PUNCTUL NR. 15 ~. ': .. ~~.. · Prin compleKitatea cazurilor ce se impun rezolvate (tumori osoase,...

of 12 /12
\ " \. '. \ ... ~.".... ': .. ~~ .. PUNCTUL NR. 15 . ..... privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, moclerni~area # echipa.rea ambulatoriu/ui integmt (tI Spitallliui Clinic de Ortopedie Foi$or" şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitare finanţare nerarnbursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara3, Domeniul major de intervenţie 3.1 . Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Raportul cc·mun de Specialitate al Direcţiei Managementul Creditelor Externe, Directiei Generale de Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană şi Administraliei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, Văzând raportul Comisiei Credite Externe şi monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe, raportul Comisiei Sănătate şi Protecţie Socială şi avizul Comisiei Juridic: şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Tinând c·)nt de avizul Consiliului Tehnico Economic al Primariei Municipiului l3ucllre\'ti nr 26/25.03.2010. În baza Programului Operaţional Regional 2007·2013 (POR), aprobat prin Decizi.! Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007, Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 "Îmblln[lIăţirea infrastructt:ii'i soc'iâle":-'Domeniul major de intervenţie 3.1 "Rellbilnarea --/ modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007·2013. Avâncj Î.n vedere prevederile H.G. nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate În cadrul operaţiunilor finanţatc prin Programele Operaţionale, cu modifici\Tij~şi completArile ulterioare, În"confonnitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi. Locuinţelor (nr. 1118/30.10.2007) şi Ministerului· Economiei şi FinanTelor (nr. 2338/06.1t2007) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major dc it)terventil "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" in cadrul axd prio!,;tare. "Îmbunătă{irea infrastrucntrii sociale ti din c:adrul Programului Operaţional Regionlll~007·io 13, in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvcmllilti nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice ni, 2548 din 2S august 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţe! de ~rgenţă Guvemului nr. 64 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. . . Având În vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanTele publice locale, cu modificările şi completări le ulterioare, lntemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iiI, b), alin. (4) lit. f) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 .privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.,, , .. ' CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUeUREDTI HOTĂRĂşTE I A~. 1, Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi ~:chiparea ambulatoriu lui integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor" în valoare de 21.439.619,34 lei, inclusiv TVA, in vederea cotinatlfării prin Programul Operaţional Regional 2007·2013, .\xa prioritară 3 "lmbunătălirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 "Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" .. :.' ... ',:

Embed Size (px)

Transcript of PUNCTUL NR. 15 ~. ': .. ~~.. · Prin compleKitatea cazurilor ce se impun rezolvate (tumori osoase,...

 • \"

  \.

  '.\

  ... ~.".... ': .. ~~..PUNCTUL NR. 15

  . .....

  privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, moclerni~area # echipa.rea ambulatoriu/ui integmt(tI Spitallliui Clinic de Ortopedie Foi$or" şi a cheltuielilor legate de proiect, pentru solicitarefinanţare nerarnbursabilă prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara3,

  Domeniul major de intervenţie 3.1 .

  Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şiRaportul cc·mun de Specialitate al Direcţiei Managementul Creditelor Externe, Directiei Generalede Dezvoltare, Investiţii şi Planificare Urbană şi Administraliei Spitalelor şi Serviciilor MedicaleBucureşti,

  Văzând raportul Comisiei Credite Externe şi monitorizarea derulării acestora, raportulComisiei Economice, Buget, Finanţe, raportul Comisiei Sănătate şi Protecţie Socială şi avizulComisiei Juridic: şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

  Tinând c·)nt de avizul Consiliului Tehnico Economic al Primariei Municipiului l3ucllre\'tinr 26/25.03.2010.

