Psihologia Comportamentului Deviant

56
PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI DEVIANT Prof. Dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Transcript of Psihologia Comportamentului Deviant

Page 1: Psihologia Comportamentului Deviant

PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

DEVIANT

Prof. Dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Page 2: Psihologia Comportamentului Deviant

Supravieţuitorii lui F-227 (James M. Henslin, 1991)

Uruguay, Montevideo, 12 octombrie 1972 Santiago, Chile Mendoza Argentina Munţii Anzi, gol de aer la peste 2000 de metri

altitudine 27 de supravieţuitori (după 70 de zile, 16) Credincioşi (romano-catolici) Şoc, oroare şi fascinaţie

Page 3: Psihologia Comportamentului Deviant

Morala studiului de caz Realitatea este construită social. Semnificaţiile sunt elaborate în cadrul unui proces

social. Oamenii pot schimba semnificaţiile. Schimbarea circumstanţelor conduce la

demonetizarea/perimarea unor definiţii. Chiar dacă definiţiile nu mai funcţionează,

schimbările în conduitele de bază nu apar uşor. Cel care propune schimbarea unei semnificaţii

este perceput ca deviant. Sursa noilor informaţii este foarte importantă.

Page 4: Psihologia Comportamentului Deviant

Când individul capătă suportul unor membrii ai grupului apare baza socială a noii definiţii.

Schimbările fac oamenii mai receptivi la acceptarea noilor definiţii ale realităţii.

Comportamentul urmează definiţiile. Orice grup are nevoie de norme, reguli, tinde

să se ierarhizeze, organizeze (leadership). Oamenii tind să-şi menţină stima şi imaginea

de sine şi în activităţi deviante. Oamenii participa la activităţi deviante chiar

dacă nu cred în noile definiţii. Oamenii tind să-şi justifice acţiunile şi să

obţină suportul instituţional.

Page 5: Psihologia Comportamentului Deviant

Avem nevoie de reguli/norme de conduită?

Normele sunt menite să asigure regularitatea vieţii sociale.

Prevederile normative pot lua forma: - interdicţiilor, - recomandărilor,- modurilor de a face un lucru sau de a realiza

o activitate (normele tehnice sau modelele de conduită în diferite situaţii).

Page 6: Psihologia Comportamentului Deviant

Nimeni nu e complet liber. Noi interiorizăm de timpuriu regulile de conduită,

astfel încât ele devin a doua noastră natură, iar atunci când acţionăm potrivit lor putem să nu fim conştienţi de acest lucru.

Normele şi valorile asigură un grad ridicat de certitudine cu privire la ceea ce trebuie să aşteptăm din partea celorlalţi.

Funcţionalitatea normelor şi comportamentul conformist asigură sentimentul securităţii personale/colective şi predictibilitatea acţiunii sociale.

Page 7: Psihologia Comportamentului Deviant

Varietatea comportamentului deviant este extrem de mare

Unele acte deviante sunt supuse reprobării sociale, în timp ce altele sunt sancţionate penal. De aceea, actele deviante – extrem de variate – nu se bucură de aceeaşi atenţie din partea cercetătorilor domeniului.

Page 8: Psihologia Comportamentului Deviant

Există persoane care se conformează normelor întotdeauna sau suntem, într-o măsură mai mare sau mai mică toţi devianţi?

Majoritatea oamenilor dispun, cel mai adesea, de mijloacele psihologice (cognitiv-afective) şi de condiţiile sociale necesare unei bune adaptări la mediul socio-cultural.

Conformarea se datorează şi structurilor controlului social.

Ce se întâmplă însă cu oamenii care nu se conformează?

Page 9: Psihologia Comportamentului Deviant

Capitolul IUNITATEA ŞI DIVERSITATEA COMPORTAMENTULUI DEVIANT

Page 10: Psihologia Comportamentului Deviant

1.1. ADAPTARE versus INADAPTARE

ADAPTAREA constă în ansamblul reacţiilor prin care un individ îşi ajustează structura sau comportamentul pentru a putea răspunde armonios condiţiilor de mediu şi noilor experienţe.

