, construite lângă drumul

principal 49 care duce la punctul

de trecere a frontierei ungaro-

române de la Csengersima-Pete,

constituie un proiect implementat

cu finanţarea Uniunii Europene,

contribuţia consiliului local din

Csengersima și investiţia Asociaţiei

ConsultScolari din Satu-Mare. La

investiţia de 1,8 milioane de euro,

care la cursul actual înseamnă 540

milioane de forinţi, Bruxelles a

contribuit cu 1,5 milioane de euro.

Investitorii au primit și un sprijin

de 200 de mii de euro de la statul

ungar și român, iar contribuţia lor

proprie a fost de 80 de mii euro.

Hala pieţei, asigurând valorifi -

care cu amănuntul și en gros pe o

suprafaţă de 1400 metri pătraţi are

amenajate 11 magazine și 61 de

locuri de vânzare. Depozitul frigo-

rific are 1200 de metri pătraţi, o

capacitate de 62 de vagoane, asi-

gurând spaţiu pentru depozitarea

produselor destinate vânzării.

Ca parte a proiectului, în par-

tea română, în municipiul Satu

Mare s-a construit un complex de

birouri de 670 de metri pătraţi,

respectiv un centru pentru forma-

re profesională, afaceri și consul-

tanţă dotat cu sistem de interpre-

tare pentru conferinţe. Centrul a

găzduit deja și primele cursuri pen-

tru comercianţii din cele două ţări.

O sută cincizeci de cursanţi au avut

ocazia de a cunoaște la aceste cur-

suri regulamentele comerciale

române și ungare, indispensabile

pentru demararea activităţii de

export-import. Specialiștilor inte-

resaţi în dezvoltarea comerţului,

care trăiesc pe o parte și cealaltă a

frontierei, le-au fost organizate și

cursuri de horticultură, vinifi caţie și

respectiv limbi străine și IT.

În hala din Csengersima pro-

ducătorii agricoli, fermele familiale

și antreprenorii din sectorul agricol

din regiune își vor putea vinde pro-

dusele obţinute în fermele proprii.

În rândul cumpărătorilor pot fi

desigur și retaileri care își pot achi-

ziţiona într-un loc, în condiţii euro-

pene, în cantităţi mari legumele și

fructele oferite de producători.

În centrul comercial din Csen-

ger sima se așteaptă un schimb de

mărfuri însemnat deoarece într-o

rază de 200 de kilometri se afl ă orașe

mari din Ungaria și România precum

Debrecen, Nyíregyháza, Satu mare,

Carei, Zalău, Șimleu Silvaniei, Baia

Mare, Oradea, Dej, respectiv Cluj

Napoca. Aceste localităţi au o popu-

laţie de peste un milion și jumătate

de locuitori, a căror aprovizionare cu

legume și fructe poate fi făcută în

parte de la piaţa și depozitul frigori-

fi c din Csengersima.

György Czerván a subliniat: celălalt obiectiv impor-

tant al strategiei este de a crește numărul celor anga-

jaţi în sectorul horticol cu o sută de mii de persoane.

În curând vor fi disponibile și resursele fi nanciare

pentru dezvoltarea sectorului horticol, 24 miliarde de

forinţi, de la 15 august se pot înainta proiecte la con-

curs pentru achiziţionarea, dezvoltarea de mașini și

utilaje horticole, statul acordând o fi nanţare de 35 de

procente. Producţia anuală actuală a sectorului legu-

me-fructe este de 2,5–2,6 milioane de tone.

Făcând o apreciere a performanţelor agriculturii,

György Czerván a arătat: în ciuda secetei de anul

trecut, producţia agricolă a avut un rezultat

record, de 2200 miliarde de forinţi. Totodată a

însemnat un record și faptul că peste jumă-

tate din venitul la export al ţării a fost asi-

gurat de exportul produselor agricole.

Referitor la rezultatele așteptate pen-

tru acest an a precizat: s-a încheiat recolta-

rea grâului de toamnă; secerișul s-a desfășurat

pe 1,1 milioane de hectare, au intrat 5,1 milioane

de tone de grâu în silozuri, cu 1 milion de tone mai

mult decât anul trecut. Astfel, exportul de grâu

poate atinge și 2 milioane de tone. Recolta a fost

asemănător de bună și la celelalte păioase, și la rapi-

ţă, dar și recolta medie la floarea-soarelui este

acceptabilă. La începutul lunii august a fost încă

greu de apreciat volumul producţiei la porumb, la

nivel naţional se constată diferenţe calitative uriașe,

dar probabil și așa se va recolta o cantitate mai mare

de porumb ca anul trecut.

Contact:

Tel./Fax: +36/29/357-342

[email protected]

www.tafedim.hu

Materia primă a produselor Tafedim (ceaiul

Tafedim, gelul Tafedim și balsamul Tafedim)

este o plantă medicinală tropicală, Euphorbia

Hirta. Este cunoscută și folosită pentru trata-

ment de medicina populară din timpuri stră-

vechi. Compresele cu seva lăptoasă a plantei

sau planta crudă tratează afecţiunile de supra-

faţă ale pielii.

Lichidul obţinut prin opărirea plantei, aseme-

nea ceaiurilor medicinale, este folosit pentru

afecţiunile intestinelor: tratamentul diareei,

constipaţiei, polipilor intestinali, infl amaţiilor

intestinale, afecţiunilor stomacului, ulcerului

gastric, refl uxului gastroesofagian, afecţiuni-

lor prostatei, căilor urinare, ginecologice și al

bolilor tumorale. Poate fi folosit și la întărirea

sistemului imunitar. Are și efect antiviral, an-

tiinfl amator, analgetic, antispastic și ușor di-

uretic.

Produsele sunt fabricate și distribuite de

Tamag SCS.

La Csengersima s-a construit un centru comercial ungar-român

pentru vânzarea legumelor și fructelor; centrul, care va asigura

producătorilor agricoli din regiunea frontierei posibilitatea de

a-și vinde produsele, își deschide porţile la sfârșitul lunii august.