  În baza Programului Operaţional Regional 2007·2013 (POR), aprobat prin Decizi.!Comisiei Europene nr. 3470/12.07.2007,

  Conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 3 "Îmblln[lIăţireainfrastructt:ii'i soc'iâle":-'Domeniul major de intervenţie 3.1 "Rellbilnarea --/ modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" din cadrul Programului Operaţional Regional2007·2013.

  Avâncj Î.n vedere prevederile H.G. nr. 759/11.07.2007 privind regulile de eligibilitate acheltuielilor efectuate În cadrul operaţiunilor finanţatc prin Programele Operaţionale, cumodifici\Tij~şi completArile ulterioare,

  În"confonnitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltării, LucrărilorPublice şi. Locuinţelor (nr. 1118/30.10.2007) şi Ministerului· Economiei şi FinanTelor (nr.2338/06.1t2007) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major dcit)terventil "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" incadrul axd prio!,;tare. "Îmbunătă{irea infrastrucntrii sociale ti din c:adrul Programului OperaţionalRegionlll~007·io 13,

  in conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă Guvcmllilti nr. 64 din 3 iunie 2009privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivulconvergenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministerului FinanţelorPublice ni, 2548 din 2S august 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare aOrdonanţe! de ~rgenţă Guvemului nr. 64 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completărileulterioare. . .

  Având În vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanTele publice locale, cumodificările şi completări le ulterioare,

  lntemeiul prevederilor art. 36 alin. (2) iiI, b), alin. (4) lit. f) şi art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 .privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completărileulterioare.,, ,

  .. '

  CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUeUREDTI

  HOTĂRĂşTE IA~. 1, Se aprobă proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi ~:chiparea ambulatoriu lui integrat

  al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor" în valoare de 21.439.619,34 lei, inclusiv TVA, in vedereacotinatlfării prin Programul Operaţional Regional 2007·2013, .\xa prioritară 3 "lmbunătălireainfrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1 "Reabilitarea / modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate" ..

  :.' ... ',:

 • An. 2. Şe aprobă contribuţia proprie a Municipiului Bucureşti la finanţarea cheltuieliloreligibile pentru proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat alSpitalului Clinic de Ortopedie Foişor", în valoare de 342.232,28 lei, reprezentând 2% din costultotal eligibil al proiectului.

  An. 3, Se aprobă finanţarea de la bugetul local a tuturor costurilor neeligibile aleproiectului şi a cheltuielilor suplimentare, care pot apărea în implementarea proiectului, cât şisllsţinerea.:TVA-ului aferent proiectului, în condiţiile ramb\ITsării ulterioare Il TVA aferentcosturilor digibile de la bugetul de stat.

  Art 4. Se aprobă alocarea de la bugetul local al Municipiului Bucureşti a resurselorfinanciare necesare implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparcaambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor", in condiţiilerambursărUdecontării ulterioare a cheltuielilor din instnlmente structurale sau de la bugetul destat.

  Art. 5. Se împuterniceşte Primarul General, în calitate de reprezentlUlt legal al MtlllicipiuluiBucuresti, de a semna În numele şi pentru M\Ulicipiul Bucureşti, toate documentele necesare

  (. finlUlţăriişi implementării proiectului.

  Art. 6. Primarul General al Municipiului Bucureşti. direcţiile din cadrul aparatului său despecialitaih şi Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicalo Bucureşti vor duce la îndeplinireprevederilb prezentei hotărâri.

  . ~:

  PREŞE~>INTE DE ŞEDINŢĂ,

  Murg Călin

  ,.

  Bucureşti, ...............•....Nr ..... :.....

  SECRETAR GENEnALAL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,

  Tudor Tomft

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTICabinet Primar General

  ==::.====-================================:-:

  EXPUNERE DE MOTIVE

  ('" '

  (

  , în scopul Îndeplinirii obligatiei de a contribui la dezvoltarea economică şi social1'l a regiuniiBucureşti-Ilfov, Municipiul Bucureşti a decis ca fiind oportună implementarea unui set de proiecte dereabilitare, modernizare şi echipare a 'unor ambulatorii de spital din capital!, cu implicareaAdministraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti.