Adaptarea = asimilare+acomodare

Page 11: Psihologia Comportamentului Deviant

INADAPTAREA înseamnă imposibilitatea unei persoane de a-şi satisface propriile nevoi şi pe cele ale anturajului, de a-şi însuşi şi juca un rol normal în societate.

În cazul inadaptării, competenţa interpersonală şi eficienţa în activitate scad simţitor.

Page 12: Psihologia Comportamentului Deviant

Adaptarea/inadaptarea

se realizează la nivel:

Biologic, Psihologic, Social.

prezintă următoarele forme:

Familială Şcolară Profesională

Page 13: Psihologia Comportamentului Deviant

Caracteristicile persoanei bine adaptate (Derlega şi Janda, 1978)

Capacitatea de a percepe acurat realitatea;

Capacitatea de a valorifica experienţele anterioare şi a planifica viitorul;

Capacitatea de a se implica activ profesional si de a avea satisfacţii în muncă;

Page 14: Psihologia Comportamentului Deviant

Capacitatea de a întreţine relaţii sociale satisfăcătoare şi de a atinge intimitatea relaţională;

Capacitatea de a simţi şi exprima o gamă largă de emoţii/sentimente;

Capacitatea de a se percepe pe sine şi pe ceilalţi într-o manieră pozitivă.

Page 15: Psihologia Comportamentului Deviant

“Sindrom general de adaptare” (H. Selye, 1984)

reacţia de alarmă,

stadiul de rezistenţă,

stadiul de epuizare.

Page 16: Psihologia Comportamentului Deviant

Stadiile procesului adaptării/ inadaptării la J. Starobinski

Page 17: Psihologia Comportamentului Deviant

Mecanismele de apărare ale eului (microacţiuni desfăşurate la nivel intra-psihic, spontan şi inconştient)

Refularea Negarea Raţionalizarea Regresia Proiecţia Introiecţia Autoagresarea sau deturnarea spre sine Formarea reacţională Sublimarea

Page 18: Psihologia Comportamentului Deviant

Devierile de comportament: Reprezintă dezechilibrul psihic sau echilibrul parţial care implică

modificări, cu precădere, în sfera emoţional-volitivă ale personalităţii, ca urmare a unor structuri morbide de natură sociogenă şi/sau a unor tulburări morfo-funcţionale ale organismului, în mod deosebit, a creierului.

Cauzalitate endogenă şi exogenă.

În cazul proceselor exogene:

Stimul > Reacţii de inadaptare > Devieri de comportament.

În cazul proceselor organice sau endogene:

Tulburări organice > Devieri de comportament > Efecte de inadaptare

Page 19: Psihologia Comportamentului Deviant

1.2. DEVIANŢA: PLURALITATEA PERSPECTIVELOR ŞI CRITERIILOR DE DEFINIRE

Definiţii: În sens restrâns, devianţa constă în

multitudinea comportamentelor ale căror caracteristici apar mai mult sau puţin ofensatoare, reprobabile, condamnabile şi care generează sau ar genera dacă ar fi descoperite dezaprobare, ostilitate şi diferite sancţiuni faţă de autorii acestora.

Page 20: Psihologia Comportamentului Deviant

În sens larg, devianţa poate fi definită prin anumite comportamente, moduri de a gândi şi identităţi ale căror caracteristici apar reprobabile şi care atunci când sunt descoperite generează respingere, dezaprobare sau diferite sancţiuni sociale şi/sau penale.

Page 21: Psihologia Comportamentului Deviant

analiza la nivel macro- şi cea la nivel microsocial;

conceptul de “devianţă” a fost propus de către Thorsten Sellin (1938);

Perspective: Paradigme:- Sociologică, - Pozitivistă,- Juridică, - Constructivistă.- Psihopatologic şi medico-legal,- Psihosocială, - Psihologică.