În curând guvernul va discuta strategia sectorului legume-fructe care își propune creșterea pro-

ducţiei anuale a sectorului cu un milion de tone – a anunţat secretarul de stat responsabil pentru

economia agricolă din cadrul Ministerului Dezvoltării Rurale.

Centru comercial

la Csengersima

Strategia în sectorul

legume-fructe

ului legu-

griculturii,

de anul

ultat

ă a

-

-

șurat

ilioane

tone mai

de grâu

Page 16: Puntea 2013 04

3

PUNTEA – AGRICOLĂ

Ofertă bogată de paste făinoase pentru garnitură şi supe, cu 8 ouă!

Gârtene, cum le făcea bunica!

Solicitaţi-ne oferta: [email protected]

Pastele Făinoase PatkóH-2192 Hévízgyörk, Fürst S. u. 49

Tel.: +36/30/365-7765

Categorie premium la preţ accesibil!

Ungaria are condiţii naturale deosebit de favorabile pentru terenurile

agricole, care asigură recolte de calitate excelentă și în cantitate mare.

Datorită acestor condiţii, cultura agricolă se bucură de un trecut milenar.

Cultivarea plantelor de câmp

Datorită vremii deosebit de secetoase, anul 2012 nu a avut recolte favora-

bile. La cereale recolta a scăzut cu 25 de procente, fapt datorat în primul

rând reducerii producţiei la porumb. Și la cerealele păioase, în silozuri a

intrat o recoltă mai mică faţă de anul trecut.

În special primele nouă luni ale anului au fost caracterizate de o canti-

tatea neobișnuit de mică de precipitaţii. Alături de lipsa de precipitaţii,

temperatura înaltă permanentă a cauzat evaporarea rapidă și implicit

uscarea pământului cultivat. La nivel naţional, seceta a cauzat probleme

pe 1,4 milioane de hectare.

În 2012 , de pe 2,758 milioane de hectare s-au recoltat 10,4 milioane

tone de cereale. Suprafaţa recoltată a depășit cu 1,3 procente aria recolta-

tă în 2011, dar cantitatea recoltată a scăzut cu 24 de procente, fi ind cu 21

de procente mai mică și faţă de media anuală a perioadei 2007–2011.

Recolta totală de cereale păioase a fost de 5,6 milioane de tone, rămâ-

nând cu 1 procent în urma celei din 2011. În 2012 grâul a fost cultivat pe

1,070 milioane de hectare, pe o suprafaţă cu 9 procente mai mare compa-

rativ cu cea din anul precedent. În silozuri au intrat 4,0 milioane tone de

grâu, o cantitate mai modestă cu 2 procente faţă de cea din anul prece-

dent, însă este de calitate excelentă. Calitatea înaltă și trendul pieţei mon-

diale au dus la creșterea însemnată a preţurilor culturilor la bursele de

mărfuri începând din iulie 2012 până la mijlocul toamnei.

Seceta a provocat cele mai mari pagube la porumb. Porumbul a fost

cultivat pe o suprafaţă de 1,190 milioane de hectare, cu circa 3 procente

mai mică decât în 2011. Recolta de 4,8 milioane de tone a fost cu 40 de

procente mai scăzută decât cea din anul precedent.

(Continuare in pagina 4-a)

Agricultura

ungară în cifre

Page 17: Puntea 2013 04

4

PUNTEA – AGRICOLĂ

(Continuare de la pagina 3)

Recolta medie de 4000 de tone la hectar a rămas cu 38 de procente în

urma valorii înregistrate cu un an înainte. Scăderea producţiei s-a arătat și

în preţul porumbului. În a doua jumătate a anului, la bursa de mărfuri, pre-

ţurile la termen au crescut în măsură similară ca la grâu, cu 65-70 de mii de

forinţi pe tonă. Pe pieţele fi zice, în 2012 porumbul furajer a fost oferit la

preţuri cu 16 procente mai ridicate faţă de 2011. Datorită resurselor

deosebit de modeste, în anul analizat, comparativ cu anul precedent

achiziţiile la porumb au scăzut cu 15 procente.

Principalele seminţe oleaginoase (fl oarea-soarelui și rapiţă) au fost

recoltate în 2012 de pe o suprafaţă de 780 mii de hectare, cu 4 procente

mai mică. Producătorii de seminţe au recoltat în total o cantitate cu 10

procente mai mică comparativ cu 2011. Floarea-soarelui a fost recoltată

de pe 615 mii de hectare, cea mai mare suprafaţă recoltată până în pre-

zent. Însă datorită secetei, recolta totală a rămas cu 4 procente în urma

celei de anul precedent, fi ind de 1,3 milioane de tone. Rapiţa a fost recol-

tată de pe 165 mii de hectare, ceea ce înseamnă o reducere a suprafeţei

cultivate cu 30 de procente. Totodată, pe tarlalele rămase productivitatea

la rapiţă a fost cu 7 procente mai mare faţă de cea din 2011.

Cotarea la bursele de mărfuri a seminţelor oleaginoase și a derivaţilor

acestora – similar cerealelor – în vara anului 2012 a atins un nivel ridicat,

totodată îmbunătăţirea perspectivelor de recoltă, recoltarea, scăderea și

regruparea cerinţelor, cât și deteriorarea sentimentelor din partea investi-

torilor au condus la scăderea preţurilor în a doua jumătate a anului. Preţul

de producţie la fl oarea-soarelui a crescut cu 14 procente, cu 128 mii de

forinţi pe tonă. Preţul la rapiţă a crescut cu 140 mii de forinţi pe tonă, o

scumpire faţă de 2011 cu 17 procente.

La sfecla de zahăr, în 2012, pe 19 mii de hectare producţia a fost de

882 mii de tone, depășind-o cu 3 procente pe cea din anul precedent.

Producţia medie a fost de 47,1 tone la hectar, cu 6 procente mai mică

decât media ultimilor cinci ani. 66 de procente din suprafaţa însămân-

ţată s-a concentrat în regiunea Transdanubia deoarece recolta a fost

primită doar de fabrica de zahăr din Kaposvár. Datorită condiţiilor

meteorologice extreme, în 2012 recolta de cartofi a fost de 548 mii de

tone, cu 9 procente mai mică comparativ cu anul precedent. Și în cele-

lalte ţări membre ale Uniunii Europene s-a recoltat o cantitate mai

mică de cartofi, fapt care a condus la creșterea cerinţelor și preţurilor,

datorită acestei situaţii producătorii s-au străduit să-și vândă stocurile

la preţ mai ridicat.