  Pe această linie se Înscrie şi realizarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea şi echipareaambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor", pentru Îmbunătăţirea calitătiiserviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate. Proiectul este eligibil pentruobţinere finanţarenerambursabilă din fonduri stnicturale in cadrul Programului Operaţional Regional.Axa prioritara 3 "Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.1"Reabilitarea /modernizarea! echiparea infrastruc.turii serviciilor ele sănătate". Proiectul include lucrăride modernizare, reabilitare şi consolidare' a clădirii ambulatoriu lui integrat şi dotare cu echipamentetehnologice şi medicale specifice, inclusiv mobilier.

  Ambulatoriul integrat al Spitalul Clinic de Ortopedie Foişor are cabinete specifice spitalului cuprofil unic oTtopedie-traumatologie. Prin compleKitatea cazurilor ce se impun rezolvate (tumoriosoase, difonnită1i-fracturi, diformitaţi-congenitalo dobândite, fracturi coloană, tbc osos şi infecţiiacute şi cronice osoase osteoarticulare etc.), este necesară'dotarea ambulatorlului cu servicii imagisticeşi echipamente de inaltă performanţă. Anual sunt consultaţi în ambulatoriu în medie 12.000 de pacienţidin toate judeţele ţării. Investigarea pacienţilor În ambulatoriul integrat dotat cu o aparatură de ultimAgeneraţie va evita internările de lungă durată.

  DotArilor de specialitate cu echipamente şi aparatura medicală propuse a fi achiziţionate prinproiect includ În principal un aparat RMN, un aparat CT, un aparat radiologie digital şi un sistem dearhivare şi administrare a rezultatelor analizelor imagistice (PACS).

  Proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriu lui integrat al Spitalului Clinicde Ortopedie Foişor" răspunde obiectivelor în domeniul sAnătăţii propuse la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov, respectiv promovarea infrastructurii sociale pentru sprijinirea sAnătAţii umane şi a incluziuniisociale a populaţiei, ceea ce va duce la indeplinirea Priorităţii 4 "Creşterea economic! şi ocupareaforţei de muncă" din Planul de DczvoltllTc Regională Bucureşti Ilfov 2007-2013.

  Prin atragerea de fonduri nerambursabile pentn\ realizarea proiectului menţionat, se realizeazăeconomii la bugetul local şi se creează premisele finantării altor proiecte ale Municipiului BUCUreştideimbunătăţire a calităţii serviciilor medicale şi a infrastructurii servic:iilor de sAnAtate.

  Având In vedc:re cele prezem

 • ,.

  PRIMĂRIA MUNICIP ULUIBUCUREŞTIDirectia Generală Economică,

  {'.

  ~~--RAPORT DE SPECIALITATE

  Strategia Naţională de Dezvoltare .Regional!, elaborată pe baza Planurilor de DezvoltareRegională şi Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007·2013, vizează pentrtl domeniul sănătăţii"continuarea reformei in sistemul sanitar În scopul creşterii calităţii vieţii şi apropierii deindicatorii de sănătate şi demografici ai ţărilor civilizate, in acelaşi timp cu sc!\derea patologiei

  .....specifice. tărilorsubdezvoltate" .. Se recomandă urmărirea cu pr.e

 • (

  ';

  elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi a documentelor anexă necesare pentru depunereadosarului proiectului spre finanţare. tn urma finalizllrii procesului de elaborare a documentaţiei,reprezentanţii ASSMB au semnat cu Romair Consulting procesul verbal de acceptanţ! adocumentaţiei necesare pentru depunerea dosarului pentru finanţare, anexat prezentului raport despecialitate. Documentaţia de avizare pentru lucrări de. intervenţii pentru proiect a fost avizat! deConsiliul Tehnica-Economic al PMB prin avizul nr. 26/25.03.2010