Page 22: Psihologia Comportamentului Deviant

1. Criteriul statistic devianţa este abaterea semnificativă de la media

comportamentelor celorlalţi (Jaques Adolphe Quételet : “Omul normal este omul mediu”).

Avantajul utilizării unui criteriu obiectiv (care poate fi stabilit empiric: medie, mediana, modul)

Limite: iau ca etalon al normalităţii comportamentul majorităţii. implică, din punct de vedere metodologic, utilizarea unor

scale drept efect logic al utilizării criteriului statistic a apărut

conceptul de „devianţă pozitivă”, nu pot fi aplicate decât la cazurile observabile, nu şi la

bolnavii psihic.

Page 23: Psihologia Comportamentului Deviant

2. Criteriul normativ Devianţa este o conduită ce dezamăgeşte o

aşteptare, ce încalcă/neagă o normă sau o valoare socială.

Normele reprezintă prescripţii ale acţiunii sau repere ideale ale comportamentului.

Funcţiile normelor sociale:- asigură relativa predictibilitate a acţiunii umane şi

sociale;- orientează sociabilitatea umană în sens dezirabil;- conferă un caracter raţional;- asigură legitimitatea, eficienţa şi corectitudinea C.

Page 24: Psihologia Comportamentului Deviant

Un act deviant este înainte de toate un act blamat.

Avantaje: existenţa obiectivă a normelor, baza lor consensuală şi faptul caracterul lor democratic.

Limite: norma nu se identifică cu conduita; majoritatea aşteptărilor, normelor şi valorilor nu

formează blocuri omogene uşor de recunoscut; normele pot varia de un grup la altul, de la o

zonă culturală la alta.

Page 25: Psihologia Comportamentului Deviant

3. Criteriul magnitudinii şi gravităţii actului deviant

devianţa este o conduită pe care membrii unei societăţi o consideră atât de rea şi de periculoasă încât elaborează sancţiuni speciale (juridice) împotriva ei;

cele mai grave infracţiuni (Dan Banciu şi S.M. Rădulescu, 1994), în opinia publicului românesc sunt (în ordinea lor descrescătoare): violurile, omuciderile, corupţia (sau crima organizată), furturile, alcoolismul, traficul cu arme, afacerile ilicite, delincvenţa juvenilă, traficul şi consumul de droguri, homosexualitatea şi prostituţia.

Page 26: Psihologia Comportamentului Deviant

Avantaje: identice cu cele de la criteriul normativ. Limite: în viaţa socială nu există un singur

comportament conform cu norma sau contrar normei, ci o mare varietate a acestuia.

ambiguitatea conceptelor de magnitudine sau periculozitate. Pentru simţul comun, periculozitatea este o anomalie a moralităţii, în timp ce pentru criminologie ea reprezintă un criteriu clar de stabilire a răspunderii penale. De asemenea, expertizele psihiatrice, utilizate în criminologie, transferă noţiunea de periculozitate la nivelul personalităţii infractorilor, sugerând teza aşa-numitei “personalităţi periculoase”.

Page 27: Psihologia Comportamentului Deviant

4. Criteriul reacţiei sociale

Devianţa nu este o proprietate inerentă unor comportamente, ci o calitate atribuită de anturaj în funcţie de convenienţele sociale.

Etapele definirii: a) interpretează un comportament ca fiind

deviant, b) definesc persoanele care se comportă

diferit ca deviante şi c) le aplică un tratament aparte.

Page 28: Psihologia Comportamentului Deviant

Avantaje: devianţa nu depinde doar de comportamentul indivizilor.

Limite: fiecare grup particular are propriile sale definiţii

asupra normalităţii sau devianţei, iar această relativitate este o sursă de ambiguitate;

nu explică devianţa secretă; criteriile obiective în definirea devianţei sunt

înlocuite cu unul subiectiv; sunt omise cauzele iniţiale ale genezei devianţei,

accentul fiind pus doar pe consecinţele acesteia (definiţia, sancţiunea, reacţia publicului).