Horticultură

Datorită condiţiilor naturale favorabile, Ungaria are tradiţii bogate în culti-

varea legumelor și fructelor. Produsele ungare deosebit de bogate în

arome sunt căutate pe piaţa europeană.

Agricultura

ungară în cifre

»

Page 18: Puntea 2013 04

5

PUNTEA – AGRICOLĂ

Potrivit lui István Horváth, vicepreședintele

comisiei pentru agricultură a Parlamentului,

comisar ministerial responsabil pentru stra-

tegia sectorului porcine, în următorii 20 de

ani se așteaptă o creștere însemnată a cerin-

ţelor pentru produsele alimentare și Ungaria

poate deveni din nou cămara de alimente a

lumii. Conform strategiei sectorului porcine,

efectivul actual de 3 milioane de porcine tre-

buie dublat până cel târziu în 2020 – a adău-

gat acesta, subliniind că dezvoltarea econo-

miei ungare este de neconceput fără agricul-

tură.

Potrivit lui István Jakab, vicepreședinte-

le Parlamentului, dezvoltarea ramurii deter-

minante din aspectul economiei naţionale

este demonstrată de faptul că în 2012 expor-

tul agriculturii, al industriei alimentare a fost

de 8,1 miliarde de euro, în timp ce importul

de 4,1 miliarde. Speciile de porcine ungare

sunt competitive atât la nivel naţional, cât și

internaţional.

Cămara de

alimente

Uzină modernă de carneÎntreprinderea familială Hungaro-Food 2009

a realizat la Békésszentandrás o nouă uzină de

carne cu o investiţie de peste un miliard de

forinţi.

Directorul János Gyekiczky a arătat: am

terminat acum prima etapă a lucrărilor al căror

buget total a fost de 1,3 miliarde de forinţi.

Societatea a primit o subvenţie nerambursabi-

lă de 390 milioane de forinţi din Fondul

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală

(FEADR) și 86 de milioane de forinţi pentru cre-

Pentru sectorul horticol 2012 a fost un an

mixt. În urma pagubelor datorate secetei,

îngheţului și grindinei, au scăzut producţiile de

legume, în timp ce cele la fructe au crescut

modest.

Cultivarea legumelor

area de noi locuri de muncă. Au luat un împru-

mut subvenţionat de la Banca Ungară de

Dezvoltare de 380 milioane de forinţi, restul a

fost contribuţie proprie.

Uzina are o capacitate de producţie anuală

pentru produse din carne de porc, vită și păsări

de 3500 de tone, destinate pieţei interne și pen-

tru export. A demarat producţia de probă, în

prezent cu cincizeci de angajaţi.

În mai 2013 au demarat şi lucrările

celei de-a doua etape a construcţiei

uzinei, acum se vor realiza condiţiile

pentru producţia produselor uscate.

Vor avea anual o producţie de cârnaţi

de 500–600 de tone, pentru aceasta

vor putea angaja încă cincizeci de

oameni. Bugetul dezvoltării este de

cincisute de milioane de forinţi, socie-

tatea a primit o subvenţie nerambur-

sabilă de 100 milioane de forinţi din

fondul FEADR.

Uzina dispune din 2013 de certifi ca-

rea BRC a siguranţei alimentare și, în

vederea extinderii cu succes pe pieţele

de expor t, a obţinut cer tif icări

corespunzătoare cerinţelor speciale legate de

religie (kosher, halal).

În 2012, suprafaţa cultivată cu legume a crescut

modest, cu 1,3 procente, dar în urma pagubelor

cauzate de îngheţul din primăvară şi de secetă,

producţia a scăzut cu 7,6 procente. Dintre

principalele legume, doar porumbul dulce şi

pepenele galben au înregistrat o creştere a

recoltei, cu 1,6, respectiv 33,3 procente. La

porumbul dulce, la nivelul Comunităţii, Ungaria

și Franţa sunt cele mai mari producătoare. După

Statele Unite, Ungaria a fost cea mai mare

exportatoare a ultimilor ani. Cea mai mare parte

a producţiei a fost valorifi cată ca materie primă

pentru industria conservelor și frigorifi că, con-

sumul direct a acoperit doar o cantitate mai

mică. Faţă de cele două plante amintite, din

păcate producţia la roșii și ardei a scăzut cu cca.

o treime.

Cultivarea pomilor fructiferi

Suprafaţa cultivată cu fructe a scăzut ușor în

urma îngheţurilor din primăvară, dar cantitatea

recoltei și în aceste condiţii a depășit cu cca. 60

de procente recolta din 2011. Acest rezultat se

datorește în primul rând merelor, producţia la

mere a crescut de peste două ori (+122,2 pro-

cente). Îmbunătăţirea semnifi cativă a recoltei se

datorează, printre altele, valorii de referinţă scă-

zute deoarece în 2011 recolta a fost foarte slabă.

În afară de mere, recolta de prune a întrecut

așteptările cu o creștere de 16,2 procente, însă

cantităţile recoltate la celelalte fructe principale

au rămas în urma celor din 2011. Aceste diferen-

ţe au fost deosebit de accentuate la caise (-56,0

procente) și piersici (-61,9 procente).

Cultivarea viţei de vie

Și culturile de viţă de vie au avut de suferit de pe

urma îngheţurilor din iarnă și primăvară și a

secetei. Un

a s p e c t

f a v o -

r a b i l

însă, în cea

m a i m a r e

parte a zonelor

viticole istorice pro-

ducţia a fost mai puţin afectată. Condiţiile mete-

orologice au afectat în special zonele viticole

din regiunile Kunság, Csongrád și Hajós-Baja. În

2012 suprafaţa cultivată cu viţă de vie a scăzut

cu 5,3 procente, iar cantitatea de struguri recol-

tată cu 16 procente.