  Proiectul "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al SpitaluluiClinic de Ortopedie Foişor" rAspunde obiectivelor in domeniul sănl!t!ţii propuse la nivelul regiuniiBucureşti-Ilfov, respectiv promovarea infrastructurii sociale pentru sprijinirea s~nlităţii umane şi aincluziunii sociale a populaţiei, ceea ce va duce la indeplinirea Priorităţii 4 "Creşterea economicI! şiocuparea fOrţei de muncă" din Planul de Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov 2007-2013,

  Astfel, amintim dintre obiectivele prioritAţii 4 pe cel direct relevant cu proiectul de faţăpropus: promovarea infrastructurii sociale pentru sprijinirea !IănlUliţii umane şi a incluziuniisociale. a populatiei. In cadrul acestui document programatic, în secţiunea de descriere ainfrastructurii sociale, este caracterizată starea generală a spitalelor din Bucureşti: "In Bucureşti, 29% din spitale au peste 100 de ani, iar 65 % peste 50 ani şi necesită lucrări urgente de reabilitare/modemizare." Este şi cazul ambulatoriului integrat al spitalului clinic Foişor care face obiectulproiectului propus. in prezent, Spitalul Foişor este singurul spital din Bucureşti care îşi dedicăÎntreaga activitate specializ!lrii de ortopedie-traumatologie.

  Prin urmare se.prQpu!.If!..9.a .Qpiectiv general al proiectului îmbunătllţire~ jnf~~str!!~t~iiserviciilor de sănătate funiizate de ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor înscopul ameliorării calităţii şi ad.ucerea nivelului acestor servicii la standardele europene, prinrealizarea unui context pozitiv atât pentru creşterea gradului de sllnătate şi al participării populatieila piaţa muncii, cât şi pentru creşterea gradului general rle atractivitate a regiunii Bucureşti Ilfovprintr-o ofenă de facilităţi medicale imbunătătite, Prin realizarea acestui obiectiv. proiectul vacontribui la ÎmbunlUăţirea stării de sănătate a populaţiei din municipiul Bucureşti în contextulasigurării unei infrastructuri medicale 'publice pe'rformante in acord cu exigenţele UniuniiEuropene.

  Obiectivele specifice ale proiectUlui sunt:

  1. Creşterea accesibilitătii pacienţilor cu afecţiuni ortopedice şi traumatice care beneficiază deserviciile medicale oferite de ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor.

  Indicatori:

  reabilitarea şi modernizarea între.gului ambulatoriu Foişor, cu suprafaţa desfăşurată de945,00 mp;

  creşterea numărului pacienţilor cu până la 10%, începând cu primul an de operare;

  scăderea numărului pacientilor redireclionaţi din cauza lipsei de dotări de special it8te cupână la 100%.

  2. Creşterea calităţii serviciilor medicale prestate de către Ambulatoriul Foişor pacientilor cuafecţiuni ortopedice şi traumatice

  IndicQ/ori'

  dotarea cu 14 echipamente şi aparatură de specialitate care Înglobează tehnologii moderneşi eficiente pentru diagnosticarea pacienţilor cu afecţiuni ortopedice şi traumatice;dotarea cu 62 piese de mobilier specific infrastructurii de sănătate;

  scflderea timpului de diagnosticare cu până la 50%, ca unnare a dotării ambulatoriului cuaparatură medical!. performanta şi eficientizării activităţii in cadrul ambulatoriului

  -._-_.-•.==._-------=""--..:...----==========:..-===::-=""=-======""."...=-~~--._- ..-••._--.==.:.::::==-:.:::=Sjlll,"llna~nlti. nr. 29'-293, .0

 • (

  ·; .

  scăderea timpului de tratament cu pân!!. Ia 50%. ca urmare a amenajlirii a 2 săli detratamente şi 2 slUide gips faţă de situaţia curentă (1 sală de tratamente şi I sală de gips)

  . creşterea diversităţii investigaţiilor imagistice efectuate în cadrul ambulatoriului cu treiservicii noi (CT - computer tomograf. RMN ~ aparat cu rezonanţă magnetică nucleara.DEXA • aparat osteodensiometru) ...