Page 29: Psihologia Comportamentului Deviant

5. Criteriul medical

devianţii sunt indivizii incapabili să respecte normele sociale, datorită deficienţelor lor fizice sau psihice (deficienţii, psihoticii, psihopaţii etc.).

bolnavul se abate prin conduita sa de la cerinţele normalităţii incluse în noţiunea de sănătate fizică/psihică, valorizată într-o anumită societate (dar poate comite şi abateri de la normele juridice).

boala este singura formă de “devianţă legitimă” (T. Parsons).

Page 30: Psihologia Comportamentului Deviant

Avantaje: boala ca abatere normativă involuntară

Limite: devianţa este confundată cu patologicul sau

anormalitatea; persoana patologică este prezentată prea des

ca ne-fiind liberă să-şi aleagă preferinţa sau conduita;

nu ţine seama, suficient de mult, de faptul că societatea este aceea care stabileşte liniile de demarcaţie ale devianţei, psihiatrii având doar sarcina stabilirii cauzalităţii clinice.

Page 31: Psihologia Comportamentului Deviant

1.3. DEVIAŢA COMPORTAMENTALĂ: CONCEPT ŞI FENOMEN

Caracteristicile conceptului de devianţă sunt: - ambiguitatea, complexitatea şi extensia:

abcdAbsenţa controlului Prezenţa c.v.voluntara. Bolnavii mintal şi deficienţii fizic. b. Indivizii cu tulburări de comportament (de ex., alcoolicii,

toxicomanii, persoanele cu nevroze, psihopatii sau tulburări de caracter).

c. Transgresorii (devianţii care încalcă în mod conştient, voluntar o normă a cărei valabilitate o acceptă: majoritatea delincvenţilor violează norme a căror legitimitate o recunosc şi admit).

d. Devianţii subculturali (nonconformiştii la R. Merton, minorităţile active la S. Moscovici).

Page 32: Psihologia Comportamentului Deviant

Fenomenul devianţei are unele caracteristici de bază precum: Universalitate (omorul voluntar, incest, viol, furt), Variabilitate (diferă de la o epocă sau societate la alta) Relativitate:

1. Pentru a fi etichetat ca deviant şi sancţionat, un act trebuie mai întâi să devină vizibil celorlalţi.

2. Un comportament poate să apară într-un context normativ ca deviant, iar în altul nu.

3. Un act poate să apară într-o anumită situaţie ca deviant, iar în alta nu (în cadrul aceluiaşi context normativ).

4. Un act va fi socotit sau nu deviant în funcţie de status-rolul autorului său.

5. Un act apare va fi socotit ca deviant sau nu în funcţie de modificările atitudinii majorităţii populaţiei.

6. Un act apare ca deviant atunci când cei înzestraţi cu puterea de a defini devianţa (în primul rând oamenii politicii şi diversele categorii de specialişti) au un interes să facă acest lucru.

Page 33: Psihologia Comportamentului Deviant

1. 4. “DEVIANŢA” ŞI CONCEPTELE APROPIATE EI

1. Devianţă - problemă socială. problema socială este definită ca o stare colectivă

indezirabilă, circumscrisă unui spaţiu particular definit, care apare într-o anumită perioadă a dezvoltării.

Exemple: sărăcia (românii cu salariu mediu aflându-se sub pragul minim al sărăciei cu cca. 0.50 de cenţi, în august 2002), şomajul (cu precădere în unele judeţe), corupţia, infracţionalitatea, scăderea autorităţii statului etc.

Delicvenţa

Devianţa socială

Problema socială

Page 34: Psihologia Comportamentului Deviant

2. Devianţă – anormalitate

Psihiatria tradiţională identifică adeseori devianţa cu anormalitate. Ea localizează de cele mai multe ori fenomenul de devianţă la nivelul unei adaptări deficitare a individului deviant la exigenţele vieţii familiale, profesionale şi sociale.