Page 19: Puntea 2013 04

6

PUNTEA – AGRICOLĂ

12-15

septembrie

Târg internaţional de agricultură, industrie

alimentară şi ambalaje.

Manager de proiect: Cimi Enache

16-18

octombrie

Târg de echipamente utilaje și aparate pentru

investigarea, analiza și controlul calităţii apei,

aerului, solului, utilaje de salubritate și igienă

urbană.

Manager de proiect: Liana Cotuna

7-9

noiembrie

Târg internaţional de aparatură medicală,

stomatologică, farmacie, optică, protectică și

servicii conexe.

Manager de proiect: Simona Văcaru

2013

Pentru aceasta, deja în 2006 cele cinci partide la guvernământ în acea

perioadă au consimţit să formuleze strategia fără OMG-uri a Ungariei,

modul realizării sarcinilor legate de atingerea și păstrarea acestui obiectiv.

De atunci această strategie a rămas neschimbată, mai mult de atât, și

noua Lege Fundamentală a Ungariei prevede că Ungaria dorește să asigu-

re exercitarea dreptului la sănătate fi zică și mintală, printre altele, cu o

agricultură lipsită de organisme modifi cate genetic.

Politica ungară a lipsei OMG-urilor se bazează pe de o parte pe rezul-

tatele știinţifi ce care dovedesc efectele negative deja cunoscute, pe de

altă parte pe principiul prudenţei.

În Ungaria este în vigoare reglementarea uniformă a Uniunii

Europene, astfel activităţile de experimentare, import, utilizare, cultivare

sunt reglementate de directive și ordine. În afară de acestea, Ungaria a

instituit moratoriu, adică interzice cu desăvârșire cultivarea celor două

culturi transgenice autorizate a fi cultivate în Uniunea Europeană, porum-

bul modifi cat genetic MON810 și cartoful modifi cat genetic Amfl ora.

Ungaria este deplin angajată să-și menţină și în viitor statutul de ţară

fără OMG-uri și se va folosi de toate mijloacele posibile pentru a asigura

acest statut. Seminţele aduse în ţară trec printr-o verifi care strictă, și dacă

cineva, în ciuda interdicţiei, încearcă să desfacă seminţe modifi cate gene-

tic, va avea de suportat consecinţe grave. Ca rezultat al verifi cărilor com-

plexe, în 2012 au fost depistate un număr minim de încercări de acest gen

și consumatorii pot fi siguri că alimentele produse din materii prime unga-

re sunt într-adevăr lipsite de OMG-uri.

Miere

La începutul anului 2013, la nivelul Uniunii

Europene au fost discuţii aprinse

legate de o miere din Germania,

punându-se întrebarea dacă mie-

rea în care se găsește polenul

unei plante modificate

genetic este sau nu ali-

ment cu ingrediente modi-

ficate genetic. Deși încă

nu s-a ajuns la un răs-

puns definitiv, mierea

ungară nu dă motive de

neliniște: deoarece în

ţară nu sunt culturi

OMG, mierea ungară

este garantat lipsită de

OMG-uri.

Ungaria consideră că reglementarea activităţilor legate de

plantele modifi cate genetic și păstrarea statutului agriculturii

ungare de a fi lipsită de OMG-uri este un aspect strategic de o

deosebită importanţă.

Strategia fără

OMG-uri a

Ungariei

Page 20: Puntea 2013 04

7

PUNTEA – AGRICOLĂ

Cea de-a douăzecea ediţie a Zilelor Fermierului organizată în localitatea

Szentlőrinc în luna august a avut peste 350 de expozanţi, alături de socie-

tăţile ungare, au sosit și din Croaţia, Austria, România și Slovacia. Firmele

prezente sunt axate în primul rând pe producţia mașinilor și uneltelor

agricole și industria alimentară, dar au sosit și crescători de animale.

Zilelor Fermierului au avut anul trecut peste 20 de mii de vizitatori, acest

număr fi ind depășit în acest an.

Zilele fermierului

Page 21: Puntea 2013 04

8

PUNTEA – AGRICOLĂ

ATEV Zrt., acţionarul majoritar al PROTAN S.A. îşi aşteaptă vechii şi viitorii parteneri la vechea locaţie, dar cu mai mult profesionalism, cu servicii comforme UE!

Contact: Marian Dimitriu – Director Comercial

Atev Zrt. • H-1097 Budapest, Illatos út 23. Tel.: +36/1-348-5100 • Fax: +36/1-348-5101 www.atev.hu • [email protected] SC Protan S.A. • Str. Biharia nr. 67-77, sect. 1, Bucureşti Tel.: 021/330-3000 • 021/330-7260 • Fax: 021/330-5

Activităţile noastre: colectarea deşeurilor de la• abatoare, uzine de prelucrare a cărnii şi puilor,• ferme de creştere a animalelor, • uzine de prelucrare a produselor de origine animală, • lanţuri de magazine care desfac produse alimentare, industria de catering, instituţii de alimentaţie publică etc. cât şi neutralizarea şi prelucrarea ecologică a acestora.

Produsele noastre: • Făinuri proteice mixte şi făină de sânge de origine animală • Furaje şi grăsimi de origine animală cu scop tehnic

Exportul extins ţine pe o traiectorie de creștere

producţia hranei pentru animale din Ungaria,

care pe piaţa internă se confruntă cu probleme

similare ca producătorii alimentelor pentru

consum uman. Unul din cei mai importanţi

parteneri ai ramurii, care face faţă situaţiei de

criză, este industria păsărilor de curte, care

ar vinde contra cost produsele complemen-

tare rezultate în cursul producţiei.

Producţia hranei pentru animale, sem-

nifi cativă și la nivel european, este o ramură

stabilă a agrobusiness-ului ungar, dar succesele

sunt însoţite – în primul rând pe piaţa internă –

și de problemele binecunoscute.