  Modificările care se VOrproduce la nivelul clădirii ambulatoriului sunt:

  In prezent exista 4 cabinete de consultaţii ortopedie-traumatologie. I sala de tratamente. Isala de gips şi un cabinet de explorări funcţionale (7 1n total). Prin proiect s-a consideratnecesar!!. creşterea capacit!!.ţii sălilor de tratament şi de gips. nurnăn,1 celorlalte cabineterămânând acelaşi; .Se vor amenaja in plus faTăde situaţia existentă o sală de tratament şi o sală de gips, astfelrezultând 2 Săli de tratament şi 2 Săli de gips; .Se vor amenaja faţă de situaţia existentă o cameră aparat radiologie - osteodensiometrie(aparatul DEXA). o cameră aparat rezonanta magnetica nucleara (RMN) şi o cameră aparatcomputer tomograf (CT); pentru fiecare dintre acestea se vor amenaja câte o cameră decomandă şi un vestiar pentru pacienţi;Numllntl grupurilor sanitare va creşte de la 6 grupuri nediferenţiate pe sexe la 12 grupurisanitare diferenţiate pentru temei, blirbaţi şi persoane cu dizabilităţi;Birourile medicilor si ale personalului administrativ vor fi grupate În totalitate În mansardaambulatoriului; ..... ' .....Va fi amen~ata o Înclipere destinată sterilidrij instrumentarului medical;Se va monta un lift care va uşura şi eficientizQ deplasarea persoanelor cu afecţiuniortopedice sau cu dizabilitl1\i;Toate spaţiile rezultate in 'l!rma reabilitl1rii şi modernizării vor fi dotate cu aparatura şiechipamente specifice activităţii medicale desfhşurate şi cu mobilier specific infrastructuriide sănătate.în urma implementării proiectului la nivelul ambulatoriului vor fi puse la dispoziţia

  potenţialilor beneficiari Doi forme de investigaţii imagistice În specialitatea ortopedie-traumatologie. precum posibilitatea efectuArii de noi analize imagistice cu ajutorul computeruluitomograf, a aparatului cu rezonanţA magnetică nucleară şi a aparatului de osteodensiometric.

  Durata de implementare a proiectului, de la semnarl~a contractului de finanţare şipinii la finalizarea tuturor activitltllor propuse prin proiect este de 2S de luni, din caredurata de realizare a lucrărilor de reabilitare a clădirii ambulatoriului este de 18 luni. Restulperioadei de 5 luni este destinată organizării procedurilor de licitaţii publice, realizării auditului deproiect. activităţilor de promovare şi publicitate, precum şi Qctivitl1tiide management de proiect~

  Bugetul proiectului este de 21.439.619,34 Iei.Sursele de finanţare estimate ale proiectului vor fi :

  I

  a:b.

  c.

  Valoarea totală a proiectului. din care;

  Valoarea neeligibilă a proiectului

  Valoarea eligibila a proiectului

  TVA

  21.439.619,34

  908.237,00

  17.111.613.96

  3.419.768.38

  "-_._----_.::.================.=:_--_._-._--_."-~==Spll~llndo".na ••••••nt. 281·283.•• "., e. Buc.~ ~0MtI\i.ToL(",~.II,0211306 65 00S5". 16061'l\p'/IIoWo'W.plnD.ra

 • ( '.

  11 Contribuţia proprie in proiect, din care: 1.250.469,28-a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 342.232,28

  b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibiJe 908.237,00

  m TVA'" 3.419.768,38

  IV ASISTENT A FINANCIARA 16.769.381,68NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ• Valoa>ea TVA re calculeo:6 aplicănd pracelllul d. 19% la 10101 cheltuieli (utât cheltuieli eligibile. cât Si

  chelluiel; neeUgibile). AM POR ramburseo:6 numai TVA ajerent (hel/uitlilor e/lg/blle.