Psihiatria actuală consideră că boala psihică apare din convergenţa factorilor interni şi externi care afectează echilibrul psihic.

În timp ce anormalitatea reprezintă un fapt particular, ce caracterizează evoluţia structurii personalităţii şi a comportamentului în contextul situaţiilor stresante, fenomenul devianţei reprezintă, un fapt social care-şi are originea în modul de funcţionare al societăţii.

Page 35: Psihologia Comportamentului Deviant

V.T. Dragomirescu (1976) aprecia că, putem deosebi următoarele aspecte etiopatogenice ale comportamentului deviant antisocial:

comportamentul motivat patologic, pentru care se impun măsuri permanente de ordin curativ;

comportamentul potenţat (sensibilizat) patologic, pentru care se impun măsuri speciale, diferenţiate;

comportamentul declanşat patologic, pentru care sunt indicate în primul rând măsurile cu caracter preventiv;

comportamentul exacerbat al unui fond patologic în stare de latenţă şi pentru care, pe lângă măsurile preventive, se impun uneori măsuri curative diferenţiate.

Page 36: Psihologia Comportamentului Deviant

3. Devianţă - anomie Dacă devianţa însemnă abaterea de la norme, anomia presupune

absenţa acţiunii regulatorii a normei. Durkheim: Anomia este starea de dezordine normativă care împiedică

indivizii să-şi dezvolte comportamentul în funcţie de repere clare şi precise. Ea reprezintă o patologie de tranziţie şi nu o stare funciară.

Robert Merton (1968): Anomia este starea patologică a societăţilor moderne. Anomia rezultă din ruptura dintre scopurile culturale şi mijloacele instituţionale sau legale de a le transpune în realitate.

Anomia este direct implicată în procesul producerii devianţei comportamentale, iar anomia socială generează şi întreţine anomia psihologică.

Alienarea (M. Seeman ) cuprinde următoarele 5 dimensiuni:- lipsa de putere sau credinţa că nu poţi controla rezultatele acţiunilor tale;- lipsa de sens sau starea de confuzie în legătură cu modul de orientare a

vieţii;- izolarea socială sau lipsa de adeziune le credinţele şi idealurile grupului

de apartenenţă;- înstrăinarea de sine sau incapacitatea de a controla propriul destin;- anomia sau confuzia valorilor, lipsa normelor şi principiilor sau credinţa că

obiectivele dezirabile pot fi atinse numai prin acte nelegitime, imorale.

Page 37: Psihologia Comportamentului Deviant

4. Devianţă – marginalitate

Termenul a fost pentru prima dată utilizat, sub forma “individului marginal”, de R. Park în 1928, fiind ulterior dezvoltat de E. Stonequist, în 1937.

Marginalitatea se referă la o poziţie socială periferică, de izolare a indivizilor sau grupurilor cu acces drastic limitat la resursele economice, politice, educaţionale, şi comunicaţionale ale societăţii.

Sursa marginalizării se află în modul de organizare al unei societăţi. Psihologic, marginalizarea corespunde unui conflict intrapsihic,

rezultat din frustrarea resimţită ca urmare a contradicţiei existente între procesul socializării primare şi cel al resocializării, între zestrea culturală deja asimilată şi cea care caracterizează sistemul cultural normativ în care persoana doreşte să se integreze.

Marginalizarea are ca efect izolarea socială, alienarea, inadaptarea, neintegrarea socială, dezorganizarea familie etc. Grupurile marginale (compuse din noii veniţi într-un grup social sau organizaţie) includ: imigranţi, persoane inadaptate, săraci, şomeri, minorităţi etnice puternic discriminate, deficienţi, bolnavi psihic, delincvenţi.