„Producţia autohtonă de hrană pentru ani-

male are într-adevăr un export însemnat și de

ani de zile este una din forţele motrice ale

exportului agriculturii ungare” – a declarat

Gyöngyi Szórádi pentru publicaţia Világ gaz-

daság. Secretarul-general al Asociaţiei

Producătorilor Hranei pentru Animale din

Ungaria, care îi reprezintă pe producătorii și dis-

tribuitorii de hrană pentru animale din Ungaria

a arătat: cota ridicată a TVA-ului

este o problemă pentru acest sec-

tor, ca de altfel și pentru ceilalţi

actori ai industriei alimentare.

Economia subterană prin neachi-

tarea TVA-ului, respectiv websho-

purile străine care funcţionează

ilegal reduc în mod artifi cial pre-

ţurile, ceea ce aduce prejudicii

serioase pieţei produselor de

marcă produse în ţară. Iar la cate-

goria produselor de marcă pro-

prie, cu preţuri mai reduse, se

regăsesc, de asemenea, acele pro-

duse aduse din străinătate prin

intermediul unui lanţ de firme,

care sunt de calitate slabă și reduc în mod artifi -

cial preţurile. Mai mult de atât, pe pieţele inter-

ne se resimte în mod serios efectul puterii slabe

de cumpărare.

În anii trecuţi, producătorii din Ungaria au

efectuat și investiţii serioase, bazându-se în pri-

mul rând pe export și nu pe piaţa internă. O parte

își extind capacitatea de producţie actuală, o

parte fac dezvoltări. Între cele din urmă se numă-

ră investiţiile pentru protecţia mediului sau dez-

voltările care privesc ambalajele, trecerea la

ambalaje mai moderne, la plicuri din folie lamina-

tă. Dezvoltările au fost făcute deja de la început

pe baza unei activităţi de export semnifi cative.

Producătorii de produse de origine animală

produc cantităţi semnificative de deșeuri. În

Ungaria, în urma scăderii însemnate a industriei

cărnii, industria păsărilor de casă devine unul

din cei mai importanţi parteneri ai producători-

lor hranei pentru animale. Cantitatea însemnată

de produse complementare rezultate în cursul

producţiei, sângele, penele și măruntaiele

reprezintă douăzeci de procente din greutatea

animalelor, indiferent de specie, ceea ce înseam-

nă o sută de mii de tone anual în ţară. Penele de

raţă și gâscă sunt valoroase, dar restul produse-

lor complementare pot fi valorifi cate în produc-

ţia hranei pentru animale. Aceste produse com-

plementare înseamnă adesea o problemă pen-

tru cei care procesează păsările, de aceea plă-

tesc pentru eliminarea acestora, anual la nivelul

întregului sector industrial o sumă de 1,5–2

miliarde de forinţi. Tocmai avântul producţiei

hranei pentru animale poate aduce schimbări în

această privinţă, în viitor pot crește cerinţele

pentru proteinele de origine animală.

„În urma modificării reglemntărilor, de la

întâi iunie se permite introducerea și folosirea

proteinelor de origine animală în hrana pentru

pești. Piscicultura, în creștere la nivel mondial,

are nevoie și practic poate prelucra fără limite

proteinele de origine animală” – a

declarat László Bárány. Acţionarul

și administratorul grupului de

societăţi Master Good, axat pe

creșterea și procesarea păsărilor

de curte consideră că în decurs de

câţiva ani reglementarea va per-

mite și ca făina de carne și sânge

provenită din industria păsărilor

de curte să fi e valorifi cată în creș-

terea porcinelor și invers. Aceasta

ar scădea dependenţa de soia și ar

reduce cheltuielile unităţilor de

procesare deoarece ar porni o

competiţie pentru produsele

complementare.

Hrana pentru animale

este o afacere bună

Page 22: Puntea 2013 04

MAGYAR MULARD KFT.H-6346 SÜKÖSD, SZÁNTÓPUSZTA 0537/48Tel.: +36/20/511-2559 (PANDUR MÓNIKA) • Fax: +36/79/563-002E-mail: mmkft [email protected] • mmkft [email protected] exclusiv al grupului francez ORVIA în Ungaria(contact în limba maghiară, engleză şi franceză)

Creşterea păsărilor de apă de la compania lideră pe piaţa mondială!Creştere în Ungaria, geneti că franceză, calitate de încredere!

Toate speciile de păsări de apă, varietăţi excelente:• gâsca gri SI 14• gâsca albă SI 4• răţoi şi ouătoare mulard STIMUL AS• răţoi şi ouătoare barbarie ST6 • raţă Peking ST5

Page 23: Puntea 2013 04

10

PUNTEA – AGRICOLĂ

Page 24: Puntea 2013 04

11

PUNTEA – AGRICOLĂ

Secretarul de stat

adjunct a considerat

salutar faptul că în uni-

tăţile lanţurilor magazi-

nelor de desfacere cu

amănuntul a scăzut

ponderea laptelui pro-

venit din import. Pre-

ţurile produselor unga-

re și neungare s-au

apropiat și cresc simţi-

tor vânzările la produ-

sele ungare.

În domeniul crește-

rii bovinelor pentru carne, în 2012 s-a reușit dema-

rarea programului de transformare structurală în

A crescut efectivul de

bovineZsolt Feldman, secretarul de stat adjunct res-

ponsabil pentru economia agricolă a făcut

acest anunţ la un forum, precizând: faţă de

efectivul de 681 mii de capete de bovine de la

sfârșitul anului 2010, în prezent efectivul este

de 753 mii de capete, iar numărul vacilor a

crescut cu 30 de mii.

În sectorul laptelui, faţă de valoarea minimă

atinsă în 2008-2009, preţurile de producţie au

crescut în mod continuu și s-a reușit elaborarea

unui sistem complex de fi nanţare. Producătorul

care deţine un teren agricol, care vinde și laptele

are posibilitatea de a benefi cia de fi nanţare în

cel puţin cinci programe. Această posibilitate nu

stă la dispoziţie în celelalte sectoare ale creșterii

animalelor.

domeniul creșterii animalelor rumegătoare – vite

și oi, care alocă dezvoltărilor 14 miliarde de forinţi.