  Impactul proiectului pe termen mediu şi lung asupra comunitătii regiunii Bucureşti Ilfov şinu numai, va genera următoarele beneficii economica-sociale:

  creşterea calităţii serviciilor medicale furnizate populaţiei • având În dotareechipamente medicale care permit o diagnosticare mai rapidă şi mai exactă se consideră caun beneficiu real generat pacienţilor este reducerea cheltuielilor cu medicamentele pentrutratarea diferitelor afecţiuni identificate În timp mai scurt. Spre exemplu, RMN-ul poateafirma cu precizie dacă un os este rupt sau nu, atunci când radiografia este neclară ceea cedetermină aplicarea tratamentului corect şi cu rezultate maxime;

  creşterea accesului populatiei la servicii de sAd tate;ImbunAtAtirea stării de slnAtate şi calităţii vieţii populaliei;reducerea timpului destinat diagnosticlirii. şi tratării fiecărui pacient - în cazulpacienţilor direcţionaţi inspre alte unităţi medicale datorită lipsei echipamentelor medicaleperioada de diagnosticare este una destul de lungă, putând fi exprimată în număr de zile,întrucât pacientul se va adresa şi programa la altă unitate medicalll, unde j se va efectuaanaliza medicală respectivă cu care va reveni la medicul specialist pentru a i se stabilidiagnosticul final şi tratamentul' aferent. De asemenea, chiar şi in cazul pacientilornedirectionaţi, durata de diagnosticare, estimată În prezemt la 30 - 40 minute poate fiîmbunătăţită, prin utilizarea unOr echipamente medicale performante şi prin organizareaeficientl a activit:lţii ambulatoriu lui, a fluxului medical, astfel încât să nu se creeze timpi deaşteptare îndelungată. Astfel se va ajunge la o durată de 20 - 25 minute/consultaţie/pacient,reducându-se considerabil perioada iniţială, uneori şi cu până la 50%.mărirea numArului de pacienti tratat in decursul unui ian • în ceea ce priveşte evoluţiaanuală a numArului de pacienţi, se consideră că după implementarea proiectului va creştenumArul de pacienţi cu 10% in fiecare dintre primii 3 ani de operare, ulterior va creşte cudoar 5% anual urmând ca dupa anul 5 de operare numărul de pacienţi să se stabilizeze;reducerea costurilor aferente internArii pacientilor in lipital - echipamentele medicalede tip RMN permit diagnosticarea rapidă şi exactă {hra a se realiza intervenţii chirurgicalede diagnosticare. In aceste condiţii odatA efectuat examenul RMN se poate. aplicatratamentul thrl a mai interveni chirurgical, atunci când est

 • -,1

  tratarea pacientului atunci când deja există o suferinţă evidentă. Osteoporoza constă Înscăderea masei osoase, osul neputându-şi îndeplini functia principală de sustinere acorpului şi membrelor. Osteoporozll poate slăbi oasele timp de ani de zile Bră a putell fidetectatil. Pentru femei riscul de aparitie a bolii este de 4 ori mai mare decât la bllrbaţi, iarîncepând cu vârsta de 3S de ani pierderea de os' depăşeşte depunerea acestuia. Prin sistemulDEXA se vor putea face analize medicale pentru depistarea timpurie a acestei afecţiuni.

  Prin atragerea de fonduri ner(!mbursabile pentru realizarea proiectului de reabilitare,modernizare şi echipaTe a ambulatoriu lui integrat al Spitalului Clinic Foişor, se realizeazăeconomii la bugetul local şi se creează premisele finanţării altor proiecte ale MunicipiuluiBucureşti de îmbunătăţ-ire a calitllţii serviciilor medicale şi a infrastructurii serviciilor de sănătate.