Page 38: Psihologia Comportamentului Deviant

1.5. FUNCŢIILE DEVIANŢEI

1. T. Parsons (1951):

În raport cu procesul socializării, devianţa îndeplineşte funcţii pozitive. Reacţiile devianţilor pot fi:

contestarea din interior a statutului marginal şi a motivelor marginalizării: induce schimbarea socială

indiferenţa: asigură întărirea coeziunii grupului

În cadrul interacţiunilor sociale, devianţa perturbă procesul comunicării, favorizând evoluţia spre disoluţia relaţiilor sociale. În acest sens, devianţa devine generatoare de stări şi fenomene patologice.

Page 39: Psihologia Comportamentului Deviant

2. E. Durkheim identifica patru funcţii importante ale actelor deviante, toate pozitive prin finalitatea lor:

marchează graniţele comportamentului permisiv;

întăreşte forţa morală a comportamentului considerat acceptabil de societate;

măreşte solidaritatea socială; generează schimbarea socială.

Page 40: Psihologia Comportamentului Deviant

3. Robert Merton: deviaţa ca produs al conflictului dintre scopuri culturale şi mijloace instituţionale.

Moduri de adaptare Scopuri Mijloace

1. Conformitate + +2. Inovaţie + -3. Ritualism - +4. Evaziune (sau Retragerea) - -5. Răzvrătire (sau Rebeliune) + +

Funcţiile devianţei: schimbarea societăţii: cei definiţi ca devianţi pot

deveni la un moment dat eroii viitorului. funcţie cathartică, deoarece devianţa asigură

eliberarea de tensiune, chiar dacă numai temporar.

Page 41: Psihologia Comportamentului Deviant

4. Albert Cohen (1966): sinteza funcţiilor devianţei.

- patru funcţii pozitive (asemănătoare celor enunţate de Durkheim):

definirea şi clarificarea riguroasă a normelor, în scopul înlăturării ambiguităţii acestora;

creşterea solidarităţii emoţionale a grupului; producerea unor schimbări necesare în sistemul social; considerarea conformităţii ca fiind mai dezirabilă decât

devianţa.- trei funcţii negative: eliminarea motivaţiilor de conformare a membrilor societăţii; subminarea încrederii necesare în autoritatea normelor

societăţii; reducerea interdependenţei necesare pentru funcţionarea

normală a sistemului social şi dezvoltarea unor conflicte între rolurile sociale.

Page 42: Psihologia Comportamentului Deviant

2. CATEGORIILE DEVIANŢEI ŞI REACŢIILE FAŢĂ DE TRANSGRESORI2.1. CLASIFICAREA TIPURILOR DE DEVIANŢĂ

1. În funcţie de natura efectelor sociale ale devianţei (J. Fichter): devianţa pozitivă, negativă şi neutră.2. În funcţie de magnitudinea şi gravitatea actelor deviante (J.A.

Perez, 1996): devianţa gravă şi devianţa lejeră, mai puţin gravă.3. În funcţie de etichetarea sau nu actelor deviante (Edwin

Lemert, 1951): devianţa primară (faptul de a încălca o normă), devianţa secundară (sau recunoaşterea oficială a acestei

încălcări de către o instanţă desemnată în acest scop).

Page 43: Psihologia Comportamentului Deviant

4. În funcţie de “transparenţa” conduitei deviante: devianţa deschisă devianţa ascunsă sau secretă.5. În funcţie de domeniul de manifestare al

devianţei: devianţa penală, sexuală, politică, religioasă,

familială autodistructivă, morală.6. În funcţie de numărul celor implicaţi în

realizarea actului deviant: devianţa individuală, devianţa de grup, devianţa organizaţională. 7. În funcţie de sănătatea psihică a deviantului: devianţa “normală”, cea “patologică”.

Page 44: Psihologia Comportamentului Deviant

3. TEORII EXPLICATIVE 3.1. NIVELE DE INTERPRETARE ALE COMPORTAMENTULUI DEVIANT

Primul nivel: teoriile cauzale. De ce anumiţi indivizi sunt mai înclinaţi decât alţii să violeze normele sociale?