PLANTEXPO25–27 octombrie, Central Plaza Bacău

Tematica: fl ori; plante de interior și exterior; arbori și arbuști ornamentali; amestecuri de pământ;

îngrășăminte; seminţe, bulbi, răsaduri; tratamente combatere dăunători; echipamente, unelte și

accesorii pentru grădinărit; foișoare, fântâni arteziene; pavaje și decoraţiuni pentru grădină; cor-

puri de iluminat pentru grădină; ghivece și jardiniere; ceramică decorativă; decoraţiuni; design,

peisagistică.

EXPO HORECA25–27 octombrie, Central Plaza Bacău

Tematica: amenajări, echipamente, dotări și servicii pentru: hoteluri, restaurante, baruri; terase,

cluburi, cazinouri, discoteci; catering și organizare de evenimente; patiserii, cofetării, pizzerii,

cafenele; piscine, saloane spa/wellness.

Produse alimentare și băuturi; servicii și produse de igienizare și curăţenie; amenajarea și

dotarea parcărilor și spaţiilor verzi; sisteme de securitate și IT specifi ce.

Programul Expo Bacau

În parcul industrial din Tata Fiwi-Hűt Srl. și-a

inaugurat uzina și depozitul frigorifi c cărora le-a

alocat un buget de cca. un miliard de forinţi,

uzina fi ind unul din cele mai moderne obiective

din Europa.

Sándor Gyenes, directorul companiei cu

asociaţi germani a precizat: în acest an compa-

nia a procesat 140 de bucăţi de vânat mare, din

cantitatea de 2100 de tone 170 de tone au sosit

din Croaţia și Slovacia. În 2012 venitul net din

vânzări a fost de 1,7 miliarde de forinţi, numărul

angajaţilor 29, și în anii viitori numărul acestora

poate atinge 50 de persoane.

Societatea își desfășoară activitatea la Tata

din 1994, hala de 1600 metri pătraţi inaugurată

acum este o investiţie green-fi eld.

Activitatea principală a companiei este

achiziţionarea și procesarea completă a vânatu-

lui mare, ca de exemplu cerb carpatin, cerb

lopătar, mistreţ, căprioară și mufl on. Au dezvol-

tat o reţea naţională pentru achiziţionarea vâna-

tului, au 150 de centrale frigorifi ce de unde car-

nea de vânat este transportată la Tata cu cami-

oane speciale. După procesare o parte din pro-

duse sunt vândute în stare semicongelată,

rsepectiv sunt congelate la minus 40 de grade și

apoi depozitate la minus 20 de grade. 96 de pro-

cente din producţie se îndreaptă la export, cel

mai important cumpărător este fi rma mamă din

Germania, dar își desfac produsele și în alte zece

ţări europene.

În Ungaria, anual sunt vânaţi 300 de mii de

animale de vânat mare și 700 de mii de vânat

mic, anul trecut au fost vândute 11 mii de tone

de carne de vânat.

Investiţie de

un miliard

Trebuie redat prestigiul cărnii de porc în Ungaria, de aceea una din cele mai importante sarcini ale

următorilor ani este ca în urma folosirii unor tehnologii efi ciente de creștere și furajare a animalelor,

a asigurării condiţiilor veterinare corespunzătoare să ajungă materii prime de calitate sub aspect

genetic la întreprinderile de procesare – a afi rmat István Horváth, comisarul ministerial responsa-

bil pentru coordonarea programului-porcine la o manifestare. A subliniat rolul cercetării și al intră-

rii pe pieţe, care, după părerea sa, trebuie să primească un accent mai mare, și a amintit faptul că

celălalt obiectiv important al programului-porcine pornit de guvern cu un an înainte este dublarea

efectivului de porcine de trei milioane de capete în decurs de cinci ani.

Programul vizează nu numai dublarea efectivului de porcine, ci și întărirea potenţialului de

păstrare al mediului rural, păstrarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea competitivităţii cultivării

plantelor, dar și industria alimentară, logistica ar putea asigura o valoare adăugată tot mai ridicată

pentru agricultură.

Mai demult, când efectivul de porcine în ţară era de zece milioane, în afară de faptul că Ungaria

își asigura necesarul din surse proprii, era și una din cele mai mari exportatoare din Europa, însă în

ultimii douăzeci de ani și-a pierdut această competitivitate. Acest program este menit să schimbe

și această situaţie.

O altă părere afi rmă că primul obiectiv nu este de a crește efectivul de animale, ci de a opri

scăderea acestuia, de aceea sectorul așteaptă măsuri și mai efi ciente.

În fi nal câteva date interesante: în Austria consumul anual de carne de porc pe cap de locuitor

este de 58 de kilograme, în timp ce în Ungaria este de 20–25 kilograme.

Dacă vom consuma mai mult, va fi nevoie de mai mulţi

porci?

Prestigiul cărnii de porc

În perioada 2010-2013, în Ungaria a

crescut efectivul de bovine, creșterea

datorându-se recâștigării pieţei interne

și sistemului de fi nanţare a sectorului.

Dac

p

Page 25: Puntea 2013 04

12

PUNTEA – AGRICOLĂ

Transportor elicoidal pentru toate scopurile!

Transportoare de încărcare depozite

Transportoare de adunare-manipulare în siloz

Transportoare cu coș de adunare

Transportoare cu jgheab de exterior

Transportoare de încărcare semănătoare

Transportoare de descărcare remorcă

Transportoare cu schimbarea direcţiei

Transportoare de golire a compartimentu-lui de siloz

Transportoare de încărcare montate pe semănătoare

Transportoare pentru ambalare în saci

Transportoare de încărcare mobile cu pâlnie

Marginea de material plastic încrustată a spirei (mătură)

Producţia utilajelor agricole în Ungaria se axează

în primul rând pe producţia utilajelor pentru cul-

turile de câmp, dar oferta este bogată și la cate-

goria utilajelor pentru tehnica cerealelor, silvicul-

tură și grădinărit. În exportul ungar al utilajelor,

noua tendinţă este că producătorii, în locul utila-

jelor independente oferă partenerilor linii tehno-

logice complete. Trebuie să amintim linia tehno-

logică completă legată de cultura și prelucrarea

porumbului sau a fl orii soarelui, a cărei ieșire pe

pieţele externe este coordonată de Agenţia

Ungară pentru Comer ţ

Exterior (HITA), respectiv

Asociaţ ia Naţ ională a

Produ cătorilor de Mașini

Agricole (adaptor recolta-

re, remorcă multi-

funcţională pen-

tru agricultură,

m ă r u n ţ i to r

de vreji, cul-

tivator pen-

tru mulci ,

g r a p e c u

disc, p lug

r e v e r s i b i l ,

l i n i e d e

mașini pen-

Sub aspectul creșterii, azi producţia utila-

jelor agricole este unul din segmenţii

industriali cu cele mai mari perspective în

Ungaria, numărul firmelor producătoare

de produse competitive la export ajunge

la aproape 60, în majoritate fi ind IMM-uri.