  Ţinând cont de aceste aspecte, propun spre aprobarell Consiliului General al MunicipiuluiBucureşti alăturatul proiect de hotărâre, privind aprobarea proiectului "Reab/litarea, modernizarea# echiparea ambulatoriulu; integrat a/ Spita/ului Clinic FO~for" şi a cheltuielilor legate deproiect, pentru solicitare finanţare nerambursabilă prin Progrllmul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul major de interventie.3.1.

  DIRECŢIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE, DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

  INVESTIŢII ŞI PLANIFICARE URBANĂ

  DIRECTOR GENERAL,BOGDAN HREAPCĂ .

  ADMINISTRAŢIA SPITALELOR ŞISERVICULOR MEDICALE BUCUREŞTI

  DIRECTOR.U SAVU

  ======================_-..::;.-;:::::::::c==:::. .••::.,=__========Sp1Oiu1Ioclepe'ldonte,O" 281·283, sel:\ot 6, auw'""i. RomAn_Tei •••• rll.: 011130S 55 00/55,,1. 1604~ftp1-".pmDJO

 • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTICONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

  AVIZ NR .26/25. 03.2010elibcrnt in bazll procesului verbal YDeheia!În şcdinţa C.T.E. din tlata tic 25.03.2010

  I DENUMIREA DOCUMENTAŢIEI: REAB/LITAREA, MODERNIZAREA SIECllIPAREA AMBULATORiU INTEGRAT LA SPITALUL CLINIC DEORTOPEDIE FO/SOR .11. FAZA: DOCUM. DE A VlZARE A L UCRAR/LOR l)E INTERYENTIIISFIII. PROIECTANT: SC ROMAIR CONSULTING SRL.IV. INVESTITOR: PMB·ASSMBV.BENEFICIAR :VI; CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC:

  COMPONENTA NUME SI PRENUME COMPARTIMENTPREŞEJ)INTE Bogdan Hronpcli Director GOllernJ D.O.D.I.P.U.

  MEMBRII Bogdan SlliOaCa-secrelar Directia de InvestitiiPopa -Balan Corina AlcliandraLili:ma VrillceanuFlnvius C Oheorghiu DUP

  . Alexandru ZahariaMnriui Savu Ass -1BCristinn Tnl'llazlicar·uOheorgho PntrDseu D.U.A.T.A. Zllhnr.eseuDumitru Buzd\lga D,O.H.

  Cpmelin Busioc D.r-.C.Ion Buturu~aRadu Dumitru D.C.Fl.l.Aurel Vlnicu D.G.C),Rares Mihai Musat D.AP,C,Georl(e AlexDndru Maliu.

  Vll. INVITATI:INSTITUTII INS11TUTll I-- - -- ~- ---- - - . - . - - .. - - ._-- --- .. -

  se PRoCEMA ENGINEERlNG SRL se COCOR SAse COMPACT PRODIMPEX H1DRO SC Sll~rus PROJECTARE STUDII SRL

  se ROMAIR eONSUL TI'NG SRL

  IX. URMARE ANALIZEI DOCUMENTATIEI, CONSllUL TEHNICOECONOMIC A }lOTĂRÂ IN ŞEDINTA DIN DATA DE 25.(/3.2010:

  zi F,lVOIlABiL DOCUMENTATI.-I FAZA SF.

 • Benefidar

  TITLU:•

  Raport de acceptanţă nr. 1

  . ~.I(J.PIULUI BUCURESTI

  STARE:

  REZUMAT:

  Aprobat de PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI---_._ .•_--_._---_ ...-__ ..•.._--_ -----_ _-- •.._-_._.-.--_ __ ._-_ .._.-..-..-Servicii de consultant~. pentru elaborarea C~R~REDE FINANTAREsi DAU -"Reabilitarea, modernizarea si echiparea ambulatoriu integrat la spitalul

  ~nicde ort~pe~~.~~~r",.conf~~~ Contract r~~1~~~~.35.!!:_2009. _ÎNTOCMITDE:

  SC ROMAIR CONSULTINGSRLPresedinte Gheorghe BOERUContract nr. 3121 din 25.11.2009,

  .DOCUMENTE Avizul crE nr. 26 din 25.03.2010 al PRIMARIEI MUNICIPIUWI BUCURESTIREFERITE: privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii,

  intocmita conform HG 28 2008 .