Al doilea: teoriile cauzale comprehensive ale devianţei. De ce unii indivizi se centrează pe a fura, iar alţi pe a ucide sau pe suicid?

La al treilea nivel: teoriile non-cauzale ale devianţei. Cum se desfăşoară acţiunea criminală?

Page 45: Psihologia Comportamentului Deviant

III.2. Teoriile cauzale 1. Precursorii

Beccaria (1764): corp de legi scrise şi pedeapsa proporţională cu delictul

Pinel (1801): teoria psihopatiei Gall (1810-1819): a intuit ideea localizării cerebrale Quételet (1835): autorul noţiunii de “om mediu”;

delincvenţa = cost fix pe care societatea trebuie să-l plătească pentru imperfecţiunile ei; legea termică

Lombroso (1876): comportamentul criminal e determinat ereditar; identificarea prin stigmate fizice, fiziologice şi psihologice

Garofalo (1885): criminalul şi anormalitatea morală (lipsa milei, cinstei, altruismului)

Page 46: Psihologia Comportamentului Deviant

2. Teoriile biologice

Teoria etologică (Lorenz, 1952) :- indivizii agresivi îşi sporesc şansele de a supravieţui- agresivitatea are o bază biologic-instinctivă; Sociobiologia: valenţele adaptative ale a. Teoria aberaţiilor cromozomiale:xxy: sindromul Klinefelter (5-10 ori mai frecvent la

criminali, transgresiuni polimorfe, cu prep. devianţei sexuale)

xxx: sindromul triplu X (inteligenţă redusă)xyy: sindromul dublu Y (inteligenţă medie sau la limită,

labilitate psihică şi comportament agresiv, e mai frecvent şi a fost descoperit în mediul penitenciar)

Page 47: Psihologia Comportamentului Deviant

Modelul neurobiologic: structurile anatomice şi neurochimice ale a.

- Formaţiuni nervoase: disfuncţiile lobului temporal, diecefalului, a centrilor amigdalei, lobului frontal şi ale sistemului limbic (deteriorare procesării informaţiilor cu un puternic ecou afectiv) etc.Agresivitatea: stereotipă (tulb. hipotalamus)

afectivă (tulb. lob temporal) impulsivă (tulb. lob frontal) - Particularităţile sistemului nervos: funcţionarea

neurotransmităţilor (S , D ), raportul excitaţie-inhibiţie etc.

- Rolul glandelor endocrine, al testosteronului.

Page 48: Psihologia Comportamentului Deviant

3. Teoriile biopsihologice Teoria excitaţiei (Eysenck, 1967), 2 circuite

nervoase:- bucla cortico-reticulată (cortex, talamus, sist.

reticular ascendent): rol în creşterea excitaţiei corticale + procesare informaţiilor = baza I/E; la introvertiţi excitaţia e mai rapidă şi intensă; E au un nivel cronic relativ scăzut de excitaţie, iar I Au un nivel cronic ridicat al excitaţiei

- bucla viscero-corticală (cortex şi sist. limbic):controlează reactivitatea emoţională, în situaţii de stres): sistem excitabil la nevrotici şi mai puţin la cele mai stabile nervos

- Concluzii: 1. Condiţionare mai grea la E, 2. E caută stimularea şi 3. SN au un autocontrol bun, N sunt mai agresivi, au reacţii impulsive, excesive.

Page 49: Psihologia Comportamentului Deviant

Teoria sensibilităţii la întărire (J.A. Gray, 1981, 1991) utilizează 2 axe:

- impulsivitatea: extaversiune ridicată şi un anumit gard de nevrozism

- anxietatea: nivel ridicat de nevrozism şi un anumit gard de extaversiune

- Sistemul inhibiţiei comportamentale: uşor de activat la anxioşi, mai introverţi, care reacţionează mai rapid la stimulii periculoşi (răspund bine la pedeapsă)

- Sistemul activării comportamentale: mai uşor de activat la impulsivi (furia domină panica), sensibili la recompense (răspund bine la recompense).