Exportul utilajelor

agricoletru încărcarea pietrișului, semănătoare, pulveri-

zatori și mașini pentru tehnica cerealelor).

Ungaria este exportatoare netă de utilaje

agricole (deci exportă mai mult decât importă),

ceea ce este o performanţă însemnată deoarece

în ţară nu se produc mașini agricole de tracţiune

(combine, tractoare). Circa 80% din exportul

ungar se îndreaptă în Europa de Vest și doar

6–7% în Europa de Est.

Deoarece venitul la export al producţiei de

utilaje agricole în Ungaria, o ramură din nou în

creștere, depășește de mai multe ori venitul

de pe piaţa internă, actorii ramurii com-

petitive și pe piaţa internaţională își

propun să atingă și pe piaţa unga-

ră o cotă de participare de

cincizeci de procente.

În prima jumă-

tate a anului

producţia

între -

prinderilor din ramură a crescut cu 4–5 procente,

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel, ramura industrială având cca. 160 de fi rme

mai mici și mai mari, faţă de numărul de 6 mii de

angajaţi în 2009, azi asigură de lucru pentru peste

7 mii de oameni.

Producţia utilajelor agricole este azi unul din

segmentele industriei ungare cu cea mai dinami-

că creștere. Produsele sunt de calitate, nu este

întâmplător că venitul la export al producătorilor

depășește de mai multe ori venitul de pe piaţa

internă, totodată preţul acestora este cu 20-30 de

procente mai ieftin faţă de produsele vestice,

totuși asociaţia consideră că cel mai important

este ca producătorii ungari să obţină jumătate

din piaţă faţă de cota de piaţă actuală de cca. 25

de procente. Dar peste jumătate din întreprinderi

au acţionariat străin, astfel cota mare de export

se datorește și faptului că aceste filiale livrează

direct fi rmei mamă. Dintre cei mai mari, Linamar

are trei divizii, dar și întreprinderile mijlocii cresc

în continuu datorită exportului, în special îndrep-

tat în Europa de Est. Potrivit specialiștilor, se arată

noi posibilităţi în Rusia și România.

Întreprinderea producătoare și comercială

de mașini Otigép (Optigép Gépgyártó és

Ke res kedelmi Kft.) cu sediul în Békés, având o

sută de angajaţi, a înaintat numeroase licenţe în »

Page 26: Puntea 2013 04

13

PUNTEA – AGRICOLĂ

cursul dezvoltărilor de produse pe care le face. La dezvoltarea adaptoare-

lor de recoltare a florii soarelui s-au bazat pe experienţele în analize și

măsurători ale întreprinderii FVMMI GM Gépminősítő Kht. din Gödölő.

Adaptoarele de recoltare a fl orii soarelui produse de întreprindere sunt

folosite deja și în România, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Ucraina, Rusia, Serbia,

Franţa și SUA.

În uzina întreprinderii Claas Hungária din Törökszentmiklós, produ-

cătoare de adaptoare de recoltare, utilaje de transport și încărcătoare

înclinate pentru combine, patruzeci de specialiști se ocupă de dezvoltarea

adaptoarelor și a componentelor platformei de tăiere. În anul fi nanciar

încheiat în octombrie, producţia societăţii a crescut cu o treime și 97 de

procente din produsele sale au fost exportate.

Mai multe firme se ocupă de dezvoltarea de produse, de exemplu

Omikron Kft., având treizeci de angajaţi, producătoare de 400–420 de

mașini pentru prelucrarea solului pe an, dezvoltă cultivatorul cu comandă

cu cameră datorită căreia tractorul urmărește cu mai mare precizitate rân-

durile decât tractoristul. Iar întreprinderea Farmgép Kft. din Debrecen, cu

o cifră de afaceri de peste un miliard de forinţi, dezvoltă împreună cu un

client englez un pulverizator autopropulsat.

Ramura este puternică în producţia utilajelor pentru prelucrarea solu-

lui. Ungaria exportă numeroase tipuri de grape cu disc, cultivatoare, plu-

guri și totodată numeroase întreprinderi sunt furnizoare pentru Claas și

Linamar. Iar altele asigură subansamble pentru producătorii mai mari.

Astfel, Frank Hungária Kft. este furnizoare pentru echipamente de prelu-

crare a solului. Deoarece cuţitul de plug trebuie schimbat – în funcţie de

sol – la fi ecare 20-80 de hectare, Frank Hungária are o piaţă stabilă.

Asociaţia Naţională a Producătorilor de Mașini Agricole are legături

strânse și cu Agenţia Ungară pentru Comerţ Exterior (HITA) care sprijină

ieșirea producătorilor în străinătate. De exemplu la fi nele lunii martie, la

expoziţia mașinilor agricole din Nitra 13 producători ungari au prezentat

treizeci de produse. Valoarea vânzărilor la faţa locului și a comenzilor a

atins 251 de mii euro, dar – potrivit expozanţilor – prezenţa la expoziţia de

la Nitra va aduce în decurs de un an comenzi de încă 500 mii de euro.

Mașinile și utilajele prezentate au aparţinut sectorului prelucrării solului,

recoltării fl orii soarelui și porumbului, pulverizării, manipulării materiale-

lor și tratării solului. Prezenţa a fost binevenită: azi sunt aproape șaizeci de

întreprinderi producătoare de produse competitive la export.