  . ._.._ __ _ ................•....•. ..••P..istŢiI:?~li.~:_ :-__ _ _ __ _ _. ..1. ADMINISTRATIA SPITALELORSI SERVICIILORMEDICALEBUCURESTI• "', 0'. ~•."'7=----_._ _-_.._._.__.._ _~.._------------_.· -·-·~--'_"rr---··-- r__.._._ __._·_.__.__· ..·._.._ _·__·__·_2. se ROMAIRCONSULl1NG SRL

  Aprobări " ..' . .•..Data'->, ·_.4/~-:-,,"r. !:.~2/·/:'>"_·_·_~-------:::t2';;,T1f~~~···-·--·-·-----·-----·--7!17~~~·~~"'7C\..---_ .._-·.Q!J,Şe,@!L~~

 • .~~.

  LISTA CU DOTARI· MOBILIER

  In mii Ieilmii euro din data de 18.062010: 1 Euro "".' ' ·4;

 • MINISTERUL SĂNĂ TĂ TIIDIRECŢIA de SANĂTATE PUBLICĂ a MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  str. Avrig nr. 72· 74, seclor 2, leI. 252 32 16, 252 79 76 fax 252 55 20

  NR.2587/19.05,2010

  .•..,(J

  (J

  NOTIFICARE

  Urmare solicitărli Administratiei Spitalelor şi Sarviciilor Medicale, in calitatede â~mlols1rator al Spitalului O'linle de OrtopedIe, Traumatologie şi TBCOsteoarticulari'Folşor" _. pentril.ambllla-torhd 'Integrat alsplt;llului. cu sediul punctuluide lucru fri Bucureşti Str, Gheorghe Popde 8~seşJi or, 6, sector 2, tnregistratâ la DirectiaDe 'SăT1~•.ate PubJicliaMuniclpiuluj Bucureşti;. Bir.oul Aliizare/AUtorizare'Sanitară sub nr.2567 din21.04.2010 privind modul de indeplinire a c;;eri!lţelorpr.evederilor lega le In vigoare privind igiena şisănitateapublică li PROlfCTULUI/OBJECTIVULUI: do:tare cU ~ctlip:amente şi aparatură de.specialitate a ambuiatoriului inttlgrat, situat in Sucureşti, Str. Gheorghe Pop de Săseşll nr. 6,sector 2,. cu 8truc.tura funcţională, apl'pbată prin notificaru nr. 985/21.04 •.2010 ,1 pentru carevA comunicAm următoarele:

  in urma ver·lficării documentaţiei depuse la dosar SI! cons.tată că 8unt Indepllnlteconditiile privind dotarea. min.lmă obligatorie, pr8va~ute de iegiaJatia sanitară In vigoare,respectiv Ord. MS nr. 163/200~.

  Menţionăm că in Direcţia de Sănătate Publică a rv1linICÎţ)lului Bucureşti, in structuraactuală, nue)(istă un Birou de Dispozitive Mediţale, motiv pentru care, vă rugăm să văadresat! Comisiei Tehnico-Economice qin Ministerul S~nătăţiicare avizează din punct rlevedere al normelor saflitare de funcţionare documentaţnlepentru lucrările de intervenţiedepuse de ambulatbriHe de specialitate (integrate ale spitalelor), finanţate prin ProgramulOperaţional Regional (POR) şi a Grupului de Lucru al acesteia şi aprobă dotarea cuechipamente şi aparatură a ambulatoriului integrat. .

  /