Page 50: Psihologia Comportamentului Deviant

Teoria lui Zuckerman (1991): nu există un izomorfism între trăsăturile de personalitate şi sistemele cerebrale.

- o super-trăsătură de personalitate: căutarea nesocializată a emoţiilor: dezinhibiliţie în situaţii criminale (cu RÎ şi PÎ)

- creşte excitaţia corticală la stimulii tot mai intenşi

- Dopamina ridicată şi serotonina scăzută în situaţii de stimulare intensă; nivel ridicat de testosteron

Page 51: Psihologia Comportamentului Deviant

Teoriile constituţionale: > tipuri constituţionaleTipul constituţional= tip somatic + tip psihologic

Teoria constituţională a lui KretschmerTip somatic Tip psihologic Tend. spre boală/devianţă

picnic ciclotim b. maniaco-depr./c. tardivăastenic schizotim schizofrenie /patrimonialăatletic tip “vâscos” epilepsie /cu agresivitate Î

Teoria constituţională a lui SheldomTip psihologic Tip somatic

endomorf viscerotonectomorf cerebrotonmezomorf somatoton (60,1% - delincvenţi (30, 7%))

Page 52: Psihologia Comportamentului Deviant

4. Teoriile psihanaliticeFreud – agresivitatea se impune individului Teoria instanţelor psihice: infractorul are un

supraeu slab şi o insuficientă coerenţă a eului& slaba capacitate de sublimare sau absenţa ei Teoria pulsiunii: impuls, puseu, presiune;

pulsiunea vieţii şi a morţiiAichorn: delincvenţii au o predispoziţie spre antisocialitate (delincvenţa latentă) şi

urmăresc compulsiv recompensele.Abrahamsen: d. manifestă pulsiuni distructive

(datorită abuzului în familie)

Page 53: Psihologia Comportamentului Deviant

Alexander şi Staub: teoria criminalului nevrotic

oamenii sunt ne-adaptaţi de la naştere primul act rebel: violarea normelor

curăţeniei diferenţele mai vizibile de la 4-6 ani criminalitatea este atribuită nevroticilorFriedlander: presiunile prea mari asupra

sinelui sunt generatoare de devianţă 3 etape ale adaptării sociale: formarea

relaţiilor părinţi-copii, formarea supraeului, formarea relaţiilor de grup familiale

Page 54: Psihologia Comportamentului Deviant

5. Teoriile criminologiceE. de Greffe: teoria instinctelor (structura

afectivă); instinctele de apărare şi de simpatie: în conflict

şi echilibru precar tulburările de caracter şi limitele inteligenţei J. Pinel: teoria personalităţii criminale pragul delincvenţial nucleul personalităţii criminale: egocentrism,

agresivitate, indiferenţă afectivă, labilitate Teoria ocaziilor criminale (privare relativă) Teoria constrângerii (săracii din mediul urban)

Page 55: Psihologia Comportamentului Deviant

6. Teoria influenţelor familiale Familia are cea mai mare influenţă asupra

dezvoltării copiilor Carenţele proceselor/structurii familiale

D. Baumrind: importanţa stilului parental unitar Control ferm şi afecţiune ridicată: resp. ridicată Inconstanţa controlului/afecţiunii: resp. Scăzută

Patterson: practicile coercitive parentale timpurii

duritatea, “inflaţia pedepselor” dezacordul parental (violenţa în familie) nervozitate părinţilor (mamei)

Page 56: Psihologia Comportamentului Deviant

Familiile cu management slab al practicilor educative: copii delincvenţi, puţin sensibili şi faţă de pedepse şi de recompense Alte carenţe ale sistemului parental:

- divergenţa metodelor educative- atitudinea hiperprotectoare (intrusivă)- indiferenţa parentală- părinţii demisionari- atitudinea excesiv de autoritară Efectele divorţului: tulburări de c. (la băieţi) Familiile criminogene