Ungaria are nevoie de o politică rurală care să le ofere și celor care tră-

iesc în orașe mici, sate, localităţi îndepărtate de capitală posibilitatea

de a-și asigura traiul, de a produce bunuri agricole de calitate excelen-

tă – a spus Sándor Fazekas, ministrul dezvoltării rurale la o manifestare.

Pentru realizarea acesteia există o posibilitate extraordinară datorată

faptului că, în calitate de ţară membră a UE, Ungaria poate benefi cia

de fonduri pentru agricultură.

Între 2007 și 2013 Ungaria a primit fonduri europene în valoare de

3 mii de miliarde de forinţi, din care 1400 de miliarde de forinţi prin

concursuri de proiecte. Potrivit lui Sándor Fazekas, Ungaria nu ar fi

putut aloca această sumă agriculturii, dezvoltării rurale. De aceea

atunci când ne formăm opinia legată de Uniunea Europeană este

important să fi m în clar cu toate faptele și condiţiile – a subliniat aces-

ta. Este convins – a mai adăugat – că dacă Ungaria nu ar fi membră a

UE, agricultura ungară nu ar putea atinge nivelul de acum.

În decurs de trei ani în agricultură au fost create 30 de mii de

locuri de muncă, în timp ce, alături de producţie, a crescut treptat și

gradul de mecanizare. De aceea este important ca ţara să folosească

și resursele următorului ciclu bugetar de șapte ani al Comunităţii cu

atenţie, cu pricepere deoarece are o experienţă mai bogată în elabo-

rarea de proiecte și fermierii au cunoscut sistemul de subvenţionare

în agricultură.

Avantajele

calităţii de

membru al UE

»

Page 27: Puntea 2013 04

14

PUNTEA – AGRICOLĂ

În atenţia pepinierelor, a celor care amenajează grădini!

Calitate la preţuri mici!Solicitaţi-ne lista de preţuri!

Adresa: H-5520 Szeghalom, Kossuth u. 8.Tel./Fax: +36/66/371-168

, 410131 Oradea, str. Matei Corvin nr. 211/A, 200446 Craiova, Aleea Muntenilor nr. 2

Str. Aprodu Purice nr. 11/A

Page 28: Puntea 2013 04

15

PUNTEA – AGRICOLĂ

În perioada 12-15 septembrie 2013, la Expo

Arad International se va desfășura cea de-a

XXIV-a ediţie a târgului AGROMALIM – târg

internaţional de agricultură, industrie ali-

mentară și ambalaje.

Târgul AGROMALIM a reunit la ediția pre-

cedentă un număr de 240 de participanţi: 183

din România, 32 din Ungaria, 10 din Italia, 7

din Croația, câte 2 din Germania și Danemarca

și câte o fi rmă din Spania, Polonia, Austria și

Olanda care au expus pe o suprafață netă

totală de 12.150 mp, evenimentul fi ind apreci-

at de către expozanți și vizitatori ca unul din cele

mai importante din România în acest domeniu

de activitate.

Pentru ediția din acest an și-au rezervat

deja standuri 175 de expozanți din România

și din străinătate, aproximativ 80% din spaţi-

ile disponibile fi ind deja ocupate de cei mai

importanți producători și importatori care

oferă produse și servicii atât pentru fermele

mici cât și pentru exploatațiile agricole de

mari dimensiuni. Cele două pavilioane de

expunere cu o suprafaţă de 3.100 mp și sup-

rafaţa exterioară de expunere de 23.000 mp

– târgul agricultorilor deștepţi

AGROMALIM 2013

vor fi ocupate în totalitate, iar oferta partici-

panților va cuprinde:

• inputuri pentru cultura plantelor și crește-

rea animalelor

• tehnologii și utilaje agricole performante,

tractoare și combine, piese de schimb, ser-

vice

• reviste, cataloage, posturi de radio/tv de

specialitate

În noul CENTRU DE CONFERINȚE EXPO

ARAD, care dispune de un amfi teatru de 700

de locuri și o sală de conferințe cu 300 de

l o c u r i vo r f i o rg a n i z a te c u s p r i j i n u l

specialiștilor și reprezentanților instituțiilor sta-

tului prezentări, conferințe și întâlniri pe teme

de actualitate pentru acest sector economic de

unde fermierii pot afla ultimele noutăți și

tendințe, vor avea loc întâlniri ale asociațiilor

de crescători de animale.

În paralel se va desfășura și cea de-a X-a

ediție a Expozitiei Nationale de Animale, în

cadrul căreia vor expune membri ai asociațiilor

de crescători de animale.

Exemplarele din rasa Balțată Românească

vor participa la un concurs cu premii, la final

decernându-se titlul de Miss Arad celui mai

valoros exemplar expus. De asemenea se va

alege și Campioana rasei Holstein.

Vor mai fi expuse bovine din rase de lapte,

carne și mixte, ovine, porcine, cabaline, pă sări

și animale de blană, animale de hobby.

Experienţa echipei de organizatori ai eveni-

mentului va fi pusă în slujba Dumneavoastră

pentru ca participarea la târgul AGROMALIM

2013 să vă aducă rezultatele pe care le așteptați.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă

rugăm să ne contactați sau accesaţi.

Cimi Enache

director de program

Tel.: 0257-216520 • 0744-791761 • 0730-188291

Fax: 0257-216521

[email protected] • www.agromalim.ro

• sisteme de de con di ționare și stocare a

cerealelor și producere de semințe

• sisteme și echipamente pentru moderniza-

rea și dotarea fermelor de creștere a anima-

lelor, producerea de furaje, stocare și prelu-

crare lapte, medicamente și instrumente de

uz veterinar, material seminal

• tehnologii pentru depozitarea dejecțiilor,

producerea de biogaz, producerea de ener-

gie din surse regenerabile

• tehnologii și echipamente pentru legumi-

cultură, viticultură, pomicultură

• produse agroalimentare, tehnologii și echipa-

mente pentru industria alimentară, ambalaje

• servicii de consultanță pentru întocmirea

de proiecte tehnice și de finanțare, infor-

mații privind sprijinul fi nanciar pentru agri-

cultori din bugetul național și european